GHIDUL CONSUMATORULUI - · Web view 2020/02/21  · Excepție: în cazuri...

Click here to load reader

 • date post

  11-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GHIDUL CONSUMATORULUI - · Web view 2020/02/21  · Excepție: în cazuri...

GHIDUL CONSUMATORULUI

SECTORUL ELECTROENERGETIC

CUPRINS:

1. Cum poți deveni consumator de energie electrică

1. Ce trebuie să știți despre racordarea la rețelele electrice

1. Contractarea

1. Drepturile și obligațiile consumatorului

1. Plata pentru energia electrică consumată și detalii despre factură

1. Răspunderea pentru consumul ilicit al energiei electrice, estimarea consumului fraudulos conform sistemului paușal

1. Deconectarea și sistarea furnizării energiei electrice

1. Condițiile reconectării și reluării furnizării energiei electrice

1. Calitatea serviciului de distribuție prestat

1. Cum schimbați furnizorul de energie electrică

1. Soluționarea neînțelegerilor dintre consumatori și furnizori/distribuitori

1. Întrebări frecvente

1. Glosar de termeni

1. Cum poți deveni consumator de energie electrică

Pentru a obține calitatea de consumator de energie electrică, oricare solicitant trebuie să fie proprietar sau să beneficieze într-un alt mod prevăzut de lege, de un bun imobil. Calitatea de proprietar poate fi demonstrată prin contractul înregistrat la oficiul cadastral teritorial în baza căruia a fost obținut bunul imobil, actul de privatizare sau în temeiul unui extras din Registrul de stat al bunurilor imobile. Astfel, persoana care deține un imobil și dorește conectarea acestuia la rețeaua electrică, urmează să se adreseze întreprinderii energetice care gestionează rețelele electrice de distribuție în zona respectivă, pentru a afla dacă există posibilitatea tehnică de racordare (conectare) la rețea a imobilului. Modalitatea și etapele care trebuie parcurse, sunt descrise în capitolul următor.

După racordarea imobilului la rețeaua de energie electrică, urmează a fi identificat Furnizorul de energie electrică cu care se dorește încheierea contractului de furnizare a energiei electrice. Potrivit legislației în vigoare, procurarea energiei electrice de către consumatorii finali poate fi efectuată de la orice Furnizor în condiții negociate.

Consumatorii casnici și întreprinderile mici beneficiază de dreptul de a încheia contract de furnizare a energiei electrice cu Furnizorul serviciului universal, care reprezintă o întreprndere energetică, titular de licență pentru furnizarea energieie electrice, obligat prin lege sau de către ANRE, să furnizeze energie electrică în condițiile și la preţurile stabilite de Agenție, fără discriminare.

Respectiv, după ce a fost ales Furnizorul pentru contractarea energiei electrice, persoana urmează să înainteze acestuia o cerere de modelul stabilit, la care se anexează copiile legalizate ale buletinului de identitate, a actului de proprietate sau un alt act care atestă dreptul de folosință asupra imobilului care face obiectul locului de consum respectiv și după caz, copia declarației electricianului autorizat.

Furnizorul are obligația de a pune, gratuit, la dispoziția solicitantului formularul cererii privind încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, precum și un exemplar al contractului respectiv, pe suport de hârtie sau pe un alt suport acceptabil. Contractul propus spre examinare, poate fi negociat și modificat, cu excepția clauzelor standard prevăzute la Anexele nr. 1 și nr. 2 ale Regulamentului privind furnizarea energiei electrice, aprobat prin Hotărârea ANRE nr. 169 din 31.05.2019.

La încheierea contractului de furnizare a energiei electrice, Furnizorul nu este în drept să oblige consumatorii finali:

1) să prezinte alte documente decât cele prevăzute de Legea nr. 107/2016 cu privire la energia electrică şi Regulamentul privind furnizarea energiei electrice;

2) să pună în sarcina consumatorilor finali obligaţii administrative excesive;

3) să recurgă la practici comerciale incorecte sau înşelătoare;

4) să includă în contract clauze care să interzică sau să condiţioneze schimbarea furnizorului de către consumatorul final;

5) să perceapă de la consumatorul final taxă pentru revocarea sau rezoluțiunea contractului.

După ce s-a ajuns la un consens cu referire la condițiile contractuale, contractul privind furnizarea energiei electrice poate fi semnat de către părți. Termenul stabilit pentru încheierea contractului este de:

- 2 zile lucrătoare în cazul în care imobilul Dvs. nu a fost anterior racordat la rețea;

- 7 zile calendaristice în cazul în care imobilul a fost anterior racordat la rețeaua de energie electrică.

Furnizorul serviciului universal nu este în drept să refuze încheierea contractului de furnizare, cu excepția cazului în care setul de acte obligatoriu pentru contractare a fost prezentat incomplet de către solicitant sau în cazul în care se atestă existența datoriilor față de acest furnizor acumulate la alte locuri de consum.

2. Ce trebuie să știți despre racordare

Orice persoană fizică sau juridică are dreptul să solicite racordarea instalaţiei de utilizare, a centralei electrice ce îi aparţine, la reţeaua electrică de transport sau de distribuţie a operatorului de sistem, care îşi desfăşoară activitatea în limitele teritoriului autorizat prin licenţă.

Racordarea reprezintă conexiunea instalației electrice a consumatorului (rețeaua electrică internă a unei case particulare, rețeaua electrică proprie a unei întreprinderi etc.) la rețeaua operatorului de distribuție a energiei elecrice, după caz, la rețeaua de transport a energiei electrice.

Pentru realizarea racordării la reţeaua electrică sunt stabilite următoarele etape:

1. Depunerea cererii pentru eliberarea avizului de racordare.

2. Eliberarea de către operatorul de sistem a avizului de racordare.

3. Încheierea contractului de racordare şi achitarea costului de proiectare şi a tarifului de racordare, după сaz.

4. Proiectarea instalaţiilor de racordare, de utilizare sau a centralei electrice.

5. Coordonarea proiectului de executare a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice şi instalaţiei de racordare, după caz.

6. Executarea instalaţiei de racordare.

7. Admiterea în exploatare a instalaţiei de racordare.

8. Semnarea actului de delimitare, procesului verbal de dare în exploatare a echipamentului de măsurare şi, în cazul consumatorilor noncasnici şi a producătorilor de energie electrică, a convenţiei de interacţiune.

9. Semnarea contractului de furnizare sau achiziţionare a energiei electrice.

10. Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare, a centralei electrice.

Pentru obţinerea avizului de racordare este necesară depunerea unei cereri la operatorul de sistem, care deține reţeaua electrică la care se preconizează racordarea instalaţiei de utilizare/centralei electrice a potențialului consumator.

Formularul cererii pentru eliberarea avizului de racordare, procedura, condiţiile şi actele necesare a fi prezentate în scopul obţinerii avizului de racordare se elaborează de către operatorul de sistem şi se publică pe pagina web oficială a acestuia.

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se depune în următoarele cazuri:

· necesitatea racordării la rețeaua electrică a unei instalaţii de utilizare sau a unei centrale electrice;

· modificarea instalaţiei de racordare existente – (modificarea puterii electrice a locului de consum sau a centralei electrice, reamplasarea instalaţiei de racordare, modificarea nivelului de tensiune, îndeplinirea unor condiţii care necesită introducerea de noi elemente sau modificarea/înlocuirea unor elemente din instalaţia de racordare cu altele având alte caracteristici tehnice);

· separarea evidenţei energiei electrice consumate pentru alte scopuri decât cele indicate în contractul de furnizare a energiei electrice. Spre exemplu, dacă un consumator casnic intenționează să schimbe destinația unei părți din imobilului acestuia cu destinație locativă, în scopul desfășurării unei activități de antreprenoriat (magazin, farmacie, oficiu etc).

La cererea pentru eliberarea avizului de racordare se anexează următoarele acte:

În cazul persoanelor fizice

(consumatorilor casnici)

În cazul persoanelor juridice (consumatorilor noncasnici)

Copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum/producere respectiv, după caz, asupra terenului.

Copia deciziei de înregistrare eliberată de Agenţia Servicii Publice.

Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz.

Copia actelor, care atestă dreptul de proprietate/folosinţă al solicitantului pentru locul de consum/producere respectiv.

Planul de amplasare în zonă a instalaţiei de utilizare sau a centralei electrice, pentru care se solicită racordarea.

Copia actului, care atestă dreptul de proprietate/folosinţă asupra terenului, după caz.

Copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz.

Pentru racordarea instalaţiilor de utilizare, datele caracteristice locului de consum, inclusiv tipul şi puterea utilajelor ce se vor utiliza.

Cererea pentru eliberarea avizului de racordare se semnează în mod obligatoriu de către solictant sau de către reprezentantul împuternicit conform legii şi se consideră completă dacă au fost anexate toate actele prevăzute în Regulamentul privind racordarea l