și industria construcțiilor - standard.md · ajustaje, precum și cerințe de performanță....

4
a u n d De la baze tradiționale la tehnoloii inovatoare Standardele ISO eficientizează industria construcțiilor. Standardele ISO oferă soluții pentru toate etapele procesului de construcție. Standardele ISO oferă părților interesate din domeniul construcțiilor instrumente și informații necesare pentru a putea concura pe piețele globale. Standardele ISO oferă o bază tehnică modernă pentru autoritățile de reglementare și facilitează reducerea costurilor pentru producători și consumatori. ISOși industria construcțiilor

Transcript of și industria construcțiilor - standard.md · ajustaje, precum și cerințe de performanță....

a u n d

De la baze tradiționale la tehnoloii inovatoare

Standardele ISO eficientizează industria construcțiilor.

Standardele ISO oferă soluții pentru toate etapele procesului de construcție.

Standardele ISO oferă părților interesate din domeniul construcțiilor instrumente și informații necesare pentru a putea concura pe piețele globale.

Standardele ISO oferă o bază tehnică modernă pentru autoritățile de reglementare și facilitează reducerea costurilor pentru producători și consumatori.

ISOș i industria construcțiilor

Din 1950 pînă în prezent populația lumii s-a dublat. Aproape jumătate din populația globală locuiește în zonele urbane, fapt ce a sporit necesitatea edificării construcțiilor și a dezvoltării infrastructurii. În același timp, extinderea globalizării și a comerțului internațional au sporit cererea de standarde.

Industria construcțiilor are un impact negativ major asupra disponibilității resurselor naturale ale planetei și sporește îngrijorarea privind aspectele legate de mediul înconjurător, pentru care standardele internaționale ISO oferă soluții. ISO, în calitate de elaborator principal de standarde internaționale, are o contribuțiemajoră în domeniul construcțiilor.

ISO - ce reprezintă, ce realizează?

Organizația Internațională de Standardizare (ISO) este cel mai mare elaborator de standarde internaționale din lume și oferă beneficii mediului de afaceri, autorităților și societății printr-un portofoliu de peste 19 400* standarde. ISO este o rețea de organisme naționale de standardizare din 164* de state. Standardele ISO aduc o contribuție pozitivă lumii în care trăim. Acestea asigură caracteristici vitale, cum ar fi: calitatea, ecologia, siguranța, fiabilitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea, eficiența și eficacitatea, toate la un cost redus. Standardele ISO facilitează comerțul, diseminează cunoștințe, promovează progresul tehnologic și bunele practici de management.

ISO oferă o platformă pentru elaborarea unor instrumente practice pentru industria construcțiilor. Standardele ISO reprezintă rezultatul contribuției diverselor părți interesate, inclusiv: arhitecți, designeri, ingineri, proprietari, producători, autorități de reglementare, factori de decizie și consumatori. Fiind elaborate în cadrul rețelei ISO de membri naționali, standardele ISO reflectă experiența experților din întreaga lume, diseminînd aceste cunoștințe atît țărilor dezvoltate, cît și celor în curs de dezvoltare.

Standardele ISO în domeniul construcțiilor generează încredere datorită abordării bazate pe consens în ceea ce ține de oferirea unor soluții globale. ISO ia în considerare bunele practici de afaceri și promovează managementul optim al resurselor, asigurînd totodată și reducerea impactului ecologic. Standardele internaționale ISO abordează provocările dezvoltării durabile și includ în același timp cerințe față de performanța tehnică și funcțională.

Alte comitete tehnice ISO elaborează standarde privind alte subiecte transversale: ISO/TC 167 Structuri din oțel și aluminiu și ISO/ TC 179 Zidărie.

* Date din octombrie 2012

Sistemele de produse din domeniul construcțiilor: Sute de standarde reflectă munca comitetului tehnic ISO/TC 59, precum și ale următoarelor comitete tehnice ale ISO: ISO/TC 21 Echipamente de protecție împotriva incendiilor și pentru combaterea incendiilor; ISO/TC 71 Beton, beton armat și beton precomprimat; ISO/TC 74 Ciment și var; ISO/TC 77 Produse din beton armat cu fibre; ISO/TC 89 Panouri din lemn; ISO/TC 92 Protecția anti - incendiară; ISO/TC 98 Bazele proiectării structurilor; ISO/TC 138 Țevi, fitinguri și robinete din plastic pentru transportul fluidelor; ISO/TC 160 Sticla utilizată în domeniul construcțiilor; ISO/TC 162 Uși și ferestre; ISO/TC 165 Structuri din cherestea; ISO/TC 178 Ascensoare, scări și trotuare rulante; ISO/TC 189 Gresie; ISO/TC 218 Cherestea; ISO/TC 219 Î mbrăcăminte pentru pardoseală ș i ISO/TC 221 Geo-sintetice.

De ce este nevoie de standardeleISO?

Industria construcțiilor este un sector-cheie al economiilor naționale, oferind servicii și produse pentru export în toată lumea. De asemenea, mediul creat de industria construcțiilor este un element major în determinarea calității vieții populației.

Pentru a nu deveni o victimă a schimbărilor pieței globale, care ar reprezenta obstacole pentru asigurarea și menținerea calității în construcții, este esențial ca părțile interesate să beneficieze de standardele recunoscute la nivel global și actualizate continuu pentru a corespunde celor mai recente tendințe.

Cui îi aduc beneficii standardele ISO ?Implementarea standardelor ISO în construcții oferă nu doar avantaje tehnice, dar și sociale, economice și de mediu. Astfel, standardele internaționale aduc beneficii:

− Agenților economici: Specificațiile privind design-ul și procesul de producere au o importanță majoră pentru toate părțile interesate. ISO elaborează standarde în domeniul construcțiilor, avînd la bază un consens internațional și oferind soluții pentru facilitarea comerțului internațional. Standardele ISO reflectă cele mai recente cunoștințe, servind drept mijloc de diseminare a noilor tehnologii și practici inovaționale.

− Autorităților de reglementare: Standardele ISO sînt sistematic revizuite și îmbunătățite. Ele oferă baze tehnice pentru legislație și servesc drept piloni pentru reglementările naționale, care nu creează bariere tehnice în calea comerțului.

− Consumatorilor: Standardele ISO sporesc încrederea consumatorilor în industria construcțiilor. Indiferent de tipul economiei naționale (puternic dezvoltată/în curs de dezvoltare), standardele protejează consumatorii.

ISO înAplicabilitatea standardelor construcții

De aceast domeniu se ocupă în special comitetul tehnic ISO/TC 59 Clădiri și lucrări de inginerie civilă. Creat în 1947, ISO/TC 59 a elaborat pînă acum 109 standarde internaționale. Subiectele abordate variază de la terminologie, gestionarea tehnologiei informației în construcții și în ingineria civilă și caracteristici geometrice ale clădirilor, pînă la diverse aspecte legate de construcție, inclusiv coordonarea modulară, cerințe generale pentru îmbinări, toleranțe și ajustaje, precum și cerințe de performanță. Standardele ISO mai abordează subiecte importante ca durabilitatea, accesibilitatea și durata de exploatare.

Planificarea duratei de exploatare și a durabilității

Efortul de a asigura durata de viață garantată a unei construcții, fără costuri economice și ecologice considerabile, este foarte important. Subcomitetul ISO/TC 59/SC 14 Durata de viață proiectată acoperă următoarele aspecte: terminologie, costuri, durabilitate și mentenanță; astfel, membrii SC 14 lucrează asupra aspectelor legate de auditurile de performanță, cerințe de date (informații) și proceduri.

Accesibilitatea și gradul de utilizare Sporirea numărului de populație în vîrstă în țările în curs de dezvoltare adaugă necesitățile acestora la cele ale oamenilor cu dizabilități, cu repercusiuni asupra subiectelor accesibilității și gradului de utilizare a construcțiilor. Planificarea, proiectarea și construcția clădirilor trebuie să prevadă un grad potrivit de accesibilitate și a gradului de utilizare. Subcomitetul SC 16 (ISO/TC 59) Accesibilitatea și gradul de utilizare a construcțiilor oferă standarde ce reflectă cerințele Declarației Universale a Drepturilor Omului, care prevede faptul că fiecare are dreptul la acces egal la serviciile publice din țara sa.

Construcțiile și tehnologiile informaționale

O sarcină importantă a ISO/TC 59 reprezintă stabilirea unei terminologii comune, în vederea facilitării înțelegerii documentației din domeniul construcțiilor, indiferent de limbă și teritoriu. Activitatea de standardizare (atît pentru produse, cît și pentru servicii), la rîndul său, necesită stabilirea unor reguli comune și corecte pentru schimbul de date și informații în mediul electronic pentru toate părțile interesate. Activitatea de standardizare în domeniul bazelor digitale, care facilitează progresul în acest domeniu, este gestionată de subcomitetul ISO/ TC 59/SC 13 Gestionarea informațiilor privind lucrările de construcție.

Secretariatul Central ISO

Chemin de Blandonnet 8 CP 401 Vernier 1214, Geneva, Elveția

ISBN 978-92-67-10597-0 © ISO – Noiembrie 2012

Un mediu durabil Industria construcțiilor este responsabilă pentru cantitatea mare de deșeuri și de nivelul ridicat de poluare, astfel, trebuie asigurate îmbunătățiri majore în soluționarea acestor probleme. Standardele ISO pot oferi soluții prin activitatea subcomitetului ISO/TC 59/SC 17 Durabilitatea clădirilor și lucrărilor de inginerie civilă, care se ocupă de probleme ce variază de la principii generale și aspectele de mediu ale materialelor de construcții, pînă la metode de evaluare a performanțelor și stabilirea indicatorilor de durabilitate.

Achiziționarea construcțiilor Grupul de lucru ISO/TC 59/WG 2 Achiziționarea construcțiilor a elaborat standarde care oferă informații privind procese, proceduri și metode corecte, echitabile, transparente, competitive și cost-eficiente. Standardele în acest domeniu sînt, în special, relevante pentru țările în curs de dezvoltare, care nu dispun de experiența și instrumentele necesare pentru a fi competitive. Aceste standarde sînt esențiale pentru succesul părților interesate în realizarea comerțului internațional. Ele oferă un cadru, cu ajutorul căruia organizațiile publice, private și internaționale pot elabora sisteme de achiziție în vederea asigurării unei competiții corecte, diminuării oportunității producerii abuzului și îmbunătățirii previzibilității în rezultatele achizițiilor publice.

ISO și viitorulÎn următorii ani, sectorul construcțiilor se va confrunta cu diverse provocări, inclusiv: schimbările climatice și impactul lor asupra clădirilor și lucrărilor de inginerie civilă și eficiența energetică a clădirilor. Oferind metode corecte de măsurare a proprietăților termice ale materialelor de construcții și ale clădirilor, comitetele tehnice ISO/TC 163 Performanța termică și consumul de energie al clădirilor și ISO/TC 205 Proiectarea mediului intern al clădirilor oferă instrumente pentru consumul eficient al energiei și reducerea gazelor cu efect de seră.

Abordarea aspectelor privind procesul de dare în exploatare a clădirilor și lucrărilor de inginerie civilă, cum ar fi: planificarea și gestionarea resurselor, de la concept pînă la finisare, va duce la elaborarea de noi standarde. Etapele acestui proces și cadrul privind managementul dării în exploatare, procesul de gestionare al multiplelor activități interdependente în derulare pentru oferirea de beneficii unuia și aceluiași client, ar putea rezulta în elaborarea noilor standarde pentru procesele, procedurile și metodele de dare în exploatare și de management al altor facilități (ISO/TC 267 Managementul facilităților). În viitor, standardele referitoare la durabilitate vor deveni la fel de importante ca și activitățile precedente, cum ar fi: coordonarea modulară pentru îmbunătățirea eficienței construcțiilor și producerea și furnizarea materialelor de construcții.

Resursele ISOPagina web a ISO (în engleză și franceză, parțial în rusă, iar unele publicații – chiar și în alte limbi) www.iso.org Revista ISO Focus+ (10 ediții anuale în engleză și franceză) www.iso.org/isofocus+ Video ISO www.iso.org/youtube Twitter www.iso.org/twitter Facebook www.iso.org/facebook GooglePlus www.iso.org/gplus

Contactați membrul ISO din

țara dumneavoastrăwww.iso.org/isomembers

Membrul ISO din RepublicaMoldova:

www.standard.md

Tel. +41 22 749 01 11Fax +41 22 733 34 30

Web www.iso.org