George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

16
George Coşbuc George Coşbuc (1866 - 1918) (1866 - 1918) - date biografice - date biografice - activitatea literară - activitatea literară

description

George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară. Motto: O luptă-i viaţa; deci te luptă Cu dragoste de ea, cu dor ................................... - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Page 1: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

George CoşbucGeorge Coşbuc(1866 - 1918)(1866 - 1918)

- date biografice- date biografice- activitatea literară- activitatea literară

Page 2: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Motto: Motto: O luptă-i viaţa; deci te O luptă-i viaţa; deci te luptăluptă

Cu dragoste de ea, cu dorCu dragoste de ea, cu dor......................................................................

Trăiesc acei ce vreau să lupte;Trăiesc acei ce vreau să lupte;Iar cei fricoşi se plâng şi mor.Iar cei fricoşi se plâng şi mor.

De-i vezi murind, să-i laşi să De-i vezi murind, să-i laşi să moară,moară,

Căci moartea e menirea lor. Căci moartea e menirea lor. ((Lupta vieţiiLupta vieţii de George Coşbuc) de George Coşbuc)

Page 3: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Date biograficeDate biografice:: La 20 septembrie 1866 se La 20 septembrie 1866 se

naşte George Coşbuc în naşte George Coşbuc în comuna Hordou din comuna Hordou din judeţul Bistriţa Năsăud. El judeţul Bistriţa Năsăud. El este fiul lui Sebastian este fiul lui Sebastian Coşbuc, descendent dintr-Coşbuc, descendent dintr-o familie de iobagi şi al o familie de iobagi şi al Mariei Avacum. Mariei Avacum. Îşi Îşi petrece copilăria la şcoala petrece copilăria la şcoala din satul natal, apoi din satul natal, apoi urmează şcoala primară urmează şcoala primară din Salva, unde tatăl său din Salva, unde tatăl său era preot şi pe cea din era preot şi pe cea din Telciu, unde Coşbuc învaţă Telciu, unde Coşbuc învaţă binişor nemţeşte. În 1876 binişor nemţeşte. În 1876 învaţă la gimnaziul învaţă la gimnaziul românesc din Năsăud. Din românesc din Năsăud. Din 1880 se păstrează primele 1880 se păstrează primele poezii cunoscute ale lui poezii cunoscute ale lui George Coşbuc. George Coşbuc.

Page 4: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Îi cunoaşte pe Ioan Îi cunoaşte pe Ioan Slavici, Ion Luca Slavici, Ion Luca Caragiale, Caragiale, Alexandru Vlahuţă, Alexandru Vlahuţă, Octavian Goga, Octavian Goga, Mihail Sadoveanu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Liviu Rebreanu, Alexandru Alexandru Macedonski. Macedonski.

Page 5: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Se căsătoreşte în 1895 Se căsătoreşte în 1895 la Bucureşti cu Elena la Bucureşti cu Elena Sfetea şi în acelaşi an Sfetea şi în acelaşi an se naşte unicul fiu al lui se naşte unicul fiu al lui Coşbuc - Alexandru. Coşbuc - Alexandru.

De-a lungul activităţii De-a lungul activităţii sale literare el va sale literare el va colinda mai multe oraşe colinda mai multe oraşe din ţară sau străinătate: din ţară sau străinătate: Bucureşti, Blaj, Dej, Bucureşti, Blaj, Dej, Cluj, Gherla, Ploieşti, Cluj, Gherla, Ploieşti, Galaţi, Tulcea, Sibiu, Galaţi, Tulcea, Sibiu, Sângeorz-Băi, Florenţa, Sângeorz-Băi, Florenţa, Karlsbad, VienaKarlsbad, Viena

Page 6: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

În 1915 moare fiul său într-un accident În 1915 moare fiul său într-un accident de maşină la Băileşti, în Oltenia. de maşină la Băileşti, în Oltenia.

După acest tragic eveniment din viaţa sa După acest tragic eveniment din viaţa sa scrie puţin, iar din cele câteva strofe scrie puţin, iar din cele câteva strofe disparate transpare senzaţia unui spaţiu disparate transpare senzaţia unui spaţiu lăuntric, în care poetul are sentimentul lăuntric, în care poetul are sentimentul morţii. Chiar în realitate se spune că morţii. Chiar în realitate se spune că odaia lui Alexandru a devenit un fel de odaia lui Alexandru a devenit un fel de loc sacru; ea trebuia sustrasă loc sacru; ea trebuia sustrasă schimbărilor şi neatinsă de nimeni: schimbărilor şi neatinsă de nimeni: „Odat-o să mai merg spre-a mai vedea/ „Odat-o să mai merg spre-a mai vedea/ Odaia-n care-a stat copilul nostru-/ Şi Odaia-n care-a stat copilul nostru-/ Şi niciodat-apoi în viaţa mea!” niciodat-apoi în viaţa mea!”

Page 7: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Versul transcrie brut o stare de răvăşire Versul transcrie brut o stare de răvăşire sufletească vecină cu apatia. Lirismul, cât sufletească vecină cu apatia. Lirismul, cât există, vine din acest sentiment al împăcării, există, vine din acest sentiment al împăcării, din reculegere şi compasiune: din reculegere şi compasiune:

„„Eu nu-mi pot da seama nici cum ţi-ai desprins Eu nu-mi pot da seama nici cum ţi-ai desprins Din mâna mea mâna-ncleştată, Din mâna mea mâna-ncleştată, Nici cum ţi se-opri pe tăcute-al tău pas,Nici cum ţi se-opri pe tăcute-al tău pas,Nici unde, nici cum ai rămasNici unde, nici cum ai rămasDe mine şi-aşa dintr-o datăDe mine şi-aşa dintr-o dată............................. mă uit înapoi............................. mă uit înapoiCu-o clipă nainte eram amândoi, Cu-o clipă nainte eram amândoi, Iar unul acum e pierdut dintre noiIar unul acum e pierdut dintre noi Eşti tu, ori eu însumi pierdutul?”Eşti tu, ori eu însumi pierdutul?”

Page 8: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

În 1918 moare şi În 1918 moare şi poetul care este poetul care este înmormântat în înmormântat în cimitirul Bellu, lângă cimitirul Bellu, lângă fiul său Alexandru.fiul său Alexandru.

Poetul încheie tragic Poetul încheie tragic o existenţă glorioasă. o existenţă glorioasă. „Lupta vieţii” „Lupta vieţii” sfârşeşte trist pentru sfârşeşte trist pentru el, ca un dezastru şi el, ca un dezastru şi ca o răzbunare. Dar ca o răzbunare. Dar dacă sfârşitul n-a fost dacă sfârşitul n-a fost exemplar, drumul exemplar, drumul până la el a urmat până la el a urmat întocmai morala întocmai morala poetului. poetului.

Page 9: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

• Activitatea Activitatea literarăliterară

Între 1884-1889, Între 1884-1889, colaborează la gazeta colaborează la gazeta Tribuna din Sibiu, condusă Tribuna din Sibiu, condusă de Ioan Slavici unde de Ioan Slavici unde realizează adaptări şi realizează adaptări şi prelucrări din creaţia prelucrări din creaţia folclorică. Tânărul poet folclorică. Tânărul poet colindă satele din colindă satele din apropierea Sibiului: apropierea Sibiului: Răşinarii lui Goga, Gura Răşinarii lui Goga, Gura Râului, Galeşul, Ocna Râului, Galeşul, Ocna Sibiului, etc., păstrând Sibiului, etc., păstrând contactul cu ţărănimea. Se contactul cu ţărănimea. Se vorbeşte foarte insistent vorbeşte foarte insistent despre trimiterea lui despre trimiterea lui

Coşbuc la studii la Viena.Coşbuc la studii la Viena.

Page 10: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

În 1893 publică prima sa În 1893 publică prima sa culegere de poezii – culegere de poezii – Balade şi Balade şi idileidile, iar în 1896 apare cel , iar în 1896 apare cel de-al doilea volum de poezii de-al doilea volum de poezii Fire de tort.Fire de tort.

În aceste volume este În aceste volume este zugrăvit satul, sub aspect zugrăvit satul, sub aspect monografic: pitoresc, monografic: pitoresc, etnografic, obiceiuri şi etnografic, obiceiuri şi tradiţii, virtuţi ale poporului tradiţii, virtuţi ale poporului nostru. În 1902 publică nostru. În 1902 publică volumul de poezii volumul de poezii Ziarul unui Ziarul unui pierde-vară pierde-vară ce conţine ce conţine „reverii de vacanţă” „reverii de vacanţă” (Dumitru Micu). În 1904 (Dumitru Micu). În 1904 apare ultimul volum de apare ultimul volum de poezii originale al lui Coşbuc, poezii originale al lui Coşbuc, Cântece de vitejieCântece de vitejie, unde sunt , unde sunt evocate scene de luptă din evocate scene de luptă din Războiul de Independenţă. Războiul de Independenţă.

Page 11: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Teme ale Teme ale creaţiei literare creaţiei literare

Motto:Motto:

„„Sunt suflet în Sunt suflet în sufletul neamului sufletul neamului meu /Şi-i cânt meu /Şi-i cânt bucuria şi-amarul bucuria şi-amarul -” ….. „Sunt inima--” ….. „Sunt inima-n inima neamului n inima neamului meu/ Şi-i cânt şi meu/ Şi-i cânt şi iubirea şi ura-”iubirea şi ura-”

(Poetul)(Poetul)

Page 12: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Poezia erosului rural şi a Poezia erosului rural şi a naturii: naturii: La oglindă, La oglindă, DuşmanceleDuşmancele, , Numai unaNumai una, , Rea Rea de platăde plată, , Noapte de varăNoapte de vară, , În În miezul veriimiezul verii, , VaraVara, , Iarna pe Iarna pe uliţăuliţă; ;

Poezia marilor evenimente din Poezia marilor evenimente din viaţa satului: viaţa satului: Nunta ZamfireiNunta Zamfirei- - care transfigurează, într-o care transfigurează, într-o atmosferă de basm, atmosferă de basm, ceremonialul nunţii ţărăneşti- ceremonialul nunţii ţărăneşti- şi şi Moartea lui FulgerMoartea lui Fulger- care - care evocă străvechiul ritual al evocă străvechiul ritual al înmormântării; înmormântării;

Page 13: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Poezia de revoltă socială: Poezia de revoltă socială: HoraHora, , DoinaDoina, , Noi vrem Noi vrem pământpământ; ;

Poezia evocării trecutului Poezia evocării trecutului şi a Războiului de şi a Războiului de Independenţă: Independenţă: Paşa Paşa HassanHassan, , Decebal către Decebal către poporpopor, , Moartea lui GeluMoartea lui Gelu, , Oltenii lui TudorOltenii lui Tudor, , Povestea Povestea căpraruluicăprarului, , O scrisoare de O scrisoare de la Muselim-Selola Muselim-Selo; ;

Page 14: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

În 1896 apare În 1896 apare EneidaEneida lui Virgiliu, lui Virgiliu, tot în acelaşi an tot în acelaşi an apare şi poema în apare şi poema în versuri versuri MazepaMazepa de de Lord Byron, în 1987 Lord Byron, în 1987 SacontalaSacontala lui lui Kalidassa, în 1906 Kalidassa, în 1906 apar apar Georgicele Georgicele lui lui Virgiliu, pentru ca în Virgiliu, pentru ca în 1917 să definitiveze 1917 să definitiveze traducerea traducerea Divinei Divinei ComediiComedii a lui Dante a lui Dante..

George Coşbuc -George Coşbuc -traducătortraducător

Page 15: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

Contribuţia lui George Coşbuc Contribuţia lui George Coşbuc la dezvoltarea poeziei la dezvoltarea poeziei

româneştiromâneşti Desprins din tradiţia lui D. Bolintineanu şi V. Desprins din tradiţia lui D. Bolintineanu şi V.

Alecsandri, G. Coşbuc a revitalizat filonul popular de Alecsandri, G. Coşbuc a revitalizat filonul popular de inspiraţie poetică în literatura din pragul secolului XX.inspiraţie poetică în literatura din pragul secolului XX.

În opera lui pulsează viaţa satului românesc cu În opera lui pulsează viaţa satului românesc cu bucuriile şi necazurile lui.bucuriile şi necazurile lui.

Lirismul poeziei coşbuciene este obiectiv Lirismul poeziei coşbuciene este obiectiv „reprezentabil”, poezia „teatrală”, după cum „reprezentabil”, poezia „teatrală”, după cum observase G. Călinescu- emoţionează prin impulsul ei observase G. Călinescu- emoţionează prin impulsul ei liric intim, prin ceea ce poetul evocă şi transfigurează. liric intim, prin ceea ce poetul evocă şi transfigurează.

De la Coşbuc începând , în poezia românească se De la Coşbuc începând , în poezia românească se vorbeşte despre o muzicalitate silabică, versurile, vorbeşte despre o muzicalitate silabică, versurile, cantabile, grupându-se în ingenioase combinaţii cantabile, grupându-se în ingenioase combinaţii strofice.strofice.

Coşbuc a îndreptat poezia românească spre firescul Coşbuc a îndreptat poezia românească spre firescul expresiei, spre naturaleţe, ridicând la rang de poezie expresiei, spre naturaleţe, ridicând la rang de poezie limba vorbită. limba vorbită.

Page 16: George Coşbuc (1866 - 1918) - date biografice - activitatea literară

BibliografieBibliografie

Petru PoantăPetru Poantă - - Poezia lui George CoşbucPoezia lui George Coşbuc, Editura , Editura Dacia, Cluj- Napoca, 1976Dacia, Cluj- Napoca, 1976

Octav Şuluţiu, Octav Şuluţiu, Introducere în poezia lui George Introducere în poezia lui George CoşbucCoşbuc, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, Editura Minerva, Bucureşti, 1970

George Coşbuc interpretat deGeorge Coşbuc interpretat de... ediţie îngrijită de ... ediţie îngrijită de Maria Corduneanu, Editura Eminescu, Bucureşti, Maria Corduneanu, Editura Eminescu, Bucureşti, 19821982

George CălinescuGeorge Călinescu - - Istoria literaturii române de la Istoria literaturii române de la origini până în prezentorigini până în prezent, Fundaţia Regală pentru , Fundaţia Regală pentru literatură şi Artă, Bucureşti, 1941literatură şi Artă, Bucureşti, 1941