Formular TUIASI.POB.04-F2, rev · Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0 FIŞA DISCIPLINEI - extras Anul...

of 17 /17

Embed Size (px)

Transcript of Formular TUIASI.POB.04-F2, rev · Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0 FIŞA DISCIPLINEI - extras Anul...

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

  Denumirea disciplinei1 MECANICA FLUIDELOR Codul disciplinei 2ISI02

  Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii II Semestrul 3 Nr. credite 4

  Facultatea Ştiinţa şi ingineria materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 108 14 - 14 - 80

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  Fizică, Matematică

  Recomandate -

  Obiectivul general6

  Cunoaşterea procedeelor de caracterizare a mişcării fluidelor, a interacţiunii mecanice dintre fluid şi sistemele exterioare precum şi a legăturilor existente între acestea.

  Obiective specifice7

  Obiectivul cursului îl constituie studiul calitativ şi cantitativ al mişcării fluidelor în vederea "controlului" curgerilor întâlnite curent în practică: 1. cunoaşterea procedeelor de caracterizare a mişcării fluidelor, a interacţiunii mecanice dintre fluid şi sistemele exterioare, precum şi a legăturilor existente între acestea. 2. Aplicaţii directe privind legile Mecanicii fluidelor necesare pregătirii inginerului în specialitatea Ingineria securităţii în industrie. 3. Abordarea problemelor generale de mişcare şi de repaus a fluidelor care pot fi rezolvate prin metodele Mecanicii fluidelor, (repausul absolut şi relativ, acţiunea fluidelor în repaus asupra pereţilor solizi, plutirea corpurilor, mişcări laminare). 4. Studiul detaliat al pierderilor de sarcină distribuite şi locale.

  Conţinut8 1. Proprietăţile fizice ale fluidelor (2 ore); 2. Ecuaţiile generale ale mecanicii fluidelor (4 ore); 3. Mişcări efluente (2 ore); 4. Calculul conductelor (2 ore); 5. Probleme rezolvate prin metodele mecanicii fluidelor specifice specialităţii Ingineria securităţii în industrie (4 ore).

  (descriptori)

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs - - % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Sapt. 1-14 50 % Lucrări de specialitate, teme de casă - 0 %

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 Colocviu Sapt. 14

  50 %

  Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Primul subiect: sarcini: rezolvare de caz; condiţii de lucru T: pondere 50%; 2. Subiectul 2: sarcini: rezolvare de caz; condiţii de lucru T: pondere 25%; 3. Subiectul 3: sarcini: rezolvare de caz; condiţii de lucru T: pondere 25%.

  Titular curs Conf. dr. ing. Aurora Alexandrescu

  Titular(i) aplicaţii Conf. dr. ing. Aurora Alexandrescu 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

  Denumirea disciplinei1 Rezistenta materialelor Codul disciplinei 2ISI05DID Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii 2 Semestrul 3 Nr. credite 3

  Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

  Domeniul de studii Inginerie industriala Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securitatii in industrie 84 28 14 14 - 28

  Discipline anterioare5 Obligatorii

  (condiţionări) Nu sunt prevazute

  Recomandate Analiza matematica, Algebra, Mecanica, Fizica.

  Obiectivul general6

  Însuşirea de către studenţi a noţiunilor de bază teoretice, experimentale şi de calcul folosite la verificarea şi dimensionarea corectă şi economică a pieselor componente ale instalaţiilor şi maşinilor.

  Obiective specifice7

  • Determinarea experimentala a comportarii materialelor la incercari mecanice;

  • Prezentarea solicitarilor simple si rezolvarea problemelor de dimensionare si verificare • Rezolvarea unor probleme privind calculul deformatiilor la solicitari simple; • Rezolvarea unor probleme de dimensionare si verificare la flambaj • Rezolvarea unor proble de solicitari compuse.

  Conţinut8 Tensiune; Deformaţie specifică; Legea lui Hooke; Curba caracteristică a materialelor; Calcule de rezistenţă şi rigiditate la solicitari simple: întindere-compresiune, forfecare, răsucirea barelor de secţiune circulară, încovoiere; Flambaj, Solicitări compuse.

  (descriptori)

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs Sapt. 7 20% Activitate la seminar/laborator Sapt. 1-14 10% Lucrări de specialitate, teme de casă Sapt. 14 10%

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 Examen Sesiune

  60%

  Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Problema de sol. axiale; sarcini: rezolvare; condiţii de

  lucru: scris; pondere: 25%; 2. Problema de răs. sau forf.; sarcini: rezolvare; condiţii de

  lucru: scris; pondere: 25%; 3. Problema de încovoiere; sarcini: rezolvare; condiţii de

  lucru: scris; pondere: 25%; 4. Subiect teoretic; sarcini: ipoteze, rationamente; condiţii de

  lucru: scris; pondere: 25%.

  Titular curs Conf. univ. dr. ing. Sorin Corneliu POPA Titular(i) aplicaţii Conf. univ. dr. ing. Sorin Corneliu POPA

  1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014- 2015

  Denumirea disciplinei1 TEHNOLOGIA PRELUCRARILOR MECANICE Codul disciplinei 2ISI07DID

  Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii II Semestrul Nr. credite

  Facultatea STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALA Total C S L P SI

  Programul de studii Ingineria Securitatii in Industrie

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  SIMM

  Recomandate Desen Tehnic

  Obiectivul general6

  Pregătirea tehnică în prelucrări mecanice, ca bază a dezvoltării ştiinţifice tehnice şi tehnologice pentru anii următori

  Obiective specifice7

  • să dezvolte simţul practic şi gândirea tehnică logică bazată pe pregătirea teoretică;

  • Racordarea gandirii tehncie cu gândirea economică, astfel încât orice tehnologie trebuie înţeleasă ca posibilitate eficientă de realizare a producţiei în condiţii optime şi de calitate.

  • realizarea si conducerea lucrarilor de laborator prin metode experimentale, modelarea şi interpretarea rezultatelor

  Conţinut8

  - Bazele tehnologice ale prelucrărilor mecanice;

  (descriptori)

  - Tehnologia şi controlul proceselor de strunjire; - Tehnologia şi controlul proceselor de frezare; - Tehnologia şi controlul proceselor de gaurire; - Tehnologia şi controlul proceselor de rectificare; - Tehnologia şi controlul proceselor de rabotare;

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs S5 –S9 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S1 – S14 20% Lucrări de specialitate, teme de casă %

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 E Sesiune

  60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  1.T raspuns la intrebarea inchisa; condiţii de lucru: raspuns; P=40%; 2.T raspuns la intrebarea inchisa; condiţii de lucru: raspuns; P=40%; 3.T raspuns la intrebarea dintr-o lucrare de laborator; P=20%;

  Titular curs Conf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMA

  Titular(i) aplicaţii Conf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMA 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

  Denumirea disciplinei1 ECHIPAMENTE TERMICE Codul disciplinei 2ISI08DID Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii 2 Semestrul 4 Nr. credite 4

  Facultatea Ştiinţa și Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

  Domeniul de studii Inginerie Industriala Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 56 28 - - 28 -

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  -

  Recomandate -

  Obiectivul general6

  Disciplina pregăteşte specialişti în domeniul controlului şi exploatării utilajelor de încălzire în sensul optimizării consumului energetic şi de materiale.

  Obiective specifice7

  Cunoaşterea fenomenelor ce fundamentează domeniul instalaţiilor termice, a particularităţilor diferitelor procedee şi a condiţiilor specifice parcurse de materialele metalice pe durata procesării termice

  Conţinut8Tratamente termice ale metalelor şi aliajelor, cuptoare de tratamente termice pentru temperaturi medii şi înalte, defecte posibile de încălzire, elemente constructive pentru mecanizarea şi automatizarea cuptoarelor de tratament termic, consideraţii generale asupra procesului de deformare plastică

  (descriptori)

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs Săpt. 6, 12 20 % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 30 % Lucrări de specialitate, teme de casă %

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 Examen Săpt. 14

  50 %

  Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. Termodinamica agregatelor termice 2. Controlul şi funcţionarea agregatelor şi instalaţiilor termice metalurgice 3. Recuperarea şi regenerarea căldurii în agregatele termice metalurgice pondere: 50 %

  Titular curs Prof.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică

  Titular(i) aplicaţii Prof.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

  Denumirea disciplinei1 ECHIPAMENTE HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE Codul

  disciplinei 2ISI11DID

  Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DI Anul de studii II Semestrul 4 Nr. credite 4

  Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie mecanică Total C S L P SI

  Programul de studii Echipmente pentru Procese Industriale 70 14 - 28 - 28

  Discipline anterioare5Obligatorii

  (condiţionări)

  -

  Recomandate -

  Obiectivul general6

  Abilitatea da a aplica cunoştinţele dobândite în proiectarea şi mentenanţa unor instalaţii de acţionare hidraulică de complexitate medie, prin utilizarea de metodologii şi algoritmi de calcul consacraţi.

  Obiective specifice7

  • Cunoaşterea simbolurilor grafice utilizate în domeniu

  • Cunoaşterea şi înţelegerea modului de lucru al componentelor hidraulice • Cunoaşterea şi aplicarea conceptelor de proiectare a unui echipament hidraulic de

  complexitate medie. • Cunoaşterea şi aplicarea metodologiei pentru trasarea caracteristicilor unor

  echipamente hidraulice

  Conţinut8Bazele fizice ale acţionărilor hidraulice. Scheme hidraulice simple. Pompe volumice. Motoare volumice. Aparate pentru reglarea presiunii - supape de presiune. Aparate pentru reglarea debitului – drosele, regulatoare de debit. Distribuitoare. Supape de sens. Aparate auxiliare. Acţionări pneumatice.

  (descriptori)

  Trasarea caracteristicilor echipamentelor hidraulice.

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs - - Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săpt. 1-14 40% Lucrări de specialitate, teme de casă: 1 temă Săpt. 12 10%

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 Examen Sesiune

  50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  Evaluarea finală constă în examen oral pe baza de bilet care contine două subiecte de teorie notate de la 0 la 10. Nota va fi media aritmetica a celor două note obtinute.

  Titular curs Conf. dr. ing. Irina TIŢA

  Titular(i) aplicaţii Asist. dr. ing. Eugen Vlad NĂSTASE 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

 • F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

  Denumirea disciplinei Educaţie fizică 1 Codul disciplinei 2ISI13DC

  Tipul disciplinei DC 2 Categoria DI 3 Anul de studii 2 Semestrul 1,2 Nr. credite

  Facultatea Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI

  Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 28 - - 28 - -

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  Recomandate

  Obiectivul general

  Mărirea capacităţii de efort fizic şi intelectual, dezvoltarea armonioasă, optimizarea stării de sănătate, prevenirea instalării deficienţelor fizice globale şi segmentare, formarea şi menţinerea atitudinilor corecte ale corpului;

  6

  Obiective specifice

  Îmbunătăţirea calităţilor motrice de bază; însuşirea şi consolidarea unor elemente şi procedee tehnice de bază din atletism, gimnastică, jocuri sportive şi aplicarea lor în condiţii de concurs sau joc bilateral; învăţarea noţiunilor de bază din regulamentele sporturilor practicate, de organizare şi desfăşurare a diferitelor competiţii; stimularea interesului studenţilor pentru practicarea sistematică şi independentă a exerciţiului fizic; respectare a normelor de igienă sportivă şi de prevenire a accidentelor; dezvoltarea capacităţii de autoapărare şi autodepăşire.

  7

  Conţinut8Elemente simple din gimnastica acrobatică si aerobica; dezvoltarea calităţilor

  motrice; practicarea globală a jocurilor sportive; atletism( elemente din şcoala alerg ãrii, sãriturii, aruncãrii); trasee aplicative combinate cu elemente de alergare, echilibru, escaladare, târâre, cãţãrare, transport.

  (descriptori)

  Sistemul de evaluare Programare probePondere în nota finală

  (nota minimă)9 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs 10% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 40% Lucrări de specialitate, teme de casă %

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală 11

  50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  1. Cunoştinţe teoretice (regulament)- pondere 50%; 2. Cunostinte practice (aplicarea cunostintelor acumulate în

  condiții de concurs sau joc bilateral) - pondere 50%.

  Titular curs Titular(i) aplicaţii Ursanu Adela –Ioana

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014- 2015

  Denumirea disciplinei1 BAZELE PROIECTARII TEHNOLOGICE ASISTATE DE CALCULATOR Codul disciplinei 2ISI15DID

  Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DO Anul de studii II Semestrul 3 Nr. credite 4

  Facultatea STIINTA SI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALA Total C S L P SI

  Programul de studii Ingineria Securitatii in Industrie 28 14 - 14 -

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  Grafica asistata de calculator

  Recomandate Desen tehnic

  Obiectivul general6

  Ofera studentilor cunoştinţe necesare utilizării unor programe de proiectare parametrizate CAD-CAM (Solid Edge) absolut utile in formarea tinerilor specialisti

  Obiective specifice7

  • Insusirea modului de realizare a entitatilor de desenare (curbe, drepte, plane, suprsafete, poligoane);

  • Dobandirea competenţelor in utilizarea programelor de proiectare parametrizată specifică domeniului ingineriei industriale -cu aplicabilitate in ingineria securitatii industriale,

  • Familiarizarea cu algoritmii de lucru ai proiectării parametrice şi de calcul tabelar necesare în activitatea de învăţare şi exploatare a sistemelor CAD/ CAM complexe.

  • Realizarea ansamblurilor si realizarea conversiei 3D-2D. Conţinut8 Entitate de desen, schite, desenare şi proiectare parametrizată, modele solid -3D, protuzii,

  modificarea entitatilor de volum, Solid Edge

  (descriptori)

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs - % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S2-S13 20% Lucrări de specialitate, teme de casă S4; S7; S9 20%

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 E Sesiune

  60% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  1 Tratarea unui subiect teoretic.- p = 30%; 2 Reprezentare 2D (3D) a unei piese – dupa schita. P=35%; 3. Realizarea unui ansamblu sau a conversiei 3D-2D. P=35%.

  Titular curs Conf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMA

  Titular(i) aplicaţii Conf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMA 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ 2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

  Denumirea disciplinei NOŢIUNI DE DREPTUL MUNCII Codul disciplinei Tipul disciplinei DC Categoria DO Anul de studii 2 Semestrul 3 Nr. credite 2

  Facultatea ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR Numărul orelor alocate disciplinei

  Domeniul de studii INGINERIE INDUSTRIALĂ Total C S L P SI Programul de studii INGINERIA SECURITĂŢII ÎN MUNCĂ 28 14 14

  Discipline anterioare (condiţionări)

  Obligatorii

  Recomandate

  Obiectivul general

  Familiarizarea studenţilor cu o serie de noţiuni de dreptului muncii (contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă).

  Obiective specifice

  Să cunoască care este rolul contractului individual de muncă şi a celui colectiv în cadrul societăţii; Să cunoască şi să înţeleagă drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor în urma semnării unui contractul individual de muncă; Să conştientizeze importanţa şi necesitatea încheierii unui contract indvidual de muncă; Să analizeze implicaţiile pe care contractul colectiv de muncă pe ramură îl are asupra contractelor individuale de muncă.

  Conţinut (descriptori)

  Curs: 1. Dreptul individual al muncii. Formarea profesională, învăţarea pe tot parcursul vieţii; 2. Contractul individual de muncă . Încheiere, executare, modificare, suspendare; 3. Contractul individual de muncă. Timpul de muncă şi timpul de odihnă, Salarizarea, sănătatea şi securitatea în muncă; 4. Dreptul colectiv al muncii. Organizaţii sindicale, patronat, dialog social; 5. Contractele colective de muncă. Conflictele colective de Muncă; 6. Răspunderea juridică; 7. Jurisdicţia muncii. Inspecţia muncii. Seminar: 1. Condiţii speciale obligatorii pentru încheierea şi validitatea contractului individual de muncă; 2. Cazuri de încetarea a contractului individual de muncă; 3. Activităţi specifice ale angajatorului privind sănătatea şi securitatea în muncă; 4. Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social; 5. Conflictele colective de muncă ; 6. Protecţia drepturilor salariale; 7. Accidentele de muncă şi bolile profesionale

  Sistemul de evaluare Programare probe Pondere în nota finală

  (nota minimă)

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs % Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 25% Lucrări de specialitate, teme de casă 25%

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală

  50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora: 1. ; sarcini ; condiţii de lucru pondere %; 2. ; sarcini ; condiţii de lucru pondere %;

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  3.

  Titular curs Conf. dr. Gabriel Asandului Titular(i) aplicaţii Conf. dr. Gabriel Asandului

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014-2015

  Denumirea disciplinei Istoria tehnicii Codul disciplinei 2ISI17DC Tipul disciplinei DC Categoria DO Anul de studii 2 Semestrul 4 Nr. credite 3

  Facultatea Ştiinţa şi ingineria materialelor Numărul orelor alocate disciplinei

  Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI Programul de studii Licenţă 42 28 14

  Discipline anterioare (condiţionări)

  Obligatorii

  Recomandate

  Obiectivul general

  Cursul de Istoria tehnicii oferă studenţilor o perspectivă asupra evoluţiei ştiinţei şi tehnicii de-alungul timpului, evidenţiind rolul României la dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei universale.

  Obiective specifice

  • să stimuleze ideea şi conştiinţa creaţiei ştiinţifice şi inginereşti; • să promoveze interdependenţele cultural-ştiinţifice; să argumenteze rolul profesiunii de inginer în dinamica civilizaţiei.

  Conţinut (descriptori)

  I. Introducere în istoria ştiinţei şi tehnicii; aspecte istorice şi hermeneutice 2 ore II. Ştiinţa şi tehnica în perioada antichităţii 4 ore III. Empirismul în cunoaşterea ştiinţifică medievală 2 ore IV. Renaşterea şi revoluţia tehnică (1453-1659) 4 ore V. Ştiinţa şi tehnica în epoca newtoniană (1660-1734). 2 ore VI. Fundamentele ştiinţei moderne 4 ore VII. Iluminismul şi revoluţia industrială 4 ore VIII. Realizări ştiinţifice şi tehnice în secolul al XIX-lea 2 ore IX. Ştiinţa şi tehnica secolului XX 4 ore Seminar I. Realizări ştiinţifice şi tehnice româneşti. Impactul lor la nivel mondial 4 ore II. Figuri de inventatori celebri 2 ore III. Apariţia şi evoluţia învăţământului tehnic superior 4 ore românesc IV. Ştiinţa şi ingineria în epoca postmodernistă 4 ore

  Sistemul de evaluare Programare probe Pondere în nota finală

  (nota minimă)

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs Săptămâna a VII-a

  Activitate la seminar/laborator/proiect/practică 25% Lucrări de specialitate, teme de casă 25%

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală Colocviu

  50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  1. ; sarcini ; condiţii de lucru pondere %; 2. ; sarcini ; condiţii de lucru pondere %; 3.

  Titular curs Conf. dr. Gabriel Asandului

  Titular(i) aplicaţii Conf. dr. Gabriel Asandului

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar .2014- 2015

  Denumirea disciplinei1 Toleranţe şi control dimensional Codul disciplinei 2ISI18DID

  Tipul disciplinei2 DID Categoria3 DO Anul de studii II Semestrul 3 Nr. credite 3 Facultatea Ştiinţa şi ingineria materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4 Domeniul de studii Inginerie industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securităţii în industrie 81 28 - 14 - 39

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  -

  Recomandate Desen tehnic

  Obiectivul general6

  Asigurarea cunoştinţelor necesare solutionării problemelor tehnice specifice privind stabilirea toleranţelor dimensionale şi geometrice pentru organele de maşini din structura echipamentelor mecanice, în scopul elaborării documentaţiei de execuţie ale acestora (desene de ansamblu şi desene de execuţie); asigurarea cunoştinţelor necesare pentru stabilirea tehnologiilor de control al parametrilor dimensionali şi geometrici ai reperelor din structura echipamentelor mecanice, capacitatea de a opera cu mijloacele universale de control dimensional, de aplicare a unei metode de control specificată şi de a lua decizii fundamentate ştiinţific privind parametrii controlaţi.

  Obiective specifice7

  • cunoaşterea categoriilor de dimensiuni şi abateri limită, a toleranţelor dimensionale şi a ajustajelor (reprezentare grafică, notare pe desene, alegere), a abaterilor de formă macro şi microgeometrice, a abaterilor de orientare şi poziţie relativă a suprafeţelor;

  • cunoaşterea tipurilor de toleranţe şi ajustaje pentru îmbinări specifice ingineriei mecanice (asamblări cu rulmenţi, asamblări conice, filetate, cu pană paralelă şi pană disc); • cunoaşterea metodelor şi mijloacelor universale de control al dimensiunilor liniare la piese de

  formă simplă din structura ansamblurilor mecanice.

  Conţinut8Interschimbabilitate, precizia prelucrării, precizia dimensională, a formei, a orientării, a poziţiei relative a suprafeţelor, dimensiuni, abateri limită, toleranţa dimensiunii, ajustaje, control, măsurare, verificare, metodă de măsurare, schemă de măsurare, mijloace de măsurare, tehnica măsurării, rezultatul măsurării.

  (descriptori)

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs Săpt. 1- 14 25% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică Săpt. 13, 14 25% Lucrări de specialitate, teme de casă - %

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 Examen Sesiune

  50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  1. oral; sarcini: rezolvare aplicaţii numerice; condiţii de lucru: standarde cu abateri limită ISO, caiet de laborator; pondere 60%;

  2. oral; sarcini: răspuns la două subiecte de teorie; condiţii de lucru:; pondere 40%;

  Titular curs Şef de lucrări dr. ing. Cioată Florentin Titular(i) aplicaţii Şef de lucrări dr. ing. Cioată Florentin

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  F I Ş A D I S C I P L I N E I - e x t r a s Anul universitar 2014 - 2015

  Denumirea disciplinei1 Didactica specialitatii Codul disciplinei 2ISI20DC

  Tipul disciplinei2 DC Categoria3

  DF Anul de studii II Semestrul 2 Nr. credite 5

  Facultatea Stiinta si Ingineria Materialelor Numărul orelor alocate disciplinei4

  Domeniul de studii Inginerie Industrială Total C S L P SI Programul de studii Ingineria securitatii în industrie 56 28 28

  Discipline anterioare5 Obligatorii (condiţionări)

  -

  Recomandate -

  Obiectivul general6

  Înţelegere (recunoaştere, reproducere) a cunoaşterii specifice predării disciplinelor de specialitate

  Obiective specifice7

  Identificarea locului şi rolului didacticii specialităţii în procesul de învăţământ, a raportului dintre didactică şi disciplinele domeniului.

  Însuşirea şi utilizarea adecvată a conceptelor curriculumului şcolar; Formarea deprinderilor de aplicare sistematică a metodelor şi procedeelor didactice în procesul de predare-învăţare specifice disciplinelor domeniului şi corelarea acestora cu obiectivele operaţionale; Identificarea şi însuşirea tipurilor de activităţi didactice specifice predării-învăţării disciplinelor domeniului; Formarea deprinderilor de proiectare şi realizare a instrumentelor de evaluare specifice disciplinelor domeniului; Formarea deprinderilor de organizare şi proiectare a documentelor şcolare (planificări calendaristice, proiecte de unităţi de învăţare, proiecte de lecţie);

  Conţinut8

  Didactica şi procesul de învăţământ

  (descriptori)

  Aplicarea noului curriculum pentru disciplinele domeniului Obiective educaţionale în procesul de instruire Metode de învăţământ specifice disciplinelor domeniului Mijloace de învăţământ specifice disciplinelor domeniului Forme de organizare şi de desfăşurare a activităţii de instruire Evaluarea în procesul de învăţământ

  Sistemul de evaluare Programare probe9Pondere în nota finală

  (nota minimă) 10

  Evaluarea pe parcurs

  Teste pe parcurs S8-S10 20% Activitate la seminar/laborator/proiect/practică S1-S14 30% Lucrări de specialitate, teme de casă - 0%

  Evaluarea finală

  Forma de evaluare finală11 E Sesiune 50% Probe şi condiţii de desfăşurare a acestora:

  Proba scrisa cu 3 subiecte, timp de lucru 100 min

  Titular curs Sef lucrari dr. ing. Ioan Gabriel Sandu

  Titular(i) aplicaţii Sef lucrari dr. ing. Ioan Gabriel Sandu 1 Numele disciplinei - din planul de învăţământ

 • Formular TUIASI.POB.04-F2, rev.0

  2 DF – fundamentală, DID – în domeniu, DS – de specialitate, DC – complementară (din planul de învăţământ) 3 DI – impusă, DO –opţională, DL –liber aleasă (facultativă) - din planul de învăţământ 4 Punctele 3.8, 3.5, 3.6a,b,c, 3.7 din Fişa disciplinei in extenso 5 Conform punctului 4.1 - Precondiţii de curriculum - din Fisa disciplinei in extenso 6 Conform punctului 7.1 din Fişa disciplinei in extenso 7 Conform punctului 7.2 din Fişa disciplinei in extenso 8 Descriptori din conţinutul disciplinei, descris pe larg la punctul 8 în Fisa disciplinei in extenso 9 Pentru evaluarea pe parcurs: Săpt.1-Săpt.14, pentru evaluarea finala prin colocviu – Săpt.14, pentru evaluarea finală prin examen - Sesiune 10 Se poate impune o notă minimă pentru unele probe 11 Examen sau Colocviu

  II ISIII ISI roFDE_2ISI02_2014-2015_Ro2ISI02Codul disciplineiMECANICA FLUIDELORCategoriaDIDConf. dr. ing. Aurora AlexandrescuConf. dr. ing. Aurora Alexandrescu

  FDE_2ISI05_2014-2015_Ro2ISI05DIDCodul disciplineiRezistenta materialelorCategoriaDIDConf. univ. dr. ing. Sorin Corneliu POPAConf. univ. dr. ing. Sorin Corneliu POPA

  FDE_2ISI07_2014-2015_RoTEHNOLOGIA PRELUCRARILOR MECANICE2ISI07DIDCodul disciplineiCategoriaDIDConf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMAConf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMA

  FDE_2ISI08_2014-2015_Ro2ISI08DIDCodul disciplineiECHIPAMENTE TERMICECategoriaDIDProf.univ.dr.ing. Vizureanu PetricăProf.univ.dr.ing. Vizureanu Petrică

  FDE_2ISI11_2014-2015_RoCodul disciplineiECHIPAMENTE HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE2ISI11DIDCategoriaDIDConf. dr. ing. Irina TIŢAAsist. dr. ing. Eugen Vlad NĂSTASE

  FDE_2ISI13_2014-2015_RoFDE_2ISI15.1_2014-2015_RoBAZELE PROIECTARII TEHNOLOGICE ASISTATE DE CALCULATOR2ISI15DIDCodul disciplineiCategoriaDIDConf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMAConf. Univ. Dr. Ing. Stefan Lucian TOMA

  FDE_2ISI16.2_2014-2015_RoCodul disciplineiNOŢIUNI DE DREPTUL MUNCIICategoriaDCConf. dr. Gabriel AsanduluiConf. dr. Gabriel Asandului

  FDE_2ISI17.1_2014-2015_Ro2ISI17DCCodul disciplineiIstoria tehniciiCategoriaDCConf. dr. Gabriel AsanduluiConf. dr. Gabriel Asandului

  FDE_2ISI18.1_2014-2015_RoCodul disciplinei2ISI18DIDToleranţe şi control dimensionalCategoriaDIDŞef de lucrări dr. ing. Cioată Florentin

  FDE_2ISI20_2014-2015_RoCodul disciplineiDidactica specialitatiiCategoriaDCSef lucrari dr. ing. Ioan Gabriel SanduSef lucrari dr. ing. Ioan Gabriel Sandu