l e g e a Bs 2014

255
L E G E A bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 Monitorul Oficial nr.14-16/34 din 21.01.2014 * * * Parlamentul adoptă prezenta lege organică. Capitolul I DISPOZIŢII GENERALE Art.1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2014 se aprobă la venituri în sumă de 25814830,3 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 28217863,5 mii de lei, cu un deficit în sumă de 2403033,2 mii de lei. (2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr.1. (3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.2. (4) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale, se prezintă în anexa nr.3. (5) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale, se prezintă în anexa nr.4. (6) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepţia bugetelor raionale Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani), la bugetul municipal Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr.5. (7) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din raioanele Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani şi municipiul Chişinău se prezintă în anexa nr.6. (8) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr.7. Capitolul II REGLEMENTĂRI SPECIFICE

description

l e g e a Bs 2014

Transcript of l e g e a Bs 2014

Page 1: l e g e a Bs 2014

L E G E A bugetului de stat pe anul 2014

 nr. 339  din  23.12.2013

 Monitorul Oficial nr.14-16/34 din 21.01.2014

 * * *

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 

Capitolul IDISPOZIŢII GENERALE

Art.1. – (1) Bugetul de stat pe anul 2014 se aprobă la venituri în sumă de 25814830,3 mii de lei şi la cheltuieli în sumă de 28217863,5 mii de lei, cu un deficit în sumă de 2403033,2 mii de lei.

(2) Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare se prezintă în anexa nr.1.

(3) Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat se prezintă în anexa nr.2.

(4) Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale, destinate finanţării investiţiilor capitale, se prezintă în anexa nr.3.

(5) Alocaţiile de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale, destinate finanţării cheltuielilor capitale, se prezintă în anexa nr.4.

(6) Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepţia bugetelor raionale Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani), la bugetul municipal Bălţi şi la bugetul central al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia se prezintă în anexa nr.5.

(7) Transferurile de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din raioanele Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani şi municipiul Chişinău se prezintă în anexa nr.6.

(8) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se prezintă în anexa nr.7.

 Capitolul II

REGLEMENTĂRI SPECIFICEArt.2. – În bugetele unor autorităţi publice centrale se aprobă alocaţii după cum urmează: 1) în bugetul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, fondului de subvenţionare a

producătorilor agricoli – în sumă de 500000,0 mii de lei, din care 46000,0 mii de lei din contul grantului acordat de Comisia Europeană (scheme de grant ENPARD). Mijloacele în cauză vor fi utilizate conform următoarelor direcţii:

a) stimularea creditării producătorilor agricoli de către instituţiile financiare, inclusiv de către asociaţiile de economii şi împrumut;

b) stimularea asigurării riscurilor de producţie în agricultură;c) stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora;d) stimularea consolidării terenurilor agricole;e) stimularea irigării terenurilor agricole;f) stimularea investiţiilor:

Page 2: l e g e a Bs 2014

– pentru înfiinţarea plantaţiilor multianuale, a sistemelor antiîngheţ şi instalaţiilor antigrindină, pentru defrişarea plantaţiilor multianuale supuse casării şi promovarea producţiei vitivinicole;

– pentru producerea legumelor pe teren protejat (sere de iarnă, solare, tuneluri);– pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol, precum şi a echipamentului ce formează

sisteme de irigare;– pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice;– pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.Modul de repartizare a mijloacelor din fondul de subvenţionare a producătorilor agricoli se

stabileşte printr-un regulament aprobat de Guvern; 2) în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Fondului naţional pentru

dezvoltare regională – în sumă de 194900,0 mii de lei; 3) în bugetul Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei: a) pentru compensarea parţială a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii care se

plătesc de către organizaţiile şi întreprinderile Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 565,5 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 402,8 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 422,1 mii de lei;

b) pentru procurarea de utilaj şi materie primă întreprinderilor Societăţii Orbilor din Moldova – în sumă de 813,4 mii de lei, ale Asociaţiei Surzilor din Republica Moldova – în sumă de 579,4 mii de lei şi ale Societăţii Invalizilor din Republica Moldova – în sumă de 607,2 mii de lei;

c) pentru plata de către Asociaţia Surzilor din Republica Moldova a serviciilor de traducere a limbajului prin semne al persoanelor surde, mute ori surdomute, acordate de interpreţi la solicitarea acestor persoane – în sumă de 500,0 mii de lei;

4) în bugetul Ministerului Culturii, pentru susţinerea proiectelor/programelor culturale ale asociaţiilor obşteşti – în sumă de 3864,7 mii de lei şi pentru susţinerea activităţii instituţiilor teatral-concertistice – în sumă de 94375,8 mii de lei;

5) în bugetul Ministerului Economiei:a) Fondului pentru Eficienţă Energetică – în sumă de 172680,0 mii de lei;b) pentru susţinerea investitorilor, în vederea pregătirii şi instruirii personalului (cadrelor) în

legătură cu crearea de noi locuri de muncă – în sumă de 10000,0 mii de lei. Aceste alocaţii se vor utiliza conform unui regulament aprobat de Guvern;

6) în bugetul Ministerului Educaţiei, pentru lucrări de reconstrucţii şi dotare a instituţiilor de învăţămînt primar şi secundar general de stat din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea – în sumă de 90237,3 mii de lei din contul împrumutului acordat de Banca Mondială în cadrul proiectului “Reforma în educaţie”. Repartizarea acestor alocaţii pe autorităţi publice locale se va efectua de către Guvern.

 Art.3. – (1) Se aprobă alocaţii de la bugetul de stat pentru plata cotizaţiilor în organizaţiile

internaţionale al căror membru este Republica Moldova – în sumă de 51176,0 mii de lei şi pentru activităţi de reintegrare a ţării – în sumă de 15000,0 mii de lei.

(2) Repartizarea pe destinatari a alocaţiilor indicate la alin.(1) se efectuează de către Guvern. Art.4. – Pentru determinarea cuantumului ajutorului social în conformitate cu Legea nr.133-

XVI din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, se stabileşte nivelul venitului lunar minim garantat în mărime de 680 de lei pentru perioada ianuarie–octombrie 2014 şi în mărime de 700 de lei începînd cu 1 noiembrie 2014.

 Art.5. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 1081431,3 mii de lei pentru

acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Page 3: l e g e a Bs 2014

Art.6. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri în sumă de 2269457,3 mii de lei către fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, din care 34220,0 mii de lei pentru realizarea programelor cu destinaţie specială în domeniul ocrotirii sănătăţii.

 Art.7. – Se aprobă în bugetul de stat transferuri la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

în sumă totală de 5866062,0 mii de lei, inclusiv:a) transferuri din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă

de 3695031,1 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa nr.5;b) transferuri cu destinaţie generală la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă de

65198,1 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa nr.6; c) transferuri cu destinaţie specială la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă

totală de 1920984,6 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexele nr.4, 5 şi 6; d) transferuri din fondul de compensare pentru acoperirea discrepanţei legate de reformarea

sistemului de raporturi între bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale – în sumă de 184848,2 mii de lei, a căror repartizare se prezintă în anexa nr.6.

 Art.8. – Taxa pe valoarea adăugată la mărfurile livrate şi la serviciile prestate de agenţii

economici înregistraţi în unitatea teritorială autonomă Găgăuzia, precum şi accizele la mărfurile supuse accizelor, fabricate în această unitate, se varsă integral în bugetul ei central.

 Art.9. – Sumele defalcate din impozite şi taxe de stat pentru bugetele unităţilor administrativ-

teritoriale nu pot fi dezafectate în scopurile bugetului de stat decît pentru achitarea datoriilor bugetelor respective faţă de bugetul de stat.

 Art.10. – Se stabileşte că, la situaţia din 31 decembrie 2014, datoria de stat nu va depăşi

25959,1 milioane de lei, inclusiv datoria de stat internă – 7012,6 milioane de lei şi datoria de stat externă – 18946,5 milioane de lei (echivalentul a 1454,1 milioane de dolari SUA), iar soldul garanţiilor de stat externe va constitui zero.

  Art.11. – (1) Impozitul privat reprezintă o plată unică ce se percepe la efectuarea tranzacţiilor

cu bunuri proprietate publică în procesul privatizării, indiferent de tipul mijloacelor folosite.(2) Subiecţi ai impunerii cu impozit privat sînt persoanele juridice şi persoanele fizice din

Republica Moldova, precum şi persoanele juridice şi persoanele fizice străine, cărora, în procesul privatizării, li se dau în proprietate privată bunuri proprietate publică.

(3) Obiecte ale impunerii cu impozit privat sînt bunurile proprietate publică, inclusiv acţiunile.(4) Cota impozitului privat se stabileşte la 1% din valoarea de achiziţie a bunurilor proprietate

publică supuse privatizării, inclusiv din valoarea acţiunilor supuse privatizării.(5) Impozitul privat se achită pînă la semnarea contractului de vînzare-cumpărare şi se virează

la bugetul de stat sau la bugetul unităţii administrativ-teritoriale, în funcţie de apartenenţa bunului. (6) Nu se achită impozit privat în cazul primirii gratuite în proprietate privată a bunurilor

proprietate publică de către persoane fizice rezidente care nu desfăşoară activitate de întreprinzător. (7) În cazul rezilierii sau rezoluţiunii contractului de vînzare-cumpărare, determinată de

neexecutarea sau de executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de cumpărător, sumele plătite în calitate de impozit privat nu se restituie.

(8) Monitorizarea îndeplinirii prevederilor prezentului articol revine autorităţilor publice centrale sau locale, în funcţie de apartenenţa bunului proprietate publică.

 Art.12. – (1) Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică se

prezintă în anexa nr.7.

Page 4: l e g e a Bs 2014

(2) Mijloacele băneşti obţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat din darea în chirie/locaţiune a bunurilor se lasă la dispoziţia acestora pentru acoperirea cheltuielilor proprii şi se gestionează în modul stabilit pentru mijloacele speciale.

(3) Instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat şi uniunile de creaţie se scutesc de plata chiriei (exceptînd plata serviciilor comunale) pentru încăperile închiriate de la alte instituţii publice finanţate de la bugetul de stat, precum şi de la întreprinderile de stat ai căror fondatori sînt instituţiile publice respective sau autoritatea ierarhic superioară acestora.

 Art.13. – (1) Băncilor comerciale care au acordat pînă la 29 iulie 1994 credite preferenţiale pe

termen lung cooperativelor de construcţie a locuinţelor care au fost înfiinţate pînă la 1 ianuarie 1993 şi care au început construcţia caselor pînă la această dată, băncilor comerciale care au acordat după 29 iulie 1994 astfel de credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în Hotărîrea Parlamentului nr.209-XIII din 29 iulie 1994, în condiţiile prevăzute de Hotărîrea Guvernului nr.349 din 7 iunie 1993, precum şi băncilor comerciale care au acordat credite cooperativelor de construcţie a locuinţelor, specificate în hotărîrile Parlamentului nr.834-XIII din 16 mai 1996, nr.1588-XIII din 27 februarie 1998, nr.1147-XIV din 20 iulie 2000 şi nr.905-XV din 7 martie 2002, în condiţiile prevăzute de aceste hotărîri, li se compensează de la bugetul de stat veniturile ratate prin acordarea acestor credite.

(2) În conformitate cu prevederile alin.(1), băncilor comerciale li se compensează şi veniturile ratate prin acordarea de credite preferenţiale şi de credite fără dobîndă categoriilor de persoane care, potrivit legislaţiei, beneficiază de acest drept, în funcţie de sursa de compensare a acestor pierderi prevăzută în actele normative.

(3) Sub incidenţa prevederilor alin.(1) şi (2) nu cad creditele folosite contrar destinaţiei. (4) Compensarea a 50% din suma creditelor bancare acordate cooperativelor de construcţie a

locuinţelor nr.244 (municipiul Chişinău) şi “Apartament” (municipiul Bălţi), constituite exclusiv pentru construcţia de locuinţe destinate participanţilor la acţiunile de luptă pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, se efectuează de la bugetele municipale Chişinău şi Bălţi, în funcţie de costul construcţiilor aprobat, în modul stabilit, la data semnării actului de dare în exploatare a obiectivelor menţionate.

 Art.14. – (1) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti în conturile bancare destinate

realizării proiectelor finanţate din surse externe se virează integral la bugetele în componenţa cărora sînt incluse (bugetul de stat sau bugetele unităţilor administrativ-teritoriale), cu excepţia dobînzilor calculate la soldurile mijloacelor băneşti ale Fondului Provocările Mileniului Moldova, care rămîn în gestiunea acestuia.

(2) Dobînzile calculate la soldurile mijloacelor băneşti aflate în Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor se repartizează corespunzător bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală, bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale, fondului special pentru manuale.

 Art.15. – Despăgubirile pentru persoanele care, conform legislaţiei, sînt supuse asigurării de

stat obligatorii se plătesc, în baza documentelor perfectate de către serviciile de specialitate ale autorităţilor (instituţiilor) în care sînt angajate aceste persoane, din mijloacele autorităţilor (instituţiilor) respective.

 Art.16. – (1) Tarifele la serviciile de distribuire a pensiilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi

a altor ajutoare prevăzute în bugetul de stat pentru pensionarii militari, pentru persoanele din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne, pentru alte categorii de persoane, servicii

Page 5: l e g e a Bs 2014

prestate de “Banca de Economii” S.A., se stabilesc la încheierea contractelor între bancă şi autorităţile administraţiei publice de resort şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

(2) Tarifele la serviciile de distribuire a compensaţiilor persoanelor supuse represiunilor politice, a compensaţiilor unice pentru conectare la conducta de gaze naturale, a indemnizaţiilor unice pentru construcţia de case individuale sau de locuinţe cooperatiste, procurarea de spaţiu locativ sau restaurarea caselor vechi şi a altor plăţi pentru unele categorii de populaţie prevăzute în bugetul de stat, prestate de instituţiile financiare din ţară, se stabilesc la încheierea contractelor între instituţia financiară şi autorităţile administraţiei publice locale şi la valoarea maximă de 0,8% din suma distribuită.

 Art.17. – (1) Tarifele la serviciile de încasare de la populaţie, de la perceptorii fiscali şi de la

funcţionarii fiscali a vărsămintelor la bugetul de stat (cu excepţia plăţii drepturilor de import-export) şi la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi tarifele la restituirea plăţilor de la aceste bugete persoanelor fizice se stabilesc la valoarea maximă de 1,0% din suma încasată/restituită.

(2) Cheltuielile aferente serviciilor menţionate la alin.(1) se acoperă din contul bugetelor respective.

(3) Comisionul pentru serviciile de transfer/ridicare în numerar a mijloacelor băneşti în baza documentelor executorii din contul bugetului de stat sau al bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale se acoperă din contul bugetelor respective.

(4) Comisionul aferent serviciilor bancare la deservirea conturilor destinate realizării proiectelor finanţate din surse externe, gestionate prin sistemul trezorerial, se acoperă din contul bugetelor respective, pe bază de contract încheiat de către Ministerul Finanţelor/autorităţile administraţiei publice locale cu banca comercială deserventă.

(5) Comisionul pentru recepţionarea de la persoanele fizice a drepturilor de import-export se achită de către organele vamale din mijloace proprii, pe bază de contract încheiat cu banca comercială deserventă.

 Art.18. – Ministerul Finanţelor se autorizează: 1) să modifice, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, indicatorii stabiliţi ai

bugetului de stat: a) privind mijloacele speciale (excluzînd granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte intrări cu

titlu gratuit) şi fondurile speciale, ca urmare a acumulărilor de venituri la acestea peste limitele anuale aprobate în total executorului primar de buget;

b) privind proiectele finanţate din surse externe, ca urmare a intrărilor suplimentare de împrumuturi şi granturi externe, precum şi a utilizării soldurilor băneşti existente la începutul anului în conturile proiectelor respective;

c) privind granturile, donaţiile, sponsorizările şi alte mijloace intrate suplimentar cu titlu gratuit în posesia instituţiilor publice, precum şi utilizarea soldurilor băneşti existente la începutul anului din aceste surse;

2) să includă în bugetul de stat, la venituri şi cheltuieli, mijloacele acumulate la conturile speciale pentru înlăturarea urmărilor calamităţilor naturale;

3) să efectueze, la solicitarea beneficiarilor din domeniul construcţiilor şi al reparaţiilor capitale, plăţi anticipate de pînă la 10% din limita anuală stabilită pe obiectiv pentru organizarea proceselor tehnologice, pentru procurarea de materiale şi utilaj, în funcţie de condiţiile prevăzute în contractele de antrepriză încheiate între beneficiari şi antreprenori, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune;

4) să accepte, la propunerile întemeiate ale autorităţilor publice centrale, efectuarea de cheltuieli capitale (cu excepţia investiţiilor capitale) peste limitele alocaţiilor prevăzute în acest scop în buget în cazul posibilităţii acoperirii acestor cheltuieli din contul şi în limita alocaţiilor pentru

Page 6: l e g e a Bs 2014

cheltuielile curente aprobate autorităţilor respective în bugetul de stat la grupele funcţionale principale corespunzătoare. În cazul formării de economii la cheltuielile de personal, se permite redirecţionarea economiilor respective şi spre cheltuielile curente;

5) să redistribuie, la cererea întemeiată a executorilor primari de buget, alocaţiile aprobate ale bugetului de stat:

a) între grupele unei grupe funcţionale principale; b) între autorităţile publice, în cazul trecerii, în modul stabilit (inclusiv în urma divizării), a

unor unităţi, subdiviziuni sau instituţii din subordinea unei autorităţi publice în subordinea unei alte autorităţi publice, precum şi în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe;

c) între programele şi subprogramele aprobate ale unui executor primar de buget în cadrul unei grupe funcţionale principale;

6) să redistribuie, la propunerile Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, bazate pe deciziile Consiliului Naţional de Coordonare a Dezvoltării Regionale, mijloacele Fondului naţional pentru dezvoltare regională între grupele funcţionale principale;

7) să redistribuie, la propunerile Comisiei Electorale Centrale, mijloacele alocate pentru organizarea alegerilor parlamentare între Comisia Electorală Centrală şi Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene în scopul constituirii şi funcţionării secţiilor de votare peste hotare;

8) să redistribuie, la propunerile Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, bazate pe solicitările autorizate spre plată ale beneficiarilor, mijloacele fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli între cheltuielile capitale şi cele curente;

9) să modifice raporturile dintre bugetul de stat şi bugetele unităţilor administrativ-teritoriale în cazul modificării actelor normative în vigoare sau în cazul adoptării de noi acte normative privind organizarea administrativ-teritorială, în cazul delegării, în temei legal, a unor competenţe sau al retragerii lor, în cazul trecerii, în modul stabilit, a unor instituţii din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale în subordinea autorităţilor publice centrale şi viceversa, precum şi în cazul trecerii unor instituţii din subordinea autorităţilor publice locale de nivelul întîi în subordinea autorităţilor publice locale de nivelul al doilea şi viceversa;

10) să redistribuie transferurile cu destinaţie specială de la bugetul de stat, prevăzute la anexa nr.6, între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întîi şi nivelul al doilea şi între bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de acelaşi nivel, în baza deciziilor coordonate de autorităţile publice locale respective;

11) să plaseze mijloacele soldului liber al bugetului de stat, gestionate prin intermediul Contului Unic Trezorerial al Ministerului Finanţelor, în depozite la Banca Naţională a Moldovei;

12) să contracteze, pe parcursul anului bugetar, împrumuturi interne pe piaţa valorilor mobiliare de stat peste limitele prevăzute de bugetul de stat, cu scadenţă în anul 2014, pentru acoperirea decalajului temporar de casă al bugetului de stat;

13) să utilizeze temporar soldurile disponibile ale mijloacelor speciale şi ale fondurilor speciale deţinute de instituţiile publice finanţate de la bugetul de stat pentru efectuarea de cheltuieli la componenta de bază a bugetului de stat, restituindu-le pe parcursul anului bugetar;

14) să recrediteze, din contul împrumuturilor externe, autorităţile administraţiei publice ale raioanelor, ale municipiilor Chişinău şi Bălţi, ale unităţii teritoriale autonome Găgăuzia, drept garanţie de rambursare servind defalcările sumelor din impozite şi taxe de stat la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale şi transferurile din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale.

 VICEPREŞEDINTELE PARLAMENTULUI Liliana PALIHOVICI

Chişinău, 23 decembrie 2013.Nr.339.

Page 7: l e g e a Bs 2014

  

Anexa nr.1 Sinteza bugetului de stat pe venituri, cheltuieli, deficit şi surse de finanţare

   Codul Suma,

mii leicapitolului/

grupei principale

para-grafului

/grupei

VENITURI, TOTAL 25814830,3

Venituri fiscale 110 21829657,7

Impozite pe venit 111 2574131,7Impozite interne pe mărfuri şi servicii 115 17752696,

0dintre careTaxa pe valoarea adăugată, total 13188900,

0Accizele, total 3767756,0Încasările în fondul rutier din taxe, total 321911,0Impozite asupra comerţului exterior şi asupra operaţiunilor externe

116 1502830,0

Încasări nefiscale 120 426785,0Alte venituri din activitatea de întreprinzător şi din proprietate

121 219104,0

Taxe şi plăţi administrative 122 207681,0Mijloace speciale ale instituţiilor publice 151 679812,0Veniturile fondurilor speciale 161 409403,0Transferuri 300 500,0Transferuri între componentele bugetului 360 500,0Transferuri între componenta de bază a bugetelor de nivelul I şi II şi componenta fonduri speciale ale bugetului de stat

362 34 500,0

Granturi 400 2468672,6Granturi interne 411 9458,4Granturi externe 412 2459214,2 CHELTUIELI, TOTAL 28217863,

5Serviciile de stat cu destinaţie generală 1 1430720,7Autorităţi legislative 1 1 143621,6Autorităţi executive 1 2 221947,0Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control 1 3 667818,1Servicii de planificare şi statistică 1 4 83988,4Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 170194,0

Organe administrative 1 10 143151,6Activitatea externă 2 301129,7

Page 8: l e g e a Bs 2014

Colaborare internaţională 2 1 51176,0Misiuni diplomatice 2 4 228353,1Organe administrative 2 10 21600,6Apărarea naţională 3 380287,3Armata Naţională 3 1 380287,3Justiţia 4 667448,1Instanţe judecătoreşti 4 3 315661,4Procuratura 4 4 146785,7Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe 4 6 150293,5Probaţiune 4 8 20071,0Organe administrative 4 10 34636,5Jurisdicţia constituţională 41 19491,0Autoritatea de jurisdicţie constituţională 41 1 19491,0Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională 5 2186614,9Organe ale afacerilor interne 5 1 1001390,8Trupe de carabinieri 5 2 82773,3Penitenciare 5 3 390192,8Organe ale securităţii naţionale 5 4 185878,3Poliţia de frontieră 5 5 267772,1Protecţie civilă şi situaţii excepţionale 5 6 184327,4Autorităţi şi servicii de menţinere a ordinii publice şi de securitate naţională, neatribuite la alte grupe

5 9 74280,2

Învăţămîntul 6 3432269,2Învăţămînt preşcolar 6 1 41605,0Învăţămînt secundar 6 3 734476,1Învăţămînt superior 6 4 637428,2Învăţămînt postuniversitar 6 5 57668,7Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor 6 6 16163,5Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 50682,9

Învăţămînt mediu de specialitate 6 8 444602,4Organe administrative 6 10 36655,6Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

6 25 1412986,8

Ştiinţa şi inovarea 7 405736,4Cercetări ştiinţifice fundamentale 7 1 98227,9Cercetări ştiinţifice aplicate 7 2 235476,4Pregătire a cadrelor ştiinţifice 7 3 2763,7Instituţii şi activităţi în sfera ştiinţei şi inovării neatribuite la alte grupe

7 4 48120,2

Organe administrative 7 10 21148,2Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret 8 376718,5Activităţi în domeniul culturii 8 2 155661,3Radioteleviziune 8 3 82674,2Presa periodică şi edituri 8 4 5642,1Sport 8 5 82137,6Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe

8 6 23489,3

Activităţi pentru tineret 8 7 7040,4

Page 9: l e g e a Bs 2014

Organe administrative 8 10 20073,6Ocrotirea sănătăţii 9 2911399,3Policlinici şi centre ale medicilor de familie 9 2 2183,0Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie 9 3 282019,7Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupe

9 5 94792,3

Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii 9 6 287695,4Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

9 7 2235237,3

Organe administrative 9 10 9471,6Asigurarea şi asistenţa socială 10 5020262,9Pensii ale militarilor 10 1 839508,5Instituţii ale asistenţei sociale 10 3 283226,9Indexarea eşalonată a depunerilor cetăţenilor la “Banca de Economii” S.A.

10 6 50000,0

Organe administrative 10 10 12657,4Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 185098,2

Compensaţii şi indemnizaţii nominative 10 13 26666,0Subvenţionare a dobînzii şi rambursare a creditelor bancare preferenţiale acordate populaţiei şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor

10 18 1400,0

Fonduri de susţinere socială a populaţiei 10 20 96084,6Prestaţii sociale şi pensii achitate prin bugetul asigurărilor sociale de stat

10 21 1910768,5

Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat

10 23 1081431,3

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 471520,0

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

10 25 61901,5

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 1921102,3

Agricultură 11 1 1242024,1Gospodărie silvică 11 2 15213,0Gospodărie a apelor 11 4 15472,5Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe

11 5 630605,1

Organe administrative 11 10 17787,6Protecţia mediului şi hidrometeorologia 12 424571,4Protecţie a mediului 12 1 173565,3Hidrometeorologie 12 3 50005,3Organe administrative 12 10 200800,5Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

12 25 200,3

Industria şi construcţiile 13 38850,9Industrie extractivă 13 1 3000,0Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi construcţiilor neatribuite la alte grupe

13 5 24988,8

Organe administrative 13 10 10862,1

Page 10: l e g e a Bs 2014

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 2571540,4

Transport naval 14 2 8430,9Gospodărie a drumurilor 14 7 2550685,9Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe

14 9 5602,7

Organe administrative 14 10 6820,9Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 312361,2

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe 15 1 47302,4Gospodărie comunală 15 2 263134,8Activitate sanitară, inclusiv control asupra poluării mediului

15 3 1924,0

Complexul pentru combustibil şi energie 16 408754,9Reţele de gaze 16 1 95131,8Reţele electrice 16 2 100240,5Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe

16 4 213382,6

Serviciul datoriei de stat 17 659405,3Serviciu al datoriei de stat interne 17 1 428189,1Serviciu al datoriei de stat externe 17 3 231216,2Completarea rezervelor de stat 18 47150,4Rezerve materiale de stat 18 2 32503,4Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat 18 4 10421,7Organe administrative 18 10 4225,3Alte servicii legate de activitatea economică 19 256412,1Susţinere de stat a micului business 19 1 24400,0Alte servicii legate de activitatea economică 19 3 222867,0Organe administrative 19 10 9145,1Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 4572103,6

Fond de rezervă al Guvernului 20 2 50000,0Transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale

20 4 3760229,2

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

20 5 445896,0

Transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de compensare

20 6 184848,2

Cheltuieli neatribuite la alte grupe 20 9 131130,2 Creditarea netă 23 -126467,0 DEFICIT (-) -2403033,2 SURSE DE FINANŢARE 2403033,2Interne 336858,0Valori mobiliare de stat emise pe piaţa primară (net) 430000,0Răscumpărarea valorilor mobiliare de stat emise pentru asigurarea stabilităţii financiare

-93142,0

Page 11: l e g e a Bs 2014

Externe 1556691,9Intrări de împrumuturi externe 2189036,5Rambursări de împrumuturi externe -632344,6Mijloace din vînzarea şi privatizarea bunurilor proprietate publică

240000,0

Modificarea soldurilor la conturi 269483,3

  

Anexa nr.2 

Limitele de cheltuieli pe autorităţi publice finanţate de la bugetul de stat 

- mii lei -  Codul Suma inclusiv

grupei

prin-

cipale

grupei

progra-

mului

subpro-

gra-mului

artico-

lului

compo-nenta

de bază

mijloace

speciale

fonduri

speciale

proiecte

finanţate

din surse

externe  

101. Secretariatul ParlamentuluiCheltuieli, total

109121,6

105247,9

3873,7

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 109121,6

105247,9

3873,7

Cheltuieli curente

1 100 97247,3 96132,3 1115,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

62964,8 62442,3 522,5

Cheltuieli capitale

1 200 11874,3 9115,6 2758,7

Autorităţi legislative

1 1 109121,6

105247,9

3873,7

Legislativul şi serviciile de suport

1 1 1 109121,6

105247,9

3873,7

Activitatea Parlamentului

1 1 1 1 109121,6

105247,9

3873,7

 102. Aparatul Preşedintelui Republicii Moldova

Cheltuieli, total

17910,8 17900,8 10,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 17910,8 17900,8 10,0

Cheltuieli curente

1 100 16841,6 16831,6 10,0

dintre care 1 111, 10129,1 10129,1

Page 12: l e g e a Bs 2014

cheltuieli de personal

112, 116

Cheltuieli capitale

1 200 1069,2 1069,2

Autorităţi executive

1 2 17910,8 17900,8 10,0

Preşedintele Republicii Moldova

1 2 2 17910,8 17900,8 10,0

Activitatea Preşedintelui Republicii Moldova

1 2 2 1 17910,8 17900,8 10,0

103. Curtea de ConturiCheltuieli, total

27439,7 27439,7

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 27439,7 27439,7

Cheltuieli curente

1 100 26579,7 26579,7

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

17939,6 17939,6

Cheltuieli capitale

1 200 860,0 860,0

Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control

1 3 27439,7 27439,7

Managementul finanţelor publice

1 3 5 27439,7 27439,7

Audit extern al finanţelor publice

1 3 5 10 27439,7 27439,7

104. Cancelaria de StatCheltuieli, total

261888,5

167059,8

54028,7

40800,0

Cheltuieli curente

100 207568,1

153575,6

53992,5

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

84508,2 65359,8 19148,4

Cheltuieli capitale

200 54320,4 13484,2 36,2 40800,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 227386,2

133402,2

53184,0

40800,0

Page 13: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli curente

1 100 178586,2

125402,2

53184,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

80328,9 61384,3 18944,6

Cheltuieli capitale

1 200 48800,0 8000,0 40800,0

Autorităţi executive

1 2 204036,2

110052,2

53184,0

40800,0

Executivul şi serviciile de suport

1 2 3 202036,2

108052,2

53184,0

40800,0

Exercitare a guvernării

1 2 3 1 50876,1 50876,1

Servicii de suport pentru exercitarea guvernării

1 2 3 2 151160,1

57176,1 53184,0

40800,0

Diaspora şi minorităţile naţionale

1 2 24 2000,0 2000,0

Susţinere a diasporei

1 2 24 3 2000,0 2000,0

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 23350,0 23350,0

Dezvoltarea sistemelor de comunicaţii

1 8 65 23350,0 23350,0

Sistem de telecomunicaţii al autorităţilor publice

1 8 65 3 23350,0 23350,0

Învăţămîntul 6 11312,0 11312,0Cheltuieli curente

6 100 11312,0 11312,0

Învăţămînt superior

6 4 10863,8 10863,8

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 4 88 10863,8 10863,8

Învăţămînt superior

6 4 88 10 10863,8 10863,8

Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor

6 6 448,2 448,2

Învăţămîntul public şi serviciile de

6 6 88 448,2 448,2

Page 14: l e g e a Bs 2014

educaţiePerfecţionare a cadrelor

6 6 88 12 448,2 448,2

Ocrotirea sănătăţii

9 23190,3 22345,6 844,7

Cheltuieli curente

9 100 17669,9 16861,4 808,5

dintre care cheltuieli de personal

9 111, 112, 116

4179,3 3975,5 203,8

Cheltuieli capitale

9 200 5520,4 5484,2 36,2

Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie

9 3 1977,4 1817,4 160,0

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 3 80 1977,4 1817,4 160,0

Sănătate publică

9 3 80 4 1977,4 1817,4 160,0

Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupe

9 5 19398,9 18714,2 684,7

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 5 80 19398,9 18714,2 684,7

Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare

9 5 80 13 19398,9 18714,2 684,7

Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii

9 6 1814,0 1814,0

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 6 80 1814,0 1814,0

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii

9 6 80 18 1814,0 1814,0

106. Curtea Constituţională

Page 15: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli, total

19491,0 19491,0

Jurisdicţia constituţională

41 19491,0 19491,0

Cheltuieli curente

41 100 11291,0 11291,0

dintre care cheltuieli de personal

41 111, 112, 116

6600,7 6600,7

Cheltuieli capitale

41 200 8200,0 8200,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

41 241 8000,0 8000,0

Autoritatea de jurisdicţie constituţională

41 1 19491,0 19491,0

Constituţionalitatea

41 1 4 19491,0 19491,0

Jurisdicţie constituţională

41 1 4 1 19491,0 19491,0

107. Consiliul Superior al MagistraturiiCheltuieli, total

298089,7

297826,7

263,0

Justiţia 4 298089,7

297826,7

263,0

Cheltuieli curente

4 100 234141,8

233878,8

263,0

dintre care cheltuieli de personal

4 111, 112, 116

184467,8

184467,8

Cheltuieli capitale

4 200 63947,9 63947,9

dintre care investiţii capitale în construcţii

4 241 44066,3 44066,3

Instanţe judecătoreşti

4 3 285545,6

285282,6

263,0

Justiţia 4 3 40 285545,6

285282,6

263,0

Înfăptuire a judecăţii în curţile de apel

4 3 40 4 85717,8 85497,8 220,0

Înfăptuire a judecăţii în judecătorii

4 3 40 5 199827,8

199784,8

43,0

Autorităţi din domeniul justiţiei

4 6 12544,1 12544,1

Page 16: l e g e a Bs 2014

neatribuite la alte grupeJustiţia 4 6 40 12544,1 12544,1Organizare a sistemului judecătoresc

4 6 40 2 12544,1 12544,1

108. Curtea Supremă de JustiţieCheltuieli, total

30115,8 29835,8 280,0

Justiţia 4 30115,8 29835,8 280,0Cheltuieli curente

4 100 29614,5 29334,5 280,0

dintre care cheltuieli de personal

4 111, 112, 116

24969,1 24969,1

Cheltuieli capitale

4 200 501,3 501,3

Instanţe judecătoreşti

4 3 30115,8 29835,8 280,0

Justiţia 4 3 40 30115,8 29835,8 280,0Supremaţie judecătorească

4 3 40 3 30115,8 29835,8 280,0

113. Procuratura GeneralăCheltuieli, total

146785,7

146581,4

204,3

Justiţia 4 146785,7

146581,4

204,3

Cheltuieli curente

4 100 128492,1

128387,8

104,3

dintre care cheltuieli de personal

4 111, 112, 116

98402,2 98402,2

Cheltuieli capitale

4 200 18293,6 18193,6 100,0

Procuratură 4 4 146785,7

146581,4

204,3

Justiţia 4 4 40 146785,7

146581,4

204,3

Implementare a politicii penale a statului

4 4 40 6 146785,7

146581,4

204,3

121. Ministerul EconomieiCheltuieli, total

572582,0

419207,8

167,0 153207,2

Cheltuieli curente

100 166562,1

166395,1

167,0

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

31720,2 31720,2

Page 17: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli capitale

200 406019,9

252812,7

153207,2

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 5100,0 5100,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 36230,3 36180,3 50,0

Cheltuieli curente

1 100 35998,3 35948,3 50,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

21216,4 21216,4

Cheltuieli capitale

1 200 232,0 232,0

Organe administrative

1 10 36230,3 36180,3 50,0

Serviciile generale economice şi comerciale

1 10 50 36230,3 36180,3 50,0

Politici şi management în domeniul macroeconomic şi de dezvoltare a economiei

1 10 50 1 18261,5 18261,5

Reglementare prin licenţiere

1 10 50 6 3310,0 3310,0

Administrare a patrimoniului de stat

1 10 50 9 14658,8 14608,8 50,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 402754,9

251885,1

150869,8

Cheltuieli curente

16 100 17576,1 17576,1

dintre care cheltuieli de personal

16 111, 112, 116

755,0 755,0

Cheltuieli capitale

16 200 385178,8

234309,0

150869,8

dintre care investiţii capitale în construcţii

16 241 2100,0 2100,0

Reţele de gaze 16 1 89131,8 58002,5 31129,3Dezvoltarea sectorului energetic

16 1 58 89131,8 58002,5 31129,3

Page 18: l e g e a Bs 2014

Reţele şi conducte de gaz

16 1 58 2 89131,8 58002,5 31129,3

Reţele electrice

16 2 100240,5

2100,0 98140,5

Dezvoltarea sectorului energetic

16 2 58 100240,5

2100,0 98140,5

Reţele electrice 16 2 58 3 100240,5

2100,0 98140,5

Activităţi şi servicii în complexul pentru combustibil şi energie neatribuite la alte grupe

16 4 213382,6

191782,6

21600,0

Dezvoltarea sectorului energetic

16 4 58 213382,6

191782,6

21600,0

Politici şi management în sectorul energetic

16 4 58 1 18037,0 18037,0

Eficienţă energetică şi surse regenerabile

16 4 58 4 188745,6

173745,6

15000,0

Reţele termice 16 4 58 5 6600,0 6600,0Alte servicii legate de activitatea economică

19 133596,8

131142,4

117,0 2337,4

Cheltuieli curente

19 100 112987,7

112870,7

117,0

dintre care cheltuieli de personal

19 111, 112, 116

9748,8 9748,8

Cheltuieli capitale

19 200 20609,1 18271,7 2337,4

dintre care investiţii capitale în construcţii

19 241 3000,0 3000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 133596,8

131142,4

117,0 2337,4

Serviciile generale economice şi comerciale

19 3 50 119027,6

116573,2

117,0 2337,4

Promovare a exporturilor

19 3 50 2 33262,7 30925,3 2337,4

Page 19: l e g e a Bs 2014

Susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

19 3 50 4 73648,8 73648,8

Protecţie a consumatorilor

19 3 50 8 6748,1 6748,1

Securitate industrială

19 3 50 11 5368,0 5251,0 117,0

Dezvoltarea industriei

19 3 60 271,7 271,7

Dezvoltare clusterială a sectorului industrial

19 3 60 2 271,7 271,7

Dezvoltarea reglementărilor tehnice naţionale

19 3 68 14297,5 14297,5

Dezvoltare a sistemului naţional de standardizare

19 3 68 2 4900,0 4900,0

Dezvoltare a sistemului naţional de metrologie

19 3 68 4 7397,5 7397,5

Dezvoltare a sistemului naţional de acreditare

19 3 68 5 2000,0 2000,0

122. Ministerul FinanţelorCheltuieli, total

726889,4

653360,7

45204,1

28324,6

Cheltuieli curente

100 672902,1

627908,7

44993,4

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

368543,0

368269,7

273,3

Cheltuieli capitale

200 53987,3 25452,0 210,7 28324,6

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 4740,0 4740,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 686889,4

613360,7

45204,1

28324,6

Cheltuieli curente

1 100 632902,1

587908,7

44993,4

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

368543,0

368269,7

273,3

Cheltuieli 1 200 53987,3 25452,0 210,7 28324,6

Page 20: l e g e a Bs 2014

capitaledintre care investiţii capitale în construcţii

1 241 4740,0 4740,0

Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control

1 3 640378,4

569109,2

42944,6

28324,6

Managementul finanţelor publice

1 3 5 640378,4

569109,2

42944,6

28324,6

Administrare a veniturilor publice

1 3 5 2 560057,9

492216,4

42192,6

25648,9

Executare şi raportare a bugetului public naţional

1 3 5 3 55854,0 55854,0

Inspecţie financiară

1 3 5 4 14898,0 14896,0 2,0

Supraveghere a activităţii de audit

1 3 5 5 322,6 322,6

Administrare a achiziţiilor publice

1 3 5 8 9245,9 5820,2 750,0 2675,7

Organe administrative

1 10 46511,0 44251,5 2259,5

Managementul finanţelor publice

1 10 5 46511,0 44251,5 2259,5

Politici şi management în domeniul bugetar-fiscal

1 10 5 1 46511,0 44251,5 2259,5

Alte servicii legate de activitatea economică

19 40000,0 40000,0

Cheltuieli curente

19 100 40000,0 40000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 40000,0 40000,0

Serviciile generale economice şi comerciale

19 3 50 40000,0 40000,0

Susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

19 3 50 4 40000,0 40000,0

Page 21: l e g e a Bs 2014

125. Ministerul Agriculturii şi Industriei AlimentareCheltuieli, total

1238829,2

788945,6

37729,5

46000,0

386154,1

Cheltuieli curente

100 378484,3

346135,0

32349,3

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

96805,8 88239,7 8566,1

Cheltuieli capitale

200 860344,9

442810,6

5380,2 46000,0

386154,1

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 4000,0 4000,0

Învăţămîntul 6 160667,7

132161,1

28506,6

Cheltuieli curente

6 100 139999,5

116723,1

23276,4

dintre care cheltuieli de personal

6 111, 112, 116

42801,3 37589,3 5212,0

Cheltuieli capitale

6 200 20668,2 15438,0 5230,2

dintre care investiţii capitale în construcţii

6 241 4000,0 4000,0

Învăţămînt secundar

6 3 1371,7 1341,7 30,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 3 88 1371,7 1341,7 30,0

Învăţămînt liceal

6 3 88 6 1371,7 1341,7 30,0

Învăţămînt superior

6 4 60149,1 60149,1

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 4 88 60149,1 60149,1

Învăţămînt superior

6 4 88 10 60149,1 60149,1

Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 8848,7 8488,8 359,9

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 7 88 8848,7 8488,8 359,9

Servicii 6 7 88 13 344,7 344,7

Page 22: l e g e a Bs 2014

generale în educaţieEducaţie extraşcolară

6 7 88 14 8504,0 8144,1 359,9

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 90298,2 62181,5 28116,7

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 8 88 90298,2 62181,5 28116,7

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6 8 88 9 90298,2 62181,5 28116,7

Asigurarea şi asistenţa socială

10 1538,6 1538,6

Cheltuieli curente

10 100 1538,6 1538,6

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 1538,6 1538,6

Protecţia socială

10 11 90 1538,6 1538,6

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10 11 90 19 1538,6 1538,6

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 1076622,9

655245,9

9222,9 46000,0

386154,1

Cheltuieli curente

11 100 236946,2

227873,3

9072,9

dintre care cheltuieli de personal

11 111, 112, 116

54004,5 50650,4 3354,1

Cheltuieli capitale

11 200 839676,7

427372,6

150,0 46000,0

386154,1

Agricultură 11 1 1062648,9

641271,9

9222,9 46000,0

386154,1

Dezvoltarea agriculturii

11 1 51 1062648,9

641271,9

9222,9 46000,0

386154,1

Dezvoltare durabilă a sectoarelor

11 1 51 2 254053,9

105075,4

9222,9 139755,6

Page 23: l e g e a Bs 2014

fitotehnie şi horticulturăCreştere şi sănătate a animalelor

11 1 51 3 8009,4 8009,4

Dezvoltare a viticulturii şi a vinificaţiei

11 1 51 4 303287,8

10889,3 46000,0

246398,5

Subvenţionare a producătorilor agricoli

11 1 51 5 486560,5

506560,5

transferuri la fondurile speciale

20000,0

Securitate alimentară

11 1 51 6 10737,3 10737,3

Organe administrative

11 10 13974,0 13974,0

Dezvoltarea agriculturii

11 10 51 13974,0 13974,0

Politici şi management în domeniul agriculturii

11 10 51 1 13974,0 13974,0

127. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi FamilieiCheltuieli, total

504126,8

377404,5

14920,6

96084,6

15717,1

Cheltuieli curente

100 462137,1

351231,9

14920,6

95984,6

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

147775,6

145025,2

1824,0 926,4

Cheltuieli capitale

200 41989,7 26172,6 100,0 15717,1

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 10077,2 10077,2

Asigurarea şi asistenţa socială

10 493126,8

366404,5

14920,6

96084,6

15717,1

Cheltuieli curente

10 100 460137,1

349231,9

14920,6

95984,6

dintre care cheltuieli de personal

10 111, 112, 116

147775,6

145025,2

1824,0 926,4

Cheltuieli capitale

10 200 32989,7 17172,6 100,0 15717,1

dintre care investiţii capitale în construcţii

10 241 1077,2 1077,2

Page 24: l e g e a Bs 2014

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 283226,9

268441,0

14785,9

Protecţia socială

10 3 90 283226,9

268441,0

14785,9

Protecţie a familiei şi copilului

10 3 90 6 43286,3 43222,7 63,6

Asistenţa socială a persoanelor cu necesităţi speciale

10 3 90 10 198213,4

183491,1

14722,3

Serviciul public în domeniul protecţiei sociale

10 3 90 17 41727,2 41727,2

Organe administrative

10 10 12657,4 12522,7 134,7

Protecţia socială

10 10 90 12657,4 12522,7 134,7

Politici şi management în domeniul protecţiei sociale

10 10 90 1 12657,4 12522,7 134,7

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 101157,9

85440,8 15717,1

Protecţia socială

10 11 90 101157,9

85440,8 15717,1

Protecţie a şomerilor

10 11 90 8 25194,6 25194,6

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10 11 90 19 49932,7 49932,7

Susţinere a activităţilor sistemului de protecţie socială

10 11 90 20 26030,6 10313,5 15717,1

Fonduri de susţinere socială a populaţiei

10 20 96084,6 96084,6

Protecţia socială

10 20 90 96084,6 96084,6

Protecţie 10 20 90 12 96084,6 96084,

Page 25: l e g e a Bs 2014

socială în cazuri excepţionale

6

Industria şi construcţiile

13 2000,0 2000,0

Cheltuieli curente

13 100 2000,0 2000,0

Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi construcţiilor neatribuite la alte grupe

13 5 2000,0 2000,0

Serviciile generale economice şi comerciale

13 5 50 2000,0 2000,0

Servicii generale în domeniul forţei de muncă

13 5 50 3 2000,0 2000,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 9000,0 9000,0

Cheltuieli capitale

15 200 9000,0 9000,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

15 241 9000,0 9000,0

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 9000,0 9000,0

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

15 1 75 9000,0 9000,0

Construcţie a locuinţelor

15 1 75 4 9000,0 9000,0

128. Ministerul SănătăţiiCheltuieli, total

867094,7

596882,8

150937,3

119274,6

Cheltuieli curente

100 717110,0

582811,0

134299,0

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

309904,9

247163,5

62741,4

Cheltuieli 200 149984, 14071,8 16638, 119274,

Page 26: l e g e a Bs 2014

capitale 7 3 6dintre care investiţii capitale în construcţii

241 1801,4 1801,4

Învăţămîntul 6 235521,9

212447,1

23074,8

Cheltuieli curente

6 100 232910,6

211686,6

21224,0

dintre care cheltuieli de personal

6 111, 112, 116

43342,5 31407,8 11934,7

Cheltuieli capitale

6 200 2611,3 760,5 1850,8

Învăţămînt superior

6 4 102084,6

102084,6

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 4 88 102084,6

102084,6

Învăţămînt superior

6 4 88 10 102084,6

102084,6

Învăţămînt postuniversitar

6 5 57668,7 57668,7

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 5 88 57668,7 57668,7

Învăţămînt postuniversitar

6 5 88 11 57668,7 57668,7

Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor

6 6 7428,0 7428,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 6 88 7428,0 7428,0

Perfecţionare a cadrelor

6 6 88 12 7428,0 7428,0

Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 211,3 211,3

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 7 88 211,3 211,3

Servicii generale în educaţie

6 7 88 13 211,3 211,3

Page 27: l e g e a Bs 2014

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 68129,3 52482,5 15646,8

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 8 88 68129,3 52482,5 15646,8

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6 8 88 9 68129,3 52482,5 15646,8

Ocrotirea sănătăţii

9 618751,7

371614,6

127862,5

119274,6

Cheltuieli curente

9 100 471378,3

358303,3

113075,0

dintre care cheltuieli de personal

9 111, 112, 116

266562,4

215755,7

50806,7

Cheltuieli capitale

9 200 147373,4

13311,3 14787,5

119274,6

dintre care investiţii capitale în construcţii

9 241 1801,4 1801,4

Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 2183,0 1566,0 617,0

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 2 80 2183,0 1566,0 617,0

Asistenţă medicală specializată de ambulatoriu

9 2 80 6 2183,0 1566,0 617,0

Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie

9 3 280042,3

199072,5

80969,8

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 3 80 280042,3

199072,5

80969,8

Sănătate publică

9 3 80 4 186971,1

108195,1

78776,0

Asistenţă medicală de reabilitare şi recuperare

9 3 80 13 93071,2 90877,4 2193,8

Instituţii şi servicii în domeniul

9 5 75393,4 30568,7 44824,7

Page 28: l e g e a Bs 2014

ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupeSănătatea publică şi serviciile medicale

9 5 80 75393,4 30568,7 44824,7

Monitorizare, evaluare a sistemului de sănătate şi management al calităţii

9 5 80 3 8538,0 5715,4 2822,6

Medicină legală

9 5 80 14 27280,6 24853,3 2427,3

Management raţional al medicamentelor şi dispozitivelor medicale

9 5 80 16 39574,8 39574,8

Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii

9 6 251661,4

131035,9

1350,9 119274,6

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 6 80 251661,4

131035,9

1350,9 119274,6

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii

9 6 80 18 180994,0

127035,9

1350,9 52607,2

Dezvoltare şi modernizare a instituţiilor în domeniul ocrotirii sănătăţii

9 6 80 19 70667,4 4000,0 66667,4

Organe administrative

9 10 9471,6 9371,5 100,1

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 10 80 9471,6 9371,5 100,1

Politici şi management în domeniul ocrotirii sănătăţii

9 10 80 1 9471,6 9371,5 100,1

Asigurarea şi asistenţa socială

10 12821,1 12821,1

Page 29: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli curente

10 100 12821,1 12821,1

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 12821,1 12821,1

Protecţia socială

10 11 90 12821,1 12821,1

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10 11 90 19 12821,1 12821,1

129. Ministerul EducaţieiCheltuieli, total

1520696,2

1361700,9

114075,5

14451,3

30537,5

Cheltuieli curente

100 1367753,5

1245129,2

108282,0

14411,3

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

490164,8

439756,4

49915,0

493,4

Cheltuieli capitale

200 152942,7

116571,7

5793,5 40,0 30537,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 8277,1 8277,1

Învăţămînt 6 1474483,6

1315653,6

113910,2

14451,3

30537,5

Cheltuieli curente

6 100 1321609,1

1199150,1

108116,7

14411,3

dintre care cheltuieli de personal

6 111, 112, 116

489158,1

438785,7

49879,0

493,4

Cheltuieli capitale

6 200 152874,5

116503,5

5793,5 40,0 30537,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

6 241 8277,1 8277,1

Învăţămînt preşcolar

6 1 25320,0 25320,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 1 88 25320,0 25320,0

Educaţie timpurie

6 1 88 2 25320,0 25320,0

Învăţămînt secundar

6 3 702958,9

654518,8

33559,0

14451,3

498,8

Page 30: l e g e a Bs 2014

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 3 88 702958,9

654518,8

33559,0

14451,3

498,8

Învăţămînt gimnazial

6 3 88 4 93961,0 93961,0

Învăţămînt special

6 3 88 5 104864,9

104268,4

596,5

Învăţămînt liceal

6 3 88 6 56418,1 55731,0 188,3 498,8

Învăţămînt vocaţional-tehnic secundar

6 3 88 8 411263,6

378489,4

32774,2

Curriculum şcolar

6 3 88 15 36451,3 22069,0 14451,3

transferuri la fondurile speciale

69,0

Învăţămînt superior

6 4 416113,4

415673,2

440,2

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 4 88 416113,4

415673,2

440,2

Învăţămînt superior

6 4 88 10 416113,4

415673,2

440,2

Cursuri şi instituţii de perfecţionare a cadrelor

6 6 8287,3 2000,0 6287,3

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 6 88 8287,3 2000,0 6287,3

Perfecţionare a cadrelor

6 6 88 12 8287,3 2000,0 6287,3

Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 41622,9 39927,9 1695,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 7 88 41622,9 39927,9 1695,0

Servicii generale în educaţie

6 7 88 13 16779,1 15479,1 1300,0

Educaţie extraşcolară

6 7 88 14 24843,8 24448,8 395,0

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 243525,5

171596,8

71928,7

Page 31: l e g e a Bs 2014

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 8 88 243525,5

171596,8

71928,7

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6 8 88 9 243525,5

171596,8

71928,7

Organe administrative

6 10 36655,6 31936,9 4718,7

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 10 88 36655,6 31936,9 4718,7

Politici şi management în domeniul educaţiei

6 10 88 1 15468,1 10749,4 4718,7

Asigurare a calităţii în învăţămînt

6 10 88 16 21187,5 21187,5

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 3517,0 3351,7 165,3

Cheltuieli curente

8 100 3448,8 3283,5 165,3

dintre care cheltuieli de personal

8 111, 112, 116

1006,7 970,7 36,0

Cheltuieli capitale

8 200 68,2 68,2

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1604,9 1439,6 165,3

Cultura, cultele şi odihna

8 2 85 1604,9 1439,6 165,3

Dezvoltare a culturii

8 2 85 2 1604,9 1439,6 165,3

Presă periodică şi edituri

8 4 1912,1 1912,1

Cultura, cultele şi odihna

8 4 85 1912,1 1912,1

Susţinere a culturii scrise

8 4 85 4 1912,1 1912,1

Asigurarea şi asistenţa socială

10 42695,6 42695,6

Cheltuieli curente

10 100 42695,6 42695,6

Instituţii şi servicii în domeniul

10 11 42695,6 42695,6

Page 32: l e g e a Bs 2014

asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupeProtecţia socială

10 11 90 42695,6 42695,6

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10 11 90 19 42695,6 42695,6

130. Ministerul CulturiiCheltuieli, total

290553,0

278439,7

12113,3

Cheltuieli curente

100 267752,6

256331,7

11420,9

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

89244,0 85348,6 3895,4

Cheltuieli capitale

200 22800,4 22108,0 692,4

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 16060,0 16060,0

Învăţămîntul 6 102918,1

99178,4 3739,7

Cheltuieli curente

6 100 102373,4

98678,4 3695,0

dintre care cheltuieli de personal

6 111, 112, 116

50377,2 48815,5 1561,7

Cheltuieli capitale

6 200 544,7 500,0 44,7

Învăţămînt secundar

6 3 22785,0 22214,1 570,9

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 3 88 22785,0 22214,1 570,9

Învăţămînt liceal

6 3 88 6 22785,0 22214,1 570,9

Învăţămînt superior

6 4 37483,7 37483,7

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 4 88 37483,7 37483,7

Învăţămînt superior

6 4 88 10 37483,7 37483,7

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 42649,4 39480,6 3168,8

Page 33: l e g e a Bs 2014

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 8 88 42649,4 39480,6 3168,8

Învăţămînt vocaţional-tehnic postsecundar

6 8 88 9 42649,4 39480,6 3168,8

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 187249,9

178876,3

8373,6

Cheltuieli curente

8 100 164994,2

157268,3

7725,9

dintre care cheltuieli de personal

8 111, 112, 116

38866,8 36533,1 2333,7

Cheltuieli capitale

8 200 22255,7 21608,0 647,7

dintre care investiţii capitale în construcţii

8 241 16060,0 16060,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 154056,4

146722,8

7333,6

Cultura, cultele şi odihna

8 2 85 154056,4

146722,8

7333,6

Dezvoltare a culturii

8 2 85 2 154056,4

146722,8

7333,6

Presă periodică şi edituri

8 4 3730,0 3730,0

Cultura, cultele şi odihna

8 4 85 3730,0 3730,0

Susţinere a culturii scrise

8 4 85 4 3730,0 3730,0

Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe

8 6 23489,3 22489,3 1000,0

Cultura, cultele şi odihna

8 6 85 23489,3 22489,3 1000,0

Protejare şi punere în valoare a patrimoniului cultural naţional

8 6 85 3 23489,3 22489,3 1000,0

Organe administrative

8 10 5974,2 5934,2 40,0

Cultura, cultele 8 10 85 5974,2 5934,2 40,0

Page 34: l e g e a Bs 2014

şi odihnaPolitici şi management în domeniul culturii

8 10 85 1 5974,2 5934,2 40,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 385,0 385,0

Cheltuieli curente

10 100 385,0 385,0

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 385,0 385,0

Protecţia socială

10 11 90 385,0 385,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10 11 90 19 385,0 385,0

131. Ministerul JustiţieiCheltuieli, total

680978,9

590554,7

73704,2

16720,0

Cheltuieli curente

100 597671,0

530058,2

67612,8

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

257227,4

224638,1

32589,3

Cheltuieli capitale

200 83307,9 60496,5 6091,4 16720,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 43473,7 40473,7 3000,0

Justiţia 4 179617,5

112778,1

66839,4

Cheltuieli curente

4 100 148404,6

87073,6 61331,0

dintre care cheltuieli de personal

4 111, 112, 116

66819,3 35458,6 31360,7

Cheltuieli capitale

4 200 31212,9 25704,5 5508,4

dintre care investiţii capitale în construcţii

4 241 18473,7 15473,7 3000,0

Autorităţi din domeniul

4 6 124910,0

58310,0 66600,0

Page 35: l e g e a Bs 2014

justiţiei neatribuite la alte grupeJustiţia 4 6 40 124910,

058310,0 66600,

0Apărare a drepturilor şi intereselor legale ale persoanelor

4 6 40 8 25741,6 25367,5 374,1

Expertiză legală

4 6 40 9 12101,1 10301,1 1800,0

Sistem integrat de informare juridică

4 6 40 10 1416,0 766,0 650,0

Stare civilă 4 6 40 11 57650,9 57650,9

Armonizare a legislaţiei

4 6 40 14 2453,9 2453,9

Administrare judecătorească

4 6 40 15 19421,5 19421,5

Apostilare a actelor publice

4 6 40 17 6125,0 6125,0

Probaţiune 4 8 20071,0 20031,0 40,0Justiţia 4 8 40 20071,0 20031,0 40,0Asigurare a masurilor alternative de detenţie

4 8 40 16 20071,0 20031,0 40,0

Organe administrative

4 10 34636,5 34437,1 199,4

Justiţia 4 10 40 34636,5 34437,1 199,4Politici şi management în domeniul justiţiei

4 10 40 1 33382,8 33183,4 199,4

Mediere 4 10 40 13 1253,7 1253,7Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5 390192,8

366608,0

6864,8 16720,0

Cheltuieli curente

5 100 338097,8

331816,0

6281,8

dintre care cheltuieli de personal

5 111, 112, 116

190408,1

189179,5

1228,6

Cheltuieli capitale

5 200 52095,0 34792,0 583,0 16720,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

5 241 25000,0 25000,0

Penitenciare 5 3 390192, 366608, 6864,8 16720,0

Page 36: l e g e a Bs 2014

8 0Sistemul penitenciar

5 3 43 390192,8

366608,0

6864,8 16720,0

Sistem penitenciar

5 3 43 2 390192,8

366608,0

6864,8 16720,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 111168,6

111168,6

Cheltuieli curente

10 100 111168,6

111168,6

Pensii ale militarilor

10 1 110058,6

110058,6

Protecţia socială

10 1 90 110058,6

110058,6

Protecţie a persoanelor în etate

10 1 90 4 110058,6

110058,6

Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10 13 1083,5 1083,5

Protecţia socială

10 13 90 1083,5 1083,5

Protecţie socială a pensionarilor din structurile de forţă

10 13 90 18 1083,5 1083,5

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 26,5 26,5

Protecţia socială

10 24 90 26,5 26,5

Susţinere suplimentară a unor categorii de populaţie

10 24 90 11 26,5 26,5

132. Ministerul ApărăriiCheltuieli, total

600007,1

574513,1

25494,0

Cheltuieli curente

100 583295,3

560457,1

22838,2

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

225372,5

220764,8

4607,7

Cheltuieli capitale

200 16711,8 14056,0 2655,8

dintre care investiţii

241 4000,0 4000,0

Page 37: l e g e a Bs 2014

capitale în construcţiiApărarea naţională

3 380287,3

354793,3

25494,0

Cheltuieli curente

3 100 363575,5

340737,3

22838,2

dintre care cheltuieli de personal

3 111, 112, 116

225372,5

220764,8

4607,7

Cheltuieli capitale

3 200 16711,8 14056,0 2655,8

dintre care investiţii capitale în construcţii

3 241 4000,0 4000,0

Armata Naţională

3 1 380287,3

354793,3

25494,0

Apărarea naţională

3 1 31 356322,9

334652,9

21670,0

Politici şi management în domeniul apărării

3 1 31 1 7597,7 7597,7

Forţe terestre 3 1 31 2 137261,6

133556,6

3705,0

Forţe aeriene 3 1 31 3 28450,3 27425,3 1025,0Servicii de suport în domeniul apărării naţionale

3 1 31 4 183013,3

166073,3

16940,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

3 1 88 23964,4 20140,4 3824,0

Învăţămînt superior

3 1 88 10 23964,4 20140,4 3824,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 219719,8

219719,8

Cheltuieli curente

10 100 219719,8

219719,8

Pensii ale militarilor

10 1 213430,3

213430,3

Protecţia socială

10 1 90 213430,3

213430,3

Protecţie a persoanelor în etate

10 1 90 4 213430,3

213430,3

Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10 13 5959,8 5959,8

Protecţia 10 13 90 5959,8 5959,8

Page 38: l e g e a Bs 2014

socialăProtecţie socială a pensionarilor din structurile de forţă

10 13 90 18 5959,8 5959,8

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 329,7 329,7

Protecţia socială

10 24 90 329,7 329,7

Susţinere suplimentară a unor categorii de populaţie

10 24 90 11 329,7 329,7

133. Ministerul Afacerilor InterneCheltuieli, total

1997156,8

1919551,1

65392,2

12213,5

Cheltuieli curente

100 1877057,4

1816221,3

60836,1

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

1076783,9

1067760,9

9023,0

Cheltuieli capitale

200 120099,4

103329,8

4556,1 12213,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 19500,0 19500,0

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5 1536263,6

1458758,1

65292,0

12213,5

Cheltuieli curente

5 100 1416164,2

1355428,3

60735,9

dintre care cheltuieli de personal

5 111, 112, 116

1075487,8

1066464,8

9023,0

Cheltuieli capitale

5 200 120099,4

103329,8

4556,1 12213,5

dintre care investiţii capitale în construcţii

5 241 19500,0 19500,0

Organe ale afacerilor interne

5 1 1001390,8

936255,4

52921,9

12213,5

Afacerile interne

5 1 35 1001390,8

936255,4

52921,9

12213,5

Page 39: l e g e a Bs 2014

Politici şi management în domeniul ordinii publice

5 1 35 1 38792,2 38792,2

Ordine şi siguranţă publică

5 1 35 2 770907,0

756274,9

14632,1

Migraţie şi azil 5 1 35 3 28031,5 27444,7 586,8Servicii de suport în domeniul afacerilor interne

5 1 35 5 163660,1

113743,6

37703,0

12213,5

Trupe de carabinieri

5 2 82773,3 81155,8 1617,5

Afacerile interne

5 2 35 82773,3 81155,8 1617,5

Trupe de carabinieri

5 2 35 4 82773,3 81155,8 1617,5

Poliţia de frontieră

5 5 267772,1

266716,6

1055,5

Afacerile interne

5 5 35 267772,1

266716,6

1055,5

Management al frontierei

5 5 35 6 267772,1

266716,6

1055,5

Protecţie civilă şi situaţii excepţionale

5 6 184327,4

174630,3

9697,1

Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor

5 6 37 184327,4

174630,3

9697,1

Protecţie civilă şi apărare împotriva incendiilor

5 6 37 2 184327,4

174630,3

9697,1

Asigurarea şi asistenţa socială

10 458969,2

458969,2

Cheltuieli curente

10 100 458969,2

458969,2

Pensii ale militarilor

10 1 441014,6

441014,6

Protecţia socială

10 1 90 441014,6

441014,6

Protecţie a persoanelor în etate

10 1 90 4 441014,6

441014,6

Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10 13 17285,9 17285,9

Protecţia 10 13 90 17285,9 17285,9

Page 40: l e g e a Bs 2014

socialăProtecţie socială a pensionarilor din structurile de forţă

10 13 90 18 17285,9 17285,9

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 668,7 668,7

Protecţia socială

10 24 90 668,7 668,7

Susţinere suplimentară a unor categorii de populaţie

10 24 90 11 668,7 668,7

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 1924,0 1823,8 100,2

Cheltuieli curente

15 100 1924,0 1823,8 100,2

dintre care cheltuieli de personal

15 111, 112, 116

1296,1 1296,1

Activitate sanitară, inclusiv control asupra poluării mediului

15 3 1924,0 1823,8 100,2

Protecţia mediului

15 3 70 1924,0 1823,8 100,2

Management al deşeurilor radioactive

15 3 70 6 1924,0 1823,8 100,2

135. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării EuropeneCheltuieli, total

249953,7

221780,6

28173,1

Activitatea externă

2 249953,7

221780,6

28173,1

Cheltuieli curente

2 100 242786,9

220342,6

22444,3

dintre care cheltuieli de personal

2 111, 112, 116

32852,2 32852,2

Cheltuieli capitale

2 200 7166,8 1438,0 5728,8

Page 41: l e g e a Bs 2014

Misiuni diplomatice

2 4 228353,1

200185,0

28168,1

Afacerile externe şi cooperarea externă

2 4 6 228353,1

200185,0

28168,1

Promovare a intereselor naţionale prin intermediul antenelor diplomatice

2 4 6 2 228353,1

200185,0

28168,1

Organe administrative

2 10 21600,6 21595,6 5,0

Afacerile externe şi cooperarea externă

2 10 6 21600,6 21595,6 5,0

Politici şi management în domeniul relaţiilor externe

2 10 6 1 21600,6 21595,6 5,0

139. Institutul Naţional al JustiţieiCheltuieli, total

12839,4 12839,4

Justiţia 4 12839,4 12839,4Cheltuieli curente

4 100 12839,4 12839,4

dintre care cheltuieli de personal

4 111, 112, 116

8373,1 8373,1

Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe

4 6 12839,4 12839,4

Justiţia 4 6 40 12839,4 12839,4Instruire iniţială şi continuă în domeniul justiţiei

4 6 40 12 12839,4 12839,4

143. Biroul Naţional de StatisticăCheltuieli, total

103305,5

100585,9

2719,6

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 103305,5

100585,9

2719,6

Cheltuieli curente

1 100 101719,7

99009,1 2710,6

Page 42: l e g e a Bs 2014

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

55720,3 54849,0 871,3

Cheltuieli capitale

1 200 1585,8 1576,8 9,0

Servicii de planificare şi statistică

1 4 83988,4 81268,8 2719,6

Sistemul statistic şi de arhivare

1 4 12 83988,4 81268,8 2719,6

Lucrări statistice

1 4 12 2 47988,4 45268,8 2719,6

Desfăşurare a recensămintelor

1 4 12 4 36000,0 36000,0

Organe administrative

1 10 19317,1 19317,1

Sistemul statistic şi de arhivare

1 10 12 19317,1 19317,1

Politici şi management în domeniul statisticii

1 10 12 1 19317,1 19317,1

147. Ministerul Dezvoltării Regionale şi ConstrucţiilorCheltuieli, total

348235,2

271226,2

77009,0

Cheltuieli curente

100 20468,4 20468,4

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

12107,9 12107,9

Cheltuieli capitale

200 327766,8

250757,8

77009,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 16000,0 16000,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 34500,0 34500,0

Cheltuieli curente

1 100 2692,2 2692,2

Cheltuieli capitale

1 200 31807,8 31807,8

Autorităţi legislative

1 1 34500,0 34500,0

Legislativul şi serviciile de suport

1 1 1 34500,0 34500,0

Activitatea 1 1 1 1 34500,0 34500,0

Page 43: l e g e a Bs 2014

ParlamentuluiÎnvăţămîntul 6 10000,0 10000,0Cheltuieli capitale

6 200 10000,0 10000,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

6 241 10000,0 10000,0

Învăţămînt preşcolar

6 1 10000,0 10000,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 1 88 10000,0 10000,0

Educaţie timpurie

6 1 88 2 10000,0 10000,0

Protecţia mediului şi hidrometeorologia

12 18000,0 18000,0

Cheltuieli capitale

12 200 18000,0 18000,0

Protecţie a mediului

12 1 18000,0 18000,0

Protecţia mediului

12 1 70 18000,0 18000,0

Colectare, conservare şi distrugere a poluanţilor organici persistenţi, a deşeurilor menajere solide şi a deşeurilor chimice

12 1 70 2 18000,0 18000,0

Industria şi construcţiile

13 31826,2 31826,2

Cheltuieli curente

13 100 17776,2 17776,2

dintre care cheltuieli de personal

13 111, 112, 116

12107,9 12107,9

Cheltuieli capitale

13 200 14050,0 14050,0

Activităţi şi servicii în domeniul industriei şi construcţiilor neatribuite la alte grupe

13 5 22988,8 22988,8

Dezvoltarea regională şi

13 5 61 22988,8 22988,8

Page 44: l e g e a Bs 2014

construcţiileControl de stat în construcţii

13 5 61 3 6728,9 6728,9

Dezvoltare a bazei normative în construcţii

13 5 61 4 10259,9 10259,9

Implementare a proiectelor de dezvoltare regională

13 5 61 5 6000,0 6000,0

Organe administrative

13 10 8837,4 8837,4

Dezvoltarea regională şi construcţiile

13 10 61 8837,4 8837,4

Politici şi management în domeniul dezvoltării regionale şi construcţiilor

13 10 61 1 8837,4 8837,4

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 53550,0 53550,0

Cheltuieli capitale

14 200 53550,0 53550,0

Gospodărie a drumurilor

14 7 53550,0 53550,0

Dezvoltarea transporturilor

14 7 64 53550,0 53550,0

Dezvoltare a drumurilor

14 7 64 2 53550,0 53550,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 154759,0

77750,0 77009,0

Cheltuieli capitale

15 200 154759,0

77750,0 77009,0

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 38302,4 38302,4

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

15 1 75 38302,4 38302,4

Construcţie a locuinţelor

15 1 75 4 38302,4 38302,4

Gospodărie 15 2 116456, 77750,0 38706,6

Page 45: l e g e a Bs 2014

comunală 6Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

15 2 75 116456,6

77750,0 38706,6

Aprovizionare cu apă şi canalizare

15 2 75 3 116456,6

77750,0 38706,6

Complexul pentru combustibil şi energie

16 6000,0 6000,0

Cheltuieli capitale

16 200 6000,0 6000,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

16 241 6000,0 6000,0

Reţele de gaze 16 1 6000,0 6000,0Dezvoltarea sectorului energetic

16 1 58 6000,0 6000,0

Reţele şi conducte de gaz

16 1 58 2 6000,0 6000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 39600,0 39600,0

Cheltuieli capitale

19 200 39600,0 39600,0

Susţinere de stat a micului business

19 1 24400,0 24400,0

Serviciile generale economice şi comerciale

19 1 50 24400,0 24400,0

Susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii

19 1 50 4 24400,0 24400,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 15200,0 15200,0

Dezvoltarea turismului

19 3 66 15200,0 15200,0

Dezvoltare a turismului

19 3 66 2 15200,0 15200,0

148. Ministerul Tineretului şi SportuluiCheltuieli, total

93687,6 92173,5 1514,1

Page 46: l e g e a Bs 2014

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 93687,6 92173,5 1514,1

Cheltuieli curente

8 100 85415,5 83991,4 1424,1

dintre care cheltuieli de personal

8 111, 112, 116

30939,6 30358,4 581,2

Cheltuieli capitale

8 200 8272,1 8182,1 90,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

8 241 3000,0 3000,0

Sport 8 5 82137,6 80623,5 1514,1Tineretul şi sportul

8 5 86 82137,6 80623,5 1514,1

Sport 8 5 86 2 82137,6 80623,5 1514,1Activităţi pentru tineret

8 7 7040,4 7040,4

Tineretul şi sportul

8 7 86 7040,4 7040,4

Tineret 8 7 86 3 7040,4 7040,4Organe administrative

8 10 4509,6 4509,6

Tineretul şi sportul

8 10 86 4509,6 4509,6

Politici şi management în domeniul tineretului şi sportului

8 10 86 1 4509,6 4509,6

149. Biroul Relaţii InteretniceCheltuieli, total

2748,5 2348,5 400,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 2748,5 2348,5 400,0

Cheltuieli curente

1 100 2732,5 2348,5 384,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

1640,3 1503,3 137,0

Cheltuieli capitale

1 200 16,0 16,0

Organe administrative

1 10 2748,5 2348,5 400,0

Diaspora şi minorităţile naţionale

1 10 24 2748,5 2348,5 400,0

Politici şi 1 10 24 1 2354,7 1954,7 400,0

Page 47: l e g e a Bs 2014

management în domeniul minorităţilor naţionaleRelaţii interetnice

1 10 24 2 393,8 393,8

154. Serviciul de Stat de ArhivăCheltuieli, total

8363,7 7363,7 1000,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 8363,7 7363,7 1000,0

Cheltuieli curente

1 100 7785,2 6845,2 940,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

4761,6 4761,6

Cheltuieli capitale

1 200 578,5 518,5 60,0

Organe administrative

1 10 8363,7 7363,7 1000,0

Sistemul statistic şi de arhivare

1 10 12 8363,7 7363,7 1000,0

Servicii de arhivă

1 10 12 3 8363,7 7363,7 1000,0

155. Agenţia Relaţii Funciare şi CadastruCheltuieli, total

73092,0 72576,0 516,0

Cheltuieli curente

100 14756,8 14240,8 516,0

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

9113,0 9113,0

Cheltuieli capitale

200 58335,2 58335,2

Alte servicii legate de activitatea economică

19 39092,0 38576,0 516,0

Cheltuieli curente

19 100 14756,8 14240,8 516,0

dintre care cheltuieli de personal

19 111, 112, 116

9113,0 9113,0

Cheltuieli capitale

19 200 24335,2 24335,2

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 34070,2 34070,2

Page 48: l e g e a Bs 2014

Geodezia, cartografia şi cadastrul

19 3 69 34070,2 34070,2

Dezvoltare a relaţiilor funciare şi a cadastrului

19 3 69 2 20207,0 20207,0

Valorificare a terenurilor noi şi sporire a fertilităţii solurilor

19 3 69 3 10000,0 10000,0

Sistem de evaluare şi reevaluare a bunurilor imobiliare

19 3 69 4 1200,0 1200,0

Geodezie, cartografie şi geoinformatică

19 3 69 5 2663,2 2663,2

Organe administrative

19 10 5021,8 4505,8 516,0

Geodezia, cartografia şi cadastrul

19 10 69 5021,8 4505,8 516,0

Politici şi management în domeniul geodeziei, cartografiei şi cadastrului

19 10 69 1 5021,8 4505,8 516,0

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 34000,0 34000,0

Cheltuieli capitale

20 200 34000,0 34000,0

Cheltuieli neatribuite la alte grupe

20 9 34000,0 34000,0

Geodezia, cartografia şi cadastrul

20 9 69 34000,0 34000,0

Geodezie, cartografie şi geoinformatică

20 9 69 5 34000,0 34000,0

 157. Academia de Ştiinţe a Moldovei

Cheltuieli, total

419471,4

340490,9

39223,3

39757,2

Cheltuieli curente

100 374842,6

338639,9

36202,7

dintre care cheltuieli de

111, 112,

224289,5

207775,0

16514,5

Page 49: l e g e a Bs 2014

personal 116Cheltuieli capitale

200 44628,8 1851,0 3020,6 39757,2

Învăţămîntul 6 18094,1 17688,1 406,0Cheltuieli curente

6 100 18094,1 17688,1 406,0

dintre care cheltuieli de personal

6 111, 112, 116

3131,1 3054,5 76,6

Învăţămînt secundar

6 3 7360,5 6954,5 406,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 3 88 7360,5 6954,5 406,0

Învăţămînt liceal

6 3 88 6 7360,5 6954,5 406,0

Învăţămînt superior

6 4 10733,6 10733,6

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 4 88 10733,6 10733,6

Învăţămînt superior

6 4 88 10 10733,6 10733,6

Ştiinţa şi inovarea

7 401377,3

322802,8

38817,3

39757,2

Cheltuieli curente

7 100 356748,5

320951,8

35796,7

dintre care cheltuieli de personal

7 111, 112, 116

221158,4

204720,5

16437,9

Cheltuieli capitale

7 200 44628,8 1851,0 3020,6 39757,2

Cercetări ştiinţifice fundamentale

7 1 98227,9 89981,4 6627,0 1619,5

Cercetările ştiinţifice fundamentale

7 1 16 98227,9 89981,4 6627,0 1619,5

Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică “Materiale, tehnologii şi produse inovative”

7 1 16 2 31901,9 28687,4 1595,0 1619,5

Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică

7 1 16 3 1213,5 1213,5

Page 50: l e g e a Bs 2014

“Eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie”Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică “Sănătate şi biomedicină”

7 1 16 4 9241,3 9241,3

Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică “Biotehnologie”

7 1 16 5 20221,8 16151,8 4070,0

Cercetări ştiinţifice fundamentale în direcţie strategică “Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii”

7 1 16 6 35649,4 34687,4 962,0

Cercetări ştiinţifice aplicate

7 2 235476,4

179393,7

27304,8

28777,9

Cercetările ştiinţifice aplicate cu destinaţie generală

7 2 18 235476,4

179393,7

27304,8

28777,9

Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţie strategică “Materiale, tehnologii şi produse inovative”

7 2 18 2 85239,0 65031,8 5861,7 14345,5

Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţie strategică “Eficienţă energetică şi valorificare a surselor regenerabile de energie”

7 2 18 3 4218,6 3889,5 100,0 229,1

Page 51: l e g e a Bs 2014

Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţie strategică “Sănătate şi biomedicină”

7 2 18 4 35022,8 34812,8 210,0

Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţie strategică “Biotehnologie”

7 2 18 5 88090,7 59392,9 20819,1

7878,7

Cercetări ştiinţifice aplicate în direcţie strategică “Patrimoniu naţional şi dezvoltare a societăţii”

7 2 18 6 22905,3 16266,7 314,0 6324,6

Pregătire a cadrelor ştiinţifice

7 3 2763,7 2763,7

Managementul ştiinţei şi inovării

7 3 19 2763,7 2763,7

Pregătire a cadrelor prin postdoctorat

7 3 19 8 2763,7 2763,7

Instituţii şi activităţi în sfera ştiinţei şi inovării neatribuite la alte grupe

7 4 48120,2 42393,6 2400,4 3326,2

Managementul ştiinţei şi inovării

7 4 19 48120,2 42393,6 2400,4 3326,2

Servicii de suport pentru sfera ştiinţei şi inovării

7 4 19 7 48120,2 42393,6 2400,4 3326,2

Organe administrative

7 10 16789,1 8270,4 2485,1 6033,6

Managementul ştiinţei şi inovării

7 10 19 16789,1 8270,4 2485,1 6033,6

Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice

7 10 19 1 16789,1 8270,4 2485,1 6033,6

 

Page 52: l e g e a Bs 2014

159. Comisia Naţională de IntegritateCheltuieli, total

4044,2 4044,2

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 4044,2 4044,2

Cheltuieli curente

1 100 4044,2 4044,2

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

2382,7 2382,7

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 4044,2 4044,2

Conflictele de interese

1 8 7 4044,2 4044,2

Control şi soluţionare a conflictelor de interese

1 8 7 2 4044,2 4044,2

 161. Consiliul Coordonator al Audiovizualului

Cheltuieli, total

9589,8 6089,8 3500,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 9589,8 6089,8 3500,0

Cheltuieli curente

8 100 9589,8 6089,8 3500,0

dintre care cheltuieli de personal

8 111, 112, 116

4686,2 4686,2

Organe administrative

8 10 9589,8 6089,8 3500,0

Cultura, cultele şi odihna

8 10 85 9589,8 6089,8 3500,0

Asigurarea controlului instituţiilor în domeniul audiovizualului

8 10 85 9 9589,8 6089,8 3500,0

 169. Agenţia Rezerve Materiale

Cheltuieli, total

47150,4 14164,5 32985,9

Completarea rezervelor de stat

18 47150,4 14164,5 32985,9

Cheltuieli 18 100 13560,9 8764,5 4796,4

Page 53: l e g e a Bs 2014

curentedintre care cheltuieli de personal

18 111, 112, 116

7572,4 6597,5 974,9

Cheltuieli capitale

18 200 33589,5 5400,0 28189,5

Rezerve materiale de stat

18 2 32503,4 5000,0 27503,4

Rezervele materiale de stat şi de mobilizare

18 2 27 32503,4 5000,0 27503,4

Rezerve materiale ale statului

18 2 27 2 32503,4 5000,0 27503,4

Alte servicii pentru deservirea rezervelor de stat

18 4 10421,7 4939,2 5482,5

Rezervele materiale de stat şi de mobilizare

18 4 27 10421,7 4939,2 5482,5

Servicii de suport în domeniul rezervelor materiale ale statului

18 4 27 3 10421,7 4939,2 5482,5

Organe administrative

18 10 4225,3 4225,3

Rezervele materiale de stat şi de mobilizare

18 10 27 4225,3 4225,3

Politici şi management în domeniul rezervelor materiale ale statului

18 10 27 1 4225,3 4225,3

 173. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania “Teleradio-Moldova”

Cheltuieli, total

82674,2 82674,2

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 82674,2 82674,2

Cheltuieli curente

8 100 82674,2 82674,2

Radioteleviziune

8 3 82674,2 82674,2

Page 54: l e g e a Bs 2014

Cultura, cultele şi odihna

8 3 85 82674,2 82674,2

Susţinere a televiziunii şi a radiodifuziunii publice

8 3 85 5 82674,2 82674,2

 178. Agenţia “Moldsilva”

Cheltuieli, total

19026,6 17468,6 1250,0 308,0

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 19026,6 17468,6 1250,0 308,0

Cheltuieli curente

11 100 3563,6 2563,6 1000,0

dintre care cheltuieli de personal

11 111, 112, 116

1821,5 1821,5

Cheltuieli capitale

11 200 15463,0 14905,0 250,0 308,0

Gospodărie silvică

11 2 15213,0 14905,0 308,0

Dezvoltarea sectorului forestier general

11 2 54 15213,0 14905,0 308,0

Dezvoltare a silviculturii

11 2 54 2 15213,0 14905,0 308,0

Organe administrative

11 10 3813,6 2563,6 1250,0

Dezvoltarea sectorului forestier general

11 10 54 3813,6 2563,6 1250,0

Politici şi management în domeniul gospodăriei silvice

11 10 54 1 3813,6 2563,6 1250,0

 183. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat

Cheltuieli, total

58560,3 58518,3 42,0

Cheltuieli curente

100 57803,9 57761,9 42,0

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

29406,6 29406,6

Cheltuieli capitale

200 756,4 756,4

Page 55: l e g e a Bs 2014

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5 43247,6 43205,6 42,0

Cheltuieli curente

5 100 42491,2 42449,2 42,0

dintre care cheltuieli de personal

5 111, 112, 116

29406,6 29406,6

Cheltuieli capitale

5 200 756,4 756,4

Organe ale securităţii naţionale

5 4 43247,6 43205,6 42,0

Securitatea naţională

5 4 36 43247,6 43205,6 42,0

Asigurare a securităţii de stat

5 4 36 2 43247,6 43205,6 42,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 15312,7 15312,7

Cheltuieli curente

10 100 15312,7 15312,7

Pensii ale militarilor

10 1 15088,0 15088,0

Protecţia socială

10 1 90 15088,0 15088,0

Protecţie a persoanelor în etate

10 1 90 4 15088,0 15088,0

Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10 13 221,5 221,5

Protecţia socială

10 13 90 221,5 221,5

Protecţie socială a pensionarilor din structurile de forţă

10 13 90 18 221,5 221,5

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 3,2 3,2

Protecţia socială

10 24 90 3,2 3,2

Susţinere suplimentară a unor categorii

10 24 90 11 3,2 3,2

Page 56: l e g e a Bs 2014

de populaţie 

195. Comisia Electorală CentralăCheltuieli, total

93577,4 93473,9 103,5

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 93577,4 93473,9 103,5

Cheltuieli curente

1 100 63138,5 63035,0 103,5

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

4686,7 4686,7

Cheltuieli capitale

1 200 30438,9 30438,9

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 93577,4 93473,9 103,5

Sistemul electoral

1 8 22 93577,4 93473,9 103,5

Sistem electoral

1 8 22 2 93577,4 93473,9 103,5

 199. Serviciul de Curieri Speciali

Cheltuieli, total

3302,6 2582,6 720,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 3302,6 2582,6 720,0

Cheltuieli curente

1 100 3302,6 2582,6 720,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

1998,8 1998,8

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 3302,6 2582,6 720,0

Dezvoltarea sistemelor de comunicaţii

1 8 65 3302,6 2582,6 720,0

Sistem de curierat

1 8 65 2 3302,6 2582,6 720,0

 205. Agenţia Turismului

Cheltuieli, total

4123,3 4123,3

Page 57: l e g e a Bs 2014

Alte servicii legate de activitatea economică

19 4123,3 4123,3

Cheltuieli curente

19 100 4123,3 4123,3

dintre care cheltuieli de personal

19 111, 112, 116

1943,2 1943,2

Organe administrative

19 10 4123,3 4123,3

Dezvoltarea turismului

19 10 66 4123,3 4123,3

Politici şi management în domeniul turismului

19 10 66 1 4123,3 4123,3

 249. Fondul de Investiţii Sociale

Cheltuieli, total

37487,4 2444,0 35043,4

Cheltuieli capitale

200 37487,4 2444,0 35043,4

Învăţămîntul 6 6285,0 6285,0Cheltuieli capitale

6 200 6285,0 6285,0

Învăţămînt preşcolar

6 1 6285,0 6285,0

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 1 88 6285,0 6285,0

Educaţie timpurie

6 1 88 2 6285,0 6285,0

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 31202,4 2444,0 28758,4

Cheltuieli capitale

20 200 31202,4 2444,0 28758,4

Cheltuieli neatribuite la alte grupe

20 9 31202,4 2444,0 28758,4

Serviciile generale economice şi comerciale

20 9 50 31202,4 2444,0 28758,4

Programe multifuncţionale FISM

20 9 50 12 31202,4 2444,0 28758,4

 257. Centrul pentru Drepturile Omului

Cheltuieli, 7988,6 7988,6

Page 58: l e g e a Bs 2014

totalServiciile de stat cu destinaţie generală

1 7988,6 7988,6

Cheltuieli curente

1 100 6683,6 6683,6

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

4342,2 4342,2

Cheltuieli capitale

1 200 1305,0 1305,0

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 7988,6 7988,6

Constituţionalitatea

1 8 4 7988,6 7988,6

Respectare a drepturilor şi libertăţilor omului

1 8 4 2 7988,6 7988,6

 264. Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

Cheltuieli, total

2068209,4

1342951,2

4496,3 720761,9

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 2068209,4

1342951,2

4496,3 720761,9

Cheltuieli curente

14 100 18949,0 16158,2 2790,8

dintre care cheltuieli de personal

14 111, 112, 116

8578,8 7307,2 1271,6

Cheltuieli capitale

14 200 2049260,4

1326793,0

1705,5 720761,9

dintre care investiţii capitale în construcţii

14 241 450,0 450,0

Transport naval

14 2 8430,9 3934,6 4496,3

Dezvoltarea transporturilor

14 2 64 8430,9 3934,6 4496,3

Dezvoltare a transportului naval

14 2 64 3 8430,9 3934,6 4496,3

Gospodărie a drumurilor

14 7 2047354,9

1326593,0

720761,9

Dezvoltarea 14 7 64 2047354 1326593 720761,

Page 59: l e g e a Bs 2014

transporturilor ,9 ,0 9Dezvoltare a drumurilor

14 7 64 2 2047354,9

1326593,0

720761,9

Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe

14 9 5602,7 5602,7

Dezvoltarea transporturilor

14 9 64 5602,7 5602,7

Dezvoltare a transportului auto

14 9 64 4 5602,7 5602,7

Organe administrative

14 10 6820,9 6820,9

Dezvoltarea transporturilor

14 10 64 6820,9 6820,9

Politici şi management în domeniul transporturilor şi infrastructurii drumurilor

14 10 64 1 6820,9 6820,9

 284. Ministerul Mediului

Cheltuieli, total

573546,5

69933,5 5739,8 317300,0

180573,2

Cheltuieli curente

100 248401,9

66903,5 5289,8 176208,6

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

50106,3 47896,5 836,9 1372,9

Cheltuieli capitale

200 325144,6

3030,0 450,0 141091,4

180573,2

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 15472,5 15472,5

Cheltuieli curente

11 100 15472,5 15472,5

Gospodărie a apelor

11 4 15472,5 15472,5

Dezvoltarea agriculturii

11 4 51 15472,5 15472,5

Sisteme de irigare şi

11 4 51 8 15472,5 15472,5

Page 60: l e g e a Bs 2014

desecareProtecţia mediului şi hidrometeorologia

12 406371,1

49436,3 5739,8 317300,0

33895,0

Cheltuieli curente

12 100 230904,7

49406,3 5289,8 176208,6

dintre care cheltuieli de personal

12 111, 112, 116

48287,4 46077,6 836,9 1372,9

Cheltuieli capitale

12 200 175466,4

30,0 450,0 141091,4

33895,0

Protecţie a mediului

12 1 155565,3

22460,1 5036,8 125851,7

2216,7

Protecţia mediului

12 1 70 155565,3

22460,1 5036,8 125851,7

2216,7

Colectare, conservare şi distrugere a poluanţilor organici persistenţi, a deşeurilor menajere solide şi a deşeurilor chimice

12 1 70 2 68668,4 66451,7

2216,7

Securitate ecologică a mediului

12 1 70 3 34996,9 22460,1 5036,8 7500,0

Protecţie şi conservare a biodiversităţii

12 1 70 5 51900,0 51900,0

Hidrometeorologie

12 3 50005,3 17474,0 703,0 150,0 31678,3

Serviciile generale economice şi comerciale

12 3 50 50005,3 17474,0 703,0 150,0 31678,3

Prognozare meteo

12 3 50 10 50005,3 17474,0 703,0 150,0 31678,3

Organe administrative

12 10 200800,5

9502,2 191298,3

Protecţia mediului

12 10 70 200800,5

9502,2 191298,3

Politici şi management în domeniul protecţiei mediului

12 10 70 1 199171,5

8073,2 191098,3

Management al deşeurilor radioactive

12 10 70 6 1629,0 1429,0 200,0

Industria şi construcţiile

13 5024,7 5024,7

Page 61: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli curente

13 100 2024,7 2024,7

dintre care cheltuieli de personal

13 111, 112, 116

1818,9 1818,9

Cheltuieli capitale

13 200 3000,0 3000,0

Industrie extractivă

13 1 3000,0 3000,0

Extracţia resurselor minerale

13 1 59 3000,0 3000,0

Exploatare a subsolului

13 1 59 3 3000,0 3000,0

Organe administrative

13 10 2024,7 2024,7

Extracţia resurselor minerale

13 10 59 2024,7 2024,7

Reglementare şi control al extracţiei resurselor minerale utile

13 10 59 2 2024,7 2024,7

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 146678,2

146678,2

Cheltuieli capitale

15 200 146678,2

146678,2

Gospodărie comunală

15 2 146678,2

146678,2

Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe şi serviciilor comunale

15 2 75 146678,2

146678,2

Aprovizionare cu apă şi canalizare

15 2 75 3 146678,2

146678,2

 285. Serviciul de Informaţii şi Securitate

Cheltuieli, total

191290,5

186238,9

5051,6

Cheltuieli curente

100 170435,8

166084,2

4351,6

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

73538,4 72116,5 1421,9

Cheltuieli capitale

200 20854,7 20154,7 700,0

Menţinerea 5 142630, 137579, 5051,6

Page 62: l e g e a Bs 2014

ordinii publice şi securitatea naţională

7 1

Cheltuieli curente

5 100 121776,0

117424,4

4351,6

dintre care cheltuieli de personal

5 111, 112, 116

73538,4 72116,5 1421,9

Cheltuieli capitale

5 200 20854,7 20154,7 700,0

Organe ale securităţii naţionale

5 4 142630,7

137579,1

5051,6

Securitatea naţională

5 4 36 142630,7

137579,1

5051,6

Politici şi management în domeniul securităţii naţionale

5 4 36 1 126884,9

121833,3

5051,6

Asigurare a securităţii de stat

5 4 36 2 15745,8 15745,8

Asigurarea şi asistenţa socială

10 48659,8 48659,8

Cheltuieli curente

10 100 48659,8 48659,8

Pensii ale militarilor

10 1 47091,2 47091,2

Protecţia socială

10 1 90 47091,2 47091,2

Protecţie a persoanelor în etate

10 1 90 4 47091,2 47091,2

Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10 13 1564,3 1564,3

Protecţia socială

10 13 90 1564,3 1564,3

Protecţie socială a pensionarilor din structurile de forţă

10 13 90 18 1564,3 1564,3

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 4,3 4,3

Protecţia 10 24 90 4,3 4,3

Page 63: l e g e a Bs 2014

socialăSusţinere suplimentară a unor categorii de populaţie

10 24 90 11 4,3 4,3

 289. Casa Naţională de Asigurări Sociale

Cheltuieli, total

3462687,4

3462687,4

Asigurarea şi asistenţa socială

10 3462687,4

3462687,4

Cheltuieli curente

10 100 3462687,4

3462687,4

Prestaţii sociale şi pensii achitate prin bugetul asigurărilor sociale de stat

10 21 1910768,5

1910768,5

Protecţia socială

10 21 90 1910768,5

1910768,5

Protecţie socială a persoanelor în situaţii de risc

10 21 90 15 1910768,5

1910768,5

Transferuri pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat

10 23 1081431,3

1081431,3

Protecţia socială

10 23 90 1081431,3

1081431,3

Susţinere a sistemului public de asigurări sociale

10 23 90 16 1081431,3

1081431,3

Susţinerea financiară suplimentară a unor beneficiari de pensii şi alocaţii sociale

10 24 470487,6

470487,6

Protecţia socială

10 24 90 470487,6

470487,6

Susţinere suplimentară a unor categorii de populaţie

10 24 90 11 470487,6

470487,6

 296. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor

Page 64: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli, total

29981,0 29981,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 29981,0 29981,0

Cheltuieli curente

1 100 29981,0 29981,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

4180,7 4180,7

Organe administrative

1 10 29981,0 29981,0

Edificarea societăţii informaţionale

1 10 15 29981,0 29981,0

Politici şi management în domeniul dezvoltării informaţionale

1 10 15 1 29981,0 29981,0

 297. Centrul Naţional Anticorupţie

Cheltuieli, total

87657,0 86609,0 1048,0

Cheltuieli curente

100 84299,4 83251,4 1048,0

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

52823,0 52823,0

Cheltuieli capitale

200 3357,6 3357,6

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5 74280,2 73232,2 1048,0

Cheltuieli curente

5 100 70922,6 69874,6 1048,0

dintre care cheltuieli de personal

5 111, 112, 116

52823,0 52823,0

Cheltuieli capitale

5 200 3357,6 3357,6

Autorităţi şi servicii de menţinere a ordinii publice şi de securitate naţională, neatribuite la alte grupe

5 9 74280,2 73232,2 1048,0

Prevenirea şi combaterea

5 9 48 74280,2 73232,2 1048,0

Page 65: l e g e a Bs 2014

corupţiei, spălării banilor şi finanţării terorismuluiPrevenire, cercetare şi combatere a contravenţiilor corupţionale

5 9 48 2 74280,2 73232,2 1048,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 13376,8 13376,8

Cheltuieli curente

10 100 13376,8 13376,8

Pensii ale militarilor

10 1 12825,8 12825,8

Protecţia socială

10 1 90 12825,8 12825,8

Protecţie a persoanelor în etate

10 1 90 4 12825,8 12825,8

Compensaţii şi indemnizaţii nominative

10 13 551,0 551,0

Protecţia socială

10 13 90 551,0 551,0

Protecţie socială a pensionarilor din structurile de forţă

10 13 90 18 551,0 551,0

 312. Centrul Serviciului Civil

Cheltuieli, total

1130,9 1130,9

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 1130,9 1130,9

Cheltuieli curente

1 100 1130,9 1130,9

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

663,1 663,1

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 1130,9 1130,9

Apărarea naţională

1 8 31 1130,9 1130,9

Serviciu civil de alternativă

1 8 31 5 1130,9 1130,9

Page 66: l e g e a Bs 2014

 322. Compania Naţionala de Asigurări în Medicină

Cheltuieli, total

2269457,3

2269457,3

Ocrotirea sănătăţii

9 2269457,3

2269457,3

Cheltuieli curente

9 100 2269457,3

2269457,3

Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii

9 6 34220,0 34220,0

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 6 80 34220,0 34220,0

Programe naţionale şi speciale în domeniul ocrotirii sănătăţii

9 6 80 18 34220,0 34220,0

Servicii legate de asigurarea obligatorie de asistenţă medicală

9 7 2235237,3

2235237,3

Sănătatea publică şi serviciile medicale

9 7 80 2235237,3

2235237,3

Asigurarea obligatorie de asistenţă medicală din partea statului

9 7 80 20 2235237,3

2235237,3

 453. Consiliul Concurenţei

Cheltuieli, total

14988,4 14788,4 200,0

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 14988,4 14788,4 200,0

Cheltuieli curente

1 100 13888,4 13738,4 150,0

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

8155,8 8155,8

Cheltuieli capitale

1 200 1100,0 1050,0 50,0

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală

1 8 14988,4 14788,4 200,0

Page 67: l e g e a Bs 2014

neatribuite la alte grupeServiciile generale economice şi comerciale

1 8 50 14988,4 14788,4 200,0

Protecţie a concurenţei

1 8 50 5 14988,4 14788,4 200,0

 454. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Cheltuieli, total

4359,1 3959,1 400,0

Ştiinţa şi inovarea

7 4359,1 3959,1 400,0

Cheltuieli curente

7 100 4159,1 3759,1 400,0

dintre care cheltuieli de personal

7 111, 112, 116

2722,1 2722,1

Cheltuieli capitale

7 200 200,0 200,0

Organe administrative

7 10 4359,1 3959,1 400,0

Managementul ştiinţei şi inovării

7 10 19 4359,1 3959,1 400,0

Politici şi management în domeniul cercetărilor ştiinţifice

7 10 19 1 4359,1 3959,1 400,0

 455. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal

Cheltuieli, total

2997,4 2997,4

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 2997,4 2997,4

Cheltuieli curente

1 100 2920,9 2920,9

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

1950,1 1950,1

Cheltuieli capitale

1 200 76,5 76,5

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 2997,4 2997,4

Edificarea societăţii

1 8 15 2997,4 2997,4

Page 68: l e g e a Bs 2014

informaţionaleProtecţie a datelor cu caracter personal

1 8 15 3 2997,4 2997,4

 456. Fondul Provocările Mileniului Moldova

Cheltuieli, total

1146313,9

1146313,9

Cheltuieli capitale

200 1146313,9

1146313,9

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 630605,1

630605,1

Cheltuieli capitale

11 200 630605,1

630605,1

Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe

11 5 630605,1

630605,1

Dezvoltarea agriculturii

11 5 51 630605,1

630605,1

Sisteme de irigare şi desecare

11 5 51 8 630605,1

630605,1

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 449781,0

449781,0

Cheltuieli capitale

14 200 449781,0

449781,0

Gospodărie a drumurilor

14 7 449781,0

449781,0

Dezvoltarea transporturilor

14 7 64 449781,0

449781,0

Dezvoltare a drumurilor

14 7 64 2 449781,0

449781,0

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 65927,8 65927,8

Page 69: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli capitale

20 200 65927,8 65927,8

Cheltuieli neatribuite la alte grupe

20 9 65927,8 65927,8

Serviciile generale economice şi comerciale

20 9 50 65927,8 65927,8

Fondul Provocările Mileniului Moldova

20 9 50 13 65927,8 65927,8

 457. Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii

Cheltuieli, total

3814,5 3814,5

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 3814,5 3814,5

Cheltuieli curente

1 100 3464,5 3464,5

dintre care cheltuieli de personal

1 111, 112, 116

1721,5 1721,5

Cheltuieli capitale

1 200 350,0 350,0

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 3814,5 3814,5

Constituţionalitatea

1 8 4 3814,5 3814,5

Protecţie împotriva discriminării

1 8 4 3 3814,5 3814,5

 458. Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

Cheltuieli, total

179375,2

134980,5

44394,7

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 179375,2

134980,5

44394,7

Cheltuieli curente

11 100 159148,4

127634,7

31513,7

dintre care cheltuieli de personal

11 111, 112, 116

91663,5 86893,4 4770,1

Page 70: l e g e a Bs 2014

Cheltuieli capitale

11 200 20226,8 7345,8 12881,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

11 241 3500,0 3500,0

Agricultură 11 1 179375,2

134980,5

44394,7

Dezvoltarea agriculturii

11 1 51 179375,2

134980,5

44394,7

Dezvoltare durabilă a sectoarelor fitotehnie şi horticultura

11 1 51 2 612,8 612,8

Creştere şi sănătate a animalelor

11 1 51 3 6026,4 6026,4

Securitate alimentară

11 1 51 6 172736,0

128341,3

44394,7

 200. Acţiuni generale

Cheltuieli, total

6593076,3

6593076,3

Cheltuieli curente

100 6274277,3

6274277,3

Cheltuieli capitale

200 445266,0

445266,0

Creditarea netă 600 -126467,

0

-126467,

0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 15000,0 15000,0

Cheltuieli curente

1 100 15000,0 15000,0

Autorităţi şi servicii cu destinaţie generală neatribuite la alte grupe

1 8 15000,0 15000,0

Domeniile generale de stat

1 8 8 15000,0 15000,0

Reintegrare a statului

1 8 8 3 15000,0 15000,0

Activitatea externă

2 51176,0 51176,0

Cheltuieli curente

2 100 51176,0 51176,0

Colaborare internaţională

2 1 51176,0 51176,0

Afacerile 2 1 6 51176,0 51176,0

Page 71: l e g e a Bs 2014

externe şi cooperarea externăCooperare externă

2 1 6 4 51176,0 51176,0

Învăţămîntul 6 1412986,8

1412986,8

Cheltuieli curente

6 100 1412986,8

1412986,8

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

6 25 1412986,8

1412986,8

Învăţămîntul public şi serviciile de educaţie

6 25 88 1412986,8

1412986,8

Asigurare de către stat a învăţămîntului la nivel local

6 25 88 17 1412986,8

1412986,8

Asigurarea şi asistenţa socială

10 139801,5

139801,5

Cheltuieli curente

10 100 139801,5

139801,5

Indexarea eşalonată a depunerilor cetăţenilor la “Banca de Economii” S.A.

10 6 50000,0 50000,0

Protecţia socială

10 6 90 50000,0 50000,0

Compensare a pierderilor pentru depunerile băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii

10 6 90 14 50000,0 50000,0

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 26500,0 26500,0

Protecţia 10 11 90 26500,0 26500,0

Page 72: l e g e a Bs 2014

socialăProtecţie în domeniul asigurării cu locuinţe

10 11 90 9 15500,0 15500,0

Protecţie socială a unor categorii de cetăţeni

10 11 90 19 11000,0 11000,0

Subvenţionare a dobînzii şi rambursare a creditelor bancare preferenţiale acordate populaţiei şi cooperativelor de construcţie a locuinţelor

10 18 1400,0 1400,0

Protecţia socială

10 18 90 1400,0 1400,0

Asigurare a rambursării creditelor preferenţiale şi dobînzii aferente

10 18 90 21 400,0 400,0

Subvenţionare a dobînzilor la creditele bancare preferenţiale acordate cooperativelor de construcţii

10 18 90 23 1000,0 1000,0

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

10 25 61901,5 61901,5

Protecţia socială

10 25 90 61901,5 61901,5

Compensare a cheltuielilor energetice pentru populaţia din unele localităţi din raioanele Dubăsari şi Căuşeni

10 25 90 30 25565,3 25565,3

Asistenţă socială de către

10 25 90 32 36336,2 36336,2

Page 73: l e g e a Bs 2014

stat a unor categorii de cetăţeni la nivel localProtecţia mediului şi hidrometeorologia

12 200,3 200,3

Cheltuieli curente

12 100 200,3 200,3

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

12 25 200,3 200,3

Protecţia mediului

12 25 70 200,3 200,3

Asigurare de către stat a securităţii ecologice la nivel local

12 25 70 9 200,3 200,3

Serviciul datoriei de stat

17 659405,3

659405,3

Cheltuieli curente

17 100 659405,3

659405,3

Serviciu al datoriei de stat interne

17 1 428189,1

428189,1

Datoria de stat şi a autorităţilor publice locale

17 1 17 428189,1

428189,1

Datorie de stat internă

17 1 17 1 428189,1

428189,1

Serviciu al datoriei de stat externe

17 3 231216,2

231216,2

Datoria de stat şi a autorităţilor publice locale

17 3 17 231216,2

231216,2

Datorie de stat externă

17 3 17 2 231216,2

231216,2

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 4440973,4

4440973,4

Cheltuieli curente

20 100 3995707,4

3995707,4

Cheltuieli 20 200 445266, 445266,

Page 74: l e g e a Bs 2014

capitale 0 0Fond de rezervă al Guvernului

20 2 50000,0 50000,0

Domeniile generale de stat

20 2 8 50000,0 50000,0

Gestionare a fondurilor de rezervă şi de intervenţie

20 2 8 2 50000,0 50000,0

Transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de susţinere financiară a unităţilor administrativ-teritoriale

20 4 3760229,2

3760229,2

Transferuri între administraţia publică de diferite nivele

20 4 11 3760229,2

3760229,2

Raporturi interbugetare pentru nivelarea posibilităţilor financiare

20 4 11 1 3760229,2

3760229,2

Transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale

20 5 445896,0

445896,0

Transferuri între administraţia publică de diferite nivele

20 5 11 445896,0

445896,0

Raporturi interbugetare cu destinaţie specială

20 5 11 2 445896,0

445896,0

Transferuri către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din fondul de compensare

20 6 184848,2

184848,2

Transferuri 20 6 11 184848, 184848,

Page 75: l e g e a Bs 2014

între administraţia publică de diferite nivele

2 2

Raporturi interbugetare de compensare

20 6 11 3 184848,2

184848,2

Creditarea netă

23 -126467,

0

-126467,

0Creditarea netă 23 600 -

126467,0

-126467,

0TOTALCheltuieli, total

28217863,5

23989506,1

771875,3

473835,9

3002715,2

Cheltuieli curente

100 21697534,4

20737187,3

673811,6

286604,5

transferuri la fondurile speciale

69,0

dintre care cheltuieli de personal

111, 112, 116

4318264,7

4094986,5

220485,5

2792,7

Cheltuieli capitale

200 6646796,1

3378785,8

98063,7

187231,4

3002715,2

transferuri la fondurile speciale

20000,0

dintre care investiţii capitale în construcţii

241 192045,7

186794,3

5251,4

Creditarea netă 600 -126467,

0

-126467,

0

  

Anexa nr.3  

Alocaţiile pentru autorităţile publice centrale,destinate finanţării investiţiilor capitale

 - mii lei -

Beneficiar, proiect

Codul Suma inclusivautori

-tăţii

publice

grupei

prin-cipal

e

grupei

progra-

mului

sub-progr

a-mului

compo-nenta

de bază

mijloace

speciale

proiectefinanţat

edin

surseexterne

TOTAL 2443236,1

252012,8

5251,4 2185971,9

 

Page 76: l e g e a Bs 2014

Curtea Constituţională

106 8000,0 8000,0

Jurisdicţia constituţională

41 8000,0 8000,0

Autoritatea de jurisdicţie constituţională

41 1 8000,0 8000,0

Construcţia blocului B al sediului Curţii Constituţionale, str.Al.Lăpuşneanu nr.28, municipiul Chişinău

41 1 04 01 8000,0 8000,0

 Consiliul Superior al Magistraturii

107 44066,3 44066,3

Justiţia 4 44066,3 44066,3Instanţe judecătoreşti

4 3 44066,3 44066,3

Extinderea sediului Curţii de Apel Chişinău, str.Teilor nr.4, municipiul Chişinău

4 3 40 04 31000,0 31000,0

Reconstrucţia sediului Judecătoriei sectorului Botanica, str.N.Zelinski nr.13, municipiul Chişinău

4 3 40 05 3000,0 3000,0

Construcţia sediului Judecătoriei Ungheni

4 3 40 05 10066,3 10066,3

 Ministerul Economiei

121 192372,3 63102,5 129269,8

Complexul pentru combustibil şi energie

16 189372,3 60102,5 129269,8

Reţele de gaze 16 1 89131,8 58002,5 31129,3Proiectul “Conducta de interconectare a sistemului de

16 1 58 02 89131,8 58002,5 31129,3

Page 77: l e g e a Bs 2014

transport de gaze naturale din România cu sistemul de transport de gaze naturale din Republica Moldova pe direcţia Iaşi–Ungheni”Reţele electrice 16 2 100240,5 2100,0 98140,5Proiectul “Reabilitarea reţelelor electrice”

16 2 58 03 98140,5 98140,5

Proiectul “Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova şi Ucrainei la Comunitatea Europeană a Operatorilor de Reţele Electroenergetice (ENTSO-E)”

16 2 58 03 2100,0 2100,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3000,0 3000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 3000,0 3000,0

Reconstrucţia sediului Centrului de instruire tehnică activă al Zonei Economice Libere “Bălţi”, oraşul Străşeni

19 3 50 04 3000,0 3000,0

 Ministerul Finanţelor

122 33488,9 7840,0 25648,9

Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 33488,9 7840,0 25648,9

Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control

1 3 33488,9 7840,0 25648,9

Infrastructura 1 3 05 02 3000,0 3000,0

Page 78: l e g e a Bs 2014

Postului vamal GiurgiuleştiInfrastructura Postului vamal Sculeni

1 3 05 02 60,0 60,0

Infrastructura Postului vamal Costeşti-Stînca

1 3 05 02 1380,0 1380,0

Infrastructura Postului vamal Otaci-Moghiliov

1 3 05 02 300,0 300,0

Proiectul “IMPEFO – îmbunătăţirea cooperării transfrontaliere între Republica Moldova şi România privind produsele petroliere şi alimentare (construcţia laboratorului vamal, municipiul Chişinău)”

1 3 05 02 28748,9 3100,0 25648,9

 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare

125 4000,0 4000,0

Învăţămîntul 6 4000,0 4000,0Învăţămînt superior

6 4 4000,0 4000,0

Construcţia clădirilor Clinicii veterinare a Universităţii Agrare de Stat din Moldova, str.Mirceşti nr.42, municipiul Chişinău

6 4 88 10 4000,0 4000,0

 Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

127         10077,2 10077,2

Asigurarea şi asistenţa

10 1077,2 1077,2

Page 79: l e g e a Bs 2014

socialăInstituţii ale asistenţei sociale

10 3 90 1077,2 1077,2

Construcţia anexei la clădirea Centrului de Asistenţă şi Protecţie a Victimelor şi Potenţialelor Victime ale Traficului de Fiinţe Umane, str.Burebista nr.93, municipiul Chişinău

10 3 90 10 1077,2 1077,2

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 9000,0 9000,0

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 9000,0 9000,0

Construcţia blocului locativ pentru participanţii la lichidarea consecinţelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, str. Alba Iulia nr.97, municipiul Chişinău

15 1 75 04 9000,0 9000,0

 Ministerul Sănătăţii

128         11322,0 1801,4 9520,6

Ocrotirea sănătăţii

9 11322,0 1801,4 9520,6

Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie

9 3 1801,4 1801,4

Construcţia anexei la clădirea Centrului de

9 3 80 04 1801,4 1801,4

Page 80: l e g e a Bs 2014

Sănătate Publică, str.A.Hîjdeu nr.49, municipiul ChişinăuPrograme naţionale de ocrotire a sănătăţii

9 6 9520,6 9520,6

Proiectul “Reconstrucţia Spitalului Clinic Republican”

9 6 80 19 9520,6 9520,6

 Ministerul Educaţiei

129         8277,1 8277,1

Învăţămîntul 6 8277,1 8277,1Învăţămînt secundar

6 3 8277,1 8277,1

Construcţia căminului Şcolii profesionale din oraşul Nisporeni

6 3 88 08 1580,0 1580,0

Centrala termică pe gaze naturale a Şcolii-internat din satul Cărpineni, raionul Hînceşti

6 3 88 05 865,4 865,4

Gazificarea clădirilor Şcolii-internat sanatoriale din satul Ivancea, raionul Orhei

6 3 88 05 150,0 150,0

Gazificarea clădirilor Şcolii profesionale din oraşul Cimişlia

6 3 88 08 2327,0 2327,0

Gazificarea clădirilor Şcolii profesionale din oraşul Leova

6 3 88 08 1896,7 1896,7

Centrala termică pe gaze naturale a Şcolii de meserii nr.10 din oraşul Briceni

6 3 88 08 1038,0 1038,0

Cazangeria 6 3 88 08 420,0 420,0

Page 81: l e g e a Bs 2014

Şcolii profesionale din oraşul Vulcăneşti Ministerul Culturii

130         16060,0 16060,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 16060,0 16060,0

Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe

8 6 16060,0 16060,0

Restaurarea edificiului Muzeului Naţional de Arte, str. 31 August 1989 nr.115, municipiul Chişinău

8 6 85 03 4000,0 4000,0

Edificarea şi instalarea plăcii comemorative “Auguste Baillayre” pe frontispiciul Muzeului Naţional de Arte, str. 31 August 1989 nr.115, municipiul Chişinău

8 6 85 03 60,0 60,0

Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr.81, municipiul Chişinău

8 6 85 03 2000,0 2000,0

Restaurarea edificiului blocului de studii nr.1 al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, str.A.Mateevici nr.111,

8 6 85 03 1000,0 1000,0

Page 82: l e g e a Bs 2014

municipiul ChişinăuReconstrucţia edificiului Bibliotecii Naţionale pentru Copii “Ion Creangă”, str.A.Şciusev nr.65, municipiul Chişinău

8 6 85 03 2000,0 2000,0

Reconstrucţia edificiului Teatrului-studio “С улицы Рoз”, bd.Cuza-Vodă nr.17/1, municipiul Chişinău

8 6 85 03 4000,0 4000,0

Restaurarea filialei Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie “Conacul familiei Lazo”, satul Piatra, raionul Orhei

8 6 85 03 800,0 800,0

Restaurarea Casei-muzeu “Grigore Vieru”, satul Pererita, raionul Briceni

8 6 85 03 2200,0 2200,0

 Ministerul Justiţiei

131         61865,7 42145,7 3000,0 16720,0

Justiţia 4 18473,7 15473,7 3000,0Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe

4 6 18473,7 15473,7 3000,0

Construcţia Palatului Justiţiei, municipiul Chişinău

4 6 40 15 15473,7 15473,7

Reconstrucţia sediului Oficiului stării civile din oraşul Edineţ

4 6 40 11 3000,0 3000,0

Menţinerea 5 43392,0 26672,0 16720,0

Page 83: l e g e a Bs 2014

ordinii publice şi securitatea naţionalăPenitenciare 5 3 43392,0 26672,0 16720,0Construcţia unei case de arest cu capacitatea de 650 de locuri, municipiul Bălţi

5 3 43 02 9000,0 9000,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.3, oraşul Leova

5 3 43 02 3300,0 3300,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.4, oraşul Cricova, municipiul Chişinău

5 3 43 02 1000,0 1000,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.5, oraşul Cahul

5 3 43 02 2000,0 2000,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.6, oraşul Soroca

5 3 43 02 900,0 900,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.9 – Pruncul, municipiul Chişinău

5 3 43 02 1000,0 1000,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.10, satul Goian, municipiul Chişinău

5 3 43 02 2300,0 2300,0

Proiectul “Construcţia casei de arest” (construcţia Penitenciarului nr.13, municipiul Chişinău)

5 3 43 02 18392,0 1672,0 16720,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.17, oraşul Rezina

5 3 43 02 5000,0 5000,0

Reconstrucţia Penitenciarului nr.18, satul Brăneşti, raionul Orhei

5 3 43 02 500,0 500,0

Page 84: l e g e a Bs 2014

 Ministerul Apărării

132 4000,0 4000,0

Apărarea naţională

3 4000,0 4000,0

Armata Naţională

3 1 4000,0 4000,0

Construcţia cantinei Brigăzii nr.3 Infanterie motorizată, oraşul Cahul

3 1 31 04 4000,0 4000,0

 Ministerul Afacerilor Interne

133 19500,0 19500,0

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5 19500,0 19500,0

Organe ale afacerilor interne

5 1 1500,0 1500,0

Construcţia blocului A al Inspectoratului de Poliţie, raionul Criuleni

5 1 35 02 1500,0 1500,0

Trupe de carabinieri

5 2 2250,0 2250,0

Reconstrucţia blocului administrativ al Unităţii militare nr.1001, str.Doina nr.102, municipiul Chişinău

5 2 35 04 2250,0 2250,0

Poliţia de Frontieră

5 5 9750,0 9750,0

Construcţia sediului secţiei poliţiei de frontieră “Săiţi”, raionul Căuşeni

5 5 35 06 1500,0 1500,0

Reconstrucţia sediului Direcţiei regionale “Est” a poliţiei de frontieră, oraşul Ştefan Vodă

5 5 35 06 3000,0 3000,0

Page 85: l e g e a Bs 2014

Construcţia sediului secţiei poliţiei de frontieră “Volentiri”, raionul Ştefan Vodă

5 5 35 06 4000,0 4000,0

Gazificarea sediului secţiei poliţiei de frontieră “Giurgiuleşti”, raionul Cahul

5 5 35 06 650,0 650,0

Gazificarea sediului secţiei poliţiei de frontieră “Vulcăneşti”

5 5 35 06 300,0 300,0

Aprovizionarea cu apă potabilă şi sistemul de canalizare a secţiei poliţiei de frontieră “Goteşti”, raionul Cantemir

5 5 35 06 300,0 300,0

Protecţie civilă şi situaţii excepţionale

5 6 6000,0 6000,0

Construcţia remizei de pompieri şi salvatori a Portului Internaţional Liber “Giurgiuleşti”, raionul Cahul

5 6 37 02 6000,0 6000,0

 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor

147 54302,4 16000,0 38302,4

Învăţămîntul 6 10000,0 10000,0Învăţămînt preşcolar

6 1 10000,0 10000,0

Construcţia Grădiniţei de copii din satul Săiţi, raionul Căuşeni

6 1 88 02 10000,0 10000,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a

15 38302,4 38302,4

Page 86: l e g e a Bs 2014

fondului de locuinţeGospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 38302,4 38302,4

Proiectul “Construcţia locuinţelor sociale II”

15 1 75 04 38302,4 38302,4

Complexul pentru combustibil şi energie

16 6000,0 6000,0

Reţele de gaze 16 1 6000,0 6000,0Construcţia gazoductului Cărpineni–Cotul Morii, raionul Hînceşti

16 1 58 02 6000,0 6000,0

 Ministerul Tineretului şi Sportului

148 3000,0 3000,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 3000,0 3000,0

Sport 8 5 3000,0 3000,0Reconstrucţia terenului de fotbal al Şcolii sportive specializate de fotbal, comuna Stăuceni, municipiul Chişinău

8 5 86 02 1000,0 1000,0

Reconstrucţia bazei sportive de canotaj, oraşul Vatra, municipiul Chişinău

8 5 86 02 2000,0 2000,0

 Fondul de Investiţii Sociale

249 31202,4 2444,0 28758,4

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 31202,4 2444,0 28758,4

Cheltuieli neatribuite la

20 9 31202,4 2444,0 28758,4

Page 87: l e g e a Bs 2014

alte grupe Proiectul II al Fondului de Investiţii Sociale

20 9 50 12 31202,4 2444,0 28758,4

 Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor

264 721211,9 450,0 720761,9

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 721211,9 450,0 720761,9

Transport naval

14 2 450,0 450,0

Reconstrucţia clădirii administrative a Căpităniei Portului “Giurgiuleşti”, oraşul Vadul lui Vodă, municipiul Chişinău

14 2 64 03 450,0 450,0

Gospodărie a drumurilor

14 7 720761,9 720761,9

Proiectul “Susţinerea programului în sectorul drumurilor”

14 7 64 02 720761,9 720761,9

 Ministerul Mediului

284 146678,2 146678,2

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 146678,2 146678,2

Gospodărie comunală

15 2 146678,2 146678,2

Proiectul “Îmbunătăţirea sistemului de aprovizionare cu apă în şase localităţi”

15 2 75 03 133,7 133,7

Programul “Dezvoltarea serviciilor de

15 2 75 03 143649,5 143649,5

Page 88: l e g e a Bs 2014

aprovizionare cu apă potabilă”Proiectul naţional “Alimentare cu apă şi canalizare”

15 2 75 03 2895,0 2895,0

 Fondul Provocările Mileniului Moldova

456 1070311,7

1070311,7

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 620530,7 620530,7

Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe

11 5 620530,7 620530,7

Proiectul “Tranziţie la agricultura performantă”

11 5 51 08 620530,7 620530,7

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 449781,0 449781,0

Gospodărie a drumurilor

14 7 449781,0 449781,0

Proiectul “Reabilitarea drumurilor”

14 7 64 02 449781,0 449781,0

 Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor

458 3500,0 3500,0

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi

11 3500,0 3500,0

Page 89: l e g e a Bs 2014

gospodăria apelorAgricultură 11 1 3500,0 3500,0Reconstrucţia clădirilor şi încăperilor Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, str.Murelor nr.3, municipiul Chişinău

11 1 51 06 3241,5 3241,5

Reconstrucţia clădirii laboratorului Centrului Republican de Diagnostică Veterinară, raionul Donduşeni

11 1 51 06 258,5 258,5

 TOTAL 2443236,

1252012,

85251,4 2185971,

9inclusiv:Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 33488,9 7840,0 25648,9

Activitate financiară, bugetar-fiscală şi de control

1 3 33488,9 7840,0 25648,9

Apărarea naţională

3 4000,0 4000,0

Armata Naţională

3 1 4000,0 4000,0

Justiţia 4 62540,0 59540,0 3000,0Instanţe judecătoreşti

4 3 44066,3 44066,3

Autorităţi din domeniul justiţiei neatribuite la alte grupe

4 6 18473,7 15473,7 3000,0

Jurisdicţia constituţională

41 8000,0 8000,0

Autoritatea de jurisdicţie constituţională

41 1 8000,0 8000,0

Menţinerea ordinii publice şi securitatea naţională

5 62892,0 46172,0 16720,0

Page 90: l e g e a Bs 2014

Organe ale afacerilor interne

5 1 1500,0 1500,0

Trupe de carabinieri

5 2 2250,0 2250,0

Penitenciare 5 3 43392,0 26672,0 16720,0Poliţia de Frontieră

5 5 9750,0 9750,0

Protecţie civilă şi situaţii excepţionale

5 6 6000,0 6000,0

Învăţămîntul 6 22277,1 22277,1Învăţămînt preşcolar

6 1 10000,0 10000,0

Învăţămînt secundar

6 3 8277,1 8277,1

Învăţămînt superior

6 4 4000,0 4000,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 19060,0 19060,0

Sport 8 5 3000,0 3000,0Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe

8 6 16060,0 16060,0

Ocrotirea sănătăţii

9 11322,0 1801,4 9520,6

Servicii şi instituţii sanitaro-epidemiologice şi de profilaxie

9 3 1801,4 1801,4

Programe naţionale de ocrotire a sănătăţii

9 6 9520,6 9520,6

Asigurarea şi asistenţa socială

10 1077,2 1077,2

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 1077,2 1077,2

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 624030,7 3500,0 620530,7

Page 91: l e g e a Bs 2014

Agricultură 11 1 3500,0 3500,0Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe

11 5 620530,7 620530,7

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1170992,9

450,0 1170542,9

Transport naval 14 2 450,0 450,0Gospodărie a drumurilor

14 7 1170542,9

1170542,9

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 193980,6 9000,0 184980,6

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 47302,4 9000,0 38302,4

Gospodărie comunală

15 2 146678,2 146678,2

Complexul pentru combustibil şi energie

16 195372,3 66102,5 129269,8

Reţele de gaze 16 1 95131,8 64002,5 31129,3Reţele electrice 16 2 100240,5 2100,0 98140,5Alte servicii legate de activitatea economică

19 3000,0 3000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 3000,0 3000,0

Activităţile şi serviciile neatribuite la alte grupe principale

20 31202,4 2444,0 28758,4

Cheltuieli neatribuite la alte grupe

20 9 31202,4 2444,0 28758,4

Page 92: l e g e a Bs 2014

  

Anexa nr.4 Alocaţii de la bugetul de stat pentru autorităţile administraţiei publice locale,

destinate finanţării cheltuielilor capitale 

- mii lei -Unitate administrativ-

teritorială, obiectivCodul Suma inclusiv

autori-tăţii

publice

grupei

prin-cipale

grupei

investiţii

capitale

reparaţii

capitale

alte cheltuiel

i capitale

TOTAL 445266,0

127745,0

310380,0

7141,0

 Raionul Anenii Noi 30 10030,0 1200,0 8780,0 50,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 650,0 650,0

Autorităţi executive 1 2 650,0 650,0Sediul Primăriei comunei Cobusca Veche

1 2 450,0 450,0

Sediul Primăriei satului Floreni

1 2 200,0 200,0

Învăţămîntul 6 4980,0 150,0 4780,0 50,0Învăţămînt preşcolar 6 1 3810,0 150,0 3610,0 50,0Grădiniţa de copii din satul Teliţa (blocul sanitar şi amenajarea teritoriului)

6 1 510,0 510,0

Grădiniţa de copii din satul Speia

6 1 600,0 600,0

Grădiniţa de Copii “Ghiocel” din satul Gura Bîcului

6 1 400,0 400,0

Şcoala primară-grădiniţa de copii din satul Mereni (construcţia blocului sanitar interior şi a sistemului de canalizare)

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Chetrosu (acoperişul şi pavajul)

6 1 350,0 350,0

Grădiniţa de copii din satul Todireşti (apeductul şi sistemul de canalizare)

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Cobusca Nouă (schimbarea reţelei electrice)

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Cobusca Veche (inclusiv dotarea cu mobilier)

6 1 150,0 100,0 50

Grădiniţa de copii din satul Delacău (amenajarea teritoriului)

6 1 200,0 200,0

Page 93: l e g e a Bs 2014

Grădiniţa de copii din satul Maximovca (amenajarea teritoriului)

6 1 500,0 500,0

Grădiniţa de copii din satul Roşcani (sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare)

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Şerpeni

6 1 450,0 450,0

Învăţămînt secundar 6 3 670,0 670,0Gimnaziul din satul Delacău (schimbarea geamurilor)

6 3 400,0 400,0

Liceul Teoretic “Emil Nicula” din satul Mereni (pavajul)

6 3 170,0 170,0

Gimnaziul din comuna Botnăreşti

6 3 100,0 100,0

Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 500,0 500,0

Şcoala de arte din satul Varniţa

6 7 500,0 500,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 1500,0 400,0 1100,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1100,0 1100,0

Casa de cultură din satul Calfa

8 2 700,0 700,0

Casa de cultură din comuna Geamăna (sala de sport)

8 2 400,0 400,0

Sport 8 5 400,0 400,0Construcţia terenului artificial de minifotbal din satul Merenii Noi

8 5 100,0 100,0

Complexul sportiv din comuna Chirca

8 5 300,0 300,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 850,0 850,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 850,0 850,0Drumul local din satul Chetrosu

14 7 150,0 150,0

Drumurile locale din satul Puhăceni

14 7 200,0 200,0

Pavarea teritoriului din centrul oraşului Anenii Noi

14 7 500,0 500,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 2050,0 650,0 1400,0

Gospodărie comunală 15 2 2050,0 650,0 1400,0Iluminarea străzilor din satul Cobusca Nouă

15 2 200,0 200,0

Page 94: l e g e a Bs 2014

Iluminarea străzilor din satul Gura Bîcului

15 2 300,0 300,0

Amenajarea teritoriului din centrul satului Maximovca (parcul pentru copii)

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Puhăceni

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Şerpeni

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din comuna Botnăreşti

15 2 100,0 100,0

Fîntîna arteziană din satul Bulboaca

15 2 150,0 150,0

Construcţia staţiei de epurare şi a sistemului de canalizare din satul Hîrbovăţ

  15 2 400,0 400,0    

Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare din comuna Botnăreşti

15 2 100,0 100,0

 Raionul Basarabeasca 31 4739,0 700,0 4039,0Învăţămîntul 6 320,0 320,0Învăţămînt secundar 6 3 320,0 320,0Gardul Liceului Teoretic “Alexandr Puşkin” din oraşul Basarabeasca

6 3 320,0 320,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 570,0 200,0 370,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 570,0 200,0 370,0

Casa de cultură din comuna Iserlia

8 2 370,0 370,0

Casa de cultură din satul Iordanovca

8 2 200,0 200,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 2819,0 2819,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 2819,0 2819,0Drumul din satul Abaclia (canalul de scurgere a apei de ploaie)

14 7 119,0 119,0

Trotuarele din satul Abaclia 14 7 500,0 500,0Drumurile din satul Başcalia

14 7 800,0 800,0

Strada Frunze din satul Sadaclia

14 7 1000,0 1000,0

Drumurile din satul Iordanovca

14 7 400,0 400,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a

15 1030,0 500,0 530,0

Page 95: l e g e a Bs 2014

fondului de locuinţeGospodărie comunală 15 2 1030,0 500,0 530,0Amenajarea scuarului din oraşul Basarabeasca (str. Karl Marx)

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din comuna Iserlia

15 2 30,0 30,0

Îngrădirea cimitirului din satul Iordanovca

15 2 100,0 100,0

Fîntîna arteziană din satul Abaclia

15 2 500,0 500,0

 Raionul Briceni 32 16380,0 5200,0 11180,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 900,0 900,0

Autorităţi executive 1 2 900,0 900,0Sediul Primăriei satului Halahora de Sus

1 2 400,0 400,0

Sediul Primăriei comunei Larga

1 2 500,0 500,0

Învăţămîntul 6 7580,0 5000,0 2580,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1500,0 1500,0Grădiniţa de Copii “Garofiţa” din satul Balasineşti (blocul sanitar)

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Beleavinţi

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Medveja

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Pererita

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Corjeuţi

6 1 500,0 500,0

Învăţămînt secundar 6 3 5880,0 5000,0 880,0Gimnaziul din satul Balasineşti (blocul sanitar)

6 3 200,0 200,0

Anexa la Gimnaziul rus din oraşul Lipcani

6 3 5000,0 5000,0

Liceul din satul Colicăuţi (schimbarea uşilor şi a geamurilor)

6 3 680,0 680,0

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 200,0 200,0

Sala sportivă a Colegiului Pedagogic “Gheorghe Asachi” din oraşul Lipcani

6 8 200,0 200,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 4250,0 4250,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 3950,0 3950,0

Casa de cultură din satul Drepcăuţi

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul 8 2 250,0 250,0

Page 96: l e g e a Bs 2014

MihăileniCasa de cultură din satul Tabani

8 2 1400,0 1400,0

Casa de cultură din satul Criva

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din oraşul Lipcani

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Şirăuţi

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Teţcani

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Trebisăuţi

8 2 700,0 700,0

Sport 8 5 300,0 300,0Complexul sportiv din comuna Larga

8 5 300,0 300,0

Ocrotirea sănătăţii 9 300,0 300,0Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupe

9 5 300,0 300,0

Punctul medical din satul Coteala

9 5 300,0 300,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 2400,0 2400,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 2400,0 2400,0Renovarea trotuarelor şi a bordurilor de pe strada M.Eminescu din oraşul Briceni

14 7 1000,0 1000,0

Podul şi drumul din satul Colicăuţi

14 7 200,0 200,0

Drumurile locale din satul Hlina

14 7 150,0 150,0

Drumurile locale din satul Slobozia-Şirăuţi

14 7 300,0 300,0

Drumurile locale din satul Bogdăneşti

14 7 150,0 150,0

Drumurile locale din satul Bulboaca

14 7 200,0 200,0

Drumurile locale din satul Grimăncăuţi

14 7 400,0 400,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 950,0 200,0 750,0

Gospodărie comunală 15 2 950,0 200,0 750,0Amenajarea parcului din oraşul Briceni

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzii centrale din satul Hlina

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din satul Balasineşti

15 2 300,0 300,0

Page 97: l e g e a Bs 2014

Reconstrucţia băii centrale din satul Cotiujeni

15 2 200,0 200,0

Amenajarea parcului central din comuna Larga

15 2 100,0 100,0

 Raionul Cahul 34 16080,0 4155,0 11305,0 620,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 1740,0 1740,0

Autorităţi executive 1 2 1740,0 1740,0Sediul Primăriei satului Cîşliţa-Prut

1 2 400,0 400,0

Sediul Primăriei satului Andruşul de Sus

1 2 150,0 150,0

Sediul Primăriei satului Baurci-Moldoveni

1 2 100,0 100,0

Sediul Primăriei satului Badicul Moldovenesc

1 2 360,0 360,0

Sediul Primăriei comunei Cucoara

1 2 365,0 365,0

Sediul Primăriei satului Zîrneşti

1 2 365,0 365,0

Învăţămîntul 6 5455,0 1685,0 3330,0 440,0Învăţămînt preşcolar 6 1 4005,0 735,0 3030,0 240,0Grădiniţa de copii din satul Andruşul de Jos

  6 1 400,0 400,0  

Grădiniţa de Copii “Porumbiţa” din satul Badicul Moldovenesc

  6 1 180,0 180,0  

Grădiniţa de Copii-Creşă “Bucuria” din satul Brînza

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de Copii “Struguraş” din satul Burlacu

  6 1 485,0 485,0  

Grădiniţa de Copii “Prichindel” din satul Pelinei, comuna Pelinei (inclusiv dotarea cu mobilier şi cu inventar moale)

  6 1 610,0 470,0 140,0

Grădiniţa de Copii nr.1 din satul Manta

6 1 365,0 365,0

Grădiniţa de Copii “Vişina” din satul Taraclia de Salcie

6 1 365,0 365,0

Reconstrucţia Grădiniţei de Copii nr.2 din satul Alexandru Ioan Cuza

6 1 735,0 735,0

Grădiniţa de Copii-Creşă “Andrieş” din comuna Zîrneşti

6 1 365,0 365,0

Grădiniţa de copii din satul Vadul lui Isac (dotarea cu mobilier)

6 1 100,0 100,0

Învăţămînt secundar 6 3 1450,0 950,0 300,0 200,0

Page 98: l e g e a Bs 2014

Construcţia cazangeriei autonome pentru Gimnaziul “Serghei Rahmaninov” din oraşul Cahul

  6 3 585,0 585,0  

Gimnaziul “Grigore Vieru” din satul Frumuşica, comuna Chioselia Mare (sistemul de încălzire)

  6 3 365,0 365,0  

Gimnaziul din satul Vadul lui Isac (inclusiv dotarea cu mobilier)

  6 3 500,0 300,0 200,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 6865,0 1400,0 5285,0 180,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 6035,0 1200,0 4655,0 180,0

Casa de cultură din satul Manta

8 2 400,0 400,0

Edificiul muzeului din satul Giurgiuleşti

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Tătăreşti

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Badicul Moldovenesc

8 2 360,0 360,0

Reconstrucţia casei de cultură din satul Frumuşica, comuna Chioselia Mare

8 2 835,0 835,0

Reconstrucţia casei de cultură din satul Crihana Veche

8 2 365,0 365,0

Sala sportivă a casei de cultură din satul Taraclia de Salcie

365,0 365,0

Casa de cultură din satul Tartaul de Salcie (inclusiv dotarea cu mobilier şi cu draperii)

8 2 545,0 365,0 180,0

Casa de cultură din satul Paicu, comuna Zîrneşti

8 2 365,0 365,0

Casa de cultură din satul Colibaşi

8 2 500,0 500,0

Muzeul de Istorie şi Etnografie din satul Slobozia Mare

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Slobozia Mare

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Vadul lui Isac

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Văleni

8 2 500,0 500,0

Sport 8 5 830,0 200,0 630,0Stadionul de minifotbal din satul Tătăreşti

8 5 200,0 200,0

Clădirea stadionului din satul Slobozia Mare

8 5 200,0 200,0

Page 99: l e g e a Bs 2014

Stadionul din satul Văleni 8 5 300,0 300,0Amenajarea şi îngrădirea stadionului sportiv din satul Pelinei, comuna Pelinei

8 5 130,0 130,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 500,0 500,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 500,0 500,0

Centrul social din satul Văleni

10 3 500,0 500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 250,0 250,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 250,0 250,0Drumurile locale din satul Andruşul de Sus

14 7 250,0 250,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 930,0 730,0 200,0

Gospodărie comunală 15 2 930,0 730,0 200,0Iluminarea străzilor din satul Baurci-Moldoveni

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Baurci-Moldoveni

15 2 100,0 100,0

Forarea fîntînii arteziene din satul Brînza

15 2 330,0 330,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Slobozia Mare

15 2 300,0 300,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 140,0 140,0

Reţele de gaze 16 1 140,0 140,0Gazificarea comunei Pelinei 16 1 140,0 140,0Alte servicii legate de activitatea economică

19 200,0 200,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 200,0 200,0

Construcţia pieţei agricole din satul Colibaşi

19 3 200,0 200,0

 Raionul Cantemir 36 15840,0 5685,0 10005,0 150,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 780,0 300,0 480,0

Autorităţi executive 1 2 780,0 300,0 480,0Sediul Primăriei satului Chioselia, comuna Chioselia

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Lingura

1 2 130,0 130,0

Sediul Primăriei satului Stoianovca

1 2 150,0 150,0

Sediul Primăriei satului 1 2 200,0 200,0

Page 100: l e g e a Bs 2014

Ţiganca Învăţămîntul 6 3810,0 1960,0 1800,0 50,0Învăţămînt preşcolar 6 1 850,0 800,0 50,0Grădiniţa de copii din satul Hîrtop, comuna Plopi

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de copii din satul Toceni

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Bobocica (procurarea mobilierului)

6 1 50,0 50

Grădiniţa de copii din satul Şamalia

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Dimitrova, comuna Cîietu

6 1 100,0 100,0

Învăţămînt secundar 6 3 2960,0 1960,0 1000,0Acoperişul Gimnaziului din satul Enichioi

6 3 1500,0 1500,0

Gimnaziul “Liubomir Chiriac” din satul Antoneşti

6 3 1000,0 1000,0

Sistemul de încălzire al sălii sportive a Liceului din satul Goteşti

6 3 90,0 90,0

Gazificarea Gimnaziului din satul Lărguţa

6 3 370,0 370,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 3925,0 600,0 3225,0 100,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1100,0 1100,0

Casa de cultură din satul Antoneşti

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din comuna Goteşti

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Ghioltosu, comuna Ţiganca

8 2 300,0 300,0

Sport 8 5 700,0 600,0 100,0Terenul de sport din satul Baimaclia

8 5 150,0 150,0

Terenul de sport din oraşul Cantemir

8 5 150,0 150,0

Terenul de sport din satul Goteşti

8 5 150,0 150,0

Terenul de sport din satul Hîrtop

8 5 150,0 150,0

Complexul sportiv din satul Ţiganca

8 5 100,0 100,0

Activităţi pentru tineret 8 7 2125,0 2125,0Centrul pentru tineret din satul Cociulia

8 7 2125,0 2125,0

Ocrotirea sănătăţii 9 150,0 150,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 150,0 150,0

Centrul medical din satul Goteşti

9 2 150,0 150,0

Page 101: l e g e a Bs 2014

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 3840,0 1220,0 2620,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 3840,0 1220,0 2620,0Drumul din satul Cociulia 14 7 2000,0 2000,0Drumurile din satul Cîrpeşti 14 7 400,0 400,0Drumul din satul Plopi, comuna Plopi

14 7 150,0 150,0

Trotuarul de la sectorul 1 pînă la sectorul 4 din oraşul Cantemir

14 7 500,0 500,0

Reconstrucţia unui pod din satul Cîrpeşti

14 7 400,0 400,0

Podul din satul Constantineşti

14 7 70,0 70,0

Trotuarul din satul Ţiganca 14 7 160,0 160,0Proiectarea drumului din satul Cîietu

14 7 60,0 60,0

Drumurile din comuna Enichioi (proiectarea şi construcţia)

14 7 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 3035,0 1305,0 1730,0

Gospodărie comunală 15 2 3035,0 1305,0 1730,0Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare din satele Chioselia şi Ţărăncuţa, comuna Chioselia

15 2 100,0 100,0

Amenajarea teritoriului din faţa Primăriei şi a casei de cultură din satul Baimaclia

15 2 500,0 500,0

Iluminarea străzilor din satul Toceni

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Epureni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Victorovca

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Haragîş

15 2 80,0 80,0

Iluminarea străzilor din satul Hănăseni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Sadîc

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din satul Toceni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor în satele Cîietu şi Dimitrova

15 2 200,0 200,0

Parcul din satul Capaclia 15 2 205,0 205,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Leca

15 2 200,0 200,0

Page 102: l e g e a Bs 2014

Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare din satul Dimitrova, comuna Cîietu

15 2 100,0 100,0

Sistemul de alimentare cu apă din satele Bobocica şi Ţolica, comuna Enichioi

15 2 200,0 200,0

Fîntîna arteziană din satul Ţiganca

15 2 500,0 500,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 300,0 300,0

Reţele de gaze 16 1 300,0 300,0Gazoductul din comuna Goteşti

16 1 300,0 300,0

 Raionul Călăraşi 38 17000,0 3900,0 13100,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 1100,0 1100,0

Autorităţi executive 1 2 1100,0 1100,0Sediul Primăriei satului Pituşca

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Ţibirica

1 2 800,0 800,0

Învăţămîntul 6 3700,0 3100,0 600,0Învăţămînt preşcolar 6 1 400,0 400,0Grădiniţa de copii din satul Sipoteni

6 1 400,0 400,0

Învăţămînt secundar 6 3 3300,0 3100,0 200,0Anexa la Gimnaziul din satul Hirova

6 3 2600,0 2600,0

Sala de festivităţi a Liceului teoretic din satul Horodişte

6 3 200,0 200,0

Conectarea Şcolii din satul Dereneu la gazoduct

6 3 500,0 500,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 3500,0 800,0 2700,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 2700,0 2700,0

Casa de cultură din satul Bravicea

8 2 600,0 600,0

Casa de cultură din satul Dereneu

8 2 900,0 900,0

Acoperişul clădirii comune a casei de cultură şi a Primăriei din satul Hîrjauca

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Temeleuţi

8 2 700,0 700,0

Casa de cultură din satul Vălcineţ

8 2 100,0 100,0

Sport 8 5 300,0 300,0Complexul sportiv din satul Vălcineţ

8 5 300,0 300,0

Instituţii şi activităţi în 8 6 500,0 500,0

Page 103: l e g e a Bs 2014

domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupeRestaurarea Bisericii “Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii Hîrbovăţ, Primăria satului Onişcani

8 6 500,0 500,0

Ocrotirea sănătăţii 9 500,0 500,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 500,0 500,0

Centrul medicilor de familie din satul Sadova

9 2 500,0 500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 4270,0 4270,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 4270,0 4270,0Drumul de acces spre centrul localităţii din satul Bahmut

14 7 300,0 300,0

Drumul de acces spre obiectele sociale din satul Meleşeni

14 7 400,0 400,0

Drumul şi canalul de scurgere a apei din satul Nişcani

14 7 400,0 400,0

Drumul spre obiectele sociale din satul Onişcani

14 7 500,0 500,0

Drumul din centrul satului spre biserică din satul Pîrjolteni

14 7 500,0 500,0

Drumul de acces R1, str. Miron Costin din oraşul Călăraşi

14 7 300,0 300,0

Podul spre biserică din satul Dereneu

14 7 70,0 70,0

Drumurile locale din satul Hirova (varianta albă)

14 7 400,0 400,0

Drumul de acces la Grădiniţa de copii din satul Hîrjauca

14 7 300,0 300,0

Drumul Hîrbovăţ–Hogineşti (varianta albă)

14 7 500,0 500,0

Drumurile locale din satul Răciula (varianta albă)

14 7 400,0 400,0

Drumurile şi podurile din satul Vălcineţ

14 7 200,0 200,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 3930,0 3930,0

Gospodărie comunală 15 2 3930,0 3930,0Fîntîna arteziană din satul Peticeni

15 2 200,0 200,0

Page 104: l e g e a Bs 2014

Iluminarea străzilor din satul Hirova

15 2 150,0 150,0

Construcţia fîntînii arteziene în sectorul Pleşa din satul Horodişte

15 2 800,0 800,0

Iluminarea străzilor din satul Horodişte

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Hogineşti

15 2 680,0 680,0

Iluminarea străzilor din satul Răciula

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din satul Temeleuţi

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din satul Ţibirica

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Novaci, comuna Tuzara

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Rădeni

15 2 200,0 200,0

Renovarea sistemului de alimentare cu apă din satul Rădeni

15 2 500,0 500,0

Proiectarea sistemului de canalizare din satul Rădeni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Vălcineţ

15 2 150,0 150,0

 Raionul Căuşeni 40 10590,0 1400,0 9190,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 850,0 850,0

Autorităţi executive 1 2 850,0 850,0Sediul Primăriei satului Zaim

1 2 250,0 250,0

Sediul Primăriei satului Cîrnăţenii Noi

1 2 200,0 200,0

Sediul Primăriei satului Cîrnăţeni

1 2 400,0 400,0

Învăţămîntul 6 3180,0 1000,0 2180,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1900,0 200,0 1700,0Grădiniţa de Copii nr.2 din oraşul Căinari (schimbarea geamurilor)

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Baccealia, comuna Baccealia

6 1 150,0 150,0

Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Tănătari

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Chircăieştii Noi, comuna Chircăieştii Noi

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Baurci, comuna Chircăieştii

6 1 100,0 100,0

Page 105: l e g e a Bs 2014

NoiSistemul de canalizare şi blocul sanitar al Grădiniţei de Copii nr.6 din oraşul Căuşeni

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Grădiniţa

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Baimaclia

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Tocuz

6 1 700,0 700,0

Învăţămînt secundar 6 3 1280,0 800,0 480,0Terenul sportiv al Liceului Teoretic “Pantelimon Erhan” din satul Tănătari

6 3 80,0 80,0

Proiectarea şi construcţia sistemului de canalizare al Gimnaziului “Ioan Vodă” din satul Hagimus

6 3 400,0 400,0

Şcoala din satul Ciufleşti 6 3 300,0 300,0Gimnaziul “Ion Ungureanu” din satul Opaci (reparaţia capitală a acoperişului, a reţelelor termice interioare şi a faţadei)

6 3 400,0 400,0

Terenul sportiv la Gimnaziul din satul Ursoaia

6 3 100,0 100,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 1870,0 400,0 1470,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1720,0 400,0 1320,0

Casa de cultură din oraşul Căinari

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Tănătari

8 2 120,0 120,0

Casa de cultură din satul Chircăieştii Noi

8 2 150,0 150,0

Sediul casei de cultură şi al Primăriei din satul Opaci

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Coşcalia

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Cîrnăţeni

8 2 400,0 400,0

Sport 8 5 150,0 150,0Reparaţia stadionului din satul Baccealia, comuna Baccealia

8 5 150,0 150,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 200,0 200,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 200,0 200,0

Centrul de Copii “Casa în care mă simt copil” din

10 3 200,0 200,0

Page 106: l e g e a Bs 2014

satul Taraclia Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 4120,0 4120,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 4120,0 4120,0Podul şi drumul pînă la Grădiniţa de copii din satul Sălcuţa

14 7 500,0 500,0

Drumul de acces spre satul Ursoaia

14 7 500,0 500,0

Drumul de acces spre satul Chircăieşti L526 Bender–Chircăieşti–Ursoaia Nouă–Fîrlădenii Noi–R29

14 7 3120,0 3120,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 370,0 370,0

Gospodărie comunală 15 2 370,0 370,0Iluminarea străzilor din oraşul Căinari

15 2 150,0 150,0

Fîntîna arteziană din satul Florica, comuna Baccealia

15 2 100,0 100,0

Fîntîna arteziană din satul Chircăieşti

15 2 120,0 120,0

 Raionul Cimişlia 44 13320,0 2760,0 9960,0 600,0Învăţămîntul 6 3130,0 530,0 2000,0 600,0Învăţămînt preşcolar 6 1 2080,0 530,0 1550,0Grădiniţa de copii din satul Sagaidac

6 1 480,0 480,0

Acoperişul Grădiniţei de copii din satul Mereni, comuna Albina

6 1 200,0 200,0

Gazificarea Grădiniţei de copii din satul Batîr

6 1 200,0 200,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Cenac

6 1 370,0 370,0

Grădiniţa de copii din partea de jos a satului Gura Galbenei

6 1 200,0 200,0

Gazificarea Grădiniţei de copii din satul Lipoveni

6 1 30,0 30,0

Grădiniţa de Copii “Andrieş” din satul Ialpujeni

6 1 300,0 300,0

Gazificarea (construcţia cazangeriei) a Grădiniţei de copii din satul Satul Nou

6 1 300,0 300,0

Învăţămînt primar 6 2 250,0 250,0Sala de sport din satul Suric 6 2 250,0 250,0Învăţămînt secundar 6 3 800,0 200,0 600,0

Page 107: l e g e a Bs 2014

Gimnaziul din satul Gradişte (dotarea cu calculatoare, cu mobilier, cu tablă interactivă)

6 3 200,0 200,0

Blocurile sanitare ale Gimnaziului “Constantin Stere” din satul Javgur

6 3 200,0 200,0

Liceul Teoretic “Ştefan cel Mare” din satul Mihailovca (dotarea cu calculatoare, cu mobilier, cu tablă interactivă)

6 3 200,0 200,0

Gimnaziul din satul Ialpujeni (dotarea cu calculatoare, cu mobilier, cu tablă interactivă)

6 3 200,0 200,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 5940,0 500,0 5440,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 5440,0 5440,0

Casa de cultură din satul Ciucur-Mingir

8 2 480,0 480,0

Casa de cultură din satul Codreni

8 2 480,0 480,0

Casa de cultură din comuna Albina

8 2 480,0 480,0

Muzeul din oraşul Cimişlia 8 2 600,0 600,0Casa de cultură din satul Hîrtop (schimbarea geamurilor şi uşilor)

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Javgur (acoperişul, uşile şi geamurile)

8 2 1300,0 1300,0

Casa de cultură din satul Selemet (acoperişul)

8 2 1500,0 1500,0

Casa de cultură din satul Valea Perjei

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Ialpujeni

8 2 300,0 300,0

Activităţi pentru tineret 8 7 500,0 500,0Construcţia unui centru pentru tineret din satul Porumbrei

8 7 500,0 500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1050,0 180,0 870,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1050,0 180,0 870,0Drumul din satul Ivanovca Nouă

14 7 480,0 480,0

Podeţul din satul Cenac 14 7 80,0 80,0Podeţul din preajma morii din satul Hîrtop

14 7 80,0 80,0

Podeţul din preajma 14 7 100,0 100,0

Page 108: l e g e a Bs 2014

magazinului “Racicovschi” din satul HîrtopPodurile din satul Javgur 14 7 160,0 160,0Podul din satul Munteni, comuna Lipoveni

14 7 50,0 50,0

Proiectarea drumului Suric–Sagaidac din satul Suric

14 7 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 2200,0 550,0 1650,0

Gospodărie comunală 15 2 2200,0 550,0 1650,0Iluminarea străzilor din satul Batîr

15 2 100,0 100,0

Pavarea şi iluminarea scuarului parcului central din satul Gura Galbenei

15 2 325,0 325,0

Extinderea cimitirului central din satul Gura Galbenei

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Hîrtop

15 2 100,0 100,0

Schimbarea turnului de apă de la fîntîna arteziană din satul Hîrtop

15 2 125,0 125,0

Iluminarea străzilor din satele Lipoveni, Munteni şi Schinoşica

15 2 100,0 100,0

Sistemul de canalizare şi staţia de epurare din satul Lipoveni

15 2 150,0 150,0

Sonda nr.1227 din satul Mihailovca

15 2 100,0 100,0

“Scuarul Copilăriei” şi “Scuarul Renaşterii” din oraşul Cimişlia

15 2 400,0 400,0

Sistemul de canalizare din comuna Gradişte

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă şi sistemul de canalizare din satul Satul Nou

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Satul Nou

15 2 200,0 200,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 1000,0 1000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 1000,0 1000,0

Piaţa agroalimentară de vînzare cu amănuntul din oraşul Cimişlia (pregătirea tehnică a teritoriului pentru amplasarea obiectivelor cu destinaţie comercială şi socială)

19 3 1000,0 1000,0

Page 109: l e g e a Bs 2014

 Raionul Criuleni 48 11990,0 4190,0 7400,0 400,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 400,0 400,0

Autorităţi executive 1 2 400,0 400,0Sediul Primăriei satului Işnovăţ

1 2 400,0 400,0

Învăţămîntul 6 2710,0 1070,0 1640,0Învăţămînt preşcolar 6 1 2170,0 1070,0 1100,0Grădiniţa de copii din satul Bălăbăneşti

6 1 300,0 300,0

Renovarea sistemului de încălzire al unui bloc al Grădiniţei de copii din satul Maşcăuţi

6 1 450,0 450,0

Grădiniţa de copii din satul Oniţcani

6 1 750,0 750,0

Reconstrucţia acoperişului Grădiniţei de copii din satul Porumbeni

6 1 320,0 320,0

Grădiniţa de copii din satul Mărdăreuca

6 1 50,0 50,0

Proiectarea şi reconstrucţia sistemului de încălzire şi schimbarea acoperişului Grădiniţei de copii din comuna Hîrtopul Mare

6 1 300,0 300,0

Învăţămînt secundar 6 3 540,0 540,0Acoperişul Liceului teoretic din satul Cimişeni

6 3 540,0 540,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 2580,0 800,0 1380,0 400,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1320,0 300,0 1020,0

Acoperişul casei de cultură din satul Dubăsarii Vechi

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Drăsliceni

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Steţcani

8 2 320,0 320,0

Casa de cultură din satul Boşcana

8 2 100,0 100,0

Renovarea clădirii fostei cazangerii din comuna Bălăbăneşti şi transformarea acesteia în bibliotecă publică

8 2 300,0 300,0

Sport 8 5 660,0 300,0 360,0Proiectarea şi construcţia stadionului din satul Slobozia-Duşca

8 5 300,0 300,0

Sala sportivă din satul Drăsliceni

8 5 360,0 360,0

Page 110: l e g e a Bs 2014

Activităţi pentru tineret 8 7 600,0 200,0 400,0Procurarea mobilierului pentru Centrul de tineret din satul Coşerniţa

8 7 400,0 400,0

Centrul pentru tineret din satul Porumbeni, comuna Paşcani

8 7 200,0 200,0

Ocrotirea sănătăţii 9 600,0 600,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 600,0 600,0

Centrul de sănătate din satul Dubăsarii Vechi

9 2 600,0 600,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 250,0 250,0

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 250,0 250,0

Cantina socială din satul Măgdăceşti

10 11 250,0 250,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 400,0 400,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 400,0 400,0Trotuarele din satul Slobozia-Duşca

14 7 100,0 100,0

Drumul din satul Zăicana 14 7 300,0 300,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 4740,0 2070,0 2670,0

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 100,0 100,0

Proiectarea cartierului locativ din comuna Bălăbăneşti

15 1 100,0 100,0

Gospodărie comunală 15 2 4640,0 1970,0 2670,0Turnul de apă şi sistemul de alimentare cu apă din satul Izbişte

15 2 400,0 400,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Jevreni

15 2 400,0 400,0

Sistemul de canalizare din satul Rîşcova

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Maşcăuţi

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din comuna Răculeşti

15 2 90,0 90,0

Iluminarea străzilor din comuna Drăsliceni

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Zăicana

15 2 100,0 100,0

Sistemul de canalizare din 15 2 120,0 120,0

Page 111: l e g e a Bs 2014

satul Zăicana Elaborarea Planului de dezvoltare urbanistică a localităţii, satul Zăicana

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din comuna Hruşova

15 2 500,0 500,0

Iluminarea străzilor din satele Micleşti şi Steţcani

15 2 280,0 280,0

Sistemul de canalizare şi construcţia staţiei de epurare din comuna Micleşti

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Coşerniţa

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Măgdăceşti

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din comuna Boşcana

15 2 150,0 150,0

Sistemul de canalizare din satul Mălăieştii Noi

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din comuna Hîrtopul Mare

15 2 200,0 200,0

Construcţia sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare şi reconstrucţia fîntînii arteziene din comuna Hîrtopul Mare

15 2 300,0 300,0

Sistemul de evacuare a apelor uzate din satul Porumbeni, comuna Paşcani

15 2 300,0 300,0

Proiectarea şi construcţia unei fîntîni arteziene din satul Porumbeni, comuna Paşcani

15 2 100,0 100,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 310,0 310,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 310,0 310,0

Casa de deservire din comuna Răculeşti

19 3 310,0 310,0

 Raionul Donduşeni 50 7480,0 1600,0 5370,0 510,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 750,0 670,0 80,0

Autorităţi executive 1 2 750,0 670,0 80,0Sediul Primăriei satului Arioneşti (inclusiv dotarea cu mobilier)

1 2 280,0 200,0 80,0

Sediul Primăriei satului Briceni

1 2 350,0 350,0

Sediul primăriei comunei Frasin

1 2 120,0 120,0

Învăţămîntul 6 2850,0 400,0 2350,0 100,0

Page 112: l e g e a Bs 2014

Învăţămînt preşcolar 6 1 2150,0 400,0 1650,0 100,0Grădiniţa de copii din satul Climăuţi

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Plop

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Scăieni

6 1 200,0 200,0

Reparaţia şi amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Arioneşti

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Ţaul (inclusiv dotarea cu mobilier)

6 1 300,0 200,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Baraboi

6 1 550,0 550,0

Învăţămînt secundar 6 3 700,0 700,0Sala de sport a Gimnaziului din satul Corbu

6 3 500,0 500,0

Schimbarea acoperişului şi geamurilor la Gimnaziul din satul Codrenii Noi, comuna Frasin

6 3 200,0 200,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 800,0 800,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 800,0 800,0

Casa de cultură din satul Climăuţi

8 2 100,0 100,0

Casa de ceremonii din satul Cernoleuca

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din comuna Frasin

8 2 250,0 250,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1330,0 1000,0 330,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1000,0 1000,0Drumurile din comuna Sudarca

14 7 400,0 400,0

Drumurile din satul Baraboi 14 7 400,0 400,0Străzile din oraşul Donduşeni

14 7 200,0 200,0

Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe

14 9 330,0 330,0

Procurarea unui autobuz şcolar pentru Liceul Teoretic “Mihai Eminescu” din satul Sudarca

14 9 330,0 330,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a

15 1050,0 500,0 550,0

Page 113: l e g e a Bs 2014

fondului de locuinţeGospodărie comunală 15 2 1050,0 500,0 550,0Fîntîna arteziană şi rezervorul de apă din satul Scăieni

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Ţaul

15 2 350,0 350,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Tîrnova

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din satul Arioneşti

15 2 200,0 200,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 700,0 700,0

Reţele de gaze 16 1 700,0 700,0Gazoductul din satul Tîrnova, comuna Tîrnova

16 1 400,0 400,0

Gazoductul spre Grădiniţa de Copii nr.2 din satul Tîrnova

16 1 300,0 300,0

 Raionul Drochia 52 12250,0 6655,0 5595,0Învăţămîntul 6 2585,0 740,0 1845,0Învăţămînt preşcolar 6 1 895,0 895,0Schimbarea uşilor şi geamurilor la Grădiniţa de copii din satul Hăsnăşenii Noi

6 1 125,0 125,0

Acoperişul Grădiniţei de copii din satul Moara de Piatră

6 1 300,0 300,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Palanca

6 1 70,0 70,0

Schimbarea uşilor şi geamurilor la Grădiniţa de copii din satul Sofia

6 1 400,0 400,0

Învăţămînt secundar 6 3 1690,0 740,0 950,0Acoperişul sălii de sport şi al galeriei Gimnaziului “Boris Coşciug” din satul Dominteni

6 3 250,0 250,0

Reparaţia blocului nr.2 al Gimnaziului din satul Popeştii de Jos

6 3 700,0 700,0

Construcţia blocului sanitar extern al Gimnaziului “V.Ciobanu” din satul Şuri

6 3 740,0 740,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 900,0 400,0 500,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 900,0 400,0 500,0

Centrul comunitar din satul Petreni, comuna Petreni

8 2 400,0 400,0

Page 114: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din comuna Şuri

8 2 500,0 500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 3050,0 3050,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 3050,0 3050,0Sectorul de drum satul Zguriţa – satul Popeştii de Sus

14 7 100,0 100,0

Drumul din satul Chetrosu 14 7 400,0 400,0Podul din comuna Cotova 14 7 450,0 450,0Drumul din satul Drochia 14 7 350,0 350,0Drumul din comuna Fîntîniţa

14 7 150,0 150,0

Drumul din satul Hăsnăşenii Mari

14 7 400,0 400,0

Drumul din satul Maramonovca

14 7 100,0 100,0

Drumul din satul Pelinia 14 7 400,0 400,0Drumul din satul Sofia 14 7 400,0 400,0Drumurile din satul Dominteni

14 7 300,0 300,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 5715,0 5515,0 200,0

Gospodărie comunală 15 2 5715,0 5515,0 200,0Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Dominteni

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Drochia

15 2 100,0 100,0

Sistemul de alimentare cu apă, fîntîna arteziană şi sistemul de canalizare din satul Nicoreni

15 2 1300,0 1300,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Fîntîniţa

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Maramonovca

15 2 100,0 100,0

Fintîna arteziana din satul Ochiul Alb

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Ochiul Alb

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă, fîntîna arteziană şi sistemul de canalizare din satul Antoneuca

15 2 500,0 500,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Mîndîc

15 2 1965,0 1965,0

Sistemul de alimentare cu 15 2 300,0 300,0

Page 115: l e g e a Bs 2014

apă din satul Gribova Sistemul de canalizare din satul Pelinia

15 2 400,0 400,0

 Raionul Dubăsari 53 6900,0 2650,0 4150,0 100,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 520,0 520,0

Autorităţi executive 1 2 520,0 520,0Amenajarea teritoriului Primăriei satului Molovata Nouă

1 2 120,0 120,0

Sediul Primăriei satului Pîrîta, comuna Pîrîta

1 2 200,0 200,0

Reparaţia clădirii administrative din satul Pîrîta, comuna Pîrîta (biblioteca, asistenţa socială, teatrul pentru copii, asociaţia obştească)

1 2 200,0 200,0

Învăţămîntul 6 2000,0 650,0 1350,0Învăţămînt preşcolar 6 1 800,0 500,0 300,0Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Marcăuţi

6 1 150,0 150,0

Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Molovata Nouă

6 1 150,0 150,0

Termoficarea Grădiniţei de Copii “Andrieş” şi conectarea acesteia la cazangeria din satul Ustia

6 1 500,0 500,0

Învăţămînt secundar 6 3 1200,0 150,0 1050,0Liceul Teoretic “Ion Creangă” din satul Coşniţa

6 3 400,0 400,0

Acoperişul Gimnaziului din satul Marcăuţi

6 3 150,0 150,0

Reparaţia şi reconstrucţia sistemului sanitar la Gimnaziul din satul Marcăuţi

6 3 150,0 150,0

Acoperişul Liceului din satul Holercani

6 3 500,0 500,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 950,0 950,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 950,0 950,0

Acoperişul casei de cultură din satul Marcăuţi

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Molovata

8 2 500,0 500,0

Ocrotirea sănătăţii 9 300,0 300,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 300,0 300,0

Page 116: l e g e a Bs 2014

Acoperişul şi faţada Centrului medicilor de familie din satul Marcăuţi

9 2 300,0 300,0

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 1500,0 1500,0

Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe

11 5 1500,0 1500,0

Amenajarea unui punct de sacrificare şi a unei gropi Bekari din satul Ustia

11 5 500,0 500,0

Amenajarea unui punct de sacrificare şi a unei gropi Bekari din satul Coşniţa

11 5 500,0 500,0

Amenajarea unui punct de sacrificare şi a unei gropi Bekari din satul Cocieri

11 5 500,0 500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 255,0 100,0 155,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 255,0 100,0 155,0Drumurile locale din satul Molovata Nouă

14 7 155,0 155,0

Proiectarea drumului central din satul Marcăuţi

14 7 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 875,0 400,0 375,0 100,0

Gospodărie comunală 15 2 875,0 400,0 375,0 100,020 de copertine parasolare în parcul din satul Molovata Nouă

15 2 125,0 125,0

Iluminarea străzilor din satul Pîrîta

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Ustia

15 2 200,0 200,0

Sistemul de canalizare din satul Holercani

15 2 100,0 100,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Molovata

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Molovata

15 2 100,0 100,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 500,0 500,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 500,0 500,0

Amenajarea pieţei agricole 19 3 500,0 500,0

Page 117: l e g e a Bs 2014

din satul Oxentea  Raionul Edineţ 55 11980,0 1200,0 10780,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 1480,0 1480,0

Autorităţi executive 1 2 1480,0 1480,0Sediul Primăriei satului Zăbriceni

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Hancăuţi

1 2 200,0 200,0

Sediul Primăriei satului Gordineşti

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Gaşpar

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Burlăneşti

1 2 80,0 80,0

Sediul Primăriei satului Rotunda

1 2 300,0 300,0

Învăţămîntul 6 2220,0 2220,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1670,0 1670,0Grădiniţa de copii din satul Terebna

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Bădragii Noi

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Trinca

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Brînzeni

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Feteşti

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Constantinovca

6 1 70,0 70,0

Grădiniţa de copii din satul Cuconeştii Noi

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de Copii “Ghiocel” din satul Fîntîna Albă, comuna Parcova

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de Copii “Licurici” din satul Hancăuţi

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Hincăuţi

6 1 400,0 400,0

Învăţămînt secundar 6 3 350,0 350,0Gimnaziul “Mircea Bologa” din satul Parcova

6 3 350,0 350,0

Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 200,0 200,0

Casa de creaţie din satul Hincăuţi

6 7 200,0 200,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 5060,0 700,0 4360,0

Activităţi în domeniul 8 2 3160,0 3160,0

Page 118: l e g e a Bs 2014

culturiiCasa de cultură din satul Bădragii Noi

8 2 150,0 150,0

Casa de cultură din satul Brînzeni

8 2 50,0 50,0

Casa de cultură din satul Feteşti

8 2 100,0 100,0

Gardul casei de cultură din satul Constantinovca

8 2 60,0 60,0

Casa de cultură din satul Hlinaia

8 2 200,0 200,0

Sala festivă a casei de cultură din satul Viişoara

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Corpaci

8 2 600,0 600,0

Casa de cultură din satul Gordineşti

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Gaşpar

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din comuna Burlăneşti

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Buzdugeni, comuna Burlăneşti

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Rotunda

8 2 500,0 500,0

Sport 8 5 1200,0 1200,0Centrul sportiv din oraşul Edineţ

8 5 800,0 800,0

Reconstrucţia complexului sportiv din satul Chetroşica Nouă

8 5 300,0 300,0

Complexul sportiv din satul Brătuşeni

8 5 100,0 100,0

Activităţi pentru tineret 8 7 700,0 700,0Centrul cultural pentru tineret din satul Terebna

8 7 700,0 700,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 600,0 600,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 600,0 600,0

Centrul comunitar pentru persoanele în etate din comuna Bleşteni

10 3 600,0 600,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 100,0 100,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 100,0 100,0Drumurile din satul Brînzeni

14 7 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a

15 2520,0 500,0 2020,0

Page 119: l e g e a Bs 2014

fondului de locuinţeGospodărie comunală 15 2 2520,0 500,0 2020,0Poligonul de deşeuri din oraşul Edineţ

15 2 450,0 450,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Bădragii Vechi

15 2 300,0 300,0

Gardul cimitirului din satul Brînzeni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din oraşul Edineţ (str.Sf.Vasile, str. Octavian Cerempei, str. Vladimir Maiacovski, str. 31 August 1989, str.Hotinului, str. Grigore Vieru, str. Vasile Frunze, str. Vasile Stroiescu, str. Petru Rareş)

15 2 500,0 500,0

Reconstrucţia sistemului de canalizare cu extindere (str. Grigore Vieru, str. Mihai Eminescu, str. Basarabia, str. Maria Cebotari, str. Petru Movilă) din oraşul Edineţ

15 2 500,0 500,0

Poligonul de deşeuri din satul Alexăndreni

15 2 100,0 100,0

Gardul cimitirului din satul Feteşti

15 2 200,0 200,0

Gardul cimitirului din satul Constantinovca

15 2 70,0 70,0

Iluminarea străzilor din satul Viişoara

15 2 200,0 200,0

Amenajarea teritoriului în comuna Burlăneşti

15 2 100,0 100,0

 Raionul Făleşti 57 11920,0 4000,0 7770,0 150,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 400,0 400,0

Autorităţi executive 1 2 400,0 400,0Sediul Primăriei comunei Risipeni

1 2 400,0 400,0

Învăţămîntul 6 2270,0 450,0 1670,0 150,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1500,0 450,0 900,0 150,0Anexa la Grădiniţa de copii din satul Pîrliţa

6 1 450,0 450,0

Grădiniţa de copii din satul Taxobeni

6 1 900,0 900,0

Grădiniţa de copii din satul Scumpia, comuna Scumpia (inclusiv dotarea cu mobilier)

6 1 150,0 150,0

Învăţămînt secundar 6 3 770,0 770,0Gimnaziul din satul Doltu 6 3 250,0 250,0Gimnaziul din satul Ilenuţa 6 3 300,0 300,0

Page 120: l e g e a Bs 2014

Cantina Gimnaziului din satul Făleştii Noi

6 3 220,0 220,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 6150,0 1200,0 4950,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 5300,0 350,0 4950,0

Casa de cultură din satul Valea Rusului, comuna Pruteni

8 2 150,0 150,0

Acoperişul casei de cultură din satul Bocani

8 2 350,0 350,0

Sistemul de încălzire al casei de cultură din satul Glinjeni

8 2 350,0 350,0

Acoperişul şi faţada casei de cultură din satul Musteaţa

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Obreja Veche

8 2 350,0 350,0

Casa de cultură din satul Obreja Nouă

8 2 200,0 200,0

Sala de sport din satul Sărata Veche

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Călineşti

8 2 900,0 900,0

Casa de cultură din satul Mărăndeni

8 2 900,0 900,0

Casa de cultură din satul Măgura Nouă, comuna Pietrosu

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Pînzăreni

8 2 900,0 900,0

Sport 8 5 850,0 850,0Terenul sportiv multifuncţional din Cartierul Victoriei din oraşul Făleşti

8 5 350,0 350,0

Terenul sportiv multifuncţional din satul Risipeni

8 5 500,0 500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1700,0 1150,0 550,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1700,0 1150,0 550,0Drumul din satul Logofteni 14 7 200,0 200,0Drumul din satul Călugăr 14 7 600,0 600,0Drumul (varianta albă) spre Liceul şi Grădiniţa de copii din satul Catranîc

14 7 350,0 350,0

Drumul (varianta albă ) din satul Horeşti

14 7 550,0 550,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 1400,0 1200,0 200,0

Page 121: l e g e a Bs 2014

Gospodărie comunală 15 2 1400,0 1200,0 200,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Izvoare

15 2 550,0 550,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Măgureanca

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă şi canalizare din satul Obreja Veche

15 2 350,0 350,0

Amenajarea teritoriului din centrul satului Scumpia

15 2 200,0 200,0

 Raionul Floreşti 59 15490,0 3300,0 11790,0 400,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 680,0 680,0

Autorităţi executive 1 2 680,0 680,0Sediul Primăriei comunei Trifăneşti

1 2 250,0 250,0

Sediul Primăriei satului Prodăneşti

1 2 100,0 100,0

Acoperişul şi faţada sediului Primăriei din satul Roşieticii Vechi

1 2 230,0 230,0

Sediul Primăriei satului Napadova

1 2 100,0 100,0

Învăţămîntul 6 3469,0 1100,0 2269,0 100,0Învăţămînt preşcolar 6 1 2690,0 600,0 1990,0 100,0Sistemul de încălzire al Grădiniţei de copii din satul Temeleuţi

6 1 400,0 400,0

Blocul alimentar al Grădiniţei de copii din satul Vertiujeni

6 1 200,0 200,0

Gardul Grădiniţei de copii din satul Vertiujeni

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Lunga (inclusiv dotarea cu inventar)

6 1 100,0 100,0

Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din comuna Văscăuţi

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Domulgeni

6 1 400,0 400,0

Acoperişul Grădiniţei de copii din satul Rădulenii Vechi

6 1 370,0 370,0

Grădiniţa de copii din satul Napadova

6 1 200,0 200,0

Centrul comunitar din satul Cuhureştii de Jos

6 1 200,0 200,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Frumuşica

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul 6 1 250,0 250,0

Page 122: l e g e a Bs 2014

Gura Căinarului Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Cenuşa

6 1 60,0 60,0

Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Roşieticii Vechi

6 1 60,0 60,0

Învăţămînt secundar 6 3 779,0 500,0 279,0Schimbarea uşilor interioare la Liceul teoretic din satul Cuhureştii de Sus

6 3 249,0 249,0

Sala de sport a Liceului Teoretic “Ion Creangă” din oraşul Floreşti

6 3 500,0 500,0

Schimbarea geamurilor la Gimnaziul din satul Rădulenii Vechi

6 3 30,0 30,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 4715,0 4715,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 2750,0 2750,0

Acoperişul casei de cultură din comuna Ştefăneşti

8 2 100,0 100,0

Acoperişul casei de cultură din comuna Alexeevca

8 2 400,0 400,0

Acoperişul casei de cultură din satul Ciripcău

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Mărculeşti

8 2 259,0 259,0

Casa de cultură din satul Hîrtop

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Băhrîneşti (achitarea lucrărilor executate)

8 2 491,0 491,0

Casa de cultură din satul Tîrgul Vertiujeni

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Cerniţa

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Roşieticii Vechi (acoperiş, geamuri, uşi)

8 2 250,0 250,0

Reţelele electrice ale casei de cultură din oraşul Ghindeşti

8 2 250,0 250,0

Sport 8 5 1765,0 1765,0Stadionul din satul Sănătăuca

8 5 400,0 400,0

Terenul de sport din satul Frumuşica

8 5 150,0 150,0

Casa sportivului din comuna Izvoare

8 5 500,0 500,0

Stadionul din oraşul Floreşti

8 5 565,0 565,0

Page 123: l e g e a Bs 2014

Terenul de minifotbal din oraşul Ghindeşti

8 5 150,0 150,0

Activităţi pentru tineret 8 7 200,0 200,0Centrul pentru tineret din satul Zăluceni

8 7 200,0 200,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1350,0 1050,0 300,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1050,0 1050,0Asfaltarea parţială a drumurilor locale din satul Lunga

14 7 300,0 300,0

Drumurile din comuna Văscăuţi

14 7 200,0 200,0

Drumurile din satul Prodăneşti

14 7 150,0 150,0

Podul Izvoare – Scăieni peste rîul Căinari, comuna Izvoare

14 7 80,0 80,0

Podul Izvoare – Bezeni peste rîul Căinari, comuna Izvoare

14 7 80,0 80,0

Podul Izvoare – Chetroasa peste rîul Căinari, comuna Izvoare

14 7 90,0 90,0

Drumurile din comuna Trifăneşti

14 7 150,0 150,0

Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe

14 9 300,0 300,0

Procurarea unui microbuz pentru comuna Ştefăneşti

14 9 300,0 300,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 5276,0 2200,0 3076,0

Gospodărie comunală 15 2 5276,0 2200,0 3076,0Conectarea satului Rădulenii Vechi la conducta de apă Bălţi – Soroca

15 2 800,0 800,0

Iluminarea străzilor din satele Văscăuţi, Făgădău, Octeabriscoe, comuna Văscăuţi

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Napadova

15 2 100,0 100,0

Acoperişul băii din satul Ciripcău

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Mărculeşti

15 2 120,0 120,0

Cimitirul nou din satul 15 2 300,0 300,0

Page 124: l e g e a Bs 2014

GhindeştiIluminarea străzilor din satul Zăluceni

15 2 120,0 120,0

Cimitirul nou din satul Ţipordei

15 2 50,0 50,0

Cimitirul din satul Cuhureştii de Jos

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Ciutuleşti

15 2 800,0 800,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Sîrbeşti

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Frumuşica

15 2 80,0 80,0

Cimitirul din satul Sevirova 15 2 150,0 150,0Iluminarea străzilor din satul Tîrgul Vertiujeni

15 2 120,0 120,0

Iluminarea străzilor din satul Cerniţa

15 2 120,0 120,0

Fîntînile din satul Izvoare 15 2 150,0 150,0Edificiul de pe teritoriul cimitirului din satul Bezeni

15 2 250,0 250,0

Cofinanţarea construcţiei sistemului de alimentare cu apă din satul Caşunca

15 2 200,0 200,0

Instalarea gardului, amenajarea parcului şi construcţia terenului de joacă pentru copii din satul Gura Căinarului

15 2 250,0 250,0

Iluminarea străzilor din satul Gura Căinarului

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Vărvăreuca

15 2 146,0 146,0

Iluminarea străzilor din satul Izvoare

15 2 120,0 120,0

Iluminarea străzilor din satul Cenuşa

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din satele Roşietici şi Roşieticii Vechi

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Prodăneşti

15 2 150,0 150,0

 Raionul Glodeni 61 9050,0 500,0 8530,0 20,0Învăţămîntul 6 2750,0 2730,0 20,0Învăţămînt preşcolar 6 1 2150,0 2130,0 20,0Izolarea termică a Grădiniţei de copii din satul Limbenii Noi

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de Copii nr.1 din satul Sturzovca

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de Copii nr.2 din 6 1 250,0 250,0

Page 125: l e g e a Bs 2014

satul Sturzovca Grădiniţa de copii din satul Iabloana

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Duşmani

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de Copii nr.2 din satul Cuhneşti

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din comuna Danu

6 1 300,0 300,0

Şcoala primară – Grădiniţa de copii din satul Clococenii Vechi, comuna Balatina

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Moara Domnească, comuna Viişoara (inclusiv procurarea mobilierului şi schimbarea geamurilor)

6 1 50,0 30,0 20,0

Învăţămînt secundar 6 3 600,0 600,0Liceul teoretic din satul Cuhneşti

6 3 600,0 600,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 550,0 150,0 400,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Cobani

8 2 400,0 400,0

Sport 8 5 150,0 150,0Terenul de fotbal de pe lîngă Liceul din satul Ciuciulea

8 5 150,0 150,0

Ocrotirea sănătăţii 9 400,0 400,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 400,0 400,0

Centrul de sănătate din satul Petrunea

9 2 400,0 400,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 800,0 800,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 800,0 800,0Drumurile din satul Fundurii Vechi

14 7 400,0 400,0

Drumurile din satul Ustia 14 7 400,0 400,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 4550,0 350,0 4200,0

Gospodărie comunală 15 2 4550,0 350,0 4200,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Ciuciulea

15 2 400,0 400,0

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Danu

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Petrunea

15 2 875,0 875,0

Page 126: l e g e a Bs 2014

Iluminarea străzilor din satul Limbenii Vechi

15 2 875,0 875,0

Iluminarea străzilor din satul Cajba

15 2 875,0 875,0

Iluminarea străzilor din satul Sturzovca

15 2 875,0 875,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Cajba

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Limbenii Vechi

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Viişoara

15 2 200,0 200,0

 Raionul Hînceşti 65 32406,0 15300,0 17006,0 100,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 400,0 400,0

Autorităţi executive 1 2 400,0 400,0Sediul Primăriei satului Negrea

1 2 400,0 400,0

Învăţămîntul 6 5550,0 1600,0 3950,0Învăţămînt preşcolar 6 1 3750,0 1200,0 2550,0Grădiniţa de copii din satul Lăpuşna (inclusiv pavajul)

6 1 1350,0 1350,0

Grădiniţa de copii din satul Caracui

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din comuna Mereşeni

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de Copii nr.1 din satul Voinescu

6 1 400,0 400,0

Cazangeria Grădiniţei de copii din comuna Leuşeni

6 1 400,0 400,0

Centrala termică pe bază de biomasă a Grădiniţei de copii din satul Boghiceni

6 1 800,0 800,0

Învăţămînt secundar 6 3 1000,0 1000,0Liceul teoretic din comuna Lăpuşna (acoperişul sălii sportive şi al celei festive)

6 3 1000,0 1000,0

Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 800,0 400,0 400,0

Tabăra de odihnă pentru copii din satul Bobeica

6 7 400,0 400,0

Tabăra de odihnă pentru copii din oraşul Hînceşti

6 7 400,0 400,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 10196,0 5400,0 4796,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 4296,0 400,0 3896,0

Casa de cultură din satul Oneşti

8 2 400,0 400,0

Acoperişul casei de cultură 8 2 400,0 400,0

Page 127: l e g e a Bs 2014

din satul Fîrlădeni Casa de cultură din satul Bujor

8 2 1159,0 1159,0

Casa de cultură din satul Paşcani

8 2 755,0 755,0

Casa de cultură din satul Cărpineni

8 2 382,0 382,0

Casa de cultură din satul Leuşeni

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Mingir (inclusiv proiectarea)

8 2 400,0 400,0

Scena de vară din comuna Mireşti

8 2 400,0 400,0

Sport 8 5 5900,0 5000,0 900,0Sala polivalentă din oraşul Hînceşti

8 5 5000,0 5000,0

Stadionul din satul Crasnoarmeiscoe

8 5 400,0 400,0

Stadionul din satul Şipoteni 8 5 500,0 500,0Ocrotirea sănătăţii 9 1500,0 1500,0Spitale 9 1 1500,0 1500,0Blocul terapeutic la spitalul din satul Cărpineni

9 1 1500,0 1500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 6000,0 1500,0 4400,0 100,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 6000,0 1500,0 4400,0 100,0Străzile din oraşul Hînceşti 14 7 3000,0 3000,0Asfaltarea drumului de acces spre satul Călmăţui

14 7 400,0 400,0

Drumul din satul Logăneşti 14 7 1500,0 1500,0Drumul din satul Bălceana 14 7 400,0 400,0Drumul din satul Ciuciuleni 14 7 400,0 400,0Drumul de acces la primărie din satul Ciuciuleni (inclusiv procurarea pietrişului)

14 7 300,0 200,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 7760,0 5800,0 1960,0

Gospodărie comunală 15 2 7760,0 5800,0 1960,0Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Bobeica

15 2 2700,0 2700,0

Iluminarea străzilor din satul Cioara

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din comuna Bozieni

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Logăneşti

15 2 240,0 240,0

Iluminarea străzilor din 15 2 240,0 240,0

Page 128: l e g e a Bs 2014

satul Paşcani Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Dancu

15 2 400,0 400,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Nemţeni

15 2 400,0 400,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Pogăneşti (partea de sud)

15 2 400,0 400,0

Cofinanţarea proiectului de iluminare a străzilor din satul Cărpineni

15 2 300,0 300,0

Amenajarea teritoriului din centrul satului Cărpineni cu drumurile de acces spre Liceul teoretic şi casa de cultură

15 2 680,0 680,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Buţeni

15 2 1000,0 1000,0

Cofinanţarea proiectului de construcţie a sistemului de canalizare şi a staţiei de epurare din satul Fundul Galbenei

15 2 600,0 600,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 1000,0 1000,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 1000,0 1000,0

Piaţa agricolă din satul Sărata-Galbenă

19 3 400,0 400,0

Cofinanţarea proiectului “Restaurarea Casei Medievale Domneşti Lăpuşna pentru vizite turistice (excursii istorice)”

19 3 600,0 600,0

 Raionul Ialoveni 67 22291,0 7420,0 14871,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 430,0 430,0

Autorităţi executive 1 2 430,0 430,0Sediul Primăriei satului Suruceni

1 2 200,0 200,0

Faţada sediului Primăriei satului Horodca

1 2 230,0 230,0

Învăţămîntul 6 11220,0 5950,0 5270,0Învăţămînt preşcolar 6 1 5270,0 5270,0Grădiniţa de copii din satul Pojăreni

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Bălţaţi, comuna Ţipala

6 1 2070,0 2070,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Moleşti

6 1 200,0 200,0

Page 129: l e g e a Bs 2014

Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Piatra Albă, comuna Mileştii Mici

6 1 500,0 500,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Cărbuna

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Dănceni

6 1 400,0 400,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Malcoci

6 1 500,0 500,0

Grădiniţa de copii din satul Suruceni

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Bardar

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Ulmu

6 1 500,0 500,0

Învăţămînt secundar 6 3 5950,0 5950,0Gimnaziul din satul Cigîrleni

6 3 5950,0 5950,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 1601,0 1601,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1461,0 1461,0

Casa de cultură din comuna Zîmbreni

8 2 491,0 491,0

Casa de cultură din satul Cărbuna

8 2 100,0 100,0

Biblioteca din satul Horodca

8 2 520,0 520,0

Casa de cultură din satul Moleşti (inclusiv amenajarea sălii sportive)

8 2 350,0 350,0

Activităţi pentru tineret 8 7 140,0 140,0Centrul pentru tineret din satul Nimoreni

8 7 140,0 140,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 5570,0 1100,0 4470,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 5570,0 1100,0 4470,0Strada Viilor, stradela Viilor şi strada Ghiocel din oraşul Ialoveni

14 7 500,0 500,0

Drumurile din satul Nimoreni

14 7 300,0 300,0

Trotuarele din satul Nimoreni

14 7 100,0 100,0

Drumul din comuna Ruseştii Noi

14 7 670,0 670,0

Strada Alexandru Cristea din oraşul Ialoveni

14 7 400,0 400,0

Reconstrucţia străzii 14 7 500,0 500,0

Page 130: l e g e a Bs 2014

A.Mateevici din satul Costeşti Podul din satul Hansca 14 7 400,0 400,0Reconstrucţia drumului de acces spre biserica din satul Pojăreni

14 7 400,0 400,0

Drumul de acces spre biserica din satul Puhoi

14 7 500,0 500,0

Drumul Moleşti–Hansca 14 7 1000,0 1000,0Drumul din satul Moleşti 14 7 300,0 300,0Reconstrucţia străzii Ion Creangă din satul Zîmbreni

14 7 500,0 500,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 3470,0 370,0 3100,0

Gospodărie comunală 15 2 3470,0 370,0 3100,0Iluminarea străzilor din satul Găureni, comuna Zîmbreni

15 2 110,0 110,0

Sistemul de alimentare cu apă la Centrul “Curaj” din satul Costeşti

15 2 120,0 120,0

Iluminarea străzilor din satul Gangura

15 2 150,0 150,0

Amenajarea centrului satului Horeşti

15 2 1300,0 1300,0

Consolidarea ravenei şi evacuarea apelor de suprafaţă din satul Răzeni

15 2 1000,0 1000,0

Amenajarea teritoriului satului Văratic

15 2 300,0 300,0

Construcţia staţiei de epurare şi a sistemului de canalizare din satul Bardar

15 2 250,0 250,0

Iluminarea străzilor din satul Horodca

15 2 240,0 240,0

 Raionul Leova 69 12490,0 1250,0 10640,0 600,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 850,0 850,0

Autorităţi executive 1 2 850,0 850,0Sediul Primăriei satului Sărata Nouă

1 2 400,0 400,0

Sediul Primăriei comunei Sărăţica Nouă

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Sîrma

1 2 150,0 150,0

Învăţămîntul 6 3220,0 3220,0Învăţămînt preşcolar 6 1 3220,0 3220,0Grădiniţa de copii din satul Romanovca

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Tochile-Răducani

6 1 200,0 200,0

Page 131: l e g e a Bs 2014

Grădiniţa de copii din satul Băiuş

6 1 800,0 800,0

Grădiniţa de copii din satul Ceadîr

6 1 540,0 540,0

Grădiniţa de copii din satul Orac

6 1 330,0 330,0

Grădiniţa de copii din satul Sărăteni

6 1 520,0 520,0

Grădiniţa de copii din satul Colibabovca

6 1 280,0 280,0

Grădiniţa de Copii “Andrieş” din satul Sîrma (faţada, schimbarea gardului, pavarea teritoriului, extinderea terenului de joacă, construcţia unui bloc alimentar)

6 1 150,0 150,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 7290,0 1200,0 5490,0 600,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 5890,0 400,0 4890,0 600,0

Casa de cultură din satul Covurlui

8 2 400,0 400,0

Faţada casei de cultură din satul Filipeni

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Cupcui

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Tomai (inclusiv faţada)

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Cazangic

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Beştemac

8 2 250,0 250,0

Casa de cultură din satul Hănăsenii Noi

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Tochile-Răducani

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Borogani

8 2 800,0 800,0

Casa de cultură din satul Orac

8 2 250,0 250,0

Casa de cultură din satul Sărata-Răzeşi

8 2 670,0 670,0

Casa de cultură din satul Tigheci

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Sărăţica Veche

8 2 220,0 220,0

Casa de cultură din satul Sîrma

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din oraşul Iargara (inclusiv dotarea cu mobilier şi tehnică de calcul)

8 2 600,0 600,0

Page 132: l e g e a Bs 2014

Sport 8 5 1200,0 800,0 400,0Reconstrucţia blocului B al Centrului cultural sportiv din satul Sărăteni

8 5 800,0 800,0

Amenajarea terenului sportiv din satul Cîmpul Drept

8 5 200,0 200,0

Amenajarea terenului sportiv din satul Sărăţica Nouă

8 5 200,0 200,0

Activităţi pentru tineret 8 7 200,0 200,0Amenajarea Centrului pentru tineret din satul Sărăţica Nouă

8 7 200,0 200,0

Ocrotirea sănătăţii 9 300,0 300,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 300,0 300,0

Acoperişul Centrului medicilor de familie din satul Sărata-Răzeşi

9 2 300,0 300,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 830,0 50,0 780,0

Gospodărie comunală 15 2 830,0 50,0 780,0Iluminarea străzilor din comuna Cazangic

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Beştemac

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Orac

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Bulgărica

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din satul Sărata-Răzeşi

15 2 130,0 130,0

Proiectarea sistemului de iluminare a străzilor din comuna Băiuş

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din satul Sîrma

15 2 150,0 150,0

 Raionul Nisporeni 71 15880,0 5185,0 10615,0 80,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 660,0 580,0 80,0

Autorităţi executive 1 2 660,0 580,0 80,0Amenajarea teritoriului Primăriei satului Brătuleni, comuna Brătuleni

1 2 80,0 80,0

Sediul Primăriei comunei Vărzăreşti

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei comunei Ciuteşti

1 2 100,0 100,0

Sediul Primăriei satului Bălăneşti (inclusiv dotarea

1 2 180,0 100,0 80,0

Page 133: l e g e a Bs 2014

cu mobilier)Învăţămîntul 6 3830,0 1015,0 2815,0Învăţămînt preşcolar 6 1 3360,0 1015,0 2345,0Sistemul de canalizare al Grădiniţei de copii din satul Zberoaia

6 1 150,0 150,0

Reconstrucţia blocului nr.2 al Gimnaziului din satul Vînători şi transformarea acestuia în grădiniţă de copii

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de copii din satul Bolţun

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de Copii nr.2 din oraşul Nisporeni

6 1 300,0 300,0

Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Ciuteşti

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Călimăneşti

6 1 425,0 425,0

Centrul comunitar din cadrul Gimnaziului din satul Valea-Trestieni

6 1 370,0 370,0

Grădiniţa de Copii “Albinuţa” din comuna Vărzăreşti

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de copii din satul Marinici

6 1 615,0 615,0

Acoperişul Grădiniţei de copii din satul Găureni, comuna Bălăneşti

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Boldureşti

6 1 300,0 300,0

Acoperişul Grădiniţei de copii din satul Bălăneşti

6 1 100,0 100,0

Învăţămînt secundar 6 3 470,0 470,0Cantina Gimnaziului din satul Găureni, comuna Bălăneşti

6 3 150,0 150,0

Schimbarea uşilor şi geamurilor la Liceul teoretic din satul Bălăureşti

6 3 320,0 320,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 7710,0 3470,0 4240,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 7460,0 3220,0 4240,0

Casa de cultură din satul Bălăureşti

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Zberoaia

8 2 120,0 120,0

Casa de cultură din satul Iurceni, comuna Iurceni

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Brătuleni, comuna Brătuleni

8 2 200,0 200,0

Page 134: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din satul Grozeşti

8 2 200,0 200,0

Teatrul de vară din satul Grozeşti

8 2 200,0 200,0

Reconstrucţia cinematografului “Luceafărul” şi transformarea acestuia în Centru de cultură şi tineret din oraşul Nisporeni

8 2 2000,0 2000,0

Reconstrucţia fostei case de prestare a serviciilor şi transformarea acesteia în casă de cultură din satul Mileşti

8 2 1220,0 1220,0

Casa de cultură din satul Cioreşti

8 2 1300,0 1300,0

Casa de cultură din satul Şişcani

8 5 420,0 420,0

Casa de cultură din comuna Vărzăreşti

8 2 1000,0 1000,0

Sport 8 5 250,0 250,0Construcţia terenului sportiv din satul Bălăneşti

8 5 150,0 150,0

Construcţia unui ministadion în satul Cristeşti

8 5 100,0 100,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 100,0 100,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 100,0 100,0

Centrul de Bătrîni “Încredere” din oraşul Nisporeni

10 3 100,0 100,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1180,0 1180,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1180,0 1180,0Drumul din satul Bărboieni 14 7 250,0 250,0Drumul din satul Păruceni, comuna Selişte

14 7 170,0 170,0

Drumul din satul Selişte, comuna Selişte

14 7 230,0 230,0

Drumul din satul Bursuc 14 7 280,0 280,0Drumul din satul Soltăneşti 14 7 250,0 250,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 2040,0 340,0 1700,0

Gospodărie comunală 15 2 2040,0 340,0 1700,0Iluminarea străzilor din satul Zberoaia

15 2 130,0 130,0

Iluminarea străzilor din satul Bărboieni

15 2 150,0 150,0

Page 135: l e g e a Bs 2014

Iluminarea străzilor din satul Vînători

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Bursuc

15 2 120,0 120,0

Iluminarea străzilor din satul Brătuleni, comuna Brătuleni

15 2 120,0 120,0

Iluminarea străzilor din satul Soltăneşti

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din comuna Ciuteşti

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din comuna Şişcani

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din comuna Vărzăreşti

15 2 200,0 200,0

Proiectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, sonda arteziană din satul Bălăneşti

15 2 220,0 220,0

Iluminarea străzilor din satul Cristeşti

15 2 200,0 200,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 160,0 160,0

Reţele de gaze 16 1 160,0 160,0Gazoductul Mileşti–Bălăneşti

16 1 160,0 160,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 200,0 200,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 200,0 200,0

Piaţa agricolă din satul Grozeşti

19 3 200,0 200,0

 Raionul Ocniţa 72 6300,0 300,0 6000,0Învăţămîntul 6 3700,0 300,0 3400,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1800,0 300,0 1500,0Grădiniţa de Copii “Rosinca” din satul Vălcineţ, comuna Vălcineţ

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Clocuşna

6 1 500,0 500,0

Grădiniţa de copii din satul Corestăuţi

6 1 100,0 100,0

Grădiniţă de Copii “Ghiocel” din satul Lencăuţi, comuna Lencăuţi

6 1 500,0 500,0

Anexa la Grădiniţa de Copii “Garofiţa” din satul Mihălăşeni

6 1 300,0 300,0

Învăţămînt secundar 6 3 1900,0 1900,0Gimnaziul “Emil Loteanu” din satul Clocuşna

6 3 900,0 900,0

Sala de sport a Gimnaziului 6 3 200,0 200,0

Page 136: l e g e a Bs 2014

“Ștefan cel Mare” din satul LipnicGimnaziul din satul Berezovca

6 3 200,0 200,0

Terenul de sport al Liceului Teoretic “Constantin Stamati” din satul Ocniţa

6 3 100,0 100,0

Liceul teoretic din satul Rujniţa

6 3 100,0 100,0

Schimbarea geamurilor la Liceul Teoretic “Mihail Sadoveanu” din oraşul Ocniţa

6 3 400,0 400,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 1200,0 1200,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 900,0 900,0

Casa de cultură din satul Grinăuţi-Moldova, comuna Grinăuţi-Moldova

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Hădărăuţi

8 2 400,0 400,0

Sport 8 5 300,0 300,0Complexul cultural-sportiv din oraşul Frunză

8 5 300,0 300,0

Ocrotirea sănătăţii 9 450,0 450,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 450,0 450,0

Centrul medicilor de familie din satul Hădărăuţi

9 2 100,0 100,0

Centrul medicilor de familie din satul Corestăuţi

9 2 250,0 250,0

Centrul medicilor de familie din satul Vălcineţ

9 2 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 650,0 650,0

Gospodărie comunală 15 2 650,0 650,0Iluminarea străzilor din satul Dîngeni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Grinăuţi-Moldova

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din oraşul Frunză

15 2 100,0 100,0

Amenajarea parcului feroviar din oraşul Ocniţa

15 2 300,0 300,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 300,0 300,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 300,0 300,0

Casa de deservire a populaţiei din satul Hădărăuţi

19 3 300,0 300,0

Page 137: l e g e a Bs 2014

 Raionul Orhei 74 27490,0 6420,0 20249,0 821,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 1875,0 140,0 1735,0

Autorităţi executive 1 2 1875,0 140,0 1735,0Sediul Primăriei satului Isacova

1 2 130,0 130,0

Sediul Primăriei comunei Puţintei

1 2 60,0 60,0

Sediul Primăriei comunei Mălăieşti

1 2 160,0 160,0

Sediul Primăriei satului Brăviceni

1 2 150,0 150,0

Sediul Primăriei satului Mitoc

1 2 300,0 300,0

Sediul Primăriei satului Vatici

1 2 300,0 140,0 160,0

Sediul Primăriei oraşului Orhei

1 2 350,0 350,0

Sediul Primăriei satului Step-Soci

1 2 225,0 225,0

Sediul Primăriei comunei Selişte

1 2 200,0 200,0

Învăţămîntul 6 2650,0 2650,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1650,0 1650,0Grădiniţa de copii din satul Zahoreni

6 1 600,0 600,0

Grădiniţa de copii din comuna Piatra

6 1 450,0 450,0

Grădiniţa de copii din satul Teleşeu

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Zorile

6 1 300,0 300,0

Învăţămînt secundar 6 3 1000,0 1000,0Gimnaziul din satul Puţintei, comuna Puţintei

6 3 50,0 50,0

Şcoala nr.6 din oraşul Orhei 6 3 950,0 950,0Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 11581,0 3250,0 7510,0 821,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 9080,0 1700,0 7160,0 220,0

Casa de cultură din satul Hîjdieni, comuna Berezlogi

8 2 230,0 230,0

Casa de cultură din comuna Ciocîlteni

8 2 520,0 520,0

Casa de cultură din satul Podgoreni

8 2 320,0 320,0

Casa de cultură din satul Jora de Sus, comuna Jora de Mijloc (dotarea cu inventar)

8 2 70,0 70,0

Casa de cultură din satul Peresecina

8 2 1500,0 1500,0

Page 138: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din satele Vîprova şi Dişcova, comuna Puţintei

8 2 340,0 340,0

Casa de cultură din comuna Step-Soci

8 2 550,0 550,0

Casa de cultură din satul Hulboaca, comuna Ghetlova

8 2 150,0 150,0

Casa de cultură din satul Susleni

8 2 950,0 950,0

Casa de cultură din satul Tîrzieni, comuna Mălăieşti

8 2 220,0 220,0

Casa de cultură din satul Pohorniceni

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Pelivan

8 2 360,0 360,0

Casa de cultură din satul Furceni

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Cucuruzenii de Sus

8 2 120,0 120,0

Casa de cultură din comuna Chiperceni

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din comuna Pohrebeni

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Izvoare, comuna Pohrebeni (dotarea cu mobilier)

8 2 50,0 50,0

Casa de cultură din satul Selişte, comuna Selişte

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Lucăşeuca, comuna Selişte

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Mana, comuna Selişte

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din comuna Bieşti

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Noroceni, comuna Ghetlova

8 2 150,0 50,0 100,0

Estrada de vară din satul Jora de Jos, comuna Jora de Mijloc

8 2 400,0 400,0

Estrada de vară din comuna Mîrzeşti

8 2 100,0 100,0

Proiectarea şi edificarea bustului “Ion Pelivan” din comuna Pelivan

8 2 250,0 250,0

Sport 8 5 2501,0 1550,0 350,0 601,0Complexul sportiv european de motosport din oraşul Orhei

8 5 1200,0 1200,0

Complexul sportiv raional Orhei (inclusiv dotări tehnice)

8 5 500,0 500,0

Şcoala sportivă din oraşul Orhei (dotarea cu inventar)

8 5 101,0 101,0

Page 139: l e g e a Bs 2014

Ministadionul din satul Clişova

8 5 200,0 200,0

Stadionul din satul Brăviceni

8 5 150,0 150,0

Stadionul din satul Camencea

8 5 350,0 350,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 5320,0 250,0 5070,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 5320,0 250,0 5070,0Drumul din satul Bulăieşti 14 7 250,0 250,0Drumul din satul Bolohani 14 7 150,0 150,0Drumul din satul Isacova 14 7 100,0 100,0Drumul din satul Vîşcăuţi 14 7 170,0 170,0Drumul din satul Ghetlova, comuna Ghetlova

14 7 200,0 200,0

Drumurile din satul Izvoare, comuna Pohrebeni

14 7 250,0 250,0

Drumurile din satul Peresecina

14 7 400,0 400,0

Drumurile din satele Crihana şi Cucuruzenii de Sus, comuna Crihana

14 7 250,0 250,0

Podurile din satul Peresecina

14 7 250,0 250,0

Podul dintre satele Brăviceni şi Tîrzieni

14 7 200,0 200,0

Strada C.Negruzzi din oraşul Orhei

14 7 3000,0 3000,0

Drumul de acces spre şcoala sportivă din oraşul Orhei

14 7 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 5164,0 1880,0 3284,0

Gospodărie comunală 15 2 5164,0 1880,0 3284,0Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Ciocîlteni

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Curchi

15 2 1100,0 1100,0

Sistemul de canalizare din satul Neculăieuca

15 2 110,0 110,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Clişova

15 2 170,0 170,0

Sistemul de canalizare şi staţia de epurare a apelor reziduale din comuna Bieşti

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Bolohani

15 2 200,0 200,0

Page 140: l e g e a Bs 2014

Iluminarea străzilor din comuna Jora de Mijloc

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Bulăieşti

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din comuna Ciocîlteni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satele Mîrzeşti şi Mîrzaci, comuna Mîrzeşti

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din comuna Puţintei

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Vîşcăuţi

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Susleni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Neculăieuca

15 2 110,0 110,0

Iluminarea străzilor din satul Clişova

15 2 55,0 55,0

Iluminarea străzilor din satul Șercani, comuna Pohrebeni

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din satul Pohrebeni, comuna Pohrebeni

15 2 100,0 100,0

Extinderea iluminării străzilor din satul Isacova

15 2 300,0 300,0

Extinderea iluminării străzilor din satul Peresecina

15 2 450,0 450,0

Extinderea iluminării străzilor din comuna Selişte

15 2 200,0 200,0

Cimitirul din satul Peresecina

15 2 400,0 400,0

Fîntîna arteziană din satul Sămănanca

15 2 200,0 200,0

Amenajarea scuarului “Mihai Eminescu” din oraşul Orhei

15 2 119,0 119,0

Amenajarea parcului central din satul Lucăşeuca, comuna Selişte

15 2 200,0 200,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 300,0 300,0

Reţele de gaze 16 1 300,0 300,0Gazificarea satului Mana, comuna Selişte

16 1 300,0 300,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 600,0 600,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 600,0 600,0

Piaţa din satul Peresecina 19 3 600,0 600,0 

Page 141: l e g e a Bs 2014

Raionul Rezina 76 11480,0 2730,0 8750,0Învăţămîntul 6 2000,0 2000,0Învăţămînt preşcolar 6 1 650,0 650,0Grădiniţa de copii din satul Pereni

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Echimăuţi

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Buşăuca

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Lipceni

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Trifeşti

6 1 150,0 150,0

Învăţămînt secundar 6 3 1350,0 1350,0Gimnaziul din satul Mateuţi 6 3 900,0 900,0Gimnaziul din satul Pereni 6 3 150,0 150,0Gimnaziul din satul Solonceni

6 3 300,0 300,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 4020,0 100,0 3920,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 4020,0 100,0 3920,0

Casa de cultură din satul Lalova, comuna Lalova

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Ignăţei

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Pripiceni-Răzeşi, comuna Pripiceni-Răzeşi

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Echimăuţi

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Saharna, comuna Saharna

8 2 120,0 120,0

Casa de cultură din satul Saharna Nouă, comuna Saharna Nouă

8 2 120,0 120,0

Casa de cultură din satul Buciuşca, comuna Saharna Nouă

8 2 160,0 160,0

Casa de cultură din satul Buşăuca

8 2 50,0 50,0

Casa de cultură din satul Gordineşti

8 2 220,0 220,0

Casa de cultură din satul Otac

8 2 250,0 250,0

Casa de cultură din satul Horodişte

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Ghiduleni

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Meşeni

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Piscăreşti, comuna Sîrcova

8 2 250,0 250,0

Page 142: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din satul Tarasova

8 2 300,0 300,0

Ocrotirea sănătăţii 9 700,0 700,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 700,0 700,0

Centrul medicilor de familie din satul Solonceni

9 2 300,0 300,0

Centrul medicilor de familie din satul Țahnăuţi

9 2 400,0 400,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 4760,0 2630,0 2130,0

Gospodărie comunală 15 2 4760,0 2630,0 2130,0Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Ciorna

15 2 750,0 750,0

Fîntîna arteziană din satul Cuizăuca

15 2 400,0 400,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Ignăţei

15 2 100,0 100,0

Sistemul de canalizare din satul Echimăuţi

15 2 100,0 100,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Mincenii de Jos

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Lipceni

15 2 500,0 500,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Gordineşti

15 2 480,0 480,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Mincenii de Jos

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Buşăuca

15 2 250,0 250,0

Iluminarea străzilor din satul Păpăuţi

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Pecişte

15 2 350,0 350,0

Iluminarea străzilor din satul Mateuţi

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Otac

15 2 130,0 130,0

Iluminarea străzilor din satul Trifeşti

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Ghiduleni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Meşeni

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Cogîlniceni

15 2 150,0 150,0

Page 143: l e g e a Bs 2014

Iluminarea străzilor din satul Sîrcova

15 2 350,0 350,0

Iluminarea străzilor din satul Lalova

15 2 150,0 150,0

 Raionul Rîşcani 79 8250,0 1070,0 7180,0Învăţămîntul 6 2970,0 320,0 2650,0Învăţămînt preşcolar 6 1 2100,0 2100,0Grădiniţa de copii din satul Horodişte

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Druţa, comuna Pociumbeni

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Pociumbeni, comuna Pociumbeni

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Branişte, comuna Branişte

6 1 550,0 550,0

Grădiniţa de copii din satul Nihoreni

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Sturzeni

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Pociumbăuţi

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Hiliuţi

6 1 350,0 350,0

Învăţămînt secundar 6 3 870,0 320,0 550,0Gimnaziul din satul Aluniş 6 3 150,0 150,0Gimnaziul din satul Pîrjota 6 3 170,0 170,0Căminul nr.2 al Școlii profesionale din oraşul Rîşcani

6 3 300,0 300,0

Sala festivă a Gimnaziului din satul Cucuieţii Vechi, comuna Alexăndreşti

6 3 250,0 250,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 1300,0 1300,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1300,0 1300,0

Casa de cultură din satul Horodişte

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Corlăteni

8 2 600,0 600,0

Casa de cultură din satul Gălăşeni

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Recea

8 2 200,0 200,0

Ocrotirea sănătăţii 9 500,0 500,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 500,0 500,0

Centrul medicilor de familie din satul Singureni

9 2 300,0 300,0

Centrul medicilor de familie din satul Văratic

9 2 200,0 200,0

Page 144: l e g e a Bs 2014

Asigurarea şi asistenţa socială

10 400,0 400,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 400,0 400,0

Centrul de plasament temporar din satul Mihăileni

10 3 400,0 400,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1300,0 1300,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1300,0 1300,0Drumurile din satul Zăicani 14 7 350,0 350,0Drumurile din comuna Şumna

14 7 350,0 350,0

Drumurile din comuna Branişte

14 7 100,0 100,0

Drumul din satul Petruşeni 14 7 100,0 100,0Drumul din satul Recea 14 7 300,0 300,0Drumurile din comuna Alexăndreşti

14 7 100,0 100,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 1780,0 750,0 1030,0

Gospodărie comunală 15 2 1780,0 750,0 1030,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Şaptebani

15 2 600,0 600,0

Fîntîna arteziană din satul Văratic

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Aluniş

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Gălăşeni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Grinăuţi

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Hiliuţi

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Petruşeni

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Pîrjota

15 2 30,0 30,0

Iluminarea străzilor din satul Şaptebani

15 2 200,0 200,0

 Raionul Sîngerei 81 11940,0 3600,0 7650,0 690,0Învăţămîntul 6 1110,0 1070,0 40,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1110,0 1070,0 40,0Grădiniţa de copii din satul Octeabriscoe, comuna Ţambula

6 1 570,0 570,0

Grădiniţa de Copii nr.5 din oraşul Sîngerei (inclusiv procurarea inventarului)

6 1 20,0 20,0

Page 145: l e g e a Bs 2014

Grădiniţa de Copii nr.6 din oraşul Sîngerei (inclusiv procurarea inventarului)

6 1 20,0 20,0

Schimbarea geamurilor Grădiniţei de copii din satul Ţipleteşti

6 1 80,0 80,0

Grădiniţa de copii din satul Dumbrăviţa

6 1 100,0 100,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Trifăneşti

6 1 150,0 150,0

Terenul de joacă al Grădiniţei de copii din satul Prepeliţa

6 1 170,0 170,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 2360,0 400,0 1910,0 50,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1380,0 1380,0

Casa de cultură din comuna Tăura Veche

8 2 330,0 330,0

Casa de cultură din satul Bilicenii Noi

8 2 350,0 350,0

Casa de cultură din satul Dumbrăviţa

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din comuna Sîngereii Noi

8 2 400,0 400,0

Sport 8 5 980,0 400,0 530,0 50,0Casa sportului din satul Cubolta (inclusiv dotarea cu inventar sportiv)

8 5 150,0 100,0 50,0

Sala sportivă din satul Ciuciuieni

8 5 400,0 400,0

Amenajarea stadionului sportiv din satul Heciul Vechi

8 5 200,0 200,0

Stadionul din satul Prepeliţa 8 5 130,0 130,0Terenul artificial de fotbal din satul Rădoaia

8 5 100,0 100,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 200,0 200,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 200,0 200,0

Proiectarea azilului pentru bătrîni, comuna Coşcodeni

10 3 200,0 200,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 3580,0 650,0 2730,0 200,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 3380,0 650,0 2730,0Drumul din satul Bursuceni 14 7 350,0 350,0Drumul din comuna Grigorăuca

14 7 150,0 150,0

Drumul din satul 14 7 100,0 100,0

Page 146: l e g e a Bs 2014

Petropavlovca, comuna GrigorăucaDrumurile din satul Valea Norocului, comuna Izvoare

14 7 350,0 350,0

Drumul (varianta albă) din satul Drăgăneşti

14 7 150,0 150,0

Drumul din comuna Iezărenii Vechi

14 7 450,0 450,0

Podul din satul Heciul Nou 14 7 120,0 120,0Drumul din comuna Prepeliţa

14 7 100,0 100,0

Podul din faţa satului Prepeliţa

14 7 60,0 60,0

Podul din satul Pepeni 14 7 210,0 210,0Trotuarele din comuna Coşcodeni

14 7 500,0 500,0

Drumul şi amenajarea trotuarului din comuna Pepeni

14 7 390,0 390,0

Montarea pavajului în comuna Cubolta

14 7 450,0 450,0

Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe

14 9 200,0 200,0

Procurarea mijlocului de transport pentru transportarea copiilor din comuna Iezărenii Vechi

14 9 200,0 200,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 4690,0 2350,0 1940,0 400,0

Gospodărie comunală 15 2 4690,0 2350,0 1940,0 400,0Iluminarea străzilor din satul Rădoaia

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Valea Norocului, comuna Izvoare

15 2 50,0 50,0

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Grigorăuca

15 2 250,0 250,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Rădoaia

15 2 700,0 700,0

Iluminarea străzilor din comuna Iezarenii Vechi

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din comuna Tăura Veche

15 2 30,0 30,0

Iluminarea străzilor din satul Tăura Noua, comuna Tăura Veche

15 2 30,0 30,0

Amenajarea unei zone de agrement în oraşul Sîngerei

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din 15 2 300,0 300,0

Page 147: l e g e a Bs 2014

cartierul nou al oraşului SîngereiIluminarea străzilor din satul Grigoreşti

15 2 60,0 60,0

Iluminarea străzilor din satul Ţipleşti

15 2 100,0 100,0

Amenajarea teritoriului din satul Chişcăreni

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Petrovca

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Cotiujenii Mici

15 2 200,0 200,0

Implementarea proiectului sistemului de alimentare cu apă din satul Cotiujenii Mici

15 2 200,0 200,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Drăgăneşti

15 2 150,0 150,0

Iluminarea străzilor din satul Drăgăneşti

15 2 100,0 100,0

Amenajarea teritoriului din satul Heciul Nou

15 2 130,0 130,0

Amenajarea parcului din satul Prepeliţa

15 2 140,0 140,0

Proiectarea zonei de agrement din comuna Coşcodeni

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din comuna Coşcodeni

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Sloveanca, comuna Bălăşeşti

15 2 300,0 300,0

Amenajarea unui nou cimitir din comuna Bilicenii Vechi

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din comuna Bilicenii Vechi

15 2 150,0 150,0

 Raionul Soroca 84 14530,0 1602,0 12408,0 520,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 1500,0 1400,0 100,0

Autorităţi executive 1 2 1500,0 1400,0 100,0Sediul Primăriei satului Hristici

1 2 150,0 150,0

Sediul Primăriei satului Rubleniţa, comuna Rubleniţa

1 2 150,0 150,0

Sediul Primăriei satului Parcani

1 2 400,0 400,0

Sediul Primăriei satului Schineni

1 2 100,0 100,0

Sediul Primăriei satului Vasilcău (inclusiv dotarea cu mobilier)

1 2 300,0 200,0 100,0

Page 148: l e g e a Bs 2014

Acoperişul sediului Primăriei satului Vădeni

1 2 150,0 150,0

Sediul Primăriei satului Băxani

1 2 200,0 200,0

Sediul Primăriei comunei Stoicani

1 2 50,0 50,0

Învăţămîntul 6 3196,0 110,0 2896,0 190,0Învăţămînt preşcolar 6 1 3146,0 110,0 2846,0 190,0Grădiniţa de copii din satul Nimereuca

6 1 400,0 400,0

Grădiniţa de copii din satul Hristici

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Rudi

6 1 695,0 695,0

Grădiniţa de copii din satul Bădiceni (inclusiv dotarea cu mobilier)

6 1 501,0 401,0 100

Grădiniţa de copii din satul Șeptelici

6 1 200,0 200,0

Terenul Grădiniţei de copii din satul Racovăţ

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Redi-Cereşnovăţ (inclusiv sistemul de încălzire şi dotarea cu mobilier)

6 1 150,0 110,0 40,0

Grădiniţa de copii din satul Băxani (inclusiv dotarea cu mobilier)

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Stoicani

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Pîrliţa

6 1 400,0 400,0

Învăţămînt secundar 6 3 50,0 50,0Blocul sanitar al Gimnaziului din satul Bulboci

6 3 50,0 50,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 7563,0 1092,0 6241,0 230,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 6538,0 817,0 5491,0 230,0

Casa de cultură din satul Țepilova, comuna Ocolina

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Căinarii Vechi, comuna Căinarii Vechi

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Egoreni

8 2 350,0 350,0

Casa de cultură din satul Rubleniţa, comuna Rubleniţa

8 2 250,0 250,0

Blocul administrativ şi biblioteca din satul Dărcăuţi

8 2 400,0 400,0

Page 149: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din satul Sobari, comuna Cremenciug

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Dubna

8 2 350,0 350,0

Casa de cultură din satul Soloneţ, comuna Stoicani (inclusiv dotarea cu mobilier)

8 2 100,0 70,0 30,0

Casa de cultură din satul Șeptelici

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Schineni

8 2 200,0 200,0

Dotarea cu mobilier a casei de cultură din satul Dubna

8 2 100,0 100,0

Teatrul de vară din satul Zastînca

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Inundeni, comuna Vasilcău (inclusiv dotarea cu aparataj)

8 2 50,0 35,0 15,0

Casa de cultură din satul Ruslanovca, comuna Vasilcău (inclusiv dotarea cu aparataj)

8 2 50,0 35,0 15,0

Sala sportivă a casei de cultură din satul Slobozia-Cremene

8 2 501,0 501,0

Casa de cultură din satul Trifăuţi

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Redi-Cereşnovăţ (inclusiv construcţia gardului)

8 2 150,0 110,0 40,0

Casa de cultură din satul Regina Maria

8 2 400,0 400,0

Monumentul veteranilor celui de-al Doilea Război Mondial, oraşul Soroca

8 2 182,0 182,0

Gardul în jurul casei de cultură din satul Vădeni

8 2 125,0 125,0

Casa de cultură din satul Bulbocii Noi, comuna Bulboci

8 2 80,0 80,0

Acoperişul casei de cultură din satul Racovăţ

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din comuna Tătărăuca Veche

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Voloviţa

8 2 400,0 400,0

Casa de cultură din satul Stoicani (inclusiv dotarea cu mobilier)

8 2 100,0 70,0 30,0

Sport 8 5 1025,0 275,0 750,0Stadionul din satul Șolcani 8 5 400,0 400,0Gardul în jurul terenului 8 5 125,0 125,0

Page 150: l e g e a Bs 2014

sportiv din satul VădeniStadionul din satul Bulboci 8 5 150,0 150,0Stadionul de minifotbal din satul Voloviţa

8 5 150,0 150,0

Stadionul din satul Trifăuţi 8 5 200,0 200,0Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 500,0 500,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 500,0 500,0Drumul din satul Visoca 14 7 500,0 500,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 1771,0 400,0 1371,0

Gospodărie comunală 15 2 1771,0 400,0 1371,0Iluminarea străzilor din satul Schineni

100,0 100,0

Gunoiştea din satul Redi-Cereşnovăţ

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Inundeni, comuna Vasilcău

15 2 101,0 101,0

Iluminarea străzilor din satul Bulbocii Noi, comuna Bulboci

15 2 70,0 70,0

Amenajarea parcului din satul Voloviţa

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Voloviţa

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din satul Racovăţ

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Alexandru cel Bun, comuna Voloviţa

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Băxani

15 2 200,0 200,0

Estrada de vară şi amenajarea parcului din satul Bulboci

15 2 400,0 400,0

 Raionul Străşeni 86 15380,0 6430,0 8810,0 140,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 600,0 300,0 300,0

Autorităţi executive 1 2 600,0 300,0 300,0Sediul Primăriei satului Romăneşti

1 2 300,0 300,0

Gazificarea sediului Primăriei satului Codreanca cu adaptarea sistemului de încălzire la gaze

1 2 300,0 300,0

Învăţămîntul 6 4190,0 1080,0 3080,0 30,0Învăţămînt preşcolar 6 1 3640,0 980,0 2660,0Reconstrucţia Grădiniţei de 6 1 400,0 400,0

Page 151: l e g e a Bs 2014

copii din satul CăprianaSistemul de încălzire al Grădiniţei de copii din satul Chirianca

6 1 370,0 370,0

Contribuţia la proiectul reconstrucţiei Grădiniţei de copii din satul Micleuşeni

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Gornoe

6 1 400,0 400,0

Gardul şi amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Micăuţi

6 1 150,0 150,0

Grădiniţa de copii din satul Voinova

6 1 70,0 70,0

Reconstrucţia unui bloc şcolar pentru Grădiniţa de copii din satul Căpriana

6 1 300,0 300,0

Amenajarea teritoriului Grădiniţei de copii din satul Scoreni

6 1 250,0 250,0

Replanificarea blocului Centrului medicilor de familie pentru Grădiniţa de copii din satul Sireţ

6 1 280,0 280,0

Grădiniţa de copii din satul Rădeni

6 1 300,0 300,0

Blocul pentru extinderea Grădiniţei de copii din satul Lozova

6 1 300,0 300,0

Grădiniţa de copii din satul Ţigăneşti

6 1 370,0 370,0

Grădiniţa de copii din satul Zamciogi

6 1 150,0 150,0

Învăţămînt secundar 6 3 550,0 100,0 420,0 30,0Sala sportivă a Gimnaziului din satul Micăuţi (inclusiv dotarea cu inventar)

6 3 150,0 120,0 30,0

Gimnaziul din satul Voinova 6 3 300,0 300,0Liceul din satul Sireţ (drenajul pentru evacuarea apelor pluviale)

6 3 100,0 100,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 2780,0 780,0 1890,0 110,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 1630,0 380,0 1140,0 110,0

Monumentul de tip colonadă din satul Micăuţi

8 2 180,0 180,0

Amenajarea teritoriului aferent Casei de cultură din satul Vorniceni

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Voinova

8 2 200,0 200,0

Gazificarea casei de cultură din satul Zubreşti

8 2 200,0 200,0

Page 152: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din satul Recea (inclusiv procurarea inventarului)

8 2 600,0 500,0 100,0

Casa de cultură din satul Făgureni (inclusiv dotarea cu echipament)

8 2 50,0 40,0 10,0

Casa de cultură din satul Scoreni

8 2 300,0 300,0

Sport 8 5 1150,0 400,0 750,0Stadionul din satul Roşcani 8 5 150,0 150,0Terenul de minifotbal din satul Vorniceni

8 5 200,0 200,0

Stadionul din satul Pănăşeşti

8 5 200,0 200,0

Vestiarul terenului sportiv din satul Sireţ

8 5 400,0 400,0

Tribunele stadionului de fotbal din satul Micăuţi

8 5 200,0 200,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1920,0 800,0 1120,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1920,0 800,0 1120,0Drumurile din satul Roşcani 14 7 220,0 220,0Reconstrucţia trotuarelor din satul Micăuţi

14 7 300,0 300,0

Podul pietonal peste calea ferată din oraşul Străşeni

14 7 200,0 200,0

Strada Unirii din oraşul Străşeni

14 7 500,0 500,0

Drumul din regiunea satului nou din satul Lozova

14 7 500,0 500,0

Trotuarul străzii centrale din satul Vorniceni

14 7 200,0 200,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 5890,0 3470,0 2420,0

Gospodărie comunală 15 2 5890,0 3470,0 2420,0Achitarea datoriei pentru Planul urbanistic al satului Căpriana

15 2 100,0 100,0

Achitarea lucrărilor de geologie şi geodezie la punctul de epurare a apelor reziduale în proiectul de canalizare din satul Căpriana

15 2 20,0 20,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă a satului Căpriana

15 2 200,0 200,0

Sistemul de canalizare din satul Rassvet, oraşul Bucovăţ

15 2 370,0 370,0

Sistemul de alimentare cu 15 2 520,0 520,0

Page 153: l e g e a Bs 2014

apă şi de canalizare din satul CojuşnaIluminarea străzilor din localităţile raionului Străşeni

15 2 1000,0 1000,0

Contribuţia la proiectul construcţiei sistemului de alimentare cu apă din satul Micleuşeni

15 2 300,0 300,0

Reparaţia gardului şi extinderea cimitirului din satul Micăuţi

15 2 150,0 150,0

Staţia de pompare şi priza de apă din satul Micăuţi

15 2 1000,0 1000,0

Iluminarea străzilor din satele Codreanca şi Lupa-Recea, comuna Codreanca

15 2 500,0 500,0

Iluminarea străzilor din satul Lozova

15 2 400,0 400,0

Sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare din satul Recea

15 2 500,0 500,0

Iluminarea străzilor din satul Recea

15 2 200,0 200,0

Proiectarea sistemului de alimentare cu apă din satul Negreşti

15 2 180,0 180,0

Sistemul de canalizare din satul Romăneşti

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Vorniceni

15 2 300,0 300,0

 Raionul Şoldăneşti 88 12820,0 5048,0 7722,0 50,0Învăţămîntul 6 2600,0 2600,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1700,0 1700,0Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Găuzeni

6 1 1500,0 1500,0

Grădiniţa de copii din satul Şestaci

6 1 200,0 200,0

Învăţămînt secundar 6 3 900,0 900,0Sala sportivă a Gimnaziului din satul Dobruşa

6 3 900,0 900,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 2900,0 2850,0 50,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 2400,0 2350,0 50,0

Casa de cultură din satul Olişcani

8 2 1000,0 1000,0

Casa de cultură din satul Glinjeni (inclusiv dotarea cu mobilier)

8 2 100,0 50,0 50,0

Casa de cultură din satul Rogojeni

8 2 50,0 50,0

Page 154: l e g e a Bs 2014

Casa de cultură din satul Fuzăuca

8 2 600,0 600,0

Casa de cultură din satul Cobîlea

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Şipca

8 2 150,0 150,0

Sport 8 5 500,0 500,0Stadionul de pe str.Parcului nr.10/2 din oraşul Şoldăneşti

8 5 500,0 500,0

Ocrotirea sănătăţii 9 350,0 350,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 350,0 350,0

Centrul medicilor de familie din satul Parcani

9 2 250,0 250,0

Reconstrucţia Centrului medicilor de familie din satul Găuzeni

9 2 100,0 100,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1400,0 150,0 1250,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1400,0 150,0 1250,0Drumurile din satul Răspopeni

14 7 400,0 150,0 250,0

Drumul din satul Vadul-Raşcov

14 7 1000,0 1000,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 5570,0 4548,0 1022,0

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 1400,0 1400,0

Acoperişul blocului locativ de pe str. 31 August 1989 nr.20, oraşul Şoldăneşti

15 1 1000,0 1000,0

Acoperişul blocului locativ de pe str.Păcii nr.29, oraşul Şoldăneşti

15 1 400,0 400,0

Gospodărie comunală 15 2 4170,0 3148,0 1022,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Poiana

15 2 200,0 200,0

Iluminarea centrului satului Glinjeni

15 2 100,0 100,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Răspopeni

15 2 200,0 200,0

Iluminarea centrului satului Rogojeni

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă din comuna Alcedar

15 2 350,0 350,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Cuşmirca

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Sămăşcani

15 2 230,0 230,0

Page 155: l e g e a Bs 2014

Sistemul de canalizare din satul Sămăşcani

15 2 230,0 230,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Mihuleni

15 2 100,0 100,0

Proiectarea sistemului de canalizare din satul Şipca

15 2 150,0 150,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din comuna Salcia

15 2 300,0 300,0

Proiectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă din satul Pohoarna

15 2 300,0 300,0

Reparaţia şi amenajarea izvorului din satul Şestaci

15 2 50,0 50,0

Iluminarea străzilor din satul Răspopeni

15 2 242,0 242,0

Proiectarea parcului din oraşul Şoldăneşti

15 2 268,0 268,0

Planul urbanistic general al oraşului Şoldăneşti

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Cot, comuna Climăuţii de Jos

15 2 250,0 250,0

Proiectarea sistemului de alimentare cu apă potabilă din comuna Chipeşca

15 2 300,0 300,0

Iluminarea străzilor din comuna Cotiujenii Mari

15 2 250,0 250,0

 Raionul Ştefan Vodă 89 17155,0 7035,0 9320,0 800,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 660,0 660,0

Autorităţi executive 1 2 660,0 660,0Sediul Primăriei satului Crocmaz

1 2 360,0 360,0

Sediul Primăriei satului Marianca de Jos

1 2 300,0 300,0

Învăţămîntul 6 6350,0 3950,0 2400,0Învăţămînt preşcolar 6 1 4550,0 3350,0 1200,0Grădiniţa de Copii nr.2 din oraşul Ştefan Vodă

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din comuna Răscăieţi

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Crocmaz

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de copii din satul Olăneşti

6 1 500,0 500,0

Grădiniţa de Copii nr.4 din satul Olăneşti

6 1 200,0 200,0

Grădiniţa de copii din satul Purcari

6 1 2850,0 2850,0

Grădiniţa de copii din satul 6 1 400,0 400,0

Page 156: l e g e a Bs 2014

CăplaniGrădiniţa de copii din satul Marianca de Jos

6 1 100,0 100,0

Învăţămînt secundar 6 3 1800,0 600,0 1200,0Liceul “Mihai Eminescu” din satul Antoneşti

6 3 1000,0 600,0 400,0

Gimnaziul “Vasile Moga” din satul Feşteliţa

6 3 800,0 800,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 5155,0 1595,0 3560,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 4515,0 1415,0 3100,0

Casa de cultură din oraşul Ştefan Vodă

8 2 900,0 900,0

Casa de cultură din satul Antoneşti

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Carahasani

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Palanca

8 2 1000,0 1000,0

Casa de cultură din satul Căplani

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Feşteliţa

8 2 300,0 300,0

Casa de cultură din satul Ermoclia (gazificarea şi instalarea sistemului de încălzire)

8 2 1115,0 1115,0

Monumentul eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial şi amenajarea parcului din satul Slobozia

8 2 200,0 200,0

Sport 8 5 640,0 180,0 460,0Şcoala sportivă din oraşul Ştefan Vodă

8 5 180,0 180,0

Stadionul din satul Tudora 8 5 300,0 300,0Complexul sportiv din satul Olăneşti

8 5 160,0 160,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 1650,0 150,0 1500,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 1650,0 150,0 1500,0Drumul local din oraşul Ştefan Vodă

14 7 1000,0 1000,0

Drumul local din satul Crocmaz

14 7 200,0 200,0

Pavarea unui trotuar din satul Feşteliţa

14 7 300,0 300,0

Construcţia drumului de acces L-509 din satul Copceac

14 7 150,0 150,0

Gospodăria comunală şi 15 3340,0 1340,0 1200,0 800,0

Page 157: l e g e a Bs 2014

gospodăria de exploatare a fondului de locuinţeGospodărie comunală 15 2 3340,0 1340,0 1200,0 800,0Iluminarea străzilor din satul Crocmaz

15 2 500,0 500,0

Iluminarea străzilor din satul Cioburciu

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Volintiri

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Marianca de Jos

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Copceac

15 2 350,0 350,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satele Răscăieţi şi Răscăieţii Noi

15 2 450,0 450,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din satul Olăneşti

15 2 90,0 90,0

Sistemul de canalizare din satul Tudora

15 2 250,0 250,0

Sistemul de canalizare din satul Copceac

15 2 200,0 200,0

Curăţarea albiei rîului Babei pe intravilanul satelor Marianca de Jos – Feşteliţa, satul Marianca de Jos

15 2 300,0 300,0

Îndreptarea şi curăţarea albiei rîului Copceac din satul Copceac

15 2 500,0 500,0

 Raionul Taraclia 91 2775,0 400,0 2225,0 150,0Învăţămîntul 6 2300,0 2150,0 150,0Învăţămînt preşcolar 6 1 150,0 150,0Grădiniţa de copii din satul Musaitu (dotarea cu inventar)

6 1 150,0 150,0

Învăţămînt secundar 6 3 2000,0 2000,0Liceul din oraşul Taraclia 6 3 1000,0 1000,0Gimnaziul din satul Albota de Jos

6 3 1000,0 1000,0

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 150,0 150,0

Căminul filialei Colegiului de Muzică “Ştefan Neaga” din satul Tvardiţa

6 8 150,0 150,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 400,0 400,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 400,0 400,0

Page 158: l e g e a Bs 2014

Reconstrucţia străzii din satul Salcia

14 7 400,0 400,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 75,0 75,0

Gospodărie comunală 15 2 75,0 75,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Aluatu

15 2 75,0 75,0

 Raionul Teleneşti 93 11930,0 6900,0 5030,0Învăţămîntul 6 1150,0 1150,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1150,0 1150,0Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Bogzeşti

6 1 120,0 120,0

Reconstrucţia Grădiniţei de copii din satul Băneşti

6 1 755,0 755,0

Grădiniţa de copii din satul Ţînţăreni

6 1 105,0 105,0

Grădiniţa de copii din satul Codrul Nou

6 1 170,0 170,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 2685,0 1680,0 1005,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 2205,0 1200,0 1005,0

Casa de cultură din oraşul Teleneşti

8 2 1200,0 1200,0

Casa de cultură din satul Ciulucani

8 2 450,0 450,0

Casa de cultură din satul Scorţeni

8 2 95,0 95,0

Casa de cultură din satul Ghermăneşti

8 2 105,0 105,0

Casa de cultură din satul Suhuluceni

8 2 230,0 230,0

Casa de cultură din satul Ţînţăreni

8 2 125,0 125,0

Sport 8 5 480,0 480,0Terenul de minifotbal din satul Nucăreni

8 5 100,0 100,0

Terenul de minifotbal din satul Chiştelniţa

8 5 225,0 225,0

Terenul de minifotbal din satul Ţînţăreni

8 5 155,0 155,0

Ocrotirea sănătăţii 9 730,0 730,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 730,0 730,0

Centrul medicilor de familie din satul Negureni, comuna Negureni

9 2 730,0 730,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 4740,0 2175,0 2565,0

Page 159: l e g e a Bs 2014

Gospodărie a drumurilor 14 7 4740,0 2175,0 2565,0Trotuarele de pe str. 31 August 1989 şi str.Renaşterii din oraşul Teleneşti

14 7 550,0 550,0

Drumul din satul Verejeni 14 7 550,0 550,0Drumul din satul Leuşeni 14 7 350,0 350,0Drumul din satul Ineşti 14 7 450,0 450,0Drumul din satul Ratuş, comuna Ratuş

14 7 300,0 300,0

Drumul din satul Chiţcanii Vechi

14 7 525,0 525,0

Drumul din satul Coropceni 14 7 250,0 250,0Drumul din satul Scorţeni 14 7 460,0 460,0Drumul din satul Zgărdeşti 14 7 215,0 215,0Drumul din satul Budăi 14 7 460,0 460,0Drumul din satul Hirişeni 14 7 360,0 360,0Drumul din satul Chiştelniţa 14 7 270,0 270,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 2625,0 1165,0 1460,0

Gospodărie comunală 15 2 2625,0 1165,0 1460,0Sistemul de canalizare din satul Coropceni

15 2 70,0 70,0

Sistemul de canalizare din satul Suhuluceni

15 2 65,0 65,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Căzăneşti

15 2 625,0 625,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Tîrşiţei

15 2 300,0 300,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi canalizare din satul Chiştelniţa

15 2 105,0 105,0

Sistemul de canalizare din satul Crăsnăşeni

15 2 265,0 265,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Văsieni

15 2 275,0 275,0

Sistemul de alimentare cu apă din satele Sărătenii Vechi şi Zahareuca

15 2 475,0 475,0

Iluminarea străzilor din satul Sărătenii Vechi

15 2 115,0 115,0

Iluminarea străzilor din satul Chiştelniţa

15 2 115,0 115,0

Iluminarea străzilor din satul Ţînţăreni

15 2 70,0 70,0

Amenajarea parcului public din satul Nucăreni

15 2 145,0 145,0

 Raionul Ungheni 95 12710,0 3510,0 9010,0 190,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 990,0 990,0

Page 160: l e g e a Bs 2014

Autorităţi executive 1 2 990,0 990,0Sediul Primăriei satului Cetireni

1 2 440,0 440,0

Sediul Primăriei satului Zagarancea, comuna Zagarancea

1 2 300,0 300,0

Acoperişul sediului Primăriei satului Costuleni

1 2 250,0 250,0

Învăţămîntul 6 2830,0 2640,0 190,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1860,0 1760,0 100,0Grădiniţa de copii din satul Teşcureni

6 1 350,0 350,0

Grădiniţa de copii din satul Valea Mare

6 1 240,0 240,0

Grădiniţa de Copii-Creşă “Izvoraş” din satul Măcăreşti, comuna Măcăreşti

6 1 250,0 250,0

Grădiniţa de copii din satul Pîrliţa, comuna Pîrliţa

6 1 50,0 50,0

Grădiniţa de copii din satul Condrăteşti, comuna Condrăteşti

6 1 140,0 140,0

Grădiniţa de copii din satul Costuleni

6 1 90,0 90,0

Grădiniţa de copii din satul Rădenii Vechi

6 1 240,0 240,0

Grădiniţa de copii din satul Sineşti (inclusiv dotarea cu mobilier)

6 1 500,0 400,0 100,0

Învăţămînt secundar 6 3 700,0 610,0 90,0Gimnaziul din comuna Alexeevca

6 3 90,0 90,0

Gimnaziul din satul Frăsineşti, comuna Măcăreşti (inclusiv dotarea cu tehnică de calcul şi mobilier)

6 3 90,0 90,0

Sala de sport a Gimnaziului din satul Negurenii Vechi

6 3 150,0 150,0

Acoperişul Gimnaziului din satul Mănoileşti

6 3 220,0 220,0

Gimnaziul din satul Negurenii Vechi

6 3 150,0 150,0

Instituţii şi servicii în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 100,0 100,0

Şcoala de Arte “Ion şi Doina Aldea-Teodorovici” din oraşul Corneşti

6 7 100,0 100,0

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 170,0 170,0

Sala sportivă a Colegiului Agroindustrial din oraşul

6 8 90,0 90,0

Page 161: l e g e a Bs 2014

UngheniColegiul de Medicină din oraşul Ungheni

6 8 80,0 80,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 6560,0 1940,0 4620,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 3990,0 90,0 3900,0

Casa de cultură din satul Buşila

8 2 200,0 200,0

Casa de cultură din satul Petreşti, comuna Petreşti

8 2 240,0 240,0

Casa de cultură din satul Chirileni

8 2 290,0 290,0

Casa de cultură din satul Condrăteşti

8 2 100,0 100,0

Casa de cultură din satul Corneşti

8 2 80,0 80,0

Sala sportivă a Casei de cultură din satul Todireşti, comuna Todireşti

8 2 430,0 430,0

Casa de cultură din satul Floriţoaia Veche, comuna Floriţoaia Veche

8 2 190,0 190,0

Casa de cultură din satul Negurenii Vechi, comuna Negurenii Vechi

8 2 290,0 290,0

Reconstrucţia monumentului eroilor căzuţi în cel de-al Doilea Război Mondial şi în războiul din Afganistan, satul Măcăreşti, comuna Măcăreşti

8 2 90,0 90,0

Centrul social-cultural multifuncţional din satul Cornova

8 2 1000,0 1000,0

Centrul social-cultural multifuncţional din satul Bumbăta

8 2 330,0 330,0

Casa de cultură din satul Costuleni

8 2 500,0 500,0

Casa de cultură din satul Medeleni, comuna Petreşti

8 2 250,0 250,0

Sport 8 5 2570,0 1850,0 720,0Stadionul din satul Pîrliţa 8 5 120,0 120,0Sala de sport din satul Buciumeni

8 5 350,0 350,0

Terenul de minifotbal din sectorul Dănuţeni, oraşul Ungheni

8 5 200,0 200,0

Terenul de minifotbal din satul Boghenii Noi, comuna Boghenii Noi

8 5 200,0 200,0

Terenul de minifotbal din satul Măcăreşti, comuna

8 5 200,0 200,0

Page 162: l e g e a Bs 2014

MăcăreştiReconstrucţia stadionului din oraşul Ungheni

8 5 1500,0 1500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 300,0 300,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 300,0 300,0Drumurile din satul Pîrliţa 14 7 300,0 300,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 2030,0 1570,0 460,0

Gospodărie comunală 15 2 2030,0 1570,0 460,0Sistemul de alimentare cu apă din satul Măcăreşti

15 2 400,0 400,0

Iluminarea străzilor din satul Costuleni

15 2 130,0 130,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Năpădeni

15 2 350,0 350,0

Sistemul de alimentare cu apă din satul Morenii Noi

15 2 330,0 330,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Măgurele

15 2 190,0 190,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare din satul Sculeni, comuna Sculeni

15 2 440,0 440,0

Sistemul de alimentare cu apă potabilă din satul Unţeşti

15 2 190,0 190,0

 Municipiul Chişinău 1 8000,0 1650,0 6350,0Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 300,0 300,0

Autorităţi executive 1 2 300,0 300,0Sediul Primăriei din satul Condriţa

1 2 300,0 300.0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 600,0 200,0 400,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 600,0 200,0 400,0Drumurile din comuna Truşeni

14 7 400,0 400,0

Proiectarea drumului central din satul Condriţa

14 7 200,0 200,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 7100,0 1150,0 5950,0

Gospodărie comunală 15 2 7100,0 1150,0 5950,0Iluminarea străzilor din satul Grătieşti, comuna

15 2 400,0 400,0

Page 163: l e g e a Bs 2014

Grătieşti Iluminarea străzilor din oraşul Codru

15 2 795,0 795,0

Iluminarea străzilor din oraşul Cricova

15 2 685,0 685,0

Iluminarea străzilor din oraşul Sîngera

15 2 720,0 720,0

Iluminarea străzilor din oraşul Vatra

15 2 520,0 520,0

Iluminarea străzilor din satul Coloniţa

15 2 525,0 525,0

Iluminarea străzilor din comuna Bubuieci

15 2 625,0 625,0

Iluminarea străzilor din satul Budeşti

15 2 565,0 565,0

Iluminarea străzilor din comuna Ciorescu

15 2 610,0 610,0

Proiectarea şi construcţia reţelei de iluminat public din oraşul Durleşti

15 2 1150,0 1150,0

Iluminarea străzilor din comuna Tohatin

15 2 505,0 505,0

 U.T.A. Găgăuzia 43 10400,0 2800,0 7600,0Învăţămîntul 6 2950,0 300,0 2650,0Învăţămînt preşcolar 6 1 1700,0 300,0 1400,0Grădiniţa de copii din comuna Congazcicul de Sus

6 1 100,0 100,0

Grădiniţa de copii din satul Etulia (acoperişul, sistemul de încălzire, schimbarea geamurilor)

6 1 1200,0 1200,0

Gardul Grădiniţei nr.7 din oraşul Ceadîr-Lunga

6 1 200,0 200,0

Gardul şi sala de festivităţi ale Grădiniţei nr.5 din Ceadîr-Lunga

6 1 200,0 100,0 100,0

Învăţămînt secundar 6 3 1250,0 1250,0Acoperişul Liceului din satul Cişmichioi

6 3 950,0 950,0

Cantina Liceului nr.2 din oraşul Ceadîr-Lunga

6 3 300,0 300,0

Cultura, arta, sportul şi activităţile pentru tineret

8 3400,0 200,0 3200,0

Activităţi în domeniul culturii

8 2 3400,0 200,0 3200,0

Casa de cultură din municipiul Comrat

8 2 3000,0 3000,0

Casa de cultură din satul Chirsova

8 2 200,0 200,0

Terenul de joacă pentru copii din satul Cioc-Maidan

8 2 100,0 100,0

Terenul de joacă pentru 8 2 100,0 100,0

Page 164: l e g e a Bs 2014

copii din satul Cişmichioi Ocrotirea sănătăţii 9 2000,0 2000,0Spitale 9 1 2000,0 2000,0Blocul chirurgical al Spitalului raional Comrat

9 1 2000,0 2000,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 200,0 200,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 200,0 200,0Drumurile din satul Ferapontievca

14 7 100,0 100,0

Drumurile din satul Joltai 14 7 100,0 100,0Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 1850,0 300,0 1550,0

Gospodărie comunală 15 2 1850,0 300,0 1550,0Gardul cimitirului din satul Bugeac

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Congaz

15 2 600,0 600,0

Fîntîna arteziană din satul Chioselia Rusă

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din oraşul Ceadîr-Lunga

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Tomai

15 2 100,0 100,0

Parcul din centrul satului Baurci

15 2 100,0 100,0

Iluminarea străzilor din satul Chiriet-Lunga

15 2 200,0 200,0

Iluminarea străzilor din satul Gaidar

15 2 450,0 450,0

 TOTAL 445266,

0127745,

0310380,

07141,0

inclusiv:Serviciile de stat cu destinaţie generală

1 18515,0 1040,0 17215,0 260,0

Autorităţi executive 1 2 18515,0 1040,0 17215,0 260,0Învăţămîntul 6 114825,

033610,0 79105,0 2110,0

Învăţămînt preşcolar 6 1 69376,0 13040,0 55146,0 1190,0Învăţămînt primar 6 2 250,0 250,0Învăţămînt secundar 6 3 43079,0 20170,0 21989,0 920,0 Instituţii şi activităţi în domeniul învăţămîntului neatribuite la alte grupe

6 7 1600,0 400,0 1200,0

Învăţămînt mediu de specialitate

6 8 520,0 520,0

Cultura, arta, sportul şi 8 128426, 28657,0 97228,0 2541,0

Page 165: l e g e a Bs 2014

activităţile pentru tineret 0Activităţi în domeniul culturii

8 2 98660,0 12772,0 84498,0 1390,0

Sport 8 5 24801,0 13985,0 10065,0 751,0Instituţii şi activităţi în domeniul culturii, artei şi sportului neatribuite la alte grupe

8 6 500,0 500,0

Activităţi pentru tineret 8 7 4465,0 1400,0 2665,0 400,0Ocrotirea sănătăţii 9 8780,0 3080,0 5700,0Spitale 9 1 3500,0 2000,0 1500,0Policlinici şi centre ale medicilor de familie

9 2 4980,0 1080,0 3900,0

Instituţii şi servicii în domeniul ocrotirii sănătăţii neatribuite la alte grupe

9 5 300,0 300,0

Asigurarea şi asistenţa socială

10 2250,0 450,0 1800,0

Instituţii ale asistenţei sociale

10 3 2000,0 200,0 1800,0

Instituţii şi servicii în domeniul asigurării şi asistenţei sociale neatribuite la alte grupe

10 11 250,0 250,0

Agricultura, gospodăria silvică, gospodăria piscicolă şi gospodăria apelor

11 1500,0 1500,0

Activităţi şi servicii în domeniul agriculturii, gospodăriei silvice, gospodăriei piscicole şi gospodăriei apelor neatribuite la alte grupe

11 5 1500,0 1500,0

Transporturile, gospodăria drumurilor, comunicaţiile şi informatica

14 63244,0 10025,0 52289,0 930,0

Gospodărie a drumurilor 14 7 62414,0 10025,0 52289,0 100,0Activităţi şi servicii în domeniul transporturilor, gospodăriei drumurilor, comunicaţiilor şi informaticii neatribuite la alte grupe

14 9 830,0 830,0

Gospodăria comunală şi gospodăria de exploatare a fondului de locuinţe

15 102016,0

44783,0 55933,0 1300,0

Gospodărie de exploatare a fondului de locuinţe

15 1 1500,0 1500,0

Gospodărie comunală 15 2 100516,0

43283,0 55933,0 1300,0

Complexul pentru combustibil şi energie

16 1600,0 1600,0

Page 166: l e g e a Bs 2014

Reţele de gaze 16 1 1600,0 1600,0Alte servicii legate de activitatea economică

19 4110,0 3000,0 1110,0

Alte servicii legate de activitatea economică

19 3 4110,0 3000,0 1110,0

  

Anexa nr.5 

 Transferurile de la bugetul de stat la bugetele raionale (cu excepţia bugetelor raionale Basarabeasca, Ocniţa şi Rîşcani), la bugetul municipal Bălţi şi la bugetul central

al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia 

- mii lei -Unitatea administr

ativ-teritorial

ă

Suma inclusivtransferu

ri din

fondul de

susţinere financiar

ăa

unităţilor

administrativ-

teritoriale

dintre care transferuri cu destina

ţie special

ă

inclusivtransfe

ruri categor

iale, total

inclusiv cheltuieli

capitale

compensarea

diferenţei

de tarife la

energia electrică

şila gazele

naturale

compen-

sarea venitur

ilor ratate

transferuri

categoriale

transferuri

categoriale

comple-

mentare

RaionulAnenii Noi

123811,3

113781,3 69439,6 68691,6 748,0 10030,0 10030,0

Briceni 113714,1

97334,1 63770,9 63770,9 16380,0 16380,0

Cahul 169001,9

152921,9 106781,4

105289,9

1491,5 16080,0 16080,0

Cantemir 132986,1

117146,1 60666,5 60666,5 15840,0 15840,0

Călăraşi 133966,2

116966,2 63874,6 63874,6 17000,0 17000,0

Căuşeni 158042,2

142092,1 79482,3 79482,3 15950,1 10590,0

5360,1

Cimişlia 111928,7

98608,7 53991,4 53716,9 274,5 13320,0 13320,0

Criuleni 137633,2

125643,2 67859,0 67859,0 11990,0 11990,0

Donduşeni

64592,8

57112,8 35102,5 35102,5 7480,0 7480,0

Drochia 113132,3

100882,3 71663,5 70836,0 827,5 12250,0 12250,0

Dubăsari 95073,9

67338,7 27924,7 26079,2 1845,5 27735,2 6900,0

20205,2 630,0

Edineţ 11746 105484,0 69019,3 69019,3 11980,0 11980

Page 167: l e g e a Bs 2014

4,0 ,0Făleşti 15942

3,0147503,0 83534,2 83534,2 11920,0 11920

,0Floreşti 14162

3,8126133,8 79543,7 79353,5 190,2 15490,0 15490

,0Glodeni 10267

4,493624,4 54604,1 54604,1 9050,0 9050,

0Hînceşti 23161

5,2199209,2 107279,

3102454,

84824,5 32406,0 32406

,0Ialoveni 16643

3,9144142,9 90359,4 86646,9 3712,5 22291,0 22291

,0Leova 10694

9,194459,1 48620,7 48620,7 12490,0 12490

,0Nisporeni 13560

6,8119726,8 61050,0 61050,0 15880,0 15880

,0Orhei 19285

5,1165365,1 101940,

5101940,

527490,0 27490

,0Rezina 59615,

648135,6 49770,7 49770,7 11480,0 11480

,0Sîngerei 16642

5,5154485,5 86897,0 86897,0 11940,0 11940

,0Soroca 14009

8,3125568,3 84500,4 82472,4 2028,0 14530,0 14530

,0Străşeni 15623

5,9140855,9 77418,3 76357,3 1061,0 15380,0 15380

,0Şoldăneşti 96241,

483421,4 43673,4 43673,4 12820,0 12820

,0Ştefan Vodă

139584,3

122429,3 61555,0 61555,0 17155,0 17155,0

Taraclia 62858,4

60083,4 35193,9 35193,9 2775,0 2775,0

Teleneşti 153559,0

141629,0 69366,7 68462,7 904,0 11930,0 11930,0

Ungheni 197272,4

184562,4 111146,9

111146,9

12710,0 12710,0

 MunicipiulBălţi* 50873,

550873,5

 Unitatea teritorială autonomă Găgăuzia

207911,1

197511,1 130561,3

125229,3

5332,0 10400,0 10400,0

 TOTAL 41392

03,43695031,

1214659

1,2212335

2,023239,2 444172,

341797

7,025565,3 630,0

  * Volumul alocaţiilor pentru fiecare instituţie de învăţămînt primar şi secundar general,

finanţată de la bugetul municipiului Bălţi, în partea ce ţine de cheltuielile estimate în bază de

Page 168: l e g e a Bs 2014

cost standard per elev (transferuri categoriale şi transferuri categoriale complementare), se va asigura din contul bugetului unităţii administrativ-teritoriale respective.

  

Anexa nr.6 

Transferuri de la bugetul de stat către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale din raioanele Barsarabeasca,

Ocniţa, Rîşcani şi municipiul Chişinău (în baza art.III liniuţa întîi şi art.IV din Legea nr.267

din 1 noiembrie 2013 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative) 

- mii lei -Unitat

ea administrativ

-teritor

ială

TOTAL

GENE-RAL

inclusiv transferuricu desti-naţie

gene-rală

cu desti

-naţie

specială

inclusiv din fondul de

com-

pensare

pentru învăţămîntul preşcolar,

primar, secundar general, special şi complementar

(extraşcolar)

pentru asistenţa socială pentru cheltuieli

capitale

pentru paza

depozi-telor cu

pesticide

inutiliza

- bile şi

peri-

mate

total dintre care pentru

învăţămîntul primar, secundar general şi special

total inclusivcompen-sare

a cheltu-ielilor de

deservire cu transport a

persoa-nelor cu dizabi-

lităţi ale apara-tulu

i loco

-motor

Indemn

i-zaţiipentru

copiii

adoptaţi,

copiii

orfani şi

rămaşi fără îngr

i-jirea

părin-

tească, copiii

luaţi

sub tutelă/ cur

compen

-saţii

pentru călăto-ria în trans-portul comun urban, sub

-urban şi

inter-

urban (cu excepţia

taxime-trel

compen-sare

a chelt

u-ielilo

r tinerilor specialişti

, absolvenţ

i ai

institu-

ţiilor de

învăţă-

mînt superior

şi mediu de speci

a-litat

e, angajaţi

trans-feruri

catego-riale,

total

inclusivtrans-feru

ri catego-rial

e

transfe-

ruri

catego

-rial

e co

mple-mentare

Page 169: l e g e a Bs 2014

atelă or) acordate persoa-nelor cu dizabi-

lităţi

severe şi

acce

în instituţii de

învăţă-

mînt din medi

ul rural

, pentr

u închi-

1 2=3+

4+16

3 4=5+9+14+15

5 6=7+8

7 8 9=10+11+12+13

10 11 12 13 14 15 16

Total pe unitatea administrativ-teritorială

1726858,

6

65198,

1

1476812,

3

1412986,

8

690476,

8

651472,

5

39004,

3

36336,2

1390,2

9856,8

25035,9

53,3 27289,0

200,3

184848,

2

 Raionul Basarabeasca

60292,9

9496,3

46316,2

40193,1

23832,5

22926,5

906,0

1183,8

42,0 777,6

364,2

4739,0

200,3

4480,4

Consiliul raional

38587,7

5628,2

28598,8

27214,7

23832,5

22926,5

906,0

1183,8

42,0 777,6

364,2

200,3

4360,7

Abaclia

4487,7

626,8

3860,9

2741,9

1119,0

Basarabeasca

6965,7

579,1

6386,6

5666,6

720,0

Page 170: l e g e a Bs 2014

Başcalia

2568,8

683,5

1885,3

1085,3

800,0

Carabetovca

1171,8

480,9

571,2

571,2

119,7

Iordanovca

1484,3

384,4

1099,9

399,9

700,0

Iserlia 1338,5

504,3

834,2

434,2

400,0

Sadaclia

3688,4

609,1

3079,3

2079,3

1000,0

 Raionul Ocniţa

91900,3

19745,

5

70547,6

62694,5

39239,6

38897,1

342,5

1553,1

116,9

712,8

723,4

6300,0

1607,2

Consiliul raional

59772,2

11045,

5

47119,5

45566,4

39239,6

38897,1

342,5

1553,1

116,9

712,8

723,4

1607,2

Bîrlădeni

1608,4

194,6

1413,8

1313,8

100,0

Bîrnova

1443,7

506,9

936,8

936,8

Calaraşovca

1548,9

446,4

1102,5

902,5

200,0

Clocuşna

2641,4

578,8

2062,6

662,6

1400,0

Corestăuţi

1099,3

512,2

587,1

237,1

350,0

Dîngeni

903,7

278,2

625,5

525,5

100,0

Frunză 806,3

406,3

400,0

400,0

Gîrbova

714,1

307,3

406,8

406,8

Grinăuţi-Moldova

1632,8

319,1

1313,7

663,7

650,0

Hădărăuţi

1944,0

507,7

1436,3

636,3

800,0

Lencăuţi

1406,3

534,9

871,4

371,4

500,0

Lipnic 1748,5

691,7

1056,8

856,8

200,0

Mereşeuca

842,3

490,5

351,8

351,8

Mihălăşeni

861,0

115,2

745,8

445,8

300,0

Naslavcea

621,9

336,3

285,6

285,6

Ocniţa 1944,0

614,0

1330,0

1230,0

100,0

Oraşul Ocniţa

4536,0

454,3

4081,7

3381,7

700,0

Page 171: l e g e a Bs 2014

Otaci 2500,7

415,5

2085,2

2085,2

Sauca 1061,8

563,8

498,0

498,0

Unguri 717,9

249,5

468,4

468,4

Vălcineţ

1545,1

176,8

1368,3

868,3

500,0

 Raionul Rîşcani

141050,0

26895,

3

113185,9

102755,4

58352,2

58352,2

2180,5

181,3

1152,0

821,2

26,0 8250,0

968,8

Consiliul raional

92623,2

14906,

3

77716,9

75536,4

58352,2

58352,2

2180,5

181,3

1152,0

821,2

26,0

Alexăndreşti

1085,3

344,1

741,2

391,2

350,0

Aluniş 1587,0

553,5

1033,5

683,5

350,0

Borosenii Noi

935,8

524,5

411,3

411,3

Branişte

1643,2

489,6

1153,6

503,6

650,0

Corlăteni

3547,9

354,5

3193,4

2593,4

600,0

Costeşti

1751,4

289,0

1462,4

1462,4

Duruitoarea Nouă

1021,8

464,3

548,4

548,4

9,1

Gălăşeni

1047,4

293,2

754,2

354,2

400,0

Grinăuţi

1037,8

438,8

599,0

449,0

150,0

Hiliuţi 1657,4

551,9

1105,5

605,5

500,0

Horodişte

1144,9

443,6

701,3

351,3

350,0

Malinovscoe

690,5

336,3

354,2

354,2

Mihăileni

2397,2

626,2

1771,0

1371,0

400,0

Nihoreni

2801,6

517,3

1431,0

1131,0

300,0

853,3

Petruşeni

1013,0

361,6

585,6

285,6

300,0

65,8

Pociumbăuţi

746,1

346,0

400,1

200,1

200,0

Pociumbeni

1287,5

381,4

906,1

556,1

350,0

Pîrjota 1020,8

329,6

691,2

491,2

200,0

Page 172: l e g e a Bs 2014

Răcăria

1539,7

572,7

967,0

967,0

Recea 2442,9

389,2

2053,7

1553,7

500,0

Rîşcani 8389,4

658,7

7730,7

7430,7

300,0

Singureni

1388,1

162,7

1225,4

925,4

300,0

Sturzeni

867,4

381,8

485,6

285,6

200,0

Şumna 1084,7

522,9

561,8

211,8

350,0

Şaptebani

1344,1

160,8

1142,7

342,7

800,0

40,6

Vasileuţi

1649,2

626,6

1022,6

1022,6

Văratic 1641,1

411,4

1229,7

879,7

350,0

Zăicani 1663,6

456,8

1206,8

856,8

350,0

 Municipiul Chişinău

1433615,

4

9061,0

1246762,

6

1207343,

8

569052,

5

531296,

7

37755,

8

31418,8

1050,0

7214,4

23127,1

27,3 8000,0

177791,

8

Consiliul municipal

1352762,

9

1174971,

1

1143552,

3

569052,

5

531296,

7

37755,

8

31418,8

1050,0

7214,4

23127,1

27,3 177791,

8

Băcioi 4764,3

631,5

4132,8

4132,8

Bubuieci

5701,5

691,6

5009,9

4384,9

625,0

Budeşti

3940,5

520,3

3420,2

2855,2

565,0

Ciorescu

5291,6

350,6

4941,0

4331,0

610,0

Codru 5742,5

767,5

4975,0

4180,0

795,0

Coloniţa

2698,7

478,7

2220,0

1695,0

525,0

Condriţa

884,0

384,0

500,0

500,0

Cricova

6862,5

512,2

6350,3

5665,3

685,0

Cruzeşti

1153,4

381,5

771,9

771,9

Durleşti

11864,3

926,3

10938,0

9788,0

1150,0

Ghidighici

3127,6

415,1

2712,5

2712,5

Grătieşti

4308,6

521,6

3787,0

3387,0

400,0

Page 173: l e g e a Bs 2014

Sîngera

5071,3

686,5

4384,8

3664,8

720,0

Stăuceni

5239,9

421,7

4818,2

4818,2

Tohatin

2530,1

409,1

2121,0

1616,0

505,0

Truşeni

4312,9

498,8

3814,1

3414,1

400,0

Vadul lui Vodă

4768,0

277,5

4490,5

4490,5

Vatra 2590,8

186,5

2404,3

1884,3

520,0

  

Anexa nr.7 

Determinarea cuantumului minim al chiriei bunurilor proprietate publică 1. Cuantumul minim al chiriei anuale pentru folosirea încăperilor se calculează după

formula:  

Pai = Tb × (1 + K1 + K2 + K3) × K4 × S, în care: Pai – cuantumul chiriei anuale; Tb – tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu; K1 – coeficientul de amplasare a încăperii; K2 – coeficientul amenajării tehnice; K3 – coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii; K4 – coeficientul de piaţă; S – suprafaţa încăperii.  Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii:  a) tariful de bază pentru chiria anuală a unui metru pătrat de spaţiu (Tb):  

municipiul Chişinău 290,4 leimunicipiul Bălţi 206,0 leicelelalte municipii, oraşele-reşedinţă 149,7 leioraşele şi localităţile suburbane din componenţa municipiilor 112,3 leilocalităţile săteşti 37,5 lei

 b) coeficientul de amplasare a încăperii (K1):  

clădire separată 0,5construcţie încorporată sau anexată 0,45încăpere supraterană, inclusiv parter 0,4soclu 0,35demisol 0,3subsol cu geamuri, etaj tehnic, acoperiş 0,2alte subsoluri 0,0

 c) coeficientul amenajării tehnice (K2):  

Page 174: l e g e a Bs 2014

apeduct, canalizare, apă caldă, încălzire centrală 0,5apeduct, canalizare, încălzire centrală 0,4apeduct, canalizare, apă caldă 0,3apeduct, canalizare 0,2încălzire centrală 0,2lipseşte amenajarea tehnică 0,0

 d) coeficientul de ramură privind utilizarea încăperii (K3): 

1) ateliere de creaţie ale pictorilor, sculptorilor, arhitecţilor, meşterilor populari; spaţii utilizate de chiriaşi în scopuri medicale şi farmaceutice; întreprinderi de producţie ale societăţilor persoanelor cu handicap; spaţii utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor finanţate de la bugetul public naţional

0,05

2) instituţii finanţate de la bugetul de stat, de la bugetele unităţilor administrativ-teritoriale, de la bugetul asigurărilor sociale de stat şi din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală; patronate, fundaţii, asociaţii obşteşti

0,1

3) spaţii pentru laboratoare, pentru instruire, pentru efectuarea de lucrări de cercetare şi proiectare; spaţii pentru prestarea de servicii poştale, sportive şi de întremare a sănătăţii

0,2

4) garaje, depozite, spaţii tehnice (cu excepţia celor menţionate la poziţia 6) şi alte încăperi auxiliare; spaţii pentru prestarea de servicii către populaţie (ateliere de reparaţie a încălţămintei, a îmbrăcămintei şi a obiectelor de uz casnic, frizerii, curăţătorii chimice, puncte de închiriere a obiectelor, băi, birouri de avocaţi)

0,4

5) spaţii folosite pentru comercializarea produselor de panificaţie, a produselor lactate, alimentare şi de cofetărie, a băuturilor nealcoolice; unităţi de alimentaţie publică cu preparare şi comercializare a bucatelor; spaţii de producţie; sedii (încăperi) folosite de organele mijloacelor de informare în masă

0,5

6) încăperi pentru reparaţia şi deservirea tehnică a automobilelor, a tehnicii de calcul şi a altor utilaje

0,7

7) spaţii folosite în scopuri de comerţ, altele decît cele prevăzute la poziţia 5) 0,88) saloane de jocuri electronice, de jocuri computerizate şi de alte jocuri distractive pentru copii

1,2

9) încăperi utilizate în calitate de oficii 1,510) instituţii financiare, burse, instituţii de asigurare 2,011) restaurante, baruri, cafenele cu servire a băuturilor alcoolice 2,512) case de schimb valutar, puncte de înregistrare video şi de închiriere a producţiei video

3,0

13) cazinouri, saloane pentru jocuri de noroc 4,014) încăperi cu altă destinaţie decît cele enumerate la poziţiile 1)-13) 1,0

 e) coeficientul de piaţă (K4) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai mic

de 1,0, iar pentru genurile de activitate desfăşurate în încăperile menţionate la lit.d) poziţiile 1)-6) el nu poate fi mai mic de 0,5, excepţie făcînd încăperile folosite de organele mijloacelor de informare în masă, pentru care coeficientul de piaţă va fi de 1,0, spaţiile utilizate pentru realizarea acţiunilor în masă din cadrul proiectelor şi programelor finanţate de la bugetul public naţional şi spaţiile folosite de către uniunile de creaţie, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 0,1. La stabilirea acestui coeficient trebuie să se ţină cont de cererea şi de oferta spaţiilor ce ar putea fi date în chirie, de posibilitatea utilizării terenului aferent, de caracteristicile teritorial-economice ale zonei şi de alte criterii calitative, necuprinse în coeficienţii aplicaţi, ale încăperilor.

În cazul în care se dau în chirie mai multe încăperi cu diferite condiţii de amplasare şi de amenajare tehnică sau încăperi care vor fi utilizate în diverse scopuri, cuantumul total al chiriei se constituie din suma chiriilor calculate pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi.

Page 175: l e g e a Bs 2014

 2. Cuantumul chiriei anuale pentru utilajul, mijloacele de transport şi alte fonduri fixe

(denumite în continuare utilaj) date în locaţiune se calculează după formula: 

Pau = Ua × K1 × K2 + Q,  în care: Pau – cuantumul chiriei anuale pentru utilajul dat în locaţiune; Ua – uzura anuală a utilajului dat în locaţiune; K1 – coeficientul de calcul; K2 – coeficientul de piaţă; Q – cheltuielile de întreţinere şi de exploatare a utilajului dat în locaţiune, suportate de

locator. Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii: a) uzura anuală a utilajului (Ua) se calculează pentru fiecare poziţie aparte, potrivit

prevederilor Catalogului mijloacelor fixe şi activelor nemateriale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.338 din 21 martie 2003, conform tabelului nr.1:

 Tabelul nr.1

 Nr.

crt.

Denumirea

utilajului

Nr. deinvent

ar

Termenul

de exploata

re, în ani.

Distanţa,în km

Valoareainiţială reevalua

tă,în lei

Uzura(contabil

ă) la data dării în locaţiun

e, în lei

Uzura

anuală

(Ua),în lei

Coefi-

cientul de

calcul

(K1)

Coefi-

cientul de

piaţă

(K2)

Chel-tuieli

le de

între-ţiner

eşi

explo-

atare

(Q),în lei

Cuantumul

chiriei anuale (Pau),în lei

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 b) coeficientul de calcul (K1) se va stabili în funcţie de uzura contabilă de la data dării în

locaţiune a utilajului (tabelul nr.2).

 Tabelul nr.2

 U (%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100K1 1,88 1,79 1,71 1,62 1,53 1,44 1,35 1,27 1,18 1,09 1,0

 Pentru utilajul complet amortizat (uzura contabilă – 100%), valoarea coeficientului de

calcul se determină în funcţie de uzura fizică reală a utilajului; c) coeficientul de piaţă (K2) se stabileşte prin înţelegere a părţilor şi nu poate fi mai mic

de 1,0. La stabilirea acestui coeficient se va ţine cont de cerere şi de ofertă, de venitul neobţinut, de diferenţa dintre valoarea iniţială de bilanţ şi preţul de piaţă la utilajul de acelaşi tip sau cu caracteristici comparabile, precum şi de alţi factori. Excepţie fac instituţiile publice finanţate de la bugetul public naţional la darea în locaţiune a utilajului altor instituţii publice finanţate de la bugetul public naţional, pentru care coeficientul de piaţă se stabileşte în mărime de 1,0.

În cazul în care mărimea cheltuielilor de întreţinere şi exploatare a utilajului (Q) variază, aceasta se recalculează şi se achită suplimentar.

Page 176: l e g e a Bs 2014

 3. Cuantumul chiriei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante se calculează după

formula:  

Pac = C × R × K,  în care: Pac – cuantumul chiriei anuale pentru folosirea mijloacelor circulante; C – costul mijloacelor circulante la data calculării chiriei; R – rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de

politică monetară pe termen scurt; K – coeficientul de piaţă. Valoarea coeficienţilor folosiţi în calcule se determină după următoarele criterii: a) costul mijloacelor circulante se calculează pentru fiecare poziţie separat, conform

tabelului nr.3:

 Tabelul nr.3

 Nr. crt.

Denumirea mijloacelor circulante

Cantitatea Unitatea de măsură

Costul unei unităţi la data

calculării chiriei, în lei

Costul de la data calculării

chiriei, în lei

Note

1 2 3 4 5 6 7 

b) rata de bază aplicată de Banca Naţională a Moldovei la principalele operaţiuni de politică monetară pe termen scurt se publică periodic în presă. În calcule se foloseşte valoarea ratei în vigoare la data încheierii contractului de locaţiune;

c) coeficientul de piaţă se stabileşte prin înţelegerea părţilor şi nu poate fi mai mic de 1,0.

După încetarea efectului contractului de locaţiune, locatarul restituie mijloacele circulante în volumele fixate la data dării lor în locaţiune. În cazul imposibilităţii de restituire a mijloacelor circulante, costul lor se recuperează la preţurile care sînt în vigoare la data încetării efectului contractului de locaţiune.

Cuantumul minim al chiriei bunurilor proprietate publică se stabileşte fără taxă pe valoarea adăugată.

Dacă locatorul este înregistrat ca plătitor al taxei pe valoarea adăugată, chiria va fi încasată de la locatar cu aplicarea taxei pe valoarea adăugată, calculată suplimentar la valoarea serviciilor prestate.

 

__________Legile Republicii Moldova339/23.12.2013 Legea bugetului de stat pe anul 2014 //Monitorul Oficial 14-16/34, 21.01.2014