Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este...

of 25 /25
Pag · 1 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar EN ISO 9001/2008 EN ISO 14001/2005 RAPORT Date obtinute in procesul de cartografiere Beneficiar Primăria Municipiului BUZĂU Denumire contract: Nr/Data contract: Realizat de Dr.Ing. Cristian Alionte Ing. Cornel Radulescu ACCON Environmental Consultants S.R.L 21.03.2014 Versiunea 6 Limba Română

Embed Size (px)

Transcript of Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este...

Page 1: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 1 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

RAPORT Date obtinute in procesul de cartografiere

Beneficiar Primăria Municipiului BUZĂU

Denumire contract:

Nr/Data contract:

Realizat de Dr.Ing. Cristian Alionte

Ing. Cornel Radulescu

ACCON Environmental Consultants S.R.L

21.03.2014

Versiunea 6

Limba Română

Page 2: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 2 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Cuprins

1 Scopul raportului - Motivaţia executării contractului problematica propusă spre rezol-vare şi cadrul legislativ pertinent ...................................................................pag. 3

2 Scurtă descriere a Municipiul Buzău ………………………………………...........................pag. 4

2.1 Localizare

2.2 Mărime

2.3 Număr de locuitori

3 Autoritatea responsabilă.............................................................................pag. 5

4 Descrierea programelor de reducere a zgomotului realizate anterior ...............pag. 5

5 Metode de calcul sau de măsurare folosite ....................................................pag. 6

5.1 Metode de calcul

5.2 Metode de măsurare

6 Estimarea numărului de persoane (în sute) care trăiesc în locuinţe expuse la zgomot indicator Lzsn și Lnoapte ..............................................................................pag. 6

7. Prezentarea grafică a hărţilor de zgomot ..................................................pag. 18

Page 3: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 3 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

1 Motivaţia executării contractului problematica propusă spre rezolvare şi ca-drul legislativ pertinent

Elaborarea hărţilor acustice şi respectiv evaluarea poluării acustice serveşte între altele şi informării publice . Cadrul legislativ român de care trebuie să se ţină cont la realizarea HAS este prezentat în tabelul de mai jos :

Tabelul 1.1 Transpunerea Directivei 2002/49/CE în legislaţia română

HG nr. 321/2005 (MO nr. 19/10.01.2008) privind evaluarea și gestionarea zgomo-tului ambiental (republicat),cu adăogirile si completările ulterioare.

T

OM MMGA/MTCT/MS/MAI nr. 678/1344/915/1397/2006 (MO nr. 730/25.08.2006) pentru aprobarea Ghidului privind metodele interimare de calcul al indicatorilor de zgomot pentru zgomotul produs de activităţile din zonele industriale, de traficul rutier, feroviar şi aerian din vecinătatea aeroporturilor

I

OM MT nr. 720/2007 (MO nr. 583/24.08.2007) privind modificarea OM MTCT nr. 1258/2005 (MO nr. 766/23.08.2005) pentru stabilirea unităților responsabile cu elaborarea hărților de zgomot pentru căile ferate, drumurile și aeroporturile aflate în administrarea lor, a hărților strategice de zgomot și a planurilor de acțiune aferente acestora, din domeniul propriu de activitate, precum și limitele de competență ale acestora

I

OM nr. 1830/2007 (MO nr. 864/18.12.2007) pentru aprobarea Ghidului privind realizarea, analizarea si evaluarea harților strategice de zgomot

I

OM MMDD/MT/MSP/MIRA nr. 152/558/1119/532/2008 (MO nr. 531/15.07.2008) pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pen-tru indicatorii Lzsn şi Lnoapte , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe dru-murile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la OUG nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al po-luării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006

I

T = transpunere; I = implementare ; T,I se refera la Directiva 2002/49/CE

După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve problemele şi efectele negative generate de poluarea sonoră şi dacă este cazul, să se reducă nivelul de zgomot ambiental.

HG 321/25 conţine şi un calendar al implementării Directivei 2002/49 CE privind evalu-area şi managementul zgomotului ambiental (DZA). Municipiul Buzău având o populaţie

Page 4: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 4 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

de peste 100.000 de locuitori dar sub 250.000 trebuie să elaboreze hărţi acustice stra-tegice în etapa a doua de implementare adică începând cu anul 2011.

Raportul de faţă se referă la cartografierea acustică strategică a Municipiului Buzău având la bază datele din măsurări proprii şi cele puse la dispoziţie de Primăria Munici-piului Buzău în anul 2012. Lucrările de cartografiere strategică şi raportul sunt menite să sprijine beneficiarul în îndeplinirea obligaţiilor care-i revin in baza legislaţiei naţiona-le(HG 321/2005 – Anexa 7), cerinţelor Comisiei Europene şi informării publicului.

Au fost elaborate hărţi acustice strategice globale orientative, respectiv preliminare pentru următoarele surse de zgomot :

• Trafic rutier: străzi principale şi alte străzi care provoacă o poluare acustică notabilă.

• Trafic feroviar , cu datele de intrare existente

• Activităţi industriale , cu datele de intrare existente

2. Scurtă descriere a Municipiul Buzău

Municipiul Buzău este reședința județului Buzău, din regiunea istorică Muntenia, România și se află pe malul drept al râului Buzău, în dreptul ieșirii acestuia dintre dea-lurile subcarpatice de curbură, într-o regiune cu climă temperată.

2.1 Localizare

Coordonatele geografice ale municipiului sunt; 45°10′N latitudine nordică şi 26°49′E longitudine estică. Municipiul se află la confluența drumurilor între trei mari provincii românești: Muntenia, Transilvania și Moldova. Râul Buzău, pe al cărui mal drept se află, formează limita nordică a orașului. Buzăul ocupă altitudini de maxim 101 metri în nord-vest, iar în apropierea dealurilor până la 88 metri în apropierea râului, media fiind de 95 de metri. Astfel, Buzău este un oraș aflat într-un relief plat, cu o dife-rență de altitudine de 10 metri de-a lungul unei linii de 4 km.

Aria cartografiată a Municipiului Buzău coincide cu limitele geografice stabilite de Primăria Municipiului Buzău pentru zona urbană la care se adaugă o zonă de influenţă corespunzătoare unor distanţe de 500m de la limita administrativă . Delimitarea rezultă din figura de mai jos ( Vezi şi OM 678/2006, cap. 3 pct.22 instrumentul 1).

Page 5: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 5 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Limita administrativă folosită ca limită de calcul

2.2 Mărime

Municipiul Buzău este amplasat în zona centrală a județului și ocupă o suprafață totală de 81,3 km2.

2.3 Număr de locuitori

Numărul total de locuitori la recensamantul din 2011 ai aglomerării Buzău luat în calcul este de 115494. Numarul este luat de pe site INS: http://www.recensamantromania.ro/rezultate-2/ „Tab3. Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă – judeţe, municipii, oraşe, comune „ fisier excel iar la linia 3629 coloa-na Populatie stabila este precizat numarul 115494.

3. Autoritatea responsabilă:

Autoritatea responsabilă pentru realizarea cartării zgomotului şi elaboarea hărţilor strategice de zgomot pentru aglomerarea aflată în administrarea sa, potrivit prevederilor Hotărârii 674/2007 ce modifică HG 321/2005, art. 4 alin.1. este Primăria Municipiului Buzău cu adresa: str. Unirii nr. 163 ; judeţul Buzău.

4 Descrierea programelor de reducere a zgomotului realizate anterior

Nu exista program de reducere a zgomotului realizat anterior.

Page 6: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 6 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

5 Metode de calcul sau de măsurare folosite

5.1. Metode de calcul

Conform HG 321/2005 pentru evaluarea şi managementul zgomotului ambiental , po-luarea acustică a mediului ambiant trebuie să fie determinată şi respectiv prezentată prin intermediul hărţilor acustice, rezultat al cartografierii acustice . Evaluarea poluării acustice se efectuează în zonele construite dar şi in „zonelor liniştite”(vezi definiţia HG 321/2005) dacă cele din urmă există.

5.1.1 Linii directoare privind metoda interimara de calcul recomandata de Comosia Eu-ropeana, NMPB_Routes 96 sinstandardul francez XPS 31-133, privind calculul indicato-rilor de zgomot pentru zgomotul provocat de traficul rutier.

5.1.2 Linii directoare privind metoda interimara de calcul recomandata de Comosia Eu-ropeana, poblicata in “Reken-en Meetvoorshrift Railverke erslawaai“ 96, Ministerie Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 20 noiembrie 1996‘ (RMR) pri-vind calculul indicatorilor de zgomot, pentru zgomotul provocat de traficul feroviar

5.1.3 Linii directoare privind metoda interimara de calcul recomandata de Comosia Eu-ropeana,ISO 9613-2 “Acustica- Diminuarea sunetului la propagarea sa in aer liber, par-tea a doua:metode generale de calcul, privind calculul indicatorilor de zgomot, pentru zgomotul provocat de activitatile industriale.

Aceste metode de calcul sunt implementate în programul CADNA A produs de DATAKUSIK GmbH si utilizat de sociteatea ACCON Environmental Consultants s.r.l. in realizarea Hartilor Strategice de Zgomot pentru Municipiul Buzău.

5.2 Metode măsurare utilizate

5.2.1. Pentru zgomot generat de traficul rutier :” Metodologie ACCON Environmental Consultants s.r.l. pentru măsurarea şi Lnoapte” metodologia respectă cerinţele SR ISO 1996, 1,2 şi înglobează rezultatele în domeniu ale Programului UE „IMAGINE” 5.2.2. Pentru Zgomot industrial SR ISO 8297 5.2.3. Pentru Zgomotul generat de traficul aerian : DIN 45634 din 2011 „Measurement and assessment of aircraft sound” 5.2.4.Pentru măsurarea volumului traficului rutier precum şi vitezei medii: 6. Estimarea numărului de persoane expuse la zgomot ambiental urban, repartizate în benzi de variaţie a valorii indicatorilor de zgomot conf Anexei 7 pct 1.5 a HG 321/2005, separat pentru diferite surse de zgomot şi cumulat.

Conform Anexe 7 trebuie să se determine numărul de locuitori care traiesc în interiorul unor benzi definite de zgomot ambiental. Lăţimea acestor benzi este de 5

Page 7: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 7 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

dB(A). Pentru indicatorul Lzsn clasa inferioară este 55-59 dB(A). Pentru indicatorul nopte Lnoapte clasa inferioară este de 45-49 dB(A).

Pe lîngă numărul de locuitori se cere a se determina şi numărul de locuinţe expuse la niveluri de zgomot în benzile amintite. Numărul estimat de locuinţe afectate de zgomot ambiental rezultă din numărul de locuitori afectaţi și din datele statistice privitoare la populație. Expunerea şcolilor şi spitalelor s-au efectuat prin calcul separat cu luarea în considerare a zgomotului echivalent obţinut prin mediere energetică pe clădire.

Datele statistice privind expunerea acustică a locuitorilor au fost obţinute separat pentru fiecare tip de zgomotul.

Străzi principale

Numărul estimat de persoane expuse la zgomot ambiental în sute

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

55-59

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

60-64

Nr. persoane expuse la

(Lzsn) 65-69

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

70-74

Nr. persoane expuse la

(Lzsn) >75

216 406 253 2 0

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

45-49

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

50-54

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

>70 225 410 242 2 0 0

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lzsn)50-54

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lzsn)55-59

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lzsn)60-64

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lzsn)65-69

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lzsn)70-74

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la (Lzsn)>75

107 216 406 253 2 0

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lnoapte)55-59

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lnoapte)60-64

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lnoapte)65-69

Nr. persoane (langa drumuri

principale) expuse la

(Lnoapte)>70 242 2 0 0

Page 8: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 8 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (care traiesc in lo-

cuinte cu izolatie speciala)

expuse la (Lzsn) >75

0 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in locuinte cu izolatie speciala) ex-

puse la (Lnoapte) 60-64

Nr. persoane (care traiesc in lo-

cuinte cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

>70

0 0 0 0

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) >75

85 266 184 1 0

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

>70 176 1 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) >75

0 0 0 0 0

Page 9: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 9 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

>75 85 266 184 1 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

>70 176 1 0 0

Page 10: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 10 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Tabelul 6.1.1. : Numărul estimat de locuinţe (rotunjite la sute), precum şi şcoli şi spitale expuse la zgomot ambiental generat de traficul rutier pe străzile principale

Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de traficul rutier pe străzile principale estimat (în

sute)

Suprafata afectata in km2

Locuinţe Şcoli, Educaţie Spitale,clinici, sanatorii

Peste Pînă la

Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte

50.0 54.0 41 72 0 0 0 0 5,9 3,7

55.0 59.0 41 50 0 0 0 0 4,5 2,1

60.0 64.0 71 0 0 0 0 0 3,5 0,5

65.0 69.0 52 0 0 0 0 0 2,2 0

70.0 74.0 0 0 0 0 0 0 0,5 0

75.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Transport feroviar , cale ferată

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

55-59

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

60-64

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

65-69

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

70-74

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

>75 0 0 0 0 0

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

45-49

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

50-54

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0 0 0

Nr. persoane (langa cai fe-

rate principale) expuse la

(Lzsn)50-54

Nr. persoane (langa cai fe-

rate principale) expuse la

(Lzsn)55-59

Nr. persoane (langa cai fe-

rate principale) expuse la

(Lzsn)60-64

Nr. persoane (langa cai fe-

rate principale) expuse la

(Lzsn)65-69

Nr. persoane (langa cai fe-

rate principale) expuse la

(Lzsn)70-74

Nr. persoane (langa cai fe-

rate principale) expuse la (Lzsn)>75

0 0 0 0 0 0

Page 11: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 11 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Nr. persoane (langa cai ferate

principale) expuse la

(Lnoapte)55-59

Nr. persoane (langa cai ferate

principale) expuse la

(Lnoapte)60-64

Nr. persoane (langa cai ferate

principale) expuse la

(Lnoapte)65-69

Nr. persoane (langa cai ferate

principale) expuse la

(Lnoapte)>70 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) >75

0 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in lo-

cuinte cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in locuinte cu izolatie speciala) ex-

puse la (Lnoapte) 65-69

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

>70

0 0 0 0

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) >75

0 0 0 0 0

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0

Page 12: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 12 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-

puse la (Lzsn) >75

0 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la, zgomotul prove-

nind de la surse majore) ex-puse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fata-da

linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) ex-puse la (Lzsn)

>75 0 0 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu o fatada linistita, zgomotul provenind de la

surse majore) expuse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0

Page 13: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 13 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Tabelul 6.2.3: Numărul estimat de locuinţe (rotunjite la sute) , precum şi şcoli şi spitale expuse la zgomot ambiental generat de traficul feroviar, trenuri, expunere la zgomot ambiental generat de traficul feroviar, trenuri şi tramvaie

Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de traficul feroviar, trenuri estimat (în sute)

Suprafata afectata in km2

Locuinţe Şcoli, Educaţie Spitale,clinici, sanatorii

Peste Pînă la

Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte

50.0 54.0 0 0 0 0 0 0 0 0 55.0 59.0 0 0 0 0 0 0 0 0 60.0 64.0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.0 69.0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.0 74.0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zgomot industrial

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

55-59

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

60-64

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

65-69

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

70-74

Nr. persoane expuse la (Lzsn)

>75 5 1 1 0 0

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

45-49

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

50-54

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane expuse la (Lnoapte)

>70 6 4 1 0 0 0

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (care traiesc in

locuinte cu izolatie specia-

la) expuse la (Lzsn) >75

0 0 0 0 0

Page 14: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 14 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (care traiesc in locuinte

cu izolatie speciala) expuse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 55-59

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 60-64

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 65-69

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) 70-74

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lzsn) >75

3 0 0 0 0

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

55-59

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

60-64

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

65-69

Nr. persoane (pe o fatada

linistita) expuse la (Lnoapte)

>70 0 0 0 0

Lzsn dB(A) expunere la zgomot ambiental generat de activităţi industriale estimat (în sute)

Suprafata afectata in km2

Locuinţe Şcoli, Educaţie Spitale,clinici, sanatorii

Peste Pînă la

Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte Lzsn Lnoapte

50.0 54.0 2 0 0 0 0 0 1,5 1,8

55.0 59.0 0 0 0 0 0 0 1,7 0,2

60.0 64.0 0 0 0 0 0 0 0,6 0

65.0 69.0 0 0 0 0 0 0 0 0

70.0 74.0 0 0 0 0 0 0 0 0

75.0 0 0 0 0 0 0 0 0

Page 15: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 15 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

9. Prezentare hărţi de zgomot

Hărţile acustice au fost calculate cu un rastru, grilă spaţială de 10m, la o înălţime de imisie de 4m deasupra solului. S-au luat în considerare reflexiile datorate clădirilor , obstacoleleor acustice şi efectele terenului asupra propagării zgomotului.

Pentru determinarea numărului de cetăţeni expuşi la un anumit nivel de zgomot punctele de calcul au fost amplasate pe faţadele clădirilor. Pentru acest caz nu se ia în considerare ultima reflexie pe faţada clădirii pe care se află punctul de calcul. Calculele privind persoanele afectate se efectuează de asemenea pentru o înălţime de 4m deasupra solului, vezi HG 321/2005.

În cele ce urmează se prezintă hărţi acustice strategice pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în scopul creării unei viziuni de ansamblu.

Hărţile strategice de zgomot sunt realizate la o scară de 1:10000. Codul culorilor în vederea reprezentării pe harta de zgomot a curbelor de nivel de zgomot:

Scala de culori pentru harta de zgomot:

Page 16: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 16 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Harta spatiilor verzi cu suprafata totală de 18,69ha

Page 17: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 17 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Harta apelor luate in suprafata de calcul au o suprafata totală de 1,6ha

S-au folosit date 3D privind clădirile din Buzău, măsurări telemetrice proprii precum şi imagini de pe Site-ul Primăriei Buzău. Au fost impartite cladirile in trei categorii mari: locuinte, anexe, administrative (care includ si unitati de invatamant si spitale)

Pentru estimare înălţimii clădirilor s-au coroborat toate aceste date cu indicaţiile OM 678/2005 cap.3.2 pct 11 Instrumentele 1 şi 2 precum şi pct 12 Instrumentele 1,2 şi 3.

Page 18: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 18 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Harta cladirilor în suprafață de calcul cu o suprafata de 41km2 si un numar 29398 de cladiri.

Hărţile acustice au fost calculate cu un rastru, grilă spaţială de 10m, la o înălţime de imisie de 4m deasupra solului. S-au luat în considerare reflexiile datorate clădirilor , obstacoleleor acustice şi efectele terenului asupra propagării zgomotului.

În afara ariei cartografiate s-a considerat efectul surselor acustice ,în primul rând artere de dirculaţie rutieră, pîna la o distanţă de 500m (vezi OM 678/2006)

Page 19: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 19 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Pentru determinarea numărului de cetăţeni expuşi la un anumit nivel de zgomot punctele de calcul au fost amplasate pe faţadele clădirilor. Pentru acest caz nu se ia în considerare ultima reflexie pe faţada clădirii pe care se află punctul de calcul . Calculele privind persoanele afectate se efectuează de asemenea pentru o înălţime de 4m deasupra solului, vezi HG 321/2005.

În cele ce urmează se prezintă hărţi acustice strategice pentru indicatorii Lzsn şi Lnoapte în scopul creării unei viziuni de ansamblu. Hărtile acustice strategice propriu zise sunt disponibile anexat şi în format pdf.

Page 20: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 20 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Zgomot rutier , zi, seara , noapte

Zgomot rutier, Lzsn

Page 21: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 21 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Zgomot rutier, noapte

Zgomot rutier, Lnoapte

Page 22: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 22 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Zgomot feroviar, ziua, seara, noaptea,

Zgomot feroviar, Lzsn

Page 23: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 23 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Zgomot feroviar, noaptea

Zgomot feroviar, Lnoapte

Page 24: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 24 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Zgomot industrial, ziua, seara, noaptea

Zgomot industrial, Lzsn

Page 25: Date obtinute in procesul de cartografiere Buzau_Raport.pdf · După cartografierea acustică este necesar să se întocmească planuri de acţiune cu aju-torul cărora sa se rezolve

Pag · 25 CONTACT: Cornel Radulescu/Cristian Alionte • Tel.: 0724026070/0727855309 • [email protected]/[email protected] ACCON Environmental Consultants • Str. Covasna •nr 9/Ap.13 • Bucuresti • Tel./Fax: 031/417.65.79 • www.accon.ro • J40/2094/11• RO37 BTRL 0650 1202 S810 76XX•Banca Transilvania - Bagdasar

EN

ISO

900

1/20

08

E

N IS

O 1

4001

/200

5

Zgomot industrial, noaptea

Zgomot industrial, noaptea