DECLARATIE DE AVERE P - Pensii de CONSILIER SUPERIOR la CASA JUDETEANA DE PENSII BOTOSANI CNP ,

download DECLARATIE DE AVERE P - Pensii de CONSILIER SUPERIOR la CASA JUDETEANA DE PENSII BOTOSANI CNP ,

If you can't read please download the document

 • date post

  03-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of DECLARATIE DE AVERE P - Pensii de CONSILIER SUPERIOR la CASA JUDETEANA DE PENSII BOTOSANI CNP ,

 • DECLARATIE DE AVERE

  C. 5 CASA J UDETEANA DE PENSII BV.5AN I

  Nr.

  UA2LLUNA ti) ANUL 020P

  Subsemnatul/Subsemnata, NEAMTU I. MARCELA , avand functia de CONSILIER SUPERIOR la CASA JUDETEANA DE PENSII BOTOSANI

  CNP , (l o m icilittl

  cunoscand prevederile art. 326 din Cod u I penal privind falsul in declaralii, deelar pe proprie raspundere cä impreuna cu familia l) detin urmAtoarele:

  *1) Prin familie se intelege sotul/sotia i copiii aflati in intretinerea acestora. I. Bunuri imobile 1. Terenuri N 0 T A : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte

  Adresa sau zona Categoria* Anul

  dobandirii Suprafata

  Cota- parte

  Modul de dobandire

  Titularull)

  * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

  *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), jar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

  2. Cladiri N 0 T A : Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tAri.

  Adresa sau zona Categoria* Anul

  dobandirii Suprafata

  Cota- parte

  Modul de dobandire

  Titularn12)

  ,

  * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de prod uctie.

  *2) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), jar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte i numele coproprietarilor.

  II. Bunuri mobile 1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupc, iahturi i alte mi.doace de transport

  care sunt surmise in matricularii. notrivit legii

  Natu ra Marca Nr. de bucati An ul de fabricatie Modul de dobandire

  AUTOTURISM FORD K I 1997 CVC

  AUTOTURISM DACIA DUSTER 1 2013 CVC

  1

 • 2. Bunuri sub formä (IC metale pretioase, bijuterii, obiecte de artã i de cult, colectii de artä i numismaticä, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a cäror valoare Insumatä depäete 5.000 de euro

  NOTA: Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent dacã ele se aflä sau flu pe teritoriul Romãniei

  [a rnornentul declarärii.

  I Descriere sumarä I Aiiul dobãndirii I Valoarea estimatä I

  III. Bunuri mobile, a cãror valoare depäete 3.000 de euro fiecare, i bunuri imobile Insträinate In ultimele 12 luni

  Natura bunului instraiiat

  Data A instramarii

  Persoana cätre care s-a A iistrainat

  Forma A instrainarii Valoarea

  IV. Active linanciare 1. Conturi i depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire i investire,

  inclusiv cardu rile de credit, dacä valoarea Insumatä a tutu ror acestora depäete 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate In bAnci sati institutii financiare din stràinätate.

  Institutia care administreazä i adresa acesteia

  Tipul* Valuta Deschis In anuL Sold/valoare la A

  Caiegoriile indicate stint: (I) cont curentsau echivalente ('inciusiv card); (2) depozit bancar sau ivalente; (3) Jbnduri de invest/lu sau echivalente, inciusiv fonduri private de pensii sau alie sisieme cii

  acumulare (e vor declara ce/c aferenle anului/lscal anterior,).

  2. Plasamente, investitii directe i Imprumuturi acordate, dacä valoarea de piata Insurnatä a tuturor acestora depäete 5.000 de euro

  NOTA: Se vor declara inclusiv investitiile si narticinärile in strãinitate.

  Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de Imprumut

  Tipul* Nurnãr de titluri/ cota de participarc Valoarea totalã la zi

  'Categoriiie indicate stint: (I) hdrtii de valoare del/mile ('titiuri die slat, certi,ficale, obligapuni); (2)

  ac(iuni sau par/i soc/ale in socieiali comerciale; (3) linprumuturi acordate in nuine personal.

  2

 • 3. Alte active plo(Iucatoarc de venituri ticte, care Insu mate (ICL)aCSC echivalentul a 5.000 (Ic euro pe Th

  NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate In sträinãtate.

  V. Datorii Debite, ipoteci, gai-antii em ise in benefjciu I un U tert, bu liii ri ach izitionate In sistem leasing i Ate

  asemenca bit nu ri, (lac-5 va ba rca Insu matä a tutu ror acestora (IeI)aete 5.000 (Ic cu i'o

  NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele tinanciare acurnu late in sträinätate.

  Creditor ContractatIn anul Scadent la Valoare

  BCR 2013 2019 30.736 Id

  VI. Cadou ri, scrv id I sa Li avati taje prim ite gratu it san subven tionate fatä (IC valoa rca (Ic pia ä, din pa rtea ii nor persoa tie, organ izatii, societati comerciale, regii an tonome, corn pan ii/societäti nationale sa Li institutu publice rommnc,ti san sträinc, inclusiv but-se, credite, garanii, (Iccontari de chcltuicli, altele (lccât ceic ale angajatoruilui, a caror vaboare in(Iivi(Iuala dcI)ae.tc 500 (Ic curo

  Cine a realizat venitul Sursa venitului: numeic, adresa

  - Serviciul prestat/Obiectul generator (IC veil it

  Venituil anual incasat

  I.I. Titular

  1.2. Sot/sotie

  1.3. Copii

  kce eXcepteaza c/c ía cleclarare caclouriie .yi Irala(iiie uzuale prim/lc cl/n pa/lea ruclelor c/c graclui I ,i a! I i-lea.

 • VII. Venituri ale declarantului i ale inembrilor sãi de familie, realizate In ultirnul an fiscal Incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 priviiid Codul fiscal, en rnodificãrile i cornpletärile ulterioare)

  NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strAinätate.

  Cnc a reahzat venitul Sursa venitului: nuinele, adresa

  Scrviciul prestat/Obiectul generator (IC veiiit

  Venitul anual incasat

  1. Veniluri din salarii

  1.1. 'fitular

  NEAMTU 1. MARCELA C.J.P BOTOSANI CONSILIER 35.672 lei

  1.2. Sot/sotie

  NEAMTU P. CONSTANTIN PRIMARIA BOTOSANI CONSILIER 26.401 lei

  1.3. Copii

  Venituri din actività/i independente

  2.1. Titular

  2.2. Sot/sotie

  3. Venituri din cedareafolosinei bunurilor

  3.1. Titular

  3.2. Sot/sotie

  4. Venituri din investitii

  4.1. Titular

  Sot/sotie

  5. Venituri din pensii

  5.1. Titular

  5.2. Sot/sotie

  6 Veniluri din ctctività(i agricole

  6.1. Titular

  6.2. Sot/sotie

  Cine a realizat venitul Sn rsa yen itului: Nurne, adresa

  Serviciul prestat/obiectul generator (IC vciiit

  Venitul anual incasat

  4

 • 7. Venituri din premii ,s1 din joeuri de name

  7.1. Titular

  7.2. Sot/sotie

  7.3. Copii

  8. Venituri din alte surse

  8.1. Titular

  8.2. Sot/sotie

  NEAMTU P. CONSTANTIN DGASPC BOTOSANI INDEMNIZATIE 3.288 lei

  8.3. Copii AJPIS BOTOSANI ALOCATIE 3.024 tel

  L AJPIS BOTOSANI INDEMNIZATIE 828 lei

  Prezenta declaratie constituie act public si rAspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet at datelor mentionatc.

  Data completarii Sen 22.05.2017