DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte...

of 5 /5
54 DECULESCU, Ion Gh. Din Oltenia Cªlªra”i. Frate cu Constantin ”i Dumitru, amndoi arestai de Securitate. Arestat la 24 septembrie 1950. Eliberat la 26 iunie 1951. Rearestat la 21 octombrie 1952. Eliberat la 26 aprilie 1954. A trecut prin lagªrul de muncª silnicª de la Bicaz. DECUSEARˆ. Inginer. Arestat. Condamnat. DECUSEARˆ, Gheorghe. Din ora”ul Fªlticeni - Suceava. ªran. Arestat n 1958, ca adversar declarat al colectivizªrii. Condamnat la muncª silnicª. A murit n 1959, n lagªrul de muncª silnicª de la Periprava. DEDE. Din comuna Adamclisi - Constana. Preot. Arestat. ˛n 1945 se afla n lagªrul Caracal. DEDE, Gheorghe. Contabil. Arestat. A murit n timpul deteniei, la penitenciarul Aiud. DEDIOIU, Nicolae. Din Bucure”ti. Arestat la 8 noiembrie 1945, n timpul manifestaiei din Piaa Palatului Regal. DEDIU, Cipriana-Gheorghina. Nªscutª la 26 septembrie 1929, n comuna Corod Galai. Cªlugªriª. Arestatª de la Mnªstirea Vladimire”ti. Condamnatª la 2 ani ”i 3 luni nchisoare. A trecut prin penitenciarele Tecuci, Hu”i ”i Alba Iulia. DEDIU, Dumitru T. Nªscut la 28 noiembrie 1908. Din comuna Periam Timi”. Subofier n Ministerul Forelor Armate. Arestat. Condamnat de Tribunalul Militar Timi”oara. DEDIU, Gheorghe. Din Tecuci. Arestat. Condamnat. DEDU. Partizan n grupul condus de Lazªr Caragea (munii Retezat). A murit la 20 iunie 1949, n comuna Pui Hunedoara, ntr-o confruntare cu trupele de Securitate (confruntare n care Lazªr Caragea a fost rªnit ”i prins). DEDUCEANU, Nicolae Gh. Nªscut n 1888. Prizonier n U.R.S.S. La repatriere a fost trimis direct la penitenciarul Gherla. DEDUN, Elena. Nªscutª la 16 mai 1929, n judeul Constana. Domiciliu obligatoriu, 4 ani ”i o lunª. DEFTA, Iacob. Nªscut la 18 aprilie 1910, n comuna Rusªne”tii de Jos Olt. ªran. Arestat la 13 ianuarie 1959, de Securitatea Craiova. Condamnat la 9 ani nchisoare pentru rªspndire de manifeste mpotriva colectivizªrii. DEGAN, Axenie. Nªscut la 24 octombrie 1938, n satul Hotin (desfiinat, unificat cu satul Drªgoie”ti, comuna Crasna) - Gorj. Refugiat n judeul Timi”. Domiciliu obligatoriu, de la 18 iunie 1951. DEGEANSCHI, Delia. Nªscutª n 1952, n timpul domiciliului obligatoriu al pªrinilor. DEGEANSCHI, Dobrila. Din Rodna Timi”. Domiciliu obligatoriu mpreunª cu familia (Lara, Marta, Maa ”i Srea), de la 18 iunie 1951. DEGEANSCHI, Lara. Din Rodna Timi”. ªran. Domiciliu obligatoriu mpreunª cu familia (Marta, Maa, Srea ”i Dobrila), de la 18 iunie 1951. DEGEANSCHI, Marta. Din Rodna Timi”. Domiciliu obligatoriu mpreunª cu familia (Lara, Maa, Srea ”i Dobrila), de la 18 iunie 1951. DEGEANSCHI, Maa. Nªscutª la 26 iunie 1928, n satul Dinia”, comuna Peciu Nou Timi”. Domiciliu obligatoriu mpreunª cu familia (Lara, Marta, Srea ”i Dobrila,), de la 18 iunie 1951. DEGEANSCHI, Srea. Din Rodna Timi”. Domiciliu obligatoriu mpreunª

Embed Size (px)

Transcript of DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte...

Page 1: DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte (sentinþa 900/8 iulie 1958). Execuþia a avut loc la 2 septembrie 1958, ora 18, la penitenciarul

54

DECULESCU, Ion Gh. DinOlteniþa � Cãlãraºi. Frate cu Constantinºi Dumitru, amândoi arestaþi deSecuritate. Arestat la 24 septembrie1950. Eliberat la 26 iunie 1951.Rearestat la 21 octombrie 1952. Eliberatla 26 aprilie 1954. A trecut prin lagãrulde muncã silnicã de la Bicaz.

DECUSEARÃ. Inginer. Arestat.Condamnat.

DECUSEARÃ, Gheorghe. Dinoraºul Fãlticeni - Suceava. Þãran.Arestat în 1958, ca adversar declarat alcolectivizãrii. Condamnat la muncãsilnicã. A murit în 1959, în lagãrul demuncã silnicã de la Periprava.

DEDE. Din comuna Adamclisi -Constanþa. Preot. Arestat. În 1945 se aflaîn lagãrul Caracal.

DEDE, Gheorghe. Contabil.Arestat. A murit în timpul detenþiei, lapenitenciarul Aiud.

DEDIÞOIU, Nicolae. DinBucureºti. Arestat la 8 noiembrie 1945,în timpul manifestaþiei din PiaþaPalatului Regal.

DEDIU, Cipriana-Gheorghina.Nãscutã la 26 septembrie 1929, încomuna Corod � Galaþi. Cãlugãriþã.Arestatã de la Mânãstirea Vladimireºti.Condamnatã la 2 ani ºi 3 luni închisoare.A trecut prin penitenciarele Tecuci, Huºiºi Alba Iulia.

DEDIU, Dumitru T. Nãscut la 28noiembrie 1908. Din comuna Periam �Timiº. Subofiþer în Ministerul ForþelorArmate. Arestat. Condamnat deTribunalul Militar Timiºoara.

DEDIU, Gheorghe. Din Tecuci.Arestat. Condamnat.

DEDU. Partizan în grupul condus deLazãr Caragea (munþii Retezat). A muritla 20 iunie 1949, în comuna Pui �Hunedoara, într-o confruntare cu trupele

de Securitate (confruntare în care LazãrCaragea a fost rãnit ºi prins).

DEDUCEANU, Nicolae Gh.Nãscut în 1888. Prizonier în U.R.S.S. Larepatriere a fost trimis direct lapenitenciarul Gherla.

DEDUN, Elena. Nãscutã la 16 mai1929, în judeþul Constanþa. Domiciliuobligatoriu, 4 ani ºi o lunã.

DEFTA, Iacob. Nãscut la 18 aprilie1910, în comuna Rusãneºtii de Jos � Olt.Þãran. Arestat la 13 ianuarie 1959, deSecuritatea Craiova. Condamnat la 9 aniînchisoare pentru rãspândire demanifeste împotriva colectivizãrii.

DEGAN, Axenie. Nãscut la 24octombrie 1938, în satul Hotin(desfiinþat, unificat cu satul Drãgoieºti,comuna Crasna) - Gorj. Refugiat înjudeþul Timiº. Domiciliu obligatoriu, dela 18 iunie 1951.

DEGEANSCHI, Delia. Nãscutã în1952, în timpul domiciliului obligatoriual pãrinþilor.

DEGEANSCHI, Dobrila. DinRodna � Timiº. Domiciliu obligatoriuîmpreunã cu familia (Lara, Marta, Maþaºi Srea), de la 18 iunie 1951.

DEGEANSCHI, Lara. Din Rodna� Timiº. Þãran. Domiciliu obligatoriuîmpreunã cu familia (Marta, Maþa, Sreaºi Dobrila), de la 18 iunie 1951.

DEGEANSCHI, Marta. DinRodna � Timiº. Domiciliu obligatoriuîmpreunã cu familia (Lara, Maþa, Sreaºi Dobrila), de la 18 iunie 1951.

DEGEANSCHI, Maþa. Nãscutã la26 iunie 1928, în satul Diniaº, comunaPeciu Nou � Timiº. Domiciliuobligatoriu împreunã cu familia (Lara,Marta, Srea ºi Dobrila,), de la 18 iunie1951.

DEGEANSCHI, Srea. Din Rodna� Timiº. Domiciliu obligatoriu împreunã

Page 2: DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte (sentinþa 900/8 iulie 1958). Execuþia a avut loc la 2 septembrie 1958, ora 18, la penitenciarul

55

cu familia (Lara, Marta, Maþa ºiDobrila), de la 18 iunie 1951.

DEGERATU, Constantin I. Nãscutla 23 iunie 1906, în comuna Gherceºti �Dolj. Din comuna Gura Ocniþei �Dâmboviþa. Funcþionar. Arestat la 19iulie 1952 pentru acþiuni anticomuniste.Condamnat la muncã silnicã. A murit la28 mai 1953, în lagãrul de la Bicaz, dincauza condiþiilor de exterminare în caremuncea.

DEGERATU, Petre. Nãscut la 2s e p t e m b r i e1912, în comunaSeaca � Olt. Dinsatul Straja,comuna Cumpã-na � Constanþa.Þãran. Implicatîn miºcarea derezistenþã din Dobrogea. Arestat la 18septembrie 1951. Judecat cu lotul dinsatul Straja. Condamnat la 14 ani muncãsilnicã, 4 ani degradare civilã ºiconfiscarea averii (sentinþã 899/29decembrie 1951, preºedinte � maiormagistrat Gliga Constantin), pentruuneltire contra ordinii sociale:��vinovaþi de iniþiere, activitate ºiorganizare subversivã contrarevo-luþionarã din satul Straja. Au datgãzduire ºi alimente capilor bandelorteroriste contrarevoluþionare dinregiunea Dobrogea: Gogu Puiu, IancuBeca ºi Haºoti Nicolae.�.

DEHELEAN, Adrian. Nãscut la 14iulie 1905. Funcþionar la Arad. Arestatîn 1948. Condamnat de TribunalulMilitar Cluj la 4 ani închisoare, pentruuneltire contra ordinii sociale.

DEHELEAN, Gheorghe. Nãscut la12 septembrie 1920. Din oraºul Ineu �Arad. Arestat în 1957. Condamnat la 6ani închisoare. A trecut prin

penitenciarele Timiºoara, Gherla, Jilavaºi lagãrele din bãlþile Dunãrii.

DEHELEANU, Adrian. Comisar laArad. Arestat la 20 iulie 1948.Condamnat. A trecut prin penitenciareleTârgºor ºi Fãgãraº.

DEICHEND. Sas din BistriþaNãsãud. Arestat ºi judecat în procesulînscenat lui Bodiu Leonida. Condamnatîn 1949 de Tribunalul Militar Cluj, la 7ani închisoare.

DEICU, Gheorghe. Nãscut în 1903.Condamnat la 7 ani închisoare. Detenþiala penitenciarul Gherla.

DEJEU. Nãscut în comuna PoieniGibou - Sãlaj. Frate cu Dejeu Alexandru(partizan condamnat la moarte). Arestat.Condamnat.

DEJEU, Alexandru. Nãscut la 1iunie 1913, încomuna PoieniGibou - Sãlaj.Din comunaDragu - Sãlaj.Membru în Co-mitetul RegionalP.N.Þ. din Tran-silvania. A con-dus miºcarea derezistenþã împreunã cu dr. Capotã. Dupãrevoluþia din Ungaria (1956) a pusbazele �Frontului Naþional Creºtin IuliuManiu � Gruparea pentru Libertate,Patrie ºi Cruce�, a redactat manifeste ºia trimis o scrisoare la Europa Liberã ºialte posturi strãine de radio, în caresolicita sã se transmitã permanentevoluþia situaþiei internaþionale pentru ase putea inspira în organizarea miºcãriide rezistenþã ºi a fi pregãtit îneventualitatea unei insurecþii. În vara lui1957, dupã arestarea lui Pop Vasile, afost arestat ºi torturat în timpul anchetei,la Securitatea Cluj. La 23 aprilie 1958,

Page 3: DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte (sentinþa 900/8 iulie 1958). Execuþia a avut loc la 2 septembrie 1958, ora 18, la penitenciarul

56

maiorul Gruia Manea, de la direcþiaanchete Cluj, a dispus trimiterea înjudecatã a lotului Capotã-Dejeu, iar la 7mai 1958 colonelul Mircea Constantina trimis cauza spre judecare laTribunalul Militar Cluj. Completul dejudecatã, format din colonelul FinichiPaul, locotenent colonel Ioniþã Gheorgheºi maior Olah Alexandru, l-a condamnatla moarte (sentinþa 900/8 iulie 1958).Execuþia a avut loc la 2 septembrie 1958,ora 18, la penitenciarul Gherla. ªefiiplutonului de execuþie au fost IstrateConstantin ºi ªerban Constantin.

DEJEU, Ana. Nãscutã Rãncea, soþialui Alexandru Dejeu, partizancondamnat la moarte. Arestatã. Judecatãîn acelaºi lot cu soþul ei. Condamnatãpentru rãspândire de manifeste (sentinþa900/1958).

DEJEU, Aurel. Nãscut la 22 mai1897. Avocat. Arestat la 1 septembrie1945. Omorât în timpul anchetei, laSecuritatea Cluj, la 2 aprilie 1946.

DEJOIANU, Ion C. Din Bucureºti.Condamnat la 2 ani de lagãr, prinDecizia 446/27 septembrie 1951.

DEJU, Vasile. Nãscut în 1902, încomuna Vulpeni � Olt. Þãran. Arestat la27 februarie 1959, pentru cã s-a opuscolectivizãrii ºi a afirmat cã va faceopinci din pielea comuniºtilor.Condamnat de Tribunalul MilitarCraiova la 9 ani închisoare (sentinþa 281/1959).

DEK, Tudor A. Din comunaPãtrãuþi - Suceava. Þãran. Arestat la 1aprilie 1941, dupã masacrul de laFântâna Albã � Bucovina. Omorât înlagãrele din Siberia.

DELAGNES, Georges. Nãscut la 3mai 1898, cetãþean francez, dinAuvergne. Arestat în 1951. A murit la 8iunie 1954, în închisoarea Mãrgineni.

DELAMARIAN, ªtefan ªt. Nãscutla 15 octombrie 1902, în judeþul Arad.Arestat la 19 iulie 1952. A trecut prinpenitenciarele Timiºoara, Jilava ºilagãrul de la Peninsula, unde a murit la1 octombrie 1953.

DELAVRANCEA, Cella B.Nãscutã la 2 decembrie 1888, laBucureºti, fiica lui Barbu Delavrancea.Absolventã a Conservatorului de Muzicãdin Bucureºti ºi a ConservatoruluiNaþional din Paris. A lucrat la Societateade Radio pânã la 4 noiembrie 1950, cânda fost arestatã ºi anchetatã la Ministerulde Interne, pentru cã a participat laºedinþele de filozofie ale lui PetruManoliu. La 14 iunie 1951 s-a terminatancheta ºi, din lipsã de probe, a fosteliberatã. Nicolschi a ordonatsupravegherea ei permanentã, pentru cala prima �manifestare duºmãnoasã� sãfie trimisã într-o colonie de muncãsilnicã.

DELCEA, Teodor. Din TurnuSeverin. Maior. Arestat în perioada 1945� 1946.

DELCEA, Voicu Mircea. Nãscut la20 mai 1931, în comuna ªtefan cel Mare� Olt. Arestat la 4 martie 1952.Condamnat pentru propagandã contraregimului comunist. A murit, în detenþie,la 7 iulie 1953, din cauza condiþiilor deexterminare.

DELCESCU, Eliza. Nãscutã la 14februarie 1897.Din oraºul Cra-iova - Dolj. Pro-p r i e t ã r e a s ã .Arestatã în 1948.Condamnatã. Atrecut prin peni-tenciarul Jilavaºi a murit în

lagãrul Mislea (8 aprilie 1949), dincauza tratamentului inuman la care a fostsupusã.

Page 4: DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte (sentinþa 900/8 iulie 1958). Execuþia a avut loc la 2 septembrie 1958, ora 18, la penitenciarul

57

DELCESCU, Mihai. Nãscut la 17iulie 1922, înoraºul Craiova -Dolj. A luptat pefront cu gradulde sublocote-nent, iar dupã cea fost deblocats-a înscris laFacultatea de Drept. Arestat în 1949 ºitorturat la Securitatea din Craiova detorþionarul Oancã, în timp ce mama sa,Eliza Delcescu, murea în lagãrul Mislea.I-au mai fost arestaþi din familie patruunchi, o mãtuºã ºi doi veri. La 21 aprilie1957 a fost rearestat ºi din nou torturatla Securitate. Condamnat la 6 aniînchisoare de Tribunalul Militar Craiova(sentinþa 212/1957), pentru uneltirecontra ordinii sociale. A trecut prinpenitenciarele Craiova, Jilava ºi Aiud,de unde a fost eliberat la 19 aprilie 1963(biletul de eliberare nr. 4.073).

DELE, Remus. Student. Arestat în1949. Condamnat. A trecut prinreeducarea din penitenciarul Piteºti.Marcat profund de torturile ºi umilinþala care a fost supus în timpul detenþiei,s-a spânzurat la scurt timp dupãeliberare.

DELEANU, Ion. Arestat. Con-damnat în 1968 la 3 ani închisoare.Eliberat la 7 septembrie 1971, dinpenitenciarul Aiud.

DELEANU, Gheorghe. Dincomuna Cuza Vodã � Ialomiþa. Arestat.Condamnat la 30 august 1959, la 2 animuncã silnicã.

DELEANU, Gheorghe. MembruP.N.L. Arestat. Condamnat în 1948. Atrecut prin penitenciarul Jilava.

DELEANU, Nicolae. ComandantulCercului Militar Teritorial Putna. S.asinucis la 28 august 1944, în momentul

când coloanele unitãþii sale au fostînconjurate de trupe sovietice.

DELEANU, Nicolae. DinBucureºti. Student la medicinã. Arestatla 8 noiembrie 1945, în timpulmanifestaþiei studenþeºti din PiaþaPalatului Regal.

DELEANU, Sergiu. Arestat în iunie1945. Judecat în cadrul organizaþiei �T�.

DELEJAN, Ecaterina. Din Arad.Arestatã. Condamnatã.

DELESCU. Moºier. Arestat la 15august 1952. A trecut prin lagãrul Galeº.

DELICHIOS, Maria. Funcþionarãla bancã. Arestatã ºi condamnatã în1949. A trecut prin penitenciarele M.A.I.ºi Jilava.

DELICI, Ioan. Nãscut la 22 martie1914, în comuna Aliman � Constanþa.Din satul Mircea Vodã, comuna SatuNou � Constanþa. A fost în prizonierat 4ani. Domiciliu obligatoriu 4 ani.

DELICOTE, Alexandru Gh.Nãscut la 20 iulie 1921, în Macedonia.Din comuna Poarta Albã - Constanþa.Domiciliu obligatoriu împreunã cufamilia (Maria, Rodica, Steliana ºiGheorghe), un an ºi 11 luni.

DELICOTE, Gheorghe A. Nãscutla 25 martie 1950, în comuna PoartaAlbã - Constanþa. Domiciliu obligatoriuîmpreunã cu familia (Alexandru, Maria,Steliana ºi Rodica), un an ºi 10 luni.

DELICOTE, Maria M. Nãscutã la25 martie 1924, în Grecia. Din comunaPoarta Albã � Constanþa. Domiciliuobligatoriu împreunã cu familia(Alexandru, Rodica, Steliana ºiGheorghe), un an ºi 10 luni.

DELICOTE, Rodica Gh. Nãscutãla 30 ianuarie 1951, în comuna PoartaAlbã - Constanþa. Domiciliu obligatoriu4 ani, împreunã cu familia (Alexandru,Maria, Steliana ºi Gheorghe).

Page 5: DECULESCU, Ion Gh. Din de Securitate (confruntare în care ... · PDF filela moarte (sentinþa 900/8 iulie 1958). Execuþia a avut loc la 2 septembrie 1958, ora 18, la penitenciarul

58

DELICOTE, Steliana T. Nãscutã la22 iulie 1937, în Bulgaria. Din comunaPoarta Albã - Constanþa. Domiciliuobligatoriu împreunã cu familia(Alexandru, Maria, Gheorghe ºiRodica), 4 ani.

DELIMAN,Ion. Preot gre-co-catolic, parohla Arad. Arestatdin bisericã întimpul liturghiei,în 1948.

DELIMAN, Gheorghe. Din Arad.Arestat. Condamnat la 30 august 1951,la 6 luni muncã silnicã.

DELIMAN, Petre. Din judeþulArad. Arestat. Condamnat în 1949 la 10ani închisoare, pentru activitatelegionarã. A trecut prin penitenciarulGherla, unde (în camera 102) a fost bãtutcu sãlbãticie de Cerbu Ion, Puºcaº Vasileºi alþii, pentru a declara ceea ce nuspusese la Securitate.

DELIMANIC, Olga. Din comunaGhecea � Timiº. Þãrancã. La 18 iunie1951 a fost deportatã cu domiciliuobligatoriu la Frumuºiþa, unde a muritîn 1953.

DELIU, Gheorghe. Din satulNuntaºi, comuna Istria � Constanþa.Þãran. Arestat. Condamnat în 1950.

DELIU, Ion M. Nãscut la 22 martie1914, în judeþul Constanþa. Domiciliuobligatoriu, un an ºi 2 luni.

DELIU, Stan. Din Bucureºti.Avocat. Arestat. Condamnat.

DELLA, Atena I. Nãscutã la 2aprilie 1946, în Mangalia. DinConstanþa. Domiciliu obligatoriu, 2 aniºi 8 luni.

DELLA, Ecaterina D. Nãscutã la12 octombrie 1924. Din Constanþa.Domiciliu obligatoriu, 2 ani ºi 2 luni.

DELLA, Ecaterina I. Nãscutã la 27august 1925, în S.U.A. Din Eforie Sud -Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 2 aniºi 8 luni.

DELLA, Gheorghe I. Nãscut la 21ianuarie 1919, în Grecia. Din Constanþa.Domiciliu obligatoriu, un an ºi 11 luni.

DELLA, Ilie N. Nãscut la 1 august1915, în Grecia. Din Eforie Sud -Constanþa. Domiciliu obligatoriu, 2 aniºi 8 luni.

DELLA, Nicolaie I. Nãscut la 28octombrie 1947, în Mangalia. Din EforieSud - Constanþa. Domiciliu obligatoriu,2 ani ºi 8 luni.

DELUREANU, ªtefan. Istoric.Arestat la 15 august 1952. Condamnatla muncã silnicã. A trecut prin lagãrulde la Peninsula.

DELURINÞIU, Gheorghe. Dinoraºul Caransebeº � Caraº Severin. Elev.Arestat. În 1949 se afla în penitenciarulTârgºor ºi se opunea reeducãrii.

DEMA, Maria. Din satul Nãdab �Arad. Casnicã. Arestatã. Condamnatã deTribunalul Militar Timiºoara la 6 aniînchisoare (avea 36 de ani).

DEMAIE, Victor. Din Bucureºti.Arestat. Condamnat în 1949. A trecutprin penitenciarul Jilava, iar în 1951 seafla în lagãrul de la Poarta Albã.

DEMCICÃ. Macedonean. Arestat.Condamnat la muncã silnicã. În 1957 seafla în lagãrul Salcia.

DEMCIUC, Anatolie N. Nãscut la20 noiembrie 1938, în U.R.S.S. DinConstanþa. Domiciliu obligatoriu, 4 ani.

DEMCIUC, Lidia D. Nãscutã la 2februarie 1940, în comuna Ceamurlia -Tulcea. Din Constanþa. Domiciliuobligatoriu, 4 ani.