Limbaj Medical Romflnesc pentru strflini - cdn4.libris.ro medical romanesc - Olga...OtgB Bilimcu...

7
OtgB Bilimcu Limbaj Medical Romflnesc pentru strflini Editura Ariadna'98

Transcript of Limbaj Medical Romflnesc pentru strflini - cdn4.libris.ro medical romanesc - Olga...OtgB Bilimcu...

OtgB Bilimcu

Limbaj Medical Romflnescpentru strflini

Ll 6intrdsub

EdituraAriadna'98

Cuprins

CuvAnt de inceput.......

{lrq1ieri.....:....... ..:.:...: :::.:. :::. .:..: : : ::. :.::: .::.. ..:::::.:::.: ....UNITATEA k CE SPECIALITATE ALEGEM ?............ . ;.....................morfologie: verbe pronom inale (recap itulare )sintax5: exprimarea timpului (I)UNTIATEA 2: OMUL $r MEDTUL tNCONrUnAroR. ... . . . .. . . . . .morfologie: modul gerunziusintaxtr: exprimarea loculuiUMTATEA 3; CELULA.morfologie: modul indicativ (imperfect)sintax* exprimarea ideii de cumulUNITATEA 4: IESUTURILE...,..........morfologie: loculiuni prepozilionale in Gsintax[: exprimarea scopuluiUNITATEA 5: ALCATUIREA GENBRALA A CORPULU UMAN.............morfologie: articol genitival (al, a, ai, ale)sintaxd: exprimarea timpului (I)UMTATEA 6: RECAPITULARE..............UMTATEA 7: APARATUL DIGESTTV..morfologie: pronume, adjectiv, pron. nehol (un, alt, unul, atul)sintaxifu exprimarea condi[ieiUIYITATEA 8: SISTEMUL NERVOS....morfologie: pron. int. rel. (cine, cAfisintax[: constructii relative gi corelativeUMTATEA 9: FACTORtr DE MEDru.morfologie: modul conjunctiv perfectsintax[: exprimarea cauzeiUNITATEA l0: VITAMINE............morfologie: verb: diateza pasivdsintaxd: exprimarea timpului (Itr)UMTATEA 11: CUM STABILIM DIAGNOSTTCUL?morfologie: pron. rel. inl. (care)sintaxtr: exprimarea consecinleiUNITATEA 12: RECAPITULARE..........UMTATEA I,3: BACTERTI $I VIRU$Imorfologie: modul indicativ (pedect simplu)sintax[: negatiaUNITATEA 14: BOLI PRODUSE DE...POLENmorfologie : modul supinsintax6: constructii relative/corelativeUNITATEA 15: MISTERUL CREIERULUImorfologie: pron. /adj. pron. nehot (rorJsintaxl: similitudine/opozilieUNITATEA 16: ORGANELE DE SIMT.morfologie: pron/adj. pron. nehol (oricine, orice, oric6t)sintaxft exprimarea moduluiUIYITATEA 17: SANGELE, TZVORUL VETII NOASTRE..morfologie: pron/adj. nehot. (atdt. atdta. at61i, at6lia)sintax6: subiect, predicat, complement de agent

pag.5pag.7pag.9

pag.2l

pag.31

pag.40

pag.49

pag.59pag.65

pag.75

pag.86

pag.97

pag. 106

pag.117prg.126

pag. 137

pag. 146

pag. 158

pag. 16?

T]NITATEA It:morfologie: pronsintax* coryraUNITATEA 1}morfologie: prolsintaxl: afirsta{itUMTATEA 2&Diclionar explic:Bibliografie .....PlanEe

pag.5pag.7pag.9

pag.2l

pag.31

pag.40

' pag.59pag.65

pqg.75

re.ss*4.yt

.... pag.1l7

pag. 158

pa$..16',l

T'NITATE/I I8I GRIPA-VIROZA REGINA.....morfologie: pron./adj. nelnt. (oric e )sintax[: comparaliaUNITATEA 19: SALVEAZA-MA" pOgrOne!....

. : . . . . .. . . . .. . . ... .. .. . .....- . ..morfologie: pron/adj. nehot ( oricdt)sintaxl: afirmaliaUNITATEA 2I): RECAPITULARE..........Dclionar explicativBibliografiePlanqe

pag.l77

pag. 188

pag. 198pag.2Mpag.227pag.229

Unitatea I - Ce sfrcialitatc alcgem?

Unitatea I - Ce specialitate alegem?

Sectiunea I

Studenlii striini din anul intii s-au obiqnuit cu programul cursurilor Facultafli

de Medicin[. S-au apucat de invtrlat serios conform recomanddrilor profesorilor.

Vocabularul lor se imbogfie;te pe zi ce trece, deci, au tras ei concluzia ctr fiecare

zi petrecuttr in mijlocul medicilor qi studenlilor romfrni e o experienli nespus de

folositoare.Iatf,-i impreun[ schimbdnd plreri dupl primele ore de diseclie.

Wassin: Ce s[ zic? Formol, camfor, bisturie, fiole, pense" pansamente.

seringi, anestezic.... Mi-au produs la lnceput o impresie ciudat6.

Mi s-a p6rut neftresc str m6 aflu acolo....Chasan; Tu vorbegti despre sala de operalie. Eu am vizut cabinetul de

stomatologie. Incredibil de multe aparate 9i butoane. M-auimpresionat. M[ bucur ci m-am inscris aici.

Evelina : Eu cred cI o sE urmez oftalmologia.Wassin : Ce este aceasta ?

Evelina : Este o disciplintr medicali care se ocupd cu fiziologia ;i patologiaochilor.

Keram : Eu mi-ag alege, neurologia. disciplina care studiazl fiziologia gi

. patologia nervilor.Evelina:

Ghasan:

Evelina:Wassim:

Keram:Evelina;

Sunt multe discipline medicale interesante qi neeesare pentru om:Iaringologia, cardiologia, dermatologia, radiologia.Am v6zut ieri in clinica unde facem practica un cabinet cuurmdtoarea specialitate indicatl pe ugf,: virusologie. Ce inseamnlaceasta ?

inseamnd disciplina care se ocupb cu studiul virugilor.Vrei str spui cd disciplina care studiazi modalitA$le dobdndiriiimunit{ii in fata virupilor s-ar numi...imunologie !

Exact ! Iar specialistul se numegte imunolog.

Unitatca I - Cc specialitatc alcecm?

Keram: Bun serviciu are !Kalina: Tata este medic radiolog. Mi-ar plicea si urmez tradifia familieigi

s[ mi specializezln radiologie.

ExeryiliulAre o gripl

Disciplina r

Are.........ln aer sunt r

El nu este dVirusologul

Exercitiul...... ......slMedicul caS-a deschisAnalizele nEl este un bCdnd sunt tExaminarea

Exercbiut '

Doctorul acDisciplina c

El este .. . ..Ar fi bine d,

Vaccinul l*

Exercifial :

La ce facultDe unde gtiiCe este stonDar oftalmoCu ce se ocrNumeqte altCe disciplin

Cuvinte

capacitateAceasttrCa mediEl arc ce

Virul m,

Ghasan:

Kalina:

Evelina:

Dar de chirurgie nu-gi amintegte nimeni ? A$ uitat ce a p6tit colegulnostru Costas ?

Cum str uitem ? L-a dus mama lui intr-o sal6 de operalie sperind sd-ldetermine si urmeze medicina. Dar se pare ctr l-a determinat s6 selndeptrrteze de medicini pentm totdeauna. Acum e student laConstruclii.fn fine, sunt multe discipline medicate: liziologia, patologia,otorinilaringologia, ginecologia, dar noi avem de studiat temeinicptn[ ne vom alege specializarea. Ca medic specialist, hebuie si fiio capacitate !

F'amilii de cuvinte

medicmedicalmedicamentmedicamentosmedica;iemedicintrmedicinist

virusviralvirusologvirusologievirozipreclinic

cliniccliniciclinicianparaclinicpoliclinici

imun(a) imunizaimunizareimunologimunologieimunoterapie

@oDoi pacien$:- Cum ai ajuns si po4i cerje ?- Tinerele flirtr experientl . . . . . .. Ce s[ zic ?- Ce tinerefe, domnule ! Dumneata ai peste 50 de ani.- Da, dar doctorul care m-a operat a avut 28 !

Exerci[ii

Exercigul I medicUnchiul meu este .. ... .. . . .. . . . .in Arad.Un student la medicinl se nume$teFiind bolnav, am primit concediuDacf, nu respecli nu te vei vindeca curAnd.CeaiurileI-a recomandat gimnasticlAsistenta ... .. . ... . . . ...ia pulsul gi tensiunea.

!l__^3

to

Uniurca t - Cc spccialitate alcgcm?

, si unnez tradi$a familieigi

? Ati uitat ce a pA$t colegul

seb de operalie sperind s[-lpare cn l-a detenninat se se

Acum e student la

fiziologia, paSologii,rci avem de studiat temeinic

specialist, hebuie si fii

tmun(a) imunizaimunizareimunologimunologieimunoterapie

Errlrciliul 2 virusAre o gripl

.. . ...este specialistul care studiaze virugii.Disciplina care se ocupf, cu studiul virugilor se numegteAre ...............respiratorie.In aer sunt mulli ... ......El nu este dermatolog, este ...............Virusologul studiaztr , nu dermatologia.

Exerciriul 3 clinic... . . . . .. . . . studenfeascll este in apropiere.Medicul care lucreazl intr-o . .. . .. . . .. se nume$teS-a deschis o noui . ... particuhre.Analizele medicale se mai numesc Ai exameneEl este un bunCdnd sunt bolnavi, studenlii merg la studenteasce.Examinarea . este foarte importantl.

Exerciliul 4 imunDoctorul acesta a dobdnditDisciplina care se ocupf, cu dobindirea imunitllii se numette

este specialistul in imunologie.El este ............Ia virugi.Ar fi bine dactr oamenii ar aveaVaccinul l-a ................ . impotriva gripei.

Exercitiul 5La ce facultate sunt stud€nti tinerii din le4ie ?

De unde $tii acest lucru ?

Ce este stomatologia ?

Dar oftalmologia ?

Cu ce se ocupd dennatologia ?

Nume$te alte trei discipline medicale nementionate pind acum.Ce disciplinl iti vei alege ca specialitate ?

Cuvinte polisemantice

capacitateAceasttr saltr are o cappcitxe de 30 de locuri.Ca medic specialist, este o caoacitate.El are capacitatea de a-pi lntelege prietenii.V6rul meu are capacitatea de a inlelege ugor le4iile.

iF

IrI

}";r,

k

*-_^3

ll

F e werr in Rominia la Studii.llr*ry'r srudiul.itr iryunma de Ia biblioteci niqre studii de propedeuticd.nctrhoy€n a compus multe studii p"nffin.

:vifoEl ae un serviciu bun. Este mulfumit gi de program gi de salariu.Y*1.{-ti faci un serviciq ? Du'scrisoarea ia pogta t

9"lit{ face mici servicii vecinilor btrtrini: e cumptrri pdine gi ziare.Colegii i-au cumpdrat Kalinei, de ziua ei, un serviciu de ceai.Mdine mergem Ia Serviciul pasapoarte.

- losie (stistomatologiroftalmologitcardiologielaringologievirusologieimunologieneurologiedermatologirradiologieginecologieurologieotorinolarin6fiziologiepatologiebiologie

MORFO

StructurVerb + p(recapituli

medicalX de seminar

&5cilduroast {

Tineriiainucli-@Ei sunt studenti in anul trei.

Tatitl lui Keram este radiolog.

Oftalmologia este o disciplintr a biologiei.Neurologia studiaztr fizioiogia 9i patoligia nervilor.Specialistul in dermatologiJ se numegt"".t i*rg.lnrryrylftce cdteva opeialii pe zi.

Exerctial l

a-i fi sete / fr

1 Indicativmi-e sete

fi-e foamei-e dorne e frigvil e caldIe e lene

2 indicativ r

mi-a fost som

{i-a fost rf,ui-a fost greune-a fost ugorv-a fost binele-a fost ruginstudiazl fizi ochilor.

t2