Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

download Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

of 48

Transcript of Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  1/48

  FISADISCPLINEIDenumireaisciplinei ANATOMTACLTNICAA EXTREMITATII CEFALICE (MD s.1.1)Anul de studiu Semestrul* I Tipul de evaluare inal[ (E) DRegimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - oplionald, F - facultativd) ob Numirul de credite 2Total oredin planul de nvdlamant 3 8 Total ore destudiu ndividual OJ Total orepe semesffu 38Titularul disciplinei Conf.Univ.Dr. MIHAELA PUISORU

  Facultatea e MedicindDentardNr. 1SanatateMedicindDentard

  ffiitudiu, secompleteaza aleo fi$6pentru iecaresemestru

  Numdrul total de ore (pe semestru)din planulde 4Y4 am4nt-Total c** S L P38 1 8 20

  x* C- curs, - activitelide aborator, - proiect auueriri practiceObiectiveledisciplinei n anulV, famlliaiz-eazd tudentul u metodegitehnici medicalcgi Jhirurgicalen expiorarea linicd 9i paraclinicd, u principiile_ natomo-chirurgicalenseclionarea iverseior ttu"to.i a1eextremitaliicefaliceqi cuprincipiile deesteticdaciald

  n refacerea tructuriiorsectiolaten cursul ntervenliilora nivelulextremit6lii efalice.Continutulcursului Programaanalitici iinJtrumentar.InterVen1iipemu9chi,vase,nervi,oase,articul

  ore) . I2. Reliuni ale neurocraniului:xplorare linicd,craniometrie,xplorfuiparaclinice,escoperirie vase$i nervi' Ipunclii, repanalii.3ore)3. i{egiuni superfrrcialei profundeale viscerocraniului: xpiorareclinic6, explordriparaclinice,punctecraniometriie,ndici aciali,proieclii,descoperirievase inervi' 3 ore)4. Cavita,tileneumaticaleneuro-9iviscerocraniuluiiabordulor.(3 ore)5. Regiunileavitatdliibucale: xpiorare 1inic6,xplordri araclinice,ntervenlii.3 ore)6. Gtandetealivare: xplorarelinicS, xplordri araclinice,ntervenlii, escoperiri,

  ctomii, uturiale canalelorexcretorii,nterceptareaervilorsecretori.3 ore)7. Regiunile dtului: xpiorare linicd9iparaclinicd, escoperirii intervenfii evaselemari,nervi9i viscere'2

  8. Muifonnutii ont"nital.uieca'ului $i tatrlui. M"tod" d" t""olvat" chirurgicala.1 ora)aboratorului Programa naliticil

  z.

  Noliuni de semanticemedico-chirurgicaldi instrumentar:- intervenlii emugchi,- interven{iievase,- intervenliipenervi,- intervenlii eoase,- intervenlii earliculatii.1 ora)Neurocraniul

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  2/48

  3. Neurocraniul:- explorarelinicd:nspec_tie,alpare,- cramometrie,- explorlriparaclinice,- proieclii asculare,roiecliineryoase.- descoperirievaseginervi,- trepana,tii.2 ore)4, Viscerocraniul:- regiunianatomo-topograficeomatice uperficiale:egluneanzard, reghnealabiala, egiuneamentoniere,regunea alpebrald,egiuneaeniana,egiunea asetJrind,"giuo"upioiiJ;od; -*il:lfiiff:3i-topografice somaticeiotunde:egiuneaniatemporale@igimattcal,egiuneaterigo-5. Viscerocraniul:- explorare linicd: nspecfie, alpare,- explorlri paraclinice:omografii,RMN, etc.- punctecraniometrice,ndici faciali,- proieclii vasculare, roiectii nervoase,- descoperiri evasegi nervi. (2 ore)6' Cavitalilepneumatice leneuro-9i viscerocraniului: bordul or, chiuretajulmucoasei, renajulcolecliilor.- Celulelemastoidiene,- Sinusul rontal,- Celuleieetmoidale,- Sinusulsfenoidal,- Sinusulmaxilar. 1 ora)7' Cav.itateaucaldgi conlinutul.sdu:Re-giunilecavitl1ii bucale: egiuneagingivo-dentari, regiuneasublingualE,^ regiunea alatind, egiunea migdaliand,egiunea inguald 2 ore)8. Cavitatea ucaldgi conlinutulsiu:

  - explorare linicl: inspeciie,palpare,- exploririparaclinice,tomografii- intewenlii pe pdrlilemoi ale vestibululuibucal- intervenliipe conlinunrlcavitdfii bucale: imbd,amigdale alatine,vdlul palatin^ --_ in]ervenfiipepdrlile dure arevestibululuibucal9i ali caviiilii oraie. 2 oie)

  :::ill:"ffj:'o'topoc'

  9. Glandele alivare:- explorare linic5,- exploririparaclinice,- intervenlii:descoperiri, ctomii, suturi ale canalelorexcretorii, nterceptarea ervilor secretori, eclionarealor sauneurorafia. 2 ore)10.Regiunile somatice ale gAtului: regiunea suprahioidiand, egiunea subhioidiand, rcgiunea sterno-cleido-mastoidiand,egiuneasupraclavicularI, egiuneacefei, regiuneiprevertebrala.RegiunilJviscerat" ategatotui,laringiand, iroidiand, raheea i esofagulcewical (2 ore)11. Explorarea linic[ 9iparaclinicda gdtului gi viscerelorsale:- inspecfia, alparea,- explorlri paraclinice:dozIri hormonale,ecografia, cintigrama,. - ;_ fesgoperirigi intervenliipe vaselemari, nervi giviscereleg6tului. (1 ora)12' Noliuni de teratogeneze. alformalii congenitaleale capului 9i gdtuiui.Metode de rezolvarechirurgicald. lora)

  Albu I., Georgia . - Analomieopografica,d.All, l99gFltu C.,Fr'ncuD.L.- Anatomia xtremitdlii efalice, d.Apollonia, agi,199gMooreK. - Clinicallyoriented natomy,d. V, Churchill ivinestone. 9991 .2.J .

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  3/48

  4. SnellR.- Ciinicalanatomyor medical tudents,d.V, LittleBrownCo.'19975. TestutL. - Traited'anatomiehumaine,ed. MassonParis,1948, omeIV6. Williams P.L. - Gray's Anatomy - The anatomicalbasis of medicine and surgery, 38 ed., Churchillivinsstone.995CompetenteTraheotomia indicalii 9i tehnicd.Pulsul carotidian.e urgenF n seclionarea ccidentald limbii.Descoperireanenului facial.alformaliilorcongenitale le extremit[lii cefalice.n secliunivasculare a nivelul extremitdlii cefalice.

  La stabilirea otei inale se au n considerare Ponderean notareexprimati in procente(Total: i00%)rlspunsurilea examencolocviuevaluareainald) 60%rdsounsurile inale la lucrdrile practice de laborator 20%

  - testarea eriodicl prin lucrdride control 0- testareacontinudpe parcursul semestrului 20o/o- activitAlile genteme / referate eseuri traduceri / proiecte etc. 0- alte activitdli(PRECIZATI) 0@ finala E/V: Lucrarepracticd sus,tinufii ral, eliminatorie,urmate delucrare eoreticd, crisd,descdptive

  @estru;ataciivita1ilordestudiuindividualpretinsestudenfu1ui(completalicu 0 activitdlilecarenu suntcerute)1.Descifrareaistudiul otilelordecurs 1 8 8. Pregdtire rezentlri orale 02. Studiu up6manual, uport ecurs 1 8 9. Pregdtireexaminare inald 83. Studiul ibliografieiminimalendicate 5 10.Consultalii I4. Documentare uplimentarl n biblioteci 0 i 1.Documentare e teren 05.Activitate specificidepreg[tireSEMINAR si / sau LABORATOR 4 12.Documentare e lntemet 26. Realizareeme, eferate, seuri,raduceri,etc, 0 i3. Alteactivitili ....cerc tiintificstudenlesc 27. Preg[tire lucrdri de control 5 14.Alte activitdli . 0

  TOTAL ore studiu individual (pe semestru)= 63

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  4/48

  Data completlrii: 2010 Semneturaitularului:conf. niv.":1W*) o nuISoRUINLW

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  5/48

  FISA DISCPLINEI

  Denumirea isciplinei STOMATOLOGIE OMUIYITARAMD5.2.2)Anul de studiu V Semestrul* il Tipul de evaluarefinald (E i V / C) ERegimuldisciplinei Ob- obligatorie,Op - op iona16, - facultativi) ob Numdrul de credite 5Total ore din planul de invllamAnt 69 Total oredestudiu ndividual 103,5 Total orepe semesffu 69Titularul disciplinei Conf. Univ. Dr. HANGANU STELA CARMEN

  ompleteazdcdteo fi96 pentru fiecare semestru

  Facultatea e MedicindDentardNr.3SAndtate

  Specializarea Medicin[ Dentarb

  Numirul total de ore (pe semestru)dinplanul de invitimAntTotal c** s L P69 /l',

  ** C - curs,L - activitdlide aborator,P- proiectsau ucriri practice

  diilor epidemiologice care se utilizeaza pentrucunoagtereamorbiditElii pritaafecliuni orale.'De asemenea, eare n vedereabordaxeametodelordeprevenireacariei dentare ibolii paroclontalen diferitegrupuripopulalionale,orelate u strategia epromovare slneteiii

  cursului Programaanaliticl@munitard ingrijiri primaredesdndtate'2 orc2. Promovareadnete-tiirale ..2 ore3. Societateaislndtatearald ..2 ore4. Evaluareaecesitelilor e sAndtate.-2 ore5. Principiidebazigimetode eepidemiologieral5 .4 ore6. Aspectede sdndtateublicbaleafeclunilor modificlrilor orale ' 4 ore7. StrategiicomunitarJde revenlieacarieidentare rin metodedefluorizare ..2ore8. Tendinlen strndtatearuld ..2 ote9. Implicaliile utri,tiei ialimentaliein sdndtatearal\ ...2 ore10.Educafia entrusanAtate comportamentulanogen.' 2 ore11.Principiideeconomieanitari ..2ore12.Principii de orsanizare imodelede aieserviciilor esAnetaterale -.1oraCo"tt*,tut s".in"rului / Iaboratorului Pryeramaanaliticailor de ratament ebaza iqeiOMS si EGOHID I'

  Design-ul tudiului pidemiologice ip descriptiv...(6re)stibilireasiexemp1ificareaetapelornecesatepentfuefectuare

  Aprecierea scesitetilor e ratameotn colectivit[ i...(3ore)2. Folisireasofturilor n determinareaianalizastiirii desdnltateora1d"'(6ore)3. Efectuarea nuiscreening opulalional.DeterminareaenzitiviEtii, specificititfii,valorilorpredictivepozitiveginegative entru estelede diagnosticAisemnificalia ractice."(6ore)4. -6p.""i"."u tendinlelorde evolulie a stdrii de raoetut"oral6: anul III-anul VI 9i stabilirea necesitElilordetratament donto-parodontalastudenlii tomatologi...(3re)5. Stabilirea9i exemplificareaetapeiornecesarJpentru efechlarea tudiilor epidemiologicede tip descriptiv-

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  6/48

  ul studiuluiepidemiologic e ip ana1itic...(6 re)?. Corelarea statusului clinic oral cu afecliunile generale gi stabilirea factorilor de risc pentru caria dentarl giparodontopatie...(3re)8. Stratogii epromovaresanitaliioralen contextuldnAtAliienerale,egnrpe evArstd..,(3re)9. Metode de educaliepentru sAndtatea ralE n comunitlli pe grupede vdrsttr...(3 ore)10. Programe e slnltate orall de a concepliea implementare...(3 re)Bibliografie1. Hanganu .,Danila ., Stomatologieomunitara,d.Tehnica-Infohisinau,0022. CynthiaM. Pine,CommunityOralHeaith, 0003. Communi8DentalHeaith colectia isciplineiCompetenteDupd erminareaursului istagiilor estomatologieomunitard,tudentulrebuie i fie capabilsi:. apliceprincipiile promovariisanatatiioralesipreventieia nivel comunitar,n concordantauevaluareafactorilor e isc:. inteleaganteractiunile omplexedinfte sanatatearala,nutritie si saratatea enerala. inteleagampactulsanatatiioraleasupra alitatiivietii membrilorcomunitatiisa nteleaga:. organizareaerviciilor e sanataterala;o prevalentai incidentarincipaielorfectiuni in sfera uco-maxiloaciala;o influentaactorilor ociali, ulturali i demediuasupratariidesanatatei boala;o strategiileentrunlaturareanechitatilorn starea adanataterala apersoaneleu nevoispeciale,pesoaneleevarsta III-a,persoanelearace,tc.r principiiie romovariianatatii rale n comunitati.La stabiiirea otei inale se au n considerare Ponderean notare exprimate n procente(Total: 100%o)- rlspunsurile a examen colocviu(evaluareainali) 6s%- rdsounsurileinalea lucrdrile ractice e aborator 20%

  - testareaeriodicf,rin ucrdridecontrol s%- testarea ontinud e parcursul emestrului 5%- activitdtile genteme / referate eseuri / traduceri / proiecteetc. 5%- alteactivittti (PRECZATI)Descrietimodalitatea racticede evaluare inala: E (lucrarescrisesi testg le), examinare rald.Estimali impul total (orepesemestru) l activitdlilor estudiu ndividualpretinsehrdentului(completati u0 activitatilecarenu suntcerute)1.Descifrareaistudiulnotiielordecurs 10,5 8.Preg[tireprezentdri raie 32. Studiu updmanual, uport e curs 8 9.Pregdtire xaminareinald 503. Studiul bibliosrafieiminimale ndicate 6 10.Consultatii 2

  4. Documentare uolimentar[ n bibliotecd 3 I 1.DocumentareDe eren 25. Activitate specificd epregltireSEMINAR si / sau LABORATOR 6 12.Documentarepe lnternet 36. Realizare eme, eferate, seuri, raduceri,etc. 7 13.Alteactivitili ... 07. Presitire lucrhri de control 3 14.Alteactiviteti... 0Datacomplet[rii: 010 TOTAL orestudiundividual

  pesemestru) 103,5;ernnaturaltularultr/:]ONf.DT.HANGAEfu STELA CARMEN

  T

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  7/48

  FI$A DISCIPLINEIDenumirea isciolinei PARODONTOLOGTEMD5.2.3)Anul destudiu t/ Semestrul I Tipul de evaluareinah (E i V / C) ERegimuldisciplinei Ob - obligatorie,Op - oplionald,F - facultativ6) ob Numdrul de credite 3Totaloredinplanulde nvdllmAnt 168 Totalore destudiu ndividual 67,5 Total orepe semestru 45Titularul disciolinei Prof.dr. MARTU SILVIAareisciplina are mai multe semeskede studiu, secompleteazA dteo fiqd pentru frecaresemestru

  Facultatea eMedicindDentardNr. 3Senatzteipecializarea Medicini Dentard

  Numirul total de ore@esemestru) inplanul de nvtrtimAntTotal c** s L P45 15 30** C - curs, L - activiteli de laborator,P - proiect sau ucriri practice

  tudiul mplicdrii factoriior de risc n boalaparodontald.ercetdri linicegihistologicen regenerareaisulardcuproduse in matricea roteicda sgtalfului Emdogain).hirurgicale egenerative e reabilitareodonto-parcdontalIomplexd.on-tinutul ursului-Programa nalitici1. Elementede morfofiziologie aparodonliului superficial sdnitos si particularitati clinice in contexttiopatogenic............2re. Morfofiziologia parodontiului profirnd, vascularizatie, nervatie,structurafunctionala parodontala, eorii dea solicitarilor.... ore3. Dinamicadezvoltariicomplexuluidento-parodontal;relatiiunctiona1e................1re. Factoride etiopatogenieocala si generalan bolile parodonta1e..................,........2re5. Examenuiclinic general.Principii de evaluare i interpretare...............................2re6. Examenulclinic local.Evaluarea ingivo-parodontal. oaiade observa ie...........2re7. Examene omplementare.(Radiologic,icrobiologic, munologic,etc)................2re8. Tehnici nstrumentale iaglosticegi terapeuticen bolile parodonta1e.................oreContinutulseminarului laboratorului Proqramaanalitictr1. Prezentareanstrumentarului e examen i tratamentn parodontologiesondele arodontalei insh.dedetartraj,Trusarasey,nstr.chirurgicalpecial)......4re2. Tehnici nstrumentaleediagnosticarodontala simulator..............................,.4re

  3. Tehnicidedetartraj-surfasajemodele u afectarearodonta1a..........................8re4. Teh.de hiuretajcAmpnchis, imp deschis,Enap,etc.)emodele peciale.....4 re5. Examenul linic iocalgingivo-parodontaii generala pacientulparodontopat.ntocmfueaoii deobservatie,parodontograma,....... ore6.Studiulmodelelor, adiografiilor,si interpretareanor nvestigatiiparaclinicede aborator ... 2 oreBiblioerafie1. SLVIA MARTU,CONSTANTAMOCANU,Parodontologielinica,Ed.Apollonia,0002. DUMITRru H.T.,Parodontologie,d.ViaiaMedicala, 997.3. CARRANZAF.A.,Parodontologielinique Ed.C.D.P.Paris9884. LINDHEJ.9icolab., arodontologieliniqueEd.Mosbocard,9986. V. BIJRLUI,S.MARTU, Juventostomatologia-oalaparodontalaa adultul anar, ol 2, (pg.453-510),Ed.Apollonia- 003

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  8/48

  CompetenfeParodontologie+IIl' Inregistrareauturor datelorclinice legatede afectaf,eaarodontald rezentE a partea rstoriculuimedicalalpacientuluisi ob inerea onsim dmAntuiuinformatpreliniinar2' Recunoagereaatitudinilor comportamentalele pacientuluicarear puteaconducea dezechilibre ro-facialeg i identificareaondi ilor carenecesiti iagnostic,reven e9 i controlperiodic.3' inregistrarean foaiadeobserva e a re^ltat"lo. e*a.inerr 1 esutur or oraledure9 i moi.4' Examinareaadiografiilorrelevantepentrupatologiaparodoutald,nterpretareamaginrlo.,evitarea radieriiinutile pacientului. ' - --r--'--- ""-o^5' Diagnosticul rgen elorparodontaleF i stabilirea osib ita ilor ror detratament.6' Fjaborareaiagnosticuluieafectarearodontale;tegrat n diagnosticultirii des[ndtate rald.7' .Conducerea,xplicarea i-discutarea lanuluide iatament, nclusivnecesitatearatamentelorar iale,adecizieide neinlocuirea din ilor absen , descriereaonsecin elor func ionaie atorateneintocuiriidin iiorpierdu .8. Explicarea i managementulgecului ratamentului linic.9' Educarea acientilor i managementulorespunzitoral ingrijirilor oralepentru senatate rimareh toatecategoriileevarstdcopii,adolescen, adul i g i popula a vArstnici)n acord unoileconcepteepreven e,evaluarea riscului g i tratamentale afec iunilor oralecare asigurdmen inereas[ndti ii orale9 i sistemiceimbundtn ndcalitateaie ii acelor acien .10. urnizareanstruc unilorde gienl orald.i l 'Selectarea i prescriereamedicamentelorentruconftolarea ureriisi a anxiet6 ii preoperatorii, peratorii9 ipostoperatodi.l2.Efectuarearatamentului ntiinflamatorocal,detartraiul i surfasaiul.I3'Diagnosticarea,xplicarea i discutarea ecesitdtlor procedurilor hirurgicale arodontale vansate i:un9a9J"le1 metodeicorespun?etgareefectuarea hiuetajuiui parodontal,ehnlcagingivec;;; ;i;;;*;;lamboului e accesa niveluldintilorparodontotici,mobilizarei rovizorie i definiiiva=aintilorpa.oaontotici,efectuareaerapiei e eechilibrarecluzalaslefuire electiva)n traumatismulcluzal n boala arodontala.l4.Evaluarea ezultatelor ratamentelor arodontale, tabilireag i managementulurui programde men inere,inclusivdentificareai discutarcaactorilor e isc.15.Sd cunoascd dnd 9 i cum sd prescrie ratamentmedicamentosntimicrcbian, entru managementulafect unilorasociatel6ciibacteriene.

  La stabilireaotei inalese au n considerare Ponderean notareexprimatdn procentela examen colocviu (evaluareafinale a lucrdrilepracticede aboratoitestarea eriodicd lucrdride conholtestareacontinud semestruluiteme referate eseuri traduceri proiecteetc.alte itetieREctzAmodalitatea racticdde evaluare inald: E 0

  Estimaliimpul total (orepesemestru) li cu 0 activitiitile caxenu sunt cerute

  Documentareuplimentaren biblioteceActivitate pecificdepregdtireLABORATOR 12.Documentare e nternet

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  9/48

  AL ore studiu ndividual oesemestru) 67Daa complet?irii:010 Semndturaitularului:

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  10/48

  FI$ADISCIPLINEIDenumireaisciplinei PARODONTOLOGTEMD 5.2.3)Anul de studiu Semestrul il Tipul deevaluareinald E/ V / C) ERegimuldisciplinei Ob - obligatorie,Op - oplionald,F - facultativd) ob Numdrul de credite 8Totalore dinplanulde nvdt6mdnt t68 Totalore de studiuindividual 184,5 Totalorepesemestru 123Titularuldisciplinei Prof.dr. MARTU SILVIA

  * Dacddisciplina are mai multe semestrede studiu, secompleteazA 6te o figd pentru fiecaresemeslru

  Facultatea e MedicindDentariNT. J

  SdnitateMedicind Dentari

  Numirul total de ore (pe semestru)dinplanul de lnvi{imAntTotal c** S L P

  123 39 84

  ** C- curs, - activitdlide aborator, - proiect au ucrlri practicebiectivele isciplineitudiul mplicdrii factorilorde risc n boalaparodontald.ercetdri linicegihistologice n regenerareaisulardcuproduse in matricea roteicda sma$ului Emdogain).reabilitareodonto-parodontaliomplexS.ontinutul cursului-Programa analitica1. Parodontologie,storic, erminologie,onceptulmedicaln parodontologie.....1reEtiopatogeniaocala i sistemican patologia arodontala.lnterrelatii.....2re3, Stabilirea iagnosticului,iaposticuldiferential e ipuri deboliparodontale......2re. Clasificareaoiilorparodontaleorme linicedegingivite.Cingivitele acterieneronice.........ore5. Gingivitele cute igingivita lcero-necrotici.(GUN)..........2re6. Gingivitelemodulate ormonal,medicamentosi in cadrul olilorsistemice.........2re7. Manifestarileingivalen imunodeficiente.........2re8. Forme linicedeparodontite arginale.Parodontitaarginalaronica...............,2re

  9. Parodontitegresiveapidprogresivei parodontitaefrectaraa tratament.........2re10.Manifestarilearodontalen contextul olilorsistemice..........2re11Manifestlriparodontaleiorale n bolilecu munodeficienp. UN......2 rel2.Evolulie, rognostici complicaliin bolileparodontale.......2rel3.Principiide ratament, tadializareaerapiei,Mijloaceerapeutice......2rel4.Mijloace rofilactice i erapeuticeu bolilegingivale iparodontale.......2 rel5.Tratamentultiologicnilial si deurgentan boliieparodontale.........2rel6.Terapia ntimicrobianai antiinflamatodeocaldgigeneraldsistemicd).....2relT.Terapiaecontenlie,echilibrarecluzald i ortodonticae eren arodontopat....2 orelS.Terapia urativi complexl n boalaparodontala.Tratamentuleziunilorde furca,tie ialesindromuluiendo-parodontal........2re19.Terapia emenlinereisuslineren b.p.Terapiaestimularearodofia1d............2re

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  11/48

  Protocoaleischeme ehatament e ipurideb.p-___j oreeminarului laboratorului_ programaanaliticaReevaluareaactoriloretiopatogeniciocali 9igenTehnici de nstrumenta{ieiagnosticd ide reciltarea produselor iologice 4 oreAnalizasi interpretareaxame.neloraraclinicen diagnosticul olii parodontale.Congtientizareaimotivafiaprircontrolul i autoconkolullacii apacientul arodontopat...-...,.4reForme linicedegingivite diagnosticozitivsi diferential.......4reParodontiteleronice diagnosticlinic,paraclinic i diferential....-........ 4 oreParodontotegresiveapidprogresive:diagnosticlinic,paraclinici diferential...4rei ratamentulolilorparodontale odulate eafec{iuni istemice....4reModalitati linice iparacliniceeevaluare evolutiei iprognosticului.....4 oreetapeuticen gingivite9iparodontite.........4 re.Tratamentulntiiflamatorocalsi general.rescriereamedicatiei........ore1'Utilizarea ntisepticelori chimioterapicelorocale,Tehnicideaplicareopica n patologia arodontala.........4rTehnicidedetartraj/surfasajn situaliiciiniceparticulareeboala arodontala.....4reTratamentuleurgentan patologiaarodontala.........4reEvaluarearaumeidin ocluziesi teh.deglefuireselectivdn patologiapaxodontala.4reContenliarovizorie icontenliaefinitivd dintilorparodontotici.......oreUtilizareaerapiei eneralen tratamentularodontitelor.nterferente........4 reTehnicidecorectareparodontiului arginal entru sigurareaontrolului i autocontroluluilacii............4r9Tehnici echirurgicalei chirurgicalee ratamentlpungiiparodontale.......oreTratamenulomplex l leziunilor e urcatiea dintiipluriradiculari.......oreReevaluareatapelor e ratament.Terapiaemenlinire, uslinerei stimulmen bolileparodontale....4 rePrezentarcazuri linice, rezentarieproiecte.........4oreSIVIA MARTU,CONSTANTAMOCANU,Parodontologielinica, Ed.Apolionia,000H.T.,Parodontologie,d.VialaMedicala, 997CARRANZAF.A.,Parodontologielinique Ed.C.D.P.Paris988LINDHEJ.9icolab., arodontologieliniqueEd.Mosbocard,998V. BURLUI,S.MARTU,Juventostomatologia-oala arodontalaa adulhrlanar, ol 2, (pg.453-510),Ed.003

  utuor datelorclinice legatede afectarea axodontal5 rezenti ca pafle a istoricului medicalalsi ob inerea onsim dmAntuluinformatpreliminarereaatitudinilor comportamentaleie pacientuluicarearputeaconducea dezechilibre ro-faciale9 iondi ilor care ecesitd iagnostic,reven e9 i control eriodic.n foaiade observa e a rezultatelor xamindrii esuturilororaledure9 i moi.adiografiilor elevante entrupatologiaparodontali, nterprctareamaginilor, evitarearadierii nutilepacienrului. parodontale i stabilireaposibilite ilor lor de tratament.iagnosticului e afectare arodontaidntegratn diaguosticul tdrii de sdndtate rald.Conducerea,xplicarea i discutarea lanuluide tratament,nclusivnecesitatearatamentelorar iale,a decizieineinlocuire din ilor absen , descriereaonsecin lor unc ionaledatorateeinlocuirii in ilorpierdu .managementul9 ecului ratamentului linic.pacientilor g i managementul orespunzltor al ingrijirilor orale pentru sAndtate rimare la toatede virstl (copii, adolescen , adul i 9 i popula ia vdrstnicd)n acordcu noile concepte epreven ie,a riscului 9 i tratamentale afec iunilor orale careasigurdmen inerea sdndt6 i oraleg i sistemiceind calitateaie ii acelor acien .nstruc unilorde giendorald.prescriereamedicamentelor entrucontrolarea urerii si a anxietd i preoperatorii,operatorii9 iatamentului ntiinflamator ocal,detartaiulsi surfasaiul.

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  12/48

  Diagnosticarea,explicarea9 i discutareanecesiti ilor procedurilor chirurgicale parodontaleavansateg icunoagereametodeicorespulzdtoareefectuarea hiuretajuluiparodontal, ehnicagingivectomieisi realizarealambouluide accesa nivelui dintilor parodontotici,mobilizareaprovizoriesi definitiva-a tlintilor parodontotici,efectuareaerapieide eechilibrare cluzala slefuireselectiva)n traumatismul cluzal n boalaparodontala.llil_lf"-" t*1ft:,elor tratamentelorarodontale, tabilireag i managementulnuiprogramdement inere, nclusivldentttlcareai discutareaactorilor e isc.SEcunoascdcind 9 i cum s[ prescrie tratamentmedicamentosantimicrobian, pentru managsmenfulafec iuniiorasociate licii bacteriene.

  La stabilireanotei inale se au n considerare Ponderean notareexprimatEn procente- rdspunsurilea examen colocviu(evaluareainald)- rdspunsurile inale la lucrdrile practicede laborator- testarea eriodicl prin lucrdride control- testarea ontinul pe parcursulsemestrului- activit5lile genteme referate eseuri/ traduceri / proiecteetc.- alteactivitdli (PRECIZATD

  ieli modalitatearactici de evaluareinal[: E 0uCraie irisaffiEstimaliimpul total (orepesemestru) l activitA,tilorestudiu naividuafretinseitudentuhri-(completatiu 0 activitAtileare u suntcerute)

  1.Descifrarea i studiulnotitelorde curs 20 8. Pregltire prezent[ri orale 52. Studiu updmanual, uport ecurs 40 9.Presetire xaminareinald 403. Studiul ibliografieiminimalendicate 20 10.Consultalii 24. Documentareuplimentar[n biblioteci 5 11.Documentaree ercn 25.Activitate pecificidepregltireSEMINAR si / sau LABORATOR 8 12.Documentaree nternet 22,56. Realizareeme,eferate, seuri,raduceri, tc. I J i3. Alteactivitd$ . 07:Pregdtireucrdri decontrol 4 14.Alte activitdti ... 0

  TOTAL ore studiu ndividual (pesemestru) 184,5Datacompleterii:010 Semnltura itularului:Prof. tMARTIJSILVTAr,fu6lt"'----'------

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  13/48

  FI$ADISCIPLINEIDenumireaisciolinei CHTRURGTERALi $r MAXTLO-FACTALAMD5.1.4)Anuldesfudiu Tipuldeevaluareinald E / V / C)Regimul isciplineiOb- obligatorie, p - oplionali,F _ acultativh)Total ore din planul de invilimdnt Total ore de studiu individual Total orepe semestruTitularuldisciplinei Prof.Univ.Dr. VICOLCARMENr Dacddisciplinaaremai muitesemestre esfu

  Facultatea eMedicindDentardNr. 6SdnetateMedicind Dentard

  *r C- curs, - activiteli e aborator, - proiect auucriri practice

  Numirul total deore@esemestru) inpls4lll de nvifimAntTotal c** s L P99 33 66

  sciplineimetodologiei eexaminare linicd a bolnavului,de nterpretare examenelor araclinice,nfcopulunui diagnostic dt mai corect,aprognosticului9i a indicaliilor de tratament.unor tehnici chirurgicale de urgenlA,perfeclionargamanualitdlii 9i oblinereaunei siguranle n executarearofilactice lebolilordin teritoriulOMF.

  urs rlui-Programanalitica1. Traumatismeleteritoriuluiro-maxilo-facial2. Patologianfeclioasa eritoduluioro-maxilo-facial3. Tumori enigneartimoi si osoase4. TumorimalisneOMF

  12ore8 ore6ore7 oreseminarului laboratorului ProgramaanaliticiExaminareolnavi u haumatismeentomaxilofaciale.isculie ecaz...(20 rc)olnavi u nfecliiOMF.Discutie azuri...(16re)benigne arlimoigiosoase. tabilirea iagnosticuluiiaplanuluide ratament...10ore)acienli istabilirea ediagnostin canceruleritoriuluiOMF...(20 re)

  i. Chirurgie MF- TimogcaG., 9832. ChirurgieOMF Burlibaqa , 19993. OralandMaxillo-Faciai urgery KrugerGO,19794. OralandMaxillo-Facial urgery Archer,19755. ContemporanyralandMaxillofacial Surg,19886 Durerea RotaruA, 2007. Tratamentulhirurgical lanomaliilor entomaxilareIliescuO, 19788. Patoloeie MF VicolC, 19991. Modalitateae examen linic, ndicareai nterpretareaxameneloraraclinice,n vedereauneriiunui

  diagnosticdtmai exact icomplet olnavilbr uunndtoareleeziunimaxilo-faciale:

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  14/48

  - Traumatismedento-maxilo-faciale,- Supuraliialeteritoriuluioro-maxilo-facia1,- Chisturi epIrli moi giosoase,- Tumorimaligneoro-maxilo-faciale,- Pseudotumoriegranulatie.2. Cunoagtereaiscurilor institubii unui diagnosticgregit,aplicdriiunui tratamentnadecvat9i nedirijdriibolnawluicuafecliunimaxilo-facialedtre n serviciu especialitate.3. Executarearmdtoarelor anevrehirurgicale:- Inciziaabceseloreriosoase,- Reducerea i imobilizareaprovizoriea fracturilor oaselormxilare gi tratareaeziunilortraumaticedento-parodontale,- Tratamentulmediata1 ldgilor eritoriului ro-facial,- Aplicareaqi fixareaunui pansamentn tedtoriuloro-facial,- Preg[tirea nuipacientn vedereanei ntervenlii hirurgicale.

  La stabilireanotei inale se au n considerare Ponderea n notareexprimatd n procente(Tgtat: 100%o)- raspunsurileq examen colocviu(evaluareainai[) 3 0 %- r[spunsurileina1ea lucrdrilepracticede aborator 4 0 %- testareaeriodicd rin ucrlri de control 1 0 %- testareaontinu5 e parcursul emestrului 2 0 %- 4ctivitEtile genteme referate eseuri traduceri / proiecteetc.- alte activitatiGRECZATDDescrietimodalitatea racticdde evaluare inal5:E (testgrild.),e4aminare ra16,estepe parcursEstimaliimpul total (orepe semestru) l activitSlilor estudiu ndividualpretinsetudentului(completalirlOactivitElile are usuntcerute)1.Descifrareaistudiulnotitelor ecws 5 8. Pregitireprezentiriorale 52. Studiu updmanual, uport ecurs 20 9. Presdtire xaminareinali 743. Studiulbibliografieiminimale ndicate I 0 10.Consultalii 34. Documentare uplimentarl n biblioteci 11.Documentaree eren5. Activitate specifici depregitireSEMINAR gi/sau LABORATOR 5 12.Documentare e Intemet 1t6. Realizareeme,eferate, seuri,raduceri,tc. 13.Alteactivitali..7.Pregdtireucrdridecontrol 15 14.Alte activitlli ...TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 148

  Datacompletdrii:0i0 Semn[turaituiarului:Prof. Univ. Dr. VICOL CARMEN

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  15/48

  FISADISCIPLINEIDenumireadisciplinei ORTODONTIEI ORTOPEDIE ENTO-FACIALA(MD5.1.s)Anul destudiu V Semestrul I Tipuldeevaluareinal[(E/ V / C) ERegimuldisciplinei Ob - obligatorie,Op - op.tionale, - facultativd) ob Numdrul de credite I0Total ore din planul de invdlimAnt 130 Total ore de studiu ndividual z t o Total orepe semestru 130Titularul disciplinei Conf. Univ. Dr. GEORGETAZEGAN

  + Dacd disciplina are mai multe semestrede studiu, se completeazl cateo figd pentru fiecaresemestruFacultateaeMedicindDentaraNr. 7SAnatateMedicini Dentari

  Numdrultotal de ore (pesemestru) inplanulde nvi(imintTotal c** S L P130 44 86

  +* C - curs,L - activitlli de aborator,P - proiectsau ucrdri praeticeObiectivelediscinlinei- Cregtereaaracterului ragmaticn instrucliastudentului- realizareaiagnosticuluiiplanuluide ratamentn ortodontie- insugireaoliuniloreoretice ipractice rivindprevenireai nterceplia nomaliilor ento-maxilare- proceduri erapeutice impleContinutul cursului-Prosra*a an.atitica

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  16/48

  I. Cregterea cranio-faciali ln contexr obiectivulortodonliei iortopedieiento-faciaie.eminorogian ortodonlie i o16Stomatogeneza$i anomaliile careapar n perioadadezvoltarii intrauterinea feiei - 3 oreo Cre$terea renataldgipostnatali a scheletuluicranio-facial. Tipuri derota$e ficiald - 2 ordo Relalii iotre dezvolrareadentiliei gi a ocluziei gi dezvoltarea aciah - 4 ori' Etiopatogeniaanomaliilor dento-maxilare: factori ereditari gi anomaliile cromozomiale- 2 orer Etiopatogenia nomaliilordento-maxilare: actori endocrini,disfunclionaligi locali - 2 oreII. Diagnosticulortodontic - 6 oree Examenulclinic pentru stabilireadiagnosticuruiortodontic prezumtiv - 2 oreo Examenelecomplementarepentru stabilireadiagnosticului ortodontic de certitudine - 2 orer Clasificarea nomaliilordento-maxilare. tabiliieadiagnosticului rtodontic 2 oreIII. Anomaliile dento-maxilare clasa Angle _ g oreo Anomalii dentarc zolate de numdr: forme clinice, etiopatogenie,diagnostic$i tratament- I ordo Ano:nalii dentare zolate de formd, volum, pozilie: forme clinice, etiopatoglnie, diagnostrc$i tmtament -r orao Anomalii dentare zolate desediugi structurl: forme clinice, etiopatogenie,diagnosticai hatament- I o16o Disarmoniadento-alveolartr u spalieredentarE:orme clinice, etiopatogenie, iagnosticfi tratament Iorbo Disarmoniadento-alveolar[ cu inghesuiredentarS: orme clinice, etiopatogenie,diagnostic qi tratament- 2oreo Ocluzia deschisd:orme clinice, etiopatogenie,diagnosticgi tratament_ I ordo Ocluziaad6ncd:orme clini tratament I oreIV. Anomaliiledento-maxilarelasaa II-a Angle 4 oreo Anomaliadento-maxilardlasaa II-a diviziunea1: etiopatogenie,linicd,diagnostic,ratament 2 oreo Anomalia ento-maxilardlasa II-a diviziunea : etiopatogenie,linic[,diagnostic i ratament 2 orev. Biomecaniciortodonticiqiconstruc,tiaparatelorortodonticemobilizabile g ore

  o Elemente e biomecanicd rtodontic[:clasificareaorlelor ortodontice9i tipurile de deplasdri entare Ioreo Reaciiaesuturilora fo4eleortodontice.istemedaptative l/Z o16o Clasificareai ndicaliile paratelorrtodontice 1/2o16. Aparate ortodonticeactive mobilizabile:caracteristici,ndicaEii,avantaje,dszavantaje, lementecomponente 2 oreI Aparate rtodontice ixte: ndicalii9ielementeomponente2 oreo Aparate rtodonticeasive:ndicaliigielementeomponente2 oreVI. Tratamentulortodontic 4 ore. Aspectegenerale le tratamentuluiortodontic:principii, etape,periodizare,ipud $i factoridecizionaliaitratamentului 1 ord. Tratamentul rofrlactical anomaliilordento-maxilare: dsurigiproceduripreventive I ordo Tratamentulnterceptival anomaliilordento-maxilare:biectivegiprocedeeerapeutice I ordr Tratamentulurativ al anomaliilordento-maxilare:ratament rtodonticseminarului / laboratorului - Proqrama analitica1. Examinarealinicdapacientului i ntocmireaoii deobsewalie linice 2/ studrent)- realizareaanamnezeimedicale;- evaluarea ivelului dedezvoltare siho-somaticdl- examinateaacial6;- examinarea ral6;- examinarea9i evaluareaocluziei dentaren dinamicadezvoltdrii;- explorareafunciiiloraparatuluidento-maxilar;

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  17/48

  2. Amprentarea n ortodonlie (2/ student):- pregatirea$i alegerea ortamprentei;- tehnica amprent6rii;- examinareaamprentei;- hrmareamodeluluide studiugi de ucru;- soclareamodelelor.3. Examinarea araclinicl (2/ student):- analizamodeluluide studiu;- interpretareaotografiei de fa1l 9i profil;- interpretareaortopantomografiei;- interpretarea eleradiografiei deprofil (puncte,planuri, unghiuri)4. Tehnicade realizarea elementelor in sdrmda unui aparatortodonticmobilizabii (1/ student):- elementele e ancoraj:crogetsimplu, Stahl, in deita", Schwarzgi Adams- elementele e acliune:arcul Cofhn, arculvestibular,arcul de distalizare anin,arcul n ciupercb,arculbuciddubl6,arcul bucli simpid,arculdiapazon, rcul n secerd impld,arcul?nseceridubll- elementeunc{ionale: cutul ingual- realizareisdrmuaruluigi prezentareaui la examenul ractic5. Stabilireadiagnosticului rtodonticAia strategiei lanuluide tratament 2/ student)6. Adaptarea paratului rtodonticmobilizabil n cavitatea ral5, ehnicade activarea elementelor ctive9iconducerea ratamentului sub supravegherea nui medic specialist(2/ student)1. Stanciu , Dorobdl-Scanteiealentina-Ortodon{ie, d.Med,Bucuresti, 9902. Dorob6 alentina, tanciu .- Ortodonlie i Ortopedie ento-Faciale,d.Med,20033. FratuA. V. - Ortodonlie. iagnostic.Clinica.Tratament,d.Vasiliana,agi,20024. FratuA. V. - Crestereai dezvoltareaost-natalaaparatuluiento-maxilar,d.Vasiliana,0015. Pasnicu eti{ia,FratuA.V. - Aparate rtodonticectivemobilizabile, d.Corson, 0016. Pasnicu etilia Elemente egeneticdn Ortodonlie, d.Corson, 0007. Pasnicu etilia Controlul enical dezvoltdriiomplexuluiranioacial,Ed Alfa, 20068. Georgeta egan, .Hamwi,GabrielaGeorgeasuElectromiografian anomaliile ento-maxilare.Semiologieidiagnostic"dituraTehnica,Chigindu, ep.Moldova,19989. Gabriela eorgeagu,. Costin,Georgeta egan Medicalnformatics TheoryandApplictations"dituraCantes,aqi,1998.10.GeorgetaeganCaietde ortodonlie teste eevaluarecuno$tinlelorractice entru tudenliistomatologi",ditura ehnicaChigindu,998.11.GeorgetaeganMetode i ehnicidediagnostic inortodonlie iortopediaento-facialA"ditwaTehnopressagi,2004.12.GeorgetaeganTehnicide eaiizare aparatelorrtodonticeiortopediceento-faciale"dituraTehnopressagi,200513.GeorgetaeganOrtodonlie iortopedie ento-facia1d",dituraTehnopressaqi,2005.14.Zetulina,PdcurarMariana Introduceren tehticaarculuidrept.Analizenecesare,d.Sedcom ibris,Iaqi,199815.Zetu rina,Pdcurar ariana Ortodonlie, ehnica rcului rept,Ed.L1ta,Tg.Mureg, 00016.Zetu rina Long ace yndrom, d.Pim,20031. Sdpoata dentificagi diagnostica anomaliedento-maxilara i sd stabileascaevoiade tratament- identificarea nomaliilordento-maxilare tulburdrialeevolulieidentiEiei i dezechilibre cluzaie)- identificarea auzelorgeneratoare1e nomaliilordento-maxilare- constituireaminimului de explorariparaclinicenecesare iagnosticului realizareamodeluluide studiu ,interpretareortopantomografle)2. Sl fie familiarizatcu metodele$i mUloacele rtodonticeerapeutice lasicegi moderne3. Sd fie informat gi capabil sA indice necesitatea nui meniindtor de spaliu gi a unui aparatortodonticmobilizabilDentru atamentulanomaliilordentNe zolate$i a ocluziei nverse

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  18/48

  Lastabilirea otei ina1e e au n considerare Ponderean notare xprimatenprocente- r6spunsurilea examen colocviu evaluareainal[)- rdspunsurile inale ia lucrbrile practice de laborator- testareaperiodicEprin lucrdri de control- testareaontinuh eparcursul emestrului- activitafle gen eme referate eseuri traduceri proiecteerc.- alteactivitdli pRECZAJI):examenracticAiclinic

  escrielimodalitatea racticdde eva- testepe parcursgi examinare inald

  Estimatiimpul total (orepese cu0 activitdtile are usuntcerutel. Descifrarea i studiulnotitelorde curs 8. Pregdtire rezentdriorale

  Studiu upemanual,uport ecurs 9.PregetirexaminareinaldStudiul ibliografieiminimalendicate 10.ConsultaliiDocumentareuplimentaren biblioteca 11. Documentare eterenActivitatespecific[ depregdtireqi sau LABORATOR 12.Documentare e nternet

  eme, eferate,eseuri, raduceri,etc. 13.Alteactivitdli ...ucrdride control 14.Alteactivitdli ...

  TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 216

  Datacompletdrii:010 Semndturaitularului:Conf.Uniy.Qr. GEORGETAZEGAN./&au_,/

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  19/48

  FI$ADISCIPLINEI

  de evaluare tnald, (E / y /iplinei Ob obligatorie, ploptionuliT - fu"ultutiGTotal ore din planul de Total ore de studiu individualConf.Univ. Dr. LUCIAN LAdisciplina aremai mult

  Facultatea eMedicGa5ei-taraNr.2SdndtateMedicinlDentarl

  Numdrul otalde ore fue semestru) in ptanutde invdidmintTotal c** S P5 l 24 274 * C L _ de aborator.P- sarr ucriridisciplinei

  CunoagtereaNormele de igiend in cabinetul stomatologicAirealizareacircuitelor func$onaleGestionarea egeurilormedicale n cabinetulstomatolosicCunoa$tereanfluentei factorilor de mediu asuprapatoligiei stomatologicegi elaborareamhsurilor deprevenirecursului-Programa analitici1. Necesarulenergeticai organismuiuiumetiopatogenie,tratameotulietetic. ...2 ore2. Proteinele, lucidele,ipidele:compozilia; lasificarea; igestia i absorblia; olul in nutriliegi efectelecarenfei; ecesarulilnicAisursele limentare...3 or93. Vitaminele iposolubile A, D, E $i K): structua chimici gi proprietilile; rol in nutrilie; hipo gihipervitaminozele;ecesarul;ursele limentareiconsecinleleastrotehniei....lrd4. Vitaminele idrosolubile81, 82, B6,812, acidul olic,PP,C): structurahimicl; rol in nuhiliegiefectelecarentei;aliagisursele limentare....2re5. MacroelementeleCa,P, Na,K, Cl, Mg) 9i microelementeleFe, , Fl): rol in organism; fectele portuluiinadecvat,aliagisursele limentare...2 ote6. Laptelegi produseleactate: ompozilia himic6; ipurile deproduseactate; alia;efectele onsumuluineadecvat.amea iprincipaleleroduse incarne: ompozilia;aloarea utritivd; a,tia. .2orc7. Oudle:structura natomicigivaloarea utritiv6;rafia;efectele onsumului eadecvat. egumele i fructele:compozi{ia chimicd gi valoarea nutritivi; necesarul.Cerealele:valoarea nutritivi, prelucrarea; alia.Bduturilealcooliceqinealcoolice:ipuri; compoziliachimic[; valoarea utritivd; absorbiiagimetabolizareaetanolului..2ore8. Cariogenitatealimentelor. mplicareaalimentaliein etiopatogenia ariei dentare.mplicareaalimentaliei

  in boala arodontald....2te9. Linii directoare e realizarea consultanlei utrilionale n medicina tomatoiogicd2 ore10.Poluareaicontaminareaerului....2 re11.Aprovizionareau apbgi condiliiledepotabilitateleapei. ..2 ore12.Conditii gienico-sanitaren cabinetul tomatologic. anagementulepeurilor....2reseminarului laboratorului Programaanalitici

  1. Anchetaalimentare:metodologie, nterpretareaezultatelor...(3 re)2. Metodologiade apreciere stdrii de nutri,tie.. .(3 re)3. Metode de determinarea stdrii igienico-sanitare9i a valorii nutritive a alimentelor...(4 ore)4. Alimentaliagi patologiasistemuluistomatognat.. .(2 re)5. Microclimatulqi aprecierea mbianleisonore ..(3ore)6. Apreciereapoludrii aerului qi determinareancdrcdriimicrobienea aerului, obiectelorgi suprafetelor...(3

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  20/48

  1.8.9. *:ntf_,tr1::;:h:li:alapei otabile.rdicatori,emnificafie,nterpretare...(3re)uuralenra,eanteclE$isterilizarean cabinetultomatologic...(4re)Geltionarea egeurilor.Realizareaircuitelor unclionalei cabinetul

  Cuciureanu , VoitcuM. ChimiesanitarE. uciaripractice.iagi:Lito UMF, 1996.turiUniversitare,003.

  1 .2.3 ../l

  5 .6.7.

  IndreiLL. Ieiena.SGvatv, PetariuFD, Gav6tcc, rnareirr. era"rJr* sip"ologia nurrifionald.agi:EdituraGr.T.popa,KorenH, BisesiM' HandbookfEnvironmental ealthandsafety.BocaRaton: RC pressInc,1996.whitneyEN,cataldoCB,Rolfes R. unae.stanal"Normaiand linicalnutrition. rded.Newyork:WestPublishing omp,1991.fl:qg""*:tt::l,l:-ll":":r.ry"wledge.inutririon.th d.washingtonC: LSr ress,ee6.

  l ' Realizareanui plande mdsuripentru espectareaondiliilor igienico-sanitaren cabinetul tomatologic2. Realizareanuiplandeconsiliereutrilionald3. Evaluareatlrii denutrilieaunuipacient4. Determinareaondiliilordemicroclimatn cabinetultomatologic5' Determinareaivelului de zgomotgi stabilireauoui praode riasuri pentrureducereagomotului n cabinetulstomatologic.

  La stabilireanotei inale se au n considerare Poaderean notareexprimatdn procentela examencolocviu evaluareaina-iE'finale a lucrlrile practiced--iborat6?testareaeriodicdrin ucrdridecontroltestareaontinue semestruluiteme referate eseuri traauceriJproiecteetc.alte modalitatearacticdde evaluarein

  Estimali impultotal (orepesemestru

  Documentareuplimentarin bibliotecaspecificd epregltireLASORATOR 12.Documentaree nternet

  Preedtire ucriri de controlTOTAL ore studiu individual (pesemestru) 75

  SemndturaitularuluiConf.Univ.D+ILUCIANLAURENTruNDREI* t l ' 1_ I ly;rw*FISADISCPLII\{EI

  Datacompletdrii:010

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  21/48

  Denumireaisciplinei MEDTCTNARALA (Mos.z.zlAnuldestudiu Tipuldeevaluareinald E V / C)Regimuldisciplinei Ob- obligarorie,Op- opiionali,F _ acultativd)Totaloredinplanulde nv[ldmAnt Total ore de studiu individual Total ore pe semestruTitularuldisciplinei Sef ucrariDr.POPACRISTINA* Daci disciplina aremai m

  FacultateaeMedicindDentardNr. 5SinitateMedicini Dentard

  +* C- curs,L - activitI$ de aborator,P- proiectsauucrdripractice

  Numdrul otaldeore(pesemestru) in planulde nvilimdntTotal cf* S L P40 I O 24

  disciplineimetodologiei eexaminare linicda bolnavuiui,de nterpretare examenetoi-omptementare;n coput-unui diagnostic cAtmai corect, aprognosticului 9i a indicaliilor de tratament.practiciior profilactice ale bolilor mucoaseio 41e.cursului-Programanalitical. Leziunileelementarele mucoasei rale.Variatii anatomice lenormaluluiprivind aspecful i structuamucoasei..2ore2. Afectiuni eziculo-buloaseeetiologie irala ..2 ore3. Afectiuni eziculo-buloasesociateudisfunctiimunologice..2 ore4. Afectiuni lcerativeeactive i denatura acteriana. 2 ore5. Afectiuni lcerative sociateu disfunctiimonologice .2 ore6. Leziunialbealemucoaseiavitatiiorale reactive i alte eziunialbe .2 ore7. Leziunialbeneepiteliale:andidozeleucoaseirale ..2 ore8. Leziuni osiialemucoaseiavitatiiorale.. 2 ore

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  22/48

  utul seminarului / laboratorului -

  3.Metode e.diagnosticomplementar:numerare,mportantaor . .2 ore' 9mn9si simptomen bolilemucoaseirale.Forme natomo-clinicen bolilemucoaseirale ..2 ore5' Manifestariorale n infectiilebacteriene depistare i atitudine erapeuticaprezentari ecaz...2 ore6' Infectiiviraleorale - manifestari linice,diagnostic, titudineamediculuidentist prezentariecaz .2 ore7. Infectii fungiceorale - aspecte linicesi terapeutice; prezentaide caz. 2 ore8'.Sindroameemoragiparei neoplaziilemalignealeeiernenteloriguratesanguine manifestari ralesiatitudineamediculuidentist prezentaide cai . 2 ore9. stomatiteleuloasei ulcerativen disfunctiimunologice prezentai ecaz . 2 ore10,Leziunilecu potentialdedegenerare alignasi formElede debut n cancerulmucoasei prezentari e caz .. .2

  1.Metodologiaxamenuluilinicsi2. Intocmireaoii deobsewatieiparticularitatilei ...2ire

  11 Metode ediagnosticrecoce le eziunilor eo lazice 2 orei2. Hiperplaziile ingivale.Manifestari lergiceanivelulmucoaseirale ..2 ore

  5.M.A.O.Lewis,R.C.K.Jordan A ColourHandbook f OralMedicine, d.Manson ublishingtd.,20046.J.V.Soames,.C.South4mOralPathology, niversitv ress,Oxford,2005

  1' Burlibaga ' - Chirurgie raldgimaxilo-faciali, dituraMedicald, ucuregti1999pg.356-362;818-826;33-8422. R.P.Langlais,.S.Miller ColorAtlasof CommonOralDiseases,d.LippincottWilliams& Wilkins,199g3' G. Laskaris colorAtlasof oral Diseases:ocketAtlas,Ed. hiemepublishingGroup,19974. Cr.Scully OralandMaxillo-facialMedicine, d.Wrieht,Elsevier cience d.,2OO4

  l . .J .

  Recunoagtereaeziunilormucoasei rale.Cunoagtereaiaplicareariteriilordediagnosticlebolilormucoaseirale.la pacientii cu afectiuni ale mucoasei orale.La stabilireanotei inalese au n considerare Ponderean notareexprimate n procente(Total= 1000/0)

  rdspunsurilea examen (evaluareainald) 50 o/ordspunsurileinale a lucrdrilepracticede abomtor 20 o/otestareaeriodicdrin ucrdridecontrol 2 0 %testareaontinud e parcursul emestrului t 0 %activitelle gen eme referate eseuri traduceri proiecteetc.alteactivita,ti PRECZATD

  modalifatea practicl de evaluare inala: E (tist griD, eiamin?le glald

  cu 0 activiEtile carenu suntceruteEstimali impultotal (orepesemestru) l activitatilorde studiu ndividualpretinse tudentului

  .Descifrareaistudiul otitelor ecursStudiul ibliosrafieiminimalendicateDocumentare uplimentardn bibliotecd

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  23/48

  .p""ifirde regdtire 12.Documentarepe Internet

  Datacomplet[rii: 010 Semndturaitularului:Sef ucrariDr. POPACRISTINA

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  24/48

  FI$ADISCIPLINEIDenumirea isciolinei PSITIIATRIEMD5.1.8)Anul de studiu Tipul de evaluarefinale @ / V / C)Regimul discipiinei (Ob - obligatorie, Op - oplionaid, F _facultativi)Total ore din planul de invSldm0nt Totalore destudiu ndividual TotalorepesemestruTitularuldisciplinei Prof.univ. dr. CHIRITA ROXANAx Daci disciplinaare mai multe semestre

  Facultatea e Medicini DentariNr. 1SdndtateMedicini Dentard

  Numdrul total de ore (pe semestru)din planulde invelimantTotal c** S L P

  30 t4 16

  x* C- curs, - activitelide aborator, - proiect auucriri practice

  tudenruluiuobiectul sihiatriElElatiile eiObiectul sihiatriei i relatiileei inpsihiatrie pentru formarea profesionalaa medicului stomatolog.Orientari generaleprivind examinaieapsihic. Semiologiaclinica a psihiatriei. Explorarea unctiilor de cunoastere; xplorareaunctiilorafective,a functiilor loluntare. Semiologia omportamentuluii a personaiitatii.Explorarilein examinareapsihiatrica. Valoarea cunostintelor de semiologie psiiriutrica pentu asistentaCriteriiledeclasificare bolilorpsihice onform istemelor e clasificareCD 10 si DSM IVTR.Elementeeemiologie,diagnosticsi asistentan sindroamele sihice fara destructurareaapacitatiicritice aevroze,sihopatii, ligofrenii. Elementede etiopatogenie,emiologie, iagnosticsi asistentanfective,chizofrenii,sihoze eliranteronice.Clinica i atitudineaerapeutican psihozele eetiologie raumatica,oxica nfectioasa.ulburarile sihicenemiologia linica,conduitade asistenta i valoarea orpentru practicaasistentei tomiologice.e involutie, psihozelede involutie si dementele.Comportamentul linic si regulileatitu;iniin cursulasistenteitomatologicen aceste azuriUrgentelesihiatrice. rizelede agitatie siho-motorie.uto-si heteroagresiunea.onduitele easistentaun cadrulpracticiistomatologice.de socio-psihiatri,.organizareasistentei sihiatrice.Principii deprofilaxia si recuperare. xpertizaAtitudinea psihoprotectiva iferentiata n cursul asisientei tomatologice upacriteriulsi stadiului eevolutie boliiutul seminarului laboratoruluiParticularitatilexaminarii linicea bolnawlu

  clinica.Examenullinic. ntegrareaxp]orariloreaparatei sistemen examinarealinicadeosihiatrie.

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  25/48

  2) Particularitatil.*u*inupsihoze.,) t"ij5tl,,1"";";3::ff1[:,;|"lor de explorariparaclinice enrruprecizarea iagnosticului eeg,pes,4) Tulburaripsihicesimp-tomaticele unor boli viscerale integrarea atelorde explorarihematologice,_. biochimice,euroradiologice,erologice prinofogl""j.5) Particularitatilinice n gerontopsihiatrie.itcootis"mui particuraritatilinice,efecfuarearocedurlordeu';:int:lfit"o" intervsntie n urgentapsihiatrica;elemente racticede competenta xperrizeimedico{egalea :#"TilT:H:i::l l:.::bl::9'::::":yl,Ti".de raserviciurrriajrspitalurui,bornaviloreniti enrru;:l'J*fi:ffXtJihfJjff'ffi;l".mensihiatricu"uuineture iomatorogie",pit"r"l,i-iiiJ;il,t":",ff

  l. Roxana hi.iia,20consranla,SBN973-g46_47-x2' Roxanahirild,v, chirile'A Papari,2002: anualdepsihiatrie linica9ipsihologiemedicali.Edit.Fundaliei- Andrei aguna,onstanla,3TOag.,ISBN 73-8146_45'_33' AndreeaSiivanaSzalontay,-oxanachidta, cristinel $tefEnescu,asile chirild: Note gi seminariide. psihologiemedicali,Edir'raSedcomlibris,ipg.,ISBN97g_g73_67 -224_2i:*::f gq:i?:.u; _liTlllt flp,.:i.l: l'.ui"i"i",* cosmovici,002:ap.rr. elaliasihologieedicaldsihiatrie.llfrStg aersiniarrie,v;r.r,v. u',iia,l.,pJia"oj.ffi;i.ffi;.ffiXi.:ru;il'J:m"f,;pp.27 71, SBN973-8 46-6 51. Examinarea olnanrlui psihic;particularitdlide conduita n cadrul nterviului clinic.2' Urgentelepsihiatrice.Crizele.deagitatiepsiho-motorie.Auto- si heteroagresiunea.onduiteled.easistenta uparticularitati n cadrulpracticii stomatologice.3' Proceduri e-intervenliei regulide atitudine sihoprotectivin cursulasistenleitomatologiceupdcriteriulformeigistadiului eevolutie bolii osihice.

  La stabilirea otei inale se au n considerare Ponderea n notare exprimatd n procenterdspunsurilea examen colocviu(evaluareainald)rispunsurileinale a ucririlepractice e aboratortestarea eriodicl prin lucrlri de conholtestarea ontinul pe parcursulsemestruluiactivit6lile gen eme referate eseuri kaduceri proiecteetc.alteactivitaliPRECZATD

  rall)Estimali impultotal(orepesemestru) l activitdtilordestudiu ndividualpretinsEltudentuiii-' (completatiu 0 aclivitedle arenu sunl. erute

  .Descifrareaistudiul otitelor ecurs 8. Pregdtireprezentdriorale

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  26/48

  2. Studiudupdmaiual,suportde curs 15 9.Pregdtire xaminareinald 53. Studiulbiblio$afiei minimale ndicate 0 10.Consultalii 54. Documentareuplimentardn bibliotecd 0 I 1.Documentaree eren 0J. Auuvrtare spectllca oe pregaureIiEMINAR gi/sau LABORATOR 0 12. Documentarepe Intemet 56. Realizareeme, eferate,eseuri,raduceri,etc. 0 13.Alteactivitdli ... 07. Pregdtire ucrEri de control 0 14.Alteactivitiiii ... 0

  TOTAL ore studiu ndividual (pesemestr$ 45

  Datacompletdrii:010

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  27/48

  FISADISCIPLINEIDenumireaisciolinei TEHNOLOGIADEPARTIALEA(ITA]RI],LIZAREA PROTEZELORADJUNCTLICESISCHELET,A.TEvlDs I q) EAnul destudiu f/ Semestrul t1 Tipul de evrluaref inald(E/V/C) ERegimul isciplineiOb- obligatorie, p - oplionuti," - fu*truriu4 ob Numtrrul de credite 3Total ore din planul de nvdtlmdnt 42 Total ore de studiu individual 63 Total ore pe semestruTitularuldisciplinei Conf.Univ. Dr. ANCA VITALARIUx Dacd isciplina remaimultesemestree

  FacultateaeMedicindDentardNr. 8SendtateMedicindDentari

  Numirul total de ore@esemestru) inplanulde nvi{imintTotal c** s L P42 I ) 27** C- curs, - activitdli e aborator, - proiect auucrdri practice

  isciplineiAcumulareade date eoreticeSipractice referitoare la tehnologiade realizare a protezeloradjunctepar,tiale$iprotezeloradjuncte parliale scheletate;Racordareaa noile achizitii in domeniucursului-ProgramanaliticiProteza arliald crilici: elementeomponente,lgoritmulehnologic e ealizare.....2tede realizare modeluluipreliminar,aportamprenteindividuale,a modelului unclionalgiaeocluzie.Realizareaachetei rotezei djunctearuale.....2reachetein proteza initd.Tehnicide eoptimizare protezei.Tehnici altemative erealizarea4iale crilice.......2reProteza a4ialdscheietati:elemente.componente;isteme peciale e menlinere, prijingi stabilizare.....2reAlgoritmul ehnologice ealizare protezei arliale cheletateu crogeteumate......2reerealizareaprotezeiparlialescheletateusisteme peciale e menlinere i stabilizareompozittr)cheletatduscheletemetalic,inmaterialeermoplastice.....2reseminarului laboratorului ProgramaanaliticiRealizareapofiamprenteiindividuale.Realiz*eamachetelelordeocluzie.....4oreodelelorunclionale u macheteleeocluzien simulator.......3reRealizarearogetelorin sirmd cervico-ocluzalicewico-alveolar).......4reTehnologia ealizdriimachetei rotezeiadjuncte arlialeacrilice.Transformareaachetein protezl fnit6remodeluluide studiu a paralelograf. rasarea esignului cheletuluimetalic.Pregltireamodelelordepentru upiicare......4ree rcalizare modeluluiduplicat (demonstralie)Realizarea achetei cheletuluimetalicAientru mbalare.......4reTransformarea achetein scheletmetalic demonstatie) irealizarea omponenteiemetalice protezeire

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  28/48

  1. CLINICA $I TERAPIA PIERD DESUBSTANTA EDENTTA ARTIALANTnTSA-. omANorina,BurluiV - Ed.Apollonia,19992' TELESCOPAREA TERAPIAED \I1Try-I PARTIALENTINSE.FOMAOriNA,d.APOIIONiAAqi, OO23.POLMERZAREAN STOMATOLOGIE.ihaiRo;ii*, oodneratu Ed.Brumar. 000l. Tehnologiade realizare

  La stabilireanotei inale se au n considerare Ponderean notareexprimati in procentela examen colocviufinale Ia lucrdrilepracticede laboratorlucrdride control- testarca onlinue semestruluiteme refente eseuri traduceri- alteModalitatea practicd de evaluare frnald

  descriptiva, testgrild si probapracticaprin examinare raliEstimaliimpul total (orepes"mestrucu 0 activit itile cale nu sunt cerute

  3. Studiul ibliografieiminimalendicate. Documentare uplimentari n bibliotecd5. Activitate specificdde pregdtireSEMINAR $i/ sau LABORATOR i2. Documentare e Intemet. Pregltire ucriri de control

  TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 63Datacomplet[rii: 010 Semndturaitularuiui:

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  29/48

  FI$ADISCPLINEIdisciplinei CLINICA SI TERAPII rEf,icHENTATIEI PARTIALINTINSE.PRO:ELETATA(MD 5.1.i0) TEZA

  de studiu Semestrul u Tipul de evaluaref inal i(E/ V/C)isciplineiOb- obligatorie, p - oplionali,F - fa",.ltari"d) ob Numdrul de credite t2oredinplanulde nvetdmant t45 Total ore de studiu ndividual 247 Totalorepesemestru 145

  disciplinei Prof. Univ. Dr. NORINA FORNA* Dacddisciplinaaremai multe semestre e

  Medicina DentaraNr.10SanatateMedicinaDentara

  Numirul total de ore (pesemestru) inplanulde nvi{imAnt0Total c** S L P

  145 100

  ** C- curs, - activit6lide aborator, - proiect au ucrlri practiceisciplinei1. deprindereae catrestudentametodelormoderne e evaiuare linica siparaclinicaapacientuluiedentatpartial ntins cuantificatprin indici, formatcomputerizat2. stabilireaecatre tudent unei entative eproiect,cu alegereaolutiei eelectie3. cunoasterealgorifinuluiclinic de ealizare protezariloreurgenta(protezeleartialacrilice)4. cunoasterealeoritmuluiclinic derealizare a orotezelorscheletateanaliticaedentatieiartiale ntinse. Anatomiaclinica a edeniatiei artiale ntinsepentrusuportulodonto-i muco-osos.abloulclinical edentatieiartial ntinse.Evolutia, omplicatiile i formele liniceaieore.Examenul linic n edentatiaartial ntinsa.Examenelearaclinicen EPI; Diagnosticuln edentatia artial..2ore ontraindicatiileratamentuluirin proteze artialmobile;Mijloaceprctetice tilizaten tratamentulartiale. rincipiiale ratamentuluin EPI:profilactic; urativ;biologic;ergonomic..2orePrincipiide ratamentn EPI ..2ore:BIOMECANIC: tabilitateatatica protezelor obile; tabilitateainamicaaprotezelor obileBIOMECANIC : fortele care actioneaza supraunei proteze; endintelede dislocarea protezeiorsi mijloace eneutralizareijloacelorroteticecheletizate.. 2 ore. Seileacriiice;o Conectoriprincipalimaxilari;mandibulari;i'iloacelorroteticecheletizate:o Conectoriecundari:

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  30/48

  r. FJementeementinere, prijinsi stabitizare;xade nsertie;T.Elementeementineresprijinsi stabilizare..2 ore- crosetesistemice-sistemulNey;sistemulRoach8.Elementepecialeementinere,or,:inXffiiiorllllll.,or"o Indicatii, contraindicatii, lasificare:

  o Sistemeleconjunctoare:elescoparea;ulisele;bareler Sistemele isjunctoare imple;r Sistemeledisjunctoareartiiulate: fara sistem de revenire; cu sistemde revenire;9. Algoritmul clinicotehnologicde realizarea protezeischeletate...2 ore10' Posibilitati terapeuticen edentatiapartiala de clasa .II ,[I,IV Keruredy(varianteclinice si posibilitati modemede tratament) ..2oreseminarului / labor4torului - programa analitica1.Examenullinic n edentatiaartialntinsal? ore2. Evaluareaabloului linical edentatuluiartialntinsprin ndiciclinico-biologici...4 ore3. Completareaormatului lectronic foii deobservatie..4ore4. Interpretarile xamenelor araclinicen EpI:. Examene enerale,oco_regionale,ocale; ..4 oreo Studiidemodel. .. 4 oreo Examenulradiologic-retro-dento_alveolare- ortopantomografie- tomografie TM ... 4 oreo Examenemorfologice morfopatologice;itoexfoliative;bacteriologice ;o EMG,kineziomandibulografia,natofotostaticgnatofonic .. 4 ore5.Diagaosticuln EPI. ntocmirea lanuluide ratimentn EpL ..4ore.Etapele lanului e ratamentpregatireaenerala,oco-regionalai locala especiica ..4 ore.Pregatireaocalan EPIspecifica esuportulmuco-osos...4 ore.Pregatireaocalan EPIspecifica esuportul donto-parodontal..4 orePrctezatea artialamovibilascheletizata;Elemente omponenteetapede realizare . r2 oreo sei,conectori..3 oreo crosete-.3ore;. etapeleealizarii linco-tehnologice..3ore;10.Protezaefinitiva,mixta ...4 ore) over-lay(...4 re),compozita(telescop,axe, apse,magneti)...gore);I l.Stomatopatiilearaproteticen EPI(evaiuarelinica, araclinicaiagnosticul,lanuide ratamenQ..4 orel2.Optimizarearotezelorartialamovibile crilicescheletizateevaluarelinica,paraclinica,iagnosticul,lanulratament):..8 ore. Captusirearotezelorartialamovibile;o Inlocuireadintilor in proteza;. Fractu{areacrosetelor,protezelor;o Echilibrareaociuzala;13.Dispensarizarean EPIsi tratamentulostprotetic..4 ore14.Posibilitatierapeuticelasice i modernen edentatial.I, II ...4 ore5.Posibilitatierapeuticelasice i modemen edentatial.I[, tV, implanturi ..4 ore6.Posibilitatierapeuticelasice i modeme ndentatiaubtotalacl V, VI Aplegate; (varianteliniceside ratament)...4 ore

  .CLINICA $I TEP"APIA DENTATIEIPARTIALENTERCATATE TouSE'i@Apollonia"aqi, 001,SBN973-9333-65-6.'CLINICAL GUIDE - LINES AND PRINCIPLESN THE T}IERAPY OF PARTIAL EXTENDEDEDENTATION"-or English anguagetudentsNorinaFoma,V. Burlui,Editura Apollonia",agi,2001, SBN973-9333-67-2.N TNETANTSNTULEDENTATIEIP

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  31/48

  capitolul18- Tratamenruldentaliei arliare intinse a tinefi,pg. 69 -743,2003*CLINICA $I TERAPIAEDENTATIEiPARTIALENrnqSe" -VasileBurlui, iorina Forna,EdituraApollonia,SBN:3 933390-7,asi,20047.EVALUAREA STARII DE SANATATE AFECTATEPRINEDENTATIE,NorinaFoma,EdituraDemiurg,2007 SBN9

  sBN973-9333-6.

  Ex-ame1linic si paraclinical pacientuluiedentat artial ntins.Diagnosticplande ffaurment.Algoritm clinic derealizareauneiprotezarischelitateutilizind ca elemente ementinere, prijinsicrosetele.La stabilirea otei inale se au n consid.erare Ponderean notareexprimatd n procente

  rdspunsurilea examen colocviu(evaluareainald)rdspunsurile inale la lucrdrile practicede laboratortestareaperiodicdprin lucrdri de controltestarea ontinudpe parcursulsemestruluiactivitelile genteme / rcferate eseuri traduceri/ proiecteetc.alteactivitsli (PRECIZATD

  modalitatea racticdde evaluare rnaldE/v: examenpracticoral, eiamen teoreticscrisEstima,tiimpul total (orepesemestru) lactivitaflordestudiu ndividualpretiniestodenttfi

  (completalicu0 activit[tile carenu suntcerute)Descifrareaistudiul otiielordecurs 28 8, Pregdtire rezentiri orale I4Studiu updmanual, uport ecurs 84 9. Presdtire examinme finald 28Studiul ibliografieiminimalendicate I4 10.Consuita,tii t0Documentareuolimentardn bibliotecl I4 I 1. Documentare e teren

  specific[depregitiresi/sau LABORATOR 28 12.Documentaree ntemet 10eme, eferate, seuri, raduceri,etc. 48 13.Alte activitii{i ..ucrdride contr

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  32/48

  Denumireadisciolinei oRL(s.2.13)Anul de studiu Semestrul I Tipul de evaluareinal5(E / V / C) ERegimul isciplineiOb obligatorie, p op iona16,_ acultative) ob Numdrul ecredite 4?otal ore din planul de invdldm6nt 5 1 Totalorede studiu ndividual 75 Totalorepesemestru ) lTitularuldisciplinei Sef ucrariDr. LTIMINITA RADULESCU+Daci disciplinaaremaimultesemesne estu

  Facultatea e MedicindDentardNr. 2SdndtateMedicindDentard

  Numarul otal de ore(pesemestru) in planulde nvitdmantTotal cf* S L P

  f I .\ ' 2'7

  +* C- curs,L - activitili de aborator,P- proiectsau ucriri practicebiectiveledisciplineiSe urmEre$te a studenlii sd cunoasci.principaleleaspecteale patologiei ORL; tedtoriu d; ganite cu celtomatologic.De asemeneae doregtensugireade cdtre studenli a manevrelorde examinme linici in ORL siunoa$tereatitudiniin cazulwgenlelor RL, unelbntahitechiar n practica tomatologicd.ontinutulcursului-Programanaliticil. Afecliunile inflamatorii ale faringelui. Indicaliile 9i contraindicaliile adenoamigdalectomiei. rcmaliiaumatismele,ulburdrileneurologicearingiene.Tumorilebenigne9imaligne aringiene. 2 ore)Inflamaliile gi traumatismelearingiene.Tumorile benignegi maligne ale laringelui. Patologiade lumenaraheei.2ore)Afecliunile inflamatorii ale nasului gi sinusurilor patalateronazale.raumatismele inosinusale,epistaxisul,desept,hematomul eptal.Tumorilebenigne imaligne inosinusale.2 ore)Afecliunileurechii exteme.Afecliunile urechii interne.Afecliunile wechii medii. Patologiasistemului2ore). Patologiaegiunii ervicalecuexceptiairoidei).Urgenle torinolaringologice.1ora)seminarului / laboratorului - Programa analitici

  1. Foaiade observagiei instrumentarulORL. Metodede nvestigare faringelui.Semiologia aringeiui 4 ore)Metode e nvestigarenasului i sinusurilor. emiologiainosinusald3ore)Metodede nvestigare aringelui.Semiologiaaringelui.Conduitan dispnee4 ore)Metodede nvestigare regiunii cervicale.Diagnosticulpozitiv gi difereniial al adenopatiilor ronicecervicaleore)Metode e nvestigareurechii. emiologiarechii4ore;Conduita in sAngerareanazald, laingiand, esofagiand,otic6. Conduita in corpii strdini faringo-esofagieni,raheo-brongici,azali,otici (4 ore)Conduita in arsurile cu substanlecorozive localizate la nivel faringo-esofagian, otic. Conduita in surditateaConduita n vertiju l acut(4 ore)l. DanMarnr, uminitaRadulescu GhidpracticO.R.L..

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  33/48

  ]. lan Ma4u,LuminilaRddulescuCompendiueOtologie3. DanMa(u, LuminilaRddulescuCompendiueRino-faringo-laringologie4. Dan Martu - Otology5. DanMarur,LuminitaRadulescu Rhino-CompetenfeConholul pistaxisuluiManevre implede asigurare functiilor vitalesi de eliberare caiioraeriene uperioareDiagnosticuliferential l adenopatiilorervicaleicul si tralamentul apneeiobstructivede somnLa stabilirea otei inale se au n considerare Ponderean notareexprimate n procente

  la examen colocviu(evaluareae finale a lucrdrilepracticede aboratorlucrdri de control- testarea ontinu[ semestruluiteme refente I eseuri traduceri /- alteactivitaii PRECZATI)ieti modalitatea icdde evaluare inali EIV:

  Lucrarescrisddescripdva i testgri15practic ExaminareoraldEstimali timpul total (orepe(completalicu 0 activitElilecarenu suntcerute)I . Descifrareaisrudiul otilelor ecurs z) - iqg4 fe ple4ent[riorale 02. Studiudup.4manual, uportde curs 25 9. Pree6tirexaminareinal[ 53. Studiul iblioglafieiminimalendicate 5 10.Consultalii 54. Documentare uplimentardn bibliotecl 5 11.Documentare e teren 05. Activitate specificddepregdtireSEMINAR si / sau LABORATOR 0 12,Documentare e ntemet 56. Realizare eme, eferate, seuri, raduceri,etc. 0 i3. Alte activitdli ... 0Z Pregdtireucrdri de control 0 14.Alte activitdli ... 0TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 75

  Datacompletirii: 0i0 Semnaturaitularului:

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  34/48

  FI$A DISCPLINEIDenumireaisciolinei DIETETICA SI NUTRITTE MD s.2.14)Anul de studiu Semestrul I Tipuldeevaluareinal[ (E / V / C) ERegimul isciplineiOb- obligatorie, p- oplionala, - facultarival Op NumIrul decrediteTotal ore din planul de invdlImdnt I4 Total ore de studiu individual 2 1 Totalorepesemestru 14Titularul disciplinei Conf.Univ. Dr. LUCIAN LAURENTru INDREI*Dacidisciplinaaremaimu1tesemestredestudiu,secompleteazEcat@

  MedicinaDentaraNr. 10SindtateMedicinaDentara

  Numirul total de ore(pesemestru) inplanulde nvdflmAnt0TotaI c** s L P

  I4 I4

  tE C- curs,L - activitA.ti e aborator,P- proiectsau ucriri practicebiectivele isciplinei

  nsusirea rincipiilor e ealizare unuiregimalimentarchilibratontinutul ursului-ProgramanaliticaEvolulia obiceiuriloralimentare.Reguli de conduitl ...2 oreGastrotehnia rincipalelorgrupedealimente.Modificdrile suferite n cursulprelucririi culinare . .4 orePrincipii de realizarea unui regim alimentarechilibrat. . .2 oreRegimurialimentaren principaleleafecliunistomatologice..4 orePrebioticegiprobiotice.Alimente modificategenetic . . oraAditivii alimentari....1 ordi. lndreiLL. Igienn.Sinteze idactice.agi:Casa eEditur6Venus, 005.2. KorenH, BisesiM. Handbook f EnvironmentalealthandSafety. ocaRaton:CRCPress rc,1996.3. WhitneyEN, Cataldo B, RolfesSR.UnderstandingormalandClinicalnutrition. rded.NewYork:WestPublishingomp, 991.4. ZieglerEE,FilerLJ. Present nowledgen Nutrition.7thed.Washington C: ILSI Press, 996.Competenteealizareanui programde consiiierenutrilionaldpentruun grup intiCunoagtereaehnicilor egastrotehniearepermit ealizareanuiaportalimentar ptim

  La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea n notare exprimatd n procente(Total= 100%)rdspunsurilea examen colocviuevaluareainald) 80

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  35/48

  rdspunsurileinale a lucrIrile practicede aboratortestareaeriodiclprin ucr5ridecontroltestareaontinudeparcursulemestruluiactivititile gen eme refetate eseuri traduceri proiecteetc.alteactivitetiGRECZATD

  i modalitatearacticd eeualuareinalaEFlluffif;GEJGstEstimaliimpul total (orepesemestru)i cu 0 activithtilecarenu suntcerute

  . Descifrareaistudiul otilelordecurs 8. Pregdtire rezentiri oraleStudiudupamanual,suportde curs 9. Pregdtire xaminare inali

  ibliografieiminimalendicare 10.Consultaliiupiimentarin biblioteci 11 Documentare e teren

  Activitate pecifichepreg6tiresi / sau LABORATOR 12.Documentaree nternetRealizare eme, eferate, seuri, raduceri,etc. 13.Alte activit[fi ...Pregdtireucrdri econtrol 14.Alte activitdti ...

  TOTAL ore studiu ndividual (pesemestru) 21

  Datacompletlrii: 2010 Conf.Univ."fr. LPCFN LAIJRENTiU INDREI

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  36/48

  e

  FI$ADTSCPLINETDenumireaisciplinei URGENTEORL (MD s.2.14)Anul de studiu Semestrul L Tipul de evaluare inala (E / V / C) ERegimul isciplineiOb- obligarode, p -oplionala,F-facrrltativd) Op Numirul decrediteTotal ore din planul de invblimdnt t4 Total ore destudiu ndividual 2 1 Total orepesemestru t4Titularuldisciplinei----;-r'':;; r:^^ Sef ucrariDr. LIIMINITA RADULESCUDacddisciplinaate mai multe seme

  Medicina DentaraNr. 10SdnltateMedicinaDentara

  Numirul totalde ore(pesemestru) inplanulde nvifimAnti)Total c** S L P

  I4 14

  x+C- curs,L - activilAlide aborator, - proieit sau ucriri practicebiectiveledisciplineistudentilor cu urgenteleoRL cu influente asuprasistemulqi stomatognatontinutulcursului-Proqramanalitica1. Ittsufici.nla2. hrsuficienlaespiratoriecutd ecauziobstruciivda adult3. .Urgen1eleemoragice4. Urgenleleinfeclioase5. Paraliziaaciall,6. Surditatearuscnstalatd7. Sindromul estibularcutoeriferic

  DanMartu,LuminitaRadulescu GhidpracticO.R.L.,DanM0rfu,LuminiiaRddulescuCompendiueOtologiel .2.

  La stabilirea otei finale se au n considerare Ponderea n notareexprimatl in procente(Total= 100%)r[spunsurilea examencolocviu evaluareainald) 80rdspunsurileinale a ucrdrile ractice e aboratortestareaperiodicb prin lucrdri de control

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  37/48

  testareaontinud e parcursul emestruluiactivitiitile genteme / referate esewi / traduceri / proiecteetc.alteactivit[li(PRECZATD

  de evaluare inald E/V: lucrare scrisi (testEstima itimpultotal(orepesemestru)alactivitetilordefficu 0 activit5tiiecarenusuntcerute

  1.Descifrareaistudiul otilelordecurs 8. Pregltire prezent[ri oraleStudiu upnmanual,uport e curs 9. Pregdtire examinare inalIStudiulbibliografieiminimale ndicate 10.Consultaiii

  uplimentari n bibliotecI i 1.Documentaree erenActivitate specifici depregdtiresi / sau LABORATOR 12.Documentare e Intemeteme, eferate,seuri,raduceri, tc. 13.Alte activitdli ...ucrlri de control 14.Alte activitdli ...

  TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 21

  Datacomoletirii: 010 A RADULESCUSemndruraitularului:Sef ucrad Dr.

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  38/48

  FI$ADISCPLINEIDenumireaisciplinei ,ITATEA VIETII CORELATA CU SANATATEAbMA(MD 5.2.14)Anul de studiu nestrul * I Tipul de evaluarernale E i V i C) ERegimul disciplinei (Ob - obligatorie, Op - oplionald, F _facultativd) Op Numdrul de crediteTotal ore din planul de invd 6m6nt 14 Totalore de studiu ndividual 27 Total orepesemestru 1 tTituiaruldisciolinei Conf.Univ. Dr. STELA CARMENHANGANU* Daci disciplina are mai multe semestr

  Medicina DentaraNr. l0SAnAtateMedicina Dentara

  Numirul total de ore @esemestru)dinplanulde nvi 5mAnto

  Total c** s L Pt4 t4

  x* C- curs,L - activit{i de aborator,P- proiectsauucrdripractice

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  39/48

  disciplineid9. 6trestudenlia principaleloraspecteeoreticegipracticeprivind impactulsauatatiioraleasupravietii indivizilordin comunitate.corelatieidintre sanatateralasi calitatea ietii prin evaluareaimensiunilor linice psihologice ianalitica1. Calitateaietii,stil deviata 2 ore- tnFoduCere;- istoric- definireaermenilor;- realizari.2. Modeledesanatatei boala 2 ore- modelulconceptual e evaluare sanatatii rale.3. Metodologia valuariistariidesanataterala 2 ore- instrumentee masura;- masuratorispecifice;- dezvoltareametodelor emasuaf,e starii de sanatate rala n clinica.4. Profilul calitatii vietii - 2 ore- propria ersoaaafizic,psihologic,piritual);- legatura ufactorii demediu fizic, socal,comunitar);- atingereaobiectivelorpersonalesperante,spiratii);- influenteleculturale.5. Masurareaalitatii ietii - 2 ore- indicatori pecifici.6. Relatiadintrecalitatea ietii si sanatatearaladinounctde vedereal:- 2 ote-practiciimedicinei entare;-cercetariitiintifi e;-promovariisanatatii raleprin educatie.7. Evaluareaalitatii vietii in relatiecu sanatatearala a diferitegnrpepopulationale: 2 ore- persoaneulnerabile;- bolnavi ronici:cu dizabilitati.etc.

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  40/48

  BibAdulyanonS and SheihamA; Oral loir, .hapelHill:Univercity of NorthCarolini: DentalEcologt;1997.t fli:iiirft LockerD: Do ltem weigtrts matterl an-asr"rrln"ot uriog tn. oral health impact profile. communityDentatHeatth lgg7,3' AllenPF McMillanAs andLocker D:An assessmentf the responsivenessf the oral Health mpactprolile in a clidcal triat. corrmentOralEpidetniol001, 9:175-g2.4 Allen PF andLockerD: A modified short ver$ion of the oral Health rmpact profiIe for assessing ealth related qlality of life indentulous dults.1, J prostho2002,15t446450.5' AllisonPJ,LockerD andFeineJS:Qr.ralityof tife: a dynamiccorNtruct ,Socirlscie, ceandMedicine lgg7,4lt22l-230.6 Allisor PJ,LockerD' JokovicA aqdslua" c' a c"ossi"uttuiJii"iy "i oi"r Hu"nl yattes. J Dent Ris tbsg,ir;rsa3-ry+g.T Atchison (A andDolanTA: Developmentof the Geriatric otui idttl .c,rr"rsm"n hdex. J Dent Educ 1990, 4:680-6g7,8 cohenLK: The emerging ield of oral.heatth-relatedquality ;iiii;;il;;". .*" ^rch. bt. Measuringorar ieahh and qualityof tife E;3itd

  "b:::J:* S2.y:,::*:,y "IN:" ?"?tina: chapetHiti: u,iJii,y,ji,in c-otina. DentatEcotosr;iee7.)t Lusnrng , Snerham andMaisels : Developing ocio-dentalndicators-he social mpactof d;ntal disease.omnunityDentalHealth1986.3:3- l? .10. Fitzpatrick R, Fletcher A, Gore D, SpiegelhalterD and Cox D:assessment.MJ I 992,305tl0i 4-IO7i . Quality of life measuresl health care. : Applicatiotratrd ssuestl l .12.

  13.14 .15.l o _17.18.19.

  2'7.28.29 .30.

  34 .J J-

  GiftH, Reisine andLarach : Thesocialmpactof detrtal rdbleE ^ndyisitts. mJ p bticHealth ggg,82ttl63-l 168.LockerD: conceptsof oral health' disease nd the quality ;f life. lN Measurihgorql heahhanaquatity 7 tife naitiiiy: stadeGD.chapelHill: UnivasityofNofth Carclina:DentalEcolos:ll-i4.LockerD: Theburdenof oral disordersn a polulation of older llu]rs.Commuhityentatteakh 1992,9.1og-124.LockerD andslade GD: Association etweetdinical and subjective ndicatori of oral healthstaius n an older adult populatioa.Gerodontologt994, l: 108-l 4.LockerD andMillerY: Evaluation fsubjective ralhealth tatus [dicators. parlic HealthDent lgg4,54116.7-176.lockerD: Measuring ral health:A conceptualramework Con unity DentalHealth 9gg,5:3_lg.LockerD: Sociafand Psychological onsequencesf oral disorderis.ni Tumingsttategt into actioh Editedbyt Kay EI. Manchester:EdenBianchipress; 995.LockerD: Issuesn measuring hangen self-perceivedralhealthstatus, omm entOralEpideniot gg8,26t4l4j.LockerD andSladeGD: Oral healthand qualityof life amongolderadults:theOral llealth impact profile,J CanDentAss 993,59:g3G844-20. Locker D aad Jokovic A: Using subjective oral health statusEp den io 1996,24 398402. indlcators to screen for detrtal care in older adults. Comm Dent Oral

  Ats1995,273159-65.36. World HalthOrganisation:lternational classificationof impairments, disabilities and hatrdicaps.Gmeva: Ilorld HealrhOrganisation1980.1. Cunoagtereaimensiuniloralitatiivietii n functiedestahrsulanatatii rale.2. Mdsurareandicilordecalitate ivietii.

  2l ' LeaoA andSheihamA: The deYelopmertof a socio-dentalmeasureof Dental Impacts otr Daily Llying ComhuhityDenta Heatth 1996,13t22-26.22. LeaoA andSheiham : Retation etrYeetrllnicaldentalstatus nd subjectiyempactson daily iving,"/DentRes 995,74140g-1413.23. NikiasM: Oral diseasend hequalityof llie. An J publicHeatth g1',:/1ttt-12.24. Reisine : Dentalhealthandpublicpolicy:Thesocial mpacrofdentatdisease.mJ PubticHealth 1985,74t27-30.25. Reisine T,Fertig , Weber andLederS: Impactof denal conditions npatientsr ualityof life, ComnDentOralEpidemiol9g9.l:t t-I0 .26. Reisin andLockerD: social'psychologicalnd economicmpactsof oral conditions ndtreatments,n: D iseasereventionndoralhealth tohotiotl st edition, dited y: Cohen K GiftHC,Copenhagen: nksgaard;1995:33-72.SladeGD andSpencer "l:Developmentnd evaluatiolofthe Oral Itealth mpactProfile,CommunityentHeatth 9g4,l1r3-1l.SladeGD,SpencerJ, LockerD, HuntRJ,Strauss P andBeckJD:Variations n the soci.I mpactof oral conditions moEg lderadultsin SouthAustralia,Ontario,and North Caroli[a. J DehtRes 996.7'tl439-t450.SladeGD:Asessing hangen qualityoflife using he Oral Health mpactProtile.ComnDentOralEpidenio 1998,26-52-61.SladeGD: Derivationand validation ofa short-form oral health mpact profile. Corlm Dent Oral Epid;miot lgg'1,2StZB4-2g0.Slevin ML, PlantH and Llnch D et al.'.Who should measurequality 0f life, the doctor or the ptJienf British Joumal of Canca. l9gg,57:109- l12.Sheiham , Steele G,MarcenesW, TsakosG, FinchS andWalls AWC: Prevaletrce f impactsof detrtalatd oral disorders nd theireffectson eating amongolder people;a lational survey n Great Bfitairr. CommDent Orul Epidenio 2001,281195-203.StreinerD andNomanG: . Healthmeasurementcales:a practical guide o their developtnent nd useOrford: OpehUtziversiEprcss; lggg.Wilson B andCleary D: Linkiugclinicalvariablesvithhealthrelateduatityoflife:a conceptualmodelof patie\t c,utcomes.An Med

  La stabilirea notei finale se iau in considerare Ponderea n notare exprimate n procente(Total: i00o/o)rdspunswile la examen colocviu (evaluarea inali) 80

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  41/48

  rhspunsurilemalea lucr6rile ractice e aboratortestareaeriodicdrin ucraridecontrollestareaontinudeparcursulemestruluiactivitdlile genteme referate eseuri traduceri/ proiecteetc.alteactivititi (PRECIZATI)

  de evaluare inali E/V: lucrarescrisd testEstimaliimpul total (orepesemestru) l activitatilomcu 0 activitatile are u suntcerute)

  9istudiul otilelordecurs 8. PregdtirerezentariraleStudiu up[ manual,uport ecurs 9. Pregdtire xaminare inald

  bibliografieiminimale ndicate 10.ConsultaliiDocumentareuplimentar[n bibliotecd i 1.Documentaree erenActivitatespecificd epregitiresi / sau LABORATOR i2. Documentare e luternet

  eme,eferate,seuri,faduceri, tc. 13.Alteactivitali...Preg6tireucriri decontrol 14.Alte activitili ....

  TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 21

  Datacompletdrii:010 SemndturaitularuluiConf.Univ.Dr. ST ARMENHANGANU

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  42/48

  FI$A DTSCPLINETDenumirea isciplinei ANATOMIAIMAGISTICAA EXTREMITATII CEFALICE

  | , , (MD5'2'14)Anul de studiu Semestul * I Tipul de evaluarefinald (E lV I C) ERegimuldisciplinei Ob - obligatorie,Op - oplionald,F _ acutativd) Op Numdrul decrediteTotal ore din planul de invdidmant T4 Total ore de studiu individual 2 l Total orepesemestru I4Titularuldisciplinei Conf.Univ.Dr.MIHAELAPUISORUt Dacddisciplinaaremaimultesemestre

  MedicinaDentaraNr. 10SdndtateMedicinaDentara

  Numirul totalde ore(pesemestru) inplanulde nvi(imint0Total c** s L P

  t4 14

  ** C- curs, - activite,tie aborator, - proiect au ucrdri racticeisciplineistudentuluicu aspectelemagistice normale ale cefalice.

  1. Aspecteadiologiceormale leneurocraniului...(2re)2. Aspecteadiologiceormale leviscerocraniului...(2rel3. Aspecteecografice le viscerelor elei (glandaparotidE,glandasubmaxihrA,glandasublinguall,amigdalapalatind)...(2ore)4. Ecografia oppler vaselor xtremitdlii efalice...(2te;5. Ecografiaaringelui,aringelui i iroidei...(2 re)6. Computertomografiaormaldaconlinutuluicraniangiaptr4ilormoi ale capului. ..(2ore)7, Aspecte MN normale lecapului i sdtului. ..(2ore

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  43/48

  FatuC.,FdncuD.L.- Anatomia xtrYl:ldl"x.*im'TiTgiLy I Smith A pocketAtlasof Normalcr Anaiomvof theHeadandBrainLippincottWilliams& Wilkins;2 edition. 000MooreK. - Clinicallyoriented natomy,d. V, Churchill ivingstone,999RobertB Lufkin- PocketAtlasof HeaJandNeckMRI Anatomy Radiology ockerAtlas) Lavoisier,2000l"b,ti yt* Alexandra orges, ablovillablanca, eaching rlasof HeadandNeck maging NewYork,NY: Thieme. 0006' RouviereH. - Anatomiehumainedescriptive t topographique, 0emeed.,Ed. Masson,paris,19677. SnellR - Clinical anatomy or medical tudentr, "A.\r, ftti" Brown Co., 19978. SureshK. Mukherji andvincent chong - Atlas of HeadandNeck Imaging New york: Thieme;20049' T.B. Moeller / E' Reif - PocketAtlas of SectionalAnatomy-vol. I, neaa-anaNeck, 2007,3rd EnglishEdition,GeorgThiemeVerlag10.TestutL. - Traited'anatomiehumaine,ed.Massonparis, 194g, omeWrr' I l WilliamsP.L. Gray'sAnatomy Theanatomicalasisof medicine ndsurgery, 8ed.,ChurchillLivinsstone.995

  1. lnteryretareamaginiloradiologiceormale lecapului ig6tului.2. Interpretareaneiecografiinormalea extremitdlii efalice.

  La stabilireanotei inale se au n considerare Ponderea?nnotareexprimatd n procente(Total = 100%- rdspunsurilea examen colocviu(evaluareainali)- rdspunsurileinalea ucr[rilepractice e aborator- testarea eriodicdprin lucrdride control- testareaontinud eparcursulemestrului

  activitelilegen eme referate eseuri traduceri proiecteexc.alteacrivitdliPRECZATD

  modalitatearacicede"t aluur" inulAE/VJ6&Gicrisd (testEstimali impul total (orepesemestru) l activite,tilorestuOiu nOlviduat retinGstudentului

  i cu 0 activitdtile are usuntcerute)l Descifrareaistudiul otilelordecrus 8. PregdtireprezentdrioraleStudiu updmanual,uport ecurs 9. Pregdtire xaminare inaldStudiulbibliografieiminimalendicate 10.ConsultatiiDocumentareuplimentardn bibliotecd 11.Documentaree erenActivitatespecificddepregdtiresi / sau LABORATOR 12.Documentare e Intemet

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  44/48

  6. Realizare eme,referate,eseuri,haduceri. eti. 13.Alte activitdli ...7. Preg6tire ucrlri de control 14.Alteactivitdti ...

  TOTAL orestudiu ndividual pesemestru) 2lDatacomplet6rii:010 Semn[tura itularului:Conf.Univ. Dr. MIIIAELA PUISORU/l I/ / A / . / '/ (,,wt4

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  45/48

  FI$A DISCPLINEIDenumireadisciplinei ATTACIIMENTURILE I TELESCOPAREAN EPIM;ZIOIAnuldestudiu Semeskul I Tipul de evaluare finald (E/ V/C ) t-'-Regimuldisciplinei Ob - oblig Op Num5rul decrediteTotaloredinplanulde nv6 6m6nt T4 Totalorede\tudiu individual 21 Total orepesemesfiu 14Titularuldisciplinei Prof.Univ. Dr.NORINA FORNA* Dacddisciplina are mai multe semestred

  MedicinaDentaraNr. 10SdndtateMedicinaDentara

  Numirul total de ore(pesemestru) inplanul de nvifimAnt0Total c** s L P

  t 4 14

  ** C- curs,L - activitlli de aborator,P- proiectsau ucrdripractice

  eoreticantr-un domeniun careexigenta ipreciziaguvemeazatapele e ratamentanoperelorracticepecare e implicaalgoritmulde derulare terapieicompoziteunuinivelde naltprofesionalismn terapia neipatoloeii omplete i comolexeanaliticamorfologiceale suportuluiodonto-parodontali mucoososn edentatia artialantinsiehnicimoderne e evaluare linica acampuluiproteticedentat artial.paraclinice le campuluiproteticedentat artiai ntins.n edentatiaartialantinsa.computerizatee cercetare evolutieisi complicatiiloredentatiilor artiale ntinse.matematicaunormodele eelementinit p;ntrudiferite reparariesubstructurirganicen cazulattachmenturilori coroaaelorelescopaten EPLeatachementudtilizate n practicistomatologica.elescopate.lasificare. escriere.plicatiipractice.Elemente omparative e apreciere rezilienteisuportuluimucos i odonto-parodontalrin diferite ehnicide

  xigente n inregistrareaelatiilor mandibulo-cranienen edentatiaarfiala lntinsaevaluate linic siparaclinic.Testaribiomecanice le elementelor paratului artialamovibil scheletizatconectori, rosete, lementee mentinere,prijin si stabilizare) rin metodaelementelorinite.Tehnologiimodeme e ealizare protezelorartialamovibile cheletizate.Posibilitatierapeuticen diferitesituatiiclinicedeedentatiaartialantinsa tilizandmetodeehnice eMetode ctuale e eootimizare

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  46/48

  1. 'CLINICA Si TERAPIAEDENTAApollonia,asi, SBN973-9333-06-0),998,NorinaFoma,V. Burlui.2' 'TELESCOPAREAIN TRATAMENTUL DENTATdIpanrrere INTn{sE"-NorinaForna, ditura"Apollonia"asi, 001,SBN 73-9333-6.3' EVALUAREA STARII DE SANATATE AFECTATE PRIN EDENTATIE, Norina Foma, Editura Demiurg,2007ISBN 978-973-152-0t794' REABILITAREA PIERDERILORDE SUBSTANTA, Norina Foma,Magda Antohe,EdituraDemiurg,2007,ISBN 978-973-1 2-0353CompetenfeAbilitateaelaborarii ce utllizeaza atachementurilesi in edentatia artial ntinsaLastabilireaotei inalese au n considerare Ponderean notareexprimat6n procente(Total= 100%)- rdspunsurile a examen colocviu (evaluarea inali) 80

  - rdspunsurileinale a lucrlrile practicede aboratortestareaeriodicdprin lucrdridecontroltestareaontinuAeparcursulemestruluiactivitalile genteme/ referate eseuri/ traduceri / proiecteerc. 20alteacriviteli REcIzATD

  modalitatearacticd eevaluaretnald E/V: ucrare crisdtestgrild)Estima{iimpul total (orepesemestru) l activitAfllor estudiu ndividual pretinse tudentului(completalicu0 activitd.tile arenu suntcerute)

  l. Descifrareaistudiul otilelordecurs 2 8. Pregetirerezentiiri rale 0Studiudupdmanual,suportde curs 2 9. Pregdtire examinare finali 4

  ibliografieiminimalendicate l 10.Consultalii 0Documentare uplimentarl n biblioteci 3 I 1 DocumentareDe eren

  specificddepregdtiresi / sau LABORATOR 3 12.DocumentareDe nternet 4eme,eferate, seuri,raduceri, tc. 2 13.Alte activitdli .ucrdride conhol 0 14.Alte activitAii .

  TOTAL ore studiu ndividual(pesemestru) 21

  Datacompletdrii:010 Semndturaituiarului:ProflUniv.Dr. NORINA-FORNAn "'=

  " ^ | ' . . ^' N'+iu'i {-N;'

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  47/48

  FI$ADISCpLINET

  * Dacddisciplina re

  Denumireaisciplinei MIJLOACEDEDIAGNO@, ALTERNATlvA,sroMAToLoclcAfrraol.i.T+rAoul destudiu Tipul deevaluarefinald (E / V / C)Regimul isciplineiOb- obligatorie, p_ opfionald, _ acultativd)

  Total ore din planul de invi 6m6nt Total ore de studiu individualTitularuldisciplinei Prof.Univ. Dr. NORINA FORNA

  Medicina DentaraNr. 10SdnetateMedicinaDentara

  Numirul total deore (pesemestru) inplanulde nvitlmanto

  Total c** s L P14 t4

  t* C - curs, - activitA$ e aborator, - proiect au ucrdripractice

  recoce patologieigenerale epoate nfluenta erapia n medicinadentardde catrcstudenta metodelornoninvazivede diagnosticorelatiilor ntrestarea enerala pacientuluisi patologiaorala

  adioimagisticeoninvazivetilizaten rnedicima2ore )izice aleexplorarii ermografice2 ore)Aparatura ctuala tilizatapentru ermografie2 ore)Sisteme omputerizatee evaluare termogramelo(2 ore)Metode i tehnicideexplorareermografica2ore)ermograficasistemuluiervos entral iperiferic l ora)ermograficapacientiloru afectiuni ndocrine, etaboliceipsihice 1ora)ermograficateritoriuluioro-maxilo-facial1ora)ermografica

  Bazeletermografiei computerizate-Pepi Gr.T.Popa..asi.2005ermo ramelororelatiilorstaregenerala-patologieralaprin intermediulexamenelor araclinicenoninvazive

  La stabilireanotei inalese au n considerare Ponderean notareexprimatAn procente

 • 7/22/2019 Fise Discipline Medicina Dentara Anul V

  48/48

  rdspunsurileaexamencolocviuevaluarcamal[)rdspunsurileinale a iucrlrile practicede aborator

  - testareaeriodicdrin ucrdridecontroltestarea ontinui pe parcursulsemestruluiactivitalilegen eme referate eseuri traduceri Droiecte tc.alteactivitdli PRECZATI)

  odalitatearacticdeevaliiJEnaiEEFlGilarJscrisatestEstimali impul total (ore pe se-estrocu 0 activitetile care nu sunt cerute

  . Descifrarea i studiulnotilelorde curs 8. Pregdtire rezentdrioraleStudiu updmanual, uport ecurs 9. Preg5tire xaminare inal5Studiul ibliografieiminimalendicate 10.Consultatii

  uplimentardn biblioteci I 1. Documentare e terenActivitate specificd epregltrresi / sau LABORATOR 12.Documentare e ntemet

  eme,eferate,seud,raduceri, tc. 13.Alteactivitdti.. .Pregetireucrdri econtrol 14.Alte activitdli ...

  TOTAL ore studiu individual (pe semestru)= 2l

  Datacompletdrii:010 Semn6turaitularului:Prof.Univ.Dr. NORINA FORNA/ t"*n , f A . -

  /l /b":* 'rvttta