Dezvoltarea carierei

15
Dezvoltarea carierei profesionale Sorin Sergiu CHELMU

Transcript of Dezvoltarea carierei

Dezvoltarea carierei profesionale

Sorin Sergiu CHELMU

De ce ?Viziunea fără acţiune e vis cu ochii deschişi. Acţiunea fără viziune e un coşmar.

(proverb japonez)

•Termenul “carieră” desemnează cursul vieţii profe-sionale (sau o porţiune distinctă din aceasta) a unei persoane. (Oxford English Dictionary)

•O carieră implică o succesiune de situaţii profesionale care definesc ocupaţia unei persoane; o serie de joburi sau poziţii profesionale din care o persoană îşi câştigă existenţa şi pentru care s-a pregătit anterior prin studiile pe care le-a urmat.

•Managementul carierei este o combinaţie de planificare strategică şi alegeri legate de carieră, făcute de către o persoană.

AutocunoaștereInformaţii despre propria persoană identificate prin

procesul de autocunoaştere, referitoare la:

• valori profesionale: performanță, cunoaștere, mentorat, etică.

• interese : securitate alimentară, management public și buna guvernare, biotehnologii în zootehnie, progresul științific.

• abilităţi : comunicare, pragmatism, gândire strategică, persuasiune

• atitudini : spirit de echipă, gândire pozitivă, orientare pe soluții, inițiativă

• trăsături de personalitate: optimism, bunăvoință, flexibilitate, integritate.

Cum ?1. Obiectivea. Obiective generale

b. Obiectivele activitații de cercetare

c. Obiectivele activității educaționale

2. Experiență profesionalăa. Studii absolvite

b. Locuri de muncă anterioare

c. Realizări profesionale

3. Dezvoltarea carierei universitare3.1. Dezvoltarea activității de cercetare

3.2. Dezvoltarea activității educaționale

3.3. Corelarea activității de cercetare cu cea educațională

Obiectivea. Obiective generale

Dezvoltarea şi afirmarea constantă a domeniului zootehniei, atât la nivelul producţiilor zootehnice prin sisteme tehnologice inovative, cât şi prin promovarea susţinerii publice, bugetare şi financiare, sau dezvoltarea ştiinţifică şi instituţională.

b. Obiectivele activității de cercetare

Dezvoltarea şi extinderea activităţilor de cercetare, atât în direcţia formării profesionale a viitorilor specialişti, cât şi prin colaborarea eficientă şi dezvoltarea continuă de activităţi complexe, didactice şi de cercetare ştiinţifică, inter-, pluri- şi transdisciplinare.

c. Obiectivele activității educaționale

Universitarul de carieră cumulează elementelele definitorii pentru elita unei societăţi, profesionalismul, spiritul novator, probitatea profesională, onestitatea şi orientarea către binele și progresul întregii societăți.

Experiență profesională (I)a.Studii absolvite•Şcoala Postdoctorală de Biodiversitate Zootehnică şi Biotehnologii

Alimentare, din cadrul Academiei Române − 2010–2011;

•Institutul Naţional de Administraţie Bucureşti − 2007– 2008;

•Academia de Studii Economice Bucureşti – Facultatea de Economie Agroalimentară şi a Mediului − 2005-2007, absolvire, diplomă de master;

•Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare − 2005 /2006, studii postuniversitare;

•Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, Domeniul „Ştiinţe Agricole şi Silvice - Zootehnie”, studii doctorale, 1996-1999, diplomă de doctor;

•Facultatea de Inginerie şi Management Agroturistic din cadrul Universităţii Bioterra Bucureşti; − 1994 – 1998, diplomă de licenţă;

•Facultatea de Zootehnie, Universitatea de Ştiinţe Agronomice „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 1988 – 1993; diplomă de licenţă;

Experiență profesională (II)b. Locuri de muncă anterioare

•2002- prezent, Secretar General, Secretar General adjunct,

Consilier superior, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

•2009-prezent, Cadru didactic, Universitatea Bioterra;

•2001-2001, Consilier parlamentar în cadrul Camerei Deputaţilor;

•1997-2001 - Inspector de specialitate, director general al

Agenţiei Naţionale pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie

(A.N.A.R.Z.) Bucureşti.

Experiență profesională (III)c) Realizări profesionale cu impact deosebit în domeniul zootehniei:

•Concepte noi de organizare şi dezvoltare ale controlului oficial al producţiilor zootehnice;

•Dezvoltarea producţiei de lapte la nivelul normelor U.E. (cota de lapte şi „laptele conform”);

•Acreditarea depozitelor de Material Seminal Congelat - M.S.C. la nivel zonal şi regional;

•Dezvoltarea unor bănci genetice la nivel naţional, în vederea conservării resurselor genetice la principalele specii de importanţă zootehnică;

•Omologarea raselor pe baza armonozării legislaţiei naţionale în vederea omologării acestora în acord cu principiile şi legislaţia europeană din domeniu;

•Dezvoltarea şi implementarea serviciilor de inspecţii în zootehnie, la nivelul standardelor europene de specialitate.

Publicații de autor / co-autorManualele (cursuri, tratate şi monografii) de nivel universitar publicate ca prim autor sau în colaborare şi care intră în bibliografia de specialitate recomandată pentru pregătirea studenţilor şi masteranzilor din domeniul ştiinţelor zootehnice:•Bioeconomia, o abordare durabilă a dezvoltării sectorului agroalimentar•Poziţionarea ştiinţelor zootehnice la baza conceptului original referitor la dezvoltarea prioritară a României europene ca putere verde agroalimentară;•Soluţii pentru criza zootehniei, prin asigurarea independenţei şi suveranităţii agroalimentare durabile a României europene;•Biostatistică şi tehnică experimentală în agricultură;•Zootehnie generală. Fertilitatea şi alimentaţia Animalelor;•Biotehnologii de Reproducţie;•Protecţia şi conservarea resurselor genetice animale;•Controlul zooveterinar al indicatorilor de reproducţie la taurine;•Tratat de Avicultura - Producţii Avicole. Populaţii Avicole. Genetică şi ameliorare aviară;•Biotehnici şi Biotehnologii de reproducţie la porcine;•Tehnologii de creştere şi exploatare;•Zootehnizarea agriculturii româneşti;•Managementul resurselor genetice din avicultura;•Biotehnologii de creştere, furajare şi exploatare a animalelor de fermă.

Proiecte de cercetare (I)• Proiect de cercetare şi dezvoltare tehnologică, de inovare a sectorului agroalimentar

în Regiunile SEE, cu tema Înfiinţarea unei reţele orizontale transnaţionale între 7 “Noduri de Transfer Tehnologic” regionale, care să unească instituţiile locale, cercetători şi întreprinderi, finanţată de Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR);

• Proiect de cercetare-dezvoltare - inovare în cadrul Planului Sectorial de cercetare-dezvoltare al MADR cu tema Elaborarea unor tehnologii optime privind organizarea şi desfăşurarea proceselor de producţie şi reproducţie la vacile de rasa bălţată cu negru românească, cu producţii de lapte de peste 8.000 litri/cap, în ferme mici şi mijlocii

• Programul fundamental III al Academiei Române "Eco-economia şi dezvoltarea durabilă a României", temele:

- III.3.26 Eco-economia şi dezvoltarea durabilă a României; semnificaţii Eco-economice ale biodiversităţii resurselor agroalimentare. Fundamentarea Eco-economică a dezvoltării dura bile româneşti,

- III. 1 0.33 Dezvoltarea şi conservarea biodiversităţii zootehnice prin biotehnologii de reproducţie,

- III.11.34 Managementul resurselor genetice prin organizarea şi funcţionarea băncilor bioinformatice;

Proiecte de cercetare (II)• Programul fundamental VI al Academiei Române "Economie comparata şi

consens", tema : - VI.3.49 Studii de economie comparată şi consens asupra utilizării biodiversităţii resurselor naturale în microzone poluate antropic;

• Proiect de cercetare-dezvoltare - inovare obţinut prin competiţie, pe bază de contract/grant, internaţionale cu Tema. Development and implementation of good practices in bull genetic improvment in the cross border region. Proiect Transfrontalier Phare CBS 2005, nr. 31 2007.

• Proiect cu sprijinul unui grant din partea Islandei, Liechtensteinului şi Norvegiei prin mecanismul financiar al Spaţiului economic european: Conservarea bio- şi geo-diversităţii, ca suport al dezvoltării durabile şi al creşterii economice şi sociale a zonei Ţara Haţegului Retezat. Temă ,,studii şi cercetări de biodiversitate comparată în Ţara Haţegului şi Munţii Retezat, cu impact economico-social zonal”.

• Programul prioritar XII al Institutului Naţional de Cercetări Economice "Cooperarea ştiinţifică cu Republica Moldova", temele:

- XII.3.103 Fundamentarea bio economică a biodiversităţii agrozootehnice pentru dezvoltarea rurala în România şi Republica Moldova

– XlI.4.104 Cercetări privind trasabilitatea în ecosisteme zootehnice a unor produse de origine animală în condiţiile social-economice din România şi Republica Moldova;

Dezvoltarea carierei universitare (I)Cadrul general de dezvoltare a carierei universitare se bazează pe un

sistem de valori deja consolidate şi verificate în experienţa acumulată: implicare permanentă, pozitivitate, deschidere la nou, comunitate, feedback.

3.1. Dezvoltarea activității de cercetare

În domeniul complex al dezvoltării sistemelor tehnologice zootehnice, în asigurarea hranei cantitative şi calitative pentru o populaţie tot mai numeroasă şi mai pretenţioasă, deschiderea spre nou, spre evoluţie este obligatorie. Tehnologiile noi trebuie îmbrăţişate, evaluate şi dezvoltate încă de la apariţie, cercetarea în acest domeniu făcând diferenţa între pozitivitate sau negativitate la nivel lor economic şi de productivitate.

3.2. Dezvoltarea activității educaționale

Îmi propun să insuflu studenţilor un sistem de valori, care promovează orientarea şi dezvoltarae pozitivă către soluțiile integrate la problemele globale ale agriculturii şi zootehniei româneşti.

Dezvoltarea carierei universitare (II)3.3. Corelarea activității de cercetare cu cea educațională

Experienţa profesională îmi va permite să asigur studenţilor accesibilitate deplină la cele mai noi sisteme tehnologice din fermele de referinţă ale zootehniei naţionale, favorizând abordarea practică faţă de domeniul ştiinţelor zootehnice aplicate, dar şi integrare rapidă a tinerilor specialişti în acest sector de activitate.

Un obiectiv de bază ale carierei universitare îl constituie participarea la manifestări ştiinţifice de profil, atât în ţară cât şi în străinătate, pentru o permanentă informare asupra nivelului de cunoaştere în domeniu.

Prioritară va fi şi activitatea publicistică, atât sub formă de carte universitară, sub forma lucrărilor ştiinţifice publicate în revistele de specialitate naţionale sau internaţionale, activităţi absolut necesare dezvoltării şi afirmării carierei universitare, precum şi ca o contribuţie individuală la creşterea vizibilităţii ştiinţifice a colectivelor în cadrul cărora activez.

Dezvoltarea carierei universitare (III) Ca și cadru didactic orientat pe cunoaştere, dedicat noului, dar şi cu o

continuitate a realizărilor din domeniul ştiinţelor zootehnice, promovez soluţionare creativă şi inovativă a problemelor și tehnologiilor depășite.

Autoperfecţionarea continuă îmi va asigura o evoluţie constantă ca formator de specialişti în domeniu, dar şi în calitate de cercetător cu o reputaţie cât mai solidă în cadrul departamentului şi al facultăţii.

Crearea şi dezvoltarea unor relaţii trainice cu membrii comunităţii academice, dezvoltarea de relaţii externe atât la nivelul sistemului academic cât şi administrativ, transparenţă şi feedback, dezvoltarea unui conţinut didactic modern şi competitiv, sunt direcţii care mă vor ghida în întreaga evoluţie academică.

Concluzii

• Îmi doresc să construiesc şi să consolidez o carieră academică şi o reputaţie profesională excelentă, care să-mi asigure succes şi împlinire profesională, şi care să contribuie la creşterea vizibilităţii Departamentului şi Facultăţii Economia Agroalimentară şi a Mediului.