Ghid Practica Licenta CIG

download Ghid Practica Licenta CIG

of 63

Transcript of Ghid Practica Licenta CIG

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  1/63

   

  UNIUNEAEUROPEANĂ

  GUVERNULROMÂNIEIMINISTER U LMUNCII,

  FAMILIEI ŞIPROTECŢIEI

  SOCIALEAMPOSDRU

  FondulSocial

  Euo!"anPOS DRU#$$%$'(

  In)*u+"n*"

  S*uc*ual"#$$% #$'(

  Uni-")i*a*"a din Oad"a

  Facul*a*"a d"Ş*iin."

  Econo+ic" 

  Coodona*oi/Prof. univ. dr. Anca DodescuProf. univ. dr. Elena Botezat

  Prof. univ. dr. Alina BădulescuConf. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ

  Ghidul de practică al studentului PRACTea ! "icenţă

  #oluul III $%niversitatea &'tefan cel (are)din *uceava+ ,acultatea de 'tiinţe Econoice -i Adinistraţie Pulică

  Coodona*o -olu+ III !o01uni-1d1 El"na 2laciuc

  Au*oi/"ect.univ.dr. ,lorin Bo/hean

  "ect.univ.dr. Irina$'tefana Ciotariu"ect.univ.dr. #eronica Grosu

  "ect.univ.dr. Rozalia 0icsi"ect.univ.dr. (ariana "upan

  "ect.univ.dr. Caelia$Cătălina (ihalciuc

  1

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  2/63

   

  Edi*ua Uni-")i*3.ii din Oad"a

  #$'( 

  Coodona*oi/Prof. univ. dr. Anca DodescuProf. univ. dr. Elena BotezatProf. univ. dr. Alina Bădulescu

  Conf. univ. dr. Ioana Pop Cohuţ

  Coodona*o -olu+ III/ !o01uni-1d1El"na 2laciuc

  Au*oi/"ect.univ.dr. ,lorin Bo/hean"ect.univ.dr. Irina$'tefana Ciotariu"ect.univ.dr. #eronica Grosu "ect.univ.dr. Rozalia 0icsi"ect.univ.dr. Caelia$Cătălina (ihalciuc

  "ect.univ.dr. (ariana "upan

  R"-i4i" *"5*/Cătălin 2ole 

  Acest aterial este pulicat 3n cadrul proiectului4 „Practica studenţilor economişti.

   Parteneriat inter-regional pe piaţa muncii între universităţi şi mediul de afaceri"Proiect cofinanţat din ,ondul *ocial European prin Pro/raul 5peraţional *ectorial Dezvoltarea

  Resurselor %ane 6778 ! 6719 $ :Investe-te 3n oaeni;) Contract

  nr. P5*DR%

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  3/63

   Şcoala trebuie în primul rând să ne înveţe cum să învăţăm, să ne trezească setea de cunoaştere,

   să ne înveţe bucuria lucrului bine făcut şi emoţia creaţiei, să ne înveţe să iubim ceea ce facem şi să

  ne ajute să descoperim ceea ce ne-ar plăcea să facem.

  7Al8"* S4"n*&G9:69i;

  Profesia de econoist este cea a unui actor care 3-i dovede-te vocaţia -i instruirea prin ocul ipecailadaptat la rol+ la condiţiile reale -i la ipreviziilul scenic. :oua econoie) corespunde aordării realitate$teorie+ 3n care cercetarea econoică se azează pe cunoa-terea realităţii.*in/urul siste viail de educaţie este cel dual+ 3n care teoria se coină aronios+ profund -i firesc cu

   practica. Teoria -i practica se intercondiţionează+ poţi să practici dacă ai 3nvăţat -i practicFnd ai -ansa să3nveţi.

  "a pro/raele de studii de licenţă de la ,.*.E.A.P+ Practica este o disciplină oli/atorie prevăzută cu 9credite -i se desfă-oară 3n perioada 21 mai – 1 iunie+ pe durata a 1@ zile+ a cFte > ore eistente are un cadru didactic responsail de practică.Cadrele didactice responsaile de practică+ pe specializări+ sunt prezentate 3n Taelul nr. 1 ! Responsailii

  de practică pe fiecare pro/ra de studiu.

  !ael nr. 1 – #esponsailii de practică pe fiecare program de studiu

   $r.crt.

   Programul de studiu%#esponsail  practică

   &ate de contact'rar de

  consultaţii

  @.

  Contailitate -i inforatică de /estiune+anul II HCIG II"ect.univ.dr. Caelia$Cătălina(IJA"CI%C

  caeliacKseap.usv.ro *ala E661 1?.77$ 1>.77

  *ta/iile de practică ale studenţilor de la studiile universitare de licenţă se desfă-oară 3n or/anizaţii/azdă+ 3n aza Acordurilor de parteneriat 3ncheiate cu acestea -i a Convenţiilor cadru de practică+ 3n care se

   precizează drepturile -i oli/aţiile părţilor iplicate. %nităţile care vor prii studenţi 3n practică suntdenuite or/anizaţii /azdă. Ln anul universitar 6711$6716 s$au 3ncheiat noi Acorduri de parteneriat cu (< d"o6ani4a.ii 6a4d3 care vor prii 3n practică studenţi de la pro/raele de licenţă Hdintr$un nuăr total de

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  4/63

  Tutorii din aceste or/anizaţii /azdă selectaţi 3n cadrul proiectului PRACTea+ sunt prezentaţi 3n Taelul nr. 6"ista tutorilor -i a unităţilor de practică pe fiecare pro/ra de studiu.

  Ta8"l n1 # Li)*a *u*oilo >i a uni*3.ilo d" !ac*ic3 !" 0i"ca" !o6a+d" )*udiu

  N1c*1 

  Po6a+ d")*udii 

  Nu+"l"caduluididac*ic

  ")!on)a8il d"!ac*ic3 

  Nu+"l" *u*o"lui D"nu+i"a uni*3.ii d" !ac*ic3

  o6ani4a.i"i 6a4d3 

  @.1.ContailitateInforaticăde Gestiune

  "ect.univ.dr.(IJA"CI%CCaeliaCătălina

  Androhovici Irina(a/dalena 

  *C 5RD ITER(EDC5*%"TIG GR5%P *R"

  Cazacu "oredana *C "%*T EMPERT *R"*%CEA#A

  Coocaru Elena *C "%*T EMPERT *R"

  *%CEA#A5rhei Aleandrina *C ,ER5(AT *R" *%CEA#A

  Raţă Anda #ioleta *C 5,,ICE C5*%"TIG *R"*%CEA#A

  Nurcanu EvelOneIsaela

  *C A%T5*ER#ICE *R"*%CEA#A

  @.6.ContailitateInforatică

  de Gestiune

  "ect.univ.dr.(IJA"CI%C

  CaeliaCătălina

  Raona *ilvia C3rneală A5,( *%CEA#A

  #ioleta Iriiciuc *C A%CJA R5(QIA+ P%CTDE "%CR% *%CEA#A

  (ihaela %n/ureanu C5"EGI%" TEJIC :PETR%(%'AT) *%CEA#A

  @.9.ContailitateInforaticăde Gestiune

  "ect.univ.dr.(IJA"CI%CCaeliaCătălina

  Titiana *tepel 5CPI *uceava 

  Iano- (ariana$Daniela *.C. C5TA*I*T *.R.".

  @.?.

  "a aza efectuării sta/iului de practică stă ,i-a disciplinei Practică. ,i-a disciplinei Practică este

  3ntocită de responsailul de practică -i este particularizată la posturile ofertate de or/anizaţiile /azdă. ,i-adisciplinei este structurată pe = secţiuni. Ln pria secţiune este enţionată denuirea disciplinei -i nivelul destudii. Ln secţiunea a 6$a se precizează seestrul de desfă-urare a practicii+ tipul de disciplină Hdespecialitate+ uărul de credite alocate H@ credite -i nuărul de ore H=7 de ore. Ln secţiunea a 9$a suntspecificate precondiţiile de accesare a disciplinei$disciplinele oli/atorii -i disciplinele recoandate.*ecţiunea a ?$a conţine date despre titularul de disciplină. *ecţiunea @ descrie oiectivele ce se urăresc prindisciplina Practică. 5iectivul /eneral al sta/iului de practică este apropierea studentului de ediul deafaceri+ cunoa-terea unei or/anizaţii+ a departaentelor+ a odului de or/anizare -i funcţionare. 5iectivelespecifice ale practicii ţin de specializarea pro/raului de studii.

  PARTEA A II A

  PROGRAMA DE PRACTICĂ PARTICULARIBATĂ PE

  PROGRAME DE STUDII ŞI PE POSTURI

  ?

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  5/63

   #11 Pac*ica la Po6a+ul d" )*udii/ Con*a8ili*a*" >i In0o+a*ic3 d" G")*iun"

  Inforaţiile /enerale cu privire la Practică sunt prezentate 3n ,i-a disciplinei4

  @

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  6/63

  FIŞA DISCIPLINEIPRACTICĂ

  '1 Da*" d")!" !o6a+

  1.1 Instituţia de 3nvăţăFnt superiorUNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA1.6 ,acultatea FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞIADMINISTRAŢIE PULICĂ

  1.9 Departaentul DEPARTAMENTUL DE CONTAILITATE, FINANŢE ŞIINFORMATICĂ ECONOMICĂ

  1.? Doeniul de studii CONTAILITATE

  1.@ Ciclul de studii STUDII UNIVERSITARE DE LICEN Ă 7CICLUL I;Ț

  1.> Pro/raul de studii

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  7/63

  Competen

  ţ

  e pr of esionale

  Competen

  ţ

  e tr ansver sale 

  @.1. de desfă-urare acursului

  @.6. de desfă-urare alucrărilor practice

  Practica se va desfă-ura 3n cadrul unei or/anizaţii /azdă care desfă-oară activităţidin doeniul de studii pe aza unei Convenţii de practică.

  1 Co+!"*"n."l" )!"ci0ic" acu+ula*"

   

   

   

   

   

   

  Cunoa-terea conceptelor de ază 3n ceea ce prive-te noralizarea+ aronizarea -ire/leentările contaile 3n RoFnia%tilizarea corectă a terenilor de specialitate+ cu ar fi standardele internationale decontailitate+ standardele internaţionale de raportare financiară+ cadrul contail conceptualinternaţionalCunoasterea si 3nţele/erea le/islaţiei afacerilor+ a econoiei 3ntreprinderii si a fenoenelor lanivel icroeconoicAplicarea tehnicilor si procedurilor specifice contailităţii financiare -i de /estiune

  Lndeplinirea sarcinilor specifice doeniului financiar$contail 3n diverse entităţi private -i puliceParticiparea la or/anizarea /estiunii de unuri si valori ateriale -i a 3ntre/ii activităţi contailela nivelul unei entităţi

    Participarea la analiza -i interpretarea inforaţiilor financiar$contaile 3n vedereafundaentării actului decizional 3n cadrul entităţilor econoice 

    Cunoa-terea procesului de or/anizare -i conducere a contailităţii 3n cadrul unei copanii.  

   

   

   

   

   

  Inte/rarea 3n echipe ultidisciplinare si asuarea de responsailităţi specifice 3n doeniuleconoic+ prin ailităţi de counicareAutoevaluarea nevoii de continuare a forării profesionale+ prin valorificarea oportunităţilor deidentificare si asiilare de noi cunostinţe 3n doeniu,undaentarea de soluţii la prolee de natură econoică+ inclusiv prin utilizarea TIC Capacitatea de a transpune 3n practică inforaţiile doFndite+ doFndind ailităţi de cercetare+creativitateCapacitatea -i enirea de a 3nvăţa cu să fie 3nsu-ite practicile contaile 3n vederea oţineriieficienţei -i perforanţei 3n doeniul financiar ! contail

    Capacitatea -i ailitatea de a colaora cu speciali-ti din alte doenii.

  %1 O8i"c*i-"l" di)ci!lin"i Hreie-ind din /rila copetenţelor specifice acuulate

  8.1 5iectivul /eneral al disciplinei ,acilitarea doFndirii de copetenţe tehnice

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  8/63

  8.6 5iectivele specifice Aordarea proleaticii coplee+ respectFnd succesiunea claselor -i /rupelor de conturi din Planul de conturi /eneral actual cuodificările -i copletările ulterioare

  Interpretarea -i aplicarea re/leentărilor ore

  [email protected]. Particularităţile activităţii respective -i alestructurii respective+ cadrul le/islativHle/islaţia contailă naţională

  S*udiu d" ca4Fişa de practică nr. 2-

  Descrierea pe larg a activităţiientităţii  

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  [email protected]. Prezentarea evoluţiei principalilor indicatorieconoico$ financiari -i

  interpretarea rezultatelor

  *tudiu de caz Fişa de practică nr. 3 –Prezentarea principalilor indicatorieconomicofinanciari  nota =

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  .@.?. Evidenţierea -i prezentareadocuentelor ustificative si contaile

  *tudiu de caz Fişa de practică nr. – !r"ivarea înordine cronolo#ică a documentelorcontabile aferente perioadei deanaliză

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  .@.@.  Prezentarea operaţiunilor contaile aferenteeleentelor de capitaluri Haorări+ reduceri+3pruuturi -i datorii asiilate+ etc.

  S*udiu d" ca4(işa de practică nr. * –

   Pre)entarea modului de organi)area contailităţii capitalului  

  Cap vars.AP5RT 5PERATI%II(PR%(%T

  .@.>. Prezentarea operaţiunilor contaile privindfluurile de intrări -i ie-iri de activeioilizate Hachiziţii+ aortizări+ afustări

   pentru depreciere+ donaţii+ vFnzări+ etc.

  S*udiu d" ca4(işa de practică nr. + –

   Pre)entarea modului de organi)area contailităţii activelor imoili)ate

   (A*II"EA*IG+

  [email protected]. Prezentarea operaţiunilor contaile privind

  fluurile de intrări -i ie-iri de active circulanteateriale Hachiziţii de aterii prie+ dare 3nconsu+ oţinere de produse+ achiziţiiărfuri+ vFnzare+ etc.

  *tudiu de caz

   Fişa de practică nr. $ – Prezentareamodului de or#anizare acontabilităţii elementelor de stocuri

   şi producţiei în curs de e%ecuţie 

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  9/63

  .@..  5r/anizarea contailităţii decontărilor cufurnizorii -i clienţii4 evidenţierea principalilor clienţi -i furnizori -i a relaţiilor cu ace-tia+reflectarea 3ncasărilor -i plăţilor pe ază deefecte coercile -i respectiv a credituluicoercial clasic+ evidenţierea avansurilor 

  acordate furnizorilor -i a celor priite de laclienţi+ evidenţierea operaţiunilor de achiziţii-i livrări pe ază de avize de 3nsoţire aărfurilor+ etc.

  *tudiu de caz(işa de practică nr. , –

   Pre)entarea operaţiunilor contailece privesc relaţiile cu furni)orii şiclienţii  

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  .@.=. 5r/anizarea contailităţii decontărilorcu personalul4 evidenţierea tuturor

  cheltuielilor salariale atăt ale an/aatorului căt-i ale an/aaţilor firei

  *tudiu de caz(işa de practică nr. –-

   Pre)entarea celtuielilor salarialeale firmei  

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  [email protected]. 5r/anizarea contailităţii decontărilor custatul4

  evidenţierea principalelor ipozite+ tae -ivărsăinte asiilate

   Fişa de practică nr. &' – Pre)entarea operaţiunilor contaileaferente decontărilor cu statul  

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  [email protected]. 5r/anizarea contailităţii trezoreriei la nivelul3ntreprinderii4 reflectarea operaţiunilor de3ncasări -i plăţi 3n nuerar 3n lei -i 3n devize+3n contul de la ancăn 3n lei -i 3n devize+3ncasări -i plăţi avFnd la ază avansurile detrezorerie+ operaţiuni ce vizează deschiderea-i utilizarea unui acreditiv+ operaţiuni cevizează investiţiile pe teren scurt+ etc.

  *tudiu de caz(işa de practică nr. 11 –

   Pre)entarea operaţiunilor contaileaferente flu/urilor de tre)orerie 

  Tipalocat pe fi-ă! > ore

  [email protected]. 5r/anizarea contailităţii cheltuielilor -i *tudiu de caz Tip

  veniturilor4 evidenţierea tipurilor de cheltuieli -ivenituri pe cele trei nivele de activitate4cheltuieli -i venituri de eploatare+ cheltuieli+venituri financiare+ cheltuieli+ veniturietraordinare.

   Fişa de practică nr. &( – )videnţierea tuturor c"eltuielilor şiveniturilor pe cele trei tipuri deactivităţi 

  1

  [email protected]. 5peraţiuni specifice 3nchiderii eerciţiului *tudiu de caz Fişa de practică nr. &3 – Prezentarea lucrărilor aferenteînc"iderii e%erciţiului financiar  

  1

  [email protected]?.  Lntocirea -i prezentarea situaţiilor financiareanuale ale entităţii analizate+ nuărulsituaţiilor financiare anuale depinzFnd decriteriile de ărie ale entităţii Hilanţ contail+contul de profit -i pierdere+ situaţia fluurilor detrezorerie+ situaţia odificării capitalului

   propriu -i notele eplicative+ respectiv 17 noteeplicative ! pentru 3ntreprinderile care3ndeplinesc cel puţin două din criteriile deărie+ iar acele entităţi care nu 3ndeplinescini 6 din criteriile de ărie vor treui să

  3ntocească ilanţul prescurtat+ contul de profit -i pierdere -i notele eplicative+ opţional putFnd 3ntoci -i celelalte 6 coponente

  *tudiu de caz(işa de practică nr. 10 – ntocmireasituaţiilor financiare anuale ale

   firmei  

  Tipalocat pefi-ă!> ore

  =

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  10/63

  [email protected]@. Prezentarea concluziilor+ su/estiilor-i propunerilor referitoare la sta/iul de

   practică efectuat

  *tudiu de caz Fişa de practică nr. &* – )videnţiereaconcluziilor şi a eventualelor soluţii

   propuse 

  Tipalocat pefi-ă!> ore

  17

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  11/63

  Bilio/rafie1. +"idul de practică al studentului P!-eam – licenţă+ pulicat la Editura %niversităii din 5radea+

  6711 -i 6716+ I*B /eneral =8$>7>$17$7@7=$9 $ Coordonatori seria Ghidul de practică al studentuluiPRACTea4 Prof.univ.dr. Anca Dodescu+ Prof.univ.dr. Elena Botezat+ Prof.univ.dr. Alina Bădulescu+Conf.univ.dr. Ioana Pop Cohu4 #oluul III %niversitatea :'tefan cel (are) din *uceava+ ,acultateade 'tiinţe Econoice -i Adinistraţie Pulică+ Ed. %niversităţii din 5radea+ 5radea+ 6711+ I*B

  =8>7>$17$7@1?$8 coordonator volu Prof. univ. dr. Elena Jlaciuc6. Rapoarte

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  12/63

  ,acultatea de Econoie -i de Adinistrare a Afacerilor -i %niversitatea :'tefan cel (are) *uceava+,acultatea de 'tiinţe Econoice -i Adinistraţie Pulică Perioada de ipleentare4 71.17.6717 !91.7=.6719+ ana/er de proiect4 Prof. univ. dr. ec. Anca Dodescu e4 VVV.practea.ro+ după cu

  urează41. orUshop 60dentificarea nevoilor cu privire la sta#iile de pre#ătire practică pentru studenţii

  economişti7 /(8.'(.('&(

  6. orUshop 60dentificarea nevoilor cu privire la sta#iile de pre#ătire practică pentru studenţiieconomişti7 /(9.'(.('&39. orUshop 6ranziţia de la şcoală la viaţa activă7 – 3'.'*.('&(:?. (asă rotundă : )%perienţe şi bune practici P!-eam) $ [email protected]. 6716. 

  '$1 E-alua"

  Tip activitate 17.1 Criterii de evaluare 17.6 (etode deevaluare

  17.9 Pondere dinnota finală

  16

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  13/63

  17. "ucrări practiceHP

  1. Evaluarea raportului de practică -i a urnalului de practicăC"in." +ini+" !"n*u no*a $ Inte/rarea cuno-tinţelor acuulate 3n

  sta/iul de practică 3n proiectul elaorat$ Elaorarea portofoliului de practică 3n

  conforitate cu o parte din teatica

   propusă Hcel puţin 3ndeplinirea a ini 8,i-e de lucru specificate 3n teatica propusă a acestei fi-e de disciplină

  $ Lntocirea raportului de practică la nivelini Hprezentarea suară aor/anizaţiei/azdă+ parcur/erea a 6 operaţiuni dinfiecare clasă de conturi cu lipsadocuentelor ustificative care stau la aza 3nre/istrărilor contaile

  $ Lntocirea suară a urnalului de practică C"in." !"n*u no*a '$$ Elaorarea portofoliului de practică 3n

  conforitate cu teatica propusăH3ndeplinirea celor 1@ ,i-e de lucruspecificate 3n teatica propusă a acesteifi-e de disciplină

  $ Ecelenta inte/rare a cuno-tinţelor acuulate 3n sta/iul de practică 3n proiectul elaorat.

  $ Capacitatea de a interpreta inforaţiile -ide a forula concluzii

  $ Lntocirea detaliată a urnalului de practică

  6. Evaluarea de către tutoreC"in." +ini+" !"n*u no*a $ Prezenţa la sediul Hpunctul de lucru

  firei unde se desfă-oară practica$ Respectarea pro/raului de practică -i

  3ndeplinirea suară a sarcinilorrepartizate de tutorele de practică

  $ Atitudine -i coportaent 3n conforitatecu re/ulaentul de practică al studenţilor aproat la nivelul facultăţii.

  $ Capacitatea de a prezenta activitatea

  firei.$ Aprecierea scrisă a activităţii de practicărealizată de tutore.

  C"in." !"n*u no*a '$

  "ucrare scrisă

  #erificare pe parcurs

  @7W

  6@W

  19

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  14/63

  $ Ailitatea de a lucra cu docuentelefirei

  $ Receptivitatea studenţilor -i interesulanifestat 3n raport cu activitatea practicădesfă-urată 3n cadrul firei

  $ Prezenţa la sediul Hpunctul de lucrufirei unde se desfă-oară practica

  $ Iplicare+ seriozitate -i interes deoseitanifestat faţă de activitatea de practică

  $ Receptivitate la sarcinile priite -i lasu/estiile forulate de tutore

  $ Participare activă+ su directasuprave/here a tutorelui+ la desfă-urareaactivităţilor firei

  $ Respectarea pro/raului de practică -i3ndeplinirea 3n totalitate+ cucon-tiinciozitate+ a sarcinilor repartizate detutorele de practică

  $ Atitudine -i coportaent 3n conforitatecu re/ulaentul de practică al studenţilor 

  aproat la nivelul facultăţii.$ Aprecierea scrisă a activităţii de practică

  realizată de tutore.

  9. Evaluarea la colocviuC"in." +ini+" !"n*u no*a $ Prezentarea la colocviu$ Prezentarea suară a portofoliului de

   practică -i a raportului de practică lacolocviu

  $ Răspunsuri pertinente la 3ntreărileforulate referitoare la activitatea de

   practică Haordarea a cel puţin @7W dinintreările adresate la colocviul de practică.

  C"in." !"n*u no*a '$$ Prezentarea la colocviu$ Prezentarea copletă+ cu claritate a

   portofoliului de practică -i a raportului de practică

  $ Realizarea unui portofoliu de practică ine structurat -i or/anizat

  $ Cunoa-terea -i 3nsu-irea la cel ai 3naltnivel a activităţilor financiar ! contaile

  specifice firei 3n care s$a desfă-uratactivitatea de practică

  $ Capacitatea de a forula concluzii

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  15/63

  Evaluarea cu nota iniă @ pe toate cele trei coponente.

  Da*a co+!l"*3ii 

  $1''1#$'#

  Ti*ula d" cu)R")!on)a8il !ac*ic3 Ti*ula d" luc3i !ac*ic" !oi"c*PRACT"a+/ R")!on)a8il !ac*ic3 !oi"c*LECT1 UNIV1 DR1 PRACT"a+ /

  MI2ALCIUC CAMELIA CĂTĂLINA LECT1 UNIV1 DR1;#radul didactic, numele, prenumele şi MI2ALCIUC CAMELIA CĂTĂLINA

   semnătura< ;#radul didactic, numele, prenumele şi semnătura<

  Adresa de e$ail4 caeliaKseap.usv.roAdresa de e$ail4

  caeliaKseap.usv.ro

  Da*a a-i43ii @nD"!a*a+"n*/

  '?1''1#$'#

  Di"c*o d" D"!a*a+"n*,PROF1 UNIV1 DR1 ELENA 2LAIUC

  ;#radul didactic, numele, prenumele şi semnătura<

  Da*" d" con*ac*'/%niversitatea 'tefan cel (are *uceava+ ,acultatea de 'tiinţe Econoice -i Adinistaţie PulicăDepartaentul de Contailitate+ ,inanţe -i Inforatică Econoică*tr. %niversitatii nr.19+Cod po-tal 86766=+ *uceava+ udeţul *uceava+ RoFniaTel4 7997$171197+ 7697$@66=8E$ail4 elenah Kseap.usv.ro 

  Pa/ina Ve4 http4

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  16/63

   

  Practica se or/anizează la un nuăr de or/anizaţii /azdă+ care oferă un nuăr total de posturi+ dupăcu urează4

  O6ani4a.i" 6a4d3

  '1 SC AUTOSERVICE SRL SUCEAVAEste una dintre cele ai noi reprezentante ale Concernului #olUsVa/en 3n RoFnia+ 3n prezent

   principalele doenii de activitate constFnd 3n prestarea 3ntre/ii /ae de servicii 3n doeniul de reparaţ iiauto+ coercializarea de autoturise noi+ coercializarea de piese de schi+ consuaile -i accesoriiauto+ servicii de 3nchiriere autoturise.

  Loca.i"/ *uceava+ E@+ 0 ?96 HE/ 

  http4

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  17/63

   

  (işă de post4 conomist la &epartamentul (inaniar 3ontail 5ctivităţi principale4

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de cole/ii de departaent -i urăre-tecircuitul acestora #erifică 3ncasările+ provenienţa -i distriuirea acestora Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin Lntoce-te+ contailizează -i verifică lunar facturile eise %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice a

  operaţiunilor econoice -i financiare Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  3ondiţii de muncă4

  ‐  condiţiile de uncă sunt norale‐   pro/raul de lucru respectă re/leentările le/ale‐  activitatea se desfă-oară 3n irou dotat cu calculator -i echipaente periferice+ cu acces la telefon+ fa+

  Internet sau pe teren.

  !ematica Practicii4

  Tea nr. 14 *tudierea statutului firei.Tea nr. 64 Consultarea or/ani/raei firei -i a docuentelor constitutive.Tea nr. 94 Consultarea si specificarea docuentelor care reflectă evoluţia firei.Tea nr. ?4 Consultarea docuentelor ustificative -i contaile+ avFndu$se 3n vedere odul de 3ntocire -i

  utilizare a docuentelor ustificative.Tea nr. @4 Detalierea forelor de constituire+ aorare -i ic-orare a capitalului social al entităţii

  econoice descrierea forelor de capitalizare eternă a entităţilor econoice prin diferiteodalităţi cu ar fi4 3pruutul oli/atar+ 3pruutul ancar+ intersocietar4 cunoa-terea -iaplicarea diferitelor fore de acoperire a riscurilor prin ecanisul provizioanelor.

  Tea nr. >4 "ăurirea aspectelor cu privire la investiţiile la iloace fie clarificarea conceptelor le/ate deduratele de utilizare+ aortizarea de ioilizari corporale si necorporale -i austările pentru

   pierderile de valoare reflectarea principalelor odalităţi de intrare -i ie-ire 3n -i din patrioniua ioilizărilor.

  Tea nr. 84 ,undaentarea noţiunilor de activ circulant+ stocuri -i producţia 3n curs de eecuţie+ respectivstocuri 3n curs de aprovizionare prezentarea or/anizării contailităţii analitice -i sintetice a

  stocurilor evidenţierea 3n contailitate a principalelor operaţiuni econoico$financiare privindfluul de intrări -i ie-iri de stocuri+ cu reflectarea 3n od special a achiziţiilor

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  18/63

  Tea nr. 194 *tudiu asupra lucrărilor preer/ătoare 3ntocirii situaţiilor financiare anuale ale entităţii luate 3nstudiu.

  Tea nr. 1?. *tudierea -i 3ntocirea situaţiilor financiare anuale ale firei.Tea nr. 1@4 ,orularea concluziilor 3n ura oservaţiilor personale -i a dicusţiilor cu tutorii. 

  1@

  1. Jlaciuc E.+ (ihalciuc+ C.+ 2r#anizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, !bordăriteoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile 2FP (3$4(''$ şi 5tandardele 0nternaţionale decontabilitate+ Editura Didactică -i Peda/o/ică+ R.A.+ Bucure-ti+ 677

  6. (ate- Dorel+ coordonator+ -ontabilitatea financiară în conformitate cu 1irectivele )uropene, EdituraGutener/+ Arad+ 6717. 

  9. Paliu Popa ".+ Ecoici+ .+ -ontabilitate financiară aplicată – +"id contabil ('&'+ Editura%niversitaria+ Bucure-ti+ 6717

  ?. Possler ".+ -ontabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat + Editura ,undaţiei:Andrei 'a/una+ Constanţa+ 677

  @. 5(,P nr. 97@@=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  19/63

  Tt id ti ă

   Ln elaorarea raportului de practică+ sta/iarul din practică va avea 3n vedere urătoarele aspecte4‐  Copatiilitatea cuno-tinţelor teoretice deprinse pe perioada parcur/erii studiilor de licenţă 3n doeniul

  financiar econoic cu doFndirea ailităţilor profesionale specifice profilului din fi-a postului‐  Elaorarea portofoliului de practică 3n conforitate cu teatica propusă 3n fi-a disciplinei‐ Evaluarea individuală a fiecărui sta/iar de practică cu privire la eperienţa acuulată pe parcursul sta/iului+

  forulFnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contailă a firei 3n elaorarea raportuluide practică.

  Ra!o*ul d" !ac*ic3 c"in." d" )*uc*u31

   aportul trebuie să conţină următoarele aspecte=1. Prezentarea firei -i a departaentului unde studentul a făcut practică Hcca. 1 pa/ină6. *curtă prezentare teoretică+ pe aza ilio/rafiei+ a proleaticii Raportului de practică H1$6 pa/ini9. Conţinutul propriu$zis4 prezentarea teei+ utilizFnd aterial ilustrativ ! taele+ /rafice ! respectiv

  inforaţii de la fira unde se efectuează practica H>$8 pa/ini?. Concluzii+ propuneri+ oservaţii la tea respectivă H1$6 pa/ini.

  Pe pria pa/ină a raportului se vor preciza oli/atoriu urătoarele4

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Econo+i)* la D"!a*a+"n*ul Finania Con*a8il la SC AUTO SERVICE SRL SUCEAVANu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%EO6ani4a.ia 6a4d3/ *C A%T5*ER#ICE *R" *%CEA#A Tu*o"l" d" !ac*ic3/ N%RCA% E#E"YE$I*ABE"A P"ioada)*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C 

  T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C A%T5 *ER#ICE *R"*%CEA#A*tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Con.inu*4'1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/

  1.1 5iectivele sta/iului de practică1.6 Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă $ cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i structurii

  or/anizatorice1.9 Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  20/63

  triiterile la sursele ilio/rafice se inserează 3n susolul pa/inii+ ca note de susol+ enţionFndu$senuele autorilor+ titlul lucrării+ editura+ localitatea+ anul apariţiei si pa/ina

   ilio/rafia se poziţionează la sfFr-itul lucrării+ ordonată alfaetic după nuele priului autor+ indiferentde tipul sursei+ su foră de listă nuerotată

   proiectul treuie tehnoredactat cu editorul de tet (icrosoft ord H6779+ 6778 sau 6717 folosindu$secaractere Ties eV Roan HTR de 16 puncte+ aliniere la 1+@ rFnduri

  ar/inile pa/inii treuie să fie de 6+@ c ! stFn/a -i 6 c ! dreapta+ sus+ os toate titlurile vor fi centrate -i scrise cu auscule+ lăsFndu$se un rFnd lier 3n urul lor. *e vor folosicaractere Ties eV Roan aldine Hold de 16 puncte

  toate sutitlurile vor fi aliniate la stFn/a si vor fi scrise cu caractere aldine Hold de 16 puncte+ prialiteră ausculă. "ăsaţi cFte un spaţiu lier 3nainte -i după sutitlu

   proiectul va treui să conţină4 cuprins, pa#ină de titlu şi biblio#rafie:   proiectul va conţine 17$1@ pa/ini+ plus anee  proiectul se va realiza individual+ lista -i 3ndosariat  proiectul va fi predat atFt 3n fora printată+ cFt -i pe suport a/netic.

  O6ani4a.i" 6a4d3

  #1 SC OFFICE CONSULTING SRL SUCEAVA18

  5iectul de activitate al 3ntreprinderii este4 

  Loca.i"/ *%CEA#A+ *%CEA#A+ B%"E#ARD%" GE5RGE EE*C% R.

  ??+ B". T=?+ *C. A+ AP. 6

  3erinţe generale4 

  asolvent al 3nvataantului superior econoic de specialitate cunostinte teeinice 3n ceea ce priveste sisteul or/anizatoric si econoic.

  3erinţe speciale4 

  inteli/enta H/andire lo/ica+ eorie+ capacitate de analiza si sinteza capacitate de or/anizare si conducere a activitatii econoice capacitate de a prelucra inforatiile+ de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin

  furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali corectitudine+ tenacitate+ seriozitate+ atitudine principiala in relatiile cu oaenii.

  67

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  21/63

   

  (işă de post4 3ontail

   5ctivităţi principale4

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de cole/ii de departaent -i urăre-tecircuitul acestora

  #erifică 3ncasările+ provenienţa -i distriuirea acestora Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin Lntoce-te+ contailizează -i verifică lunar facturile eise Lntoce-te lunar si triestrial+ după caz+ declaraţiile de ipozite+ tae -i contriuţii aferente salariilor+

   precu -i restul declaraţiilor confor re/leentărilor le/ale Introduce -i verifică 3n pro/raul de contailitate 3nre/istrările docuentelor efectuate de către alte

   posturi

  %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice aoperaţiunilor econoice -i financiare

  #erifică alanţa conturilor Participă la elaorarea situaţiilor financiare individuale Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  !ematica Practicii4

  Tea nr. 14 *tudierea statutului firei.Tea nr. 64 Consultarea or/ani/raei firei -i a docuentelor constitutive

  Tea nr. 94 Consultarea si specificarea docuentelor care reflectă evoluţia firei.Tea nr. ?4 Consultarea docuentelor ustificative -i contaile+ avFndu$se 3n vedere odul de 3ntocire -i

  utilizare a docuentelor ustificative.

  61

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  22/63

  Tea nr. @4 Detalierea forelor de constituire+ aorare -i ic-orare a capitalului social al entităţiieconoice descrierea forelor de capitalizare eternă a entităţilor econoice prin diferiteodalităţi cu ar fi4 3pruutul oli/atar+ 3pruutul ancar+ intersocietar4 cunoa-terea -iaplicarea diferitelor fore de acoperire a riscurilor prin ecanisul provizioanelor.

  Tea nr. >4 "ăurirea aspectelor cu privire la investiţiile la iloace fie clarificarea conceptelor le/ate deduratele de utilizare+ aortizarea de ioilizari corporale si necorporale -i austările pentru

   pierderile de valoare reflectarea principalelor odalităţi de intrare -i ie-ire 3n -i din patrioniu aioilizărilor.Tea nr. 84 ,undaentarea noţiunilor de activ circulant+ stocuri -i producţia 3n curs de eecuţie+ respectiv

  stocuri 3n curs de aprovizionare prezentarea or/anizării contailităţii analitice -i sintetice astocurilor evidenţierea 3n contailitate a principalelor operaţiuni econoico$financiare privindfluul de intrări -i ie-iri de stocuri+ cu reflectarea 3n od special a achiziţiilor

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  23/63

  Copatiilitatea cuno-tinţelor teoretice deprinse pe perioada parcur/erii studiilor de licenţă 3n doeniulfinanciar econoic cu doFndirea ailităţilor profesionale specifice profilului din fi-a postului

  Elaorarea portofoliului de practică 3n conforitate cu teatica propusă 3n fi-a disciplinei Evaluarea individuală a fiecărui sta/iar de practică cu privire la eperienţa acuulată pe parcursul

  sta/iului+ forulFnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contailă a firei 3n elaorarearaportului de practică.

  Ra!o*ul d" !ac*ic3 c"in." d" )*uc*u31

   aportul trebuie să conţină următoarele aspecte=

  1. Prezentarea firei -i a departaentului unde studentul a făcut practică Hcca. 1 pa/ină6. *curtă prezentare teoretică+ pe aza ilio/rafiei+ a proleaticii Raportului de practică H1$6 pa/ini9. Conţinutul propriu$zis4 prezentarea teei+ utilizFnd aterial ilustrativ ! taele+ /rafice ! respectiv

  inforaţii de la fira unde se efectuează practica H>$8 pa/ini?. Concluzii+ propuneri+ oservaţii la tea respectivă H1$6 pa/ini.

  Pe pria pa/ină a raportului se vor preciza oli/atoriu urătoarele4

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la *C 5,,ICE C5*%"TIG *R" *%CEA#A 

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C 5,,ICE C5*%"TIG *R" *%CEA#A

  Tu*o"l" d" !ac*ic3/ RANX ADA #I5"ETA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C 

  T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C 5,,ICE C5*%"TIG *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la *C 5,,ICE C5*%"TIG *R" *%CEA#A

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

  Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C 5,,ICE C5*%"TIG *R" *%CEA#A

  Tu*o"l" d" !ac*ic3/ RANX ADA #I5"ETA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C 5,,ICE C5*%"TIG *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

   !P2>? 1) P!-0-@ A! F0 )F)->! ?! F0! 0B -!) 5>1)B00 050 A2 1)5F!5>!5!+0>? 1) P!-0-!, 0! 0B -!C>? F0)0 1) -2B5>?!BD@ -2B!E0?@ Ş0 !>10, ))?) A2 F0 P!0->?!0C!) B F>B-D0) 1) 52-0)@D0?) ! -!2 )A01)BD@ -2B!E0?@ )5) 

   )!?0C!@ B -!1>? !-)52 F0).

  Con.inu*4

  69

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  24/63

  '1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/1.1.5iectivele sta/iului de practică1.6. Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă ! cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i structurii

  or/anizatorice1.9.Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  25/63

   Eail4 elenaKlustepert.ro

  Po)*ui d" !ac*ic3 o0"i*"/  posturi $ 3ontail

  3erinţe generale4 

  studii superioare cunostinte operare PC4 ID5*+ (* 5,,ICE+ CIE"+ (%"TICA*J+ IERET EMP"5RER+

  5%T"550 EMPRE**+ alte pro/rae inforatice in functie de re/leentarile le/ale. cunoasterea unei lii straine constituie un avanta.

  3erinţe speciale 6deprinderi transferaile74 

  receptivitate+ cal+ seriozitate+ corectitudine acordare si transitere de inforatii asi/urare de consultanta in doeniul contail cule/ere+ clasificare si interpretare a inforatiilor  planificare si or/anizare a operatiilor si

  activitatilor  pre/atire de ateriale si rapoarte.

  (işă de post4 3ontail 5ctivităţi principale4

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de alte posturi -i urăre-te circuitulacestora

  Introduce -i verifică 3n pro/raul de contailitate 3nre/istrările docuentelor efectuate de către alte posturi

  #erifică odul de 3ntocire a contractelor+ facturarea -i 3ncasarea facturilor #erificădeitele restante

  Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice a

  operaţiunilor econoice -i financiare Lntoce-te note contaile -i verifică corectitudinea soldurilor conturilor #erifică alanţa

  conturilor Participă la elaorarea situaţiilor financiare individuale Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  !ematica Practicii4

  Tea nr. 1. Prezentarea instituţiei ază de practică.Tea nr. 6. Descrierea pe lar/ a activităţii entităţii.Tea nr. 9. Prezentarea principalilor indicatori econoico$financiari ale firelor luate ca studiu al sta/iului

  de practică.Tea nr. ?. Arhivarea 3n ordine cronolo/ică a docuentelor contaile aferente perioadei de analiză pentru

  firele luate 3n studiu.Tea nr. @. Prezentarea odului de or/anizare a contailităţii capitalului la una din firele luate 3n studiu.Tea nr. >. Prezentarea odului de or/anizare a contailităţii activelor ioilizate pentru fira luată 3n

  studiu.

  6@

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  26/63

  Tea nr. 8. Prezentarea odului de or/anizare a contailităţii eleentelor de stocuri -i producţiei 3n curs deeecuţie

  Tea nr. . Prezentarea operaţiunilor contaile ce privesc relaţiile cu furnizorii -i clienţii.Tea nr. =. Prezentarea principalelor cheltuieli salariale ale firei luate 3n studiu.Tea nr. 17. Prezentarea operaţiunilor contaile aferente decontărilor cu statul.Tea nr. 11. Prezentarea operaţiunilor contaile aferente fluurilor de trezorerie.

  Tea nr. 16 . Evidenţierea tuturor cheltuielilor -i veniturilor pe cele trei tipuri de activităţi.Tea nr. 19. Prezentarea lucrărilor aferente 3nchiderii eerciţiului financiar.Tea nr. 1?. Lntocirea situaţiilor financiare anuale ale firei luate 3n studiu. Teanr. 1@. Evidenţierea concluziilor -i a eventualelor soluţii propuse.

  1. Jlaciuc E.+ (ihalciuc+ C.+ 2r#anizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, !bordări

  teoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile 2FP (3$4(''$ şi 5tandardele 0nternaţionale decontabilitate+ Editura Didactică -i Peda/o/ică+ R.A.+ Bucure-ti+ 677

  6. (ate- Dorel+ coordonator+ Contailitatea financiară 3n conforitate cu Directivele Europene+ EdituraGutener/+ Arad+ 6717. 

  9. Paliu Popa ".+ Ecoici+ .+ -ontabilitate financiară aplicată – +"id contabil ('&'+ Editura %niversitaria+Bucure-ti+ 6717

  ?. Possler ".+ -ontabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat + Editura ,undaţiei:Andrei 'a/una+ Constanţa+ 677

  @. 5(,P nr. 97@@=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  27/63

  ?. Concluzii+ propuneri+ oservaţii la tea respectivă H1$6 pa/ini.

  Pe pria pa/ină a raportului se vor preciza oli/atoriu urătoarele4

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la SC LUST EPERT SRL SUCEAVA

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C "%*T EMPERT *R" *%CEA#A Tu*o"l" d" !ac*ic3/ C55CAR% E"EA P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C "%*T EMPERT *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"

  Con*a8il la SC LUST EPERT SRL SUCEAVANu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C "%*T EMPERT *R" *%CEA#A Tu*o"l" d" !ac*ic3/ C55CAR% E"EA P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3 [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C "%*T EMPERT *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

   !P2>? 1) P!-0-@ A! F0 )F)->! ?! F0! 0B -!) 5>1)B00 050 A2 1)5F!5>!5!+0>? 1) P!-0-!, 0! 0B -!C>? F0)0 1) -2B5>?!BD@ -2B!E0?@ Ş0 !>10, ))?) A2 F0 P!0->?!0C!) B F>B-D0) 1) 52-0)@D0?) ! -!2 )A01)BD@ -2B!E0?@ )5) 

   )!?0C!@ B -!1>? !-)52 F0).

  Con.inu*4'1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/

  1.1 5iectivele sta/iului de practică1.6 Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă $ cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i ale structurii

  or/anizatorice1.9 Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  28/63

   

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  29/63

  cunostinte operare PC4 ID5*+ (* 5,,ICE+ CIE"+ (%"TICA*J+ IERET EMP"5RER+5%T"550 EMPRE**+ alte pro/rae inforatice in functie de re/leentarile le/ale. cunoastereaunei lii straine constituie un avanta.

  3erinţe speciale 6deprinderi transferaile74 

  receptivitate+ cal+ seriozitate+ corectitudine acordare si transitere de inforatii asi/urare de consultanta in doeniul contail cule/ere+ clasificare si interpretare a inforatiilor  planificare si or/anizare a operatiilor si activitatilor

   pre/atire de ateriale si rapoarte.

  (işă de post4 3ontail

   5ctivităţi principale4

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de alte posturi -i urăre-te circuitulacestora

  Introduce -i verifică 3n pro/raul de contailitate 3nre/istrările docuentelor efectuate de către alte posturi

  #erifică odul de 3ntocire a contractelor+ facturarea -i 3ncasarea facturilor #erifică deitelerestante

  Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice a

  operaţiunilor econoice -i financiare

  Lntoce-te note contaile -i verifică corectitudinea soldurilor conturilor #erifică alanţa conturilor Participă la elaorarea situaţiilor financiare individuale Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  !ematica Practicii4

  Tea nr. 1. Prezentarea instituţiei ază de practică.Tea nr. 6. Descrierea pe lar/ a activităţii entităţii.Tea nr. 9. Prezentarea principalilor indicatori econoico$financiari ale firelor luate ca studiu al sta/iului

  de practică.Tea nr. ?. Arhivarea 3n ordine cronolo/ică a docuentelor contaile aferente perioadei de analiză pentru

  firele luate 3n studiu.Tea nr. @. Prezentarea odului de or/anizare a contailităţii capitalului la una din firele luate 3n studiu.Tea nr. >. Prezentarea odului de or/anizare a contailităţii activelor ioilizate pentru fira luată 3n

  studiu.Tea nr. 8. Prezentarea odului de or/anizare a contailităţii eleentelor de stocuri -i producţiei 3n curs de

  eecuţieTea nr. . Prezentarea operaţiunilor contaile ce privesc relaţiile cu furnizorii -i clienţii.Tea nr. =. Prezentarea principalelor cheltuieli salariale ale firei luate 3n studiu.Tea nr. 17. Prezentarea operaţiunilor contaile aferente decontărilor cu statul.Tea nr. 11. Prezentarea operaţiunilor contaile aferente fluurilor de trezorerie.Tea nr. 16 . Evidenţierea tuturor cheltuielilor -i veniturilor pe cele trei tipuri de activităţi.

  Tea nr. 19. Prezentarea lucrărilor aferente 3nchiderii eerciţiului financiar.

  6=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  30/63

  Tea nr. 1?. Lntocirea situaţiilor financiare anuale ale firei luate 3n studiu. Teanr. 1@. Evidenţierea concluziilor -i a eventualelor soluţii propuse.

  >. Jlaciuc E.+ (ihalciuc+ C.+ 2r#anizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, !bordăriteoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile 2FP (3$4(''$ şi 5tandardele 0nternaţionale decontabilitate+ Editura Didactică -i Peda/o/ică+ R.A.+ Bucure-ti+ 677

  8. (ate- Dorel+ coordonator+ Contailitatea financiară 3n conforitate cu Directivele Europene+ EdituraGutener/+ Arad+ 6717. 

  . Paliu Popa ".+ Ecoici+ .+ -ontabilitate financiară aplicată – +"id contabil ('&'+ Editura %niversitaria+Bucure-ti+ 6717

  =. Possler ".+ -ontabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat + Editura ,undaţiei:Andrei 'a/una+ Constanţa+ 677

  17. 5(,P nr. 97@@=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  31/63

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C "%*T EMPERT *R" *%CEA#A Tu*o"l"d" !ac*ic3/ CA2AC% "5REDAA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C 

  T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C "%*T EMPERT *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la SC LUST EPERT SRL SUCEAVANu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C "%*T EMPERT *R" *%CEA#A Tu*o"l"d" !ac*ic3/ CA2AC% "5REDAA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3 [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C "%*T EMPERT *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

   !P2>? 1) P!-0-@ A! F0 )F)->! ?! F0! 0B -!) 5>1)B00 050 A2 1)5F!5>!5!+0>? 1) P!-0-!, 0! 0B -!C>? F0)0 1) -2B5>?!BD@ -2B!E0?@ Ş0 !>10, ))?) A2 F0 P!0->?!0C!) B F>B-D0) 1) 52-0)@D0?) ! -!2 )A01)BD@ -2B!E0?@ )5) 

   )!?0C!@ B -!1>? !-)52 F0).

  Con.inu*4'1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/

  1.1 5iectivele sta/iului de practică1.6 Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă $ cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i ale structurii

  or/anizatorice1.9 Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  32/63

   ilio/rafia se poziţionează la sfFr-itul lucrării+ ordonată alfaetic după nuele priului autor+ indiferentde tipul sursei+ su foră de listă nuerotată

   proiectul treuie tehnoredactat cu editorul de tet (icrosoft ord H6779+ 6778 sau 6717 folosindu$secaractere Ties eV Roan HTR de 16 puncte+ aliniere la 1+@ rFnduri

  ar/inile pa/inii treuie să fie de 6+@ c ! stFn/a -i 6 c ! dreapta+ sus+ os toate titlurile vor fi centrate -i scrise cu auscule+ lăsFndu$se un rFnd lier 3n urul lor. *e vor folosi

  caractere Ties eV Roan aldine Hold de 16 puncte toate sutitlurile vor fi aliniate la stFn/a si vor fi scrise cu caractere aldine Hold de 16 puncte+ pria

  literă ausculă. "ăsaţi cFte un spaţiu lier 3nainte -i după sutitlu  proiectul va treui să conţină4 cuprins, pa#ină de titlu şi biblio#rafie:   proiectul va conţine 17$1@ pa/ini+ plus anee  proiectul se va realiza individual+ lista -i 3ndosariat  proiectul va fi predat atFt 3n fora printată+ cFt -i pe suport a/netic.

  O6ani4a.i" 6a4d3

  1 SC JURACRIS SRL RĂDĂUŢI

  5iectul de activitate4 *C %RACRI* *R" RXDX%NI are ca doeniu de activitate eploatarea forestieră+

   prestări serviciiLoca.i"/ *%CEA#A+ RXDX%NI+ *TR. P%TEI+ R. 67

  Tu*o" d" !ac*ic3/ %RA#"E CRI*TI PETRICX C5R%N "ARI*A ! Director econoicEail4 Dcristi=>KOahoo.coPo)*ui d" !ac*ic3 o0"i*"/  posturi $ 3ontail

  3erinţe generale4 

  spirit analitic cuno-tinţe de operare pe calculator studii superiore 3n doeniul econoic.

  3erinţe speciale4 

   pro/raul de lucru4 unca de irou unca individuala deplasari pe distante scurte sau edii Hotinerea de avize+ aprovizionare cu ipriate esteoli/atorie respectarea Re/ulaentului de ordine interioară.

  (işă de post4 3ontail  

   #esponsailităţi ale postului4

  96

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  33/63

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de alte posturi -i urăre-te circuitulacestora

  Introduce -i verifică 3n pro/raul de contailitate 3nre/istrările docuentelor efectuate de cătrealte posturi

  #erifică odul de 3ntocire a contractelor+ facturarea -i 3ncasarea facturilor #erificădeitele restante

  Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice a

  operaţiunilor econoice -i financiare Lntoce-te note contaile -i verifică corectitudinea soldurilor conturilor #erifică alanţa

  conturilor Participă la elaorarea situaţiilor financiare individuale Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  !ematica Practicii

  Tea nr. 14 *tudierea statutului firei.

  Tea nr. 64 Consultarea or/ani/raei firei -i a docuentelor constitutive.Tea nr. 94 Consultarea si specificarea docuentelor care reflectă evoluţia firei.Tea nr. ?4 Consultarea docuentelor ustificative -i contaile+ avFndu$se 3n vedere odul de 3ntocire -i

  utilizare a docuentelor ustificative.Tea nr. @4 Detalierea forelor de constituire+ aorare -i ic-orare a capitalului social al entităţilor 

  econoice descrierea forelor de capitalizare eternă a entităţilor econoice prin diferiteodalităţi cu ar fi4 3pruutul oli/atar+ 3pruutul ancar+ intersocietar4 cunoa-terea -iaplicarea diferitelor fore de acoperire a riscurilor prin ecanisul provizioanelor.

  Tea nr. >4 "ăurirea aspectelor cu privire la investiţiile la iloace fie clarificarea conceptelor le/ate deduratele de utilizare+ aortizarea de ioilizari corporale si necorporale -i austările pentru

   pierderile de valoare reflectarea principalelor odalităţi de intrare -i ie-ire 3n -i din patrioniu a

  ioilizărilor.Tea nr. 84 ,undaentarea noţiunilor de activ circulant+ stocuri -i producţia 3n curs de eecuţie+ respectivstocuri 3n curs de aprovizionare prezentarea or/anizării contailităţii analitice -i sintetice astocurilor evidenţierea 3n contailitate a principalelor operaţiuni econoico$financiare privindfluul de intrări -i ie-iri de stocuri+ cu reflectarea 3n od special a achiziţiilor

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  34/63

   &. (ate- Dorel+ coordonator+ Contailitatea financiară 3n conforitate cu Directivele Europene+ Editura

  Gutener/+ Arad+ 6717. (. (ihalciuc Caelia Cătălina+ Aalorificarea informaţiei financiar/contabile în dia#nosticul întreprinderii+Editura *edco liris+ Ia-i+ 677=.

  3. Paliu Popa ".+ Ecoici+ .+ -ontabilitate financiară aplicată – +"id contabil ('&'+ Editura %niversitaria+Bucure-ti+ 6717

  . PFntea+ I.P.+ Bodea+ Gh.+ -ontabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene,   Ed.Intelcredo+ Deva+ 6717

  *. 5(,P nr. 97@@=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  35/63

   Con.inu*4

  '1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/1.1 5iectivele sta/iului de practică1.6 Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă $ cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i ale structurii

  or/anizatorice

  1.9 Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  36/63

   1SC FEROMAT SRL SUCEAVA

  5iectul de activitate al 3ntreprinderii este4 Contailitate+ epertiză contailă+ analiză financiară+consultanţă fiscală+ resurse uane+ ilanţ contail+ salarizare+ plan de afaceri+ evidenţe contaile+ certificaredeclaraţii. 

  Loca.i"/ *%CEA#A+ 'CJEIA+ *TR. J%(5R%"%I R. 8>

  Tu*oi d" !ac*ic3 5RJEI A"EMADRIA

  Eail4 Alle186779KOahoo.co

  Po)*ui d" !ac*ic3 o0"i*"/  posturi $ 3ontail  3erinţe generale4 

  asolvent al 3nvataantului superior econoic de specialitate

  cunostinte teeinice 3n ceea ce priveste sisteul or/anizatoric si econoic.

  3erinţe speciale4 

  inteli/enta H/andire lo/ica+ eorie+ capacitate de analiza si sinteza capacitate de or/anizare si conducere a activitatii econoice capacitate de a prelucra inforatiile+ de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii sau prin

  furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali corectitudine+ tenacitate+ seriozitate+ atitudine principiala in relatiile cu oaenii.

  (işă de post4 3ontail

   5ctivităţi principale4

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de cole/ii de departaent -i urăre-tecircuitul acestora

  #erifică 3ncasările+ provenienţa -i distriuirea acestora Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin

  Lntoce-te+ contailizează -i verifică lunar facturile eise Lntoce-te lunar si triestrial+ după caz+ declaraţiile de ipozite+ tae -i contriuţii aferente salariilor+

   precu -i restul declaraţiilor confor re/leentărilor le/ale Introduce -i verifică 3n pro/raul de contailitate 3nre/istrările docuentelor efectuate de către alte

   posturi %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice a

  operaţiunilor econoice -i financiare #erifică alanţa conturilor Participă la elaorarea situaţiilor financiare individuale Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  !ematica Practicii4

  9>

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  37/63

   Tea nr. 14 *tudierea statutului firei.Tea nr. 64 Consultarea or/ani/raei firei -i a docuentelor constitutiveTea nr. 94 Consultarea si specificarea docuentelor care reflectă evoluţia firei.Tea nr. ?4 Consultarea docuentelor ustificative -i contaile+ avFndu$se 3n vedere odul de 3ntocire -i

  utilizare a docuentelor ustificative.

  Tea nr. @4 Detalierea forelor de constituire+ aorare -i ic-orare a capitalului social al entităţiieconoice descrierea forelor de capitalizare eternă a entităţilor econoice prin diferiteodalităţi cu ar fi4 3pruutul oli/atar+ 3pruutul ancar+ intersocietar4 cunoa-terea -iaplicarea diferitelor fore de acoperire a riscurilor prin ecanisul provizioanelor.

  Tea nr. >4 "ăurirea aspectelor cu privire la investiţiile la iloace fie clarificarea conceptelor le/ate deduratele de utilizare+ aortizarea de ioilizari corporale si necorporale -i austările pentru

   pierderile de valoare reflectarea principalelor odalităţi de intrare -i ie-ire 3n -i din patrioniu aioilizărilor.

  Tea nr. 84 ,undaentarea noţiunilor de activ circulant+ stocuri -i producţia 3n curs de eecuţie+ respectivstocuri 3n curs de aprovizionare prezentarea or/anizării contailităţii analitice -i sintetice astocurilor evidenţierea 3n contailitate a principalelor operaţiuni econoico$financiare privind

  fluul de intrări -i ie-iri de stocuri+ cu reflectarea 3n od special a achiziţiilor. Jlaciuc E.+ (ihalciuc+ C.+ 2r#anizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, !bordăriteoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile 2FP (3$4(''$ şi 5tandardele 0nternaţionale decontabilitate+ Editura Didactică -i Peda/o/ică+ R.A.+ Bucure-ti+ 677

  8. (ate- Dorel+ coordonator+ Contailitatea financiară 3n conforitate cu Directivele Europene+ EdituraGutener/+ Arad+ 6717. 

  . Paliu Popa ".+ Ecoici+ .+ -ontabilitate financiară aplicată – +"id contabil ('&'+ Editura %niversitaria+Bucure-ti+ 6717

  =. Possler ".+ -ontabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat + Editura ,undaţiei:Andrei 'a/una+ Constanţa+ 677

  17. 5(,P nr. 97@@=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  38/63

   

  *tructura raportului treuie să urărească structura fi-ei disciplinei -i să ţină cont de teele recoandate deresponsailul de practică.Ln elaorarea raportului de practică+ sta/iarul din practică va avea 3n vedere urătoarele aspecte4

  Copatiilitatea cuno-tinţelor teoretice deprinse pe perioada parcur/erii studiilor de licenţă 3n doeniulfinanciar econoic cu doFndirea ailităţilor profesionale specifice profilului din fi-a postului Elaorarea portofoliului de practică 3n conforitate cu teatica propusă 3n fi-a disciplinei Evaluarea individuală a fiecărui sta/iar de practică cu privire la eperienţa acuulată pe parcursul

  sta/iului+ forulFnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contailă a firei 3n elaorarearaportului de practică.

  Ra!o*ul d" !ac*ic3 c"in." d" )*uc*u31

   aportul trebuie să conţină următoarele aspecte=

  @. Prezentarea firei -i a departaentului unde studentul a făcut practică Hcca. 1 pa/ină>. *curtă prezentare teoretică+ pe aza ilio/rafiei+ a proleaticii Raportului de practică H1$6 pa/ini8. Conţinutul propriu$zis4 prezentarea teei+ utilizFnd aterial ilustrativ ! taele+ /rafice ! respectiv

  inforaţii de la fira unde se efectuează practica H>$8 pa/ini. Concluzii+ propuneri+ oservaţii la tea respectivă H1$6 pa/ini.

  Pe pria pa/ină a raportului se vor preciza oli/atoriu urătoarele4

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la *C ,ER5(AT *R" *%CEA#A

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111

  Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C ,ER5(AT *R" *%CEA#A

  Tu*o"l" d" !ac*ic3/ 5RJEI A"EMADRIA 

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C ,ER5(AT *R" *%CEA#A*tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la *C ,ER5(AT *R" *%CEA#A

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

  Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C ,ER5(AT *R" *%CEA#A

  Tu*o"l" d" !ac*ic3/ 5RJEI A"EMADRIA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C 5,,ICE C5*%"TIG *R"*%CEA#A *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

   !P2>? 1) P!-0-@ A! F0 )F)->! ?! F0! 0B -!) 5>1)B00 050 A2 1)5F!5>!5!+0>? 1) P!-0-!, 0! 0B -!C>? F0)0 1) -2B5>?!BD@ -2B!E0?@ Ş0 !>10, ))?) 

  9

  Ra!o*ul d" !ac*ic3 

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  39/63

  A2 F0 P!0->?!0C!) B F>B-D0) 1) 52-0)@D0?) ! -!2 )A01)BD@ -2B!E0?@ )5)  )!?0C!@ B -!1>? !-)52 F0).

  Con.inu*4'1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/

  1.1.5iectivele sta/iului de practică

  1.6. Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă ! cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i structuriior/anizatorice1.9.Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  40/63

   %1SC NORD INTERMED CONSULTING GROUP SRL DORNEŞTI

  5iectul de activitate al 3ntreprinderii este4 Contailitate+ epertiză contailă+ analiză financiară+consultanţă fiscală+ resurse uane+ ilanţ contail+ salarizare+ plan de afaceri+ evidenţe contaile+ certificaredeclaraţii. 

  Loca.i"/ *%CEA#A+ D5RE'TI+

   R. >@

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  41/63

   Tea nr. 14 *tudierea statutului firei.Tea nr. 64 Consultarea or/ani/raei firei -i a docuentelor constitutive Teanr. 94 Consultarea si specificarea docuentelor care reflectă evoluţia firei.Tea nr. ?4 Consultarea docuentelor ustificative -i contaile+ avFndu$se 3n vedere odul de 3ntocire -i

  utilizare a docuentelor ustificative.

  Tea nr. @4 Detalierea forelor de constituire+ aorare -i ic-orare a capitalului social al entităţiieconoice descrierea forelor de capitalizare eternă a entităţilor econoice prin diferiteodalităţi cu ar fi4 3pruutul oli/atar+ 3pruutul ancar+ intersocietar4 cunoa-terea -iaplicarea diferitelor fore de acoperire a riscurilor prin ecanisul provizioanelor.

  Tea nr. >4 "ăurirea aspectelor cu privire la investiţiile la iloace fie clarificarea conceptelor le/ate deduratele de utilizare+ aortizarea de ioilizari corporale si necorporale -i austările pentru

   pierderile de valoare reflectarea principalelor odalităţi de intrare -i ie-ire 3n -i din patrioniu aioilizărilor.

  Tea nr. 84 ,undaentarea noţiunilor de activ circulant+ stocuri -i producţia 3n curs de eecuţie+ respectivstocuri 3n curs de aprovizionare prezentarea or/anizării contailităţii analitice -i sintetice astocurilor evidenţierea 3n contailitate a principalelor operaţiuni econoico$financiare privind

  fluul de intrări -i ie-iri de stocuri+ cu reflectarea 3n od special a achiziţiilor

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  42/63

   

  Ra!o*ul d" !ac*ic3 

  *tructura raportului treuie să urărească structura fi-ei disciplinei -i să ţină cont de teele recoandate de

  responsailul de practică.Ln elaorarea raportului de practică+ sta/iarul din practică va avea 3n vedere urătoarele aspecte4 Copatiilitatea cuno-tinţelor teoretice deprinse pe perioada parcur/erii studiilor de licenţă 3n doeniul

  financiar econoic cu doFndirea ailităţilor profesionale specifice profilului din fi-a postului Elaorarea portofoliului de practică 3n conforitate cu teatica propusă 3n fi-a disciplinei Evaluarea individuală a fiecărui sta/iar de practică cu privire la eperienţa acuulată pe parcursul

  sta/iului+ forulFnd concluzii personale cu privire la activitatea financiar contailă a firei 3n elaorarearaportului de practică.

  Ra!o*ul d" !ac*ic3 c"in." d" )*uc*u31

   aportul trebuie să conţină următoarele aspecte=

  =. Prezentarea firei -i a departaentului unde studentul a făcut practică Hcca. 1 pa/ină17. *curtă prezentare teoretică+ pe aza ilio/rafiei+ a proleaticii Raportului de practică H1$6 pa/ini11. Conţinutul propriu$zis4 prezentarea teei+ utilizFnd aterial ilustrativ ! taele+ /rafice ! respectiv

  inforaţii de la fira unde se efectuează practica H>$8 pa/ini16. Concluzii+ propuneri+ oservaţii la tea respectivă H1$6 pa/ini.

  Pe pria pa/ină a raportului se vor preciza oli/atoriu urătoarele4

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la *C 5RD ITER(ED C5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI 

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C 5RD ITER(ED C5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI

  Tu*o"l" d" !ac*ic3/ ADR5J5#ICI IRIA$(AGDA"EA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C 5RD ITER(EDC5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI

  *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Con*a8il la *C 5RD ITER(ED C5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI

  Nu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

  Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%E O6ani4a.ia 6a4d3/ *C 5RD ITER(ED C5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI

  Tu*o"l" d" !ac*ic3/ ADR5J5#ICI IRIA$(AGDA"EA

  P"ioada )*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719 R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C 

  ?6

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  43/63

  T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C 5RD ITER(EDC5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI

  *tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

   !P2>? 1) P!-0-@ A! F0 )F)->! ?! F0! 0B -!) 5>1)B00 050 A2 1)5F!5>!5!+0>? 1) P!-0-!, 0! 0B -!C>? F0)0 1) -2B5>?!BD@ -2B!E0?@ Ş0 !>10, ))?) A2 F0 P!0->?!0C!) B F>B-D0) 1) 52-0)@D0?) ! -!2 )A01)BD@ -2B!E0?@ )5) 

   )!?0C!@ B -!1>? !-)52 F0).

  98

  Con.inu*4'1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/

  1.1.5iectivele sta/iului de practică1.6. Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă ! cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i structurii

  or/anizatorice1.9.Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  44/63

   

  O6ani4a.i" 6a4d3

  1Este una dintre cele ai noi reprezentante ale Concernului #olUsVa/en 3n RoFnia+ 3n prezent principaleledoenii de activitate constFnd 3n prestarea 3ntre/ii /ae de servicii 3n doeniul de

  9reparaţii auto+ coercializarea de autoturise noi+ coercializarea de piese de schi+ consuaile -i

  accesorii auto+ servicii de 3nchiriere autoturise. 

  Loca.i"/ *uceava+ E@+ 0 ?96

  3erinţe generale4 

  rezistenta la ooseala -i solicitari efective -i intelectuale

  acuitate auditivă norală vorire norală.

  3erinţe psiologice4

  inteli/enta de nivelul ediu Hcapacitate de analiza si sinteza+ eorie dezvolatată asuarea responsailităţilor rezistenţa la sarcini repetitive capacitate de relaţionare interuana adaptare la sarcini de lucru schiătoare echiliru

  eoţional.

   ducatie şi pregatire profesională4

  studii superioare de profil econoic cunostinte de operare pe calculator

  ??

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  45/63

  cunostinte de operare cu pro/rae de contailitate cunoasterea unei lii straine constituie unavanta.

   &eprinderi transferaile4

  acordare -i transitere de inforaţii asi/urare de consultanta in doeniul financiar$contail cule/ere+ clasificare -i interpretare a inforaţiilor  planificare -i or/anizare a operatiilor si

  activităţilor  pre/atire de ateriale -i rapoarte.

  (işă de post4 conomist la &epartamentul (inaniar 3ontail 5ctivităţi principale4

  #erifică docuentele ustificative Hactele priare 3ntocite de cole/ii de departaent -i urăre-tecircuitul acestora

  #erifică 3ncasările+ provenienţa -i distriuirea acestora Nine le/ătura cu ăncile+ clienţii -i furnizorii interni+ 3n ceea ce prive-te atriuţiile ce$i revin Lntoce-te+ contailizează -i verifică lunar facturile eise %răre-te ţinerea re/istrelor contaile+ conducerea la zi a evidenţei cronolo/ice -i sisteatice a

  operaţiunilor econoice -i financiare

  ?@

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  46/63

  Lndosariază docuentele cu care lucrează -i supervizează arhivarea lor.

  3ondiţii de muncă4

  ‐  condiţiile de uncă sunt norale‐   pro/raul de lucru respectă re/leentările le/ale‐  activitatea se desfă-oară 3n irou dotat cu calculator -i echipaente periferice+ cu acces la telefon+ fa+

  Internet sau pe teren.

  !ematica Practicii4

  Tea nr. 14 *tudierea statutului firei.Tea nr. 64 Consultarea or/ani/raei firei -i a docuentelor constitutive.Tea nr. 94 Consultarea si specificarea docuentelor care reflectă evoluţia firei.Tea nr. ?4 Consultarea docuentelor ustificative -i contaile+ avFndu$se 3n vedere odul de 3ntocire -i

  utilizare a docuentelor ustificative.Tea nr. @4 Detalierea forelor de constituire+ aorare -i ic-orare a capitalului social al entităţii

  econoice descrierea forelor de capitalizare eternă a entităţilor econoice prin diferiteodalităţi cu ar fi4 3pruutul oli/atar+ 3pruutul ancar+ intersocietar4 cunoa-terea -iaplicarea diferitelor fore de acoperire a riscurilor prin ecanisul provizioanelor.

  Tea nr. >4 "ăurirea aspectelor cu privire la investiţiile la iloace fie clarificarea conceptelor le/ate deduratele de utilizare+ aortizarea de ioilizari corporale si necorporale H aortizare liniara-iaustările pentru pierderile de valoareHnu a reflectarea principalelor odalităţi de intrare -iie-ire 3n -i din patrioniu a ioilizărilor.

  Tea nr. 84 ,undaentarea noţiunilor de activ circulant+ stocuri -i producţia 3n curs de eecuţie+ respectivstocuri 3n curs de aprovizionare prezentarea or/anizării contailităţii analitice -i sintetice astocurilor evidenţierea 3n contailitate a principalelor operaţiuni econoico$financiare privindfluul de intrări -i ie-iri de stocuri+ cu reflectarea 3n od special a achiziţiilor. Jlaciuc E.+ (ihalciuc+ C.+ 2r#anizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, !bordăriteoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile 2FP (3$4(''$ şi 5tandardele 0nternaţionale

  de contabilitate+ Editura Didactică -i Peda/o/ică+ R.A.+ Bucure-ti+ 677

  ?>

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  47/63

  8. (ate- Dorel+ coordonator+ -ontabilitatea financiară în conformitate cu 1irectivele )uropene, EdituraGutener/+ Arad+ 6717. 

  . Paliu Popa ".+ Ecoici+ .+ -ontabilitate financiară aplicată – +"id contabil ('&'+ Editura%niversitaria+ Bucure-ti+ 6717

  =. Possler ".+ -ontabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat + Editura ,undaţiei:Andrei 'a/una+ Constanţa+ 677

  17. 5(,P nr. 97@@=. *curtă prezentare teoretică+ pe aza ilio/rafiei+ a proleaticii Raportului de practică H1$6 pa/ini

  ?8

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  48/63

  8. Conţinutul propriu$zis4 prezentarea teei+ utilizFnd aterial ilustrativ ! taele+ /rafice ! respectivinforaţii de la fira unde se efectuează practica H>$8 pa/ini

  . Concluzii+ propuneri+ oservaţii la tea respectivă H1$6 pa/ini.

  Pe pria pa/ină a raportului se vor preciza oli/atoriu urătoarele4

  Ra!o* d" !ac*ic3 !i-ind ac*i-i*a*"a d" d")03>ua*3 @n cali*a*" d"Econo+i)* la D"!a*a+"n*ul Finania Con*a8il la SC AUTO SERVICE SRL SUCEAVANu+"l" >i !"nu+"l" 1111111111111111111111111111111111111111111111111111Po6a+ul d" )*udiu/ C5TABI"ITATE 'I I,5R(ATICX DE GE*TI%EO6ani4a.ia 6a4d3/ *C A%T5*ER#ICE *R" *%CEA#A Tu*o"l" d" !ac*ic3/ N%RCA% E#E"YE$I*ABE"A P"ioada)*a6iului d" !ac*ic3/ [email protected] ! 1>.7>.6719R")!on)a8il d" !ac*ic3/ "ector univ. dr. CA(E"IA CXTX"IA (IJA"CI%C T"+a a!o*ului d" !ac*ic3/ 5r/anizarea contailităţii financiare la *C A%T5 *ER#ICE *R"*%CEA#A*tadiul actual+ disfuncţionalităţi+ propuneri de 3unătăţire Hcu titlu orientativ 

  Con.inu*4'1 P"4"n*a" 6"n"al3 a )*a6iului d" !ac*ic3 7' !61;/

  1.1 5iectivele sta/iului de practică1.6 Prezentarea or/anizaţiei $ /azdă $ cadrul le/islativ+ particularităţile activităţii -i structurii

  or/anizatorice1.9 Prezentarea *erviciului< Copartientului

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  49/63

   

  E-alua" Pac*icii la CONTAILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE/

  Pentru pro/raul de studii Con*a8ili*a*" >i In0o+a*ic3 d" G")*iun"+ evaluarea la disciplina Practică serealizează după cu urează4

  1. valuarea activităţii de către tutorele de practică are ponderea de 2*8 şi se reali)ea)ă prin urmărireaurmătoarelor aspecte legate de activitatea studentului în perioada de practică4

  Ci*"ii d" !"0o+an.3Foa*" 8in"

  7no*"l" ?&'$;in"

  7no*"l" %&;

  N"c")i*3 @+8un3*3.ii7no*"l" &;

  N")a*i)03c3*o7n"!o+o-a*;

  Aptitudinile personale alestudentului coparativ cu cerinţelespecifice ale postului

  Deschiderea spre feed$acU -i spreacceptarea de critici

  Ailitate de asuare deresponsailităţi

  Colaorarea cu cole/ii

  Punctualitatea

  Entuziasul -i dorinţa de 3nvăţare

  Copetenţele -i ailităţilestudentului 3n doeniuEvaluarea /enerală de către tutore4 note de la 9 la 17.

  2. valuarea conţinutului #aportului de Practică4 *8

  Ci*"ii d" !"0o+an.3Foa*" 8in"

  7no*"l" ?&'$;

  in"

  7no*"l"%&;

  N"c")i*3

   @+8un3*3.ii7no*"l" &;

  N")a*i)03c3*o7n"!o+o-a*;

  Realizarea corespunzătoare aRaportului de practică din punct devedere al cerinţelor -i norelor detehnoredactare

  Calitatea conţinutului Raportului de practică

  #alorificarea concentrată acuno-tinţelor teoretice -i practice

  doFndite

  ?=

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  50/63

  Referiri eplicite la activitatea de practică+ HDescriere activităţi+ sarciniefectuate -.a.

  Corectitudinea docuentelorcopletate

  Contriuţii personale+ concluzii -i propuneri cu privire al sta/iul de practică

  Consultarea surselor ilio/raficerecoandate -i evidenţierea acestora3n cuprinsul Raportului de practicăEvaluarea /enerală de către responsail practică4 note de la 9 la 17.

  9. valuarea modului de pre)entare la 3olocviul de practică4 2*8

  Ci*"ii d" !"0o+an.3 Foa*" 8in"7no*"l"?&'$;

  in"7no*"l"

  %&;

  N"c")i*3 @+8un3*3.ii7no*"l" &;

  N")a*i)03c3*o7n"!o+o-a*;

  (aniera de epunere -i adaptare aliaului la nivelul cerinţelor

  Gradul de 3ndeplinire a oli/aţiilor

  didactice

  Cunoa-terea -i stăpFnirea conţinutuluiRaportului de practică

  Lnsu-irea activităţilor -i eplicitarea propriilor atriuţii aferente perioadei de practică

  Evidenţierea 3n od eplicit a plusurilor -i inusurilor perioadei de practică

  Reacţia faţă recoandări -i criticiEvaluarea /enerală de către coisia de evaluare4 notă de la 9 la 17.

   :tandarde pentru nota *4 Referitor la evaluarea de către tutore 4 Receptivitatea studenţilor -i interesul anifestat 3n raport cu

  activitatea practică desfă-urată 3n cadrul firei Prezenţa la sediul Hpunctul de lucru firei unde sedesfă-oară practica Capacitatea de a prezenta activitatea firei.

  Referitor la evaluarea Raportului de Practică4 inte/rarea cuno-tinţelor acuulate 3n sta/iul de practică 3n

   proiectul elaorat elaorarea portofoliului de practică 3n conforitate cu o parte din teatica propusăHcel puţin 3ndeplinirea a ini 8 ,i-e de lucru specificate 3n teatica propusă a acestei fi-e dedisciplină.

  Referitor la evaluarea finală 4 urnalul de practică conţine cel puţin uatate din fisele de practica cerute+studentul face dovada la colocviu că este capail sa$si prezinte portofoliul de practică+ iar răspunsurile safie pertinente la 3ntreările forulate referitoare la activitatea de practică.

   :tandarde pentru nota 14 Referitor la evaluarea de către tutore 4 5ţinerea la evaluarea de către tutore a standardului ,oarte ine la

  toate criteriile de evaluare. Referitor la evaluarea Raportului de Practică 4 Elaorarea portofoliului de practică 3n conforitate cu

  teatica propusă H3ndeplinirea celor 1@ ,i-e de lucru specificate 3n teatica propusă a acestei fi-e dedisciplină Ecelenta inte/rare a cuno-tinţelor acuulate 3n sta/iul de practică 3n proiectul elaoratCapacitatea de a interpreta inforaţiile -i de a forula concluzii.

  @7

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  51/63

  Referitor la evaluarea finală 4 urnalul de practică conţine 3nre/istrări clare -i coerente pentru fiecare zide practică+ studentul face dovada la colocviu că a realizat un portofoliu de practică ine structuratCunoa-terea -i 3nsu-irea la cel ai 3nalt nivel a activităţilor financiar ! contaile specifice firei 3n cares$a desfă-urat activitatea de practică Capacitatea de a forula concluzii

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  52/63

  treuie să urărească pe parcursul sta/iului de practică+ interesaţi 3n a afla cFt ai ulte lucruri 3n

  le/ătură cu activitatea financiar$contailă a or/anizaţiilor /azdă.

  • *$a accentuat din nou situaţii concrete din sta/iile de practică+ unde unii tutori au avut 3n vedere rotirea

   pe posturi a studenţilor+ 3n perioada efectuării sta/iilor de practică pentru a facilita accesul e/al la

  anuite copetenţe.

  • Alte recoandări au atins ca punct de discuţie or/anizarea de diverse sesiuni 3n cadrul activităţii

   practice+ cu toţi studenţii+ pe teele cuprinse 3n fi-a disciplinei Practică+ precu -i or/anizarea de

  activităţi cu privire la consilierea studenţilor 3n orientarea către un loc de uncă.

  • *tructura +"idului de practică al studentului P!-eam / studii universitare de licenţă + ediţia utilizată

  3n anul I al proiectului -i anul II al proiectului a fost apreciată ca un instruent util atFt pentru studenţi+

  cFt -i pentru tutori+ iar cerinţele Pro/raei de practică particularizată corespund activităţilor pe care le

   presupun posturile propuse studenţilor pentru perioada de practică.

  %niversitatea )'tefan cel (are) *uceava,acultatea de 'tiinţe Econoice -i Adinistraţie PulicăDepartaentul de Contailitate+ ,inanţe -i Inforatică Econoică 

  An universitar 6716 $ 6719Aproat Decan

   ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

  LISTĂ SELECTIVĂ A TEMELOR PROPUSE PENTRU LUCRĂRI DELICENŢĂ SPECIALIBAREA CIG CONTAILITATE ŞI

  INFORMATICĂ DE GESTIUNE

  Coordonator -tiinţific4 "ect. univ. dr. Caelia Cătălina (ihalciuc

  TEMA PROPUSĂ NUMELE ŞI PRENUMELESTUDENTULUI 

  Trataente contaile privind activele ioilizate la*C Autoservice *R" *uceava 5r/anizarea contailităţii stocurilor la *C ,eroat*R" *uceava 

  5r/anizarea fluului inforaţional ! contail privindcreanţele -i datoriile la *C 5,,ICE C5*%"TIG*R" *%CEA#A 

  @6

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  53/63

  Contailitatea drepturilor salariale+ asi/urărilor -i protecţiei sociale la *C 5RD ITER(EDC5*%"TIG GR5%P *R" D5RE'TI 

  Consideraţii privind 3nchiderea eerciţiului financiarla *C "ust Epert *R" *uceava 

  *ituaţiile financiare anuale ale entităţii econoice 3nluina re/leentărilor contaile internaţionale -inaţionale

  Analiza perforanţei financiare a entităţii econoice-i evaluarea riscurilor la *C................

   

  Analiza principalilor indicatori econoico$financiari pe aza situaţiilor financiare anuale ale *C.............

   

  Contailitatea cheltuielilor -i a veniturilor evidenţiate prin prisa re/leentărilor naţionale -i areferenţiarului contail internaţional IA*ua*3 @n cali*a*" d" KKKKKKK1 7denumirea postului7 la

  KKKKKKKKKK11 7denumirea organi)aţiei - ga)dă;

   Bumele şi prenumele studentului= GGGGGGGGG Pro#ramul de studii universitare de licenţă= GGGGGGGGG2r#anizaţia – #azdă4 GGGGGGGGGutorele de practică= GGGGGGGGG 

   esponsabil de practică= GGGGGGGG Perioada sta#iului de practică4 GGGGGGGGG 

  CUPRINS/

  1. Prezentare /enerală a sta/iului de practică H1$6 p/.4

  @9

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  54/63

  1.1.5iectivele sta/iului de practică1.6.Prezentarea or/anizaţiei ! /azdă1.9.Prezentarea *erviciului< Copartientului< Biroului unde a fost efectuat sta/iul de practică

  6. Descrierea sta/iului de practică H17$1@ p/.46.1.*e descriu cele 1@ tee 3n acord cu pro/raa de practică particularizată -i activitatea

  desfă-urată 3n or/anizaţia$/azdă Hvezi -i Anea 1

  6.6.*e vor prezenta activităţile realizate+ confor teaticii de practică -i a urnalului de Practică+ cuaccent pe rezultatele atinse+ care se vor constitui ca anee.

  9. Concluzii -i propuneri H1$6 p/.9.1.Aprecieri prin prisa rezultatelor 3nvăţării atinse ca urare a activităţii desfă-urate pe perioada

   practicii Hvezi Anea 6.9.6.Avansarea unor propuneri de 3unătăţire a activităţii unităţii de practică+ din perspectiva postului

  ocupat9.9.Evidenţierea contriuţiei sta/iului de practică la dezvoltarea profesională< personală.

  An"5a '1 Fi>a di)ci!lin"i Pac*ic3 !a*iculai4a*3 !" !o)*

  An"5a #1 P"4"n*a"a !unc*"lo *ai >i a !unc*"lo )la8" a )*a6iului d" !ac*ic3 d")03>ua* 7@n odin"d")c")c3*oa";

  Al*" an"5" du!3 ca4

  Cerinţe de tehnoredactare a Raportului de practică sunt4 Ties eV Roan 16+ la 1+@ rFnduri+ ar/ini de 6c.

  @?

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  55/63

  Junal d" !ac*ic3asupra activităţii practice desfă-urată la *C. ........................ cuprinzFnd consenarea zilnică a activităţii desfă-urate

   Bumele şi prenumele studentului= GGGGGGGGG Pro#ramul de studii universitare de licenţă= GGGGGGGGG2r#anizaţia – #azdă4 GGGGGGGGG utorelede practică= GGGGGGGGG 

   esponsabil de practică= GGGGGGGGG

   Ciua nr= G  1ata=GGG 

  In*"-al oa Ac*i-i*a*"a d")03>ua*3 R"4ul*a*"l" ac*i-i*3.ii P")oan" @n*=lni*" O8)"-a.ii )u6")*ii !o!un"i

  DenuireConţinutul activităţiiHdescrierea detaliată aactivităţii desfă-urate

   pentru firă< pentru colectiv< pentru ana/erH"a ce folose-teactivitatea pecare o desfă-or

   pentru studentHCu ce folos

   pentru ine Dee.4 a 3nvăţat...a văzut... aaflat... acunoscut...a

  Calitatea persoanei Hdee4 client+ -ef

   irou+ directoreconoic alor/anizaţiei/azdă

  Contetul 3n care aavut loc 3ntFlnirea<alte oservaţii

  Ce i$a plăcut < ce nu i$a plăcutCe er/e ine < ce er/e

   prostCe $a ipresionat celai ult astăzi a fost4Eu a- putea să... etc.

   

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  56/63

  ?

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  57/63

  An"5a (1 Ra!o* d" "-alua" a ni-"lului d" do8=ndi" a co+!"*"n."lo d" c3*" )*ud"n*

  RAPORT d" "-alua" a ni-"lului d" do8=ndi" a co+!"*"n."lo d" c3*")*ud"n*

  Prin prezenta atest faptul că studentul ;nume, prenume*""a >i @n."l"6""a +odului d" col"c*a", !"luca", anali43 >i u*ili4a"a in0o+a.iilo 3alificativ acordat 4 esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine 

  (1 D"!ind""a cu +odul d" a!lica" a +"*od"lo, *"nicilo >i in)*u+"n*"lo d"lucu @n )i*ua.ii 8in" d"0ini*" din o6ani4a.ia 6a4d3 3alificativ acordat 4 esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine 

  @8

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  58/63

  i 6")*iona"a docu+"n*"lo d" u4 in*"n a0""n*" !o)*ului3alificativ acordat 4 esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine 

  1 Pa*ici!a"a la "4ol-a"a d" !o8l"+" @n con*"5*" d"0ini*" esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine 1 Co+!o*a+"n*ul >i +odali*a*"a d" in*"6a" a )*ud"n*ului @n ac*i-i*a*"a o6ani4a.i"i 6a4d3

  '1 Di)ci!lin33alificativ acordat 4

   esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine#1 Punc*uali*a*"

  3alificativ acordat 4 esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine

  (1 R")!on)a8ili*a*" @n "4ol-a"a )acinilo 3alificativ acordat 4 esatisfăcător *atisfăcător Bine ,oarte ine

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  59/63

  An"5a 1 L"6" !i-ind !ac*ica "l"-ilo >i )*ud"n.ilo n1 ##$$%

  Ca!i*olul I & Di)!o4i.ii 6"n"al"

  A*1'Practică este activitatea desfă-urată de elevi -i studenţi+ 3n conforitate cu planul de 3nvăţăFnt+ care are

  drept scop verificarea aplicailităţii cuno-tinţelor teoretice 3nsu-ite de ace-tia 3n cadrul pro/raului deinstruire.

  A*1#Practicantul este elevul său studentul care desfă-oară activităţi practice pentru consolidarea cuno-tinţelorteoretice -i pentru forarea ailităţilor+ spre a le aplica 3n concordanţă cu specializarea pentru care seinstruie-te.

  A*1(H1 5r/anizatorul de practică este unitatea sau instituţia de 3nvăţăFnt preuniversitar+ respectiv universitar+ care

  desfă-oară activităţi instructiv$educative -i forative.

  H6 Partenerul de practică este o societate coercială+ o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană uridică ce desfă-oară o activitate 3n corelaţie cu specializările cuprinse 3n noenclatorul (inisteruluiEducaţiei+ Cercetării -i Tineretului -i care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor -ielevilor.

  Ca!i*olul II & El"+"n*" o6ani4a*oic"

  A*1<H1 Practica elevilor -i studenţilor se or/anizează -i se desfă-oară pe aza unui contract$cadru de colaorare sau a

  unei convenţii+ după caz+ 3ncheiată 3ntre or/anizator -i partenerul de practică.H6 %nităţile -i instituţiile de 3nvăţăFnt pot fi or/anizatoare de practică atFt pentru elevii -i studenţii proprii+ cFt

  -i pentru cei care provin de la alte unităţi -i instituţii de 3nvăţăFnt.

  A*1Activitatea de practică se poate desfă-ura cu pro/ra săptăFnal sau cuulat+ la sfFr-it de seestru sau de ande studii+ 3n conforitate cu planul de 3nvăţăFnt.

  A*1Practica se desfă-oară pe aza unei

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  60/63

  Durata practicii este cea cuprinsă 3n planul de 3nvăţăFnt.

  A*1,orele de evaluare+ de notare -i creditele acordate pentru activitatea de practică sunt cuprinse 3n planul de3nvăţăFnt.

  A*1?Activitatea de practică inclusă 3n planul de 3nvăţăFnt este oli/atorie -i constituie condiţie de proovare.

  Ca!i*olul III & O8li6a.iil" !3.ilo

  SECŢIUNEA ' & Pa*"n"ul d" !ac*ic3

  A*1'$Partenerul de practică are urătoarele oli/aţii /enerale4

  a să deţină o dotare corespunzătoare $ lo/istică+ tehnică -i tehnolo/ică $ necesară valorificării cuno-tinţelor teoretice priite de practicant 3n cadrul procesului de instruire

    să aiă speciali-ti cu studii edii -i superioare care să coordoneze -i să participe la evaluarea desfă-urării practicii elevilor -i studenţilor

  c să desfă-oare pro/raul de activitate astfel 3ncFt să perită realizarea activităţii de practică a elevilor -istudenţilor 3n condiţii norale+ fără a se depă-i ora 67+77.

  A*1''Pe perioada de practică+ partenerul de practică 3preună cu reprezentantul unităţii sau al instituţiei de

  3nvăţăFnt urăresc -i 3nre/istrează prezenţa la activitate a practicantului -i senalează eventualele aateriunităţii sau instituţiei de 3nvăţăFnt.

  A*1'#Partenerul de practică desenează persoanele care se ocupă de 3ndruarea -i urărirea activităţii de practicăa elevilor -i studenţilor.

  A*1'(Partenerul de practică treuie să 3l aute pe practicant să 3-i urărească pro/raă analitică

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  61/63

   

  SECŢIUNEA # & Pac*ican*ul

  A*1'%Practicanţii au oli/aţia de a desfă-ura activităţi confor pro/raei analitice

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  62/63

 • 8/16/2019 Ghid Practica Licenta CIG

  63/63

  Junal 7d" !ac*ic3; & este docuentul 3n care studentul aflat 3n sta/iul de practică 3nre/istrează zilnicactivităţile desfă-urate+ datele -i inforaţiile culese  

  O6ani4a.i" 6a4d3 7)au Pa*"n" d" !ac*ic3; &  este entitatea socio$econoică care prie-te studenţi 3n practică+ 3n aza 3ncheierii cu universitateaHfacultatea a  5cordului de parteneriat   -i a 3onvenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă%masterat  

  Po)* o0"*a* $ este postul pe care partenerul de practică 3l propune or/anizatorul de practică -i ale căruia