drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE....

65
F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018 1. Date despre program 1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept 2. Date despre disciplină 2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Contracte 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Livia Mocanu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Gună Dan 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/ Obligatorie 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice) 3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2 3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28 Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 64 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numărul de credite 6 4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 4.1 de curriculum Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ca disciplină recomandată

Transcript of drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE....

Page 1: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Contracte 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Livia Mocanu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Gună Dan 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 40 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 64 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numărul de credite 6

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ca disciplină recomandată

Page 2: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu cele mai importante şi mai des întâlnite, în practică, dintre contractele civile

7.2 Obiectivele specifice Aprofundarea instituţiilor generale ale dreptului civil, prin aplicarea lor la materia principalelor contracte reglementate în Codul civil Relevarea importanţei practice a reglementării contractelor civile

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. - C.2 - C.3. – C.4. Contractul de vânzare. Contractul de schimb a) Noțiunea și caracterele juridice ale contractului devânzare b) Condiții de validitate.c) Pactul de opțiune. Promisiunea de vânzare. Dreptulde preempțiune c) Efectele contractului de vânzared) Varietăți de vânzaree) Contractul de schimb

Prelegere participativă, expunere 8 ore

C.5. Contractul de donație a) Noțiune și caractere juridiceb) Forma contractuluic) Condiții de validitated) Tipuri de donațiie) Efectele contractului de donațief) Principiul irevocabilității donațiilor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 3: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

C.6. - C.7. Contractul de locațiune a) Noțiune, varietăți și caractere juridiceb) Condiții de validitatec) Efectele contractuluid) Sublocațiunea și cesiunea contractului de locațiunee) Încetarea locațiuniif) Contractul de închiriere a locuinței

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.8. Contractul de antrepriză a) Noțiune și caractere juridiceb) Condiții de validitatec) Efectele contractuluie) Încetarea contractului de antreprizăf) Reguli speciale privind antrepriza în construcții

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9. Contractul de arendare a) Noțiune și caractere juridiceb) Condiții de validitate și încheierea contractului dearendare c) Efectele contractuluie) Încetarea contractului de arendare

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10. Contractul de mandat a) Noțiune și caractere juridice. Felurib) Reprezentarea. Delimitarea între mandatul cu șifără reprezentare c) Mandatul cu reprezentare (definiție, delimitarea de alte contracte, forma și dovada mandatului, condițiile de validitate, obligațiile mandatarului, obligațiile mandantului, raporturile juridice între mandant și terți, raporturile juridice dintre mandatar și terți, încetarea contractului de mandat)

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.11. Contractele de împrumut a) Contractul de comodat (noțiune și caracterejuridice, condiții de validitate, efectele contractului de comodat, încetarea comodatului) b) Contractul de împrumut de consumație (noțiune șicaractere juridice, condiții de validitate, efectele contractului, împrumutul cu dobândă, încetarea contractului)

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.12. Contractul de depozit a) Noțiune și caractere juridice. Felurib) Depozitul obișnuit (voluntar). Condiții de validitate.Dovadă c) Efectele contractuluid) Varietăți de depozite) Sechestrul

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 4: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

C.13. Contractul de întreținere. Contractul de rentă viageră. Contractele de joc și pariu a) Contractul de întreținere (noțiune și caractere juridice, delimitarea față de alte contracte, condiții de validitate, efectele contractului de întreținere, încetarea contractului) b) Contractul de rentă viageră (noțiune și caracterejuridice, condiții de validitate, efectele contractului) c) Contractele de joc și pariu (noțiune și caracterejuridice, efectele contractului, dispoziții speciale în materia jocului și pariului).

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14. Contractul de tranzacție a) Noțiune și caractere juridiceb) Condiții de validitatec) Efectele contractului de tranzacție

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Fr. Deak – Contracte speciale, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 20072. Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeş, Dreptul contractelor civile şi comerciale, Editura Universul Juridic,

Bucureşti, 20123. Dumitru C. Florescu, Contractele civile - în noul Cod Civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 20144. Sache Neculaescu, Livia Mocanu, Ilioara Genoiu, Gheorghe Gheorghiu, Adrian Țuțuianu, Instituții de

drept civil, Curs selectiv pentru licență, Ediția a III –a revăzută și adăugită, Editura Universul Juridic,București, 2016, pp. 327 – 429.

5. Andreea Stoican, Contractele de intermediere, Editura Universul Juridic, București, 2016, pp. 17 – 90.6. Florin Moţiu, Contractele speciale, Ediţia a VII-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic,

Bucureşti, 2017.7. Mocanu Livia, Drept civil. Contracte. Note de curs, Târgovişte, 2017.

Reglementări juridice:

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în M.Of. nr. 505 din 15 iulie 20112. Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii

străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine, M.Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 20053. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, M.Of. nr. 652 din 28 august 20154. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, M.Of. nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările și

completările ulterioare5. Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, M.Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările

ulterioare6. O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru

reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul bancar, M.Of. nr. 607 din 29 august 2011.7. Noul Cod de procedură civilă, republicat, M. Of. nr. nr. 247 din 10 aprilie 20158.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii

Page 5: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.1. – S.4. Condițiile de validitate ale contractului de vânzare. Efectele contractului de vânzare. Varietăți ale contractului de vânzare

Dezbatere/Problematizare/Proiect 8 ore

S.5. Tipuri de donații. Principiul irevocabilității donațiilor

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.6. – S. 7. Efectele contractului de locațiune. Sublocațiunea și cesiunea locațiunii. Particularitățile închirierii locuinței

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.8. – S. 9. Particularitățile contractului de arendare. Efectele contractului de antrepriză

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.10. Mandatul cu reprezentare Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.11. – S. 12. Efectele împrumutului de folosință. Împrumutul cu dobândă. Felurile depozitului.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.13. – S. 14. Contractul de rentă viageră și contractul de întreținere. Delimitare și efecte. Efectele contractului de tranzacție

Dezbatere/problematizare 4 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Doina Anghel, Lizeta Harabagiu, Contractul de vânzare. Practică judiciară şi reglementarea din Noul

Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011. 2. Doina Anghel, Comentariile Codului civil - Contractul de vânzare şi contractul de schimb, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 3. Dumitru C. Florescu, Contractele civile. Conţine grile conform Noului Cod civil, Editura Universul

Juridic, Bucureşti, 2012. 4. Lucia Uta, Contracte speciale în noul Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012.5. Andreea Tabacu, Contractul de locațiune, Practică judiciară comentată, legislație conexă, doctrină,Editura Universul Juridic, București, 2015. 6. Florin Moţiu, Contractele speciale . Sinteze teoretice, teste grilă și spețe, Editura Universul Juridic,Bucureşti, 2017.

Reglementări juridice:

1 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011 2 Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetățenii

străini și apatrizi, precum și de către persoanele juridice străine, M.Of. nr. 1008 din 14 noiembrie 2005 3 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, M.Of. nr. 652 din 28 august 2015 4 Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, M.Of. nr. 12 din 24 ianuarie 1995, cu modificările și

completările ulterioare 5 Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, M.Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările

ulterioare 6 O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și

pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale în domeniul bancar, M.Of. nr. 607 din 29 august 2011. 7. Noul Cod de procedură civilă, republicat, M. Of. nr. nr. 247 din 10 aprilie 2015

Page 6: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiilor juridice. Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice

Examen scris 60%

Participare constantă la activitatea didactică. 10%

10.5 Seminar/laborator

Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

Evaluare orală 20%

Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor/abilităţilor în elaborarea şi prezentarea de referate

10%

10.6 Standard minim de performanţă: - operaţionalizarea conceptelor-cheie; - capacitate de sintetizare a problematicii cursului şi seminariilor.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Livia Mocanu

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. dr. Gună Dan

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 7: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept comercial II 2.2 Titularul activităţilor de curs Con. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare Examen 2.7 Regimul

disciplinei Specialitate/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 5 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat - Examinări 4 Alte activităţi soluţionare speţe 5 3.7 Total ore studiu individual 44 3.9 Total ore pe semestru 100 3.10 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Ca disciplină recomandată – Drept comercial I, Drept civil 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector

Page 8: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu videoproiector, tablă, etc.

6.Competenţe specifice accumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina „Drept comercial II” îşi propune o examinare prin prismă teoretică, jurisprudenţială şi normativă, a obligaţiilor şi contractelor privind activitatea comercială, evidenţiindu-le aspectele specifice, precum şi o prezentare a titlurilor comerciale de valoare şi procedurii insolvenţei, oferind studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi mecanismele generale de soluţionare a cazurilor practice.

7.2 Obiectivele specifice - Dobândirea de cunoştinţe referitoare la particularităţile obligaţiilor privind activitatea comercială şi fixarea celor interesând teoria generală a obligaţiilor civile; - Însuşirea regulilor speciale privind formarea şi executarea contractelor privind activitatea comercială; - Aprofundarea materiei contractelor cel mai frecvent utilizate în activitatea comercială, cu evidenţierea diferenţelor specifice dintre acestea şi cele civile; - Aproprierea noţiunii, trăsăturilor şi condiţiilor de valabilitate ale titlurilor comerciale de valoare, instrumente juridice utile în activitatea comercială; - Formarea abilităţii de identificare a participanţilor din cadrul procedurilor de insolvenţă şi cunoaşterea aspectelor caracteristice deschiderii, derulării şi închiderii procedurilor; - Corelarea cunoştinţelor teoretice cu abilitatea de a le pune în practică.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Reguli speciale privind formarea şi executarea contractelor privind activitatea comercială Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.2. Răspunderea pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale privind activitatea comercială Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.3. Probele în materie contractuală Prelegere participativă, expunere 2 ore C.4. Contractele translative de proprietate: contractul de vânzare; furnizare; report Prelegere participativă, expunere 3 ore

C.5. Contractele de reprezentare: contractul de mandat; comision; agenţie Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.6. Contractele moderne: contractul de leasing; franciză Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7. Titlurile comerciale de valoare. Noţiune şi clasificare Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.8. Cambia (1) Prelegere participativă, expunere 2 ore C.9. Cambia (2) Prelegere participativă, expunere 2 ore C.10. Biletul la ordin. Cecul Prelegere participativă, expunere 2 ore C.11. Procedurile de insolvenţă. Definiţie şi trăsături. Participanţi Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.12. Deschiderea procedurii insolvenţei Prelegere participativă, expunere 2 ore C.13. Derularea procedurii insolvenţei Prelegere participativă, expunere 3 ore C.14. Închiderea procedurii insolvenţei Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 9: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Bibliografie: 1 Cărpenaru, S. D., Tratat de drept comercial român, editia 5 actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

2016; 2 Piperea G., Introducere în dreptul contractelor profesionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 3. Cărpenaru, S. D., David S., Piperea G., Predoiu M. C., Legea societăţilor comerciale, – comentarii pe articole ,

ed. a V-a, Ed. C.H.Beck, București, 2016; 4. Ionel Didea, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015.5. Vasile Nemeş, Drept comercial, Ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015.6. Cristian Gheorghe, Drept comercial român, Editura C.H.Beck, București 2013;7. Sorana Popa, Drept comercial, Obligaţii, Titluri de valoare, Insolvenţa, Editura Universul Juridic, Bucureşti,

2014. 8. Smaranda Angheni, Drept comercial, vol.I și II, Ed. C.H.Beck, București, 2013;9. Stanciu D. Cărpenaru, Mihai Adrian Hotea, Vasile Nemeș, Codul insolvenței comentat, Editura Universul Juridic,

București, 2014;10. Radu Ștefan, Tratat practic de insolvență, Editura Hamangiu, București, 2014;11. Gheoghe Piperea și alții, Noul cod al insolvenței. Note, corelații, explicații, Editura C.H.Beck, București, 2014.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Formarea contractelor privind activitatea comercială

Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

S.2. Executarea obligaţiilor contractuale prin echivalent Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.3. Probele specifice dreptului comercial Dezbatere/Problematizare/Proiect Dezbatere/Problematizare/Proiect

2 ore

S.4. Contractul de vânzare; furnizare; report Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore S.5. Contractul de mandat; comision; agenţie Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.6. Contractul de leasing; franciză Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.7. Clasificarea titlurilor comerciale de valoare Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.8. Condiţiile cerute pentru valabilitatea cambiei Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.9. Consecinţele neplăţii cambiei Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.10. Condiţiile de formă şi plata biletului la ordin şi cecului. Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.11. Condiţiile aplicării procedurii insolvenţei. Participanţi Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.12. Deschiderea procedurii şi efectele deschiderii procedurii Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.13. Procedura falimentului Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore S.14. Consecinţele închiderii procedurii insolvenţei Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră Bibliografie:

1 Cărpenaru, S. D., Tratat de drept comercial român, editia 5 actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016;

2 Piperea G., Introducere în dreptul contractelor profesionale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011; 3. Cărpenaru, S. D., David S., Piperea G., Predoiu M. C., Legea societăţilor comerciale, Editura ALL Beck,

Bucureşti, 2006; 4. Ionel Didea, Drept comercial, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2015;5. Vasile Nemeş, Drept comercial, Ediţia a II-a, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2015;6. Sorana Popa, Drept comercial, Obligaţii, Titluri de valoare, Insolvenţa, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepţii şi reglementări formulate în literatura de specialitate. La elaborarea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din ţară şi din străinătate, cât şi opinia exprimată de renumiţi practicieni în domeniu.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

Page 10: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

10.4 Curs

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor;

Probă scrisă 70% - coerenţa logică; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate naţional şi european.

10.5 Seminar/laborator

- participarea activă;

Prezentare orală 30% - capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; - capacitatea de a susţine o dezbatere contradictorie.

10.6 Standard minim de performanţă: - Identificarea naturii juridice a unui contract; - Cunoaşterea celor mai importante condiţii cerute pentru valabilitatea unui titlu de credit; - Expunerea sumară a aspectelor caracteristice deschiderii, derulării şi închiderii procedurilor de insolvenţă; - Manifestarea unei atitudini responsabile faţă de pregătirea continuă, cunoaşterea operativă şi aplicarea corespunzătoare a noilor acte normative sau a modificărilor legislative şi jurisprudenţiale.

Data completării 27.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE

Page 11: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal. Partea speciala I 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Olivian Mastacan 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Olivian Mastacan 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planulde învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiuldupămanual, suport de curs, bibliografieşinotiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 64 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

Page 12: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.1 de curriculum Drept penal. Partea generala I. Drept penal. Partea generala II. 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea conceptelor şi instituţiilor proprii unei discipline fundamentale, ale cărui norme vizează cunoaşterea celor mai grave fapte care lezează relaţiile sociale cele mai importante, cum ar fi infracţiunile contra persoanei sau contra patrimoniului.

7.2 Obiectivele specifice Însuşirea normelor penale speciale prevăzute in Codul penal si înţelegerea fundamentelor pe care acestea se întemeiază. Formarea deprinderilor necesare in vederea aplicării normelor juridice penale la situaţii concrete prin identificarea in situaţiile de fapt a elementelor si cerinţelor prevăzute in conţinutul normelor de incriminare.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1 Notiunea, trasaturile si sistemul partii speciale a dreptului penal

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2 Infractiuni contra vietii: omorul, omorul calificat Prelegere participativă, expunere 2 ore C.3 Infractiuni contra vietii: uciderea la cererea victimei, determinarea sau inlesnirea sinuciderii, uciderea din culpa

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.4 Infractiuni contra integritatii corporale si sanatatii: lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte, vatamarea corporala din culpa, relele tratamente aplicate minorului, incaierarea

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.5 Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie. Agresiuni asupra fatului

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 13: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

C.6 Infractiuni contra libertatii: persoanei lipsirea de libertate in mod ilegal, amenintarea, santajul, hartuirea.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7 Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile Prelegere participativă, expunere 2 ore C.8 Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale. Prelegere participativă, expunere 2 ore C.9 Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10 Infractiuni contra patrimoniului savarsite prin sustragere: furtul, furtul calificat.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.11 Infractiuni contra patrimoniului: talharia, pirateria Prelegere participativă, expunere 2 ore C.12 Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii: abuzul de incredere, abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simpla, bancruta frauduloasa.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.13. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii: gestiunea frauduloasa, insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor, inselaciunea, inselaciunea privind asigurarile.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14 Distrugerea si tulburarea de posesie Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie: 1. Noul Cod penal 2. G. Antoniu, Tratat de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015 3. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, Al. Boroi, V. Lazar – Drept penal. Partea speciala, Ed. Europa Nova,

Bucresti, 1999; 4. I. Ristea, Drept penal. Partea speciala, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014 5. Al. Boroi – Drept Penal. Partea speciala, ed. A II-a, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2014 6. V. Cioclei, Drept penal. Partea speciala, Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului, Ed. C.H.

Beck, Bucuresti, 2013 7. T. Toader – Drept Penal. Partea speciala, Ed. Hamangiu, Bucuresti; 8. O. Mastacan, L. Vladila, Institutii de drept penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti,

2012 9. Tudorel Toader, Maria-Ioana Marculescu-Michinici, Anda Crisu-Ciocinta, Ruxandra Raducanu, Noul Cod penal –

comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1 Notiunea, trasaturile si sistemul partii speciale a dreptului penal

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.2 Infractiuni contra vietii: omorul, omorul calificat Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.3 Infractiuni contra vietii: uciderea la cererea victimei, determinarea sau inlesnirea sinuciderii, uciderea din culpa

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.4 Infractiuni contra integritatii corporale si sanatatii: lovirea sau alte violente, vatamarea corporala, loviturile sau vatamarile cauzatoare de moarte, vatamarea corporala din culpa, relele tratamente aplicate minorului, incaierarea

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.5 Infractiuni savarsite asupra unui membru de familie. Agresiuni asupra fatului

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.6 Infractiuni contra libertatii: persoanei lipsirea de libertate in mod ilegal, amenintarea, santajul, hartuirea.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.7 Traficul si exploatarea persoanelor vulnerabile Dezbatere/problematizare 2 ore

Page 14: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.8 Infractiuni contra libertatii si integritatii sexuale. Dezbatere/problematizare 2 ore

S.9 Infractiuni ce aduc atingere domiciliului si vietii private

Dezbatere/problematizare 2 ore

S.10 Infractiuni contra patrimoniului savarsite prin sustragere: furtul, furtul calificat.

Dezbatere/problematizare 2 ore

S.11 Infractiuni contra patrimoniului: talharia, pirateria Dezbatere/problematizare 2 ore

S.12 Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii: abuzul de incredere, abuzul de incredere prin fraudarea creditorilor, bancruta simpla, bancruta frauduloasa.

Dezbatere/problematizare 2 ore

S.13. Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii: gestiunea frauduloasa, insusirea bunului gasit sau ajuns din eroare la faptuitor, inselaciunea, inselaciunea privind asigurarile.

Dezbatere/problematizare 2 ore

S.14 Distrugerea si tulburarea de posesie Dezbatere/problematizare 2 ore

Bibliografie :

1. Noul Cod penal 2. G. Antoniu, Tratat de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015 3. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, Al. Boroi, V. Lazar – Drept penal. Partea speciala, Ed. Europa

Nova, Bucresti, 1999; 4. I. Ristea, Drept penal. Partea speciala, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014 5. Al. Boroi – Drept Penal. Partea speciala, ed. A II-a, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2014 6. V. Cioclei, Drept penal. Partea speciala, Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului, Ed.

C.H. Beck, Bucuresti, 2013 7. T. Toader – Drept Penal. Partea speciala, Ed. Hamangiu, Bucuresti; 8. O. Mastacan, L. Vladila, Institutii de drept penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2012 9. O. Mastacan, L. Vladila - Institutii de drept penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2012 10. G. Antoniu, C. Bulai, R.M. Stanoiu, A. Filipas, C. Mitrache, V. Papadopol, Cr. Filiseanu – Practica judiciara penala,

vol. III, Partea speciala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1992; 11. T. Toader – Drept penal. Partea speciala. Culegere de probleme din practica judiciara pentru uzul studentilor,

Editura All Beck, Bucuresti, 2003

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate, cât și opinia exprimată de INM, INPPA si alte organizatii.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs - corectitudinea și Examen oral 70%

Page 15: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

completitudinea cunoștințelor; - coerența logică; -gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

Participare constantă la activitatea didactică. 10%

10.5 Seminar/laborator Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

20%

10.6 Standard minim de performanţă: Identificarea ideilor esenţiale, realizarea de aprecieri critice, utilizarea conceptelor necesare.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Lect. univ. dr. Olivian Mastacan

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Olivian Mastacan

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 16: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual penal I 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Denisa Barbu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa Barbu 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Specialitate/ Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat - Examinări 4 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 44 3.8 Total ore pe semestru 100 3.9 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept penal general; Drept penal special; Drept civil - ca discipline

Page 17: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

recomandate 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi fundamentele ştiinţifice ale procedurii penale, Constituţiei, jurisprudenței CEDO, căilor de atac ordinare și extraordinare, procedurilor speciale,precum şi a principiilor generale ale procesului penal. Cursurile şi seminariile la disciplina drept procesual penal pun la dispoziţie studenţilor informaţii detaliate referitoare la principiile fundamentale ale procesului penal: principiul legalității, principiul prezumției de nevinovăție, principiul ne bis in idem, principiul dreptului la apărare, principiul la un proces echitabil într-un termen rezonabil,etc.

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea conceptelor de bază ale dreptului procesual penal: fazele procesului, căi ordinare de atac, căi extraordinare de atac, proceduri speciale; - înţelegerea modului în care interferează şi colaborează organele judiciare; - cunoaşterea participanților în procesul penal, etc. - cunoaşterea principalelor categorii de drepturi şi libertăţi fundamentale ale părților și subiecților procesuali principali.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii

Page 18: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

C.1. Noțiunea și sistemul procesului penal și ale dreptului procesual penal

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2. Principiile aplicării legii procesuale penale Prelegere participativă, expunere 2 ore C.3. Participanții în procesul penal Prelegere participativă, expunere 2 ore C.4. Acțiunile în procesul penal. Acțiunea penală Prelegere participativă, expunere 2 ore C.5. Acțiunile în procesul penal.Acțiunea civilă Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.6. Competența în materie penală (I).Formele competenței

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7. Competența în materie penală (II). Probleme legate de competența în materie penală

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.8. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal (I).Probele

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9. Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii în procesul penal (II). Mijloacele de probă și procedeele probatorii

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10. Măsurile procesuale (I). Măsurile preventive Prelegere participativă, expunere 2 ore C.11. Măsurile procesuale (II). Măsurile de siguranță cu caracter medical; Măsurile asigurătorii ,restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.12. Actele procesuale și procedurale comune (I).Noțiune și importanță

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.13. Actele procesuale și procedurale comune (II). Instituții legate de actele procesuale și procedurale

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14. Actele procesuale și procedurale comune (III). Cheltuielile judiciare și amenda judiciară

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Tratate, cursuri, manuale, monografii: 1. Neagu, Ion, Damaschin, Mircea, Tratat de procedură penală.Partea generală, Ed. Universul Juridic, , București, 2014. 2. Volonciu,Nicolae (coord.)ș.a., Noul Codul de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.3. Udroiu,Mihail (coord.), Codul de procedură penală .Comentariu pe articole, Ed.C.H.Beck, Bucureşti,2015. 4. Udroiu,Mihail, Procedură penală.Partea generală, Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2014.5. Barbu,Denisa, Drept procesual penal. Partea generala, Ed. Lumen, Iasi, 2016.6. Barbu, Denisa, Petrea ,Alin, Drept procesual penal.Partea generala.Caiet de seminar, Ed. Lumen, Iasi, 2016.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Dreptul procesual penal – ramură a dreptului public

Dezbatere/Problematizare 2 ore

S.2. Principiile aplicabile procesului penal Dezbatere/Spețe/Teste 2 ore

Page 19: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.3. Participanții în procesul penal Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.4. Actiunea penală Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.5. Acțiunea civilă Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.6. Competența-formele competenței Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.7. Probleme legate de competența în materie penală Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.8. Probele în procesul penal Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.9. Mijloacele de probă și procedeele probatorii Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.10. Măsurile preventive Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.11. Măsurile de siguranță cu caracter medical; Măsurile asigurătorii ,restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.12. Actele procesuale și procedurale comune (I).Noțiune și importanță

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.13. Instituții legate de actele procesuale și procedurale

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.14. Cheltuielile judiciare și amenda judiciară Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1.Barbu,Denisa, Drept procesual penal. Partea generala, Ed. Lumen, Iasi, 2016.2.Barbu, Denisa, Petrea ,Alin, Drept procesual penal.Partea generala.Caiet de seminar, Ed. Lumen, Iasi, 2016.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Page 20: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniul dreptului procesual penal. În conceperea cursurilor şi a seminariilor am utilizat atât literatură românească, cât şi străină, documente oficiale ale instituţiilor din România şi din străinătate. La elaborarea materialelor didactice s-a avut în vedere importanţa disciplinei în formarea studenţilor de la specializarea Drept, accentul fiind pus pe înţelegerea conceptelor şi reflectarea acestora în practică.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- capacitate de înţelegere a informaţiilor furnizate la curs; - utilizarea raţionamentului logic în rezolvarea întrebărilor din testul final; -gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

Examen scris 70%

10.5 Seminar/laborator

- capacitatea de a susţine cu argumente o teorie sau alta, un răspuns sau altul din testele evaluative; - capacitatea de comprehensiune a noţiunilor predate la curs;

10%

- capacitatea de a elabora, prezenta şi susţine un proiect; -Participarea la sesiunea științifică organizată în cadrul facultății și la alte manifestări științifice

20%

10.6 Standard minim de performanţă: - înţelegerea minimală a conceptelor de bază ale dreptului procesual penal:principii, competenta,măsuri preventive,nulități, termene, etc.; - activitate minimă în timpul semestrului

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs Lect.univ.dr. Denisa Barbu

Semnătura titularului de seminar Lect.univ.dr. Denisa Barbu

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. dr. Mihai Grigore

Page 21: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DE DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017/2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul mediului 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Livia Mocanu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Livia Mocanu 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Specialitate/ Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 8 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 38 3.8 Total ore pe semestru 80 3.9 Numărul de credite 4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept administrativ, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ca

Page 22: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

discipline recomandate 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu un domeniu de strictă specialitate – protecția mediului, sub aspect instituţional şi operaţional, cu evidenţierea particularităţilor acestuia.

7.2 Obiectivele specifice Însușirea reglementărilor sectoriale de impact pentru protecția mediului; Configurarea regimului juridic al actelor de reglementare, în diversitatea speciilor reglementate de lege; Aprofundarea cunoștințelor privind răspunderea delictuală în domeniul răspunderii pentru dauna ecologică.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Noţiuni introductive a) Noțiunea, trăsăturile definitorii și definiția dreptuluimediului b) Izvoarele dreptului mediuluic) Delimitarea dreptului mediului de alte ramuri aledreptului

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2. Principiile dreptului mediului. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos a) Noțiunea de principiu fundamental al dreptuluimediului b) Principiile dreptului mediului

c) Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 23: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

C.3. - C.4. Tehnici de protecție a mediului a) Autorizarea prealabilă a activităților cu impactasupra mediului b) Regimul juridic al actelor de reglementare privindprotecția mediului c) Interdicții și limitări de ordin ecologicd) Instrumente economico-fiscalee) Fondul pentru mediu

Prelegere participativă, expunere 4 ore

C.5. – C.6. – C.7. Răspunderea juridică în dreptul mediului a) Răspunderea contravenționalăb) Răspunderea penalăc) Răspunderea pentru dauna ecologică

Prelegere participativă, expunere 6 ore

C.8. Protecția atmosferei, schimbările climatice a) Reglementare anterioarăb) Cadrul juridic special instituit prin Legea nr.104/2011 c) Măsuri naționale pentru protecția stratului de ozond) Prevenirea și combaterea efectelor schimbărilorclimatice

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9. Protecția apelor și ecosistemelor acvatice a) Evoluția reglementărilor juridice în materieb) Regimul de protecție și utilizare durabilă prevăzut

de Legea nr. 107/1996 c) Regimul juridic al calității apei potabiled) Protecția zonei costiere

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10 Protecția solului, subsolului și ecosistemelor terestre a) Regimul juridic general instituit prin O.U.G. nr.195/2005 b) Regimul de protecție a soluluic) Protecția subsoluluid) Regimul juridic al pădurilor stabilit prin Codulsilvic

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.11. Regimul ariilor protejate și al monumentelor naturii a) Regimul ariilor protejateb) Regimul juridic de protecție și conservare aRezervației Biosferei „Delta Dunăriiˮ c) Protecția fauneid) Pescuitul și acvacultura

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.12. Regimul deșeurilor, substanțelor și preparatelor chimice a) Regimul juridic general instituit prin O.U.G. nr.195/2005 b) Regimul administrării deșeurilorc) Regimul gestionării deșeurilord) Regimul juridic special al substanțelor șipreparatelor chimice periculoase

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 24: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

C.13. Regimul activităților nucleare a) Regimul juridic general instituit prin O.U.G. nr.195/2005 b) Regimul juridic special instituit prin Legea nr.111/1996 c) Regimul și condițiile de autorizared) Reguli de amplasare a obiectivelor și instalațiilornucleare e) Răspunderea juridică în materie

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14. Protecția așezărilor umane a) Amenajarea teritoriului și protecția mediului ( instrumente de promovare a protecției mediului prin activitatea de amenajare a teritoriului, rolul documentațiilor de amenajare a teritoriului) b) Urbanismul și protecția mediului

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Ernest Lupan, Tratat de dreptul protecţiei mediului, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2009;2. Daniela Marinescu, Tratat de dreptul mediului, Ediţia a IV-a, revăzută şi adăugită, Editura

Universul Juridic, Bucureşti, 2010;3. Mircea Duţu, Tratat de dreptul mediului, Ediţia 4, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014;4. Ioniță Gheorghe – Iulian, Ștefania Diana Ioniță- Burda, Dreptul protecției mediului, Editura Pro

Universitaria, București, 2017;5. Livia Mocanu, Dreptul mediului, Note de curs, Târgovişte, 2017.

Reglementări juridice:

1. Constituția României din 2003, M.Of. nr. 762 din 31 octombrie 2003.2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, M.Of., Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 265/2006, M.Of., Partea I, nr. 586 din 6 iulie 2006 3. O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupramediului, M.Of., Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007.4. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, M.Of., Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.5. Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daunele nucleare, M. Of., Partea I, nr. 818 din 19 decembrie2001. 6. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor., M. Of., Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.7. Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului , republicată, M.Of., Partea I, nr. 223 din 28 martie 2014.8. O.U.G. nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, republicată, M.Of., Partea I, nr. 442 din 29 iunie2007 9. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, M.Of., Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993. 10. O.G. nr. 37/2002 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice sau alte scopuri experimentale, M. Of., Partea I, nr. 195din 2 februarie 2002. 11. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor , M. Of., Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 200412. O.U.G. nr. 23/2008 privind Pescuitul și acvacultura, M. Of., Partea I, nr. 180 din 10 martie 200813. Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, M. Of., Partea I, nr. 88 din 13 februarie 200914. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate , M. Of., Partea I, nr. 376 din 7 iunie 201015. Legea nr. 238/2004, Legea minelor , M. Of., Partea I, nr. 535 din 15 iunie 2004

Page 25: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

16. Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, M. Of., Partea I, nr. 611 din 12 august 201517. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, M. Of., Partea I, nr. 452 din 28 iunie 201118. O.G. nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1.005/2009 A Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a O.G. nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, M. Of., Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011. 19. Legea nr. 107/1996 privind protecția apelor , M. Of., Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996.20. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, M. Of., Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 201121. O.U.G. nr. 202/2002 privind protecția zonei costiere , M. Of., Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 200222. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul , M. Of., Partea I, nr. 373 din 10 iulie 200123. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, M. Of., Partea I, nr. 220 din 28 martie 201424. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată, M. Of., Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014 25. Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, M.Of. nr. 1154 din 7 decembrie 2004 26. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, M.Of. nr. 505 din 15 iulie 201127. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Trăsăsturile definitorii ale dreptului mediului. Delimitarea de alte ramuri de drept

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.2. Dreptul fundamental al omului la un mediu sănătos

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.3. Regimul juridic al actelor de reglementare – avize, acorduri, autorizații de mediu

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.4. Specificul răspunderii civile pentru dauna ecologică

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.5. Schimbările climatice Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.6. Regimul juridic al pădurilor Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.7. Reguli privind administrarea și gestionarea deșeurilor

Dezbatere/problematizare 2 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Mircea Duţu, Andrei Duţu, Dreptul de proprietate şi exigenţele protecţiei mediului, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2011; 2. Andrada M. Truşcă, Daniela Marinescu, Dreptul mediului. Caiet de seminar, ediţia a 3-a, Editura Pro Universalis; 3. Mirela Gorunescu, Infracţiuni contra mediului înconjurător, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2011;4. Doina Anghel, Răspunderea juridică privitoare la protecţia mediului – cu specială privire larăspunderea civilă, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;

Page 26: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

5. Anca Ileana Dușca, Adrian Barbu Ilie, Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene în materia mediului, Editura Universul Juridic, București, 2010.

Reglementări juridice:

1. Constituția României din 2003, M.Of. nr. 762 din 31 octombrie 2003.2. O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, M.Of., Partea I, nr. 1196 din 30 decembrie 2005, aprobată cumodificări prin Legea nr. 265/2006, M.Of., Partea I, nr. 586 din 6 iulie 2006 3. O.U.G. nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea și repararea prejudiciului asupramediului, M.Of., Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007.4. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, M.Of., Partea I, nr. 671 din 1 noiembrie 2013.5. Legea nr. 703/2001 privind răspunderea civilă pentru daunele nucleare, M. Of., Partea I, nr. 818 din 19 decembrie2001. 6. O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor., M. Of., Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001.7. Legea 101/2011 pentru prevenirea și sancționarea unor fapte privind degradarea mediului , republicată, M.Of., Partea I, nr. 223 din 28 martie 2014.8. O.U.G. nr. 57/2007privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și fauneisălbatice, republicată, M.Of., Partea I, nr. 442 din 29 iunie2007 9. Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervației Biosferei Delta Dunării, M.Of., Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993. 10. O.G. nr. 37/2002 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice sau alte scopuri experimentale, M. Of., Partea I, nr. 195din 2 februarie 2002. 11. Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor , M. Of., Partea I, nr. 320 din 30 aprilie 200412. O.U.G. nr. 23/2008 privind Pescuitul și acvacultura, M. Of., Partea I, nr. 180 din 10 martie 200813. Legea nr. 138/2004 a îmbunătățirilor funciare, republicată, M. Of., Partea I, nr. 88 din 13 februarie 200914. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate , M. Of., Partea I, nr. 376 din 7 iunie 201015. Legea nr. 238/2004, Legea minelor , M. Of., Partea I, nr. 535 din 15 iunie 200416. Legea nr. 46/2008 privind Codul silvic, republicată, M. Of., Partea I, nr. 611 din 12 august 201517. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, M. Of., Partea I, nr. 452 din 28 iunie 201118. O.G. nr. 9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) NR. 1.005/2009 A Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanțele care diminuează stratul de ozon și de abrogare a O.G. nr. 89/1999 privind regimul comercial și introducerea unor restricții la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, M. Of., Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011. 19. Legea nr. 107/1996 privind protecția apelor , M. Of., Partea I, nr. 244 din 8 octombrie 1996.20. Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată, M. Of., Partea I, nr. 875 din 12 decembrie 201121. O.U.G. nr. 202/2002 privind protecția zonei costiere , M. Of., Partea I, nr. 965 din 28 decembrie 200222. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul , M. Of., Partea I, nr. 373 din 10 iulie 200123. Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, M. Of., Partea I, nr. 220 din 28 martie 201424. Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, republicată, M. Of., Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014 25. Legea nr. 544/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare, M.Of. nr. 1154 din7 decembrie 2004 26. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, M.Of. nr. 505 din 15 iulie 201127. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, M.Of. nr. 510 din 24 iulie 2009

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice domeniului protecției mediului. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

Page 27: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice

Examen scris 60%

Participare constantă la activitatea didactică. 10%

10.5 Seminar/laborator

Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

20%

Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor/abilităţilor în elaborarea şi prezentarea de referate

10%

10.6 Standard minim de performanţă: - operaţionalizarea conceptelor-cheie; - capacitate de sintetizare a problematicii cursului şi seminariilor.

Data completării 26. 09. 2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Livia Mocanu

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Livia Mocanu

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 28: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ȘI ȘTIINȚE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea „Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept și Științe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei DREPTUL TRANSPORTURILOR ȘI ASIGURĂRI 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul I 2.6 Tipul de

evaluare Colocviu 2.7 Regimul

disciplinei Specialitate/ Opţională

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 16 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 8 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 10 Tutoriat - Examinări 4 Alte activităţi .................................................. - 3.7 Total ore studiu individual 38 3.8 Total ore pe semestru 80 3.9. Numărul de credite 4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept comercial I 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector

Page 29: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu videoproiector şi tablă

6.Competenţe specifice accumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a recepta dreptul transporturilor și asigurărilor ca ramură distinctă de drept privat. Cursurile şi seminariile la disciplina dreptul transporturilor și asigurărilor pun la dispoziţie studenţilor informaţii detaliate referitoare contractele de transport și de asigurări

7.2 Obiectivele specifice Deprinderea sensului exact al noţiunilor specifice dreptului transporturilor și asigurărilor;

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observații C.1. Sistemul național de transport Prelegere participativă, expunere 2 ore C.2 Contractul de transport Prelegere participativă, expunere 2 ore C.3 Contractul de expediție Prelegere participativă, expunere 2 ore C. 4. Transporturile feroviare Prelegere participativă, expunere 2 ore C. 5. Transportul rutier Prelegere participativă, expunere 2 ore C.6. Transporturile maritime Prelegere participativă, expunere 2 ore C.7. Transporturile aeriene Prelegere participativă, expunere 2 ore C.8 Noțiuni preliminare privind apariția și evoluția

asigurărilor în România. Concepte de bază în materia asigurărilor (I). Asigurare. Coasigurare. Reasigurare. Retrocesiune.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9 Concepte de bază în materia asigurărilor (II). Asigurat - contractant - beneficiar - persoana cuprinsă în asigurare – terț păgubit.

- Asiguratori - reasiguratori - coasiguratori

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10 Agenții de asigurare - subagentii - agentii de asigurare subordonati. Brokerii de asigurare - brokeri în asigurări – asistenții în brokeraj

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.11 Societățile comerciale de asigurare Prelegere participativă, expunere 2 ore C.12 Contractul de asigurare ( reguli generale) Prelegere participativă, expunere 2 ore C.12-13 Asigurarea de bunuri Asigurările de persoane

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C. 14 Asigurarea de răspundere civilă Prelegere participativă, expunere 2 ore Bibliografie:

1. Adrian Țuțuianu, Note de curs 2014.

2. Gheorghe Pipera, Dreptul transporturilor, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013.

3. Teodora Andreea Stănescu, Legislația transporturilor, Ed. C.H. Beck, București, 2014.

4. Cristina Stanciu, Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri, Ed. Universul Juridic București,

2015.

5. Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Dreptul contractelor civile și comerciale în reglementarea Noului Cod Civil,

Page 30: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Ed. Hamangiu 2013.

6. Liliana Rusu, Transporturi, expediții și asigurări internaționale, Ed. Lumina Lex, București 2004.

7. Gheorghe Stancu, Teoria generală a contractului de transport. Curs universitar. Editura Lumina Lex,

București, 2009.

8. Dragoș-Alexandru Sitaru, Alexandru Stănescu, Contractul de transport internațional de mărfuri, Ed. Lumina

Lex, București 2007.

9. Titel Negru, Asigurări. Ghid practic. Editura C.H.Beck, București, 2006

10. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2011.

11. Irina Sferdian, Asigurări. Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil, Ed.

C.H. Beck, București, 2013.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Sistemul național de transport Dezbatere/Problematizare 1 oră S. 2. Clasificarea transporturilor Dezbatere/Problematizare 1 oră S. 3. Contractul de transport al mărfurilor Dezbatere/Problematizare 1 oră S.4. Răspunderea civilă ce rezultă din contractul de transport de pasageri și bagaje. Răspunderea civilă a cărăușului

Dezbatere 1 oră

S.5. Contractul de navlosire Dezbatere 1 oră S.6. Conținutul contractului de transport aerian de pasageri și bagaje

Dezbatere 1 oră

S. 7. Funcțiile asigurărilor Dezbatere/Problematizare 1 oră S. 8. Asigurări obligatorii şi asigurări pseudo-obligatorii

Teste 1 oră

S. 9. Organizaţiile de asigurare mutuale Dezbatere 1 oră S. 10. Intermediarii în asigurări - Brokerul de asigurare Dezbatere/Problematizare 1 oră S. 11. Riscurile excluse de la garanție Dezbatere/Problematizare 1 oră S. 12. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagubele produse terţilor prin accidente de autovehicule (RCA)

Dezbatere 1 oră

S. 13. Tipuri de asigurări de viaţă Teste 1 oră S.14. Asigurarea medicală pentru intervenţii chirurgicale

Dezbatere 1 oră

Bibliografie: 1. Adrian Ţuţuianu, Note de curs, 2014;

2. Gheorghe Pipera, Dreptul transporturilor, ediția a 3-a, Ed. C.H. Beck, București, 2013.

3. Vasile Nemeș, Dreptul asigurărilor, ediția a 2-a, Ed. Universul Juridic, București, 2011.

4. Teodora Andreea Stănescu, Legislația transporturilor, Ed. C.H. Beck, București, 2014.

5. Cristina Stanciu, Dreptul transporturilor. Contracte de transport de bunuri, Ed. Universul Juridic București,

a. 2015.

6. Titel Negru, Asigurări. Ghid practic. Editura C.H.Beck, București, 2006

7. Liviu Stănciulescu, Vasile Nemeș, Dreptul contractelor civile și comerciale în reglementarea Noului Cod Civil,

Ed. Hamangiu 2013.

8. Liliana Rusu, Transporturi, expediții și asigurări internaționale, Ed. Lumina Lex, București 2004.

9. Gheorghe Stancu, Teoria generală a contractului de transport. Curs universitar. Editura Lumina Lex,

București, 2009.

10. - Dragoș-Alexandru Sitaru, Alexandru Stănescu, Contractul de transport internațional de mărfuri, Ed.

Lumina Lex, București 2007.

Page 31: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniul dreptului. În conceperea cursurilor şi a seminariilor am utilizat legislaţia din domeniu. La elaborarea materialelor didactice s-a avut în vedere importanţa disciplinei în formarea studenţilor de la specializarea Drept, accentul fiind pus pe aprofundarea conceptelor.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- capacitate de înţelegere a informaţiilor furnizate la curs;

Probă scrisă 70%

- utilizarea raţionamentului logic în rezolvarea întrebărilor de la examenul final; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

10.5 Seminar/laborator

- capacitatea de a susţine cu argumente o soluţie sau alta la testele evaluative;

Prezentare orală 30%

- capacitatea de rezolvare a speţelor prezentate la seminar; - capacitatea de a elabora, prezenta şi susţine un proiect; - prezenţă la seminar.

10.6 Standard minim de performanţă: - înţelegerea conceptelor de bază ale dreptului trasporturilor și asigurărilor

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Adrian ŢUŢUIANU

Data avizării în departament

29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 32: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept penal. Partea specială II 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Olivian Mastacan 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Olivian Mastacan 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamental/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiuldupămanual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 14 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 14 Tutoriat 6 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 64 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

Page 33: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.1 de curriculum Drept penal. Partea generala I. Drept penal. Partea generala II, Drept penal. Partea speciala I.

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.3. Aplicarea legislatiei romanesti, a legislatiei europene şi a celorlate instrumente juridice internationale C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaşterea conceptelor şi instituţiilor proprii unei discipline fundamentale, ale cărui norme vizează cunoaşterea celor mai grave fapte care lezează relaţiile sociale cele mai importante, cum ar fi infracţiunile contra persoanei sau contra patrimoniului.

7.2 Obiectivele specifice Însuşirea normelor penale speciale prevăzute in Codul penal si înţelegerea fundamentelor pe care acestea se întemeiază. Formarea deprinderilor necesare in vederea aplicării normelor juridice penale la situaţii concrete prin identificarea in situaţiile de fapt a elementelor si cerinţelor prevăzute in conţinutul normelor de incriminare.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1 Infractiuni contra autoritatii. Infractiuni privind frontiera de stat

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2 Infractiunile contra infaptuirii justitiei: nedenutarea, omisiunea sesizarii, inducerea in eroare a organelor judiciare, favorizarea faptuitorului, tainuirea, obstructionarea justitiei, influentarea declarartiilor, marturia mincinoasa, razbunarea pentru ajutorul dat justitiei

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.3 Infractiunile contra infaptuirii justitiei:, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri, represiunea nedreapta, asistenta si reprezentarea

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 34: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

neloiala, evadarea, inlesnirea evadarii, nerespectarea hotararilor judecatoresti, neexecutarea sanctiunilor penale C.4 Infractiuni de coruptie Prelegere participativă, expunere 2 ore C.5 Infractiuni de serviciu Prelegere participativă, expunere 2 ore C.6 Infractiunile de fals: falsificarea de monede, timbre sau alte valori. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7 Infractiunile de fals: Falsuri in inscrisuri Prelegere participativă, expunere 2 ore C.8 Infractiuni contra sigurantei publice: infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate. Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9 Infractiuni contra sanatatii publice. Infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10 Infractiuni contra ordinii si linistii publice Prelegere participativă, expunere 2 ore C.11 Infractiuni contra familiei Prelegere participativă, expunere 2 ore C.12 Infractiuni electorale Prelegere participativă, expunere 2 ore C.13 Infractiuni contra securitatii nationale Prelegere participativă, expunere 2 ore C.14 Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie: 1. Noul Cod penal 2. G. Antoniu, Tratat de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015 3. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, Al. Boroi, V. Lazar – Drept penal. Partea speciala, Ed. Europa Nova,

Bucresti, 1999; 4. I. Ristea, Drept penal. Partea speciala, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014 5. Al. Boroi – Drept Penal. Partea speciala, ed. A II-a, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2014 6. V. Cioclei, Drept penal. Partea speciala, Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului, Ed. C.H.

Beck, Bucuresti, 2013 7. T. Toader – Drept Penal. Partea speciala, Ed. Hamangiu, Bucuresti; 8. O. Mastacan, L. Vladila, Institutii de drept penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Universul Juridic, Bucuresti,

2012 9. Mihai Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1 Infractiuni contra autoritatii. Infractiuni privind frontiera de stat

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.2 Infractiunile contra infaptuirii justitiei: nedenutarea, omisiunea sesizarii, inducerea in eroare a organelor judiciare, favorizarea faptuitorului, tainuirea, obstructionarea justitiei, influentarea declarartiilor, marturia mincinoasa, razbunarea pentru ajutorul dat justitiei

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.3 Infractiunile contra infaptuirii justitiei:, sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri, represiunea nedreapta, asistenta si reprezentarea neloiala, evadarea, inlesnirea evadarii, nerespectarea hotararilor judecatoresti, neexecutarea sanctiunilor penale

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.4 Infractiuni de coruptie Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

Page 35: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.5 Infractiuni de serviciu Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.6 Infractiunile de fals: falsificarea de monede, timbre sau alte valori. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.7 Infractiunile de fals: Falsuri in inscrisuri Dezbatere/problematizare 2 ore

S.8 Infractiuni contra sigurantei publice: infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate. Nerespectarea regimului armelor, munitiilor, materialelor nucleare si al materiilor explozive.

Dezbatere/problematizare 2 ore

S.9 Infractiuni contra sanatatii publice. Infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor si datelor informatice.

Dezbatere/problematizare 2 ore

S.10 Infractiuni contra ordinii si linistii publice Dezbatere/problematizare 2 ore

S.11 Infractiuni contra familiei Dezbatere/problematizare 2 ore

S.12 Infractiuni electorale Dezbatere/problematizare 2 ore

S.13 Infractiuni contra securitatii nationale Dezbatere/problematizare 2 ore

S.14 Infractiuni de genocid, contra umanitatii si de razboi

Dezbatere/problematizare 2 ore

Bibliografie :

1. Noul Cod penal 2. G. Antoniu, Tratat de drept penal, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2015 3. Gh. Nistoreanu, V. Dobrinoiu, I. Molnar, I. Pascu, Al. Boroi, V. Lazar – Drept penal. Partea speciala, Ed. Europa

Nova, Bucresti, 1999; 4. I. Ristea, Drept penal. Partea speciala, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2014 5. Al. Boroi – Drept Penal. Partea speciala, ed. A II-a, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2014 6. V. Cioclei, Drept penal. Partea speciala, Infracţiuni contra persoanei şi infracţiuni contra patrimoniului, Ed.

C.H. Beck, Bucuresti, 2013 7. O. Mastacan, L. Vladila, Institutii de drept penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2012 8. O. Mastacan, L. Vladila - Institutii de drept penal. Curs selectiv pentru licenta, Editura Universul Juridic,

Bucuresti, 2012 9. G. Antoniu, C. Bulai, R.M. Stanoiu, A. Filipas, C. Mitrache, V. Papadopol, Cr. Filiseanu – Practica judiciara penala,

vol. III, Partea speciala, Ed. Academiei, Bucuresti, 1992; 10. T. Toader – Drept penal. Partea speciala. Culegere de probleme din practica judiciara pentru uzul studentilor,

Editura All Beck, Bucuresti, 2003; 11. Mihai Udroiu, Drept penal. Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

Ionuţ Andrei Barbu, Alexandru Florin Măgureanu, Culegere de teste-grilă. Drept penal, Partea generală. Partea specială., Partea specială, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2017.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate, cât și opinia exprimată de INM, INPPA si alte organizatii.

Page 36: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea și completitudinea cunoștințelor; - coerența logică; -gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

Examen oral 70%

Participare constantă la activitatea didactică. 10%

10.5 Seminar/laborator Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

20%

10.6 Standard minim de performanţă: Identificarea ideilor esenţiale, realizarea de aprecieri critice, utilizarea conceptelor necesare.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Lect. univ. dr. Olivian Mastacan

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Olivian Mastacan

Data avizării în departament 29.09.2017.

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. MihaiGrigore

Page 37: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept civil. Succesiuni 2.2 Titularul activităţilor de curs conf. univ. dr. Ilioara GENOIU 2.3 Titularul activităţilor de seminar conf. univ. dr. Ilioara GENOIU 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Fundamentală/ Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore din planul de învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 35

Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 10

Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 15

Tutoriat 2

Examinări 2

Alte activităţi -

3.7 Total ore studiu individual 64 3.8 Total ore pe semestru 120 3.9 Numărul de credite 6

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept civil. Teoria generală. Persoanele., Drept civil. Drepturi reale, Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

Page 38: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs cu videoproiector -tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD şi fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar cu tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD şi fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic

Competenţe transversale

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu principiile generale şi instituţiile dreptului succesoral.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea problematicii principalelor instituţii ale dreptului succesoral: deschiderea moştenirii, condiţiile generale ale dreptului la moştenire; principiile care guvernează devoluţiunea legală a moştenirii; drepturile succesorale ale soţului supravieţuitor, ale rudelor defunctului din cele patru clase de moştenitori legali şi ale comunei, oraşului/municipiului sau, după caz, statului; devoluţiunea testamentară a moştenirii; transmisiunea moştenirii; indiviziunea şi partajul succesoral.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C1-C2. Consideraţii introductive privind materia succesiunilor

Prelegere interactivă 4 ore

C3-C5. Devoluţiunea legală a moştenirii Prelegere interactivă 6 ore C6-C9. Devoluţiunea testamentară a moştenirii Prelegere interactivă 8 ore C10-C12. Transmisiunea moştenirii Prelegere interactivă 6 ore C13-C14. Indiviziunea şi partajul succesoral Prelegere interactivă 4 ore Bibliografie: Cursuri, manuale, tratate, monografii:

1. Bob M.D., Probleme de moşteniri în vechiul şi în noul Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 20122. Chirică D., Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 20143. Deak Fr., Popescu R., Tratat de drept succesoral, Ediţia a III-a, vol. I, II, III, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,2013-2014 4. Genoiu I., Dreptul la moştenire în Codul civil, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 20135. Stănciulescu L., Curs de drept civil. Succesiuni, ediţia a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 20156. Stoica V., Dragu L., Moştenirea legală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 20127. Uliescu M. (coordonator), Noul Cod civil. Studii şi comentarii, vol. II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S1-S2. Consideraţii introductive privind materia succesiunilor

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

Page 39: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S3-S5. Devoluţiunea legală a moştenirii Dezbatere/Problematizare/Proiect 6 ore

S6-S9. Devoluţiunea testamentară a moştenirii Dezbatere/Problematizare/Proiect 8 ore

S10-S12. Transmisiunea moştenirii Dezbatere/Problematizare/Proiect 6 ore

S13-S14. Indiviziunea şi partajul succesoral Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore Bibliografie:

Caiete de seminar,cursuri, manuale, tratate, monografii: 1. Florescu D.C., Dreptul succesoral, ediţia a VI-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 20162. Genoiu I., Drept civil. Succesiuni. Caiet de seminar, ediţia a III-a, revăzută şi adăugită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2016 3. Genoiu I., Haralambie M., Minea O., Tomescu A.-C., Turza L.-Al., Culegere de teste grilă pentru examenul de an, de licenţă şi de admitere în profesii juridice, ediţia a II-a, revăzută şi revizuită, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2015 4. Genoiu I. (coord.), Mocanu L., Mareş C., Vlădilă L., Tatu A., Culegere de teste grilă pentru licenţă şi concursuride primire în profesie, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2017 5. Stănciulescu L., Curs de drept civil. Succesiuni, ediţia a II-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 20156. Stoica V., Dragu L., Moştenirea legală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei are în vedere atât dispoziţiile Codului civil de la 1864, cu aplicabilitate în materie succesorală, cât şi cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu incidenţă în aceeaşi materie, cerinţă impusă de principiile care guvernează aplicarea legii civile în timp. Cursul reflectă orientarea doctrinară şi jurisprudenţială majoritară în materie.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor; - coerenţa logică; - gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

Examen scris/oral 70%

10.5 Seminar/laborator

- participarea activă; - capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; - capacitatea de a susţine o dezbatere contradictorie; - capacitatea de a soluţiona speţe.

Prezentare scrisă şi orală 30%

10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea problematicii condiţiilor generale ale dreptului la moştenire, a claselor de moştenitori şi a formelor testamentare reglementate de legea naţională.

Data completării 25.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Genoiu Ilioara

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Genoiu Ilioara

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 40: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1.Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept procesual penal II 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Denisa Barbu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. univ. dr. Denisa Barbu 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Specialitate/ Obligatorie

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 2

3.4 Total ore dinplanulde învăţământ

56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 28

Distribuţia fondului de timp ore Studiuldupămanual, suport de curs, bibliografieşinotiţe 20 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 6 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat - Examinări 4 Alte activităţi 2 3.7 Total ore studiu individual 44 3.8 Total ore pe semestru 100 3.9 Numărul de credite 5

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept penal general; Drept penal special; Drept civil- ca discipline recomandate

Page 41: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

C.6. Utilizarea legislaţiei în vigoare în analiza situaţiilor juridice, în încadrarea lor corectă din punct de vedere juridic şi în soluţionarea lor

C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Disciplina oferă studenţilor posibilitatea de a-şi însuşi fundamentele ştiinţifice ale procedurii penale, Constituţiei, jurisprudenței CEDO, precum şi a principiilor generale ale procesului penal. Cursurile şi seminariile la disciplina drept procesual penal pun la dispoziţie studenţilor informaţii detaliate referitoare la fazele procesului penal:urmărirea penală,camera preliminară,judecata,punerea în executare a hotărârilor penale rămase definitive.

7.2 Obiectivele specifice - cunoaşterea conceptelor de bază ale dreptului procesual penal: fazele procesului, căi ordinare de atac, căi extraordinare de atac, proceduri speciale; - înţelegerea modului în care interferează şi colaborează organele judiciare; - cunoaşterea participanților în procesul penal, etc. - cunoaşterea principalelor categorii de drepturi şi libertăţi fundamentale ale părților și subiecților procesuali principali.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Urmărirea penală (I).Competența organelor de urmărire penală

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 42: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

C.2.Urmărirea penală(II). Sesizarea organelor de urmărire penală;Desfășurarea urmăririi penale

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.3. Camera preliminară Prelegere participativă, expunere 2 ore C.4. Dispoziții generale privind faza de judecată Prelegere participativă, expunere 2 ore C.5. Judecata în primă instanță Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.6. Judecata în căile ordinare de atac(I). Apelul Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7. Judecata în căile ordinare de atac (II). Contestația Prelegere participativă, expunere 2 ore C.8. Căile extraordinare de atac-contestația în anulare;Recursul în casație;Revizuirea

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9. Proceduri speciale-Acordul de recunoaștere a vinovăției

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10. Contestația privind durata procesului penal Prelegere participativă, expunere 2 ore C.11. Procedura in cauzele cu infractori minori Prelegere participativă, expunere 2 ore C.12. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.13. Procedura dării în urmărire;procedura reabilitării;Cooperarea judiciară internațională în materie penală

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14. Executarea hotărârilor penale Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Tratate, cursuri, manuale, monografii: 1.Neagu, Ion, Damaschin, Mircea, Tratat de procedură penală.Partea specială, Ed. Universul Juridic, , București, 2014.

2.Volonciu,Nicolae (coord.)ș.a., Noul Codul de procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2014.

3.Udroiu,Mihail (coord.), Codul de procedură penală .Comentariu pe articole, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2015.

4.Udroiu,Mihail, Procedură penală.Partea speciala, editia 3, , Ed. C. H. Beck, Bucureşti, 2016.

5.Barbu,Denisa, Note de curs,2016-2017.

6.Codul de procedura penala

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Urmărirea penală (I).Competența organelor de urmărire penală.

Dezbatere/Problematizare 2 ore

S.2. Urmărirea penală(II). Sesizarea organelor de urmărire penală;Desfășurarea urmăririi penale

Dezbatere/Spețe/Teste 2 ore

S.3. Camera preliminară Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

Page 43: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

S.4. Dispoziții generale privind faza de judecată Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.5. Judecata în primă instanță Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.6. Judecata în căile ordinare de atac(I). Apelul Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.7. Judecata în căile ordinare de atac (II). Contestația Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.8. Căile extraordinare de atac-contestația în anulare;Recursul în casație;Revizuirea

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.9. Proceduri speciale-Acordul de recunoaștere a vinovăției

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.10. Contestația privind durata procesului penal Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.11. Procedura in cauzele cu infractori minori Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.12. Procedura privind tragerea la răspundere penală a persoanei juridice

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.13. Procedura dării în urmărire;procedura reabilitării;Cooperarea judiciară internațională în materie penală

Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

S.14. Executarea hotărârilor penale Dezbatere/Spete/Teste 2 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1.Barbu,Denisa, Note de curs, 2016-20172.Barbu, Denisa, Petrea ,Alin, Drept procesual penal.Partea speciala.Caiet de seminar, 2016-2017

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniul dreptului procesual penal. În conceperea cursurilor şi a seminariilor am utilizat atât literatură românească, cât şi străină, documente oficiale ale instituţiilor din România şi din străinătate. La elaborarea materialelor didactice s-a avut în vedere importanţa

Page 44: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

disciplinei în formarea studenţilor de la specializarea Drept, accentul fiind pus pe înţelegerea conceptelor şi reflectarea acestora în practică.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- capacitate de înţelegere a informaţiilor furnizate la curs; - utilizarea raţionamentului logic în rezolvarea întrebărilor din testul final; -gradul de asimilare a limbajului de specialitate;

Examen scris 70%

10.5 Seminar/laborator

- capacitatea de a susţine cu argumente o teorie sau alta, un răspuns sau altul din testele evaluative; - capacitatea de comprehensiune a noţiunilor predate la curs;

10%

- capacitatea de a elabora, prezenta şi susţine un proiect; -Participarea la sesiunea științifică organizată în cadrul facultății și la alte manifestări științifice

20%

10.6 Standard minim de performanţă: - înţelegerea minimală a conceptelor de bază ale dreptului procesual penal:principii, competenta,măsuri preventive,nulități, termene, faze de judecata, cai de atac, proceduri speciale etc.;

Data completării 27.09.2017

Semnăturatitularului de curs Lect. univ. dr. Denisa Barbu

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Denisa Barbu

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnăturadirectorului de departament Lect. univ. dr. MihaiGrigore

Page 45: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Dreptul familiei 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. dr. Cristian Mareș 2.3 Titularul activităţilor de seminar Lect. dr. Nicoleta Enache 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Examen 2.7 Regimul disciplinei Specialitate (Obligatorie)

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp Ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 2 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 12 Tutoriat 2 Examinări 4 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 38 3.8 Total ore pe semestru 80 3.9 Numărul de credite 4

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept civil. Drepturi reale și Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, ca discipline recomandate

Page 46: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinelor menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.3. Aplicarea legislaţiei româneşti, a legislaţiei europene şi a celorlalte instrumente juridice internaţionale

Competenţe transversale ---

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Însusirea de către studenți a normelor juridice care reglementează raporturile personale și patrimoniale specifice familiei și relațiilor de familie.

7.2 Obiectivele specifice Cunoaşterea instituților fundamentale ale Dreptului familiei precum căsătoria, rudenia și afinitatea, adopția, filiația față de mamă și față de tată, ocrotirea minorului şi obligația legală de întreținere.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Considerații introductive cu privire la familie și dreptul familiei. Logodna Noțiunea și funcțiile familiei Dreptul familiei ca ramură a sistemului de drept Izvoarele dreptului familiei Legăturile dreptului familiei cu alte ramuri de drept Considerații introductice cu privire la logodnă Reglementare, noțiune și natură juridică Condițiile de validitate a logodnei Efectele logodnei Ruperea logodnei

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2. Căsătoria Considerații introductive. Reglementare, noțiune și natură juridică Caracterele căsătoriei Încheierea căsătoriei. Condițiile de fond pozitive și negative Condițiile de formă ale încheierii căsătoriei

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.3. Căsătoria. Efectele căsătoriei Efectele încheierii căsătoriei cu privire la raporturile

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 47: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

personale dintre soți și la capacitatea de exercițiu Efectele încheierii căsătoriei cu privire la raporturile patrimoniale dintre soți Regimul primar imperativ Aspecte generale privind regimurile matrimoniale Convenția matrimonială Modificarea regimului matrimonial Încetarea regimului matrimonial Lichidarea regimului matrimonial C.4. Regimurile matrimoniale Regimul matrimonial al comunității legale Regimul matrimonial al separației de bunuri Regimul matrimonial al comunității convenționale

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.5. Nulitatea căsătoriei Considerații introductive. Noțiune. Particularități Cazurile de nulitate absolută Cazurile de nulitate relativă Regimul juridic al nulității căsătoriei Efectele nulității căsătoriei Căsătoria putativă Aspecte procedurale

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.6. Desfacerea căsătoriei Considerații introductive. Noțiune. Particularități Divorțul pe cale judiciară Procedura divorțului Medierea în materia neînțelegerilor dintre soți

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7. Divorțul pe cale administrativă și pe cale notarială

Condiții Competența de soluționare a cererii de divorț Cererea de divorț Soluțiile care pot fi pronunțate Data desfacerii căsătoriei

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.8. Efectele desfacerii căsătoriei. Încetarea căsătoriei Efectele cu privire la relațiile nepatrimoniale dintre soți Efectele cu privire la relațiile patrimoniale dintre soți Efectele cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre părinți și copii Efectele cu privire la raporturile patrimoniale dintre părinți și copii Încetarea căsătoriei

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9. Rudenia. Afinitatea. Filiația Considerații introductive privind rudenia Clasificarea rudeniei Gradul de rudenie Durata rudeniei Dovada rudeniei Efectele rudeniei Afinitatea Considerații gerenale privind filiația. Dovada filiației Acțiunile în justiție privind filiația Filiația față de mamă

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 48: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

C.10. Filiația față de tată Filiația față de tatăl din căsătorie Stabilirea filiației față de tatăl din afara căsătoriei Reproducerea umană asistată medical cu terț donator

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.11. Situația legală a copilului. Adopția Principiile respectării și garantării drepturilor copilului Răspunderea privind drepturile și îndatoririle părintești Drepturile copilului cu privire la nume Considerații introductive privind adopția. Reglementare, noțiune și principii Condițiile de fond ale adopției Efectele adopției Încetarea adopției

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.12. Ocrotirea minorului Considerații introductive. Reglementare, noțiune, beneficiari și principii Instituții și servicii Autoritatea părintească

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.13. Ocrotirea alternativă a minorilor Tutela Curatela Protecția specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinților săi

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14. Obligația legală de întreținere Considerații introductive. Reglementare, noțiune și caractere juridice Persoanele între care există obligația legală de întreținere și ordinea în care se datorează Condițiile de existență ale obligației legale de întreținere Categorii de obligații de întreținere Stabilirea și executarea întreținerii Aspecte procedurale

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. M. Avram, Drept civil. Familia, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2016.2. F.-A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei, (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2014. 3. G. Boroi, M.-M. Pivniceru, I. Nicolae, Familie, în Fișe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, ed. a 3-a revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017. 4. E. Florian, Dreptul familiei. Căsătoria. Regimurile matrimoniale. Filiația, ed. a 5-a revizuită și adăugită, Ed. C. H.Beck, București, 2016. 5. G. C. Frențiu în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I. Art. 1-952. Despre legea civilă.Persoanele. Familia. Bunurile, Ed. Hamangiu, București, 2012. 6. D. Lupașcu, M. C. Crăciunescu, Dreptul familiei, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017.7. C. Mareș, Dreptul familiei, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. C. H. Beck, București, 2015.8. B. D. Moloman, L.-C. Ureche, Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2016.

Reglementări juridice:

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011.

Page 49: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

2. Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, publicată în Monitorul oficial al României nr.409 din 10 iunie 2011. 3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul oficial al României nr. 339 din 18 mai 2012. 4. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, publicată în Monitorul oficial al României nr. 151 din 2 martie 2011. 5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea ddreturilor copilului, republicată în Monitorul oficial al României nr. 159 din 5 martie 2014. 6. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată în Monitorul oficial al României nr. 739 din 23septembrie 2016.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Logodna. Căsătoria Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

S.2.-S.4. Efectele căsătoriei. Regimurile matrimoniale Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore S.5. Nulitatea căsătoriei Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră S.6.-S.8. Desfacerea căsătoriei. Încetarea căsătoriei Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore S.9.-S.10. Rudenia. Afinitatea. Filiația Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.11.-S.12. Situația legală a copilului. Adopția Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.13. Ocrotirea minorului Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră S.14. Obligația legală de întreținere Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. M. Avram, Drept civil. Familia, ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, București, 2016.2. F.-A. Baias, R. Constantinovici, E. Chelaru, I. Macovei, (coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, ed. a 2-a, Ed. C. H. Beck, București, 2014. 3. G. Boroi, M.-M. Pivniceru, I. Nicolae, Familie, în Fișe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligații. Contracte. Succesiuni. Familie, ed. a 3-a revăzută și adăugită, Ed. Hamangiu, București, 2017. 4. E. Florian, Dreptul familiei. Căsătoria. Regimurile matrimoniale. Filiația, ed. a 5-a revizuită și adăugită, Ed. C. H.Beck, București, 2016. 5. G. C. Frențiu în Noul Cod civil. Comentarii, doctrină și jurisprudență, Vol. I. Art. 1-952. Despre legea civilă.Persoanele. Familia. Bunurile, Ed. Hamangiu, București, 2012. 6. G. C. Frențiu, Dreptul familiei. Practică judiciară conform noului Cod civil. Jurisprudență C.E.D.O., Ed. Hamangiu, București, 2013. 7. D. Lupașcu, M. C. Crăciunescu, Dreptul familiei, ed. a 3-a, Ed. Universul Juridic, București, 2017.8. C. Mareș, Dreptul familiei, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. C. H. Beck, București, 2015.9. B. D. Moloman, L.-C. Ureche, Noul Cod civil. Cartea a II-a. Despre familie. Art. 258-534. Comentarii, explicații și jurisprudență, Ed. Universul Juridic, București, 2016. 10. E. Roșu, Dreptul familiei. Practică judiciară. Hotărâri C.E.D.O., Ed. Hamangiu, București, 2007.

Reglementări juridice:

1. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată în Monitorul oficial al României nr. 505 din 15 iulie 2011.2. Legea nr. 71/2011 privind punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009, publicată în Monitorul oficial al României nr.409 din 10 iunie 2011. 3. Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată în Monitorul oficial al României nr. 339 din 18 mai 2012. 4. Metodologia cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, publicată în Monitorul oficial al României nr. 151 din 2 martie 2011. 5. Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea ddreturilor copilului, republicată în Monitorul oficial al României nr. 159 din 5 martie 2014. 6. Legea nr. 273/2004 privind procedura adopției, republicată în Monitorul oficial al României nr. 739 din 23

Page 50: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

septembrie 2016.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice, asociaţiilorprofesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor pentru identificarea principiilor aplicabile şi a modului de soluționare a unui caz practic, precum și pentru aplicarea prevederilor legale adecvate rezolvării cazului respectiv, permiţând studenților să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiilor juridice și la schimbările şi dinamica aferente acestei materii.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice

Examen scris 70%

Participare constantă la activitatea didactică. 10%

10.5 Seminar/laborator

Participare constantă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

Evaluare orală 10%

Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor/abilităţilor în soluționarea unor cazuri date

10%

10.6 Standard minim de performanţă: - folosirea adecvată a limbajului juridic propriu disciplinei Dreptului familiei în elaborarea discursului oral și scris, precum și a legislației în materie, în concordanță cu doctrina și jurisprudența, în scopul soluționării unei probleme de drept concrete.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Lect. univ. dr. Cristian Mareș

Semnătura titularului de seminar Lect. univ. dr. Nicoleta Enache

Data avizării în departament 29.09.2017 Semnătura directorului de departament

Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 51: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program

1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină

2.1 Denumirea disciplinei Drept bancar 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. dr. Rada Postolache 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. dr. Rada Postolache/Lect. univ. dr. Emilian Bulea 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare

Colocviu 2.7 Regimul disciplinei Specialitate/ Obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)

3.1 Număr de ore pe săptămână

2 din care: 3.2 curs 1 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

28 din care: 3.5 curs 14 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 18 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 6 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 32 3.8 Total ore pe semestru 60 3.9 Numărul de credite 3

4. Precondiţii (acolo unde este cazul)

4.1 de curriculum Drept comercial, ca disciplină recomandată

Page 52: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulate

Competenţe profesionale C1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi metodologiilor din domeniul juridic C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă

Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)

7.1 Obiectivul general al disciplinei Familiarizarea studenţilor cu un domeniu de strictă specialitate – domeniul bancar, sub aspect instituţional şi operaţional, cu evidenţierea particularităţilor acestuia.

7.2 Obiectivele specifice - diferenţierea Băncii Naţionale a României în raport cu instituţiile de credit şi configurarea statutului său legal; - configurarea regimului juridic al instituţiilor de credit, în diversitatea speciilor reglementate de lege; - capacitatea de a individualiza şi instrumenta produsele şi serviciile tipic bancare, potrivit Codului civil şi reglementărilor juridice bancare.

8.Conţinuturi

8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Noţiuni introductive a) Conceptul dreptului bancar şi caracteristicileacestuia b) Izvoarele dreptului bancarc) Domeniul legii bancare

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.2-C.3. Banca Naţională a României a) Aparat şi sistem bancarb) Evoluţii ale sistemului bancar românescc) Reformarea Băncii Naţionale a Românieid) Statutul Băncii Naţionale a Românieie) Funcţiile Băncii Naţionale a Românieif) Conducerea, administrarea şi funcţionarea Băncii

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 53: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

Naţionale a României

C.4. Instituţiile de credit. Băncile – persoane juridice, societăţi a) Caracterizare generală; constituireb) Autorizarea de funcţionarec) Fuzionare şi divizared) Organizarea şi conducereae) Obiectul de activitatef) Cerinţe privind capitalul socialg) Exerciţiul activităţii bancare

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.5. Organizaţiile cooperatiste de credit a) Principii privind organizarea şi conducereaorganizaţiilor cooperatiste de credit b) Organizaţiile cooperatiste de credit - persoane juridice şi instituţii de credit.

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.6. Casele de economii pentru domeniul locativ şi băncile de credit ipotecar a) Reglementare juridicăb) Elemente particularec) Contractul de economii pentru domeniul locativd) Băncile de credit ipotecar. Elemente distinctive

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.7. Tratamentul juridic al dificultăţilor instituţiilor de credit a) Caracteristicib) Remedierea dificultăţilor instituţiei de credit:

măsuri de remediere şi sancţiuni; supravegherea specială; administrarea specială

c) Falimentul instituţiilor de credit: reglementareajuridică; condiţiile aplicării; participanţii la procedura falimentului instituţiilor de credit (instanţele judecătoreşti, judecătorul sindic, lichidatorul); aspecte procedurale (cererile introductive; efectele deschiderii procedurii falimentului); falimentul transfrontalier.

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.8-9. Operaţiuni şi contracte bancare. Contractul de operaţiuni în contul curent de disponibilităţi a) Conturile - suportul operaţiunilor bancare - repere generale; clasificare; deschiderea şi funcţionarea acestora b) Contractul de operaţiuni în contul curent dedisponibilităţi: noţiune; particularităţi; natură şi caractere juridice; conţinut; închiderea contului bancar

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10. Contractul de depuneri de fonduri în bancă a) Contul de depozitb) Definiţia depozitului bacarc) Natura juridică a depozitului bancare) Caractere juridicef) Conţinutul contractului

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.11-12. Contractul de credit Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 54: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

a) Definiţia credituluib) Clasificarea credituluic) Caracterele juridice ale contractuluid) Încheierea contractului (riscul de credit, acoperirea acestuia, restricţii legale la încheierea contractului) e) Conţinutul contractuluif) Caracterul executoriu al contractului

C.13. Contractele de garanţii bancare. Garanţia bancară autonomă a) Repere generale privind garanţiile bancare -definiţie, reglementare juridică, clasificare b) Garanţia bancară autonomă – diferenţierea în raport cu fideiusiunea c) Efectele juridice ale garanţiei bancare decurgânddin contractele aflate în conexiune: raportul juridic fundamental, raportul dintre ordonator şi bancă, raportul dintre garant şi beneficiar, raportul dintre garant şi contra-garant d) Varietăţi de garanţii bancare autonome

Prelegere participativă, expunere 1 oră

C.14. Contractul de card bancar şi alte operaţiuni bancare a) Tipologia cardului bancarb) Reglementarea juridicăc) Definiţied) Premisele carduluie) Efectele decurgând din: contractul – aderent;contractul – furnizor; contractul dintre furnizorul afiliat şi titularul cardului f) Alte operaţiuni bancare

Prelegere participativă, expunere 1 oră

Bibliografie:

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Postolache, Rada, Drept bancar, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012.2. Gheorghe, Carmen – Adriana, Drept bancar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.3. Manea, Marinela-Daniela; Postolache, Rada, Creditul bancar, de la teorie la practică, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,2009. 4. Piedelièvre, Stéphane, Droit bancaire, PUF, Paris, 2003.

Reglementări juridice:

1. Directiva 36/3013 a Parlamentului European şi Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de creditşi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, JOCE L. 176 din 27 iunie 2013. 2. Legea nr. 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de însolvenţă, M.Of., Partea I, nr. 466 din 25 iunie 20143. Legea nr. 127/2011 cu privire la activitatea de emitere de monedă electronică, M.Of., Partea I, nr. 437 din 29 iunie2011. 4. Codul civil român (contractele bancare) – Legea nr. 287/2009, republicată, M.Of., Partea I, nr. 505 din 15 iulie2011. 5. Legea nr. 312/2004 privind statutul B.N.R., M. Of., Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.6. Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, M.Of., Partea I, nr. 611 din 14 decembrie1999.7. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţi, republicată, M.Of., Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.

Page 55: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

8. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 cu privire la institutiile de credit si adecvarea capitalului social,M.Of., Partea I, nr. 1027 din 27 decembrie 2006. 9. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentruinstituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, JOCE L. 176 din 27 iunie 2013. 10. Reglementările BNR cu incidenţă în aria disciplinei.

8.2 Seminar/laborator Metode de realizare Observaţii S.1. Particularităţile Dreptului bancar. Uzurile, izvor specific al Dreptului bancar. Statutul Băncii Naţionale a României în raport cu instituţiile de credit şi cu Banca Centrală Europeană. Funcţia de supraveghere a B.N.R. - necesitate, realitate, perspective.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.2. Băncile - instituţii de credit şi societăţi comerciale. Cerinţe privind operaţiunile bancare.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.3. Regimul juridic al instituţiilor de credit aflate în dificultate

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.4. Contractele bancare în contextul Codului civil român Regimul juridic al conturilor bancare

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.5. Contractul de operaţiuni în contul curent de disponibilităţi. Conţinut şi particularizare în raport cu contractul civil/comercial de cont curent

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.6. Depunerile de fonduri în bancă. Regim juridic Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.7. Facilitatea de credit. Regim juridic Dezbatere/problematizare 2 ore

Bibliografie :

Trate, cursuri, manuale, monografii: 1. Postolache, Rada, Drept bancar, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012.2. Gheorghe, Carmen – Adriana, Drept bancar, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010.3. Manea, Marinela-Daniela; Postolache, Rada, Creditul bancar, de la teorie la practică, Ed. C.H. Beck, Bucureşti,2009. 4. Piedelièvre, Stéphane, Droit bancaire, PUF, Paris, 2003.

Reglementări juridice:

1. Directiva 36/3013 a Parlamentului European şi Consiliului cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de creditşi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, JOCE L. 176 din 27 iunie 2013. 2. Legea nr. 85/2014 de prevenire a insolvenţei şi de însolvenţă, M.Of., Partea I, nr. 466 din 25 iunie 20143. Legea nr. 127/2011 cu privire la activitatea de emitere de monedă electronică, M.Of., Partea I, nr. 437 din 29 iunie2011. 4. Codul civil român (contractele bancare)– Legea nr. 287/2009, republicată, M.Of., Partea I, nr. 505 din 15 iulie2011. 5. Legea nr. 312/2004 privind statutul B.N.R., M. Of., Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.6. Legea 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, M.Of., Partea I, nr. 611 din 14 decembrie1999.

Page 56: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

7. Legea nr. 31/1990 cu privire la societăţi, republicată, M.Of., Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998.8. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 cu privire la institutiile de credit si adecvarea capitalului social,M.Of., Partea I, nr. 1027 din 27 decembrie 2006. 9. Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 575/2013 privind cerințele prudențiale pentruinstituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, JOCE L. 176 din 27 iunie 2013. 10. Reglementările BNR cu incidenţă în aria disciplinei.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului

Disciplina asigură formarea/dezvoltarea competenţelor cognitive şi funcţionale ale viitorilor jurişti, permiţându-le acestora să se adapteze cu succes la solicitările specifice profesiei bancare, la schimbările şi dinamica aferente fenomenului bancar contemporan.

10. Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

Referinţe din suportul de curs şi din recomandările bibliografice

Examen scris 70%

Participare constantă şi activă la activitatea didactică.

Observarea sistematica 10%

10.5 Seminar/laborator

Participare constantă şi activă la activitatea didactică. Intervenţii pertinente.

Observarea sistematică 10%

Aplicarea cunoştinţelor, a deprinderilor/abilităţilor în elaborarea şi prezentarea de referate

Observarea sistematică, aprecierea critică a

materialelor prezentate/analizate

Testul

10%

10.6 Standard minim de performanţă: - cunoaşterea contractelor specific bancare; - cunoaşterea arhitecturii sistemului bancar; - prezentarea a cel puţin, unui referat în cadrul activităţii de seminar.

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Rada Postolache Semnătura titularilor de seminar

Conf. univ. dr. Rada Postolache

Lect. univ. dr. Emilian Bulea

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 57: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI ANUL UNIVERSITAR 2017-2018

1. Date despre program1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea Valahia din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licenţă 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2. Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Dreptul proprietății intelectuale 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu 2.4 Anul de studiu

III 2.5 Semestrul II 2.6 Tipul de evaluare Colocviu

2.7 Regimul disciplinei Specialitate/ complementară/ opțională

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 2 Tutoriat 2 Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 18 3.8 Total ore pe semestru 60 3.9 Numărul de credite 3

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Drept civil, Drept comercial I 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)

Page 58: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

5.1 de desfăşurare a cursului - sală de curs dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului - sală de seminar dotată cu videoproiector - tablă/flipchart - materiale pe suport CD/DVD sau fotocopiate

6.Competenţe specifice acumulateCompetențe profesionale C.1. Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, paradigmelor şi

metodologiilor din domeniul juridic C.2. Aplicarea tehnicilor şi instrumentelor specifice domeniului juridic C.5. Aplicarea cunoştinţelor necesare în culegerea datelor şi informaţiilor referitoare la o problemă de drept concretă

Competențe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)7.1 Obiectivul general al disciplinei Studiul normele juridice ce reglementează creațiile intelectuale cu

caracter literar, artistic sau științific, precum si creațiile intelectuale cu aplicabilitate. Disciplina urmăreşte prezentarea principalelor concepte teoretice din materia drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale în strânsă conexiune cu cele din domeniul dreptului proprietății intelectuale (proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe, brevet de invenție, desen și model industrial, marcă, indicație geografică etc)

7.2 Obiectivele specifice Studiul disciplinei are ca finalitate și conștientizarea de către student a rolului drepturilor de proprietate intelectuală în sistemul nostru de drept și în cadrul societății.

8.Conţinuturi8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Noțiuni generale 1. Introducere în studiul dreptului proprietățiiintelectuale 2. Evoluția normelor juridice privind proprietatea intelectuală în țara noastră. 3.Protecția internațională a proprietății intelectuale.-.Dreptul internațional privat privind proprietatea intelectuală - In domeniul proprietății intelectuale: -Convențiile Internaționale in materia proprietății industriale -Dreptul Uniunii Europene

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.2 Noțiunea și natura juridică a dreptului de autor 1. Noţiunea dreptului de autor2. Natura juridică a dreptului de autor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.3 Subiectele și obiectul dreptului de autor 1. Subiectele dreptului de autor2.Obiectul dreptului de autor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 59: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

C.4 Condițiile cerute pentru protecția dreptului de autor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.5 Conținutul dreptului de autor . Consideraţii generale 2.Drepturile morale de autor 2.1.Dreptul dedivulgare2.2. Dreptul la calitatea de autor sau dreptul la paternitatea operei2.3.Dreptul la nume2.4.Dreptul la inviolabilitate2.5.Dreptul de retractare2.6.Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor 3.Drepturile patrimoniale de autor3.1. Noţiunea şicaracterele drepturilor patrimoniale de autor3.2. Clasificarea drepturilor de autor3.2.1. Reproducerea3.2.2. Reprezentarea3.2.3. Difuzarea şi redifuzarea3.2.4. Alte mijloace de exploatare publică a operei. 4.Dreptul de suită

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.6 Durata drepturilor de autor şi limitele valorificării dreptului de autor 1. Durata drepturilor de autor2. Limitele valorificării drepturilor patrimoniale deautor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.7 Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor

1.Notiuni generale 2. Contractul de editare3.Contractul reprezentare publică(reprezentare teatralăsau de execuție muzicală) 4. Contractul de închiriere 5. Contractul de comandă 6. Contractul de adaptareaudiovizuală

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.8 Regimul special al unor categorii de opere 1. Regimul operelor audiovizuale2. Programele pentru calculator3. Băncile de date şi sistemele expert4. Portretul, corespondenţa şi sursa de informaţie5. Reguli speciale aplicabile operelor de artă plastică,de arhitectură şi fotografice.

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.9 Drepturile conexe drepturilor de autor 1. Noţiuni introductive2. Protecţia specială a drepturilor conexe de autor2.1.Protecţia drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi.2.2. Protecţia drepturilor producătorilor de înregistrări sonore2.3. Protecţia drepturilor recunoscute organismelor de radiodifuziune şi de televiziune

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.10 Gestiunea şi apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe 1.Gestiunea drepturilor de autor şi a drepturilorconexe 2.Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.11 Brevetele de inventie 1.Istoricul protecției invențiilor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Page 60: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

2. Izvoarele dreptului brevetului3. Natura dreptului conferit de brevet4. Invenţia – concept şi importanţă5. Categorii de invenţii brevetabile6. Condițiile de brevet abilitate ale invenției6.1. Noutatea invenției 6.2. Activitatea inventivă 6.3. Aplicabilitatea industrială 7.Procedura de obţinere a brevetului de invenţie8.Durata brevetuluiC.12 Titularitatea si efectele brevetului 1. Autorul titular2.Invenţiile de serviciu3. Efectele brevetului4. Procedura revocării si anularii5.Transmiterea brevetului

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.13 Protecţia desenelor şi modelelor industriale 1.Noţiunile de desen şi model industrial2.Protecţia juridică a desenelor şi modelelorindustriale

Prelegere participativă, expunere 2 ore

C.14 Protectia marcilor 1.Noţiunea de marca2.Protecţia juridică a mărcilor

Prelegere participativă, expunere 2 ore

Bibliografie:

Cursuri, manuale, tratate, monografii:

1.Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale - Editura C.H.Beck 2016.

2.J Schmidt-Szalewski, J-L.Perre, Droit de la propriete industrielle, 3e edition, Litec, 2003

3.Claude Colombet, Propriete litteraire et artistique et droits voisins, Dalloz, 1997

4.Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, 1997

5.A.C.Strenc, B,.Ionescu, Gh.Gheorghiu, Dreptul brevetului, 2 vol. Lumina Lex,2007

4.Ioan Chelaru, Gh.Gheorghiu Drept international privat, Ed. C.H.Beck, 2009

5. Teodor Bodoasca, Lucian Ioan Tarnu, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Subiectele dreptului de autor Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

S.2. Obiectul dreptului de autor Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

S.3. Reproducerea, reprezentarea, difuzarea și nedifuzarea

Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

S.4. Regimul operelor audiovizuale Dezbatere/Problematizare/Proiect 1oră

S.5. Programele pentru calculator Dezbatere/Problematizare/Proiect 1oră S.6-7 Gestiunea drepturilor de autor şi a drepturilor Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

Page 61: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

conexe S.8-9. Apărarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.10 Condițiile de brevet abilitate ale invenției Dezbatere/Problematizare/Proiect 1 oră

S.11-12 Protecția juridică a desenelor și modelelor industriale

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.13.-14 Protecția juridică a mărcilor Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

Bibliografie :

Caiete de seminar, cursuri, manuale, tratate, monografii:

1.Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale - Editura C.H.Beck 2016.2.J Schmidt-Szalewski, J-L.Perre, Droit de la propriete industrielle, 3e edition, Litec, 20033.Claude Colombet, Propriete litteraire et artistique et droits voisins, Dalloz, 19974.Yolanda Eminescu, Dreptul de autor, Editura Lumina Lex, 19975.A.C.Strenc, B,.Ionescu, Gh.Gheorghiu, Dreptul brevetului, 2 vol. Lumina Lex,20074.Ioan Chelaru, Gh.Gheorghiu Drept international privat, Ed. C.H.Beck, 20095. Teodor Bodoasca, Lucian Ioan Tarnu, Dreptul proprietăţii intelectuale, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015.

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţii epistemice,asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conținutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepții și reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din țară și din străinătate.

10.Evaluare

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

corectitudinea si completitudinea cunoștințelor - coerenta logica - gradul de asimilare a limbajului de specialitate

Colocviu 70%

10.5 Seminar/laborator

criterii ce vizează aspecte atitudinale: conștiinciozitatea, interesul pentru studiu individual

Prezență și activitate la seminarii /referate 30%

10.6 Standard minim de performanţă: -Cunoașterea elementelor fundamentale de teorie si practica - Capacitate de sintetizare a problematicii cursului şi seminariilor

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu

Semnătura titularului de seminar Conf. univ. dr. Gheorghe Gheorghiu

Data avizării în departament 29.09.2017 Semnătura directorului de departament

Lect. univ. dr. Mihai Grigore

Page 62: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE DEPARTAMENTUL DREPT

FIŞA DISCIPLINEI Anul universitar 2017-2018

1.Date despre program1.1 Instituţia de învăţământ superior Universitatea “Valahia” din Târgovişte 1.2 Facultatea/Departamentul Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 1.3 Departamentul Drept 1.4 Domeniul de studii Drept 1.5 Ciclul de studii Licență 1.6 Programul de studii/Calificarea Drept

2.Date despre disciplină2.1 Denumirea disciplinei Jurisdicții internaționale 2.2 Titularul activităţilor de curs Lect. univ. dr. Steluța Ionescu 2.3 Titularul activităţilor de seminar Asist. univ. dr. Dan Gună 2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul VI 2.6 Tipul de

evaluare Colocviu 2.7 Regimul

disciplinei Specialitate/ Complementară /Opțională

3.Timpul total estimat (ore pe semestru al activităţilor didactice)3.1 Număr de ore pe săptămână

3 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar/laborator 1

3.4 Total ore din planul de învăţământ

42 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar/laborator 14

Distribuţia fondului de timp ore Studiul după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 8 Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 4 Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii şi eseuri 4 Tutoriat - Examinări 2 Alte activităţi - 3.7 Total ore studiu individual 18 3.9 Total ore pe semestru 60 3.10 Numărul de credite 3

4.Precondiţii (acolo unde este cazul)4.1 de curriculum Dreptul instituţional al UE 4.2 de competenţe Competenţe specifice disciplinei menţionate

5.Condiţii (acolo unde este cazul)5.1 de desfăşurare a cursului Sală de curs dotată cu videoproiector, tablă/flipchart 5.2 de desfăşurare a seminarului/laboratorului Sală de seminar dotată cu videoproiector, tablă/flipchart

6.Competenţe specifice acumulateCompetenţe profesionale C.3. Aplicarea legislației românești, a legislației europene şi a celorlalte

instrumente juridice internaționale. C.4. Interpretarea, corelarea și compararea instituțiilor juridice din

Page 63: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

dreptul național, dreptul european și dreptul altor state. Competenţe transversale -

7.Obiectivele disciplinei (reieşind din grila competenţelor specifice acumulate)7.1 Obiectivul general al disciplinei Aprofundarea noțiunilor privind teoria generală a jurisdicției, prin

familiarizarea cu modul de organizare și funcționare a celor mai cunoscute jurisdicții la nivel european și internațional.

7.2 Obiectivele specifice Aplicarea celor mai adecvate acte normative relevante pentru raportul administraţiei publice europene cu sistemul jurisdicțional şi cu mecanismele de funcţionare a acestuia.

8.Conţinuturi8.1 Curs Metode de predare Observaţii C.1. Cadrul jurisdicţional internaţional şi european Prelegere participativă, expunere 4 ore 1.1.Contencios internaţional sau jurisdicţie internaţională. Delimitări conceptuale.

Prelegere participativă, expunere

1.2. Jurisdicţii naţionale şi internaţionale. Prelegere participativă, expunere 1.3. Analiza categorială a jurisdicţiilor internaţionale. Prelegere participativă, expunere 1.4. Semnificaţia jurisdicţiilor internaţionale Prelegere participativă, expunere C.2. Jurisdicții cu caracter internațional (jurisdicții la nivelul Organizației Națiunilor Unite)

Prelegere participativă, expunere 16 ore

2.1. Premise Prelegere participativă, expunere 2.1.Curtea Internaţională de Justiţie (C.I.J.) - aspecte generale, istoric, structură/organizare, competență, sesizare/învestire, procedură de judecată, hotărâri ale C.I.J.

Prelegere participativă, expunere

2.2. Tribunalul Internaţional pentru Dreptul Mării (T.I.D.M.) - aspecte generale, istoric, structură/organizare, competență, sesizare/învestire, procedură de judecată, hotărâri ale T.I.D.M.

Prelegere participativă, expunere

2.3. Justiţia penală internaţională Prelegere participativă, expunere 2.3.1. Jurisdicţii penale cu caracter istoric Prelegere participativă, expunere 2.3.2. Curtea Penală Internaţională (C.P.I.) - aspecte generale, istoric, structură/organizare, competență, sesizare/învestire, procedură de judecată, hotărâri ale C.P.I.

Prelegere participativă, expunere

C.3. Jurisdicția europeană în materia drepturilor omului (jurisdicție la nivelul Consiliului Europei)

Prelegere participativă, expunere Prelegere participativă, expunere

8 ore

3.1. Premise Prelegere participativă, expunere 3.2. Curtea Europeană a Drepturilor Omului (C.E.D.O.) - aspecte generale, premise istorice, structură/organizare, competență, sesizare/învestire, procedură de judecată (contencioasă și necontencioasă), hotărâri ale C.E.D.O.

Prelegere participativă, expunere

Bibliografie:

I. Tratate, monografii, cursuri universitare, manuale, alte lucrări

1. AURESCU, Bogdan, Sistemul jurisdicţiilor internaţionale (ed. a II-a), Editura C.H. Beck, 2013;2. BÎRSAN, Corneliu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Editura All Beck,

Bucureşti, 2005.3. BOGDAN, Dragoş; SELEGEAN, Mihai, Drepturi şi libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Europene a

Drepturilor Omului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.4. COMAN, Daniela, Justiția europeană versus Justiția internațională - Provocări ale secolului XXI-a, Editura

Universul Juridic, București, 2012.5. IONESCU, Steluţa, Justiţie şi jurisprudenţă în statul de drept, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.6. PREDA-MĂTĂSARU, Aurel; BĂRBULESCU, Nineta, Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării, Ed.

Finmedia, Bucureşti, 1999.7. PREDESCU, Ovidiu , Convenţia Europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român, Ed. Lumina Lex,

Bucureşti, 2006.8. TABUSCĂ, Silvia, Efectele hotărârilor CEDO şi CJUE în dreptul intern, Editura C.H. Beck, București, 2012.

Page 64: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

9. VLĂDILĂ, Lavinia, MĂTUȘESCU Constanța, IONESCU, Steluța, Jurisdicții internaționale și europene permanente, Editura Pro Universitaria, București, 2014.

10. VLĂDILĂ, Lavinia, Jurisdicții internaționale permanente, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2006.

II. Documente cu caracter normativ și jurisprudențial

1. Carta Naţiunilor Unite2. Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie3. Statutul Tribunalului Internaţional (pentru Iugoslavia)4. Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale5. Statutul Tribunalului Internaţional pentru Dreptul Mării6. Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului (1990)

8.2 Seminar/laborator Metode de predare Observaţii S.1. Proliferarea jurisdicțiilor la nivel internațional Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore S.2. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și România – statistici, note conclusive

Dezbatere/Problematizare/Proiect 4 ore

S.3. Justiția penală internațională – similitudini cu noua ordine procesual penală din dreptul intern

Dezbatere/Problematizare/Proiect 2 ore

S.4. Cauza România vs. Ucraina – problematică, argumentație, semnificații.

Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore

S.5. Jurisprudența internațională și semnificația sa pentru dreptul intern

Dezbatere/Problematizare/Proiect 3 ore

Bibliografie:

I. Tratate, monografii, cursuri universitare, manuale, alte lucrări

1. AURESCU, Bogdan, Sistemul jurisdicţiilor internaţionale (ed. a II-a), Editura C.H. Beck, 2013;2. BÎRSAN, Corneliu, Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu pe articole, Editura All Beck,

Bucureşti, 2005.3. BOGDAN, Dragoş; SELEGEAN, Mihai, Drepturi şi libertăţi fundamentale în jurisprudenţa Curţii Europene a

Drepturilor Omului, Editura All Beck, Bucureşti, 2005.4. COMAN, Daniela, Justiția europeană versus Justiția internațională - Provocări ale secolului XXI-a, Editura

Universul Juridic, București, 2012.5. IONESCU, Steluţa, Justiţie şi jurisprudenţă în statul de drept, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008.6. PREDA-MĂTĂSARU, Aurel; BĂRBULESCU, Nineta, Curtea Internaţională de Justiţie şi Dreptul Mării, Ed.

Finmedia, Bucureşti, 1999.7. PREDESCU, Ovidiu , Convenţia Europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român, Ed. Lumina Lex,

Bucureşti, 2006.8. TABUSCĂ, Silvia, Efectele hotărârilor CEDO şi CJUE în dreptul intern, Editura C.H. Beck, București, 2012.9. VLĂDILĂ, Lavinia, MĂTUȘESCU Constanța, IONESCU, Steluța, Jurisdicții internaționale și europene permanente,

Editura Pro Universitaria, București, 2014. 10. VLĂDILĂ, Lavinia, Jurisdicții internaționale permanente, Editura Cartea universitară, Bucureşti, 2006.

II. Documente cu caracter normativ și jurisprudențial

1. Carta Naţiunilor Unite2. Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie3. Statutul Tribunalului Internaţional (pentru Iugoslavia)4. Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale5. Statutul Tribunalului Internaţional pentru Dreptul Mării6. Convenţia O.N.U. cu privire la drepturile copilului (1990)

9.Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunităţiiepistemice, asociaţiilor profesionale şi angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Conţinutul disciplinei este elaborat pe baza unor lucrări reprezentative în domeniu, în considerarea celor mai noi teorii, concepţii şi reglementări formulate în literatura de specialitate. La conceperea acestuia s-au avut în vedere atât modul în care disciplina este structurată în programele altor centre universitare din ţară şi din străinătate, cât şi opinia exprimată de reprezentanţi ai instituţiilor administraţiei publice cu ocazia reuniunilor comune.

Page 65: drept. · PDF fileF 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE. UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TÂRGOVIŞTE. FACULTATEA DE DREPT . Ş. I . Ş. TIIN. Ţ. E ADMINISTRATIVE . DEPARTAMENTUL DE

F 012.2010.Ed.2 SMC/FORMULARE

10.EvaluareTip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 10.3 Pondere din nota finală

10.4 Curs

- corectitudinea şi completitudinea cunoştinţelor;

Probă scrisă 70% - coerenţa logică;

- gradul de asimilare a limbajului de specialitate internaţional;

10.5 Seminar/laborator

- participarea activă;

Prezentare orală 30%

- capacitatea de a opera cu cunoştinţele asimilate; - capacitatea de a susţine o dezbatere contradictorie

10.6 Standard minim de performanţă: - Însuşirea cunoştinţelor referitoare la modul de organizare și funcționare a celor mai cunoscute jurisdicții la nivel european și internațional

Data completării 26.09.2017

Semnătura titularului de curs Lect. univ. dr. Steluța IONESCU

Semnătura titularului de seminar Asist. univ. dr. Dan GUNĂ

Data avizării în departament 29.09.2017

Semnătura directorului de departament Lect. univ. dr. Mihai GRIGORE