imobilizari necorporale si financiare ¢  Curs 1 Active imobilizate 5. Active

download imobilizari necorporale si financiare ¢  Curs 1 Active imobilizate 5. Active

of 20

 • date post

  23-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of imobilizari necorporale si financiare ¢  Curs 1 Active imobilizate 5. Active

 • 1

  Curs 1

  Active imobilizate

  5. Active imobilizate necorporale

  6. Active imobilizate financiare

  7. Metode de amortizare

  8.Reevaluarea imobilizarilor

  Defini Ńie: Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi de Ńinut pentru utilizare în procesul de produc Ńie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închi riat ter Ńilor sau pentru scopuri administrative

  Recunoastere : - dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică;

  - costul activului poate fi evaluat în mod credibil;

  Structur ă : A. Cheltuielile de constituire; B. Cheltuielile de dezvoltare; C. Concesiunile, brevetele, licen Ńele, mărcile, contracte şi activele similare cu excep Ńia celor create de entitate; D. Fondul comercial; E. Alte imobiliz ări necorporale

  5.1. Structura şi criteriile de recunoa ştere a INC

  5. Active imobilizate necorporale

 • 2

  A. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

  Defini Ńie: Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile oc azionate de înfiin Ńarea sau dezvoltarea unei entit ăŃi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de ac Ńiuni şi obliga Ńiuni, precum şi alte cheltuieli de aceast ă natur ă, legate de înfiin Ńarea şi extinderea activit ăŃii entit ăŃii)

  Amortizare: maximum 5 ani

  Obs. În limita cheltuielilor de constituie neamortiz ate nu pot fi distribuite profituri, dac ă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate.

  Conturi opera Ńionale utilizabile: 201”Cheltuieli de constituire” 2801 “ Amortizarea cheltuielilor de constituire” 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

  imobiliz ărilor”

  Prezentare în bilan Ń: VCN = Sd201- Sc2801

  Exemplu – chelt. de constituire

  Exemplu:

  Asociatul unic al X SRL depune în casierie un avans d e 1.500 lei cheltuit integral pentru constituirea societ ăŃii. Dup ă începerea activit ă- Ńii asociatul î şi retrage avansul depus. Se amortizează în cinci ani (N; N+4) dup ă care se derecunosc in contabilitate.

  Rezolvare:

  1. depunere numerar 5311 = 4551 1.500 2. achitare chelt. de constituire 201 = 5311 1.500 3. restituire numerar 4551 = 5311 1.500 4. amortizarea chelt. de constituire 6811 = 2801 300

  (N, N+4) 5. scoaterea din evidenŃă (N+4) 2801 = 201 1.500

  B. Cheltuieli de dezvoltare

  Defini Ńie: Imobiliz ările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt gen erate de aplicarea rezultatelor cercet ării sau a altor cuno ştin Ńe în scopul realiz ării de produse sau servicii noi sau îmbun ătăŃite substan Ńial, înaintea stabilirii produc Ńiei de serie sau utiliz ări.

  Amortizare : durata contractului sau durata de utilizare, după caz (dacă este mai mare de 5 ani trebuie justificată)

  Obs. În limita cheltuielilor de constituie neamortiz ate nu pot fi distribuite profituri, dac ă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate.

  Conturi opera Ńionale utilizabile: 203”Cheltuieli de dezvoltare” 2803 “ Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” 2903 “Ajust ări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare” 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz ărilor” 6812 “Cheltuieli de exploatare privind ajust ările pentru deprecierea imobiliz ărilor” 7813 “Venituri din ajust ări pentru deprecierea imobiliz ărilor”

  Prezentare în bilan Ń: VCN = Sd 203- Sc2803 - Sc2903

 • 3

  Exemplu – chelt. de dezvoltare

  Exemplu:

  Se prime şte factura privind un studiu de dezvoltare aferent lans ării unui produs: valoarea studiului 50.000 lei, TVA 24%. Fact ura se achit ă ulterior prin banc ă. Perioada de amortizare este de 5 ani. La expirarea perioadei de amortizare cheltuielile de dezvoltare sunt scoase d in eviden Ńă.

  Rezolvare:

  1. Înregistrarea facturii: % = 404 62.000 203 50.000 4426 12.000

  2. Achitarea facturii 404 = 5121 62.000

  3. Amortizarea anual ă 6811 = 2803 10.000

  4. Scoaterea din eviden Ńă 2803 = 203 50.000

  C. Contabilitatea concesiunilor….

  Defini Ńie: Concesiunile, brevetele, licen Ńele mărcile comerciale şi alte active similare aportate, achizi Ńionate sau dobândite pe alte c ăi, se înregistreaz ă în conturile de imobiliz ări necorporale, la valoare de aport (just ă), costul de achizi Ńie sau costul de produc Ńie, dup ă caz.

  Amortizare: durata contractului de concesiune, utilizare, protecŃie

  Conturi opera Ńionale utilizabile: 205 ”Concesiuni, brevete, licen Ńe, mărci comerciale, drepturi şi active

  similare“

  2805 “Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licen Ńelor, m ărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”

  2905 “Ajust ări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, li cen Ńelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”

  6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz ărilor”

  6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajust ările pentru deprecierea imobilizărilor”

  7813 “Venituri din ajust ări pentru deprecierea imobiliz ărilor”

  Prezentare în bilan Ń: VCN = Sd205- Sc2805 - Sc2905

  Exemplu – concesiuni, brevete….

  Exemplu:

  Se concesioneaz ă un zăcământ de substan Ńe minerale utile pentru o perioad ă de 10 ani, pre Ńul concesiunii fiind negociat la 2.000.000 lei, iar redeven Ńa anual ă la 200.000 lei. S ă se înregistreze amortizarea anual ă, începând cu exerci Ńiul financiar N, plata prin virament bancar a redev enŃei anuale şi scoaterea din eviden Ńă a concesiunii la expirarea contractului de concesiune.

  Rezolvare: 1. Înregistrarea valorii concesiunii: 205 = 167 2.000.000 2. Înregistrarea amortiz ării anuale: 6811 = 2805 20.000 3. Achitarea redeven Ńelor anuale: 167 = 5121 20.000 4. Scoaterea din eviden Ńă: 205 = 2805 2.000.000

  Mecanismul ajust ărilor pentru depreciere:

  Recunoa şterea deprecierii 6813 = 2905 Derecunoa şterea deprecierii 2905 = 7813

 • 4

  D. Contabilitatea altor imobilizări necorporale

  Defini Ńie: În cadrul altor imobiliz ări necorporale se înregistreaz ă programele informatice create de unitate sau achizi Ńionate de ter Ńi pentru necesit ăŃile de proprii utilizare, precum şi alte imobiliz ări necorporale.

  Amortizare: durata estimat ă de utilizare

  Conturi opera Ńionale utilizabile: 208 ”Alte imobiliz ări necorporale” 2808 “Amortizarea altor imobiliz ări necorporale” 2908 “Ajust ări pentru deprecierea altor imobiliz ări necorporale” 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobiliz ărilor” 6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajust ările pentru deprecierea

  imobiliz ărilor” 7813 “Venituri din ajust ări pentru deprecierea imobiliz ărilor”

  Mecanismul ajust ărilor pentru depreciere Recunoa şterea deprecierii: 6813 = 2908 Derecunoa şterea deprecierii: 2908 = 7813

  Prezentare în bilan Ń: VCN = Sd208- Sc2808 - Sc2908

  Exemplu – alte imob. necorporale

  Exemplu:

  Se achiziŃionează un program informatic având un cost de achiziŃie 6.000 lei plus TVA 19%; durată de utilizare 3 ani, după care se scoate din evidenŃă.

  Rezolvare: 1. achizi Ńia programului informatic: % = 404 7.440

  208 6.000 4426 1.440

  2. amortizarea anual ă a programului: 6811 = 2808 2.000

  3. scoaterea din eviden Ńă: 2808 = 208 6.000

 • 5

  Defini Ńie: sume investite în titluri de valoare (ac Ńiuni, obliga Ńiuni, etc) sau în crean Ńe financiare cu exigibilitate mai mare de un an, ge neratoare de venituri financiare, sub forma dividendelor, dobânz ilor, etc.

  Evaluarea ini Ńială: cost de achizi Ńie sau valoare determinat ă de dobândire a acestora; În situa Ńiile financiare consolidate pot fi recunoscute la v aloarea just ă,

  Structur ă: A. Titluri (ac Ńiuni) de Ńinute în entit ăŃi afiliate; B. Titluri (ac Ńiuni) de Ńinute în entit ăŃi neafiliate; C. Titluri puse în echivalen Ńă (interese minoritare in alte

  entit ăŃi) D. Alte titluri imobilizate; E. Crean Ńe imobilizate (generate de regul ă de împrumuturi

  acordate entit ăŃilor afiliate şi neafiliate)

  ! Imobiliz ările financiare nu se amortizează, dar pot fi supuse deprecierii, dac ă

  Valoarea de inventar < Valoarea contabil ă

  6. Active imobilizate financiare

  A. AcŃiuni deŃinute în entităŃile afiliate

  Defini Ńie: sunt titluri de participare la capitalul entit ăŃilor (societ ăŃilor) prin care se de Ńine majoritatea drepturilor de vot

  Recunoa ştere:

  În contabilitatea curent ă: la valoarea determinat ă conform contractului de dobândire

  În bilan Ń: la valoarea efectiv eliberat ă (propor Ńia în care titlurile dobândite au fost puse efectiv la dispozi Ńia dobânditorului)

  Conturi opera Ńionale utilizabile: A 261 “Ac Ńiuni de Ńinute în entit ăŃi afiliate” P 2691 “V ărsăminte de efectuat pt. ac Ńiunile de Ńinute în entit ăŃi

  afiliate” P 2961 “Ajust ări pentru pierderea de valoare a ac Ńiunilor de Ńinute în

  entit ăŃi afiliate” 6863 “Chelt.financiare pt. ajust ările de pierderea de valoare