$ERUGDUHJHQHUDO - Europa

71
12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 1 LIFE.1 RO Consiliul Uniunii Europene Bruxelles, 21 octombrie 2020 (OR. en) 12148/20 ADD 1 AGRI 372 AGRILEG 136 AGRIFIN 100 AGRISTR 95 AGRIORG 91 CODEC 1042 CADREFIN 341 Dosar interinstituțional: 2018/0216(COD) NOTĂ Sursă: Secretariatul General al Consiliului Destinatar: Delegațiile Nr. doc. Csie: 9645/18 + COR 1 + ADD 1 Subiect: Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanț ate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului Abordare generală (anexele I-XIII) În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor propunerile de redactare consolidate ale președinției privind anexele I-XIII la propunerea sus-menționată. În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit din 19-20 octombrie 2020, delegațiile au confirmat că aceste propuneri de redactare, împreună cu cele privind articolele, constituie o abordare generală a Consiliului cu privire la propunerea sus-menționată.

Transcript of $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

Page 1: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 1

LIFE.1 RO

Consiliul Uniunii Europene

Bruxelles, 21 octombrie 2020 (OR. en) 12148/20 ADD 1 AGRI 372 AGRILEG 136 AGRIFIN 100 AGRISTR 95 AGRIORG 91 CODEC 1042 CADREFIN 341

Dosar interinstituțional: 2018/0216(COD)

NOTĂ

Sursă: Secretariatul General al Consiliului

Destinatar: Delegațiile

Nr. doc. Csie: 9645/18 + COR 1 + ADD 1

Subiect: Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) și finanțate de Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului

– Abordare generală (anexele I-XIII)

În anexă, se pun la dispoziția delegațiilor propunerile de redactare consolidate ale președinției

privind anexele I-XIII la propunerea sus-menționată. În cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și

Pescuit din 19-20 octombrie 2020, delegațiile au confirmat că aceste propuneri de redactare,

împreună cu cele privind articolele, constituie o abordare generală a Consiliului cu privire la

propunerea sus-menționată.

Page 2: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 2

LIFE.1 RO

În comparație cu propunerea Comisiei, textul adăugat este indicat prin caractere aldine subliniate,

iar porțiunile de text eliminat sunt indicate prin [...].

Se subliniază faptul că sunt necesare ajustări juridice/tehnice suplimentare în ceea ce privește

trimiterile la actele care urmează să fie abrogate (în special Regulamentele nr. 1305/2013, nr.

1306/2013 și nr. 1307/2013) pentru a se asigura că aceste trimiteri respectă principiile calității

redactării, inclusiv în ceea ce privește nota de subsol la GAEC 8 și GAEC 9.

Page 3: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 3

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXĂ

ANEXA I

INDICATORI DE IMPACT, DE REZULTAT, DE CONTEXT*** ȘI DE REALIZARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 7

Evaluarea performanțelor politicii (multianuală) - IMPACT Analiza [...]performanței - REZULTAT* Verificarea anuală a performanței - REALIZARE

Obiectivele și indicatorii de impact aferenți.* Bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC1 Tipuri [...] de intervenții și indicatorii de realizare aferenți.*

Obiectivul transversal al

UE: Modernizare

Indicatori de impact

Indicatori de rezultat*

[...]

[...] Tip(uri) de

intervenții

Indicatori de realizare

Modernizarea

sectorului prin

[...]promovarea

cunoștințelor, a inovării

și a digitalizării în

agricultură și în zonele

rurale și încurajarea

adoptării acestora

I.1 Împărtășirea cunoștințelor și

inovare: Ponderea din bugetul PAC

alocată împărtășirii cunoștințelor și a

inovării

R.1PR Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul

cunoștințelor și al inovării: [...] Numărul persoanelor care

[...] beneficiază de sprijin pentru consiliere, formare, schimb de

cunoștințe sau care particip[...]ă la grupurile operaționale [...]

PEI sau la alte grupuri/acțiuni de cooperare [...].

[...] [...]

Cooperare

(articolul 71)

O.1 Numărul de proiecte ale

grupurilor operaționale din cadrul PEI

(Parteneriatul european pentru

inovare)

1 Indicatorii de rezultat care sunt obligatorii pentru analiza performanței sunt marcați cu PR. * În fișele indicatorilor se va descrie în mod explicit „principiul evitării dublei contabilizări”.

Page 4: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 4

ANEXĂ LIFE.1 RO

R.2 Stabilirea de legături între sistemele de consiliere și cele

de cunoștințe: [...] Numărul consilierilor care beneficiază de

sprijin pentru a fi integrați în cadrul sistemelor de cunoștințe

și inovare în agricultură (AKIS)* [...]

[...]

R.3 Digitalizarea agriculturii: Ponderea [...] fermelor care

beneficiază de sprijin pentru tehnologii agricole digitale [...]

prin intermediul PAC

* Contabilizarea se va simplifica, pentru a lua în calcul doar numărul de consilieri, nu și volumul sprijinului.

Page 5: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 5

ANEXĂ LIFE.1 RO

Obiectivele specifice ale

UE

Indicatori de impact Indicatori de rezultat

[...]

[...] Tip de

intervenții

Indicatori de realizare (per

intervenție)

Sprijinirea veniturilor

fiabile ale fermelor și

a rezilienței în

întreaga Uniune, în

vederea îmbunătățirii

securității alimentare

I.2 Reducerea disparităților în

materie de venituri: Evoluția

veniturilor agricole în raport cu

economia generală

R.4PR Legarea sprijinului pentru venit de standarde și de

bunele practici: Ponderea suprafeței agricole utilizate

(SAU) care este vizată de sprijinul pentru venit și care face

obiectul condiționalității

[...] [...]

I.3 Reducerea variabilității

veniturilor fermelor: Evoluția

veniturilor agricole

R.5 Gestionarea riscurilor: Ponderea fermelor care dispun

de instrumente de gestionare a riscurilor ce beneficiază de

sprijin în cadrul PAC

[...] Sprijinul de

bază pentru

venit în scopul

sustenabilității

(articolul 17)

O.4 Numărul de hectare [...] pentru

sprijinul de bază pentru venit în

scopul sustenabilității

I.4 Sprijinirea veniturilor viabile ale

fermelor: Evoluția nivelului venitului

agricol în funcție de [...] tipul de

activitate agricolă (în comparație cu

media în agricultură)

R.6 Redistribuirea către fermele mai mici: Procentajul

plăților directe [...] suplimentare per hectar pentru fermele

eligibile de dimensiuni mai mici decât media (față de medie)

Plata pentru

micii fermieri

(articolul 25)

O.5 Numărul de beneficiari ai [...]

[...] plăților pentru micii fermieri

I.5 Contribuția la echilibrul

teritorial: Evoluția venitului agricol în

zonele care se confruntă cu

constrângeri naturale (față de medie)

R.7 Majorarea sprijinului pentru fermele din zonele cu

nevoi specifice: Procentajul sprijinului suplimentar per

hectar în zonele cu nevoi mai mari (față de medie)

Sprijinul

complementar

pentru venit

pentru tinerii

fermieri

(articolul 27)

O.6 Numărul de hectare vizate de

[...] sprijinul complementar pentru

venit pentru tinerii fermieri

[...]

Page 6: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 6

ANEXĂ LIFE.1 RO

Sprijin

redistributiv

complementar

pentru venit în

scopul

sustenabilității

(articolul 26)

O.6a Numărul de hectare pentru

sprijinul redistributiv

complementar pentru venit

Programe

pentru climă și

mediu (articolul

28)

O.6b Număr de unități (hectare

sau unități vită mare) pentru

programele ecologice

Îmbunătățirea

orientării spre piață și

sporirea

competitivității,

inclusiv punerea unui

accent mai puternic

asupra cercetării,

tehnologiei și

digitalizării

I.6 Sporirea productivității

fermelor: Productivitatea totală a

factorilor în agricultură

R.8 Direcționarea spre ferme din anumite sectoare [...]:

Ponderea [...] fermelor care beneficiază de sprijin cuplat

pentru venit pentru îmbunătățirea competitivității, a

sustenabilității sau a calității

Gestionarea

riscurilor[...]

(articolul 70)

O.8 Numărul de unități [...] vizate

de sisteme de asigurare care

beneficiază de sprijin

Page 7: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 7

ANEXĂ LIFE.1 RO

Gestionarea

riscurilor

(articolul 70)

O.8a Numărul de fonduri mutuale

pentru gestionarea riscurilor

agricole, climatice și sanitare care

beneficiază de sprijin din FEADR

(pe tip de pericole)

I.7 Valorificarea comerțului cu

produse agroalimentare: Importuri și

exporturi de produse agroalimentare

R.9PR Modernizarea fermelor: Ponderea [...] fermelor care

primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și

modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a

resurselor

Sprijinul cuplat

pentru venit

(articolul 29)

O.9 Numărul de hectare care

beneficiază de sprijin cuplat pentru

venit

O.10 Numărul de animale care

beneficiază de sprijin cuplat pentru

venit

Page 8: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 8

ANEXĂ LIFE.1 RO

Îmbunătățirea poziției

fermierilor în cadrul

lanțului valoric

I.8 Îmbunătățirea poziției

fermierilor în cadrul lanțului

alimentar: Valoarea adăugată pentru

producătorii primari din lanțul

alimentar

R.10PR Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare:

Ponderea [...] fermelor care participă la grupuri de

producători, organizații de producători [...] și sisteme de

calitate sprijinite de PAC

R.11 Concentrarea ofertei: Ponderea valorii producției

comercializate de grupuri de producători sau organizații de

producători sectoriale prin intermediul unor programe

operaționale*

[...] Constrângeri

naturale [...] sau

alte constrângeri

specifice

anumitor [...]

zone (articolul

66)

O.11 Numărul de hectare care

primesc [...] sprijin pentru zone

care se confruntă cu constrângeri

naturale sau cu alte constrângeri

specifice ([...] toate categoriile)

Contribuirea la

energia sustenabilă,

precum și la atenuarea

schimbărilor climatice

și la adaptarea la

acestea

I.9 Îmbunătățirea rezilienței [...]

agriculturii la schimbările climatice:

[...] Indicator de progres privind

reziliența sectorului agricol

R.12PR Atenuarea schimbărilor climatice și a[...]daptarea

la acestea: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU)

și/sau unități vită mare (UVM) care beneficiază de sprijin

pentru reducerea emisiilor de amoniac și de GES,

menținerea și/sau îmbunătățirea stocării carbonului,

inclusiv angajamente pentru îmbunătățirea adaptării la

schimbările climatice (cu defalcare după atenuare și

adaptare)

Dezavantaje

specifice

anumitor zone,

generate de

anumite cerințe

obligatorii

(articolul 67)

O.12 Numărul de hectare care

primesc sprijin în temeiul rețelei

Natura 2000 [...]

O.12 Numărul de hectare care

primesc sprijin în temeiul

Directivei-cadru privind apa

I.10 Contribuția la atenuarea

schimbărilor climatice: [...] Emisiile

de gaze cu efect de seră (GES) din

agricultură

I.11 Îmbunătățirea sechestrării

carbonului: [...]Cantitatea de carbon

organic din solul terenurilor agricole

I.12 Sporirea gradului de utilizare a

[...][...] [...]

R.15 Energie verde provenită din agricultură și

silvicultură și din alte surse regenerabile: Investiții care

beneficiază de sprijin în capacitatea de producție de energie

din surse regenerabile, inclusiv bioenergie (în megawați)

[...]

[...] Angajamente

în materie de

mediu și climă și

alte angajamente

în materie de

gestionare

(articolul 65)

O.13 Numărul de hectare ([...] cu

excepția celor forestiere) vizate de

angajamente în materie de

mediu/climă care depășesc cerințele

obligatorii

O.14 Numărul de hectare

* Ar fi necesare orientări specifice din partea Comisiei în ceea ce privește modul de planificare a acestui indicator de rezultat.

Page 9: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 9

ANEXĂ LIFE.1 RO

energiei durabile în agricultură:

Producția de energie din surse

regenerabile care provine din

agricultură și din sectorul forestier

R16a Investiții legate de climă: Ponderea fermelor care

beneficiază de sprijin pentru investiții în cadrul PAC care

contribuie la atenuarea schimbărilor climatice și

adaptarea la acestea, precum și la producția de energie

din surse regenerabile sau de biomateriale

R 17 Terenuri împădurite: Suprafața care beneficiază de

sprijin pentru împădurire [...] (inclusiv pentru

agrosilvicultură) și reîmpădurire

R.17a Sprijin pentru investiții în sectorul forestier:

Totalul investițiilor pentru îmbunătățirea performanței

sectorului forestier

(forestiere) vizate de angajamente în

materie de mediu/climă care

depășesc cerințele obligatorii

O.14a Numărul de unități (altele

decât hectare) vizate de

angajamente în materie de

mediu/climă care depășesc

cerințele obligatorii[...] O.15

Numărul de hectare cu sprijin pentru

agricultura ecologică

O.15a Numărul de unități (altele

decât hectare) sprijinite pentru

agricultura ecologică

Page 10: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 10

ANEXĂ LIFE.1 RO

Obiectivele specifice ale

UE

Indicatori de impact Indicatori de rezultat

(bazați doar pe intervențiile sprijinite de PAC)

Tip general de

intervenție

Indicatori de realizare (per

intervenție)

Promovarea dezvoltării

sustenabile și a

gospodăririi eficiente a

unor resurse naturale

precum apa, solul și

aerul

I.13 Reducerea eroziunii solului:

Procentajul terenurilor agricole în stare

moderată și gravă de eroziune a solului

[...]

R.18PR Îmbunătățirea solurilor: Ponderea suprafeței [...]

agricole utilizate (SAU) [...]vizate de angajamente care

beneficiază de sprijin benefice pentru gestionarea solului

I.14 Îmbunătățirea calității aerului: [...] Emisiile de amoniac din agricultură

R.19PR Îmbunătățirea calității aerului: Ponderea suprafeței

[...] agricole utilizate (SAU) [...]vizate de angajamente care

beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor de

amoniac

I.15 Îmbunătățirea calității apei: Bilanțul brut al nutrienților pe terenurile

agricole

R.20PR Protejarea calității apei: Ponderea suprafeței [...]

agricole utilizate (SAU) [...]vizate de [...] angajamente care

beneficiază de sprijin pentru calitatea apei

Angajamente în

materie de

mediu și climă și

alte angajamente

în materie de

gestionare

(articolul 65)

Intervențiile

sectoriale

(articolul 60a)

O.16 Numărul de unități vită mare

vizate de sprijinul pentru sănătatea sau

bunăstarea animalelor sau pentru

intensificarea măsurilor de

biosecuritate

I.16 Reducerea scurgerii de nutrienți:

Nitrați în apa subterană [...]

[...] Angajamente în

materie de

mediu și climă și

alte angajamente

în materie de

gestionare

(articolul 65)

O.17 Numărul de [...] operațiuni sau

unități care sprijină resursele genetice

Page 11: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 11

ANEXĂ LIFE.1 RO

I.17 Reducerea presiunii asupra

resurselor de apă: indicele de

exploatare a apei plus (Water

Exploitation Index Plus - WEI+)

R.22 Utilizarea durabilă a apei: Ponderea suprafeței agricole

utilizate (SAU) [...]vizate de angajamente care beneficiază de

sprijin referitoare la îmbunătățirea echilibrului hidric

R.22a Performanța de mediu în sectorul creșterii animalelor:

Ponderea unităților vită mare (UVM) vizate de angajamente

care beneficiază de sprijin referitoare la îmbunătățirea

durabilității mediului

Investiții

(articolul 68)

O.18 Numărul de operațiuni sau

unități care beneficiază de sprijin

din FEADR pentru investiții

productive în cadrul fermei

O.18a Numărul de operațiuni sau

unități care beneficiază de sprijin

din FEADR pentru investiții

neproductive în cadrul fermei

R.23 Investiții legate de [...] resursele naturale: Ponderea [...]

fermelor care beneficiază de sprijin din PAC pentru investiții

legate de grija pentru resursele naturale

R.23a Performanță legată de mediu/climă prin investiții în

zonele rurale: Numărul de operațiuni care contribuie la

durabilitatea mediului, la atenuarea schimbărilor climatice și

la îndeplinirea obiectivelor de adaptare în zonele rurale

O.19 Numărul de operațiuni sau

unități care beneficiază de sprijin

din FEADR pentru [...] infrastructuri

R.24 Performanță legată de mediu/climă prin cunoaștere: [...]

Numărul [...] persoanelor [...] care beneficiază de consiliere

[...], formare și schimb de cunoștințe privind performanța legată

de mediu și climă pentru care se acordă sprijin din PAC

O.20 Numărul de operațiuni sau

unități care beneficiază de sprijin din

FEADR pentru investiții [...]

neproductive din afara fermei

O.21 Numărul de operațiuni sau

unități care beneficiază de sprijin

din FEADR pentru investiții

productive din afara fermei

Page 12: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 12

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...]Obiectivele specifice

ale UE

Indicatori de impact Indicatori de rezultat

[...]

Tip general de

intervenție

Indicatori de realizare (per

intervenție)

Contribuirea la

protejarea

biodiversității,

îmbunătățirea

serviciilor ecosistemice

și conservarea

habitatelor și a

peisajelor

I.18 Creșterea populațiilor de păsări

de câmp: Indicele păsărilor de câmp

[...] Instalarea [...]

tinerilor

fermieri,

întreprinderi

rurale nou-

înființate și

dezvoltarea

fermelor mici

(articolul 69)

O.22 Numărul tinerilor fermieri care

primesc sprijin din FEADR [...]

pentru instalare

I.19 Consolid[...]area protecției

biodiversității: Procentajul speciilor și

habitatelor de interes comunitar care

sunt legate de agricultură cu tendințe

stabile sau în creștere

R.26 [...] Sprijinirea gestionării durabile [...]a pădurilor:

Ponderea terenurilor forestiere care fac obiectul [...]

angajamentelor [...] de a sprijini protejarea pădurilor și

gestionarea serviciilor ecosistemice[...]

O.23 Numărul de [...] întreprinderi

rurale care primesc sprijin pentru

înființare

O.23a Numărul de ferme mici care

primesc sprijin pentru dezvoltare

din FEADR

I.20 Îmbunătățirea furnizării [...] de

servicii ecosistemice: [...] Ponderea

suprafeței agricole utilizate (SAU)

acoperite cu elemente de peisaj

R.27 PR Conservarea habitatelor și a speciilor: Ponderea

suprafeței [...] agricole utilizate (SAU) [...]vizate de

angajamente în materie de gestionare pentru sprijinirea

conservării sau refacerii biodiversității

R.27a Investiții legate de biodiversitate: Ponderea fermelor

care beneficiază de sprijin din PAC pentru investiții care

contribuie la biodiversitate

Cooperare

(articolul 71)

O.24 Numărul de grupuri/organizații

de producători care beneficiază de

sprijin din FEADR

O.25 Numărul [...] beneficiarilor

care primesc sprijin din FEADR

pentru a participa la sisteme de

calitate oficiale [...]

Page 13: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 13

ANEXĂ LIFE.1 RO

R.28 [...] Îmbunătățirea gestionării Natura 2000: Ponderea

suprafeței totale din Natura 2000 care face obiectul

angajamentelor care beneficiază de sprijin [...] instituite și

finanțate în cadrul FEADR

O.26 Numărul de operațiuni sau

unități pentru reînnoire

generațională care beneficiază de

sprijin [...] (exceptând sprijinul

pentru instalare)

[...] O.27 Numărul de strategii de

dezvoltare locală (LEADER) sau

acțiuni pregătitoare care

beneficiază de sprijin

O.28 Numărul altor [...] operațiuni

sau unități de cooperare care

beneficiază de sprijin din FEADR

(exceptând proiectele din cadrul PEI

raportate la O.1)

Atragerea și susținerea

tinerilor fermieri și

facilitarea dezvoltării

întreprinderilor din

zonele rurale

I.21 Atragerea tinerilor fermieri:

Evoluția numărului noilor

administratori de fermă

R.30PR Reînnoirea generațională: Numărul [...] beneficiarilor

care se instalează [...] cu sprijin din partea PAC

Schimburi de

cunoștințe și

informare

(articolul 72)

O.29 Numărul de operațiuni sau

unități de formare și consiliere [...]

[...] care beneficiază de sprijin din

FEADR

Page 14: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 14

ANEXĂ LIFE.1 RO

Obiectivele specifice ale

UE

Indicatori de impact Indicatori de rezultat

[...]

Tip general de

intervenție

Indicatori de realizare (per

intervenție)

Promovarea ocupării

forței de muncă, a

creșterii economice, a

egalității de gen, a

incluziunii sociale și a

dezvoltării locale în

zonele rurale, inclusiv

a bioeconomiei și a

silviculturii durabile

I.22 Contribuția la ocuparea forței de

muncă în zonele rurale: Evoluția ratei

de ocupare a forței de muncă în zonele

[...] rurale

R.31 Creștere economică și locuri de muncă în zonele rurale:

Noi locuri de muncă ce beneficiază de sprijin în cadrul

proiectelor care beneficiază de sprijin

R.31aPR Sfera de cuprindere a inițiativei LEADER: Ponderea

populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală*

O.29a Numărul de planuri, studii

sau acțiuni de sensibilizare care

beneficiază de sprijin din FEADR

[...]

I.23 Contribuția la creșterea economică

în zonele rurale: Evoluția PIB-ului pe

cap de locuitor în zonele [...] rurale

R.32 Dezvoltarea [...]economiei rurale: Numărul de

întreprinderi rurale, inclusiv întreprinderi din cadrul

bioeconomiei, care s-au dezvoltat pe baza sprijinului primit în

cadrul PAC

[...] [...]

I.24 O PAC mai echitabilă: [...]

Distribuirea sprijinului PAC

R.33 [...] Tranziția inteligentă a economiei rurale: Numărul

de strategii „Sate inteligente” care beneficiază de sprijin

[...]

I.25 Promovarea incluziunii rurale:

Evoluția indicelui sărăciei în zonele rurale

R.34 Conectarea Europei rurale: Ponderea populației rurale

care beneficiază de un acces îmbunătățit la servicii și

infrastructură grație sprijinului PAC***

Tipurile de

intervenții [...]

sectoriale

(articolele 39-63)

O.33 Numărul

grupurilor/organizațiilor de

producători (sau asociațiilor

organizațiilor de producători) care

înființează un fond/program

operațional

* Ar fi necesare orientări specifice din partea Comisiei în ceea ce privește modul de planificare a acestui indicator de rezultat și, posibil, a altor indicatori de rezultat legați de

LEADER. ** Este necesară o metodologie comună precisă pentru acest indicator.

Page 15: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 15

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...]O.34a Numărul de acțiuni sau

de unități care beneficiază de

sprijin în sectorul vitivinicol

Îmbunătățirea

răspunsului dat de

agricultura UE

exigențelor societale

referitoare la hrană și

la sănătate, inclusiv la

alimentele sigure și [...]

hrănitoare [...] produse

într-un mod durabil, la

deșeurile alimentare și

la bunăstarea

animalelor

I.26 Limitarea utilizării

anti[...]microbienelor [...] pentru

animalele de fermă: vânzarea/utilizarea

de antimicrobiene pentru animale de la

care se obțin produse alimentare

R.36 Limitarea utilizării anti[...]microbienelor: Ponderea

unităților vită mare (UVM) vizate de acțiuni de limitare a

utilizării antimicrobienelor [...] (prevenire/reducere) care

beneficiază de sprijin

Intervențiile

sectoriale

(articolul 49)

O.35 Numărul de acțiuni sau de

unități destinate

conservării/îmbunătățirii apiculturii

I.27 Utilizarea durabilă a pesticidelor:

[...] Riscurile și efectele pesticidelor[...]

R.37PR Utilizarea durabilă a pesticidelor: Ponderea[...]

suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de [...] angajamente

specifice care beneficiază de sprijin și care duc la o utilizare

durabilă a pesticidelor, în vederea reducerii riscurilor și a

efectelor acestora

I.28 Răspunsul la cererea

consumatorilor de alimente de calitate:

Valoarea producției din cadrul sistemelor

[...] de calitate ale UE și a producției

ecologice [...]

R.38 Îmbunătățirea bunăstării animalelor: Ponderea unităților

vită mare (UVM) vizate de acțiuni care beneficiază de sprijin

pentru îmbunătățirea bunăstării animalelor

R.39 Agricultura ecologică: Ponderea suprafeței agricole

utilizate (SAU) care beneficiază de sprijin din PAC pentru

menținerea agriculturii ecologice sau conversia la aceasta

Page 16: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 16

ANEXĂ LIFE.1 RO

* Majoritatea indicatorilor de impact sunt deja colectați prin alte canale

(statisticile europene, JRC, AEM...) și utilizate în cadrul altor acte

legislative ale UE sau al ODD. Frecvența de colectare a datelor nu este

întotdeauna anuală și ar putea exista 2/3 ani întârziere. [...]

* Valori care servesc drept rezultate. Date comunicate anual de

către statele membre pentru a monitoriza progresul către țintele

stabilite în planurile strategice PAC.

Date notificate anual pentru cheltuielile declarate.

**Sprijinul pentru grupurile operaționale din cadrul PEI

intră sub incidența dispozițiilor privind cooperarea.

Page 17: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 17

ANEXĂ LIFE.1 RO

*** INDICATORI DE CONTEXT

Numărul

indicatorului

Indicator de context

Populație C.01 Efectivul populației

C.02 Densitatea populației

C.03 Structura de vârstă a populației

Suprafața totală C.04 Suprafața totală

C.05 Ocuparea terenurilor

Piața forței de muncă C.06 Rata de ocupare a forței de muncă în mediul rural

C.07 Rata șomajului în mediul rural

C.08 Ocuparea forței de muncă (pe sector, pe tip de regiune, pe activitate economică)

Economie C.09 PIB pe cap de locuitor

C.10 Rata de sărăcie

C.11 Valoarea adăugată brută pe sector, pe tip de regiune, în agricultură și pentru producătorii primari

Ferme și fermieri C.12*** Exploatații agricole (ferme)

C.13 Forța de muncă agricolă

C.14 Structura de vârstă a administratorilor de ferme

C.15 Pregătirea agricolă a administratorilor de ferme

C.16 Noi administratori de ferme

Page 18: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 18

ANEXĂ LIFE.1 RO

Numărul

indicatorului

Indicator de context

Terenuri agricole C.17*** Suprafața agricolă

C.18 Terenuri irigabile

C.19 Activități agricole în zone Natura 2000

C.20 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice

C.21 Terenuri agricole acoperite cu elemente de peisaj

Efectiv de animale C.22 Unități vită mare

C.23 Densitatea efectivului de animale

Venituri agricole și venituri ale fermelor C.24 Venitul factorilor agricoli

C.25 Compararea venitului agricol cu costul forței de muncă non-agricole

C.26 Veniturile fermelor pe tip de activitate agricolă, pe regiune, în funcție de dimensiunea fermelor, în zonele care se confruntă cu

constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice

C.27 Formarea brută de capital fix în agricultură

Productivitatea agricolă C.28 Productivitatea totală a factorilor în agricultură

C.29 Productivitatea muncii în agricultură, în silvicultură și în industria alimentară

Comerțul cu produse agricole C.30 Importuri și exporturi de produse agricole

Alte activități lucrative C.31 Infrastructura turistică

Page 19: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 19

ANEXĂ LIFE.1 RO

Numărul

indicatorului

Indicator de context

Practici agricole C.32 Suprafața agricolă utilizată pentru agricultura ecologică

C.33 Intensitatea agricolă

C.34 Valoarea producției din cadrul sistemelor de calitate ale UE

Biodiversitate C.35 Indicele păsărilor de câmp

C.36 Procentajul speciilor și habitatelor de interes comunitar care sunt legate de agricultură cu tendințe stabile sau în creștere

Apă C.37 Utilizarea apei în agricultură

C.38 Calitatea apei

Bilanțul brut al nutrienților – azot

Bilanțul brut al nutrienților – fosfor

Nitrați în apa subterană

Solul C.39 Cantitatea de carbon organic din solul terenurilor agricole

C.40 Eroziunea solului cauzată de apă

Energie C.41 Producția de energie din surse regenerabile care provine din agricultură și din sectorul forestier

C.42 Utilizarea energiei în agricultură, în silvicultură și în industria alimentară

Page 20: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 20

ANEXĂ LIFE.1 RO

Numărul

indicatorului

Indicator de context

Climă C.43* Emisiile de gaze cu efect de seră provenite din agricultură

C.44** Indicator de progres privind reziliența sectorului agricol

C.45 Pierderi agricole directe provocate de dezastre

Aer C.46* Emisiile de amoniac provenite din agricultură

Sănătate C.47 Vânzarea de antimicrobiene pentru animale de la care se obțin produse alimentare

C.48 Riscurile și efectele pesticidelor

* Valorile comunicate de Comisia Europeană ar trebui să fie atașate unităților de măsură relevante, astfel încât indicatorii de context puși la dispoziție de toate

statele membre să poată fi comparați în mod obiectiv.

** Caracterul combinat al acestui indicator ridică întrebări; concepția acestui indicator se bazează pe doi indicatori de context (C.39 și C.40), ceea ce ridică

probleme de ordin metodologic care vor fi abordate în grupul de experți GREXE.

*** Definiția denumirii nu este considerată suficient de precisă, ceea ce va fi abordat în grupul de experți GREXE.

Page 21: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 21

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA II

SPRIJIN INTERN CONFORM OMC, ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 10

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Sprijinul de bază pentru venit în

scopul sustenabilității

Titlul III

capitolul 2

secțiunea 1

subsecțiunea 2

5 (dacă implementarea nu este bazată pe

drepturi la plată)

6 (dacă implementarea este bazată pe

drepturi la plată)

Sprijin redistributiv

complementar pentru venit în

scopul sustenabilității

Titlul III

capitolul 2

secțiunea 1

subsecțiunea 3

5 (dacă implementarea sprijinului de

bază pentru venit în scopul

sustenabilității nu se bazează pe drepturi

la plată)

6 (dacă implementarea sprijinului de

bază pentru venit în scopul

sustenabilității se bazează pe drepturi la

plată)

Sprijinul complementar pentru

venit pentru tinerii fermieri

Articolul 27 5 (dacă implementarea sprijinului de

bază pentru venit în scopul

sustenabilității nu se bazează pe drepturi

la plată)

6 (dacă implementarea sprijinului de

bază pentru venit în scopul

sustenabilității se bazează pe drepturi la

plată)

Page 22: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 22

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Programe pentru climă și mediu

(„programe ecologice”)

Articolul 28

alineatul (6)

litera (a)

5 (dacă [...] implementarea sprijinului de

bază pentru venit în scopul

sustenabilității aferent nu se bazează pe

drepturi la plată)

6 (dacă [...] implementarea sprijinului de

bază pentru venit în scopul

sustenabilității aferent se bazează pe

drepturi la plată)

[...]

Programe pentru climă și

mediu („programe ecologice”)

Articolul 28

alineatul (6)

litera (b)

12

Fructe și legume — investiții

Articolul 43

alineatul (1)

litera (a)

2, 11 sau 12

Fructe și legume — cercetare și

producție experimentală

Articolul 43

alineatul (1)

litera (b)

2

Page 23: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 23

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Fructe și legume – producție

ecologică

Articolul 43

alineatul (1)

litera (c)

12

Fructe și legume – producție

integrată

Articolul 43

alineatul (1)

litera (d)

12

Fructe și legume — conservarea

solului și sporirea cantității de

carbon din sol

Articolul 43

alineatul (1)

litera (e)

12

Fructe și legume — crearea și

menținerea habitatelor sau

menținerea peisajului

Articolul 43

alineatul (1)

litera (f)

12

Fructe și legume – economiile

de energie și eficiența

energetică, energia din surse

regenerabile

Articolul 43

alineatul (1)

litera (g)

11 sau 12

Fructe și legume — rezistența la

dăunători

Articolul 43

alineatul (1)

litera (h)

2, 11 sau 12

Fructe și legume – utilizarea și

gospodărirea apei

Articolul 43

alineatul (1)

litera (i)

2 sau 11

Fructe și legume — reducerea

producției de deșeuri și

gestionarea deșeurilor

Articolul 43

alineatul (1)

litera (j)

11 sau 12

Page 24: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 24

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Fructe și legume — transport și

depozitare

Articolul 43

alineatul (1)

litera (k)

11

Fructe și legume — atenuarea

schimbărilor climatice și

adaptarea la acestea

Articolul 43

alineatul (1)

litera (l)

11 sau 12

Fructe și legume — sisteme de

calitate

articolul 43

alineatul (1)

litera (m) și

articolul 43

alineatul (2)

litera (j)

2

Fructe și legume — promovare

și comunicare

Articolul 43

alineatul (1)

litera (n)

2

Fructe și legume — servicii de

consiliere și asistență tehnică

Articolul 43

alineatul (1)

litera (o)

2

Fructe și legume — formare

profesională și schimb de bune

practici

Articolul 43

alineatul (1)

litera (p)

2

Fructe și legume — fonduri

mutuale

Articolul 43

alineatul (2)

litera (a)

8

Fructe și legume – investiții

Articolul 43

alineatul (2)

litera (b)

11

Fructe și legume — replantarea

livezilor

Articolul 43

alineatul (2)

litera (c)

8

Fructe și legume — îndrumare

Articolul 43

alineatul (2)

litera (h)

2

Page 25: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 25

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Fructe și legume – punerea în

aplicare și gestionarea

protocoalelor fitosanitare ale

țărilor terțe

Articolul 43

alineatul (2)

litera (i)

2

Fructe și legume — servicii de

consiliere și asistență tehnică

Articolul 43

alineatul (2)

litera (k)

2

Apicultură — asistență tehnică Articolul 49

alineatul (1)

litera (a)

2

Apicultură — combaterea

agresorilor și a bolilor

Articolul 49

alineatul (1)

litera (b)

2

Apicultură — sprijin pentru

laboratoare

Articolul 49

alineatul (1)

litera (d)

2

Apicultură — programe de

cercetare

Articolul 49

alineatul (1)

litera (f)

2

Apicultură — monitorizarea

pieței

Articolul 49

alineatul (1)

litera (g)

2

Apicultură – îmbunătățirea

calității produselor

Articolul 49

alineatul (1)

litera (h)

2

Page 26: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 26

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Vin — restructurare și

reconversie

Articolul 52

alineatul (1)

litera (a)

8

Vin – investiții în instalații de

prelucrare și în infrastructura

unităților de vinificație

Articolul 52

alineatul (1)

litera (b)

11

Vin – investiții în inovare Articolul 52

alineatul (1)

litera (e)

11

Vin — acțiuni de informare Articolul 52

alineatul (1)

litera (g)

2

Vin — promovare Articolul 52

alineatul (1)

litera (h)

2

Vin — costuri administrative

aferente fondurilor mutuale

Articolul 52

alineatul (1)

litera (i)

2

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — investiții,

cercetare și producție

experimentală

Articolul 60

alineatul (1)

litera (a)

2, 11 sau 12

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — servicii de

consiliere și asistență tehnică

Articolul 60

alineatul (1)

litera (b)

2

Page 27: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 27

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — formare

profesională și schimb de bune

practici

Articolul 60

alineatul (1)

litera (c)

2

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — producție

ecologică

Articolul 60

alineatul (1)

litera (d)

12

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — transport și

depozitare sustenabile

Articolul 60

alineatul (1)

litera (e)

2 sau 12

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — promovare și

comunicare

Articolul 60

alineatul (1)

litera (f)

2

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — sisteme de

calitate

Articolul 60

alineatul (1)

litera (g)

2

Page 28: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 28

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — sisteme de

trasabilitate și certificare

Articolul 60

alineatul (1)

litera (h)

2

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — fonduri

mutuale

Articolul 60

alineatul (2)

litera (a)

2 sau 8

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — investiții în

gestionarea volumelor

Articolul 60

alineatul (2)

litera (b)

11

Alte sectoare (și hameiul și

uleiul de măsline și măslinele de

masă, dacă sunt utilizate pentru

aceste sectoare) — replantarea

livezilor

Articolul 60

alineatul (2)

litera (d)

8

Angajamente în materie de

mediu și climă și alte

angajamente în materie de

gestionare

Articolul 65 12

Constrângeri naturale sau alte

constrângeri specifice anumitor

zone [...]

Articolul [...] 66

[...]

13

Page 29: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 29

ANEXĂ LIFE.1 RO

Tip de intervenții Trimitere la

prezentul

regulament

Punctul din anexa 2 la Acordul OMC

privind agricultura („cutia verde”)

Dezavantaje specifice

anumitor zone, generate de

anumite cerințe obligatorii

Articolul 67 12

Investiții Articolul 68 11 sau 8

Cooperare Articolul 71 2

Schimburi de cunoștințe și [...]

informare

Articolul 72 2

Page 30: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 30

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA III

[...] CONDIȚIONALITATEA CONFORM ARTICOLULUI 11: OBIECTIVE, STANDARDE

ȘI CERINȚE

SMR: Cerință legală în materie de gestionare

GAEC: Standarde privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor

Domenii Aspect

principal

Cerințe și standarde Principalul obiectiv al

standardului

Clima și mediul Schimbările

climatice

(atenuarea lor

și adaptarea la

acestea)

GAEC 1 Menținerea pajiștilor permanente pe

baza unui raport între pajiștile

permanente și suprafața agricolă la nivel

național, regional, subregional, la nivelul

grupului de exploatații sau al exploatației

Acest raport nu scade cu mai mult de 5 % în

comparație cu anul de referință 2015 sau

2018, după cum stabilesc statele membre.

Clauză generală de

salvgardare împotriva

conversiei către alte

utilizări agricole, pentru

menținerea stocurilor de

carbon

GAEC 2 Protejarea [...] minimă a zonelor umede și a

turbăriilor cel târziu până în 2025

Protejarea solurilor

bogate în carbon

GAEC 3 Interdicția de a incendia miriștile arabile, cu

excepția cazurilor justificate din motive

fitosanitare

Menținerea nivelului de

materii organice din sol

Apă SMR 1 Directiva 2000/60/CE a Parlamentului

European și a Consiliului

din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru

de politică comunitară în domeniul apei:

articolul 11 alineatul (3) litera (e) și articolul 11

alineatul (3) litera (h) în ceea ce privește

cerințele obligatorii referitoare la controlul

surselor difuze de poluare cu fosfați

SMR 2 Directiva Consiliului 91/676/CEE din 12

decembrie 1991 privind protecția apelor

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse

agricole (JO L 375, 31.12.1991, p. 1):

Articolele 4 și 5

GAEC 4 Crearea de zone tampon de-a lungul cursurilor

de apă2

Protecția cursurilor

râurilor împotriva

poluării și a formării de

șiroaie

2 Zonele tampon prevăzute de GAEC trebuie să respecte, atât în interiorul, cât și în afara zonelor

vulnerabile desemnate în temeiul articolului 3 alineatul (2) din Directiva 91/676/CEE, cel puțin

cerințele legate de condițiile privind utilizarea îngrășămintelor pe terenuri aflate în apropierea

cursurilor de apă, menționate la punctul A.4 din anexa II la Directiva 91/676/CEE, care urmează să

fie aplicate în conformitate cu programele de acțiune ale statelor membre stabilite în temeiul

articolului 5 alineatul (4) din Directiva 91/676/CEE.

Page 31: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 31

ANEXĂ LIFE.1 RO

Domenii Aspect

principal

Cerințe și standarde Principalul obiectiv al

standardului

[...] [...] [...]

Solul

(protecție și

calitate)

GAEC 6 Gestionarea aratului sau a altor tehnici

adecvate de cultivare în scopul limitării [...]

riscului de degradare a solului, [...]luând în

considerare unghiul [...] pantei

Gestionarea minimă a

terenului pentru a reflecta

condițiile specifice ale

locului în scopul limitării

eroziunii

GAEC 7 [...] [...] Acoperirea minimă a solului în

perioada (perioadele) și în zonele cele mai

sensibile[...]

Protejarea solurilor în

perioada (perioadele) și

în zonele cele mai

sensibile [...]

GAEC 8 Rotația culturilor sau alte practici care vizează

păstrarea potențialului solurilor, cum ar fi

diversificarea culturilor3

Păstrarea potențialului

solurilor

Biodiversitate

și peisaj

(protecție și

calitate)

SMR 3 Directiva 2009/147/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 30 noiembrie

2009 privind conservarea păsărilor sălbatice (JO

L 20, 26.1.2010, p. 7):

articolul 3 alineatul (1), articolul 3 alineatul (2)

litera (b), articolul 4 alineatele (1), (2) și (4)

SMR 4 Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai

1992 privind conservarea habitatelor naturale și

a speciilor de faună și floră sălbatică (JO L 206,

22.7.1992, p. 7):

articolul 6 alineatele (1) și (2)

3 Statele membre pot excepta de la acest standard exploatațiile:

- care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 44 alineatul (3) literele (a) și (b) din Regulamentul

(UE) nr. 1307/2013 sau

- cu o suprafață de teren arabil de până la 10 hectare declarată în conformitate cu articolul 67

alineatul (1) din Regulamentul (UE) [HzR] al Parlamentului European și al Consiliului.

Page 32: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 32

ANEXĂ LIFE.1 RO

Domenii Aspect

principal

Cerințe și standarde Principalul obiectiv al

standardului

GAEC 9 • Existența unei ponderi minime de [...] 5 %

din terenul arabil de la nivelul

exploatației4 dedicate:

(i) zonelor și elementelor neproductive

sau

(ii) culturilor intermediare sau culturilor

fixatoare de azot, cultivate fără

produse de protecție a plantelor

În cazul statelor membre care utilizează

doar zone și elemente neproductive,

ponderea minimă este de 3 %. Pentru

culturile intermediare trebuie utilizat un

factor de ponderare de 0,3.

• Menținerea elementelor de peisaj

• Interzicerea tăierii gardurilor vii și a

arborilor în perioada de reproducere și

creștere a păsărilor

• Opțional, măsuri pentru evitarea speciilor de

plante invazive

Menținerea elementelor și

zonelor neproductive în

scopul îmbunătățirii

biodiversității agricole

GAEC 10 Interzicerea conversiei sau arării pajiștilor

permanente [...] desemnate drept pajiști

permanente sensibile din punct de vedere

ecologic din cadrul siturilor Natura 2000.

Protejarea habitatelor și

a speciilor

Sănătate

publică,

sănătatea

animalelor și

sănătatea

plantelor

Siguranța

alimentară

SMR 5 Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al

Parlamentului European și al Consiliului din 28

ianuarie 2002 de stabilire a principiilor și a

cerințelor generale ale legislației alimentare, de

instituire a Autorității Europene pentru

Siguranța Alimentară și de stabilire a

procedurilor în domeniul siguranței produselor

alimentare (JO L 31, 1.2.2002, p. 1):

articolele 14 și 15, articolul 17 alineatul (1)5 și

articolele 18, 19 și 20

4 Statele membre pot excepta de la obligația de la acest punct exploatațiile:

- din zonele împădurite care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 46 alineatul (7) din

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013,

- care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 46 alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul

(UE) nr. 1307/2013, sau

- cu o suprafață de teren arabil de până la 10 hectare declarată în conformitate cu articolul 67

alineatul (1) din Regulamentul (UE) [HzR] al Parlamentului European și al Consiliului. 5 Astfel cum au fost puse în aplicare în special prin:

- articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 470/2009 și anexa la Regulamentul (CE) nr. 37/2010,

- Regulamentul (CE) nr. 852/2004: articolul 4 alineatul (1) și anexa I partea A [II 4 (g), (h), (j), 5 (f), (h), 6;

III 8 (a), (b), (d), (e), 9 (a), (c)],

- Regulamentul (CE) nr. 853/2004: Articolul 3 alineatul (1) și anexa III secțiunea IX capitolul 1 [I-1 (b), (c),

(d), (e); I-2 (a) (i), (ii), (iii), (b) (i), (ii), (c); I-3; I-4; I-5; II-A 1, 2, 3, 4; II-B 1(a), (d), 2, 4 (a), (b)],

anexa III secțiunea X capitolul 1 punctul 1,

- Regulamentul (CE) nr. 183/2005: articolul 5 alineatul (1) și anexa I partea A [I-4 (e), (g); II-2 (a), (b), (e)],

articolul 5 alineatul (5) și anexa III (secțiunea intitulată „HRĂNIREA”, punctul 1 intitulat

Page 33: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 33

ANEXĂ LIFE.1 RO

Domenii Aspect

principal

Cerințe și standarde Principalul obiectiv al

standardului

SMR 6 Directiva Consiliului 96/22/CE din 29 aprilie

1996 privind interzicerea utilizării anumitor

substanțe cu efect hormonal sau tireostatic și a

substanțelor β-agoniste în creșterea animalelor

și de abrogare a directivelor 81/602/CEE,

88/146/CEE și 88/299/CEE (JO L 125,

23.5.1996, p. 3):

articolul 3 literele (a), (b), (d) și (e) și articolele

4, 5 și 7

Identificarea

și

înregistrarea

animalelor

[...] [...][...]

[...] [...][...]

[...] [...][...]

Bolile

animalelor

[...] [...][...]

[...] [...][...]

„Depozitarea”, prima și ultima teză, și punctul 2 intitulat „Distribuirea hranei pentru animale”, a treia

teză), articolul 5 alineatul (6) și

- Regulamentul (CE) nr. 396/2005: Articolul 18.

Page 34: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 34

ANEXĂ LIFE.1 RO

Produse de

protecție a

plantelor

SMR 12 Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al

Parlamentului European și al Consiliului din 21

octombrie 2009 privind introducerea pe piață a

produselor fitosanitare și de abrogare a

Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale

Consiliului (JO L 309, 24.11.2009, p. 1):

articolul 55 primele două teze

SMR 13 Directiva 2009/128/CE a Parlamentului

European și a Consiliului din 21 octombrie

2009 de stabilire a unui cadru de acțiune

comunitară în vederea utilizării durabile a

pesticidelor (JO L 309, 24.11.2009, p. 71):

articolul 5 alineatul (2) și articolul 8 alineatele

(1)-(5)

articolul 12 în ceea ce privește restricțiile

referitoare la utilizarea pesticidelor în zonele

protejate definite pe baza Directivei-cadru

privind apa și a legislației privind Natura 2000.

articolul 13 alineatele (1) și (3) în ceea ce

privește manipularea și depozitarea pesticidelor

și eliminarea resturilor.

Bunăstarea

animalelor

Bunăstarea

animalelor

SMR 14 Directiva 2008/119/CE a Consiliului din

18 decembrie 2008 de stabilire a normelor

minime privind protecția vițeilor (JO L 10,

15.1.2009, p. 7):

articolele 3 și 4

SMR 15 Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18

decembrie 2008 de stabilire a normelor minime

de protecție a porcilor(JO L 47, 18.2.2009, p.

5):

articolul 3 și articolul 4

SMR 16 Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie

1998 privind protecția animalelor de fermă (JO

L 221, 8.8.1998, p. 23):

articolul 4

Page 35: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 35

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA IV

ALOCĂRILE STATELOR MEMBRE PENTRU PLĂȚILE DIRECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 81 ALINEATUL (1) PRIMUL

PARAGRAF

(prețuri curente în EUR)

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 36: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 36

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 37: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 37

ANEXĂ LIFE.1 RO

An calendaristic 2023 2024 2025 2026 2027 și anii următori

Belgia 494 925 924 494 925 924 494 925 924 494 925 924 494 925 924

Bulgaria 808 442 754 817 072 343 825 701 932 834 331 520 834 331 520

Republica Cehă 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297

Danemarca 862 367 277 862 367 277 862 367 277 862 367 277 862 367 277

Germania 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459

Estonia 196 436 567 199 297 294 202 158 021 205 018 748 205 018 748

Irlanda 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996

Grecia 2 075 656 043 2 075 656 043 2 075 656 043 2 075 656 043 2 075 656 043

Spania 4 874 879 750 4 882 179 366 4 889 478 982 4 896 778 599 4 896 778 599

Franța 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537

Croația 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237

Italia 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155

Cipru 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540

Letonia 349 226 285 354 312 105 359 397 925 364 483 744 364 483 744

Lituania 587 064 372 595 613 853 604 163 335 612 712 816 612 712 816

Luxemburg 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827

Page 38: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 38

ANEXĂ LIFE.1 RO

An calendaristic 2023 2024 2025 2026 2027 și anii următori

Ungaria 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165

Malta 4 594 021 4 594 021 4 594 021 4 594 021 4 594 021

Țările de Jos 717 382 327 717 382 327 717 382 327 717 382 327 717 382 327

Austria 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846

Polonia 3 092 416 671 3 123 600 494 3 154 784 317 3 185 968 140 3 185 968 140

Portugalia 613 619 128 622 403 166 631 187 204 639 971 242 639 971 242

România 1 946 921 018 1 974 479 078 2 002 037 137 2 029 595 196 2 029 595 196

Slovenia 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052

Slovacia 400 894 402 405 754 516 410 614 629 415 474 743 415 474 743

Finlanda 519 350 246 521 168 786 522 987 325 524 805 865 524 805 865

Suedia 686 131 966 686 360 116 686 588 267 686 816 417 686 816 417

Page 39: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 39

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA V

ALOCĂRILE [...] STATELOR MEMBRE (PER EXERCȚIU FINANCIAR, ASTFEL CUM

SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 33 DIN REGULAMENTUL (UE) [HZR]) PENTRU

TIPURILE DE INTERVENȚII ÎN SECTORUL VITIVINICOL ASTFEL CUM SUNT

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 82 ALINEATUL (1)

EUR (prețuri

curente)

Bulgaria 25 721 000

Republica Cehă 4 954 000

Germania 37 381 000

Grecia 23 030 000

Spania 202 147 000

Franța 269 628 000

Croația 10 410 000

Italia 323 883 000

Cipru 4 465 000

Lituania 43 000

Ungaria 27 970 000

Austria 13 155 000

Portugalia 62 670 000

România 45 844 000

Slovenia 4 849 000

Slovacia 4 887 000

Page 40: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 40

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA VI

ALOCĂRILE STATELOR MEMBRE PENTRU BUMBAC, MENȚIONATE LA ARTICOLUL 81 ALINEATUL (1) AL DOILEA

PARAGRAF

(prețuri curente în EUR)

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

An calendaristic 2023 2024 2025 2026 2027 și anii

următori

Bulgaria 2 557 820 2 557 820 2 557 820 2 557 820 2 557 820

Grecia 183 996 000 183 996 000 183 996 000 183 996 000 183 996 000

Spania 59 690 640 59 690 640 59 690 640 59 690 640 59 690 640

Portugalia 177 589 177 589 177 589 177 589 177 589

Page 41: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 41

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA VII

ALOCĂRILE STATELOR MEMBRE PENTRU PLĂȚILE DIRECTE FĂRĂ BUMBAC ȘI ÎNAINTEA TRANSFERULUI DE PLAFON,

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 81 ALINEATUL (1) AL TREILEA PARAGRAF

(prețuri curente în EUR)

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 42: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 42

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 43: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 43

ANEXĂ LIFE.1 RO

An

calendaristic 2023 2024 2025 2026

2027 și anii următori

Belgia 494 925 924 494 925 924 494 925 924 494 925 924 494 925 924

Bulgaria 805 884 934 814 514 523 823 144 112 831 773 700 831 773 700

Republica

Cehă 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297 854 947 297

Danemarca 862 367 277 862 367 277 862 367 277 862 367 277 862 367 277

Germania 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459 4 915 695 459

Estonia 196 436 567 199 297 294 202 158 021 205 018 748 205 018 748

Irlanda 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996 1 186 281 996

Grecia 1 891 660 043 1 891 660 043 1 891 660 043 1 891 660 043 1 891 660 043

Spania 4 815 189 110 4 822 488 726 4 829 788 342 4 837 087 959 4 837 087 959

Franța 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537 7 285 000 537

Croația 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237 374 770 237

Italia 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155 3 628 529 155

Cipru 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540 47 647 540

Page 44: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 44

ANEXĂ LIFE.1 RO

An

calendaristic 2023 2024 2025 2026

2027 și anii următori

Letonia 349 226 285 354 312 105 359 397 925 364 483 744 364 483 744

Lituania 587 064 372 595 613 853 604 163 335 612 712 816 612 712 816

Luxemburg 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827 32 747 827

Ungaria 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165 1 243 185 165

Malta 4 594 021 4 594 021 4 594 021 4 594 021 4 594 021

Țările de Jos 717 382 327 717 382 327 717 382 327 717 382 327 717 382 327

Austria 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846 677 581 846

Polonia 3 092 416 671 3 123 600 494 3 154 784 317 3 185 968 140 3 185 968 140

Portugalia 613 441 539 622 225 577 631 009 615 639 793 653 639 793 653

România 1 946 921 018 1 974 479 078 2 002 037 137 2 029 595 196 2 029 595 196

Slovenia 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052 131 530 052

Slovacia 400 894 402 405 754 516 410 614 629 415 474 743 415 474 743

Finlanda 519 350 246 521 168 786 522 987 325 524 805 865 524 805 865

Suedia 686 131 966 686 360 116 686 588 267 686 816 417 686 816 417

Page 45: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 45

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA VIII

ALOCĂRILE [...] STATELOR MEMBRE (PER EXERCȚIU FINANCIAR, ASTFEL CUM

SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL 33 DIN REGULAMENTUL (UE) [HZR]) PENTRU

TIPURILE DE INTERVENȚII ÎN SECTORUL APICOL ASTFEL CUM SUNT

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 82 ALINEATUL (2)

EUR

(prețuri

curente)

Belgia 422 967

Bulgaria 2 063 885

Republica Cehă 2 121 528

Danemarca 295 539

Germania 2 790 875

Estonia 140 473

Irlanda 61 640

Grecia 6 162 645

Spania 9 559 944

Franța 6 419 062

Croația 1 913 290

Italia 5 166 537

Cipru 169 653

Letonia 328 804

Lituania 549 828

Luxemburg 30 621

Ungaria 4 271 227

Malta 14 137

Țările de Jos 295 172

Austria 1 477 188

Polonia 5 024 968

Portugalia 2 204 232

România 6 081 630

Page 46: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 46

ANEXĂ LIFE.1 RO

EUR

(prețuri

curente)

Slovenia 649 455

Slovacia 999 973

Finlanda 196 182

Suedia 588 545

Page 47: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 47

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA IX

DEFALCAREA SPRIJINULUI UNIUNII PENTRU TIPURILE DE INTERVENȚII PENTRU DEZVOLTAREA RURALĂ (202[...]3 - 2027),

MENȚIONATE LA ARTICOLUL 83 ALINEATUL (3)

(prețuri curente; în EUR)

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 48: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 48

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 49: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 49

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 50: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 50

ANEXĂ LIFE.1 RO

Anul 2023 2024 2025 2026 2027 Total 2023-2027

Belgia 82 800 894 82 800 894 82 800 894 82 800 894 82 800 894 414 004 470

Bulgaria 282 162 644 282 162 644 282 162 644 282 162 644 282 162 644 1 410 813 220

Republica Cehă 259 187 708 259 187 708 259 187 708 259 187 708 259 187 708 1 295 938 540

Danemarca 75 934 060 75 934 060 75 934 060 75 934 060 75 934 060 379 670 300

Germania 1 092 359 738 1 092 359 738 1 092 359 738 1 092 359 738 1 092 359 738 5 461 798 690

Estonia 88 016 648 88 016 648 88 016 648 88 016 648 88 016 648 440 083 240

Irlanda 311 640 628 311 640 628 311 640 628 311 640 628 311 640 628 1 558 203 140

Grecia 556 953 600 556 953 600 556 953 600 556 953 600 556 953 600 2 784 768 000

Spania 1 080 382 825 1 080 382 825 1 080 382 825 1 080 382 825 1 080 382 825 5 401 914 125

Franța 1 459 440 070 1 459 440 070 1 459 440 070 1 459 440 070 1 459 440 070 7 297 200 350

Croația 297 307 401 297 307 401 297 307 401 297 307 401 297 307 401 1 486 537 005

Italia 1 349 921 375 1 349 921 375 1 349 921 375 1 349 921 375 1 349 921 375 6 749 606 875

Cipru 23 770 514 23 770 514 23 770 514 23 770 514 23 770 514 118 852 570

Page 51: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 51

ANEXĂ LIFE.1 RO

Letonia 117 495 173 117 495 173 117 495 173 117 495 173 117 495 173 587 475 865

Lituania 195 495 162 195 495 162 195 495 162 195 495 162 195 495 162 977 475 810

Luxemburg 12 310 644 12 310 644 12 310 644 12 310 644 12 310 644 61 553 220

Ungaria 416 869 149 416 869 149 416 869 149 416 869 149 416 869 149 2 084 345 745

Malta 19 984 497 19 984 497 19 984 497 19 984 497 19 984 497 99 922 485

Țările de Jos 73 268 369 73 268 369 73 268 369 73 268 369 73 268 369 366 341 845

Austria 520 024 752 520 024 752 520 024 752 520 024 752 520 024 752 2 600 123 760

Polonia 1 320 001 539 1 320 001 539 1 320 001 539 1 320 001 539 1 320 001 539 6 600 007 695

Portugalia 540 550 620 540 550 620 540 550 620 540 550 620 540 550 620 2 702 753 100

România 967 049 892 967 049 892 967 049 892 967 049 892 967 049 892 4 835 249 460

Slovenia 110 170 192 110 170 192 110 170 192 110 170 192 110 170 192 550 850 960

Slovacia 259 077 909 259 077 909 259 077 909 259 077 909 259 077 909 1 295 389 545

Finlanda 354 549 956 354 549 956 354 549 956 354 549 956 354 549 956 1 772 749 780

Suedia 211 889 741 211 889 741 211 889 741 211 889 741 211 889 741 1 059 448 705

Total UE-27 12 078 615 700 12 078 615 700 12 078 615 700 12 078 615 700 12 078 615 700 60 393 078 500

Page 52: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 52

ANEXĂ LIFE.1 RO

Asistență tehnică

(0,25 %) 30 272 220 30 272 220 30 272 220 30 272 220 30 272 220 151 361 100

Total 12 108 887 920 12 108 887 920 12 108 887 920 12 108 887 920 12 108 887 920 60 544 439 600

Page 53: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 53

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 54: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 54

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 55: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 55

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 56: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 56

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA X

CUANTUMURILE MINIME REZERVATE PENTRU OBIECTIVUL „ATRAGEREA ȘI SUSȚINEREA TINERILOR FERMIERI ȘI

FACILITAREA DEZVOLTĂRII ÎNTREPRINDERILOR DIN ZONELE RURALE” ASTFEL CUM SE MENȚIONEAZĂ LA ARTICOLUL

[...] 6 LITERA (g)

(prețuri curente, în EUR)

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 57: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 57

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 58: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 58

ANEXĂ LIFE.1 RO

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Page 59: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 59

ANEXĂ LIFE.1 RO

An calendaristic 2023 2024 2025 2026 2027 și anii următori

Belgia 9 898 518 9 898 518 9 898 518 9 898 518 9 898 518

Bulgaria 16 117 699 16 290 290 16 462 882 16 635 474 16 635 474

Republica Cehă 17 098 946 17 098 946 17 098 946 17 098 946 17 098 946

Danemarca 17 247 346 17 247 346 17 247 346 17 247 346 17 247 346

Germania 98 313 909 98 313 909 98 313 909 98 313 909 98 313 909

Estonia 3 928 731 3 985 946 4 043 160 4 100 375 4 100 375

Irlanda 23 725 640 23 725 640 23 725 640 23 725 640 23 725 640

Grecia 37 833 201 37 833 201 37 833 201 37 833 201 37 833 201

Spania 96 303 782 96 449 775 96 595 767 96 741 759 96 741 759

Franța 145 700 011 145 700 011 145 700 011 145 700 011 145 700 011

Croația 7 495 405 7 495 405 7 495 405 7 495 405 7 495 405

Italia 72 570 583 72 570 583 72 570 583 72 570 583 72 570 583

Cipru 952 951 952 951 952 951 952 951 952 951

Page 60: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 60

ANEXĂ LIFE.1 RO

Letonia 6 984 526 7 086 242 7 187 959 7 289 675 7 289 675

Lituania 11 741 287 11 912 277 12 083 267 12 254 256 12 254 256

Luxemburg 654 957 654 957 654 957 654 957 654 957

Ungaria 24 863 703 24 863 703 24 863 703 24 863 703 24 863 703

Malta 91 880 91 880 91 880 91 880 91 880

Țările de Jos 14 347 647 14 347 647 14 347 647 14 347 647 14 347 647

Austria 13 551 637 13 551 637 13 551 637 13 551 637 13 551 637

Polonia 61 848 333 62 472 010 63 095 686 63 719 363 63 719 363

Portugalia 12 268 831 12 444 512 12 620 192 12 795 873 12 795 873

România 38 938 420 39 489 582 40 040 743 40 591 904 40 591 904

Slovenia 2 630 601 2 630 601 2 630 601 2 630 601 2 630 601

Slovacia 8 017 888 8 115 090 8 212 293 8 309 495 8 309 495

Finlanda 10 387 005 10 423 376 10 459 747 10 496 117 10 496 117

Suedia 13 722 639 13 727 202 13 731 765 13 736 328 13 736 328

Page 61: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 61

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA XI

LEGISLAȚIA UE DIN DOMENIUL MEDIULUI ȘI AL CLIMEI LA ÎNDEPLINIREA

OBIECTIVELOR CĂREIA AR TREBUI SĂ CONTRIBUIE PLANURILE STRATEGICE

PAC ALE STATELOR MEMBRE, ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLELE 96, 97 ȘI 103:

– Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009

privind conservarea păsărilor sălbatice;

– Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor

naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică;

– Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

– Directiva 91/676/CEE a Consiliului din 12 decembrie 1991 privind protecția apelor

împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole;

– Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind calitatea aerului

înconjurător și un aer mai curat pentru Europa;

– Directiva (UE) 2016/2284 a Parlamentului European și a Consiliului din

14 decembrie 2016 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici,

de modificare a Directivei 2003/35/CE și de abrogare a Directivei 2001/81/CE;

– [Regulamentul XXXX al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la includerea

emisiilor de gaze cu efect de seră și a absorbțiilor rezultate din exploatarea terenurilor,

schimbarea destinației terenurilor și silvicultură în cadrul de politici privind clima și

energia pentru 2030 și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului

European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare și de raportare a emisiilor

de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național și al Uniunii, a altor

informații relevante pentru schimbările climatice];

– [Regulamentul XXX al Parlamentului European și al Consiliului privind reducerea anuală

obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-

2030, în vederea realizării unei uniuni energetice reziliente și a respectării angajamentelor

asumate în temeiul Acordului de la Paris, și de modificare a Regulamentului (UE) nr.

525/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind un mecanism de monitorizare

și de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum și de raportare, la nivel național,

a altor informații relevante pentru schimbările climatice];

Page 62: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 62

ANEXĂ LIFE.1 RO

– Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

– [Directiva XXX a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei

2012/27/UE privind eficiența energetică];

– [Regulamentul XXXX al Parlamentului European și al Consiliului privind guvernanța

uniunii energetice, de modificare a Directivei 94/22/CE, a Directivei 98/70/CE, a

Directivei 2009/31/CE, a Regulamentului (CE) nr. 663/2009, a Regulamentului (CE) nr.

715/2009, a Directivei 2009/73/CE, a Directivei 2009/119/CE a Consiliului, a Directivei

2010/31/UE, a Directivei 2012/27/UE, a Directivei 2013/30/UE și a Directivei (UE)

2015/652 a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013];

– Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009

de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor.

Page 63: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 63

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA XII

RAPORTAREA BAZATĂ PE SETUL DE BAZĂ DE INDICATORI ÎN TEMEIUL

ARTICOLULUI 128

Indicatori pentru Fondul european de garantare agricolă (FEGA)

și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Obiective Set de bază de indicatori

Sprijinirea veniturilor fiabile ale

fermelor și a rezilienței în întreaga

Uniune, în vederea îmbunătățirii

securității alimentare;

[...]

R.4 Legarea sprijinului pentru venit de standarde și de

bunele practici: Ponderea suprafeței agricole utilizate

(SAU) care este vizată de sprijinul pentru venit și care

face obiectul condiționalității

[...]

Îmbunătățirea orientării spre piață și

sporirea competitivității, inclusiv [...]

punerea unui accent mai puternic

asupra [...] cercetării, [...] tehnologiei

și digitalizării;

R.9 Modernizarea fermelor: Ponderea [...] fermelor care

primesc sprijin pentru investiții în vederea restructurării și

modernizării, inclusiv în vederea utilizării mai eficiente a

resurselor

Îmbunătățirea poziției fermierilor în

cadrul lanțului valoric;

R.10 Mai buna organizare a lanțului de aprovizionare:

Ponderea [...] fermelor care participă la grupuri de

producători, organizații de producători [...] și sisteme de

calitate sprijinite de PAC

Contribuirea la energia durabilă,

precum și la atenuarea schimbărilor

climatice și la adaptarea la acestea;

[...]

R.12 Atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la

acestea: Ponderea suprafeței agricole utilizate (SAU)

și/sau unități vită mare (UVM) care beneficiază de sprijin

pentru reducerea emisiilor de amoniac și de GES,

menținerea și/sau îmbunătățirea stocării carbonului,

inclusiv angajamente pentru îmbunătățirea adaptării la

schimbările climatice (cu defalcare după atenuare și

adaptare)

Page 64: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 64

ANEXĂ LIFE.1 RO

Obiective Set de bază de indicatori

Promovarea dezvoltării durabile și a

gestionării eficiente a resurselor

naturale precum apa, solul și aerul;

[...]

[...]

R.18 Îmbunătățirea solurilor: Ponderea suprafeței

agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care

beneficiază de sprijin benefice pentru gestionarea solului

R.19 Îmbunătățirea calității aerului: Ponderea suprafeței

agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care

beneficiază de sprijin referitoare la reducerea emisiilor de

amoniac

R.20 Protejarea calității apei: Ponderea suprafeței

agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente care

beneficiază de sprijin referitoare la calitatea apei

Contribuirea la protejarea

biodiversității, îmbunătățirea serviciilor

ecosistemice și conservarea habitatelor

și a peisajelor

R.27 Conservarea habitatelor și a speciilor: Ponderea

suprafeței [...] agricole utilizate (SAU) [...]vizate de

angajamente în materie de gestionare pentru sprijinirea

conservării sau refacerii biodiversității

Atragerea și susținerea tinerilor

fermieri și facilitarea dezvoltării

întreprinderilor din zonele rurale;

R.30 Reînnoirea generațională: Numărul [...] beneficiarilor

care se instalează [...] cu sprijin din partea PAC

Promovarea ocupării forței de muncă,

a creșterii economice, a egalității de

gen, a incluziunii sociale și a

dezvoltării locale în zonele rurale,

inclusiv a bioeconomiei și a

silviculturii durabile;

[...]

[...]

R.31a Sfera de cuprindere a inițiativei LEADER:

Ponderea populației rurale vizate de strategiile de

dezvoltare locală

Page 65: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 65

ANEXĂ LIFE.1 RO

Obiective Set de bază de indicatori

Îmbunătățirea răspunsului dat de

agricultura UE exigențelor societale

referitoare la hrană și la sănătate,

inclusiv la alimentele sigure și [...]

hrănitoare [...] produse într-un mod

durabil, la deșeurile alimentare și la

bunăstarea animalelor[...];

[...]

R.37 Utilizarea durabilă a pesticidelor: Ponderea

suprafeței agricole utilizate (SAU) vizate de angajamente

specifice care beneficiază de sprijin și care duc la o

utilizare durabilă a pesticidelor, în vederea reducerii

riscurilor și a efectelor acestora

Modernizarea sectorului prin

promovarea cunoștințelor, a

inovării și a digitalizării în

agricultură și în zonele rurale și

încurajarea adoptării acestora.

R.1 Îmbunătățirea performanțelor cu ajutorul

cunoștințelor și al inovării: Numărul persoanelor care [...]

beneficiază de sprijin pentru consiliere, formare, schimb

de cunoștințe sau care participă la grupurile operaționale

PEI sau la alte grupuri/acțiuni de cooperare

Page 66: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 66

ANEXĂ LIFE.1 RO

ANEXA XIII

Lista produselor menționată la articolul 39 litera (f) din prezentul regulament

Codul NC // Descriere

ex 0101 Cai, măgari, catâri și bardoi, vii:

– Cai

0101 21 00 – – Reproducători de rasă pură (a):

0101 29 – – Altele:

0101 29 10 – – – Destinate sacrificării6

0101 29 90 – – – Altele

0101 30 00 – Măgari

0101 90 00 – Altele

ex 0103 Animale vii din specia porcine:

0103 10 00 – Reproducători de rasă pură (b)

ex 0106 Alte animale vii:

0106 14 10 – Iepuri domestici

ex 0106 19 00 – – Altele: reni și cervide

0106 33 00 – – Struți; emu (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 10 – – – Porumbei

6 Încadrarea la această subpoziție se subordonează condițiilor prevăzute de dispozițiile relevante ale

Uniunii [a se vedea articolele 291-300 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93].

Page 67: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 67

ANEXĂ LIFE.1 RO

0106 39 80 – – – Alte păsări

ex 0205 00 Carne de cal, proaspătă, refrigerată sau congelată

ex 0208 Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate:

ex 0208 10 10 – – Carne de iepuri domestici

ex 0208 90 10 – – Carne de porumbei domestici

ex 0208 90 30 – – Carne de vânat, altul decât iepuri de casă sau iepuri de câmp

ex 0208 90 60 – – Carne de reni

ex 0407 Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau fierte:

0407 19 90 – Fecundate, altele decât cele de păsări de curte

0407 29 90 – Alte ouă proaspete, altele decât cele de păsări de curte

0407 90 90 – Alte ouă, altele decât cele de păsări de curte

0701 Cartofi, proaspeți sau refrigerați

ex 0713 Legume păstăi uscate, curățate de păstăi, chiar decorticate sau sfărâmate:

ex 0713 10 Mazăre (Pisum sativum):

0713 10 90 – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 20 00 Năut:

– – Altele decât cele destinate însămânțării

Fasole (Vigna spp., Phaseolus spp.):

Page 68: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 68

ANEXĂ LIFE.1 RO

ex 0713 31 00 Fasole din speciile Vigna mungo (L.) Hepper sau Vigna radiata (L)

Wilczek:

– – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 32 00 Fasole „mică roșie” (Adzuki) (Phaseolus sau Vigna angularis):

– – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 33 Fasole albă (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90 – – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 34 00 Fasole Bambara (Vigna subterranea sau Voandzeia subterranea)

– – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 35 00 – – Fasole – ochi negri (Vigna unguiculata):

– – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 39 00 – – Altele:

– – – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 40 00 – Linte:

– – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 50 00 – Bob mare (Vicia faba var. major) și măzăriche (Vicia faba var. equina și

Vicia faba var. minor):

– – Altele decât cele destinate însămânțării

ex 0713 60 00 – Mazăre de Angola (Cajanus cajan):

– – Altele decât cele destinate însămânțării

Page 69: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 69

ANEXĂ LIFE.1 RO

ex 0713 90 00 – Altele:

– – Altele decât cele destinate însămânțării

1201 90 00 Boabe de soia, chiar sfărâmate, altele decât sămânță

1202 41 00 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, în coajă, altele decât

sămânță

1202 42 00 Arahide, neprăjite și nici altfel preparate termic, decorticate, chiar

sfărâmate, altele decât sămânță

1203 00 00 Copră

1204 00 90 Semințe de in, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

1205 10 90 Semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică cu un conținut redus de acid

erucic, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

1205 90 00 Alte semințe de rapiță sau de rapiță sălbatică, chiar sfărâmate, altele decât

cele destinate însămânțării

1206 00 91 Semințe de floarea-soarelui, decorticate; în coji cu dungi albe și gri, chiar

sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

1206 00 99 Alte semințe de floarea-soarelui, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate

însămânțării

1207 29 00 Semințe de bumbac, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate

însămânțării

1207 40 90 Semințe de susan, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

1207 50 90 Semințe de muștar, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate

însămânțării

1207 91 90 Semințe de mac, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate însămânțării

1207 99 91 Semințe de cânepă, chiar sfărâmate, altele decât cele destinate

însămânțării

ex 1207 99 96 Alte semințe și fructe oleaginoase, chiar sfărâmate, altele decât cele

destinate însămânțării

Page 70: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 70

ANEXĂ LIFE.1 RO

ex 1211 Plante și părți de plante, semințe și fructe din speciile folosite în principal

în parfumerie, medicină sau ca insecticide, fungicide sau în scopuri

similare, proaspete sau uscate, chiar tăiate, sfărâmate sau sub formă de

pulbere, cu excepția produselor enumerate la codul NC ex1211 90 86 în

partea IX;

1212 94 00 Rădăcini de cicoare

ex 1214 Gulii furajere, sfeclă furajeră, rădăcini furajere, fân, lucernă, trifoi,

sparcetă, varză furajeră, lupin, măzăriche și alte produse furajere

similare, chiar aglomerate sub formă de pelete:

ex 1214 10 00 – Făină și aglomerate sub formă de pelete, de lucernă:

– – – cu excepția lucernei uscate artificial la cald și a lucernei uscate prin

alte modalități și măcinate

ex 1214 90 – Altele:

1214 90 10 – – Sfeclă furajeră, gulii furajere și alte rădăcini furajere

ex 1214 90 90 – – Altele, cu excepția:

– – – Sparcetei, a trifoiului, a lupinului, a măzărichii și a altor produse

furajere similare, uscate artificial la cald, cu excepția fânului și a verzei

furajere, precum și a produselor care conțin fân

– – – Sparcetei, a trifoiului, a lupinului, a măzărichii, a sulfinei, a latirului

și a seradelei, uscate prin alte modalități și măcinate

ex 2206 Alte băuturi fermentate (de exemplu cidru de mere, cidru de pere,

hidromel); amestecuri de băuturi fermentate și amestecuri de băuturi

fermentate și băuturi nealcoolice, nedenumite și necuprinse în altă parte:

Page 71: $ERUGDUHJHQHUDO - Europa

12148/20 ADD 1 ir/VV/mc 71

ANEXĂ LIFE.1 RO

ex 2206 00 31 -

ex 2206 00 89

– Băuturi fermentate, altele decât pichetul

5201 Bumbac, necardat și nepieptănat