Matematica - Clasa 7 - Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 7 - Caiet... · PDF...

Click here to load reader

 • date post

  15-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  75
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Matematica - Clasa 7 - Caiet pentru vacanta de vara - Clasa 7 - Caiet... · PDF...

 • Marius Perianu

  Ioan Balica Liviu Stroie

  Matematicd odizt,t rnfhn uown+n dz, 1ilrt

  clasa a VII-a

  @(/ clueu- \ /xrrrrrenoglton\

 • :: .:

  :T

  ::;: .i :]*-.-

 • 5

  ::i -.:::::+-s--:::::: s.---j.:: *i-..=:j, :.-::::: -i----": :

  : :

  =--: :

  :j::::-----::: --. --!- -- l

  :i .-- --.:=.--:::::

  i,.: : :l

  :: ---.i--::l

  :'-=- -----:-----

  --=.--====---=i- :!

  ::; ----:----i--:-

  ,

  ,,I

  i ::: .-;:: --:--:---i-:i ^---l-:---l-.

  = ---::-,*--;:=

  ^_:_ : f,,::; i :1 -: Se iconsirleri .mirltinr 2 ::i::i:1;:iij

  --.-: lStabili sefe-l=dclueni -.-i*-:--l-(i--.i= 1-i :": ii- ir-ss€c fi eBara slcl*rel( al -gNllq

  : =--*-

  1-+ !

  l:

  LAO_n rp

  ::a^L^t..li : i !iii i:i.i =f, -,-

 • ur ./oA42' l-

 • ;* i.

  :. .j --i- i--i - i.-,;

  Z:: i i : i i : ;JE t*=-i*=**r*- i*.--i:"-r:*':*'-''1'-T-=-:*""-;- -1--i*:=-T*+*=*i****r-:::i*--:**-I*'=--*i*'t'*'-l*-*i*-: -*:r"-*T*

  :==s;* !;:::::i

  -------:---).' S€ dafl ftIlner€le: U.4 : ---- i Ti::', -:=-*I=*-;-*, !- ::.:=" *i :. -I *.l-]-* - ^ l2='*- :-- ,4' ; ^^;^::

  ', '' t': ' --t:1,

  . ^l..-, * i--

  .--t4l* f:1"5*i*r *--j[* , -.2, -1f,-1.651u a, b,ffirsi,-I4:. ]1, ? i -; *.-. 1-t- --a1 ': -,:i'- mi -:1 " 1:: - 35-'- - lo '. J' ',.i:::'.1:;:i;',: i: i l, ! i. i:;: -!-i*- ' -2i;5; {,(5)l

  i::::::i:1;::i::; --*-.*--*-: ' I - : :.. :. . I l #-==.gAt*n m -iatioaa}c-6iferi.re.sl'i : : i : I t a : i 'a | ., i i i i -F-t-::-t*!' ..: *r**i-r*^-+'--;-..i---' *l-'*:- -i'.' l-,:ii:l;:i::!-i --r**-- -r- .--i...---

  fi:i:1:i:iil:;

  ' :-- i----i---^.:: : : ;a l!,tii.1i .-- I . --: ---j-- -+- : - - ---.- - -- ------:----L

  :;:i i : i : i iiIi!ii i ii : : I ii

  ;- - : (haq, Ai Aiidtir'! aa& n4 ):-.j-";-=, ,-',4, i2i i i i ij ;-i, iC , lo; ; i -----,*j 0"4-=r;_=f; .' i i i j.i i

  ,_._!!

  rL.-.-f-",.-:',:.' j t' ! i i:ij----,-i--i--..

  . I : : f --i ;

  . : : i tt l--r-*=- i .7-- -i -l

  -i*i*='*i*i; ;f -i*+-+;:=i"--i-*".,-::;i -a--j---:-

  : -

  ,1,] i-;*I:-*ii **-i-**l !::!iiil

  rlf- l--i-l-- r-1

  ;:i:;:-:Y.01-*, -;:. i1-+*;:Stabr+rtl I-4S *--- ,- +-l

  ;:llii .^l --, i.. - -,;,- ,- -;, --,,-i- -, --: ,- -,1li:ij

  - i--i--:r-.'----"1-'--'i.'--i;iiti..+- *i---r.' - -i -i:':"-''i;iiir i;ii:i*l:-l*-.i** :-:-t*t *' :ii;ii$.1wil

  --i--- j--,-i.----i--..-i--"-i--- ;i1:ii

  .-i .. -i-*-:-.-'.---i--t-- -i-.-a.--: i-i :- i;iiii

  --i.--- i---i*- *i---.**i-'-.a::l:;-S*i-*r-**=i=.* 1i!i::

  --i: --+." --i---- i- *-i -- ---i---. i;:.ii*-;*.:*-,r::,--;*+-* !;i::i

  - --:---:----i---:-,-+--:-^- :iiii:

  --i---,-1.--G-*tr---i----j---. :ii;i:^l-- i:-i--r...-J---i-- ;;i:ii'-::- -i-i *-i--:-*i:

  =.:-.*i*-*t*-_r-.*i,.*i*_, ii":i::

  r.=..+.--*i.-..,-+..--...-1..-,-! -.r!i;::*i---{-*-+*!=' *+- -- "-i** * i----i:*-:''.-"i-*':*-'l*i ;l i : i t i ;

 • I I

  I

  I,l I

  I___t I I

  :::: . . - Si, fuL,4i4u1 dat tz g4ar4& .i......, tlttt1a,/ hatfurnQ!,e : : : : ,...

  ;i (completuti # cu unul dintre simbolurile ):: : . 6.C.ompara! €

  12.8 ffi14:1W

  d) i,47 @:,+121; eJ,6,002&,e,oz'; , l)7,,52(341 @r"sp:4,

  4.g a/ 1ffia,3;

  , , ',,il d"i+#J;

  ;i o,z,@*; c) 0,(6)@i, r * -*?7

  e/ Uffio,tz; fl 3,2(8)W; 8. Folosind dir;d i.gutt precum: r) orice num[r pozitiv este mai mare

  , , ,- = dec6t oriCe ,numHi negaiiv ; ,/ pentru a,,b i: 0 ?Ye,In: -{ > -b e', g'1 b ;

  B ii:i) pe:ntru a,b,c,drO, 1.1oad

 • t:

  rl t. :i

  a _:

  :

  t: ,

  --:-.. .: -- -. :::

  ::;l

  o :l

  ,:irrl:,ti,::

  i..'-i .,.-i..

  cafrac[iezecimaldfiecafrac[ieordinar6ireductibi[5):