E Tehn Mas Sisteme Automatiz

200
Varianta 001 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Clasa de precizie caracterizează: a. aparatul de măsurare b. procesul de măsurare c. metoda de măsurare d. măsurandul. 2. La măsurarea lungimii L = 31, 8 mm s-a folosit un şubler cu precizia p şi diviziunea de pe vernier aliniată cu o diviziune de pe rigla gradată a fost v. Atunci: a. p = 0,02 mm; v = 8 b. p = 0,02 mm; v = 4 c. p = 0,05 mm; v = 16 d. p = 0,05 mm; v = 8. 3. La un micrometru, cu pasul surubului micrometric de 0,5mm: a. scara gradată circulară are 50 de diviziuni b. scara gradată liniară are 50 de diviziuni c. scara gradată circulară are 100 de diviziuni d. scara gradată liniară are 100 de diviziuni 4. În cazul unui sistem cu reglare automată, perturbaţiile acţionează asupra: a. regulatorului automat; b. instalaţiei tehnologice; c. elementului de execuţie; d. traductorului 5. La transformatorul de tensiune, bornele de început ale bobinelor primare şi secundare notate cu P 1 şi S 1 se conectează: a. spre impedanţa de sarcină; b. spre sursă; c. P 1 spre sursă şi S 1 spre borna polarizată a aparatelor de măsură; d. P 1 spre borna polarizată a aparatelor de măsură şi S 1 spre sursă. I.2. În coloana A sunt indicate Blocuri componente ale aparatelor digitale, iar în coloana B sunt precizate rolul funcţional al acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Blocuri componente ale aparatelor digitale B. Rol funcţional 1. Circuit de intrare a. asigură comanda automată a tuturor operaţiilor 2. Convertor analog digital b. indică rezultatul măsurării sub formă numerică 3. Decodor c. numără impulsurile de la ieşirea convertorului 4. Dispozitiv de comandă d. prelucrează mărimea de măsurat pentru a obţine o mărime convenabilă la intrarea convertorului 5. Numărător e. transformă rezultatul măsurării din sistem binar în sistem zecimal f. transformă mărimea analogică de măsurat într-o serie de impulsuri Varianta 1 - tehn. mas

Transcript of E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Page 1: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 001 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Clasa de precizie caracterizează:

a. aparatul de măsurare b. procesul de măsurare c. metoda de măsurare d. măsurandul.

2. La măsurarea lungimii L = 31, 8 mm s-a folosit un şubler cu precizia p şi diviziunea de pe vernier aliniată cu o diviziune de pe rigla gradată a fost v. Atunci:

a. p = 0,02 mm; v = 8 b. p = 0,02 mm; v = 4 c. p = 0,05 mm; v = 16 d. p = 0,05 mm; v = 8.

3. La un micrometru, cu pasul surubului micrometric de 0,5mm: a. scara gradată circulară are 50 de diviziuni b. scara gradată liniară are 50 de diviziuni c. scara gradată circulară are 100 de diviziuni d. scara gradată liniară are 100 de diviziuni

4. În cazul unui sistem cu reglare automată, perturbaţiile acţionează asupra: a. regulatorului automat; b. instalaţiei tehnologice; c. elementului de execuţie; d. traductorului

5. La transformatorul de tensiune, bornele de început ale bobinelor primare şi secundare notate cu P1 şi S1 se conectează:

a. spre impedanţa de sarcină; b. spre sursă; c. P1 spre sursă şi S1 spre borna polarizată a aparatelor de măsură; d. P1 spre borna polarizată a aparatelor de măsură şi S1 spre sursă.

I.2. În coloana A sunt indicate Blocuri componente ale aparatelor digitale, iar în coloana B sunt precizate rolul funcţional al acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Blocuri componente ale aparatelor digitale B. Rol funcţional

1. Circuit de intrare a. asigură comanda automată a tuturor operaţiilor 2. Convertor analog digital b. indică rezultatul măsurării sub formă numerică 3. Decodor c. numără impulsurile de la ieşirea convertorului 4. Dispozitiv de comandă d. prelucrează mărimea de măsurat pentru a obţine o mărime

convenabilă la intrarea convertorului 5. Numărător e. transformă rezultatul măsurării din sistem binar în sistem

zecimal f. transformă mărimea analogică de măsurat într-o serie de

impulsuri

Varianta 1 - tehn. mas

Page 2: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p.

a. Scara gradată este o succesiune de repere trasate pe cadranul unui aparat de măsurat b. La o punte în echilibru, produsele braţelor alăturate sunt egale. c. La un wattmetru electrodinamic sau ferodinamic, bobinele fixe numite şi bobine de tensiune se leagă în serie cu consumatorul.

Varianta 1 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Definiţi rezoluţia unui traductor. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Magnetul permanent al contorului are rolul de a crea un cuplu de .................... . b) Măsurarea rezistenţei electrice cu puntea Wheatstone este o metodă de ................... . c) Pentru măsurarea energiei electrice se folosesc ................... . 3. În figura următoare este reprezentat un element de acţionare (motor de execuţie) pneumatic cu membrană. a) Precizaţi denumirea elementelor notate cu C, D, M, R, T. b) Explicaţi modul de funcţionare a acestui motor de execuţie. c) Comparaţi motorul de execuţie pneumatic cu membrană şi motorul de execuţie pneumatic cu piston, din punct de vedere al forţelor de acţionare şi deplasărilor care se obţin. 20p

ieşire

C

aer intrare

T

M D R

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 001 SUBIECTUL III ( 30 puncte)

1. Consumul unui voltmetru magnetoelectric Pv=0,3W. Pentru extinderea domeniului de

măsurare de 1000 de ori, se montează în serie cu voltmetrul o rezistenţă adiţională Rad = 299,7KΩ. 16 p

a) Determinaţi rezistenţa internă a voltmetrului Rv fără rezistenţa adiţională; b) Calculaţi domeniul de măsurare al voltmetrului fără rezistenţa adiţională, Uv; c) Calculaţi domeniul de măsurare al voltmetrului cu rezistenţa adiţională U;

2. Scara gradată a unui wattmetru electrodinamic cu In = 2A şi Un = 240V are 120 de diviziuni. 14 p

a) Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare a wattmetrului într-un circuit de curent continuu.

b) Calculaţi puterea măsurată de wattmetru la deplasarea acului indicator în dreptul diviziunii 30.

Page 3: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 002 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Într-un circuit, voltmetrul se montează:

a. în serie, iar rezistenţa sa trebuie să fie mai mare decât rezistenţa circuitului b. în paralel, iar rezistenţa sa trebuie să fie mai mică decât rezistenţa circuitului c. în serie, iar rezistenţa sa trebuie să fie mai mică decât rezistenţa circuitului d. în paralel, iar rezistenţa sa trebuie să fie mai mare decât rezistenţa circuitului.

2. Printre proprietăţile aparatelor electrodinamice se pot enumera:

a. consum de putere mic b. indicaţiile sunt puţin influenţate de frecvenţa curentului c. nu sunt influenţate de câmpurile magnetice exterioare d. au scară uniformă când sunt folosite ca wattmetre

3. La un micrometru există două scări gradate:

a. una liniară pe tija filetată şi una circulară pe tambur b. una liniară pe braţul cilindric şi una circulară pe tambur c. una liniară pe tambur şi una circulară pe braţul cilindric d. una liniară pe tambur şi una circulară pe tija filetată

4. Măsurarea este un proces prin care se evaluează din punct de vedere:

a. calitativ, mărimi fizice de acelaşi fel b. calitativ, mărimi fizice diferite c. cantitativ, mărimi fizice de acelaşi fel d. cantitativ, mărimi fizice diferite

5. Constanta Kw a wattmetrului se calculează cu relaţia:

a. nn

WIU

K⋅

= maxα;

b. nnW IUK ⋅⋅= maxα ;

c. nW PK ⋅= maxα ;

d. maxα

nnW

IUK

⋅= .

Varianta 2 - tehn. mas

Page 4: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A sunt indicate Elemente componente ale SRA, iar în coloana B sunt precizate Mărimile aplicate la intrarea acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. (10p)

A. Elemente componente ale SRA

B. Mărimi aplicate la intarea acestora

1. element de comparaţie a. mărime de cţionare 2. element de execuţie b. mărime de comandă 3. instalaţie automatizată c. mărime de execuţie 4. regulator d. mărime de ieşire 5. traductor de reacţie e. mărime de reacţie

f. mărime de semnalizare I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. (10p)

a. Termistorul este un traductor de forţă. b. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare care se montează în serie cu

voltmetrul. c. Elementul component al SRA care permite obţinerea abaterii, se numeşte element de

execuţie.

Varianta 2 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Precizaţi cele două variante de măsurare a puterii în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului. 4p. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p. a. Transformatoarele de curent se utilizează pentru măsurarea curenţilor …1…. mai mari de 50 A. b. După modul de variaţie a mărimilor din sisteme, sistemele automate pot fi continue şi .....2...... c. Scara gradată a ohmmetrelor serie este… 3… şi este foarte neuniformă. 3. Figura de mai jos reprezintă schema bloc a unui regulator. 20p. a. Clasificaţi regulatoarele după viteza de răspuns şi indicaţi condiţiile de utilizare ale fiecăruia; b. Identificaţi elementele numerotate cu 1, 2, 3; b. Precizaţi rolul elementelor numerotate cu 1, 2, 3.

a1 1 2

3

+

-

a c

xRS

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 002

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1.Realizaţi un eseu despre circuitul din figură, având în vedere următoarele:

a. denumirea aparatelor de măsurare reprezentate în schemă; b. patru mărimi fizice care pot fi determinate cu montajul din figură (altele decât cele

precizate la punctul e.) c. constanta aparatului notat cu W corespunzătoare domeniilor de 1A şi 120V, dacă αmax=30

diviziuni; d. valoarea indicată de aparatul notat cu W, dacă în timpul măsurării indicatorul arată 10

diviziuni (domeniile selectate sunt cele specificate la punctul c.); e. valorile puterii aparente şi puterii reactive dacă în timpul măsurării indicaţiile celor trei

aparate sunt: 1A, 50V şi 40W.

A

V

* *

Rad Z ~ e

W

Page 5: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 003 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Ampermetrul din figură având domeniul maxim 80A indică:

a. 3A; b. 6A; c. 9A; d. 12A.

2. Pentru a mări domeniul de măsură al unui voltmetru se pune: a. o rezistenţă de valoare foarte mică în serie cu voltmetrul b. o rezistenţă de valoare mare în paralel cu voltmetrul c. o rezistenţă de valoare mare în serie cu voltmetrul d. o rezistenţă de valoare foarte mică în paralel cu voltmetrul

3. Funcţionarea în curent continuu a aparatelor feromagnetice este însoţită de erori datorită: a. formei constructive a bobinei b. formei pieselor feromagnetice c. variaţiilor de câmp magnetic determinate de mişcarea pieselor mobile d. histerezisului magnetic al piesei mobile

4. Simbolul din figura alăturată corespunde unui aparat: a. magnetoelectric b. feromagnetic c. electrodinamic d. ferodinamic

5. Pentru măsurarea rezistenţei electrice,cu ohmmetrul,rezistenţa de măsurat, se montează: a. în paralel cu o rezistenţa variabilă b. la bornele aparatului c. în serie sau în paralel, funcţie de tipul ohmmetrului d. în serie sau în paralel, funcţie de valoarea rezistenţei

I.2. În coloana A sunt enumerate elemente constructive ale aparatelor de măsurat magnetoelectrice, iar în coloana B roluri funcţionale . Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A.elemente constructive

B. roluri funcţionale

1.carcasa bobinei; 2.arcuri spirale prinse de semiaxe; 3.ac indicator; 4.bobină mobilă şi magnetul permanent 5. semiaxe ale căror capete se reazemă în lagăre

a.produce cuplul activ; b. indică valoarea măsurată; c.produce cuplul rezistent; d.aduce acul indicator în poziţia de zero în absenţa mărimii de măsurat e.amortizează oscilaţiile acului indicator f. susţin bobina mobilă

A

Varianta 3 - tehn. mas

Page 6: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat, respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. Metoda substituţiei prezintă inconvenientul că necesită o rezistenţă variabilă etalonată. b. Şuntul universal este un ansamblu de rezistenţe conectate între ele în paralel şi care se

distribuie fie în serie, fie în paralel cu aparatul de măsurat, în funcţie de poziţia unui comutator care schimbă domeniile de măsurare.

c. Reglarea nivelului de lichid este asemănătoare sub multe aspecte cu reglarea debitului.

Varianta 3 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Definiţi sensibilitatea unui traductor. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Cuplul ....................... al contorului este proporţional cu viteza de rotaţie. b) Elementul unui traductor care converteşte semnalul primit şi-l adaptează cerinţelor impuse de utilizarea sa în schema de automatizare se numeşte ....................... . c) Elementele de acţionare hidraulică sunt mai avantajoase decât cele pneumatice deoarece acţionează mai ....................... , datorită incompresibilităţii uleiului. 3. La măsurarea lungimilor cu şublerul fracţiunile de milimetru se determină cu ajutorul vernierului. a) Definiţi vernierul. b) Precizaţi cu care dintre componentele şublerului este solidar vernierul. c) Precizaţi regula măsurării cu şublerul şi relaţia matematică asociată acesteia, explicând semnificaţia notaţiilor efectuate. d) Indicaţi cum poate fi micşorată eroare de citire la măsurarea cu şublerul. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 003

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Pentru măsurarea puterii active într-un circuit se foloseşte metoda directă. 16p.

a. precizaţi denumirea aparatului folosit; b. reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică a montajului;

c. indicaţi variantele metodei şi condiţiile de utilizare; d. ştiind că scara gradată a aparatului are 20 de diviziuni şi domeniul de măsurare este Ia=4 A, Ua=300 V, calculaţi puterea indicată atunci când acul se află pe diviziunea 12.

2. Un ampermetru are domeniul nominal 5 A , rezistenţa internă de 4 Ω şi numărul maxim de diviziuni al scării gradate αmax=50div. Să se determine :

a. rezistenţa de şunt necesară pentru extinderea domeniului de măsurare de la 5 A la 25 A; b. valoarea curentului, dacă ampermetrul şuntat indică 20 diviziuni; c. curentul în circuitul primar atunci când se conectează ampermetrul în secundarul unui transformator de curent având raportul de transformare egal cu 20 iar indicaţia acestuia este de 4 A.

14p.

Page 7: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 004 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Borna marcată cu P1 sau cu K, aparţinând unui transformator de curent se leagă:

a. la sursă b. la consumator c. la borna marcată a aparatului de măsură d. la borna nemarcată a aparatului de măsură

2. Rezistenţa şunt, folosită la extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului, se leagă: a. paralel cu ampermetrul b. paralel cu consumatorul c. serie cu ampermetrul d. paralel cu sursa

3. Cu ajutorul wattmetrului se măsoară : a. energia electrică activă b. puterea electrică reactivă c. puterea electrică activă d. puterea electrică aparentă

4. Montajul de măsurare aval se utilizează pentru măsurarea puterii electrice în cazul în care rezistenţa consumatorului este:

a. mult mai mare decât rezistenţa ampermetrului b. mult mai mare decât rezistenţa voltmetrului c. mult mai mică decât rezistenţa voltmetrului d. comparabilă ca valoare cu rezistenţa voltmetrului

5. Motorul de execuţie reprezintă: a. elementul de comparaţie al unui sistem de reglare automată; b. o parte constructivă a instalaţiei tehnologice; c. o componentă a regulatorului automat; d. o parte constructivă a elementului de execuţie.

I.2. În coloana A sunt indicate diferite Aparate electrice de măsurat, iar în coloana B Mărimi fizice. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Aparate electrice de măsurat B. Mărimi fizice 1. voltmetru a. intensitatea curentului electric în c.c 2. wattmetrul electrodinamic b. tensiunea electrica 3. ampermetru magnetoelectric c. puterea în curent alternativ 4. puntea Whatstone d. intensitatea curentului electric în c.a 5. contor electric e. rezistenţa electrică f. energia electrică

Varianta 4 - tehn. mas

Page 8: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Elementele de execuţie hidraulice folosesc ca agent motor un lichid sub presiune, de obicei, ulei hidraulic. b. Traductoarele parametrice transformă mărimea de măsurat direct intr-o tensiune electrică, fără sursă suplimentară de energie. c. Extinderea domeniului de măsurare a unui ampermetru poate fi făcută dacă se montează un şunt în serie cu aparatul.

Varianta 4 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Clasificaţi regulatoarele după viteza de răspuns a procesului în care se utilizează. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Dispozitivul de afişare din componenţa unui lanţ de măsurare permite ....................... sau înregistrarea valorii măsurate. b) Presiunea din aparatele tehnologice de tip recipient se poate regla pe baza modificării ....................... dintre debitul de intrare şi cel de ieşire din aparatul respectiv. c) Bornele marcate ale unui wattmetru se leagă întotdeauna spre ....................... pentru ca acul indicator să se deplaseze de la stânga la dreapta. 3. Unul din elementele componente ale unui sistem automat este traductorul. 20p

a. Precizaţi rolul unui traductor într-o schemă de automatizare. b. Indicaţi elementele unui traductor; c. Precizaţi principiul de funcţionare a unui traductor inductiv; d. Indicaţi o metodă de îmbunătăţire a performanţelor traductoarelor inductive.

e. Enunţaţi principiul de funcţionare al unui traductor inductiv de tip transformator cu modificarea întrefierului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 004

SUBIECTUL III ( 30 puncte) În figura următoare este reprezentată schema electrică a circuitului pentru măsurarea puterii active într-un circuit de curent continuu.

a. Precizaţi denumirea elementelor notate cu 1, 2, 3, 4, 5. b. Precizaţi ce semnificaţie are semnul (*) asociat bornelor aparatului notat cu 3, pentru

montarea acestuia în circuit. c. Precizaţi rolul rezistenţei R în circuit. d. Precizaţi rolul aparatele notate cu 1 şi 2 în circuitul de măsurare. e. Caracterizaţi scara gradată a aparatului notat cu 3 şi definiţi constanta sa de

măsurare. f. Indicaţi tipul dispozitivului de măsurare cu care poate fi realizat aparatul notat cu 3.

+

R

3 *

cons

umat

or 1

2

*

5 4

Page 9: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 005 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect (10p) 1. La un micrometru, o rotire completă a tamburului determină o deplasare a tijei filetate cu:

a) 0,1 mm b) 0,01 mm c) 0,5 mm d) 0,05 mm

2. Limita de măsurare a micrometrelor poate fi: a) multiplu de 10 mm; b) 40 mm; c) 20 mm; d) Multiplu de 25 mm;

3. Principiul de funcţionare al aparatelor magnetoelectrice pentru măsurarea curentului şi tensiunii constă în interacţiunea dintre:

a) câmpurile magnetice create de curenţi ce parcurg bobine fixe şi mobile b) câmpul magnetic creat de un magnet permanent şi o bobină mobilă parcursă de curent c) câmpul magnetic creat de o bobină fixă parcursă de curent şi piese mobile din material

feromagnetic d) câmpul magnetic creat de curentul de măsurat şi piese mobile din material

feromagnetic 4. Indicaţia α a unui aparat de măsură electrodinamic, în curent continuu, este:

a) invers proporţională cu produsul intensităţilor curenţilor ce trec prin bobine; b) direct proporţională cu produsul intensităţilor curenţilor ce trec prin bobine; c) direct proporţională cu pătratul intensităţii curentului ce trece prin bobina mobilă; d) proporţională cu logaritmul produsului intensităţilor curenţilor ce trec prin bobine.

5. Simbolul din figura alăturată corespunde unui aparat: a) magnetoelectric b) feromagnetic c) electrodinamic d) ferodinamic

I.2. În coloana A sunt indicate Lungimi, iar în coloana B, Exprimarea lor în metri. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. (10p)

A. Lungimi B. Lungimi exprimate în metri 1. 10 cm a. 10– 2 m 2. 10 dam b. 10– 1 m 3. 10 dm c. 1 m 4. 10 hm d. 10 2 m 5. 10 km e. 10 3 m

f. 10 4 m

Varianta 5 - tehn. mas

Page 10: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. (10p) a) La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul, curentul în circuit scade foarte mult. b) Puterea reactivă se poate măsura direct cu aparate numite voltampermetre. c) Dispozitivul de inducţie folosit în contoarele de curent alternativ este realizat dintr-un disc de aluminiu

şi doi magneţi permanenţi.

Varianta 5 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 005 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Clasificaţi traductoarele inductive din punct de vedere al elementului sensibil. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Contorul de inducţie este un aparat destinat măsurării........(1)......electrice b) Performanţele unui traductor sunt cu atât mai ridicate cu cât ...........(2)............ este mai mare. c) La puntea Wheatstone, rezistenţa montată în serie cu ............(3)...........din diagonală are rol de protecţie a aparatului. 3. În figura următoare este reprezentată schema bloc a unui traductor. 20p.

a. Indicaţi denumirea blocurilor numerotate cu cifrele 1 şi 2. b. Explicaţi rolul îndeplinit de fiecare dintre aceste blocuri în funcţionarea traductorului c. Pentru un traductor rezistiv utilizat la măsurarea temperaturii, precizaţi natura mărimii de intrare Xi şi de ieşire Xe d. Descrieţi principiul de funcţionarea a unui termocuplu.

1 2 Xi X0 Xe

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

W

Varianta 005 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Un voltmetru, având rezistenţa de 1.000 Ω, are scala gradată cu 60 de diviziuni şi domeniul de măsurare de 6V. La acest aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29.000 Ω. La conectarea în circuit a voltmetrului cu rezistenţă adiţională, acul indicator s-a oprit la diviziunea 40. 14p.

a. Desenaţi circuitul format din rezistenţa adiţională şi voltmetru şi figuraţi tensiunile. b. Determinaţi domeniul de măsurare al voltmetrului cu rezistenţa adiţională. c. Precizaţi tensiunea indicată de voltmetrul cu rezistanţa adiţională.

2. Wattmetrul a cărui scară gradată este reprezentată în figura alăturată are domeniul de curent In=2A şi domeniul de tensiune Un=300V. a. Precizaţi mărimea măsurată de acest

aparat b. precizaţi tipul unui dispozitiv analogic de

măsurare utilizat în construcţia wattmetrelor; c. determinaţi constanta wattmetrului d. stabiliţi valoarea indicată de acul indicator e. calculaţi valoarea maximă măsurată de

wattmetru. 16p.

Page 11: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 006 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1.Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect 10p. 1. La un micrometru, rotirea cu o diviziune a scării circulare determină o deplasare a tijei filetate cu:

a. 0,1 mm b. 0,01 mm c. 0,5 mm d. 0,05 mm

2. Dimensiunea indicată de un şubler este 22,62 mm. Se notează cu p precizia şublerului şi cu v diviziunea de pe vernier aliniată cu diviziunea r de pe rigla gradată. În această situaţie:

a. p = 0,02; r = 31 b. p = 0,02; v = 31 c. p = 0,1; v = 62 d. p = 0,1; r = 62

3. Principiul de funcţionare al aparatelor electrodinamice/ferodinamice pentru măsurarea curentului şi tensiunii constă în interacţiunea dintre:

a. câmpurile magnetice create de curenţi ce parcurg bobine fixe şi mobile b. câmpul magnetic creat de o bobină fixă parcursă de curent şi piese mobile din material

feromagnetic c. câmpul magnetic creat de un magnet permanent şi o bobină mobilă parcursă de curent d. câmpul magnetic creat de curentul de măsurat şi piese mobile din material

feromagnetic 4. La aparatele feromagnetice, ecranarea vizează eliminarea influenţei câmpurilor magnetice:

a. induse b. inductoare c. interioare d. exterioare

5. Simbolul din figura alăturată corespunde unui aparat: a. magnetoelectric b. feromagnetic c. ferodinamic d. electrodinamic

I.2. În coloana A sunt indicate Elemente componente ale SRA, iar în coloana B Mărimi obţinute la ieşirea acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Elemente componente ale SRA

B. Mărimi obţinute la ieşirea acestora

1. element de comparaţie a. mărime de acţionare 2. element de execuţie b. mărime de comandă 3. instalaţie automatizată c. mărime de execuţie 4. regulator d. mărime de ieşire 5. traductor de reacţie e. mărime de reacţie f. mărime perturbatoare

Varianta 6 - tehn. mas

Page 12: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a) Magnetul permanent din componenţa contorului de curent alternativ are rolul de a crea cuplul activ. b) Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează cu un şunt. c) Şublerele cu precizia de 1/20 au valoarea diviziunii vernierului de 0,02 mm.

Varianta 6 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Precizaţi metodele folosite pentru extinderea domeniului de măsurare la ampermetre 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Aparatele magnetoelectrice folosesc interacţiunea dintre .............………… şi curentul electric care strabate bobina mobilă b) În general, rezistenţa electrică se măsoară prin metode de citire directă, dar se utilizează şi metode de ....................... . c) Pentru măsurarea intensităţii curentului electric se foloseşte un aparat numit ...................... . 3. Figura de mai jos reprezintă schema bloc a unui regulator. 20p a. Identificaţi elementele numerotate cu 1, 2, 3; b. Precizaţi rolul elementelor numerotate cu 1, 3 c. Justificaţi prezenţa elementului notat cu 2 în schema structurală a regulatorului. d. Precizaţi denumirea mărimii notate în schema structurală a regulatorului cu a.

a1 1 2

3

+

-

a c

xRS

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 006 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Realizaţi un eseu despre voltmetre, având în vedere următoarele:

a. mărimea măsurată şi unitatea de măsură a acesteia b. un tip de instrument de măsurat care intră în construcţia voltmetrelor analogice; c. modul de montare a voltmetrului in circuit d. efectul montarii gresite a voltmetrului in circuit e. modalităţi de extindere a domeniilor de măsurare ale voltmetrelor, inclusiv schemele

electrice aferente; f. rezistenţa necesară pentru extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru de

c.c. cu rezistenţa internă de 200Ω, pentru a obţine un coeficient de multiplicare n=20;

g. valoarea tensiunii măsurate, dacă voltmetrul indică10 V, iar transformatorul utilizat pentru extindere are N1 = 800 spire în primar şi N2 = 20 spire în secundar.

Page 13: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

10 15 5 20

15

25

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 007 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect 10p. 1. Aparatele de măsurare notate cu 1, 2, 3 în schema de mai jos sunt:

a. 1, 2 – ampermetre, 3 – voltmetru b. 1,3 – voltmetre; 2 – ampermetru c. 1,3 – ampermetre; 2 – voltmetru d. 1 – ampermetru; 2,3 – voltmetre.

2. Dimensiunea citită cu ajutorul micrometrului din figură este: a. 17,68 mm b. 19,18 mm c. 17,18 mm d. 19,68 mm

3. Mijloacele de măsurare reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice utilizate pentru:

a. materializarea unităţii de măsură b. obţinerea informaţiei de măsurare c. adaptarea şi prelucrarea semnalelor de măsurare d. indicarea rezultatelor măsurătorilor

4. Aparatul magnetoelectric funcţionează pe baza: a. interacţiunii dintre forţele care se exercită între bobina fixă şi bobina mobilă, parcurse de

curent; b. interacţiunii dintre curentul ce străbate o bobină mobilă cu câmpul magnetic al unui magnet

permanent; c. acţiunii câmpului magnetic al unei bobine fixe, parcursă de curent, asupra unor plăcuţe

feromagnetice; d. acţiunii câmpului magnetic variabil al unor circuite inductoare fixe

5. Aparatul feromagnetic se utilizează: a. Numai în curent continuu; b. Numai în curent alternativ trifazat c. În curent continuu şi curent alternativ d. Numai în curent alternativ monofazat

I.2. În coloana A sunt indicate Mărimi fizice, iar în coloana B Aparate de măsurat pentru mărimile fizice respective. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi fizice B. Aparate de măsurat 1. Intensitatea curentului electric a. ampermetru 2. Energie electrică b. contor 3. Putere activă c. ohmmetru 4. Rezistenţă electrică d. voltmetru 5. Tensiune electrică e. voltametru f. wattmetru

1

3

2

+ –

R2

R1

E

Varianta 7 - tehn. mas

Page 14: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat, respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. Pentru a extinde de n ori limita de măsurare a unui ampermetru este necesar un şunt cu rezistenţa de (n – 1) ori mai mare decât rezistenţa aparatului. b. După viteza de răspuns a procesului în care se utilizează, regulatoarele pot fi liniare şi neliniare. c. Prin metoda substituţiei se pot măsura atât rezistenţe mari cât şi rezistenţe mici.

Varianta 7 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Precizaţi mărimea de ieşire a unui regulator. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Domeniul de măsurare al unui ampermetru poate fi extins cu ajutorul unui ................... . b) Funcţionarea traductoarelor parametrice inductive se bazează pe variaţia ................... circuitului magnetic. c) Într-un circuit, ampermetrul se conectează numai în ................... . 3. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor de nivel.

a) Precizaţi tipul traductorului de nivel. b) Identificaţi elementele notate cu 1, 2, 3, 4. c) Precizaţi semnificaţia notaţiei „x” de pe desen. d) Explicaţi modul de funcţionare a acestui traductor.

20p

3

G

x 1

2

4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 007 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru măsurarea unei căderi de tensiune pe un rezistor cu rezistenţa R de 20KΩ se foloseşte un voltmetru cu valoarea nominală a tensiunii Un = 500V. Intensitatea curentului electric prin rezistor este de 50 mA.

a) Precizaţi cum se montează voltmetrul în circuit. b) Precizaţi dacă se poate măsura căderea de tensiune pe rezistor cu voltmetrul indicat.

Motivaţi răspunsul dat. c) Indicaţi o modalitate de a extinde domeniul de măsură al voltmetrului de la 500V la

1500V. d) Calculaţi rezistenţa adiţională necesară pentru a extinde domeniul de măsură al

voltmetrului la Uv= 1500V. Se cunoaşte rezistenţa internă a voltmetrului Rv= 100KΩ

16p

2. Un miliampermetru, cu ac indicator, este şuntat cu o rezistenţă Rş=1,02Ω. Curentul prin şunt este Iş=0,98A. Ştiind că factorul de şuntare este n=50 răspundeţi la următoarele cerinţe: 14p a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema aparatului cu şunt. b. Reprezentaţi pe figură curenţii care intervin; c. Determinaţi intensitatea curentului prin miliampermetru, Ia ; d. Determinaţi domeniul de măsură al aparatului şuntat.

Page 15: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 008 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Ohmmetrele serie au scara gradată:

a. directă şi uniformă b. inversă şi uniformă c. directă şi neuniformă d. inversă şi neuniformă.

2. Wattmetrele electrodinamice sunt alcătuite din bobine fixe şi bobine mobile: a. legate în serie cu circuitul b. legate în paralel cu circuitul c. legate în serie, respectiv în paralel cu circuitul d. legate în paralel, respectiv în serie cu circuitul.

3. Scara unui ampermetru feromagnetic este : a. directă şi uniformă ; b. inversă şi uniformă ; c. inversă şi neuniformă ; d. directă şi neuniformă

4. La un micrometru, tamburul este solidar cu: a. potcoava b. nicovala c. tija filetată d. braţul cilindric

5. Formula de calcul a rezistenţei adiţionale este: a. rad=ra(n+1); b. rad=ra(n-1); c. rad=ran/(n-1); d. rad=ra/(n-1).

I.2. În coloana A sunt indicate Mărimi fizice, iar în coloana B Unităţi de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi fizice B. Unităţi de măsură 1. Intensitatea curentului electric a. amper 2. Energie electrică b. joule 3. Putere activă c. ohm 4. Rezistenţă electrică d. volt 5. Tensiune electrică e. voltamper f. watt

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat, respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. La regulatoarele neliniare, dependenţa dintre mărimea de comandă şi abatere este neliniară. b. Metoda substituţiei nu depinde de precizia ampermetrului utilizat. c. Metoda ampermetrului şi voltmetrului, varianta amonte, se foloseşte numai pentru măsurarea

rezistenţelor mari, mult mai mari decât rezistenţa voltmetrului.

Varianta 8 - tehn. mas

Page 16: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 8 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008 SUBIECTUL II (30 puncte) 1.Enumeraţi patru tipuri de traductoare parametrice. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Printre polii celor doi electromagneţi ai unui contor trece un disc confecţionat din ................... b) Elementele de acţionare pneumatice sau servomotoarele pneumatice se construiesc în două variante: cu ................... şi cu piston. c) Termocuplurile sunt traductoare generatoare care transformă temperatura într-o ..................., 3. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor parametric. 20p. a. Precizaţi tipul traductorului; b. Precizaţi denumirea elementelor componete marcate cu 1,2,3,4,5. c. Argumentaţi denumirea de traductor parametric.

2

5

3 1

4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 008 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru schema din figură precizaţi: 16p

a. denumirea circuitului reprezentat; b. tipul constructiv al elementelor R1, R2 şi R3; c. etapele procesului de echilibrare a punţii. d. ecuaţia de echilibru a punţii e. valoarea rezistenţei Rx, dacă R1=3Ω, R2=4Ω, R3=8Ω.

2. Un voltmetru magnetoelectric are tensiunea nominală Ua =5V şi rezistenţa internă rv

=10kΩ. a. Exprimaţi rezistenţa în ohmi pe volt a aparatului. b. Calculaţi rezistenţa adiţională necesară extinderii domeniului de măsură a

voltmetrului dela 5V la 50V. c. Menţionaţi cum se montează rezistenţa adiţională ce extinde domeniul de măsură

în raport cu voltmetrul. 14p

Page 17: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 009 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Viteza de rotaţie a discului de aluminiu din componenţa unui contor monofazat este direct proporţională cu:

a. cuplul rezistent b. puterea măsurată c. intervalul de timp d. frecvenţa curentului

2. Ohmmetrul derivaţie se foloseşte pentru măsurarea rezistenţelor: a. mici b. mari c. neliniare d. adiţionale

3. Pentru ca măsurarea tensiunii într-un circuit să fie însoţită de erori cât mai mici, este necesar ca voltmetrul să aibă rezistenţa internă:

a. mult mai mică decât rezistenţa circuitului b. mult mai mare decât rezistenţa internă a sursei c. mult mai mare decât rezistenţa conxiunilor d. mult mai mare decât rezistenţa circuitului

4. În cazul aparatelor ferodinamice pot apărea erori datorită: a. câmpurilor magnetice exterioare b. câmpurilor electrice exterioare c. curenţilor turbionari induşi în miez d. curenţilor induşi în bobine

5. Simbolul din figura alăturată corespunde unui aparat: a. magnetoelectric b. feromagnetic c. electrodinamic d. ferodinamic

I.2. În coloana A sunt indicate Mărimi electrice, iar în coloana B , Unităţi de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi electrice B. Unităţi de măsură 1. intensitatea curentului electric a. amper 2. putere activă b. var 3. putere aparentă c. voltamper 4. putere reactivă d. volt 5. tensiune electrică e. watt f. weber

Varianta 9 - tehn. mas

Page 18: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. După modul de obţinere a valorii măsurate, metodele de măsurare sunt: cu contact şi fără contact. b. Ohmmetrul serie are scara gradată inversă şi neuniformă c. Pentru a extinde de n ori intervalul de măsurare al unui voltmetru, este necesar un şunt cu rezistenţa de (n – 1) ori mai mare decât rezistenţa aparatului.

Varianta 9 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Precizaţi rolul elementului de acţionare (motorului de execuţie) din structura unui element de execuţie. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Wattmetrele sunt aparate care se utilizează pentru măsurarea ………(1)…………. b) Pentru măsurarea energiei de curent continuu, se folosesc contoare ...........(2)............ . c) La o punte Wheatstone, aparatul indicator de nul se montează în una din ...........(3)............ punţii. 3. În figura următoare este reprezentată structura tip a unui regulator.

a) Definiţi blocurile notate cu 1, 2, 3 ; b) Explicaţi semnificaţia mărimilor notate în schema structurală a regulatorului cu ε, xc , xrR

c) Precizaţi elementele SRA conectate la intrarea şi la ieşirea regulatorului. d) Justificaţi prezenţa elementului notat cu (2) în schema structurală a regulatorului. 20p

2

3

1 xc

xc xrR

ε +

Regulator

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 009 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. La măsurarea intensităţii curentului electric prin intermediul unui transformator de măsurat de curent, ampermetrul din secundar indică 2,75 A şi KIn=80. 14p.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare cu marcarea bornelor. b. Determinaţi valoarea intensităţii curentului măsurat. c. Precizaţi regimurile de funcţionare ale transformatorului de curent.

2. Scara gradată a unui wattmetru electrodinamic cu In = 2A şi Un = 240V are 120 de diviziuni. 16p.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare cu wattmetrului într-un circuit de curent continuu.

b. Calculaţi puterea măsurată de wattmetru la deplasarea acului indicator în dreptul diviziunii 30.

c. Determinaţi domeniul maxim de măsurare al wattmetrului.

Page 19: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 010 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. La masurarea cu micrometrul, partea intreagă a valorii măsurate se citeşte pe:

a. tamburul gradat; b. scara jumătăţilor de milimetru; c. scara milimetrilor; d. tija palpator;

2. Principiul de funcţionare al aparatelor feromagnetice pentru măsurarea curentului şi tensiunii constă în interacţiunea dintre:

a. câmpurile magnetice create de curenţi ce parcurg bobine fixe şi mobile b. câmpul magnetic creat de o bobină fixă parcursă de curentul de masurat şi piese

mobile din material feromagnetic c. câmpul magnetic creat de un magnet permanent şi o bobină mobilă parcursă de

curent d. câmpul magnetic creat de o bobina mobila şi piese mobile din material

feromagnetic 3. La un ampermetru cu rezistenţa internă Ra = 50 Ω, pentru a extinde domeniul de măsură de 6 ori este necesară o rezistenţă de şunt de :

a. 6 Ω ; b. 10 Ω ; c. 250 Ω ; d. 8,33 Ω .

4. Mărimea care se aplică la intrarea regulatorului automat, ce face parte dintr-un sistem de reglare automată, se numeşte:

a. mărime de reacţie; b. mărime de reglare; c. eroare(abatere); d. mărime perturbatoare.

5. Pentru măsurarea curentului printr-un circuit, se parcurg în ordine următoarele etape: a. montarea ampermetrului, citirea indicaţiei, întreruperea circuitului b. montarea ampermetrului, citirea indicaţiei c. înserierea ampermetrului, citirea indicaţiei d. întreruperea circuitului, înserierea ampermetrului, citirea indicaţiei

I.2. În coloana A sunt enumerate elemente constructive ale aparatelor de măsurat magnetoelectrice, iar în coloana B roluri funcţionale . Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Elemente constructive B. Roluri funcţionale 1.carcasa bobinei; 2.arcuri spirale prinse de semiaxe; 3.ac indicator; 4.bobină mobilă şi magnetul permanent 5. semiaxe ale căror capete se reazemă în lagăre

a.produce cuplul activ; b. indică valoarea măsurată; c.produce cuplul rezistent; d.aduce acul indicator în poziţia de zero în absenţa mărimii de măsurat e.amortizează oscilaţiile acului indicator f. susţin bobina mobilă

Varianta 10 - tehn. mas

Page 20: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat, respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. Performanţele unui traductor sunt cu atât mai ridicate cu cât pragul de sensibilitate este mai

mare. b. Traductoarele inductive sunt traductoare generatoare. c. Rezistenţa proprie a unui ampermetru este foarte mică.

Varianta 10 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Clasificaţi elementele de execuţie după caracterul prelucrării semnalului. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Constanta nominală a unui contor reprezintă numărul de....................... pe care le face discul pentru un consum de energie egal cu 1 kWh. b) Relaţia α=k.I reprezintă caracteristica statică de funcţionare a unui ampermetru ....................... de curent continuu. c) Într-un circuit, voltmetrul se conectează numai în ....................... . 3. În figura următoare este reprezentată structura tip a unui regulator. a) Notaţi şi mărimile care intervin în această schemă , marcate cu 1,2,3. b) Explicaţi semnificaţia notaţiilor efectuate la punctul a). c) Precizaţi rolul regulatorului în cadrul unui sistem de reglare automată. 20p

A

ER

ECR 2

3

+

Regulator

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 010

SUBIECTUL III (30 puncte) În figura următoare este reprezentată schema unui ohmmetru analogic.

a. Precizaţi tipul ohmmetrului reprezentat şi domeniul de rezistenţe pentru care se utilizează. b. Caracterizaţi scara gradată a acestui tip de ohmmetru. c. Precizaţi denumirea componentelor ohmmetrului, notate pe schemă cu E, RP, K, mA, RX. d. Explicaţi cum se efectuează reglarea indicaţiei de la capetele scării gradate. e. Precizaţi rolul componentei notată K.

mA

+

E ri

K

Rx

Rp

Page 21: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 011 SUBIECTUL I ( 30 puncte) 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Ohmmetrul serie se foloseşte pentru măsurarea rezistenţelor:

a. mari b. mici c. neliniare d. de şuntare

2. Principiul de funcţionare a contoarelor monofazate de energie electrică se bazează pe: a. legea lui Joule b. legea inducţiei electromagnetice c. legea lui Ohm d. legea lui Lenz

3. Magnetul permanent din componenţa contorului monofazat de energie are rolul de a: a. produce cuplul motor b. uniformiza fluxurile magnetice c. produce cuplul rezistent d. elimina influenţele câmpurilor magnetice exterioare

4. Arcurile spirale, într-un aparat de măsură magnetoelectric, au rolul: a. de a amortiza oscilaţiile acului indicator în jurul poziţiei de echilibru; b. de a crea cuplul activ; c. de a crea cuplul rezistent; d. de a susţine bobina mobilă.

5. Pentru ca măsurarea curentului într-un circuit să fie însoţită de erori cât mai mici, este necesar ca ampermetrul să aibă rezistenţa internă:

a. mult mai mare decât rezistenţa circuitului b. mult mai mică decât rezistenţa circuitului c. mult mai mică decât rezistenţa internă a sursei d. mult mai mică decât rezistenţa conexiunilor

I.2. În coloana A sunt indicate Tipuri de dispozitive de măsurat, iar în coloana B , Principii de funcţionare. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Tipuri de dispozitive de măsurat B. Principiul de funcţionare

1. dispozitivul electrodinamic a. acţiunea câmpului magnetic creat de o bobină fixă parcursă de curent electric asupra unor plăcuţe feromagnetice

2. dispozitivul ferodinamic b. acţiunea forţelor electrodinamice ce se exercită între bobine fixe şi bobine mobile parcurse de curenţi electrici

3. dispozitivul feromagnetic c. acţiunea câmpului magnetic variabil în circuite inductoare fixe asupra curenţilor induşi în piese conductoare mobile

4. dispozitivul de inducţie d. acţiunea forţelor electrostatice exercitate între

Varianta 11 - tehn. mas

Page 22: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

piese metalice fixe şi mobile

5. dispozitivul magnetoelectric e. acţiunea forţelor electrodinamice ce se exercită între bobine fixe cu miez feromagnetic şi bobine mobile parcurse de curenţi electrici

f. interacţiunea dintre cîmpul magnetic creat de un magnet permanent şi curentul electric ce străbate o bobină mobilă

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este corect (adevǎrat), respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. Regulatorul PID are doi parametri de acordare. b. Etalonul de lucru este utilizat ca intermediar pentru a compara între ele etaloanele. c. După forma prezentării rezultatului, mijloacele de măsurare sunt analogice şi digitale.

Varianta 11 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Precizaţi elementele componente din structura unui regulator. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a) Pentru ca indicaţia unui ampermetru să fie cât mai aproape de valoarea reală a curentului de măsurat, rezistenţa lui internă trebuie să fie mult mai ....................... decât rezistenţa circuitului. b) Intensitatea curentului electric se măsoară cu un aparat numit ....................... . c) Regulatoarele utilizate numai pentru o mărime caracteristică a unui anumit proces se numesc regulatoare ....................... . 3. Schema din figură reprezintă un traductor de nivel

a) Precizaţi denumirea elementelor notate cu 1, 2, 3, b) Precizaţi semnificaţia notaţiei „ x” de pe figură c) Enunţaţi principiul pe baza căruia funcţionează traductorul de nivel d) Explicaţi modul de funcţionare a acestui traductor

20p

x

1

2

3

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 011 SUBIECTUL III (30 puncte) În figura următoare este reprezentat un ohmmetru analogic.

a. Precizaţi tipul ohmmetrului reprezentat şi domeniul de rezistenţe pentru care se utilizează. b. Caracterizaţi scara gradată a acestui tip de ohmmetru. c. Indicaţi denumirea componentelor ohmmetrului notate pe schemă cu E, RP, mA, RX d. Explicaţi cum se efectuează reglarea indicaţiei de la capetele scării gradate. e. Precizaţi cum se poate minimiza eroarea de citire la acest aparat. f. Precizaţi consecinţele îmbătrânirii bateriei de alimentare.

mA +

E ri

Rx

Rp

Page 23: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 012 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Pentru a extinde de n ori limita de măsurare a unui ampermetru este necesar un şunt cu

rezistenţa de: a. n – 1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului (ampermetrului); b. n + 1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului (ampermetrului); c. n ori mai mare decât rezistenţa aparatului (ampermetrului); d. n + 1 ori mai mică decât rezistenţa circuitului.

2. Corectorul de zero, într-un aparat de măsură, are rolul: a. de a amortiza oscilaţiile acului indicator în jurul poziţiei de echilibru; b. de a crea cuplul activ; c. de a crea cuplul rezistent; d. de a aduce la zero acul indicator, înainte de a efectua o măsurătoare.

3. Electromagneţii contorului monofazat de energie au bobinele legate: a. în serie între ele şi cu circuitul măsurat b. în serie între ele şi paralel cu circuitul măsurat c. una în serie şi cealaltă paralel cu circuitul măsurat d. în paralel între ele şi în serie cu circuitul măsurat

4. Aparatele ferodinamice provin dintr-un aparat: a. electrodinamic, având bobina fixă cu miez feromagnetic b. electrodinamic, având bobinele cu miez feromagnetic c. feromagnetic, având bobina cu miez feromagnetic d. magnetoelectric, având bobina cu miez feromagnetic

5. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric se foloseşte: a. voltmetrul; b. watmetrul; c. ampermetrul; d. varmetrul.

Varianta 12 - tehn. mas

Page 24: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A sunt indicate Dispozitive de măsurat , iar în coloana B sunt scrise Simboluri ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrǎ din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Dispozitive de măsurat

B. Simboluri

1. de inducţie

2. electrodinamic

3. ferodinamic

4. feromagnetic

5. magnetoelectric cu cadru mobil

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevǎrat, respectiv litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Dacă apreciaţi că enunţul este fals, reformulaţi astfel încât să se obţină un enunţ adevărat. 10p. a. Voltmetrele electrodinamice se realizează dintr-un miliampermetru electrodinamic în paralel cu o rezistenţă adiţională. b. Reglarea presiunii la sursă este neconvenabilă pentru sursă care primeşte fluidul la o presiune dependentă de debit. c. Termocuplul este un traductor de temperatură.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

Varianta 12 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Precizaţi cele două variante de măsurare a puterii în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului. 4p. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p. a. Transformatoarele de curent se utilizează pentru măsurarea curenţilor …1…. mai mari de 50 A. b. După modul de variaţie a mărimilor din sisteme, sistemele automate pot fi continue şi .....2...... c. Scara gradată a ohmmetrelor serie este… 3… şi este foarte neuniformă. 3. Figura de mai jos reprezintă schema bloc a unui regulator. 20p. a. Clasificaţi regulatoarele după viteza de răspuns şi indicaţi condiţiile de utilizare ale fiecăruia; b. Identificaţi elementele numerotate cu 1, 2, 3; c. Precizaţi rolul elementelor numerotate cu 1, 3.

a1 1 2

3

+

-

a c

xRS

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 012 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. În figura următoare sunt reprezentate scheme ale ohmmetrelor analogice:

a. Indicaţi tipul ohmmetrului reprezentat în fiecare figură şi precizaţi criteriul în funcţie de care s-a efectuat clasificarea.

b. Precizaţi pentru ce valoare a rezistenţei Rx se obţine valoarea maximă a curentului prin aparatul indicator, în fiecare caz în parte.

c. Explicaţi de ce este necesară reglarea indicaţiei acului indicator la un ohmmetru înainte de efectuarea măsurătorii.

d. Precizaţi cum se face reglarea indicaţiei ohmmetrului pentru fiecare variantă prezentată. e. Comparaţi cele două tipuri de ohmmetre din punct de vedere al protecţiei necesare pe

durata cât aparatul nu este utilizat.

mA +

E ri

Rx

Rp

mA

+

E ri

K

Rx

Rp

a) b)

Page 25: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 013 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Există patru categorii de etaloane: a. de definiţie, de conservare, de verificare, de lucru; b. de definiţie, de conservare, de transfer,de lucru; c. de definiţie, de conservare, cu dispozitiv de raport, de referinta; d. de definiţie, de conservare, de lucru, de transport

2. După agentul purtător de semnal regulatoarele automate sunt: a. directe, indirecte; b. unificate, specializate; c. rapide, lente; d. electronice, electromagnetice, hidraulice, pneumatice

3. Cu ajutorul punţii Wheatstone se măsoară: a. Rezistenţa electrică b. Capacitatea condensatoarelor cu pierderi mari; c. Inductanţa bobinelor; d. Capacitatea condensatoarelor cu pierderi mici.

4. La aparatele magnetoelectrice, cu cadru mobil, echipajul mobil al dispozitivului pentru producerea cuplului activ conţine:

a. o bobină; b. un magnet permanent; c. o piesă polară; d. un amortizor.

5. Schema bloc a unui traductor folosit în sistemele de reglare automată, poate cuprinde:

a. detector, regulator; b. detector, transformator; c. detector, instrument de măsurat; d. detector, adaptor

I.2. În coloana A sunt indicate simbolurile unor unităţi de măsură, iar în coloana B sunt precizate denumirile lor. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B Simboluri unităţi de măsură Denumire unităţi de măsură

1. Ω a. hertz 2. V b. kilowattoră 3. A c. watt 4. W d. volt 5. kWh e. ohm

f. amper

Varianta 13 - tehn. mas

Page 26: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Etaloanele nu se folosesc pentru măsurări curente. b. Micrometrele sunt instrumente pentru măsurat lungimi cu precizia mai mică de

0,1mm. c. Extinderea domeniului de măsură la un ampermetru se face prin montarea în

paralel cu instrumentul de măsură unei rezistenţe, numită rezistenţă de şunt. d. Traductorul este elementul care permite transformarea unei mărimi fizice , de

obicei neelectrice într-o altă mărime fizică de obicei electrică , în scopul introducerii acesteia într-un circuit de automatizare.

e. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este amperul.

Varianta 13 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi tipurile de lanţuri de măsurare utilizate în instalaţiile tehnologice în funcţie de tipul de măsurare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere 6p

a. Măsurarea este operaţia metrologică prin care o mărime ........(1).........este comparată cu unitatea de măsură specifică.

b. Şublerele sunt instrumente pentru măsurat........(2)......... c. Unitatea de măsură a intensităţii curentului electric este ........(3)..........

3. În structura unui sistem automat intră ca element constructiv şi traductorul. 20p.

a. definiţi traductorul de măsurare; b. precizaţi domeniile de energie care se pot converti unul în celălalt; c. indicaţi elementele constructive ale unui traductor; d. indicaţi deosebirile dintre termorezistor şi termistor; e. formula de modificare a rezistenţei electrice în funcţie de temperatură, specificând

semnificaţia simbolurilor folosite;

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 013

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. . Figura de mai jos prezintă o punte Wheatstone. 16p

a. Scrieţi ecuaţia de echilibru a punţii; b. Precizaţi elementele componente ale punţii; c. Dacă R1=80Ω, R2=40Ω, R3=60Ω, calculaţi valoarea

rezistenţei Rx . d. Precizaţi tipul aparatului notat pe schemă cu 1.

2. Se consideră circuitul din figura de mai jos, pentru care se cunosc următoarele elemente: E = 15 V, rezistenta internă a sursei de tensiune r =10Ω, rezistenta de sarcină R1 = 990Ω.

14p

a. Calculaţi valoarea curentului ce străbate circuitul.

b. Indicaţi aparatele necesare pentru măsurarea curentului prin rezistenţa de sarcină şi tensiunii la bornele acesteia; specificaţi modul de montare a acestor aparate.

c. Calculaţi valoarea rezistenţei şuntului rs, necesar măsurării intensităţii curentului electric din circuit

ştiind că se utilizează un aparat magnetoelectric care are Ia = 10 mA, şi ra =50Ω.

Page 27: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 014 SUBIECTUL I ( 30 puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. În funcţie de natura sursei de energie exterioară folosită şi a agentului purtător de semnal, regulatoarele se clasifică în regulatoare:

a. electrice, pneumatice, aeriene; b. electrice, pneumatice, electronice; c. electrice, pneumatice, solide; d. electrice, pneumatice, hidraulice.

2. Ohmmetrele sunt aparate pentru măsurarea: a. tensiunii electrice; b. rezistenţei electrice; c. diferenţei de potenţial; d. intensităţii curentului electric.

3. Erorile care apar la aparatele magnetoelectrice se datorează: a. curenţilor suplimentari; b. câmpurilor magnetice exterioare; c. dimensiunilor reduse; d. fenomenului de histerezis.

4. Caracteristicile roţilor dinţate se măsoară cu: a. calibre pentru roţi dinţate; b. micrometre cu pârghie; c. şubler pentru exterior; d. şublere pentru roţi dinţate.

5. La un voltmetru cu rezistenţa internă Rv = 100KΩ, pentru a extinde domeniul de măsură de 15 ori este necesară o rezistenţă adiţională de :

a. 1,4 MΩ ; b. 150 KΩ ; c. 250 KΩ ; d. 140 KΩ .

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Unitatea de măsură a energiei electrice se numeşte kilowatt pe secundă. b. Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor neelectrice pe cale

electrică. c. Şublerul este un mijloc pentru măsurat lungimilor având pecizia de măsurare mai mare de

0.01mm. d. Mijloacele de măsurare etalon de lucru au o destinaţie bine precizată în etalonarea altor

mijloace de măsurare. e. Traductorul transformă o anumită mărime fizică(temperatură, presiune etc.), care reprezintă

mărimea de ieşire a sistemului automat, într-o altă mărime fizică, care reprezintă un semnal în sistemul automat considerat.

Varianta 14 - tehn. mas

Page 28: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate simboluri ale unor aparate de măsurare, iar în coloana B sunt precizate tipurile acestor aparate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B Simboluri Tipul aparatului

1.

a. ferodinamic

2.

b. magnetoelectric

3.

c. electrostatic

4.

d. feromagnetic

5.

e. electrodinamic

f. de inducţie

Varianta 14 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Explicaţi următorii termeni: măsurare, măsurand. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere 6p

a. Obiectul purtător al mărimii fizice se numeşte ……………… . b. Din grupa măsurilor terminale pentru lungimi fac parte …………...... . c. Unitatea de măsură a tensiunii electrice în SI este ……………… .

3. În figura alăturată este reprezentat un şubler de exterior şi de interior. 20p

a. Denumiţi elementele constructive notate în schemă cu 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. b. Clasificaţi şublerele din punct de vedere al destinaţiei. c. Explicaţi ce înseamnă precizia de citire la vernier.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 014

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru măsurarea rezistenţei electrice se foloseşte metoda ampermetrului şi voltmetrului, conform schemelor de mai jos: 16p.

a. Identificaţi tipurile montajelor prezentate în figurile a. şi b. b. Precizaţi pentru ce tipuri de rezistoare se utilizează fiecare dintre cele două variante; c. Determinaţi formulele de calcul ale rezistenţei de măsurat Rx pentru ambele montaje, în

funcţie de U-tensiunea măsurată de voltmetru, I-intensitatea curentului măsurat de ampermetru, RA-rezistenţa internă a ampemetrului, RV- rezistenţa internă a voltmetrului.

2. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric intr-un circuit format dintr-o rezistenţă R şi o sursă de curent continuu E se foloseşte un ampermetru cu curentul nominal Ia =10mA şi rezistenţa internă ra =98 Ω.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică. b. Calculaţi valoarea şuntului ce trebuie folosit pentru a putea măsura un curent maxim de

500mA. c. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare în acest caz. d. Calculaţi ce curent va putea măsura ampermetrul dacă se va folosi un şunt rs =1 Ω. 16p.

Ra

b

I

Rx

A

U V

a

I

Rx

A

V

Rv

U

Iv

Page 29: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 015 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1 Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Aparatul feromagnetic are caracteristica statică de funcţionare:

a. α=kI1I2; b. α=kI2;

c. α=SI; d. α=kImed.

2. Termistoarele sunt traductoare termorezistive realizate din materiale: a. conductoare b. izolatoare c. semiconductoare d. dielectrice

3. Metoda de punte este o metodă de măsurare: a. de citire directă b. de comparaţie c. prin contact d. indirectă

4. Aparatele destinate măsurării lungimilor sunt: a. Ampermetre, voltmetre, micrometre; b. Şublere, compasuri pentru măsurat, micrometre; c. Compasuri de măsurat, transformatoare de măsurat; d. Termometre, micrometre.

5. Principalele categorii de regulatoare neliniare cu acţiune continuă sunt: a. bipoziţionale şi tripoziţionale; b. cu acţiune alternativă, continuă, fixă; c. cu acţinue continuă, fără acţiune; d. cu acţiune prin impulsuri, alternativă, fixă.

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Etaloanele primare servesc la „transmiterea unităţilor de măsură” către etaloane cu caracteristici metrologice superioare.

b. Pentru a obţine o precizie cât mai bună, metoda ampermetrului şi voltmetrului varianta amonte se foloseşte numai pentru măsurarea rezistenţelor mari.

c. Principiul de funcţionare a aparatelor electrodinamice constă în interacţiunea dintre câmpul magnetic creat de curentul ce trece printr-o bobină fixă şi curentul care parcurge o bobină mobilă.

d. Aparatele digitale sunt caracterizate prin faptul că rezultatul măsurării este afişat direct sub formă numerică.

e. Domeniile de măsurare ale micrometrelor cresc din 25 în 25 de milimetri.

Varianta 15 - tehn. mas

Page 30: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate elementele componente ale unui sistem de reglare automată, iar în coloana B mărimile de intrare în aceste elemente. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p

A B Elemente ale sistemului de reglare

automată Mărimi de intrare

1. Traductor a. mărimea de reacţie 2. Regulator automat b. mărime de comandă 3. Element de execuţie c. mărime de acţionare 4. Element de comparaţie d. mărime de ieşire 5. Instalaţie tehnologică e. mărime introdusă de operatorul uman f. mărime de execuţie

Varianta 15 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015

SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Definiţi următorii termeni: mijloace de măsurare, etaloane. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere 6p

a. Puntea Wheatstone se utilizează pentru măsurarea ………………… b. Puterea aparentă este produsul dintre ……(1)……... şi ………(2)…… .

3. În figura alăturată este reprezentată schema unui element de execuţie. 20p. a. definiţi elementul de execuţie; b. precizaţi structura elementului de execuţie; c. clasificaţi elementele de execuţie în funcţie de natura sursei de energie utilizate pentru alimentare; d. precizaţi tipul elementului de execuţie reprezentat în figură; e. Precizaţi agentul motor cu care funcţionează (de obicei) acest element de execuţie.

agent motor

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 015

SUBIECTUL III (30 puncte) Trataţi tema „Măsurarea puterii electrice în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului” având în vedere următoarele cerinţe:

a. Precizarea denumirilor montajelor care se pot realiza; b. Reprezentarea schemelor de montaj corespunzătoare; c. Indicarea deosebirilor dintre cele două montaje; d. Indicarea aparatelor care produc erorile sistematice la cele două montaje. e. Precizarea condiţiei care determină alegerea fiecăreia variante.

Page 31: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 016 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Cele mai simple organe de reglare ale elementelor de execuţie hidraulice sunt: a. Electroventilele; b. robinetele de reglare şi clapetele de reglare; c. cu membrană şi resort; d. electronice.

2. Sensibilitatea aparatelor de măsură este dată de: a. pragurile superioare ale mărimii de intrare şi de ieşire şi pragurile inferioare

ale mărimii de intrare şi de ieşire; b. raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi a mărimii de intrare; c. variaţia mărimii de ieşire; d. variaţia mărimii de intrare.

3. Funcţionarea contoarelor pentru energia electrică se bazează pe existenţa, în construcţia acestora, a unor elemente motoare care creează:

a. tensiune proporţională cu puterea; b. cuplu proporţional cu puterea c. intensitate proporţională cu rezistenţa electrică d. tensiune proporţională cu intensitatea de curent electric

4. Pentru întărirea câmpului magnetic, aparatele feromagnetice au bobina fixă prevăzută cu:

a. rezistenţă electrică b. piesă mobilă suplimentară c. bobină suplimentară d. miez feromagnetic

5. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automată este: a. regulatorul automat b. traductorul c. elementul de comparaţie d. elementul de execuţie

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Regulatorul automat realizează amplificarea mărimii de eroare şi stabileşte legea de reglare.

b. Metoda de măsurare a rezistoarelor cu puntea Wheatstone, este o metodă directă. c. Micrometrul este un instrument prevazut cu dispozitiv de citire pe tambur, cu

cadran, sau cu dispozitiv digital. d. Pentru a măsura intensitatea curentului electric într-un circuit, ampermetrul se

montează în serie cu consumatorul. e. În curent alternativ se deosebesc următoarele puteri: aparentă, activă şi continuă.

Varianta 16 - tehn. mas

Page 32: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate diferite mărimi electrice, iar în coloana B aparate de măsurat. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B Mărimi electrice Aparate de măsurat

1. puterea electrică a. ampermetru 2. tensiunea electrică b. ohmmetru 3. intensitatea curentului electric c. voltmetru 4. rezistenţa electrică d. wattmetru 5. frecvenţa e. frecvenţmetru f. contor

Varianta 16 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 016 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Definiţi următorii termeni: metoda de măsurare directă, energia electrică. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere 6p

a. Se construiesc diverse tipuri de traductoare de …(1)………… dintre care mai des întâlnite sunt cele cu burduf, cu membrană şi cu tub ……(2)……… .

b. Unitatea de măsură a rezistenţei electrice în SI, este ……………… .

3. În figura alăturată este reprezentat un micrometru. 20p

a. Denumiţi elementele constructive notate în schemă cu 1,2,3,4,5,6,7,8; b. Explicaţi pe ce se bazează funcţionarea micrometrului; c. Precizaţi ce precizie are, de regulă, micrometrul; d. Arătaţi pentru ce dimensiuni sunt fabricate micrometrele de exterior.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 016

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un miliampermetru, cu ac indicator, are rezistenţa Ra=50Ω. Curentul maxim care poate fi măsurat de aparat este Ia=20mA . Se doreşte extinderea domeniului de măsurare la 1A. Se cer: 16p.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema aparatului cu şunt. b. Reprezentaţi pe figură curenţii care intervin; c. Determinaţi factorul de şuntare n; d. Determinaţi intensitatea curentului prin şunt Iş; e. Determinaţi rezistenţa şuntului Rş.

2. Rezistenţa RX se măsoară cu ajutorul punţii din figura alăturată

a. Denumiţi puntea utilizată la măsurare; b. Precizaţi rolul rezistenţei Ra, montată în serie cu

galvanometrul (instrument de nul); c. Precizaţi condiţia de echilibru a punţii şi relaţia

matematică corespunzătoare; d. Calculaţi valoarea rezistenţei RX dacă la echilibru s-au obţinut următoarele valori: R1 = 200Ω, R2 = 400Ω şi R3 = 60 Ω. 14p.

Page 33: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 017 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. La un voltmetru cu rezistenţa internă Rv = 50KΩ, pentru a extinde domeniul de măsură de 10 ori este necesară o rezistenţă adiţională de :

a. 450 KΩ ; b. 10 KΩ ; c. 250 KΩ ; d. 5,55 KΩ .

2. Cel mai precis aparat este acela pe cadranul căruia este inscripţionată clasa de exactitate:

a. 0,5 b. 2,5 c. 0,2 d. 1,5

3. Rezistenţa în ohmi pe volt este dată de relaţia:

a. aI

UR =

b. U

IR a=

c. U

R1=

d. aI

R1=

4. Wattmetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară: a. tensiunea electrică b. rezistenţa electrică c. intensitatea curentului electric d. puterea electrică

5. În figura de mai jos este reprezentat simbolul unui aparat: a. magnetoelectric b. feromagnetic c. electrodinamic d. de inducţie

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului se face cu ajutorul rezistenţei adiţionale.

b. Un voltmetru se montează în serie cu consumatorul a cărei tensiune se doreşte a se măsura.

c. Varianta amonte este recomandată pentru măsurarea rezistenţelor cu valoare mare.

Varianta 17 - tehn. mas

Page 34: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

d. Limita de măsurare a micrometrelor este multiplu de 25mm. e. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării termocuplurilor.

I.3. În coloana A sunt prezentate operaţii de adunare a lungimilor, iar în coloana B, rezultatul în unităţi SI. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B Operaţii cu lungimi Rezultatul adunării în SI

1. 40hm+230dm a. 3,4m 2. 250mm+15cm+3m b. 77,5m 3. 6km+20dam+35hm c. 37,5m 4. 240000µm+500mm+3dam d. 9700m 5. 500cm+2500mm+7dam e. 30,74m

f. 4023m

Varianta 17 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi tipurile aparatelor de măsură feromagnetice. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere 6p

a. Termorezistenţele semiconductoare se mai numesc şi …………… . b. Cele două subsisteme ale unui sistem automat sunt: dispozitivul de automatizare şi

…………… . c. Unitatea de măsură a energiei electrice este …………… .

3. In figura de mai jos este dată schema de funcţionare a unui traductor

a. Indicaţi tipul de traductor reprezentat; b. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor; c. Precizaţi elementele constructive ale traductorului din figură; d. Precizaţi mărimea fizică măsurată, locul de măsurare şi rolul milivoltmetrului; e. Daţi exemple de 4 perechi de materiale care se folosesc in construcţia acestor tipuri de

traductoare. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 017

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Scara gradată a unui wattmetru electrodinamic cu In=2A are 120 diviziuni. Ştiind că domeniul de măsurare al wattmetrului este de 240W: 16p.

a. Determinaţi tensiunea nominală a wattmetrului; b. Calculaţi constanta wattmetrului; c. Determinaţi puterea măsurată de wattmetru la deplasarea acului indicator în dreptul

diviziunii 40; d. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de montare a wattmetrului în circuit.

2. Pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru de curent continuu cu rezistenţa internă de 100Ω, de la 5A la 25A se cer: 14p.

a. Schema de montaj utilizată pentru extinderea domeniului de măsură. b. Valoarea rezistenţei utilizată pentru extinderea domeniului de măsură. c. Modalitatea de extindere a domeniului de măsură pentru un ampermetru de curent

alternativ.

Page 35: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 018 SUBIECTUL I (30 puncte) 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Un exemplu de traductor de presiune este traductorul: a. cu plutitor; b. de tip transformator; c. capacitiv; d. cu membrană elastică.

2. Într-un sistem automat mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de automatizare se numeşte :

a. mărime de comandă; b. mărime de reglare; c. mărime de referinţă; d. mărime perturbatoare.

3. Transformatoarele de curent se utilizează pentru : a. măsurarea curenţilor continui; b. măsurarea curenţilor alternativi mai mici de 5A; c. măsurarea curenţilor continui mai mici de 50A; d. măsurarea curenţilor alternativi mai mari de 50A.

4. Aparatele feromagnetice se caracterizează prin : a. precizie foarte bună; b. sensibilitate mare; c. consum propriu de putere redus; d. robusteţe şi cost redus.

5. Puntea Wheatstone este folosită pentru măsurarea : a. capacităţii condensatoarelor cu pierderi mici; b. rezistenţelor electrice; c. inductivităţii proprii; d. capacităţii condensatoarelor cu pierderi mari.

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Varianta amonte este recomandată pentru măsurarea rezistenţelor de valoare mare. b. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca sursă de energie uleiul. c.Transformatoarele de măsură asigură protecţia personalului de deservire şi permit standardizarea aparatelor de măsurat .

d. Wattmetrele se utilizează pentru măsurarea puterii reactive. e. Aparatul magnetoelectric se utilizează numai în curent continuu.

Varianta 18 - tehn. mas

Page 36: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt enumerate mărimi electrice, iar în coloana B aparate de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B Mărimi electrice Aparate de măsurat

1. intensitatea curentului electric a. contorul de inducţie 2. tensiunea electrică b. wattmetrul 3. puterea activă c. voltmetrul 4. puterea reactivă d. ampermetrul 5. puterea aparentă e. varmetrul f. ampermetrul şi voltmetrul

Varianta 18 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi tipurile de ohmmetre utilizate pentru măsurarea rezistenţelor electrice. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p

a. Procesul de măsurare cuprinde: mijloace de măsurare, metode de măsurare şi …………… .

b. Traductorul este alcătuit dintr-un element sensibil şi un …………… . c. Rezistenţa adiţională se conectează în …………… cu voltmetrul pentru a permite

extinderea domeniului de măsurare al acestuia. 3. In cele 4 scheme de mai jos sunt ilustrate 3 categorii ale aceluiaşi tip de traductor: 20p

a. Specificaţi tipul traductorului reprezentat în cele 4 scheme;

b. Precizaţi denumirea traductoarelor notate cu 1,2,3,4,

c. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor.

d. Scrieţi formula de calcul a capacităţii acestui tip de traductor şi specificaţi semnificaţia termenilor din formulă, indicând unitaţile lor de măsură din SI

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 018

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Referitor la voltmetrul din figura de mai jos, răspundeţi la următoarele cerinţe:

a. Identificaţi elementele inscripţionate pe cadranul aparatului (tipul aparatului, poziţia de funcţionare, clasa de preczie, unitatea de măsură, felul curentului, rezistenţa internă).

b. Determinaţi constanta aparatului dacă se alege domeniul de măsură cu tensiunea U de 150V;

c. Precizaţi valoarea tensiunii indicată de voltmetru cu scara gradată reprezentată mai sus. d. Determinaţi valoarea rezistenţei adiţionale pentru ca voltmetrul să poată măsura tensiuni

până la 600V; e. Reprezentaţi schema de montaj a voltmetrului cu rezistenţă adiţională.

AEM RV = 4000Ω

Page 37: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 019 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1.Pentru fiecare din itemii de mai jos (1- 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Pentru a extinde de n ori limita de măsurare a unui voltmetru este necesară o rezistenţă

adiţională cu rezistenţa: a. de n+1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului; b. de n–1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului; c. de n ori mai mică decât rezistenţa aparatului; d. de n–1 ori mai mare decât rezistenţa aparatului.

2. În cazul unui sistem cu reglare automata, perturbaţiile acţionează asupra: a. regulatorului automat; b. instalaţiei tehnologice; c. elementului de execuţie; d. traductorului.

3. Traductoarele rezistive de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară în variaţia:

a. rezistenţei unui potenţiometru sau reostat; b. capacităţii unui condensator; c. inductanţei unui circuit magnetic; d. temperaturii unui fluid.

4. În funcţie de tipul ecuaţiei care descrie comportarea dinamică, sistemele automate (SA) pot fi:

a. electronice, pneumatice, hidraulice sau mixte; b. continue sau discrete; c. cu echipamente unificate sau cu echipamente specializate; d. liniare sau neliniare.

5. Amortizorul aparatelor magnetoelectrice este: a. pneumatic cu piston sau paletă; b. eletromagnetic realizat din câteva spire în scurtcircuit prevăzute pe bobină; c. electromagnetic realizat din piesele polare; d. sub forma unui arc spiral

I.2. În coloana A sunt indicate tipurile de regulatoarele cu acţiune continuă, iar în coloana B reprezentarea grafică a caracteristicilor acestora de funcţionare. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B.

10p. A – Tipuri de regulatoare B - Reprezentarea grafică

1. de tip P (proporţional) a.

2. de tip I (integrator) b.

Varianta 19 - tehn. mas

Page 38: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3. de tip PI – proporţional integrator c.

4. de tip PD – proporţional derivator d.

5. de tip PID – proporţional integrator derivator e.

f.

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi varianta considerată falsă în adevărată. 10p. a. Condiţia de echilibru a unei punţi de curent continuu (braţul 1 opus braţului 3) este dată de relaţia: R1 R2 = R3 R4; b. Varianta aval este recomandată pentru măsurarea rezistentelor cu valoare mare; c. Traductoarele generatoare transformă mărimea de măsurat direct într-o tensiune electrică.

Varianta 19 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Scrieţi, pe foaia de examen, expresia caracteristicii statice de funcţionare a aparatelor feromagnetice, explicând semnificaţia mărimilor care intervin. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Elementul de .....(1)..... este cel cu ajutorul căruia se fixează programul sistemului automat sau referinţa.

b. Dacă mărimea de ieşire este o rezistenţă, o inductanţă sau o capacitate electrică, traductoarele se numesc .....(2)..... .

c. Într-un sistem de automatizare în circuit închis există atât calea directă prin care informaţia se transmite de la DA (dispozitivul de automatizare) la IT (instalaţia tehnologică), cât şi calea .....(3)....., prin care informaţia se transmite de la IT la DA.

3. Se consideră micrometrul din figură:

Fig. 1 a).

b).

a. Enunţaţi pe scurt principiul pe care se bazează funcţionarea lui. b. Precizaţi denumirea elementelor componente numerotate cu cifre de la 1 la 8. c. Determinaţi valoarea indicaţiei din figura 1. b. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 019

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric intr-un circuit format dintr-o rezistenţă R şi o sursă de curent continuu E se foloseşte un ampermetru cu curentul nominal Ia =10mA şi rezistenţa internă ra =98 Ω. a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică. b. Calculaţi valoarea şuntului ce trebuie folosit pentru a putea măsura un curent maxim de 500mA. c. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare în acest caz. d. Calculaţi ce curent va putea măsura ampermetrul dacă se va folosi un şunt rs =1 Ω. 16p.

2. Pentru măsurarea puterii consumate de un rezistor Z cu P=1kW dispunem de un wattmetru cu următoarele domenii de măsurare: I1=2A; I2=5A; U1=200V; U2=400V, având numărul maxim de diviziuni ale scării gradate egal cu 100. Alimentarea rezistorului se face in curent alternativ monofazat. a. Alegeti domeniul de tensiune şi respectiv de curent adecvat măsurării puterii rezistorului şi justificaţi alegerea făcută b. Calculaţi constanta wattmetrului pentru domeniile alese şi determinaţi deviaţia acului indicator în cazul măsurării puterii rezistorului. 14p.

Page 39: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 020 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare din itemii de mai jos (1- 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Într-un sistem de reglare automată mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de

automatizare se numeşte: a. mărime de comandă; b. mărime reglată; c. mărime de referinţă; d. mărime perturbatoare.

2. Efectele legării în paralel a unui ampermetru în circuit sunt: a. curentul în circuit scade foarte mult; b. curentul în circuit este unul de valoare normală; c. apariţia unui curent de scurtcircuit periculos; d. nu există efecte în această situaţie.

3. Sistemele automate se pot clasifica în sisteme monovariabile şi multivariabile dacă se are în vedere criteriul: a. modul de variaţie a mărimilor din sistem; b. numărul de parametri reglaţi; c. natura echipamentelor de automatizare; d. viteza de răspuns a proceselor automatizate.

4. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării: a. termorezistenţelor; b. tensometrelor; c. termocuplurilor; d. traductoarelor inductive.

5. Dacă în urma unei măsurări rezultatul se obţine prin calcul utilizând date furnizate de alte măsurări, înseamnă că s-a utilizat:

a. metoda directă; b. metoda substituţiei; c. metoda de punte; d. metoda indirectă.

I.2. În coloana A sunt prezentate diferite blocuri componente ale unui sistem automat, iar în coloana B rolul îndeplinit de acestea în funcţionarea sistemului. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1 element de comparaţie a acţionează asupra instalaţiei tehnologice 2 traductor b fixează valoarea mărimii de referinţa 3 element de prescriere c perturbă funcţionarea instalalaţiei tehnologice 4

element de execuţie d compară mărimea de (referinţă) cu mărimea de la ieşirea traductorului ( de reacţie)

5

regulatorul automat e

converteşte mărimea reglată într-o mărime de altă natură în vederea comparării cu mărimea prescrisă

Varianta 20 - tehn. mas

Page 40: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

f furnizează la ieşire mărimea de comandă

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi varianta considerată falsă în adevărată. 10p. a. Valoarea rezistenţei unui termistor creşte o dată cu creşterea temperaturii. b. Acţiunea perturbaţiilor asupra unui proces determină diferenţa dintre mărimea de ieşire şi cea prescrisă. c. Expresia care reprezintă puterea reactivă într-un circuit de curent alternativ monofazat este: Q=UI.

Varianta 20 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Indicaţi cele două blocuri care compun structura generală a unui traductor. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. În general, elementul de execuţie este format din două părţi distincte: .....(1).... de execuţie şi organul de execuţie.

b. După caracterul prelucrării semnalelor se deosebesc SRA continue şi SRA .....(2).... . c. Măsura, aparatul de măsurat sau sistemul de măsurare destinat a defini, realiza,

conserva sau reproduce o unitate de măsură (în scopul transmiterii acesteia către alte mijloace de măsurare) se numeşte ......(3)..... .

3. Se consideră şublerul din figura de mai jos.

Fig. 1 a) b)

a. Indicaţi ce destinaţie are şublerul din fig.1 a. b. Precizaţi denumirea elementelor componente numerotate cu cifre de la 1 la 11. c. Definiţi vernierul. d. Determinaţi valoarea indicaţiei din figura 1.b ştiind că precizia şublerului este 0,05.

20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 020

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Voltmetrul a cărui scară gradată este reprezentată în figura alăturată, având domeniul de măsurare Un=0,1V şi rezistenţa internă ra=1000Ω, este utilizat pentru măsurarea tensiunii continue la bornele unei rezistenţe R alimentată de la o sursă de curent continuu de tensiune electromotoare E.

a. Precizaţi valoarea tensiunii indicate de voltmetru, dacă acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii α=11,5.

b. Precizaţi care este domeniul de măsură al voltmetrului dacă se conectează o rezistenţă adiţională rad=9000Ω?

c. Reprezentaţi pe foaia de examen schema circuitului în situaţia de la punctul b.

d. Explicaţi ce s-ar întâmpla dacă voltmetrul s-ar conecta în serie cu rezistenţa R.

16p.

2. Puntea Wheastone este folosită pentru măsurarea rezistenţelor electrice.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema punţii Wheastone şi notaţi elementele componente. b. Enuntaţi condiţia de echilibru a unei punţi Wheastone şi scrieţi relaţia de echilibru. c. Dacă rezistenţele cunoscute sunt R1=2Ω, R2=4Ω, R3=6Ω, calculaţi rezistenţa Rx din braţul opus lui R2. 14p.

Page 41: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 021 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare din itemii de mai jos (1- 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Elementele de execuţie pneumatice nu pot fi realizate:

a. cu membrană; b. cu piston; c. cu distribuitor; d. cu electromagnet.

2. Şurubul micrometric, din componenţa micrometrului, cu 50 de diviziuni pe tambur, are pasul: a. 0,5 mm; b. 1 mm; c. 0,01 mm; d. 0,002 mm.

3. Un exemplu de traductor de presiune este traductorul: a. cu plutitor; b. de tip transformator; c. capacitiv; d. cu membrană elastică.

4. După construcţia dispozitivului de automatizare şi tipul de semnale folosite sistemele automate pot fi:

a. electronice, pneumatice, hidraulice sau mixte; b. continue sau discrete; c. cu echipamente unificate sau cu echipamente specializate; d. liniare sau neliniare.

5. Rezistenţa în ohmi pe volt este dată de relaţia: a. R = U / Ia ; b. R = Ia / U; c. R = 1 / U; d. R = 1 / Ia.

I.2. În coloana A sunt enumerate blocurile funcţionale ale unui aparat de măsurat digital, iar în coloana B rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Blocuri funcţionale B. Rol funcţional 1. convertor analog-digital 2. circuit de intrare 3. decodificator 4. bloc de comandă 5. numărător

a. numără impulsurile în sistem binar b. afişează rezultatul sub formă numerică c. transformă mărimile de măsurat analogice în mărimi digitale d. prelucrează mărimea de măsurat într-o mărime convenabilă la intrarea convertorului e. transformă rezultatul din sistem binar în sistem zecimal f. asigură comanda automată a operaţiilor

Varianta 21 - tehn. mas

Page 42: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi varianta considerată falsă în adevărată. 10p. a. Sistemele de reglare automată pentru procese lente efectuează reglarea unor temperaturi, presiuni, debite, niveluri, concentraţii. b. Pentru a extinde de n ori domeniul de măsurare a unui ampermetru este necesar un şunt cu rezistenţa de n-1 ori mai mare decât rezistenţa internă a aparatului. c. Mărimea de reacţie reprezintă diferenţa dintre mărimea prescrisă şi eroare.

Varianta 21 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Scrieţi expresia constantei wattmetrului şi precizaţi unitatea de măsură şi semnificaţia mărimilor din formulă. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Construcţia termorezistenţelor se bazează pe proprietatea materialelor de a-şi modifica rezistenţa electrică în funcţie de.....(1)..... .

b. Metoda diferenţială constă în măsurarea ......(2)...... dintre mărimea căutată şi o mărime de referinţă cunoscută de aceeaşi natură.

c. Şublerul este unul dintre cele mai utilizate mijloace pentru măsurat lungimi - format dintr-o riglă cu scară gradată în mm şi dintr-un cursor cu .....(3)..... .

3. Se consideră figura de mai jos: a. Precizaţi ce tip de element de execuţie este reprezentat în figură. b. Scrieţi pe foaia de examen denumirea elementelor componente numerotate de la 1 la 5. c. Menţionaţi trei exemple de motoare de execuţie care folosesc ca agent motor uleiul sub presiune.

20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 021 SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Rezistenţa RX se măsoară cu ajutorul punţii din figura de mai jos. 14p.

a. Precizaţi denumirea punţii utilizate la măsurare; b. Precizaţi rolul rezistenţei Ra, montată în serie cu galvanometrul (instrument de nul); c. Precizaţi modalitatea de echilibrare a punţii şi scrieţi condiţia de echilibru a punţii; d. Calculaţi valoarea rezistenţei RX dacă la echilibru s-au obţinut următoarele valori: R1 =

200Ω, R2 = 400Ω şi R3 = 60 Ω. 2. Se consideră miliampermetrul din figura alăturată.

a. Reprezentaţi schema de măsurare a intensităţii curentului continuu într-un circuit. b. Calculaţi constanta aparatului ştiind că domeniul de măsurare este cel înscris pe cadran (1,5 mA). c. Precizaţi ce valoare indică ampermetrul din figură. d. Precizaţi valoarea şuntului necasar pentru a extinde domeniul de măsurare la 150mA ştiind că rezistenţa internă a aparatului este 0,035 Ω ?

16p.

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Page 43: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 022 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare din itemii de mai jos (1- 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Într-un sistem automat mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de automatizare se

numeşte: a. mărime de comandă; b. mărime reglată; c. mărime de referinţă; d. mărime perturbatoare.

2. Efectele legării în serie a unui voltmetru în circuit sunt: a. curentul în circuit scade foarte mult; b. curentul în circuit este unul de valoare normală; c. apariţia unui curent de scurtcircuit periculos; d. nu există efecte în această situaţie.

3. Sistemele de reglare automată se pot clasifica în sisteme electronice, pneumatice, hidraulice, mixte dacă se are în vedere criteriul:

a. modul de variaţie a mărimilor din sistem; b. numărul de parametri reglaţi; c. natura echipamentelor de automatizare; d. viteza de desfăşurare a proceselor tehnologice .

4. Traductoarele folosite la măsurarea vibraţiilor şi oscilaţilor mecanice sau a presiunii din cilindrul motoarelor cu explozie sunt cele:

a. termoelectrice; b. electrochimice; c. piezoelectrice; d. de inducţie.

5. Dacă în urma unei măsurări rezultatul se obţine prin aducerea la zero a indicaţiei unui instrument indicator de nul, înseamnă că s-a utilizat:

a. metoda cu citire directă directă; b. metoda substituţiei; c. metoda de punte; d. metoda ampermetru-voltmetru.

I.2. În coloana A sunt prezentate diferite criterii de clasificare ale sistemelor automate, iar în coloana tipuri de SRA. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A Criterii de clasificare B Tipuri de SRA 1.

Numărul de bucle de reglare a. SRA cu acţiune continuă SRA cu acţiune discontinuă (discretă)

2. Aspectul variaţiei în timp a mărimii de intrare b. SRA pentru procese lente

SRA pentru procese rapide 3. Viteza de răspuns a obiectului reglării c.

Sisteme de stabilizare automată SRA cu reglare automată cu program variabil

4. Numărul mărimilor reglate de la ieşire d. SRA cu o singură mărime reglată

SRA cu mai multe mărimi reglate 5.

Modul de variaţie a mărimilor din sistem e. SRA cu mărime de referinţă constantă în timp SRA variabile

Varianta 22 - tehn. mas

Page 44: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

f. SRA cu o buclă de reglare SRA cu mai multe bucle de reglare

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi varianta considerată falsă în adevărată. 10p. a. Aparatele feromagnetice se caracterizează prin sensibilitate şi precizie foarte ridicate. b. Traductoarele termorezistive sunt, de fapt, rezistoare sensibile la temperatură, confecţionate din materiale conductoare sau semiconductoare a căror rezistenţă variază cu temperatura. c. Expresia care reprezintă puterea aparentă într-un circuit de curent alternativ monofazat este: S=UIcosφ.

Varianta 22 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Enumeraţi două cauze posibile ale apariţiei perturbaţiilor în funcţionarea unei instalaţii tehnologice. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Robinetele şi .....(1)..... sunt organe de execuţie de natură neelectrică. b. Ohmmetrele ....(2).... se folosesc pentru măsurarea rezistenţelor mari. c. Cele două componente ale unui traductor sunt elementul sensibil şi …..(3)…. .

3. Se consideră schema de conectare a unui transformator de curent. a. Indicaţi destinaţia transformatorului de curent. b. Precizaţi semnificaţia notaţiilor P1, P2 şi S1, S2. c. Precizaţi în ce situaţie apare regimul de avarie al trasformatorului şi ce măsuri se iau pentru a preveni acest lucru. d. Dacă transformatorul de curent este de tip cleşte, înfăşurarea secundară are 200 spire, iar ampermetrul conectat în secundar indică 3 A, calculaţi intensitatea curentului prin înfăşurarea primară. e. Determinaţi tensiunea la bornele circuitului primar dacă impedanţa este Z=10 Ω iar transformatorul este considerat ideal.

20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 022

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un wattmetru cu mai multe domenii de măsurare, are scara gradată cu 100 diviziuni. Domeniile de măsurare pentru intensitatea curentului electric sunt IN1=0,5 A şi IN2=1 A, iar cele pentru tensiune sunt UN1=150V UN2=300V. a. Ce domenii de măsurare se selectează pentru curent respectiv pentru tensiune, dacă wattmetrul funcţionează într-un circuit cu IN=0,8A şi UN=220V ? b. Ce putere va măsura wattmetrul când acul indicator arată 40 diviziuni, dacă este selectat domeniul 1 de măsurare? 14p 2. Se consideră un circuit electric în care rezistenţa R1=55Ω este alimentată de la o sursă de curent continuu cu E=10V. Pentru măsurarea intensităţii curentului din circuit se montează un ampermetru cu domeniul de măsurare Ia=100mA şi rezistenţa internă ra= 45Ω.

a. Calculaţi valoarea intensităţii curentului care se stabileşte prin circuit. b. Determinaţi rezistenţa şuntului rş1 necesar pentru a extinde domeniul de măsurare al

ampermetrului la 1A. c. Dacă în serie cu şuntul de la punctul b s-ar conecta şuntul cu rezistenţa rŞ2= 5Ω,

determinaţi valoarea maximă a curentului care se poate măsura cu ampermetrul. 16p.

Page 45: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 023 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare din itemii de mai jos (1- 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Metoda folosită la măsurarea tensiunilor electrice cu voltmetru este:

a. de substituţie b. de punte c. de citire directă d. de compensaţie.

2. Wattmetrul are pentru conectare în circuitul de măsurat : a. 2 borne b. 3 borne c. 4 borne d. 5 borne.

3. Pentru măsurarea puterii aparente se alege varianta amonte sau aval, în funcţie de : a. Tensiunea de alimentare b. Impedanţa voltmetrului c. Impedanţa consumatorului d. Impedanţa ampermetrului

4. Într-un sistem de reglare automată, mărimea de reacţie este furnizată de: a. elementul de comparaţie; b. regulator; c. elementul de execuţie; d. traductor.

5. Borna marcată cu P1 sau cu K, aparţinând unui transformator de curent se leagă: a. la sursă b. la consumator c. la borna marcată a aparatului de măsură d. la borna nemarcată a aparatului de măsură

I.2. În coloana A a tabelului de mai jos sunt prezentate scheme electrice de măsurare, iar în coloana B sunt enumerate denumirile acestor scheme. Faceţi asocierea literelor din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p

A scheme electrice de măsurare B denumirile schemelor

1

a Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ohmmetrului derivaţie

2

b Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ampermetrului şi voltmetrului – montajul AMONTE

Varianta 23 - tehn. mas

Page 46: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3

c Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ampermetrului şi voltmetrului – montajul AVAL

4

d Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul punţii Wheatstone

5

e Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ohmmetrului serie

f Măsurarea rezistenţei prin metoda substituţiei

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 10p

a. Rezistenţele adiţionale se conectează în paralel voltmetrul. b. Transformatoarele de curent se utilizează pentru extinderea domeniilor de măsurare ale

ampermetrelor de 1 A sau 5 A. c. Elementele de acţionare hidraulice folosesc ca agent motor aerul comprimat.

A

E Rx R0

K

1 2

Varianta 23 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi poziţia unui decodor în schema bloc a unui aparat de măsură digital şi explicaţi rolul acestuia. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Perturbaţiile care intervin într-un proces tehnologic se pot datora sarcinilor.....(1)..... cu care lucrează instalaţia tehnologică.

b. Deoarece la începutul măsurării puntea Wheatstone poate să fie mult dezechilibrată, se introduce în serie cu galvanometrul o rezistenţă cu rol de .......(2)...... .

c. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare, care se montează .....(3).... cu aparatul magnetoelectric şi pe care cade o parte din tensiunea de măsurat

3. În fig. 1 este reprezentat un traductor de temperatură, iar în figura 2 elementul sensibil al acestuia. Analizând figurile de mai jos, răspundeţi următoarelor cerinţe: 20p

Fig.1

Fig.2

a. Precizaţi denumirea traductorului din figura 1. b. Pornind de la legea de variaţie RT = R0(1+αR∆T) a rezistenţei cu temperatura, explicaţi principiul de funcţionare al traductorului prezentat. c. Definiţi un termistor. d. Specificaţi cum se pot realiza constructiv traductoarele de temperatură prezentate în figura 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 023 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru măsurarea intensităţii curentului alternativ cu frecvenţa de 50Hz dintr-un circuit cu impedanţa Z=14,1Ω, se foloseşte un transformator de curent de tip cleşte care are în înfăşurarea secundară 80 de spire. Se cer: 16p.

a. Determinaţi raportul de transformare al transformatorului de curent. b. Ştiind că indicaţia ampermetrului montat în înfăşurarea secundară este I2=2,5A,

calculaţi intensitatea curentului măsurat. c. Determinaţi tensiunea la bornele circuitului de curent alternativ. d. Precizaţi dacă s-ar putea utiliza transfomatorul de curent pentru măsurarea unui

curent continuu cu aceeaşi intensitate de la punctul b. Argumentaţi răspunsul dat. 2. Un wattmetru electrodinamic indică 100W la un număr de 50 diviziuni. 14p

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj a wattmetrului. b. Determinaţi constanta wattmetrului. c. Calculaţi puterea nominală ştiind că scara wattmetrului are 150 diviziuni.

Page 47: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 024 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare din itemii de mai jos (1- 5), scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul:

a. ohmmetrului; b. punţii Wheatstone; c. ampermetrului; d. montajului industrial A + V.

2. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării: a. termorezistenţelor b. tensometrelor c. termocuplelor d. traductoarelor inductive

3. După natura energiei utilizate, elementele sistemelor automate pot fi clasificate ca: a. elemente pneumatice; elemente hidraulice ; elemente mixte; b. elemente de măsurare; elemente de comparaţie; elemente de comandă; c. c. elemente de comparaţie; elemente de comandă; elemente de execuţie; d. traductoare; amplificatoare; relee.

4 Dacă pe cadranul unui aparat de măsurat este inscripţionat simbolul aparatul este:

a. electrodinamic; b. magnetoelectric cu magnet mobil; c. electromagnetic d. magnetoelectric cu cadru mobil.

5. Dacă în urma unei măsurări rezultatul se obţine direct fără date furnizate de alte măsurări, înseamnă că s-a utilizat:

a) metoda directă; b) metoda substituţiei; c) metoda de punte; d) metoda indirectă.

I.2. În coloana A sunt enumerate Mãrimi fizice, iar în coloana B Simboluri ale unor unităţi de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p.

A Mãrimi fizice B Simboluri ale unor

unităţi de măsură 1. Timp a. kV 2. Energia electrică b. mA 3. Lungime c. GΩ 4. Intensitate curent electric d. µm 5. Rezistenţă electrică e. ns f. MWh

Varianta 24 - tehn. mas

Page 48: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Pentru enunţul/ enunţurile considerate false transcrieţi varianta/ variantele astfel încît enunţurile să fie adevărate. 10p.

a.Traductoarele de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie a a capacităţii electrice a unui reostat.

b. Valoarea rezistenţei RX, măsurată cu ajutorul unei punţi Wheatstone pe ale cărei braţe se găsesc rezistenţele R1=2kΩ, R2=100 Ω, R3=250 Ω, este 1kΩ.

c. Măsurarea puterii electrice în curent continuu se face cu ajutorul wattmetrului electrodinamic sau ferodinamic.

Varianta 24 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Indicaţi rolul regulatorului automat din structura sistemelor de reglare automată. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Elementele de execuţie .....(1)..... folosesc ca sursă de energie uleiul. b. Traductoarele generatoare transformă mărimea de măsurat direct într-o ....(2)....

electrică. c. O măsurare pe cale analogică presupune că semnalul metrologic depinde de mărimea

de măsurat printr-o funcţie ….(3)…. . 3. La măsurarea lungimilor cu şublerul fracţiunile de milimetru se determină cu ajutorul vernierului. a) Definiţi vernierul. b) Precizaţi cu care dintre componentele şublerului este solidar vernierul. c) Precizaţi regula măsurării cu şublerul şi relaţia matematică asociată acesteia, explicând semnificaţia notaţiilor efectuate. d) Indicaţi cum poate fi micşorată eroare de citire la măsurarea cu şublerul. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 024

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Cu ajutorul celor două aparate de măsurat din figura de mai jos, folosind montajul amonte, se măsoară puterea în curent continuu. Ştiind că domeniile de măsurare ale aparatelor sunt 120V, respectiv 200µA, se cer:

a. Constantele aparatelor; b. Valorile indicate de acele aparatelor; c. Reprezentarea montajului amonte pentru măsurarea puterii; d. Valoarea puterii măsurate. 16p.

2. Un voltmetru, având rezistenţa de 1.000 Ω, are scala gradată cu 60 de diviziuni şi domeniul de măsurare de 6V. La acest aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29.000 Ω. La conectarea în circuit a voltmetrului cu rezistenţă adiţională, acul indicator s-a oprit la diviziunea 40.

a. Desenaţi circuitul format din rezistenţa adiţională şi voltmetru şi figuraţi tensiunile. b. Determinaţi domeniul de măsurare al voltmetrului cu rezistenţa adiţională. c. Precizaţi tensiunea indicată de voltmetrul cu rezistanţa adiţională. 14p.

Page 49: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 025 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Termistoarele sunt traductoare termorezistive realizate din materiale: a. conductoare b. izolatoare c. semiconductoare d. dielectrice

2. Metoda de punte este o metodă de măsurare: a. de citire directă b. de comparaţie c. prin contact d. indirectă

3. Wattmetrul din schema de mai jos indică: a. puterea activă consumată de sarcina Z1 b. puterea activă consumată de sarcina Z2 c. puterea reactivă consumată de sarcina Z1 d. puterea reactivă consumată de sarcina Z2

4. Într-un sistem de reglare automată traductorul este situat: a. pe calea directă, între regulatorul automat şi elementul de execuţie b. pe calea indirectă, între elementul de comparaţie şi regulatorul automat c. pe calea directă, între elementul de execuţie şi instalaţia tehnologică d. pe calea indirectă, între instalaţia tehnologică şi elementul de comparaţie

5. Într-un sistem de reglare automată mărimea de comandă acţionează asupra: a. traductorului b. regulatorului automat c. instalaţiei tehnologice d. elementului de execuţie

I.2. În coloana A sunt indicate Elementele componente ale unui sistem de reglare automată, iar in coloana B, Marimile de intrare în aceste elemente. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Elementele componente ale sistemului de reglare automată

B. Mărimi de intrare

1. traductor a. mărime de reacţie 2. regulator automat b. mărime de comandă 3. element de execuţie c. semnalul de eroare 4. element de comparaţie d. mărimea reglată 5. instalaţia tehnologică e.mărime de execuţie f. mărime intermediară

Varianta 25 - tehn. mas

Page 50: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. La montarea greşită a ampermetrului, în paralel pe circuit, prin aparat va trece un curent cu intensitatea foarte mare. b. Elementul de execuţie din structura unui sistem de reglare automată, are rolul de a prelucra mărimea de la ieşirea comparatorului după o lege prestabilită. c. La montarea greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul, curentul în circuit scade foarte mult.

Varianta 25 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Exprimaţi condiţia de echilibru a unei punţi de rezistenţe şi precizaţi semnificaţia mărimilor din această relaţie. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Bornele marcate ale wattmetrului electrodinamic, atît la bobina de curent, cât şi la bobina de tensiune se vor lega spre… (1)…

b. În secundarul transformatorului de tensiune se conectează…(2)… de 100 Vsau de 110 V, sau circuite de tensiune ale altor aparate

c. Pentru a extinde de n ori intervalul de măsurare al unui voltmetru, este necesară o rezistenţă…(3)… a cărei valoare este de (n-1) ori mai mare decât rezistenţa aparatului magnetoelectric.

3. Se consideră sistemul de reglare automată din figura de mai jos. 20p

a. Precizaţi denumirea elementelelor componente ale sistemului de reglare automată

numerotate cu 1, 2, 3, 4 şi 5. b. Explicaţi rolul lor funcţional.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 025

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Figura de mai jos reprezintă scara gradată a unui milivoltmetru cu rezistenţa internă de 1000Ω şi domeniul de măsurare de 24V. Se extinde domeniul de măsurare la 60V, respectiv 120V.

a. Calculaţi constanta milivoltmetrului cu domeniul de măsurare de 24 V. b. Pentru domeniul de măsurare de 24V şi poziţia 1 a acului indicator, determinaţi tensiunea

măsurată de milivoltmetru. c. Determinaţi rezistenţa adiţională necesară extinderii domeniului de măsurare a voltmetrului

la 60 V. d. Pentru domeniul de măsurare de 60V şi poziţia 2 a acului indicator calculaţi puterea

consumată de milivoltmetru. e. Reprezentaţi, pe foaia de examen schema voltmetrului cu rezistenţă adiţională.

Page 51: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 026 SUBIECTUL I ( 30 puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Raportul dintre rezistenţa internă a unui ampermetru şi rezistenţa şuntului care măreşte domeniul de măsurare de 5(cinci) ori este:

a. 6 b. 5 c. 4 d. 3

2. O punte pentru măsurarea rezistenţelor, cu două braţe alăturate de tip rezistiv, are montate în celelalte braţe alăturate:

a. reactanţe de acelaşi fel b. reactanţe de semne contrare c. o reactanţă şi o rezistenţă d. rezistenţe

3. Acul indicator al unui wattmetru având constanta Kw=10W/div, se opreşte în faţa diviziunii 50. Puterea electrică consumată este:

a. 5 W b. 5 kW c. 500 W d. 5,5kW

4. Abaterea mărimii de ieşire de la valoarea prescrisă prin mărimea de intrare a unui sistem de reglare automată se obţine la ieşirea:

a. traductorului b. regulatorului automat c. elementului de comparaţie d. elementului de execuţie

5. Transformarea unei mărimi fizice neelectrice în altă mărime electrică, întru-un SRA, este realizată de:

a. traductor b. regulator automat c. elementul de comparaţie d. elementul de execuţie

I.2. În coloana A sunt indicate Tipuri de traductoare, iar in coloana B, Principiul de funcţionare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Tipuri de traductoare B. Principiul de funcţionare

1. rezistive a. variaţia capacităţii unui condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului

2. termorezistive b. modificarea lungimii δ a întrefierului

3. tensometrice c. transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat în variaţie de tensiune termoelectromotoare

4. capacitive d. variaţia rezistenţei unui rezistor

5. termoelectrice e. variaţia atât a lungimii (l) cât şi a secţiunii (S) unui

Varianta 26 - tehn. mas

Page 52: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

element rezistiv f. variaţia rezistivităţii electrice ( ρ ) cu temperatura

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. La utilizarea wattmetrului este necesar să se monteze un ampermetru în serie şi un voltmetru în paralel. b. Funcţionarea traductoarelor rezistive de deplasare se bazează pe dependenţa neliniarã care existã între rezistenţa electricã, R (a rezistorului ) şi lungimea sa (l). c. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca sursă de energie uleiul.

Varianta 26 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026 SUBIECTUL II ( 30puncte) 1. Se consideră montajul prezentat în figura de mai jos. 4 p Precizaţi ce tip de putere se poate măsura utilizând acest montaj.

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6 p a. Mijloacele de măsurare care servesc la păstrarea unităţilor de măsură şi la transmiterea acestora la alte mijloace de măsurare se numesc…(1)…

b. În general, elementul de execuţie este format din două părţi distincte: motorul de execuţie (numit şi servomotor) şi…(2)…

c. Dacă mărimea de ieşire este o rezistenţă, o inductanţă sau o capacitate electrică, traductoarele se numesc…(3)…

3. În figura de mai jos este prezentată schema bloc a unui lanţ de măsurare analogic pentru mijloace de măsurare electrice. 20 p

a. Asociaţi numărul cu denumirea fiecărui bloc. b. Precizaţi rolul funcţional al fiecărui bloc

FENOMEN

1 2 3 4 măsurand

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 026

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Pentru schema din figură precizaţi: 16p.

a. denumirea circuitului reprezentat; b. semnificaţia elementelor notate cu R1, R2 şi R3; c. etapele procesului de echilibrare a punţii. d. relaţia de echilibru a punţii e. valoarea rezistenţei Rx, dacă R1=3Ω, R2=4Ω, R3=8Ω.

2. Se consideră aparatul reprezentat schematic în figura de mai jos.

a. Precizaţi denumirea aparatului din figură şi mărimea pe care o măsoară b. Enumeraţi denumirea elementelor componente numerotate în figură. c. Definiţi constanta nominală Cn a aparatului reprezentat. d. Specificaţi dacă acest contor se poate folosi în curent continuu.

14p.

Page 53: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 027 SUBIECTUL I 30 puncte 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Acul indicator al unui wattmetru având constanta Kw=20 W/div, se opreşte în faţa

diviziunii 50. Puterea electrică consumată este: a. 0,4 W b. 2,5 W c. 1000 W d. 100 W

2. Extinderea de n ori a domeniului de măsurare a unui voltmetru se face cu o rezistenţă adiţională a cărei valoare faţă de rezistenţa internă a voltmetrului este:

a. de n ori mai mare b. de (n -1) ori mai mare c. de n ori mai mică d. de (n -1) ori mai mică

3. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automată este: a. regulatorul automat b. traductorul c. elementul de comparaţie d. elementul de execuţie

4. Abaterea mărimii de ieşire de la valoarea prescrisă prin mărimea de intrare a unui sistem de reglare automată se obţine la ieşirea:

a. traductorului b. regulatorului automat c. elementului de comparaţie d. elementului de execuţie

5. Aparatul cu ajutorul căruia se determină direct rezistenţa electrică se numeşte: a. Rezistor b. Voltmetru c. Ohmetru d. Watmetru

I.2. În coloana A sunt prezentate schemele de principiu ale unor traductoare, iar in coloana B, denumirile acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Schema de principiu a traductorului B. Denumirea traductorului 1.

a.

Traductoare reostatice

Varianta 27 - tehn. mas

Page 54: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2.

b.

Traductoare inductive

3.

c.

Traductoare de presiune cu tub Bourdon

4.

d.

Traductoare de presiune cu burduf

5.

e.

Traductoare capacitive

f. Traductoare de temperatură

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. Funcţionarea micrometrelor se bazează pe transformarea mişcării de translaţie a unui şurub micrometric, în mişcare de rotaţie. b. Regulatoarele automate unificate pot fi folosite pentru reglarea diferitelor mărimi din cadrul unei diversităţi de instalaţii tehnologice, având un caracter de generalitate. c. Folosind electromagneţi se obţine o acţionare discontinuă, bipoziţională.

Varianta 27 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Se consideră schema unui sistem de automatizare, din figura de mai jos: 4p pi

x u y rr

Precizaţi denumirile mărimilor rr şi u. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6 p a. Traductoarele la care mărimea măsurată este transformată într-un parametru de circuit electric (rezistenţă, inductanţă, capacitate) se numesc traductoare… (1)… b. În cazul traductoarelor generatoare mărimea măsurată este transformată într-o…(2)…,a cărei valoare depinde de valoarea mărimii respective. c. Tuburile Bourdon sunt folosite pentru realizarea traductoarelor de…(3)… 3. O componentă importantă din Sistemul de reglare automată o constituie Elementul de execuţie . 20p

a. Definiţi elementele de executie(EE); b. Precizaţi părţile componente ale EE ale sistemului de reglare automată(SRA); c. Clasificaţi EE după natura sursei de energie folosite pentru alimentarea părţii motoare;

d. Precizaţi modul de acţionare electrică a EE; e. Indicaţi avantaje şi dezavantaje ale utilizării motoarelor de c.c.(minim 2 avantaje şi 2 dezavantaje).

D.A.

I.T.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 027 SUBIECTUL III (30 puncte) Se consideră schema din figura alăturată. Transformatorul de curent are raportul de transformare 500/5, iar transformatorul de tensiune, 1000/100. a. Determinaţi valorile indicate de ampermetrul şi de voltmetrul din figură. b. Dacă pentru măsurarea tensiunii electrice se foloseşte în secundarul transformatorului de tensiune un voltmetru care are scara gradată cu 50 diviziuni şi Un =20 V, iar acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii 32,5 calculaţi valoarea indicată de aparat.

c. Reprezentaţi schema, pe foaia de examen, şi notaţi corespunzător bornele transformatoarelor de măsură.

Page 55: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 028 SUBIECTUL I 30 puncte 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Într-un sistem de reglare automată mărimea de comandă acţionează asupra: a. traductorului b. regulatorului automat c. instalaţiei tehnologice d. elementului de execuţie

2. Acul indicator al unui wattmetru având constanta Kw=20 W/div, se opreşte în faţa diviziunii 50. Puterea electrică consumată este:

a. 0,4 W b. 2,5 W c. 1000 W d. 100 W

3. Conditia de echilibru a puntii Wheatstone este: a. Rx=R2/R1 b. Rx= R1·/ R2·R3 c. Rx= R1·R3 / R2 d. Rx= R1· R2·R3

4. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automată este: a. regulatorul automat b. traductorul c. elementul de comparaţie d. elementul de execuţie

5. Şuntul se utilizează conectat: a. în paralel cu ampermetrul b. în serie cu ampermetrul c. în paralel cu voltmetrul d. în serie cu voltmetrul

I.2. În coloana A sunt indicate Tipuri de traductoare, iar in coloana B, Principiul de funcţionare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Tipuri de traductoare B. Principiul de funcţionare

1. rezistive a. variaţia capacităţii unui condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului

2. termorezistive b. modificarea lungimii δ a întrefierului

3. tensometrice c. transformă variaţia de temperatură a mediului măsurat în variaţie de tensiune termoelectromotoare

4. capacitive d. variaţia rezistenţei unui rezistor

5. termoelectrice e. variaţia atât a lungimii (l) cât şi a secţiunii (S) unui element rezistiv

f. variaţia rezistivităţii electrice ( ρ ) cu temperatura

Varianta 28 - tehn. mas

Page 56: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. La utilizarea wattmetrului este necesar să se monteze un ampermetru în serie şi un voltmetru în paralel. b. Funcţionarea traductoarelor rezistive de deplasare se bazează pe dependenţa neliniarã care existã între rezistenţa electricã, R (a rezistorului ) şi lungimea sa (l). c. Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor electrice pe cale neelectrică.

Varianta 28 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028 SUBIECTUL II ( 30puncte) 1. Enumeraţi componentele elementului de excuţie(E.E.) al unui sistem de reglare automată. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. În funcţie de modul de variaţie al mărimii de ieşire traductoarele pot fi unificate si …(1)… b. După viteza de răspuns, regulatoarele pot fi pentru procese rapide şi pentru procese …(2)… c. Un element de execuţie este format dintr-un organ de execuţie (ventil, întreruptor, clapetă, reostat) şi un …(3)…

3. În figura de mai jos este reprezentată structura generală a unui traductor. 20p

a. Specificaţi denumirea elementelor componente precum şi a mărimilor care intervin. b. Definiţi caracteristica statică a unui traductor. c. Definiţi sensibilitatea unui traductor.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 028 SUBIECTUL III ( 30 puncte)

1.In figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone. 14p.

a. Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu E, IN, Rx şi R3.

b. Explicaţi rolul elementelor notate cu E, IN şi R3 la funcţionarea punţii

c. Precizaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru.

2. Se consideră un wattmetru cu constanta Kw = 12 W/div. În urma măsurării puterii, acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii 45. 16p.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică necesară măsurării puterii electrice (circuit de curent continuu) cu ajutorul wattmetrului;

b. Calculaţi puterea electrică consumată. c. Indicaţi tipul puterii măsurate. d. Indicaţi tipul instrumentului de măsurat care intră în componenţa wattmetrului.

Page 57: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 029 SUBIECTUL I ( 30 puncte) 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. În schema din figura alăturată este reprezentat un:

a. transformator de tensiune b. transformator de curent de tip suport c. transformator de curent de tip cleşte d. transformator de curent de tip bară

2. Principiul de masurare pe care se bazeaza micrometrul este transformarea miscarii de rotatie in translatie cu ajutorul:

a. Tamburului b. Nicovalei c. Surubului micrometric d. Dispozitiv de limitare

3. Ampermetrul se conecteaza în circuitul de măsurat în: a. Serie b. Paralel c. Serie cu rezistente aditionale d. Depinde de circuit

4. Mărimea care trebuie menţinută la valoarea prescrisă este: a. mărimea reglată b. mărimea de execuţie c. mărimea de intrare d. mărimea de referinţă

5. Funcţionarea traductoarelor parametrice inductive se bazează pe : a. legea inducţiei electromagnetice b. variaţia reluctanţei circuitului magnetic c. modificarea curentului electric ce străbate traductorul d. variaţia rezistenţei circuitului electric

2. În coloana A sunt enumerate elemente de execuţie respectiv traductoare, iar in coloana B, reprezentările grafice corespunzătoare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Denumirea elementelor de execuţie, traductoarelor

B. Reprezentările grafice ale elementelor de execuţie, traductoare

1.

Element de execuţie cu electromagnet

a.

Varianta 29 - tehn. mas

Page 58: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2.

Motor hidraulic/pneumatic, liniar cu

cilindru hidraulic/pneumatic cu dublă acţiune

b.

3.

Element de execuţie pneumatic cu

membrană

c.

4.

Motor de execuţie de c.c. cu comandă pe indus

d.

5.

Traductor de presiune diferenţială cu

burdufuri

e.

f.

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c,d,e ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. Pentru determinarea puterii la wattmetrele cu mai multe domenii de măsurare este necesar să se cunoască numai valoarea tensiunii de alimentare. b. În cazul regulatoarelor cu acţiune propoţională, dacă mărimea de intrare este o funcţie treaptă unitară mărimea de ieşire, va fi de asemenea o funcţie treaptă dar amplificată cu KR. c. Fenomenul fizic folosit la traductoarele capacitive pentru măsurarea nivelelor unor lichide dielectrice se bazează pe variaţia dimensiunilor geometrice ale unui condensator. d. Termocuplul este un traductor parametric. e. Pentru masurarea energiei electrice se folosesc contoare de inductie.

Varianta 29 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 029 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Pentru măsurarea puterii în curent continuu prin metoda ampermetrului şi voltmetrului se folosesc două variante de măsurare. 4p

a. Indicaţi denumirile celor două variante. b. Precizaţi în funcţie de care element din schema de măsurare se alege varianta de

măsurare. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p a. După principiul de conversie a mărimii fizice aplicate la intrare elementele sensibile se pot clasifica în elementele sensibile (ES) parametrice şi elementele sensibile (ES) … (1)…. b. În cazul regulatoarelor cu acţiune propoţională, dacă mărimea de intrare este o funcţie treaptă unitară mărimea de ieşire, va fi o funcţie …(2)…, amplificată cu KR. c. Elementul de execuţie pneumatic foloseşte ca agent motor … (3)… comprimat 3. Se consideră aparatul de măsurat din figura de mai jos. 20p

a. Precizaţi denumirea aparatului. b. Specificaţi utilizarea acestui aparat. c. Indicaţi denumirile părţilor componente numerotate cu 1,2, 4, 5,6.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 029 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală nU =300 V, intensitatea curentului

nominal nI =2 A, iar scara aparatului are maxα =120 diviziuni.

a. Calculaţi constanta wattmetrului. b. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări calculaţi puterea activă măsurată. c. reprezentaţi schema de conectare a wattmetrului în circuitul de măsurare.

14p 2. Se consideră circuitul electric din figura alăturată. Pentru măsurarea intensităţii curentului, în circuit se introduce un ampermetru cu Ra = 2 Ω şi Ia = 1mA.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, circuitul cu ampermetrul conectat;

b. Calculaţi curentul prin circuitul fără ampermetru; c. Determinaţi curentul prin circuitul cu ampermetru. d. Indicaţi o metodă pentru extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului.

16p.

+ E=12V R=20kΩ -

Page 59: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 030 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. În schema din figura alăturată este reprezentat un voltmetru cu mai multe intervale de măsurare:

a. cu câte o rezistenţă adiţională pentru fiecare interval b. cu rezistenţă în serie c. cu rezistenţă în paralel d. cu şunt universal

2. Mijloacele de măsurare reprezintă:

a. materializarea unităţii de măsură; b. totalitatea operaţiilor folosite în procesul de

măsurare; c. un sistem tehnic care permite determinarea calitativă a mărimilor ce se măsoară d. mijloacele tehnice utilizate pentru obţinerea, prelucrarea, transmiterea şi stocarea

unor informaţii de măsurare. 3. Rezistenta adiţională este:

a. o rezistenţă de valoare mică b. un condensator c. o rezistenţă de valoare mare d. o bobină

4. Mărimea de execuţie este mărimea obţinută la ieşirea : a. elementului de execuţie b. regulatorului automat c. instalaţiei tehnologice d. elementului de comparaţie

5. Termistorul este un traductor: a. de nivel b. de deplasare c. de forţă d. de temperatură.

I.2. În coloana A sunt indicate Criteriile de clasificare a regulatoarelor automate, iar in coloana B,Tipurile de regulatoare automate. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Criterii de clasificarea regulatoarelor automate

B. Tipurii de regulatoare automate

1. după tipul acţiunii regulatorului

a. - regulatoare cu reacţie după mărimea de ieşire - regulatoare cu reacţie după variabilele de stare

2. după viteza de răspuns a instalaţiei tehnologice

b. - regulatoare unificate - regulatoare specializate

3. după natura purtătorului de informaţie

c. - regulatoare de panou - regulatoare locale

4. după tipul reacţiei folosite d. -regulatoare cu acţiune continuă, liniare sau neliniare - regulatoare cu acţiune discretă, cu impulsuri modulate sau numerice

Varianta 30 - tehn. mas

Page 60: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. după construcţia blocului regulator şi a semnalelor folosite

e. - regulatoare electronice - regulatoare pneumatice - regulatoare hidraulice - regulatoare mixte (electrohidraulice,electropneumatice)

6. f. - regulatoare pentru procese rapide - regulatoare pentru procese lente

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, d, e ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte neuniformă b. La wattmetrele electrodinamice, rezistenţa adiţională (rad) folosită pentru extinderea domeniului de măsurare se montează în serie cu bobina fixă. c. Fenomenul fizic folosit la traductoarele inductive pentru măsurarea deplasărilor liniare se bazează pe variaţia l, µ, S pentru porţiuni de circuit magnetic prin plasarea unor armături feromagnetice (întrefier variabil, miez mobil). d. Din punct de vedere constructiv, aparatele electrice analogice se compun din părti fixe şi părţi mobile. e. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca sursă de energie uleiul.

Varianta 30 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 030 SUBIECTUL II ( 30puncte) 1. În figura alăturată este reprezentată schema unui element de execuţie: 4 p Precizaţi tipul elementului de execuţie. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care

completează spaţiile libere: 6 p a. Traductoarele inductive sunt realizate din … (1) … înfăşurate pe un miez feromagnetic, miez care poate avea constructiv un întrefier variabil.

b. Organul de execuţie cel mai des întâlnit pentru modificarea cantităţii de substanţă (lichide sau gaze) este …(2)…

c. Ca şi elementele pneumatice, elementele hidraulice prezintă avantajul că pot fi folosite în medii …(3)… sau inflamabile, unde elementele electrice nu pot funcţiona decât cu măsuri speciale de protejare.

3. La măsurarea lungimilor cu şublerul fracţiunile de milimetru se determină cu ajutorul vernierului. a) Definiţi vernierul. b) Precizaţi cu care dintre componentele şublerului este solidar vernierul. c) Precizaţi regula măsurării cu şublerul şi relaţia matematică asociată acesteia, explicând semnificaţia notaţiilor efectuate. d) Indicaţi cum poate fi micşorată eroare de citire la măsurarea cu şublerul. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 030 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. În figura următoare este reprezentată schema unui ohmmetru analogic. 16p.

a. Precizaţi tipul ohmmetrului reprezentat şi domeniul de rezistenţe pentru care se utilizează. b. Caracterizaţi scara gradată a acestui tip de ohmmetru. c. Precizaţi denumirea componentelor ohmmetrului, notate pe schemă cu E, RP, K, mA, RX.

2. Un rezistor alimentat în curent alternativ cu o tensiune de 220V are rezistenţa de 1kΩ. Pentru măsurarea intensităţii curentului prin rezistor dispunem de trei ampermetre: un ampermetru magnetoelectric cu domeniul de măsurare de 500mA, un ampermetru feromagnetic cu domeniul de măsurare de 400mA şi un ampermetru electrodinamic cu domeniul de măsurare de 200mA.

14p a. Calculaţi intensitatea curentului prin rezistor; b. Justificaţi pe care dintre cele trei ampermetre îl puteţi folosi pentru măsurarea acestui curent;

c. Explicaţi ce dispozitiv se poate adăuga unuia din celelalte două ampermetre pentru a se putea măsura şi cu acesta intensitatea curentului prin rezistor.

mA

+

E ri

K

Rx

Rp

Page 61: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 031 Subiectul I 30puncte

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p.

1. Un bloc din componenţa traductorului este: a. adaptorul b. elementul de execuţie c. regulatorul automat d. dispozitivul de automatizare

2. Măsurarea puterii electrice în curent continuu se face cu: a. ampermetrul b. voltmetrul c. ampermetrul şi voltmetrul d. şublerul

3. Termocuplul este un traductor de a. curent b. temperatură c. deplasare d. presiune

4. Pentru măsurarea lungimii se utilizează: a. ampermetru b. micrometru c. voltmetru d. wattmetru

5. În schema bloc a SRA, mărimea de la intrarea regulatorului automat se numeşte : a. mărime de execuţie b. mărime de reacţie c. mărime de acţionare d. mărime de ieşire

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite Blocuri ale unui sistem de automatizare, iar în coloana B, mărimile de la ieşirea acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B: 10p.

A. Blocuri din cadrul SRA B. Mărimea de intrare

1. Element de execuţie a. mărimea de referinţă 2. Regulator b. mărimea de comandă 3. Element de comparaţie c. mărimea reglată sau de

ieşire 4. Element de măsurare d. mărimea de reacţie 5. Instalaţie tehnologică e. mărime de execuţie

f. mărimea de acţionare

Varianta 31 - tehn. mas

Page 62: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e ) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. După numărul de parametri reglaţi, sistemele automate sunt monovariabile sau multivariabile. b. După natura echipamentelor de automatizare, sistemele automate pot fi electronice, hidraulice, pneumatice sau mixte. c. Aparatele electrodinamice funcţionează numai în curent continuu. d. Funcţionarea transformatoarelor de măsurat se bazează pe principiul inducţiei electromagnetice. e. Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor neelectrice pe cale electrică.

Varianta 31 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 031 SUBIECTUL II 30puncte 1. Specificaţi regimurile de funcţionare ale transformatorului de măsurat de curent. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Traductoarele rezistive se realizează pe baza variaţiei rezistenţei unui … (1) … b. Elementul de … (2) … reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare

acţionează asupra instalaţiei tehnologice. c. Arcurile spirale din construcţia aparatului magnetoelectric servesc la crearea cuplului

…(3)….. 3. Se consideră schema din figura de mai jos: 20p pi

r u y yr

a. indicaţi semnificaţia schemei din figură. b. precizaţi denumirile mărimilor care intervin în schemă. c. precizaţi două cauze ale perturbaţiilor.

D.A.

I.T.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 031 SUBIECTUL III ( 30puncte) Se consideră un voltmetru cu domeniul de măsurare de 250 V, rezistenţa internă de 2500 Ω şi scara gradată de 25 diviziuni.

a. Determinaţi curentul nominal al aparatului. b. Determinaţi tensiunea indicată de aparat dacă acul indicator se opreşte în dreptul

diviziunii 15. c. Determinaţi rezistenţa adiţională necesară extinderii domeniului de măsurare al

aparatului la 1000 V. d. Determinaţi constanta voltmetrului cu rezistenţa adiţională. e. Precizaţi diviziunea în dreptul căreia se opreşte acul indicator dacă voltmetrul cu

rezistenţă adiţională măsoară 800 V. f. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema voltmetrului cu rezistenţă adiţională şi

figuraţi tensiunile.

Page 63: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 032 SUBIECTUL I 30puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Traductorul conţine următorul element:

a. element de semnalizare b. element sensibil c. organ de execuţie d. motor de execuţie

2. Arcul spiral al aparatului magnetoelectric are rol de: a. a produce cuplu activ b. a aduce acul indicator la zero c. a produce cuplu rezistent d. a crea câmpul magnetic permanent

3. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca agent motor: a. gazul lichefiat b. aerul rarefiat c. aerul comprimat d. vidul

4. Organele de execuţie neelectrice au in componenţa lor: a. reostat b. vană c. solenoid d. întreruptor

5. Rezistenta adiţională este: a. o rezistenţă de valoare mică b. un condensator c. o rezistenţă de valoare mare d. o bobină

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite unităţi de măsură, iar în coloana B, mărimile fizice corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B: 10p.

A- unităţi de măsură B- mărimile fizice 1. Nm a. altitudine 2. m b. cuplu 3. Pa c. debit 4. m3/s d. presiune 5. rad e. unghi plan f. masă

I.3. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ( a, b,c,d,e ) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals 10p. a. Traductoarele capacitive funcţionează pe baza variaţiei capacităţii electrice a unui condensator. b. In secundarul transformatorului de curent se montează aparate cu impedanţă ridicată. c. Voltmetrul se utilizează la măsurarea directă a puterii electrice. d. Elementul de execuţie reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează asupra instalaţiei tehnologice.

Varianta 32 - tehn. mas

Page 64: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

e. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte neuniformă

Varianta 32 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 032 SUBIECTUL II 30puncte 1. Specificaţi rolul decodificatorului din schema bloc unui aparat de măsurat digital. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Elementul de execuţie hidraulic foloseşte ca agent motor … (1) … hidraulic sub presiune.

b. Mărimea care este supusă reglării într-o valoare prescrisă este cunoscută sub denumirea de mărime … (2)…

c. La aparatul electrodinamic amortizorul este …(3)….. 3. Se consideră schema de mai jos. 20p a. Indicaţi semnificaţia schemei din figură; b. Precizaţi denumirea mărimilor şi blocurilor ce intervin în schemă; c. Enumeraţi două cauze ale perturbaţiilor .

EC P xi xa xc xm x + _ xr xe

RA EE IA

EM

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 032 SUBIECTUL III ( 30puncte) Se consideră montajul de măsurare a unei rezistenţe electrice folosind un ampermetru şi un voltmetru conectate în montaj aval. a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare; b. Determinaţi valoarea rezistenţei necunoscute dacă ampermetrul indică 0,05 A, voltmetrul indică 10 V şi rezistenţa voltmetrului este de 1000 Ω. c. Calculaţi curentul nominal al voltmetrului, dacă tensiunea nominală a voltmetrului este de 100 V. d. Determinaţi valoarea şuntului necesar extinderii domeniului de măsurare al ampermetrului cu rezistenţă internă de 10 Ω de la 1A la 10 A e. Calculaţi tensiunea indicată de voltmetru dacă se măsoară o rezistenţă de 1kΩ şi prin ampermetru trece un curent de 0,1 A.

Page 65: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 033 SUBIECTUL 30puncte

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p. 1. Avantajele regulatoarelor numerice sunt:

a. schimbarea legii de reglare este foarte simplă b. schimbarea legii de reglare este foarte complicată c. schimbarea legii de reglare este imposibilă d. nu au nevoie de lege de reglare

2. Mărimea care este supusă reglării intr-o valoare prescrisă este cunoscută sub denumirea de :

a. mărime de referinţă b. mărime reglată c. mărime perturbatoare d. mărime necunoscută

3. La un transformator de tensiune ideal, între tensiuni şi numărul de spire există relaţia: a. (U2 / U1 ) = (I2 / I1) b. (N1 / N2 ) = (U2 / U1) c. (U1 / N1 ) = (U2 / N2) d. (U1 / U2 ) = (N2 / N1)

4. La conectarea unui wattmetru în circuit bobina de curent este montată în: a. serie b. paralel c. indiferent d. nu se conectează

5. Clasificarea sistemelor de reglare automată in funcţie de tipul acţiunii regulatorului automat sunt:

a. S.R.A. pentru procese lente b. S.R.A. cu acţiune continuă c. S.R.A. cu o singură mărime reglată d. S.R.A. cu o buclă de reglare

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite Aparate de măsurat analogice, iar în coloana B, unităţi de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B 10p.

A. Aparat de măsurat B. Unitate de măsură 1. Ampermetru a. Voltul 2. Voltmetru b. Amperul 3. Wattmetru c. Varul 4. Varmetru d. Wattul 5. Frecvenţmetru e. Secunda f. Hertzul

I.3. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ( a,b,c,d,e ) şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals 10p. a. Reglarea automată se caracterizează prin faptul că toate procesele cuprinse în circuitul de reglare pot fi realizate automat prin intermediul regulatorului. b. La reglarea nivelului de lichid în locul regulatorului mecanic se utilizează un regulator hidraulic.

Varianta 33 - tehn. mas

Page 66: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

c. Şuntul este o rezistenţă electrică de valoare mică ce se conectează în serie cu aparatul de măsurat. d. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca sursă de energie uleiul. e. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte neuniformă.

Varianta 33 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 033 SUBIECTUL II 30puncte 1. Definiţi traductoarele termorezistive. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Prin mijloc de măsurare se înţelege mijlocul tehnic prin care se obţine informaţia de … (1) …

b. Regulatoarele pentru procese rapide se folosesc atunci când constantele de timp ale instalaţiei sunt … (2) …

c. Elementele de execuţie pot fi: electrice,....(3)....sau pneumatice. 3. În figura de mai jos este reprezentat un traductor de deplasare.

a. Precizaţi ce tip de traductor este ţinând cont de natura mărimii de ieşire şi care este domeniul său de utilizare.

b. Indicaţi denumirea elementelor numerotate cu 1, 2, 3.

c. Descrieţi pe scurt principiul de funcţionare al traductorului.

d. Explicaţi ce se întâmplă dacă circuitul se alimentează în curent continuu.

1 3 2 20p.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 033 SUBIECTUL III ( 30puncte ) Se consideră un transformator de măsurat de curent, ideal, ce are conectat în secundar un ampermetru. Ampermetrul are cu curentul nominal de 5A şi RA = 1Ω.

a. desenaţi pe foaia de examen schema de conectare a transformatorului cu ampermetrul conectat şi bornele marcate corespunzător; b. determinaţi valoarea raportului de transformare dacă în primarul transformatorului sunt 2 spire, iar în secundar sunt 100 spire;. c. determinaţi numărul de spire din secundarul transformatorului dacă transformatorul este de tip cleşte şi raportul de transformare este egal cu 20. d. determinaţi valoarea curentului prin ampermetrul din secundarul transformatorului dacă raportul de transformare este 25 şi prin primar trece un curent de 100A; e. determinaţi valoarea şuntului necesar ampermetrului din secundar pentru ca un ampermetru identic cu acesta să poată fi conectat în primarul transformatorului, ştiind că în primar sunt 10 spire, în secundar 100 spire şi ampermetrul din secundar indică 3 A.

Page 67: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 034 SUBIECTUL 30puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p.

1. Un exemplu de traductor de presiune este traductorul: a. cu plutitor; b. de tip transformator; c. capacitiv; d. cu membrană elastică.

2. Domeniul de măsurare al ampermetrelor de curent continuu se poate extinde cu ajutorul:

a. rezistenţelor adiţionale b. şunturilor c. transformatoarelor de măsurare de curent d. transformatoarelor de măsurare de tensiune

3. La un sistem de reglare automată, mărimea perturbatoare acţionează asupra: a. E.C. – elementului de comparaţie; b. R.A. – regulatorului automat; c. E.E. – elementului de execuţie; d. I.T. – instalaţiei tehnologice.

4. Pentru buna funcţionare a ohmetrului serie este necesar să se realizeze: a. un singur reglaj, pentru rx = ∞; b. două reglaje, pentru rx=0 şi pentru rx = ∞; c. trei reglaje, pentru rx=0, pentru rx = ∞ şi pentru rx = 500Ω; d. nici un reglaj.

5. Puntea Wheatstone este folosită pentru măsurarea :

a. capacităţii condensatoarelor cu pierderi mici; b. rezistenţelor electrice; c. inductivităţii proprii; d. capacităţii condensatoarelor cu pierderi mari.

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite Aparate de măsurat, iar în coloana B, mărimi fizice măsurate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B 10p.

A- Aparate de măsurat B – Mărime electrică măsurată direct 1. Voltmetru a. intensitate curent electric 2. Ampermetru b. tensiune 3. Frecvenţmetru c. frecvenţă 4. Wattmetru d. putere activă 5. Ohmmetru e. putere reactivă f. rezistenţă electrică

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ(a, b, c, d, e) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Varianta amonte este recomandată pentru măsurarea rezistenţelor de valoare mare. b. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca sursă de energie uleiul.

Varianta 34 - tehn. mas

Page 68: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

c.Transformatoarele de măsură asigură protecţia personalului de deservire şi permit standardizarea aparatelor de măsurat .

d. Wattmetrele se utilizează pentru măsurarea puterii reactive. e. Aparatul magnetoelectric se utilizează numai în curent continuu.

Varianta 34 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034 SUBIECTUL II 30puncte 1. Definiţi traductoarele generatoare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p a. Şuntul reprezintă rezistenţa electrică de valoare … (1) … care se montează în paralel cu aparatul de măsurat şi prin care trece o parte din curentul de măsurat.

b. Transformatoarele de curent se utilizează pentru măsurarea curenţilor … (2)… mai mari de 50 A.

c. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare … (3)… 3. Se consideră schema de mai jos. 20p

a. Indicaţi semnificaţia schemei din figură; b. Specificaţi denumirea mărimilor şi blocurilor ce intervin în schemă; c. Scrieţi, pe foaia de examen, relaţia matematică dintre mărimile ε1, ε şi xrs.

A

Xrs ERS

ECS u ε ε1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 034 SUBIECTUL III ( 30puncte ) Se consideră un transformator de măsurat de tensiune, ideal, ce are conectat în secundar un voltmetru cu tensiunea nominală de 100V şi RA = 1kΩ.

a. desenaţi pe foaia de examen schema de conectare a transformatorului cu voltmetrul în secundar şi bornele marcate corespunzător; b. determinaţi valoarea raportului de transformare dacă în primarul transformatorului sunt 2000 spire, iar în secundar sunt 50 spire; c. determinaţi numărul de spire din secundarul transformatorului dacă transformatorul are 1000 spire în primar şi raportul de transformare este egal cu 50. d. determinaţi tensiunea indicată de voltmetrul din secundarul transformatorului dacă raportul de transformare este 25 şi în primar avem o tensiune de 250 V; e. determinaţi valoarea rezistenţei adiţionale necesare voltmetrului din secundar pentru ca un voltmetru identic cu acesta să poată fi conectat în primarul transformatorului, ştiind că în primar sunt 2000 spire, în secundar 50 spire şi voltmetrul din secundar indică 60 V.

Page 69: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 035 SUBIECTUL 30puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p 1. Şuntul reprezintă o rezistenţă electrică de :

a. valoare oarecare b. valoare mică c. valoare foarte mare d. valoare unica

2. Elementele de execuţie hidraulice folosesc ca sursă de energie: a. gazul lichefiat b. aerul rarefiat c. ulei hidraulic d. vidul

3. Puntea Wheastone conţine : a. 4 rezistenţe b. 2 rezistenţe şi două condensatoare c. 3 rezistenţe şi un condensator d. 2 rezistenţe şi două bobine

4. Măsurarea puterii in curent continuu se face cu: a. ampermetrul b. voltmetrul c. ampermetrul si voltmetrul d. contorul

5. În schema bloc a SRA, mărimea de la intrarea elementului regulator se numeşte : a. mărime de execuţie b. mărime de reacţie c. mărime de acţionare d. mărime de ieşire

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite Aparate de măsurat, iar în coloana B, unităţile de măsură aferente mărimilor fizice măsurate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B 10p.

A- Aparate de măsurat B - Unităţi de măsură 1. Ampermetru a. Voltul 2. Voltmetru b. Amperul 3. Wattmetru c. Varul 4. Varmetru d. Wattul 5. Frecvenţmetru e. Secunda f. Hertzul

I.3. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. Aparatele magnetoelectrice pot fi utilizate numai pentru măsurări in curent continuu. b. La reglarea nivelului de lichid în locul regulatorului mecanic se utilizează un regulator pneumatic.

Varianta 35 - tehn. mas

Page 70: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

c. Rezistenţa proprie a ampermetrului trebuie sa fie mult mai mare decât rezistenţa circuitului. d. Releele sunt utilizate pentru a acţiona la atingerea unei anumite valori a unui parametru controlat. e. Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor neelectrice pe cale electrică.

Varianta 35 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 035 SUBIECTUL II 30puncte 1. Enunţaţi principiul de funcţionare al micrometrului. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Electromagneţii sunt părţi ale elementelor de … (1) … din sistemele de reglare automată.

b. Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor … (2) … pe cale electrică.

c. După … (3) … echipamentelor de automatizare, sistemele automate pot fi electronice, hidraulice, pneumatice sau mixte.

3. In figura de mai jos este dată schema de funcţionare a unui traductor 20p

a. Indicaţi tipul de traductor reprezentat; b. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor; c. Precizaţi elementele constructive ale traductorului din figură; d. Precizaţi mărimea fizică măsurată, locul de măsurare şi rolul milivoltmetrului; e. Daţi exemple de 4 perechi de materiale care se folosesc in construcţia acestor tipuri de

traductoare.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 035 SUBIECTUL III ( 30puncte ) Se consideră un wattmetru cu mai multe domenii pentru tensiune şi curent şi utilizat la măsurarea puterii electrice în curent continuu. Scara gradată a aparatului are 300 diviziuni.

a. desenaţi pe foaia de examen schema de măsurare cu wattmetrul, figurând şi aparatele ce previn supraîncărcarea wattmetrului; b. determinaţi constanta wattmetrului pentru domeniul Un = 200 V şi In = 3 A; c. determinaţi tensiunea nominală a wattmetrului pentru un curent nominal de 6 A şi o constantă a wattmetrului egală cu 5. d. determinaţi puterea măsurată de wattmetru dacă acesta indică 100 diviziuni şi domeniul este Un = 200 V şi In = 6 A; e. determinaţi indicaţia wattmetrului dacă se măsoară 200 W pe domeniul Un = 200 V şi In = 3 A; f. determinaţi valorile şuntului şi rezistenţei adiţionale necesare extinderii domeniului de măsurare de tensiune de la 500 V la 1000 V şi a celui de curent de la 5 A la 10 A dacă rezistenţa bobinelor de tensiune este de 1000 Ω şi a celor de curent este de 1 Ω.

Page 71: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 036 SUBIECTUL I 30puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p 1. În schema bloc a SRA, mărimea de la intrarea regulatorului automat se numeşte :

a. mărime de execuţie b. mărime de reacţie c. mărime de acţionare d. mărime de ieşire

2. Traductoarele parametrice rezistive pot fi: a. de inducţie b. piezoelectrice c. reostatice d. fotovoltaice

3. Pentru măsurarea lungimii se utilizează: a. ampermetru b. micrometru c. voltmetru d. wattmetru

4. Organele de execuţie electrice au in componenţa lor: a. vană b. reostat c. robinet d. şubler

5. In funcţie de viteza de răspuns, regulatoarele automate pot fi: a. parametrice b. generatoare c. pentru procese rapide d. liniare

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite mărimi fizice, iar în coloana B, unităţile de măsură aferente. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B 10p.

A- Mărime din S.I. B – Unitate de măsură 1. lungime a. Volt 2. masă b. Amper 3. timp c. Metru 4. temperatură d. Kilogram 5. intensitate curent electric e. Kelvin f. secundă

I.3. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. Traductoarele capacitive funcţionează pe baza variaţiei capacităţii electrice a unui condensator. b. Transformatorul de măsurat de tensiune se utilizează pentru măsurarea tensiunii. alternative mari, împreună cu voltmetre.

Varianta 36 - tehn. mas

Page 72: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

c. După natura echipamentelor de automatizare, sistemele automate pot fi electronice, hidraulice, pneumatice sau mixte. d. Elementul de execuţie reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează asupra instalaţiei tehnologice. e. Aparatele feromagnetice funcţionează numai în curent continuu.

Varianta 36 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036 SUBIECTUL II 30puncte 1. Se consideră şublerul. Explicaţi ce este vernierul şi ce rol are acest reper. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Elementul de execuţie pneumatic foloseşte ca agent motor … (1)… comprimat. b. Mărimea de la intrarea elementului de execuţie din cadrul unui SRA este cunoscută

sub denumirea de mărime de … (2)… c. Metoda diferenţiala constă în măsurarea diferenţei dintre mărimea de măsurat şi o

mărime de … (3)… cunoscută şi de aceiaşi natură. 3. Se consideră figura de mai jos:

a. Precizaţi ce tip de element de execuţie este reprezentat în figură. b. Scrieţi pe foaia de examen denumirea elementelor componente numerotate de la 1 la 5. c. Menţionaţi trei exemple de motoare de execuţie care folosesc ca agent motor uleiul sub presiune.

20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 036 SUBIECTUL III (30puncte ) Realizaţi un eseu cu tema: „Măsurarea puterii electrice în curent alternativ”, respectând următoarea structură:

a. Enumeraţi tipurile de putere electrică, în curent alternativ. b. Definiţi fiecare tip de putere electrică, în curent alternativ, indicând semnificaţia fizică,

relaţia de calcul şi unitatea de măsură corespunzătoare c. Indicaţi metodele de măsurare utlizate pentru măsurarea fiecărui tip de putere

electrică. d. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare corespunzătoare uneia

dintre metodele enumerate mai sus.

Page 73: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 037 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:: 10p

1.. Voltmetrele magnetoelectrice se folosesc la măsurarea: a. tensiunii continue; b. valorii efective a tensiunii; c. valorii medii a tensiunii; d. valorii maxime a tensiunii.

2. Valorile maxime standard ale domeniilor de curenţi ale ampermetrelor care se montează in secundarul transformatoarelor de măsurat sunt:

a. 1A sau 5A; b. 0,1A sau 10 A; c. 2A sau 5A; d. 5A sau 10A.

3. Abaterea mărimii de ieşire de la valoarea prescrisă prin mărimea de intrare a unui sistem de reglare automată se obţine la ieşirea:

a. regulatorului automat; b. elementului de comparaţie; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

4. Elementul de execuţie are rolul: a. de a măsura mărimea de ieşire; b. de a compara mărimea de ieşire cu cea prescrisă; c. de a acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice; d. de a prescrie valoarea de referinţă a mărimii reglate.

5. Elementul folosit pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru se numeşte:

a. rezistenţă adiţională; b. corector de zero; c. rezistenţă în Ω/V; d. rezistenţă şunt.

I.2. În coloana A sunt enumerate relaţiile de calcul a unor mărimi electrice, iar în coloana B sunt enumerate mărimile corespunzătoare. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A Relaţiile de calcul a mărimilor electrice

B Mărimi electrice

1. n

nIn I

IK

2

1=

2. 32

1 RR

RRx ∗=

3. 1−

=n

rR a

s

a. Rezistenţa adiţională b. Raportul nominal de transformare al transformatorului de tensiune c. Rezistenţa şunt d. Rezistenţa măsurată cu puntea Wheatstone e. Raportul nominal de transformare al transformatorului de curent f. Rezistenţa măsurată prin metoda ampermetrului şi voltmetrului

Varianta 37 - tehn. mas

Page 74: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4. n

nUn U

UK

2

1=

5. rad= ra(n-1)

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. Transformatoarele de tensiune permit extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor. b. Puntea Wheatstone este o metodă directă de măsurare a rezistenţei electrice. c. În sistemul de reglare automată a nivelului se utilizează un regulator continuu de tip P.

Varianta 37 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Precizaţi principiul de funcţionare al micrometrului. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Pentru extinderea de n ori a domeniului de măsurare al unui voltmetru se montează în … (1)… cu acesta o rezistenţă adiţională a cărei valoare este de (n-1) ori mai mare decât rezistenţa internă a aparatului.

b. Scara gradată a ohmmetrelor serie este … (2)… şi este foarte neuniformă. c. Traductoarele termoelectrice numite şi … (3)… funcţionează pe baza efectului

Seebeck. 3. Se consideră schema sistemului de reglare automată din figura de mai jos. 20p

a. Precizaţi denumirile elementelor sistemului de reglare automată: EC, RA, EE, IA, EM b. Precizaţi rolul elementelor notate cu RA, EC, EM c. Scrieţi expresia mărimii de eroare (abatere).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 037 SUBIECTUL III ( 30 puncte ) 1. Un transformator de măsură de tensiune are în înfăşurarea primară 4000 de spire şi în cea secundară 40 de spire.

a. Calculaţi raportul de transformare al transformatorului de tensiune. b. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de montaj a transformatorului de tensiune

şi notaţi bornele lui. c. Ştiind că voltmetrul din secundar indică 75V, determinaţi valoarea tensiunii măsurate.

14p. 2. Se consideră circuitul electric din figura alăturată. Pentru măsurarea intensităţii curentului, se dispune de un ampermetru cu Ra = 2 Ω şi Ia = 1mA.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, circuitul cu ampermetrul conectat.

b. Calculaţi curentul prin circuitul fără ampermetru. c. Specificaţi dacă se poate utiliza ampermetrul indicat. d. Indicaţi o metodă pentru extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului. 16p.

+ E=12V R=20Ω -

Page 75: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 038 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10 p 1. Caracteristica statica de funcţionare a aparatelor feromagnetice cu atracţie este:

a. α= K·I; b. α= K·I2; c. α= K·I1·I2; d. α= K·I1·I2·cosφ.

2. Valorile maxime standard ale domeniilor de tensiuni ale voltmetrelor care se montează in secundarul transformatoarelor de măsurat sunt:

a. 200V sau 220V; b. 200V sau 380V; c. 100V sau 110V; d. 110V sau 380V.

3. În circuitele de curent continuu puterea se poate calcula cu relaţia: a. P=U*I; b. P=U2*R; c. P=I2/R; d. P=R/I2.

4. Într-un sistem automat mărimea care se aplică la ieşirea dispozitivului de automatizare se numeşte:

a. mărime de comandă; b. mărime reglată; c. mărime de referinţă; d. mărime perturbatoare.

5. Traductoare folosite la măsurarea vibraţiilor şi oscilaţilor mecanice sau a presiunii din cilindrul motoarelor cu explozie se numesc:

a. traductoare tensometrice; b. traductoare termorezistive; c. traductoare de inducţie; d. traductoare piezoelectrice.

I.2. În coloana A sunt enumerate mărimi electrice, iar în coloana B sunt indicate aparatele de măsurat corespunzătoare. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A Mărimi electrice

B Aparate de măsurat

1. Intensitatea curentului electric 2. Tensiunea electrică 3. Rezistenţa electrică 4. Puterea în curent continuu 5. Energia electrică

a. Voltmetrul b. Contorul de energie c. Ampermetrul d. Puntea Wheatstone e. Wattmetrul electrodinamic f. Ohmmetrul

Varianta 38 - tehn. mas

Page 76: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns. 10p. a. Metoda ampermetrului si voltmetrului este o metoda directa de măsurare a puterii electrice deoarece se pot citi valorile mărimilor măsurate. b. Transformatoarele de curent au montate in secundar ampermetre de 1 A sau 5 A. c. Principiul de funcţionare al termorezistenţei se bazează pe variaţia cu temperatura a rezistivităţii unui conductor.

Varianta 38 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Scrieţi condiţia de echilibru a punţii de curent continuu. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Scara gradată a ohmmetrelor derivaţie este… (1)…şi este foarte neuniformă. b. Traductoarele rezistive de deplasare sunt constituite dintr-un senzor … (2)…a cărui

rezistenţă se modifică datorită unui cursor ce se deplasează sub acţiunea mărimii de măsurat, deplasarea putând fi liniară sau circulară.

c. Şuntul este o rezistenta electrica de valoare… (3)… montata în paralel cu aparatul de măsurat pentru extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului.

3. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a sistemului de reglare automată (SRA). 20p

a. Indicaţi denumirile elementelor notate cu 1, 2,3,4 şi ale mărimilor e,c,d şi f b. Precizaţi rolul elementului notat cu 5 c. Precizaţi ce valoare are a dacă valoarea mărimii e este egală cu a mărimii d

f

c b a

3 2 e

1

5

4

P d

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 038

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. La măsurarea intensităţii curentului dintr-un circuit, prin intermediul unui transformator de curent cu raportul nominal de transformare KIn= 90, ampermetrul din secundarul transformatorului indică 3,25 A. 14p.

a. reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montare a transformatorului de măsurat de curent, indicând şi marcarea bornelor. b. calculaţi intensitatea curentului din circuit; c. precizaţi măsurile care se iau pentru evitarea regimului de avarie al transformatorului de curent.

2. Un voltmetru electrodinamic are tensiunea nominală Un= 75 V şi rezistenţa interioară Rv= 1500 Ω.

a. Calculaţi rezistenţa în ohmi pe volt a voltmetrului R(Ω/V). b. Determinaţi rezistenţa rezistorului adiţional necesar extinderii domeniului de măsurare

al voltmetrului la Un1= 150 V. c. Calculaţi rezistenţa internă a voltmetrului cu domeniul de măsurare extins. d. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema voltmetrului cu domeniul de măsurare

extins. 16p.

Page 77: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 039 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. La aparatele magnetoelectrice cu cadru mobil, dispozitivul de producere a cuplului activ este format din:

a. o bobina fixa si un magnet permanent mobil; b. o bobina fixa si una mobila; c. o bobina mobila si un magnet permanent fix; d. doua bobine fixe si o bobina mobila.

2. Intre puterile S, P si Q exista relaţia: a. S= P-Q; b. Q= P+S; c. S2= P2+ Q2; d. P2= S2+ Q2.

3. La transformatorul de curent secundarul trebuie: a. închis cu un ampermetru de 1A sau 5A; b. lăsat in gol; c. închis cu un voltmetru de 100V sau 110V; d. legat la un consumator.

4. Traductoarele care se utilizează la măsurarea unor eforturi sau deformaţii şi au ca principiu de funcţionare variaţia atât a lungimii cât şi a secţiunii unui conductor (fir sau filament din material conductor sau semiconductor) se numesc:

a. traductoare piezoelectrice; b. traductoare tensometrice; c. traductoare capacitive; d. traductoare termorezistive.

5. Elementele la care mărimea de ieşire variază în salt atunci când mărimea de intrare va atinge valoarea prescrisă (cerută de procesul tehnologic) se numesc:

a. regulatoare automate; b. elemente de comparaţie; c. dispozitive de prescriere; d. relee.

I.2.În coloana A sunt enumerate elementele componente ale punţii Wheatstone, corespunzător figurii alăturate, iar în coloana B sunt trecute denumirile şi rolul acestora. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A Elementele componente ale punţii

Wheatstone

B Denumire şi rol funcţional

1. R1, R2 2. R3 3. E 4. Ra 5. G

a. Sursa de curent continuu b. Rezistenta de protecţie c. Galvanometru d. Rezistente „de raport” cunoscute e. Rezistenta variabila f. f. Rezistenţa de măsurat

G

Varianta 39 - tehn. mas

Page 78: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns. 10p. a. Ampermetrul are rezistenţa proprie mult mai mică decât rezistenţa circuitului. b. Elementul de execuţie se află poziţionat între traductor şi instalaţia tehnologică. c. Schemele de reglarea automată a debitului fluidelor în conducte se aleg în funcţie de modul de alimentare a conductelor.

Varianta 39 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Precizaţi două elemente caracteristice şublerului. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Traductoarele cu fir metalic se construiesc dintr-un fir metalic de rezistivitate…(1)…

(cu diametrul de 0,02…0,04 mm) între două foiţe de hârtie care se lipesc pe piesa a cărei deformaţie trebuie măsurată.

b. Termocuplul se compune din …(2)… din metale sau aliaje diferite, sudaţi la unul din capete.

c. În schema de măsurarea puterii electrice în curent alternativ monofazat, prin metoda ampermetrului şi voltmetrului, la montajul …(3)… ampermetrul este după voltmetru.

3. Se consideră transformatorul de tensiune din figura de mai jos. 20p

a. Indicaţi semnificaţiile notaţiilor: P1 şi P2, S1 şi S2, N1, N2 şi V; b. Specificaţi rolul elementelor notate cu P1 şi P2, S1 şi S2, şi V; c. Calculaţi valoarea tensiunii măsurate când voltmetrul indică 40 V, iar raportul de

transformare este 100.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 039 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Pe un transformator de curent portabil sunt înscrise următoarele date:

- curentul primar nominal I1n= 150 A - curentul secundar nominal I2n= 5 A

Înfăşurarea corespunzătoare curentului primar I1n= 150 A este realizată din 4 spire. 16p. a. Determinaţi raportul de transformare nominal al transformatorului de curent; b. Calculaţi numărul de spire al înfăşurării secundare; c. Calculaţi numărul de spire al înfăşurării primare pentru măsurarea unui curent I’1n= 600 A, pentru acelaşi număr de spire al înfăşurării secundare.

2. Un aparat magnetoelectric are Ia= 1mA şi ra=100Ω. 14p. a. Calculaţi rezistenţa adiţională pentru măsurarea unei tensiuni de 10 V. b. Reprezentaţi, pe foia de examen, schema electrică de conectare a voltmetrului cu

rezistenţa adiţională în circuitul de măsurare.

Page 79: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 040 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Traductorul conţine următorul element:

a. element de semnalizare b. element sensibil c. organ de execuţie d. motor de execuţie

2. Voltmetrele sunt caracterizate de parametrul „rezistenta in Ω/V” ce reprezintă: a. rezistenta necesara pentru a extinde domeniul de măsurare cu un volt; b. inversa tensiunii nominale; c. curentul nominal al aparatului când tensiunea măsurata este 1V; d. rezistenta ce se conectează in serie cu voltmetrul căruia i se extinde domeniul

de măsurare. 3. Termistoarele sunt traductoare termorezistive realizate din materiale:

a. conductoare; b. izolatoare; c. semiconductoare; d. magnetice.

4. Elementele de execuţie hidraulice nu pot fi realizate: a. cu membrană; b. cu piston; c. cu distribuitor; d. cu electromagnet.

5. Transformatoarele de măsură se folosesc pentru: a. protecţia la scurtcircuit a generatoarelor; b. extinderea domeniului de măsurare al unor aparate în curent alternativ; c. extinderea domeniului de măsurare al unor aparate în curent continuu; d. reducerea consumului de energie electrică.

I.2. In coloana A sunt precizate părţile componente ale aparatelor electrodinamice, iar in coloana B este trecut rolul funcţional.. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A Părţile componente ale aparatelor

electrodinamice

B Rolul funcţional

1. Bobine fixe si mobila 2. Arcuri spirale 3. Corector de zero 4. Amortizor pneumatic 5. Ac indicator si scară gradată

a. Amortizează mişcarea acului indicator in dreptul poziţiei de echilibru b. Produce cuplul rezistent c. Aduce acul indicator la zero când aparatul este in repaus d. Indica valoarea măsurata e. Produce cuplul activ

Varianta 40 - tehn. mas

Page 80: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns. 10p. a. Transformarea unei informaţii dintr-un sistem de numeraţie în altul se realizează cu circuite speciale numite circuite de intrare. b. Traductorul dintr-un sistem de reglare automată este instalat pe bucla de reacţie negativă. c. La reglarea automată a temperaturii se preferă sistemul de reglare în cascadă.

Varianta 40 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 040 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Indicaţi două modalităţi de extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Aparatele magnetoelectrice (cele care folosesc dispozitive de măsurat

magnetoelectrice) pot fi utilizate numai pentru măsurări în curent …(1)…. b. Motorul de curent continuu poate fi utilizat ca motor de ...(2).... în cadrul elementului

de execuţie al unui sistem de ...(3)... automată.

3. Se consideră transformatorul de curent din figura de mai jos. 20p

a. Indicaţi semnificaţiile notaţiilor: P1 şi P2, S1 şi S2, N1, N2 şi A; b. Specificaţi rolul elementelor notate cu P1 şi P2, S1 şi S2, şi A; c. Calculaţi valoarea intensităţii curentului ce trece prin primarul transformatorului, dacă

raportul de transformare al transformatorului de curent este 1000/5 iar ampermetrul conectat la circuitul secundar al transformatorului de măsurat de curent indică I2 = 3A.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 040 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. În figura de mai jos este reprezentată schema electrică a unui ohmmetru serie care conţine o baterie cu E=1,5 V, un ampermetru cu rA= 5Ω şi IAmax=0,1 A şi un rezistor variabil Rp în limita 0-50 Ω. 16p.

a. Calculaţi valoarea lui Rp când acul indicator al ohmmetrului indică 0Ω. b. După un timp de utilizare tensiunea bateriei scade la 1,45 V, iar rezistenţa creşte de la 0 la 3Ω. Calculaţi noua valoare a lui Rp în acest caz.

2. Un miliampermetru are rezistenţa internă ra= 75 Ω şi scara de 1mA. Pentru a măsura un curent de 1 A trebuie să se folosească o rezistenţă şunt. 14p.

a. Calculaţi rezistenţa şuntului. b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică a circuitului cu ampermetru şi rezistenţa şunt.

Page 81: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 041 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos, scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10 p 1. Scara gradata a aparatelor electrodinamice este liniara pentru:

a. ampermetre de curent continuu; b. voltmetre de curent continuu; c. ampermetre si voltmetre de curent alternativ; d. wattmetre.

2. Datorita sensibilităţii aparatelor feromagnetice acestea pot măsura curenţi începând dela: a. sute de µA; b. câţiva A; c. zeci de mA; d. sute de nA.

3. Abaterea mărimii de ieşire de la valoarea prescrisă prin mărimea de intrare a unui sistem de reglare automată se obţine la ieşirea:

a. regulatorului automat; b. elementului de comparaţie; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

4. Într-un sistem de reglare automată mărimea de comandă acţionează asupra: a. traductorului de reacţie; b. instalaţiei tehnologice; c. regulatorului automat; d. elementului de execuţie.

5. Elementele care transformă mărimea de măsurat direct într-o tensiune electrică, fără a mai fi nevoie de o sursă suplimentară se numesc:

a. transformatoare de tensiune; b. generatoare de tensiune; c. traductoare generatoare; d. voltmetre.

I.2. În coloana A sunt precizate principiile de funcţionare ale traductoarelor, iar în coloana B sunt enumerate tipurile de traductoare. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A Principii de funcţionare

B Tipuri de traductoare

1. Modificarea potenţialelor de electrod la modificarea concentraţiilor acide sau bazice. 2. Variaţia rezistenţei unui rezistor 3. Variaţia atât a lungimii cât şi a secţiunii unui conductor (fir sau filament din material conductor sau semiconductor). 4. Modificarea lungimii δ a întrefierului sub acţiunea mărimii de intrare 5. Variaţia capacităţii unui condensator funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului.

a. Traductor tensometric b. Traductor inductiv c. Traductor capacitiv d. Traductor electrochimic e. Traductor piezoelectric f. Traductor rezistiv

Varianta 41 - tehn. mas

Page 82: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. La montarea ampermetrului în circuit în paralel, prin el va trece un curent de intensitate foarte mică. b. Extinderea domeniului de măsurare la ampermetre se realizează prin conectarea unei rezistenţe în paralel cu instrumentul de măsurat. c. Într-un sistem de reglare automată a temperaturii unui fier electric de călcat resortul de contact se comportă ca un comutator bipoziţional, iar reglarea este bipoziţională.

Varianta 41 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Precizaţi rolul dispozitivului de automatizare dintr-un sistem de reglare automată. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Traductoarele potenţiometrice se realizează sub formă liniară sau ...(1)... b. Elementul de măsurat se plasează pe legătura…(2)…. a unui sistem de reglare

automată. c. Aparatele feromagnetice sunt utilizate de obicei în instalaţii electrice de

curent…(3)….. 3. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor parametric. 20p a. Precizaţi tipul traductorului; b. Precizaţi denumirea elementelor componete marcate cu 1,2,3,4,5. c. Argumentaţi denumirea de traductor parametric.

2

5

3 1

4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 041

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Wattmetrul din figura alăturată este folosit pentru măsurarea puterii într-un circuit de curent continuu, domeniile de măsurare ale bobinelor de curent şi de tensiune fiind 2,5A, respectiv 150V, iar scara gradată are 75 de diviziuni. Se cere:

a. Determinaţi constanta wattmetrului. b. Indicaţi ce putere măsoară wattmetrul dacă acul indicator s-a oprit în dreptul diviziunii 25. c. Reprezentaţi schema de conectare a wattmetrului în circuitul de curent continuu. d. Indicaţi o altă metodă de măsurare a puterii în curent continuu.

14p.

2. Un voltmetru feromagnetic, cu rezistenţa internă de 600Ω şi tensiunea nominală de 150V, are 100diviziuni la capăt de scară. 16p.

a. Determinaţi valoarea maximă pe care o poate măsura voltmetrul dacă i se montează o rezistenţă adiţională de 1800Ω.

b. Precizaţi noua constantă a aparatului c. Calculaţi tensiunea măsurată de aparat pe domeniul extins dacă acul indicator arată

45 diviziuni . d. Numiţi un alt mod prin care se poate extinde domeniul de măsurare al acestui aparat

Page 83: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 042 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:: 10p. 1. Măsurarea rezistenţelor cu puntea Wheatstone se face printr-o metodă:

a. indirectă; b. de citire; c. de comparaţie de zero; d. de substituţie.

2. Termocuplul este: a. un traductor termoelectric; b. o rezistenţă dependentă de temperatură; c. o rezistenţă dependentă de presiune; d. un traductor electrochimic.

3. Extinderea de n ori a domeniului de măsurare al unui voltmetru se face cu o rezistenţă adiţională a cărei valoare faţă de rezistenţa internă a unui voltmetru este:

a. de n ori mai mare; b. de (n-1) ori mai mică; c. de n ori mai mică; d. de (n-1) ori mai mare.

4. Pe calea de reacţie a unui sistem de reglare automată este conectat: a. regulatorul automat; b. traductorul de reacţie; c. elementul de comparaţie; d. elementul de execuţie.

5. Pe ecranul unui aparat de măsurat digital indicaţia este afişată în sistemul de numeraţie: a. binar; b. hexazecimal; c. octal; d. zecimal.

I.2. În coloana A sunt enumerate simbolurile mărimilor unui sistem de reglare automată,conform schemei de mai jos, iar în coloana B sunt precizate semnificaţiile acestor mărimi. Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A

Simbolurile mărimilor unui sistem de reglare automată

B Semnificaţiile simbolurilor

1. ε 2. Xc 3. Xm 4. Xe 5. Xr

a. Mărime de reacţie b. Mărime de ieşire a sistemului c. Semnalul de eroare d. Mărimea de ieşire a regulatorului automat e. Perturbaţiile

Varianta 42 - tehn. mas

Page 84: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

f. Mărimea de la ieşirea elementului de execuţie

I.3. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns.

10p. a. Voltmetrul are rezistenţa proprie mult mai mare decât rezistenţa circuitului în care se conectează. b. Într-un sistem de reglare automată legea de reglare se stabileşte în fucţie de instalaţia tehnologică. c. Amperul este o unitate de măsură derivată în Sistemul Internaţional de Unităţi de măsură.

Varianta 42 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 042 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Indicaţi două modalităţi de extinderea domeniului de măsurare al voltmetrelor. 4 p

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6 p

a. Transformatoarele de curent se utilizează pentru măsurarea curenţilor …(1)…. mai mari de 50 A.

b. În schema de măsurarea puterii electrice în curent alternativ monofazat, prin metoda ampermetrului şi voltmetrului, la montajul …(2)…. ampermetrul este înaintea voltmetrului.

c. Elementul de execuţie se plasează pe legătura…(3)…. a unui sistem de reglare automată.

3. În figura alăturată este prezentat un şubler. 20 p

a. schiţa şublerului b. măsurare cu şublerul

Specificaţi: a. semnificaţiile elementelor notate cu 1, 6, 7, 8 şi 11; b. rolul elementelor notate cu 7, 8 şi 11; c. Stabiliţi valoarea măsurată cu şublerul.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 042

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Pentru măsurarea tensiunii la bornele unei rezistenţe alimentată de la o sursă de curent continuu, se foloseşte un voltmetru magnetoelectric cu următoarele caracteristici: curentul nominal Ia= 100 µA, rezistenţa nominală ra= 1kA, scara gradată are 10 diviziuni. 16p.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare; b. Determinaţi valoarea maximă a tensiunii ce poate fi măsurată cu voltmetrul; c. Precizaţi valoarea tensiunii indicate de voltmetru, dacă în timpul măsurării acul

indicator se opreşte în dreptul diviziunii α=5; d. Calculaţi valoarea rezistenţei adiţionale ce trebuie folosită pentru a putea măsura

tensiuni de 10 ori mai mari, cu acelaşi voltmetru; 2. La măsurarea puterii active, constanta aparatului este 3 W / div iar indicatorul se opreşte în dreptul diviziunii 100. 14p.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema circuitului de măsurare. b. Calculaţi puterea măsurată. c. Dacă numărul maxim de diviziuni este 150, calculaţi puterea nominală.

Page 85: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 043 SUBIECTUL I 30 puncte

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p.

1. Aparatele destinate măsurării lungimilor sunt: a. Ampermetre, voltmetre, micrometre; b. Şublere, compasuri pentru măsurat, micrometre; c. Compasuri de măsurat, transformatoare de măsurat; d. Termometre, micrometre.

2. Scara alăturată ne indică: a. Capacitatea electrică; b. Intensitatea luminoasă; c. Temperatura; d. Intensitatea curentului electric.

3. În figura alăturată este reprezentat simbolul unui: a. termocuplu; b. termistor; c. traductor potenţiometric; d. traductor inductiv.

4. Simbolul alăturat este marcat pe cadranul aparatului: a. feromagnetic; b. magnetoelectric; c. de inducţie; d. electrodinamic.

5. Pentru a extinde domeniul de măsură a voltmetrului se foloseşte: a. Rezistenţa adiţională de valoare mare, care se montează în paralel cu voltmetru; b. Şuntul – o rezistenţă electrică de valoare mică, montată în paralel cu voltmetru; c. Şuntul – o rezistenţă electrică de valoare mică, montată în serie cu voltmetru. d. Rezistenţa adiţională, de valoare mare care se montează în serie cu voltmetru;

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de traductoare, iar în coloana B utilizările lor . Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Traductoare B. Utilizările traductoarelor 1. termoelectrice 2. reostatice 3. electrochimice 4. de inducţie 5. piezoelectrice

a. luxmetre b. măsurararea vibraţiilor şi oscilaţiilor mecanice, a presiunii din cilindrul motoarelor cu explozie c. măsurarea vitezei, a debitelor fluidelor, măsurarea parametrilor oscilaţiilor mecanice d. măsurarea temperaturii cuptoarelor şi a mediilor gazoase, lichide sau pulverulente e. pH-metre f. măsurarea deplasărilor liniare sau unghiulare

Varianta 43 - tehn. mas

Page 86: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F), realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A), justificaţi acest răspuns. 10p.

a. Pentru a obţine o precizie cât mai bună, metoda ampermetrului şi voltmetrului varianta amonte se foloseşte numai pentru măsurarea rezistenţelor mari.

b. În general, elementul de execuţie este format din amplificator, element de reacţie secundară şi element de comparare secundară.

c. La transformatorul de curent, secundarul trebuie închis cu un ampermetru de 1A sau 5A.

Varianta 43 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 043 SUBIECTULII 30 puncte 1. Definiţi sistemul de reglare automată. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen cifrele de la 1 la 3, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare. 6 p a. Transformatoarele de tensiune se utilizează pentru măsurarea tensiunilor......(1)........mai mari de 100V, până la 400kV.

b. Condiţia de echilibru a punţii este îndeplinită când ........(2)........ aparatului de măsurat montat în ...........(3)......... este zero.

3. Se consideră traductorul din figura alăturată. 20p a. Specificaţi tipul de traductor. b. Indicaţi denumirea elementelor notate cu 1, 2, 3 şi 4. c. Indicaţi mărimile care variază. d. Explicaţi modul de funcţionare al acestui traductor.

2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 043 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. O baterie de curent continuu, cu tensiunea electromotoare E=12 V şi rezistenţă interioară neglijabilă, alimentează un circuit format din rezistorul R1 legat în serie cu două rezistoare având rezistenţele R2=2 Ω , R3=6 Ω , montate în paralel, ca în figura de mai jos. 16p.

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema, adăugând ampermetre pentru a determina curenţii prin R1, R2, R3 şi voltmetre pentru determinarea tensiunii la bornele lui R1, R2, R3 .

b. Determinaţi valoarea rezistenţei R1 când prin circuit trece curentul total I=2 A.

2. Se consideră un wattmetru ale cărui comutatoare sunt pe poziţiile: 300 V şi 2,5 A, iar numărul maxim de diviziuni al scării gradate este 75. Se măsoară puterea consumată de un rezistor alimentat la 220 V, prin care trece un curent cu intensitatea de 2,4 A.

a. Calculaţi puterea electrică a consumatorului introdus. b. Determinaţi câte diviziuni indică wattmetrul cu comutatoarele pe poziţia indicată mai sus. c. Desenaţi montajul folosit pentru măsurarea puterii electrice. 14p.

Page 87: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 044 SUBIECTUL I 30 puncte

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p.

1. Unitatea de măsură destinată lungimilor este: a. amper; b. volt; c. metru; d. watt.

2. Scara alăturată ne indică: a. Intensitatea curentului; b. Tensiunea; c. Aria; d. Puterea electrică .

3. Simbolul alăturat reprezintă: a. termocuplu; b. termistor; c. traductor potenţiometric; d. traductor inductiv.

4. Acţionarea electrică a organelor de execuţie se realizează cu: a. motoare de execuţie pneumatice; b. motoare hidraulice cu piston: cu mişcare liniară şi cu mişcare de rotaţie; c. un distribuitor; d. electromagneţi sau cu motoare electrice.

5. Puterea reactivă reprezintă: a. puterea consumată de rezistoare în circuite de c.a. şi se măsoară în (var); b. puterea consumată de rezistoare în circuite de c.c. şi se măsoară în (var); c. puterea înmagazinată în bobine şi condensatoare în circuite de c.a. şi se măsoară în

(var); d. puterea consumată de rezistoare în circuite de c.a. şi se măsoară în (watti).

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de dispozitive de măsurat analogice, iar în coloana B principiile de funcţionare pe care se bazează. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Aparate analogice B. Principii de funcţionare 1. magnetoelectric 2. electrodinamic 3. ferodinamice 4. de inducţie 5. feromagnetic

a. acţiunea câmpului magnetic al unei o bobine fixe parcursă de curentul de măsurat şi una sau mai multe plăcuţe din material ferromagnetic. b. interacţiunea dintre câmpul magnetic al unui magnet permanent şi o bobină mobilă parcursă de curentul de măsurat. c. cuplul activ este creat de interacţiunea dintre fluxurile magnetice produse de una sau mai multe bobine fixe şi curenţii induşi de aceste fluxuri în piesele echipajului mobil d. acţiunea forţelor ce se exercită între bobine fixe şi bobine mobile parcurse de curenţi.

Varianta 44 - tehn. mas

Page 88: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

e. acţiunea forţelor ce se exercită între bobine fixe şi bobine mobile cu miezuri feromagnetice, parcurse de curenţi. f. acţiunea forţelor electrostatice ce se exercită între piese metalice fixe şi mobile între care există o difereţă de potenţial electric.

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F), realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A), justificaţi acest răspuns. 10p.

a. Pentru a obţine o precizie cât mai bună, metoda ampermetrului şi voltmetrului varianta aval se foloseşte numai pentru măsurarea rezistenţelor mici.

b. Regulatoarele automate cu acţiune discretă sunt cele la care semnalul de eroare şi semnalul de comandă pentru traductor variază continuu în timp.

c. Dispozitivele de afişare cu cristale lichide necesită tensiuni mici şi au un consum de energie foarte mic.

Varianta 44 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 044 SUBIECTULII 30 puncte 1. Precizaţi diferenţa dintre traductoarele parametrice şi traductoarele generatoare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen cifrele de la 1 la 3, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare. 6 p

a. Orice .......(1)..........va conţine următoarele elemente componente: amplificatorul (A), elementul de reacţie secundară (ERS) şi elementul de comparare secundară (ECS).

b. Metoda digitală permite afişarea rezultatelor sub formă .....(2)...... c. Elementele de execuţie ...(3)....folosesc ca sursă de energie aerul comprimat.

3. Se consideră aparatul reprezentat simbolic în figura alăturată: 20p a. Identificaţi aparatul din figură; b. Indicaţi rolul aparatului. c. Precizaţi semnificaţia bornelor notate cu

1,2,3,4 şi indicaţi modul de notare . d. Reprezentaţi pe foaia de examen schema

de conectare în circuit a acestui aparat.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 044 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Se consideră un miliampermetru cu rezistenţa internă de RA=5Ω, care indică deviaţia maximă când este parcurs de un curent de intensitate IA=10mA. 14p. a. Calculaţi valoarea rezistenţei şuntului pentru a-l transforma într-un ampermetru care să indice un curent de intensitate maximă I=10A. b. Desenaţi montajul şi calculaţi rezistenţa totală a circuitului format din ampermetru cu şunt. 2. Un transformator de măsură de tensiune are în înfăşurarea primară 4000 de spire şi în cea secundară 40 de spire.

a. Calculaţi raportul de transformare al transformatorului de tensiune; b. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de montaj a transformatorului de tensiune

şi notaţi bornele lui; c. Ştiind că voltmetrul din secundar indică 75V, determinaţi valoarea tensiunii măsurate; d. Explicaţi din ce cauză regimul de funcţionare al transformatorului de tensiune este

asemănător regimului de mers în gol al transformatoarelor de forţă. 16p.

Page 89: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 045 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p

1. Unitatea de măsură destinată curenţilor este: a. amper; b. volt; c. metru; d. watt.

2. Scara alăturată ne indică: a. Puterea electrică; b. Curentul electric; c. Tensiunea electrică; d. Rezistenţa electrică.

3. Simbolul alăturat reprezintă:

a. termocuplu; b. termistor; c. traductor potenţiometric; d. traductor inductiv.

4. Sensibilitatea aparatelor de măsură este dată de:

a. pragurile superioare ale mărimii de intrare şi de ieşire şi pragurile inferioare ale mărimii de intrare şi de ieşire;

b. raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi a mărimii de intrare; c. variaţia mărimii de ieşire; d. variaţia mărimii de intrare.

5. Releul are rolul: a. de a produce o variaţie în salt a mărimii de intrare când mărimea de ieşire depăşeşte o valoare prescrisă b. de a egala mărimea de ieşire cu cea de intrare c. de a produce o variaţie în salt a mărimii de ieşire când mărimea de intrare depăşeşte o valoare prescrisă d. de a compara mărimea de ieşire cu cea de intrare

I.2. În coloana A sunt enumerate metode de măsurare, iar în coloana B semnificaţia metodei. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Metode de măsurare

B. Semnificaţia metodei

1. metoda citirii directe 2. metoda de zero 3. metoda substituţiei 4. metoda indirectă

a. se măsoară alte mărimi, iar valoarea mărimii de măsurat se obţine prin calcul b. se înlocuieşte mărimea de măsurat cu o mărime cunoscută şi variabilă, care se modifică până când indicaţiile aparatelor de măsurat vor fi aceleaşi ca şi în cazul în care în circuit se afla mărimea de măsurat. c. se foloseşte în cazul aparatelor care au scara gradată direct în unităţi ale mărimii de măsurat

Varianta 45 - tehn. mas

Page 90: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. metoda diferenţială

d. aparatul de măsurat măsoară diferenţa dintre mărimea de măsurat şi o mărime de aceeaşi natură, dar cunoscută cuo anumită precizie e. se bazează pe acţiunea simultană, dar de sens contrar, a mărimii de comparaţie şi a mărimii de măsurat asupra unui aparat detector de nul. f. se foloseşte în cazul aparatelor care au scara gradată în alte unităţi de măsură.

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F), realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A), justificaţi acest răspuns. 10p.

a. Regulatorul automat (RA) are rolul de a efectua anumite operaţii asupra mărimii ε primită la intrare, respectiv are rolul de a prelucra această mărime după o anumită lege, numită lege de reglare, rezultatul fiind mărimea Xc aplicată ca mărime de comandă elementului de execuţie.

b. Aparatele feromagnetice funcţionează ca ampermetre, voltmetre şi wattmetre atât în curent continuu cât şi în curent alternativ.

c. Regulatoarele pentru procese rapide se folosesc atunci când constantele de timp ale instalaţiei sunt mari.

Varianta 45 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 045 SUBIECTULII 30 puncte 1. Clasificaţi regulatoarele după viteza de răspuns. . 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen cifrele de la 1 la 3, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare. 6p a. Traductoarele .....(1)..... transformă o mărime neelectrică într-o tensiune electromotoare. b. Elementul de execuţie poate acţiona asupra modificării de energie în două

moduri:....(2)......, dacă mărimea de ieşire poate lua orice valoare cuprinsă între două valori limită;......(3)....., dacă mărimea de ieşire poate fi modificată numai pentru două valori limită.

3. Se consideră aparatul din figura alăturată: 20 p

a. Identificaţi aparatul din figură; b. Indicaţi rolul aparatului. c. Precizaţi semnificaţia bornelor

notate cu 1,2,3,4 indicând modul de notare .

d. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de conectare în circuit a acestui aparat.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 045 SUBIECTUL III ( 30 puncte ) 1. Un voltmetru având rezistenţa de 1.000Ω are scala gradată cu 60 de diviziuni şi intervalul de măsurare 0-6V. La acest aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29.000Ω. La măsurarea unei tensiuni cu ajutorul voltmetrului cu rezistenţă adiţională, acul indicator s-a oprit la diviziunea 40.

a. Desenaţi circuitul format din rezistenţa adiţională şi voltmetru. b. Ce tensiune indică voltmetrul? 14p.

2. Se consideră un wattmetru ale cărui comutatoare sunt pe poziţiile: 300V şi 2,5A, iar numărul maxim de diviziuni al scării gradate este 75. Dacă se introduce un rezistor alimentat la 220 V, cu intensitatea curentului de 2,4 A, să se calculeze :

a. Puterea electrică a consumatorului introdus. b. Câte diviziuni indică wattmetrul cu comutatoarele pe poziţia indicată mai sus. c. Desenaţi montajul folosit pentru măsurarea puterii electrice. 16p.

Page 91: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 046 SUBIECTUL I 30 puncte

I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p.

1. Unitatea de măsură destinată tensiunilor electrice este: a. amper; b. volt; c. metru; d. watt.

2. Scara alăturată ne indică: a. Puterea de 17 W; b. Puterea de 17 mW; c. Puterea de 17 kW; d. Puterea de 18 kW.

3. Simbolul alăturat reprezintă:

a. termocuplu; b. termistor; c. traductor potenţiometric; d. traductor inductiv.

4. Condiţia de echilibru pentru o punte Wheatstone, cu R1 şi R3 în braţe opuse, este:

a. xR

R

R

R 3

2

1 = ;

b. xR

R

R

R 2

3

1 = ;

c. xRRRR ⋅=⋅ 321 ;

d. xRRRR ⋅=⋅ 231 .

5. Pentru a extinde domeniul de măsură a ampermetrului se foloseşte: a. Rezistenţa adiţională de valoare mare, care se montează în paralel cu ampermetru;

b. Şuntul – o rezistenţă electrică de valoare mică, montată în paralel cu ampermetru; c. Rezistenţa adiţională, de valoare mare care se montează în serie cu ampermetru; d. Şuntul – o rezistenţă electrică de valoare mică, montată în serie cu ampermetru.

I.2. În coloana A sunt enumeraţi termeni specifici domeniului automatizărilor, iar în coloana B definiţiile lor. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Termeni specifici

automatizărilor B. Definiţia lor

1. proces 2. semnal 3. sistem automat 4. eroare

a. mărime fizică utilizată pentru transmiterea unei informaţii b. diferenţa dintre rezultatul unei măsurări şi valoarea mărimii măsurate c. caracteristică a aparatului de măsură în funcţie de care se alege aparatul şi se evaluează calitatea măsurării d. ansamblul transformărilor, caracterizat prin una sau mai multe

Varianta 46 - tehn. mas

Page 92: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. traductor

mărimi măsurabile, pentru care se realizează o automatizare. e. ansamblul cuprinzând procesul şi dispozitivul de automatizare. f. partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează asupra instalaţiei tehnologice.

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F), realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A), justificaţi acest răspuns. 10p.

a. Traductoarele capacitive au la bază variaţia rezistenţei de pierderi a unui condensator.

b. Sistemele automate de măsurare şi regulatoarele sunt specializate - în sensul că valorile mărimii de măsurat se obţin într-un domeniu de variaţie ales arbitrar, sau sunt unificate - în sensul că domeniul de variaţie al semnalului din canalul de transmitere este standardizat (semnale unificate).

c. Reglarea indicaţiei corespunzătoare valorii zero a ohmmetrelor serie se face cu ajutorul corectorului de zero al aparatului magnetoelectric.

Varianta 46 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 046 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Precizaţi semnificaţia cuvântului reglare ca termen specific utilizat în domeniul automatizărilor. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, cifrele de la 1 la 3, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare: 6 p a. Instalaţia tehnologică este, în cazul general, un sistem supus unor acţiuni externe numite ….(1)…….şi acţiunii comenzii generate de regulator automat a cărui mărime de ieşire este astfel reglată conform unui………(2)……... b. Regulatoarele cu acţiune discretă prelucrează date …..(3)……... 3. În figura alăturată se prezintă un sistem de reglare automată: 20p

1

2 3 4 _

+ a. precizaţi mărimea reglată şi identificaţi părţile componente notate cu 1, 2, 3, 4.

b. explicaţi funcţionarea sistemului identificând pe rând mărimile ce se reglează.

c. Identificaţi traductorul şi elementul de execuţie al sistemului de reglare automată din figură.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 046 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Unui ampermetru magnetoelectric cu Ia=20mA i se extinde domeniul de măsurare la 0,8A cu ajutorul unei rezistenţe şunt Rş= 4Ω 16p.

a. Determinaţi valoarea rezistenţei proprii a ampermetrului înainte de extinderea domeniului de măsurare

b. Determinaţi valoarea rezistenţei ampermetrului după extinderea domeniului de măsurare.

c. Reprezentaţi schema electrică a ampermetrului cu şunt. d. Determinaţi constanta aparatului cu şunt, ştiind că numărul maxim de diviziuni al

aparatului este 100. 2. Un voltmetru feromagnetic, cu rezistenţa internă de 600Ω şi tensiunea nominală de 50V, are 100 diviziuni la capăt de scară. 14p.

a. Determinaţi valoarea maximă pe care o poate măsura voltmetrul dacă i se montează o rezistenţă adiţională de 2,4kΩ.

b. Precizaţi noua constantă a aparatului c. Calculaţi tensiunea măsurată de aparat pe domeniul extins dacă acul indicator arată

60 diviziuni .

Page 93: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 047 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p

1. Unitatea de măsură destinată energiei electrice este: a. amper; b. volt; c. joule; d. watt.

2. Scara alăturată ne indică: a. Curentul de 12 A; b. Curentul de 10 mA; c. Curentul de 13 mA; d. Curentul de 12 mA;

3. Traductoarele parametrice sunt cele la care:

a. mărimea de ieşire este rezistenţa, inductanţa sau capacitatea şi nu necesită o sursă de energie auxiliară;

b. mărimea de ieşire este o tensiune electromotoare şi nu necesită o sursă de energie auxiliară;

c. mărimea de ieşire este rezistenţa, inductanţa sau capacitatea şi care necesită o sursă de energie auxiliară;

d. mărimea de ieşire este de natură neelectrică. 4. Micrometru:

a. este un mijloc de măsurat unghiuri, care conţine un vernier liniar suprapus peste o riglă gradată;

b. este un mijloc de măsurat unghiuri, care conţine un vernier circular suprapus peste o riglă gradată;

c. este un mijloc de măsurat lungimi, care conţine un vernier liniar suprapus peste o riglă gradată;

d. este un mijloc de măsurat lungimi, care conţine un vernier circular suprapus peste o riglă gradată.

5. Scara gradată a ohmmetrului serie este: a. directă şi uniformă; b. inversă şi neuniformă; c. directă şi neuniformă; d. inversă si uniformă.

I.2. În coloana A sunt enumerate criterii de clasificare ale sistemelor de reglare automată, iar în coloana B tipuri de sisteme reglare automată. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Criterii de clasificare B. Sisteme de reglare automată 1. După viteza de răspuns a instalaţiei tehnologice 2. După aspectul variaţiei în timp a mărimii de intrare 3. După agentul purtător de semnal 4.După dependenţele – în regim

a. sisteme de stabilizare automată, sisteme de reglare automată cu program, sisteme de reglare automată de urmărire.

b. sisteme electronice, pneumatice, hidraulice şi mixte.

c. sisteme cu o buclă principală şi sisteme cu

Varianta 47 - tehn. mas

Page 94: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

staţionar – dintre mărimile de ieşire şi de intrare ale elementelor componente 5. După numărul de bucle principale (de reacţie)

mai multe bucle principale. d. SRA continue şi SRA discrete (discontinue). e. SRA liniare şi SRA neliniare. f. SRA pentru procese rapide şi pentru

procese lente.

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F., dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F), realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A), justificaţi acest răspuns. 10p.

a. Un traductor de temperatură se realizează pornind de la proprietăţile materialelor conductoare de a-şi modifica capacitatea.

b. Rezistenţa proprie a ampermetrului nu influenţează precizia măsurătorilor. c. La un traductor, mărimea de intrare Xi şi cea de ieşire Xe sunt de natură diferită,

însă sunt legate între ele prin relaţia generală de dependenţă: )( ie XfX = .

Varianta 47 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 047 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Definiţi termocuplul ca traductor şi precizaţi utilizarea acestuia. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen cifrele de la 1 la 3, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare. 6 p a. Elementele de execuţie electrice cuprind două categorii de bază:...(1)... şi ...(2)... b. Elementul de comparaţie are rolul de a compara permanent mărimea de reacţie de la ieşirea traductorului cu o mărime de acelaşi fel cu valoare……(3)……., rezultatul comparaţiei fiind semnalul de eroare ε. 3. La măsurarea lungimilor cu şublerul fracţiunile de milimetru se determină cu ajutorul vernierului. a) Definiţi vernierul. b) Precizaţi cu care dintre componentele şublerului este solidar vernierul. c) Precizaţi regula măsurării cu şublerul şi relaţia matematică asociată acesteia, explicând semnificaţia notaţiilor efectuate. d) Indicaţi cum poate fi micşorată eroare de citire la măsurarea cu şublerul. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 047 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Se consideră un rezistor R, a cărui rezistenţă se măsoară prin metoda ampermetrului şi voltmetrului,varianta aval. Se cunosc indicaţia miliampermetrului de 110mA, indicaţia voltmetrului de 30V şi rezistenţa internă: RV = 3 kΩ.

a. Desenaţi schema electrică a circuitului şi indicaţi prin săgeţi sensurile curenţilor şi tensiunilor din circuit.

b. Determinaţi valoarea rezistenţei lui R. 14p. 2. Un wattmetru este legat la reţea prin intermediul secundarelor a două transformatoare de măsură: bobina de curent printr-un transformator de curent cu kI=1000/5, iar bobina de tensiune printr-un transformator de tensiune cu kU=60000/100. Constanta wattmetrului este 5 W/div, iar acul indicator se află la diviziunea 90.

a. Calculaţi valoarea puterii electrice din circuitul secundar. b. Determinaţi intensitatea curentului în circuitul primar, ştiind că în secundarul

transformatorului de curent, aceasta are valoarea de 5A. c. Determinaţi tensiunea electrică în secundarul transformatorului de tensiune,

ştiind că în primarul transformatorului de tensiune, aceasta are valoarea de 90V. d. Calculaţi valoarea puterii electrice din circuitul primar. 16p.

Page 95: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 048 SUBIECTUL I 30 puncte

1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect : 10p.

1. La aparatele analogice, cuplul rezistent este produs de: a. amortizor; b. arcul spiral; c. corectorul de zero; d. scara gradată.

2. Rezistenţa R montată în serie cu galvanometrul la puntea Wheatstone, are ca efect: a. scăderea sensibilităţii; b. extinderea domeniului de măsurare; c. creşterea sensibilităţii aparatului; d. micşorarea domeniului de măsură.

3. Decodorul aparatelor digitale are rolul de a : a. transforma o informaţie dintr-un sistem de numeraţie în altul; b. transforma mărimile de măsurat analogice în mărimi digitale; c. prelucra mărimea de măsurat pentru a obţine o mărime convenabilă la intrarea

convertorului; d. numără impulsurile în sistem de numeraţie binar sau binar zecimal.

4. Pentru regulatorul de tip PI – proporţional integrator : a. Mărimea de comandă poate lua trei valori distincte; b. La momentul t=t0, valoarea semnalului de comandă este zero, indiferent de valoarea

semnalului de intrare; c. Mărimea de comandă se obţine prin însumarea componentei proporţionale cu

componenta integrală; d. Mărimea de comandă se obţine prin însumarea componentei proporţionale cu

componenta derivativă. 5. După agentul purtător de semnal regulatoarele automate sunt:

a. electronice, electromagnetice, hidraulice, pneumatice; b. unificate, specializate; c. rapide, lente; d. directe, indirecte.

2. În coloana A sunt enumerate elementele unui circuit, iar în coloana B, modurile de conectare . Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Elemente de circuit B. Moduri de conectare 1. secundarul transformatorului de curent 2. rezistenţa adiţională 3. bobina de tensiune a wattmetrului 4. primarul transformatorului de curent 5. şuntul

a. în paralel cu ampermetrul b. în serie cu ampermetrul sau când acesta lipseşte se leagă în scurtcircuit c. în paralel cu consumatorul d. în serie cu voltmetrul e. în serie cu consumatorul f. în paralel cu voltmetrul

Varianta 48 - tehn. mas

Page 96: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enunţurile a şi b, în cazul unui răspuns fals (F) realizaţi modificarea astfel încât să obţineţi un enunţ corect, iar în cazul unui răspuns adevarat (A) justificaţi acest răspuns. 10p.

a. Un termocuplu se compune din termoelectrozi din metale sau aliaje diferite, separaţi la capete.

b. Condiţia de echilibru a punţii este îndeplinită când curentul prin aparatul indicator de nul montat în diagonala punţii este diferit de zero.

c. Elementele de execuţie pneumatice pot fi : cu membrană şi cu piston.

Varianta 48 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Definiţi puntea Wheatstone. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, cifrele de la 1 la 3, iar în dreptul fiecăreia treceţi noţiunea corectă care completează spaţiile libere corespunzătoare. 6 p a.Termistorul este confecţionat din material semiconductor a cărui rezistenţă electrică ....…1…... la creşterea temperaturii. b. În funcţie de tipul mărimilor fizice de la intrarea şi ieşirea regulatoarelor automate , se deosebesc RA electronice, ......2....., hidraulice. c. Elementul de execuţie este alcătuit din ........3......şi organ de execuţie 3. In figura de mai jos sunt reprezentate două variante ale aceluiaşi tip de traductor inductiv.

a.

a. Indicaţi tipul traductorului inductiv ale cărui variante sunt reprezentate în figură;

b. Precizaţi denumirea traductoarelor reprezentate în figurile a. şi b.;

c. Indicaţi denumirea elementelor notate cu 1,2,3,4,5,x;

d. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor

e.Indicaţi condiţiile de utilizare a traductoarelor reprezentate în figurile a. şi b. 20p.

4

5 b.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 048 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un voltmetru, având rezistenţa de 1.000 Ω, are scala gradată cu 60 de diviziuni şi

domeniul de măsurare de 6V. La acest aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29.000 Ω. La conectarea în circuit a voltmetrului cu rezistenţă adiţională, acul indicator

s-a oprit la diviziunea 40. 16p. a. Desenaţi circuitul format din rezistenţa adiţională şi voltmetru. b. Determinaţi domeniul de măsurare al voltmetrului cu rezistenţa adiţională. c. Precizaţi tensiunea indicată de voltmetrul cu rezistanţa adiţională.

2. Figura de mai jos reprezintă schema electrică a unei punţi de măsurat. .

a. Precizaţi denumirea punţii şi mărimea fizică ce se măsoară cu ajutorul ei; b. Scrieţi condiţia de echilibru a punţii; c. Explicaţi modul de măsurare cu această punte; d. Calculaţi Rx în cazul în care condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,8 kΩ,

R2=400 Ω, R3=1,5 kΩ. 14p.

A

B

C D G

R1 RX

R3 R2

E

K1

K2

Ra

Page 97: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 049 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Sistemul automat reprezintă reuniunea a două subsisteme:

a. instalaţia tehnologică şi dispozitivul de automatizare; b. traductorul şi dispozitivul de automatizare c. dispozitivul de automatizare şi regulatorul; d. regulatorul şi traductorul.

2. Imaginea alăturată reprezintă un: a. şubler de exterior, interior şi adâncime cu cadran b. şubler pentru adâncime cu afişaj digital; c. şubler de trasaj. d. şubler de exterior, interior şi adâncime cu afişaj numeric

3. Pentru a măsura un curent cu intensitatea de 10 ori mai mare decât cea nominală un ampermetru magnetoelectric cu rezistenţa internă rA este prevăzut cu un şunt rS cu valoarea:

a. rS = 10rA ; b. rS = rA /10 ; c. rS = 9rA ; d. rS = rA /9 ;

4. Pentru a extinde de n ori limita de măsurare a unui ampermetru este necesar un şunt cu rezistenţa de:

a. n – 1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului (ampermetrului); b. n + 1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului (ampermetrului); c. n ori mai mare decât rezistenţa aparatului (ampermetrului); d. n + 1 ori mai mică decât rezistenţa circuitului.

5. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 75 V şi curentul nominal suportat de aparat este 500 mA, precizaţi care este constanta wattmetrului:

a. 0,5 W/div; b. 500 W/div; c. 50 W/div; d. 5 W/div.

I.2. În coloana A sunt enumerate aparate de măsurat electrice iar în coloana B, proprietăţi ale aceste aparate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B

1. Voltmetru feromagnetic a. Precizie foarte bună atât în curent continuu cât şi în curent alternativ, scară liniară

2. Ampermetru magnetoelectric b. Precizie foarte bună atât în curent continuu cât

şi în curent alternativ, scară neliniară 3. Voltmetru electrodinamic c. Măsoară rezistenţe de valori mici

4. Ampermetru feromagnetic 5. Ohmetru derivaţie

d. Precizie scăzută, pentru extinderea domeniului de măsurare se folosesc rezistenţe adiţionale

e. Sensibil la suprasarcină, se foloseşte numai în curent continuu

f. Precizie scăzută, pot măsura intensităţi mari

Varianta 49 - tehn. mas

Page 98: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Robinetele, vanele fluture sau vanele clapetă sunt organe de execuţie neelectrice. b. Mărimea este o proprietate a fenomenelor, obiectelor sau sistemelor care nu poate fi deosebită calitativ şi determinată cantitativ. c. În curent continuu energia electrică, ca şi puterea electrică, poate fi activă sau reactivă.

Varianta 49 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 049

SUBIECTUL II 30 puncte 1. Enumeraţi două elemente componente ale regulatoarelor automate 4p 2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p

a. Într-un sistem de automatizare în circuit închis există atât calea directă prin care informaţia se transmite de la DA (dispozitivul de automatizare) la IT (instalaţia automată), cât şi calea .......(1)....., prin care informaţia se transmite de la IT la DA.

b. Mărimea care este supusă reglării într-o …..(2)…... este cunoscută sub denumirea de mărime reglată.

c. La aparatele electrodinamice sau ferodinamice bobina fixă (bobina de curent) se montează în serie cu consumatorul, iar bobina mobilă (bobina de.........(3)........) se montează în paralel cu consumatorul.

3. Pentru mijlocul de măsurare din figura de mai jos: 20p

a. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare. b. Indicaţi mărimea fizică măsurată cu acest aparat. c. Specificaţi rolul elementelor 4 (dispozitiv de blocare) şi 8 (dispozitiv de limitare). d. Identificaţi elementele componente, ale aparatului, numerotate cu cifrele 1 – 2 – 5 – 6 şi 7.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 049 SUBIECTUL III ( 30 puncte ) 1. Voltmetrul din figura următoare necesită extinderea domeniului de măsurare la 300 V.

a. identificaţi elementele şi

caracteristicile inscripţionate pe cadranul aparatului cu cifrele

1 – 2 – 3 – 4 – 5 şi 6; b. constanta aparatului înainte şi

după extinderea domeniului de măsurare;

c. valoarea rezistenţei adiţionale pentru a se extinde domeniul de măsurare la 300 V;

d. valoarea tensiunii indicată de acul indicator, după extinderea domeniului de măsurare

16p. 2. Cu ajutorul punţii Wheatstone RWh1.1. s-a măsurat rezistenţa unui conductor electric. La echilibru s-au obţinut valorile rezistenţelor punţii: R1 = 20 Ω; R2 = 10 Ω şi R3 = 1,793 KΩ.

a. să se reprezinte schema electrică a punţii Wheatstone

b. ecuaţia de echilibru; c. să se calculeze rezistenţa

electrică RX a conductorului. 14p.

Page 99: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 050 SUBIECTUL I 30 puncte 1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Mărimea care se aplică la intrarea regulatorului automat, ce face parte dintr-un

sistem de reglare automată, se numeşte: a. mărime de reacţie; b. mărime de reglare; c. eroare(abatere); d. mărime perturbatoare.

2. Imaginea alăturată reprezintă un: a. şubler de exterior, interior şi adâncime cu cadran; b. şubler de exterior, interior şi adâncime cu afişaj numeric; c. şubler pentru adâncime cu afişaj digital; d. şubler de trasaj.

3. Şublerul de mai jos, care are vernierul cu diviziune 1/20 mm, indică valoarea: a. 32,14 mm; b. 32,70 mm; c. 32,46 mm; d. 32,15 mm.

4. Înfăşurarea primară a unui transformator de curent se montează în circuitul unde se efectuează măsurarea:

a. în paralel cu sarcina (consumatorul) b. între fază şi nul c. în serie cu sarcina (consumatorul) d. mixt

5. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 7,5 V şi curentul nominal suportat de aparat este 500 mA, precizaţi care este constanta wattmetrului:

a. 0,5 W/div; b. 500 mW/div; c. 50 mW/div; d. 5 W/div.

Varianta 50 - tehn. mas

Page 100: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A sunt indicate diferite componente ale unor sisteme de automatizare şi mijloace măsurare, iar în coloana B, rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1–5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a–f) din coloana B. 10p.

A. Elemente de automatizare /

mijloace de măsurare B. Rol

1. regulator automat 2. traductor 3. micrometru 4. contor de inducţie 5. ohmmetru

a. generarea mărimii de referinţă b. măsurarea energiei active c. generarea mărimii de comandă d. măsurarea rezistenţelor e. generarea mărimii de reacţie f. măsurarea grosimii unei piese

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Bobina de tensiune a unui wattmetru electrodinamic se montează în circuit în serie cu consumatorul. b. Elementul de execuţie acţionează asupra instalaţiei tehnologice la o comandă dată de regulatorul automat; c. Metoda de măsurare directă este metoda prin care valoarea măsurandului este obţinută prin măsurări succesive utilizând limbajul matematic.

Varianta 50 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 050

SUBIECTUL II 30 puncte 1. Precizaţi componentele unui element de execuţie 4p 2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p a. În cadrul procesului de reglare, variaţia mărimii de ieşire este controlată prin măsurare cu

……1….şi corectată în caz de necesitate. b. Mărimea este o proprietate a fenomenelor, obiectelor sau sistemelor care poate fi deosebită

.....2........şi determinată cantitativ. c. Puterea aparentă a unui consumator reprezintă produsul dintre valorile efective ale .......3.....şi

intensităţii curentului. 3. Pentru mijloacele de măsurare din figurile de mai jos: 20p

a. Precizaţi denumirea mijlocului de măsurare. b. Indicaţi mărimea fizică măsurată cu acest aparat. c. Specificaţi rolul elementelor 6 (şurub de blocare) şi 9 (piuliţa dispozitivului de avans). d. Identificaţi elementele componente ale mijlocului de măsurare numerotate cu cifrele 3 – 5 – 7 – 8 şi 11.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 050 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Voltmetrul din figura următoare are domeniul de măsurare de 15 V şi necesită extinderea domeniului de măsurare la 300 V.

a. Indicaţi cel puţin trei caracteristici inscripţionate pe aparat;

b. Calculaţi constanta aparatului după extinderea domeniului de măsurare;

c. Determinaţi valoarea rezistenţei adiţionale pentru a se extinde domeniul de măsurare la 300 V;

d. Stabiliţi valoarea tensiunii indicată de acul indicator, după extinderea domeniului de măsurare. 16 p

2. Rezistenţa RX se măsoară cu ajutorul punţii din figura alăturată

a. Denumiţi puntea utilizată la măsurare; b. Precizaţi ce rol are rezistenţa Ra, montată în serie cu

galvanometrul (instrument de nul); c. Deduceţi condiţia de echilibru a punţii; d. Calculaţi valoarea rezistenţei RX dacă la echilibru s-au

obţinut următoarele valori: R1 = 200Ω, R2 = 400Ω şi R3 = 60 Ω. 14 p

Page 101: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 051 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Rolul elementului de execuţie este: a. de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice la o comandă dată de regulatorul automat; b. de a modifica valoarea mărimii de referinţă; c. de a compara mărimea de ieşire cu valoarea prescrisă d. de a transforma o mărime de natură neelectrică într-o mărime de natură electrică.

2. Extinderea domeniilor de măsurare a voltmetrelor de c.c. se realizează cu: a. şunturi; b. rezistenţe adiţionale; c. divizoare de tensiune; d. amplificatoare.

3. Schema electrică destinată măsurării intensităţii curentului electric prin rezistorul R este:

4. Ampermetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară:

a. intensitatea curentului electric; b. tensiunea electrică; c. rezistenţa electrică; d. puterea activă.

5. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 15 V şi curentul nominal suportat de aparat este 500 mA, precizaţi care este constanta wattmetrului:

a. 0,01 W/div; b. 100 mW/div; c. 10 mW/div; d. 1 W/div.

I.2. În coloana A sunt prezentate schemele de principiu ale unor traductoare, iar în coloana B denumirile acestora. Scrieţi pe foaie asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B

1

a Traductor rezistiv potenţiometric liniar

a. b. c. d.

Varianta 51 - tehn. mas

Page 102: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2

b Traductor capacitiv

3

c Traductor inductiv de tip

transformator cu modificarea întrefierului

4

d Traductor inductiv de deplasare cu miez mobil

5

e Traductor generator (termocuplu)

f Traductor potenţiometric circular I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Elementul sensibil(senzorul) este o componentă a traductorului; b. Metodele de măsurare indirecte sunt acele metode în care valoarea mărimii se obţine direct, fără a se apela la calcule suplimentare. c. Pentru a măsura cu un ampermetru acesta se montează în paralel cu consumatorul.

Varianta 51 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 051

SUBIECTULII 30 puncte 1. Specificaţi dispozitivele utilizate pentru extinderea domeniului de măsură a voltmetrelor. 4p 2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p a. După modul de variaţie a mărimilor din sisteme, sistemele automate pot fi ……..(1)…... şi discrete. b. În funcţionarea unui termocuplu variaţia de .....(2).... a mediului de măsurat este transformată

într-o variaţie de tensiune termoelectromotoare. c. Motorul de execuţie reprezintă o parte constructivă a …(3)… de execuţie 3. În figura de mai jos este prezentat un micrometru. Se cer: 20p

a. denumiţi tipul micrometrului; b. identificaţi elementele numerotate cu cifrele 1, 2, 3, 4 şi 5; c. precizaţi ce rol au dispozitivul de blocare – 6 şi dispozitivul de limitare – 7.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 051 SUBIECTULIII (30 puncte) 1. Un miliampermetru cu domeniul de măsurare 100 mA, are rezistenţa internă RA de 0,29 Ω, scala aparatului magnetoelectric este gradată în 100 de diviziuni. La acest aparat se conectează un şunt cu o rezistenţă de 0,01 Ω.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj a ampermetrului în circuitul de măsurare

b. determinaţi valoarea maximă a curentului care poate fi măsurat; c. calculaţi constanta (valoarea unei diviziuni) ampermetrului şuntat, CA; 16 p

2. Wattmetrul din figura alăturată are două domenii de măsurare pentru valoarea nominală a intensităţii curentului: 1 A şi 1,5 A. Tensiunea nominală suportată de wattmetru este 30 V.

a. Calculaţi constantele wattmetrului

pentru cele două domenii: KW1A şi KW1,5A;

b. dacă acul indicator este poziţionat în dreptul diviziunii 26, determinaţi valorile puterii măsurate de aparat în ambele situaţii. 14 p

Page 103: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 052 SUBIECTUL I 30 puncte 1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Elementul care realizează conversia unei mărimi fizice, de regulă neelectrică, într-o altă mărime fizică, de regulă electrică sau mecanică, pe baza unei legi cunoscute, se numeşte:

a. traductor; b. element de prescriere; c. adaptor; d. comparator.

2. Şublerul care are vernierul cu diviziunea 1/50 mm se caracterizează prin faptul că cele 50 de diviziuni inscripţionate pe vernier au corespondenţa pe rigla gradată în valoare de:

a. 9 mm; b. 19 mm; c. 49 mm; d. 50 mm.

3. Şublerul de mai jos, care are vernierul cu diviziune 1/20 mm, indică valoarea:

a. 22,19 mm; b. 22,95 mm; c. 22,41 mm; d. 22,14 mm.

4. Contorul electric de inducţie este un mijloc de măsurare a: a. intensităţii curentului electric; b. puterii active; c. energiei electrice consumate în circuite de c.c; d. energiei electrice din circuitele de c.a.

5. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 150 V şi curentul nominal suportat de aparat este 500 mA, precizaţi care este constanta wattmetrului:

a. 0,01 W/div; b. 100 mW/div; c. 10 mW/div; d. 1 W/div.

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite Aparate de măsurat, iar în coloana B, mărimi fizice măsurate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B 10p.

A- Aparate de măsurat B – Mărime electrică măsurată direct 1. Voltmetru a. intensitate curent electric 2. Ampermetru b. tensiune 3. Frecvenţmetru c. frecvenţă 4. Wattmetru d. putere activă 5. Ohmmetru e. putere reactivă f. rezistenţă electrică

Varianta 52 - tehn. mas

Page 104: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Pentru a măsura cu un voltmetru acesta se înseriază în circuit cu consumatorul. b. Termocuplul este un traductor generator c. Aparatele indicatoare (analogice) afişează valoarea mărimii măsurate, în momentul măsurării, pe un ecran LCD .

Varianta 52 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 052

SUBIECTUL II 30 puncte 1. Enumeraţi patru unităţi fundamentale de măsură ale Sistemului Internaţional (S.I.) de Unităţi de

Măsură. 4p 2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p

a. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric într-un circuit se montează în ..........(1)......un aparat numit.........(2).........

b. Pentru măsurarea lungimii sunt utilizate două metode: ..........(3).........şi comparativă 3. În figura de mai jos este prezentat un motor hidraulic. 20p

a. Indicaţi tipul constructiv al motorului. b. Indicaţi elementul component al sistemului de reglare automată din care face parte motorul, denumirea acestuia în cadrul elementului, rolul funcţional al elementului c. Precizaţi denumirea elementelor numerotate cu cifrele: 1 – 2 şi 5. d. Menţionaţi care este agentul motor cu care funcţionează acest dispozitiv. e. Prezentaţi două avantaje ale utilizării motoarelor hidraulice

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 052

SUBIECTULIII ( 30 puncte) 1. Un voltmetru magnetoelectric are intensitatea curentului nominal de 100µA şi rezistenţa internă de 500Ω. 16p

a. Determinaţi domeniul de măsurare al aparatului; b. Calculaţi valoarea rezistenţei adiţionale Rad care trebuie conectată aparatului astfel încât

acesta să poată măsura o tensiune maximă de 100V; c. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schemele electrice de măsurare a tensiunii la bornele

unui rezistor R, înainte şi după extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului. Schema este alimentată în curent continuu. 2. Un wattmetru electrodinamic indică 100W la un număr de 50 diviziuni. 14p

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj, indicând încărcarea watmetrului. b. Determinaţi constanta wattmetrului. c. Calculaţi puterea nominală ştiind că scara wattmetrului are 150 diviziuni.

Page 105: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 053 SUBIECTUL I 30 puncte 1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Regulatorul automat al unui sistem de reglare automată are rolul de a prelucra:

a. semnalul de eroare; b. mărimea de intrare a sistemului c. mărimea de reacţie; d. perturbările.

2. Elementul folosit pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru se numeşte:

a. rezistenţă adiţională; b. corector de zero; c. rezistenţă în Ω/V; d. rezistenţă şunt

3. Montarea aparatului electrodinamic ca wattmetru se face astfel: a. bobina de curent în serie şi cea de tensiune în paralel cu consumatorul; b. ambele bobine în serie cu consumatorul; c. bobina de curent în paralel şi cea de tensiune în serie cu consumatorul; d. ambele bobine în paralel cu consumatorul.

4. Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor se face cu ajutorul: a. rezistenţei adiţionale care are valoarea: R = RV (n – 1);

b. unui şunt care are valoarea: 1−

=n

RR A ;

c. rezistenţei adiţionale care are valoarea: 1−

=n

RR A ;

d. unui şunt care are valoarea: R = RV (n – 1). 5. Un wattmetru electrodinamic are scara gradată în 75 de diviziuni. Dacă tensiunea nominală este 150 V şi curentul nominal suportat de aparat este 1 A, precizaţi care este constanta wattmetrului: a. 0,02 W/div; b. 200 mW/div; c. 20 mW/div; d. 2 W/div. I.2. În coloana A sunt prezentate simboluri inscripţionate pe cadranul unui aparat electric de măsurat iar în coloana B, semnificaţia acestor simboluri. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B

1.

a. Tensiunea de încercare dielectrică – 2 kV

2. 0,5 b. Poziţia normală de funcţionare a aparatului -orizontală

3. c. Clasa de exactitate – 0,5

4. d. Tipul curentului-curent continuu şi alternativ monofazat

5.

e. Poziţia normală de funcţionare a aparatului - verticală

f. Tipul curentului-curent continuu

Varianta 53 - tehn. mas

Page 106: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Elementele de execuţie pneumatice nu pot fi realizate cu electromagnet b. Aparate numerice sau digitale se caracterizează prin faptul că mărimea de măsurat se transformă în deplasarea unui ac indicator în faţa unei scări gradate. c. Ohmmetrele derivaţie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mari, scara gradată a acestora fiind inversă şi foarte neuniformă.

Varianta 53 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 053

SUBIECTULII 30 puncte 1. Enumeraţi patru metode pentru determinarea valorilor rezistenţei electrice, R. 4p

2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p a. Reglarea este un ……(1)….. prin care valoarea unei mărimi fizice este menţinută sau i se modifică valoarea prescrisă conform cerinţelor procesului industrial. b. La baza oricărei măsurări stă un.......(2)........, o legitate sau un efect fizic. c. In cazul contoarelor de inducţie, cuplul de frânare este asigurat de un .....(3).......permanent

3. În figura următoare este reprezentată schema bloc a unui traductor. 20p

a. Indicaţi denumirea blocurilor numerotate cu cifrele 1 şi 2. b. Explicaţi rolul îndeplinit de fiecare dintre aceste blocuri în funcţionarea traductorului c. Pentru un traductor rezistiv utilizat la măsurarea temperaturii, precizaţi natura mărimii de intrare Xi şi de ieşire Xe d. Descrieţi principiul de funcţionarea a unui termocuplu.

1 2 Xi X0 Xe

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 053

SUBIECTULIII ( 30 puncte) 1. Un miliampermetru cu domeniul de măsurare 100 mA, are rezistenţa internă RA de 0,29 Ω. Scala aparatului magnetoelectric este gradată în 100 de diviziuni. Acest aparat se conectează la un şunt cu o rezistenţă de 0,01 Ω. a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj a ampermetrului în circuitul de măsurare

după montarea şuntului, indicând şi sensurile curenţilor electrici; b. determinaţi valoarea maximă a curentului care poate fi măsurat; c. calculaţi valoarea unei diviziuni a ampermetrului şuntat (constanta ampermetrului CA). 16 p 2. Referitor la wattmetrul din figura de mai jos, răspundeţi la următoarele cerinţe:

a. Calculaţi constanta wattmetrului; b. Determinaţi ce valori indică wattmetrul dacă acul indicator este poziţionat ca în figura de mai sus şi domeniile de măsurare ale aparatului sunt: I – Un = 7,5 V; In = 0,5 A; II – Un = 15 V; In = 1,5 A; III – Un = 30 V; In = 0,5 A; 14 p

Page 107: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 054 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10 p. 1. Pentru măsurarea temperaturii cuptoarelor electrice şi a mediilor gazoase, lichide şi pulverulente se folosesc traductoare:

a. piezoelectrice b. termocuple; c. termomanometre; d. de inducţie.

2. Şublerul caracterizează prin faptul că cele 50 de diviziuni inscripţionate pe vernier au corespondenţa pe rigla gradată în valoare de:

a. 9 mm; b. 19 mm; c. 49 mm; d. 50 mm.

3. Precizaţi ce valoare indică micrometrul din imagine:

a. 23,02 mm; b. 23,20 mm; c. 23,72 mm; d. 23,70 mm.

4. Extinderea domeniului de măsurare a ampermetrelor care măsoară intensitatea curentului electric continuu se face cu ajutorul:

a. unui transformator de măsurat de tensiune; b. unui şunt conectat în paralel cu ampermetrul; c. unei rezistenţe adiţionale montată în serie cu ampermetrul; d. unui şunt montat în serie cu ampermetrul.

5. Măsurarea rezistenţei electrice poate fi făcută cu ajutorul montajelor prezentate în cadranul:

a. I şi IV; b. II şi III; c. III şi I, d. IV şi II.

Varianta 54 - tehn. mas

Page 108: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A a tabelului de mai jos sunt prezentate aparate de măsurat analogice, iar în coloana B sunt enumerate tipuri de aparate. Faceţi asocierea literelor din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p

A aparate de măsurat analogice B tipuri de aparate.

1

a Ohmmetru

2

b Voltmetru

3

c Varmetru

4

d Microampermetru

5

e Ampermetru

f Wattmetru I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Traductoarele capacitive au la bază variaţia rezistenţei unui condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului b. Mijloacele de măsurare pot fi clasificate după forma prezentării rezultatului în aparate analogice şi aparate numerice. c. Ohmmetrele serie sunt utilizate pentru măsurarea rezistenţelor mici. Scara gradată a acestora este normală şi foarte neuniformă.

Varianta 54 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 054

SUBIECTULII 30 puncte 1. Specificaţi metodele utilizate pentru extinderea domeniului de măsură a ampermetrelor. 4p

2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p a) Dacă mărimea de ieşire este o rezistenţă, o inductanţă sau o capacitate electrică, traductoarele se numesc .....(1)...……… b) Prin mijloc de măsurare se înţelege mijlocul tehnic care serveşte la obţinerea ....(2)...... de măsurare. c) Măsurarea tensiunii electrice se realizează cu ajutorul unui voltmetru care se montează în .......(3)........cu consumatorul.

3. În figura de mai jos este prezentată schema bloc a unui lanţ de măsurare analogic pentru mijloace de măsurare electrice. 20 p

a. Asociaţi numărul cu denumirea fiecărui bloc. b. Precizaţi rolul funcţional al fiecărui bloc

FENOMEN

1 2 3 4 măsurand

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 054 SUBIECTULIII ( 30 puncte) 1. Un voltmetru cu rezistenţa internă de 1.000 Ω are scala gradată în 60 de diviziuni şi domeniul de măsurare de 6 V. La acest aparat se conectează o rezistenţă adiţională de 29.000 Ω

a. Calculaţi valoarea maximă pe care o poate măsura

voltmetrul după conectarea rezistenţei adiţionale; b. Determinaţi constanta voltmetrului după extinderea

domeniului de măsurare; c. Stabiliţi tensiunea măsurată de voltmetru după

extinderea domeniului de măsurare, dacă acul indicator se află în poziţia din figura alăturată. 16 p

2. Un consumator electric este conectat la o sursă de curent continuu. Pentru măsurarea puterii consumate se utilizează un montaj cu ampermetru şi voltmetru, varianta aval. La efectuarea măsurătorilor s-au obţinut următoarele valori: I = 350 mA şi U = 12 V. Se cer:

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare în montaj AVAL; b. Calculaţi puterea consumată de consumator, considerând ca puterea consumată de

voltmetru este nulă; c. Dacă, pentru măsurarea puterii se utilizează un wattmetru electrodinamic, caracterizat de

următoarele valori nominale : UN = 15 V, IN = 500 mA, scara aparatului fiind 75 de diviziuni, calculaţi constanta wattmetrului, CW, şi indicaţi în dreptul cărei diviziuni s-ar afla acul indicator al aparatului dacă puterea este cea obţinută la punctul b. 14p

Page 109: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 055 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Traductoarele rezistive de deplasare au ca principiu de funcţionare transformarea

unei depla sări liniare sau unghiulare în variaţia: a. rezistenţei unui potenţiometru sau reostat; b. capacităţii unui condensator; c. inductanţei unui circuit magnetic; d. temperaturii unui fluid.

2. Aparatul feromagnetic se utilizează: a. Numai în curent continuu; b. Numai în curent alternativ trifazat c. În curent continuu şi curent alternativ d. Numai în curent alternativ monofazat

3. Ampermetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară: a tensiunea electrică b intensitatea curentului electric c rezistenţa electrică d puterea activă

4. La un sistem de reglare automată, mărimea perturbatoare acţionează asupra: a. elementului de comparaţie (E.C.) ; b. regulatorului automat (R.A) ; c. elementului de execuţie; (E.E) d. instalaţiei tehnologice (I.T.).

5. Măsurarea puterii electrice în curent continuu poate fi făcută cu ajutorul montajelor prezentate în cadranul:

a. I şi IV; b. II şi III; c. III şi I, d. IV şi II.

I.2. În coloana A a tabelului de mai jos sunt prezentate scheme electrice de măsurare, iar în coloana B sunt enumerate denumirile acestor scheme. Faceţi asocierea literelor din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p

A scheme electrice de măsurare B denumirile schemelor

1

a Schema electrică de măsurare cu ajutorul rezistenţei adiţionale

Varianta 55 - tehn. mas

Page 110: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

2

b Schema electrică de măsurare cu ajutorul ohmmetrului serie

3

c Schema electrică de măsurare cu ajutorul ohmmetrului derivaţie

4

d Schema electrică de măsurare cu ajutorul transformatorului de măsurat de curent

5

e Schema electrică de măsurare cu ajutorul transformatorului de măsurat de tensiune

f Schema electrică de măsurare cu ajutorul şuntului

I.3.Transcrieţi pe foaia dumneavoastră, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Traductoarele parametrice necesită sursă exterioară de energie; b. Practic, raza unui cerc se măsoară cu ajutorul şublerului. c. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă electrică de valoare mică care se montează în paralel cu aparatul de măsurat.

Varianta 55 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055

SUBIECTULII 30 puncte 1. Definiţi „lanţul de măsurare”. 4p 2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p

a. Termorezistenţele semiconductoare se mai numesc şi .……...(1).... . b. Într-un sistem de reglare automată, motorul hidraulic este o componentă a elementului de .........(2)......... c. Traductoarele inductive sunt realizate din .……...(3).... înfăşurate un miez feromagnetic.

3. O componentă importantă din Sistemul de reglare automată o constituie Elementul de execuţie . 20p

a. Definiţi elementele de executie(EE); b. Precizaţi părţile componente ale EE ale sistemului de reglare automată(SRA); c. Clasificaţi EE după natura sursei de energie folosite pentru alimentarea părţii motoare; d. Precizaţi modul de acţionare electrică a EE; e. Indicaţi avantaje şi dezavantaje ale utilizării motoarelor de c.c.(minim 2 avantaje şi 2 dezavantaje).

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 055 SUBIECTUL III 30 puncte 1. Un miliampermetru cu domeniul de măsurare 100 mA, are rezistenţa internă RA de 500 Ω. Scala aparatului magnetoelectric este gradată în 100 de diviziuni. Acest aparat se utilizează ca voltmetru.

a. Indicaţi care este domeniul maxim de măsurare a voltmetrului, obţinut din miliampermetru;

b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj a voltmetrului în circuitul de măsurare (se consideră că avem un consumator cu rezistenţa r);

c. Calculaţi valoarea rezistenţei adiţionale, rad,în cazul în care domeniul de măsurare se extinde la 500 v,

d. Determinaţi valoarea unei diviziuni a voltmetrului obţinut prin extinderea domeniului de măsurare, (constanta voltmetrului CV.) 16 p

2. Intr-un circuit de curent alternativ se montează un wattmetru electrodinamic pentru măsurarea puterii active cât si un contor pentru determinarea energiei electrice consumate. Wattmetrul are următoarele caracteristici: tensiunea nominală Un= 600 V, intensitatea curentului nominal In = 5 A. scară gradată cu 120 diviziuni; contorul are constanta nominală Cn = 480 rot / kWh

a. Calculaţi constanta wattmetrului. b. Calculaţi puterea activă măsurată de wattmetru, dacă acul indicator al acestuia arată

80 diviziuni. c. Determinaţi numărul de rotaţii pe care îl efectuează discul contorului pentru a

măsura energia electrică consumată de instalaţie timp de 4 ore, dacă puterea de la punctul b. rămâne constantă. 14 p

Page 111: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 056 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării:

a. termorezistenţelor; b. tensometrelor; c. termocuplelor; d. traductoarelor inductive.

2. Elementul care realizează conversia unei mărimi fizice, de regulă neelectrică, într-o altă mărime fizică, de regulă electrică sau mecanică, pe baza unei legi cunoscute, se numeşte:

a. traductor; b. element de prescriere; c. adaptor; d. comparator.

3. Rezistenţa internă a unui voltmetru este: a. egală cu rezistenţa circuitului; b. de două ori mai mică decât rezistenţa circuitului; c. foarte mare faţă de rezistenţa circuitului; d. foarte mică faţă de rezistenţa circuitului.

4. Măsurarea rezistenţei electrice indirect se face cu ajutorul voltmetrului şi al ampermetrului. Precizaţi care montaj, reprezentat în figura de mai jos, este denumit „montajul AVAL”:

a. montajul din cadranul I; b. montajul din cadranul II; c. montajul din cadranul III, d. montajul din cadranul IV.

5. Măsurarea energiei electrice active în curent alternativ monofazat poate fi făcută cu ajutorul montajului prezentate în cadranul:

a. II; b. III; c. I; d. IV.

Varianta 56 - tehn. mas

Page 112: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A a tabelului de mai jos sunt prezentate scheme electrice de măsurare, iar în coloana B sunt enumerate denumirile acestor scheme. Faceţi asocierea literelor din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A scheme electrice de măsurare B denumirile schemelor

1

a Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ohmmetrului derivaţie

2

b Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ampermetrului şi voltmetrului – montajul AMONTE

3

c Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ampermetrului şi voltmetrului – montajul AVAL

4

d Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul punţii Wheatstone

5

e Măsurarea rezistenţei electrice cu ajutorul ohmmetrului serie

f Măsurarea rezistenţei prin metoda substituţiei

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Elementul de execuţie reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează asupra instalaţiei tehnologice. b. Practic, raza unui cerc se măsoară cu ajutorul micrometrului. c. Şuntul reprezintă rezistenţa electrică de valoare mare, care se montează în serie cu aparatul de măsurat şi prin care trece o parte din curentul de măsurat.

A

E Rx R0

K

1 2

Varianta 56 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056

SUBIECTULII 30 puncte 1. Precizaţi componentele elementului de execuţie din structura unui sistem de reglare automată

4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Traductoarele generatoare transformă mărimea de măsurat intr-o ......(1).......electrică b. Micrometrul este un mijloc de măsurat lungimi cu şurub micrometric, funcţionarea lui bazându-

se pe transformarea mişcării de rotaţie a unui şurub micrometric în mişcare de .....(2)...... c. Reglarea automată este ansamblul de operaţii îndeplinite automat prin care o mărime fizică este menţinută la o valoare......(3)......

3. În fig. 1 este reprezentat un traductor de temperatură, iar în figura 2 elementul sensibil al acestuia. Analizând figurile de mai jos, răspundeţi următoarelor cerinţe: 20p

Fig.1

Fig.2

a. Precizaţi denumirea traductorului din figura 1. b. Pornind de la legea de variaţie RT = R0(1+αR∆T) a rezistenţei cu temperatura, explicaţi principiul de funcţionare al traductorului prezentat. c. Definiţi un termistor. d. Specificaţi cum se pot realiza constructiv traductoarele de temperatură prezentate în figura 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 056 SUBIECTULIII (30 puncte) Realizaţi o prezentare a aparatului din figura de mai jos având în vedere următoarele:

a. Denumirea aparatului si mărimea fizică măsurată; b. dispozitivul analogic de măsurare utilizat în construcţia aparatului; c. felul curentului în care funcţionează aparatul, clasa de precizie, poziţia normală de

funcţionare; d. regulile de montare a aparatului în circuit (inclusiv în ceea ce priveşte bornele marcate cu

semne distinctive); e. modul în care se poate urmări încărcarea wattmetrului (argumentaţi necesitatea acestei

operaţii); f. constanta aparatului corespunzătoare domeniilor de curent şi tensiune din figură; g. valoarea măsurată de aparat, conform indicaţiei din figură.

Page 113: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 057 SUBIECTUL I 30 puncte I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Operaţia de aducere şi menţinere a unei mărimi fizice dintr-un proces la o anumită valoare poartă numele de:

a. măsurare b. comandă c. reglare d. protecţie

2. Elementul sensibil (senzorul) este un element component al: a. regulatorului automat; b. elementului de comparaţie; c. elementului de execuţie; d. traductorului

3. Ampermetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară: a tensiunea electrică b intensitatea curentului electric c rezistenţa electrică d puterea activă

4.Măsurarea rezistenţei electrice indirect se face cu ajutorul voltmetrului şi al ampermetrului. Precizaţi care montaj, reprezentat în figura alăturată, este denumit „montajul AMONTE”:

a. montajul din cadranul I; b. montajul din cadranul II; c. montajul din cadranul III, d. montajul din cadranul IV.

5. Măsurarea puterii electrice în curent alternativ poate fi făcută cu ajutorul montajului prezentat în cadranul:

a. I; b. II; c. III; d. IV.

Varianta 57 - tehn. mas

Page 114: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A sunt prezentate aparate electrice de măsurat. În coloana B sunt precizate valorile indicate de aceste aparate. Faceţi asocierea literelor din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A aparate electrice de măsurat. B valorile indicate

1

a 50 µA

2

b 300 mA

3

c 250 A

4

d 300 kA

5

e 300 A

f 70 A I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Elementele de execuţie pneumatice folosesc ca sursă de energie aerul comprimat. b. Micrometrele se construiesc cu limite de măsurare multiplu de 15 mm. c. Extinderea domeniului de măsurare a unui voltmetru poate fi făcută dacă se montează un şunt în paralel cu aparatul.

Varianta 57 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 057

SUBIECTULII 30 puncte 1. Pentru patru submultipli ai metrului scrieţi relaţiile de dependenţă faţă de unitatea

fundamentală, în Sistemul Internaţional, metrul. 4p

2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p a. Elementele de execuţie hidraulice folosesc ca agent motor un .....(1)..... sub presiune. b. Contorul de inducţie se utilizează pentru măsurarea ......(2)......consumate, in circuite de curent

alternativ. c. Extinderea domeniului de măsurare a voltmetrelor se face cu rezistenţe adiţionale sau cu

transformatoare de măsurat de........(3)......... 3. În figura de mai jos este reprezentat un motor de execuţie pneumatic cu ambele feţe active. 20p

Se cer: a. indicaţi ce fel de agent motor foloseşte acest motor de execuţie; b. precizaţi denumirea elementelor componente indicate cu cifrele 1 – 2 – 3 şi 4. c. descrieţi modul de funcţionare a motorului pneumatic prezentat în figura de mai sus.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 057 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru schema electrică din figura alăturată, se cunosc valorile intensităţilor curenţilor: I= 30mA şi I1=10mA , I2=20mA

a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema circuitului cu aparatele necesare măsurării intensităţilor I, I1 şi I2.

b. Alegeţi aparatele folosite pentru fiecare măsurare, ştiind că dispunem de trei ampermetre având domeniile de măsurare: 15mA, 30 mA şi 60 mA;,

c. Determinaţi la ce diviziune a ampermetrului cu domeniul de măsurare de 15 mA se opreşte acul indicator. Scara gradată a celor trei aparate are N = 150 diviziuni.

16p 2. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală nU =300 V, intensitatea curentului

nominal nI =2 A, iar scara aparatului are maxα =120 diviziuni.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj a wattmetrului, indicând si modul de urmărire a încărcării acestuia. b. Calculaţi constanta wattmetrului. c. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări, calculaţi puterea

activă măsurată. 14p

Page 115: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 058 SUBIECTUL I 30 puncte 1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Într-un sistem de reglare automată, valoarea la care este menţinută mărimea reglată se numeşte:

a. valoare limită; b. valoare prescrisă; c. valoare optimă; d. valoare critică.

2. Mărimea de intrare care este independentă de acţiunile de conducere din sistemul automat, dar care influenţează mărimea de ieşire se numeşte:

a. mărime de referinţă; b. mărime de comandă; c. mărime de execuţie; d. mărime perturbatoare.

3. Rezultatul măsurării cu aparate digitale: a. Se citeşte pe o scară gradată; b. Este proiectat sub formă de spot luminos pe o scară gradată; c. Este afişat direct sub formă numerică; d. Este înregistrat pe hârtie milimetrică

4. Operaţia de aducere şi menţinere a unei mărimi fizice dintr-un proces la o anumită valoare poartă numele de:

a. măsurare b. comandă c. reglare d. protecţie

5.Măsurarea rezistenţei electrice poate fi făcută cu ajutorul montajelor prezentate în cadranul:

a. I şi IV; b. II şi III; c. III şi I, d. IV şi II.

Varianta 58 - tehn. mas

Page 116: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.2. În coloana A sunt prezentate aparate electrice de măsurat. În coloana B sunt precizate valorile indicate de aceste aparate. Faceţi asocierea literelor din coloana A cu cifrele corespunzătoare răspunsului corect din coloana B. 10p.

A aparate electrice de măsurat B valori indicate

1

a 4 volţi

2

b 300 kilovolţi

3

c 300 milivolţi

4

d 40 volţi

5

e 250 volţi

f 50 microvolţi I.3. Transcrieţi pe foaia dumneavoastră, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Elementele de execuţie hidraulice folosesc ca agent motor un lichid sub presiune, de obicei, ulei hidraulic. b. Traductoarele parametrice transformă mărimea de măsurat direct intr-o tensiune electrică, fără sursă suplimentară de energie. c. Extinderea domeniului de măsurare a unui ampermetru poate fi făcută dacă se montează un şunt în serie cu aparatul.

Varianta 58 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 058

SUBIECTULII 30 puncte 1. Definiţi traductoarele termorezistive. 4p 2. Completaţi, cu termenii corespunzători, spaţiile rămase libere din enunţurile de mai jos: 6p

a. Valoarea …(1)… electrice poate fi determinată indirect dacă se apelează la relaţia: I

UR = .

b. Lanţurile de măsurare se realizează în funcţie de tipul de măsurare: …(2)… sau numerică. c. Sublerul este utilizat pentru măsurarea : …(3)…

3. În figura alăturată este reprezentată schema unui element de execuţie. 20p. a. definiţi elementul de execuţie; b. precizaţi structura elementului de execuţie; c. clasificaţi elementele de execuţie în funcţie de natura sursei de energie utilizate pentru alimentare; d. precizaţi tipul elementului de execuţie reprezentat în figură; e. Precizaţi agentul motor cu care funcţionează (de obicei) acest element de execuţie.

agent motor

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 058 SUBIECTULIII (30 puncte) .In figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone:

a) Denumiţi metoda de măsurare utilizată la măsurarea cu puntea Wheatstone; b) Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, R3, şi K1; c) Explicaţi rolul elementelor notate cu E, G, R3, Ra, şi K2 la funcţionarea punţii; d) Precizaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru; e) Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,002MΩ,

R2=4000 Ω, R3=1,2 kΩ; f) Descrieţi etapele măsurării cu puntea Wheatstone;

Page 117: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 059 SUBIECTUL I 30puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Dispozitivul tehnic utilizat pentru obţinerea informaţiei de măsurare este: a. metoda de măsurare b. mijlocul de măsurare c. măsurandul d. valoarea măsurată

2. Şublerul se utilizează pentru măsurarea: a. nivelului b. vitezei c. masei d. lungimii

3. Termocuplul este un traductor de: a. forţă b. presiune c. temperatură d. debit

4. Contorul electric de inducţie serveşte la măsurarea: a. debitului de volum b. energiei electrice c. puterii electrice d. intensităţii curentului electric

5. Unitatea de măsură pentru intensitatea curentui electric este: a. wattul b. ohmmul c. amperul d. voltul

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi răspunsul pentru enunţurile a şi b. 10p. a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului este o metodă de măsurare indirectă. b. In construcţia voltmetrului de curent alternativ de panou se foloseşte dispozitivul

magnetoelectric. c. Etaloanele nu se folosesc pentru măsurări curente.

Varianta 59 - tehn. mas

Page 118: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate Blocurile funcţionale ale SRA, iar în coloana B, Mărimi care intervin în procesul de reglare automată. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B astfel încât fiecărui bloc al SRA să i se asocieze mărimea obţinută la ieşirea lui 10p.

A. Blocuri ale SRA B. Mărimi ale SRA 1. traductor a. de referinţă 2. element de comparaţie b. de comandă 3. regulator automat c. de ieşire 4. instalaţie tehnologică d. abaterea 5. element de execuţie e. de reacţie f. de execuţie

Varianta 59 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 059 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Enumeraţi patru unităţi fundamentale de măsură ale Sistemului Internaţional (S.I.) de Unităţi

de Măsură. 4p. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p. a. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric într-un circuit se montează în ..........1......un aparat numit.........2......... b. Elementul de execuţie este alcătuit din motor de execuţie şi.: ..........3......... 3. În figura următoare este reprezentată schema bloc a unui traductor. 20p.

a. Indicaţi denumirea blocurilor numerotate cu cifrele 1 şi 2. b. Explicaţi rolul îndeplinit de fiecare dintre aceste blocuri în funcţionarea traductorului c. Pentru un traductor rezistiv utilizat la măsurarea temperaturii, precizaţi natura mărimii de intrare Xi şi de ieşire Xe d. Descrieţi principiul de funcţionarea a unui termocuplu.

1 2 Xi X0 Xe

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 059 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Referitor la schema electrică de mai jos: 16p

a. Denumiţi aparatele numerotate 1 şi 2 şi elementul notat cu E explicând rolul lor. b. Precizaţi o utilizare a schemei c. Redesenaţi schema figurând şi un wattmetru care să măsoare puterea consumată de

rezistenţa R. d. Calculaţi puterea consumată dacă acul indicator al wattmetrului indică 80div iar

constanta aparatului este 10W/div. 2. Unui voltmetru cu rezistenţa aparatului de 10kΩ i se extinde domeniul de măsurare de la 5V la 100V. a. Determinaţi rezistenţa adiţională necesară b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică a voltmetrului cu rezistenţa adiţională c. Explicaţi în ce condiţii se poate folosi pentru extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului un transformator de măsurare de tensiune 14p

1

R E 2

Page 119: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 060 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1.Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Unitatea de măsură pentru energia electrică este: a. wattul b. joulul c. amperul d. voltul

2. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea: a. nivelului b. vitezei c. masei d. lungimii

3. Termorezistenţa este un traductor de: a. forţă b. presiune c. temperatură d. debit

4. Wattmetrul electrodinamic are scara de măsurare: a. inversă şi uniformă b. inversă şi neuniformă c. directă şi neuniformă d. directă şi uniformă

5. Operaţia de aducere şi menţinere a unei mărimi fizice dintr-un proces la o anumită valoare poartă numele de:

a. măsurare b. reglare c. comandă d. protecţie

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi răspunsul pentru enunţurile a şi b. 10p. a. Metoda de măsurare cu puntea Wheatstone este o metodă de măsurare indirectă. b. Pentru construcţia voltmetrului de curent alternativ se foloseşte dispozitivul

feromagnetic. c. Termocuplul este un traductor generator.

Varianta 60 - tehn. mas

Page 120: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate Blocurile funcţionale ale SRA, iar în coloana B, Mărimi care intervin în procesul de reglare automată. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B astfel încât fiecărui bloc al SRA să i se asocieze o mărime utilă de la intrarea lui 10p.

A. Blocuri ale SRA B. Mărimi ale SRA 1. traductor a. perturbatoare 2. element de comparaţie b. de comandă 3. regulator automat c. de ieşire 4. instalaţie tehnologică d. abaterea 5. element de execuţie e. de reacţie f. de execuţie

Varianta 60 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 060 SUBIECTUL II 30 puncte

1.Explicaţi principiul de funcţionare al micrometrului. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Motoarele de execuţie ce pot transmite forţe mari sunt cele…(1)… b. Termistorul se foloseşte în special la temperaturi …(2)… c. Traductoarele de deplasare capacitive transformă o deplasare liniară sau

unghiulară într-o variaţie a......(3)...electrice a unui condensator. 3. Se consideră schema unui traductor de deplasare.

a. Definiţi traductoarele. b. Precizaţi tipul traductorului de deplasare reprezentat. c. Notaţi denumirile elementelor numerotate pe desen de la 1 la 4. d. Reprezentaţi o schemă electrică prin care să ilustraţi principiul de funcţionare a traductorului de deplasare, cunoscând că variaţia de rezistenţă este măsurată prin căderea de tensiune între capătul A şi cursor.

1 2 3 4

20p.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 060 SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Se consideră schema electrică reprezentată în figura de mai jos: 16p

a. Denumiţi aparatele numerotate 1 şi 2 şi elementul notat cu E explicând rolul lor; b. Precizaţi o utilizare a schemei; c. Redesenaţi schema figurând şi un wattmetru care să măsoare puterea consumată de rezistenţa R; d. Calculaţi puterea consumată dacă acul indicator al wattmetrului indică 60div iar constanta aparatului este 15W/div; 2. Un rezistor alimentat în curent alternativ cu o tensiune de 220V are rezistenţa de 1kΩ. Pentru măsurarea intensităţii curentului prin rezistor dispunem de trei ampermetre: un ampermetru magnetoelectric cu domeniul de măsurare de 500mA, un ampermetru feromagnetic cu domeniul de măsurare de 400mA şi un ampermetru electrodinamic cu domeniul de măsurare de 200mA 14p a. Calculaţi intensitatea curentului prin rezistor; b. Justificaţi pe care dintre cele trei ampermetre îl puteţi folosi pentru măsurarea acestui curent;

c. Explicaţi ce dispozitiv se poate adăuga unuia din celelalte două ampermetre pentru a se putea măsura şi cu acesta intensitatea curentului prin rezistor.

2

R E 1

Page 121: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 061 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1.Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Mărimile sunt:

a. proprietăţi ale ale corpurilor sau fenomenelor b. dispozitive tehnice folosite la măsurare c. corpuri sau fenomene d. măsuri folosite la măsurare

2. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea: a. nivelului b. vitezei c. masei d. lungimii

3. Contorul electric de inducţie este un aparat: a. înregistrator b. integrator c. comparator d. indicator

4. Wattmetrul serveşte la măsurarea: a. debitului de volum b. energiei electrice c. puterii electrice d. intensităţii curentului electric

5. Elementul SRA asupra căruia acţionează abaterea(eroarea) este: a. elementul de comparaţie b. instalatia tehnologică c. regulatorul automat d. elementul de execuţie

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi răspunsul pentru enunţurile a şi b. 10p. a. Sistemele de reglare automată ce funcţionează în medii explozive folosesc ca motoare

de execuţie motoarele electrice. b. Termistorul este un traductor generator c. Voltmetrul feromagnetic nu poate funcţiona dacă nu este alimentat de la o sursă de

curent continuu.

Varianta 61 - tehn. mas

Page 122: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate componentele unor elemente de automatizare sau ale unor mijloace de măsurare, iar în coloana B, structura din care acestea fac parte. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Componente B. Structură

1. şunt 2. rezistenţă adiţională 3. servomotor 4. element sensibil 5. element de reacţie

a. traductor b. element de execuţie c. ampermetru cu mai multe domenii de măsurare d. voltmetru cu mai multe domenii de măsurare e. ohmmetru f. regulator automat

Varianta 61 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 061 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Enumeraţi două dispozitive utilizate pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru 4p

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea …(1)… b. Pentru măsurarea tensiunii electrice la bornele unei rezistenţe se montează în …(2) cu

aceasta aparatul de măsurat numit…(3)… 3.In figura alăturată este reprezentată schema unui traductor inductiv utilizat la măsurarea forţei F. a. Numiţi categoria de traductoare din care face parte

traductorul inductiv. b. Precizati denumirea elementelor din schemă notate

cu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20p

δ

F 2

1

4

3 6

6

5

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

W

Varianta 061 SUBIECTUL III (30puncte) 1. Wattmetrul a cărui scară gradată este reprezentată în figura alăturată are domeniul de curent In=2A şi domeniul de tensiune Un=300V. a. Indicaţi mărimea măsurată de acest

aparat b. Precizaţi tipul unui dispozitiv analogic de

măsurare utilizat în construcţia wattmetrelor;

c. Determinaţi constanta wattmetrului d. Stabiliţi valoarea indicată de acul indicator e. Calculaţi valoarea maximă măsurată de wattmetru. 16p 2. Unui voltmetru cu rezistenţa aparatului de 10kΩ i se extinde domeniului de măsurare de la 5V la 100V.

a. Determinaţi rezistenţa adiţională necesară b. Calculati rezistenţa totală a voltmetrului obţinut după extinderea domeniului c. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică a voltmetrului cu rezistenţa

adiţională d. Explicaţi în ce condiţii se poate folosi pentru extinderea domeniului de măsurare al

voltmetrului un transformator de măsurare de tensiune 14p

Page 123: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 062 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1.Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Termistorul este un traductor de: a. forţă b. presiune c. temperatură d. debit

2. Domeniul de măsurare al ampermetrelor de curent continuu se poate extinde cu ajutorul:

a. şunturilor b. rezistenţelor adiţionale c. transformatoarelor de măsurare de curent d. transformatoarelor de măsurare de tensiune

3. Motorul de execuţie reprezintă : a. parte constructivă a elementului de execuţie. b. elementul de comparaţie al unui sistem de reglare automată; c. parte constructivă a instalaţiei tehnologice; d. componentă a regulatorului automat;

4. Scara unui voltmetru magnetoelectric este : a. directă şi uniformă b. inversă şi uniformă c. inversă şi neuniformă d. directă şi neuniformă

5. Condiţia de echilibru a punţii Wheatstone cu rezistenţele R1 şi R3 în braţe opuse este: a. R1/ R3 = R2/ R4 b. R1 R3 = R2 R4 c. R1 + R2 = R3 + R4 d. R1 R2 = R3 R4.

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi răspunsul pentru enunţurile b şi c. 10p. a. Traductorul transformă o mărime fizică de a o anumită natură, în mărime fizică de altă natură sau de acelaşi fel. b. Transformatorul de tensiune poate fi utilizat la extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru feromagnetic. c. Termocuplul este un traductor parametric. I.3. În coloana A sunt indicate diferite Mărimi fizice, iar în coloana B, Mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p

A. Mărimi fizice B. Mijloace de măsurare 1. intensitatea curentului electric a. manometru 2. tensiunea electrică b. contor de inducţie 3. rezistenţă electrică c. wattmetru 4. energie electrică d. ohmmetru

Varianta 62 - tehn. mas

Page 124: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

5. putere electrică e. voltmetru f. ampermetru

Varianta 62 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

F

2

1

3

4

Varianta 062 SUBIECTUL II 30 puncte

1. Enumeraţi două dispozitive utilizate pentru extinderea domeniului de măsurare al unui voltrmetru. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere:

6p a. Şublerul se utilizează pentru măsurarea …(1)… b. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric într-un circuit cu rezistenţe se montează în

…(2) un aparat de măsurat numit…(3)…

3.In figura alăturată este reprezentată schema unui traductor inductiv utilizat la măsurarea forţei F. 20p

a. Stabiliţi categoria de traductoare din care

face parte traductorul inductiv. b. Numiţi un alt tip de traductor inductiv

c. Precizati denumirea elementelor din

schemă notate cu 1,2,3,4. d. Explicaţi dependenţa între valoarea indicată

de aparatul 3 şi forţa F

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 062 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un voltmetru feromagnetic, cu rezistenţa internă de 600Ω şi tensiunea nominală de 150V, are 100diviziuni la capăt de scară. 16p

a. Determinaţi valoarea maximă pe care o poate măsura voltmetrul dacă i se montează o rezistenţă adiţională de 1800Ω.

b. Precizaţi noua constantă a aparatului c. Calculaţi tensiunea măsurată de aparat pe domeniul extins dacă acul indicator arată 45

diviziuni . d. Numiţi un alt mod prin care se poate extinde domeniul de măsurare al acestui aparat

2. Pentru măsurarea puterii consumate de un consumator, Z, de putere maximă P=1kW dispunem de un wattmetru cu următoarele domenii de măsurare: I1=2A; I2=5A; U1=200V; U1=400V, având numărul maxim de diviziuni ale scării gradate egal cu 100. Alimentarea consumatorului se face in curent alternativ monofazat. a. Alegeti domeniul de tensiune şi respectiv de curent adecvat măsurării puterii rezistorului şi justificaţi alegerea făcută b. Calculaţi constanta wattmetrului pentru domeniile alese şi determinaţi deviaţia acului indicator în cazul măsurării puterii consumatorului. 14p

Page 125: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 063 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Voltmetrul din figură având domeniul maxim 20V indică:

a. 14V; b. 28V; c. 1,4V; d. 13V.

2. Caracteristica statică de funcţionare a unui aparat feromagnetic este a. α=k⋅I1⋅I2 b. α=k⋅I c. α=k⋅I1/I2 d. α=k⋅I2

3. Relaţia Rt = R0 (1 + α ∆θ) reprezintă caracteristica de conversie pentru: a. termocuplu b. termorezistenţă c. termistor d. pirometru

4. Intr-un sistem de reglare automată robinetul are rol de: a. organ de execuţie b. traductor c. element de reglare d. element de comparaţie

5. Într-un sistem de reglare automată, valoarea la care este menţinută mărimea reglată se numeşte:

a. valoare prescrisă; b. valoare limită; c. valoare optimă; d. valoare critică.

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi răspunsul pentru enunţurile a şi b. 10p. a. Transformatorul de tensiune poate fi utilizat la extinderea domeniului de măsurare al

unui voltmetru feromagnetic. b. Contorul pentru măsurarea energiei electrice este un aparat înregistrator. c. Rolul elementului de execuţie este de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice la o

comandă dată de regulatorul automat;

V

Varianta 63 - tehn. mas

Page 126: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate părţi componente ale aparatelor de măsurat digitale, iar în coloana B rolul acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Părţi componente B. Rol funcţional

1. circuit de intrare 2. convertor analog digital 3. numărător 4. decodor 5. dispozitiv de afişare

a. transformă rezultatul măsurării din sistemul binar în sistemul zecimal b. prelucrează mărimea de măsurat pentru a obţine o mărime convenabilă la intrarea convertorului c. numară impulsurile de la iesirea convertorului în sistem de numărare binar sau binar- zecimal d. transformă mărimile de măsurat analogice în mărimi digitale e. reprezintă sub formă numerică rezultatul măsurării f. asigură comanda automată a operaţiilor

Varianta 63 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 063 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Explicaţi de ce aparatul feromagnetic poate funcţiona atât în curent continuu cât şi în curent alternativ 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. În curent alternativ, wattmetrul se utilizează pentru măsurarea puterii……(1)….. b. Scara gradată a ohmmetrului serie este …. 2........şi foarte neuniformă. c. Pentru extinderea domeniului de măsurare la voltmetre se foloseşte rezistenţăo

adiţională montată ...........3.....cu voltmetrul. 3.In figura alăturată este prezentată schema unui motor de execuţie pneumatic. 20p

a. Precizaţi tipul constructive al acestuia b. Identificaţi părţile componente notate 1, 2, 3, 4 şi denumirea

fluidului 5 c. Explicaţi modul de funcţionare a motorului d. Numiţi două avantaje ale motorului de execuţie pneumatic.

5

4

3

2

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 063 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru măsurarea unei tensiuni de 2kV dispunem de un voltmetru cu domeniul de 100V şi de un transformator de tensiune cu raportul nominal de transformare kU =80. Transformatorul se consideră ideal. 16p

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare, indicând marcarea bornelor transformatorului.

b. Calculaţi valoarea indicată de voltmetru la măsurarea valorii de 24 kV c. Precizaţi valoarea maximă a tensiunii pe care o poate măsura voltmetrul impreună cu

transformatorul de tensiune. d. Numiţi o altă metodă prin care se poate extinde domeniul de măsurare al unui voltmetru

2. Un ampermetru magnetoelectric, cu 50 de diviziuni la capăt de scară, are constanta aparatului de 4mA/div şi rezistenţa internă de 4Ω. 14p

a. Determinaţi domeniul de măsurare al aparatului; b. Calculaţi valoarea rezistenţei de şunt care trebuie conectată aparatului astfel încât

acesta să poată măsura un curent cu intensitatea maximă de 1A; c. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică de măsurare a intensităţii curentului

electric prin rezistorul R după extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului cu ajutorul şuntului.

Page 127: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 064 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p 1. Ampermetrul din figură având domeniul maxim 2A indică:

a. 140mA; b. 280mA; c. 1,4A; d. 2,8A.

2. Caracteristica statică de funcţionare a unui aparat electrodinamic este a. α=k⋅I1⋅I2 b. α=k⋅(I1+I2) c. α=k⋅I1/I2 d. α=k⋅(I1⋅I2)2

3. La contorul de inducţie cuplul de frânare se realizează cu ajutorul: a. unui electromagnet de curent b. unui electromagnet de tensiune c. unui magnet permanent d. unui mecanism cu roţi dinţate

4. Într-un sistem de reglare automată, valoarea la care este menţinută mărimea reglată se numeşte:

a. valoare critică; b. valoare limită; c. valoare optimă; d. valoare prescrisă.

5.Unitatea de măsură pentru constanta wattmetrului este: a. W b. div/W c. W/div d. V/div

I.2. Transcrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi răspunsul pentru enunţurile a şi b. 10p. a. Transformatorul de tensiune poate fi utilizat la extinderea domeniului de măsurare al

unui voltmetru magnetoelectric. b. Traductorul reostatic se bazează pe variaţia rezistenţei acestuia cu temperatura. c. Eroarea (abaterea) rezultată din elementul de comparaţie se aplică la intrarea

regulatorului;

A

Varianta 64 - tehn. mas

Page 128: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate diferite Mijloace măsurare şi componente ale unor sisteme de automatizare , iar în coloana B, rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mijloace de măsurare/ Elemente automatizare B. Rol

1. ohmmetru 2. wattmetru 3. contor de inducţie 4. element de prescriere 5. regulator automat

a. generarea mărimii de referinţă b. măsurarea energiei active c. generarea mărimii de comandă d. măsurarea rezistenţelor e. generarea mărimii de reacţie f. măsurarea puterii active

Varianta 64 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 064 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Explicaţi de ce aparatul magnetoelectric nu funcţionează decât în curent continuu. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Conectarea contoarelor electrice în circuit se face conform aceloraşi scheme ca la …(1)….

b. Puntea Wheatstone se foloseşte la măsurarea …(2)… c. Suntul se montează in …(3)….cu ampermetrul

3. In figura alăturată este prezentată schema unui motor de execuţie pneumatic. 20p

a. Precizaţi tipul acestuia b. Identificaţi părţile componente notate 1, 2, 3 şi denumirea

fluidului 4 c. Explicaţi modul de funcţionare a motorului d. Numiţi două avantaje şi un dezavantaj ale motorului de

execuţie pneumatic.

4

3

2

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 064 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Realizaţi un eseu cu tema: “Puntea Wheatstone” având următoarea structură: a. Precizaţi mărimea fizică care se măsoară cu această punte b. Desenaţi schema de montaj a punţii. c. Denumiţi patru elemente diferite simbolizate în schemă. d. Precizaţi rolul instrumentului indicator. e. Scrieţi relaţia care exprimă condiţia de echilibru a punţii. f. Determinaţi valoarea elementuluiRx în Ω la echilibrul punţii, dacă : R1= 1kΩ, R2 =100Ω, R3 = 0,28 kΩ , iar R1 şi R3 sunt situate în braţe opuse. g. Precizaţi alte două metode de măsurare a mărimii fizice precizată la punctul a.

Page 129: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 065 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p

1. Măsurandul reprezintă: a. mărimea de măsurat; b. mijlocul tehnic utilizat pentru măsurare; c. unitatea de măsură utilizată în evaluarea cantitativă a unei mărimi; d. un etalon.

2. Care dintre următoarele măsurări se realizează printr-o metodă de comparaţie? a. măsurarea dimensiunilor liniare cu şublerul sau micrometrul; b. măsurarea intensităţii curentului electric cu un multimetru; c. măsurarea rezistenţelor electrice cu puntea Wheatstone; d. măsurarea puterii electrice cu un montaj voltampermetric.

3. Care dintre următoarele componente ale unor mijloace de măsurare se conectează în serie cu consumatorul: a. bobina fixă a wattmetrelor; b. bobina mobilă a wattmetrelor; c. bobina electromagnetului de tensiune al contoarelor electrice; d. înfăşurarea secundară a transformatoarelor de curent.

4. Mărimea pentru care se realizează reglarea automată este: a. mărimea de referinţă; b. abaterea; c. mărimea perturbatoare; d. mărimea de ieşire.

5. Într-un sistem de reglare automată, mărimea de reacţie este furnizată de: a. elementul de comparaţie; b. regulator; c. elementul de execuţie; d. traductor.

I.2. În coloana A sunt indicate componentele unor elemente de automatizare sau ale unor mijloace de măsurare, iar în coloana B, structura din care fac parte. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1 – 5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a – f) din coloana B. 10p.

A. Componente B. Structură

1. element sensibil 2. element de reacţie 3. servomotor 4. şunt 5. rezistor adiţional

a. regulator automat b. ampermetru cu mai multe domenii de măsurare c. voltmetru cu mai multe domenii de măsurare d. traductor e. ohmmetru f. element de execuţie

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enuţurile b. şi c. justificaţi alegerea făcută. 10p.

a. Contoarele electrice sunt mijloace pentru măsurarea energiei active. b. Precizia unui micrometru este de 0,1mm.

c. La traductoarele parametrice mărimea de ieşire este o tensiune electromotoare.

Varianta 65 - tehn. mas

Page 130: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 65 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 065

SUBIECTUL II (30 puncte)

1.Enumeraţi două metode de extindere a domeniului de măsurare a ampermetrelor . 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p a.Un .........(1)......... de măsurare este ansamblul complet de mijloace de măsurare şi alte echipamente utilizate în scopul măsurării unor mărimi specificate. b..........(2)......... este aparatul de măsură folosit pentru măsurarea rezistenţei electrice . c.Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare foarte mare care se montează .........(3)..........cu instrumentul de măsură . 3. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor parametric. 20p a. Precizaţi tipul traductorului; b. Precizaţi denumirea elementelor componete marcate cu 1,2,3,4,5. c. Argumentaţi denumirea de traductor parametric.

2

5

3 1

4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 065 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Realizaţi un eseu despre wattmetre, având în vedere următoarele:

a. mărimea fizică indicată; b. tipul unui dispozitiv analogic de măsurare utilizat în construcţia wattmetrelor; c. regulile de montare a wattmetrului în circuit (inclusiv în ceea ce priveşte bornele marcate

cu semne distinctive); d. modul în care se poate urmări încărcarea wattmetrului (argumentaţi necesitatea acestei

operaţii); e. constanta wattmetrului corespunzătoare domeniilor de 1A şi 120V, dacă αmax=30 diviziuni; f. valoarea indicată de wattmetru dacă în timpul măsurării indicatorul arată 20 de diviziuni

(domeniile selectate sunt cele specificate la punctul e.)

Page 131: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 066 SUBIECTUL I (30 puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Definirea, materializarea, conservarea sau reproducerea unităţii de măsură este realizată de: a. măsurand; b. etalon; c. traductor; d. adaptor.

2. Galvanometrul punţilor de măsurare aflate la echilibru indică valoarea: a. maximă; b. medie; c. efectivă; d. zero.

3. Extinderea domeniilor de măsurare a ampermetrelor de c.c. se realizează cu: a. şunturi; b. rezistenţe adiţionale; c. divizoare de tensiune; d. amplificatoare.

4. Într-un sistem de reglare automată, eroarea (abaterea) este dată de diferenţa dintre: a. mărimea de de referinţă şi mărimea de reacţie; b. mărimea de de referinţă şi mărimea de ieşire a sistemului; c. mărimea de reacţie şi mărimea de ieşire a sistemului; d. mărimea de referinţă şi suma mărimilor perturbatoare.

5. Rolul elementului de execuţie este: a. de a executa o comandă primită de la instalaţia tehnologică condusă; b. de a modifica valoarea mărimii de referinţă; c. de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice la o comandă dată de regulatorul automat; d. de a transforma o mărime de nătură neelectică într-o mărime de natură electrică.

I.2. În coloana A sunt indicate componentele unor sisteme de automatizare sau ale unor mijloace de măsurare, iar în coloana B, mărimile de intrare / mărimile de ieşire pentru componentele respective. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1 – 5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a – f) din coloana B. 10p.

A. Componente B. Mărime de intrare / mărime de ieşire 1. traductor generator 2. convertor analog numeric 3. regulator automat 4. element de execuţie 5. dispozitiv analogic de

măsurare

a. eroare (abatere) / mărime de comandă b. mărime electrică / cuplu de forţe c. mărime de comandă / mărime de reglare d. mărime electrică / mărime termică e. mărime cu variaţie continuă / mărime cu variaţie discretă f. mărime măsurată / tensiune electromotoare

Varianta 66 - tehn. mas

Page 132: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Pentru enuţurile a. şi b. justificaţi alegerea făcută 10p.

a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului se utilizează la măsurarea indirectă a rezistenţelor. b. Transformatoarele de tensiune se utilizează la extinderea domeniului de măsurare al

voltmetrelor de c.c. c. Mărimea de ieşire a elementului de execuţie poate fi o deplasare liniară sau unghiulară

Varianta 66 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 066

SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Clasificaţi aparatele de măsurare după modul de prezentare al rezultatului măsurării. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. .........(1)......... este un traductor care transformă variaţia temperaturii mediului controlat în variaţia unei tensiuni termoelectromotoare.

b. Seria de elemente care formează traseul semnalului de măsurare de la intrare până la ieşire se numeşte .........(2)......... de măsurare

c. Sistemele de măsurare în care înformaţia este direct utilizată pentru a controla mărimea măsurată au o structură în .........(3).........

3. Analizaţi schema bloc din figura următoare şi răspundeţi la următoarele cerinţe: 20p

a. Identificaţi sistemul reprezentat în figură. b. Indicaţi ce rol are calea de reacţie. c. Precizaţi două mărimi fizice care pot fi controlate printr-un astfel de sistem. d. Specificaţi denumirea blocurilor ECS, A şi ERS. e. Clasificaţi elementele de execuţie după agentul purtător de semnal. f. Definiţi rolul traductorului.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 066 SUBIECTUL III (30 puncte)

1.Realizaţi un eseu despre puntea reprezentată în figura de mai jos, având în vedere:

a. numele punţii şi domeniul de utilizare; b. denumirea celor nouă componente reprezentate în figură (R1, R2, R3, Rx, Ra, G, K1, K2, E); c. etapele procesului de echilibrare al punţii; d. condiţia de echilibru; e. valoarea rezistenţei necunoscute dacă R1=R2, iar la echilibru R3=100Ω; f. avantajele metodelor de punte.

Page 133: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 067 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Precizaţi care dintre următoarele mijloace este un instrument cu riglă şi cursor: a. cala plan-paralelă; b. ruleta; c. şublerul; d. micrometrul.

2. Pentru măsurarea industrială a tensiunilor alternative se utilizeazează aparate de tablou: a. analogice cu dispozitiv magnetoelectric; b. analogice cu dispozitiv feromagnetic; c. analogice cu dispozitiv electrodinamic; d. digitale.

3. Precizaţi care dintre următoarele măsurări se realizează printr-o metodă indirectă: a. măsurarea dimensiunilor liniare cu şublerul sau micrometrul; b. măsurarea tensiunii electrice utilizând un volmetru cu mai multe domenii de măsurare; c. măsurarea rezistenţelor electrice cu puntea Wheatstone; d. măsurarea puterii electrice în circuite de c.c. cu montajul voltampermetric.

4. Mărimea de intrare care este independentă de acţiunile de conducere din sistemul automat, dar care influenţează mărimea de ieşire se numeşte: a. mărime de referinţă; b. mărime de comandă; c. mărime de execuţie; d. mărime perturbatoare.

5. Într-un sistem de reglare automată, eroarea este mărimea de ieşire a: a. elementului de comparaţie; b. elementului de prescriere; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

I.2. În coloana A sunt indicate diferite mijloace de măsurare sau elemente de automatizare, iar în coloana B, rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1 – 5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a – f) din coloana B. 10p.

A. Mijloace de măsurare şi elemente de automatizare B. Rol

1. traductor 2. amplificator 3. comparator 4. etalon 5. măsură

a. materializarea unei / unor valori ale mărimii fizice măsurate b. determinarea abaterii de la valoarea de referinţă c. reducerea amplitudinii semnalului electric aplicat la intrare d. mărirea amplitudinii semnalului electric aplicat la intrare e. conversia unei mărimi fizice într-o mărime fizică de altă natură f. definirea, materializarea, conservarea sau reproducerea

unităţii de măsură

Varianta 67 - tehn. mas

Page 134: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Justificaţi alegerea făcută pentru două dintre enunţuri. 10p.

a. Elementul sistemelor de reglare automată care generează mărimea de comandă este regulatorul.

b. Wattmetrele sunt aparate destinate măsurării energiei electrice active. c. Ohmmetrele se utilizează pentru măsurarea cu precizie ridicată a rezistenţelor electrice.

Varianta 67 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 067 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi două elemente componente ale regulatoarelor automate. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. La sistemele automate în circuit închis, fluxul informaţional se transmite atât pe calea directă cât şi pe calea de .........(1).........

b. Pe unul din braţele punţii Wheatstone este montat un ..........(2)........... variabil în decade. c. Dispozivul de afişare al aparatelor de măsurat digitale indică rezultatul măsurării sub

formă..........(3)......... 3.În figura de mai jos este prezentată schema unei instalaţii de măsurare. 20p

a. Denumiţi componentele 1, 2 şi 5. b. Precizaţi rolul componentelor 1, 2 şi Rad. c. Specificaţi mărimile fizice indicate de aparatele de măsurat 3, 4 şi 5 d. Indicaţi tipul dispozitivului analogic de măsurare al aparatului de măsurat 5.

A

V

1

K

5

4

3

2

L

k l

A X

a x

Z

* *

Rad

1

0

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 067

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Realizaţi un eseu cu tema: „Extinderea domeniului de măsurare al ampermetrelor de c.c”, având următoarea structură: a. rolul extinderii; b. dispozitivul auxiliar folosit (denumire, definiţie); c. schema electrică a montajului utilizat pentru extindere; d. valoarea coeficientului de multiplicare dacă domeniul de măsurare al unui ampermetru a

fost extins de la 100 mA la 1 A; e. rezistenţa necesară pentru extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru cu

rezistenţa internă de 45 Ω, pentru a asigura un coeficient de multiplicare egal cu 10; f. schema electrică a unui ampermetru cu mai multe domenii de măsurare.

Page 135: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 068 SUBIECTUL I (30 puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect 10p.

1. Caracteristica metrologică ce exprimă capacitatea mijloacelor de măsurare de a indica o valoare cat mai apropiate de valoarea reală a mărimii măsurate se numeşte a. rezoluţie; b. precizie; c. justeţe; d. fidelitate.

2. Mijlocul utilizat pentru măsurarea dimensiunilor liniare cu o precizie de ordinul sutimilor de mm este: a. rigla metalice; b. ruleta; c. panglica topografică; d. şublerul şi micrometrul.

3. La aparatele magnetoelectrice, dispozitivul pentru producerea cuplului activ conţine: a. un magnet permanent şi o bobină; b. un magnet permanent şi o piesă din material feromagnetic; c. un electromagnet şi una sau mai multe piese din material feromagnetic; d. două bobine fixe, legate în serie sau în paralel, şi o bobină mobilă.

4. Operaţia de aducere şi menţinere a unei mărimi fizice dintr-un proces la o anumită valoare poartă numele de: a. măsurare b. comandă c. reglare d. protecţie

5. Într-un sistem de reglare automată, mărimea de comandă se aplică la intrarea: a. elementului de comparaţie; b. regulatorului; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

I.2. În coloana A sunt indicate diferite componente ale unor sisteme de automatizare şi mijloace măsurare, iar în coloana B, rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1 – 5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a – f) din coloana B. 10p.

A. Elemente de automatizare /

mijloace de măsurare B. Rol

1. punte Wheatstone 2. wattmetru 3. contor de inducţie 4. element de prescriere 5. regulator automat

a. generarea mărimii de referinţă b. măsurarea energiei active c. generarea mărimii de comandă d. măsurarea rezistenţelor e. generarea mărimii de reacţie f. măsurarea puterii active

Varianta 68 - tehn. mas

Page 136: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 10p.

a. Rezistenţele adiţionale se conectează în paralel cu bobina dispozitivului de măsurare b. Transformatoarele de curent se utilizează pentru extinderea domeniilor de măsurare ale

ampermetrelor de 1 A sau 5 A. c. Elementele de acţionare hidraulice folosesc ca agent motor aerul comprimat.

Varianta 68 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 068 SUBIECTUL II (30 puncte)

1.Clasificaţi traductoarele în funcţie de mărimea electrică de ieşire. 4p 2.Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a.Pentru măsurarea energiei electrice în circuite de c.a. monifazat se foloseşte .........(1)......... b.Într-un sistem de reglare automată elementul de .........(2)......... are rolul de a transforma semnalul de comandă într-un cuplu sau o forţă.

c.Informaţia privind valoarea parametrului controlat este adusă de la ieşire la intrarea unui sistem de automatizare pe calea de .........(3).......... 3. Figura de mai jos reprezintă schema bloc a unui regulator. 20p a. Clasificaţi regulatoarele după viteza de răspuns şi indicaţi condiţiile de utilizare ale fiecăruia; b. Identificaţi elementele numerotate cu 1, 2, 3; b. Precizaţi rolul elementelor numerotate cu 1, 2, 3.

a1 1 2

3

+

-

a c

xRS

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 068 SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Realizaţi un eseu cu tema: „Extinderea domeniului de măsurare al voltmetrelor de c.c”, având următoarea structură:

a. rolul extinderii; b. dispozitivul auxiliar folosit (denumire, definiţie); c. schema electrică a montajului utilizat pentru extindere; d. valoarea rezistenţei în ohm pe volt R [Ω/V] pentru un aparat cu un curent nominal

Ia=100mA; e. rezistenţa necesară pentru extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru cu

rezistenţa internă de 100Ω, pentru a obţine un coeficient de multiplicare n=10; f. schema electrică a unui voltmetru cu mai multe domenii de măsurare.

Page 137: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 069 SUBIECTUL I (30 puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Elementul din structura unui lanţ de măsurare analogic care vine în contact cu obiectul măsurării este: a. traductorul sau elementul de palpare; b. dispozitivul de transmitere; c. dispozitivul de amplificare; d. dispozitivul de afişare.

2. Rolul transformatoarelor de măsurare este: a. de a amplifica semnalul de măsurare; b. de a extinde domeniile de măsurare ale unor aparate de măsurare în circuite de c.c; c. de a extinde domeniile de măsurare ale unor aparate de măsurare în circuite de c.a; d. de a asigura protecţia la scurtcircuit a circuitului de măsurare.

3. Într-un sistem de reglare automată, valoarea la care este menţinută mărimea reglată se numeşte: a. valoare prescrisă; b. valoare limită; c. valoare optimă; d. valoare critică.

4. Mărimea de comandă este furnizată de: a. elementul de comparaţie; b. regulator; c. elementul de execuţie; d. traductor.

5. Sensibilitatea unui dispozitiv de măsurare sau a unui traductor reprezintă: a. expresia matematică a dependenţei dintre mărimea de intrare şi mărimea de ieşire b. cea mai mică variaţie a mărimii de intrare care produce o modificare perceptibilă a mărimii

de ieşire c. raportul dintre variaţia mărimii de intrare şi variaţia mărimii de ieşire d. raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare

I.2. În coloana A sunt indicate diferite elemente de automatizare sau mijloace de măsurare, iar în coloana B, operaţiile realizate. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1 – 5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a – f) din coloana B. 10p.

A. Elemente de automatizare / mijloace de măsurare B. Operaţii realizate

1. traductor 2. servomotor 3. ampermetru 4. ohmmetru 5. contor de inducţie

a. producerea unui cuplu sau a unei forţe b. măsurarea energiei active c. măsurarea intensităţii curenţilor electrici d. măsurarea tensiunilor electrice e. măsurarea rezistenţelor electrice f. conversia unei mărimi într-o mărime de altă natură

Varianta 69 - tehn. mas

Page 138: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 10p.

a. Wattmetrele analogice sunt aparate cu dispozitiv de măsurare feromagnetic. b. Indicatorul punţilor de măsurare este un aparat de mare sensibilitate. c. Elementul de prescriere sesizează variaţia parametrului controlat.

Varianta 69 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 069 SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi condiţia de echilibru a unei punţi Wheatstone. 4p. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p. a. Ampermetrele se montează în ........1........... în circuitul în care se măsoară intensitatea curentului. b. Aparatul cu care se măsoară energia electrică activă se numeşte .........2......... . c. În general, elementul de execuţie este format din două părţi distincte: motorul de execuţie (numit şi servomotor) şi ....3....... 3. Se consideră schema unui traductor de deplasare.

a. Definiţi traductoarele. b. Precizaţi tipul traductorului de deplasare reprezentat. c. Notaţi denumirile elementelor numerotate pe desen de la 1 la 4. d. Reprezentaţi o schemă electrică prin care să ilustraţi principiul de funcţionare a traductorului de deplasare, cunoscând că variaţia de rezistenţă este măsurată prin căderea de tensiune între capătul A şi cursor.

1 2 3 4

20p.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Inovării Varianta 069

SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Realizaţi un eseu despre voltmetre, având în vedere următoarele:

a. mărimea măsurată şi unitatea de măsură a acesteia b. un tip de instrument de măsurat care intră în construcţia voltmetrelor analogice; c. modul de montare a voltmetrului in circuit d. efectul montarii gresite a voltmetrului in circuit e. modalităţi de extindere a domeniilor de măsurare ale voltmetrelor, inclusiv schemele

electrice aferente; f. rezistenţa necesară pentru extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru de c.c.

cu rezistenţa internă de 200Ω, pentru a obţine un coeficient de multiplicare n=20; g. valoarea tensiunii măsurate, dacă voltmetrul indică10 V, iar transformatorul utilizat pentru

extindere are N1 = 800 spire în primar şi N2 = 20 spire în secundar.

Page 139: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 070 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Mijlocul de măsurare ce materializează o valoare a unei mărimi fizice se numeşte: a. măsurand; b. măsură; c. instrument de măsurare; d. aparat de măsurare.

2. Extinderea domeniilor de măsurare a voltmetrelor de c.c. se realizează cu: a. transformatoare de măsurare; b. şunturi; c. rezistenţe adiţionale; d. dispozitive de amplificare.

3. Contorul electric de inducţie este un mijloc de măsurare a: a. intensităţii curentului electric; b. puterii active; c. energiei electrice consumate în circuite de c.c; d. energiei electrice din circuitele de c.a.

4. Eroarea (abaterea) rezultată din elementul de comparaţie se aplică la intrarea: a. traductorului; b. regulatorului; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

5. Elementul care realizează conversia unei mărimi fizice, de regulă neelectrică, într-o altă mărime fizică, de regulă electrică sau mecanică, pe baza unei legi cunoscute, se numeşte: a. traductor; b. element de prescriere; c. adaptor; d. comparator.

I.2. În coloana A sunt indicate componentele unor elemente de automatizare sau ale unor mijloace de măsurare, iar în coloana B, structura din care fac parte. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1–5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a–f) din coloana B. 10p.

A. Componente B. Structură

1. termocuplu 2. robinet 3. bloc de amplificare 4. dispozitiv pentru producerea cuplului activ 5. convertor analog digital

a. regulator automat b. aparat digital c. voltmetru analogic d. traductor de temperatură e. element de prescriere f. element de execuţie

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Reformulaţi enunţul / enunţurile false astfel încât să devină adevărate. 10p.

a. Micrometrul este un instrument cu riglă şi cursor b. Dispozitivele magnetoelectrice pot fi utilizate doar la aparatele analogice de c.c. c. Mărimea de ieşire a regulatorului este mărimea de execuţie.

Varianta 70 - tehn. mas

Page 140: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 70 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 070

SUBIECTUL II (30 puncte)

1. Precizaţi două fenomene fizice utilizate de elementul sensibil al traductoarelor generatoare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Pentru măsurarea indirectă a rezistenţelor electrice se utilizează metoda ampermetrului şi .........(1).........

b. Într-un sistem automatizat, elementul care intervine în funcţionarea instalaţiei tehnologice este organul de .........(2).........

c. Elementul de reacţie secundară este componenta ..........(3).......... automat care realizează conversia semnalului de comandă într-o mărime de reacţie.

3. În figura de mai jos sunt prezentate două scheme electrice incomplete: 20p

a. Identificaţi tipul transformatoarelor (1) şi (2). b. Specificaţi care este rolul celor două transformatoare. c. Precizaţi fenomenul pe care se bazează funcţionarea celor două transformatoare. d. Desenaţi pe foaia de examen schema completată cu simbolurile aparatelor de măsurat

care lipsesc. e. Indicaţi domeniile de măsurare uzuale pentru cele două aparate de măsurat. f. Scrieţi expresia matematică a raportului de transformare al transformatorului (2).

? k l

Z

K L

1

?

Z

A X

a x

N1 N2

2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 070 SUBIECTUL III (30 puncte)

1.Realizaţi un eseu despre circuitul din figură, având în vedere următoarele:

a. denumirea aparatelor de măsurare reprezentate în schemă; b. patru mărimi fizice care pot fi determinate cu montajul din figură (altele decât cele

precizate la punctul e.) c. constanta aparatului notat cu W corespunzătoare domeniilor de 1A şi 120V, dacă αmax=30

diviziuni; d. valoarea indicată de aparatul notat cu W, dacă în timpul măsurării indicatorul arată 10

diviziuni (domeniile selectate sunt cele specificate la punctul b.); e. valorile puterii aparente şi puterii reactive dacă în timpul măsurării indicaţiile celor trei

aparate sunt: 1A, 50V şi 40W.

A

V

* *

Rad Z ~ e

W

Page 141: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 071 SUBIECTULI 30puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1- 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Într-un sistem de reglare automată, eroarea este mărimea de ieşire a: a. elementului de comparaţie; b. elementului de prescriere; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

2. Rezistenţa internă a unui voltmetru montat întrun circuit de măsurare este: a. foarte mică faţă de rezistenţa circuitului; b. foarte mare faţă de rezistenţa circuitului; c. egală cu rezistenţa circuitului; d. nu contează valoarea.

3. Termistorul este un traductor: a. de nivel; b. de deplasare; c. de forţă; d. de temperatură.

4. Şuntul, folosit pentru extinderea domeniului de măsurare a unui ampermetru, este: a. o rezistenţă legată în paralel cu aparatul; b. o bobină legată în serie cu aparatul; c. o rezistenţă şi o bobină legate în serie, şi apoi în serie cu aparatul; d. un condensator legat în paralel cu aparatul.

5 . Într-un sistem de reglare automată, rolul traductorului electric este de: a. a amplifica semnalul măsurat; b. a măsura direct o mărime aplicată la intrare; c. a transforma semnalul de măsurat într-un semnal electric; d. a limita semnalul de măsurat.

I.2. În coloana A sunt enumerate Mãrimi electrice, iar în coloana B, Aparate de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p.

A Mãrimi electrice Aparate de măsurat 1. Intensitatea curentului electric a. Contor 2. Rezistenţa electrică b. Wattmetru 3. Puterea electrică c. Ampermetru 4. Energia electrică d. Voltmetru 5. Tensiunea electică e. Ohmmetru f. Optimetru

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Justificaţi răspunsurile de la punctele b şi c. 10p. a. Elementul de execuţie (EE) al unui sistem de reglare automată are rolul de a interveni în funcţionarea instalaţiei tehnologice pentru corectarea parametrilor reglaţi conform mărimii de comandă transmise de regulatorul automat(RA).

Varianta 71 - tehn. mas

Page 142: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

b. Un aparat magnetoelectric are Ia=500µA şi ra=100Ω. Rezistenţa adiţională necesară pentru a putea măsura o tensiune de 15V are valoarea 2,9kΩ. c. Valoarea rezistenţei RX, măsurată cu ajutorul unei punţi Wheatstone pe ale cărei braţe se găsesc rezistenţele R1=2kΩ, R2=100 Ω, R3=250 Ω, este 1kΩ.

Varianta 71 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 071 SUBIECTULII 30puncte

1. Daţi 2 exemple de măsurare a unei rezistenţei electrice folosind metode de măsurare diferite. 4p

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p a. Şuntul este un dispozitiv folosit pentru....(1)......domeniului de măsurare al

ampermetrului. b. Pentru alimentarea părţii motoare a elementului de execuţie al unui sistem de reglare

automată se folosesc surse electrice, surse…..(2).......şi surse hidraulice. c. La o punte Wheatstone în echilibru produsele rezistenţelor din braţele ....(3)....... sunt

egale. 3. Se consideră modelul structural al unui sistem de reglare automată, reprezentat în

figura alăturată. 20p

a. Precizaţi denumirea elementelor componente inscripţionate în schemă cu: E.C.,

R.A., E.E., I.T., Tr. b. Indicaţi trei mărimi asociate funcţional elementului E.C. din schemă. c. Numiţi două tipuri de semnale aplicate unui sistem de reglare automată.

Yr - -

Xm Xc ε E.E. R.A. U +

E.C.

Tr

I.T.

P Y

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 071 SUBIECTULIII (30puncte) Realizaţi un eseu cu tema „Măsurarea rezistenţelor electrice ” cu următoarea structură:

a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului: schemele montajelor de măsurare, elementele componente ale montajelor;

b. Metode cu citire directă; tipuri de aparate folosite, utilizarea lor în funcţie de valoarea rezistenţelor măsurate;

c. Metode de punte: schema de principiu a punţii Wheatstone, precizarea elementelor componente ale punţii, modul de utilizare a punţii, condiţia de echilibru a punţii.

Page 143: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 072 SUBIECTUL I ( 30 puncte ) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1- 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Mărimea care exercită influenţe nedorite asupra mărimii de ieşire a unui sistem de reglare automată este reprezentată de:

a. mărimea de intrare; b. mărimea de reacţie ; c. perturbări; d. semnalul de eroare.

2. Rezistenţa internă a unui ampermetru conectat întrun circuit de măsurare, este: a. foarte mică faţă de rezistenţa circuitului; b. foarte mare faţă de rezistenţa circuitului; c. egală cu rezistenţa circuitului; d. nu contează valoarea.

3. Motorul de execuţie reprezintă : a. elementul de comparaţie al unui sistem de reglare automată; b. o parte constructivă a instalaţiei tehnologice; c. o componentă a regulatorului automat; d. o parte constructivă a elementului de execuţie.

4. Condiţia de echilibru a unei punţi Wheatstone ( R1şi R3 sunt în braţe opuse) este: a. R1R3 = R2R4 ; b. R1R2 = R3R4 ; c. R1+R3 = R2 + R4 ; d. R1 - R3 = R2-R4 ;

5. Traductoarele inductive transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie: a. a rezistenţei unui reostat sau a unui potenţiometr b. a capacităţii electrice a unui condensator; c. a inductanţei unui circuit magnetic; d. a rezistenţei, capacităţii şi inductanţei unui circuit electric.

I.2. În coloana A sunt enumerate Mãrimi electrice iar în coloana B Unităţi de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p.

A Mãrimi electrice B Unităţi de măsură 1. Intensitatea curentului electric a. kilowattoră 2. Rezistenţa electrică b. watt 3. Puterea electrică c. amper 4. Energia electrică d. volt 5. Tensiunea electică e. ohmm f. farad

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Justificaţi răspunsurile de la punctele b şi c. 10p. a. Elementul de comparaţie (EC), a unui sistem de reglare automată, are rolul de a compara permanent mărimea de ieşire a instalaţiei tehnologice cu o mărime de acelaşi fel cu valoare prescrisă, rezultatul comparaţiei fiind semnalul de eroare ε.

Varianta 72 - tehn. mas

Page 144: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

b. Intr-un circuit alimentat la o sursă de tensiune E=3V şi care conţine o rezistenţă R=5Ω se montează un ampermetru cu ra=1Ω. Intensitatea curentului în circuit va fi I=0,6A. c. La montare greşită a voltmetrului, în serie cu circuitul la bornele căruia se măsoară tensiunea, curentul creşte foarte mult datorită rezistenţei interne foarte mari a aparatului.

Varianta 72 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 072 SUBIECTUL II 30p 1. Precizaţi rolul unui regulator automat (RA) în funcţionarea sistemului de reglare automată. 4p

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p

a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului este o metodă . …..(1)…..de măsurare a rezistenţelor electrice.

b. Traductoarele de deplasare capacitive transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie a........(2)…….electrice a unui condensator.

c. Elementul de execuţie al sistemului de reglare automată este format din.....(3).... de execuţie (numit şi servomotor) şi organul de execuţie.

3. În figura următoare sunt reprezentate categorii de traductoare capacitive de deplasare:

a. Definiţi traductorul de măsurare;. b. Precizaţi elementele componente ale unui traductor. c. Indicaţi principiul de funcţionare al traductoarelor capacitive de deplasare. d. Precizaţi, pentru fiecare variantă prezentată, parametrul a cărui variaţie duce la

modificarea capacităţii electrice. 20p.

x ε

ε0 d

+

xaS = a)

x

S

ε0 d

+

b)

x

S

ε0

+

d) c)

x

ε

ε0

d

S +

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 072 SUBIECTULIII ( 30puncte) Realizaţi un eseu cu tema „Măsurarea mărimilor electrice în circuitele de c.c” cu următoarea structură:

a. Mărimi electrice de măsurat: denumire, aparate de măsurat utilizate pentru fiecare mărime ;( se vor prezenta cinci mărimi elctrice)

b. trei scheme de montare în circuit a aparatelor de măsurat folosite pentru măsurarea, la alegere, a câte unei mărimi electrice;

c. metode de extinderea domeniului de măsurare: dispozitive folosite, montarea lor în circuit, dimensionarea lor(relaţia de calcul).

Page 145: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 073 SUBIECTUL I 30puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1- 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. În cazul traductoarelor generatoare mărimea de ieşire este de tipul:

a. presiune; b. forţă; c. temperatură; d. tensiune electrică

2. Dacă pe cadranul unui aparat de măsurat este inscripţionat simbolul aparatul este:

a. electrodinamic; b. magnetoelectric cu magnet mobil; c. electromagnetic d. magnetoelectric cu cadru mobil.

3. Regulatorul automat al unui sistem de reglare automată are rolul de a prelucra operaţional: a. semnalul de eroare; b. mărimea de intrare a sistemului c. mărimea de reacţie; d. perturbările.

4. La măsurarea intensităţii unui curent prin intermediul unui transformator de curent, ampermetrul din secundar indică 5,25A, iar KIn= 80. Intensitatea curentului măsurat este:

a. 42A; b. 4,2A; c. 420 A; d. 420mA.

5. Termocuplul este un traductor de: a. forţă b. temperatură c. presiune d. debit

I.2. În coloana A sunt enumerate Blocurile aparatelor numerice iar în coloana B Rolul funcţional. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p. A Blocurile aparatelor numerice B Rolul funcţional 1. dispozitiv de afişare a. prelucrează mărimea de măsurat - atenuare, amplificare,

redresare 2. decodificator b. asigură comanda automată a operaţiilor 3. numărător c. transformă rezultatul măsurării din sistem binar în sistem

zecimal 4. convertor analog-numeric d. numără impulsurile de la ieşirea convertorului 5. circuit de intrare e. afişează sub formă numerică rezultatul măsurării

Varianta 73 - tehn. mas

Page 146: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

f. transformă mărimile analogice în mărimi digitale

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi

în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Justificaţi răspunsurile de la punctele b şi c. 10p. a. Traductoarele se folosesc, cu precădere, la convertirea mărimilor neelectrice în mărimi

electrice. b. Metoda voltmetrului şi ampermetrului este o metodă directă de măsurare a rezistenţelor electrice. c. La traductoarele inductive cu miez mobil curentul indicat de ampermetru este direct

proporţional cu deplasarea.

Varianta 73 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 073 SUBIECTUL II ( 30 puncte ) 1. Precizaţi modul de conectare în circuit a unui ampermetru, pentru măsurarea corectă a

intensităţii curentului electric. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p

a. Mijlocul de măsurare ce materializează o valoare a unei mărimi fizice se numeşte …..(1)…..

b. Aparatele digitale realizează transformarea mărimii de măsurat în semnale digitale, iar rezultatul măsurării este afişat sub formă........(2).

c. Galvanometrul montat pe diagonală punţii Wheatstone indică valoarea.....(3).... la echilibrul punţii.

3. În figura de mai jos este reprezentatǎ schema bloc a unui sistem de reglare automată a

temperaturii. 20p

a. Precizaţi denumirea elementelor componente inscripţionate în schemă cu: Tr, Rf, R, EE , 1 şi 2.

b. Indicaţi tipul agentului care circulă prin elementul 2. c. Explicaţi funcţionarea schemei.

Rf

R

EE

Tr

t

1

2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 073 SUBIECTULIII ( 30puncte) 1. O sursă de tensiune continuă cu rezistenţa internă ri = 4Ω şi t.e.m E = 48V alimentează un rezistor având rezistenţa electrică R=800Ω. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric, se montează în circuit un ampermetru cu rezistenţa internă rA = 1Ω.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică a circuitului; b. determinaţi prin calcul intensitatea curentului electric în circuit; c. conectaţi un voltmetru în circuit, care să măsoare tensiunea la bornele rezistorului şi

precizaţi cum trebuie să fie rezistenţa internă a voltmetrului faţă de valoarea R; d. calculaţi puterea electrică disipată pe rezistor. 16p

2. La măsurarea unei tensiuni electrice se foloseşte un transformator de măsură având

N1 =1000 spire şi N2 = 10 spire. Voltmetrul din secundar indică valoarea de 80V. a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj a transformatorului de măsură şi

marcaţi bornele; b. Calculaţi raportul de transformare; c. Calculaţi tensiunea măsurată; d. Justificaţi dacă în secundarul transformatorului se poate monta un voltmetru magnetolectric. 14p

Page 147: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 074 SUBIECTUL I 30puncte I.1.Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1.1-1.5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Instrumentele folosite pentru măsurarea lungimilor sunt: a. ampermetrul; b. şublerul; c. voltmetrul; d. ohmmetrul.

2. La un traductor capacitiv cu suprafaţă variabilă: a. distanţa dintre armături este variabilă; b. dielectricul se deplasează după axa OX; c. suprafaţa pe care cele două armături se suprapun este variabilă; d. suprafaţa armăturilor este variabilă.

3. Pentru măsurarea unei tensiuni electrice se foloseşte un aparat magnetoelectric care are scara gradată cu 15 diviziuni şi Un = 150V. Dacă acul indicator se opreşte în dreptul diviziunii 5, aparatul va indica o tensiune de:

a. 50V; b. 5V; c. 0,5V; d. 5 kV.

4. Elementul de comparaţie (EC) al unui sistem de reglare automată are rolul: a. de a efectua anumite operaţii asupra semnalului de eroare primit la intrare; b. de a interveni în funcţionarea instalaţiei tehnologice pentru corectarea

parametrilor; c. de a transforma mărimea de ieşire a instalaţiei tehnologice într-un semnal

electric; d. de a compara permanent mărimea de reacţie cu o mărime de acelaşi fel, cu

valoare prescrisă. 5. Pentru a extinde de n ori intervalul de măsurare al unui voltmetru este necesară o rezistenţă adiţională determinată cu relaţia:

a. ra (n-1); b. ra / (n-1); c. (n-1) / ra; d. 1+ n/ra.

I.2. În coloana A sunt enumerate Elementele componente ale unui sistem de reglare automat, iar în coloana B Mărimi care se aplică la intrarea componentelor. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p.

A Elementele componente ale unui sistem de reglare automat

B Mărimi care se aplică la intrarea componentelor unui sistem de reglare automat

1. E.C. – element de comparaţie a. Xm– mărime de intrare a instalaţiei tehnologice 2. R.A. – regulator automat b. Xc – mărimea de ieşire a regulatorului automat 3. E.E. – element de execuţie c. ε – semnal de eroare 4. I.T. – instalaţie tehnologică d. Y – mărime de ieşire a sistemului 5. Tr - traductor

e. U – mărime de intrare a sistemului

f. P – perturbări

Varianta 74 - tehn. mas

Page 148: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Pentru enunţul/ enunţurile considerate false transcrieţi varianta/ variantele astfel încît enunţurile să fie adevărate. 10p.

a. Elementul care permite convertirea unei mărimi fizice (de obicei neelectrică) într-o altă mărime (de obicei electrică) dependentă de prima, în scopul introducerii acesteia într-un circuit de automatizare, se numeşte traductor.

b. In cazul măsurării rezistenţei în curent continuu, cu ajutorul voltmetrului şi ampermetrului prin montajul aval, voltmetrul este conectat în serie cu rezistenţa de măsurat.

c. Unul din avantajele motoarelor de c.c., componente ale elementului de execuţie al unui sistem de reglare automată îl constituie folosirea lor în medii inflamabile sau explozive.

Varianta 74 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 074 SUBIECTUL II 30 puncte 1. Enumeraţi componentele unui traductor. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p

a. Un traductor de temperatură se realizează pornind de la proprietatea cunoscută a materialelor conductoare de a-şi modifica …..(1)......., şi deci şi rezistenţa electrică, atunci când temperatura lor se modifică.

b. Elementul de execuţie (EE), al unui sistem de reglare automată are rolul de a interveni în funcţionarea …..(2).......tehnologice pentru corectarea parametrilor reglaţi conform mărimii de comandă transmise de RA.

c. Motoarele de execuţie care se pot folosi în medii ....(3)....... ....sunt motoarele pneumatice. 3. La măsurarea lungimilor cu şublerul fracţiunile de milimetru se determină cu ajutorul vernierului. a) Definiţi vernierul. b) Precizaţi cu care dintre componentele şublerului este solidar vernierul. c) Precizaţi regula măsurării cu şublerul şi relaţia matematică asociată acesteia, explicând semnificaţia notaţiilor efectuate. d) Indicaţi cum poate fi micşorată eroare de citire la măsurarea cu şublerul. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 074 SUBIECTULIII 30puncte 1. La măsurarea tensiunii prin intermediul unui transformator de măsurat de tensiune cu raportul de transformare KU=200. Voltmetrul din secundar indică 90 V.

a. Precizaţi rolul funcţional al transformatorului de tensiune b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de măsurare indicând marcarea

bornelor. c. Determinaţi valoarea tensiunii măsurate. d. Justificaţi de ce un voltmetru magnetoelectric nu se utilizează împreună cu

transformatoarele de tensiune 16 p 2. Figura de mai jos reprezintă schema electrică a unei punţi de măsurat. .

a. Precizaţi denumirea punţii şi mărimea fizică ce se măsoară cu ajutorul ei; b. Scrieţi condiţia de echilibru a punţii; c. Explicaţi modul de măsurare cu această punte; d. Calculaţi Rx în cazul în care condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,8 kΩ,

R2=400 Ω, R3=1,5 kΩ. 14p

A

B

C D G

R1 RX

R3 R2

E

K1

K2

Ra

Page 149: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 075 SUBIECTUL I 30puncte 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1 - 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Megohmmetrele se folosesc pentru măsurarea rezistenţelor: a. mici; b. mari; c. foarte mari, de ordinul MΩ d. nu contează ordinul de mărime.

2. La aparatele de măsură digitale, transformarea mărimilor continue în mărimi digitale se face cu ajutorul:

a. convertoarelor analog-numerice; b. numărătoarelor; c. convertoarelor numeric – analoge; d. decodificatoarelor.

3. Termorezistenţa este un traductorul de tip: a. inductiv; b. rezistiv c. capacitiv; d. fotoelectric.

4. Motorul de execuţie reprezintă: a. elementul de comparaţie al unui sistem de reglare automată; b. o parte constructivă a instalaţiei tehnologice; c. o componentă a regulatorului automat; d. o parte constructivă a elementului de execuţie.

5. Schema reprezintă un montaj pentru măsurarea puterii electrice în c.c. Aparatele de măsurat simbolizate prin 1 şi 2 sunt:

a. 1 – ampermetru, 2 – voltmetru; b. 1, 2 – ampermetre; c. 1 – voltmetru, 2 – ampermetru; d. 1, 2 –voltmetre.

2. În coloana A sunt enumerate Elementele componente ale unui sistem de reglare automată iar în coloana B Rolul componentelor unui sistem de reglare automată. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p.

A Elementele componente ale unui sistem de reglare automată

B Rolul componentelor unui sistem de reglare automată

1. E.C. – element de comparaţie a. intervine în funcţionarea instalaţiei tehnologice pentru corectarea parametrilor reglaţi

2. R.A. – regulator automat b. compară permanent mărimea de ieşire a instalaţiei tehnologice cu o mărime de acelaşi fel cu valoare prescrisă

3. E.E. – element de execuţie c. transformă mărimea de ieşire a IT, de regulă, într-un semnal electric aplicat EC.

b

1

a 2

= c.c. R

Varianta 75 - tehn. mas

Page 150: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

4. I.T. – instalaţie tehnologică d. prelucrează operaţional semnalul de eroare ε şi dă la ieşire un semnal de comandă pentru elementul de execuţie.

5. Tr - traductor

e. este supus unor acţiuni externe de tip perturbaţii şi acţiunii comenzii generate de RA

f. măsoară caracteristicile electrice cu ajutaparatelor de măsură

3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Pentru enunţul/ enunţurile considerate false transcrieţi varianta/ variantele astfel încît enunţurile să fie adevărate. 10p.

a. Metoda ampermetrului şi voltmetrului utilizează doua variante de montaj: montajul amonte pentru rezistenţe mici în raport cu rezistenţa internă a ampermetrului şi montajul aval pentru rezistenţe mari în raport cu rezistenţa internă a voltmetrului.

b. La aparatele indicatoare (analogice), valoarea mărimii măsurate este afişată sub formă numerică.

c. Micrometrul este un instrument de măsurat lungimi care se bazează funcţional pe transformarea mişcării de translaţie a unui şurub micrometric în mişcare de rotaţie.

Varianta 75 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 075 SUBIECTUL II 30puncte 1. Definiţi procesul de măsurare şi precizaţi care sunt elementele acestui proces. 4p

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p a. Când valoarea mărimii măsurate depăşeşte domeniul de măsurare al voltmetrului se

poate realiza extinderea domeniului de măsurare al acestuia, cu un dispozitiv numit …..(2).........adiţională.

b. La montarea unui. …..(2)........în circuit, bobina de curent se montează în serie cu consumatorul iar cea de tensiune în paralel cu consumatorul.

c. Şublerul este un instrument folosit pentru măsurarea lungimilor format dintr-o riglă cu scară gradată şi un....(3).........cu vernier.

3. În figura de mai jos este reprezentatǎ schema bloc a unui regulator automat. 20p a. Precizaţi denumirea elementelor inscripţionate în schemă cu: ECS, A, ERS, ε, u, xrs.

b. Precizaţi rolul funcţional al componentelor: ECS şi ERS. c. Indicaţi două criterii de clasificare a regulatoarelor automate.

A

Xrs ERS

ECS u ε ε1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 075 SUBIECTULIII 30puncte 1. Un miliampermetru cu domeniul de măsurare de 10mA şi rezistenţa internă rA=100Ω trebuie să măsoare curenţi de 100mA şi 1000mA. 16p

a. Calculaţi rezistenţele şunturilor utilizate pentru extinderea domeniului de măsurare a miliampermetrului;

b. Reprezentaţi schema montajului în care se introduc cele două şunturi; c. Valoarea indicată de acul indicator al aparatului înainte de conectarea şunturilor

dacă acul este poziţionat în dreptul diviziunii 5; scala miliampermetrului este gradată în 10 diviziuni.

d. Precizaţi o altă modalitate de extindere a domeniului de măsurare al unui ampermetru care funcţionează in curent alternativ.

2. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală Un = 300V, intensitatea curentului nominal In = 2A, iar scara aparatului are αmax = 75 diviziuni. a. ştiind că wattmetrul a indicat α=60 diviziuni, calculaţi puterea activă măsurată.; b. reprezentaţi schema de montaj a wattmetrului în circuitul de măsurare; c. precizaţi cum se poate urmări incărcarea wattmetrului. 14p

Page 151: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 076 SUBIECTUL I 30puncte I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos(1- 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p 1. Rolul traductorului, într-un sistem de reglare automată, este de a:

a. amplifica semnalul de măsurat; b. măsura direct o mărime aplicată la intrare; c. transforma semnalul de măsurat într-un semnal electric; d. limita semnalul de măsurat.

2. Domeniul de măsurare al ampermetrelor de curent continuu se poate extinde cu ajutorul:

a. rezistenţelor adiţionale b. şunturilor c. transformatoarelor de măsurare de curent d. transformatoarelor de măsurare de tensiune

3. La un sistem de reglare automată, mărimea perturbatoare acţionează asupra: a. E.C. – elementului de comparaţie; b. R.A. – regulatorului automat; c. E.E. – elementului de execuţie; d. I.T. – instalaţiei tehnologice.

4. Pentru buna funcţionare a ohmetrului serie este necesar să se realizeze: a. Un singur reglaj, pentru Rx = ∞; b. Două reglaje, pentru Rx=0 şi pentru Rx = ∞; c. Trei reglaje, pentru Rx=0, pentru Rx = ∞ şi pentru Rx = 500Ω; d. Nici un reglaj.

5. În cazul traductoarelor generatoare mărimea de ieşire este de tipul: a. tensiune;

b. forţă; c. temperatură; d. presiune.

I.2. În coloana A sunt enumerate Mãrimi fizice, iar în coloana B Simboluri ale unor unităţi de măsură. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifrã din coloana A şi litera corespunzãtoare din coloana B. 10p.

A Mãrimi fizice B Simboluri ale unor unităţi de măsură

1. Timp a. kV 2. Energia electrică b. mA 3. Lungime c. GΩ 4. Intensitate curent electric d. µm 5. Rezistenţă electrică e. ns f. MWh

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzǎtoare fiecǎrui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacǎ apreciaţi cǎ enunţul este adevǎrat sau litera F, dacã apreciaţi cã enunţul este fals. Pentru enunţul/ enunţurile considerate false transcrieţi varianta/ variantele astfel încît enunţurile să fie adevărate. 10p.

a.Traductoarele de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie a a capacităţii electrice a unui reostat.

Varianta 76 - tehn. mas

Page 152: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

b. Valoarea rezistenţei RX, măsurată cu ajutorul unei punţi Wheatstone pe ale cărei braţe se găsesc rezistenţele R1=2kΩ, R2=100 Ω, R3=250 Ω, este 1kΩ.

c. Măsurarea puterii electrice în curent continuu se face cu ajutorul wattmetrului electrodinamic sau ferodinamic.

Varianta 76 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076 SUBIECTULII 30puncte 1. Enumeraţi componentele elementului de excuţie(E.E.) al unui sistem de reglare automată 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectǎ care completeazǎ spaţiile libere: 6p a. Un traductor de temperatură se realizează pornind de la proprietatea cunoscută a materialelor conductoare de a-şi modifica. …..(1)....... şi deci şi rezistenţa electrică, atunci când temperatura lor se modifică.

b. Mărimile fizice care exercită influenţe nedorite asupra mărimii de ieşire a unui SRA se numesc ....(3).......

c. Traductoarele de deplasare capacitive transformă o deplasare liniară sau unghiulară într-o variaţie a....(3)....... electrice a unui condensator.

3. In cele 4 scheme de mai jos sunt ilustrate 3 categorii ale aceluiaşi tip de traductor: 20p

a. Specificaţi tipul traductorului reprezentat în cele 4 scheme;

b. Precizaţi denumirea traductoarelor notate cu 1,2,3,4,

c. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor.

d. Scrieţi formula de calcul a capacităţii acestui tip de traductor şi specificaţi semnificaţia termenilor din formulă, indicând unitaţile lor de măsură din SI

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 076 SUBIECTULIII 30puncte

Realizaţi un eseu cu tema: “Metode şi mijloace de măsurare utilizate la măsurarea rezistenţelor electrice”, după următorul plan: a. Metoda indirectă: reprezentarea schemelor electrice şi precizarea elementelor

componente şi rolul lor. b. Metoda de citire directă: denumirea aparatelor de măsurat, indicând cele două

variante şi indicând tipul scării de măsurare in ambele cazuri. c. Metoda de punte: reprezentarea schemei electrice, precizarea elementelor

componente cu rolul lor şi a relaţiei dintre elementele din braţele punţii la echilibru.

Page 153: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 077 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1- 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. La reglarea nivelului, cele mai des utilizate regulatoare sunt:

a. regulatoarele bipoziţionale b. regulatoare multipoziţionale c. regulatoare de tip poziţional d. regulatoare nepoziţonale

2. Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul: a. ohmmetrului; b. punţii Wheatstone; c. ampermetrului; d. montajului industrial A + V.

3. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării: a. termorezistenţelor b. tensometrelor c. termocuplelor d. traductoarelor inductive

4. Montarea în serie a unui voltmetru, în circuitul a cărui tensiune trebuie măsurată, produce: a. o scădere pronunţată a intensităţii curentului electric b. o creştere pronunţată a tensiunii de măsurat c. o scădere a rezistenţei circuitului de măsurare d. o creştere a a intensităţii curentului electric

5. Intr-o punte Wheatstone rezistenţele cunoscute sunt: R1= 4 Ω, R2 = 8 Ω,R3 = 16 Ω, iar rezistenţa Rx din braţul opus lui R2 are valoarea :

a. 2Ω b. 5 Ω c. 7 Ω d. 8 Ω I.2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Micrometrele pentru filete utilizează vârfuri de măsurare introduse în alezajele practicate în tija de măsurare şi nicovală.

b. Transformarea mǎrimilor analogice cu variaţie continuǎ în semnale digitale se realizeazǎ prin intermediul amplificatoarelor digitale.

c. Unitatea de măsură pentru puterea aparentă este wattul. I.3. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsură, iar în coloana B sunt enumerate caracteristicile acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A, şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Tipuri de aparate de măsură B. Caracteristici 1. ohmmetru serie a. folosit la măsurarea rezistenţelor mici 2. ampermetru magnetoelectric b. scară inversă şi foarte neliniară 3. voltmetru electrodinamic c. sensibil la suprasarcină 4. ohmmetru derivaţie d. indicaţii influenţate de frecvenţa curentului 5. wattmetru electrodinamic e. folosit pentru măsurarea puterii aparente f. folosit pentru măsurarea puterii active

Varianta 77 - tehn. mas

Page 154: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 77 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 077

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Precizaţi avantajele utilizării aparatelor magnetoelectrice. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p

a. Funcţionarea micrometrelor se bazează pe transformarea mişcării de .rotaţie .a unui şurub micrometric, în mişcare de ..... 1…………. . b. Unitatea de măsură pentru puterea activă este……..…2………. . c. Micrometrele pentru filete se pot utiliza la măsurarea ………3………mediu al filetului.

3. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a sistemului de reglare automată (SRA). 20p

a. Indicaţi denumirile elementelor notate cu 2,3,4 şi ale mărimilor e,b, c,d şi P b. Precizaţi rolul elementelor notate cu 1 şi 5 c. Exemplificaţi in cadrul unui sistem de reglare automată a nivelului elementul 4 şi mărimea P d. Numiţi elementele componente ale blocului 3 si daţi cate un exemplu din fiecare

componentă

f

c b a

3 2 e

1

5

4

P d

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 077 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Un wattmetru cu mai multe domenii de măsurare are scara gradată cu 100 diviziuni. Domeniile pentru intensitatea curentului electric sunt In1=0,5 A şi In2=1 A, iar cele pentru tensiune Un1=150 V şi Un2=300 V.

a. Ce putere se va măsura cu wattmetrul atunci când acul indicator arată 60 de diviziuni, iar domeniile de măsurare alese sunt In1 şi Un2

b. Câte diviziuni va arăta acul indicator în cazul în care se măsoară aceeaşi putere, wattmetrul fiind pe domeniile In2 şi Un2

14p 2. Se consideră circuitul electric din figura alăturată : Pentru măsurarea intensităţii curentului, se utilizează un ampermetru cu Ra = 2 Ω şi Ia = 1mA.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, circuitul cu ampermetrul conectat;

b. Calculaţi curentul prin circuitul fără ampermetru; c. Calculaţi curentul prin circuitul cu ampermetru; d. Indicaţi o metodă pentru extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului.

16p

+ E=12V R=20Ω -

Page 155: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 078 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. În curent alternativ monofazat, wattmetrul este destinat să măsoare: a. puterea aparentă b. puterea reactivă c. puterea activă d. tensiunea la borne

2. Pentru ca la montarea unui voltmetru, funcţionarea circuitului să se modifice cât mai puţin, este necesar ca rezistenţa proprie a voltmetrului să fie:

a. mult mai mică decât rezistenţa circuitului b. mult mai mare decât rezistenţa circuitului c. egală cu rezistenţa circuitului d. de două ori mai mică decât rezistenţa circuitului

3. La transformatoarele de curent, datorită intensităţii curenţilor foarte mari din circuitul primar, numărul de spire din primar:

a. se poate reduce la o singură spiră b. se poate reduce la jumătate c. se dublează d. este foarte mare

4. Elementul de execuţie are rolul: a. de a transforma o mărime neelectrică în una electrică b. de a compara mărimea de ieşire cu mărimea prescrisă c. de a acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice d. de a perturba funcţionarea instalaţiei tehnologice

5. Rolul rezistenţei montată în serie cu galvanometrul într-o punte Wheatstone este de : a. extindere de domeniu de măsurare b. echilibrarea puntii c. protecţia galvanometrului d. creşterea sensibilităţii

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Din punct de vedere constructiv regulatorul automat include şi un element de comparaţie. b. Funcţionarea micrometrului se bazează pe transformarea mişcării de translaţie a unui

şurub micrometric în mişcare de rotaţie. c. Termistorul este un traductor parametric de viteză.

Varianta 78 - tehn. mas

Page 156: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt indicate fenomenele fizice care stau la baza funcţionării traductoarelor iar în coloana B, diferite tipuri de traductoare. Scrieţi , pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. mărimea de măsurat produce o variaţie a

rezistenţei unui potenţiometru 2. convertesc mărimea neelectrică în

variaţia capacităţii unui condensator 3. mărimea neelectrică este convertită direct

în tensiune electrică 4. convertesc o mărime neelectrică în

impulsuri de tensiune 5. acţiunea mărimii de măsurat modifică

întrefierul unei electromagnet

a. traductoare capacitive b. traductoare cu senzori digitali c. traductoare generatoare d. traductoare inductive e. traductoare rezistive f. . traductoare cu senzori radianţi

Varianta 78 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 078

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Clasificaţi traductoarele după mărimea de la ieşire. 4p. 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p.

a. Raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare se numeşte ……………1............. .

b. Unitatea de măsură pentru capacitatea electrică este……..2…………. . c. Puntea Wheatstone se foloseşte pentru măsurarea ………3……….. .

3. Se consideră micrometrul din figură:

Fig. 1 a).

b).

a. Enunţaţi pe scurt principiul pe care se bazează funcţionarea lui. b. Precizaţi denumirea elementelor componente numerotate cu cifre de la 1 la 8. c. Determinaţi valoarea indicaţiei din figura 1. b. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 078

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Unui voltmetru cu rezistenţa aparatului de 10kΩ i se extinde domeniul de măsurare de la 5V la 100V. a. Determinaţi rezistenţa adiţională necesară b. Reprezentaţi schema electrică a voltmetrului cu rezistenţa adiţională c. Explicaţi în ce condiţii se poate folosi pentru extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului un transformator de măsurare de tensiune. 14p 2. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală Un = 300V, intensitatea curentului nominal In = 2A, iar scara aparatului are αmax = 75 diviziuni. a. ştiind că wattmetrul a indicat α=60 diviziuni calculaţi puterea activă măsurată.; b. reprezentaţi schema de montaj a wattmetrului în circuitul de măsurare c. precizaţi cum se poate urmări incărcarea wattmetrului 16p

Page 157: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 079 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1.Traductoarele au rolul de a:

a. înregistra valoarea unei mărimi fizice b. transforma o mărime fizică în altă mărime fizică mai uşor de măsurat c. amplifica o mărime fizică d. măsura o mărime fizică.

2. Elementele de execuţie pneumatice nu pot fi realizate: a. cu membrană b. cu piston c. cu distribuitor d. cu electromagnet

3. Pentru măsurarea curentului electric de valori mici se utilizează : a. milivoltmetrul b. ohmmetrul c. galvanometrul d. wattmetrul.

4. La o punte de curent continuu instrumentul indicator de nul este montat: a. pe una din diagonale; b. în serie cu rezistenţa de măsurat; c. în paralel cu rezistenţa de măsurat; d. pe oricare din braţele punţii.

5. Măsurarea este operaţia metrologică prin care: a. unitatea de măsură este comparată cu altă unitate de măsură; b. mărimea fizică este comparată cu oricare altă mărime fizică; c. mărimea fizică este comparată cu o mărime de aceeaşi natură, aleasă

conventional drept unitate de masura; d. mărimea fizică este comparată cu oricare unitatea de măsură din Sistemul

International; I.2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în

dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Puntea Wheatstone se foloseşte pentru măsurarea condensatoarelor. b. Extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru se face prin montarea în paralel cu acesta a unei rezistenţe, numită şunt.

c. Unitatea de măsură pentru impedanţa electrică este voltul.

Varianta 79 - tehn. mas

Page 158: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. În coloana A sunt enumerate blocuri funcţionale caracteristice aparatelor de măsurat digitale, iar în coloana B rolul acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B: 10p.

A. Blocuri funcţionale B. Rol 1. convertorul analog-

digital 2. numărătorul 3. decodorul 4. afişajul 5. blocul de comandă

a. transformă rezultatul măsurării din sistemul binar în sistemul zecimal b. transformă mărimile de măsurat analogice în mărimi

digitale c. afişează sub formă numerică rezultatul măsurării d. numără impulsurile de la ieşirea convertorului în sistem

de numeraţie binar sau binar-zecimal e. asigură comanda automată a operaţiilor f. prelucrează mărimea de măsurat pentru a fi convenabilă

la intrarea convertorului

Varianta 79 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 079

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a. Aparatul electrodinamic are scara uniformă când este utilizat ca ......(1)....... b. Pentru a evita regimul de avarie în secundarul transformatorului de curent se montează o

........(2)...... de valoare mică. c. Termorezistenţele semiconductoare se mai numesc şi ……..(3)………. 2.. Efectuaţi pe foaia de examen următoarele transformări de unităţi de măsură: 4p a. 15 ⋅ 10-6mF=.......nF

b. 2400 mW =...........kW c. 380 V=.........kV d. 100mA=…….µA

3. În figura de mai jos este reprezentat un instrument de măsurat: 20p

a. Indicaţi tipul instrumentului de măsură reprezentat; b. Identificaţi elementele componente ale instrumentului de mãsurã notate cu 1,2,3,4,6,8,10 ;

c. Precizaţi valorile indicate de cele două mijloace de măsurare reprezentate în figurile a şi b:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 079

SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Se consideră un ohmmetru serie având: o baterie cu tensiunea E=1,5V, un ampermetru cu rezistenţă internă ra=5 Ω şi valoarea maximă indicată IAmax=0,1A şi un rezistor variabil Rp în limita 0-50 Ω.

a. Reprezentaţi schema electrică a ohmmetrului. b. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp când acul indicator al ohmmetrului indică 0 Ω. c. După un timp de utilizare tensiunea bateriei scade la E1=1,45V, iar rezistenţa internă r a

bateriei creşte de la 0 la 3Ω. Calculaţi valoarea rezistenţei Rp în acest caz. 16p 2. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală nU =300 V, intensitatea curentului nominal

nI =2 A, iar scara aparatului are maxα =120 diviziuni.

a. Calculaţi constanta wattmetrului. b. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări, calculaţi puterea activă măsurată. c. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de conectare a wattmetrului în circuitul de măsurare, indicînd şi încărcarea wattmetrului. 14p

Page 159: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 080 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 - 5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect:

1. Micrometrul este un instrument pentru măsurat: a. temperatura b. energia c. lungimea d. puterea

2. Vanele sunt: a. motoare de execuţie pneumatice b. organe de execuţie neelectrice c. motoare de execuţie hidraulice d. motoare de execuţie electrice

3. Termocuplul este un traductor care transformă variaţia de temperatură a mediului ambiant în :

a. variaţie de rezistenţă b. variaţie de tensiune termoelectromotoare c. variaţie de curent d. variaţie de inductanţă

4. Galvanometrul punţilor de măsurare aflate la echilibru indică valoarea: a. maximă; b. medie; c. efectivă; d. zero.

5. Dispozitivul realizat din materiale semiconductoare în care rezistenţa variază în funcţie de temperatură se numeşte :

a. termorezistenţă b. termocuplu c. termistor d. varistor

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Mijloacele de măsurare reprezintă ansamblul de procedee folosite pentru obţinerea informaţiei de măsurare.

b. Mărimea de comandă într-un dispozitiv de automatizare acţionează asupra regulatorului automat.

c. Traductoarele generatoare produc un semnal electric fără să fie alimentate cu energie electrică.

10p.

Varianta 80 - tehn. mas

Page 160: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3 În coloana A sunt indicate diferite elemente de automatizare sau mijloace de măsurare, iar în coloana B, operaţiile realizate. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare număr (1 – 5) din coloana A şi litera corespunzătoare (a – f) din coloana B. 10p.

A. Elemente de automatizare / mijloace de măsurare

B. Operaţii realizate

1. traductor 2. servomotor 3. ampermetru 4. ohmmetru 5. contor de inducţie

a. producerea unui cuplu sau a unei forţe b. măsurarea energiei active c. măsurarea intensităţii curenţilor electrici d. măsurarea tensiunilor electrice e. măsurarea rezistenţelor electrice f. conversia unei mărimi într-o mărime de altă natură

Varianta 80 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Precizaţi modalităţile de extindere a domeniului de măsură a voltmetrelor. 4p. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p. a. În curent alternativ, wattmetrul se utilizează pentru măsurarea puterii……1….. b. În funcţionarea unui termocuplu variaţia de .....2.... a mediului de măsurat este transformată într-o variaţie de tensiune termoelectromotoare. c. Motoarele de execuţie care se pot folosi în medii ....3....... ....sunt motoarele pneumatice.

3. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor parametric. 20p. a. Precizaţi tipul traductorului; b. Precizaţi denumirea elementelor componete marcate cu 1,2,3,4,5. c. Argumentaţi denumirea de traductor parametric.

2

5

3 1

4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 080

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric intr-un circuit format dintr-o rezistenţă R şi o sursă de curent continuu E se foloseşte un ampermetru cu curentul nominal Ia =10mA şi rezistenţa internă ra =98 Ω. a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică. b. Calculaţi valoarea şuntului ce trebuie folosit pentru a putea măsura un curent maxim de 500mA. c. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare în acest caz. d. Calculaţi ce curent va putea măsura ampermetrul dacă se va folosi un şunt rs =1 Ω. 16p 2. Un wattmetru cu mai multe domenii de măsurare, are scara gradată cu 100 diviziuni. Domeniile de măsurare pentru intensitatea curentului electric sunt IN1=0,5 A şi IN2=1 A, iar cele pentru tensiune sunt UN1=150V UN2=300V. a. Specificaţi domeniile de măsurare care se selectează pentru curent, respectiv pentru tensiune, dacă wattmetrul funcţionează într-un circuit în care I=0,8A şi U=220V ? b. Determinaţi ce putere va măsura wattmetrul când acul indicator arată 40 diviziuni, dacă este selectat domeniul 1 de măsurare? 14p

Page 161: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 081 SUBIECTUL I ( 30 puncte) 1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Într-un sistem de reglare automată, eroarea este mărimea de ieşire a: a. elementului de comparaţie; b. elementului de prescriere; c. elementului de execuţie; d. instalaţiei tehnologice.

2. Rezistenţa internă a unui voltmetru montat întrun circuit de măsurare este: a. foarte mică faţă de rezistenţa circuitului; b. foarte mare faţă de rezistenţa circuitului; c. egală cu rezistenţa circuitului; d. nu contează valoarea.

3. Termistorul este un traductor: a. de nivel; b. de deplasare; c. de forţă; d. de temperatură.

4. Şuntul, folosit pentru extinderea domeniului de măsurare a unui ampermetru, este: a. o rezistenţă legată în paralel cu aparatul; b. o bobină legată în serie cu aparatul; c. o rezistenţă şi o bobină legate în serie, şi apoi în serie cu aparatul; d. un condensator legat în paralel cu aparatul.

5 . Într-un sistem de reglare automată, rolul traductorului electric este de: a. a amplifica semnalul măsurat; b. a măsura direct o mărime aplicată la intrare; c. a transforma semnalul de măsurat într-un semnal electric; d. a limita semnalul de măsurat.

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsurat analogice, iar în coloana B sunt enumerate utilizări ale acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Aparate analogice B. Utilizări 1. aparat electrodinamic în c.c. a. măsurarea intensităţii curentului în c.c. 2. contor de inducţie b.voltmetru de panou

3. voltmetru feromagnetic c. măsurarea energiei electrice 4. ampermetru magnetoelectric d. măsurarea tensiunii în c.c.

5. aparat electrodinamic în c.a. e. măsurarea puterii în circuite de c.c. f. măsurarea puterii în circuite de c.a.

I.3. Scrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau litera F dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. Aparatele magnetoelectrice pot fi utilizate numai pentru măsurări in curent continuu. b. La reglarea nivelului de lichid în locul regulatorului mecanic se utilizează un regulator pneumatic.

Varianta 81 - tehn. mas

Page 162: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

c. Rezistenţa proprie a ampermetrului trebuie sa fie mult mai mare decât rezistenţa circuitului. d. Releele sunt utilizate pentru a acţiona la atingerea unei anumite valori a unui parametru controlat. e. Traductoarele se folosesc cu precădere la măsurarea mărimilor neelectrice pe cale electrică.

Varianta 81 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 081

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Efectuaţi pe foaia de examen următoarele transformări: 4p a. 63MW=…………………………W =…………………………..KW b. 2500 .Ω=…………………………K.Ω=………………………….M.Ω 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p a. Termocuplul este un traductor de temperatură de tip generator care transformă . căldura primită din exterior în………1…… b. În curent alternativ unitatea de măsură în SI pentru puterea activă este ………2……

c. Materializarea unităţii de măsură, a unui multiplu sau submultiplu al acesteia se numeşte……………3............. .

3. În figura următoare este reprezentată structura tip a unui regulator.

a) Definiţi blocurile notate cu 1, 2, 3 ; b) Explicaţi semnificaţia mărimilor notate în schema structurală a regulatorului cu ε, xc , xrR

c) Precizaţi elementele SRA conectate la intrarea şi la ieşirea regulatorului. d) Justificaţi prezenţa elementului notat cu (2) în schema structurală a regulatorului. 20p

2

3

1 xc

xc xrR

ε +

Regulator

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 081

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un voltmetru magnetoelectric, având tensiunea nominală nU = 100 V şi scara gradată cu

maxα =100 div, se leagă în serie cu un rezistor cu R = 10 kΩ. Când la bornele acestui sistem se

aplică tensiunea U = 120 V, voltmetrul indică α = 40 div. a. Precizaţi rezistenţa proprie a voltmetrului; b. Calculaţi tensiunea maximă ce poate fi măsurată de voltmetru; c. Determinaţi valoarea pe care trebuie să o aibă rezistenţa R, pentru ca la măsurarea tensiunii U = 120 V voltmetrul să indice α = 60 div. 16p

2. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală nU =300 V, intensitatea curentului nominal

nI =2 A, iar scara aparatului are maxα =120 diviziuni.

a. Calculaţi constanta wattmetrului. b. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări calculaţi puterea activă măsurată. c. Reprezentaţi schema de conectare a voltmetrului în circuitul de măsurare.

14p

Page 163: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 082 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Într-un sistem de reglare automată, elementul de execuţie are rolul: a. de a transforma o mărime neelectrică în una electrică b. de a compara mărimea de ieşire cu mărimea prescrisă c. de a acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice d. de a perturba funcţionarea instalaţiei tehnologice

2. Caracteristica statică de funcţionare a aparatului electrodinamic este: a. α = K· I1 · I2 b. α = K· (I1 / I2 ) c. α = (1 / K )· ( I1 / I2 ) d. α = ( 1 / K )·I1 · I2

3. Termistoarele sunt : a. traductoare capacitive b. traductoare generatoare c. termorezistenţe semiconductoare d. traductoare inductive

4. Faţă de rezistenţa internă a aparatului ra, rezistenţa şuntului este: a. de n ori mai mare b. de n ori mai mică c. de (n -1) ori mai mare d. de (n-1) ori mai mică

5. Extinderea domeniului de măsură al unui voltmetru se realizează prin montarea: a. unei bobine în paralel cu aparatul; b. unui condensator în paralel cu aparatul; c. unei rezistenţe în serie cu aparatul; d. unei rezistenţe în paralel cu aparatul

I.2. În coloana A sunt înscrise aparate de măsurat, iar în coloana B elemente componente ale acestora. Scrie pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. aparat magnetoelectric 2. micrometru 3. aparat feromagnetic 4. şubler 5. aparat electrodinamic

a. magnet permanent şi bobină mobilă b. brat de fixare , angrenaj c. tambur rotativ, dispozitiv pentru limitarea apăsării d. bobină fixă şi bobină mobilă e. bobină fixă şi plăcuţe feromagnetice f. vernier

Varianta 82 - tehn. mas

Page 164: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p a. Metodele de măsurare directe sunt acele metode în care se măsoară nemijlocit mărimea de măsurat. b. Transformatorul de tensiune poate fi utilizat la extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru feromagnetic. c. Termocuplul este un traductor parametric.

Varianta 82 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 082

SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Precizaţi principiul de funcţionare al aparatului electrodinamic. 4p 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. La un traductor capacitiv cu dielectric variabil distanţa dintre armături este ……1…… b. Rezistenţa adiţională este o rezistenţă de valoare mare care se conectează …2…. cu aparatul de măsură . c. Unitatea de măsură a inductanţei unei bobine este .......3……. 3. În figura următoare este reprezentată schema bloc a unui traductor. 20p.

a. Indicaţi denumirea blocurilor numerotate cu cifrele 1 şi 2. b. Explicaţi rolul îndeplinit de fiecare dintre aceste blocuri în funcţionarea traductorului c. Pentru un traductor rezistiv utilizat la măsurarea temperaturii, precizaţi natura mărimii de intrare Xi şi de ieşire Xe d. Descrieţi principiul de funcţionarea a unui termocuplu.

1 2 Xi X0 Xe

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 082 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un transformator de tensiune are următoarele caracteristici: U1n= 8kV, U2n= 200V. Un voltmetru feromagnetic având intervalul de măsurare de 250V, legat la bornele infăşurării secundare, indică Um1=165V si Um2=95V. a. Calculaţi raportul de transformare al transformatorului. b. Calculaţi valoarea tensiunilor aplicate în primar pentru fiecare măsurare. c. Calculaţi puterea măsurată prin intermediul unor transformatoare de tensiune şi de curent dacă wattmetrul montat în cele două secundare indică 150W. Rapoartele de măsurare sunt: KU=100 si KI=80. 16p 2. Pentru măsurarea intensităţii curentului electric într-un circuit format dintr-o rezistenţă R şi o sursă de curent continuu E se foloseşte un ampermetru având curentul nominal Ia =10mA şi rezistenţa internă ra =98 Ω. a. Reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică a circuitului. b. Calculaţi valoarea şuntului ce trebuie folosit pentru a putea măsura un curent maxim de 500mA. c. Reprezentaţi pe foaia de examen schema de măsurare în acest caz. 14p

Page 165: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 083 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1–5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Pentru a extinde de n ori limita de măsurare a unui voltmetru este necesară o rezistenţă adiţională cu rezistenţa:

a. de n+1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului; b. de n–1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului; c. de n ori mai mică decât rezistenţa aparatului; d. de n–1 ori mai mare decât rezistenţa aparatului.

2. Producerea cuplului activ la aparatul feromagnetic se bazează pe: a. interacţiunea dintre o bobină şi un magnet permanent; b. interacţiunea dintre două bobine: una fixă şi alta mobilă; c. interacţinea dintre două bobine mobile; d. interacţiunea dintre o bobină fixă şi o piesă din material feromagnetic.

3. Pentru măsurarea temperaturii cuptoarelor electrice şi a mediilor gazoase, lichide şi pulverulente se folosesc: a. termorezistenţe; b. termocuple; c. traductoare piezoelectrice; d. traductoare de inducţie.

4. Traductoarele rezistive de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară în variaţia: a. rezistenţei unui potenţiometru sau reostat; b. capacităţii unui condensator; c. inductanţei unui circuit magnetic; d. temperaturii unui fluid.

5. Măsurarea directă a rezistenţelor se face cu ajutorul: a. ohmmetrului; b. wattmetrului; c. ampermetrului; d. ampermetrului şi voltmetrului.

I.2. În coloana A sunt enumerate blocurile funcţionale ale unui aparat de măsurat digital, iar în coloana B rolul acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Blocuri funcţionale B. Rol funcţional 1. convertor analog-digital 2. circuit de intrare 3. decodificator 4. bloc de comandă 5. numărător

a. numără impulsurile în sistem binar b. afişează rezultatul sub formă numerică c. transformă mărimile de măsurat analogice în mărimi digitale d. prelucrează mărimea de măsurat într-o mărime convenabilă la intrarea convertorului e. transformă rezultatul din sistem binar în sistem zecimal f. asigură comanda automată a operaţiilor

Varianta 83 - tehn. mas

Page 166: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Metodele de comparaţie sunt metode de măsurare indirecte. b. Cele mai utilizate sisteme de reglare a nivelului sunt cele cu acţiune continuă (regulator de tip PI sau P), precum şi sistemele de reglare bipoziţionale. c. Ampermetrul se leagă în paralel în circuitul în care se măsoară intensitatea curentului.

Varianta 83 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083

SUBIECTUL II ( 30 puncte)

1. Scrieţi,pe foaia de examen, răspunsurile la următoarele întrebări: 4p.

a. Explicaţi cum se realizează extinderea domeniului de măsurare la voltmetre. b. Scrieţi relaţia care reprezintă caracteristica statică de funcţionare a aparatelor

magnetoelectrice. 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p.

a. Traductoarele generatoare transformă o mărime fizică neelectrică într-o .....(1)..... b. Traductoarele parametrice transformă o mărime fizică neelectrică într-un ..... (2)...… c. Aparatul folosit pentru a măsura direct puterea activă se numeşte…(3)…

3. În figura de mai jos este reprezentată schema unui traductor. 20p.

a. Precizaţi tipul de traductor b. Identificaţi părţile constructive notate în figură cu 1,2,3,4, 5 c. Enunţaţi principiul lui de funcţionare ; d..Explicaţi modul de funcţionare a acestui tip de traductor

4

2 3

5

1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 083 SUBIECTUL III ( 30 puncte) Realizaţi un eseu pe tema punţii de măsurat din figura de mai jos, urmărind următoarea structură:

a. denumirea punţii şi elementele de circuit ce se pot măsura cu aceasta. b. denumirile elementelor notate prin literele R1, R2, R3, Rx c. condiţia de echilibru a punţii d. modul de măsurare cu această punte e. rolul elementelor G, E, R3 f. Calculaţi Rx în cazul când condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,05MΩ, R2=2kΩ, R3=400Ω.

Rx R1

R2 R3

E

G

Page 167: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 084 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Aparatul de măsurat este un:

a. mijloc de măsurare; b. etalon de măsurare; c. etalon de lucru; d. măsurand.

2. Într-un sistem automat mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de automatizare se numeşte:

a. mărime de comandă; b. mărime acţionare; c. mărime de intrare; d. mărime perturbatoare.

3. Mărimea reglată se obţine la ieşirea: a. elementului de execuţie; b. elementului de comparaţie; c. elementului de amplificare; d. instalaţiei (procesului) tehnologice.

4. În funcţie de tipul ecuaţiei care descrie comportarea dinamică, sistemele automate (SA) pot fi:

a. electronice, pneumatice, hidraulice sau mixte; b. continue sau discrete; c. cu echipamente unificate sau cu echipamente specializate; d. liniare sau neliniare.

5. Precizaţi ce putere se poate măsura utilizând montajul din figură: a. puterea activă disipată; b. puterea reactivă disipată în elementele reactive; c. puterea reactivă înmagazinată în elementele reactive; d. puterea aparentă.

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsurat , iar în coloana B domenii de utilizare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Aparate de măsurat B. Domenii de utilizare 1. galvanometru 2. ampermetru feromagnetic 3. wattmetru electrodinamic 4. voltmetru magnetoelectric 5. contorul de inducţie

a. măsurarea tensiunii continue b. măsurarea intensităţii curentului continuu de valori mici c. măsurarea intensităţii curentului alternativ d. măsurarea rezistenţelor foarte mici e. măsurarea energiei electrice f. măsurarea puterii active în c.a.

Z

Varianta 84 - tehn. mas

Page 168: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Mărimea de comandă se aplică la intrarea regulatorului automat. b. Într-un sistem de reglare automată este controlată îndeplinirea efectivă a legii de variaţie date.

c. Relaţia de calcul a rezistenţei şuntului este dată de expresia matematică: ( )1−= nRR As .

Varianta 84 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 084 SUBIECTUL II ( 30 puncte)

1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile: 4p

a. Precizaţi unitatea de măsură a puterii electrice reactive. b. Identificaţi aparatul utilizat pentru măsurarea directă a rezistenţele electrice.

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p a. Deoarece la începutul măsurării puntea Wheatstone poate să fie mult dezechilibrată, se

introduce în serie cu galvanometrul o rezistenţă cu rol de .....(1)..... . b. Pentru a evita regimul de avarie, transformatoarele de curent nu se vor lasă nici un moment

să funcţioneze în .....(2)..... . c. Şuntul este o rezistenţă electrică care se montează ......(3)...... cu ampermetrul şi prin care

trece o parte a curentului de măsurat. 3. În figura alăturată este reprezentată schema bloc a unui sistem de reglare automata. 20p

a. Precizaţi parametrul care se reglează automat cu ajutorul acestei scheme; b. Precizaţi semnificaţia elementelor notate cu cifrele 1 , 2, 3 şi 4; c. Explicaţi funcţionarea schemei.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 084 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1.În figura alăturată sunt reprezentate simbolurile electrice ale unor elemente de circuit electric: 14p

a. Scrieţi pe foaia de examen denumirea fiecărui element ; b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema pentru măsurarea indirectă a rezistenţei electrice utilizând elementele date. c. Indicaţi denumirea metodei. d. Precizaţi variantele metodei. e. Indicaţi altă utilizare a acestei scheme. 2. Un ampermetru magnetoelectric are constanta aparatului de 0,2A/div, scara aparatului cu un număr de 50 diviziuni şi rezistenţa internă de 5Ω. 16p a) Determinaţi domeniul de măsurare al aparatului; b) Calculaţi valoarea rezistenţei de şunt care trebuie conectată aparatului astfel încât acesta să poată măsura un curent cu intensitatea maximă de 100A; c) Reprezentaţi pe foaia de examen schemele electrice de măsurare a intensităţii curentului electric prin rezistorul R înainte şi după extinderea domeniului de măsurare al ampermetrului.

V A

Page 169: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 085 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. În funcţie de tipul ecuaţiei care descrie comportarea dinamică, sistemele automate (SA) pot fi:

a. electronice, pneumatice, hidraulice sau mixte; b. continue sau discrete; c. cu echipamente unificate sau cu echipamente specializate; d. liniare sau neliniare.

2. Voltmetrul se conectează în circuitul de măsurat în: a. serie cu consumatorul; b. paralel cu consumatorul; c. serie cu o rezistenţă de şunt d. paralel cu o rezistenţă adiţională.

3. Într-un sistem automat mărimea care se aplică la intrarea dispozitivului de automatizare se numeşte:

a. mărime de comandă; b. mărime de reglată; c. mărime de referinţă; d. mărime perturbatoare.

4. Măsurarea energiei electrice se face cu ajutorul: a. contorului ; b. ampermetrului; c. wattmetrului electrodinamic, d. ohmmetrului.

5. În cazul unui sistem cu reglare automată, perturbaţiile acţionează asupra: a. regulatorului automat; b. instalaţiei tehnologice; c. elementului de execuţie; d. traductorului.

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsurat analogice, iar în coloana B sunt enumerate utilizări ale acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Aparate analogice B. Caracteristici statice de funcţionare 1. aparat electrodinamic în c.c. a. măsurarea intensităţii curentului în c.c. 2. contor de inducţie b.voltmetru de panou

3. voltmetru feromagnetic c. măsurarea energiei electrice 4. ampermetru magnetoelectric d. măsurarea tensiunii în c.c.

5. aparat electrodinamic în c.a. e. măsurarea puterii în circuite de c.c. f. măsurarea puterii în circuite de c.a.

Varianta 85 - tehn. mas

Page 170: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Traductoarele capacitive au la bază variaţia rezistenţei unui condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului. b. Aparatele feromagnetice funcţionează numai în curent continuu. c. Ohmmetrele serie au scara gradată normală şi uniformă.

Varianta 85 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 085 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile la următoarele întrebări: 4p

a. Cum se poate realiza extinderea domeniului de măsurare la ampermetre? b. Care este caracteristica statică de funcţionare a aparatelor feromagnetice?

2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p a. Termorezistenţele semiconductoare se mai numesc şi .……...(1).... . b. Pentru măsurarea rezistoarelor se utilizează puntea …(2)……..

c. Micrometrul pentru filete măsoară ……(3)… filetului. 3. In figura de mai jos sunt reprezentate două variante ale aceluiaşi tip de traductor inductiv.

a

a. Indicaţi tipul traductorului inductiv ale cărui variante sunt reprezentate în figură;

b. Precizaţi denumirea traductoarelor reprezentate în figurile a. şi b.;

c. Indicaţi denumirea elementelor notate cu 1,2,3,4,5,x;

d. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor

e.Indicaţi condiţiile de utilizare a traductoarelor reprezentate în figurile a. şi b. 20p

4

5 b

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 085 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. În figura de mai jos este ilustrat cadranul unui wattmetru. 14 p

a. Precizaţi ce reprezintă fiecare simbol inscripţionat pe cadran, numerotat cu cifre de la 1 la 5, b. Ce putere indică aparatul dacă domeniul de tensiune şi curent sunt trecute pe cadran c. Reprezentaţi, pe foaia de examen, o schemă de măsurare a puterii pentru o sarcină Z alimentată în curent alternativ monofazat.

2. Intr-un circuit de curent alternativ, alimentat la o tensiune de 6kV, cu doi consumatori rezistivi R1 şi R2 legaţi în serie, se măsoara intensitatea curentului electric cu ajutorul unui transformator de curent. Ampermetrul indică 2 A., raportul de transformare al transformatorului de curent este Ki=25 iar unul dintre consumatori are rezistenţa R1 =100Ω 16p

a. Reprezentaţi schema de măsurare a intensităţii. b. Determinaţi valoarea intensităţii curentului ce parcurge rezistorul r1.

c. Reprezentaţi schema de măsurare a tensiunii la bornele rezistenţei R2 ştiind că aceasta se măsoară cu ajutorul unui transformator de tensiune.

Page 171: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 086 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1.Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Constanta unui wattmetru KW se calculează cu relaţia:

a. KW = UnIn /αmax b. KW = Un /αmaxIn c. KW = αmax/UnIn d. maxnnW IUK α=

2. Extinderea de n ori a domeniului de măsurare al unui voltmetru se face cu o rezistenţă adiţională a cărei valoare faţă de rezistenţa internă a voltmetrului este :

a. de n ori mai mare; b. de (n – 1) ori mai mare; c. de n ori mai mică; d. de (n – 1) ori mai mică.

3. Rolul rezistenţei montate în serie cu galvanometrul într-o punte Wheatstone este de: a. extindere a domeniului de măsurare al punţii; b. protecţie a galvanometrului; c. scădere a curentului prin rezistenţa necunoscută; d. creştere a curentului prin diagonala de măsură.

4. Valoarea rezistenţei şuntului, montată în paralel cu un ampermetru, este:

a. 1−

=n

RR A

S ;

b. RS = RA .(n-1);

c. A

S R

nR

1−= ;

d. n

RR A

S −=

1.

5. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării: a. termorezistenţelor; b. tensometrelor; c. termocuplelor; d. traductoarelor inductive.

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Voltmetrul se montează în circuitul de măsurat în serie cu consumatorul . b. Traductoarele inductive au la bază variaţia capacităţii unui condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului; c. Pentru obţinerea unor performanţe superioare, la reglarea automată a temperaturii se poate adopta un sistem de reglare în cascadă:

Varianta 86 - tehn. mas

Page 172: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

I.3. În coloana A sunt reprezentate simboluri înscrise pe cadranul fiecărui aparat de măsurat, iar în coloana B sunt sunt enumerate semnificaţiile acestor simboluri. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1.

a. principiu de funcţionare - feromagnetic

2.

b. clasa de exactitate

3.

c. curent continuu şi alternativ monofazat

4. d. principiu de funcţionare - magnetoelectric cu redresor

5. 2,5

e. tensiune de încercare dielectrică 3KV

f. poziţie normală de funcţionare - orizontală

3

~

Varianta 86 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 086 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile la următoarele întrebări: 4p

a. Care este relaţia dintre rezistenţele de pe laturile unei punţi Wheatstone, când aceasta este în echilibru?

b. Ce fel de traductor este termistorul? 2. Scrieţi, pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Aparatele de măsurat digitale se caracterizează prin afişarea directă a rezultatului măsurării sub formă .....(1)..... la anumite intervale de timp, iar rezultatul nu poate lua orice valoare din domeniul de măsurare.

b. Clasa de exactitate caracterizeazã…(2)…şi nu mãsurarea. c. Voltmetrele digitale au impedanţa de intrare foarte mare , putând ajunge până la zeci de mii de ....(3)...

3. In figura de mai jos este dată schema de funcţionare a unui traductor

a. Indicaţi tipul de traductor reprezentat; b. Descrieţi principiul de funcţionare a acestui tip de traductor; c. Precizaţi elementele constructive ale traductorului din figură; d. Precizaţi mărimea fizică măsurată, locul de măsurare şi rolul milivoltmetrului; e. Daţi exemple de 4 perechi de materiale care se folosesc in construcţia acestor tipuri de

traductoare. 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 086 SUBIECTULIII 30 puncte 1. Schema din figură reprezintă un ampermetru cu două rezistenţe şunt şi un comutator. Aparatul A are Ia=1mA şi Ra=72Ω. 16p

a. Determinaţi curentul maxim ce se poate aplica intre bornele a şi b, dacă comutatorul K este pe poziţia 1 iar Rş1= 3 Ω.

b. Calculaţi valoarea rezistenţei Rş2, asfel incât, cu comutatorul K pe poziţia 2, domeniul de măsurare al aparatului A sa fie extins de 5 ori.

c. Precizaţi modalitatea de extindere a domeniului de masurare a ampermetrelor valabilă numai in curent alternativ.

2. In figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone.

14p

a) Precizati denumirea elementelor din schemă

notate cu G şi R3. b) Explicaţi rolul elementelor notate cu G şi R3

la funcţionarea punţii. c) Precizaţi alte două metode şi mijloacele de

măsurare necesare pentru măsurarea rezistenţelor .

Rs1 1 K 2 Rs2 a b

A

E

Page 173: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 087 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Rolul rezistenţei montate în serie cu galvanometrul într-o punte Wheatstone este de:

a. extindere a domeniului de măsurare al punţii; b. protecţie a galvanometrului; c. scădere a curentului prin rezistenţa necunoscută; d. creştere a curentului prin diagonala de măsură.

2. Traductoarele care sunt realizate din bobine înfăşurate pe un miez feromagnetic sunt: a. rezistive; b. inductive; c. capacitive; d. electrostatice.

3. Voltmetrul se conectează în circuitul de măsurare în: a. paralel cu rezistenţa adiţională; b. serie cu consumatorul; c. paralel cu consumatorul; d. în serie cu rezistenţa şuntului.

4. Scara ohmmetrului serie este: a. inversă şi foarte neuniformă; b. directă şi neuniformă; c. directă şi uniformă; d. inversă şi uniformă.

5. Pentru măsurarea temperaturii cuptoarelor electrice şi a mediilor gazoase, lichide şi pulverulente se folosesc traductoare:

a. piezoelectrice b. de inducţie c. termomanometre; d. termocuple.

I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. In secundarul transformatorului de curent se monteazã ampermetre de 1A sau 5A, sau circuite de curent ale altor aparate. b. Practic, raza unui cerc se poate măsura direct cu ajutorul micrometrului. c. Afişarea rezultatelor pe ecranul aparatelor de măsurat digitale se face în sistemul hexazecimal.

Varianta 87 - tehn. mas

Page 174: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

I.3. În coloana A sunt indicate fenomenele fizice care stau la baza funcţionării traductoarelor iar în coloana B, diferite tipuri de traductoare. Scrieţi , pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. mărimea de măsurat produce o variaţie a

rezistenţei unui potenţiometru 2. convertesc mărimea neelectrică în

variaţia capacităţii unui condensator 3. mărimea neelectrică este convertită direct

în tensiune electrică 4. convertesc o mărime neelectrică în

impulsuri de tensiune 5. acţiunea mărimii de măsurat modifică

întrefierul unei electromagnet

a. traductoare capacitive b. traductoare cu senzori digitali c. traductoare generatoare d. traductoare inductive e. traductoare rezistive f. . traductoare cu senzori radianţi

Varianta 87 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087 SUBIECTUL II ( 30 puncte)

1. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile la următoarele întrebări: 4p

a. Cum se montează şuntul cu ampermetrul în circuit? b. Cu ce aparat se poate măsura direct puterea activă în circuitele de c.a. monofazat?

2. Scrieţi ,pe foaia de examen, cuvintele care completează spaţiile libere: 6p a. Clasa de exactitate caracterizeazã…1…şi nu mãsurarea. b. Aparatele de mãsurã……2…se caracterizeazã prin faptul cã rezultatul mãsurãrii este afişat

sub formă numerică, iar rezultatul nu poate lua orice valoare din domeniul de măsură. c. După caracterul prelucrării semnalelor se deosebesc SRA cu acţiune continuă şi SRA .cu

acţiune ....3.... . 3. O componentă importantă din Sistemul de reglare automată o constituie Elementul de execuţie .

a. Definiţi elementele de executie(EE); b. Precizaţi părţile componente ale EE ale sistemului de reglare automată(SRA); c. Clasificaţi EE după natura sursei de energie folosite pentru alimentarea părţii motoare; d. Precizaţi modul de acţionare electrică a EE; e. Precizaţi subansamblele părţii motoare a EE; f. Indicaţi avantaje şi dezavantaje ale utilizării motoarelor de c.c.(minim 2 avantaje şi 2 dezavantaje). 20p

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 087 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1 În figură este reprezentată o schemă alimentată în curent alternativ de înaltă tensiune.

a. Reprezentaţi circuitul de măsurare a intensităţii curentului prin impedanţa Z1 şi a tensiunii la bornele impedanţei Z2, dacă se utilizează transformatoare de măsură.

b. Precizaţi valoarea intensităţii curentului prin impedanţa Z2=80Ω dacă tensiunea la bornele ei este de 8kV

c. Specificaţi valoarea tensiunii indicate de voltmetrul din secundarul transformatorului de tensiune daca KU=50.

14p 2. Pentru măsurarea puterii consumate de receptorul R, alimentat în curent continuu, pe lângă wattmetru, se mai utilizează următoarele aparate:

- un ampermetru a cărui scară are maxim 50 diviziuni, aflat pe domeniul 1A. - un voltmetru a cărui scară are maxim 100 diviziuni, aflat pe domeniul 150 V.

a. Reprezentaţi circuitul de măsurare. b. Calculaţi valoarea tensiunii şi intensitătii curentului ştiind că acul indicator al aparatelor s-a deplasat cu α A=30div la ampermetru şi α V= 90div la voltmetru.

16p

Page 175: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 088 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare din cerinţele de mai jos (1 – 5), scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p. 1. Efectul Seebeck stă la baza funcţionării:

a. termorezistenţelor; b. tensometrelor; c. termocuplelor; d. traductoarelor inductive.

2. Regulatoarele bipoziţionale şi regulatoarele în trei puncte fac parte din categoria: a. regulatoarelor liniare; b. comutatoarelor. c. întreruptoarelor; d. regulatoarelor neliniare.

3. Dispozitivele care servesc la convertirea unei mărimi fizice, numită mărime de intrare, într-o mărime de altă natură sau de acelaşi fel se numesc:

a. dispozitive de automatizare; b. traductoare; c. circuite de reacţie; d. amplificatoare.

4.Metoda de măsurare prin care valoarea măsurandului este obţinută nemijlocit este: a. o metodă indirectă; b. o metodă directă; c. o metodă intermediară; d. un mijloc de măsurare.

5. Valoarea rezistenţei adiţionale montate în serie cu aparatul este: a. ( )1−= nRR vad ;

b. 1−

=n

RR V

ad ;

c. V

ad R

nR

1−= ;

d. ( )nRR vad −= 1 . I.2. Transcrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare fiecărui enunţ şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat şi litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p. a. Transformatoarele de curent se folosesc pentru măsurarea cu ampermetrul a curenţilor alternativi foarte mari. b. Aparatele electrodinamice se pot utiliza doar ca ampermetre şi voltmetre. c. Metoda ampermetrului si voltmetrului este o metoda directa de măsurare a puterii în c.c.

Varianta 88 - tehn. mas

Page 176: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Error! Reference source not found.

I.3. . În coloana A sunt indicate diferite mărimi electrice, iar în coloana B Aparate de măsurat. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p. A. Mărimi electrice B. Aparate utilizate 1. Energie electrică a. Wattmetru 2. Putere activă b. Voltmetru 3. Intensitatea curentului electric in curent alternativ c. Ampermetru elctrodinamic 4. Tensiune d. Contor electric 5 Rezistenţe e. Puntea de măsură f. Ampermetru magnetoelectric

Varianta 88 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 088 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Indicaţi cele două blocuri care compun structura generală a unui traductor. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen, informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. Elementul de execuţie este format din două părţi distincte: .....1.... de execuţie şi organul de execuţie.

b. După caracterul prelucrării semnalelor se deosebesc SRA cu acţiune continuă şi SRA .cu acţiune .... 2.... .

c. Măsura, aparatul de măsurat sau sistemul de măsurare destinat a defini, realiza, conserva sau reproduce o unitate de măsură (în scopul transmiterii acesteia către alte mijloace de măsurare) se numeşte ......(3)..... .

3. În figura de mai jos este reprezentat un instrument de măsurat: 20p a. Indicaţi tipul instrumentului de măsurare reprezentat; b. Identificaţi elementele componente ale instrumentului de mãsurã notate cu 1,2,3,4,6,8,10 ;

c. Precizaţi valorile indicate de cele două mijloace de măsurare reprezentate în figurile a şi b:

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 088 SUBIECTUL III ( 30 puncte) 1. Se consideră un circuit electric în care rezistenţa R1=60Ω este alimentată de la o sursă de curent continuu cu E=10V. Pentru măsurarea intensităţii curentului din circuit se montează un ampermetru cu domeniul de măsurare Ia=100mA şi rezistenţa internă ra= 50Ω. 16 p

a. Calculaţi valoarea intensităţii curentului care se stabileşte prin circuit. b. Determinaţi rezistenţa şuntului rş1 necesar pentru a extinde domeniul de măsurare al

ampermetrului la 1A. c. Dacă în serie cu şuntul de la punctul b s-ar conecta şuntul cu rezistenţa rŞ2= 5Ω,

determinaţi valoarea maximă a curentului care se poate măsura cu ampermetrul. 2. Pentru măsurarea puterii active într-un circuit se foloseşte metoda directă. 14p

a. precizaţi denumirea aparatului folosit; b. reprezentaţi pe foaia de examen schema electrică a montajului;

c. indicaţi variantele metodei; d. ştiind că scara gradată a aparatului are 20 de diviziuni şi domeniul de măsurare este Ia=4 A, Ua=300 V, determinaţi constanta aparatului.

Page 177: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 089 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Transformatoarele de măsură se folosesc pentru: a. protecţia la scurtcircuit a generatoarelor b. extinderea domeniului de măsurare al unor aparate în curent alternativ c. extinderea domeniului de măsurare al unor aparate în curent continuu d. reducerea consumului de energie electrică

2. Raportul dintre rezistenţa şuntului care măreşte de 5 ori domeniul de măsurare şi rezistenţa internă a ampermetrului este:

a. 0,16 b. 0,25 c. 0,5 d. 0,2 3. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea:

a. nivelului b. lungimii c. masei d. vitezei

4. Elementul de execuţie are rolul : a. de a transforma o mărime neelectrică în una electrică b. de a compara mărimea de ieşire cu cea prescrisă c. de a acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice d. de a prelucra operaţional semnalul de eroare

5. Mărimea reglată se obţine la ieşirea: a. elementului de execuţie b. elementului de comparaţie c. traductorului d. instalaţiei (procesului) tehnologice

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsură, iar în coloana B sunt enumerate caracteristici corespunzătoare acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din colona A, şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. ohmmetru serie a. folosit la măsurarea rezistenţelor mici 2. ampermetru magnetoelectric b. scară inversă şi foarte neliniară 3. voltmetru electrodinamic c. sensibil la suprasarcină 4. ohmmetru derivaţie d. indicaţii influenţate de frecvenţa

curentului 5. wattmetrul electrodinamic e. folosit la măsurarea capacităţilor f. scara directă şi uniformă

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Traductoarele generatoare transformă mărimea de măsurat direct în tensiune electrică. b. Funcţionarea traductoarelor reostatice se bazează pe variaţia exponenţială a rezistenţei cu temperatura la unele materiale semiconductoare. Justificaţi răspunsul.

c. Pentru protecţia transformatorului de curent secundarul său se scurtcircuitează. Justificati raspunsul.

Varianta 89 - tehn. mas

Page 178: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 89 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 089 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Definiţi mijlocul de măsurare. 4p 2 Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a. Ohmmetrele sunt aparate cu citire directă folosite la măsurarea ......(1)..... electrice. b. Aparatele digitale au în componenţa lor un .....(2)..... care transformă rezultatul măsurării din

sistemul de numeraţie binar în sistem zecimal. c. Contorul de energie electrică este alcătuit dintr-un dispozitiv .....(3)..... al cărui cuplu activ

este proporţional cu puterea şi un mecanism integrator care însumează energiile elementare într-un anumit interval de timp.

3. În figura următoare este reprezentat un element de acţionare (motor de execuţie) pneumatic cu membrană. a) Precizaţi denumirea elementelor notate cu C, D, M, R, T. b) Explicaţi modul de funcţionare a acestui motor de execuţie. c) Comparaţi motorul de execuţie pneumatic cu membrană şi motorul de execuţie pneumatic cu piston, din punct de vedere al forţelor de acţionare şi deplasărilor care se obţin. 20p

ieşire

C

aer intrare

T

M D R

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 089 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un wattmetru electrodinamic are tensiunea nominală nU =300 V, intensitatea curentului nominal

nI =2 A, iar scara aparatului are maxα =120 diviziuni.

a. Reprezentaţi schema de montaj a wattmetrului. b. Calculaţi constanta wattmetrului. c. Ştiind că wattmetrul a indicat α = 80 div în cursul unei măsurări calculaţi puterea activă

măsurată. 14p 2. Un voltmetru magnetoelectric are intensitatea curentului nominal de 100µA şi rezistenţa internă de 500Ω. a) Determinaţi domeniul de măsurare al aparatului; b) Calculaţi valoarea rezistenţei adiţionale Rad care trebuie conectată aparatului astfel încât acesta să poată măsura o tensiune maximă de 100V; c) Reprezentaţi pe foaia de examen schemele electrice de măsurare a tensiunii la bornele unui rezistor R, înainte şi după extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului. Schema este alimentată în curent continuu.

16p

Page 179: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 090 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1.Raportul dintre rezistenţa internă a unui voltmetru şi rezistenţa adiţională care extinde domeniul de măsurare de trei ori este:

a. 0,6 b. 0,4 c. 0,5 d. 0,3 2. Punţile de curent continuu sunt folosite pentru măsurarea:

a. impedanţei b. puterii electrice c. tensiunii electrice d. rezistenţei electrice

3. Ampermetrul este aparatul cu ajutorul căruia se măsoară: a. tensiunea electrică b. intensitatea curentului electric c. puterea activă d. puterea reactivă

4. La măsurarea unui curent cu intensitatea de 400A s-a folosit un transformator de curent, ampermetrul din secundar indicând 5A. Raportul nominal de transformare este: a. 400; b. 2000 c. 80; d. 8. 5. Intr-un sistem de reglare automată robinetul are rol de:

a. regulator automat b. organ de execuţie c. traductor d. element de comparaţie

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsurat, iar în coloana B sunt enumerate mărimile măsurate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din colona A, şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. ampermetru a. puterea electrică 2. voltmetru b. intensitatea curentului electric 3. ohmmetru c. tensiunea electrică 4. wattmetru d. energia electrică 5. contor e. rezistenţa electrică f. frecvenţa

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p. a. Pentru măsurarea rezistenţelor de valoare mică sunt folosite ohmmetrele derivaţie.

b. Un wattmetru electrodinamic având: Un

= 300 V , In

= 2 A şi scara gradată 120 diviziuni,

are constanta 10 W/div. Justificati raspunsul. c. Şuntul este o rezistenţă de valoare mare montată în paralel cu ampermetrul. Justificaţi răspunsul.

Varianta 90 - tehn. mas

Page 180: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 90 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Definiţi etalonul. 4p 2 Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a. Aparatul electrodinamic are scara uniformă când este utilizat ca .....1..... b. O punte de curent alternativ pentru măsurarea reactanţelor, cu două braţe alăturate de tip

rezistiv, are montate în celelalte braţe alăturate .....2..... de acelaşi fel. c. Ohmmetrele sunt aparate cu citire .....3..... folosite la măsurarea rezistenţelor. 3. În figura de mai jos este prezentat modelul structural al unui sistem de reglare automată (SRA). 20p

a. Precizaţi denumirea elementelor componente notate cu 1, 2, 3 , 4, 5. b. Explicaţi rolul funcţional al elementelor notate cu 1, 3 şi 5. c. Indicaţi mărimea care exercită influenţe nedorite asupra mărimii de ieşire a SRA.

Xr - -

Xm Xc ε 3 2 Xi +

1

5

4

P Xe

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 090 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un transformator de măsurat de curent este conectat într-un circuit de curent alternativ cu valoarea efectivă a intensităţii de 0.8 kA.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj pentru transformatorul de măsurat de curent

b. Notaţi, pe schemă, bornele transformatorului. c. Calculaţi intensitatea curentului indicat de ampermetrul din secundar, dacă raportul nominal

de transformare înscris pe carcasă este 200. 14p 2. O sursǎ de tensiune continuǎ având t.e.m. E= 120 V şi rezistenţa interioarǎ neglijabilǎ alimenteazǎ un consumator având rezistenţa R= 40 Ω.

a. Precizaţi ce modificări aduceţi unui ampermetru având rezistenţa Ra=12 Ω şi limita de mǎsurare Ia=1000 mA pentru a mǎsura intensitatea curentului în circuit

b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, circuitul de mǎsurare inainte şi după introducerea ampermetrului. 16p

Page 181: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 091 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Precizia de măsurare a micrometrului poate fi:

a. 0,01mm b. 100µm c. 5µm d. 5nm 2. Elementul de execuţie are rolul de a :

a. transforma o mărime neelectrică în una electrică b. compara mărimea de ieşire cu cea prescrisă c. acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice d. prelucra operaţional semnalul de eroare.

3. Un voltmetru care are rezistenţa în ohmi pe volt de 50000 Ω/V foloseşte un instrument de măsurat cu intensitatea curentului nominal de: a. 20 mA b. 20 µA c. 50 mA d. 50 µA

4. Şuntul este o rezistenţă electrică : a. de valoare mică montată în serie cu aparatul de măsurat b. de valoare mică montată în paralel cu aparatul de măsurat c. de valoare mare montată în paralel cu aparatul de măsurat d. de valoare mare montată în serie cu aparatul de măsurat

5. În funcţie de natura mărimii de ieşire, traductoarele pot fi : a. parametrice şi generatoare b. electrice şi neelectrice c. parametrice şi electrice d. generatoare şi electrice

I.2. În coloana A sunt indicate mărimi fizice, iar în coloana B unităţi de măsură în S.I. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B

1. puterea electrică 2. tensiunea electrică 3. rezistenţa electrică 4. capacitatea electrică 5. intensitatea curentului electric

a. farad b. ohm c. volt d. amper e. watt f. joule

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Funcţionarea traductoarelor capacitive se bazează pe variaţia rezistenţei unui condensator în funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului. b. Pentru a extinde domeniului de măsurare al unui voltmetru de curent continuu se utilizează o rezistenţă de valoare mare legată în paralel cu acesta, numită rezistenţă adiţională. Justificaţi răspunsul. c. Regimul normal de funcţionare al transformatorului de curent este asemănător cu regimul de funcţionare în gol al transformatorului de forţă. Justificaţi răspunsul.

Varianta 91 - tehn. mas

Page 182: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 91 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 091 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Definiţi traductorul. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a. Pentru măsurarea cu micrometrul , piesele se fixează între suprafeţele de măsurare

aparţinând tijei de măsurare şi .......1........ b. Un voltmetru care are rezistenţa în ohmi pe volt de .....2.... Ω/V foloseşte un instrument de măsurat cu intensitatea curentului nominal de 20 µA. c. Contorul de energie electrică este alcătuit dintr-un dispozitiv ..... 3.....al cărui cuplu activ este

proporţional cu puterea şi un mecanism integrator care însumează energiile elementare într-un anumit interval de timp. 3. În figura de mai jos este reprezentată schema unui lanţ de măsurare analogic.

a. Identificaţi elementele componente notate cu 1, 2, 3 , 4, 5. b. Explicaţi rolul funcţional al elementelor notate cu 2, 4 şi 5. c. Exemplificaţi prin măsurarea temperaturii cu termocuplul. 20p

1

2 3 4 5

măsurand

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 091 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. a. Reprezentaţi schema electrică a unui ohmmetru serie având: o baterie cu E=1,5 V (cu rezistenţă internă nulă) , un ampermetru cu Ar = 1Ω şi maxAI = 0,1 A, un rezistor fix R = 4 Ω şi un

rezistor variabil vR în limita 0-50 Ω.

b. Calculaţi valoarea lui vR când acul indicator al ohmmetrului indică 0 Ω 14p 2. Rezistorul de rezistenţă R =55 Ω este conectat la bornele unei surse de tensiune continuă, cu E = 220 V şi rezistenţă internă neglijabilă. Pentru măsurarea intensităţii curentului în circuit se foloseşte un ampermetru cu rezistenţa internă ra =15 Ω.

a.Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema circuitului înainte şi după montarea ampermetrului.

b. Calculaţi intensitatea curentului din circuit după montarea ampermetrului. 16p c. Explicaţi cum se poate efectua măsurătoarea dacă intensitate nominală a ampermetrului

este Ia=1A.

Page 183: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 092 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Aparatul de măsurat din diagonala unei punţi Wheatstone poate fi :

a. ampermetru feromagnetic ; b. galvanometru magnetoelectric ; c. voltmetru electrodinamic ; d. ohmmetru.

2. Aparatul electrodinamic are scara uniformă când este utilizat ca: a. voltmetru b. wattmetru c. ampermetru d. ohmmetru

3. Pasul şurubului micrometric poate fi : a. 0,5mm b. 0,25mm c. 2,5mm d. 1,5mm

4. Într-un sistem automat mărimea care se aplică la intrarea elementului de execuţie se numeşte : a. mărime de comandă b. mărime de reglare c. mărime de referinţă d. mărime perturbatoare 5. Traductoarele rezistive de deplasare transformă o deplasare liniară sau unghiulară în variaţia :

a. rezistenţei unui potenţiometru sau reostat b. capacităţii unui condensator c. inductanţei unui circuit magnetic d. temperaturii unui fluid

I.2. În coloana A sunt enumerate aparate electrice, iar în coloana B proprietăţi ale acestora. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. ampermetru magnetoelectric a. afişare numerică 2. wattmetru electrodinamic b. înregisrează consumul de energie electrică 3. ampermetru feromagnetic c. in curent alternativ măsoară puterea activă 4. voltmetru digital d. măsoară intensitatea curentului numai in curent

continuu 5. contor electric e. performanţe slabe, scară neliniară f. performanţe foarte bune, scară neliniară

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Şublerul şi micrometrul realizează măsurări absolute. b. La montarea în paralel cu consumatorul a unui ampermetru intensitatea curentului prin aparat scade faţă de montarea în serie. Justificaţi răspunsul. c. Transformatorul de măsură de curent se deteriorează în regimul de funcţionare în scurtcircuit. Justificaţi răspunsul.

Varianta 92 - tehn. mas

Page 184: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 92 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 092 SUBIECTUL II ( 30puncte) 1. Definiţi lanţul de măsurare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere. 6p a. Contorul de energie electrică este alcătuit dintr-un dispozitiv .....1......al cărui cuplu activ este

proporţional cu puterea şi un mecanism integrator care însumează energiile elementare într-un anumit interval de timp. b. După modul de variaţie a mărimilor din sisteme, sistemele automate pot fi continue şi .....2......

c. Şublerul este un instrument pentru măsurarea lungimilor cu precizia de măsurare de .....3......, 0,05mm sau 0,02mm.

3. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a sistemului de reglare automată (SRA). 20p

a. Indicaţi denumirile elementelor notate cu 2,3,4 şi ale mărimilor e,b, c,d şi P b. Precizaţi rolul elementelor notate cu 1, 3 şi 5 c. Exemplificaţi in cadrul unui sistem de reglare automată a temperaturii elementul 4 şi

mărimea P d. Numiţi elementele componente ale blocului 5

f

c b a

3 2 e

1

5

4

P d

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 092 SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Un aparat de măsurat are scala cu αmax = 100 diviziuni şi rezistenţa proprie Ra= 1Ω. Deviaţia maximă este obţinută pentru un curent de intensitate Ia = 50 mA. Care trebuie să fie valoarea rezistenţei rezistorului adiţional, montat în serie cu aparatul pentru ca la o tensiune U = 5V, acul indicator să indice α = 50 diviziuni?

14p 2. Un wattmetru electrodinamic are bobina de curent construită pentru curentul nominal In=10A şi bobina de tensiune pentru tensiunea nominală Un=200V. Scara gradată are 100 de diviziuni. Rezistenţa bobinei de tensiune este de 4kΩ. Pentru a putea măsura puterea activă a unui receptor Z, wattmetrului i se ataşează o rezistenţă adiţională de valoare 8000Ω în serie cu bobina de tensiune.

a. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema electrică de măsurare a puterii active a receptorului Z cu ajutorul wattmetrului cu rezistenţă adiţională;

b. Calculaţi valoarea tensiunii cu care poate fi alimentată bobina de tensiune a wattmetrului; c. Calculaţi constanta wattmetrului înainte şi după montarea rezistenţei adiţionale;

16p

Page 185: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 093 SUBIECTUL I (30 puncte)

I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Traductorul are rolul de:

a. a transforma o mărime neelectrică în una electrică b. a compara mărimea de ieşire cu cea prescrisă c. a acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice d. a prelucra operaţional semnalul de eroare

2. Precizia de măsurare a şublerului poate fi: a. 1mm b. 0,1mm c. 0,2mm d. 0,001mm

3. Arcul spiral din compunerea dispozitivelor de mǎsurare feromagnetice are rolul de: a. a crea cuplu rezistent b. a crea cuplu activ c. amortizare a oscilaţiilor echipajului mobil d. a conduce curentul de mǎsurat

4. Se numeşte măsurand: a. unitatea de măsură b. mărimea de măsurat c. mijlocul cu care se măsoară d. valoarea mărimii măsurate

5. Elementul sensibil la variaţia mărimii măsurate se numeşte: a. adaptor b. amplificator c. senzor d. regulator

I.2. În coloana A sunt enumerate diferite mărimi fizice, iar în coloana B, unităţile de măsură aferente. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B 10p.

A- Mărime din S.I. B – Unitate de măsură 1. lungime a. Volt 2. masă b. Amper 3. timp c. Metru 4. temperatură d. Kilogram 5. intensitate curent electric e. Kelvin f. secundă

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Elementul de execuţie reprezintă partea prin care dispozitivul de automatizare acţionează asupra instalaţiei tehnologice.

b. În cazul curenţilor foarte mari, înfăşurarea primară a transformatorului de curent poate avea 1000 spire. Justificaţi răspunsul.

c. Rezistenţa proprie a ampermetrului montat în circuit trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa circuitului. Justificaţi răspunsul.

Varianta 93 - tehn. mas

Page 186: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 93 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 093 SUBIECTUL II ( 30 puncte) 1. Definiţi metodele de măsurare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere : 6p

a. Rezistenţa proprie a ampermetrului montat în circuit trebuie să fie mult mai.....1......decât rezistenţa circuitului.

b. Sensibilitatea aparatelor de măsurat este o caracteristică .....2...... c. Funcţionarea traductoarelor capacitive se bazează pe variaţia .....3......unui condensator în

funcţie de dimensiunile geometrice ale condensatorului. 3. In figura de mai jos este prezentat modelul structural al unui sistem de reglare automată ( SRA).

20p

a. Identificaţi mărimile care intervin în schemă şi care sunt notate cu 1, 2, 3, 4, 5 b. Explicaţi rolul funcţional al elementelor notate cu EC, EE şi T. c. Indicaţi mărimea care exercită influenţe nedorite asupra mărimii de ieşire a SRA.

4

5

Xr - -

3 2 1 EE RA Xi +

EC

T

IT

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 093 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un wattmetru cu tensiunea nominală de 48V şi scara cu 120 diviziuni măsoară o putere de 100W atunci când acul indică 50 diviziuni. 14p

a) Calculaţi constanta wattmetrului; b) Determinaţi puterea maximă măsurată de wattmetru; c) Calculaţi valoarea domeniului ales pentru intensitatea curentului.

2. Un voltmetru magnetoelectric, având tensiunea nominală nU = 100 V şi scara gradată cu

maxα =100 div, se leagă în serie cu un rezistor cu R = 10 kΩ. Când la bornele acestui sistem

se aplică tensiunea U = 120 V, voltmetrul indică α = 40 div. Se cere: a. Rezistenţa proprie a voltmetrului; b. Tensiunea maximă ce poate fi măsurată de voltmetru; c. Ce valoare trebuie să aibă rezistrenţa R, pentru ca la măsurarea tensiunii U = 120 V

voltmetrul să indice α = 60 div. 16p

Page 187: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009

PROBA E Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 094 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Un aparat de măsură având o rezistenţă în ohmi pe volt de 1000 Ω/V, are curentul nominal :

a. 1mA b. 1 µA c. 1 A d. 10 A 2. Pentru ca precizia măsurătorilor să fie cât mai bună se impun condiţiile :

a. voltmetrul şi ampermetrul să aibă rezistenţe cât mai mici b. voltmetrul trebuie să aibă rezistenţă cât mai mare, iar ampermetrul să aibă rezistenţă

cât mai mică c. voltmetrul trebuie să aibă rezistenţă cât mai mică, iar ampermetrul să aibă rezistenţă

cât mai mare d. ambele aparate trebuie să aibă rezistenţe cât mai mari

3. Elementul folosit pentru extinderea domeniului de măsurare al voltmetrului se numeşte: a. rezistenţă adiţională b. corector de zero c. şunt d. amortizor

4. Elementul de comparaţie are rolul de: a. a transforma o mărime neelectrică în una electrică b. a compara mărimea de reacţie cu cea prescrisă c. a acţiona direct asupra instalaţiei tehnologice d. a prelucra operaţional semnalul de eroare

5. După numărul de parametri reglaţi, sistemele automate pot fi: a. continue sau discrete b. liniare sau neliniare c. monovariabile sau multivariabile d. cu echipamente unificate sau cu echipamente specializate.

I.2. În coloana A sunt enumerate tipuri de aparate de măsurat, iar în coloana B sunt enumerate mărimile măsurate. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din colona A, şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A B 1. ampermetru a. puterea electrică 2. voltmetru b. intensitatea curentului electric 3. ohmmetru c. tensiunea electrică 4. wattmetru d. energia electrică 5. contor e. rezistenţa electrică f. frecvenţa

I.3. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10

a.Transformatoarele de curent se folosesc pentru măsurarea cu ampermetrul a curenţilor alternativi foarte mari.

b. Legarea in serie a unui voltmetru intr-un circuit produce apariţia unui curent de scurtcircuit. Justificaţi răspunsul.

c. Precizia de măsurare a micrometrului este dată de valoarea pasului şurubului micrometric şi poate fi de 1mm. Justificaţi răspunsul.

Varianta 94 - tehn. mas

Page 188: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 94 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094 SUBIECTUL II ( 30puncte) 1. Definiţi elementul de execuţie. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţia corectă care completează spaţiile libere: 6p

a. În secundarul transformatorului de tensiune se conectează.....1......de 100 V, de 110 V sau circuite de tensiune ale altor aparate.

b. Mărimea care este supusă reglării într-o .....2......este cunoscută sub denumirea de mărime reglată.

c. Dacă mărimea de ieşire este o rezistenţă, o inductanţă sau o capacitate electrică, traductoarele se numesc .....3...... 3. În figura de mai jos este reprezentat un traductor de deplasare.

a. Precizaţi ce tip de traductor este ţinând cont de natura mărimii de ieşire şi care este domeniul său de utilizare.

b. Indicaţi denumirea elementelor numerotate cu 1, 2, 3.

c. Descrieţi pe scurt principiul de funcţionare al traductorului.

d. Explicaţi ce se întâmplă dacă circuitul se alimentează în curent continuu.

1 3 2 20p.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 094 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Scara unui voltmetru, cu rezistenţa internă de 600Ω şi tensiunea nominală de 150V, are 100diviziuni.

a. Numiţi două moduri prin care se poate extinde domeniul de măsurare al unui voltmetru de curent alternativ; b. Determinaţi valoarea maximâ pe care o poate măsura voltmetrul dacă i se montează o rezistenţă adiţională de 1800Ω. c. Calculaţi tensiunea măsurată de aparat pe domeniul extins dacă acul indicator arată 45 diviziuni .

14p 2. La măsurarea intensităţii curentului dintr-un circuit, prin intermediul unui transformator de curent cu raportul nominal de transformare KIn= 90, ampermetrul din secundarul transformatorului indică 3,25A. a. Calculaţi intensitatea curentului din circuit.

b. Reprezentaţi, pe foaia de examen, schema de montaj în circuit a transformatorului de curent notând corespunzător bornele acestuia.

c. Precizaţi măsurile care se iau pentru evitarea regimului de avarie al transformatorului de curent. 16p

Page 189: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 095 SUBIECTUL I (30 puncte) I. 1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Semnalul la a cărui valoare trebuie să ajungă mărimea reglată se numeşte : a. mărime de comandă b. eroare c. mărime de referinţă d. mărime de execuţie

2. Termorezistenţele se realizează din: a. materiale magnetice b. materiale conductoare c. materiale semiconductoare d. materiale izolatoare.

3. Pentru măsurarea lungimii se utilizează: a. ampermetru b. micrometru c. voltmetru d. wattmetru

4. Traductoarele au rolul de a: a. înregistra valoarea unei mărimi fizice b. transforma o mărime fizică în altă mărime fizică mai uşor de măsurat c. amplifica o mărime fizică d. măsura o mărime fizică.

5. Cea mai mică variatie a mărimii de intrare ce poate fi sesizată de un aparat numeric, se numeşte:

a. fiabilitate b. clasă de exactitate c. rezoluţie d. precizie

I.2. În coloana A sunt enumerate elemente componente ale unor mijloace de măsurare, iar în coloana B, mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Elemente componente B. Mijloace de măsurare

1. miez magnetic 2. tambur 3. vernier liniar 4. magnet permanent şi

bobina mobilă 5. bobine fixe şi mobile

a. şubler b. wattmetru c. micrometru d. ampermetru magnetoelectric e. transformator de masurat f. cântar electronic

Varianta 95 - tehn. mas

Page 190: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru se face prin montarea în serie cu acesta a unei rezistenţe adiţionale de n-1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului

b. Varianta aval de măsurare a rezistenţei se foloseşte atunci când rezistenţa necunoscută este

mult mai mare decât rezistenţa aparatului. c. Cele mai utilizate sisteme de reglare a nivelului sunt cele cu acţiune continuă

(regulator de tip PI sau P), precum şi sistemele de reglare bipoziţionale.

Varianta 95 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Enumeraţi metodele de comparaţie utilizate la măsurarea rezistenţelor electrice. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p

a. Puntea Wheatstone se foloseşte pentru măsurarea ………1……….. . b. Raportul dintre variaţia mărimii de ieşire şi variaţia mărimii de intrare se numeşte …2....... c. Regulatorul la care mărimea de comandă are două valori, 1 si 0, se numeşte …..3…….

3. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a unui sistem de reglare automată. 20p

a. Precizaţi denumirile blocurilor notate în schemă cu A, B, C, D, E. b. Denumiţi mărimile b, c, d şi precizaţi rolul lor în funcţionarea sistemului de reglare

automată c. Explicaţi ce se întâmplă dacă mărimea f scade faţă de valoarea prescrisă.

a b c

A B

E

D C F

d

e f

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 095 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Se consideră un circuit electric format dintr-o sursă de tensiune E=3V, un rezistor de rezistenţă R=6 Ω şi un ampermetru având rezistenţa internă ra=1 Ω.

a. Determinaţi intensitatea curentului prin circuit înainte şi după montarea ampermetrului. b. Calculaţi pierderea de putere la măsurarea intensităţii curentului electric, datorată

rezistenţei interne a aparatului. 16p 2. Un voltmetru electrodinamic are intervalul de măsurare Un=75V şi rezistenţa interioară Rv=1500Ω. Calculaţi:

a. Rezistenţa în ohmi pe volt a voltmetrului. b. Rezistenţa rezistorului adiţional necesar extinderii domeniului de măsurare al voltmetrului la

Un1=150V. 14p

Page 191: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 096 SUBIECTUL I ( 30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Elementul care realizează conversia unei mărimi fizice, de regulă neelectrică, într-o altă mărime fizică, de regulă electrică, se numeşte:

a. adaptor; b. element de prescriere; c. traductor; d. comparator

2. Condiţia de echilibru a punţii Wheatstone este: a. produsele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale b. rapoartele rezistenţelor din braţele opuse sunt egale c. produsele rezistenţelor din braţele alăturate sunt egale d. produsul rezistenţelor din două braţe opuse să fie dublul produsului

impedanţelor din celelalte două braţe. 3. La regulatorul proporţional, mărimea de comandă este proporţională cu:

a. mărimea de intrare b. mărimea de acţionare c. mărimea de execuţie d. mărimea perturbatoare.

4. Varianta amonte de măsurare a rezistenţei electrice prin metoda ampermetrului şi voltmetrului se foloseşte când:

a. Rx este mult mai mare decât rezistenţa ampermetrului b. Rx este mult mai mică decât rezistenţa ampermetrului c. Rx este egală cu rezistenţa ampermetrului d. Rx este dublă faţă de rezistenţa ampermetrului.

5. Elementele de execuţie din sistemele automatizate au rolul : a. de a compara mărimea de comandă cu mărimea de execuţie b. de a compara mărimea de reacţie cu mărimea de intrare c. de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice d. de a acţiona asupra regulatorului automat

I.2. În coloana A sunt enumerate mărimi de măsurat, iar în coloana B, metode şi mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi de măsurat B. Metode şi mijloace de măsurare

1. tensiune electrică 2. energie electrică 3. puterea electrică 4. intensitatea curentului electric 5. rezistenţa electrică

a. wattmetru b. voltmetru c. contor electric d. ampermetru e. ohmmetru f. rugozimetru

Varianta 96 - tehn. mas

Page 192: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Voltmetrele au o impedanţă de intrare foarte mică. b. Transformatoarele de curent au montate in secundar ampermetre de 1 A sau 5 A.. c. Unitatea de măsură a puterii aparente este wattul.

Varianta 96 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Clasificaţi mijloacele de măsurare după modul de determinare a mărimii de măsurat. 4p. 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p.

a. Şuntul se foloseşte pentru extinderea domeniului de măsurare al ………1……….. . b. Aparatul folosit pentru măsurarea energiei electrice poartă numele de …2.......electric. c. Regulatorul la care mărimea de comandă are o variaţie continuă între 0 şi 100% , se

numeşte……..3……. 3. În figura de mai jos este reprezentat un instrument de măsură. 20p.

a. Precizaţi tipul instrumentului de măsură şi semnificaţia elementelor numerotate în figură cu 1, 2, 3, 4;

b. Precizaţi trei tipuri de astfel de instrumente de măsură. c. Determinati valoarea unei diviziuni pe tambur dacă pasul şurubului micrometric este

p=0,5mm, iar tamburul are N=50 diviziuni.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 096 SUBIECTUL III (30 puncte)

1. Un voltmetru electrodinamic are intervalul de măsurare Un=75V şi rezistenţa interioară Rv=1500Ω. Calculaţi:

a. Rezistenţa în ohmi pe volt a voltmetrului. b. Rezistenţa rezistorului adiţional necesar extinderii domeniului de măsurare al voltmetrului la

Un1=150V. c. Consumul de putere al voltmetrului pe cele două intervale de măsurare. 16p

2. La măsurarea intensităţii unui curent prin intermediul unui transformator de curent, ampermetrul din secundar indică 2,75A.

a. Dacă raportul de transformare este K=80, determinaţi valoarea intensităţii curentului de măsurat;

b. Reprezentaţi schema de măsurare marcand corespunzător bornele transformatorului 14p .

Page 193: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 097 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Termistoarele sunt traductoare termorezistive realizate din materiale: a. conductoare; b. izolatoare; c. semiconductoare; d. magnetice

2. La montarea în paralel a ampermetrului în circuit: a. aparatul nu indică nici o valoare b. acul indicator vibrează puţin în jurul valorii 0 c. aparatul indică valoarea corectă a curentului d. bobinajul ampermetrului se poate arde

3. Elementul de execuţie are rolul: a. de a compara mărimea de reacţie cu mărimea de intrare b. de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice c. de a da informaţii despre mărimea de ieşire d. de a stabili mărimea de intrare a sistemului

4. Acţiunea externă care influenţează funcţionarea instalaţiei automatizate se numeşte: a. mărime perturbatoare b. mărime de reacţie c. mărime de ieşire d. mărime de comandă

5. Amortizorul aparatelor de măsură se utilizează pentru: a. aducerea la zero a acului indicator b. extinderea domeniului de măsurare al aparatului c. reducerea oscilaţiilor indicatorului d. reducerea consumului propriu de energie al aparatului.

I.2. În coloana A sunt enumerate elemente componente ale unor mijloace de măsurare, iar în coloana B, mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Elemente componente B. Mijloace de măsurare

1. vernier liniar 2. magnet permanent 3. tambur 4. convertor analog-

numeric 5. galvanometru

a. voltmetru digital b. punte Wheastone c. ampermetru magnetoelectric d. wattmetru e. şubler f. micrometru

Varianta 97 - tehn. mas

Page 194: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Micrometrul este un instrument de măsurat suprafeţe. b. Extinderea domeniului de măsurare al unui ampermetru se face prin montarea în

paralel cu acesta a unei rezistenţe de n-1 ori mai mare decât rezistenţa internă a ampermetrului.

c. Sistemele automate de măsurare şi regulatoarele sunt specializate - în sensul că valorile mărimii de măsurat se obţin într-un domeniu de variaţie ales arbitrar, sau sunt unificate - în sensul că domeniul de variaţie al semnalului din canalul de transmitere este standardizat (semnale unificate).

Varianta 97 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 097 SUBIECTUL II (30puncte) 1. Clasificaţi traductoarele după principiul de funcţionare. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p

a. Şuntul se foloseşte pentru extinderea domeniului de măsurare al………1……….. . b. Aparatul de măsură ………2.......... are în componenţa o singură bobină care este mobilă. c. Apariţia unei tensiuni termoelectromotoare la încălzirea unui element sensibil se numeşte

fenomen....3…. 3. În fig. 1 este reprezentat un traductor de temperatură, iar în figura 2 elementul sensibil al acestuia. Analizând figurile de mai jos, răspundeţi următoarelor cerinţe: 20p

Fig

Fig.2

.1

a. Precizaţi denumirea traductorului din figura 1. b. Pornind de la legea de variaţie RT = R0(1+αR∆T) a rezistenţei cu temperatura, explicaţi principiul de funcţionare al traductorului prezentat. c. Definiţi un termistor. d. Specificaţi cum se pot realiza constructiv traductoarele de temperatură prezentate în figura 1.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 097 SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Se consideră un circuit electric format dintr-o sursă de tensiune E=3V, un rezistor de rezistenţă R=6 Ω şi un ampermetru având rezistenţa internă ra=1 Ω.

a. Determinaţi intensitatea curentului prin circuit înainte şi după montarea ampermetrului. b. Calculaţi pierderea de putere la măsurarea intensităţii curentului electric, datorată

rezistenţei interne a aparatului. 16p 2. Un voltmetru electrodinamic are intervalul de măsurare Un=75V şi rezistenţa interioară Rv=1500Ω. Calculaţi:

a. Rezistenţa în ohmi pe volt a voltmetrului. b. Rezistenţa rezistorului adiţional necesar extinderii domeniului de măsurare al voltmetrului la

Un1=150V. 14p

Page 195: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 098 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p. 1. Micrometrul se utilizează pentru măsurarea:

a. puterii b. energiei c. lungimii d. temperaturii.

2.Termocuplul este un traductor de tip: a. generator b. parametric c. capacitiv d. rezistiv

3. Semnalul la a cărui valoare trebuie să ajungă mărimea reglată se numeşte : a. mărime de comandă b. eroare c. mărime de referinţă d. mărime de execuţie

4. Pentru extinderea domeniului de măsurare al unui voltmetru se montează o rezistenţă adiţională care trebuie să fie:

a. egală cu rezistenţa aparatului b. dublul rezistenţei aparatului. c. de n-1 ori mai mare decât rezistenţa aparatului d. de n-1 ori mai mică decât rezistenţa aparatului

5. In funcţie de viteza de răspuns, regulatoarele automate pot fi: a. parametrice b. generatoare c. pentru procese rapide d. liniare

I.2. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice, iar în coloana B, unităţi de măsură ale acestora. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi fizice B. Unităţi de măsură 1. intensitatea curentului 2. energia electrică 3. lungime 4. putere activă 5. rezistenţa electrică

a. kWh b. metru c. Watt d. farad e. ohm f. amper

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c, ) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. 10p.

a. Traductoarele convertesc o mărime neelectrică într-o mărime electrică. b. Un wattmetru electrodinamic având: U

n = 300 V , I

n = 2 A şi scara gradată 120 diviziuni,

are constanta 10 W/div. Justificati raspunsul. c. Şuntul este o rezistenţă de valoare mare montată în paralel cu ampermetrul. Justificaţi

răspunsul.

Varianta 98 - tehn. mas

Page 196: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Varianta 98 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 098 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Enumeraţi metodele de comparaţie utilizate la măsurarea rezistenţelor electrice. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p

a. Aparatul de măsură ………1.......... are în componenţa o singură bobină care este mobilă. b. Pentru măsurarea puterii in curent continuu se pot folosi metoda directă şi metoda …2......... c. Regulatorul la care mărimea de comandă are două valori, 1 si 0, se numeşte …..3…….

3. În figura de mai jos este reprezentată schema bloc a sistemului de reglare automată (SRA). 20p

a. Indicaţi denumirile elementelor notate cu 1,2,3,4 şi ale mărimilor e,a, c,d f şi P b. Precizaţi rolul elementelor notate cu 1 şi 5 c. Exemplificaţi in cadrul unui sistem de reglare automată a temperaturii elementele 4 şi 5 şi

mărimea P

f

c b a

3 2 e

1

5

4

P d

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 098

SUBIECTUL III (30 puncte)

In figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone. a) Denumiţi metoda de măsurare utilizată la măsurarea cu puntea Wheatstone b) Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu E, G, R3 şi K1. c) Explicaţi rolul elementelor notate cu E, G, R3, Ra, şi K2 la funcţionarea punţii d) Precizaţi relaţia dintre elementele din braţele punţii la echilibru e) Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,2 kΩ,

R2=800 Ω, R3=1,2 kΩ. f) Numiţi alte două moduri de măsurare a rezistenţei precizând metoda din care fac

parte

Page 197: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 099 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect: 10p.

1. Elementul sensibil la variaţia mărimii măsurate se numeste : a. amplificator b. adaptor c. senzor d. regulator

2. Domeniile de măsurare ale micrometrelor cresc din: a. 50 în 50 mm b. 25 în 25 mm c. 10 în 10 mm d. 100 în 100 mm

3. Vernierul este parte componentă a: a. voltmetrului b. raportorului c. wattmetrului d. sublerului.

4. Termistoarele se realizează din materiale: a. elastice b. conductoare c. semiconductoare d. izolatoare.

5. Elementul de execuţie are rolul: a. de a compara mărimea de reacţie cu mărimea de intrare b. de a acţiona asupra instalaţiei tehnologice c. de a da informaţii despre mărimea de ieşire d. de a stabili mărimea de intrare a sistemului

I.2. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice, iar în coloana B, mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi fizice B. Mijloace de măsurare 1. tensiunea electrică 2. puterea activă 3. rezistenţa electrică 4. intensitatea curentului electric 5. adâncimea alezajului

a. ampermetru b. nivelmetru c. puntea Wheatstone d. wattmetru e. voltmetru f. şubler

Varianta 99 - tehn. mas

Page 198: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. Precizia de măsurare a şublerelor poate fi de 0,01mm. b. Varianta aval de măsurare a rezistenţei constă în legarea ampermetrului după

voltmetru. c. Traductorul dintr-un sistem de reglare automată este instalat pe bucla de reacţie

negativă.

Varianta 99 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 099 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Clasificaţi şublerele după destinaţia lor. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p

a. Rezistenţa adiţională se foloseşte pentru extinderea domeniului de măsurare al ....1… . b. Unitatea de măsură a puterii electrice este ……2............. . c. Traductorul care, la variaţia temperaturii, transmite la ieşire o tensiune electromotoare se

numeşte……..3……. 3. Unul din elementele componente ale unui sistem automat este traductorul. 20p.

a. Precizaţi rolul unui traductor într-o schemă de automatizare. b. Indicaţi elementele unui traductor; c. Precizaţi principiul de funcţionare a unui traductor inductiv; d. Indicaţi o metodă de îmbunătăţire a performanţelor traductoarelor inductive.

e. Enunţaţi principiul de funcţionare al unui traductor inductiv de tip transformator cu modificarea întrefierului. .

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 099

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Un voltmetru electrodinamic are intervalul de măsurare Un=75V şi rezistenţa interioară Rv=1500Ω. Calculaţi: 16p

a. Rezistenţa în ohmi pe volt a voltmetrului. b. Rezistenţa rezistorului adiţional necesar extinderii domeniului de măsurare al

voltmetrului la Un1=150V. c. Consumul de putere al voltmetrului pe cele două intervale de măsurare.

2. La măsurarea intensităţii unui curent prin intermediul unui transformator de curent, ampermetrul din secundar indică 2,75A. 14p

a. Dacă raportul de transformare este K=80, determinaţi valoarea intensităţii curentului măsurat;

b. Precizaţi care este modul de conectare a înfăşurărilor transformatorului de curent .

Page 199: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009 PROBA E

Probă scrisă la Tehnici de măsurare în domeniu şi Sisteme de automatizare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

Varianta 100 SUBIECTUL I (30 puncte) I.1. Pentru fiecare dintre itemii de mai jos (1-5) scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect. 10p.

1. Semnalul la a cărui valoare trebuie să ajungă mărimea reglată se numeşte : a. mărime de comandă b. eroare c. mărime de referinţă d. mărime de execuţie

2. Şublerele nu pot avea ca precizie de măsurare valoarea: a. 0,02 mm b. 0,01 mm c. 0,1 mm d. 0,05 mm

3. Tamburul este parte componentă a: a. micrometrului b. ampermetrului c. wattmetrului d. şublerului.

4. Termorezistenţele se realizează din: a. materiale magnetice b. materiale semiconductoare c. materiale conductoare d. materiale izolatoare.

5. La regulatorul proporţional, mărimea de comandă este proporţională cu: a. mărimea de intrare b. mărimea de acţionare c. mărimea de execuţie d. mărimea perturbatoare.

I.2. În coloana A sunt enumerate mărimi fizice, iar în coloana B, mijloace de măsurare. Scrieţi, pe foaia de examen, asocierile dintre fiecare cifră din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10p.

A. Mărimi fizice B. Mijloace de măsurare 1. intensitatea curentului electric 2. puterea activă 3. rezistenţa electrică 4. tensiunea electrică 5. energia electrică

a. contor electric b. voltmetru c. ampermetru d. micrometru e. wattmetru f. puntea Wheatstone

Varianta 100 - tehn. mas

Page 200: E Tehn Mas Sisteme Automatiz

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

I.3.Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărui enunţ (a, b, c) şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat sau F, dacă apreciaţi că enunţul este fals. Transformaţi enunţurile false în enunţuri adevărate. 10p.

a. În cazul curenţilor foarte mari, înfăşurarea primară a transformatorului de curent poate avea 1000 spire.

b. Rezistenţa proprie a ampermetrului montat în circuit trebuie să fie mult mai mare decât rezistenţa circuitului.

c. Micrometrele pot avea şi afişaj digital.

Varianta 100 - tehn. mas

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Varianta 100 SUBIECTUL II (30 puncte) 1. Clasificaţi traductoarele după modul de reprezentare a mărimii de iesire. 4p 2. Scrieţi pe foaia de examen informaţiile corecte care completează spaţiile libere. 6p

a. Rezistenta adiţională se montează ………1……cu voltmetrul. b. Raportul dintre 1V si 1A se numeşte ……2............. . c. Caracteristica metrologică a unui aparat de a indica aceeaşi valoare la măsurarea repetată

a aceleiaşi mărimi se numeşte……..3……. 3. În figura alăturată este reprezentată schema unui traductor de nivel.

a) Precizaţi tipul traductorului de nivel. b) Identificaţi elementele notate cu 1, 2, 3, 4. c) Precizaţi semnificaţia notaţiei „x” de pe desen. d) Explicaţi modul de funcţionare a acestui traductor. 20p

3

G

x 1

2

4

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

1 2

K2

G

R2

R1

R3

RX

Ra

E, r K1

Varianta 100

SUBIECTUL III (30 puncte) 1. Schema din figură reprezintă un voltmetru cu două rezistenţe şi un comutator. Aparatul V are Un =2V şi RV= 500Ω iar R1=2,5kΩ 16p a. Explicaţi rolul rezistenţelor R1 şi R2 b. Determinaţi tensiunea maximă ce se poate aplica intre bornele A şi B, dacă comutatorul K este pe poziţia 1 c.Calculaţi valoarea rezistenţei R2, asfel incat cu comutatorul K pe poziţia 2 intre bornele A şi B să poată fi aplicată o tensiune de 40V

2. In figura de mai jos este reprezentată schema electrică a punţii Wheatstone.

14p

a) Precizati denumirea elementelor din schemă notate cu E, G şi R3

b) Explicaţi rolul elementelor notate cu E, G şi R3 la funcţionarea punţii

c) Calculaţi valoarea lui Rx dacă condiţia de echilibru s-a realizat pentru: R1=0,01MΩ, R2=6kΩ, R3=1,2 kΩ.

R2

V

A B

1

2 K

R1