Curs de Istoria Rusiei 1937-1938

download Curs de Istoria Rusiei 1937-1938

If you can't read please download the document

 • date post

  01-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  171
 • download

  36

Embed Size (px)

description

Publish to the largest online library for the world to see.We'll get you more readers and distribution than any other site.

Transcript of Curs de Istoria Rusiei 1937-1938

 • UNIVERSITATEA DIN BUCURESTIFACULTATEA DE FILOSOFIE $1 LITERE

  P. P. PANAITESCU

  CURSDE

  1STORIA RUSIEI

  1937.38

  EDITORIN. ZAMFIRESCUi GH. IONESCU

  www.dacoromanica.ro

 • Miercuri 3 Noembrie

  ISTORIAPRELEGEREA I-a

  INTRODUCER!)

  Importanta lstoriei Rusiei. Subiectul cursului

  tru de anul acesta este ftIstoria Rusiei gi a legal.-

  rilor ruso-romane". Vom cauza deci sa insistam in

  special asupra punctelor de contact' cu istoria noas-

  tra. Subiectul acesta este interesant in genre

  pentru noi, mai ales in chip deosebit.

  In Istoria popoarelor civilizate Rusia nu a jucatun rol insemnat decat foarte tarziu gi din cauza a-

  ceasta la Inceputurile ei a fost un stat izolat, de-

  abea pe vremea tarilor care au introdus civilizatia

  apuseana in Rusia, se. poate vorbi de un rol insemnat

  14-'7

  RU3IEI

  qi

  -os

  www.dacoromanica.ro

 • al acestui popor in Europa, adica din sec. XVII-lea.

  Cu toate acestea istoria Rusiei este interesanta

  din anume puncte de vedere chiar, gi partea aceea din

  Vechime in care poporul rus nu se afirma Inca intre

  celelalte popoare ale Europei intr'un chip deosebit

  Istoria acestui popor este interesanta pentru itto-

  ria iumii; fiindca Rusia este aceea care formeaza tre-

  cerea dela Asia la Europa gi civilizatia asiatica are

  o parte foarte importanta, caci sta in stransa legatu-

  xi& cu istoria poporului rus.

  Pe incetul,istoria acestui popor intra gi mai adanc

  in istoria popoarelor Igbropeitajung&nd sa Joace, un rol

  de frunte, gi aceasta se intampla odata cu ridicarea

  la tronul tarilor a lui Petru cel Mare, cu care incepe

  a patrunde civilizatia occidentals in Rusiaf Sub urma-

  gii lui importanta statului rus creqte qi mai mult,aga

  insert pe vremea Ecaterinei a II-a insemna a realer for-

  t,a in Europa gi sub Alexaadru I Rusia va ajunge sa fieun greu ci puternic adversar al lui napoleon I.

  Dar, in alter vane de idei, importanta istoriei

  Rusiei nu sta numai in interesanta evo/utie politicawww.dacoromanica.ro

 • - 5 -

  a acestui stat, ci gi in ceeace privegte transtormAri-

  le sociale care au avut loc in Rusia dela inceputurile

  ei ca stat gi pan& in vremile de azi, cAnd avem Rusia

  SavieticA.

  Cum trecutul este gtiut 04, explicit prezentul, de

  aceea istoria intreagit a acestui popor poate interesa

  popoarele Europei gi deci gi pe noi. Firegte ca vom

  trata aceste lucruri din punt de vedere gtiintific,

  obiectiv,accentatind asupra faptelor mai insemnate.

  Dar pe rang& acest interes pe care-1 prezintit isto-

  ria Rusiei pentru istoria universa16, es prezintA in-

  teres in special pentru noi Romanit.Ifticred ea mai e

  nevoie sit spun dece, fiindcA in mod fatal a trebuit

  sit avem legitturi cu Rugli aga cum am avut.gi cu cei -

  lalti vecini ai nogtri. In aceste legituri ale Rugilor

  cu noi avem cAteva momente de foarte mare interes.

  Daces privim numai statul ruses0 ce s'a format in ju-rul Moscovei, atunci legaturile cu noi sunt mult mai

  noun, cacti pand la a doua impArtire a Foloniei, - ca-

  re gtiVi ca a avut loc is 1792 -Rusia nu a That veci-

  na cu noi. Regiunea Wrainei de care ne desparte Nis-www.dacoromanica.ro

 • - 6 -

  trul, nu facea pe acele vremuri parte ea azi din Ru-

  sia, ci apartinea Polonilor dela care in 1792 Ru41i

  o rapesc gi o ata4.eaza la statul for datorita abilei

  politici a tarinei Ecaterina a 11-a. Dar legaturilo

  noastre cu ei nu Incep deabea dupace am devenit ve-

  cini, ci ele swat mult mai vechi. Au cost moments in-

  ainte de 1792, in care armate rusegti au venit chiar

  in tarile noastre aka cum ea intamplat pe vremea lui

  Petru cel Mare (1711) . 'Au fort timpuri cand noq-

  trii ajunsesera sa aibe legaturi de rudenie cu taruldin Moacova, ci anume pe vremea lui 4tefan cel Mare,

  care qtiti 06 a avut o fiica Olena pe care a casato--

  rtt-ocu fiul tarului Ivan III-lea al Rusiei.

  Deci, iatA c6 tocmai din'secolul XV cu toateca nu

  eram vecini, incep relatiile cu Ruaii.

  Dar in afar& de aceasta, am avut legaturi, nu Cu

  un stat rus, cel putin cu poporul rus din vremurile

  cele mai vechi ai Lida dece.

  Ucraina este de multi socotita ca fiind o provincie

  locuita de Ucrainieni, care mai sunt numiti qi Malo-

  rugi uau Ruteni. Daea Ii socotim ea fiind deosebiti dr

  domnii

  www.dacoromanica.ro

 • - 7 -

  Rugi, atunci intrladevar nu putem spune ca nu am foss

  vecini cu Rii de prea multd vreme. Dace ii socotim

  insa tot una Cu acegtia, atunci firegte legaturile

  noastre cu ei sunt foarte vechi gi,mai mult,constatam

  ca Uerainienii- deci Rugii - au patrons chiar la not

  in tarsi Inca, din timpurile in care istoria Rusioi nu

  are important& pe care a capatat-o dupe introducerea

  divilizatiei apusene.

  Pria urmare dew& socotim pe Ucrainieni ca fiind

  Rugi - gi trebze slo facem constatam ea dela ei a

  putut sa patrundai diferite influente culturale, la

  noi.

  Vom vedea anume in cursul acesta, ca unele din mo-

  mentele, curentele insemnate din istoria noastra se

  leaga de unele element() din istoria Rusiei.

  A) In primul rand e lupta pe care Virile noastre

  au due -o pentru eliberarea de jugul turcesc. Aceastaa Lost o idee care a devenit ea o dogma politica a

  multora din voevozii nogtri qi e inceput& chiar

  de Mircea cel l3atran . Dela o vreme, cand Rusia

  -

  www.dacoromanica.ro

 • - 8 -

  a inceput rizboaiele Cu Turcii, socotite ca fiind

  cute pentru liberarea cregtinilor gi apararea credin-

  Vei gi a crucei de cotropirea mahomedanilor, lupta

  pentru eliberarea noastra de sub Turci intro in leg8.-

  tura cu istoria rusa.

  B) Mai este un alt curent din istoria ndastri in

  legaturd cu istoria Rusiei. (And sentimentele natto-

  aale gi-au facut loc s'avazut ca Rusia e o piedica

  pentru noi. D-voastra gti# c,6 Vinta Rusiei era Con-

  stantinopolul pe care voia sd-1 cucereasca gi 'Ana la

  realizarea acestui vis de veacuri sub forma unei pro-

  tectii binevoitoare, unui ajutor cregtinesc urmareasa inglobeze la teritorul ei atat pe Romani cat gi pe

  cregtinii din Balcani. Aceasta nu putea conveni nimi-

  nui J. cu atat mai pu-Vin noud, gi iota ca se incepe

  lupta n4tionala contra tendintelor de acaparare ale

  Rugilor, lupta ce se da in secolul XIX incepand cu re-

  v-luVia dela 1848. IatA deci un nou element care pure

  in legatura istoria principatelor noastre cu istoria

  Rusiei.

  C) Lu ta de eliberare nationals Mai e apoi gi

  f&-

  www.dacoromanica.ro

 • 9 -

  chestiunea prea cunoscut& care privetepe una dinprman

  ciile Varii noastre, anume Basarabia, deschis& in

  1812 qi terminates in 1918 , 0."care vedeti este o pro-

  blem& dureroas6 care ne leag6 de istoria Rusiei.

  Pe lang6 aceasta mai este ins& o alt& laturd a is -

  toriei ruseqti, care e interesant& de urm&rit qi care

  _indirect ar putea fi pus& in leg&tur& cu istoria noas-

  tra.lqu este vorba de o leg&tur& politic& sau cultura-

  la, ci de aitceva. E vorba de anume probleme care pot

  fi socotite de inv&Vilturgi fiind paralele cu unele a-

  semangtoare din istoria noastra. Deci studiindu -le

  aici le vom putea intelege mai bine atunci cand le

  vom intalni la noi. tats spre pild6 poporul rus este

  eminamente agricultor i aceasta fiindc& Rusia este o

  Vary cu o intins& c&mpie propice agriculturei. Acela*

  lucru se intampl& qi cu noi spre deosebire de apusul

  industrial qi negustoresc, undo clasa de mare insemnii-tate nu este cea agricolA, ci cea burghez& qi indus.4

  trial5. Acest raport numeric in favoarea agricultori-r

  .lor, rezulta mai ales din acezarea geograficii a state,lui rusesc.

  www.dacoromanica.ro

 • - 10 -

  Proprietaril de pamant erau, ca gi la noi, boierii

  care in Rusia au ca ai nogtrii perioade in care sunt

  slabi deci condugi, stapaniti intr'un cuvant, de tari

  gi perioade in care din.contra sunt puternici gi el

  tonduc. Cu alte cuvinte intalnim gi in Rusia o evolu4Aa

  In ceeace privegte clasa boierilor, anume perioade in

  care avenl o aominatie feudal& in care boierimea guver-

  neaza altele in care feudalitatea este guvernat6.

  Far& ea aneste fapte at fie in legatura directs cu noi

  lata ca se intampla acelag lucru.

  In legatura cu boierii avem clasa taranilor, a mun-

  citorilor de pe mogille lor Nu mai e nevoie sa va a-

  mintesc ca gi la Rugi se intalnegte tendinta de a re-

  duce la gerbie aceasta oropsita clasa, gi apoi lupta

  pentru a-i da libertatea pe care o merita gi clasa ta-

  ranilor din punct de vedere omenesc.

  Prin urmare chestiunea gerbiei se aseamana *i la noi

  ca *i in Rusia aga, incat *i din acest punct de vedere

  istoria Rusiei este lnteresanta de studiat pentru Ro-

  mani.

  Dar mai este ceva. 4i la noi 4i in Rusia era aceea-,ri.

  gi

  *i

  www.dacoromanica.ro

 • - 11 -

  religiune ortodox& care in forma slava a predominat

  multi vreme. Astfel incest pe deoparte din punt de ve-

  dere al istoriei politico ca $i din punctul de vedere

  al asemanirii unora dintre elementele insemnate din

  istoria vietii color dou'd popoare rus si roman, trebue

  sa cunoastem istoria

  Dar creel c& nu este prea folos