Imperiul sacru - Constantin Severin - cdn4. sacru - Constantin ¢  222 Constantin Severin

download Imperiul sacru - Constantin Severin - cdn4. sacru - Constantin ¢  222 Constantin Severin

of 11

 • date post

  02-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  51
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Imperiul sacru - Constantin Severin - cdn4. sacru - Constantin ¢  222 Constantin Severin

 • @ Editura Agoo - Sibil rcL. 0745 I 679038; 0766 I 530777

  www.agnos.ro e-mail : editura_agnos@yahoo. com

  rsBN 97 8-97 3 -t9 4t -7 5 -2

  Constantin Severin

  IMPERIULSACRU ueNAsTIRr $I BISERTCI

  DIN NORDUL MOLDO\IEI

  Edigia a II-a, revizuitl de autor, cu o prefagi de Constantin Hrehor

  Editura AW Sibiu - 2018

 • CupnrNs

  Aureole gi ziduri .......5 MinistireaVoronel,loc sfrnt gi capodoperi. a artei universale. ..............1 I

  Sfrntul Daniil Sihastru a fost sfetnicul gi du- hovnicul lui $tefan cel Mare .....................12

  Zugravii au aparginut $colii de la Suceava ..........14 _[udecata de Apoi, mai veridici gi mai impresio-

  nanti dec6.t cea de la Capela Sixtini..". ....".1d Ministirea Sucevila, locul unde putem urca Scara virtugilor ................20

  O familie de eroi civilizatori ai Rominiei, po- loniei, Ucrainei gi Rusiei.... ......2I

  Maicile continui tradigia realizirii de obiecte de cult, cu o mare valoare artistici ............23

  Scara Sfrntului Ioan SciraruI.............. ...............2j Biserica MiriuS, prima catedrali rnitropolitani a Moldorrei.. ..............29

  Petru I Mugat gi prima Mitropolie a Moldovei...29 Actuala biserici inglobeazi fundaliile ctitoriei lui

  Petru I, prima catedrali mitropolitani. a Moldovei .........31 Gindul frumos gi temeinic al baronului Hur-

  muzachi.... ..............33 Mlnistirea RAgca, simbol al continuitigii, ln ciuda tuturor dezastrelor istorice, naturale gi morale... .......36

 • 222 Constantin Severin

  in decursul timpului, ctitorii Ministirii Ragca au fost Petru Rareg, Macarie, Costea Bicioc si Isaia....37

  Aici se afli mormAntul cronicarului Macarie, cel mai renumit episcop al Romanului din secolul al XVIJea. .............,39 Un veritabil Pisanello al Moldovei a pictat biserica din Arbore

  .A.rborele genealogic al familiei hatmanului Ar- bore.......... ............,,43

  Cel mai important monument funerar de sdl

  gotic din Moldova ...................46 Dragog Coman, un pictor de referingi Pentru

  arta romineasci ;i universali.......... .........,48 $coala de arti medievali de la Putna .......51

  Broderiile de la Putna sunt capodoPere ale ar-

  tei romAne;ti gi universale.......... ,.............,52 $coala de muzici bizantini de la Putna a avut

  'ecou in tot spaflul ortodoxiei. ...................54 Renagterea putneani din vremea mitropolitu-

  lui Iacob Putneanul .................56 Ministirea Humor a fost pictati de un Tizian al Sucevei..... ".............59

  Comoara de lingi minisdre.. ...........59 Un mesaj politic in imagini ..............62 O fresci descoperiti de pictorul George

  Lowendal ...............54 Biserica inllprea Sfintei Cruci din Pitriufi, prima lntrupare a stilului moldovenesc .............. .................66

  Singura ministire de maici ctitoriti de $tefan cel Mare .................67

  Picnrra a fost realizati de Gheorghios din Ti'icala...;.68

  Imperiulsacru 223 Masa ticerii de la Pitriugi..... ............70

  Biserica Domni,telor, fostul paraclis at C"4ii Domnegti. ..............73

  Biserica a fost pictati de coconii domnitorului gi ai boierilor moldoveni............. ..............73

  Catapeteasma, o piesi de referingi pentru ba- rocul moldovenesc.......... .........76 La moagtele Sftntului Grigore Teologul, cu maes- trul Ion lrimescu... ..................79

  Capul Sfintului GrigoreTeologul a star ascuns aproape 50 de ani, ln depozitul unui muzeu bucu- re$tean...... ..............80

  Istoricii contemporani recunosc meritele lui Alexandru Lipugneanu..............................;...............8 I

  Ei nu au purut si distrugi credinEa care silig- luia prin toate colgurile acestei ministiri.................... 84 Ministirea Probota - Capela Sixtini a Moldovei ......87

  Numele autorilor capodoperelor de la Probota au rimas pini tn prezent necunoscute....................... 88

  Dosoftei s-a cilugirit la Ministirea Probota......90 Picturile din naos gi dtaa punctul central d

  sftntului 1icag......... .................92 Minlstirea Teodoreni, sfAnta coloani vertebrali a Burduienilor .............

  Viaga agrrati a ctitorului mlnistirii.................... 9 j Pictorul Nicolae Sava a lncercat si repete ma-

  rea lecgie a lui Dragog Coman... ................96 llustrul locuitor aI Burdujenilor, Miron Costin.....98

  Minisdr€a Moldovila, loc al sihaguilor 9i sfin;ilor......l0l Un faimos centru de culturi gi spiritualitate

  ortodoxi..., ............101

 • 224 Constantin Severin Pictura exterioari, punctul de atracgie al mi-

  nistirii...... ............104 Ministirea SfAntul Ioan cel Nou, inima de raze gi sfingenie a Sucevei.. ...............108

  O complexi comuniune de stiluri;i ctitori din epoci diferite ............ .............109

  Apiritorul celest al Moldovei ............... ...........1 12 Biserica Adormirea Maicii Domnului din Igcanii \/echi, spaSul originar al Sucevei ...........1 16

  Minlstirea lui lagco, spagiul originar al Sucwei.... 116 Un sfrnt li.cag care poarti pecetea inconfunda-

  bili a ispravnicului de biserici Mihai Vitea2ul..........120 Prirna capitali a Moldovei, Baia, o Cenugireasl a unei nesfArgite tran2i,tii............... ........,..124

  Baia, un tArg inforitor in Evul Mediu .............125 Zestrea spirituali. a tirgului.. ...........127

  Biserica Sfantul Nicolae din Bllinegti, un monu- ment de riscruce al devenirii noastr€ cultural-istorice..l32 Portretul ctitorului ...............133

  La Volovig ;i Bilinegti apare pentru prima oari, in Moldova, impresionantul program icono- grafic al frescelor exterioare.. ...................136 Biserica hatmanului $endrea din Dolhegtii Mari, o poveste in piatri din secolul al XVlea ...141

  Destinul tragic al familiei $endrea ................... I 4 I O bisericl din vremea domniei lui Alexandru

  cel Bun..... Ministirea Bogdana din RidiuEi,un reper al fiin- tei noastre eterne ..........,.......147

  Ridiugi, sediul primei episcopii ortodoxe a Moldovei.. ................. ............148

  Imperiul sacru 225 Ministirea Bogdana ......150

  Biserica lui Gawil Tiotugan din Pirhiugi, o verita- bili fortireag[ a ortodoxiei.............. ......J54

  Pi.rhaugi, satul marelui logoft,t Gavril Ti'otusan .... b5 Biserica Duminica Tirturor Sfi ngilor.... ............. | 57

  Biserica Sf. Dumitru din Suceava, ctitoria Pescaru- lui miraculos............. ............160

  Caracterul monumental si decorativ al sfhntu- lui licas ................161

  Locul unei impresionante desfiguri"ri de forEe creatoare... ............163

  Deschiderea, toleranga gi spiritul ecumenic de la curtea lui Petru Rarq........ ..................165 Biserica Sfhntul Ilie, ctitoria lui $tefan cel Mare, uitati la marginea Sucevei... ...................169

  O descoperire senzagional5. - vechi biserici mol- dovenesti cu acoperisuri din gigle divers colorate ........170

  Mini"stirea a fost desfiinpati de sti.p6.nirea aus- tro-ungari ............I72

  Mitropolitul Varlaam, un mare susginitor al mi.ni.stirii .............174 Biserica SfAnta inviere, pasi.rea Phoenix a Sucevei..178

  Elena Doamna, so;ia lui Petru Rares ................I79 Un tunel al duratei si comuniunii ecumenice...180 Pictura se remarci. prin echilibrul perfect din-

  tre imagini si formele arhitecronice.......................... I 82 Biserica Sfintul Nicolae, un monument remarca- bil, altidati hulit de suceveni.................................. 1 86

  Cei doi ctitori ai bisericii ................187 un monument remarcabil, cu un accentuat

  aspect decorativ .... 189

 • 226 Constantin Severin

  Oragul Siret, un loc important in geografia sacri a Moldovei..

  Margareta-Musata, eminenga cenusie a orasu- lui Siret................. ................192

  Biserica Sfbnta Tieime, un protorip penrru sri- lul moldovenesc din vremea lui Stefan cel Mare.......195 Biserica inilgarea Sfintei Cruci din Volovi!, testa- mentul de piatri al lui $tefan cel Mare .,.................199

  Volovif, fost ocol domnesc .............2A0 Biserica inilEarea Sfi ntei Cruci........ .................202

  Mini.stirea Dragomirna, o gcoali de arti gi spiritu- alitate cregtine..... ..................207

  ,,Un Cristofor Columb, inchis intr-o mlnistire"....208

  $coala de arti si spiritualirate crestine de la Dragomirna...............

  Cuviosul Paisie a stat 12 ani la Ministirea Dragomirna...........................r.... ............212 Biserica Sfrntul Dumitru dn Zahareqti, blazonul de piatri gi duh al unei vechi agezi.ri

  Satul cu locuitori sosigi de pesre munf i,...........214 O corabie de piatri plini de gragie, simplitate

  gi farmec... .....,.......217

 • Mi.Ni.suREA VonoNnfr

  $r cAPoDopnni" A ARTEr

  A LOC SFANT

  UNIVERSALE

  O imensi frunte boltiti., aProape mai mare decit restul chipului incadrat de barba gi mustifle gri-alb, cu nigte ochi pitrunzitori, care par a scruta dincolo de toate, direct in ierarhia luminii, totul cuprins in cercul de aur al unei sfinte aureole. Numai aga Poate lncepe povestea sacri a Mi.nistirii Voroneg, de la chipul transfigurat de pacea dinspre ginduri al Sfrntului Cuvios Daniil Sihas- tru, zugrivit pe peretele sudic, lingi portalul de intrare.

  Locuri ale deschiderii pentru lumina cereasci, mul-

  te ministiri din nordul Moldovei sunt in acela;i timp intruparea eternului arhetip Thii gi Fiu, deoarece au fost inilgate de $tefan cel Mare gi impodobite ulterior, cu