Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul...

download Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

of 6

Transcript of Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul...

 • 8/2/2019 Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

  1/6

  D o . < "MirC'"~a ea'tlniJ~ov.Mitiistntl F't'hal1 t "ehl*,

 • 8/2/2019 Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

  2/6

  Grija GuvernuluiNafional-liberalpenlruS i t - u a t i o selerle tllo r p.ubl tc lJ J

  Un m are tic t de dteptate,d,atorit d~lui ministru dej i - n a 1 i ! e , M1r iJ e ti Canc l(Zo'J I.

  lndl dei chemctreasa l .d concI JUce rea 't -r ebu r il orpu b lice, lfi staT$it:uL ttnulYul.1933, guv-er-nul na~io--nal-liberula cautat s aasigure taTii, 0 bunagD spodiirze a j inan-eior:Ordine pe toata Ii-

  nia,oinste qi co-nqtiin-dozi"tate" co;n;frol ri-guroB, acestea au fastc(jmJlndamente~e tleldeari n ic i 0 cHpa -h'aabdicaet gllllernu.1 Ii-be_tat in materie fi-naneiara,ca fi de an-fel in toaie comparti-m - en 'te Z e v ie Jii ,d e s ta t.$i a izbu tit asttfl.l,

  so. inUHure controtuls-train ~nfina!l%Fele ta -rNnoastr.e, a reu$itsafaca fata tutuJor ange.-jamente,lc)'r, s a con-solideze datoria. flo-tanta, s a asigure DU-nul m r , w S aZaparatuZ1; t i .d o e stat, prin plata 1azi .fit ~;,alariataor pu-b Hci. A reu$it,mdiPTe:S~S tie toate, grittiechio-zuintei exem;pla-re, sa deaprimulbugetre(fJ eGhili11rat, buge-t1 t1 anului 193511936.

  rii. afitma:na tot mai mui.'t po'litiag. de ord,tne~de chibzuintit $i de. demnttate jina.ncia'l 'u. $1

  ai;butiti'n ~ntregi~me. A izbutit s a sa-t is1ac il , ' toa ie cerintel~de cheltueLi ale sta--1ului, a izoutit s a asi-gU1'e $poruri pentrutoaie aepartamenteJe.in .spee i 0l pentruinarmi:trea Oftirii, ~is a a,sigtt'll-~:un excen-dent bugetuiui an'Uluit ' f l , cups.

  D atele sta tistice in-y - ,areptat-ese un Qpt- l -

  mism si!inato.s, spuneaminist"ful ,tinant'elor,d , M ir ce a tZ~ncioci 'V, inuUimut sau etl;;pozeufawt pTesei, Ia loSep-temorie 19'97, tn'S C1 ' i-ind { {s tY e r C - eamaiJru-moas'if pagina a i inan-tetor nonstre din u1ti:"mti z;ece ani.c vaintit staruitoa-1 ' 1 3 , aSiQ.ttram intraTeain norma~,adif;oga. a-saat.unci. N '(1 ;u tr ecu tdecat 2 luni $i it $ " idat ces mq;i stra1ucitadovada." I;t acestui fapt,de teintra_re in no:r-

  D. Mircea CancicnvMinisf ru l Eiaal1telmL .a if/;ceputu~ ~ui Septembrie 1936 a 1o,st eke-

  m9t in f rumtea departamentuVl1.i jinan"tdot, d.Mircea CamcicGv. D-saacilutat, eu staruinta,s a faca mai tniIoritoflre situatia jinanteJor fii-

  rua!, Jt1ca.nd in prim14l rdn:d unmar~ act dedreptate tocmai pentru Slud"it01~iistt:tului, s.upri-m a n a . utt-ima curbii de sa crific .iu . ca re fusese

  _. impusa ace$tora de guvemel~ din IFfJ'O -.19'32,

 • 8/2/2019 Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

  3/6

  -In a nu l 1 9 3'0 a ;p at l'> ee rls a mond,1aJa, de ' ca-r e i , e :fe iC t-ea u :f as t im e lt 1 :ia t .re\Sirm~ite~ de ~ral l Ioarstr 'a.S'a. resiln"t;it mai ales buget1ll1 Statu'lu;i :j Jd~ atunci a inceput sertabugetelor deifooita-re, in.cheiata a.bia In ,~:xie:rci~hIll.119i3'5~W3,6,cfLIl ld am a:vu:t priltnul bU lg e t e i fe H c a : t e salarrilorf1mo. t~Qnarilrn; I'll! '~tnullm'3I3.G~ind j'Uatilficatei, in buna .parte, cererlleacestor slUJjttort ai Suatului, arm luat masurade a, fi exaeninate i l1 loo,rupq"oa;pe, pentru a, sesta,bili in ICe .mi: iJsu, ra ;pot Iilltra.te in conside-rare ~i sart'iislfrucute.i9Utpa c um s e de .iJ n Jd la rOO ;d lt 1! P !r.a ~b oi, i[1'"tervenind devaloriearea leului ~i scumplreaprogres iV'a a ;trai1lJlui, .s'au acordat suecesivfu;na1fionarilor ~ pensionaetlor, dlhfex i te spo-ru!tii de sarra:r;i0a,r.e, Ipentru zemedierea eifecte-lo r aeesto r dona I .en ome rlle . .NivelUJl , ee l Ifi l !ai ridilCat al sa1 lruriilo r .a fo s trutilns ,iIl1 1927,tn.i.ndstru a i J , fiD.aJl11el~ flindder fUJD!c itUi lV i :n tilli Bri:t1a-n u,

  Reduceri Ie succesive de salari iin trecut

 • 8/2/2019 Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

  4/6

  [)en :redurcecriIT,e prevazUlw d e a;.c ea :s ta le ge.au , fast 'melPta te :a, .~ S o:Jjdele Co.rPIU~1U~ . : > I i - y e r e s c activ ( i : e ,tootle eategoriUe., il'lduI3LV' re:al]jgaj.a,~i1 mili-tari., tara Luncviona:l!ii emU 31 armate] 91 fa-ll a aeet card: S1l i l l> t asimil.a~i CU i dU:ex.i:te,grademUiwe;h . - S a'l iarijil ie ma-gi\stra~,lilor ~i ale m em bri-l or , dd 'f .s -rl te lo .r c [).r lPUJ'i, asla:nila.}i cu magis-t r : a t t j , _ ~ , f a r ' a fune~tr:m ris e , illQugetu'i mi1 l1mt ,e : rwu l i, J l lS ' ti rt ;, ie i .Dtn eXpUtl1~H.eaIe llftJai sus l l " ez u a 1J 1 l: ~ uine1epa:tegJo:rij !d e f,~J1;.ioota:1'i n1li au s u r i 1 e l r i t Ti~'J)-rU-e 'tU.UiQ:l' reducerUOIl" 4~ salairliU ,aiplieA~Fe de : a J i t a . parM, Uluii di,llltre eetcari auswferit t,a,ate iI'igo-tile legiwiriJOO' e,.::oop#o:n.t\i}e,au ,astazi lSitua;tila lOO'maool t ia i la irQ; lJbunata .~im:lata: :de gaJadza;rea din allJul 19&2. jar a1tii auFaUnaS in a:c:e'i~isituattie.

  In nurnele echitatii ~i al dreptululL a vista.

  Oredem i e - a ,ceast-i ;SW & de l U ' C ! l ' l u J J : , i n1lJJpto

 • 8/2/2019 Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

  5/6

  Categor! iI e exceptateBmeinjelee, aceasta mimura nu s'ar aplica:a, - Salariilo.r c.ar~ra riu lis'au aplicaltto a te Cl, l rbel .e de sa,e ; ri .f i '. cu;b. '_ ,SalariiloT care iasm;zi se gasesc maro-rate f a : t a 1 . < & dlfra la care fluseoo reduse prillapldearea ultimei curbe;u;. - F u nC! tiu n !l o( } f e re la te GUlP a . anuJ 1932,fhnd presupuss c a salarhle lor au foot sta-bilite a.van.dru-lSle in vedere stamdardul t'f,a~u-lu i diJ.l monne nWI l . leand au iio ot c re tate ,Evaluarea sporurilorlIn i J p o t e 1 2 l a = ! a l d i O I P t . a u i J i . aeest e t l So ru1:i ur i. 1, iVa . finevole de circa 1.065.000.000 lei anual, tarpentru tilmIpu[ d-ela 1 D,CflllIbri,e a.. C., p a . n ala 31 Martie 193~ de 'Ul"matoarelesume:Minmt. finantelnr Lei" i'n rbe.r.ruclor .," jUsti~iei "'" aracen lo r trl'Hn e ".. agricul,turii ~i domen, ""muncii, s'an~ibiiJtii ~i 0-IDTotirilor soclale "lil.ODO.OOO" mdustrtei ~i comertului " 3.100.000r, a:pararii n.avional.e ,,6.7'00.000 aerului ~i marmet ,,1.400.000" hllcrarilor pub-lice ~i 'C iO I m . " 900.000n educanei nationale ,,1.59.280.000.. 'culteJof $i art,eloi ,,3.0.100.000Presed, ,C,o.nsiliuluJ Dlinii}txi1or" 200.000

  2 8 . 6 H O . O O O28:50.0 . 0001 : 5 . 3 < J O . O O O1.820.00015.100.000

  Tatal Lei 30.2.666.688Sporuri sl pentru pensionari ICum nu s'ar putea luao asemenea mjisu-xii pen ttu runctionart far a a .ayea grij a ~i de -penstonart, ,Ilentru repunerea $i a aeestora in.situatiuni9,. din 1932, ar fi neeesar pentruaceiae Interval de ttmp, de suma de:Lei 53 (:)0000'0

  Total general Lei 355.066.660Creditele se vor lua d in sporulincasari lorIns,a, fo-n;d'Ul i l n s l C i r i l s In b'Ug'et'Uilgene~l a[statuhrl pentru desehideri de credrte estecoraplect puizat ~i vlrimente dela alte a.r.ti-coOleme ch~,tueli n u sun t po.siibi1e.iPe de alta parte, de$i inca.siirile in contulbugetulul ise prezi.nta m'ull:tumitor; ~i este 1'0-

  si!bil ca la finele Eix'T:eitiulud : s a avem un!plus de incl3.sari . lata de cheltueli, (m aceas-ta pdvinya trebuie avut in vedere ~i fa;p:tu'lca in perloada alegemlor, nlvelul incamri-lo r din venlturile Statulu:i va ISciid-ea), totlil~lnu sa poate .anti1clJpa asupra intrebutrutariiscestut eventual excedent, f Und-c .a p of u. tv dtart. 66 din Jegea asupra con.tab'iHtM,;ii pu-blice, nu se ;pot desehide credite pe seems ['e-sureelor generate ale b'llgltUlnd in CUf'S d'eraplicare,In a;cealS'ta iSiltua~iune at l ' a m - a n - e i S a se ,a.-dO]lte solulifiunea adJmi!Sa. de lagea asu.pracQntabilitatii .publice prill art. '72.c~repre-vece ca, in I OOzu J ~a.nd tondu; pentru descht-dert de ersdinte siU]Jli.mentare si extraordl-pare e ste con sumat, n rin istrui !i :nant,lol '"poate cere adunan; depll'tatiLor aprobareade a fi ma.rit, daea S ,poate asigura acoee-rtrea sporulul lP' fOjpU\S cu venrtun noul, care

  1U auf G I S t avute in vede;re la i:ritoomire:al'mgetului. ' .Indieam aceasta sol'1li!;ituneell mentlunesca, fepr-ez in ta ,Qopera.tlnme bugetaradelica.-ta, deoarece ar creta un precedent, carea.r ,pute'a fi in vi i tor lPen tT l l modtncarea bu-getelor dwpa votarea lor de adunarsa depu-tatUor, ih cursul i2 tmudut,ci1i.&raturrci can:dIo asemenea tnatsura. ri'ar fi ind~SlPensa.bila~i ntcracceenrea n'ar fi erectrv asiguw,ta.,cetace ar iputea avea 00 !reztilta,t aruarhizarf!gEna.n\ielor Statului.Pen-tTU anul in curs ~1,fjentrn OIPera~iun'2ace s 'ar ;putea tfarc e ac um , iP 1usutU e de venil tuxirezultate din modifiicarj],e aduse deja dUIPa1 AlprUie a. e., legii timbl'li1ui I~i legU pro tru:bnJpozjtul pe lux ~ilc if ra de arac ert, p:J.'Ulsuricare nu au foot avute im vedere la I n t oem t -rea buge tu lu l iP e .a ,.n 'I :L luren t, ar putea iI i to -Iosite jpnJtru majorarea acestut 'buget, men-t inandu-se astfel In c'a.dr'UldispozitiU'nUor-le,gil asuera c()ntabilita~i'i puibUce.Opetaitiunea va trebu; a n s a . s a . :fi~ fa.c.utapnn D ecT et-L ege .Deasemenea, readucere.a salartilor la nl-velull celo:r qJlatite in :anuJ. .l19:a2"in eazul canOlguvernrul au allmba aeest lueru, va trebnldeasernenea s a fie fa,cuta tot pnin Deeret-Lege,SUlPuum a,p;rob:aT'L~ f ?,1s ~n ta;t'1 lrti d lV is ., ala-turatu; lPiOect de jurn.al inlto~miij; in semsul'celor aratate mai sus, TUganJdu-Va 'l;otoda.ta.sa ma autorlzat! a iSo t llPunea .p l '0 ib .a r il ~i S !m-narii Ma.jeO$ta.~.lliSale Re ,we lu i, , cu ,v: ei llMJUlDe -

  cret~Lege.M inm tru l F tn an 1;> elo r,MIiRCiEA CANCICOV

 • 8/2/2019 Grija Guvernului National-Liberal Pentru Situatia Salariatilor Publici-Articol Din Calendarul Universul 1938

  6/6

  Textul jurnaluluiConsiliului de MinistrlOoIl lSi1iUJ.jlllin.i~triloT in ~ed.in ta sa dela25 Noembrte 1937;Vazand Ireieratul d-rut mlnlstru a'l fi-aantelor;Avand in vedere di.s:polZitiunUe legiipromulgata ell 1. D. R. nr. 479 dill 28 Fe-bruarie 1@33, ),pentru reduce,rea r-etribu-

  tinnilor funlctionarilor publici de toa,teca t egOTt i1e pe Iunile Ianuarle, Februarie! i i i Martie 1933"; ,Avand in vedere ,dtspozi~uni1e art. 14din Legea . pentru un in care a ~ silm p'lif ic a-rea masurilor finanelare exceptionale:

  DECIDE:~'""...ART. I. - S a l J : a r H ! L e fURlC'tlonal'UDll' pl1-blitci dela miJnistere, regii ,pu.bli.ee comer-cia Ie, ease autonome,adiministra:tiu,nj:, di-r:ee~iuni i case )SIp 'efCi iaJe,V'Or iireadase tCUtneepere dela 1 Deeembele 1997, Ia mive-luI eeler tnserlse iln bugetul anulul 1932.SaladUe care au f'O'st marjorate dupa 3-

  pI:i1car;ea reducern din 3.lnul 1932, darea inpresen t sunt mai mart deca:t ~ele avute ,inaJI llUil 1932, , raman .n emo :, dU i1 tm ,t ;e " iar dadlsunt lmai mid, vor .Ii nrlirit.e tll'IIiDai ell di-f.eftnta.La, salariii1!e membrHm corpului dJ,d,a,c~tile din 1932 se ,VOl' a.danga sumele aeor-date pentru cele d'oua [puncte de gradatiipe baza legii de a,~mO!Di