Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... ·...

13
Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor Migratorii Fondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte Programul Anual 2010 Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01 Decembrie 2011

Transcript of Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... ·...

Page 1: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Decembrie 2011

Page 2: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Newsletter-ul este editat de

Asociatia pentru Rezolvarea Alternativa a Disputelor (ADRA)Suceava, str. Universitatii, nr.48, cam.7, Romania, 720228

Tel: 0745469459; 0746529736; Fax: 0230 231 [email protected]

in parteneriat cu

Fundatia Umanitara „Mihai” Suceava

str. Vasile Bumbac, Nr. 18, Ap.4, Suceava, jud. SuceavaTel.: 0744666600; fax: 0330 40177943

Email: [email protected]

Serviciul Apel Bucuresti

Str. Rasuri nr. 17, sector 2, BucurestiTel.: 021.311.61.42 ; fax: 021.311.61.43

Email: [email protected]. apelngo.ro

Page 3: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Informaţii privind proiectul „Împreună pentru o mai bună integrare a RTT”, IF/10.02-03.01

Începând cu luna ianuarie 2012 Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor va

organiza 11 conferinţe în localităţile din zonele cu cel mai mare număr de resortisanţi ai tarilor

terţe (Bucuresti, Iasi, Cluj, Constanta, Timisoara, Galati, Ploiesti, Suceava, Bacau, Brasov,

Oradea).

Astfel în luna ianuarie vor avea loc primele 3 conferinţe in Iaşi, Bacău şi Suceava, la care vor

fi invitaţi să participe reprezentanţii instituţiilor publice locale, ai organizaţiilor neguvernamentale

care desfăşoară activităţi dedicate RTT în cele trei localităţi, precum şi reprezentanţi ai

Patronatelor şi Sindicatelor.

Dezbaterile din cadrul conferintelor vor avea ca punct de plecare studiul realizat în cadrul

aceluiaşi proiect şi intitulat „Diagnoza problemelor intampinate in domeniul integrarii RTT

in Romania”. Studiul va putea fi accesat pe pagina de proiect: www.rtt.adramediere.ro.

Page 4: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Informatii juridice

HG 1261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul2012. Hotararea nr. 1261/2011

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 935 din 29 decembrie 2011

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernuluinr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari sicompletari prin Legea nr. 134/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (1) lit. a) dinOrdonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cumodificarile si completarile ulterioare,Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1(1) Prezenta hotarare stabileste un numar total de 5.500 de autorizatii de munca ce vor fi eliberate in anul

2012 strainilor care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza decizieide detasare a unui angajator persoana juridica straina, defalcate pe tipuri de autorizatii de munca, inconformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca sidetasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, cumodificarile si completarile ulterioare.

(2) Tipurile si numarul de autorizatii de munca care pot fi acordate strainilor in anul 2012 sunt urmatoarele:a) autorizatii de munca pentru lucratori permanenti 3.000;

Page 5: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

b) autorizatii de munca pentru lucratori detasati 700;c) autorizatii de munca pentru lucratori inalt calificati 1.000;d) autorizatii de munca pentru lucratori sezonieri 100;e) autorizatii de munca nominale 100;f) autorizatii de munca pentru lucratori stagiari 200;g) autorizatii de munca pentru sportivi 300;h) autorizatii de munca pentru lucratori transfrontalieri 100.

Art. 2In situatia in care numarul cererilor pentru eliberarea de autorizatii de munca este mai mare decat numarulstabilit la art. 1, acesta poate fi suplimentat prin hotarare a Guvernului, in baza unui memoriu justificativ, lapropunerea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.

Page 6: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Noi reglementari referitoare la regimul strainilor in Romania (partea II)

In luna iulie 2011 a fost promulgată Legea nr. 157/11.07.2011 care introduce noile reglementări referitoare

la regimul străinilor în România si îmbunătăţeşte substanţial cadrul normativ actual privind regimul străinilor şi

oferă posibilitatea ca, în viitor, România să gestioneze fenomenul imigraţiei într-un mod mai eficient şi cu beneficii

pentru toţi actorii implicaţi.

Legea nouă modifică condiţiile de acordare a vizelor pentru activităţi culturale, ştiinţifice, umanitare,

tratament medical de scurtă durată sau alte activităţi care nu contravin legilor române - viza se acorda străinilor

dacă prezintă dovada mijloacelor de întreţinere în cuantum de 50 euro/zi ori echivalentul în valută convertibilă,

pentru întreaga perioadă, dar nu mai puţin de 500 euro ori echivalentul în valută convertibilă

Legea nr 157/ 2011 lărgeşte sfera persoanelor care pot face invitaţii, respectiv: cetăţenii români,

cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, cetăţenii Confederaţiei

Elveţiene sau străinii posesori ai unui document care atestă rezidenţa sau şederea pe teritoriul României cu

prezentarea, dupa caz, a urmatoarele documente: cartea de identitate sau paşaportul şi certificatul de înregistrare,

cartea de rezidenţă sau cartea de rezidenţă permanentă pentru cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene şi ale

Page 7: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Spaţiului Economic European şi pentru cetăţenii Confederaţiei Elveţiene, precum şi pentru membrii de familie ai

acestora şi paşaportul şi permisul de şedere pentru străini, în original şi în copie;

Pentru vizele de turism şi afaceri persoanele juridice care fac invitaţia trebuie să prezinte si certificat

constatator eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.

Pot obţine viză de scurtă şedere, prin exceptare de la procedura invitaţiei, străinul minor al cărui

părinte este beneficiar al statutului de refugiat sau are protecţie subsidiară ori se află în posesia unui permis de

şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data acordării vizei de intrare sau

soţul/soţia şi părinţii străinului beneficiar al statutului de refugiat sau care are protecţie subsidiară ori care se află în

posesia unui permis de şedere în România, cu condiţia ca acesta să fie valabil cel puţin 90 de zile de la data

acordării vizei de intrare.

Centrul National de Vize poate aproba acordarea vizei, fara avizul Oficiului Roman pentru Imigrari si

fara indeplinirea procedurii invitaţiei pentru părinţii elevilor sau studenţilor străini, acceptaţi la studii în România,

care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării unui document apostilat, sau după caz,

supralegalizat, eliberat de autorităţile din statul de origine care să ateste legătura de rudenie.

Vizele de lungă şedere în scopul desfăşurării de activităţi comerciale se vor acorda în baza avizului

eliberat de Centrului Român pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine.

Page 8: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Legiuitorul român cere, începând cu data promulgării legii, solicitantului de viză în scopul desfăşurării

de activităţi comerciale un plan de afaceri care să cuprindă proiecţia activităţii financiarepe o perioadă de minim 3

ani şi măreşte plafonul stabilit pentru valoarea investiţiilor de la 70.000 euro pentru SRL-uri la 100.000 euro şi de

la 100.000 euro pentru societăţile pe acţiuni la 150.000 euro. De asemenea, se solicită ca investiţia pentru care se

cere viza să fie realizată in termen de 12 luni de la data obţinerii permisului de şedere. Avizul Centrului Român

pentru Promovarea Comerţului şi Investiţiilor Străine este valabil 6 luni de la data emiterii şi are drept scop

constatarea îndeplinirii condiţiilor tehnice, de utilitate şi fezabilitate economică a investiţiei ce urmează a fi

implementată de către cetăţeanul străin.

În ceea ce priveşte viza de lungă şedere pentru angajare, conform noilor modificări, se acordă şi

următoarelor categorii de străini care pot fi încadraţi în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice

din România fără autorizaţie de muncă:

a) străinilor al căror acces fără autorizaţie de muncă pe piaţa muncii din România este stabilit în textul acordurilor,

convenţiilor sau înţelegerilor la care România este parte;

b) străinilor care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter

temporar în instituţii de profil acreditate din România, în baza unor acorduri bilaterale sau în baza ordinului

ministrului de resort;

c) străinilor care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte

organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

Page 9: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

d) străinilor care sunt numiţi şefi de filială, reprezentanţă sau de sucursală ai unei companii de pe teritoriul

României care are sediul în străinătate, iar la data solicitării nu sunt asociaţi, acţionari sau administratori la o

persoană juridică română.

Termenul în interiorul căruia se poate solicita viza de lungă şedere pentru muncă s-a mărit de la 30 de zile de

la data obţinerii autorizaţiei de muncă la 60 de zile. Viza se aprobă de Centrul Naţional de Vize, în termen de 10

zile de la data depunerii cererii de eliberare a vizei.

Legiuitorul român a reglementat de această dată şi condiţiile de acordare a vizei de lungă şedere pentru

detaşare. Viza de lungă şedere pentru detaşare se acordă străinilor pe baza autorizaţiei de muncă pentru lucrători

detaşaţi, eliberată de Oficiul Român pentru Imigrări, în condiţiile legii. Viza de lungă şedere pentru detaşare se

acordă şi străinilor angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau

ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, posesori ai unui permis de

şedere din acel stat, care pot fi încadraţi în muncă sau pot presta muncă la persoane fizice sau juridice din România

fără autorizaţie de muncă.

S-a extins sfera persoanelor pentru care sponsorul poate colicita întregirea familiei şi la: copiii minori

necăsătoriţi ai sponsorului, inclusiv cei adoptaţi, aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora sponsorul exercită

drepturile părinteşti. Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt

titular al drepturilor părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor; copiii minori necăsătoriţi ai

soţului/soţiei, inclusiv cei adoptaţi aflaţi în întreţinerea sa şi asupra cărora soţul/soţia exercită drepturile părinteşti.

Page 10: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Dacă drepturile părinteşti sunt exercitate în comun, este necesar şi consimţământul celuilalt titular al drepturilor

părinteşti cu privire la reîntregirea familiei solicitată de sponsor.

Cererea tip pentru obţinere vizei pentru reîntregirea familiei va fi însoţită pe lângă documentele prevăzute

până acum (certificatul de căsătorie, declaratia solicitantului, in forma autentica, din care sa reiasa ca membrii de

familie vor locui impreuna cu acesta, copia documentului care atesta dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei,

dovada detinerii legale a spatiului de locuit, dovada mijloacelor de intretinere şi asigurarea medicala a

solicitantului) şi de declaraţia scrisă a persoanei care deţine împreună cu sponsorul custodia comună a copilului

minor pentru care se solicită reîntregirea familiei, din care să rezulte consimţământul ca acesta să locuiască

împreună cu sponsorul pe teritoriul României şi de copia documentului de călătorie al membrului de familie pentru

care se solicită reîntregirea familiei. Aprobarea cererii se va comunica în scris, iar viza poate fi solicitată în termen

de 60 de zile de la data emiterii.

Mai pot solicita viză pentru reintregirea familiei, conform noilor modificări, şi străinul părinte al

cetăţeanului român minor, dacă face dovada faptului că minorul se află în întreţinerea sa sau că există obligaţia

plăţii pensiei de întreţinere, obligaţie pe care străinul şi-o îndeplineşte cu regularitate; dar şi străinii, membrii de

familie ai cetăţenilor români, care fac dovada că sunt înregistraţi cu drept de rezidenţă în alt stat membru în această

calitate. Solicitarea de viză a acestora din urmă va fi însoţită de documente care să ateste că sunt înregistraţi cu

drept de rezidenţă în alt stat membru, în calitate de membru de familie al cetăţeanului român.

(va continua)

Page 11: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Stiri

1. Institutul Intercultural Timișoara, împreună cu partenerii proiectului "România interculturală" invită cetățenii străini din state non-UE rezidenți în România să participe la cursurile gratuite de comunicare interculturalăcare se vor desfășura în cinci orașe din țară, după cum urmează:

20 ianuarie 2012 - Timișoara 24 ianuarie 2012 - București 25 ianuarie 2012 - Constanța 27 ianuarie 2012 - Iași 31 ianuarie 2012 - Cluj-Napoca

Locația exactă va fi comunicată participanților după înscriere.

Obiectivele cursurilor sunt:- Sensibilizarea participanţilor cu privire la construcția stereotipiilor și transmiterea lor - Dezvoltarea de competențe necesare într-o comunicare interculturală - Identificarea resurselor în vederea menținerii dialogului intercultural.

2. Comisia Europeană a publicat un raport ce prezintă rezultatele obținute în primii trei ani de la înființarea Fondului European pentru Integrarea Resortisanților Țărilor Terțe. Textul raportului este disponibil la http://ec.europa.eu/home-affairs/funding/integration/update20111219/COM%282011%29847%20-EN.pdf .Raportul are la bază rapoarte naționale primite de la instituțiile responsabile cu administrarea fondului la nivelul statelor membre, inclusiv un raport privind România, prezentat de Oficiul Român pentru Imigrări.

Page 12: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

3. Organizatia Internationala pentru Migratie in parteneriat cu Asociatia Serviciul APEL desfasoara inperioada 18.10.2010 - 30.06.2012 proiectul “Asistenta pentru resortisanti ai unor tari terte (RTT) in Romania”avand ca beneficiari directi imigranti din tarile non-UE.

In cadrul proiectului sunt oferite gratuit cursuri vocationale pentru persoanele migrate aflate pe teritoriul Romaniei.

Oferim cursuri in urmatoarele domenii:

- IT (Operator PC, Photoshop-Corel, Web Design, etc)

- Contabilitate (Contabilitate primara, Contabilitate financiara, Fiscalitate)

- Resurse Umane

- Agent de vanzari, etc

Page 13: Decembrie 2011 - Guvernul Romanieiigi.mai.gov.ro/sites/all/themes/multipurpose_zymphonies... · 2017-02-13 · care sosesc în vederea primei instalări a acestora, sub rezerva prezentării

Programul General Solidaritatea si Gestionarea Fluxurilor MigratoriiFondul European de Integrare a Resortisantilor Tarilor Terte

Programul Anual 2010Proiect: „Impreuna pentru o mai buna integrare a RTT”, Nr. Ref.: IF/10.02-03.01

Programul General “Solidaritatea şi Gestionarea Fluxurilor Migratorii” Fondul European de Integrare a Resortisanţilor Tărilor Terţe

Programul anual 2010Proiect: Împreună pentru o mai bună integrare a RTT

Contract nr. ref.: IF/10.02- 03.01Editor: Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA)

Data publicării: decembrie 2011 Acest document a fost realizat cu asistenta financiarăa Uniunii Europene.

Conținutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea ADRA și nu poate fi considerat în nici un caz ca reflectând poziția Uniunii Europene

Adresa de sesizări: Suceava, Str.Universitatii, Nr.48, cod 720228, tel 0230/231127,

email:[email protected]