I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

download I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

of 28

Transcript of I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  1/28

    54

  f

  C FlLITTI

  DIN

  ARHIVELE

  VATICANLJL_Ul

  ocumente

  privitoare

  la

  episcopatele catoJice

  din pl incipate.

  Facand

  cercetiiri istorice in arhivele

  Vaticanului

  pe

  timpul

  i;;ederei

  mele

  la

  Roma

  .

  ca secretar

  al

  Le

  gatiunei romane , - cercetari al ciiror rezultat

  sper

  sa-1 pot

  da

  la lumina

  rnai

  tarziu,

  -

  m am

  gandit

  ca

  ar putea fi de oarecare interes sa se publice

  f i

  documentele

  utilizate de Eubel in a sa Hierarchia

  catholica

  medii aevi

  privituare la episcopatele

  ca

  tolice

  in principate.

  Publicarea lor in extenso, e ~ i nu aduc multe

  lmnini

  noui,

  pune insa la dispozitia cercetatori

  l

  or

  documentele chiar pe care

  Eubel

  s a

  intemeiat

  l?i

  fixeaza

  sau

  indrepteaza unele date. De aceea l?i

  :ifonseniorul

  Netzhammer , arhiepiscop catolic

  de

  Bucurei;;ti, a avut

  bunavointa

  de a incuviinta

  ti

  parirea

  lor in

  Revista

  o tulic

  ii

  .

  Parintele Auner, atat de adanc cunoscator in

  ma

  teri

  e

  ciiruia aduc aci calduroasele mele multu

  miri, a revazut rnaterialul

  i j

  1-a adnotat. D-sa a

  gasit nimeritii l?i publicarea unor documente

  deja

  tiparite

  in alte colectiuni

  putin

  accesibile sau

  in

  cari ar

  sciipa

  u ~ r

  din

  vederea

  cercetatorului.

  I

  C. Filitti

  lqnie, 1913.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  2/28

  DIN ARHIV

  EL

  E VATICA  \ULU i

  355

  I

  353

  Februarie 1 2. Papa

  Inocentie

  VI

  n u m ~ t

  pe dominicanul

  ernard

  episcop de Milcov

  1

    .

  Arhivele Vatica.ne. Reg . Vatican. 244. (Innoc. VI.) Fol. 122. Mil

  -choviens.

  Venerabili frafri B ernardo episcopo Milclioviensi salutem etc

  Ecclesiarum omnium regimini disponente Domino licet

  immeriti presidentes continua pulsamur

  et

  excitamur in

  :Stantia circa earum statum prosperum dirigendum, et

  in

  eo

  mens nostra spiritualiter vigilare tenetur

  ut

  ecclesiis

  que viduitatis incommoda deplorare noscuntur, tales pas

  tores preficere studeamus

  ex

  quorum gubernatione pro

  vida ecclesie ipse, operante illo qui pastorum dinoscitur

  -dux

  et

  pastor votive prosperitatis gratulentur successibus

  et incrementis multimodis efferantur. Dudum siquidem

  ecclesia :Yiilchoviensis per obitum bone memorie ultimi

  episcopi ~ i l c h o v i e n s i s qui

  in

  partibus illis diem clausit

  ex.tremum destituta pastore, nos vacatione huiusmodi fi

  dedignis relatibus intellecta, dispendiis que solent eccle

  siis ex vacatione diuturna imminere obviare volentes, et ad

  ipsius ecclesie provisionem celerem et felicem paternis et so-

  licitis studiis intendentes post deliberationem quam

  de

  prefi

  ciendo eidem ecclesie person.am utilem et etiam fructuosam

  habuimus cum nostris fratribus diligentem, demum ad te or

  -dinis fratrum predicatorum professorem

  in

  sacerdotio consti

  iutum

  cui

  de

  religionis zelo litterarum sciencia;morum ho

  -nestate, vite mundicia aliisque doriis virtutum apud nos

  1) Document utilizat de

  V

  Eubel, Hiera.rchia. catholica medii aevi,

  :2

  volume, Monasteiii 1898 1901, vol. I pag. 355.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  3/28

  356

  I.

  C. FILJTTI

  fidedigna testimonia perhibentur, dire.x:imus oculos nostre

  mentis quibus omnibus debit::i. meditatione pensatis, de-

  persona tua nobis et eisdem fratribus nostris, ob predic

  tor.um e x i g e n t i a ~ meritorum accepta, ipsi ecclesie de fra

  trum predictorum nostrorum consilio auctoritate aposto

  lica providimus, teque illi preficimus in episcopum et pas-

  torem curam et administratiouem ipsius .\1ilchovie

  1

  1sis

  eclesie

  ti

  bi in spidtualibus plenarie commit terido, ac

  -

  inde

  per

  venerabilem fratrem nostrum Guillelmum epis

  copum Tusculanum tibi facirnus apud sedem apostolicam

  munus

  consecrationi impendi, in mo qui dat gratias

  et

  largitur premia confidentes quod eadem ecclesia per tue

  circ.umspeutionis

  industriam

  et providentiam circumspec· ·

  tam sub tuo felioi regimine, dextera Domini tibi assis-

  tente

  propitia salubriter

  et

  prospere dirigetur et

  grata

  sus

  cipiet in eisdem

  spiritualibus

  et iemporalibus incrementa.

  Quocirca fraternitati tue per apostolica scripta mandamus

  quatenus ad dictam Milchoviensem ecclesiam cum gratia

  nostre benedietionis accedens, curam et aclministrationem

  predictas

  sic exercere studeas solicite fideliter

  et

  pruden

  ter quod i psa ~ f i l h o v i e n s i s ecclesia per tue circumspec

  tionis ministerium votivis jugiter proficiat commodis et

  succesibus prosperis augeatur, tuque proinde eterne

  re-

  tributionis premium et bonivolencie nostre gratiam ube

  rius consequi merearis. Datum Avinione

  IL

  Idus Febru-

  arii. Anno Primo.

  In eoclem modo...

  1

  )

  In

  eodem

  2

  ) dilectis filiis clero civitatis

  et

  diocesis

  Milchoviensis ... (omissis formulis) n eodem modo Ar:..

  chiepiscopo Oolocensi..

  ..

  In eodem modo.:. Ludovico re

  gi

  Ungarie

  illustri... Datum ut supra.

  1  Lipsesc formu lele o b i ~ n u i t e cari sau nu au fost scrise, Eau sunt

  ~ t e r s e

  de umezealii. Oar

  de desupt

  ,

  dupil.

  un

  spatiu

  ce 1-ar

  fi

  ocupat.

  o aitJi·

  b n l ~

  se .

  cite c

  ,ceJe

  ce

  : urrueaza. ,, , .

  2

  L i p s e ~ t e :

  modo. -

  • •

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  4/28

  DIN ARHIVF.U YATICANOLU 

  357

  II.

  1353 Aprilie 16  Episcopul Bernard al Milcovu-

  lui se scuteio;te de

  anate.

  Arhive

  le

  Vati ca ne , Obli

  ga.tiones

  2.

  'ol. I

  40

  CLXXVIH)

  {La

  marg)

  :

  Liberatio

  ecclesie Milchoviensis.

  Dicta die (16

  aprilis anni

  1353) Dominus (sic)

  -electus t\1ilchoviensis

  in provincia

  ColocenN 

  fuit

  a pre-

  statione

  servitii

  propter paupertatem liberatus .

  III.

  364

  ~ 1 a i

  29

  Papa

  Urban V n u m ~ t pe

  domi-

  nicanul

  Albert

  de

  ~ s k

  l)

  episcop

  de Milcov

  in

  urma

  vacantei

  ivite prin

  transferarca lui Bernard la

  piscopia de Plock

  in Polonia.

  Arhi\· ele Va.ti cane. Reg. Aviniou. l"rb. V. tom. VIL an. 2. p.

  I

  fol.

  117. MilchoYieo .

  Dile

  c to

  filio 1lbet·lo

  de

  U;;k

  elcc to Nlil

  choviensi saluiem

  etc

  Inter solicitudines varias quibus assidue premimur ilia

  -potissime

  pulsat

  et excitat mentem nostram ut status eccle

  '5iarum omnium cure nostre divina providentia

  commis-

  .sarum spiritualiter et temporaliter augeatur quodque

  illis

  que suis

  destitute

  pastoribus vaca.tionis incommoda deplo

  rare noscuntur, tales ministros preficere studeamus per

  quorum

  regimen

  ecclesie ipse

  utiliter et

  salubriter

  valeant

  · gubernari. Dudum siquidern felicis recordationis Innocen-

  tius papa VI. predecessor noster provisiones omnium ec

  -0lesiarum Cathedralium tune

  apud

  sedem apostolicam

  va-

  ~ n t i u m

  et

  irnposterum vacaturarum ordinationi

  et

  dispo-

  1) C. Eubel, Biera.rchi

  a,

  vol. I pag. 355, admite citirea: Usti.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  5/28

  358

  I . C. ~ l L I T T I

  sitioni sue reservaYit decernens ex

  tune

  irritum et inane

  si secus super

  hiis

  per quoseunque

  qua

  vis aueto1·itate scien

  ter vel ignoranter contingeret attemptari. Postmodum vero

  eeelesia ~ f i

  c o v i e n s i s

  ex eo pastoris solacio destituta quod

  idem predecessor venerabilem fratrem nostrum Bernard um

  olim Plocensem nunc

  ~ 1 i l c o v i e n s e m

  1

   

  episeopum

  apud

  sedem preclictam constitutum a vinculo quo eiclem 1lilco

  viensi ecclesie cui tune preerat tenebatur,

  le

  fratrum suo

  rum sancte romane eeelesie carclinalium consilio et apos

  toliee potestatis plenitud:ine absolvens, ipsum ad Plocen-·

  sem ecelesiam tune vaeantem transtulit prefieiendo eum

  eidem Plocensi eccle ie in episeopum et pastorem.

  Dic

  toque predeeessore postmoclum per eum dicte Milcuviensi

  eeclesie non proviso, sicut Domino placuit sublato de·

  media, Nos vacatione hujusmodi :fidedignis relatibus in-·

  telleeta., ad provisionem ipsius

  ~ I i l c o v i e n s i s

  ecelesie celerem

  et

  felicem

  de

  quo nullus preter Romanum ponti:ficem

  hac

  ·

  vice se intromittere potuit neque potest, reservatione

  et

  deereto obsistentibus supradietis, ne dicta Milcoviensis.

  eeclesia ulterioris vaeationis detrimenta subiret, paternis.

  et solicitis studiis intendentes post deliberationem

  quam

  de preficiendo eidem ecclesie ~ i l c o v i e n s i personam uti

  lem

  et eciam fructuosam cum nostris fratribus

  habuimus

  .

  d:iligentem, demum ad te ordinis

  fratrum

  predicatorum

  professorem peniteneiarum nostrum

  in

  presbiteratus or

  dine constitutum cui de religionis zelo,

  litterarum

  scien

  tia, vite ac morum honestate aliisque multiplicium vir

  tutum meritis

  apud

  nos :fidedigna testimonia perhibentur,

  direximus

  ocu

  los nostre mentis. Quibus omnibus

  attenta

  .

  meditacione pensatis,

  de

  persona

  tua

  nobis et eisdem

  fra

  tribus

  oo

  dictorum tuorum exigenoia.m meritorum accepta,..

  prefate eeclesie .Milcoviensi de dictorum fratrum nostro

  rum

  consilio, auctoritate apostolica providemus, teque illi

  Acest:

  mmc

  ilcoviensem

  u are in\eles,

  cAci

  Bernard murise

  iaa

  inte de 26

  }{ j

  1363. C Eubel, Hierarchia vol. L pag. 423.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  6/28

  ARBIVET,E

  VATI

  CANULUf

  359

  preficimus

  in

  episcopuru et pastorem,

  curam

  et adminis-

  trationem

  ipsius

  ~ l i l o v i e n s i s

  ecclesie

  tibi

  in

  spiritualibus

  et

  temporalibus plenarie comrnittendo. In illo qui

  dat gra-

  tias et largitur premia confidentes quod dextera Domini

  tibi assistente propicia, prefata :\1ilcoviensis ecclesia

  sub

  tuo felici regimine prospere dirigetur et grata in eisdem

  spiritualibus

  et

  temporalibus suscipiet incrementa.

  Iugum

  iaitur

  Domini tuis impositum humeris prompta devotione

  suscipiens, curam et administrationem predictas sic

  exer-

  cere studeas solicite fideliter

  et prudenter

  quocl ipsa

  :Mil-

  coviensis ecclesia gubernatori provido et fructuoso acl

  ministratOl i

  gaudeat

  se commissam, tuque proinde

  preter

  eterne retributionis premium bonivolencie nostre ac sedis

  predicte benedictionem et gratiam uberius consequi me-

  rearis. Datum A vinione II I .Kalendas

  Iunii

  Anno secundo.

  In eodem modo (super eodem electo) Oapitulo Ecclesie

  -Milcoviensis

  ..

  Clero Civitatis

  et

  diocesis Milcoviensis ...

  Po-

  pulo Civitatis

  et

  diocesis Milcov ... Archiepiscopo Colocensi

  (tamquam sutfraganeo) prefatum Albertum eJectum Mil

  covienseni commendat etc. Oat. ut supra.

  IV.

  1318 Ian 28

  Papa

  Gregorie

  XI.

  confirma

  de-

  cretul lui

  llie

  Petit, vicarul general al misiona-

  Tilor dominicani,

  care

  rezervase

  acestora

  in mod

  special

  6

  manastiri in

  Galitia

  ~ i

  ~ f o l d o v a

  intre

  altele cea din Seret.

  Arhi\-ele Va.ticane. Gregor.

  XI.

  Reg. Vat.

  Ko. 287.

  f 278 .

  Ad

  perpetuam rei memoriam.

  Fidei

  orthodoxe propaga

  tionem et animarum salutem

  super

  cuncta desiderabilia

  cupientes, hiis [ que] pro huiusmodi propagatione et

  sa ..

  lute provide ab aliis facta sunt,

  libenter

  adicimus aposto

  lici muniminis :Ilrmitatem. Sane petitio pro parte dilec-

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  7/28

  360

  I C. FILITTI

  torum filiorum Helie Petiti, Ordinis fratrum Predicatorum

  professoris, societatis fratrum eiusderri ordinis inter gentes

  peregrinantium propter Christum vicarii generalis, et non-

  nullorum fratrum ipsius societatis. nobis nuper exhibita

  continebat,

  quod

  dilectus filius Helias eiusdem Ordinis

  professor et magister generalis, zelans dictorum

  fidei

  et

  ordinis dilatationem, per suas certi tenori litteras voluit

  et

  declaravit Lamburgen. Camicen. Sunatricen. Pansuten·

  Premicellen.

  et

  Cerethen.

  1

  )

  conventus prefati ordinjs,

  in

  Ruschie et Valachie partibus consistentes,

  ad

  societatem

  dictorum fratrum peregrinantium specialiter pertinere,

  prout in ipsis litteris plenius continetur. Qual e

  pro

  parte

  vicarii et fratrum predictorum fuit nobis humiliter sup-

  plicatum, ut voluntatem ac declarationem dicti magistri

  ratas

  et gratas habere, easque auctoritate apostolica con-

  firmare de benignitate solita dignaremm. Nos itaque,

  ut

  prefertur, fidei catholice ampliationem et animarum sa-

  lutem ab intimis affectantes, huiusmodi supplicationibus

  inclinati voluntatem et declarationem huiusm9di ratas

  et

  gratas habentes, eas auctoritate apostolica confirmamus

  etc. presentis sc

  ripti

  patrocinio communimus. Nulli ergo...

  et nostre confirmationis

  infrin

  gere etc. Dat. Rome apud

  sanctum Petrum Y. Kal. Februarii anno octavo.

  v

  1390 A vg 4. Papa Clemente\ . ordona sa se faca

  cercetari

  daca.

  franciscanul Anton de

  Manso e

  IJ

  A.

  Bzoviu

  s Propago D.

  Hyaointhi, Venetiis 1606, pa

  g.

  23 zioe

  ca

  aceste manastiri sunt: a Provincia

  Polo

  niae Leopolien. Camene·

  cen. et .Smot1·icen. a Provine-ta

  Hunga1·iae

  Cei·eten. Pansuten. et ri·

  m-icellen. Mai adaagii inca 4 m

  aniistir

  i din Gracia.

  Pansuten.

  e greu

  de identifio:i.t.

  Cat

  pentru

  PreIDJcellen. care s e a m i i ~ l l atat de mult cu

  Przemysl sau

  Prz

  emyslany,

  anevoe va i

  atarnat de provincia ungara

  a

  dominic:milor.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  8/28

  DI: -:

  ARBIVRLE YA.T

  IC

  A UJ.L I

  361

  vrednic

  sa fie episcop de Vidin : iar

  in caz

  afir

  mativ

  sa

  fie

  promovat

  ]a

  ac

  e

  st

  scaun,

  ramas

  va

  cant

  prin moartea

  lni Oliveriu, f?i neocupat de do

  minicanul

  loan Regis, care

  retuzase

  numirea :

   .

  Arbivele

  \ aticane.

  Reg.

  Av

  e

  n. 261.

  Clrmens VII. J\n . XII.

  Part.

  II.

  tom . u7 fol.

  99.

  Venerabili fratri

  Joanni

  episcopo Tusculano salutem

  et

  apostolicam benedictionem.

  Int

  er solicitudines varias qui

  bus

  assidue prernimur, illa potissime pulsat et ex.citat

  men

  tem

  nostram

  ut

  universi orbis ecclesiis pastoris solacio

  destitutis ne

  in

  spiritualibus et temporalibus detrimenta

  2

   

  de salubris provisionis remedio consulatur. Dudum siqui

  dem

  bone memorie Oliverio episcopo Budinen. regimini

  ecclesie Budinen. presidente nos cupientes eidem ecclesie

  cum

  vacaret per apostolice sedis providencia·m utilem

  et

  idoneam presidere personam, provisionem eiusdem ecclesie

  {)rdinacioni

  et

  disposicioni nostre duximus ea vice specia-

  .

  liter

  reservandam et deinde prefata ecclesia per ob

  itum dicti Oliverii episcopi qui

  extra

  romanam curiam

  decessit pastoris solacio destituta

  tu

  habens a nobis su-

  . per

  hoc

  speciale (sic ) per nostras Jiteras potestatem, de

  persona dilecti filii Joannis regis ordinis fratrum predica

  torum

  professoris magistri in theologia eidem ecclesie

  sic vacanti auctoritate apostolica providisti jpsumque

  ll

  preficisti

  in

  episcopum et pastorem. Qui quidem

  Joannes

  huiusmodi provisioni et prefectioni consensum prebere

  re

  cusavit et eas prosequi non curavit neque curat. Oum au

  tem

  prefata ecclesia adhuc per obitum dicti Oliverii

  va

  care noscatur :nullusque preter nos

  hac

  .vice de ipsius pro

  visione disponere potuerit neque possit reservatione

  et

  de-

  1

  Document utilizat de Eubel. Hierarchia,

  vol.

  I. pag. 139.

  E]I se

  publica fl Ci

  din cauza vecinatatii Vidinului cu far.i. rom;ineascii .

  2

  L i p e ~ t e :

  pa.tiantur. ·

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  9/28

  36

  I C. F ILITTI

  creto obsistentibus supradictis nos cupientes eidern ec

  clesie ne longe vacationis exponatur incommodis

  de

  per

  sona idonea celeriter providere sperantesque quod dilectus

  :filius Antonius

  de

  Manso ordin.is

  fratrum

  mioorum pro

  fessor baccallaureus

  in

  theologia penitenciarius noster

  in

  urbe

  ad

  regimen

  et

  administrationem ipsius utilis

  et

  ido

  neus existeret ac de eiusdem Anthonii sufficiencia

  et

  ido

  neitate

  certam noticiam non habentes fraternitati tue de

  qua in

  iis et aliis plena.m in domino

  :fid

  uciam obtinemus

  per

  apostolica

  scripta

  committimus

  et

  mandamus quate

  nus de suf.ficiencia et idoneitate ipsius Anthonii qui

  apHd

  nos de religionis zelo vite mundicia spiritualium provi

  dencia

  et

  temporalium circumspeccione ac aliis virtutum

  meritis

  multipliciter comrnendatur auctoritate nostra di

  ligencius te informes

  et

  si per informatiooem eiusrnodi

  ipsum

  Anthonium ad regimen et adrninistrationem ipsius

  ecclesie utilem et idoneum esse reppereris super quo

  tuam

  conscientiam oneramus de persona eiusdem Anthonii eidem

  - ecclesie predicta auctoritate providea ipsumque

  illi

  pre

  :ficias

  in

  episcopum

  et

  pastorem curam

  et

  admini.:;tratio

  nem

  eiusdem ecclesie sibi in spiritualibus

  et

  temporalibus

  plenarie committendo

  ac

  ei facias a

  suis

  subditis obe

  dienciam et

  reverentiam

  debita exhiberi.... Et insuper

  eidem .A.nthonio si de persona ipsius eidem ecclesie

  per

  te

  provideri contingat

  munus

  consecration.is impendas vel

  per

  aliquem catholicum

  antistitem gratiam et

  communi

  onem apostolice sedis.

  habentem

  assistentibus tibi vel eidem

  antistiti duobus vel tribus aliis catholicis episcopis simi

  les

  gratiam et

  communionern

  h b e n t i b ~ s

  impendi facias

  et

  procures.

  Volumus autem q uod tu vel idem antistes qui eidem

  Anthonio prefatum munus i::npendes vel impenclet ab

  eo nostro et ecclesie .romane nornine fidelitatis debite so

  litum recipias seu

  recipiat juramentumjuxta

  formam quam

  sub

  bulla nostra mittimus interclusam

  ac

  formam jura

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  10/28

  01 \' ARHIVELE VATICANULUI

  363

  menti quod idem Anthonius

  prestabit

  nobis de verbo ad

  verbum per

  ip

  sius patentes litera.s

  suo

  sigillo sigillatas

  per proprium nuncium procures seu idem antistes pro

  curet quantocius destinare. Per hoc autem venerabili fratri

  nost

  ro

  episcopo Proscblavien.

  1

    cui ecclesia

  ipsa

  metropo

  litico iure subesse dinoscitur nullum volumus imposterum

  preiudicium generari.

  Datum Avinione secundo nonas Augusti pontificatus

  nostri anno duodecimo.

  Expedita secundo kalendas Septembris anno XII. R

  de Valle.

  Tradita IY kal. Septembris anno XII.

  K.

  Monachi.

  Vl.

  394

  1arlie 9

  Papa

  Bonifa

  c

  iu

  IX.

  n u m e ~ t e

  pe

  George, din

  ordul

  e r e m i ~ i l o r

  sf.

  Augustin episcop

  de A r g e ~

  scaunul

  fii n d

  vacant

  prin

  moar

  tea

  lui

  Nicolae

  2

  ) .

  A r c h i Vaticanului Reg. Lateran . 82. 1Bonif. I

  X.

  a u. 1±00) fol. 247·

  Bonifacius etc. Dilecto filio

  Ge

  orgia electo

  Ergen

  . sa

  lutem etc.

  3

    .

  . l ) Prost.hlaven. E Preslav de

  astaz

  i din Bulgaria,

  vechea

  Marcian

  polis. Dupa de>plir\irea Biserici

  lor Scaunul

  papal a r

  ecunoscut

  sub

  titlu

  - de

  Presthlavien.

  numai pe

  Sava

  la

  a.

  1204. Eubel

  I.

  c. pag. 430.

  Prin

  urmare fraza de sus este o

  formula

  de caocelarie. Arhiepiscopa.tul la.tin

  de Marcia nopolis s 'a iufiinta,t la a. 1643. numindu- 'e

  ca

  titular

  cunos-

  cutul Bandini.

  2) Doc

  ument utilizat

  de

  Eubel Hierarhia

  , vol. I. pag. 105. Nicolae

  Antooii a fost primul episcop de Argei;;

  numit

  la 9 Mai 1381. Cfr. Dr.

  G.

  E rler, D

  er

  Liber Ca.ncellari

  ae

  Apostolicae vom J. 1380.

  Leipzig

  1888.

  pag. 26.

  3) In reg. se

  repet  

  : Georgio .

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  11/28

    64

  l

  C. FJLITTT

  Divina favente clem encia cujus inscrutabili providen

  tia ordinationem susoipiunt universa in apostolice sedis

  specula licet im.rneriti constituti ad universi· orbis eccle

  sfas aciem nostre considerat1onis extendimus

  et

  pro earum

  tatu salubriter dirigendo, apostolici favoris auxilium ad

  hibemus sed de illis propensius cogitare nos convenit

  quas propriis carere pastoribus intuemur ut eis juxta cor

  nostmrn pastores preficiantur ydoney qui cornmissos sibi

  populos

  per

  suam circumspectionem providam salu briter

  dirigant et informent

  ut

  bona ipsarum ecclesiarum non

  so

  lum gubernent utiliter sed etiam multimodis efferant

  incrementis. Dudum siquidem, bone memorie ~ i c o l o

  episcopo Ergen. regimini ecclesie Ergen. presidente,

  no

  cupientes ipsi ecclesie cum vacaret per apostolice sedis

  providentiam utilem

  et

  ydoneam presidere personam, pro

  visionem

  e j ~ s e m

  ecclesie ordinationi,

  et

  dispositioni

  nostre ea v

  ice

  duximus specialiter reservandam, decer

  nentes ex tune irr itum

  et

  inane si secus super

  hiis

  per

  quosquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter con

  tigerit

  attemptari Postmodum vero predicta ecclesia per

  -0bitum ipsius Nicolai episcopi qui extra

  Romanam

  cu

  riam diem clausit extremum vacante, ~ o s vacatione

  hu-

  jusmodi

  .fidedianis rellatibus (sic) intellecta, ad provisio

  ·

  nem

  ipsius ecclesie celerem et felicem de

  qua

  nullus pre

  ter nos

  hac

  vi e se intromittere potuit neque potest reser

  vatione

  et

  decreto obsistentibus supradicitis,

  ne

  ecclesia

  . ipsa · ionge vacationis exponeretur incommodis, paternis E t

  .solicitis ~ u d i i s attendentes

  post

  deliberationem q uam de

  pr

  e

  j i c ~ e n d o

  ecclesie

  r ~ f t e

  personam hujusmodi cum fratribus

  - nostris· habuimus diligentem, demum ad te ordinis fratrum

  hei·emitarum sancti Augustini professorem

  in

  sacerdotio

  o i i s t i t u t u m religionis zello (sic) conspicuum,

  litterarum

  ... ·cientia

  pteditum

  vita ac

  inorum

  honestate decorum

  in spiri

  tualibus providum

  et in

  temporalibus circumspectum

  et

  ~ l i i s

  multiplicium

  virtutum

  meritis-;prout ex fidedignorum testi-

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  12/28

  l1D:

  :\RHIYELE YATI

  CA'.'ll'LUI 365

  momus percepimus insignitum direximu ocullos (sic)

  nostre rnentjs, quibus omnibus attenta me.ditatione

  pen-

  satis de p e r o n a tua nobis e ~ eisdem fratribus ob dicto

  rum

  tuorum exigentiam meritorum aceepta, eidem ecclesie

  de dictorum fratrum consilio auctoritate apostolica provi

  demus, teque illi preficimus

  in

  Episcopum et

  pastorem

  curam et admini trationem ipsius ecclesie tibi in spiri

  tualibus

  et

  temporalib•Js plenarie committendo.

  Jn

  illo qui ,

  dat

  gratia et

  largitur

  premia

  confidentes quad dirigente ·

  Domino

  actus

  tuos prefata ecclesia per tue industrie ~ t

  circumspection.is studium fructuo um regetur,

  utilitu

  et

  pr

  .ospere dirigetur, et

  grata in

  e i ~ d e m spiritualihus et tem

  poraUbus u cipietincrementa. Volumus autem quad quam

  primum pre entes litteras habue.ris expeditas

  ad

  ecclesiam

  ipsam accedas et personaliter resideas in e;1dem, quodque.

  pontificalia extra civitatem et

  di

  ocesim ergen . exercere

  non possis. lugum igitur Domini tuis impositum humeris

  prompta

  devotion.a suscipiens curam et administrationem

  predictas sic exercere studeas fideliter et

  prndenter

  quod

    ecclesia gubernatori_provido et aclministratori f r ~ c -

  tuoso gaucleat se commissam, tuque preter externe retri-

  butionis premium nostram

  et

  dicte sedis b e n e d i c t ~ o n e m

  et gratiam uberius consequi merearis.

  ·Datum Rome apud Sanctum Petrum Eeptir.no Idu

  :Ma1

  ·

  ciL

  Anno Quinto.

  ·De andato Jae obus) de I eramo.

  VH.

  ·1394 IuniY

  8.

  Papa Bonifaciu IX.

  m m ~ ~ t e pe

  ·

  dominicanul

  tefan

  Nlartin:I. episcop de Seret, scau

  n fiind vaca

  nt

  prjn moaJ,·tea

  lui

  _oa11

  1

  ) .

  . . l

  I l

  Ace,t

  document e ptiblic•

  t

  1n

  Bullal ium

  Ordinis Praedlca torum

  eil·. ·BrPmonrl,

  vol.

  II, Roma 1730,_

  pag.

  ayr

  · /i ca

  not'ii

  fn S.

  Batac.z

  Rys

  d1

  .iejow zak. kaznodz. w Polsce,_ vol. ll. _Lemberg.

  1861

  pag.

  3. J.

  Dar

  '

  fi i ndcil.

  aceste

  -opere'

  sunt rare i;;i greu acceeibile, actul ' se public&.

  lli J

  io co)ec\ia. .

  de

  fa.{a. · , · · •. · ·

  , . .

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  13/28

  366

  L C P'JLITT

  Arhivele Vaticane. Reg. Later.

  33

  Bonif. IX.

  an

  . V Fol.

  170

  {Cereten).

  Bonifacius etc. Dilecto filio Stephano Martini electo Ce

  ~ · e t e n s i

  salutem etc. Divina disponente clemeneia. cujus

  inscrutabili providentia ordinationem suscipiunt universa

  in apostolice sedis specula licet immeriti eonsHtuti, ad

  universas orbis ecclesias aciem nostre considerationis ex

  tendimus, et pro earum statu salubriter dirigendo aposto

  lici favoris auxilium adhibemus, sed de illis propensius

  cogitare nos convenit quas propriis carere pastoribus in

  tuemur, ut eis juxta cor nostrum pastore preficiantur

  ydonei

  qui

  commi sos sibi populos per suam circumspec

  tionem providam salubriter dirigant et informent, ac bona

  ecclesiarum ipsarum non olum gubernent utiliter sed

  etiam multimodis efferant incrementis. Dudum siquidem

  bone memorie Iohanne episeopo Ceretensi regimini ec

  clesie Ceretensis presidente, Nos cupientes ipsi ecclesie

  cum vaoaret per apostolice sedis providentiam utilem et

  ydoneam presidere personam, provisionem ejusdem ecolesie

  ordinationi

  et

  dispositioni nostre duximus ea vice specia

  liter reservandarn decernentes ex tune irritum

  et

  inane

  si

  secus super hiis per quoscunque quavis auctoritate

  scienter vel icrnoranter contingeret

  attemptari Po

  tmodum

  Yero dicta .ecclesia, per obitum ipsius Iohannis epis

  copi qui extra Homanam Curiam diem clausit extre

  mum, vacante, nos vacatione hujusmodi fidedignis rela

  tibus fotellecta, ad provisionem ipsius ecclesie celerem et

  felicem,

  de

  qua nullus preter nos, hac vice,

  se

  intromit

  tere

  potuit neque potest reservatione

  et

  decreto obsisten

  tibus supradictis, ne ecclesia ipsa longe vacationis expo

  neretur incommodis, paternis et solicitis studiis intendentes,

  post deliberationem quam

  de

  preficiendo

  e::iclesie

  prefate

  personam utilem et eciam fructuosam cum fratribus

  nostris babuimus diligentem, demum

  ad

  te orrnnis

  fratrum

  predicatorum professorem

  in

  sacerdotio con

  stitutum relicrionis zelo conspicuum,

  litterarum

  scientia

  preditum vite ac honestate, decorum in spiritualibus pro-

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  14/28

  DIN

  ARHIVELE YATI CANCI.l'l

  3

  67

  vidum

  P t

  temporalibus circumspectum et aliis multipli

  cium virtutum meritis, prout e:s: fidedignorum testimoniis

  accepimus insignitum, direximus oculos nostre mentis.

  Quibus omnibus attenta meditatione pensatis, de perso

  na tua nobis et eisdem fratribus nostri ", ob dictorum

  tuorum exigentiam meritorum, accepta, eidem ecclesie de

  dictorum fratrum nostrorum consilio, auctoritate aposto

  lica providemus, teque illi

  pre:fic

  imus in episcopum et

  pastorem, curam et administrationem ipsius ecc lesie tibi

  fa

  spiritualibus

  et

  temporalibus plenarie committendo

  ·volumus autem ut quam primurn presentes literas habue-·

  Tis expeditas,

  ad

  ecclesiam ipsam accedas

  et

  resideas peT-

  sonaliter in eadem quodque ponti:fica lia officia extra tuam

  Civitatem

  et

  diocesim Cerethensem nequeas exercere.

  u-

  gum igitur domini tuis impositum humeris prompta de

  votione susciipiens, curam et administrationem predictas

  sic exercere studeas solicite fideliter

  et

  prudenter quod

  ecclesia ipsa gubernatori provido et fructuoso administra

  tori gatideat

  se

  commissam, tuque preter eterne retribu

  tion.is premium nostram et dicte sed is benedictionem

  et

  gratfam exinde u berius consequi merearis.

  Dat. Rome apud Sanctum Petruin Sexto Idus Iunii Anno

  Quinto.

  VIII.

  1398

  t

    2 Andrei opjscopul r g e ~ u l u i se scu

  t ~ t de contributia unui an .

  J.rhivele Yaticane. Obligat.iones. 48 Fol.

  191

  (CLXXI) verso.

  Anno millesimo trecentesimo nonagesimo sexto quarta

  indictione anno septimo (Bonifacii IX).

  A nno portificatu loco et indictione predictis die lune

  secunda mensis octobris coram et presentibus quibus su

  pra Rev. Pater dominus Andreas episcopus Argensis in

  Vala.chia fuit hac vice dumtaxat a prestatione sui com

  munis servicii liberatus propter paupertatem.

  I

  Document utilizat de Euhel, Hierarh;a, vol. I. pag.

  105

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  15/28

  368

  l ,

  C.

  FlLl'l'Tl

  IX

  139[ Aprilie

  23.

  Papa

  Bonifaciu IX.

  ioga

  1

  lue lui

  Fra:ncisc, episcop ales de Argei;; sa poata fi hiro-

  tomt

  de oricare episcop supns Sf. Scaun

  1

    .

  Arhi\"ele

  Vaticane.

  Reg. Lat. 69. Fol. 134 v.

  Boni 'atius etc. Delicto

  :filio

  Francisco electo Argen. sa

  lutem

  ek

  Oum nos pri

  dern

  ecelesie Argen. pastoris

  re

  gimi

  ne

  destitute de persona tua nobi

  et

  fratribus nostris

  ob

  tuornm exigeritiam meritorum aceepta. de fratrum

  eo ...

  rundem consilio .auctoritate a.postolica duxerimus provi

  dendum pre:ficiendo te il]j

  in

  episeopum et pastorem

  prout

  fo nostris inde confeetis literis plenius continetur, nos

  ad

  ea que

  ad

  tue commoditatis

  augmentum

  tandem va

  leant favorabiliter intendentes tuis suppli0ationij:Jus incli-

  na

  .

  ti

  tibi ut a quocumque malueris catholico antistite

  gra-

  tiam et communionem apostolice serus habente ascitis et

  in

  hoc

  sibi

  assistent1 bus duo bus

  vel

  tribus

  eatholicis

  epis

  -

  . copis simile ll gratiam et communione.m habentibus munus

  consecrationis reeipere valea ac eidem antistiti ut

  munus

  predictum

  auctoritate nostra impcndere

  libere tibi possit

  plenam et

  lib

  eram concedimus tenore presentium faeul

  tatem.· Volumus autem quod idem

  antistes q_ui

  tibi prefa-:

  tum

  munus

  impendet postquam

  iltud tibi

  im penderit a

  te

  nostre

  et

  Roma

  ne eeclesie

  nomine

  ridelitatis

  debite

  solitum solitum (sic) recipiat jummentum iuxta

  fo

  rmam

  quam sub

  bulla

  no.stra

  rnittimus

  interclusam

  ac o r m ~ m

  iuramenti

  quod tu prcstare contigerit nobi" de verbo ad

  verbum·

  per

  tuas·

  patentes

  lit  ras tuo sigillo signatas p er

  proprium

  nuneium

  qua ntocius destinare pro ur.es. Quodque.

  per boc honorabili fratri nostro archiepiseopo

  Coloeen:

  crii ":Prefata eeclesia metropolitico iure

  subesse

  dino.scitm

  nulluiri

  imposterum preiudicium

  aeneret

  .

  ur.

  Datum

  Rome

  • . b .

  apud Sanctum · P'etrum

  nono

  kaleridas Maii

  anno

  decimo .

  ·.X.

  XII.

  de

  Benevento.

  · · ·

  1) Document utilizat de Enbel Hierarchia 

  2 la Argeo

    ..

  '

  vol. I, ·pag. IO:J nota.

  :_

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  16/28

  DIK ARHIVELE

  VATI

  CA N'ULt I

  x.

  Fara data probabil 1399 apr. 23.

  Francisc

  de

  8.

  Leonardo

  e

  numit

  episcop de Argei;;, scaunul

  fiind vacant prin moartea predecesorului.

  Judice 478,

  fol.

  144

  v.

  Franciscus de S. Leonardo fit episcopus Argen per obitum.

  AB.

  Bonif

  9.

  VII.

  10 p.

  ·7

  1

    .

  X

  1399 Mai 12. Francisc episcop de A r g e ~ e

  :;cutit

  de contributia

  primului

  an

  2

    .

  Arhivele Vaticane. Obligationes o2 Fol. 114.

  Anno pontificatu,

  loco

  indictione et die predictis

  ac

  presentibus predictis anno 13U9, pontificatus Bonifacii

  PP. IX anno X. die vero XII. i\laii in officio camerariatus

  indictione Vfl).

  Rev. Pater

  Dominus Franciscus Episcopus

  .Argen. in

  Valachia

  fuit

  hac

  vice dumtaxat a prestatione

  sui communis servitii liberatus propter paupertatem.

  XII.

  1402 Februarie 20

  Papa

  Bonifaciu IX. numeflte

  pe canonicul Geo rg Iohannis din P ees

  Cinci

  Bi -

  ·serici) episcop de A r g e ~ scaunul fiind vacant prin

  moartea lui loan

  3

  ) .

  1

  Citatia

  se refera

  la

  u11

  re

  gistru

  perdut

  din

  Seria Lateranli.

  2)

  Document

  utilizat

  de

  Euhel Hierarcbia

  vol.

  [.

  pag. 105.

  3) Documen

  tul

  se publica

  lli aici

  cu t oate ca se afla deja

  in

  1¥10

  nu

  men

  ta Va ticana.

  Hung

  :uiae Seria

  1 tom.

  4, Budapesta

  18tl9,

  p

  ag

  410, colectfo foarte voluminoas

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  17/28

  370

  I C. FILIT rJ

  Arhivele Vaticane. Reg. Lat

  er

  an

  .

  103

  . Bonif. IX. Fol. 153.

  Bonifacius etc. Dilecto fillio Geo rgia Iohannis electo

  Argen. salutem etc. .

  Apostolatus officium quamquam immeritis nobis) ex

  alto comrnissum quo ecclesiarurn omniurn regimini pre

  sidemus utiliter exequi coadiuvante Domino cupientes sol

  liciti corde reddimur

  et

  sole

  rt

  rs

  et

  cum de

  ipsarum

  regi

  minibus agitur committendis tales eis

  in

  pastores preficere

  studeamus sic) qui commissum sibi grege111 dominicum

  sciant non solum doctrina ve rbi sed exemplo boni operis

  informare, commissasque sibi ecclesias in

  statu

  pac i:fico

  et tranquillo velint et valeant, dante Domino salubriter

  regere et solicite gubemare. Dndum siquidem bone me

  morie l ohanne ~ 1 . r g e n . regimini Argen. ecclesie presidente

  nos cupientes eidem ecclesie cum

  •acaret

  per apostolice

  sedis providentiam utilem

  et

  ydoneam pre:ficere personam,

  provisionern hujusmodi ecclesie ordinationi

  et

  dispositioni

  no st

  re ea vice duximus specialiter reservandam clecer

  nentes ex tune irritum et inane si secus uper hiis per

  quoscunque quavis auctoritate scienter vel ignoranter con

  tingeret attemptari. Postmodum vero dicta ..Argen. eccle

  sia per obitum dicti Iohannis episcopi qui

  extra

  Roma

  nam

  cuTiam diem clausit extremum vaca.nte nos vaca

  tione hujusmodi

  fi

  dedignis

  relatibus

  int

  ellecta ad provi

  sionem

  ip

  sius Argen. ecclesie celerem

  et

  fel icem de qua

  nullus preter nos hac vice disponere potuit neque potest

  reservatione et decreto obsistentibus supradictis, ne ec

  clesia ipsa longe vacationis exponeretur incommodis

  paternis et sollicitis studiis intende

  nt

  es post deliberatio

  nem quam de

  pr

  e:ficiendo ecclesie prefate personam uti-

  lem et eciam fructuosam cum fratribus nostris habuimus

  d i l i ~ e n t e m

  demum

  ad

  te Georgium

  tune

  ca11onicum

  ec

  cles

  ie

  Quinqueecclesiensis in sacerdotio constitutum litte

  rarum scientia preditum vite ac morum honestate deco -

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  18/28

  DIN ARBl\ fLE

  V T I C ~ U L n

  37

  rum

  in

  spiritualibus providum

  et

  in temporalibus circum

  spectum et aliis multiplicium donis virtutum prout ex

  fidedignorum testimoniis accepimus insignitum direximus

  oculos nostre mentis quibus omnibus attenta meditatione

  pensatis do persona tua nobis et eisdem fratribus nostris

  ob

  dictorum exigenciam meritorum accepta, eidem

  ec-

  clesie Argen. de dictorum fratrum nostrorum consilio aucto

  ritate apostolica providemus teque illi preficimus jn epis

  copum et pastorem, curam et administrationem ipsius

  ecclesie

  Arg

  en. tibi in spiritualibus et tempo.ralibus ple

  narie committendo in illo qui

  dat

  gratias et

  largitur

  pre

  mia confidentes quod dirigente Domino

  actus

  tuos pre

  fata ecclesia Argen. per tue industrie et circumspeciionis

  studium fructuosum sub tuo felici regimine, gratia tibi

  assistente divina regetur utiliter et prospere dirigetu.r ac

  grata in

  eisdem spiritualibus et temporalibus suscipiet

  incrementa. Iugum igitur IJomini tuis impositum hume

  ris

  prompta

  devotione suscipiens curam et administratio

  nem predictas sic exercere studeas sollicite fideliter et

  prudenter quod ipsa ecclesia Argen. gubernatori provido

  et administratori fructuoso gaudeat se commissam tuque

  proinde preter eterne retributionis premium, nostram et

  apo tolice sedis benedictionf m

  et

  gratiam consequi ube

  rius merearis. Volumus autem quod postquam presentes

  litteras habeas expedifas ad prefatam ecclesiam Argen.

  te transforas et resideas personaliter in eadem quodque

  pontifica1ia extra civitatern et diocesim Argen. minime

  -valeas cxercere.

  Datum Rome apud Sanctum Petrnm. Decimo Kalendas

  ~ 1 a r t i i

  Anno Iercio decimo.

  XIII.

  4 Februarie 26  Papa loan XXIII. ordona

  -ca George, episcopul de A r g P ~ sa fie investit cu

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  19/28

  372

  J. C. FJLITTI

  un canonicat

  n i ~ t e prebende vacante

  din

  bise

  rica Grugh

  ?

  in eparhia de Pees /O ioci Biserici),

  de oarece episcopia de g e ~

  nu-i

  produce

  nici

  un venit,

  iar

  el

  i n e p l i n e ~ t e

  funct-iunile

  episco

  pale

  n

  prezisa eparhie.

  Ar11ivele

  Vaticane. Reg. Lateran. 145. Iohann. XXIII. Fol. 202.

  ve1so A rgen: .)

  Johannes etc. Venerabili fratri episcopo Auriensi, et

  dilectis filiis abbati monasterii sancte Trinitatis ac pro

  posito eccle ie

  de

  Grugh Quinqueecclesiis (sic) diocesis

  salutem etc.

  Personam venerabilis fratris nostri Georgii epi copi

  Argen. nobis et apostolice sedi devotam suis exigentibus

  meritis

  paterna

  diligentia prosequentes, illa sibi

  libenter

  concedimus que suis commoditatibus

  fore

  conspicimus

  oportuna. Cum itaque, sicut accepimus canonicatus

  et pre

  benda ecclesie Quinqueecclesiensis quo quondam Bene

  dictus

  Pauli

  ipsius ecclesie canonicus

  durn

  viveret obtj

  nebat per ipsius IJenedicti obitum,

  q11i

  extra

  Romanam

  curiam diem clausit extremum vacaverint et vacent

  ad

  pr

  esen , nos prefato Georgia episcopo qui ut a serit

  de

  ecclesia sua ArO en. q

  ue

  inter infideles constitu:a existit

  nullos fructus perci pit, et in civitate

  ac

  dioce i

  Qu

  inq

  ue

  ecclesien. ponti:ficalia

  per nonnulla

  tempora exercuH

  vrout

  de pre en

  t

  exercet, et

  cui

  dudum fructus rer:lditus et pro

  ventus

  dictorum canonicatus

  et

  prebende tune

  v m t u m

  per capitulum dicte ecclesie Quinqueecclesfo1

  1sis

  in

  ip iu

  episcopi

  subsidium et

  ne in pontificalis dignitatis obpro

  brium

  mendicare

  coge1·etm·

  fuerunt ministrati prout etiam

  ministrantur

  de

  presenti

  de

  subventionis

  auxilio

  providere

  volentes,

  ipsumque premissorum

  intuitu favoribus proseqi.:i

  gratiosis discretioni vestre

  per

  apostolica scripta manda

  mus

  quatenus vos vel duo aut unus vestrum

  pe

  · vos vel

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  20/28

    IKARHIVl :Lll: V ~ T J C K U L C i

  :alium seu alios canonicatum et prebendam predictas, quo

  rum fructus redditus et proventus prefati quindecim mar-

  -charum argenti secundum communem extimationem

  va-

  lorem

  annuum, ut idem episcopus

  asserit

  non excedunt,

  sive ut premittitur sive alias quovis modo

  aut

  alterius

  cujuscunque persona vacent etiam si tanto tempore va-

  -caverint quod earum collatio juxta Lateranensis statuta

  -concilii ad sedem predictam legitime devoluta vel ipsi

  -canonicatus et prebenda dispositioni apostolice reservati

  existant

  dummodo tempore date

  presentium

  non

  sit

  in

  -eis alicui specialiter

  jus

  quesitum cum plenitudine juris

  ·canonici ac omnibus jur ibus et pertinenciis suis eidem

  ·Georgio episcopo

  per

  eum quoad vixerit t ~   s possi

  ·dendos et eciam gubernandos auctoritate nostra commen

  dare

  curetis, ita quod hujusmodi commenda durante di

  ·ctus episcopus de hujusmodi fructibus redditibus et pro-

  ventibus predictorum canonicatus et prebende debitis eo

  rum supportatis oneribus disponere et ordinare yaleat

  sicut illos pro tempore obtinentes de illis disponere

  et

  ordinare potuerunt seu etiam debuerunt, alienatione tamen

  bonorum immobilium et preciosorum mobilium ad dictos

  ranonicatum et prebendam pertinencium sibi penitus in-

  terdicta. Inducentes eundem Georgium episcopum vel pro

  -0uratorem suum ejus nomine in corporalem possessionem

  canonicatus

  et

  prebende juriumque

  et

  pertinentiarum

  pre-

  ·dictorum eadem auctoritate

  et

  defendentes ioductll)Il a-

  moto exinde quolibet illicito

  de

  ientore ac facientes sibi

  -de ipsorum canonicatus et prebende fructibus redditibus

  proventis juribus et obventionibus universis integre res-

  pondere. Contradfotores auctoritate nostra etc. Non ob

  iltantibus quibuscunque om missis

  ad

  brevitatem etc. so

  litis

  formulis)

  atum

  Bononie Quarto Kalendas .\Iartii

  ..Anno primo.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  21/28

  374

  I. C FlLITTI

  XIV

  .

  1413 1lfartii 5  Papa loan

  XXIIL

  n u m ~ t pe

  Nicolae Venatoris,

  din

  ordinul sf. Pavel

  eremitu

  l ,

  episcop de

  S iret,

  scaunul

  fi ind vacant prin

  moa

  r

  tea lui

  tefan

  1

  ) .

  Arhivele Vaticaue. Reg . Later. 162 Fvl. 272.

  (l

  oha

  nn

  . PP. XXIII}

  Iohannes etc. Dilecto filio

  ~ i c o l o

  Venatoris electo Ce-

  retensi salutem etc.

  Divina disponente clementia cujus inscrutabili provi

  dentia O 'dinationem suscipiunt universa in apostolice se

  dis specula 1icet immeriti constituti, ad universas orbis

  ecclesias aciem nostre considerationis extendimus, et pro

  earum

  statu salubriter dirigendo apostolioi fovoris

  auxi-

  liurn adhibemus: sed de illis propensius oogitare nos con

  venit quas propriis carere pastoribu intuemur, ut eis

  juxta

  cor nostrum pastores preficiantur ydonei qui com

  missos sibi populos per suam circumspeotionem provi

  dam, et providentiam circum pectam salubriter dirigant..

  et informent, ac bona ipsarum ecclesiarum non solum

  gubernent utilius sed etiam multimodis efferant inore

  mentis. Dudum siquidem bone memorie Stephano epi -

  copo Ceretensi regimini Ceretensis ecclesie presidente nos

  cupientes eidem ecclesie cum vacaret

  per

  Sedis predicte

  providenciam utilem

  et

  ydoneam presidere personam, pro

  visionem ipsius ecclesie ordinationi et dispositioni nostre

  ea vice duximus specialiter

  reservandam

  decernentes

  ex

  tune irritum et inane si secus supe1·

  hiis

  per quoscun

  que quavis auctoritate scienter vel

  ignoranter continge-

  ret

  attemptari.

  Postmodum

  vero dicta e··clesia per

  obitum _

  l )

  Document

  utirzat de E :1bcl. Hier.1ehia.,

  vol.

  I. pu g. l.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  22/28

  DIN

  ARHIVELE

  V.ATICA;\ CLCI

  375

  p

  rns

  Stephani

  episcopi

  qui extra Romanam curiam

  diem

  clau it extremurn vacante nos vacatione

  intellecta

  ad

  provisionem ipsius ecclesie celerem et felicem de qua

  nullus preter nos hac vice se

  introm;ttsre potuit

  siv po

  test reservatione et decreto obsistentibus supradictis ne

  ecclesia ipsa longe vacationis exponeretur incommodis

  pa-

  ternis

  et

  solicitis studiis intendentes po t deliberationem

  quam de preficiendo ecclesie

  prefate

  personam

  utilem

  et

  etiam fructuosam cum

  fratribus

  nostris

  habuimus

  dili

  o-entem; demum ad te ordinis sancti Pauli primi Here

  m i ~

  profe sorem in

  sacra

  theologia

  magistrum

  et in

  sa

  cerdotio constitutmn religioni zelo conspicuurn

  litterarum

  cientia preditum vite ac morum honestate decorum in

  spiritualibu providum

  et in

  ternporalibus circumspecturn

  et in aliis multiplicium virtutum donis prout fi.dedigno

  rum

  testimoniis perspicimus

  insianitum

  direximus oculos

  nostre mentis. Quibus omnibus debita meditatione pensa

  tis de persona tua nobi

  et

  eisdem fratribus ob dictorum

  tuorum exigentiam meritorum accepta eidem ecclesie

  de

  dictorum

  fratrum

  consilio auctoritate apostolica provide

  mus teque

  illi

  preficimus in episcopum

  et

  pastorem cu

  ram et

  administrationem ipsius ecclesie tibi

  n

  spiritua

  libus et temporalibus plenarie committendo. In ilJo qui

  dat gratias et

  largitur

  premia

  confidentes quod dirigente

  Domino actus tuos prefata ecclesia per tue industrie et

  circumspectionis studium fructuosum regetur utiliter et

  pro pere dirigetur ac grata

  in

  eisdem spiritualibus et

  temporalibus suscipiPt incrementa. Volumus

  autem

  quad

  quamprimum presente litteras habueris expeditas ad

  ecclesiam ipsam accedas

  et

  personaliter resideas in eadem

  quodque pontificalia officia

  extra

  civitatem

  et

  diocesim

  Oereten. nequeas exercere. Iugum igitur Domini tuis im

  positum humeris prompta devotione suscipiens curam et

  administrationem prndicta sic exereere studeas

  fi

  deliter

  et prudenter quod ipsa ecclesia gubernatori provido et

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  23/28

  376

  1

  C

  FILITTf

  fructuoso administratori gaudeat se commissam, teque

  preter

  eterne retributionis premium, nostram et sedis pre-

  dicte benevolenciam et gratiam exinde uberius consequi

  merearis.

  Datum Rome apud Sanctum l etrum Tertio Konas Marcii

  Aono Tercio.

  xv

  1413 Julii 31

  Papa Ioan

  XXIIl.

  n u m ~ t

  pe do-

  minicanul Toma Grueber episcop

  de Seret, scau-

  nul

  fiind vacant prin rnoartea

  lui

  loan

  din

  Po-

  lonia

  1

  ).

  Arhi,·ele Vatfoanr . RPg. La t.:ran. 174 Fol. 139 (Cohan. PP. 23).

  Iohannes etc. Dilecto filio Thome Grueber electo

  Cze-

  retensi salutem etc.

  Apostolatus officium quamquam insufficientibus meritis

  nobis ex alto commissum, quo ecclesiarum omnium regi-

  mini presidemus utiliter exequi coadjuvante Domino cu-

  pientes solliciti reddimur

  et

  solertes ut cum de ipsarnm

  regiminibus agitur committendis tales eis in pastores pre-

  ficere studeamus qui commissum sibi

  gregem

  Dominicum

  sciant

  non solum doctrina verbi, sed

  etiam

  exemplo boni

  operis informare, comlllissasque sibi ecclesias

  in statu

  pa-

  cifico et tranquillo velint

  et

  valeant, duce Domino, salu-

  briter regere et fideliter guvernare. Dudum siq uidem pro-

  visiones O illnium

  cathedralium

  ecclesiarum

  tune

  apud se-

  dem apostolicam vacantium et in a:::itea

  vacaturarum

  or-

  dinationi et dispositioni

  nostre

  reservantes, decernimus

  ex

  tune

  irritum

  et inane ·si secus

  super

  hiis

  per

  quoscunque

  l) Document utilizat de Eubel, [)ierarcbia. vol. I p : g. 189. El ad.

  mite

  citirea:

  ,Ernebe

  r

  Grueber

  ?) • .

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  24/28

  I ~

  ARBI\.ELE

  V

  ATICANCLUI

  377

  qua,is

  aucto1 itate scienter

  vel ignoranter contjnge1et

  a

  temptari.. I ~ o s t m o d u m

  vero

  ecclesia

  C z e 1 ~ e t e n s i

  sic) per

  obitum

  quondam

  Iohannis

  de

  Polonia

  i p s i u

  ecclesie

  epis

  copi

  qui

  nu1)e1·

  extra

  dicta1n cu1 iam

  debittlm nature

  persolvit

  apud

  sedem ipsam 1racante,

  Nos

  ad

  provisionerr1

  ipsius eccle

  sie

  celerem

  et

  felicem, de

  qua null

  us

  preter

  nos

  hac

  vice

  se

  intromitte1

  ·e potuit

  nec1ue

  potest, re ervatione et

  decreto

  obsistenti bus

  u p r a d i c t i ~

  ne

  ecc]esia ipsa prolixe

  vacatio-

  nis

  expone1·ctu1 incommodis,

  paternjs

  et

  solicitis studiis

  intendentes,

  post

  delib8rationen1

  quan1

  cle

  p 1 ~ e f i c i e n d o

  eidem

  -ecciesie

  persona111

  t1tilem et eciam fructt1osam

  cum

  fra

  tribus nostris 11abu:1nus diligentem, den1um ad te

  ordinis

  f1 at1·um predicatorum

  p 1 - - o f e s s o 1 ~ e r n de

  1

   

  i ~ e l i g l o n i s

  zelo, lit

  terarum ~ c i e n t i a

  vite

  m11ndicia

  honestate

  morum spi1

  i

  tualium proviclentia et

  temporalium cir

  .jumspectione

  aliis

  que multiplicium

  nrtutum

  d a m ~

  apud

  nos

  fidedigna tes

  timonia

  pe1·hibentu1 ,

  direximus oculos nostre mentis. Qui

  bus

  on1nibus

  debit;),

  meditatione

  pensatis

  de persona tua

  nobis

  et

  eisdom

  fratrjbus

  ob dictort1m tuoru111

  exigentiam

  me1 itorum accepta eidem Czeretensi ecclesie de dictorum

  frat1·t1n1 consilio, auctoritate

  apostolica

  pro\idemus

  teque

  l l

  2

  )

  Datum ar)t1

  cl

  8arrctun1 Antoniu111 extra muros

  Florentin.

  Secundo Kalendas t 1 g u s t i \nno

  >ua1--to .

  .......

  7

  I

  1413

  g t  ·li

  7.

  P ~ l p a Ioa11 XX

  III. i n s a ~ c i n e a z a

  11e

  epit)cop11l

  de Ka111ieniec

  Ca111enita

  .

  in

  Podolia,

  Stt c.e1·ceteze

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  25/28

  378

  J. C.

  F1LlT1l

  sa

  se ] n f i i n ~ e z e o ep1scop1e catolica in ,,civitas

  Moldaviensis

  o r a ~ u l

  Baia),

  unde

  exista

  deja

  o biserica r,atolic:l. 1nchi

  nata

  Sf. Treimi cladita

  de

  cativa catolici ~ i

  unde

  i ~ i are r e ~ e d i n t a un

  mitropolit de rit grecesc. Daca episcopul prezis

  va

  gasi

  propunerea

  prielnica atunci

  sii. numeasca,

  in

  locul papii, de

  episcop

  ,,Jifoldavieosis:' pe domi-

  nioanul

  Joan de R·rna

  recomandat

  de-

  su veranii

  poloni ~ i sa 1ngrijeasca de hirotonirea Jui

  1

  ).

  Arhi\·ete .Vatica oe. Reg. Lateran. Iohan. XXIII.

  113.

  Fol. 55.

  Tohannes etc. Yenerabili episcopo Camenetensi Salutem

  etc.

  Romanus Pontifex beati Petri cclestis regni clavigeri

  successor

  et

  vicarfos Iesu

  Christi

  cuncta mundi climata

  omnesque nationum in illis degen1ium qualitates paterna

  consideratione discutit et examinat diligq

  nt

  er,

  et

  ex officii

  debito salutem querens

  et

  appetens sin

  f

  ulorum superna

  suffultus potentia illa suaclentibus rationab1libus causis

  perpensa dPliberatione.salubriter ordinat et disponit que

  grata

  divine majestati fore considerat,

  et

  per que oves

  sihi divinitus creditas ad unicum Domin icum ovile reducat

  et

  perinde acquirat eis felicitatis eterne premium

  et

  veniaru impetret animabus, que siquidem auctorc Do-

  mino certius et clarius credimus provenire

  cum

  ·rnritas

  catholice fidei ad laudem et aloriam divini nominis dila-

  o

  tatur.

  Sane

  nuper pro parte carissimi in ~ h r i s t o filii

  nostri

  \Vladislai regis

  et

  carissime in Christo filie nostre

  .Anne

  regine

  Polonie

  illustrium

  nobis fuit expositum quad

  in

  minori \.\' alachia

  in civitate

  Moldaviensi que sic

  a.

  1)

  Ac e

  st

  document

  foarte important

  a fost

  publicat

  mai

  intai

  de C.

  Eubel

  in R o

  mis he

  a1·talschr ift anul

  19

  3 Roma, pag. 189 urm.

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  26/28

  DIX .-\HHIYELF; \"ATICA:.fi;u.:r

  379

  patria Moldaviensi in qua consistit et caput est ip ius

  patrie nunc11patur, et

  in

  qua quidem civitate pro majori

  parte

  habitant

  scismatici et infideles est q uidam locus

  cum ecclesia

  in eo

  ub voca.bulo Sancte Trinitatis olim

  per quosdam catholicos constructa. Qui quidem locus

  populosus et honestus et ecclesia apta evidenter existunt

  ad hoc quad ipsa ec

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  27/28

  • I. C FILITTl

  cum in civitatem et ecclesiam prefatos in cathedralem

  auctoritate

  nostra

  erigas que

  etiam

  civitas

  et

  ecclesia

  me-

  tro;iolitana perpetuis futuris temporibus nuncupetur nee

  non

  omnia alia

  et

  singula disponas facias

  et

  ordines

  eadem auctoritate que in pre:nissis et circa ea

  videris

  quomodolibet expedire. Quibus sic per te rite peractis de

  persona dilecti filii Iohannis

  de Ryza

  ordinis fratrum

  pre-

  dicatorum profe.;soris vicarii vicegerentis generalis so-

  cietatis peregrinantium pro

  Christi

  nomine

  in partibus

  antedictis cui de religionis zelo

  litterarum

  scientia vite

  munditia hon estate morum spiritualium providen tia

  et

  temporalium circumspectione aliisque m u l t i p l i c i u ~

  vir-

  tutum

  donis apud nos :fidedigna testimonia perhibentur

  et

  pro quo etiam ipse rex

  et regina

  nobis super hoc

  hu-

  militer

  supplicarunt

  predicte ecclesie si et poslquam in

  cathedralem e1ecta fuerit

  ut

  prr.fertur auctoritate predicta

  provideas ipsumque illi preficias

  in

  episcopum et

  pasto-

  rem

  curam

  ec

  administrationem ejusdem ecclesie sibi

  in

  spiritualibus

  et

  temporalibus pleoarie committendo

  et nichilominus si predictum Iohannem eidem ecclesie

  in

  episcopum per te prefici contigerit ut prefertur ipsi

  Iohanni

  per

  te

  vel

  alium catJ10licum episcopum gratiam

  et

  communionem sedis apostolice

  habentem

  ascitis

  et in

  hoc assissentibus duobus

  aut

  tribus catholicis antistitibus

  similem gratiam et

  communionem habentibus

  munus

  consecrationis

  impendas

  aut impendi facias et procures.

  sibique a suis

  subditis

  obedientiam et. reverentiam debi-

  tas

  exhibere.

  Yolumus autem

  qua

  d ecclesia

  et

  ci vitas hujusmodi. si

  et

  postquam eas erexeris

  et

  episcopus

  ~ f o l d v i e n s i s

  exis-

  tens

  pro tempore

  ac ej

  us ·clerus

  et

  populus metropolico

  jure

  sub

  int

  pro tempore Archiepiscopo Halitien.

  alias

  Lamburgen

  i vocato ipseqne nova ecclesia

  et

  civitas de

  provincia

  et

  suffraganea ecclesie Haliciensis seu Lambur-

  gensis

  in

  omnibus et

  per

  omnia sint

  prout alie ecclesie

 • 8/18/2019 I. C. Filitti, Din Arhivele Vaticanului, Revista Catolica

  28/28

    lN RHIYELE \·ATJ CA ~ U

  cathedrales de ipsa provincia

  de

  con

  o uetudine

  vel

  de jurfJ

  subsunt archiepiscopo et ecclesie Halitiensi antedictis. Con-

  tradictore

  per

  censuram ecclesiasticam etc.

  Volumus au-

  tem

  quod

  tu vel idem .Lt\..ntistes

  qui

  prefato Iohanni hu-

  jusmodi

  muous

  impendent ab eodem

  fohanne

  nostro

  et

  Romane eccle5ie

  nomine fidelitatis

  debite solitum

  rece-

  pias vel I ecip at juramentum

  juxta

  forman1

  quan1

  sub bul-

  la no= tra

  tibi mittimus

  i n t e r o l u ~ a m ao formam

  ju1·amenti

  quad

  iden1

  Iohanne3 pre:;tabit nobis

  de

  rerbo ad

  verbnm

  per

  i

  p

  i u s

  Iohannis

  paten

  tibu-4

  i

  tteris

  Rub

  sigillo suo

  sig-

  natis per proprium ejus nun tium

  quan1

  ocius

  destjna1·e

  procures.

  Da1um

  apud

  Sanctum

  Antoniun1

  extra

  muros

  Floren

  ti

  e

  eptirno Idus r\ g t 1 ~ t i

  Anno uarto.

  ~ F r a n c i s c u : ; de 1fandato de Agello·· ).

  urm

  \