Deţinători ai titlului Doctor Honoris Causa: Membrii de Onoare ai Senatului

download Deţinători ai titlului Doctor Honoris Causa: Membrii de Onoare ai Senatului

of 204

description

ISBN 978-9975-931-31-1

Transcript of Deţinători ai titlului Doctor Honoris Causa: Membrii de Onoare ai Senatului

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  B L I, 2008

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  2

  CZU [378(478-21)+01](092)D 34

  Redactor-coordonator Elena Harconi a

  Alc tuitori: Elena ScurtuMaria Fotescu

  Redactor tiin ific dr. habilitatGheorghe Popa

  Design / tehnoredactare Silvia Ciobanu

  Biblioteca tiin ific , B l i, 2008http://libruniv.usb.md

  ISBN 978-9975-931-31-1

  De in tori ai titlului de Doctor Honoris Causa. Membri deOnoare ai Senatului / alc t. : E. Scurtu, M. Fotescu ; red.-coord. : E.Harconi a ; red. t. : Gh. Popa ; design/tehnored. S. Ciobanu ; Univ. deStat A. Russo din B l i. B l i : Bibl. t., 2008. - 203 p. (DoctorHonoris Causa).

  ISBN 978-9975-931-31-1

  CZU [378(478-21)+01](092)D 34

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  3

  Cuv nt nainte

  Spune cu cine te nso e ti ca s - i spun cine e ti, sus ine un vechiproverb popular, poten ial motto al acestei publica ii care pentruprima dat adun la un loc 20 de personalit i marcante ale timpului.Aceste nume notorii prin studii, cercetare, activitate ndelungatsau alte contribu ii au avut i continu s men in leg turideosebite cu Universitatea de Stat A. Russo" din B l i.

  Volumul a fost conceput ca un dic ionar al de in torilor naltuluititlu de Doctor Honoris Causa al Universit ii de Stat A. Russo" dinB l i, precum i al Membrilor de Onoare ai Senatului. Prin aceastlucrare bibliotecarii, contureaz o pagin de o densitate important nistoria Universit ii i a Bibliotecii tiin ifice.

  Peste ase ani dup reorganizarea Institutului Pedagogic nUniversitate de Stat, a fost ini iat ac iunea, inerent universit ilorclasice, de a omagia unele personalit i merituoase alecontemporaneit ii. Timp de opt ani (1998-2006) s-au desf uratdou zeci i trei de edin e ale Senatului, n cadrul c rora s-a decis aacorda onorificul titlu de Doctor Honoris Causa i de Membru deOnoare al Senatului unor oameni care s-au manifestat plenar nspa iul tiin ific i cultural de nivel na ional i mondial. Acestepersonalit i din Moldova, Rom nia, Ucraina, Germania, StateleUnite ale Americei i Israel s-au afirmat n tiin ele socio-umanisticei reale ale c ror lucr ri poart amprenta unei deosebite voca ii: cea

  de a schimba lumea, de a continua opera clasicilor, a exploratorilor ia creatorilor de noi paradigme tiin ifice.

  Asum ndu- i o nobil responsabilitate, alc tuitorii i-au pus dreptscop ca, prin intermediul Lauda io-lelor, s familiarizeze cititorii cudimensiunile tiin ifice, culturale sau cu alte realiz ri ale candida ilorn evolu ia tiin ei, culturii, progresului economic etc.

  Discursurile de nvestitur reproduse, cu regret, doar numai unorde in tori ai onorificului titlu, con in, fire te, o substan ialnc rc tur academic i pot servi drept model de prezentare a unor

  eventuale demersuri tiin ifice.Fiecare reprezentant al acestei onorabile galerii de personalit i,

  cu care institu ia noastr se m ndre te cu adev rat, a fost mereuobsedat, dup cum sus ine unul din ini iatorii managementuluimodern Peter Drucker, de optimizarea raportului cunoa tere-timp-valoare privind dezvoltarea i progresul la toate nivelurile i n toate

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  4

  domeniile de activitate uman . Experien a vie ii lor se bazeaz pemunc asidu , cinste i corectitudine, capacit i vizionare analitic.Din nevoia de a cunoa te, de a comunica i de a se perfec ionacontinuu, ei au nsu it multe limbi i culturi str ine. Aicea, la B l i,am nv at s pre uiesc limbile i culturile tuturor popoarelor",

  i aminte te Eugeniu Co eriu.La fel, dr. arhitect Alexandru Budi teanu ne m rturise te c ,

  pentru a ie i n lume, pentru a o cuceri, a fost nevoit s nve e limbilestr ine, fapt care i-a permis ca, peste mul i ani, s ajung s activezen calitate de func ionar la ONU, iar n anul 2007, la Tokyo, s fie

  ales pre edinte al Consiliului Interna ional al ESU (Uniuneavorbitorilor de Limb Englez din 53 de ri ale lumii).

  Dr. inginer Vitalie Belousov, care este o legend vie n lumeainventatorilor din secolul 20, a ntemeiat coala Rom neasc deInventic , fiind liderul inventatorilor n domeniul prelucr rilormecanice i al dispozitivelor din Rom nia.

  Dup cum se tie, ace ti oameni au fost nevoi i s p r seascMoldova i s devin exila i f r voie, dar au f cut pentru ar maimult dec t zeci de ambasadori i ata a i culturali.

  Men ion m cu deosebit m ndrie faptul c doi Membri de Onoareai Senatului s nt oamenii cei mai apropia i ai Bibliotecii universitare:regretata Faina Tlehuci, care a fost 40 de ani directoarea acesteiinstitu ii, i inginerul Radu Mo oc, secretarul Asocia iei Pro-Basarabia i Bucovina, filiala Costachi Negri din Gala i, care asprijinit i continu s sprijine activ dezvoltarea colec iilorBibliotecii i dotarea ei cu echipament tehnic.

  O astfel de lucrare se editeaz n premier n Republica Moldovai avem ferma certitudine c , prin valoarea i noutatea pe care le

  con ine, ea va prezenta un interes deosebit pentru comunitateaacademic i cultural .

  Elena HARCONI A,director al Bibliotecii tiin ifice

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  5

  Doctor honoris causa

  Este un titlu onorific acordat de universit i sau de alteinstitu ii, din oficiu, unor mari personalit i din domeniul vie iitiin ifice, social-politice, culturale etc.

  Est un titre honorifique decern par les Universit s ou dautresInstitutions, doffice, aux grandes personnalit s des domainsscientifiques, culturels, social-politiques.

  Doctor Honoris Causa is an honorary title awarded by theuniversities or other institutions to outstanding personalitiesprominent for their achievements in scientific, socio-political andcultural life.

  ,

  , - .

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  6

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  7

  Nume, prenume Domeniul deactivitate

  Anuldecern riititlului de

  Doctor HonorisCausa

  Eugeniu CO ERIU Lingvistic 1998

  Vitalie BELOUSOV tiin e aplicate 1998

  Dumitru GHI U Fizic 1998

  Silviu BEREJAN Lingvistic 1999

  Ion CIORN I Lingvistic 1999

  Ion BOR EVICI Sociologie 1999

  Anatol CIOBANU Lingvistic 1999

  Alexandru BUDI TEANU Arhitectur 2000

  Joane W.McKAY Pedagogie 2002

  Nicolae TCACI Fizic 2003

  Vasile CEBAN Matematic 2003

  Heiner HAMM tiin e aplicate 2003

  Israil GOHBERG Matematic 2003

  Michael ZICKERICK Sociologie 2003

  Dumitru IRIMIA Lingvistic 2005

  Eliza BOTEZATU Literatur .Critic literar

  2005

  Gheorghe DUCA Chimie 2006

  Constantin GAINDRIC Informatic 2006

  Dumitru OPREA Economie 2006

  Gheorghe POPA Fizic 2006

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  8

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  9

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui prof. Eugeniu CO ERIU

  1998

  Mult stimate Profesor Eugeniu Co eriu,Mult a teptatul nostru Eugeniu Co eriu,Doamnelor, Domni oarelor i Domnilor,

  Onorat asisten ,

  Azi fericirea a venit i la B l , la universitatea noastr : a sosit nvizit Ambasadorul Extraordinar i Plenipoten iar al Limbii Rom nede pe toate meridianele globului: Eugeniu Co eriu. El este n urbeanoastr , n l ca ul care-l a teapt de ani i ani

  Stilistica unui simplu Laudatio mi va permite oare s vi-lprezint pe unul din curajo ii basarabeni, care n-a cedat niciodat nfa a greut ilor, ncep nd cu anii 40 ncoace, a aspirat cum poateaspira un mih ilean, persever nd n filozofie, lingvistic romanic igermanic , lingvistic general i n istoria lingvisticii, ca, mai apoi,

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  10

  s se nscrie n cohorta marilor lingvi ti, devenind n cele din urmRegele M riei Sale Lingvistica?

  Domnule Profesor, tim bine c Universit i i Centreuniversitare de pe toate continentele globului v-au acordat acest maretitlu onorific universitar de Doctor Honoris Causa. Num rul lor esteimpun tor, alitera iile i sonoritatea numelor s nt impozante:Montevideo i Sant-Juan, Tampere i Bucure ti, Cordoba iSantiago... V rug m, Domnule Co eriu, s accepta i i dulceadenumire de B l i, Universitatea de Stat Alecu Russo, n speran ac ve i accepta-o, chiar dac o facem mai cu nt rziere. Structura unuiLaudatio cere m car c teva file biografice n ordinea lor cronologic .Nu vom face-o din simplul motiv c a f cut-o deja domnulacademician Silviu Berejan n mai multe studii.

  Omagiatul Universit ii noastre este un lingvist, un teoreticianprin excelen , un adept consecvent al limbilor romanice, n general,i al limbii rom ne, n particular, este un adversar deschis al

  idealismului extremist n tiin a limbii, dac e s relu m aceastformul -caracteristic ce apar ine academicianului Silviu Berejan.

  tim c lingvistul Co eriu este autorul a peste 600 de lucr ri(articole, comedii, reflec ii, monografii, studii, traduse n zeci delimbi de circula ie mondial ). Din acest tumult am putea desprindedenumiri f r de care nici un doctorand, nici un student, nici unfilolog n-ar izbuti s se descurce cu eficien n problematicalingvistic : Lec ii de lingvistic , Sincronie, diacronie i istories.a.

  Miracolul lucr rii Introducere n lingvistic , publicat pentruprima dat n 1951, r m ne nc a fi descifrat, ns un lucru este cert:este o carte f cut din mare dragoste pentru studentul filolog nunumai din Montevideo, ci pentru studen ii care au venit s v saluteazi, n aceste momente. Cartea i p streaz integra sa valoare, faptsingular n epoca noastr ... (Din spusele lui Juan M. Lope Blanch),ea r m ne sursa inepuizabil ntru devenirea i nemurirea iubitoruluide Cuv nt i alchimia acestuia.

  Dac ar fi s parafraz m un g nd ilustru al moralistului francezJean de La Bruy re Il y a de certaines choses dont la mediocrite estinsupportable: la poesie, la musique, la peinture et le discourspublic, apoi am conchide: gra ie lucr rilor Dlui Co eriu, gra iera ionalismului lingvistic i a bunului gust pentru veridicitate,mediocritatea a cedat i va ceda n continuare, chiar i aici la noi.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  11

  Istoric i filozof al limbii, poliglot care i ocup locul binemeritat n clasamentul lor, profesorul Co eriu i azi lanseaz idei,teorii, platforme, reflec ii, care trec meridianele, fiind apoi preluatede coli, Centre pentru a fi popularizate i dezvoltate.

  E. Co eriu nc din anii tinere ii accede la o viziune generalunit asupra experien ei i cunoa terii umane, bazat pe integrarea idep irea unor premise esen iale de critic transcendent kantian ,dialectica hegelian i fenomenologia husserlian .

  E. Co eriu are o concep ie unitar , absolut proprie asupranaturii esen ial creative a limbajului, a poten ialului nelimitat i alocului acestuia printre celelalte activit i libere ale omului.

  Am urm rit mai multe interviuri pe care le-a i acordat multorreviste de specialitate i am g sit r spunsuri originale i pline deverv i autenticitate tiin ific la cele mai controversate probleme,s zicem despre primatul istoriei, despre istorie n raport cusincronia i diacronia etc. Dar r spunsul cel mai original i cel maionest la mult duruta i m hnita ntrebare De ce a i plecat dinBasarabia?, acest r spuns a i dori s mai fie odat amplificat, pentrucei ce se pretind curio i la acest capitol:

  - Eu nu am p r sit niciodat Mihailenii, ci m-am ridicatdeasupra lor pentru a ajunge s spun lumii c vin din MihaileniiBasarabiei.

  Din num rul enorm de probleme lingvistice i literare abordatede ilustrul savant E. Co eriu, noi am selectat doar una: Limbaj iPoezie n orizonturile co eriene. Pornind de la ideea c limbajulconstituie o activitate liber a omului ce- i are baza n acea tiinoriginar , despre care vorbe te i Husserl, fondatorul tiin elorfenomenologice ca baz a tiin elor culturii, E. Co eriu observ cactivit ile libere s nt percepute n sensul de activit i creatoare.

  Din multitudinea de defini ii referitoare la limbaj, defini ii carenu reu esc s cuprind n totalitatea lor for ele radioactive alecuv ntului, Co eriu constat c toate aceste defini ii, deja cunoscutelimbajul este un instrument ce serve te la intercomunicare,limbajul este un sistem de semne, limbajul este o func ie social ,limbajul este o facultate simbolic , limbajul este o activitate aspiritului, limbajul este o crea ie perpetu etc., fac apel la una saula alta dintre caracteristicile sale fundamentale, f r a-l definiintegral, astfel nc t aceste defini ii devin complementare iinterdependente.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  12

  Unele din formul rile de mai sus consider limbajul n rela iilei determin rile sale exterioare, altele l consider n realitate i

  structura sa intrinsec , altele l definesc n realitatea sa obiectiv ,pur fenomenologic , altele implic considera ii teleologice; unelencearc s r spund la ntrebarea cum se produce?, altele lantrebarea cum se prezint ?, iar unele mai ambi ioase la ntrebarea ce

  este limbajul?.Cu aceast ultim ntrebare ce se adreseaz esen ei ajungem la

  problematica fundamental a limbajului pentru c limbajul esteesen a n efortul de cunoa tere a lumii.

  O s ne permitem o mic abatere de la ritualul dictat de aceastfrumoas ocazie, n speran a c omagiatul nostru, Domnul profesorCo eriu, o va accepta. Un cuv nt de simpatie, dac vre i de dragosteal filologilor, lingvi tilor, litera ilor pentru colegii Dumneavoastr , aino tri, mult stima i profesori, care ne fac onoare universit ii noastrei s nt prezen i la ceremonie: Domnul Dr. ing. Vitalie Belousov

  (Institutul Na ional de Inventic din Ia i), Domnul Dr. profesorDumitru Ghi u (Academia de tiin a a Moldovei, Institutul de FizicAplicat ).

  Mult stima ii no tri, ve nica corela ie Liricii i Fizicienii estemereu viabil - o dovad n plus n contextul nostru. Azi casa ne esteplin , curiozitatea mai aprins , spiritul mai excitat. Vorba bl nduluinostru poet Grigore Vieru m ajut mai bine i mai exact s -mi redaug ndul:

  O, neamule, Tu,Adunat gr m joar ,Ai putea s ncapintr-o singur icoan .

  Printr-un miracol, sosi i din diferite col uri ale lumii, ale rii,ne-am nt lnit, ne-am reg sit, pentru c , unindu-ne toate eforturiletiin ifice, umane s fie n c tig studentul de azi, specialistul i

  conduc torul rii de m ine. Speram c aplauzele ce le auzi i dinpartea membrilor Senatului Universit ii, profesorilor, studen ilor,liceenilo,r a tuturor celor prezen i n sal s V convingunanimitatea noastr cu prilejul conferirii titlului de Doctor honoriscausa.

  Dr. hab. Ion MANOLI

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  13

  Discursul de nvestitur al prof.Eugeniu CO ERIU

  Mult stimate domnule Rector,Mult stimate domnule Ministru,

  Dragi colegi, Dragi studen i,Doamnelor, domni oarelor i domnilor,

  Scriam c teva lini n urm , iubitului meu prieten, domnuluirector Filip, c vitregia vremilor n-a permis ca acest doctorat HonorisCausa s fie primul. Din cauza acestei vitregii a vremilor a devenital 27-lea i n-a fost nici ultimul fiindc , dup n tiin area cu privire ladoctoratul de la B l i, mi s-au mai dat altele. ns i scriam c , de iera al 27-lea, mi era i-mi este cel mai drag i cel care m-a mi catmai profund, fiindc este doctorat de la aceast Universitate aora ului B l i, a municipiului B l i, a acestui fost t rg noroios - deacu 60 de ani c nd umblam eu pe str zile lui tuns chilug, ca elev laliceul Ion Creang . Trebuie s v spun: ce este B l iul, ce esteora ul B l i pentru mine? F r ndoial c este, mai nt i de toate,ora ul primelor ncerc ri literare, ora ul primelor ncerc ri tiin ifice,publicate n revista liceului nostru de atunci, n Crengu a, esteora ul primelor succese i ora ul primelor n zb tii, mai pu incopil re ti dec t cele de la Mih ilenii mei, unde m-am n scut.

  ns , mai ales, este permanent n amintirea mea liceul IonCreang . Acest liceu cu totul excep ional. Acest liceu cu totulexcep ional nu n Moldova dintre Prut i Nistru, n Basarabia deatunci, ci n toat Rom nia. Numai dou lucruri vi le amintesc, poatec le ti i: de c te ori am fost trimi i elevii liceului Ion Creang din B l i la marile concursuri na ionale ale Tinerimii Rom ne,totdeauna am luat premii i, uneori, premiul al doilea pe ar , uneorichiar premiul nt i pe toat ara. Acest premiu nt i pe toat ara afost luat din nt mplare. Eram la concursul Tinerimii Rom ne cu uncoleg al meu, tot de la B l i, cu Medve chi i am v zut n ziar c sef cea i un concurs na ional de geografie. Noi nu eram preg ti i delocpentru geografie, ns am zis s ne ducem i noi i s vedem ce sent mpl . Ne-am dus, am insistat s ne primeasc , n sf r it ne-au

  primit, de i nu eram nscri i. Ne-au dat ca subiect Dobrogea p m nt prin care respir ara Rom neasc . i am scris am ndoi,f r s ne fi preg tit i dup dou s pt m ni ne cheam directorul dl

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  14

  Marcu Valu era atunci director i ne felicit pe am ndoi. Nespune c a primit o scrisoare entuziast de la Simion Mehedin i eramarele geograf atunci n Rom nia care se mira de faptul c doielevi ai aceluia i liceu s fi luat premiul nt i i premiul al treilea pe

  ar i r m sese unul singur pentru restul rii. C nd a aflat asta iprofesorul nostru de geografie, care era un neam Mihail Horn aspus: Da, Da pe mine nu m mir , to i elevii no tri, dac ar fi fost,ar fi luat premii. i cred c chiar, probabil, a a ar fi fost. A a eraacest liceu la istorie, la limba rom n , la fizic , la francez .Profesorul nostru de francez a devenit foarte cur nd profesoruniversitar la Cern u i. Un liceu cu totul excep ional. i ast zi amv zut i am aflat c s-a re nfiin at, i am dori s mearg pe urmeleacestui mare liceu moldovenesc i rom nesc de acu mai bine de 50ori 60 de ani.

  La acest liceu am nv at ceea ce ntrez rise marele i iubitulmeu nv tor de la coala primar , tot un nv tor excep ional, dlRoman M nd canu, tat l dlui Valentin M nd canu.. El m-adescoperit, el a nceput s -mi b nuiasc , s -mi ntrez reasc viitoruli acest viitor s-a deschis spre univers aicea, n ora ul B l i, la liceul

  Ion Creang . Aicea am nv at s pre uiesc cultura, s pre uiesctiin a, s pre uiesc iubirea aproapelui, s pre uiesc limbile i

  culturile tuturor popoarelor. Aicea am nv at sau am nceput s nvprincipiile care m-au condus deja n timpul ndelungatei mele vie itiin ifice prin at tea ri.

  Aici am nv at mai nt i fapte, foarte multe fapte. Povesteamntr-un interviu c , mult mai t rziu, fiind deja profesor universitar i

  asist nd la examene examene universitare, de licen , la literaturafrancez , de exemplu, am observat c eu puteam r spunde la toatentreb rile, f r nici o excep ie, deja la liceul Ion Creang din

  B l i. Toate ntreb rile i toate aceste texte, despre care se vorbea laexamene, nou ne erau cunoscute de aici, de la liceu.

  Tot aici am nv at, cred ce e mult mai important: am nceputs ntrez resc principiile activit ii tiin ifice i activit ii teoretice norice domeniu i, f r ndoial , mai ales n acest domeniu allingvisticii, fiindc tocmai aicea am i nceput s preg tesc primelemele lucr ri i de lingvistic . Primele lucr ri de lingvistic au fostapoi publicate c nd eram n anul I, la Universitatea din Ia i: erau dematerial lingvistic basarabean, adunat, mai ales, n satul meu, laMih ileni, la 40 de kilometri de la B l i, n actualul raion R cani, peatunci plasa R cani.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  15

  De i aceste principii v sunt cunoscute, fiindc le-am repetatde multe ori, a vrea totu i s vi le mai spun nc o dat , cel pu in pescurt. Aceste principii sunt cinci. Primul principiu este principiultiin ei n general. Acest principiu al tiin ei n general, al oric reitiin e este ta onta os estin legein: cum spune Platon n dialogul

  despre Sofist ta onta posesti legein s spunem lucrurile a a cumsunt, adic s te concentrezi cu totul n obiectivitatea lucrurilornse i. Ceea ce ar p rea, la prima vedere, extrem de u or, ceea ce estens extrem de greu i nu reu im aproape niciodat s spunem cum

  sunt lucrurile din toate punctele de vedere, din orice perspectiv , f rpar ializ ri, f r devieri.

  Al doilea principiu este principiul omului sau al umanismului,sau principiul tiin ei originare. Acest principiu este principiultiin elor umanistice, tiin elor omului, fiindc aici a spune lucrurile

  a a cum sunt, nseamn a spune lucrurile a a cum se prezint acesteitiin e originare, pe care omul o are prin natura i esen a sa cu privire

  la activit ile sale libere i la sine nsu i, cu privire la tot ceea ceprive te universalul acestor activit i. Aici nu avem nevoia deipoteze, fiindc noi suntem subiectul acestor activit i. Omul tieintuitiv ce este tiin a, omul tie intuitiv ce e filozofia, tie intuitiv ceeste limbajul, adic tie fiindc el este agentul i creatorul acestoractivit i. Ceea ce nseamn c , n cazul nostru, al lingvisticii e vorbade ceea ce tie vorbitorul ca atare. i asta nseamn c lingvistul nutie, cel pu in n ceea ce prive te universalul acestei activit i, nu tie

  mai mult nici altceva dec t vorbitorul. tie numai altfel. Misiuneanoastr n tiin n tot ceea ce nu prive te lucrurile particulare ifaptele istorice care, se n elege, trebuie constatate ca atare este stransform m ceea ce este n termeni heghelieni bekkant, adic tiut, n erkannt cunoscut, justificat, motivat, fundat sau, cu oformul a lui Leibniz, s transform m cunoa terea intuitiv avorbitorului, n acest caz, cognitio clara confuza ntr-o cognitiodistincta et adaequata.

  Al treilea principiu depinde de acesta i este principiultradi iei. Dac ntr-adev r omul tie ce s nt activit ile sale, atunciasta nseamn c , dat fiind c oamenii au fost ntotdeauna inteligen i,c tot ceea ce s-a spus c ndva de c tre oamenii de bun credin cuprivire la aceste activit i con ine, cel pu in, un s mbure de adev r ic deci n tradi ie s-au v zut acelea i lucruri de care ne ocup m noiacum i pe care ncerc m s le clarific m, s le justific m, s lefund m mai solid. Asta nseamn c n aceste tiin e noutatea este

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  16

  totdeauna o noutate pe baza tradi iei i continu nd tradi iile.Menendez Pidal spunea: en la cultura lo premiero es la tradicion, edentro de la tradision lo nuevo y la revolucionario, adic i ceea ceeste revolu ionar se bazeaz pe tradi ie. Sau cum spun eu cu oformul care ar p rea paradoxal : cine spune numai lucruri noi nuspine nimic nou, fiindc tocmai se integreaz ntr-o tradi ie, n mareanoastr tradi ie tiin ific occidental .

  i al patrulea principiu depinde tot de al doilea esteprincipiul antidogmatismului. Asta nseamn c i n cazul tiin eiactuale, al diferitor tendin e trebuie s men inem aceea i ncredere noamenii de bun -credin i s c ut m de fiecare dat nu unde agre it cineva, cutare sau cutare savant, ci mai cur nd unde i n cesens are dreptate, adic ce a vrut s spun i unde apoi a suferit oabatere, o deviere

  i, n sf r it, ultimul principiu este principiul etic. Toateaceste principii sunt i etice, ns privesc etica tiin ei. Ultimulprincipiu prive te i etica savantului, cercet torului ca om i cet ean,este principiul responsabilit ii sociale i al binelui public, adictrebuie s poat fi aplicabil - ceea ce nu nseamn c renun m lateoria cea mai nalt i cea mai bine fundat din punct de vederefilosofic. Dimpotriv Leibniz scrie undeva: scientia quo magistheorica, magis practica tiin a cu c t e mai teoretic , cu at t e maipractic . Deci f r s renun m la teorie, s n elegem c trebuie saplic m i s ne intereseze tot ceea ce l intereseaz pe vorbitor. Pevorbitor ce l intereseaz ? l intereseaz , de exemplu, situa ia politica limbii lui, l intereseaz cum se nva o limb , l intereseaz careeste corectitudinea expresiei .a.m.d. l intereseaz cum se trece de lao limb la alta, cum se traduce .a.m.d. Deci in nd seama de aceasta,ceea ce din nou eu o reduc la o formul , spun nd c nu trebuie suit m niciodat c limbajul func ioneaz prin i pentru vorbitori, nuprin i pentru lingvi ti, ci prin i pentru vorbitori. Deci tot ceea ce iintereseaz pe viitori. in ndu-se seama de aceasta, nseamn ctrebuie s ne ocup m i cu toate aceste probleme care sunt aparentpractice. Aceste principii m-au c l uzit, acestea explic toatactivitatea mea, tot ce am putut realiza pe parcursul activit ii mele,adic principiile tradi iei explic studiile mele de istorie a lingvisticii,principiul antidogmatismului explic toate studiile mele dehermeneutic , de lingvistic actual ; principiul responsabilit iisociale explic toate studiile mele despre traducere, desprecorectitudinea lingvistic , despre limbaj i politic .a.m.d. i, se

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  17

  n elege, primele dou principii explic toat baza studiilor mele at tde teorie, c t i de filozofie a limbajului i de lingvistic descriptiv iistoric .

  Cred c e bine s ne amintim c , dac nu chiar la formulareaacestor principii, cel pu in la un fel de b nuial sau ntrez rire aacestor principii, am ajuns aicea n t rgul B l i, la liceul IonCreang i datorit marilor profesori care i-am avut la acest liceu.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  18

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  19

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui prof. Vitalie BELOUSOV

  1998

  Mult stimate Domnule Doctor-inginer Vitalie Belousov,Mult stimate domnule Pre edinte al Senatului,

  Stima i membri ai Senatului,Doamnelor i domnilor, onorat audien ,

  Domnul Vitalie Belousov este compatriotul nostru,personalitate notorie n lumea ntreag , purt nd faim meleaguluicare i-a dat drum n via .

  S-a n scut n ora ul nostru drag la 2 mai 1930, i-a f cutstudiile la Liceul de b ie i Ion Creang n perioada interbelic . ntumultul evenimentelor sociale de la nceputul anilor 40 ai secolului

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  20

  trecut pleac n Rom nia, unde i continue studiile liceale isuperioare la Facultatea de Mecanic (sec ia Ma ini-Unelte) aInstitutului Politehnic din Ia i.

  Dl Vitalie Belousov este o legend vie n lumea inventatorilordin sec. 20. ntemeiaz coala Rom neasc de Inventic , fiindliderul inventatorilor n domeniul prelucr rilor mecanice i aldispozitivelor din Rom nia.

  coala de Inventic din Ia i devine principalul centru deemergen a creatologiei din Rom nia, cunoscut i departe pestehotare.

  Este titularul a peste 116 brevete de inven ii i circa 250 lucr ritiin ifice (monografii, tratate, cursuri, proiecte, contracte de

  cercetare i proiectare etc.).Vitalie Belousov este organizatorul permanent al sesiunilor

  anuale ale Comisiei de Inventic din Ia i. Sus ine tinerii speciali ti nimpunerea lor profesional n ar i peste hotare.

  i desf oar activitatea didactic la Universitatea Tehnic dinIa i, ncep nd cu anul 1954 n calitatea de asistent universitar iajung nd n 1972 profesor universitar.

  Pe parcursul anilor a de inut i func ii administrative:Prodecan i decan al Facult ii de Mecanic , eful catedrei Ma ini-unelte i scule, Rector al Universit ii Tehnice Gh. Asachi Ia i nperioada 1990-1996.

  A fost pasionat de mai multe domenii i direc ii de cercetaretiin ific :

  - concep ia i proiectarea sculelor a chietoare;- tehnologii performante de ascu ire;- concep ia i construc ia de freze ROMASCON;- bazele crea iei tehnice;- logica crea iei tehnice;- performantica, tiin a performan ei umane.S-a bucurat de o larg recunoa tere na ional i interna ional .

  Men ion m doar unele aprecieri:- Crucea de Cavaler al Ordinului Meritul inventiv, Bruxelles,

  EUREKA, 1995;- Crucea de Ofi er al Ordinului Meritul inventiv al Belgiei,

  1996;- Crucea de Ofi er al Ordinului Meritul belgo-spaniol, 1996;- Ordinul Meritul european, 1996;- Ordinul Curtoazie european , 1996;

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  21

  - Crucea de Comandor al Ordinului Meritul inventiv,Bruxelles, 1996.

  Dl Vitalie Belousov este, de asemenea:- Membru de onoare (cu plachet de aur) al Academiei

  Europene de Arte (Belgia);- Membru (Academico Benemerito) al Academiei

  Interna ionale pentru Industrie i comer (Palermo, Italia);- Doctor of Philosophy in Inventics (PhD) La Academia

  Cultural Interna ional (Madras, India);- Master of Science in Inventics la Institutul Interna ional de

  Comunica ii Interna ionale;- Doctor HONORIS CAUSA al Universit ii Tehnice din

  Chi in u.Dl V. Belousov este desemnat de c tre Institutul Biografic

  American OM AL ANULUI 1997.Institutul de Inventic din Ia i colaboreaz fructuos cu

  Institu iile de Educa ie din Moldova. Cu participarea nemijlocit aDlui Vitalie Belousov, la Colegiul Politehnic din B l i se deschide ocoal de inventic , care stimuleaz , entuziasmeaz inven iile

  tinerilor din B l i.Colaborarea cu Universitatea A. Russo ncepe n anul 1994.

  Au fost ncheiate contracte ce au pus baza noilor cercet ri teoretice iexperimentale. Este un exemplu elocvent de conlucrare tiin ificinterna ional . Sper m la rezultate de succes, convin i fiind c acolounde este implicat Doctorul-inginer Vitalie Belousov totul se terminperfect.

  Dr. Eugeniu PLOHOTNIUC

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  22

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  23

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui acad. Dumitru GHI U

  1998

  Mult stimate Domnule Rector , Stima i membri ai Senatului universitar,

  Onorat asisten ,Doamnelor i Domnilor,

  Domnul Dumitru Ghi u este un fizician cu renume mondial. S-an scut la 13 ianuarie 1931 n satul Drepc u i, raionul Briceni. Aabsolvit Facultatea de Fizic i Matematic a Universit ii de Stat dinChi in u. Din 1954 p n n 1956 ine cursuri de lec ii n mai multeinstitu ii superioare din Moldova, inclusiv i la Institutul Pedagogicde Stat din B l i.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  24

  i face studiile de doctorat la Institutul Pedagogie de Stat A.Herzen din Leningrad (1956-1959).

  Din 1961 p n n prezent activeaz la Academia de tiin e aMoldovei, exercit nd mai multe func iuni: ef al Laboratorului FizicaSemimetalelor (1969-1994), academician coordonator al Sec iei de

  tiin e Fizice i Matematice (1984-1995), director al CentruluiLaboratorul Interna ional de Supraconductibilitate la Temperaturinalte i Electronica Solidului (1995-2008).

  Cerceteaz , mpreun cu al i colaboratori ai Academiei, maimulte probleme de fizic : fizica semimetalelor i semiconductorilorcu band ngust , monocristalele i tehnologia de cre tere, influen adimensionalit ii asupra fenomenelor electronice clasice i cuantice,supraconductibilitatea la temperaturi nalte.

  Este autor a peste 300 lucr ri tiin ifice i brevete, editate npublica ii de prestigiu. A elaborat teoria fenomenologic imicroscopic a anizotropiei fenomenelor de transport aleelectronilor n c mpuri magnetice clasice arbitrare pe bazareprezent rii polinomiale a coeficien ilor cinetici; a determinatparticularit ile i variabilitatea eficien ei impurit ilor n semimetale,a descoperit experimental fenomenul de cuantificare a fluxuluimagnetic n fire submicronice de bismut.

  A contribuit la dezvoltarea colii tiin ifice a fiziciifenomenelor de transport n materiale anizotropice i la crearea unuicentru distinct de cercetare a propriet ilor electrofizice ale corpuluisolid cu diverse posibilit i de studiu al fenomenelor de transport.

  Este membrul al Academiei iolkovski din Moscova.Men ionez n mod special contribu iile Dlui Dumitru Ghi u la

  nmatricularea n studiile i cercet rile de doctorantur a mai mul iprofesori tineri de la Facultatea de Fizic , Tehnic , Matematic iInformatic de la Universitatea A. Russo.

  n momentele necesare intervine cu consulta ii de nalt calitatela realizarea temelor de cercetare tiin ific de la Universitateanoastr .

  Aplauzele Dvs. confirm decizia Universit ii din B l i de aconferi titlul de Doctor honoris causa Dlui Dumitru Ghi u.

  Dr. Simion B NCIL

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  25

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui acad. Silviu BEREJAN

  1999

  Mult stimate Domnule Rector magnificus,Stima i membri ai Senatului universitar,

  Onorat asisten ,Doamnelor i Domnilor,

  Din categoria personalit ilor, a c ror activitate tiin ific s-amaterializat n monografii, studii, articole, comunic ri, recenzii,avize, cronici, teze etc., altfel zis, s-a materializat n idee i expresievalid , face parte i membrul titular al Academiei noastrerepublicane, Directorul Institutului de Lingvistic al A. .M., SilviuBerejan, savant de talie interna ional , pilastru de n dejde i

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  26

  diriguitor iscusit al tiin ei lingvistice din republic , sfetnic indrum tor al novicilor, om de nalt cultur i inut civic .

  E n afara oric rui dubiu c dl S. Berejan e un remarcabil om detiin , cunoscut nu numai n republic , dar i n comunitatea

  lingvistic interna ional . Suportul unei atare afirma ii rezid , nprimul r nd, n ns i opera tiin ific a lui S. Berejan, divers subaspectul problematicii abordate, impun toare sub aspectul cantit iii profund sub aspectul calit ii. Cele circa 400 de publica ii

  (inclusiv 3 monografii, 4 dic ionare, 6 manuale) demonstreaz cuprisosin c cercet torul S. Berejan, ne ncercat de ambi ii vane ievit nd tenta ia de a merge pe c i b t torite, d preferin chiar dinstart aporiilor lingvistice, manifest curajul de a p r si punctele devedere tradi ionale, v de te cutezan a de a emite opinii eterodoxe i,nu n ultim instan , acribie filologic , propun nd solu ii judicioaseprivind complicate probleme de lingvistic general , romanistic ,lingvistic comparat , lexicologie, semasiologie, lexicografie,gramatic , stilistic , istorie a limbii . a.

  Despre contribu ia substan ial la studiul fenomenelor glotice idespre individualitatea g ndirii lingvistice a prof. S. Berejan nevorbesc anumite realit i de care nu orice lingvist a avut parte: citareaabundent a lucr rilor editate, recenzarea lor n literatura despecialitate (de exemplu, la timpul apari iei lor, numai monografiileContribu ii la studiul infinitivului moldovenesc i Echivalen asemantic a unit ilor lexicale s-au bucurat de 29 de recenzii iprezent ri n literatura de specialitate: 22 n limbamoldoveneasc i 7 n alte limbi: francez , german , rom n ,rus , ucrainean ), invitarea frecvent la diverse ntruniri tiin ifice,participarea direct la manifest ri unionale (din fosta U.R.S.S.) iinterna ionale, aprecierile elogioase ale ideilor lansate de Domnia San lucr ri de referin sau n vasta coresponden pe care a purtat-o

  de-a lungul anilor cu lingvi ti din diferite ri, solicit rile scrise sauorale de a- i da p rerea sau de a se re ine numai pentru o clip nmijlocul celor ce au mbr i at ca principal preocupare lingvistica(ace tia roind n jurul Domniei Sale ca n gr dina lui Akademos).

  tia ce tia cona ionalul nostru nepereche n lumea tiin ei mondialeE. Co eriu care, n avizul de sus inere a candidaturii lui S. Berejan laalegerile pentru titlul de membru plin al Academiei de tiin e dinMoldova, men iona: Meritele dlui Berejan n domeniul lingvisticiis nt incontestabile i unanim recunoscute n tiin a na ional iinterna ional . Dl Berejan este ast zi savantul cel mai de seam din

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  27

  Republica Moldova n acest domeniu, i, anume, at t n ce prive telingvistica general (mai ales semantica), c t i n ce prive telingvistica rom neasc , at t sincronic , c t i diacronic (Denumirea limbii noastre e cea tiut de toat lumea rom n .Dialog: Alexandra Banto Silviu Berejan // Limba Rom n , 1995,nr. 3, p. 59).

  Acad. S. Berejan s-a n scut la 30 iulie 1927 ntr-o familie denv tori mode ti, obi nui i nv tori de coal rom neasc .

  Calea de munc , parcurs de prof. S. Berejan, ncepe imediat dupabsolvirea Universit ii de Stat din Chi in u (1952), c nd este l sat lacatedra de limb moldoveneasc pentru specializarea de maideparte la doctorantur , pe care o termin , sus in nd n 1956 teza decandidat n filologie (teza de doctor n filologie o sus ine n 1972 laInstitutul de Lingvistic al A. . din U.R.S.S.). Func ion nd un timppe post de lector universitar, dl S. Berejan trece prin concurs lapostul de colaborator tiin ific superior la Institutul de Istorie, Limbi Literatur Moldoveneasc al A. . din R.S.S.M, apoi activeaz pe

  post de secretar tiin ific al institutului (1958), ef de sector (1961),ef de sec ie (1978), Director al Institutului de Limb i Literatur

  (1987), Director al Institutului de Lingvistic (1991).Pe l ng faptul c a participat la elaborarea unor opere colective

  (dic ionare, manuale, studii), dl S. Berejan a inut cursuri delingvistic la Universitatea de Stat din Chi in u, la InstitutulPedagogic din Tiraspol i timp de zece ani la Institutul PedagogicA. Russo din municipiul nostru (titlul tiin ifico-didactic deprofesor ia fost conferit dlui S. Berejan n 1979 de Universitateab l ean ).

  n literatura de specialitate din Moldova s-a scris i s-a vorbitdeja cu diverse o azii despre activitatea tiin ific a acad. S. Berejan,dar s-a f cut acest lucru, cu preponderen , n baza lucr rilorpublicate n republic (monografii, dic ionare, manuale, studii dinreviste i culegeri, articole de cultivare a vorbirii, de popularizare atiin ei, de publicistic etc.). Cu alte cuvinte, s-a scris i s-a vorbit

  despre o activitate ce s-a desf urat, cum se zice, n v zul publiculuilarg. Dar, afar de aceasta, a existat i exist o activitate lingvistic ,cunoscut doar unor cercuri de speciali ti i desf urat , mai ales, nafara republicii ale c rei rezultate, dac ar fi scrupulos adunate,ar cuprinde i ele, indiscutabil, multe sute de pagini. Anticip ndn iruirea unor date de ordin cronologic i geografic, a unor nume de

  localit i i de personalit i, putem sus ine, f r exagerare, c S.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  28

  Berejan ar r m ne n istoria lingvisticii, i nu numai a celeirom ne ti, chiar dac travaliul lingvistic al Domniei Sale s-ar ficonstituit doar din articole, teze, rezumate, referate, rapoarte,comunic ri, cronici, lu ri de cuv nt, publicate n literatura despecialitate de peste hotarele Moldovei.

  ncep nd cu primele teze () ap rute n limba rus (Cern u i, 1958) i

  cu primul articol (Asupra prepozi iei a cu infinitivul) ap rut n limbarom n n revista Cercet ri de lingvistic (Cluj, 1958) i termin ndcu ultima comunicare (Transferul de sens ca procedeu discursiv)inut la Colocviul Interna ional de tiin e ale Limbajului (Suceava,

  1999), numele lingvistului basarabean S. Berejan va poposi, de-alungul anilor, pe paginile mai multor publica ii lingvistice deprestigiu din Est i din Vest. E un caz unic n republica noastr c ndun lingvist s fi participat la at tea ntruniri tiin ifice (din republici din fosta Uniune) i la at tea foruri interna ionale (congrese,

  colocvii, simpozioane, conferin e, seminare, consilii, sesiuni, edin ede lucru, mese rotunde), precum e unic i geografia dedesf urare a acestor manifest ri.

  Dl S. Berejan e solicitat, de timpuriu, nu numai s participe ncalitate de raportor la diverse manifest ri, dar i s ndeplineasc ,concomitent, n cadrul ntrunirilor tiin ifice, diferite func ii: secretarde sec ie, pre edinte de edin e, moderator. De exemplu, nc n1967, conduce la Conferin a unional de romanistic de la Mensk,mpreun cu reputatul lingvist rus R. A. Budagov, sec ia Probleme

  de tipologie a limbilor nrudite.Personal a fost de mai multe ori animatorul i organizatorul

  unor atare ntruniri (de exemplu, al Simpozionului unionalProbleme teoretice de semantic i de reflectare a acesteia ndic ionarele monolingve, 1979; al Conferin ei tiin ifice Limbarom n este numele corect al limbii noastre, 1995; al ColocviuluiInterna ional Lecturi co eriene, 1998 . a.).

  Acad. S. Berejan a contribuit substan ial la preg tirea de noicercet tori n domeniul lingvisticii. Domnia Sa a fost conduc tortiin ific (la 17 doctoranzi, inclusiv la 4 doctoranzi b l eni),

  consultant tiin ific (la 5 competitori, inclusiv la 2 competitorib l eni), referent oficial (la 15 teze de doctor i de doctor habilitat,inclusiv la 2 teze ale b l enilor pretenden i la grad tiin ific), autor ac teva zeci de avize la diserta ii i rezumate ale diserta iilor.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  29

  Cu toate c nu ne-am pus drept scop s trecem n revistnumeroasele aprecieri ale speciali tilor privind aportul considerabilal prof. S. Berejan la studierea multiplelor aspecte ale limbii caobiect de cercetare tiin ific , totu i consider m oportun a invocadoar nc una din aceste aprecieri. Cunoscutul lingvist rus (ulterior,Director al Institutului de Limb Rus din Moscova) Iu. N. Karaulov,membru corespondent al A. . a U.R.S.S., nc n 1976, analiz ndelaborarea no iunii de sistem lexico-semantic n lingvistica sovietic ,men iona c dup lucr rile lui cerba, Vinogradov, Smirni ki,Budagov, Ahmanova, urm toarea etap n dezvoltarea lexicologieina ionale a fost determinat de dou momente: n primul r nd, deamploarea i succesele importante ale lucrului lexicografic n ar ; nal doilea r nd, de rezultatele considerabile ob inute n domeniulteoriei (aici i mai departe eviden ierile ne apar in Gh. P.) at t ndirec ia dezvolt rii de mai departe a no iunii de sistem lexico-semantic (lucr rile semnate de Ufim eva, meliov, Berejan . a.), c ti n direc ia aplic rii unor noi metode de cercetare n lexicologie

  ( . . , , , 1976, p.12). Este o apreciere de care nu s-au nvrednicit prea mul i lingvi tide la periferia fostei Uniuni Sovietice, c ci, precum se vede, dup cenume te apte lingvi ti ru i de mare prestigiu din Moscova i Sankt-Petersburg, autorul le al tur , ca om de tiin ce a contribuit n modreal la dezvoltarea teoriei lexicologice na ionale, i un lingvist rom ndin Chi in u!

  n unul dintre interviurile sale S. Berejan face urm toareaconfesiune: nu regret totu i via a tr it , c ci, la urma urmei,am studiat i mi-am ap rat, c t i cum am putut, limba neamului. iasta vreau s-o afirm acum, nspre apusul vie ii, deschis: am iubitntotdeauna limba i neamul i anume aceste sentimente mi-au

  insuflat energie i putere de rezisten (Denumirea limbiinoastre, p. 60). Aceste sentimente, indiscutabil, cunoscute preabine vigilen ilor nu numai de la Chi in u, dar i de la Moscova, nu i-au mpiedicat pe savan ii de bun -credin (ne referim la perioada dep n la 1989) s -l aleag membru al diferitelor foruri academice dinfosta Uniune (Consiliul de lexicologie i lexicografie, Consiliulde teorie a lingvisticii sovietice . a.), precum nu i-au mpiedicat s -ladmit n calitate de participant la o serie de manifest ri nu numaiunionale, ci i interna ionale, cum au fost Congresele X, XII i XIVale lingvi tilor (de la Bucure ti, Viena, Berlin), Congresele XII-XIVi XVII de lingvistic i filologie romanic (de la Bucure ti, Qu bec,

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  30

  Napoli i Aix-en-Provence), Congresul III european de lexicografie(de la Budapesta) .a. Poate i Domnia Sa ncearc ast zi unsentiment de nedumerire: cum de a reu it s treac pesteimpedimentele ridicate de regimul timpului? Am spus poate,deoarece nativul chiparos (or S. Berejan, conform zodiacului, faceparte din aceast categorie) supravie uie te n mod firesc n condi iicare altora li s-ar fi p rut de nesuportat.

  Consemn rile de mai sus ar putea fi completate cu nc unmoment, nici pe departe lipsit de importan : n pofida restric iilornedeclarate, dar caracteristice perioadei de intimidare de p n la1989, prof. S. Berejan ntre inea permanent leg turi tiin ifice (prinschimb de scrisori, c r i po tale, reviste, extrase, c r i) cu o serie delingvi ti din diferite ri. Nu cumva acest moment i nusentimentele de care am amintit mai sus au nt rziat metodicavansarea n posturi, alegerea n r ndurile membrilor academiei i, ngenere, medalierea remarcabilului nostru lingvist? (dac ne referim laperioada, n special, de p n la anii 90, avem tot temeiul s nentreb m i noi ca N. Esinencu: Cine i-o fi purt nd medaliile?). De

  fapt, despre aceste nt rzieri ne mp rt e te ceva chiar Domnia Sa:Lingvistica de la noi, cea care se ncadra n Frontul ideologic, m-a inut mereu n tagma celor neagrea i de puterea oficial i m-aobligat s accept n t cere mul i ani la r nd c rom na din MoldovaSovietic este altceva dec t rom na din celelalte regiuni rom ne ti,strecur nd numai n subsidiar ideea c e tot rom n . i ncceva: dac a lua-o tot n lingvistic de la nceput, a prefera s fiuapreciat exclusiv de speciali ti, nu de efi (prin prisma politico-ideologic ) (ibidem, p. 60). O dolean nevinovat , de i e rostit curegret i durere! n contextul celor spuse, cititorii ar mai trebui s tiesuplimentar c , n genere, acad. S. Berejan e un om i acest lucru lpot confirma f r ezitare to i cei care l cunosc care manifestindiferen fa de calomnii sau suspiciuni, iart atitudinea ingra ilorsau a celor recalcitran i la adev rul tiin ific, pentru c s se ia lahar meschin cu oamenii ne tiutori, r u inten iona i sau, pur isimplu, necinsti i n ac iuni nu are nici un rost (ibidem, p. 59). Lesnese poate conchide c omul i savantul S. Berejan a nsu it de minunepreceptul napoleonian: Oamenii pot fi nedrep i cu mine, mi estesuficient c s nt nevinovat. n numele drept ii, s-ar cuveni saducem lumin n ceea ce prive te recunoa terea/nonrecunoa tereaoficial a meritelor acad. S. Berejan. Vom face acest lucrureproduc nd in extenso observa iile subtile ale lui N. M tca : N-a

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  31

  vrea s se cread c omului de tiin i de omenie Silviu Berejan nui s-au recunoscut meritele i calit ile. I s-au recunoscut, ns maidegrab tacit sau cu jum tate de gur . Sau, n cel mai bun caz, cufoarte mare nt rziere. Judeca i i dumneavoastr , dragi cititori: ntimp ce unii extrem de s raci cu duhul i cu zestrea spiritual , f r saib sus inut a doua tez de doctorat, f r lucr ri de referin sauchiar ni te am r te de bro urele, s nu mai aduc vorba despre vreourm de coal , se c p tuiser peste noapte din partea regimului pecare-l slujeau cu fidelitate de sclav cu titlul de academicieni plini,Domnia Sa, doctor n tiin e i doctor habilitat, cu o operrecunoscut i apreciat la Moscova, Kiev, Sankt-Petersburg,Var ovia, Praga, Sofia, nu se nvrednicise de acest titlu. Pentruacceptarea n r ndul nemuritorilor i se cerea o nimica toat : scontracareze fulminantele ac iuni de revendicare din partea maselor(inclusiv din partea Institutului de Lingvistic pe care l conduce) arecunoa terii de c tre oficialit ile de atunci a unit ii de limbmoldo-rom ne, a necesit ii de a reveni la grafia latin i de a-iatribui statut de limb de stat la ea acas limbii lui Creang iEminescu. Pu in lume tie c t de mult s-a fr m ntat viitorul peatunci, actualul academician Silviu Berejan, c t de mult s-a zb tutDomnia Sa ntre umilitoarea pentru o fire at t de sensibil propunere,machiavelic , sataneasc propunere de a pactiza cu for ele r ului ifireasca, omeneasca dorin a trudnicului n sudoarea frun ii de a-i fipur i simplu recunoscute meritele (N. M tca , Vom mai ajunge sculegem ghiocei // Limba Rom n , 1997, nr. 3-4, p. 168).

  Sintetiz nd cele spuse, putem afirma f r rezerve c acad. S.Berejan merit pe deplin s i se acorde onorificul titlu de DoctorHonoris Causa al Universit ii Alecu Russo din B l i. Pledoarianoastr are la baz urm toarele considerente: Pr imo: zestreatiin ific a oric rui savant, n genere, iar a dlui S. Berejan, n special,

  se constituie nu numai din publica ii, ci i, poate chiar nainte detoate, din cele realizate n afara celor date publicit ii i decitrebuie urm rit i pus la c ntar i aceast activitate. Secundo:cunoa terea complet a activit ii lingvistice nu doar a celei dininterior, dar, mai ales n cazul dat, i a celei din exterior ne-arputea explica de ce lingvistul nostru este at t de m rinimos elogiat,frecvent citat, nalt apreciat, tradi ional invitat, mult solicitat. Tert io:cartea de vizit a tiin ei lingvistice din Moldova, a a cum apare ean alte ri i chiar pe alte meridiane noi, cei de la ba tin , nu numai

  m ndrindu-ne cu acest lucru, dar i ncerc nd sentimentul pl cutului

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  32

  privilegiu de a fi contemporanii lui o dator m n cea mai mare parteautorit ii tiin ifice a academicianului Silviu Berejan.

  V mul umesc!Dr. Gheorghe POPA

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  33

  Discursul de nvestitur alprof. Silviu BEREJAN

  Mult stimate Domnule Rector,Distins asisten ,

  Doamnelor i Domnilor,

  ncerc un puternic sentiment de satisfac ie n leg tur cudecizia senatorilor Universit ii b l ene de a-mi conferi titlu deDoctor Honoris Causa. Acest sentiment poate fi n eles f rinterpret ri echivoce, dac ne g ndim la faptul c o bun parte dinactivitatea mea tiin ific i didactic e legat anume de UniversitateaDumneavoastr , aceasta manifest ndu-se fie prin postura mea deprofesor universitar (din 1979 s nt profesor universitar de B l i), decoordonator tiin ific al tezelor de doctorat ale universitarilor b l eni,de profesor consultant, de pre edinte al Comisiei pentru examenelede stat, de redactor al lucr rilor scrise de titularii catedrelorfilologice, de profesor asociat (mie mi place s repet c sunt sudistprin na tere, dar nordist prin adop ie). Sentimentul, despre care amamintit, mai are o motiva ie: m simt onorat de faptul c Diploma nr.2 de conferire a titlului onorific mi-a fost nm nat dup Diploma nr.1 ce a fost nm nat , n 1998, prof. Eugeniu Co eriu, acestui rege allingvisticii pornit de pe plaiuri moldovene.

  Onorat asisten ,n cele ce urmeaz a vrea s m opresc asupra unor chestiuni

  ce vizeaz componenta cea mai dinamic a lexicului unei limbinaturale terminologia.

  Din capul locului dorim s men ion m c n lingvisticamodern apare necesitatea delimit rii celor patru ramuri coexistententr-o perfect rela ionare i ntrep trundere. Ini ial ne vom referi la

  deosebirile dintre lexicologie ramur prin execen a lingvisticii, cese ocup de studierea sub toate aspectele a cuvintelor ca elemente alesistemului lexical al limbilor naturale i terminologie.(totalitate atermenilor) sau, mai exact, terminotic ramur metalingvistic cestudiaz n ansamblu termenii ca elemente ale limbajelor inomenclaturilor specializate de tiin i tehnic (limbaje artificiale).

  ntre aceste dou ramuri exist rela ii reciproc motiva ionale decondi ionare i de suprapunere: pe de o parte, terminologia folose tedrept elemente terminologice (termeni) foarte multe unit i ale

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  34

  lexicului obi nuit al limbilor ca mijloc de comunicare ntre vorbitoriiunei comunit i sociale, iar pe de alt parte, lexicologia ncorporeazpermanent n vocabularul limbilor naturale o mul ime de termeni,care, determinologiz ndu-se, p trund n sistemul lexical i suntutilizate de vorbitorii comunit ii, ncet nd a mai fi doar apanajulunor sfere nguste de speciali ti.

  Cele dou ramuri n discu ie genereaz i dou compartimentepractice ale lingvisticii: lexicografia i terminografia. Primulcompartiment stabile te inventarul elementelor lexicale din oricelimb i le fixeaz n dic ionare generale ale limbii, iar al doilea echemat s stabileasc inventarul termenilor speciali ai limbii,fix ndu-i n dic ionare terminologice, grupate conform domeniilor deprofil, sau n enciclopedii tematice.

  Deosebirea dintre lexicografie i terminografie const n faptulc prima are un obiect natural unic cu menirea s nregistreze ntregsistemul lexical al unei limbi n tot volumul s u ori ntr-un volumlimitat ( n func ie de scopul ce i-l pune un tip de dic ionar saualtul), iar a doua i parceleaz materialul dup ramurile tiin ificesau tehnice, pe care le deserve te inventarul respectiv de termeni,forma i conven ional n sferele tiin ifico-tehnice, f r a se efectuanregistrarea lor n totalitate, lucrul acesta dep ind posibilit ile

  reale i necesit ile practice.Totu i lexicografia i terminologia se suprapun par ial, c ci o

  parte din inventarul terminologic al oric rei limbi este cuprins nsistemul ei lexical pe dou linii: pe linie genetic (mul i termeni suntn orice limb de provenien popular ) i pe linie func ional (mul i

  termeni de provenien cult , tiin ific , au deseori i caracterinterna ional, p trund mereu din fondul de termeni n fondul deunit i lexicale, constituind o component foarte dinamic a lexiculuilimbilor naturale; ei func ioneaz n limb cu statut de elementelexicale propriu-zise).

  Deci o bun parte a terminologiei, apar in nd celor mai diversespecialit i i limbaje specializate, este component inerent asistemului lexical, a lexicului de uz general. Majoritatea absolut atermenilor tiin ifici i tehnici ns r m ne n afara vocabularuluilimbii comune i este fixat , dup domenii, numai n dic ionareleterminologice de specialitate i n enciclopedii.

  Termenii de provenien popular se includ aproape nntregime n dic ionarele na ionale (deoarece unit ile terminologice

  din clasa dat reflect diferite realii etnografice, legate de istoria

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  35

  culturii materiale i spirituale a poporului purt tor al limbii), iar adoua clas , nregistrat n dic ionare generale de limb , este supusunei selec ii deosebit de riguroase. Aceast clas nu poate fi cuprinsn ntregime n nici un dic ionar general, ea dep ind prin num r

  limitele oric rui dic ionar real posibil (amintesc c dic ionarulgeneral comun al oric rei limbi nu dep e te cu mult volumul de 60-70 de mii de unit i, pe c nd termenii ngust speciali, profesionalisunt n num r de milioane).

  Conform calculelor efectuate de diferi i oameni de tiin nultimii ani, unui cuv nt nou de uz general i revin zeci de cuvinteprofesionale noi, adic termeni. Numai denumirile pieselor dema ini, mecanisme i alte sisteme tehnice, ale proceselor iopera iilor te tot felul, ale produselor industriale i alimentare,nomenclaturile de m rfuri, de familii, genuri, specii i subspecii alelumii animale i vegetale, ale lumii minerale, descoperite de tiin ,au crescut numeric n ultimii 50-60 de ani de la ordinul zecilor de miila ordinul milioanelor.

  Cre terea continu a num rului de termeni tiin ifici i tehnicice intr permanent n uz n ultimele decenii ( i nu numai termeniaparte, c i ntregi sisteme terminologice noi) determin i cre tereacotei de termeni ce p trund n fondul lexical al tuturor limbilor lumii.Terminologia, care contribuie activ la producerea, acumularea,sinteza i generalizarea cuno tin elor despre esen a lucrurilor, afenomenelor i a proceselor ce au loc n natur , n societate i ng ndire, serve te drept surs perpetu de completare a inventarului deunit i lexicale ale limbii comune, devenind n prezent componentacea mai dinamic a vocabularului acesteia.

  n leg tur cu cele men ionate, n tiin a limbii apare o situa ieparadoxal : pe de o parte e clar c f r elementele lexicale venite dinterminologie limbile ar fi extrem de s race, n-ar putea face faprogresului societ ii, n-ar putea asigura exigen ele civiliza ieimoderne, iar, pe de alt parte, torentul de termeni mereu noi, ceasalteaz vocabularul limbilor naturale, ridic probleme dintre celemai serioase n fa a celor ce sunt obliga i s reflecte terminologiaabsolut necesar n dic ionarele generale ale limbii na ionale.

  Lexicografii i propun s stabileasc principii stricte deselectare a termenilor tehnico- tiin ifici ce urmeaz a fi inclu i ndic ionarele generale. Problema dat este una dintre cele mai dificilen practica lexicografiei mondiale. Or, din arsenalul existent de

  mijloace lexicografice lipsesc principii bine motivate lingvistic de

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  36

  fixare a termenilor noi n registrul dic ionarelor de uz general.Experien a lexicografic nu poate oferi n prezent dec t ni te condi iice ar trebui respectate la examinarea problemei nregistr rii/ne nregistr rii unei unit i terminologice n fondul lexical al limbiicomune.

  Dreptul de a fi nglobat n fondul lexical, n primul r nd, aceitermeni profesionali din domeniul tiin elor i tehnologiilor modernecare au ie it de acum din cadrul restr ns al utiliz rii lor ini iale ianume prin aceasta se determinologizeaz . Unit ile determinoli-gizate, nimerind n limba na ional , i activeaz considerabilparticularit ile derivative, n consecin apar derivate ce lipseau cutotul n sistemul terminologic ini ial din care au ie it ele. Termenii ncauz , fiind asimila i de limba na ional comun , intr cu celelalteelemente lexicale n diverse raporturi ( n spe , ierarhice imotiva ionale, ceea ce le permite s func ioneze ntr-un anumit fel,contribuind la diversificarea mijloacelor expresive ale limbiicomune. Determinologizarea este legat deci de modific risemantice, n rezultatul c rora elementul terminologic cu sensurilesale noi devine i unitate a sistemului lexical al limbii, ceea cedetermin utilizarea lui bivalent terminologic i nonterminologic .

  Procesul de determinologizare coreleaz cu tendin a deinterna ionalizare a lexicului limbilor moderne. Anume acest procesconduce la apari ia n limb a unui ir impun tor de unit iinterna ionale, ce sunt identice sau asem n toare n mai multe limbi.n felul acesta se realizeaz apropierea, evolu ia convergent a multor

  limbi, n timp ce n procesul de terminologizare a lexicului autohton,adic n procesul utiliz rii elementelor de uz general, ca termenitehnico- tiin ifici, are loc evolu ia divergent a limbilor.

  Prin urmare, at t prin determinologizarea lexiculuiterminologic, c t i prin terminologizarea lexicului de uz general seob ine acela i rezultat: unitatea lexical nou se caracterizeaz printr-o dubl apartenen pe de o parte, ea este element al sistemuluilexical, iar pe de alt parte, element la unui anumit sistemterminologic, al unui limbaj specializat. n dic ionare sunt reflectaten asemenea cazuri ambele fa ete ale cuv ntului-termen inclus n ele.

  n concluzie putem spune c termenul func ional n limbacomun devine element lexical cu drepturi egale al acesteia (de i nlimba tiin ei sau a tehnicii continu s fie termen tiin ific sau tehnicveritabil, desemn nd no iunea con inutal corespunz toare.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  37

  Stabilirea deosebirii dintre defini iile lexicografice aletermenilor n dic ionarele explicative i defini iile lor tiin ifice sautehnice n enciclopedii i n dic ionare terminologice esteproblematic , deoarece n primul caz elementul terminologic tratat caunitate a sistemului lexical (spre deosebire de al i termeni ce n-auintrat n limba comun ), iar n al doilea ca unitate a sistemuluiterminologic corespunz tor, proprie n mod excluziv, unui domeniual tiin ei sau tehnicii.

  Desigur, problema cantit ii termenilor inclu i n dic ionarulexplicativ na ional depinde, n mare parte, de tipul i volumuldic ionarului, ns aceast cantitate nu poate cre te n a a m sur ,nc t n fondul terminologic inclus n dic ionar s se dizolve fondul

  principal originar al lexicului limbii na ionale. Dac nu se ine contde acest lucru dic ionarul general risc s se transforme ntr-un imenscatalog de elemente speciale (ce ar dep i de multe ori num rulelementelor din vocabularul propriu-zis al limbii), din masa c rora ardisp rea de facto originalitatea limbii, s-ar terge specificul eina ional. Un asemenea pericol este real.

  i dac acest pericol nu amenin dic ionarele marilor limbi decircula ie interna ional (cum ar fi, de exemplu, limba englez ), ncadrul c rora i din materialul lexical al c rora se formeaz de celemai dese ori termenii tehnico- tiin ifici moderni, dic ionarelelimbilor cu specific na ional pronun at (cum sunt limbile bulgar ,maghiar , greac , turc , finlandez , dar i rus , i rom n ) vor c p taun aspect amalgamat n care vorbitorii neversa i n tiin i tehniccu greu i vor recunoa te limbile materne.

  Cre terea galopant a terminologiilor tehnico- tiin ifice se aflde mult timp n aten ia cercet torilor-lingvi ti (mai precis,lexicografi, cum am v zut mai sus) i a reprezentan ilor celorlalteramuri ale tiin elor, care sunt interesa i s nregistreze i s fixeze ndiferite feluri i pe diverse c i num rul mereu cresc nd al unit ilorterminologice din toate domeniile vie ii, asigur nd astfel dezvoltareacontinu a terminografiei, ce comport probleme i mai complicatedec t lexicografia.

  DE problematica terminologic , sub aspect teoretic i subaspect practic, adic terminografic, n primul r nd, se ocup de maimul i ani diferite institu ii, societ i, asocia ii, funda ii cultural-tiin ifice specializate, na ionale i interna ionale. Astfel, pe l ng

  Asocia ia European de Terminologie (AET AssociationEuropeene de Terminologie), practic n fiecare ar din Europa exist

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  38

  asocia ii na ionale de profit. S-au constatat, n afar de aceasta, icase de editur (cum ar fi Union Latine din Paris, Infoterm dinViena, Praetorius Limited din Nottingham i multe altele), cepublic literatur terminologic teoretic , dic ionare de termeni dindiferite specialit i i sfere de activitate tiin ific i tehnic i chiarrepertorii biografice de terminologie (de ex., International WhosWho in Translation and Terminology). Se editeaz reviste, buletinespeciale, recomand ri pentru activitatea terminologic teoretic iterminografic practic , c r i, monografii, diserta ii, dic ionareterminologice, enciclopedii i studii de tot felul, consacrate specialproblemelor din domeniu. Union Latine editeaz de mai mul i anirevista Terminometro (6 numere pe an + num r n afara seriei). nanul 2000 n nr. 4 (Hors serie) apare volumul La terminologie enRoumanie et en R publique Moldova, care a fost urmat la scurttimp de volumul cu acela i titlu n limba rom n editat la Cluj-Napoca i cuprinz nd rezultate ale cercet rii terminologice iterminografice rom ne ti.

  Astfel, terminologia i terminografia cap t tot mai multamploare pe m sura amplific rii cantitative a fondului terminologicdin lumea ntreag , ceea ce determin i amplificarea vocabularelorlimbilor naturale i asigur p turii terminologice a fondului lexical allimbilor comune statutul de cea mai dinamic component avocabularului fiec rei limbi de pe glob i pe viitor.

  Terminografia ia amploare i pe baza materialelorterminologice rom ne ti. Academia Rom n dispune de o Comisiede Terminologie pentru tiin ele Exacte ( n frunte cu membrulcorespondent al Academiei Rom ne dr. ing. G. Dr gan) care ipropune s elaboreze terminologii corecte n domeniul tiin elor date.Comisia i desf oar activitatea coordon nd mpreun cu o serie deministere de profil, alc tuirea de dic ionare ce apar sub egidaAcademiei Rom ne, terminologia stabilit purt nd girul acesteia.

  n mai multe domenii au i ap rut dic ionare terminologice cuechivalente n c teva limbi, majoritate exprim nd i con inutulconceptului denumit de termenul respectiv, adic explicative.

  Pre edintele Academiei Rom ne, acad. E. Simion, n prefa laaceste dic ionare, subliniaz c apari ia dic ionarelor privind uneledomenii ale tiin elor tehnice este un nceput promi tor i c nanul ce vine, toate domeniile tiin elor tehnice vor fi acoperite dedic ionarele terminologice respective i n viitor ele se vor extinde iasupra altor domenii ale tiin elor exacte. El men ioneaz n mod

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  39

  special c limba fiind aceea i n Rom nia i Republica Moldova, laelaborarea terminologiilor pentru tiin ele exacte particip ispeciali ti din Republica Moldova ceea ce nu poate s nu ne bucurepentru perspectivele ce se deschid i n ara noastr .

  V mul umesc

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  40

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  41

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui prof. Ion CIORN I

  1999

  Mult stimate domnule Pre edinte al Senatului,Stima i membri ai Senatului,

  Doamnelor i domnilor, stimat audienOnorat public savant!

  Ast zi, c nd, n urma revolu iilor de la 1989 de la Chi in u iBucure ti, n spa iul rom nesc se poate r sufla u or, lumea tiin ificde pe ambele maluri ale Prutului culege roadele unei munci asidue,ncepute nc n perioada postbelic de c tre fiii ei cei mai pricepu i,

  care, n clipe de grea cump n , i-au p strat nep tat con tiin a deneam. i avem printre noi i i vener m ast zi pe c iva: acad. SilviuBerejan, membru corespondent al Academiei de tiin e a Republicii

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  42

  Moldova, prof. Anatol Ciobanu, precum i prof. Ion Bor evici iprof. Ion Ciorn i, fo ti rectori ai Institutului Pedagogic AlecuRusso.

  A vrea s spun c teva cuvinte despre activitatea organizatorici tiin ifico-didactic desf urat n incita acestei institu ii de c tre

  prof. Ion Ciorn i. Dup absolvirea Institutului Pedagogic IonCreang din Chi in u, n 1921, l vedem pe t n rul, dar nzestratulfilolog pred nd cursurile de limb literar (fonetic , lexicologie,morfologie, sintax ) la Institutul nv toresc din Tiraspol.

  Acad. N. Corl teanu distinge dou calit i ale discipolului s uIon Ciorn i: una - de bun organizator al nv m ntului superior dinRepublica Moldova i alta - de savant notoriu n domeniullingvisticii. Anume despre acestea a vrea s vorbesc n alocu iuneamea.

  Spiritul activ i organizatoric al t n rului filolog Ion Ciorn i afost imediat sesizat de conducerea Republicii Moldova i, numaidup trei ani de activitatea pedagogic la Tiraspol, dumnealui estenumit prorector la Institutul Pedagogic din B l i, apoi, n 1951, lav rsta de numai 33 de ani, rector al Institutului b l ean, fiind,totodat , i cel mai t n r conduc tor al unei coli superioare din fostaU.R.S.S.

  Ion Ciorn i a contribuit mai mult ca oricine altul la cre tereacadrelor didactice, n primul r nd la Catedra de limb i literaturrom n a Universit ii b l ene, angaj nd aici tineri absolven i aiUniversit ii de Stat din Chi in u: Valeriu Senic, so ii Eliza i IonBotezatu, Gheorghe Rusnac, Gheorghe Sp taru, OlimpiadaMedve chi, Vladimir Mocanu, Mihail Gudima i al ii, care s-auafirmat anume la B l i, duc nd faima literelor noastre n ntreaga ar .Anume datorit activit ii dumnealor s-a zvonit peste tot, nc tntreaga lume savant recunoa te unanim c la B l i se face carte,nc t ast zi chiar universit ile chi in uiene angajeaz , mai ales la

  limbi str ine, absolven i de la B l i.n prodigioasa-i activitate tiin ific , prof. Ion Ciorn i, vorba

  poetului, a ars ca un Luceaf r n zenit, public nd peste 150 delucr ri tiin ifice i metodice, dintre care 6 monografii, 15 manualepentru colile superioare i cele medii, articole n reviste despecialitate.

  Teza de doctor n filologie al lui Ion Ciorn i Particularit ilelexicale ale graiurilor moldovene ti din raioanele R bni a, Camenca

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  43

  i Kotovski, regiunea Odessa prezint un interes deosebit pentruistoria limbii rom ne i confirm unitatea graiurilor dacorom ne ti.

  n monografia Semnifica ia cazurilor la substantive n limbamoldoveneasc , autorul, printre primii n lingvistica rom neasc ,analizeaz n mod detaliat func iile sintactice i exprimarea lor,recurg nd la exemple adecvate din literatura artistic .

  n general vorbind, ntreaga activitate tiin ifico-metodic ,precum i cea educativ-organizatoric , desf urat de-a lungul anilorde prof. Ion Ciorn i, se prezint ca un substan ial aport la studiereabazelor tiin ifice ale problemelor de gramatic actual i istoric alimbii rom ne.

  n baza celor relatate mai sus, propun naltului for tiin ific alUniversit ii de Stat Alecu Russo s confere profesorului IonCiorn i titlul onorific de Doctor Honoris Causa.

  Dr. Gr . CANTEMIR

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  44

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  45

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui prof. Ion BOR EVICI

  1999

  Mult stimate domnule Pre edinte al Senatului,Stima i membri ai Senatului,

  Doamnelor i domnilor, stimat audien ,

  Numele distinsului profesor Ion Bor evici este cunoscut at t nRepublica Moldova, c t i dincolo de hotarele ei. Fiind opersonalitate de vaz pedagog, savant sociolingvist, politolog, ompolitic i diplomat, a stat la c p t iul unor evenimente cruciale dinvia a politic i spiritual a neamului rom nesc din Basarabia. Prinmunca i n elepciunea, curajul i insisten a Domniei sale s-a realizatsuveranitatea i independen a Republicii Moldova, decretarea

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  46

  statalit ii limbii noastre i revenirea la ve m ntul ei firesc latin. El afost acel care a purtat cu cinste f clia con tiin ei i demnit iina ionale la 1989, afl ndu-se n epicentrul evenimentelor care hot raudestinul neamului. n toiul efervescentei lupte pentru rena tereana ional a fost ini iatorul i animatorul multor manifest ri i ac iunicare, n cele din urm , au dus la re ntronarea alfabetului latin i laindependen a statalit ii na ionale.

  N scut la poalele Carpa ilor la 21 martie 1929, n satul Din u i,fostul inut al Hotinului, Dl profesor a mbinat n sufletul i mintea saaerul i spiritul acestui meleag, experien a de secole de convie uirecomplex pe acest p m nt, spiritualitatea neamului rom nesc, purt ndcu demnitate povara propriei bun t i, toiagul statorniciei, alcumsec deniei i d ruirii nedeclarate fa de glie i neam. Se vede cde la p rin i i se trage obiceiul de a face totul cu drag inim , frumosi de n dejde, care i i-a marcat via a i activitatea.

  Vreau s remarc activitatea ndelungat , prodigioas a DlBor evici cea din domeniul nv m ntului, de permanentd sc lire a genera iilor tinere care asigur continuitatea n dezvoltareneamului nostru, activitate ce s-a produs pe tot parcursul vie iiDumnealui n calitate de director de coal medie, apoi rector adou coli superioare, a continu rii procesului de construc ie ireconstruc ie a bazelor lor materiale i didactice.

  Fiind rector al Institutului Pedagogic Alecu Russo din B l i,iar mai apoi rector al Institutului Pedagogic Ion Creang dinChi in u, Dl I. Bor evici s-a afirmat printr-o activitate cotidian ,bazat pe un elan cutez tor i energie creatoare. Termeniiresponsabilitate, adev r, demnitate caracterizeaz din plin activitateai via a profesorului Ion Bor evici. Afl ndu-se permanent n centrul

  problemelor globale i a celor m runte ale colii noastre, acumul ndtreptat un volum nsemnat de informa ie de spe , rectorul IonBor evici, fiind om de aleas cultur intelectual , a fost impus derealitate s sintetizeze aceast informa ie, c ut nd i g sind solu iilede rigoare, n consecin con tientiz nd anumite legit i n evolu iasistemului de nv m nt, c t i anumite g selni e teoretice, g nduriinedite din domeniul Artei de a omeni. Propriile elabor ritiin ifice, valoroasele-i g nduri, eventual pulverizate prin

  intermediul diverselor publica ii s-au plasat n tezaurul tiin ific alg ndirii pedagogice contemporane. Aten ia deosebit i permanentacordat activit ii tiin ifice desf urate n Institutul b l ean,preg tirii n mas a cadrelor tiin ifice i didactice de calitate

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  47

  superioar c t i grija fa de studen i, fa de amenajarea estetic ablocurilor de studiu, fa de nzestrarea cabinetelor i laboratoarelorcu utilaj contemporan, deschiderea sanatoriului-profilactoriu,trecerea bibliotecii institutului n categoria bibliotecilor tiin ifice -toate aceste activit i au contribuit la crearea unui bun numeInstitutului b l ean n sistemul institu iilor superioare de nv m ntdin fosta URSS. F r ndoial , putem constata c Dl Ion Bor evicieste unul din pedagogii cei mai de vaz din Republica Moldova, omcu deschidere pentru modernizarea nv m ntului. Putem remarcacalit ile pedagogului i conduc torului Bor evici: aptitudinileorganizatorice, vastele sale cuno tin e n diferite domenii ale tiin ei,capacitatea de a n elege oamenii, originalitatea i perseveren a nmunca de fiecare zi. La aceste tr s turi mai putem ad uga: curajul,onestitatea, principialitatea. n rela iile pur umane, individuale a fosti este o fire prietenoas , sociabil , posed mult tact, dar i mai mult

  r bdare. n calitatea sa de profesor, dl Ion Bor evici a reu it spromoveze valori educa ionale de excep ie, iar n calitate de managera Institu iilor din B l i i Chi in u a insistat cu perseveren asupraimplement rii noilor tehnologii educa ionale, a perfec ion riirela iilor student-profesor.

  Interesele tiin ifice ale prof. I. Bor evici sunt legate deproblemele socializ rii i interna ionaliz rii vie ii sociale, reflectaten multe publica ii filozofice, sociolingvistice, pedagogice etc., care

  demonstreaz capacit ile sale investigatoare: rigurozitatea iprobitatea autentic tiin ific , ncorporate n fiecare pagin astudiilor publicate. Dumnealui a scris peste 250 de lucr ri ndomeniul filozofiei, politologiei, sociologiei, managementuluiuniversitar n care a reu it s se realizeze deplin.

  Din plin s-au manifestat calit ile savantului Ion Bor evici ndomeniul politologiei i sociolingvisticii, anume n acele clipe grele,p n i dup adoptarea Legii cu privire la Limba de stat ifunc ionarea celorlalte limbi pe teritoriul Republicii Moldova, c ndse afla n fruntea grupului de deputa i i exper i pentru elaborareaconcep iei i textului acestei legi. Iat ce scria la 19 septembrie 1989ziarul Literatura i Arta: Domnia sa a venit exact atunci c ndargumentul istoric i dreptul na ional prioritar se lovea ntruna dene n elegerea surd i chiar de aversiunea patologic a oponen ilor.D-lui a venit, n fine, cu un nou sistem de argumentare, tactul politicf r cusur, erudi ia sociolingvistic , prin capacitatea ce tie s cedezef r s scape din vedere esen ialul, r bdarea imperturbabil , sus inut

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  48

  de o demnitate distins . Prin urmare, Domnia sa i-a dezv luitplenar calit ile inedite de pedagog, conduc tor, politolog,sociolingvist, diplomat i de om politic, care, de altfel, mereu ipretutindeni i-a onorat principiul i crezul artei sale de rodnicstr danie ntru con tientizarea semenilor, sincer i solar. A adar, DlIon Bor evici a fost omul potrivit la locul potrivit. ntr-adev r, oraastral a profesorului Ion Bor evici a fost n august 1989, atunci c ndcalit ile sale de om de tiin , politolog i sociolingvist s-aumanifestat n toat amploarea lor la Sesiunea a XIII-a a SovietuluiSuprem al R.S.S.M. Ea e nscris n filele de istorie cu litere de aur.nainte de sesiune i n cadrul ei, pledoariile lui, sub toate aspectele

  admirabile chiar dac nu ntotdeauna convingeau minoritateaoponent - au avut darul de a orienta just deputa ii de bun credin ipe cei loiali, f c nd astfel s se voteze pentru dreptate i echitate.Totodat , vreau s remarc faptul c Domnia sa nu s-a l udat i nicinu a c utat s - i afi eze meritul s u evident n multe probleme,inclusiv cele legate de constituirea statalit ii Republicii noastre, pecare o are mereu n inima sa. Profesorul Ion Bor evici poartsentimentul Patriei noastre n suflet, c ci iube te acest plai mioritic,acest popor, aceast limb str mo easc , pentru care a luptatmpreun cu to i oamenii de bun credin , ca s fie scoas n lume

  pentru a ne m ndri.Dr. Valeriu CAPCELEA

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  49

  L A U D A T I Ocu prilejul conferirii titlului

  de DOCTOR HONORIS CAUSAdlui prof. Anatol CIOBANU

  1999

  Mult stimate Pre edinte al Senatului,Mult stima i membri ai Senatului,

  Onorat asisten ,

  Festivitatea de ast zi este un prilej binevenit pentru a ne adresa,cu respect i admira ie, Omului care, printr-o mare varietate depreocup ri n domeniul limbii rom ne, poart un nume nscris nistoria tiin ei, nv m ntului i culturii neamului nostru.

  Acesta este profesorul universitar Anatol Ciobanu, doctorhabilitat n filologie, membru corespondent al Academiei de tiin edin Republica Moldova, ef al Catedrei de limba rom n , lingvisticageneral i romanic de la Universitatea de Stat din Moldova.

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  50

  Pentru a parcurge i a aprecia calea didactic i tiin ific afilologului Anatol Ciobanu, este logic a porni de la r d cini.Expunerea sumar (ce ncerc m a o ns ila) a vastelor sale preocup rise cere raportat (dup cum e i firesc) la anii petrecu i n casap rinteasc .

  N scut la 14 mai 1934, ntr-o familie de rani, n satul Ruseni(Ocni a), dl A. Ciobanu i face studiile primare i incomplete laDondu eni i T rnova. Fiind un elev bun, n 1949 este recomandat aurma coala pedagogic (normal ) Boris Glavan din B l i, pe careo absolve te n 1951 cu Diploma Magna cum laude. n acela i an,Anatol Ciobanu devine student la Facultatea de Istorie i Filologie aUniversit ii de Stat din Moldova, specializ ndu-se n domeniulLingvistic . n 1956, la absolvirea Universit ii, se nvrednice tede o alt Diplom Magna cum laude i, la propunerea catedrei,continu s - i fac studiile la aspirantur . Tema aleas Conjunctivuli ntrebuin area lui n sintagmele predicative i ajutorul

  conduc torului s u tiin ific, regretatul acad. al A. .M. NicolaeCorl teanu, l-au f cut pe t n rul cercet tor s analizeze pe orizontali pe vertical structurile predicative atestate n textele vechi, la

  cronicari, la scriitorii clasici i motivate, n continuare, la etapaactual .

  Din pleiada de profesori ai catedrei (anii 60) au fost mul i ceicare l-au apreciat, l-au ncurajat pe t n rul doctorand Anatol Ciobanu.Cu respect i numim i noi aici: Ion Racul, Ion Mocreac, FainaCojuhari, Claudia Nicov, Ion Osadcenco .a. Eminentul savant N.Corl teanu, intuindu-i realele calit i n a deveni un adev rat dasc li un om de tiin , ceva mai t rziu va m rturisi: Te-am ajutat atunci

  cum am putut; i s nt recunosc tor nu numai c ai fost un studentdeosebit de harnic, ci c ai fost i r m i un distins filolog i sus in toral studierii i respect rii limbii noastre str mo e ti.

  Spre onoarea sa, ulterior i profesorul Anatol Ciobanu va evocacu venera ie predecesorii i actualii oameni ai c r ii. C t c ldur nsuflet poart Domnia Sa pentru conduc torul tiin ific, dasc lul,colegul vrednic de slav , care a ajutat at tea genera ii de speciali ti:Acad. N. Corl teanu a fost pentru mine racheta de lansare pe orbitatiin ei filologice. M nchin n fa a Dumnealui ca naintea unui

  codru verde. Sau un alt exemplu. Pe c nd prof. Anatol Ciobanu atrecut pe post de cercet tor tiin ific superior la Universitatea de StatM. V. Lomonosov din Moscova (1969-1972) la Catedra deLingvistic romanic (aici a finisat i diserta ia de doctor habilitat n

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  51

  1973), a avut noroc de un mare ndrum tor n domeniul romanisticii,i anume lingvistul de talie european Ruben A. Budagov. Cu acest

  remarcabil romanist prof. Anatol Ciobanu a ntre inut rela ii amicalepermanent, recunosc nd peste ani c de la Budagov am avut denv at nu numai carte, ci i faptul c un om de tiin trebuie s aib

  o pozi ie civic distinct , s fie principial, s se simt obligat a spunelucrurile a a cum s nt.

  Domnul Profesor tie, poate i vrea s - i exprime afec iunea irecuno tin a fa de o serie de profesori i savan i care au l sat saucontinu s lase urme pe ogorul tiin ei despre limbaj, indiferent decoala tiin ific pe care o reprezint ace tia. Titlurile acestor

  consemn ri vorbesc de la sine: Decan al literelor din RepublicaMoldova; Clasicist i romanist; Savant pedagog i cet ean (despreacad. N. Corl teanu); Distins filolog; Un savant na ional cu renumemondial (despre acad. S. Berejan); Pedagog savant (despre dr. conf.univ. I. Mocreac); Savant de talie european (despre prof. B.Cazacu); Un remarcabil pedagog i savant (despre dr. conf. univ. I.Melniciuc); Profesoar adorat , savant talentat , femeie armant(despre dr. conf. univ. Lidia Novac); Un celebru basarabean nFran a (despre prof. V. Rusu); Savant enciclopedist (despre prof. E.Co eriu) .a.

  Din 1959 p n n prezent, Domnia Sa munce te la USM a a,precum (vorba dumnealui!) p rin ii l-au nv at s trudeasc cinstit,apoi s fie ng duitor i darnic. Pe parcursul acestor cinci decenii, aurcat toate treptele universitare; asistent, lector, lector superior,conferen iar, profesor.

  Domnia Sa este un om de o aleas cultur , incomparabilefiindu-i inteligen a, modestia, responsabilitatea. Este un temeiniccercet tor din republic , ale c rui studii s nt direct propor ionale cusimbioza unor calit i pe care rar le nt lne ti la una i aceea ipersoan : capacitate de munc , d ruire, inspira ie, devotament fa deprofesia aleas calit i care se perind de aproape cinci decenii.

  Este un savant ce se complace la r scrucea vectorilorlingvisticii, cu o solidaritate tradi ional , iar, prin op iuni moderne,apar ine deopotriv i genera iei statornice, n fa a c reia scoatemp l ria at t de respectuos (vorba lui N. Iorga), i respira iilor noi,productive.

  Activitatea prof. A. Ciobanu se constituie din a) activitatedidactic i b) activitate de cercetare. Activitate didactic a DomnieiSale s-a materializat ntr-un num r apreciabil de cursuri: Sintaxa

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  52

  teoretic , Sintaxa contrastiv , Morfologia, Lingvistica general ,Sociolingvistica, Punctua ia, Metodologia tiin ei despre limb . Maimen ion m c numele prof. Anatol Ciobanu a ap rut pe frontispiciulmultor lucr ri didactice: manuale, suporturi didactice, programe etc.Este autor de manuale de limb rom n pentru nv m ntuluniversitar i pentru colile de cultur general .

  De prin anii 70, prof. Anatol Ciobanu, cu mare pasiune, facedrumuri la Universitatea de Stat din B l i. Intuim c venea nu dinmotiv c era invitat, dar pentru c acest fiu al Neamului, c l uzit de ocinste exemplar i de o iradiant omenie, se vede dator a reveni nfosta curte a colii Pedagogice Boris Glavan. Se audiaz cursurileop ionale Probleme dificile de gramatic , Analiza transforma ional ;colegii b l eni s nt ndemna i s participe la conferin e, sesiunitiin ifico-metodice .a. I-a ndrumat la carte pe cei mai tineri lectori,

  le-a fost unora conduc tor tiin ific, altora consultant la teza dedoctor, iar tuturor le-a oferit posibilitatea s - i publice ideiletiin ifice n culegeri, anale, reviste etc.

  Prof. A. Ciobanu s-a impus i printr-o vast activitate decercetare. Aria intereselor tiin ifice ale Domniei Sale e destul devariat : gramatic , cultivarea limbii vorbite i scrise, sociolingvistic ,punctua ie, sintax contractiv , lingvistic general , sintaxtransforma ional , limbile clasice (latina) . a.

  Domnia Sa a publicat circa 600 de lucr ri, inclusiv peste 10monografii: P r ile principale ale propozi iei, S scriem i s vorbimcorect, Limba matern i cultivarea ei, Punctua ia limbii rom ne,Sintaxa i semantica etc.

  Despre activitatea tiin ific fructuoas a prof. A. Ciobanu nevorbesc, de asemenea, cele peste o sut de particip ri la diverseconferin e, colocvii, congrese, consf tuiri na ionale i interna ionale,organizate n diferite centre universitare i academice organizate laChi in u, B l i, Suceava, Bucure ti, Cluj, Timi oara, B rlad, Kiev,Mensk, Moscova, Samarcand, Cern u i, Tbilisi, Petersburg, Kalinin,Paris, Marsilia, Aix-en-Provence .a. Sub conducerea prof. AnatolCiobanu i-au scris tezele de licen (diplom ) peste 450 de studen ii masteranzi, iar peste 20 de cercet tori i-au sus inut tezele de

  doctor i doctor habilitat.Av nd o pozi ie irepro abil n via i o activitate enorm n

  perioade pa nice i mai pu in pa nice, prof. A. Ciobanu s-av zut i se vede preocupat de probleme lingvistice care ar confirmaadev rul tiin ific privind identitatea i integritatea noastr

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  53

  lingvistic , istoric i de neam. La acest capitol, sociolingvistul A.Ciobanu a publicat nenum rate articole prin care pledeaz cuelocvente dovezi istorico-sociale i lingvistice pentru unitatealingvistic moldo-rom n .

  Bogata sa activitate tiin ific i didactic a fost apreciat dupmerit: Ordinul Republicii (1996); Eminent al colii Superioare dinex-US i al colii Superioare din Moldova; Medalia 50 de ani aiUSM (1996); Medalia Mihai Eminescu (1999).

  Domnule profesor Anatol Ciobanu, V felicit m cu ocaziaconferirii titlului de Doctor Honoris Causa al Universit ii de StatAlecu Russo din B l i. Am vrea ca i de acum nainte s r m ne iacela i om plin de tinere e sufleteasc , acela i savant prodigios,acela i neobosit profesor, acela i lupt tor intransigent pentruadev rul tiin ific.

  Dr. Elena BELINSCHI

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  54

  Discursul de nvestitur al prof.Anatol CIOBANU

  Stimate dle Rector,onorat asisten ,

  Mai nt i, in s mul umesc ab imo pectore pentru deosebitaonoare pe care mi-a i f cut-o, conferindu-mi r vnitul titlu de DoctorHonoris Causa. In Laudatio a fost apreciat nalt (poate chiarexagerat) modesta mea contribu ie la dezvoltarea tiin ei filologicena ionale i a nv m ntului nostru universitar. Nu-mi r m ne dec ts muncesc i mai mult!

  n al doilea r nd, a vrea ast zi hic et nunc s fac o confiden .Providen a a dorit s absolvesc ( n 1951) coala normal (pe atunci

  coala Pedagogic Boris Glavan din or. B l i), aflat chiar peteritoriul actualei Universit i Al. Russo, apoi Facultatea deFilologie de la USM, i astfel mi-am consolidat voca ia mea nativde pedagog. Mai mult dec t at t, nc din anii de studen ie ( i mait rziu), n fiecare vacan de var , eram invitat s fac naveta la B l i,la institu iile sus-numite, ca s predau studen ilor de la sec ia f rfrecven unele discipline lingvistice.

  Astfel, botezul meu pedagogic s-a f cut ab initio ntre pere iifostelor dou a ez minte (dragi sufletului meu): coala pedagogici Institutul nv toresc (apoi pedagogic). R m n etern recunosc tor

  colectivelor n care m-am format ca Om i ca Pedagog.Vivat, crescat, floreat

  corpul profesoral didactic al Universit ii de Stat Al. Russo dinB l i.

  DE LA SEMANTIC LA PRAGMATIC

  Structuralismul lingvistic ortodoxal, bazat n exclusivitate pestudierea formei (a raporturilor gramaticale) i pe neglijarea aproapecomplet a semanticii, a falimentat i, de facto, a p r sit arenalingvisticii europene. Era de a teptat acest lucru, deoarece a sus inec "limba este form i nu substan , c n limb totul se bazeaz perela ii" (F. de Saussure) este totuna cu a ncerca s studiezi numai

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR HONORIS CAUSA

  55

  scheletul, dar nu i corpul n ansamblu al unui organism viu desprecare inten ionezi s faci concluzii veritabile.

  Partizanii structuralismului extremal descriau numai schemaraporturilor lingvistice f r a lua n seam valoarea (semnifica ia)elementelor ce intr n asemenea raporturi.

  n conformitate cu postulatele structuralismului radical,lingvistica devenea volens-nolens tiin tot mai abstract , repudiindeventualele ei leg turi cu istoria, sociologia, psihologia, cultura nsens larg. Acest fapt o ndep rta de realitate, i tirbea din intrinsecaei valoare ca tiin social-uman ce se ocup prin excelen deplanul comunicativ al limbii. Se considera per absurdum c limbanatural se poate asemui doar cu un sistem de semne conven ionalei, prin urmare, permite interminabile opera ii de formaliz ri i de

  model ri sofisticate, chemate a da studiilor de lingvistic o c t maimare precizie matematic .

  Nivelele limbii erau privite ca ni te compartimente izolate unulde altul, fiecare din ele constituia, la r ndul s u, un sistem nchis (unsyst me ferm ).

  E de ajuns a ne aminti de c petenia colii lingvistice dinCopenhaga Luis Hjelmasley care, dezvolt nd principiile glosematicii,vedea esen a limbii doar n descrierea rela iilor identice cu ele nselei neschimb toare, iar lingvistica n general drept "un fel de algebr a

  limbii, care opereaz cu entit i denumite n mod arbitrar" (citat dinvestitele lui Prolegomene). Nu e de mirare c discipolii luiHjelmslev i mul i' structurali ti convin i considerau limba ca o sumde raporturi pure care exist n afara obiectivelor combinatorii. Deaici reie ea c i formele ce nu comport vreun sens ( i inexistente nlimb ) sunt apte a se mbina, a realiza anumite raporturi(gramaticale) i n ultim instan a genera entit i lingvistice. Deexp. ger. Piroten karulieren elatisch; rom. Piro ii caruleaz elatic .IM. Sau rom. Ludol a cursat marel; Parele c tata n grama etc.Entit ile de felul celor citate sunt asemantice, acomunicative i chiarabsurde, pentru c nu au o satura ie semantic . Dar pe formali ti iintereseaz alt satura ie, i anume cea gramatical , ce, dup opinialor, exist n exemplele citate. Luis Hjelmslev scria nProlegomenele sale c studierea substan ial (con inutal ) a limbiinu e treaba lingvi tilor, ci a empiricilor. Pe lingvist trebuie s -1intereseze numai sistemul imanent al raporturilor func ionale, adicforma intern a limbii privit n sine ( i pentru sine, ad ug m noi).

 • DE IN TORI AI TITLULUI DE DOCTOR H