Kmbt35020150406155332 rotated

download Kmbt35020150406155332 rotated

of 13

Embed Size (px)

Transcript of Kmbt35020150406155332 rotated

1. NA 432//05. 04-J9/5OFERTA DE VANZARE TEREN.I 1. subsemnatul/ subsemnatall,7}$b0.4' .. .. . f9459Q..? t? f9: .. .. .. ... , CNP. .Z. Y2..9.7.2. S7.'? .25?. o.?. .. ... , avand adresa de comunicare in:localitatea. .f1$YF? ?$!4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... , str.. .. .. ..7: .. .. .. .. .. .. .. .. ... nr.. .. ...415 .. .. .. .. .. . . ,bl.fr .. .. .. .. .. . . ,sc.. .. .. . ., et... .. . .,ee. ., ap..TZ. ..,judetul/ sectorul . ..KKZ40.. .. ... ... ., codulpostal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., . ., tel. 2.subsemnatul/ Subsemnatal) ,. .. .5. '.7!l. ".i. . l. .. ..*. '4@| P.4.N. . . A/ : .. .. .. .. .. ..,CNP .45.3..0.5.Q. II? x= !. .. .. .. .. .. ... ,CNP .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., avand adresa de comunicare in:localitatea.. .. .. .. .. .. .. .. . .L. ... ... ... ... ... ..,str... ... ... ... ... ... ... ... ... ..nr.. .. .. .. .. .. .. .. .. ..., bl.. .. .. .. .. .. ..., sc .. .. .. ... , et. .. .. .. .. ... , ap... ... ..,judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codulpostal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . email .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan,in suprafata de , .. .. .. ., . .0tz. }5?Te.. ...(ha),la pretul de . .'? .3.. .= . .. . i.49.*t. Il. +-. '-}..l9P. ". f.K7Tc: '.L. c:. (lei)2) 'Se completeaza de _ W 0 Verificat primarieqi _ Vanzator/ Imputernicit,(numele si prenumele in clar)3/T4/~41/ J? H4a; Aa, eu4. i ST-fl-M?4o4 10.ui2,, m~i7'coia. {aJ.r, ,: ~._;37*-ii Let Uu+ouT / i0~. .. ... ..,codul postale-mail.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., tel.3 .Subsemn tul/ subsemnataj) ,. .I376 ! *:(i: A.. . .A P/ -.>: w.l... .. /.". c.>. /3 EL .. .. .. .. .. .. ,CNP . .1'? :/. M .7.-/ .OZ.1.. ?7J. ... ., avand adresa de )comunicare in:localitatea .. .. . str. nr. ... .3.e.. .. .. .., bl. .. .. .. . .,sc... .2T. .., etf.. .. . ap. judetul/ sectorulcodul postal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., telIn calitate de coproprietari,vandem teren agricol situat in extravilan,in suprafata de .. .. .. .. ...0;. ?.: Go. ... . (ha),la pretul de (leilzi Conditiile de vanzare sunt urmatoarele:.Se completeaza de catre vanzator erificat primarieCunoscand ca falsul in declaratii se pedepseste conform Legii nr.286/2009 privind Codul penal,cu modificarile si completarile ulterioare,declar cadatele sunt reale,corecte si complete. Vanzator/Imputernicit,Semnatura(numele si prenumele in clar)>T'~w'tA HMz: .aeLeuA Z S $ri+u': '.A f(o[24_'qN. ..fTLoP-.1rlN WM lg$m~u'i. n / LAousT ~ K/ I'D etcData . ;c>f9.-. o.. i. ...2.s. >.! 7NOTE: Cainpurile notate cu (*1 sunt obligatoriu de cctipletat.~ Cainpurile notate cu ("1 se coinpleteaza in cazul in care sunt.cu: -icscute mfomatiile. lse ccmpleteaza nuniele s1 prenuiaele propnetaxu1i1 terenulux. 8. N6 1/O59//03.@4* OFERTA DE VANZARE TEREN.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,CNP .. ..? 5.? .?9.7.3.P. Z.'l.30. 2 .. ..,avand adresa de comunlcare lI'1 localitatea .. .. . .HT$K: @f. ... ... ... ... ... ... ... , str... ... ... ... ... ... ... ... ... ..nr... .8 Q .. .. .. .. .. .. ..., bl.. .. .. .. .. .. ..., sc.. .. .. .. . ., et. .. .. .. .. ... , ap... ... ..,judetul/ sectorul . ... ... ... ... ... ... ... , codulpostal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., tel. 2 .Subsemnatul/ Subsemnata) ,. .. .3.Fl9.": .{. ir. . ..'3 H1". .. .. .. .. .. ., CNP.. .. ., avand adresa de comunicare in:localitatea .!3.i. J.(: '2n'. g'.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,str. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . nr..3ff8:f= ... ... ... .. ,bl... ... ... ... ... ,sc..TTT3.. ..,et..777 .. .. ... , ap.. fTT. ., judetul/ sectorul.. .. .. ... n1%nX. ... ... , codul postal . ... ... ... ... ... ... ... ... . e-mail.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., tel... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3.Subsemnatul/ Subsemnatal) ,. .. . $Ti. k.vu'. ('. ".4. . ./ . (rt/ -. #7.2*. /.01.3.3.5 .. .. .. .. .. .., CNP . .8L/2.49??7f? : .. .. ... , avand adresa de comunicare in:localitatea.. .. .. . f? b1ZfU4.. ... ... ... ... ... ., str... ... ... ... ... ... ... ... ... .DI. .. .. .. . .. ...,bl. .. .. .. ... ,SC. ".. . .. .. . ., et. .. .. ... ,w%7 ap... ... T7; judetul/ sectorul . ..7TQfl. ... ... ... ..,codulpostal .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . e-mail .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ., tel. In calitate de coproprietari, vandem teren agricol situat in extravilan,in suprafata de.. .. .. .. Of 0&9/.. ...(ha),la pretul de . ... ..*. =.. @.o. .o..= . ... ftT