J f&

of 16 /16
ROMÂNIA JUD. SATU MARE ORAŞTĂŞNAD CONSILIU LOCAL HOTĂRÂREA nr. J f& din data de 29 noiembrie 2017 privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de rectificare a liniilor de hotar între imobilele cu nr. cad. 100458, 101490 şi 100419 Consiliul Local al Oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare; Analizând Referatul nr. 22177/2017 a Compartimentului patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad; Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentru buget, finanţe, programe de dezvoltare, industrie, agricultură, prestări de servicii, comerţ din cadrul Consiliului Local al Oraşului Tăşnad; În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările ulterioare; Conform prevederilor Ordinul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu modificările ulterioare; Potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată în anul 2015, cu modificările ulterioare; Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) şi ale alin. (2) lit. c), precum şi ale art. 45 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată în anul 2007, cu modificările ulterioare, HOTĂRĂşTE: Art. 1. Se însuşeşte şi se aprobă documentaţia cadastrală de rectificare a liniilor de hotar între imobilele cu nr. cad. 100458, înscris în Cartea Funciară nr. 100458 a Oraşului Tăşnad, nr. cad. 101490, înscris în Cartea Funciară nr. 101490 a Oraşului Tăşnad şi nr. cad. 100419, înscris în Cartea Funciară nr. 100419 a Oraşului Tăşnad, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se împuterniceşte dl. Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraşului Tăşnad, să semneze, în numele şi pe seama Consiliului Local al Oraşului Tăşnad, actele necesare rectificării în cartea funciară a liniilor de hotar. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Tăşnad, prin Compartimentul patrimoniu. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONSILIER LOCAL VASILEME~ , ~ CO TRASEMNEAZA, SEC TARUL ORAŞULUI, S RGIU-IONEL BUTA Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 4S din legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată in anul 2007, cu modificările ulterioare. Nr. total al consilierilor locali În funcţie: 1S Nr. total al consilierilor locali prezenţi: 14 Nr. total al consilierilor locali absenţi: 1 Voturi pentru: 14 Voturi Împotrivă: O Abţineri: O

Embed Size (px)

Transcript of J f&

HOTRÂREA nr. J f& din data de 29 noiembrie 2017
privind însuirea i aprobarea documentaiei cadastrale de rectificare a liniilor de hotar între imobilele cu nr. cad. 100458, 101490 i 100419
Consiliul Local al Oraului Tnad, judeul Satu Mare; Analizând Referatul nr. 22177/2017 a Compartimentului patrimoniu din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Oraului Tnad; Având în vedere Raportul Serviciului financiar - contabil din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Oraului Tnad i Raportul Comisiei pentru buget, finane, programe de dezvoltare, industrie, agricultur, prestri de servicii, comer din cadrul Consiliului Local al Oraului Tnad;
În baza prevederilor art. 3 alin. (4) din Legea nr. 21311998 privind bunurile proprietate public, cu modificrile ulterioare;
Conform prevederilor Ordinul Ageniei Naionale de Cadastru i Publicitate Imobiliar nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepie i înscriere în evidenele de cadastru i carte funciar, cu modificrile ulterioare;
Potrivit prevederilor Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur civil, republicat în anul 2015, cu modificrile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) i ale alin. (2) lit. c), precum i ale art. 45 alin. (1) i (3) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat în anul 2007, cu modificrile ulterioare,
HOTRTE:
Art. 1. Se însuete i se aprob documentaia cadastral de rectificare a liniilor de hotar între imobilele cu nr. cad. 100458, înscris în Cartea Funciar nr. 100458 a Oraului Tnad, nr. cad. 101490, înscris în Cartea Funciar nr. 101490 a Oraului Tnad i nr. cad. 100419, înscris în Cartea Funciar nr. 100419 a Oraului Tnad, conform Anexei care face parte integrant din prezenta hotrâre.
Art.2. Se împuternicete dl. Grieb Csaba-Francisc, Primarul Oraului Tnad, s semneze, în numele i pe seama Consiliului Local al Oraului Tnad, actele necesare rectificrii în cartea funciar a liniilor de hotar.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotrâri se încredineaz Primarul Oraului Tnad, prin Compartimentul patrimoniu.
PREEDINTE DE EDIN, CONSILIER LOCAL
VASILEME~
SEC TARUL ORAULUI, S RGIU-IONEL BUTA
Prezenta hotrâre a fost adoptat cu respectarea prevederilor art. 4S din legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat in anul 2007, cu modificrile ulterioare. Nr. total al consilierilor locali În funcie: 1S Nr. total al consilierilor locali prezeni: 14 Nr. total al consilierilor locali abseni: 1 Voturi pentru: 14 Voturi Împotriv: O Abineri: O
ROMÂNIA SATUMARE ORAUL TNAD CONSILIUL LOCAL
ANEXA la Hotrârea nr. 1r:1-r 12017
(
Între imobilele cu nr. cad. 100458, Înscris În Cartea Funciar
nr. 100458 a Oraului Tnad, nr. cad. 101490, Înscris În Cartea
Funciar nr. 101490 a Oraului Tnad i nr. cad. 100419, Înscris În
Cartea Funciar nr. 100419 a Oraului Tnad
(
1. Adresa imobil: Intravilan in orasul Tasnad, judetul Satu Mare
2. Tipul lucrrii: Documentatie cadastrala de rectificare hotar intre imobilele: - nr. cad. 100458 din CF nr. 100458 Tasnad - str. Stefan cel Mare, - nr. cad. 101490 din CF nr. 101490 Tasnad - pasune proprietatea Composesoratu1 Czell Tasnad si - nr. cad. 100419 din CF nr. 1004 l9 Tasnad - str. Crisan.
3. Scurt prezentare a situaiei din teren: imobile sunt situate in intravilanul or. Tasnad, in apropierea zonei de agrement: str. Stefan cel Mare, str. Crisan si pasunea Composesoratului Czell Tasnad.
4. Operaiuni topo-cadastrale efectuate:
- Metoda si apartura folosita la masuratori: s-a utilizat metoda RTK de masurare cu GPS- u1,cu un aparat de masurat GPS SOUTH S82-T. - Operatiunile topografice s-au incadrat in sistemul de coordonate Stereo grafic 1970 - Marea Neagra 1975 . - Calculul coordonatelor punctelor de detaliu s-a facut cu ajutorul softului Carison SurvCE. - Intocmirea documentatiei s-a facut cu programele TopoSys 7.0 si MapSys 8.0.
5. Necesitatea procedurii de 'rectificare hotar' se datoreaza faptului ca, parcarea ce deserveste zona de agrement, de-a lungul partii vestice al strazii St. cel Mare, pana in momentul de fata era cuprinsa in perimetrul imobilului cu nr. cad. 101490 - pasune propietatea Composesoratului Czell Tasnad. Pentru ca parcarea sa fi cuprinsa in perimetrul strazii Stefan cel Mare, trebuie sa se rectifice geometria acestor trei imobile, respectiv linia de hotar dintre ele, conform documentatiei cadastrale.
Data Întocmirii: 17.10.2017
(
PLAN DE INCADRARE IN ZONA al imobilelorimplicate in procedura de 'reclificare de hotar"
- imobilul cu nr. cad. 100458 - str, Stefan cel Mare - imobilul cu nr. cad. 101490 - pasune proprietatea Composesoratului Czell Tasnad - imobilul cu nr. cad. 100419 - str Crisan Scara 1:5000
.'~ ;,_trJ.;:,.",.
.~, 'J;''''.
(
PLAN DE SITUATIE al lotului de teren de 691 mp care face obiectul procedurii de 'rectificare de hotar' intre imobilele cu nr. cad. 100458 - str. Stefan cel Mare si nr. cad. 101490 - pasune proprietatea Composesoratului Czell Tasnad
• •'i#r I025\_63fi'/2b.
• .. :/-." ',.;.
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar SATU MARE Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Carei
EXTRAS DE CARTE FUNCIAR
A. Partea 1. Descrierea imobilului TEREN Intravilan
Adresa' Loc Tasnad Jud Satu Mare Nr. Nr. cadastral Suprafaa* (mp) Observaii / Referine Crt Nt-, topografic
Al 100458 30.105
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale I Referine
11757/27/10/2009 Act Normativ nr. 967, din 17/09/2002 emis de Guvernul Romaniei (act administrativ nr. 98 din 21.10,2009 emis de Consiliul local Tasnad; act. administrativ 8924, din 2610.2009, emis de Institutia Prefectului Judetul Satu Mare; act administrativ nr. 10784 din 15,10.2009 Primaria Tasnad);
61 Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actualal Al 1/l 1) DOMENIUL PUBLIC Al ORASULUI TASNAD
B. Partea II. Proprietari i acte
C. Partea III. SARCINI. Inscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate,
drepturi reale de garanie i sarcini Referine
NU SUNT --_ .._._._--_._- --- ... -_ .._-_. __ ._--_.---------_.~~~~~_._. ------
l ,"-.
Document cere contine date Cl! caracter personal. protejare de prevederile LFgrr Nr 677/2001.--_._--------"~ Pagina 1. din 4
fr
,... /
, ,1
(
Date referitoare la teren Ne Categorie Intra Suprafaa Taria Parcel Nr. topo Observaii I Referine
ICe< folosin vttan (mp)
1 drum DA 30.105 , - strada Stefan ce! Mare, Vest t ...
'-,}ll:1ngim~-'Segniente, ,.' : 1,) Valorile tunqtmtlor segmenteior"sunt obinute' din protectte În plan.
Punct Punct lungime Punct Punct Lungime Punct Punct lungime
Început sfârit segment Început sfârit segment Început sfârit segment
1 2 24.013 2 3 13.478 3 4 128.698
4 5 58.315 5 6 22.2 6 7 16.857
7 8 19.753 8 9 34.93 9 10 20.11
10 11 26.539 11 12 17.504 12 13 20.489
13 14 67561 14 --~ 22.542 15 16 12.21
312271 ---t/ j--' 30.69316 17 18 18 19 6.721
19 20 48221 20 2l 89.294 2l 22 2.339
/ !
(
(
27 48'V<!~f!î725.191 27.18
29.521 »' 31 32
19.915
14.005
57 58 14.537
60 61
71 74 77 80 83
72 75 78 81 84
69 70 43.713 50.92
88 89 86 87
91 92 89 90
75 76 56.907 78 79 44.327 81 82 84 85 87 88
4.929 0.46128.673 94 95
92 93 90 91
95 98
96 99
30.603 6.313
"
i' Carte Funciar Nr. 100458 Comuna/Ora/Municipiu: Tasnari "'Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile in vigoare din cartea funciar original, pstrat de acesz birou t: ~-....~"'" Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a attelq!f,jy,:,dlc~ prin care se sting drep_tunle r~ale pre~um I pe_ntru d.ezbaterea succesiunllor. iar ;nformal!~e pre.zl~~~xe:&lf~"lt • susceptibile de orice modificare. In conditiile legiI. ?:.'1 ,'_}'I:/~~C ,J tIt s-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanta Interna nr 2042122/04-10-2017 In suma de 25, pe?1fu s!'rVIClU{ e I pjibiicitate Imobiliar cu codul nr 275. t --' -/~-"j/ (t.. : J"
>" Data soluionrii, Asistent Registrator, Refere,nt,' ,4' •• ,
null '~'i.,:'.,
(
".'
Document care con(~'nc date el! C2.rBcl·er personal. pro[r:ji'ire de prevederile Legii Nr ·677/2001 Paginâ.4 din 4
" l ..,_"
t~r,:",)g;:i\;r.~b[~)..{'·na.iQ "ul-«:; .0-
\
C~~iecor:'.;" ; 0:' o:ifJ,wlarWI-'1~,r.j"~~PI. Carte Funciar Nr. 101490 Tasnad
eTlib~'d,'. '''il~<fL"::;:~~;;~i·~~if!fitii.·~; ?[~~l;~::~~."~l'~ '.', .~.~I:Y~~~·~to6J~~t;~~~::."t:"! .~.: / A. Partea 1.Descrierea imobilului
TEREN Intravilan
Oficiul de Cadastru i publicitate Imobiliar SATU MARE Biroul de Cad astru i Publicitate Imobiliar Cerei
Adresa' Loc Tasnad Jud Satu Mare Nr. Nr. cadastral
, Crt Nr, topografic Suprafaa* (mp) Observaii / Referine
Al 101490 300.000
(
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale I Referine
4597/07/04/2011 Act Administrativ nr. 31,155084. din 11/02/2009 emis de Cam. jud. pt. stabilirea dr. de prop. asupra teren;
62 Intabulare, drept de PROPRIETATErecanstituire Lg. 18/1991, 1/2000'1 Al 247/2005. dabandit crin Leae, cota actuala 1/1 ' 1) COMPOSESORATUL CZELL TASNAD
OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF ioossortesoea. inscrisa prin incheierea nr. 11883 din 28/10/2009;
B. Partea II. Proprietari i acte
C. Partea III. SARCINI.
,NU SUNT "
( . ,...
. :,'
!
.•., ....;,_, ',
Observaii I Referine '\".. .;>." ./":";f;J
* Suprafaa este determinat In planul de proiecie Stereo 70. DETALII LlNIARE IMOBIL /.L
J .!( \\
r" 11./ (7,- l'I 1 : 1(" '--..u: / / /. /@·j'/-7._11 - ~-, t>I I f / ( f... -- -. '-"'_-'--4J_ tI.! t 7 1"';-Cl, 1----L1J.-J/:_j !
-'8i
\ -Q1426
.. ..._ ••
.. ;.. '.,'
Date referitoare la teren N' Categorie Intra Suprafaa Taria Parcel Nr. topo Observaii I Referine Crt folosin vilan (mp) - 1 pasune DA 300.000
_ _ _ ( , ,ungime S~gm~r._t_e.· . : -v.: _ . ..,'" > _- •
_. :-,': ..
1 2 31.103 4 5 23.449 7 8 32.527
10 11 414.739 13 14 89.982 16 17 0.529 19 20 0.004 22 23 2.163
.. ,". "Punct Punct Lungime'
început sfârit segment
2 3 11.84 5 6 25.671 B 9 900.716
11 12 456.144 14 15 24.513 17 18 0.004 20 21 3.48
23 24 25.999
"' .. ' PunCt -Pl,inc't. '. Lungime
început sfârit segment 3 4 15.58 6 7 12.025 9 10 2.713
12 13 42.927 15 16 42.512 18 19 15.138 21 22 1.707 24 25 2.974
/ ,/
(
33 11.035 33 34 \
36 9.018 36 37 "
39 26.051 39 40 42 9.414 42 43 45 31.122 45 46 48 20.0 48 49
11.847 250.568 16.387
** Lunglmlle segmentelor sunt determmate În planul de proiecie Stereo 70 I sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distana dintre puncte este format din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile in vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou. Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum i pentru dezbaterea succesiunilor, iar informaiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanta interna nr.2042121/04-10-2017 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 275.
Data soluionrii, Asistent Registrator, null
Referent,
Data eliberrii, _1_1- (parafa i semnatura)(parafa i semnatura)
Document" care conine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3 din 3
'-1 '.' , ",,", , , ,': \'.
,:;'),1111>'"fi ..AN.GPl
Oficiul de Cadastru i Publicitate Imobiliar SATU MARE Biroul de Cadastru i Publicitate Imobiliar Carei
. Partea 1.Descrierea imobilului
Adresa' Loc Tasnad Str Crisan Jud Satu Mare Nr. Nr. cadastral Suprafaa* (mp) Observaii / ReferineCrt Nr. topografic
Al 100419 14.226
( .
Înscrieri privitoare la dreptul de proprietate i alte drepturi reale I Referine
11374/ 19/10/2009 Act Normativ ne. 967. din 05/09/2002 emis de Guvernul Romaniei (act administrativ ne. 96 din 15.10.2009 emis de Consiliul local Tasnad;act administrativ nr , 8511 din 16.10.2009 emis de Institutia Prefectului
!'-udetului Satu Mare, documentatie cadastrala);
81 Intabulare, drep-Cde-PROPRIETATC'fob,,·ndit prin Lege, cota actualal Al 1/1 1) DOMENIUL PUBLIC Al ORASULUI TASNAD
B Partea II. Proprietari i acte
C. Partea III. SARCINI. Inscrieri privind dezmembrmintele dreptului de proprietate, 1
drepturi reale de garanie i sarctni Referine
NU SUNT ...
'_"', .
Docume:nt care conine date cu i~ar~1ct2roersonst. protejate de r~r_::e_:_ve:::d:::e_:_":::'Je"L:::e:,,g_:_ii_,,"'_:_'C.:::6:.:_7_:_7,:!Z_::O_:O_:_1.,-~~-.:-Po:.:--g"'i_:_n_:_a_:_1_:_d::.:i_:_n_:3---
<e- l ', '
! /
Teren Suprafaa (mp)* Observaii I Referine<r)/r cadastral !-
100419 14,226 Suprafaa este determinat in planul de proiecie Stereo 70.
DETALII lINIARE IMOBIL,------.-------~ .._--.c=-=.:"-==--"-c=.=---------_"_+"--'-_:S4---__, 10::382
104183 _",:'
Date referitoare la teren N, Categorie Intra Suprafaa Taria Parcel Nr. topo Observaii I Referine ICrt folosin vuan (mp)
1 drum DA 14.226 . . str . Crisan \. LungimeSegmente '. "
, l)·Valtirile'.lungim'for se'qme ntetor sunt obtnute din proiecie În plan '''_. '
. " . Punct Punct . lungime segment
Început sfârit (+·{m)
1 2 76.527 3 4 72.936 5 6 17.612 7 8 19.723 9 10 22.138
11 12 18.236
2 3 17.693 4 5 74.747
6 7 34.032 8 9 35.365
10 11 12.399 12 13 38.939
Vrx;umem cere C)ilUne daU; cu C"i,rac!pr JPisonal, prt"i1l7Jiite df.' oreveaerne LP.gil Nr 077/2C01. Pagina 2 din3 .. - _._. _.- --._-- _.'---'--~--------''---"-~---
/
sunt punct-e este format din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.
Certific c prezentul extras corespunde cu poziiile in vigoare din cartea funciar original, pstrat de acest birou. Prezentul extras de carte funciar este valabil la autentificarea de ctre notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum i pentru dezbaterea succesiunilor. iar informaiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. S-a achitat tariful de 25 RON, -Chitanta interna nr.2042120104-10-2017 in suma de 25, pentru serviciul de publicitate imobiliar cu codul nr. 275.
Data soluionrii, Asistent Registrator,
Document care con ;ine date cu car?cter pe,'-sonaJ.PrDl.cP.ocicc_'",.::"::_e.",p_ce::_v_:'"d.::e __ci"le __L"e"gc_ii_'_'cc_, ,-6_77~/_2,-OO,-1:.:.~~_.~~~~~~P_ag:_I_·n_a_3~d_in_3~~_
PREEDINTE DE EDIN, CONSILIER LOCAL
VASILEME
SE IV-IONEL BUTA