Kmbt35020150403133705 rotated

download Kmbt35020150403133705 rotated

of 1

Embed Size (px)

Transcript of Kmbt35020150403133705 rotated

  1. 1. we.4449/02. 05. Tea/ ca OFERTA DE VANZARE TEREN 1._ Subsemnatul/ Subsemnatal),.. ..CNP avand adresa de comunicare in:localitatea . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . ., str... .. . . nr. . , bl. . . ,sc. et. . . ..,ap..,judetul/ sectorul,codul postal . ... .. . . e-mail . ... ... . . ..(ha),la pretul delei. vand teren agricol situat in extravilap,in suprafata de .0 U",38 (ieinadica. ..u. tl. l. ... it(! .. ..s; J.n{. i.. $.(J. -.. E.. ... ... .., ..... ... ...T. Conditiile cle vanzare sunt urmatoarele: Date privind identificarea terenului SpecificareP) we was W 22-: -mCunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.28612009 privind codul penal,cu modicarile si completarile ulterioare,declar ca datele sunt reale,corecte si complete. Van]. ator/ Imp_uternicit,, l OH H(numele si prenumele in clar)SemnaturaData .011 0 20-. ..v. ... .v. ... .-. .NOTE: Campurile notate cu (") sunt obligatoriu de completat. Campurlle notate cu ["*) se completeaza in cazul in care sunt cunoscute informatiile. )Se completeaza numele si prenumele proprietarului terenului. 2) Se va cnmpleta in cifre si Iitere.3) Se completeaza categorla de folosinta a terenurilor agricale situate in extravilan productive,care sunt:arabile,viile,livezile,pepiniereleviticole,pomicole,plantatiile de hamei si duzi,pasunile,fanetele,serele,solareie,rasadnitele si altele asemenea,cele cu vegetatie forestiera,daca nu fac parte din amenajamentele silvice,pasunile impadurite,cele ocupate cu conslructil si instalatil agrozootehnice,amenajarile piscicole si :12 imbunatatiri funciare,drumurile tehnologice side exploatare agricola,platformele si spatiile de depazitare care serves:nevoilor productlei agricoie sl terenurile neproductive care pat amenajate si folosite pentru productia agricola. ) Se completeaza cu , ,x" rubricile in care informatiile pot fi comparate cu datele din Registrul agricol,evidentele fiscale,evidentele destare civila,altele asemenea.