i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian...

of 7 /7
uzAn PoPEscu POVESTIRI DIN DEALUL CU ULMI (zot5 - zotg) LIMES 2019

Transcript of i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian...

Page 1: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

i:*

.-t,;r:t;riiit

uzAn PoPEscu

POVESTIRIDIN DEALUL CU ULMI

(zot5 - zotg)

LIMES2019

Page 2: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

CupnrNs

Note bio-bibliografi ce .... :................ i.............. ...... 17 3

Page 3: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

l

j

;'l

O zton CnAcruN

Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd oanumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qinu fdrd un anumit sentiment al tArziului pecare-l avea de mai multi vreme in suflet.Plecase la !arX. De dimineali ddduse in TArguJiu colXcei sau eugenii de pildrii salr deColindefi, aga cum se splrnea in Dealul cu Ulmi.Colindeli, da. Probabil de la colindX sau de la acolinda. Probabil de la substantiv sau de la verb.Apoi, dupd masa, plecase la !ar5. plecase la lardchemat de fratele siu Vasile sd vin6 de Criciun,din Ajun, sd vadd lumea la colindat...

Multe se schimbaserd Ei multe nu mai erauca in vremea copildriei sale fericite din ValeaFrasenului! in Valea Frasenului in Colindeli semerge seara, dupd ce se intunecd. in Valea cuTrestii unde locuia sora sa Diana se mergea inColindeli ziua. Ziua pe la ora douisprezece. Agaera obiceiui. intr-un loc dimineala, in altul ziua,in altul seara...

Vizuse din maqin5 cum in BXleqti, StrAmbaVulcan qi Drigotegti centru lumea iesise in pitXrdi

dupl amiaza. S[ fi fost orele cinci duph amiaza,

cSci inci era lumin5, nlt se intunecase.Era o vreme frumoasd Ei era foarte cald

pentru finalul lunii decembrie' Se intunecase

bine cAnd, dup[ ce-l salutase pe George cel mic,in Luncd-n vale, pe nepotul sXu cum ar veni,dupd ce-l salutase Ei pe Costic[ GuqilX, pe

preotul in prezent pensionar, dttp[ ce acesta-l

rugase sh se intoarcd vreo cAliva paqi, Lucianera cu Andrei, cr-r bSiatul lui, da, qi Guqild ilrugase sh se iutoarcd pulin, ii rugase cle fapt; qi

Ie diduse un col[cel qi o eugenie qi-i spusese luiAndrei ce mare te-ai ficut, intr-adev5r b[iatulera cam cu o iumdtate de cap mai inalt decAt

tatil lui, dar qi decAt preotul, &9&, ei iqi

continuaserd drumul, urcaser5. Dealul c1e laCeroi qi ajunseser5 acas[...

Acash. Acas[ pentru al doilea Criciun inabsenla mamei Minodora. F6r[ mamaMinodora, decedat[ cam de un an Ei jumdtate

aproape... A c5rei absen!5 o resimleau dureroscu tolii.

Da. Sigur cd se bucuraser[ de revedere

fralii. Vasile iqi cumpdrase un laptop nou, daravea Ei o tableti inc[ neutilizat[.

in Colindeli, ca niciodat5., nu apdruse IonCapac, dar nici Ion C[rare. De ce nu veniserS. cei

doi era inc[ un fapt neelucidat. Curios lucru, se

gAndise Lucian, mai ales c[ vorbise cu Ion

Page 4: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

Capac la telefon pe cAnd se afla in TArgu Jiu. infine...

Un Cr5ciun nu cum erau cele de altddatd.Unul tdr5 stele, copiii l1u se rnai duceau custeaua. nSi firi viclei, de altfel. Singurii care mairdmdseser5 in via!5 din grupul care mersesecAndva cu vicleiui, intr-o vreme cAnd Lucian eraincd un copilandru, erau ingerelu Belengher qiDinu! Ionifd, minerul. Ultimul mergea maigreu, gchiopXta. il durea un picior. ingerelu,insX, se linea incd destul de bine...

Pe mulli colinddtori Lucian nu-i cunoqtea.Adici pe cei tineri, pe cei pAnd in treizeci de ani.C[ci vreo dou5zeci qi qase trecuser5 de cAndplecase el din Dealul cu Ulmi. De cAnd sedepdt'tctse... Ehei, cuscrule, mata eqti bdiatdeqtept, mAnca-!-aq curu', ii zisese in vara aceeaa anului 1p9o Viorel Scorbur5, tale eEti bdiatdeEtept, iote zAci cd luagi concursul, gata, cemai, o sd pleci la oraE... Te depdrtezi... Tedepdrtezi, cuscrule. Da'sd mai vii pi la noi, cb osd ne fie dor de mata, cd egti bdiat bun. gi lu'Gelucu, lu' nepotu', o s5-i fie dor. C-ai fostprofesoru' lui...

AEa. gi Costicd Ochiu ii spusese qi el da,domnu' I,ucian, da si mai vii, s[ rnai vii pi lanoi, cd sd" supdrd locu', dacd nu vii... AEa, segAndise Lucian, ce ciudat, ce vrea Ssta sd spund,ci se supiri locul? Cum adic5 se supdrd locul?

in fine...Costic[ Ochiu avea qi el ciuddleniilelui...

Da. Chestia cu suplrarea locului era a luiCostic[ Ochiu, dar chestia cu depirtarea era alui Viorel Liniaru. De fapt a lui Viorel Scorbtir5',

Xsta era numele lui real, tot aqa curl nulnele la

fel de real al lui CosticX Ochiu era Costic[Ruqescu, dar el ziceades b[, nu md sup5.ra, c5-1'

umflu ochiu', da, gi de atunci copiii mai

strengari ii ziseserd Ochiu, hai se-t' umfluochiu', da... $i aqa rdmXsese cum Ei lui Scorbur[i se mai ziceaEi Viorel 18 Gorj, dar, in cazul s5u,

el iqi spusese aEa... insi supdrat nu ela niciItuqescu pentru cd i se spunea Ochiu'..

La asta se gAndise pulin Lucian Ionescu a

cloua zi, in chiar zitta de Criciun, cAnd se

hotXrAse s[ coboare de pe deal, din Vaiea

l.-rasenului s[ meargd pAn[ in Dealul cu Ulmi, labiseric[ qi la cimitir sh pun[ lumAn[ri, sd

aprind[ lumAndri la mormAntul pirinlilor qi al

rtrdelor.CoborAse dealui qi, aEa cum ii era obiceiul,

iqi aruncase prir.irea roat5, o expresie care*i

pl5cea, desigur, privise qi spre Capul Piscului Ei

Valea Salciei, acolo nu se vedea lipenie de om,

or fi obosili, se gAndi el, or fi stat mai mult lapetrecere, aSa e cu sbrb[torile, iar acum se

odihnesc... $i spre Piscul CArligelor qi spre Dos'

Nici acolo nu se zdrea nimic, de altfel nici nu

erau case, ci doar p[durea... Ajuns in Lunc6,

11

Page 5: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

l

.l

.i*ilLi

1

privi gi por{ile frumoase, Ei casa oarecum in stiloccidental a nepotului Cristi, Cristi s-a luatdupd Ion Turturic[ al cdrui bdiat s-a stabilit inStrasbourg, Cet5lin, da, Cdtdlin Turturici, iarIon qi-a ridicat o c5su!5 cu arhitecturd specificd,da, ceva occidental cum zice qi Georgel luicb,Ssta a lucrat mult in construclii in Franla,desigur, Ies mdtiers du battmenf, cum se zice,mi-a spus qi anul trecut, anul dsta insd nu l-amintAlnit in Paris Ei nici nu aveam curn, eu nu amstat mult, doar doud zile qi jum[tate, clar qi maimult de stdteam nlr aveam cum sd-l intAlnesc,cd el era in Dealul cu Ulmi. in refacere, cum iiplace sd spund... Cred cI Ei Cristi a petrecutbine, cd nici la el nu se rrede nicio migcare, aSa,doar nepotul George il salutase iar, cum l-asalutat Ei aseard, te duci la bisdricd il intrebase,da, rdspunsese el, md duc sd pun, sd aprind cAteo lumAnare la morlii noqtri, ftisdi Ei io,r[spunsese George cel mic, md-ntors5i acu' ojuma'de or5... George era mai tradilionalist, peei nu-l impresionau, cum zicea, chestiile in stiloccidental, ce iia nu-s tot oameni, nu*s ca Einoi, aEa...

Ajunsese Lucian insolit de Andrei, debdiatul sdu, chiar in Dealul cu Ulmi Ei trecuse decasa Ei de cArciuma lui Jicdnescu, a lui Miti![,de fapt erau mai multe case, biielii lui, Cezar EiOctavian, Iucrau in Italia de mai multd vremeqi-Ei fdcuserd gi ei case...

L2

$i uite, qcoala e neschimbat[. Doar localulvechi e dhrdpdnat pulin, iar cdminul culturai e

jalnic. Mai bine l-ar fi demolat de tot, se gAndi

Lucian.Pe partea opusi cdminului cultural se

vedea casa lui Costic[ Ochiu qi ceva mai incoloczrsa lui Costic[ Bujor, qoferul care fusese inColindeli cu o seard mai inainte qi c[ruia i se

rnai spunea gi Dumpdru. Costic[ Dumpdru, dinperioada cAnd, prin anii optzeci, prin optzeci qi

ceva, cAnd Lucian era incd profesor in Dealul cu

Ulmi qi preda gi la seral qi-l avea elev, deqi era

nrai mic doar cu doi ani decAt el, da, dar era

bine, la seral se fhcea doar francezl nu qi

onglez[ Ei atunci Costicd Bujol era qofer pe ortrbld de maqin[ gi el insuEi ii zisese maginiirlumplr, dumpdru', c[ au vere dumpiru', iar nunr[ ascult[ dump5ru' qi al$i ii spuseseri luit)umphru. Costic[ Dumphru care in prezentlucra ca Eofer la Penitenciar la TArgu Jiu qi ficear:nrsuri de autoapirare... $i la seral Costic5l)ump[ru avea sd vadi poza lui Alfred de Vigny,o pozi care de altfel ii pl5cuse qi care, spunea el,

il reprezint[ pe domnu' Alfred..' Ce mai, era,

l'nsese frumos! Dar Lucian se depitrtcse... $iLirnpul trecuse...

Nici la Costici Ochiu nu se vedea nimeniplin curte. Nu se vedea qi pe undeva lui Lucian ise p[ru cumva normal, Costic[ Ei ai luitlecuser[ printr-o tragedie cumplit5.'. Maria,

Page 6: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

l

l

,1

I

solia lui, cdzuse, se impiedicase gi cdzuse pestecildarea in care topea untura de porc qi murisein spital la BucureEti, al[turi de victimele de laclubul Colectiv... 2ot5 nu fusese un an preabun...

Uite cd nici Ion TurturicX nu prea std princurte, se mai gAndi Lucian. Dar poate o fi, cineqtie, prin MItdsari... Nu se prea inlelege cunevastd-sa, e o problemd mai veche... Ei, dar cevdd acolo? La vreo dou5zeci de metri mai in1a!5? Nu se poate! El e? Da, el este! $i LucianstrigS:

- Mei, cuscru'Vio!Omul se opreEte pulin din mers gi apoi se

intoarce incet. Lucian l-a vdzut bine. Viorel rBGorj aratd ceva de groazd! Zici cd e la vreuncarnaval bizar. Straniu. in piciorul stAng are ocizmd de culoare albastru inchis, iar in picioruldrept o cizm5 de culoare galbend. Nu s-ar puteaspune ci are palton, dar nici Eubi nu are. Nicipufoaici. E o haini ciudatS, portocalie din careatArn[ o fAgie. Cizmele sunt bune, nu suntrupte! Lucian le vede bine acum, aEa cum vedeqi c[ciula, parc5 mai degrabi de copii, de pecapul bdrbatului. Are in jur de gaptezeci de aniViorel acum. Cam aqa... Cam aga Ei o barbi deaproape o jumdtate de palmd.

- Oooh! Ce bine! exclam5 omul Ei adaugi:- Ce bine! Mai venigi pi la noi, cuscre! C6

te-ai cant depdrtat...- Mai venii, domnule Vio! Ce mai faci?

- Ehei, cuscrule, pii ce sdzdc? Ciaca, paca,

las' c[ merge... Pensionar. Am pensie de nouinrilioane, vorba aia... Zhce ani de subteran! $imi-au mai g5sAt vreo cinci in plus, lucra!' Ei

irqtia...

- E bine, cuscre Vio!

- ii bine, nu zAc. Cd p[durea am luat-o,trei pogoane, qi vara cAnt din frunz5... Libertatemaxitnd. Totu-i liniar, cum Etii. $i mi mai duc qi

pi la Briusel cAn'mX plichisXsc...Vrea s5 spuni cd atunci cAnd se plictiseqte

se duce pe ia Mdt5sari. El nu a plecat niciodatdrlin !ar[, il sperie chiar qi gAndul cd ar puteapleca vreodat[. Iar MXtdsariul, localitateasituat[ \a zece kilometri distanld, e pentru el

llruxelles. il priveEte atent pe Lucian qi apoi ilintreab[:

- Da' matale un'e plecaEi, cuscre?

- MA duc pAni la bisericX sd aPrind o

ItrmAnare la mormAntul p[rinlilor qi alrudelor...

- Aha... Bine, cuscre, bine faci. Cd 'mneata

tc-ai depdrtat qi vii mai rar... Iote, acu mi abatclin drum, cd mX duc pAn' la un pretenar inLinia Dealului cu Ulmi! S[ trdieqti, cuscrule...

- Si tr5ieqti, domnule Vio!Oare chiar aqa m-rm dePdrtat eu? se

gindeEte Lucian, continudndu-qi drumul cu

Andrei lAngd el. Poate... Dar, oricum, locui,locurile nu*s sup[rate... Cd despre ele tot scriu

Ei voi scrie...

15

Page 7: i:* POVESTIRI DEALUL CU ULMI din... · 2019. 7. 19. · l j;'l O zton CnAcruN Plecase atunci Lucian Ionescu nu fdrd o anumit[ indoiald, nu tdri o anumiti tristele qi nu fdrd un anumit

Oeunm supAnanr

- Aga este, cum spui, ii rdspunse luiLucian sora sa mai micd Diana, care locuia inValea cu Trestii qi era invdl5toare in Dealul cuUlmi. Terminase de altfel gi Facultatea deLitere, de mai mulli ani, insd preferase sdrimAni sd predea la clasele mici.

Se aflau chiar la Diana acasi, in Valea cuTrestii, Lucian mai mergea uneori gi pe acolo,mai din nostalgie, mai din amuzament, maia\/ea Ei vreo doi-trei prieteni, clar era mereu avidde noutd1i... Oamenii din Valea cu Trestii aveauo psihologie aparte, se deosebeau net de cei clinDealul cu Ulmi Ei de cei din Valea Frasenului. inu,eek-end, le plicea, mai ales femeilor, si steape banc5, la poart5, qi sX rnai, cum le pl5cea sdspun[, sX mai tdinuiascd... Sd discute, deci.Numai cd, cei din Dealul cu Ulmi erau fbartecritici fa{i de aceastX atitudine, c6, ziceauei, nutXinuie, vezAl' de treabd, omule, cX aia nu_itain5, nu tdinuie... Stau Ei bdznesc, cX doar gti!'gi voi, to!' c[ mai multe policre ca-n Valea cuTrestii nu gisdqti niciun'e... Sunt vesti!' pentru

aga ceva... Da. $i lui Lucian ii pl5cea sd-i

numeasci cu termeuul pe care-l folosise mai

demult, pe cAnd triia, nenea Simion PdtraEcu,

venit uneori de la CAmpina in Valea Frasenului,t:lanurile... Iar pe cei din Valea Salciei, pe cei

clin neamul lui Belea sau Belengher, tribw"ile.'.

$i Lucian o intreba Ei el uneori, la telefon, cAnd

o suna din TArgu Jiu pe sora sa, spune-mil)iana, zicea el, ce mai fac clanurile, ce rnai e

nou,lucru care pe ea o amuza mai intotdeauna.Acum Diana urmd:

- Da, aqa este, o anumit[ deschidere s-a

produs, cum spui tu.

- Era inevitabild, Diana, era inevitabil,tlebuia sd se produc6, da, chiar qi in condiliiletlemocraliei noastre Echioape qi b[ltite... Faptulr:ti...

Telefonul mobil al Dianei sun[ si ea se

gr'[bi sd rispundh:

- Alo, a, tu eqti George?

- Nepotul? intreb[ Lucian.Diana dddu afirmativ din cap gi continuS.:

- Da, a venit Lucian pe acasi, aqa e. Acumc pe la mine, in Valea cu Trestii. Cum? A, vrelisii-l intAlnili Ei tu, Ei Cristi? Bine, ii spun...

$i inchise telefonul, adiugAnd:

- George qi Cristi vor si se intAlneascX Ei ei

c:r-r tine, nene...

- Sigur, doar mai stau o zi Ei vom avea

tirnp. AEa. $i cum spuneam eu r,5d o deschidere

17