Codul de procedurd fiscald - Libris.ro de... · rca sumelor pldtite fdrd a fi datorate 9i la...

of 5 /5
Codul de procedurd fiscald (in vigoare de la 1 ianuarie 2016) r Reglementdri anterioare I Norme de aplicare r Legislalie conexd: Ordinele Ministrului Finantelor Publice gi ale Pregedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscald I lndex Edifia a 3-a actualizatd Ia 8 mai 2017 Ei ingrijitd de: avocat Mihaela Gherghe, economist Nicoleta Gociu % FT.t|:Tt]l

Transcript of Codul de procedurd fiscald - Libris.ro de... · rca sumelor pldtite fdrd a fi datorate 9i la...

Codul de procedurd fiscald(in vigoare de la 1 ianuarie 2016)

r Reglementdri anterioareI Norme de aplicarer Legislalie conexd: Ordinele Ministrului Finantelor

Publice gi ale Pregedintelui Agentiei Nationalede Administrare Fiscald

I lndex

Edifia a 3-a actualizatd Ia 8 mai 2017Ei ingrijitd de:

avocat Mihaela Gherghe,economist Nicoleta Gociu

%FT.t|:Tt]l

TABLA DE MATERII

Titlul l. Dispozitii generaleArt.

1-15

Capitolul l. Domeniul de aplicare a Codului de procedurd frscali...............2-3Capitolul ll. Principii generale de conduitd in administrarea creantelor

fiscale ............ .........,.......4-12Capitolul lll. Aplicarea prevederilor legislaliei fiscale...............................13-15

Titlul ll. Raportuljuridic fiscal ..................;..16-28Capitolull.Dispozi[iiprivindraportuljuridicfiscal... ..........16-20Capitolul ll. Dispozitii generale privind raportul sarcinii fisca|e..............,2'l-28

Titlul lll. Dispozifii procedurale generale........ ...................29-80Capitolull.Competentaorganuluifiscalcentral... ..,.........29.36Capitolul ll. Competen[a organuluifiscal local .................37-39Capitolul lll. Alte dispozitii privind competenla .................4045Capitolul lV. Actele emise de organele fisca|e............. .....46'54

Capitolul V. Administrarea gi aprecierea probelor.......... ...55-74

Sec[iunea 1. Dispozi{i 7enera\e............. .....................55'57Secliuneaa2-a.lnformaliigiexpeftize.... ...................58-63Sec[iunea a 3-a. lnscrisurile gi consfafarea Ia fala \ocu\ui..................64'65Secliunea a 4-a. Dreptul de a refuza furnizarea de dovezi ....,...........66'67Secliunea a 5-a. Colaborarea dintre autoritdlile publice ....................68-71

Sec[lunea a 6-a. Sarcina probei............. .....................72-74Capitolul Vl. Termene... ......75-78

Capitolul Vll. Transmiterea cererilor de cdtre contribuabili/plititori gi

identificarea acestora in mediul electronic....... ...........7940

Titlul lV. inregistrarea fisca|i..................., ...,.,......".'81'92Titlul V. Stabilirea creantelor fiscale................ ................93-112

Capitolul l. Dispozitiigenerale......... ..........93-94Capitolulll.Dispozi[iiprivinddeciziadeimpunere .........95.100Capitolul lll. Dispozi{ii privind declara[ia fisca|i........ ....101.105

Capitolul lV. Stabilirea bazeide impozitare prin estimare ...................106-107CapitolulV. Despre eviden[ele fiscale 9i contabile .......108-109

CapitolulVl. Prescriptia dreptuluide a stabilicreanle fisca|e..............110-112Titlul Vl. Controlul fiscal ................ 113-151

Capitolul l. lnspec[ia fisca1d............. ......113.133Capitolul ll. Controlul inopinat ...............134-135Capitolul lll. Controlul antifraudd....... ....136-137

Capitolul lV. Verificarea situaliei fiscale personale de citre organulfiscal central ..............138.147

Capitolul V. Verificarea documentard ....148-'149

TABLA DE MATERII

Capitolul Vl. Dispozitii finale privind controlulfiscal efectuat deorganul fiscal central .150.151

Tltlul Vll. Colectarea creantelor fiscale 152-267Capitolul l. Dispozitii generale........ .......152-162Capitolul ll. Stingerea creanlelor fiscale prin platd, compensare gi

restituire.......... ...........163-172Capitolul lll. Dobdnzi, penalitdlide intdaiere gi penalitifi de

nedeclarare ............,..173-183Capitolul lV. inlesniri la platd .................184-209

Secliunea 1. Instituirea posibilitdlii acorddiiinlesniilor la platd ....184-185Secliunea a 2-a. Procedura de acordare a egalonaii la platd

de cdtre organul fiscal central ............... .............186.209CapitolulV. Garantii...... ..210-212Capitolul Vl. Mdsuri asigurdtorii..... ........213-214Capitolul Vll. Prescriptia dreptului de a cere executarea silitd gi

a dreptului de a cere restituirea....... .215.219Capitolul Vlll. Stingerea creantelor fiscale prin executare silitd ..........220.255

Secliunea 1. Dispozilii generale............. .................220-235Secliunea a 2-a. Executarea silitd prin popire..............................236-237Secliunea a 3-a. Executarea silitd a bunuilor mobile....................238-241Secliunea a 4-a. Executarea silitd a bunurilor imobile ...................242-244Secliunea a 5-a. Executarea silitd a altor bunui.. ...245-246Secli u n e a a 6-a. Valo ifi ca re a b u n u il or sechesfrafe.... .................247 -255

Capitolul lX. Cheltuieli ...........256Capitolul X. Eliberarea 9i distribuirea sumelor realizate prin

executare silitd ............... ..................257-259CapitolulXl.Contestalialaexecutaresilitd................ ..260-262Capitolul Xll. Stingerea creantelor fiscale prin alte modalitdti .............263-266Capitolul Xlll. Dispozilii speciale privind colectarea ............................,......267

Titlul Vlll. Solutionarea contestatiilor formulate impotriva acteloradministrative fisca1e........... ,.......,......268-281

Capitolul L Dreptul la contestatie.. .........268-271Capitolul ll. Competen[a de solulionare a contestafiilor. Decizia

de solu[ionare .,..........272-274Capitolul lll. Dispozitii procedurale.... .,275'278Capitolul lV. Solutiiasupra contestatiei ............... .........279-281

Titlul lX. Procedura amiabili pentru evitarea/eliminarea dubleiimpuneri .282-283

Titlul X. Aspecte internationale........... ..........284-335Capitolul l. Cooperarea administrativd in domeniul fiscal ...................284-309

Sec[iunea1.Dispo2i|ii7enera\e.....................................................284-287Secliunea a 2-a. Schimbul de informalii... ...............288-293

$l.Schimbuldeinformatiilacerere......... ..........288-290

$2. Schimbul automat obligatoriu de informatii 291-2912

$3. Schimbulspontan de informa[ii ...................292-293

TABLA DE MATERII

Secliunea a 3-a. AIte forme de cooperare administrativd...............294-298

$1. Prezenta in birourile administrative gi participarea laanchetele administrative. ...............294

$2. Cooperarea administrativd prin efectuarea de controalesimultane....... .........295

$3. Notificdriadministrative ................296

$4. Rezultatul utilizdrii informa[iibr..... .......................297

$5. Schimbul de experientd gi de bune practici................................298Sectiunea a 4-a. Condilii aplicabile cooperdriiadministrative........299-305Sec[iunea a 5-a. Rela[iile cu Comisia Europeand..... 306-3061

Secliunea a 6-a. Relaliile cu larile ter[e................ ..........307Secliunea a 7-a. Dispozilii generale gifinale........... 308'309

Capitolul ll. Asistenta reciprocd in materie de recuperare acreanlelor legate de taxe, impozite, drepturi 9i alte mdsuri ...................310Secliunea1.Dispoziliigenerale............. .................310-313Secliunea a 2-a. Schimbul de informalii... ...............314-316

Secliunea a 3-a. Asistenld pentru notificarea documentelor..........317-3'18Secliunea a 4-a. Mdsurile asigurdtorii sau de recuperare..............319-329Sec(runea a 5-a. Dispozifli generale aplicabile tuturor tipuilor

de cereride aslslenfi........ ..........330-332

Secliunea a 6-a. Dispoziliifinale .............. .^.............333-335

TitlulXl. Sancfiuni ..........,..336-339Titlul Xll. Dispozitii tranzitorii gi fina|e.......... .................340-354Anexa Nr. '1. NORME de raportare gi de precautie pentru

schimbul de informalii referitoare la conturile financiareSectiunea l. Cerinle generale de raportareSecliunea a ll-a. Cerinte generale de precautieSectiunea a lll-a. Precautie in ceea ce privegte conturile de

persoand fizicd preexistenteSec[iunea a lV-a. Precautie in ceea ce privegte conturile de

persoand fizicd noi

Sectiunea a V-a. Precau[ie in ceea ce privegte conturile de

entitate preexistenteSec[iunea a Vl-a. Precaufie in ceea ce privegte conturile

de entitate noi

Secliunea a Vll-a. Norme speciale de precautie

Sectiunea a Vlll-a. Defini[iile termenilorSectiunea a lX-a. Punerea in aplicare efectivdSectiunea a X-a. Date de punere in aplicare in ceea ce privegte

institu[iile financiare raportoare situate in AustriaAnexa Nr. 2. NORME SUPLIMENTARE de raportare gide precaulie

pentru schimbul de informatii referitoare !a conturile financiare

Legea nr.20712015privind Codul de procedurii fiscalilll

Publicat in M. Of. nr.547 din 23 iulie 2015

Nottr. Potrivit O.U.G. nr. 8412016, Directiva 2015/2.376N8 de modificare a Dircctivei 2011/16fuE in ceea ce privegte schimbul automat obligatoriu de infor-nratii in domeniul fiscal este transpusd in urmitoarele articole: art. 286 lit. i) qi

lit. n) - q), art.29lt, art.2912, art. 303 alin. (6) 9i (7), art. 306 alin. (3) qi art. 3061.

rrr Dupd publicare, Legea nr. 2O712015 privind Codul de procedurd fiscal5 a fostmodificati 9i completatd prin:

- O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea gi completarea Legii nr.22712015 pri-vind Codul fiscal 9i a Legii nr. 20712015 privind Codul de procedurd fiscald(M. Of. nr. 817 din 3 noiembrie 2015) aprobatd cu modificdri prin Legea nr.358/2015 privind aprobarea Ordonan[ei de urgentd a Guvernului nr. 50/2015pentru modificarea 9i completarea Legii nr.22712015 privind Codul fiscal 9i aLegii nr. 20712015 privind Codul de procedurd fiscald (M. Of. nr. 988 din 31decembrie 2015);

- O.U.G. nr. 1312016 pentru prorogarea termenului prevdzut la art. 62 alin. (3)din Legea nr.20712015 privind Codul de procedurd fiscali (M. Of. nr. 368 din '12

mai 201 6) aprobatd cu modificdri prin Legea nr. 21412016 (M. Of. nr. 910 din 11

noiembrie 2016);

- O,U.G. nr, 8ttl2016 pentru modificarea 9i completarea unor acte normati-ve din domeniul financiar-fiscal (M. Of. nr. 977 din 06J22016) aprobatd cumodificdri prin Legea nr. 8212017 privind aprobarea Ordonanlei de urgentd aGuvernului nr. 8412016 pentru modificarea 9i completarea unor acte normativedin domeniul financiar-fiscal (M. Of. nr. 313 din 2 mai 2017);

- O.U.G. nr.'112017 pentru stabilirea unor misuri in domeniul administraliei pu-blice centrale gi pentru modificarea gi completarea unor acte normative (M. Of.nr. 12 din 5 ianuarie 2017);

N. red.: Prin art. 12 din O.U.G. nr. 112017 s-a infiinlat Ministerul DezvoltdriiRegionale, Administraliei Publice gi Fondurilor Europene prin reorganizarea Mi-nisterului Dezvoltdrii Regionale gi Administraliei Publice gi prin preluarea activi-tdlii gi personalului de la Ministerul Fondurilor Europene.

- Legea nr.8212017 privind aprobarea Ordonantei de urgente a Guvernului nr.

8412016 pentru modificarea gi completarea unor acte normative din domeniulfinanciar-fiscal (M. Of. nr. 313 din 2 mai 20'17).

Art.1 CODUL DE PROCEDURA TISCNM

TITLUL IDispozifii generale

Art. 1. Definifii. in in[elesul prezentului cod, termenii gi expresiile demai jos au urmdtoarele semnificatii:

1. actul administrativ fiscal - actul emis de organul fiscal in exerci-tarea atribufiilor de administrare a impozitelor, taxelor gi contributiilor so-ciale, pentru stabilirea unei situatii individuale gi in scopul de a produceefecte juridice fatd de cel cdruia ii este adresat;

2. administrarea creanlelor fiscale - oricare din activitdtile desfdgu-rate de organele fiscale in legdturd cu:

a) inregistrarea fiscald a contribuabililor/platitorilor gi a altor subiecteale raporturilor juridice fiscale;

b) declararea, stabilirea, controlul 9i colectarea creanlelor fiscale;c) solutionarea contestatiilor impotriva actelor administrative fiscale;d) asistenla/indrumarea contribuabililor/plStitorilor, la cerere sau din

oficiu;e) aplicarea sancfiunilor in condifiile legii;3. analiza de risc - activitatea efectuati de organul fiscal ?n scopul

identificdrii riscurilor de neconformare in ceea ce privegte ?ndeplinirea decdtre contribuabil/pldtitor a obligaliilor prevdzute de legislatia fiscal5, dea le evalua, de a le gestiona, precum gi de a le utiliza in scopul efectudriiactivitdtilor de administrare fiscalS;

4. contribuabl - orice persoani fizicS, juridica sau orice alti entitatefdrd personalitate juridicd ce datoreazd, conform legii, impozite, taxe gi

contributii sociale;5. contribulie sociald - prelevare obligatorie realizatd in baza legii,

care are ca scop proteclia persoanelor fizice obligate a se asigura impo-triva anumitor riscuri sociale, in schimbul cdreia aceste persoane benefi-ciazd de drepturile acoperite de respectiva prelevare;

6. control fiscal - totalitatea activitdtilor efectuate de organele fiscalepentru verificarea modului de indeplinire de cdtre contribuabil/plStitor aobligaliilor prevdzute de legislatia fiscal5 9i contabild;

7. creanld bugetard - dreptul la incasarea oricdrei sume care se cu-vine bugetului general consolidat, reprezentdnd creanta bugetard princi-palS gi creanta bugetard accesorie;

8. creanld hugetard principald - dreptul la incasarea oricdrei sumecare se cuvine bugetului general consolidat, altele decit creantele buge-tare accesorii;

9. creanld bugetard accesorie - dreptul la incasarea dob6nzilor, pe-nalitdlilor sau a altor asemenea sume, in baza legii, aferente unor crean-

te bugetare principale;10. creanld fiscald - dreptul la incasarea oricdrei sume care se cuvine

bugetului general consolidat, reprezent6nd creanta fiscalS principali gicreanta fi scald accesorie:

CODUL DE PROCEDURA FISCALA Arl. I

1'l . creanld fiscald principald - dreptul la perceperea impozitelor, ta-xalor gi contribu[iilor sociale, precum gi dreptul contribuabilului la restitui-rca sumelor pldtite fdrd a fi datorate 9i la rambursarea sumelor cuvenite,ln situafiile gi condifiile prevdzute de lege;

12. creanld fiscald accesorie - dreptul la perceperea dob6nzilor, pe-nalltdlilor sau majordrilor aferente unor creante fiscale principale, pre-cum 9i dreptul contribuabilului de a primi dobdnzi, in condiliile legii;

13. creditor frscal - titularul unui drept de creantd fiscal5;14. creditor bugetar - titularul unui drept de crean[d bugetari;15. debitorfrsca/- titularul unei obligatii de platd corelativd unui drept

de crean[d fiscal6;16. debitor bugetar - titularul unei obligatii de platd corelativd unui

drept de crean[d bugetard;17. declaralie fiscald - act intocmit de contribuabil/pldtitor, in conditii-

le gi situaliile previzute de lege, reprezent6nd declaratia de impunere gi

declaratia informativd;18. declaralie de impunere - actul intocmit de contribuabil/pldtitor

care se referd la:a) impozitele, taxele gi contributiile sociale datorate, in cazul in

care, potrivit legii, obligatia calculdrii acestora revine contribuabilului/pldtitorului;

b) impozitele, taxele gi Contributiile sociale colectate, in cazul in carepl6titorul are obliga[ia de a calcula, de a retine gi de a pldtisau, dupd caz,de a colecta gi de a pl6ti impozitele, taxele gi contributiile sociale;

c) bunurile gi veniturile impozabile, precum gi alte elemente ale bazeide impozitare, dacd legea prevede declararea acestora;

19. declaralie informativd - actul intocmit de contribuabil/pldtitor re-feritor la orice informatii in legdturi cu impozitele, taxele gi contributiilesociale, bunurile 9i veniturile impozabile, dac6 legea prevede declarareaacestora, altele dec6t cele prevdzute la pct. 18;

20. dobdndd - obligatia fiscald accesorie reprezentAnd echivalentulprejudiciului creat titularului creantei fiscale principale ca urmare a nea-chitdrii la scaden[d de cdtre debitor a obligatiilor fiscale principale;

21. drepturi vamale - drepturi de import gi drepturi de export, astfelcum sunt definite de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al RomAniei,cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

22. executor fiscal - persoana din cadrul organului de executare cuatributii de efectuare a executdrii silite,

23. impozit - prelevare obligatorie, indiferent de denumire, realizaldin baza legii, fdrd contraprestatie, in scopul satisfacerii necesitdlilor deinteres general;

24. Iegislalie fiscald - totalitatea normelor prevdzute in actele norma-tive referitoare la impozite, taxe, contributii sociale, precum gi la proce-duri de administrare a acestora;

25. legislatie contabild - totalitatea normelor prevdzute in actele nor-mafive rcfcritoare la oroanizarea si condttcerea enntabilit5tii:

Art. I CODUL DE PROCEDURA FISCALA

26. majorare de intdniere - obligatia fiscald accesorie reprezentdndechivalentul prejudiciului creat titularului creantei fiscale principale, pre-cum 9i sanctiunea, ca urmare a neachitdrii la scadentd, de cdtre debitor,a obligatiilor fiscale principale;

27. obligalie fiscald - obligatia de platd a oricdrei sume care se cuvi-ne bugetului general consolidat, reprezent6nd obligalia fiscald principaldgi obligatia fiscald accesorie;

28. obligalie fiscald principald - obligatia de platd a impozitelor, ta-xelor gi contributiilor sociale, precum gi obligatia organului fiscal de arestitui sumele incasate fdrd a fi datorate gi de a rambursa sumele cuve-nite, in situafiile gi conditiile prevdzute de lege;

29. obligalie fiscald accesorie - obligatia de plati sau de restituire adob6nzilot penalitd[ilor sau a majordrilor, aferente unor obligatii fiscaleprincipale;

30. organ fiscal - organul fiscal central, organul fiscal local, precum gialte institulii publice care administreazd crean[e fiscale;

31. organ fiscal central - Agenlia Nationald de Administrare Fiscald,denumitd in continuare A.N.A.F,, prin structurile de specialitate cu atribuliide administrare a crean[elorfiscale, inclusiv unitdtile subordonateA.N;A.F.;

32. organ fiscal local - structurile de specialitate din cadrul autoritd-tilor administratiei publice locale cu atributii de administrare a creantelorfiscale;

33. penalitate de intdniere - obligatia fiscald accesorie reprezentdndsancfiunea pentru neachitarea la scadenld de cdtre debitor a obligatiilorfiscale principale;

34. penalitate de nedeclarare - obligatia fiscald accesorie reprezen-tdnd sanc[iunea pentru nedeclararea sau declararea incorectd, in decla-ralii de impunere, a impozitelor, taxelor gi contributiilor sociale;

35. pldtitor- persoana care, in numele contribuabilului, conform legii,are obligatia de a plSti sau de a retine 9i de a pldti oride a colecta gi pl5ti,dupd caz, impozite, taxe 9i contributii sociale. Este plStitor gi sediul se-cundar obligat, potrivit legii, sd se inregistreze fiscal ca plStitor de salariigi de venituri asimilate salariilor;

36. taxd - prelevarea obligatorie, indiferent de denumire, realizatd inbaza legii, cu ocazia prestarii unor servicii de cdtre institutii sau autoritdtipublice, fdrd existen[a unui echivalent intre cuantumul taxei gi valoareaserviciului;

37. titlu de creanld fiscald - actul prin care, potrivit legii, se stabilegte9i se individualizeazd creanta fiscald;

38. titlu de creanld bugetard - actulprin care, potrivit legii, se stabi-legte gi se individualizeazd creanla bugetard;

39. vector fiscal - totalitatea tipurilor de obligatii fiscale pentru careexistd obligatii de declarare cu caracter permanent;

40. date de identificare - numele gi prenumele in cazul persoanelorfizice sau denumirea in cazul persoanelor juridice gi entitdlilor fdr6 perso-nalitate iuridicd. domiciliul fiscal si codul de identificare fiscald.

10 il CODUL DE PROCEDURA FISCALA Art.2-5

Capitolul Il)omeniul de aplicare a Codului de proceduri fiscali

Art, 2. Oblectul gi sfera de aplicare a Codului de proceduri fisca-ll. (1) Codul de procedurd fiscald reglementeazd drepturile gi obligatiile

lrl(llor din raporturile juridice fiscale privind administrarea creantelor fis-ull; datorate bugetului general consolidat, indiferent de autoritatea carelp ndministreazd, cu exceptia cazului cdnd prin lege se prevede altfel.

(2) ln mdsura in care prin lege specialS nu se prevede altfel, prezentulruod se aplicd 9i pentru:

Ir) administrarea drepturilor vamale;b) administrarea redeventelor miniere, a redeven[elor petroliere gi a

radovenlelor rezultate din contracte de concesiune, arendd gi alte con-lracte de exploatare eficientS a terenurilor cu destina[ie agricold, inche-lHto d€ Agentia Domeniilor Statului;

c) alte creanle bugetare care, potrivit legii, sunt asimilate creantelor{lncale.

(3) ln scopul aplicdrii alin. (2), drepturile vamale 9i redevenlele suntnnlmilate crean[elor fi scale.

(4) Prezentul cod nu se aplicd pentru administrarea creantelor bugeta-nr rezultate din raporturile juridice contractuale, cu exceplia celor prevS-rute la alin. (2) lit. b). [Regl. ant.: CPF 2003 - art. 1]

Art. 3. Raportul Godului de proceduri fiscali cu alte acte nor-matlve. (1) Prezentul cod constituie procedura de drept comun pentrundministrarea creantelor prevdzute la arl.2.

(2) Unde prezentul cod nu dispune, se aplici prevederile Codului civil

El ale Codului de procedurd civild, republicat, in mdsura in care acesteapot fi aplicabile raporturilor dintre autoritdti publice gi contribuabili/pldti-lori. [Regl. ant.: CPF 2003 *art. 2J

Capitolul IIPrincipii generale de conduiti in administrarea

creanfelor fiscale

Art. 4. Principiul legalititii. (1) Creantele fiscale gi obligatiile cores-punzdtoare ale conlribuabilului/pldtitorului sunt cele prevdzute de lege.

(2) Procedura de administrare a creanlelor fiscale se desfdgoard inconformitate cu dispozifiile legii. Organulfiscal are obligalia de a asigurarespectarea dispoziliilor legale privind realizarea drepturilor gi obligatiilorcontribuabilului/pldtitorului sau ale altor persoane implicate in procedurd.

Art. 5. Aplicarea unitari a legislatiei. (1) Organul fiscal este obligatsd aplice unitar prevederile legislatiei fiscale pe teritoriul Rom0niei, ur-mdrind stabilirea corectd a creantelor fiscale.