J f&

16
ROMÂNIA JUD. SATU MARE ORAŞTĂŞNAD CONSILIU LOCAL HOTĂRÂREA nr. J f& din data de 29 noiembrie 2017 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de rectificare a liniilor de hotar între imobilele cu nr. cad. 100458, 101490 şi 100419 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; Analizând Referatul nr. 22177/2017 a Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare; Conform prevederilor Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările ulterioare; Potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în anul 2015, cu modificările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi ale alin. (2) lit. c), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂşTE: Art. 1. Se însuşeşte şi se aprobă documentaţia cadastrală de rectificare a liniilor de hotar între imobilele cu nr. cad. 100458, înscris în Cartea Funciară nr. 100458 a Oraşului Tăşnad, nr. cad. 101490, înscris în Cartea Funciară nr. 101490 a Oraşului Tăşnad şi nr. cad. 100419, înscris în Cartea Funciară nr. 100419 a Oraşului Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se împuterniceşte dl. Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului Tăşnad, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, actele necesare rectificării în cartea funciară a liniilor de hotar. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăşnad, prin Compartimentul patrimoniu. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL VASILEME~ , ~ CO TRASEMNEAZA, SEC TARUL ORAŞULUI, S RGIU-IONEL BUTA Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 4S din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare. Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 1S Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 14 Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 Voturi pentru: 14 Voturi Împotrivă: O Abţineri: O

Transcript of J f&

Page 1: J f&

ROMÂNIAJUD. SATU MAREORAŞTĂŞNADCONSILIU LOCAL

HOTĂRÂREA nr. J f&din data de 29 noiembrie 2017

privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de rectificare a liniilor dehotar între imobilele cu nr. cad. 100458, 101490 şi 100419

Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare;Analizând Referatul nr. 22177/2017 a Compartimentului patrimoniu din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad;Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de

specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe,programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrulConsiliului Local al Oraşului Tăşnad;

În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietatepublică, cu modificările ulterioare;

Conform prevederilor Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarănr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţelede cadastru şi carte funciară, cu modificările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicatăîn anul 2015, cu modificările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi ale alin. (2) lit. c), precum şi ale art. 45alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007,cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art. 1. Se însuşeşte şi se aprobă documentaţia cadastrală de rectificare a liniilor dehotar între imobilele cu nr. cad. 100458, înscris în Cartea Funciară nr. 100458 a OraşuluiTăşnad, nr. cad. 101490, înscris în Cartea Funciară nr. 101490 a Oraşului Tăşnad şi nr. cad.100419, înscris în Cartea Funciară nr. 100419 a Oraşului Tăşnad, conform Anexei care faceparte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte dl. Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului Tăşnad, săsemneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, actele necesarerectificării în cartea funciară a liniilor de hotar.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţeazăPrimarul Oraşului Tăşnad, prin Compartimentul patrimoniu.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,CONSILIER LOCAL

VASILEME~

, ~CO TRASEMNEAZA,

SEC TARUL ORAŞULUI,S RGIU-IONEL BUTA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 4S din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată in anul2007, cu modificările ulterioare.Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 1SNr. total al consilierilor locali prezenţi: 14Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1Voturi pentru: 14Voturi Împotrivă: OAbţineri: O

Page 2: J f&

ROMÂNIASATUMAREORAŞUL TĂŞNADCONSILIUL LOCAL

ANEXAla Hotărârea nr. 1r:1-r 12017

(

Documentaţia cadastrală de rectifica re a liniilor de hotar

Între imobilele cu nr. cad. 100458, Înscris În Cartea Funciară

nr. 100458 a Oraşului Tăşnad, nr. cad. 101490, Înscris În Cartea

Funciară nr. 101490 a Oraşului Tăşnad şi nr. cad. 100419, Înscris În

Cartea Funciară nr. 100419 a Oraşului Tăşnad

(

Page 3: J f&

MEMORIU TEHNIC

1. Adresa imobil: Intravilan in orasul Tasnad, judetul Satu Mare

2. Tipul lucrării: Documentatie cadastrala de rectificare hotar intre imobilele:- nr. cad. 100458 din CF nr. 100458 Tasnad - str. Stefan cel Mare,- nr. cad. 101490 din CF nr. 101490 Tasnad - pasune proprietatea Composesoratu1 CzellTasnad si- nr. cad. 100419 din CF nr. 1004 l9 Tasnad - str. Crisan.

3. Scurtă prezentare a situaţiei din teren: imobile sunt situate in intravilanul or. Tasnad, inapropierea zonei de agrement: str. Stefan cel Mare, str. Crisan si pasuneaComposesoratului Czell Tasnad.

4. Operaţiuni topo-cadastrale efectuate:

- Metoda si apartura folosita la masuratori: s-a utilizat metoda RTK de masurare cu GPS-u1,cu un aparat de masurat GPS SOUTH S82-T.- Operatiunile topografice s-au incadrat in sistemul de coordonate Stereo grafic 1970 -Marea Neagra 1975 .- Calculul coordonatelor punctelor de detaliu s-a facut cu ajutorul softului CarisonSurvCE.- Intocmirea documentatiei s-a facut cu programele TopoSys 7.0 si MapSys 8.0.

5. Necesitatea procedurii de 'rectificare hotar' se datoreaza faptului ca, parcarea cedeserveste zona de agrement, de-a lungul partii vestice al strazii St. cel Mare, pana inmomentul de fata era cuprinsa in perimetrul imobilului cu nr. cad. 101490 - pasunepropietatea Composesoratului Czell Tasnad. Pentru ca parcarea sa fi cuprinsa inperimetrul strazii Stefan cel Mare, trebuie sa se rectifice geometria acestor trei imobile,respectiv linia de hotar dintre ele, conform documentatiei cadastrale.

Data Întocmirii: 17.10.2017

Page 4: J f&

(

PLAN DE INCADRARE IN ZONAal imobilelorimplicate in procedura de 'reclificare de hotar"

- imobilul cu nr. cad. 100458 - str, Stefan cel Mare- imobilul cu nr. cad. 101490 - pasune proprietatea Composesoratului Czell Tasnad- imobilul cu nr. cad. 100419 - str Crisan Scara 1:5000

.'~ ;,_trJ.;:,.",.

.~,'J;''''.

,~\:- ":' \fJiJ: "'.~lritocînrt

, MtllleiEroerleh \• 1" •.•; aiit. seria"Rb;:SM";P

~, .1)1'. oofl-2010.

Page 5: J f&

(

PLAN DE SITUATIEal lotului de teren de 691 mp care face obiectul procedurii de 'rectificare de hotar'intre imobilele cu nr. cad. 100458 - str. Stefan cel Mare sinr. cad. 101490 - pasune proprietatea Composesoratului Czell Tasnad

• •'i#r I025\_63fi'/2b.

'1''-IOI7~r#

Scara 1: 1000

Page 6: J f&

• .. :/-." ',.;.

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MAREBiroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

A. Partea 1. Descrierea imobiluluiTEREN Intravilan

Adresa' Loc Tasnad Jud Satu MareNr. Nr. cadastral Suprafaţa* (mp) Observaţii / ReferinţeCrt Nt-, topografic

Al 100458 30.105

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

11757/27/10/2009Act Normativ nr. 967, din 17/09/2002 emis de Guvernul Romaniei (act administrativ nr. 98 din 21.10,2009emis de Consiliul local Tasnad; act. administrativ 8924, din 2610.2009, emis de Institutia Prefectului JudetulSatu Mare; act administrativ nr. 10784 din 15,10.2009 Primaria Tasnad);

61Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actualal Al1/l1) DOMENIUL PUBLIC Al ORASULUI TASNAD

B. Partea II. Proprietari şi acte

C. Partea III. SARCINI.Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,

drepturi reale de garanţie şi sarciniReferinţe

NU SUNT --_ .._._._--_._- --- ... -_ .._-_. __ ._--_.---------_.~~~~~_._. ------

l,"-.

Document cere contine date Cl! caracter personal. protejare de prevederile LFgrr Nr 677/2001.--_._--------"~Pagina 1. din 4

Page 7: J f&

fr

Carte Funciară Nr. l004;;.B..C:omuna/Oraş/Municipiu: Tasnad

,.../

30.105

Teren

'1004S8Suprafaţa (mp)*,. Nt .cadastral

,,1

..'Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.DETALII LlNIARE IMOBIL

(

Date referitoare la terenNe Categorie Intra Suprafaţa Taria Parcelă Nr. topo Observaţii I Referinţe

ICe< folosinţă vttan (mp)

1 drum DA 30.105 , - strada Stefan ce! Mare, Vest t...

'-,}ll:1ngim~-'Segniente, ,.' :1,) Valorile tunqtmtlor segmenteior"sunt obţinute' din protectte În plan.

Punct Punct lungime Punct Punct Lungime Punct Punct lungime

Început sfârşit segment Început sfârşit segment Început sfârşit segment

1 2 24.013 2 3 13.478 3 4 128.698

4 5 58.315 5 6 22.2 6 7 16.857

7 8 19.753 8 9 34.93 9 10 20.11

10 11 26.539 11 12 17.504 12 13 20.489

13 14 67561 14 --~22.542 15 16 12.21

312271 ţ---t/ j--'30.69316 17 18 18 19 6.721

19 20 48221 20 2l 89.294 2l 22 2.339

22 23 178931 1 23 24 20261 24 25 35.897

Oocumenr cere conţinfO> dat •• cu Cnrarler f!erSonaJ, protejat:? de prev:.:deri!f! Legii Nr. 677/2001Pagina. 2 din 4 .

Page 8: J f&

/!

(

(

. - -"j /_~;:}.{) '1./ , .•; -~, '. -~.""_.

CarteFunciarăNr.100458 comuAf!/oraş(~~).i!i'iJfij~~;;~d- •., •••• ._ • j.c ',-".; ,.-_., .,.

.'Punct Punctînceput sfârşit

52.791

lungimesegment

' .. 125 26

Punct Punctînceput sfârşit

36

Lungimesegment

Punct Pun'!!: >·""'c:t~!lJ,\"Î1eînceput sfârş'it .;. ..,s.ego,l1.e,'1t

27 48'V<!~f!î725.19127.18

12.025

if 17.871

•. " / 28 2926 27 5.219

29.521»' 31 32

29 30

12.69 8.341

15.58

34 3532 33

37.

33,87410.528

37 3835 36

17.59140 41

38 39 32.527

62.833

25.671.43 44

41 42

33 34 < , :,", ;.8~898

39 4023.449

11.8411.847

20,061

46 4744 45 31.103

19.915

14.005

49 5047 48

20.062

28.0 59.459

52 53 13.155

67.589

5558

5659

13.42144.099

61 62

50535659

51545760

42 4345 46 31.12248 49

20.319 51 5213.766 54 55 28.781

57 58 14.537

5.761 19.66964 6562 63

60 61

67 6865 66

63 64 6.388

2.365

24.108

16.457

70 7168 69

66 67 10.6762.567

47.54570.802

33.793

12,278

73 74 17.173

34.176

76 77 39.094

13.502

79 80 17.81482 83 59.40185 86

7174778083

7275788184

69 70 43.71350.92

12.002

72 7337.941

14.494

0.206 13.72138.885

88 8986 87

91 9289 90

75 76 56.90778 79 44.32781 8284 8587 88

4.929 0.46128.67394 95

92 9390 91

0.003

1.006

7.114

97 98 51.108100 101

9598

9699

93 948.727 96 97 6.845

30.6036.313

63.893

118 19'.981

103106

104107

37.38310.362

109 110 46.097

Page 9: J f&

"

i' Carte Funciară Nr. 100458 Comuna/Oraş/Municipiu: Tasnari"'Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de aceszbirou t: ~-....~"'"Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a attelq!f,jy,:,dlc~ princare se sting drep_tunle r~ale pre~um ŞI pe_ntru d.ezbaterea succesiunllor. iar ;nformaţl!~e pre.zl~~~xe:&lf~ţ"lt •susceptibile de orice modificare. In conditiile legiI. ?:.'1 ,'_}'I:/~~C ,J tIts-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanta Interna nr 2042122/04-10-2017 In suma de 25, pe?1fu s!'rVIClU{ e Ipjibiicitate Imobiliară cu codul nr 275. t --' -/~-"j/ (t.. : J"

>" Data soluţionării, Asistent Registrator, Refere,nt,',4' •• ,

null '~'i.,:'.,

(parafa şi semnatura) (parafa şi semnatura)

(

l.,\:

".'

Document care con(~'nc date el! C2.rBcl·er personal. pro[r:ji'ire de prevederile Legii Nr ·677/2001 Paginâ.4 din 4

Page 10: J f&

" l ..,_"

"fI/~'J'f1!!l,.

#.', ANCPI , EXTRAS DE CARTEFUNCIARĂ~!'rp;~'1lt1~~I!.. ~ .- L PENTRU INFORMARE

t~r,:",)g;:i\;r.~b[~)..{'·na.iQ "ul-«:; .0-

\

C~~iecor:'.;" ; 0:' o:ifJ,wlarWI-'1~,r.j"~~PI. Carte Funciară Nr. 101490 Tasnad

eTlib~'d,'. '''il~<fL"::;:~~;;~i·~~if!fitii.·~;?[~~l;~::~~."~l'~ '.', .~.~I:Y~~~·~to6J~~t;~~~::."t:"!.~.: / A. Partea 1.Descrierea imobilului

TEREN Intravilan

Oficiul de Cadastru şi publicitate Imobiliară SATU MAREBiroul de Cad astru şi Publicitate Imobiliară Cerei

Adresa' Loc Tasnad Jud Satu MareNr. Nr. cadastral

,Crt Nr, topografic Suprafaţa* (mp) Observaţii / Referinţe

Al 101490 300.000

(

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

4597/07/04/2011Act Administrativ nr. 31,155084. din 11/02/2009 emis de Cam. jud. pt. stabilirea dr. de prop. asupra teren;

62Intabulare, drept de PROPRIETATErecanstituire Lg. 18/1991, 1/2000'1 Al247/2005. dabandit crin Leae, cota actuala 1/1 '1) COMPOSESORATUL CZELL TASNAD

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF ioossortesoea. inscrisa prin incheierea nr. 11883 din 28/10/2009;

B. Partea II. Proprietari şi acte

C. Partea III. SARCINI.

- "~.-'

Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate,. drepturi real_e_de garanţie şi sarcini I Referinţe

,NU SUNT "

(. ,...

. :,'

poc:ument care conţine date cu caracter personal. protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.~agjna 1din 3

Page 11: J f&

!

.•., ....;,_, ',

. >;~Nrcadastral Suprafaţa (mp)*.> 101490 300.000

Observaţii I Referinţe '\".. .;>." ./":";f;J

* Suprafaţa este determinată In planul de proiecţie Stereo 70.DETALII LlNIARE IMOBIL /.L

J .!(\\

r" 11./ (7,- l'I 1 : 1(" '--..u: / / /. /@·j'/-7._11- ~-, t>I I f / ( f... -- -. '-"'_-'--4J_ tI.! t 7 1"';-Cl, 1----L1J.-J/:_j !

-'8i

\ţ-Q1426

.. ..._ ••

.. ;.. '.,'

Date referitoare la terenN' Categorie Intra Suprafaţa Taria Parcelă Nr. topo Observaţii I ReferinţeCrt folosinţă vilan (mp) -1 pasune DA 300.000

_ _ _ ( ,,ţungime S~gm~r._t_e.· . : -v.: _ . ..,'" > _- •

1) valorile lungirrlilor segm"enlelor sunt obţinute din proiectte În 'plan_'",

_. :-,':..

Punct Punct . Lungimeînceput sfârşit segment

1 2 31.1034 5 23.4497 8 32.527

10 11 414.73913 14 89.98216 17 0.52919 20 0.00422 23 2.163

.. ,"."Punct Punct Lungime'

început sfârşit segment

2 3 11.845 6 25.671B 9 900.716

11 12 456.14414 15 24.51317 18 0.00420 21 3.48

23 24 25.999

"' .. 'PunCt -Pl,inc't. '. Lungime

început sfârşit segment3 4 15.586 7 12.0259 10 2.713

12 13 42.92715 16 42.51218 19 15.13821 22 1.70724 25 2.974

Document care conţine date cu caracter oersoret, protejate ae prevederile Legii Nr. 677/2001.Pagina 2 din ~

Page 12: J f&

/,/

(

,i

33 11.035 33 34 \

36 9.018 36 37 "

39 26.051 39 4042 9.414 42 4345 31.122 45 4648 20.0 48 49

11.847250.56816.387

** Lunglmlle segmentelor sunt determmate În planul de proiecţie Stereo 70 ŞI sunt rotunjite la 1 milimetru.*** Distanţa dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acestbirou.Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice princare se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaţiile prezentate suntsusceptibile de orice modificare, in conditiile legii.S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanta interna nr.2042121/04-10-2017 in suma de 25, pentru serviciul depublicitate imobiliară cu codul nr. 275.

Data soluţionării, Asistent Registrator,null

Referent,

Data eliberării,_1_1- (parafa şi semnatura)(parafa şi semnatura)

Document" care conţine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3

Page 13: J f&

'-1 '.' , ",,", ,, ,': \'.

i' :EXTRASDE CARTEFUNCIARA',

PENTRU INFORMARE .

,:;'),1111>'"fi..AN.GPl

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară SATU MAREBiroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Carei

. Partea 1.Descrierea imobilului

Adresa' Loc Tasnad Str Crisan Jud Satu MareNr. Nr. cadastral Suprafaţa* (mp) Observaţii / ReferinţeCrt Nr. topografic

Al 100419 14.226

(.

Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate şi alte drepturi reale I Referinţe

11374/ 19/10/2009Act Normativ ne. 967. din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei (act administrativ ne. 96 din 15.10.2009emis de Consiliul local Tasnad;act administrativ nr , 8511 din 16.10.2009 emis de Institutia Prefectului

!'-udetului Satu Mare, documentatie cadastrala);

81 Intabulare, drep-Cde-PROPRIETATC'fob,,·ndit prin Lege, cota actualal Al1/11) DOMENIUL PUBLIC Al ORASULUI TASNAD

B Partea II. Proprietari şi acte

C. Partea III. SARCINI.Inscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, 1

drepturi reale de garanţie şi sarctni Referinţe

NU SUNT...

l, _ ... -".

'_"', .

Docume:nt care conţine date cu i~ar~1ct2roersonst. protejate de r~r_::e_:_ve:::d:::e_:_":::'Je"L:::e:,,g_:_ii_,,"'_:_'C.:::6:.:_7_:_7,:!Z_::O_:O_:_1.,-~~-.:-Po:.:--g"'i_:_n_:_a_:_1_:_d::.:i_:_n_:3---

Page 14: J f&

<e-l ', '

i

_. ~_a!t_-eFunciară Nr. l00419._,L;g'!l.una/Oraş/fv1unicip;u: TasnadAnexa Nr 1 la Partea I <"';\'!)_~~Df~' ._~,,~'" ~.'--.,- .. ,-. <,(!!;~:~~~t;_:>

!/

TerenSuprafaţa (mp)* Observaţii I Referinţe<r)/r cadastral !-

100419 14,226Suprafaţa este determinată in planul de proiecţie Stereo 70.

DETALII lINIARE IMOBIL,------.-------~ .._--.c=-=.:"-==--"-c=.=---------_"_+"--'-_:S4---__,10::382

104183_",:'

Date referitoare la terenN, Categorie Intra Suprafaţa Taria Parcelă Nr. topo Observaţii I Referinţe ICrt folosinţă vuan (mp)

1 drum DA 14.226 . . str . Crisan \.LungimeSegmente '. "

, l)·Valtirile'.lungim'for se'qme ntetor sunt obţtnute din proiecţie În plan'''_. '

. ". Punct Punct . lungime segment

Început sfârşit (+·{m)

1 2 76.5273 4 72.9365 6 17.6127 8 19.7239 10 22.138

11 12 18.236

. ,

Punct p'ur-ct Lungime segmentÎnceput sfârşit ,•. (m)

2 3 17.6934 5 74.747

6 7 34.0328 9 35.365

10 11 12.39912 13 38.939

Vrx;umem cere C)ilUne daU; cu C"i,rac!pr ţJPisonal, prt"i1l7Jiite df.' oreveaerne LP.gil Nr 077/2C01. Pagina 2 din3.. - _._. _.- --._-- _.'---'--~--------''---"-~---

Page 15: J f&

/

suntpunct-e este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.

Certific că prezentul extras corespunde cu poziţiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acestbirou.Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice princare se sting drepturile reale precum şi pentru dezbaterea succesiunilor. iar informaţiile prezentate suntsusceptibile de orice modificare, in conditiile legii.S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanta interna nr.2042120104-10-2017 in suma de 25, pentru serviciul depublicitate imobiliară cu codul nr. 275.

Data soluţionării, Asistent Registrator,

nullReferent,

(

(parafa şi semnatura) (parafa şi semnâtura)

Document care con ;ine date cu car?cter pe,'-sonaJ.PrDl.cP.ocicc_'",.::"::_e.",p_ce::_v_:'"d.::e __ci"le __L"e"gc_ii_'_'cc_, ,-6_77~/_2,-OO,-1:.:.~~_.~~~~~~P_ag:_I_·n_a_3~d_in_3~~_

Page 16: J f&

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,CONSILIER LOCAL

VASILEME

CONT SEMNEAZĂ,SECRE ARUL ORAŞULUI,

SE IV-IONEL BUTA

(