imobilizari necorporale si financiare CIG Curs si Sem...¢  D. Contabilitatea

download imobilizari necorporale si financiare  CIG Curs si Sem...¢  D. Contabilitatea

of 20

 • date post

  27-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  11
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of imobilizari necorporale si financiare CIG Curs si Sem...¢  D. Contabilitatea

 • 1

  Curs 1

  Active imobilizate

  5. Active imobilizate necorporale

  6. Active imobilizate financiare

  7. Metode de amortizare

  8.Reevaluarea imobilizarilor

  DefiniŃie: Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deŃinut pentru utilizare în procesul de producŃie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terŃilor sau pentru scopuri administrative

  Recunoastere : - dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică;

  - costul activului poate fi evaluat în mod credibil;

  Structură : A. Cheltuielile de constituire; B. Cheltuielile de dezvoltare; C. Concesiunile, brevetele, licenŃele, mărcile, contracte şi activele similare cu excepŃia celor create de entitate; D. Fondul comercial; E. Alte imobilizări necorporale

  5.1. Structura şi criteriile de recunoaştere a INC

  5. Active imobilizate necorporale

 • 2

  A. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

  DefiniŃie: Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinŃarea sau dezvoltarea unei entităŃi (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acŃiuni şi obligaŃiuni, precum şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinŃarea şi extinderea activităŃii entităŃii)

  Amortizare: maximum 5 ani

  Obs. În limita cheltuielilor de constituie neamortizate nu pot fi distribuite profituri, dacă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate.

  Conturi operaŃionale utilizabile: 201”Cheltuieli de constituire” 2801 “ Amortizarea cheltuielilor de constituire” 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea

  imobilizărilor”

  Prezentare în bilanŃ: VCN = Sd201- Sc2801

  Exemplu – chelt. de constituire

  Exemplu:

  Asociatul unic al X SRL depune în casierie un avans de 1.500 lei cheltuit integral pentru constituirea societăŃii. După începerea activită- Ńii asociatul îşi retrage avansul depus. Se amortizează în cinci ani (N; N+4) după care se derecunosc in contabilitate.

  Rezolvare:

  1. depunere numerar 5311 = 4551 1.500 2. achitare chelt. de constituire 201 = 5311 1.500 3. restituire numerar 4551 = 5311 1.500 4. amortizarea chelt. de constituire 6811 = 2801 300

  (N, N+4) 5. scoaterea din evidenŃă (N+4) 2801 = 201 1.500

  B. Cheltuieli de dezvoltare

  DefiniŃie: Imobilizările de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinŃe în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăŃite substanŃial, înaintea stabilirii producŃiei de serie sau utilizări.

  Amortizare: durata contractului sau durata de utilizare, după caz (dacă este mai mare de 5 ani trebuie justificată)

  Obs. În limita cheltuielilor de constituie neamortizate nu pot fi distribuite profituri, dacă acestea nu sunt acoperite de rezerve distribuibile sau profituri reportate.

  Conturi operaŃionale utilizabile: 203”Cheltuieli de dezvoltare” 2803 “ Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare” 2903 “Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare” 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 6812 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor” 7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

  Prezentare în bilanŃ: VCN = Sd203- Sc2803 - Sc2903

 • 3

  Exemplu – chelt. de dezvoltare

  Exemplu:

  Se primeşte factura privind un studiu de dezvoltare aferent lansării unui produs: valoarea studiului 50.000 lei, TVA 24%. Factura se achită ulterior prin bancă. Perioada de amortizare este de 5 ani. La expirarea perioadei de amortizare cheltuielile de dezvoltare sunt scoase din evidenŃă.

  Rezolvare:

  1. Înregistrarea facturii: % = 404 62.000 203 50.000 4426 12.000

  2. Achitarea facturii 404 = 5121 62.000

  3. Amortizarea anuală 6811 = 2803 10.000

  4. Scoaterea din evidenŃă 2803 = 203 50.000

  C. Contabilitatea concesiunilor….

  DefiniŃie: Concesiunile, brevetele, licenŃele mărcile comerciale şi alte active similare aportate, achiziŃionate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporale, la valoare de aport (justă), costul de achiziŃie sau costul de producŃie, după caz.

  Amortizare: durata contractului de concesiune, utilizare, protecŃie

  Conturi operaŃionale utilizabile: 205 ”Concesiuni, brevete, licenŃe, mărci comerciale, drepturi şi active

  similare“

  2805 “Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenŃelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”

  2905 “Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenŃelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare”

  6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor”

  6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”

  7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

  Prezentare în bilanŃ: VCN = Sd205- Sc2805 - Sc2905

  Exemplu – concesiuni, brevete….

  Exemplu:

  Se concesionează un zăcământ de substanŃe minerale utile pentru o perioadă de 10 ani, preŃul concesiunii fiind negociat la 2.000.000 lei, iar redevenŃa anuală la 200.000 lei. Să se înregistreze amortizarea anuală, începând cu exerciŃiul financiar N, plata prin virament bancar a redevenŃei anuale şi scoaterea din evidenŃă a concesiunii la expirarea contractului de concesiune.

  Rezolvare: 1. Înregistrarea valorii concesiunii: 205 = 167 2.000.000 2. Înregistrarea amortizării anuale: 6811 = 2805 20.000 3. Achitarea redevenŃelor anuale: 167 = 5121 20.000 4. Scoaterea din evidenŃă: 205 = 2805 2.000.000

  Mecanismul ajustărilor pentru depreciere:

  Recunoaşterea deprecierii 6813 = 2905 Derecunoaşterea deprecierii 2905 = 7813

 • 4

  D. Contabilitatea altor imobilizări necorporale

  DefiniŃie: În cadrul altor imobilizări necorporale se înregistrează programele informatice create de unitate sau achiziŃionate de terŃi pentru necesităŃile de proprii utilizare, precum şi alte imobilizări necorporale.

  Amortizare: durata estimată de utilizare

  Conturi operaŃionale utilizabile: 208 ”Alte imobilizări necorporale” 2808 “Amortizarea altor imobilizări necorporale” 2908 “Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale” 6811 “Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor” 6813 “Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea

  imobilizărilor” 7813 “Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”

  Mecanismul ajustărilor pentru depreciere Recunoaşterea deprecierii: 6813 = 2908 Derecunoaşterea deprecierii: 2908 = 7813

  Prezentare în bilanŃ: VCN = Sd208- Sc2808 - Sc2908

  Exemplu – alte imob. necorporale

  Exemplu:

  Se achiziŃionează un program informatic având un cost de achiziŃie 6.000 lei plus TVA 19%; durată de utilizare 3 ani, după care se scoate din evidenŃă.

  Rezolvare: 1. achiziŃia programului informatic: % = 404 7.440

  208 6.000 4426 1.440

  2. amortizarea anuală a programului: 6811 = 2808 2.000

  3. scoaterea din evidenŃă: 2808 = 208 6.000

 • 5

  DefiniŃie: sume investite în titluri de valoare (acŃiuni, obligaŃiuni, etc) sau în creanŃe financiare cu exigibilitate mai mare de un an, generatoare de venituri financiare, sub forma dividendelor, dobânzilor, etc.

  Evaluarea iniŃială: cost de achiziŃie sau valoare determinată de dobândire a acestora; În situaŃiile financiare consolidate pot fi recunoscute la valoarea justă,

  Structură: A. Titluri (acŃiuni) deŃinute în entităŃi afiliate; B. Titluri (acŃiuni) deŃinute în entităŃi neafiliate; C. Titluri puse în echivalenŃă (interese minoritare in alte

  entităŃi) D. Alte titluri imobilizate; E. CreanŃe imobilizate (generate de regulă de împrumuturi

  acordate entităŃilor afiliate şi neafiliate)

  ! Imobilizările financiare nu se amortizează, dar pot fi supuse deprecierii, dacă

  Valoarea de inventar < Valoarea contabilă

  6. Active imobilizate financiare

  A. AcŃiuni deŃinute în entităŃile afiliate

  DefiniŃie: sunt titluri de participare la capitalul entităŃilor (societăŃilor) prin care se deŃine majoritatea drepturilor de vot

  Recunoaştere:

  În contabilitatea curentă: la valoarea determinată conform contractului de dobândire

  În bilanŃ: la valoarea efectiv eliberată (proporŃia în care titlurile dobândite au fost puse efectiv la dispoziŃia dobânditorului)

  Conturi operaŃionale utilizabile: A 261 “AcŃiuni deŃinute în entităŃi afiliate” P 2691 “Vărsăminte de efectuat pt. acŃiunile deŃinute în entităŃi

  afiliate” P 2961 “Ajustări pentru pierderea de valoare a acŃiunilor deŃinute în

  entităŃi afiliate” 6863 “Chelt.financiare pt. ajustările de pierderea de valoare a IF” 7863 “Venituri financiare pt. ajustări de pierderea de valoare a IF”

  Prezentare în bilanŃ:

  VCN = Sd261- Sc2691 - Sc2961

  Exemplu – acŃiuni la ent