Depozitul de deseuri radioactive Saligny

of 2 /2
 Depozit de deºeuri radioactive la Saligny? Realizat în cadrul proiectului “Stop contribuþiei la dezastrul nuclear!”, derulat de Fundaþia TERRA Mileniul III în perioada decembrie 2007 - octombrie 2008, cu sprijinul financiar al Fundaþiei pentru Parteneriat, Miercurea-Ciuc. - Septembrie 2008 - Materialul exprimã în mod exclusiv opinia autorilor, Fundaþia pentru Parteneriat nu poate fi fãcutã în nici un fel rãspunzãtoare de felul în care se folosesc informaþiile cuprinse  în acest material. www.terraiii.ngo.ro Fundaþia TERRA Mileniul III Str. Armand Cãlinescu nr. 7 etaj 5, ap. 20, 021011 Bucureºti tel. 021.314.12.27 fax 021.300.37.00 Majoritatea deºeurilor nucleare prezintã un grad de risc pentru o perioadã de sute ºi mii de ani, lãsând o moºtenire otrãvitoa re generaþiilor viitoare. În momentul de faþã nicio modalitate de depozitare a deºeurilor radioactive nu a demonstrat ºi nu poate garanta în totalitate protecþia mediului, a sãnãtãþii populaþiei ºi a generaþiilor viitoare.

description

Deseurile nucleare sunt periculoase. Cetatenii au dreptul sa fie informati si sa solicite date despre depozitarea acestora. PLiantul de fata a fost realizat in cadrul proiectului “Stop contributiei la dezastrul nuclear!”, derulat de Fundatia TERRA Mileniul III in perioada decembrie 2007 - octombrie 2008, cu sprijinul financiar al Fundatiei pentru Parteneriat, Miercurea-Ciuc.

Transcript of Depozitul de deseuri radioactive Saligny

Page 1: Depozitul de deseuri radioactive Saligny

5/14/2018 Depozitul de deseuri radioactive Saligny - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/depozitul-de-deseuri-radioactive-saligny 1/2

 

Depozit de deºeuri radioactive la Saligny?

Realizat în cadrul proiectului “Stop contribuþiei la dezastrul nuclear!”, derulatde Fundaþia TERRA Mileniul III în perioada decembrie 2007 - octombrie2008, cu sprijinul financiar al Fundaþiei pentru Parteneriat, Miercurea-Ciuc.

- Septembrie 2008 -

Materialul exprimã în modexclusiv opinia autorilor,Fundaþia pentru Parteneriat nupoate fi fãcutã în nici un felrãspunzãtoare de felul în carese folosesc informaþiile cuprinse

 în acest material. www.terraiii.ngo.ro

Fundaþia TERRA Mileniul III

Str. Armand Cãlinescu nr. 7etaj 5, ap. 20, 021011 Bucureºti

tel. 021.314.12.27fax 021.300.37.00

Majoritatea deºeurilor nucleare prezintã un grad de risc pentru operioadã de sute ºi mii de ani, lãsând o moºtenire otrãvitoare generaþiilorviitoare. În momentul de faþã nicio modalitate de depozitare a deºeurilorradioactive nu a demonstrat ºi nu poate garanta în totalitate protecþiamediului, a sãnãtãþii populaþiei ºi a generaþiilor viitoare.

Page 2: Depozitul de deseuri radioactive Saligny

5/14/2018 Depozitul de deseuri radioactive Saligny - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/depozitul-de-deseuri-radioactive-saligny 2/2

 

Ce sunt deºeurile radioactive?

Deºeu radioactiv înseamnã orice material radioactiv, în oricare din stãrilede agregare - gazoasã, lichidã sau solidã - pentru care nu se întrevãd niciunfel de utilizãri ulterioare.

Deºeurile radioactive sunt de trei tipuri: slab, mediu sau de nivel ridicat. Înfuncþie de tipul deºeurilor, acestea sunt fie depozitate la suprafaþã (nivelslab), fie în adâncime (deºeurile de nivel mediu) sau la mare adâncime

(nivel ridicat).Ce înseamnã depozitul de la Saligny?

Conceptul de depozitare de la Saligny presupune o instalaþie de suprafaþãce poate accepta deºeuri slab ºi mediu radioactive de viaþã scurtãprovenind din funcþionarea ºi dezafectarea Centralei Nucleare de laCernavodã.

Depozitul de la Saligny va fi unul de micã adâncime, urmând sã fie sãpatnu mai mult de cinci-zece metri în pãmânt, iar deºeurile slab ºi mediuradioactive ce vor fi depozitate aici pot consta în echipamente de protecþiefolosite, slab contaminate, dar în continuare periculoase în cazul

contaminãrii radioactive a corpului uman prin ingerare, inhalare, absorbþiesau injectare.

Cine construieºte depozitul de la Saligny?

Agenþia Naþionalã pentru Deºeuri Radioactive (ANDRAD) esteresponsabilã pentru derularea studiilor de amplasare, proiectare ºiconstrucþie a depozitului. În final, acesta va fi autorizat de ComisiaNaþionalã pentru Controlul Activitãþilor Nucleare (CNCAN), iar aprobareaamplasamentului se va face prin Lege în Parlament.

Cum se implicã populaþia din Saligny?

În cadrul procedurii de obþinere a acordului de mediu vor fi organizatedezbateri publice care vor permite publicului sã îºi exprime ºi argumentezetoate observaþiile, sugestiile ºi suspiciunile legate de construcþia depozitului.Pânã atunci, însã, solicitaþi informaþiile de care aveþi nevoie de la Primaruldumneavoastrã ºi de la reprezentanþii Agenþiei Naþionale pentru DeºeuriRadioactive (ANDRAD)!

AVEÞI DREPTUL SÃ FIÞI INFORMAÞI ªI SÃ CEREÞI DATE DESPREDEPOZITUL DE DEªEURI RADIOACTIVE DIN LOCALITATEA

DUMNEAVOASTRÃ!

Fundaþia TERRA Mileniul III a realizat, în martie 2008, o cercetare sociologicã în comuna Saligny, judeþul Constanþa, care înregistreazã opiniile ºi atitudinilepopulaþiei cu privire la posibilitatea construirii unui depozit de deºeuri radioactivepe teritoriul localitãþii. S-au luat în considerare aspecte precum: gradul deinformare a cetãþenilor; factorii de alegere a localitãþii ca posibil amplasamentpentru depozit; beneficii ºi riscuri ºi rolul autoritãþilor publice locale.

Problema creãrii unui depozit de deºeuri

radioactive pe teritoriul unei localitãþi reprezintãuna de maxim interes pentru locuitorii acesteia,

  în primul rând din cauza riscurilor asuprasãnãtãþii populaþiei ºi de mediu pe care le poategenera, dar în acelaºi timp luând în considerareºi posibilele beneficii pe care le-ar aducecetãþenilor. Subiectul vizeazã aºadar, în moddirect, comunitatea localã, de aceea este cuatât mai dificil de explicat procentul de 97% dintre subiecþi care declarã cã

nu au fost consultaþi cu privire la aceastã temã.Lipsa informãrii asupra temei deºeurilorradioactive este resimþitã acut deaproximativ 71% dintre persoanelechestionate în cadrul cercetãrii. Doar unsfert dintre respondenþi se considerãsuficient, bine sau foarte bine informatdespre deºeurile radioactive.

Ca o consecinþã a slabei informãri a populaþieireferitor la intenþia creãrii unui depozit dedeºeuri radioactive în comunã, rãspunsurile la

 întrebãrile care vizeazã dimensiunea informãrii,fac parte din acelaºi registru - un nivel foartescãzut al informãrii asupra problemei deºeurilorradioactive în general, dar ºi asupra problemeispecifice propriei comunitãþi în particular.

Aþi fost consultat asupra depozitãrii 

deºeurilor în localitatea dvs.? 

 

Foarteinformat

Bineinformat

Suficientinformat

Slabinformat

Delocinformat

Cât de informat/ã vã consideraþi în legãturã cu deºeurile radioactive? 

Vi s-a adus la cunoºtinþã faptul cã pe 

teritoriul comunei dvs. s-a luat înconsiderare construirea unui depozit de deºeuri radioactive?