PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise...

53
1 Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială PROGRAMA ANALITICĂ Denumirea disciplinei: Psihologie socială Codul disciplinei: 01L11F005 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen) Fd Discipline anterioare cerute *: Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E Deparmentul care coordonează disciplina: Departamentul de Jurnalism, Relaţii publice, Sociologie şi Psihologie Titularul / titularii disciplinei: Conf. univ. dr. Marius Milcu * disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem) 28 14 42 * numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite 42 66 108 4 Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului Însuşirea de către studenţi a paradigmelor psihologiei sociale contemporane, înţelegerea comportamentului social şi a implicaţiilor acestuia în viaţa cotidiană. Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect) Familiarizarea cu problematica aplicativă a fenomenelor psihosociale (proiectare, elaborare metode şi instrumente de lucru, derulare, prelucrare şi interpretare a datelor recoltate), ca și cu modalitățile de intervenție specifice domeniului Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele proiectului) CURS Nr. crt. Tema Nr.ore Săptămâna

Transcript of PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise...

Page 1: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

1

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Psihologie socială Codul disciplinei: 01L11F005 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen) Fd Discipline anterioare cerute *: Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E Deparmentul care coordonează disciplina: Departamentul de Jurnalism, Relaţii publice, Sociologie şi Psihologie Titularul / titularii disciplinei: Conf. univ. dr. Marius Milcu

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total

(NOADsem) 28 14 42

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 66 108 4

Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului Însuşirea de către studenţi a paradigmelor psihologiei sociale contemporane, înţelegerea comportamentului social şi a implicaţiilor acestuia în viaţa cotidiană. Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect) Familiarizarea cu problematica aplicativă a fenomenelor psihosociale (proiectare, elaborare metode şi instrumente de lucru, derulare, prelucrare şi interpretare a datelor recoltate), ca și cu modalitățile de intervenție specifice domeniului

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele

proiectului) CURS

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

Page 2: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2

1. Obiectul psihologiei sociale. Problematica, perspective. Relaţii cu alte discipline

2

1

2. Afilierea socială. 2

2

3. Relaţiile interpersonale. Cooperare, competiţie, conflict 4

3, 4

4. Imaginea de sine. Autoaprecierea 2 5

5. Percepţia socială. Formarea imaginii asupra altuia. Erorile percepţiei

2

6

6.

Atribuirea. Modele teoretice şi experimentale 2 7

7. Agresivitate şi putere interpersonală. Perspective şi tipologii 2 8

8. Atitudini şi valori. Schimbarea atitudinală 2 9

9. Comunicarea - model şi relaţie interpersonală. Conţinutul şi efectele comunicării.

2 10

10. Reţele şi structuri de comunicare. Strategii de comunicare

2

11

11.

Comunicare şi mass–media. Premise ale manipulării şi dezinformării

2 12

12. Relaţiile socio-afective. Atracţia interpersonală 2 13

13. Individ vs. grup. Mecanismele afilierii. Individualitate vs. socializare

2

14

SEMINAR / LABORATOR / PROIECT

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1. Problematica statusului şi rolului în psihologia socială 1 1

2. Oportunități și limite ale afilierii 1 2

3. Modele experimentale ale cooperării, competiţiei şi conflictului 2 3,4

4. Metode şi instrumente de studiu ale imaginii de sine 1 5

5. Măsurarea percepţiei sociale 1

6

6. Eroarea de atribuire 1 7

Page 3: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

3

7. Dificultăţi ale măsurării puterii şi agresiunii sociale 1 8

8. Instrumente de măsurare a atitudinilor şi valorilor 2 9,10

9. Diagnoza structurilor de comunicare. Strategii de comunicare în practica psihologică (cu beneficiarii / clienții, cu instituții / organizații, cu alte persoane, etc.)

1 11

10. Utilizarea tehnicilor de comunicare în mass-media 1 12

11. Tehnica sociometrică 1 13

12. Formarea grupului mic. Mecanismele trecerii de la individ la grup

1

14

Bugetul de timp pentru studiul individual Denumirea activităţii Nr.

ore Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

15 6. Elaborarea proiectelor, referatelor …

10

2. Studiul după manual sau suport de curs

- 7. Pregătirea pentru evaluările periodice

-

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

10 8. Pregătirea pentru examinarea finală

15

4. Documentarea suplimentară * - 9. Participarea la consultaţii - 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

10 10. Alte activităţi … 6

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 66 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei Evaluările considerate pentru stabilirea notei

finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

� Media notelor acordate la seminar 40,00% 2. Nota obținută la evaluarea de parcurs (teste)

15,00%

3. Nota acordată la examinarea finală 45,00% Modalitatea de examinare finală *: examinare orală cu bilete

Cerinţele minime de promovare (obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

� minim nota 5 la evaluare � minim nota 5 pentru activitatea de

seminar; � cel puţin nota 5 la evaluarea finală.

� Nota 10 la fiecare din formele de evaluare

Page 4: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

4

* lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete …

Descrierea metodelor de predare Expunerea tematicii disciplinei se realizează prin:

o prelegere, expunere; o conversaţia catehetică şi euristică; o dezbaterea, problematizarea; o exerciţii, exemplificarea; o jocuri de rol; o metode de gândire critică; o prezentări Power Point; o prezentări materiale video.

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

Forme de evaluare : • Evaluare curentă la seminarii : observarea sistematică a comportamentului

studentului (participarea activă şi directă la activităţile de seminar : referate, intervenţii);

• Proiect sau temă de referat; • Evaluare finală : examen; • Autoevaluarea şi interevaluarea studentului.

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

- Să cunoască şi să înţeleagă concepte, teoriile şi metodele de bază ale domeniului

- Să utilizeze cunoştinţele de bază şi necesare disciplinei într-un mod adecvat în comunicarea profesională

- Să identificarea metodelor şi tehnicilor adecvate de comunicare cu beneficiarii

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

- Să utilizeze criterii ştiinţifice în explicarea fenomenologiei psihosociale

- Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale la nivelul grupurilor vulnerabile, utilizând procedurile specifice;

3. Competenţe instrumental - aplicative:

- Să identifice şi să implementeze mecanisme de răspuns adecvate situaţiilor problematice cu care se confruntă grupurile şi comunităţile aflate în dificultate

- Să aplice principii şi metode de bază pentru rezolvarea de probleme/situaţii bine definite, tipice domeniului în condiţii de asistenţă calificată, adecvarea la contextul psihosocial

4. Competenţe atitudinale - Să execute responsabil sarcinile profesionale şi să aibă o

reacţie pozitivă la sugestii, cerinţe, satisfacţie de a răspunde

Page 5: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

5

- Să se implice în activităţi ştiinţifice în legătură cu disciplina - Să respecte valorile și principiile etice - Să dobândească abilitatea de a lucra în echipă - Să evaluaze obiectiv nevoia de formare profesională și să

identifice resursele si modalitățile de dezvoltare personală şi profesională

- Să dobândească o atitudine evolutiv-cumulativă în problematica psihologiei sociale

* competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării

BIBLIOGRAFIE 1. Stefan Boncu (2002). Psihologia influentei sociale, Polirom, Iasi. 2. Mihaela Boza (2010). Atitudinile sociale si schimbarea lor, Polirom, Iasi. 3. Serge Ciccotti (2007). 150 de experimente in psihologie pentru cunoasterea celuilalt. Mecanismele

comportamentelor cotidiene, Polirom, Iasi. 4. Steve Duck (2001). Relatiile interpersonale. A gindi, a simti, a interactiona, Polirom, Iasi. 5. Robert H. Gass, John S. Seiter (2009). Manual de persuasiune, Polirom, Iasi. 6. Alin Gavreliuc (2011). Psihologie interculturala, Polirom, Iasi. 7. Petru Ilut (2004). Valori, atitudini si comportamente sociale. Teme actuale de psihosociologie, Polirom,

Iasi. 8. Tony Malim (2003), Psihologie socială, Editura Tehnică, Bucureşti; 9. Marius Milcu (2008), Psihologia relaţiilor interpersonale. Competiţie şi conflict, Ed. Polirom, Iaşi; 10. Marius Milcu (2006), Conflicte în grupuri şi organizaţii, Ed. Universităţii „Lucian Blaga”, Sibiu; 11. Marius Milcu (2006), Divergenţe, tensiuni şi conflicte: o analiză multidimensională, Ed.

Universității „Lucian Blaga”, Sibiu. 12. Serge Moscovici (2011). Influenta sociala si schimbare sociala, Polirom, Iasi. 13. Adrian Neculau (2003). Manual de psihologie sociala, Polirom, Iasi. 14. Vincent Yzerbyt, Georges Schadron (2002). Cunoasterea si judecarea celuilalt, Polirom, Iasi. 15. Michel-Louis Rouquette (coordonator) (2010). Gindirea sociala. Perspective fundamentale si

cercetări aplicate, Polirom, Iasi. 16. Ewa Drozda Senkowska (2000). Psihologie sociala experimentală, Polirom, Iasi.

Page 6: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

1

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

Domeniul de studii de licenţă: Asistenţă Socială

Specializarea: Asistenţă Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Metode de cercetare socială

Codul disciplinei: 01L11F006

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: anul I, sem. 2

Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O

Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Fd.

Discipline anterioare cerute *: Metodologia cercetării în ştiinţele sociale, Introducere în

psihologie, Sociologie generală

Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E

Departamentul care coordonează disciplina: DJRPSP

Titularul / titularii disciplinei: Lector dr. Felicia Morândău

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *:

Curs Seminar Laborator Proiect Total

(NOADsem)

28 ore 14 ore - 42

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 66 108 4

Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului

- cunoaşterea de către studenţi a modului de instrumentalizare a paradigmelor,

operaţionalizare a conceptelor, construcţie a instrumentelor, culegere a datelor,

prelucrare şi analiză a acestora;

- însuşirea conceptelor esenţiale din cercetarea socială, a metodelor şi tehnicilor acesteia;

- formarea deprinderilor de utilizare a metodelor şi tehnicilor de investigaţie socială

cantitative şi calitative

- cunoaşterea condiţiilor de desfăşurare a cercetării de teren

- dezvoltarea capacităţilor de utilizare a informaţiilor de specialitate în vederea realizării

corelaţiei dintre teorie şi practică.

Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect) - dezvoltarea cunoştinţelor necesare adaptării metodelor de cercetare la problema studiată

- cunoaşterea şi înţelegerea rolului teoriei şi cercetării de teren în cunoaşterea ştiinţifică

- formarea deprinderilor necesare pentru formularea întrebărilor şi culegerea de date

- dezvoltarea deprinderilor necesare construirii instrumentelor (chestionar, ghid de interviu,

fişă de observaţie) pentru culegerea datelor

- dezvoltarea capacităţilor de analiză şi interpretarea a datelor rezultate în urma cercetării de

Page 7: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2

teren

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele

proiectului)

CURS

Nr. crt. Tema Nr.ore Săptămâna

1. Prezentarea obiectivelor cursului. Condiţii de desfăşurare

şi de evaluare. Rolul cercetării în asistenţa socială. 2 1

2.

Delimitări conceptuale: metodologie, metodă, tehnică,

procedură. Planul de cercetare. Calitativ versus cantitativ

în cercetarea socială

2 2

3. Ancheta pe bază de chestionar. Definiţii şi clasificări. 2 3

4.

Structura chestionarului: tipuri de întrebări (întrebări

introductive, de trecere, filtru, bifurcate, de motivaţie, de

control, de identificare).

2 4

5. Alegerea şi formarea operatorilor de interviu. Condiţiile

pe care trebuie să le îndeplinească un operator de interviu. 2 5

6. Surse de erori în ancheta pe bază de chestionar. Strategii

de evitare a acestor erori. 2 6

7.

Prelucrarea chestionarelor. Realizarea tabelelor de

corelare. Analiza calitativă şi analiza grafică în tabelul de

corelare. Redactarea raportului de cercetare.

2 7

8. Test intermediar 2 8

9. Interviul. Definiţii. Tipuri de interviuri. Tehnici de

intervievare. Analiza datelor din interviu. 4 9,10

10. Focus-grupul. Proiectare, condiţii de desfăşurare,

avantaje, dezavantaje 2 11

11. Studiul de caz. Studiul de caz triangulat. Varietăţi ale

triangulaţiei. 2 12

12. Cercetarea observaţională. Când este indicat să utilizăm

observaţia. Grila de observaţie. 2 13

13. Analiza documentelor sociale. Surse de date sociale 2 14

LABORATOR

Nr. crt.

Tema

1.

Condiţii de desfăşurarea şi evaluare a activităţii de

seminar. Planul de cercetare. Discuţii privind rolul

fiecărei etape din planul de cercetare ca şi al planului de

cercetare, în ansamblu, în demersul ştiinţific.

2 1

2.

Analiza proiectelor de cercetare întocmite (în sem. I în

cadrul disciplinei Metodologia cercetării sociale) de către

studenţi (temă, obiective, ipoteze, eşantion). Identificarea

metodelor optime pentru atingerea obiectivelor şi

verificarea ipotezelor. Identificarea variabilelor ce

4 3,5

Page 8: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

3

urmează a fi operaţionalizate.

3.

Operaţionalizarea conceptelor. Activităţi practice pornind

de la proiectele întocmite de către studenţi. Elaborarea

definiţiilor operaţionale. Construirea schemei

operaţionale: dimensiuni, variabile, indicatori

4 7,9

4.

Formularea întrebărilor din chestionar. Probleme teoretice

şi practice. Exemplificarea tuturor situaţiilor prin

formularea de întrebări de către studenţi în cadrul

proiectelor de cercetare elaborate

2 11

5.

Ghidul de interviu. Condiţii de elaborare. Analiza unor

instrumente gata elaborate. Analiza ghidurilor elaborate

de către studenţi în cadrul proiectelor lor.

2 13

Descrierea metodelor de predare

Prelegere, dezbatere, fişe de lectură, aplicaţii practice, exemplificarea, explicaţia, exerciţiul,

întocmirea de proiecte.

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

Test intermediar, întocmirea de fişe de lectură, elaborarea unui proiect, participarea la

activităţile din cadrul seminarului, examen final scris

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr.

ore

Denumirea activităţii Nr.

ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de

curs

6. Elaborarea temelor de casă,

referatelor …

10

2. Studiul după manual sau suport de

curs

7 7. Pregătirea pentru evaluările

periodice

5

3. Studierea bibliografiei minimale

indicate

5 8. Pregătirea pentru examinarea

finală

9

4. Documentarea suplimentară * 10 9. Participarea la consultaţii 10

5. Pregătirea seminarilor şi/sau

laboratoarelor

10 10. Alte activităţi …

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 66

* în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 66 108 4

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei Evaluările considerate pentru stabilirea notei

finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

• Media notelor acordate la seminar 15

• Media notelor acordate pentru activitatea la -

Page 9: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

4

laborator

• Notele obţinute la testele periodice sau

parţiale

20

• Nota acordată pentru frecvenţa la curs -

• Notele acordate pentru întocmirea

proiectului

15

• Notele acordate pentru participarea la

cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri

profesionale

-

• Nota acordată la examinarea finală 50

• Alte note -

Modalitatea de examinare finală *: Test cu întrebări deschise Cerinţele minime de promovare

(obţinerea notei 5) Cerinţele de promovare cu nota maximă

(obţinerea notei 10)

50%

100%

* lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu

bilete …

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi

înţelegerea:

Capacitatea de a cunoaşte şi înţelege modul de

construcţie şi utilizare a metodelor şi tehnicilor

2. Competenţe în domeniul explicării şi

interpretării:

Capacitatea de a explica şi interpreta cu

ajutorul metodelor şi tehnicilor fenomenele şi

procesele sociale

3. Competenţe instrumental - aplicative: Capacitatea de a aplica metodele şi tehnicile de

cercetare socială

4. Competenţe atitudinale Capacitatea de a privi critic modul de

construire a instrumentelor

• competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării

Bibliografie 1. Alston, Margaret şi Wendy Bowles. 2003. Research for Social Workers: an introduction to

methods. London: Routledge.

2. Atkinson, Robert. 2006. Povestea vieţii. Interviul. Iaşi: Editura Polirom

3. Babbie, Earl. 2010. Practica cercetării sociale. Iaşi: Editura Polirom, p.179-220; 341-384; 511-

537

4. Berg, Bruce. 2007. Qualitative Rsearch Methods for the social sciences. Boston: Person

Education, Inc

5. Chelcea, Septimiu. 2001. Metodologia cercetării ştiinţifice. Metode cantitative şi calitative.

Bucureşti: Editura Economică.

6. Chelcea, Septimiu., Ioan Mărginean şi Ioan Cauc. 1998. Cercetarea sociologică. Metode şi

tehnici. Deva: Editura Destin.

7. Chelcea, Septimiu. 1975. Chestionarul în investigaţia sociologică. Bucureşti: Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică

8. Connolly, Marie. 2003. Qualitative Analysis: A Teaching Tool for Social Work Research

In:Qualitative Social Work, March; vol. 2, 1: pp. 103-112.

9. Corby, Brian. 2006. Applying Research in Social Work Practice. Open University Press.

10. Denzin, N. K. 1970. Sociological Methods. Chicago: Aldine Publishing

11. Doise, W., J. C Deschamp şi G. ugny. 1996. Psihologie socială experimentală. Iaşi: Editura

Polirom

12. Engel, Rafael şi Russel Schut. 2005. The practice of research in social work. Thousand Oaks:

Page 10: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

5

Sage Publications.

13. Flyvbjerg, Bent. 2006. Five Misunderstandings About Case-Study Research. In: Qualitative

Inquiry, April; vol. 12, 2: pp. 219-245

14. Gibbert, Michael and Winfried Ruigrok. 2010. The ‘‘What’’ and ‘‘How’’ of Case Study

Rigor: Three Strategies Based on Published Work In: Organizational Research Methods,

October; vol. 13, 4: pp. 710-737., first published on March 4, 2010

15. Golu, Pantelimon. 1989. Fenomene şi procese psihosociale. Cercetare, cunoaştere, acţiune.

Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică.

16. Hessler, M. Richard. 1992. Social Research Methods. New York: West Publishing Company

17. Iluţ, Petru. 1997. Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode. Iaşi: Polirom

18. King, Ronald. 2005. Strategia cercetării. Iaşi: Editura Polirom, p.197-205

19. Krueger, R şi Casey A. M. 2005. Metoda Focus Grup. Iaşi: Editura Polirom

20. Kvale, Steiner. 1996. InterViews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing.

London: Sage Publications

21. Lazarsfeld, Paul and Morris Rosenberg. 1966. The Language of Social Research. A Reader in

the Methodology of Social Research. New York: The Free Press.

22. Lieblich, A., R. Tuval-Mashiach, şi T. Zilber. 2006. Cercetarea narativă. Citire, analiză şi

interpretare. Iaşi: Editura Polirom

23. Mărginean, Ioan. 2000. Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Editura Polirom

24. Moser, C. A. 1974. Metode de anchetă în investigarea fenomenelor sociale. Bucureşti:

Editura Ştiinţifică.

25. Moscovici, Serge şi Fabrice Buschini. 2007. Metodologia ştiinţelor socio-umane. Iaşi:

Ediura Polirom

26. Novak, Andrei. 1996. Sondarea opiniei publice. Bucureşti: Editura Studenţească

27. Oka, Tomofumi şi Ian Shaw. 2000. Qualitative Research in Social Work. consultat pe

http://pweb.sophia.ac.jp/oka/papers/2000/qrsw/qrsw.html

28. Peretz, Henri. 2002. Metodele în sociologie. Observaţia. Iaşi: Editura Institutul European

29. Rateaux, Patrick. 2004. Metodele şi statisticile experimentale în ştiinţele umane. Iaşi:

Editura Polirom

30. Rotariu, Traian şi Petru Iluţ. 1997. Ancheta sociologică şi sondajul de opinie. Teorie şi

practică. Iaşi: Editura Polirom

31. Silverman, David 2004 Interpretarea datelor calitative. Iaşi: Editura Polirom

32. Stoetzel, Jean. şi Allain Girard. 1975. Sondajele de opinie publică. Bucureşti: Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică

33. Trochim, William. 2006. Research Methods Knowledge Base, electronic edition,

disponibilă pe www.socialresearchmethods.net

34. Thomas, Gary. 2010. Doing Case Study: Abduction Not Induction, Phronesis Not Theory In:

Qualitative Inquiry, September; vol. 16, 7: pp. 575-582

35. Vlăsceanu, Lazăr. 1986. Metodologia cercetării sociale. Metode şi tehnici. Bucureşti: Editura

Ştiinţifică şi Enciclopedică

36. Vlăsceanu, Lazăr. 1982. Metodologia cercetării sociologice. Orientări şi probleme.

Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică

37. Yin, Robert. 2005. Studiul de caz. Iaşi: Editura Polirom

Page 11: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

1

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială

FIŞA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei: Laborator de analiză de date asistată de calculator Codul disciplinei: 01L11F007 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I/2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Fd Discipline anterioare cerute *: Informatică și sisteme de baze de date Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Departamentul care coordonează disciplina: Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Titularul / titularii disciplinei: lect. univ. dr. Popa Radu-Ioan

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total

(NOADsem) - - 28 - 28

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite 28 53 81 3

Obiectivele disciplinei

Obiectivele activităţilor aplicative

(seminar, laborator, proiect) a. Obiective ale bazelor de date. Utilizarea bazelor de date în Microsoft Excel și PSPP b. Operaţionalizarea variabilelor, prin construirea de indicatori pe diferite niveluri de

măsurare c. Definirea şi recodarea variabilelor cu ajutorul PSPP d. Operarea cu termeni fundamentali precum variabilă, frecvenţe absolute, frecvenţe relative,

indicatori ai tendinţei centrale, indicatori de dispersie, tabele de asociere, corelaţie etc. e. Utilizarea tehnicilor statistice de analiză univariată şi bivariată f. Aplicarea tehnicilor de analiză statistică pentru situaţii practice din câmpul asistenţei sociale g. Utilizarea comenzilor Descriptive-Frequencies, Descriptive-Descriptives, Descriptive-

Crosstabs, Data-Select Cases, Transform-Compute şi Transform-Recode din PSPP pentru analize statistice

h. Raportarea critică şi identificarea limitărilor metodologice în lucrări analitice realizate de terţi

Page 12: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele proiectului)

LABORATOR

Nr.

crt. Tema Nr.ore Săptămâna

1. Noțiuni generale despre aplicația PSPP Statistică descriptivă şi inferenţială. Statistică univariată, bivariată, multivariată.

4 ore 1, 2

2.

Managementul datelor în aplicația PSPP: Variabile. Conceptul de bază de date. Atribute constante şi atribute variabile. Variabile şi operaţionalizare. Scale de măsură. Baze de date în Microsoft Excel şi PSPP.

4 ore 3, 4

3.

Numărare şi măsurare. Frecvenţe. Distribuţii de frecvenţe Frecvenţe. Distribuţii de frecvenţe. Frecvenţe şi valori. Variabile discrete. Frecvenţe şi intervale de grupare. Variabile continue. Frecvenţe relative. Frecvenţe cumulate. Grafice asociate

4 ore 5, 6

4.

Indicatori ai caracteristicilor cantitative Indicatori ai tendinţei centrale (de poziţie). Indicatori de împrăştiere (de dispersie). Indicatori ai formei distribuţiei. Strategii de reprezentare grafică a datelor cantitative

4 ore 7, 8

5. Test intermediar 2 ore 9

6.

Asocierea caracteristicilor calitative Noţiunea de asociere a caracteristicilor calitative. Tabele de asociere. Asocierea caracteristicilor dihotomice. Asocierea variabilelor categoriale. Asocierea variabilelor ordinale.

4 ore 10, 11

7. Corelaţie şi coeficient de corelaţie Noţiunea de covarianţă. Problema corelaţiei. Coeficienţi de corelaţie.

4 ore 12, 13

8. Recapitulare - test final 2 ore 14

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr. ore

Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

3 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor

10

2. Studiul după manual sau suport de curs

6 7. Pregătirea pentru evaluările periodice

10

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

2 8. Pregătirea pentru examinarea finală

8

4. Documentarea suplimentară * 2 9. Participarea la consultaţii 2

5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

2 10. Alte activităţi 3

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 53 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Page 13: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

3

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei

finale:

Ponderea evaluării în nota finală, %

• Media notelor acordate la seminar - participare

-

• Media notelor acordate pentru activitatea la laborator

-

• Notele obținute la testele periodice sau parțiale

30%

• Nota acordată pentru frecvența la curs - • Notele acordate pentru temele de casă,

referate, eseuri, traduceri, studii de caz, proiecte de laborator

30%

• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiințifice şi/sau la concursuri profesionale

-

• Nota acordată la examinarea finală 40% • Alte note -

Modalitatea de examinare finală *: colocviu, aplicații susținute pe calculator

Cerinţele minime de promovare

(obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă

(obţinerea notei 10) Obținerea notei 4,5 la fiecare probă Media obținută mai mare sau egală cu 4,5

Media obținută mai mare sau egală cu 9,5

Descrierea metodelor de predare

În ceea ce privește susținerea laboratoarelor se folosesc drept metode: expunerea, descrierea, explicația și exemplificarea, cu ajutorul prezentărilor de tip slide generate cu ajutorul aplicației Microsoft Power Point și Pachetului Microsoft Office, Libre Office și PSPP, precum și resurselor Internet. Vor fi utilizate de asemenea studiile de caz. Suplimentar, în cadrul laboratoarelor se folosesc drept metode: explicația, conversația, problematizarea, exemplificarea, exercițiul, aplicația practică pe calculator.

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

În cadrul laboratoarelor ca primă formă de evaluare se folosește aplicația de laborator, care cuprinde elaborarea unei baze de date, în care fiecare student va folosi aplicațiile din pachetul PSPP drept condiție obligatorie pentru elaborarea și analiza acesteia. În partea de început a laboratorului, studenții prezintă individual principalele problematici legate de sarcinile și exercițiile de laborator, care trebuiesc abordate, după care împreună cu profesorul, aprofundează, clarifică, sintetizează, generalizează tematica în cauză. O altă formă de evaluare obligatorie constă în susținerea unui test intermediar de tip aplicație pe calculator din tematica obligatorie aprofundată până la momentul testului intermediar. O altă metodă de evaluare a cunoștințelor constă în examinarea finală sub forma unui colocviu final de tip aplicație pe calculator.

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi

înţelegerea:

Cunoașterea elementelor de bază cu care operează programele studiate (Excel și PSPP) și a interfețelor lor grafice Cunoașterea elementelor din meniuri comune tuturor aplicațiilor PSPP.

Page 14: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

4

Cunoașterea funcționalităților programului de baze de date PSPP.

2. Competenţe în domeniul explicării şi

interpretării:

Explicarea modului de automatizare a operațiilor în PSPP. Interpretarea rezultatelor obținute folosind diferite tipuri de comenzi în Excel și PSPP. Explicarea modului de utilizare a tabelelor, formularelor, rapoartelor și graficelor în Excel și PSPP.

3. Competenţe instrumental - aplicative: Rezolvarea unor probleme folosind PSPP. Utilizarea graficelor în Excel. Introducerea datelor în PSPP și Excel.

4. Competenţe atitudinale

Exprimarea unui mod de gândire creativ în structurarea și conceperea bazelor de date realizate cu programele studiate. Manifestarea unor atitudini favorabile față de știință și de cunoaștere în general. Manifestarea inițiativei și disponibilității de a aborda, evalua și exersa sarcini și activități practice variate. Crearea unei atitudini pozitive față de lucrul colaborativ, în echipă, pentru rezolvarea unor probleme și exerciții.

Bibliografie obligatorie

1. Chelcea, S. (2001). Metodologia cercetării sociologice. Bucureşti: Editura Economică. 2. Howitt, D., Cramer, D. (2006). Introducere în SPSS pentru psihologie. Iași: Editura Polirom. pp.

13-32, pp. 35-52 3. Simian, D. (2002). Birotica prin lucrări de laborator. Sibiu: Editura Psihomedia. 4. Simian, D. (2004). Birotica, ed. a II-a. Sibiu: Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Bibliografie opțională

1. Chelcea, S., Mărginean, I., Cauc, I. (1998). Cercetarea sociologică – Metode şi tehnici. Deva: Editura Destin.

2. Howitt, D., Cramer, D. (2010). Introducere în SPSS pentru psihologie. Versiunea 16 și versiunile

anterioare. Iași: Editura Polirom. 3. Jaba, E., Grama, A. (2004). Analiza statistică cu SPSS sub Windows. Iași: Editura Polirom. 4. Mărginean, I. (2005). Proiectarea cercetării sociologice. Iaşi: Editura Polirom.

Page 15: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

1

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

Domeniul de studii licență : Asistență Socială

Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Dezvoltare umană

Codul disciplinei: 01L11S011

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, 2

Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O

Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Sp

Discipline anterioare cerute *: Introducere în psihologie / Sociologie generală

Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E

Departamentul care coordonează disciplina: Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

Titularul / titularii disciplinei: prof. univ. dr. Raluca Sassu

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *:

Curs Seminar Laborator Proiect Total

(NOADsem)

28 14 0 0 42

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 39 81 3

Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului

1. identificarea problematicii de studiu şi familiarizarea cu conceptele fundamentate ale

acestei discipline;

2. corelarea cunoştinţelor dobândite la alte discipline din sfera psihologiei, sociologiei,

economiei

3. cunoaşterea structurii si dinamicii proceselor dezvoltării umane şi sociale

Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect)

1. Aprofundarea cunoştinţelor dobândite în cadrul cursului

2. Dobândirea unor abilităţi de căutare şi identificare a resurselor ce conţin date utile în

analiza dezvoltării sociale

Page 16: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2

3. Dezvoltarea capacităţii de înţelegere şi analiză a proceselor de dezvoltare umană/socială pe

baza datelor

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele

proiectului)

CURS

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1. Dezvoltarea umană – Introducere, perspective. Dezvoltarea umană

şi dezvoltare socială. 2 1

2. I. Dezvoltarea umană ca dezvoltare socială - concept, definire, istoric 2 2

3. I. Doctrine ale dezvoltării: dezvoltarea ca modernizare 2 3

4. I. Doctrine ale dezvoltării: teorii ale dependenţei 2 4

5. I. Doctrine ale dezvoltării: teorii neoliberale; teorii postmoderne 2 5

6. I. Strategii ale dezvoltării 2 6

7. I. Practici ale dezvoltării 2 7

8. II. Dezvoltarea umană ca dezvoltare ontogenetică.. 2 8

9. II. Nivelurile dezvoltării psihice. Paradigme ale stadiilor dezvoltării. 4 9, 10

10. II. Debutul vieţii şi primul an de viaţă 2 11

11. II. Perioada ante-preşcolară, preşcolară şi şcolară mică. 2 12

12. II. Perioada şcolară, preadolescenţa şi adolescenţa 2 13

13. II. Maturitatea şi senectutea. 2 14

SEMINAR

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1.

Dezvoltarea umană şi asistenţă socială. Problematizare bazată pe

vizionarea setului de documentare : All the invisible children. (Mehdi

Charef ("Tanza", Africa); 2) Emir Kusturica ("Blue Gypsy", Serbia &

Muntenegru); 3) Spike Lee ("Jesus Children of America", USA); 4)

Kátia Lund ("Joao and Bilu", Brazil); 5) Ridley Scott and Jordan Scott

("Jonathan", UK); 6) Stefano Veneruso ("Ciro", Naples, Italy); 7) John

Woo ("Song Song and Little Cat", China).

4 1,3

2.

Organizaţii internaţionale implicate în procesul de dezvoltare

socială/umană. Institute/programe de studiu ale dezvoltării umane.

UNDP, OECD, UNESCO, WORLD BANK, BERD, ICRC – care sunt

obiectivele acestor organizaţii şi care sunt provocările la care

încearcă să răspundă?

2 5

4.

Dezvoltare umană - rapoarte, indicatori, măsurare. Ce reprezintă

RDU (NHDR) si RDM (WDR) şi la ce folosesc? Ce reprezintă şi cum

se măsoară HDI? Dezvoltarea umană în România.

4 7,9

5. Test intermediar. 2 11

7. Paradigme ale stadiilor dezvoltării. 2 13

Page 17: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

3

Bugetul de timp pentru studiul individual Denumirea activităţii Nr.

ore

Denumirea activităţii Nr.

ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de

curs

2 6. Elaborarea temelor de casă,

referatelor

4

2. Studiul după manual sau suport de

curs

4 7. Pregătirea pentru evaluările

periodice

6

3. Studierea bibliografiei minimale

indicate

6 8. Pregătirea pentru examinarea

finală

12

4. Documentarea suplimentară * 1 9. Participarea la consultaţii

5. Pregătirea seminariilor şi/sau

laboratoarelor

4 10. Alte activităţi

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 39

* în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei Evaluările considerate pentru stabilirea notei

finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

• Nota acordată la seminar – temele de casă,

referate, eseuri, studii de caz

25%

• Notele obţinute la testele periodice sau

parţiale

25%

• Nota acordată pentru participare activă la

curs si seminar – participare la dezbaterile

din cadrul grupurilor de discuţii

5%

• Nota acordată la examinarea finală 45%

Modalitatea de examinare finală *: Test cu întrebări deschise și închise Cerinţele minime de promovare

(obţinerea notei 5) Cerinţele de promovare cu nota maximă

(obţinerea notei 10) • Criteriul 1: nota maximă obținută la temele

de seminar și testul intermediar

sau

• Criteriul 2: nota maxima test final și

activitate seminar (participare dezbateri)

Nota maximă obținută la Criteriul 1 și

Criteriul 2

Descrierea metodelor de predare - prelegere, dezbatere, aplicaţii practice

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor Referat, test grilă, test cu întrebări deschise

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

Cunoaşterea şi înţelegerea conceptelor

fundamentale, teoriilor şi paradigmele studiate

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

Capacitatea de a analiza, explica şi interpreta

procesele de dezvoltare socială şi umană atât pe

baza teoriilor studiate câz şi prin utilizarea de date

Page 18: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

4

(din cercetarea proprie sau din bănci de date)

3. Competenţe instrumental - aplicative:

Abilitatea de a descoperi, identifica, prelucra,

analiza si prezenta date conexe fenomenelor si

proceselor din cadrul câmpului studiat

Capacitatea de a comunica idei şi concepte

Capacitate de a argumenta creativ si critic

Capacitate de a adresa intrebari care conduc la

învăţare şi autoînvăţare

4. Competenţe atitudinale Colaborare productiva în echipe

Autoincredere necesară folosirii comunicării şi

argumentării în public

Bibliografie Bibliografie minimală obligatorie

Şchiopu, Ursula, Verza, E. (1997) Psihologia vârstelor, Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică

Raportul naţional al dezvoltării umane. 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001-2002, 2003-2005, 2007, 2010

http://www.undp.org/ - site-ul oficial al PNUD

Bibliografie adițională Bee, H. & Boyd, D. (2003). Lifespan Development. Boston: Allyn & Bacon.

Berk, L. (2004). Development through the Lifespan . New York: Allyn and Bacon

Cardoso, Fernando Henrique (1972) Dependency and Development in Latin America, New Left

Review, vol. 74, p. 83-95

Cardoso, Fernando Henrique and Enzo Faletto. (1979) Dependency and Development in Latin

American. University of California Press

Frank, Andre Gunder (1966) The Development of Underdevelopment. Monthly Review, vol. 18, nr. 4,

p. 17-31

Granovetter, Mark (1985) Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness. in

American Journal of Sociology 91 pp. 481-510.

Midgley, James (1995) Social Development. The Developmental Perspective in Social Welfare. London:

Sage Publications,

Santrock, J. W. (1999). Life-Span Development. Boston: McGraw-Hill College.

Verza E. (1993) Psihologia vârstelor. Bucureşti: Hyperion.

Wallerstein, Immanuel (1992). Sistemul mondial modern: Agricultura capitalista si originile economiei

mondiale europene în secolul al XVI-lea. (I-II) Bucureşti: Meridiane

Wallerstein, Immanuel (1993). Sistemul mondial modern: Mercantilism si consolidarea economiei

mondiale europene : 1600-1750 (III-IV) Bucureşti: Meridiane

Zamfir, Cătălin (coord.) Dicţionarul de sărăcie. Vezi: http://www.iccv.ro/romana/dictionar

*** Raportul naţional al dezvoltării umane. 2003-2005

*** Raportul naţional al dezvoltării umane. 2001-2002

*** The Millenium Development Goals Report 2010

http://www.oecd.org/ - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

http://www.undp.org/ - UNDP (United Nations Development Programme)

www.unesco.org/ - UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)

http://www.worldbank.org/ - WB - (World Bank)

http://www.ebrd.com/ - EBRD (European Bank for Reconstruction and Development)

http://www.icrc.org/ - ICRC (International Committee of the Red Cross)

http://europa.eu.int/comm/eurostat - Oficiul de Statistică al Uniunii Europene

Page 19: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Deontologia profesiei de asistent social Codul disciplinei: 01L11D012 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, sem. 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Sp Discipline anterioare cerute *: Introducere în asistenţă socială Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E Departamentul care coordonează disciplina: Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Titularul / titularii disciplinei: lector univ. dr. Sorina Corman

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total

(NOADsem) 28 14 - - 42

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 39 81 3 Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului • Reliefarea reperelor conceptuale în definirea codului deontologic • Cunoaşterea valorilor, principiilor şi standardelor etice ale profesiei de asistenţă socială • Analiza rolurilor profesionale ale asistentului social şi implicaţiile etice ale acestora asupra

sistemului client • Cunoaşterea problemelor etice în practica asistenţei sociale Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect) • Înţelegerea importanţei codului deontologic în realizarea etapelor muncii de asistenţă

socială

Page 20: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

• Dobândirea de abilităţi în depăşirea dificultăţilor de ordin etic în exercitarea profesiei de asistent social din cadrul serviciilor de asistenţă socială, publice şi private

• Cunoaşterea normelor şi regulilor lucrului în echipă în acord cu respectarea standardelor şi principiilor etice profesionale

CONŢINUTUL DISCIPLINEI (CAPITOLELE CURSULUI / TEMATICA SEMINARULUI / LUCRĂRILOR PRACTICE / ETAPELE PROIECTULUI)

CURS/ seminar

Nr. Crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1. Deontologia asistenţei sociale: Repere conceptuale 4 1,2

2 Evolutia valorilor si a eticii in asistenta sociala ; Valorile în teorii ale asistenței sociale

4 3,4

3 Luarea deciziei si Dileme etice în asistența socială 4 5,6

4 Valori și etici în practica AS (nivel individual, familie, grupuri, organizații, comunități) ; politici

4 7,8

5 Valori și etici în asistența social a grupurilor în situații de risc social

4 9,10

6. Codul deontologic al asistentului social 4 11,12

7. Statutul asistentului social 4 13,14

SEMINAR

Nr. Crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1. Deontologia profesiei de asistent social din Romania. Statutul AS Coduri etice: national si internationale

2 1

2

Norme şi reguli în lucrul în echipă: caracteristicile lucrului în echipă, reponsabilităţi etice ale membrilor echipei, condiţii de respectare a normelor şi regulilor. Aplicaţii practice

2 3

3 Malpraxisul si problemele de conduita profesionala 2 5

4

Dileme etice in asistenta sociala – practica directa Colegiul As soc Principii si valori Confidentialitate si intimitate Autodeterminare si parternalism Loialitatea divizata

4 7,9

Page 21: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Legaturi profesionale si conflictul de interese Valori personale si profesionale Dezbatere si studii de caz

5

Dileme etice in asistenta sociala – practica indirecta Alocarea resurselor limitate Sectorul public si sectorul privat – responsabilitati pentru asigurarea bunastarii Complianta cu legile si normele in vigoare

4 11,13

Descrierea metodelor de predare

Prelegere, dezbatere, studiul de caz, exercitiul Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor Test parțial Referat/proiect Examen scris la sfârşitul semestrului

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr. ore

Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

- 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor

5

2. Studiul după manual sau suport de curs

5 7. Pregătirea pentru evaluările periodice

5

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

10 8. Pregătirea pentru examinarea finală

9

4. Documentarea suplimentară * - 9. Participarea la consultaţii - 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

10 10. Alte activităţi -

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 39 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren … Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

• Media notelor acordate la seminar 15% • Media notelor acordate pentru activitatea la laborator • Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 30% • Nota acordată pentru frecvenţa la curs • Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,

traduceri, studii de caz … 15%

• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale

• Nota acordată la examinarea finală 40% • Alte note

Page 22: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Modalitatea de examinare finală *: test grilă * lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete …

Cerinţele minime de promovare (obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

Obţinerea notei minime 5 (media notelor acordate pentru activitatea la laborator) Prezenta la minim 75% din laboratoare

Obţinerea punctajului maxim la fiecare din laboratoare.

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

• Sa cunoasca si sa inteleaga componentele codului deontologic al profesiei de asistent social

• Sa cunoasca si sa inteleaga valorile asistenţei sociale

• Cunoaşterea normelor şi regulilor lucrului în echipă în acord cu respectarea standardelor şi principiilor etice profesionale

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

• Să definească şi să explice componentele codului deontologic al profesiei de asistent social

• Să explice şi să interpreteze valorile asistenţei sociale în formarea comportamentelor etice profesionale

• Să analizeze şi să evalueze rolurile şi responsabilităţile profesionale din cadrul relaţiei de asistenţă socială pe diferite domenii

3. Competenţe instrumental - aplicative:

• Dobândirea de abilităţi şi deprinderi în depăşirea dificultăţilor de ordin etic în exercitarea profesiei de asistent social din cadrul serviciilor de asistenţă socială, publice şi private

4. Competenţe atitudinale

• Să realizeze şi să dezvolte atitudini şi comportamente etice profesionale corespunzătoare cu principiile şi standardelor etice stipulate în documente interne şi internaţionale

* competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării Bibliografie 1. Corman Sorina 2014. Atitudinea de discriminare/ nediscriminare faţă de persoane cu o altă

orientare sexuală în Studiu privind nevoia de formare în domeniul nondiscriminării a viitorilor profesionişti ai sănătăţii, Editura Techno Media;

Page 23: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2. Corman Sorina. 2014. Atitudinea de discriminare/nediscriminare faţă de romi în Studiu privind nevoia de formare în domeniul nondiscriminării a viitorilor profesionişti ai sănătăţii, Editura Techno Media;

3. Corman Sorina și Viorica Bobic. 2013. Principii și valori în practica studenților la specializarea asistență socială. În Competente Socio-Umane pentru Piata Muncii (coord. Conf.univ.dr Claudiu Marian Bunaiasu, Lect.univ.dr Andreea Mihaela Nita ). Craiova: Editura Mitropolia Olteniei;

4. Corman Georgeta Sorina, Cernuşcă-Miţariu Mihaela, Miţariu Mihai, Pavel Florin Alexandru, Ştef Laura, Morar Silviu. 2013. Ethics, objectivity and value distorsion in social and medical services în European Journal of Science and Theology, vol.9, no.4, ISSN: 1841-0464, ISI Thomson, FI 0,579, http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/40/15_Cormanetal.pdf.

5. Cernuşcă-Miţariu Mihaela, (Irineu) Pop Ioan, Corman Georgeta Sorina (Corresponding author), Miţariu Mihai, Pavel Florin Alexandru, Bobic Viorica, Dădârlat Dragoş and Ţiplic Marian. 2013. Axiological fundament of the principles in social and medical assistance. În European Journal of Science and Theology, vol.9, no.5, ISSN: 1841-0464, ISI Thomson, FI 0,579, http://www.ejst.tuiasi.ro/Files/41/24_Cernusca.pdf;

6. Corman Sorina, Cristina Tănăsescu. 2014. The competitive values approach through the organizational management în SEA - Practical Application of Science, Vol II, nr. 3(5), ISSN code: 2360 – 2554, http://sea.bxb.ro/Article/SEA_5_34.pdf

7. Gheţău R., Rădulescu A., 2002, Deontologia profesiei de asistent social, în Revista de asistenţă socială, nr.1

8. Hugman, Richard; Smith, David, 1995. Ethical Issues in Social Work Professional Ethics. Taylor & Francis Routledge

9. Heather D’Cruz si Martyn Jones, 2004. Social Work Research. Ethical and Political Contexts. SAGE Publications Inc.

10. Iluţ P., 2004, Valori, atitudini şi comportamente sociale, ed. Polirom, Iaşi, pg.11-43, 61- 79, 92- 106

11. Goian C., 2004, Deprinderi în asistenţa socială, Institutul European, Iaşi 12. MiftodeV., 1999, Dimensiuni ale asistenţei sociale, ed. Eminescu, Bucureşti 13. Muntean, Ana, 2007. Supervizarea. Aspecte practice si tendinte actuale. Iasi, Editura

Polirom 14. Neamţu G., coord., 2003, Tratat de asistenţă socială, ed. Polirom, Iaşi, pg. 49-56, 213-238,

319-343, 401- 510, 987-1004 15. Neamţu G., Stan D., 2005, Asistenţa socială. Studii şi aplicaţii, ed. Polirom, Iaşi, 16. Pasa, Florin, Pasa, L. Mihaela, 2003, Cadrul juridic si organizatoric al asistentei sociale in

Romania, Iaşi, Editura Polirom 17. Reamer, Frederic G. 1999. Social Work Values and Ethics 2nd Ed. Columbia University Press 18. Roth-Szamoskozi, Maria, 1999. Protecţia copilului. Dileme, concepţii şi metode, Cluj Napoca,

Editura Presa universitară clujeană. 19. World Vision România, 2003. Manual de bune practici în asistenţa socială comunitară. Iaşi 20. Legislatia nationala si internationala in vigoare

Page 24: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

1

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: LABORATOR DE DEZVOLTARE PERSONALĂ Codul disciplinei: 01L11D013 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, sem. II Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Sp Discipline anterioare cerute *: Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Departamentul care coordonează disciplina: JRPSP Titularul / titularii disciplinei: conf. univ. dr. Mihaela Bucuţă

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total

(NOADsem) - - 28 28

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem +

NOSIsem

Numărul de credite

28 53 81 3

Obiectivele disciplinei

Obiectivele activităţilor aplicative

(seminar, laborator, proiect) � Cunoaşterea principalelor caracteristici ale educaţiei şi formării profesionale în

domeniul asistenţei sociale. � Comprehensiunea noţiunilor de competenţe şi abilităţi necesare în practica asistenţei

sociale. � Sensibilizarea şi conştientizarea nevoii de autocunoaştere şi dezvoltare personală. � Cunoaşterea şi înţelegerea Codului deontologic al profesiei de asistent social. � Înţelegerea acţiunii sociale de relaţionare în contextul practicii asistenţei sociale. � Dezvoltarea abilităţilor de comunicare, ascultare activă, empatie, acceptare

necondiţionată. � Utilizarea metodelor şi tehnicilor de comunicare.

Page 25: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2

� Dezvoltarea competenţelor de interacţiune interpersonală. � Dezvoltarea abilităţilor de recunoaştere, acceptare şi valorizare a diferenţelor

individuale şi de grup, a diversităţii sociale şi culturale. � Însuşirea unor noţiuni şi practici de bază în domeniul igienei mintale. � Dezvoltarea abilităţilor de self-management. � Dezvoltarea unei atitudini non-discriminative, de evitare a prejudecăţilor şi

stereotipurilor sociale.

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele proiectului)

LABORATOR

Nr.

crt. Tema Nr.ore

Săptă

mâna

1. Educaţie şi formare în domeniul asistenţei sociale. Competenţe şi abilităţi necesare în practica asistenţei sociale: definire, clasificare. Nevoia de dezvoltare personală şi rolul profesional.

2 1

2. Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală. Autenticitate, Increderea în sine, self-esteem şi self-efficacy.

2 2

3. Autoacceptarea.

2 3

4. Relaţiile interpersonale. Comunicarea şi practica asistenţei sociale.

2 4

5. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Atitudinea pozitivă.

2 5

6. Dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Tehnici de comunicare.

2 6

7. Tehnici de comunicare. Ascultarea activă.Feedback-ul

2 7

8. Tehnici de comunicare. Empatia şi acceptarea necondiţionată.

2 8

9. Inteligenţa emoţională şi comunicarea socială a emoţiilor.

2 9

10. Experienţele emoţionale, impactul şi gestionarea lor. Tehnici de self-management.

2 10

11. Spontaneitate şi creativitate în construirea rolurilor.

2 11

12. Gestionarea transferului şi contratransferului în practica asistenţei sociale.

2 12

13. Igienă mentală şi psihoprofilaxie. Activitate profesională şi sănătatea mintală. Tehnici de relaxare.

2 13

14. Etică şi atitudinea de non-discriminare în practica asistenţei sociale.

2 14

Page 26: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

3

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr. ore

Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

6. Elaborarea temelor de casă, referatelor

14

2. Studiul după manual sau suport de curs

7. Pregătirea pentru evaluările periodice

4

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

12 8. Pregătirea pentru examinarea finală

3

4. Documentarea suplimentară * 9. Participarea la consultaţii 2 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

28 10. Alte activităţi

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 53 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei

finale:

Ponderea evaluării în nota finală, %

• Nota acordată la seminar – participare la dezbaterile din cadrul grupurilor de discuţii

25%

• Nota acordată pentru proiect 50% • Nota acordată la examinarea finală 25%

Modalitatea de examinare finală *: Colocviu

Cerinţele minime de promovare

(obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă

(obţinerea notei 10)

• Prezentare proiect • Participare activă la minim 2 grupuri

de discuții/lucru. • Nota colocviu oral min 5

• Îndeplinirea tuturor cerințelor. • Notă maximă la colocviu oral. • Prezentare proiect

Descrierea metodelor de predare

Dezbaterea Tehnici de acţiune (inversiunea de rol, dublul, oglinda, strategii de decentrare perceptivă, tehnici sociometrice ş.a.). Tehnici de relaxare (antrenamentul autogen Schultz) Role play Role training Metode de gândire critică: brainstorming, “ciorchinele grafic” iniţial şi revizuit, “SINELG”(sistemul interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii şi gândirii), ghidurile de studiu şi metoda “mozaic.”

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

- evaluarea activităţii individuale şi de grup desfăşurate în cadrul laboratoarelor dedicate dezbaterilor

- aplicaţii practice - proiect

Page 27: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

4

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi

înţelegerea:

-principalelor caracteristici ale educaţiei şi formării profesionale în domeniul asistenţei sociale. -noţiunilor de competenţe şi abilităţi necesare în practica asistenţei sociale -acţiunii sociale de relaţionare în contextul practicii sociale. -principalelor tehnici şi metode de comunicare.

2. Competenţe în domeniul explicării

şi interpretării:

- principiilor fundamentale de etică şi nondiscriminare în practica asistenţei sociale - noţiunilor de bază din domeniul igienei mintale. - principalelor tehnici şi metode de comunicare. - nevoii de dezvoltare personală şi profesională continuă

3. Competenţe instrumental -

aplicative:

- privind utilizarea tehnicilor de comunicare - privind utilizarea principalelor tehnici de ascultare activă şi feedback constructiv – - de autoevaluare şi identificare a nevoilor de formare continuă în vederea adaptării competențelor profesionale la dinamica contextului social

4. Competenţe atitudinale

- sensibilizare şi deschidere la problematica necesităţii profesionalizării şi respectării codului deontologic. - conştientizarea nevoii de formare continuă - dezvoltarea atitudinii non-discriminative, de evitare a prejudecaţilor şi stereotipurilor sociale. - sensibilizare şi deschidere la problematica asigurării unei bune igiene mintale.

Bibliografie obligatorie

� Andre, C., (2010) Imperfecţi, liberi şi fericiţi. Practici ale stimei de sine. Editura Trei, Bucureşti.

� Clegg, B. (2003) Dezvoltarea personală, Editura Polirom, Iaşi. � Goleman, D., (2006) Inteligenţa socială, Curtea Veche Publishing, Bucureşti. � Enăchescu, C. (2004) Tratat de Igienă Mintală, Editura Polirom, Iaşi. � Floyal, K. (2013) Comunicarea Interpersonală. Editura Polirom, Iaşi. � Moreno, J.L., (2009) Scrieri fundamentale. Despre Psihodramă, Metoda de grup şi

Spontaneitate. Editura Trei, Bucureşti. � Peretti, A., Legrand, J-A., Boniface, J. (2001) Tehnici de Comunicare, Editura Polirom,

Iaşi. � Rime, B. (2008) Comunicarea Socială a Emoţiilor, Editura Trei, Bucureşti � Seligman, M.E.P., (2013) Ce putem şi ce nu putem schimba.Ştiinţa de a accepta cine

suntem. Editura Humanitas, Bucureşti.

Page 28: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii de licenţă: Asistenţă Socială Specializarea: Asistenţă Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Oportunităţi egale şi incluziune socială Codul disciplinei: 01L11S014 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): A Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Sp. Discipline anterioare cerute *: – Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Departamentul care coordonează disciplina: Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Titularul / titularii disciplinei: Conf. univ. dr. Amalia Pavelescu

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

28 14 – – 42 * numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 66 108 =42 + 66 4

Obiectivele disciplinei:

Obiectivele cursului: � Însuşirea de cunoştinţe referitoare la conceptele de oportunitate egală, excluziune şi

incluziune socială; � Posibilitatea de a identifica, analiza şi evalua nevoile sociale ale unor persoane care se

încadrează într-un caz de excluziune socială; � Posibilitatea de a elabora instrumente specifice de evaluare şi intervenţie într-un caz de

excluziune socială; � Redactarea unui studiu de caz referitor la incluziune socială.

Obiectivele activităţilor aplicative:

Page 29: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

(seminar, laborator, proiect) � Formarea de abilităţi pentru elaborarea şi implementarea strategiilor de intervenţie

într-un caz de excluziune socială cu scopul incluziunii sociale; � Utilizarea în practică a unor instrumente de evaluare într-un caz de incluziune socială.

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele proiectului)

CURS

Nr. crt.

Tema Nr. ore Săptămâna

1) Definirea noțiunilor egalitate în drepturi și nediscriminare 4 1, 2

2) Definirea conceptelor de excluziune, incluziune, egalitate de şanse şi prezentarea contextului social în care se manifestă excluziunea şi incluziunea socială.

4 3, 4

3) Aspecte ale evoluţiei conceptului de incluziune socială în România

2 5

4) Prevederile planurilor statelor membre ale Uniunii Europene privind combaterea sărăciei şi a excluziunii sociale.

4 6, 7

5) Metode şi tehnici de identificare a cazurilor de excluziune socială

4 8, 9

6) Atitudinea faţă de persoanele marginalizate 4 10, 11

7) Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale şi normele metodologice de aplicare a acestei legi

2 12

8) Furnizarea de prestaţii în beneficiul persoanelor marginalizate

4 13, 14

SEMINAR

Nr. crt. Tema Nr. ore Săptămâna

1 Argumente în favoarea incluziunii sociale 2 2 2 Excluziune şi incluziune socială 2 4

3 Incluziunea socială a populaţiei de rromi şi a altor minorităţi etnice

2 6

4 Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, a persoanelor vârstnice, a persoanelor victime ale violenţei în familie, drogurilor şi traficului de persoane

2 8

5 Egalitate și inegalitate de șanse în educație (identitate duală) 2 10

6 Incluziunea socială a persoanelor fără adăpost şi imigranţilor

2 12

7 Verificare finală 2 14

Descrierea metodelor de predare � Prelegerea, expunerea, conversaţia euristică, problematizarea, analiza studiilor de caz,

dezbaterea

Page 30: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

� Folosirea materialelor auxiliare şi a noilor tehnologii (tablă, video-proiector şi resurse în format electronic).

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr. ore

Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

– 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor

2. Studiul după manual sau suport de curs

10 7. Pregătirea pentru evaluările periodice

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

20 8. Pregătirea pentru examinarea finală

20

4. Documentarea suplimentară * – 9. Participarea la consultaţii – 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

16 10. Alte activităţi –

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 66 • în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Page 31: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota

finală, % • Media notelor acordate la seminar • Media notelor acordate pentru activitatea la laborator • Notele obţinute la testele periodice sau parţiale • Nota acordată pentru frecvenţa la curs şi seminar 20% • Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,

traduceri, studii de caz … 30%

• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale

• Nota acordată la examinarea finală 50 • Alte note

Modalitatea de examinare finală: Prezentarea unui studiu de caz referitor la incluziunea socială

* lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete

Cerinţele minime de promovare (obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

• 10% prezenţă seminar • 15% susţinerea unui referat • 20% prezentarea unui studiu de caz de

incluziune socială, în cadrul colocviului.

• 20% activitate seminar • 30% susţinerea unui referat • 50% prezentarea unui studiu de caz de

incluziune socială, în cadrul colocviului.

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

� Cunoaşterea şi înţelegerea perspectivelor teoretice care stau la baza conceptului de excluziune şi incluziune socială.

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

� Capacitatea de a analiza, explica şi interpreta nevoile celor marginalizaţi, în vederea incluziunii ulterioare a acestora.

3. Competenţe instrumental - aplicative:

� Capacitatea de a concepe şi aplica instrumente de evaluare a celor marginalizaţi.

� Capacitatea de a elabora planuri de intervenţie.

4. Competenţe atitudinale � Dezvoltarea de atitudini morale în favoarea

incluziunii sociale. * competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării

Page 32: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Bibliografie:

1) Badiu, Aurel, Nevoia umană, nevoia socială; bunăstare şi sărăcie, nevoia de asistenţă socială; Prestaţiile/beneficiile sociale, în Badiu Aurel, (coord.), „Sistemul naţional de asistenţă socială azi“, Editura Agnos, Sibiu, 2008 p. 47-66.

2) Gavriluță, Cristina, Gavriluță, N. (editors), Human Trafficking Secularization and Public Policy Intervention, Institutul European, 2013.

3) Macavei. Elena (coord.), Țiganii / romii. Realități și perspective, Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, 2008.

4) Miftode, Vasile (coord.), Populații vulnerabile și fenomene de marginalizare, Lumen, Iași, 2002.

5) Pavel Nicolae, Egalitatea în drepturi a cetățenilor și nediscriminarea, Universul Juridic, București, 2010.

6) Ponea, Simona, Sandu, Antonio, Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate socială colaborativă, Lumen, Iași, 2011.

7) Preda, Marin, Perspectiva socială românească între sărăcie şi globalizare, Polirom, 2002. 8) Voicu, Mălina, Între cratiţă şi parlament – legitimitatea politicilor de suport pentru femei în

România în „Revista de Cercetări Sociale”, nr. 3-4/1999. 9) Voicu, Mălina, Voicu, Bogdan, Gender values dynamics. Towards a common European

pattern? în „Romanian Journal of Sociology“, XIII (2002), 1-2, pp. 42-63. 10) Voicu, Mălina, Egalitate, inegalitate şi roluri tradiţionale. O analiza comparativă a valorilor

implicate în legitimarea politicilor de suport pentru femei în ţările europene, în „Calitatea Vieţii“ , nr. 1-4/ 2002.

11) Voicu, Mălina și Bogdan Voicu, Women Work and Family Life: Value Patterns and Policy Making în „European Values at the turn of the Millenium“ Will Arts şi Loek Halman (editori), Brill Book, Leiden, 2004.

12) Voicu, Mălina, Religiousness and gender across Europe în „EU Integration Process from EAST to WEST: Civil Society and Ethnic Minorities în a Changing World“, Horaţiu Rusu, Bogdan Voicu eds, Psihomedia, Sibiu, 2005.

13) Zamfir Elena, coord., Strategii antisărăcie şi dezvoltare comunitară, Ed. Expert, Bucureşti, 2000

14) *** Legea privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale,116/2002.

Page 33: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii de licenţă: Asistenţă Socială Specializarea: Asistenţă Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Voluntariat şi responsabilitate socială Codul disciplinei: 01L11S015 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: I, 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): A Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Sp. Discipline anterioare cerute *: – Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Departamentul care coordonează disciplina: Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Titularul / titularii disciplinei: Conf. univ. dr. Amalia Pavelescu

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

28 14 – – 42 * numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

42 66 108 = 42 + 66 4

Obiectivele disciplinei: Obiectivele cursului:

� Însuşirea de cunoştinţe referitoare la conceptele de voluntariat şi responsabilitate socială;

� Înţelegerea relaţiilor complexe între diversele componente ale vieţii sociale, din perspectiva voluntarului în asistenţa socială;

� Cunoaşterea experienţei europene şi româneşti în domeniul voluntariatului; � Posibilitatea de a identifica, analiza şi evalua nevoile sociale ale unor persoane sau

situaţii în care este necesar voluntariatul; � Posibilitatea de a găsi motivaţii pentru a participa ca voluntar într-o instituţie,

organizaţie sau familie; � Redactarea unui studiu de caz referitor la activitatea de voluntar într-o instituţie,

organizaţie sau familie.

Page 34: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect): � Participarea la activităţi voluntare în cadrul unei instituţii, organizaţii, sau familii; � Formarea de abilităţi pentru integrarea în activitatea de voluntar într-o instituţie,

organizaţie sau familie; � Utilizarea în practică a unor instrumente de evaluare sau intervenţii, în caz de

activitate voluntară. Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice /

etapele proiectului)

CURS

Nr. crt.

Tema Nr. ore Săptămâna

1 Definirea conceptelor de voluntariat şi responsabilitate socială

2 2

2 Voluntariatul în lume – istorie şi actualitate 2 4

3 Prevederile planurilor statelor membre ale Uniunii Europene privind voluntariatul

2 6

4 Aspecte ale evoluţiei conceptului de voluntariat în România 4 8, 10

5 Orientarea şi instruirea voluntarilor. Integrarea voluntarilor în cultura organizaţiei. Relaţia dintre voluntari şi personalul angajat

2 12

6 Legislaţie voluntariat 2 14

SEMINAR

Nr. crt.

Tema Nr. ore Săptămâna

1 Voluntariatul în asistenţa socială. 2 2

2 Drepturile şi responsabilităţile voluntarilor. Motivarea voluntarilor

2 4

3 Modele de abordare asistenţială prin voluntariat 2 6

4 Voluntariat într-o comunitate – studiu de caz – film antropologic

2 8

5 Coordonatorul de voluntari. Selecţia şi recrutarea voluntarilor – Cerinţe obligatorii. Evaluarea programelor şi a voluntarilor

2 10

6 Voluntarul – agent al schimbării 2 12

7 Studiu de caz – Prezentarea experienţei proprii de activitate voluntară în asistenţa socială

2 14

Descrierea metodelor de predare

� Prelegerea, expunerea, conversaţia euristică, problematizarea, analiza studiilor de caz, dezbaterea

� Folosirea materialelor auxiliare şi a noilor tehnologii (tablă, video-proiector şi resurse în

Page 35: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

format electronic).

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr. ore

Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

– 6. Elaborarea temelor de casă, referatelor

2. Studiul după manual sau suport de curs

5 7. Pregătirea pentru evaluările periodice

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

5 8. Pregătirea pentru examinarea finală

4. Documentarea suplimentară * – 9. Participarea la consultaţii – 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

6 10. Alte activităţi (voluntariat) 50

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 66 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Page 36: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

• Media notelor acordate la seminar 10 • Media notelor acordate pentru activitatea la laborator • Notele obţinute la testele periodice sau parţiale • Nota acordată pentru frecvenţa la curs • Notele acordate pentru temele de casă, referate, eseuri,

traduceri, studii de caz … 60

• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale

• Nota acordată la examinarea finală 30 • Alte note

Modalitatea de examinare finală: Prezentarea unui studiu de caz referitor la activitatea personală de voluntariat

* lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete …

Cerinţele minime de promovare (obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

• 5% prezenţă seminar • 30% activitate de voluntariat • 15% prezentarea studiului de caz în cadrul

colocviului.

• 10% activitate seminar • 60% activitate de voluntariat • 30% prezentarea activității de voluntariat

în cadrul colocviului.

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

� Cunoaşterea şi înţelegerea perspectivelor teoretice care stau la baza conceptelor de voluntariat şi responsabilitate socială.

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

� Capacitatea de a analiza, explica şi interpreta motivele care pot determina o activitate socială voluntariat;

3. Competenţe instrumental - aplicative:

� Capacitatea de integrare ca voluntar într-o activitate socială;

� Capacitatea de a coordona o activitate de voluntariat într-o organizaţie.

4. Competenţe atitudinale � Dezvoltarea de atitudini pozitive faţă de o

activitate voluntară. * competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării

Bibliografie: 1. Egan, Gerard, The Skilled Helper, A Systematic Approach to Effective Helping Monterey:

Brooks/Cole Publishing Company, 1986. 2. McCurley, S. & Lynch, R. Volunteer Management. Mobilizing all the resources of the community,

Page 37: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

1996. 3. Murgescu, Mirela-Luminiţa, Rachieru Silvana, Solidaritate umană în comunităţi de ieri şi de azi,

Domino, 2005. 4. Voicu, Mălina, Voicu, Bogdan, Volunteering in Romania: a rara avis în „The Values of

Volunteering. Cross-Cultural Perspectives“, Paul Dekker şi Loek Halman (eds), Kluwer Publishers, 2003, pp. 143-160.

5. Voicu, Bogan, Voicu, Mălina, Bogdan Voicu, Mălina Voicu – “Volunteering in CEE: one of the missing links?”, in Bogdan Voicu, Horaţiu Rusu, editors – Globalization, Integration, and Social Development in Central and Eastern Europe, Psihomedia, Sibiu, 2003: 57-66.

6. Voicu, Mălina, Voicu, Bogdan, Promoting volunteering in Eastern Europe, „European Conference and Exchange Forum about Volunterring, 7-9 noiembrie 2004, Maastricht.

7. Whittaker, James, Social Treatment – An Approach to interspersonal helping, Aldine Publishing Company, 1979.

8. *** A survival Guide! The role of the volunteer. Coordinator. Information Pack. Camden Voluntary Bureau, 2001.

Page 38: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

Domeniul de studii licență : Asistență Socială

Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Logică formală și tehnica argumentarii

Codul disciplinei: 01L11C016

Anul de studiu si semestrul în care se studiază disciplina: I, semestrul 2

Regimul disciplinei(obligatorie O, optională A sau facultativă L): A

Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Fd

Discipline anterioare cerute*:-

Forma de evaluare(examen E, verificare V, colocviu C): C

Colectivul care coordonează disciplina: Sociologie şi Asistenţă Socială

Titular/titularii disciplinei:

*disciplinele studiate anterior a căror cunoastere este necesară pentru insusirea

disciplinei

Extinderea disciplinei in planul de invatamânt*: Curs Seminar Laborator Proiect Total(NOADsem)

14 14 - - 28

*numarul semestrial de ore de activitati didactice directe

Bugetul de timp si creditele alocate disciplinei NOADsem NOSIsem NOTsem=NOADsem+NOSIsem Numarul de credite

28 80 108 4

Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului:

▪ Familarizarea studentilor cu problematica logicii formale, a argumentării in

scopul realizării unui discurs coerent.

Obiectivele activitatilor aplicative:

(seminar,laborator,proiect)

▪ Dezvoltarea gândirii ştiinţifice prin cunoaşterea si aplicarea legilor

interferenţelor valide, dezvoltarea capacitaţii de operare cu limbajul formalizat,

dezvoltarea capacitătii de argumentare si contraargumentare prin

Page 39: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

familiarizarea cu tipurile de argumente si tehnicile argumentării.

Conţinutul disciplinei(capitolele cursului/ tematica seminarului/ lucrărilor practice/

etapele proiectului)

CURS Nr

.

crt.

Tema Nr.

ore

Saptamana

1 Obiectivul logicii.Principiile gândirii logice. 2 1

2 Noţiunea (termenul). 2 2

3 Propoziţia (judecata) inferenţa logică si felurile ei. 2 4

4 Structura logică a raţionamentului. Felurile raţionamentului. 2 6

5 Silogismul. Figurile si modurilor silogiste. 2 8

6 Demonstraţia si combaterea. 2 10

7 Argumentarea. 2 12

SEMINAR Nr

.

crt

Tema Nr.

ore

Saptamana

1 Operaţii logice cu noţiuni. Generalizarea, determinarea,

diviziunea clasificarea si definiţia.

2 3

2 Raportul dintre propoziţii (judecaţi). 2 5

3 Forme compuse si forme prescurtate de silogism. 2 7

4 Rationamentul ipotetic si rationamentul disjunctiv. 2 9

5 Rationamentul inductiv si rationamentul analogic. 2 11

6 Premisele afective ale argumentării. Tehnici de argumentare 2 13

Descrierea metodelor de predare Expunere, conversaţie euristică, demonstraţie, exercitiu.

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

Test parţial

Referat/proiect

Examen scris la sfârşitul semestrului

Bugetul de timp pentru studiul individual Denumirea activitatii Nr.ore Denumirea activitatii Nr.ore

1.Descifrarea si studierea notiţelor de

curs

15 6.Elaborarea temelor de

casă, referatelor

13

Page 40: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

2.Studiul după manual sau suport de

curs

5 7.Pregătirea pentru

evaluările periodice

5

3.Studierea bibliografiei minimale

indicate

12 8.Pregătirea pentru

examinarea finală

15

4.Documentarea suplimentară* - 9.Participarea la consultaţii 5

5.Pregatirea seminariilor si/sau

laboratoarelor

10 10. Alte activitati -

Numarul total al orelor alocate studiului individual NOSI 80

* in bibliotecă, pe INTERNET, pe teren…

Criteriile de evaluare a cunoştintelor si promovarea disciplinei Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale:

Ponderea evaluării in nota finală, %

• Media notelor acordate la seminar 10%

• Media notelor acordate pentru activitatea la

laborator

-

• Notele obţinute la testele periodice sau partiale 25%

• Nota acordată pentru frecvenţa la curs 5%

• Notele acordate pentru temele de casă, referate,

eseuri, traduceri, studii de caz…

10%

• Notele acordate pentru participarea la cercuri

stiinţifice si/sau la cursuri profesionale

-

• Nota acordată la examinarea finală 50%

• Alte note -

Modalitatea de examinare finală*: examinarea orală cu bilete

*lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice si aplicaţii, test grilă,

examinare orala cu bilete…

Cerinţele minime de promovare (obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

• Definirea conceptelor fundamentale

cu care operează logica formală

• Participarea la seminarii (la minim

70% din orele alocate) si promovarea

testului aplicat la jumătatea orelor

programate

• Asimilarea si stăpânirea minimală a

operatiilor cu notiuni si procedeelor

de calcul logic

• Asimilarea principiilor disciplinei si

operationalizarea acestora în analiza logică

a discursului

• Promovarea testului semestrial cu

apreciere maximă

• Utilizarea tehnicilor de operare, a

calculului logic, surprinderea si

combaterea sofismelor si paralogismelor

din discursurile exemplificate

• Realizarea lucrării de sinteză

Page 41: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Competenţele specifice disciplinei* 1.Competenţe privind cunoaşterea si intelegerea:

▪ Asimilarea problematicii cursului, a

principiilor domeniului

▪ Cunoasterea si întelegerea structurii si

mecanismelor formale ale gândirii, a

dinamicii din perspectivă istorică, a stiintei

gândirii corecte

2. Competenţe in domeniul explicării si interpretării:

▪ capacitatea de a surprinde erorile în

realizarea rationării corecte, a inferentelor

mediate si imediate

▪ însusirea modalitătilor si tehnicilor de

demonstrare si combatere, de argumentare si

contraargumentare a enunturilor

3. Competenţe instrumental-aplicative: ▪ formarea deprinderilor de a opera cu notiuni

(diviziune, clasificare, generalizare,

specificare, definire, etc.), de a stăpâni

tehnicile si procedeele de inferare imediată si

mediată

▪ asimilarea si utilizarea corectă a procedurilor

si tehnicilor de demonstrare si combatere,

argumentare si contraargumentare

4. Competenţe atitudinale ▪ formarea încrederii si promovarea spiritului

stiintific

▪ realizarea echilibrului între rational si afectiv

în argumentare

*competentele generale sunt mentionate in Fisa specializării

Bibliografie 1.Botezatu, P.,s.a, Directii in logica contemporană, Ed.St..,Buc.,1974

2.Botezatu, P.,Valoarea deductiei, Ed. St., Buc.,1974

3.Didilescu,I., Botezatu, P.,Silogistica, teoria clasică si interpretări moderne,EDP,Buc., 1976

4.Didilescu, I., Pavelescu, V., Logică, EDP, Buc., 1981

5.Dobrinescu, I., Introducerea in logica Juridică, Ed.Lumina Lex Buc., 1996

6.Dumitriu,A., Logica polivalentă, Buc., 1943

7.Dumitriu,A., Istoria logicii, vol.I,Ed. Tehnica, Buc.1993

8.Enescu, Ghe., Tratat de logică, Ed. Lider, Buc., 1997

9.Enescu, Ghe., Filosofie si logică, Ed. St., Buc., 1973

10.Enescu, Ghe., Logica simbolică, Ed. St., Buc., 1971

Page 42: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

11.Enescu Ghe., Teoria sistemelor logice, Ed. St., si Eucid., Buc., 1976

12.Enescu, Ghe., Logică si adevar, Ed. Politica, Buc., 1967

13.Ionescu, N., Curs de logică, Ed. Humanitas, Buc., 1993

14.Leordean, Al., Curs de logică, Ed. Militară, Buc., 1992

15.Mateut, Ghe., Mihaila, A., Logica juridică, Ed. Lumina Lex Buc., 1996

16.Nastasel, E., Ursu, I., Argumentul sau despre cuvantul bine gândit, Ed. St. si Eucid.,

Buc., 1980

17.Popa, C., Teoria acţiunii si logica formală,

18.Popescu, Al., Teoria logică a judecăţii, Cugetarea Georgescu Delafoas S.A., 1946

19.Stoianovici, D.ş.a, Logica generală, EDP., Buc., 1991

20.Valeriu, Al., Logica, Ed. Cartea Românească S.A., Buc.1923

Page 43: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială

PROGRAMĂ ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Tehnica elaborării lucrărilor ştiinţifice Codul disciplinei: 01L11C017 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: Anul I, Semestrul 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): A Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Fd Discipline anterioare cerute *: Metodologia cercetării în ştiinţele sociale Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Colectivul care coordonează disciplina: Sociologie şi Asistenţă Socială Titularul / titularii disciplinei: Lector univ. dr. Felicia Morândău

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

14 14 - - 28 * numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

28 80 108 4

Obiectivele disciplinei Obiectivele cursului: - familiarizarea studenţilor cu standardele generale de elaborare a lucrărilor ştiinţifice. - dezvoltarea abilităţilor de sintetizare a unor puncte de vedere teoretice, construcţie a unui argument, gândire critică. Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect): La absolvirea prezentului curs, studenţii trebuie să fie capabili să: - extragă ideile principale dintr-un text ştiinţific din domeniul lor de specializare; - rezume un text ştiinţific; - redacteze corect un text ştiinţific, în conformitate cu standardele de tehnoredactare, citare etc.; - elaboreze o trecere în revistă a punctelor de vedere teoretice existente în literatură în legătură

Page 44: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

cu un subiect specific domeniului; - elaboreze un eseu argumentativ; - cunoască etapele specifice în elaborarea unei lucrări de cercetare.

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele proiectului)

CURS

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1.

Obiectivele generale ale cursului. Ce rol are un curs de redactare a lucrărilor ştiinţifice? Tipuri de lucrări ştiinţifice: rapoarte de cercetare, eseuri argumentative, sinteze ale literaturii, abstract, lucrare de licenţă, disertaţie, teze de doctorat etc.

2 1

2. Reguli esenţiale de tehnoredactare a unui text. 2 3

3. Identificarea de surse bibliografice în bibliotecă, baze de articole etc. Extragerea ideilor principale. Rezumarea unui text. Întocmirea fişelor de lectură.

2 5

4. Trecerea în revistă a literaturii. Reguli de citare. Stiluri de citare. Parafrază. Plagiatul. Redactarea bibliografiei.

2 7

5. Primii paşi în elaborarea unei lucrări ştiinţifice. Construirea unui paragraf. Dezvoltarea argumentelor. Structura unei eseu argumentativ.

2 9

6. Structura unei lucrări ştiinţifice. Structura unei lucrări de licenţă/disertaţie. Elaborarea anexelor, abstract-ului şi cuprinsului

2 11

7. Realizarea prezentărilor publice cu suport Microsoft Power Point. Redactarea unui handout sau a unui poster

2 13

SEMINAR

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

1. Identificarea unor lucrări de specialitate în bibliotecă. 2 2

2. Aplicarea corectă a regulilor de punctuaţie în redactarea textelor cu Microsoft Word. Exerciţii.

2 4

3. Căutarea de articole ştiinţifice în baze electronice. Exerciţii de extragere a ideilor principale dintr-un text. Exerciţii de rezumare a textului.

2 6

4. Standarde de citare. Parafrază. Bibliografie. Exerciţii. 2 8

Page 45: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

5. Construcţia paragrafului. Dezvoltarea unui argument ştiinţific. Exerciţii.

2 10

6. Planificarea bugetului de timp pentru elaborarea unei lucrări de licenţă/disertaţie. Principalele etape.

2 12

7. Exerciţii de construcţie a unei prezentări Power Point. Elaborarea unui handout pornind de la un text dat.

2 14

Descrierea metodelor de predare Prelegere, dezbatere, explicaţie, conversaţie euristică, analiză de text, aplicaţii practice.

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

Proiect Examen scris la sfârşitul semestrului

Bugetul de timp pentru studiul individual Denumirea activităţii Nr.

ore Denumirea activităţii Nr.

ore 1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

15 6. Elaborarea temelor de casă 10

2. Studiul după manual sau suport de curs

7. Pregătirea pentru evaluările periodice

10

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

7 8. Pregătirea pentru examinarea finală

17

4. Documentarea suplimentară * 6 9. Participarea la consultaţii - 5. Pregătirea seminarilor şi/sau laboratoarelor

15 10. Alte activităţi -

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 80 * în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota

finală, % • Media notelor acordate la seminar 20% • Notele obţinute la testele periodice sau parţiale 20% • Nota acordată la examinarea finală 40% • Redactarea unui text ştiinţific (draft) pe o temă la alegere 20%

Modalitatea de examinare finală *: lucrare scrisă, prezentare publică. * lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă, examinare orală cu bilete …

Page 46: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Cerinţele minime de promovare (obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

Obţinerea notei finale (construită pe baza celor patru criterii de evaluare) 5.

Obţinerea punctajului maxim pentru fiecare dintre cele patru categorii de evaluări.

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

Cunoaşterea şi înţelegerea specificului principalelor tipuri de lucrări ştiinţifice şi a diferenţelor dintre acestea.

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

Capacitatea de a interpreta argumente teoretice sau rezultatele unor analize empirice şi de a le transpune în unităţi scrise coerent şi structurat.

3. Competenţe instrumental - aplicative:

Capacitatea de a identifica resurse bibliografice în biblioteci şi baze de articole. Capacitatea de a tehnoredacta corect texte ştiinţifice.

4. Competenţe atitudinale Promovarea caracterului etic în elaborarea lucrărilor ştiinţifice.

Bibliografie AMERICAN SOCIOLOGICAL ASSOCIATION (2005). Quick Style Guide for Students Writin

Sociology Papers. Washington: DC: American Sociological Association. AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (2007). APA Style Guide to Electronic

References. Washington: APA. CHELCEA, Septimiu (2003). Cum să redactăm un raport de cercetare, o lucrare de licenţă, o

teză de doctorat, un articol ştiinţific, o monografie. Bucureşti: comunicare.ro. COOPER, Harris (1998). Synthesizing Research. A Guide for Literature Reviewers. Thousand

Oaks: Sage Publications. ECO, Umberto (2006). Cum se face o teză de licenţă. Disciplinele umaniste. Iaşi: Polirom. NICHICI, Alexandru. (2008). Lucrari stiintifice. Concepere, redactare, comunicare.

Ed.Politehnica: Timisoara. RICHARDSON, Laurel (1990). Writing Strategies: Reaching Diverse Audiences.London: Sage

Publications. SELTZER, Richard A. (1996). Mistakes That Social Scientists Make: Error and Redemption in

the Research Process. New York: St.Martin’s Press. ZINSSER, W. (1998). On writing well (6 th ed.). New York: HarperCollins.

Page 47: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie

Domeniul de studii licență : Asistență Socială

Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICĂ

Denumirea disciplinei: Engleza

Codul disciplinei: 01L11C019

Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: anul I; sem. 2

Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, de specialitate Sp, generală Gen): Fd Discipline anterioare cerute *:

Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Titularul / titularii disciplinei:

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *:

Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

- 28 - - 28

* numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

28 26 54 2

Obiectivele disciplinei

Obiectivele cursului

Obiectivele activităţilor aplicative

(seminar, laborator, proiect)

• Scopul principal al seminarului de ESP este familiarizarea studentilor cu terminologia

de specialitate din domeniul sociologie prin intermediul unor texte care vor fi citite,

discutate si clarificate in cadrul seminarului. In acelasi timp, vor fi dezvoltate si

abilitatile de comunicare prin abordarea unor teme de discutie si asimilarea unui

vocabular (expressi idiomatice si notiuni gramaticale ce faciliteaza exprimarea in limba

engleza.

iniţierea şi dezvoltarea unui context interactiv, care să încurajeze şi să intensifice

comunicarea interpersonală

Page 48: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Conţinutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrărilor practice / etapele proiectului)

CURS

Nr. crt.

Tema Nr.ore Săptămâna

SEMINAR

Nr. crt. Tema Nr.ore Săptămâna

1. Writing a CV and application letter 2 1

2. Work on idioms 2 2

3. Choosing a profession - careers 2 3

4. Work on idioms 2 4

5. Spoken vs. written English 2 5

6. Work on idioms 2 6

7. Writing letters (business and personal) 2 7

8. Work on idioms 2 8

9. Describing people and places 2 9

10. Work on idioms 2 10

11. Keeping in touch – communication - socializing 2 11

12. Work on idioms 2 12

13. Essay writing 2 13

14. Revision 2 14

Descrierea metodelor de predare � Conversatie

� Citirea, discutarea si interpretarea textelor de specialitate / eseurilor

� Clarificarea termenilor

� activitate individula

� activitate in echipa

� prezentari teoretice si clarificari ale aspectelor gramaticale si lexicale

Descrierea formelor şi metodelor de evaluare a cunoştinţelor

Metoda de predare de tip comunicativ si predominant – in cadrul cursului de limba engleza

pentru nefilologi (ESP) – necesita o evaluare permanenta ; prin urmare prezenta in sine nu

constituie un indicator semnificativ ci, mai degraba, participarea activa a studentilor la dezateri

si exercitii precum si implicarea in activitatile desfasurate la curs si menite sa dezvolte

Page 49: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

capacitatile de comunicare in limba engleza. Evaluarea finala va include : 30% activitatea la

seminar si 70% nota de la test.

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr.

ore

Denumirea activităţii Nr.

ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de

curs

6 6. Elaborarea temelor de casă,

referatelor

10

2. Studiul după manual sau suport de

curs

7. Pregătirea pentru evaluările

periodice

3. Studierea bibliografiei minimale

indicate

8. Pregătirea pentru examinarea

finală

10

4. Documentarea suplimentară * 9. Participarea la consultaţii

5. Pregătirea seminariilor şi/sau

laboratoarelor

10. Alte activităţi

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 26

* în bibliotecă, pe INTERNET, pe teren …

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

Evaluarea permanenta 30%

test de evaluare – lucrare scrisa cu aplicatii (traducere si

exercitii: gramaticale, lexicale)

70%

Modalitatea de examinare finală *:

* lucrare scrisă descriptivă, lucrare scrisă cu subiecte teoretice şi aplicaţii, test grilă,

examinare orală cu bilete …

Cerinţele minime de promovare

(obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă (obţinerea notei 10)

• Cunoasterea notiunilor fundamentale

predate

• Cunoasterea aprofundata a

cunostintelor predate

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi înţelegerea:

o identificarea de termeni, relaţii, procese,

perceperea unor relaţii şi conexiuni

o utilizarea corectă a termenilor de

specialitate

o definirea/ nominalizarea de concepte

Page 50: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

cunoştinţe generale de bază, precum şi

necesare profesiunii/ disciplinei

2. Competenţe în domeniul explicării şi interpretării:

o generalizarea, particularizarea,

integrarea unor domenii

o realizarea de conexiuni între rezultate

o argumentarea unor enunţuri

o generarea, demonstrarea

capacitatea de analiză şi sinteză

3. Competenţe instrumental - aplicative:

o relaţionări între diferite tipuri de

reprezentări între reprezentări şi obiect

o reducerea la o schemă sau model

o descrirea unor stări, sisteme, procese,

fenomene mass-media

o capacitatea de a transpune în practică

cunoştinţele dobândite

o abilităţi de cercetare, creativitate

capacitatea de a concepe proiecte şi de a le

derula

4. Competenţe atitudinale

o reacţia pozitivă la sugestii, cerinţe,

sarcini didcatice, satisfacţia de a

răspunde

o implicarea în activităţi ştiinţifice în

legătură cu disciplina

o acceptarea unei valori atribuite unui

obiect, fenomen, comportament, etc.

o capacitatea de a avea un comportament

etic

o capacitatea de a aprecia diversitatea şi

multiculturalitatea

abilitatea de a colabora cu specialiştii din alte

domenii

* competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării

Bibliografie

1.Anthony Giddens, Sociology: Introductory Readings, Cambridge: Polity Press, 1997

2. George P. McCallum, Idiom Drills for Students of English as a Second Language, Heinle&heinle

Publishers, 1983

Page 51: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane Departamentul de Jurnalism, Relaţii Publice, Sociologie şi Psihologie Domeniul de studii licență : Asistență Socială Specializarea Asistență Socială

PROGRAMA ANALITICA

Denumirea disciplinei: Educaţie fizica şi sport Codul disciplinei: 01L11C021 Anul de studiu şi semestrul în care se studiază disciplina: anul I, sem. 2 Regimul disciplinei (obligatorie O, opţională A sau facultativă L): O Categoria formativă (fundamentală Fd, complementara C, de specialitate Sp, generală Gen): C Discipline anterioare cerute *: Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): C Titularul / titularii disciplinei:

* disciplinele studiate anterior a căror cunoaştere este necesară pentru însuşirea disciplinei

Extinderea disciplinei în planul de învăţământ *: Curs Seminar Laborator Proiect Total (NOADsem)

- 14 - 14 * numărul semestrial de ore de activităţi didactice directe

Bugetul de timp şi creditele alocate disciplinei

NOADsem NOSIsem NOTsem = NOADsem + NOSIsem Numărul de credite

14 40 54 2

Obiectivele disciplinei

Obiectivele activităţilor aplicative (seminar, laborator, proiect) � formarea posturii corporale corecte � dezvoltarea fizică armonioasă � optimizarea calităţilor motrice şi psihomotrice de bază � dezvoltarea componentelor esteticii corporale (ţinută, ritmicitate, muzicalitate) � orientarea mişcărilor în spaţiu şi timp � formarea deprinderilor de practicare independentă a exerciţiilor fizice şi a sporturilor preferate � dobândirea atitudinilor pozitive, favorabile faţă de activitatea fizică (“a life time sport”), în vederea păstrării stării de sănătate şi a capacităţii optime de muncă

Page 52: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

SEMINAR

Nr.

crt. Tematica

Nr.

ore Săptămâna

1 Exerciţii pentru corectarea posturii corporale (a deficienţelor usoare) cu ajutorul obiectelor portative

2 2

2 Exerciţii pentru corectarea posturii corporale (a deficienţelor usoare) cu ajutorul obiectelor portative

2 4

3 Complexe de exerciţii specifice gimnasticii aerobice cu obiecte portative

2 6

4 Paşi specifici programelor “Dance aerobic” cu acompaniament muzical; Jocuri dinamice

2 8

5 Paşi specifici programelor “Dance aerobic” cu acompaniament muzical; Jocuri dinamice

2 10

6 Paşi specifici programelor “Dance aerobic” cu acompaniament muzical; Parcursuri aplicative contra timp

2 12

7 Consolidarea şi formarea capacităţii de exersare individuală a exerciţiilor învăţate (în cadrul unui program săptămânal prestabilit)

2 14

Descrierea metodelor de predare

� Expunerea (explicaţia, demonstraţia) � Utilizarea mijloacelor tehnice audio-vizuale (prezentari filme si chinograme) � Exercitiul (exersare frontală)

Bugetul de timp pentru studiul individual

Denumirea activităţii Nr. ore

Denumirea activităţii Nr. ore

1. Descifrarea şi studierea notiţelor de curs

6. Elaborarea temelor de casă, referatelor

2. Studiul după manual sau suport de curs

7. Pregătirea pentru evaluările periodice

3. Studierea bibliografiei minimale indicate

8. Pregătirea pentru examinarea finală

10

4. Documentarea suplimentară * 9. Participarea la consultaţii 5. Pregătirea seminariilor şi/sau laboratoarelor

30 10. Alte activităţi

Numărul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem 40

Criteriile de evaluare a cunoştinţelor şi promovarea disciplinei

Evaluările considerate pentru stabilirea notei finale: Ponderea evaluării în nota finală, %

• Media notelor acordate la seminar

• Media notelor acordate pentru activitatea la laborator • Notele obţinute la testele periodice sau parţiale

Page 53: PROGRAMA ANALITICĂ - socioumane.ulbsibiu.rosocioumane.ulbsibiu.ro/psihologie/Includes/Fise Discipline/Sociologie... · - Să explice apariţia şi menţinerea problemelor sociale

• Nota acordată pentru frecvenţa la curs • Notele acordate pentru temele de casă, referate,

eseuri, traduceri, studii de caz …

• Notele acordate pentru participarea la cercuri ştiinţifice şi/sau la concursuri profesionale/sesiuni de comunicari

20%

• Nota acordată la examinarea finală 70% • Alte note (din oficiu) 10%

Modalitatea de examinare finală *

Examen: verificari practice; test grila

Cerinţele minime de promovare

(obţinerea notei 5)

Cerinţele de promovare cu nota maximă

(obţinerea notei 10)

• Întrunirea condiţiilor pentru nota 5, prevăzute în baremul de notare a probelor practice

Indeplinirea in proportie de 100% a tuturor cerintelor disciplinei

Competenţele specifice disciplinei *

1. Competenţe privind cunoaşterea şi

înţelegerea:

-principiilor şi regulilor de bază necesare practicării eficiente a exerciţiilor fizice destinate păstrării stării de sănătate -rolului exerciţiilor practicate consecvent, sistematic, pentru îmbunătăţirea randamentului fizic şi psihic al organismului şi obţinerea stării “de bine”

2. Competenţe în domeniul explicării şi

interpretării:

-mecanismelor fiziologice implicate în efortul fizic şi modalităţilor de control a parametrilor fiziologici -situaţiilor de risc pentru sănătate care pot apărea în cazul practicării exerciţiilor în condiţii necorespunzătoare

3. Competenţe instrumental - aplicative:

-însuşirea conţinutului motric specific disciplinelor gimnice -dobândirea deprinderilor de practicare independenta a exerciţiilor fizice

4. Competenţe atitudinale

-atitudini pozitive faţă de practicarea activităţilor fizice în general

-optimizarea deprinderilor de comunicare în cadrul grupurilor şi îmbunătăţirea nivelului de integrare sociala (spirit de echipă, fair-play, etc.)

* competenţele generale sunt menţionate în Fişa specializării