CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

of 12 /12
Cotidian regional Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã) www.cronicavj.ro E-mail: [email protected] Telefon: 0374.906.687 12 pagini 1 LEU Cronica Vãii Jiului Fondat 2011 Anul I Nr. 244 Joi, 1 noimbrie 2012 Partidul dublei mãsuri?! PP-DD criticã „ciocoii”, dar se înconjoarã de ei A criticat dur „ciocoii” din USL sau PDL, dar i-a preluat pe unii dintre ei ºi chiar îi promoveazã pe listele electorale. Este vorba despre partidul lui Dan Diaconescu, PPDD, care oricum a început sã scadã în sondaje dupã telenovela Oltchim. >>> P >>> PAGINA AGINA A 3-A 3-A „Succesurile” PP-DD-istului Vochiþoiu ce se vrea senator A ctualul ºef al PP-DD Hunedoara are un trecut zbuciumat atât în politicã, dar ºi în afara ei. Haralambie Vochiþoiu se vrea senator de Valea Jiului ºi promite marea cu sarea însã, nici o realizare nu-l recomandã ºi asta o spun mulþi fãrã sã greºeascã, credem noi. >>> P >>> PAGINA AGINA A 3-A 3-A Monica Iacob Ridzi rupe din PDL, pentru PP-DD P artidul Poporului Dan Diaconescu se îngroaºã în Petroºani datoritã deputatului Monica Iacob Ridzi. Cei mai mulþi au devenit „Mov” dupã ce au fost în PDL ºi o datã cu trecerea în PP-DD a Monicãi Iacob Ridzi, care recunoaºte acum cã oamenii au urmat-o pentru cã cred în ea. >>> P >>> PAGINA AGINA A 3-A 3-A Lacrimi, lumânãri ºi flori Locuitorii din Valea Jiului îºi pomenesc morþii N oaptea de 1 noiembrie stã sub semnul luminii. Cu ocazia Luminaþiei, aºa cum este cunoscutã, în popor, Ziua Morþilor, un vechi obicei catolic pãstrat de sute de ani, cimitirele din Ardeal, Banat ºi Maramureº se transforma în oaze de luminã, datoritã sutelor de lumânãri aprinse în memoria celor trecuþi în eternitate. >>> P >>> PAGINILE 6-7 AGINILE 6-7

Embed Size (px)

description

CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Transcript of CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Page 1: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Cotidian regional �� Apare de luni pânã vineri în toate localitãþile Vãii Jiului �� Redacþia ºi administraþia: str. 1 Decembrie 1918, nr. 100, Petroºani (Casa de Culturã)

www.cronicavj.ro � E-mail: [email protected] � Telefon: 0374.906.687 � 12 pagini � 1 LEU

Cronica Vãii JiuluiFondat 2011 � Anul I � Nr. 244

Joi, 1 noimbrie 2012

Partidul dubleimãsuri?!

PP-DD criticã„ciocoii”, darse înconjoarã

de eiA criticat dur „ciocoii” din

USL sau PDL, dar i-apreluat pe unii dintre ei ºichiar îi promoveazã pe listeleelectorale. Este vorba desprepartidul lui Dan Diaconescu,PPDD, care oricum a începutsã scadã în sondaje dupãtelenovela Oltchim.

>>> P>>> PAGINAAGINA AA 3-A3-A

„Succesurile”PP-DD-istului

Vochiþoiu ce sevrea senator

A ctualul ºef al PP-DDHunedoara are un trecut

zbuciumat atât în politicã,dar ºi în afara ei. HaralambieVochiþoiu se vrea senator deValea Jiului ºi promite mareacu sarea însã, nici o realizarenu-l recomandã ºi asta o spunmulþi fãrã sã greºeascã, credem noi.

>>> P>>> PAGINAAGINA AA 3-A3-A

Monica IacobRidzi rupe dinPDL, pentru

PP-DDP artidul Poporului Dan

Diaconescu se îngroaºãîn Petroºani datoritã deputatului Monica IacobRidzi. Cei mai mulþi audevenit „Mov” dupã ce aufost în PDL ºi o datã cu trecerea în PP-DD a MonicãiIacob Ridzi, care recunoaºteacum cã oamenii au urmat-opentru cã cred în ea.

>>> P>>> PAGINAAGINA AA 3-A3-A

Lacrimi, lumânãri ºi flori

Locuitorii din Valea Jiuluiîºi pomenesc morþii

N oaptea de 1noiembrie

stã sub semnulluminii. Cu ocaziaLuminaþiei, aºa cumeste cunoscutã, înpopor, Ziua Morþilor,un vechi obicei catolicpãstrat de sute de ani,cimitirele din Ardeal,Banat ºi Maramureºse transforma în oazede luminã, datoritãsutelor de lumânãriaprinse în memoriacelor trecuþi în eternitate.

>>> P>>> PAGINILE 6-7AGINILE 6-7

Page 2: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Marius MITRACHE

Mai mult, facturilenu erau completateconform reglemen-tãrilor în vigoare,existând indicii cãrespectivele docu-

mente sunt false. În urma

cercetãrilor, s-a sta-bilit un prejudiciu însumã de peste4.745.500 lei, dincare peste3.000.000 lei debite(impozit pe profit

suplimentar ºi TVA). În cauzã se

efectueazã cercetãrisub aspectulsãvârºirii infracþiuniide evaziune fiscalãprin evidenþierea înactele contabile acheltuielilor care nuau la bazã operaþiunireale, în scopul sus-tragerii de laîndeplinirea obligaþi-ilor fiscale.

1. Licitaþie publicã pentruconcesionarea terenului, însuprafaþã de 4,00 mp, situat înmunicipiul Petroºani, PiaþaAgroalimentarã Dacia , în ved-erea concesionãrii terenului afer-ent chioºcului;

2. Licitaþie publicã pentruconcesionarea terenului, însuprafaþã de 28,00 mp, situat înmunicipiul Petroºani, str.Independenþei, în vederea con-cesionãrii terenului aferent gara-jului;

3. Licitaþie publicã pentruconcesionarea terenului, însuprafaþã de 6,00 mp, situat înmunicipiul Petroºani, str. Gen.Vasile Milea, în vederea supli-mentãrii concesiunii terenuluiaferent garajului.

Ofertele se depun, într-un exemplar, pânã în ziuade 22.11.2012, ora 9 ºi sevor deschide în ºedinþa pub-licã din data de 22.11.2012,ora 11, pentru primul caz,ora 13, pentru al doilea caz,ora 15 pentru al treilea caz,în sala de ºedinþe, la sediul

instituþiei din municipiulPetroºani, str. 1 Decembrie1918, nr. 93.

Bunurile fac parte din dome-niul privat al municipiuluiPetroºani.

Ofertele se depun la sediulinstituþiei, biroul de registraturã,camera 5 sau 7. Relaþii, detalii,clarificãri, cât ºi documentaþia deatribuire, se pot obþine, pânã ladata de 20.11.2012, de laServiciul Public AdministrareaDomeniului Public ºi Privat dincadrul Primãriei municipiuluiPetroºani, camera 41, telefon0254-541220(1), int. 114.

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 201222 Diverse

� Vrei ca afacerea ta sã fie cunoscutã?� Vrei sã te dezvolþi?� Vrei sã-þi gãseºti colaboratori serioºi deafaceri?� Vrei sã faci bani?Noi suntem partenerii pe

care îi cauþi!

Casa de Culturã, Str.1 Decembrie 1918,

nr. 100tel. 0374.906.687

e-mail:

[email protected]

Cronica Vãii Jiului

EDITAT DE S.C. MBD REPORTER MEDIASRL PETROªANI

Tipãrit la SC Garamond SA

Materialele marcate “Promovare”reprezintã PUBLICITATE

Cronica Vãii JiuluiWebsite:

www.cronicavj.ro

E-mail:[email protected]

Director:Marius MITRACHEMarius MITRACHE([email protected])

Redactor sef: Ileana FIRÞULESCUIleana FIRÞULESCU([email protected])

Editor coordonator:CarCarmenmen COSMANCOSMAN([email protected])

Colectivul de redactie: MirMircea cea NISTORNISTOR([email protected])

Diana MITRACHEDiana MITRACHE([email protected])

MirMircea BUJORESCU cea BUJORESCU Luiza Luiza ANDRONACHEANDRONACHE([email protected])

Maximilian GMaximilian GÂNJUÂNJU([email protected])

Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI, PetruPetruBOLOG CIMPBOLOG CIMPA, Denis RUSA, Denis RUSIoan DAN BÃLAN,Ioan DAN BÃLAN,Gabriela RIZEA,Gabriela RIZEA,Fotoreporter:Ovidiu POvidiu PÃRÃIANUÃRÃIANUDesktop publishing:Geza SZEDLACSEKGeza SZEDLACSEKSorin TIÞESCUSorin TIÞESCUMarketing & Publicitate: Mirabela MOISIUMirabela MOISIU

COTIDIAN REGIONAL CU CAPITALINTEGRAL PRIVAT - ISSN 1583-5138

Antena 1 National TV PRO TV Prima TV TVR 1

9:00 Destine împlinite (r)10:00 Suflete pereche (r)11:00 Culoarea fericirii

12:00 Grupul Vouã (r)12:15 Împãrãteasa de fier 13:45 Cuceritorul (r)15:00 Grupul Vouã (r)17:30 Condamnata 18:30 ªtiri Naþional TV19:15 Destine împlinite20:15 Suflete pereche 21:15 Cuceritorul 22:30 Cuplul perfect (r)0:30 Împãrãteasa de fier

8:00 ‘Neatza cu Rãzvan ºiDani 10:00 Teleshopping 10:20 În gura presei 11:15 FamiliaDA (r)11:50 Mireasã pentru fiul meu13:00 Observator 14:00 Mireasã pentru fiul meu

16:00 Observator 17:00 Acces Direct19:00 Observator 20:30 Next Top Model byCãtãlin Botezatu 22:30 Un Show Pãcãtos1:00 Observator (r)

7:00 ªtirile Pro TV10:00 Tânãr ºi neliniºtit (r)11:00 Viaþa în Africa (r)12:00 Viaþa în Africa (r)13:00 ªtirile Pro TV13:45 Regãsirea16:00 Tânãr ºi neliniºtit 17:00 ªtirile Pro TV17:30 Happy Hour 19:00 ªtirile Pro TV20:30 Las fierbinþi 21:30 Spitalul de demenþã 22:00 ªtirile Pro TV22:30 Justiþia viitorului 0:30 Pro Motor (r)1:00 ªtirile Pro TV (r)

11:30 Teleshopping 12:00 Flavours, 3 bucãtari 13:00 Teleshopping 13:30 Farsele lui Jugaru13:45 Teleshopping 14:15 Iubiri secrete (r) 15:30 Totul despre mame 16:00 Cireaºa de pe tort (r)17:00 Trãsniþii (r)18:00 Focus 1819:00 Focus Sport

19:30 Cireaºa de pe tort 20:30 Cele 18 degete alemorþii 22:15 Trãsniþii23:15 Focus Monden

9:10 Legendele palatului:doctorul Hur Jun 10:10 Aºa-i românul!10:20 Lumea modei10:30 Ora de business (r)12:30 Oameni care auschimbat lumea12:40 Legendele palatului:Prinþesa Ja Myung (r)13:20 Legendele palatului:Prinþesa Ja Myung (r)14:00 Telejurnal 14:45 Interes general 15:15 Teleshopping 15:30 Akzente 16:45 Lozul cel mare 17:40 Legendele palatului:Prinþesa Ja Myung 18:20 Legendele palatului:Prinþesa Ja Myung 19:00 Ora de business19:45 Sport20:00 Telejurnal 21:00 Prim plan22:10 Ghetoul

Anunþ de licitaþie

C onsiliul Local al municipiului Petroºani - ServiciulPublic Administrarea Domeniului Public ºi Privat

cu sediul în Petroºani, str.1 Decembrie 1918, nr.93, telefon 0254/541220, 0254/541221, fax 0254/545903, cod fiscal RO16982459, adresa de email [email protected] organizeazã:

Administrator evazionistA dministratorului unei societãþi

comerciale din Brad a intrat învizorul oamenilor legii, dupã ce a fostprins cã în perioada septembrie 2010-noiembrie 2011, a înregistrat în evi-denþele contabile ale societãþii facturide la mai multe societãþi comerciale,în valoare de 9.960.843 lei, pentrucare nu a putut face dovada recepþieibunurilor respective, a transportuluiacestora cât ºi a documentelor detransport.

Page 3: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 2012 Politicã 3

Carmen COSMAN

PPDD este acuzat cã pro-moveazã „ciocoii” pe care DanDiaconescu i-a înfierat luni înºir pe toate posturile de televiz-iune. La nivelul judeþuluiHunedoara, despre PPDD sespune în mediile politice cã ascos la înaintare, pentrualegerile din 9 decembrie,nume implicate în scandaluri derãsunet, care ar putea aveaefect de bumerang. ªi, în loc sãcreascã în preferinþele elec-toratului, PPDD Hunedoara s-ar putea trezi votat de doar omânã de oameni. De exemplu,pe Colegiul Petroºani – Petrila– Aninoasa candideazã deputat-

ul independent Monica Iacob –Ridzi, proaspãt demisionarã dinPDL, care nu o mai susþineanecondiþionat cum s-a întâm-plat pânã acum. Monica Ridzieste judecatã pentru fapte decorupþie, despre care procuroriiDNA spun cã ar fi fost comisepe vremea în care era min-istrul al Tineretului ºi Sportului,iar prejudiciul calculat deanchetatori este de mai multemilioane de lei. Ridzi susþinecã, în cele din urmã, îºi vadovedi nevinovãþia, însã, celpuþin pentru moment rãmâneanatema procesului aflat la Înal-ta Curte de Casaþie ºi Justiþie ºia acuzaþiilor de abuz în serviciucontra intereselor publice în

formã calificatã sau fals intelec-tual. Tot printre candidaþiiPPDD din judeþul Hunedoarase regãseºte un alt nume impli-cat într-un scandal de rãsunet,respectiv Marius Cristian Vladu,

fost PDL-ist notoriutras pe linie moartã totdupã niºte dezvãluirilegate de bani publici.În 2010, într-o înregis-trare fãcutã publicã,Marius Cristian Vladu– director pe atunci laTermocentrala Mintia -se lãuda cã a dat „unmiliard ºi jumãtate” încampania electoralã.„Eu cred cã sunt spon-sorul numãrul unu.Când spun sponsorulunu, spun cã am datun miliard jumãtate încampania asta… Aiauzit bine? Peromâneºte. Nu dau dela mama, îmi creezniºte obligaþii. Cred cã

toatã lumea înþelege, da? Dinsalariu eu nu pot, îmi esteimposibil. Nu am de unde sãdau atâþia bani. Dar i-am spusomului aºa: Viorele, dacã veþiveni cu un candidat care sã

aibã ºanse reale, îþi dau cuvân-tul meu de onoare cã fac tot cee omeneºte posibil sã-þi sprijincandidatul. Dar dacã veniþi cuunul gen… ºi vã jur cã aºa amspus – Constantinescu cu 3%, aldracu` sã fiu dacã-þi dau maimulþi bani de afiºe, nu de ban-nere”, spunea Marius CristianVladu interlocutorilor sãi dinPDL, în noaptea alegerilor pen-tru Colegiul 3, unde au fostalegeri parþiale. A existat suspi-ciunea cã s-a vorbit despre banipublici care au ajuns în conturilePDL; iar imediat dupã acestscandal Vladu a fost schimbatdin funcþie, deºi acesta a susþin-ut cã donaþiile au fost fãcutelegal, iar el este o „victimã” înacest caz.

Nici candidatul la senat peColegiul Valea Jiului,Haralambie Vochiþoiu – careeste ºi preºedintele PPDDHunedoara – nu a fost ocolit descandaluri rãsunãtoare, care auculminat cu excluderea lui dinPSD, partid pe care l-a condusla nivelul organizaþiei municipalePetroºani.

Gabriela RIZEA

P romisiuneneonoratã

În perioada când erapreºedintele OrganizaþieiMunicipale a PSD

Petroºani, HaralambieVochiþoiu a achiziþionatun bloc de locuinþe înlocalitatea Aninoasa dinValea Jiului. Chipurile,intenþiona sã-ºi mute sedi-ul uneia dintre firmele pecare le controleazã dar ºi

sã amenajeze mai multelocuinþe sociale. A dat peimobil puþin peste 50 demii de lei, adicã echiva-lentul unei garsonierepoziþionatã într-o zonãperifericã din Petroºani, ºil-a lãsat în paraginã. S-aajuns pânã acolo încâtconducerea PrimãrieiAninoasa de la aceeavreme îl soma ºi ameninþacu amenzi pe Vochiþoiu,cã dacã tot s-a angajat lacãruþã, trebuie sã seapuce de reabilitarea con-strucþiei. Aveau ºi unmotiv întemeiat, blocul luiVochiþoiu ameninþa vieþile

localnicilor fiind într-ostare avansatã dedegradare. Bineînþeles cãPP-DD-istul Vochiþoiu n-afãcut nimic din ceea ce apromis. Imobilul achiz-iþionat de firma lui a fostîn proprietatea EMAninoasa, iar înainte deRevoluþie avea rol decãmin de nefamiliºti. Înurmã cu circa 12 ani

clãdirea a fost pãrãsitã demineri, iar dupãînchiderea mineiAninoasa clãdirea a trecutîn proprietatea ConsiliuluiLocal Aninoasa. Acestaeste un motiv serios pen-tru mulþi dintre noi sã cre-dem cã, dacã-l vom trim-ite în ParlamentulRomâniei, promisiunilefãcute vor rãmâne neono-

rate. Cum de altfel s-aîntâmplat ºi în aceastãvarã, când a promislocuitorilor Vãii Jiului oieftinire a apei care încãnu s-a produs. Vochiþoiupoate invoca opoziþia„ciocoilor” de la ApaServ, însã tocmai deaceea a fost votat consili-er judeþean, pentru cãelectorii au sperat cã îipoate determina sãieftineascã apa. În ediþiaviitoare vã vom arãta oaltã nãzdrãvãnie a viitoru-lui senator de Valea Jiului,Haralambie Vochiþoiu.Tot în perioada când erape „cai mari”, adicã ºef laPSD, Vochiþoiu a fostacuzat cã încerca cevatrafic de influenþã pentruo firmã a sa.

Diana MITRACHE

„Nu cred cã am unnumãr exact al celor careau plecat cu mine.Oricum, cred cã suntpuþin peste 100 doar înPetroºani, dar sunt ºi laPetrila ºi la Aninoasa. Eum-am înscris, de altfel, laAninoasa în partid. Suntoameni care au declarat

cã au venit odatã cu minepentru cã am fãcut oechipã împreunã ºi amcolaborat foarte bine, auîncredere cã i-am sprijinit.Dar sunt ºi oameni carenu s-au implicat niciodatãîn politicã ºi vin acum sãîmi acorde sprijinul”, aprecizat Monica IacobRidzi, deputat de ValeaJiului.

Cel mai sonor nume ºiultimul intrat pe listele luiDan Diaconescu esteºeful pieþei de laPetroºani, Sorin Pristavu,care recunoaºte cã a fãcutacest pas imediat dupã ce

Monica Iacob Ridzi a alessã adere la „mov”.

„Este o dor-inþã a mea. Amales acest partidºi am plecatodatã cu MonicaIacob Ridzi, pen-tru cã o respect,am colaborat lamulte proiecte ºinu pot face alt-fel”, a menþionatºi Sorin Pristavu,cel care pânãacum câteva zileera membruPDL.

Totuºi, soþulMonicãi Iacob Ridzi, pri-marul municipiuluiPetroºani, Tiberiu IacobRidzi a rãmas în PDL ºi,din pãcate, este nevoit sãvadã cum soþia sa îi furãmembrii.

Partidul dublei mãsuri?!

PP-DD criticã „ciocoii”, dar se înconjoarã de ei

A criticat dur „ciocoii” din USL sau PDL, dari-a preluat pe unii dintre ei ºi chiar îi pro-

moveazã pe listele electorale. Este vorba desprepartidul lui Dan Diaconescu, PPDD, care oricuma început sã scadã în sondaje dupã telenovelaOltchim.

„Succesurile” PP-DD-istuluiVochiþoiu ce se vrea senator

A ctualul ºef al PP-DD Hunedoara are untrecut zbuciumat atât în politicã, dar ºi

în afara ei. Haralambie Vochiþoiu se vreasenator de Valea Jiului ºi promite marea cusarea însã, nici o realizare nu-l recomandãºi asta o spun mulþi fãrã sã greºeascã, cre-dem noi. Cronica Vãii Jiului vã aratã câtevapromisiuni ale lui Vochiþoiu, promisiuni careau fost ca un balon de sãpun.

Monica Iacob Ridzi rupe din PDL,pentru PP-DD

P artidul Poporului Dan Diaconescu seîngroaºã în Petroºani datoritã deputa-

tului Monica Iacob Ridzi. Cei mai mulþi audevenit „Mov” dupã ce au fost în PDL ºi odatã cu trecerea în PP-DD a Monicãi IacobRidzi, care recunoaºte acum cã oamenii auurmat-o pentru cã cred în ea.

Page 4: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Raul IRINOVICI În ajutorul nostru, înultima vreme ºi þinând

pasul cu tehnologia actu-alã, s-au deschis mai multeflorarii online de undeputem cumpãra oricefloare sau aranjament flo-ral pe care îl putemvedea pe pagina respec-tivã de internet la preþuricare nu diferã cu mult decele dintr-o florãrieobiºnuitã ºi fãrã comision

de livrare la domiciliu.Astfel cã de acum

înainte putem staliniºtiþi ºi nu mai tre-buie sã ne facem grijicã vor rata un eveni-

ment important din viaþacelor dragi din cauzaunei atenþii poate micidar cu o mare însemnã-tate sentimentalã. Tot cetrebuie sã facem este sãnu uitãm de zilele respec-tive, în rest se ocupãinternetul de absolut tot.

Raul IRINOVICI

Scopul proiectelor este pre-venirea consumului de substanþe(alcool, tutun ºi droguri) prin for-marea ºi promovarea unor abil-itãþi de viaþã sãnãtoasã .

Obiectivele propuse vizeazãdezvoltarea unei atitudini pozitiveasupra vieþii sãnãtoase, dez-

voltarea abilitãþilor sociale (stimade sine, abilitatea de a face faþãpresiunii grupului capacitate deluare a deciziilor ºi rezolvare aproblemelor) cu ajutorul cãrora sãfacã faþã tentaþiilor de a consumasubstanþe interzise, informareacopiilor ºipãrinþilor cuprivire la con-

secinþele consumului de alcool ºitutun, precum ºi dezvoltarea unorabilitãþi de comunicare eficientãîntre pãrinþi ºi copii.

Beneficiarii direcþi ai proiectuluisunt elevii claselor II- VI ºipãrinþii acestora, care vor fiimplicaþi în diferite activitãþi ãncadrul acestui proiect .

Pânã în prezent proiectul a fostimplementat la o clasã a II-a dincadrul Liceului Tehnologic ” OvidDensuºianu” Cãlan – Structuraºcoala generalã clasele I-VIIICãlan, la o clasã a V-a ºi o clasãa VI-a de la ªcoala generalã ”I.G.Duca” din Petroºani. Activitãþiledesfãºurate au avut un caracterinteractiv, au fost adaptate nivelu-lui de înþelegere specific grupuluiþintã ºi s-au folosit materialedidactice ºi audio-video.

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noimebrie 201244 Actualitate

Luiza ANDRONACHE

Ieri a fost ziua mãºtilor ºi acostumelor, apoi noapteagroazei. Copiii din Valea Jiuluis-au pregãtit de câteva zilepentru ziua de Halloween ºi s-au tot gândit ºi rãzgândit pânãcând ºi-au ales cele mai fru-moase, horror sau impresion-

abile costume… “ Eu sunt omicã vrãjitoare ºi am vrut sãfiu de speriat ca sã câºtig pre-miul pentru cel mai frumoscostum”, a declarat o fetiþã. “Eu cred cã Halloween-ul este osãrbãtoare foarte importantã,în care nu trebuie sã fii timid,ci horror ”, a spus o altã fetiþãcostumatã în vampir.

“ Eu sunt un schelet, iar lanoapte vin dupã voi”, încheieºi un bãieþel.

Nu mi-e fricã, nu mi-e fricãde Bau –Bau….Aºa au cântatºi pe aceste acorduri au ºidansat copiii de la ªcoalaAvram Stanca din Petroºani,ieri. Pe lângã asta, ei eupregãtit ºi machete cuCimitirul Central Petroºani, caloc al groazei, dar ºi cu casaFamiliei Adams. Au mâncatplãcinte de dovleac din bostanipe care tot ei i-au sculptat, iarînvãþãtoarele ºi educatoare le-au pregãtit ºi prãjituri cubrânzã ºi mere umplute cu cio-colatã.

De altfel, cei mici au maispus cã ºi acasã se vor costu-ma ºi întocmai obiceiului amer-ican, vor merge chiar cu …col-inda prin vecini, fãcând paradãde înfãþiºarea lor.

AAAAggggeeeennnnddddãããã ppppllll iiiinnnnãããã.... .... ....

P rogram stabilit pentru anul viitor. Centrul de Prevenire,Evaluare si Consiliere Antidrog Hunedoara desfasoara in

perioada 01 octombrie 2012 – 15 iulie 2013 mai multe proiectelocale de informare – educare în unitãþile ºcolare din judeþulHunedoara: ªcoala deprinderilor sãnãtoase – proiect de infor-mare-educare cu privire la consumul de alcool ºi tutun la eleviiclaselor a II – a”, „ªcoala deprinderilor sãnãtoase – proiect deinformare-educare cu privire la consumul de alcool ºi tutun laelevii claselor a III a ºi a IV a” ºi „Poveºti cu final fericit –proiect de informare-educare cu privire la consumul de droguriºi noi substanþe legale cu efecte psihoactive la elevii claselor aV – a ºi a VI-a”.a

A fost noaptea cea mai înfricoºãtoare în care vampirii au umblat printre noi,

vârcolacii au ieºit la luminã, iar groaza a atinscote maxime… Nu, nu este vorba de apropiereaApocalipsei, ci de Noaptea de Halloween, pentru care copiii din Valea Jiului s-au pregãtit de câteva zile…

HHHHaaaallll lllloooowwwweeeeeeeennnn,,,, nnnnooooaaaapppptttteeeeaaaa ggggrrrrooooaaaazzzzeeeeiiii îîîînnnn VVVVaaaalllleeeeaaaa JJJJiiiiuuuulllluuuuiiii

Florarii online, cu livrare la domiciliuîn Petroºani

D in cauza grijilor cotidiene ºi a volu-mului mare de muncã pe care îl avem

câteodatã ne aducem aminte în ultimulmoment de o aniversare a unor persoanedragi sau o obligaþie pe care o avem de ono-rat ºi atunci alergam din stânga în dreaptapentru a achiziþiona un cadou ºi un buchetde flori chiar poate cu puþin inaite deînchiderea magazinelor ºi a florãriilor.

Page 5: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Diana MITRACHE

Zoltan Lacataº, preºedinteleLigii Sindicatelor Minere ValeaJiului spune cã miercuri aprezentat proiectul sãu princare propune legiferarea drep-tului de a ieºi la pensie dupã2018, pentru câteva sute deangajaþi ai CNH.

„Singura soluþie ºi unicaeste ca acest lucru sã fielegiferat în aºa fel încât toþisalariaþii sã fie menþinuþi înactivitate dupã 2018. Mã referaici la o lege specialã, pentrucã Polonia, când a fãcutrestructurarea personalului ºiau avut astfel de probleme autrecut într-o lege specialã, încare, eventual, dacã nu ies lapensie, pot primi (angajaþii dela minele ce se închid), salariilelunare aferente activitãþii pecare au desfãºurat-o pe o

perioadã de 3, 5 sau 7 ani dezile”, a declarat ZoltanLacataº, preºedintele LSMVJ.

Mai mult, reprezentanþiiminerilor spun cã au notificatministerele de resort ºi sindi-caliºtii din întreaga þarã cu

privire la cerinþele lor. Acestease rezumã la 3 dintre prob-lemele actuale ale minerilor.

„Chiar azi (n.r 31 octombrie2012), am conceput un mate-rial care va fi transmisMinisterul Muncii, MinisteruluiEconomiei ºi Blocului NaþionalSindical, pentru ca 3 mariprobleme sã fie rezolvate. Unase referã la Societatea deÎnchidere pe care o vrem sãfuncþioneze ca ºi filialã aComplexului Energetic, astaeliminând din start probabili-tatea ca salariaþii care nu ies la

pensie pânã în 2018 sã-ºiregãseascã un loc de muncã.Un alt punct este prelungireaOrdonanþei 116, dupã data de

1 ianuarie 2013, pentrusocietãþile din cadrulMinisterului Economiei –aici fiind vorba desprecele douã societãþi în careva fi împãrþitã CNH –care permite salariaþilor sãprimeascã, pe lângãsumele compensatorii, oanumitã sumã de banireprezentând ajutorul deºomaj ºi venitul în com-pletare pe o perioadã de20 – 22 – 24 de luni, înfuncþie de vechime. A

treia problemã este legatã deprelungirea valabilitãþii condiþi-ilor deosebite la locul demuncã, care reprezintã oreducere a vârstei de pension-are a salariaþilor cu 3 luni pen-tru fiecare an muncit”, a maiadãugat Zoltan Lacataº,preºedintele LSMVJ.

Toate acestea au fost trans-mise, miercuri 31 octombrie

2018, cãtre factorii decizionalide la Bucureºti ºi liderii miner-ilor sperã sã aibã sorþi dereuºitã.

În caz contrar, nu existãnicio reglementare legalã caresã le garanteze angajaþilor dela minele din Valea Jiului cã,dupã 2018 nu îºi vor cãuta delucru, dupã o viaþã în subteran.

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noimebrie 2012 Actualitate 5

Carmen COSMAN

Secretarul de stat înMinisterul Economiei, RodinTraicu, a declarat cã ChinaGuodian ºi-a manifestat intere-sul sã investeascã circa 700 demilioane de dolari în realizareaunui grup energetic de 400MW la Mintia, în cadrulComplexului EnergeticHunedoara ºi într-un grup de250 - 300 MW la DrobetaTurnu Severin. De asemenea,potrivit oficialului MEC, o altã

companie, China Coal Group,intenþioneazã sã investeascãcirca 30 milioane de dolari înmodernizarea exploatãrilor de

la Compania EnergeticãHunedoara, pentru extragereaa 4 milioane tone huila ener-geticã anual. Pentru acesteproiecte urmeazã sã fie real-izate studii de fezabilitate, dar

Traicu spune cã investiþia pen-tru un MW instalat este, înmedie, de un milion de dolari.

Carmen COSMAN

Reprezentanþii CompanieiNaþionale a Huilei Petroºani

spun cã, din cei 2455 deoameni cu care se pleacã ladrum pe Societatea Naþionalãde Închideri de Mine, 600 –700 de persoane vor aveanevoie de protecþie peste 6ani, când se va finaliza pro-gramul de închidere a celortrei unitãþi miniere neviabile,Petrila, Paroºeni ºi Uricani.Iar pentru aceºtia trebuie nunumai gãsitã o soluþie legalã,ci ºi garantatã. „Pentru ceiaproximativ 700 de oamenicare nu vor avea îndeplinitecondiþiile de pensionare în2018, se va încerca sã sesemneze un protocol cu

Ministerul Economiei ºiComerþului, aºa încât aceºtiasã fie preluaþi în viitorulComplex Energetic”, a

declarat Nicolae Drãgoi,directorul general al CNHPetroºani. De cei 700 deoameni va fi nevoie cu sigu-ranþã, mai ales pentru expe-rienþa lor, dar preluarea tre-buie garantatã de un acordsemnat de oficialii de la minis-ter.

Pe de altã parte, SocietateaNaþionalã de Închideri deMine este la un pas de adeveni funcþionalã. Cele500.000 de lei, sumã carereprezintã capitalul social,urmeazã sã ajungã în con-turile firmei, banii fiind viraþide MEC.

Companiile chineze, interesate deComplexul Energetic Hunedoara

C omplexul Energetic Hunedoara este intere-sant pentru companiile energetice din

China, care ar vrea sã investeascã aici înRomânia.

Aproape 700 de mineri se vortransfera de la minele închise înComplexul Energetic Hunedoara

A dministraþia din minerit va semna unprotocol cu Ministerul Economiei ºi

Comerþului pentru ca aproximativ 700 demineri de la unitãþile aflate pe program deînchidere sã poatã fi preluaþi de complexulenergetic.

Urmaºii lui Cozma cero lege pentru mineri

R eprezentanþii Ligii Sindicatelor MiniereValea Jiului (LSMVJ), urmaºi ai lui Miron

Cozma, cer o lege aºa cum au polonezii. Astapentru a le garanta minerilor cã, dupã 2018, eise vor putea pensiona ºi nu vor cãuta de lucru la bãtrâneþe.

Compania de gazeºi-a dat acceptul

F urnizorul de gazmetan din Valea

Jiului este de acord cuprelungirea reþelei de distribuþie ºi în cartierulColonie, o zonã maisãracã a Petroºaniului.Compania de gaze nu vasuporta însã investiþia.

De branºarea la reþeaua degaz metan a cartieruluiColonie-Petroºani se va ocupamunicipalitatea. Edilii au vrutsã introducã gazul metan încel mai mare cartier almunicipiului în colaborare cufurnizorul ºi au cerut un studiudin partea acestuia pentru a

vedea profitabilitatea.Compania a fãcut studiul ºi înurma lui a reieºit cã ar aveade câºtigat dacã ar facereþeaua de distribuþie, însã nuare bani pentru investiþie.„Studiul lor este favorabil ºi deintroducerea gazului metan nevom ocupa noi, PrimãriaPetroºani. De anul viitor vremsã ducem gazul metan înColonie dar ºi pe Maleia. Suntproiecte finanþate din bugetullocal pe care le vom realiza”,a precizat primarul municipiu-lui Petroºani, Tiberiu IacobRidzi. Ca ºi în restul localitãþii,municipalitatea va subvenþionalucrãrile pânã la poarta con-sumatorului, iar de branºareala reþea se va ocupa beneficia-rul.

Maximilian GÂNJU

Page 6: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Obiceiul a rãmasacelaºi de-a lungul timpului, începând cupregãtirea mormintelor ºipânã la pelerinajul pecare-l fac mii de oameni lacimitir.

Chiar ºi cei care au plecat în alte locuri dinþarã, de 1 noiembrie, vinla cimitir pentru a fi alãturi de cei dragi ºi împartpomanã mâncare ºi bãutu-ra tuturor celor care trecprin dreptul mormintelor.

Sãrbãtoarea morþiloreste ºi un pretext ca

familiile sã se adune lamormintele celor dragiunde aduc flori ºi aprindlumânãri.

De 1 noiembrie cimi-tirele din Valea Jiuluidevin locul de pelerinaj amii de credincioºi, iaroamenii împart pomanãmâncare ºi bãutura tuturorcelor care trec prin dreptul mormintelor.

„M-am pregãtit toatãsãptãmâna. Am fãcutcurat la mormântul soþuluiºi al cumnatului, iar deZiua Morþilor am adus

flori ºi am aprinslumânãri, iar trecãtorilorle-am dau de pomanãcozonac ºi câte un paharcu þuica sau vin”, afirmaDumitra Grigore.

Oamenii considerã cãaduc o jertfã celor dis-pãruþi aducând flori lacimitir în seara zilei de 1noiembrie ºi aprinzândlumânãri, iar mulþi mergîn aceastã noapte ºi zecide kilometri pânã la cimitir.

În calendarul catolic,Luminaþia se numeºteSãrbãtoarea tuturorsufletelor. Deºi, la origine,este o sãrbãtoare catolicã,occidentalã, a fost adop-tatã ºi în Transilvania,indiferent de confesiuneareligioasã a locuitorilor(ortodocºi, catolici sauprotestanþi).

În tradiþia ortodoxã,Luminaþia se înscrie înrândul sãrbãtorilor dinvechiul cult al morþilor.Astfel, în ziua de 31octombrie, oamenii mergla cimitir, unde curatamormintele celor dragi,iar în zilele de 1si 2noiembrie, duc flori - de obicei flori de sezon,precum crizantemele -, ºise roagã pentru sufletelecelor adormiþi. Potrivitlegendelor populare, înnoapte de 1 noiembrie,porþile Tãrâmului deDincolo se deschid, iar ceidecedaþi vin sã îi vizitezepe cei vii. Sãrbãtoarea nuare nimic lugubru, ziua de1 noiembrie fiind, poate,singura zi din an în careoamenii glumesc în cimi-tir. Cu aceastã ocazie,bucuria reîntâlnirii cusufletele rudelor trecute înLumea de Dincolodepãºeºte tristeþeacomemorãrii.

Î mpodobesc crucile

Localnicii din zonamuntoasã a Vãii Jiului,cunoscuþi sub numele demomârlani, împodobesccrucile mormintelor cuflori ºi hartii colorate, aicifiind singurul loc din þarãunde se pãstreazã obiceiulîmpodobirii crucilor. Încomunitãþile de momâr-lani se mai pãstreazã ºiobiceiul de a-ºi înmormân-ta neamurile în curteacasei pentru a dovedi cãpãmântul le aparþine, iarmormântul îl înconjoarãcu un gard metalic. „Petimpuri oamenii îºiîngropau pãrinþii în curteacasei pentru a dovedi cã

pãmântul le aparþine. La noi crucile sunt mari,din lemn sau metal iarmormântul îl înconjuramcu un gard metalic ”,povesteºte un momârlan.asaltate de cerºetori.

D in toatã þara,la Petroºani,

cu flori

Mii de fire de flori aufost cultivate special pen-tru a fi vândute în acestezile în pieþele Vãii Jiului.Luminaþia aduce profitcelor ce cultivã crizantemeºi asta o recunosc toþi,chiar dacã bat drum lungsã vinã pânã la Petroºani,pentru un obicei pãstrataici de sute de ani.

În zilele premergãtoareacestei sãrbãtori, în pieþese dezvoltã o adevãratãindustrie. De la zeci dekilometri, din judeþelevecine, vin oameni caresãdesc crizanteme specialpentru a le aduce de 1noiembrie la Petroºani,Vulcan, ori Lupeni. Eispun cã meritã efortul ºi,dacã în alte pãrþi nu esteun astfel de obicei, nuconteazã cã e lung dru-mul. „Vin din Vâlcea ºi nue atât de departe. Ne

place ºi nouã aceastã sãr-bãtoare ºi, dacã la noi nuse þine, venim pânã aici.Meritã ºi facem bani,chiar dacã acum a prinsfrigul ºi ne-a cam pãlit pefinal cultura de crizan-teme”, spune o femeiecare vindea miercuri floriîn piaþã la Petroºani. „Vinde la Gorj. M-am pregãtitspecial pentru ziua asta ºiies ºi bani, de ce sã nurecunosc, cã altfel nu aºveni pânã aici. E o tradiþielocalã ºi noi le aducemflori, cã aici e mai rece ºise trec crizantemele mairepede ca la Gorj”, spuneo altã femeie.

ªi administraþia pieþelorface profit. În aceste zile,fiecare comerciant achitãcâte o taxã pe parcelã dincare îºi vinde marfa ºibugetul pieþei creºte puþinîn acest sezon unic în an.„Nici nu ºtiu exact câþi auvenit. Sunt foarte mulþi,chiar mai mulþi ca anultrecut. ªi noi avem unprofit din asta. Fiecarecomerciant plãteºte osumã de bani pentrufiecare spaþiu pe care îlocupã. Noi am amenajatmai multe spaþii. Îi costã10 pe zi, iar suma a foststabilitã prin hotãrâre de

consiliu”, a menþionatSorin Pristavu, administratorul pieþei.

Nici cumpãrãtorii nusunt puþini. Fiecarelocuitor al Vãii Jiului ºtiecã nu poate trece 1noiembrie fãrã sã ducã ofloare la cimitir,ori sãaprindã o lumânare ºi, dintoatã sãrãcia, cumpãrãcâte ceva. „Nu suntscumpe. Am gãsit cu unleu buchetul. Sunt ºi cudoi lei ºi cu 10 lei ghive-cele. Fiecare dã cât are”,spune un cumpãrãtor. „Euam luat mai puþinebuchete. Nu-s nici ieftine,nici scumpe, noi suntemsãraci”, spune un alt

cumpãrãtor.Luminaþia e ziua în

care toþi locuitorii VãiiJiului se îndreaptã sprecimitir. Paralel cu aceastãactivitate, însã, se dezvoltão adevãratã industrie. Unii cultivã flori specialpentru aceastã zi, iar profitabilitatea depinde denumãrul comercianþilor,dar oricum ea existã.

P oliþiºtii localisunt în alertã

Sute de cerºetori suntaºteptaþi astãzi-joi sã ia cuasalt cimitirele din ValeaJiului.

La Petroºani, poliþiºtiilocali au fost mobilizaþipentru a preîntâmpinaincidentele iar cerºetoriivor fi lãsaþi sã primeascãde pomanã în afara cimitirelor.

Încã de la primele oreale dimineþii, la Petroºanisunt aºteptaþi sã soseascãsute de sãrmani din zonaGorjului dar ºi din restullocalitãþilor Vãii Jiului.Oamenii vin ca în fiecarean pentru pomanã datãde localnici în ziua de 1noiembrie.

În Ardeal este un obiceica în aceastã zi numitã ºiZiua Morþilor sauLuminaþia sã se comemo-reze cei trecuþi în nefiinþãºi sã se dea de pomanã.Obiceiul catolic adoptat ºide ortodocºi este þinut cusfinþenie în toate locali-tãþile hunedorene. Numaicã localnicii s-au sãturat sã

fie deranjaþi când încercãsã se reculeagã la cãpãtâ-iul celor dragi ºi au cerutmunicipalitãþii sã nu-i mailase pe cerºetori în cimitir,ceea ce s-a ºi întâmplatanul trecut. Mãsura estemenþinutã ºi în acest an,iar cei care vor sã dea depomanã o pot face lapoarta cimitirelor.

Potrivit ºefului PoliþieiLocale Petroºani, DorelNeag, pe parcursul acesteizile vor fi mai multeechipe de poliþiºti care vorasigura liniºtea în zonacimitirelor. „Echipa mobilã

a Poliþiei Locale Petroºaniva patrula în zona cimitirelor pentru a nuexista incidente. Deasemenea, vor fi ºiechipaje formate dinpoliºiºti locali ºi poliþiºti dela Poliþia Rutierã pentru adirija circulaþia autoturis-melor în zona cimitirelor”,precizeazã oficialul. Deþinerea cerºetorilor laporþile cimitirelor se vorocupa ºi administratoriiacestora susþinuþi depoliþiºtii locali. „Estecreºtineºte sã dai depomanã în aceastã zi ºi s-a luat decizia sã li sepermitã sã stea la poartacimitirului. Oamenii s-ausãturat sã fie agasaþi dinminut în minut, sã audãînjurãturi ºi cimitirul sã fieplin de gunoaie în urmalor. Cei care vor sã dea depomanã o pot face laintrarea în cimitir, iaroamenii au fost mulþumiþide acest lucru”, spuneresponsabilul CimitirulCentral Petroºani.

Diana MDiana MITRACHEITRACHEMaximilian Maximilian GÂNJUGÂNJU

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 2012 Actualitate 76 Actualitate

Lacrimi, lumânãri ºi flori

Locuitorii din Valea Jiului îºi pomenesc morþii N oaptea de 1 noiembrie sta sub semnul

luminii. Cu ocazia Luminaþiei, aºa cumeste cunoscutã, în popor, Ziua Morþilor, un vechiobicei catolic pãstrat de sute de ani, cimitireledin Ardeal, Banat ºi Maramureº se transformaîn oaze de luminã, datoritã sutelor de lumânãriaprinse în memoria celor trecuþi în eternitate.

L a 1 noiembrie esteZiua Tuturor Sfinþilor,

dedicatã, aºa cum îi spunenumele, tuturor sfinþilor ºimai ales celor fãrã zi în calendar. Sãrbãtoarea aaparþinut iniþial calendaru-lui catolic, dar în ValeaJiului a fost adoptatã ºi deortodocºi ºi protestanþi.

De fapt, ziua de 2 noiembrie arfi dedicatã morþilor, tuturormorþilor, ºi celor fãrã mormântcunoscut. Dar a devenit o tradiþiepomenirea morþilor atât în 1noiembrie, cât ºi în 2 noiembrie, atuturor morþilor, indiferent dereligie. Ziua Morþilor adunã cãtremormintele celor dragi oamenirisipiþi în diferite pãrþi ale þãrii.

„Lumina lumânãrilor aprinse lamormintele celor dragi – spuneªtefan Ciocan în Luminalumânãrilor cãlãuzeºte caleasufletelor, http://ziduldacic - estemenitã sã cãlãuzeascã sufletul îndrumul spre veºnicie, lumina dum-nezeiascã se revarsã prin flacãralumânãrii. Pater Apolinar, cãlugãr

franciscan, explica semnificaþia“iluminaþiei” pentru BisericaCatolicã ºi creºtini, în general, cafiind “o zi a aducerii aminte, areculegerii ºi rugãciunii pentrusufletele celor dragi,care nu mai suntprintre noi.Lumânãrile aprinseîn aceastã zi pemorminte vor lumi-na tot anul caleasufletelor, luminadumnezeiascã se vapogorî asuprasufletelor morþilor,aducându-le paceaºi odihna veºnicã”.”

De ziua morþilorse curãþã ºi seîmpodobescmormintele, seaprind lumânãri ºise dã de pomanãpentru sufletul celorplecaþi dintre ceivii. Faptul cã lamomârlani s-a pãstrat tradiþiaîngropãrii morþilorîn grãdina casei dãun aer aparte aces-

tei sãrbãtoriri, dar, totuºi, suntmulte persoane care au fostapropiate sau neamuri, pentrucare se merge la cimitir. La fel caîn Sãptãmâna Mare de dinainte

de Paºti, de Ziua Tuturor Sfinþilor,- dupã cum afirmã MariusMitrache, tot în, “De Ziua tuturorSfinþilor, in Valea Jiului seîmpodobesc mormintele”, -„localnicii din Valea Jiului,cunoscuþi sub numele de momâr-lani, care au ca obicei faptul cã îºiîngroapã morþii în curtea casei,împodobesc crucile mormintelorcu flori ºi hârtii colorate, aici fiindsingurul loc din þarã unde sepãstreazã obiceiul împodobirii crucilor. Ei se adunã cu toatafamilia în curte ºi închinã unpahar de þuicã, din care toarnãpuþin ºi deasupra pãmântului depe mormânt, pentru ca aceia carenu mai sunt sã-l poatã primi pelumea cealaltã.”

Se poate remarca faptul cãZiua Morþilor þinutã împreunã cuZiua Tuturor Sfinþilor se inte-greazã, de fapt, credinþei cãsufletele morþilor pot circula liberede la Sâmedru, 26 octombrie,pânã la Sfântul Andrei, 30 noiem-brie, ºi în felul acesta comunicareacu sufletele celor plecaþi este maiînlesnitã.

Ioan Dan BãlanElisabeta Bogãþan

Ziua Tuturor Sfinþilor / Ziua Morþilor

Page 7: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Obiceiul a rãmasacelaºi de-a lungul timpului, începând cupregãtirea mormintelor ºipânã la pelerinajul pecare-l fac mii de oameni lacimitir.

Chiar ºi cei care au plecat în alte locuri dinþarã, de 1 noiembrie, vinla cimitir pentru a fi alãturi de cei dragi ºi împartpomanã mâncare ºi bãutu-ra tuturor celor care trecprin dreptul mormintelor.

Sãrbãtoarea morþiloreste ºi un pretext ca

familiile sã se adune lamormintele celor dragiunde aduc flori ºi aprindlumânãri.

De 1 noiembrie cimi-tirele din Valea Jiuluidevin locul de pelerinaj amii de credincioºi, iaroamenii împart pomanãmâncare ºi bãutura tuturorcelor care trec prin dreptul mormintelor.

„M-am pregãtit toatãsãptãmâna. Am fãcutcurat la mormântul soþuluiºi al cumnatului, iar deZiua Morþilor am adus

flori ºi am aprinslumânãri, iar trecãtorilorle-am dau de pomanãcozonac ºi câte un paharcu þuica sau vin”, afirmaDumitra Grigore.

Oamenii considerã cãaduc o jertfã celor dis-pãruþi aducând flori lacimitir în seara zilei de 1noiembrie ºi aprinzândlumânãri, iar mulþi mergîn aceastã noapte ºi zecide kilometri pânã la cimitir.

În calendarul catolic,Luminaþia se numeºteSãrbãtoarea tuturorsufletelor. Deºi, la origine,este o sãrbãtoare catolicã,occidentalã, a fost adop-tatã ºi în Transilvania,indiferent de confesiuneareligioasã a locuitorilor(ortodocºi, catolici sauprotestanþi).

În tradiþia ortodoxã,Luminaþia se înscrie înrândul sãrbãtorilor dinvechiul cult al morþilor.Astfel, în ziua de 31octombrie, oamenii mergla cimitir, unde curatamormintele celor dragi,iar în zilele de 1si 2noiembrie, duc flori - de obicei flori de sezon,precum crizantemele -, ºise roagã pentru sufletelecelor adormiþi. Potrivitlegendelor populare, înnoapte de 1 noiembrie,porþile Tãrâmului deDincolo se deschid, iar ceidecedaþi vin sã îi vizitezepe cei vii. Sãrbãtoarea nuare nimic lugubru, ziua de1 noiembrie fiind, poate,singura zi din an în careoamenii glumesc în cimi-tir. Cu aceastã ocazie,bucuria reîntâlnirii cusufletele rudelor trecute înLumea de Dincolodepãºeºte tristeþeacomemorãrii.

Î mpodobesc crucile

Localnicii din zonamuntoasã a Vãii Jiului,cunoscuþi sub numele demomârlani, împodobesccrucile mormintelor cuflori ºi hartii colorate, aicifiind singurul loc din þarãunde se pãstreazã obiceiulîmpodobirii crucilor. Încomunitãþile de momâr-lani se mai pãstreazã ºiobiceiul de a-ºi înmormân-ta neamurile în curteacasei pentru a dovedi cãpãmântul le aparþine, iarmormântul îl înconjoarãcu un gard metalic. „Petimpuri oamenii îºiîngropau pãrinþii în curteacasei pentru a dovedi cã

pãmântul le aparþine. La noi crucile sunt mari,din lemn sau metal iarmormântul îl înconjuramcu un gard metalic ”,povesteºte un momârlan.asaltate de cerºetori.

D in toatã þara,la Petroºani,

cu flori

Mii de fire de flori aufost cultivate special pen-tru a fi vândute în acestezile în pieþele Vãii Jiului.Luminaþia aduce profitcelor ce cultivã crizantemeºi asta o recunosc toþi,chiar dacã bat drum lungsã vinã pânã la Petroºani,pentru un obicei pãstrataici de sute de ani.

În zilele premergãtoareacestei sãrbãtori, în pieþese dezvoltã o adevãratãindustrie. De la zeci dekilometri, din judeþelevecine, vin oameni caresãdesc crizanteme specialpentru a le aduce de 1noiembrie la Petroºani,Vulcan, ori Lupeni. Eispun cã meritã efortul ºi,dacã în alte pãrþi nu esteun astfel de obicei, nuconteazã cã e lung dru-mul. „Vin din Vâlcea ºi nue atât de departe. Ne

place ºi nouã aceastã sãr-bãtoare ºi, dacã la noi nuse þine, venim pânã aici.Meritã ºi facem bani,chiar dacã acum a prinsfrigul ºi ne-a cam pãlit pefinal cultura de crizan-teme”, spune o femeiecare vindea miercuri floriîn piaþã la Petroºani. „Vinde la Gorj. M-am pregãtitspecial pentru ziua asta ºiies ºi bani, de ce sã nurecunosc, cã altfel nu aºveni pânã aici. E o tradiþielocalã ºi noi le aducemflori, cã aici e mai rece ºise trec crizantemele mairepede ca la Gorj”, spuneo altã femeie.

ªi administraþia pieþelorface profit. În aceste zile,fiecare comerciant achitãcâte o taxã pe parcelã dincare îºi vinde marfa ºibugetul pieþei creºte puþinîn acest sezon unic în an.„Nici nu ºtiu exact câþi auvenit. Sunt foarte mulþi,chiar mai mulþi ca anultrecut. ªi noi avem unprofit din asta. Fiecarecomerciant plãteºte osumã de bani pentrufiecare spaþiu pe care îlocupã. Noi am amenajatmai multe spaþii. Îi costã10 pe zi, iar suma a foststabilitã prin hotãrâre de

consiliu”, a menþionatSorin Pristavu, administratorul pieþei.

Nici cumpãrãtorii nusunt puþini. Fiecarelocuitor al Vãii Jiului ºtiecã nu poate trece 1noiembrie fãrã sã ducã ofloare la cimitir,ori sãaprindã o lumânare ºi, dintoatã sãrãcia, cumpãrãcâte ceva. „Nu suntscumpe. Am gãsit cu unleu buchetul. Sunt ºi cudoi lei ºi cu 10 lei ghive-cele. Fiecare dã cât are”,spune un cumpãrãtor. „Euam luat mai puþinebuchete. Nu-s nici ieftine,nici scumpe, noi suntemsãraci”, spune un alt

cumpãrãtor.Luminaþia e ziua în

care toþi locuitorii VãiiJiului se îndreaptã sprecimitir. Paralel cu aceastãactivitate, însã, se dezvoltão adevãratã industrie. Unii cultivã flori specialpentru aceastã zi, iar profitabilitatea depinde denumãrul comercianþilor,dar oricum ea existã.

P oliþiºtii localisunt în alertã

Sute de cerºetori suntaºteptaþi astãzi-joi sã ia cuasalt cimitirele din ValeaJiului.

La Petroºani, poliþiºtiilocali au fost mobilizaþipentru a preîntâmpinaincidentele iar cerºetoriivor fi lãsaþi sã primeascãde pomanã în afara cimitirelor.

Încã de la primele oreale dimineþii, la Petroºanisunt aºteptaþi sã soseascãsute de sãrmani din zonaGorjului dar ºi din restullocalitãþilor Vãii Jiului.Oamenii vin ca în fiecarean pentru pomanã datãde localnici în ziua de 1noiembrie.

În Ardeal este un obiceica în aceastã zi numitã ºiZiua Morþilor sauLuminaþia sã se comemo-reze cei trecuþi în nefiinþãºi sã se dea de pomanã.Obiceiul catolic adoptat ºide ortodocºi este þinut cusfinþenie în toate locali-tãþile hunedorene. Numaicã localnicii s-au sãturat sã

fie deranjaþi când încercãsã se reculeagã la cãpãtâ-iul celor dragi ºi au cerutmunicipalitãþii sã nu-i mailase pe cerºetori în cimitir,ceea ce s-a ºi întâmplatanul trecut. Mãsura estemenþinutã ºi în acest an,iar cei care vor sã dea depomanã o pot face lapoarta cimitirelor.

Potrivit ºefului PoliþieiLocale Petroºani, DorelNeag, pe parcursul acesteizile vor fi mai multeechipe de poliþiºti care vorasigura liniºtea în zonacimitirelor. „Echipa mobilã

a Poliþiei Locale Petroºaniva patrula în zona cimitirelor pentru a nuexista incidente. Deasemenea, vor fi ºiechipaje formate dinpoliºiºti locali ºi poliþiºti dela Poliþia Rutierã pentru adirija circulaþia autoturis-melor în zona cimitirelor”,precizeazã oficialul. Deþinerea cerºetorilor laporþile cimitirelor se vorocupa ºi administratoriiacestora susþinuþi depoliþiºtii locali. „Estecreºtineºte sã dai depomanã în aceastã zi ºi s-a luat decizia sã li sepermitã sã stea la poartacimitirului. Oamenii s-ausãturat sã fie agasaþi dinminut în minut, sã audãînjurãturi ºi cimitirul sã fieplin de gunoaie în urmalor. Cei care vor sã dea depomanã o pot face laintrarea în cimitir, iaroamenii au fost mulþumiþide acest lucru”, spuneresponsabilul CimitirulCentral Petroºani.

Diana MDiana MITRACHEITRACHEMaximilian Maximilian GÂNJUGÂNJU

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 2012 Actualitate 76 Actualitate

Lacrimi, lumânãri ºi flori

Locuitorii din Valea Jiului îºi pomenesc morþii N oaptea de 1 noiembrie sta sub semnul

luminii. Cu ocazia Luminaþiei, aºa cumeste cunoscutã, în popor, Ziua Morþilor, un vechiobicei catolic pãstrat de sute de ani, cimitireledin Ardeal, Banat ºi Maramureº se transformaîn oaze de luminã, datoritã sutelor de lumânãriaprinse în memoria celor trecuþi în eternitate.

L a 1 noiembrie esteZiua Tuturor Sfinþilor,

dedicatã, aºa cum îi spunenumele, tuturor sfinþilor ºimai ales celor fãrã zi în calendar. Sãrbãtoarea aaparþinut iniþial calendaru-lui catolic, dar în ValeaJiului a fost adoptatã ºi deortodocºi ºi protestanþi.

De fapt, ziua de 2 noiembrie arfi dedicatã morþilor, tuturormorþilor, ºi celor fãrã mormântcunoscut. Dar a devenit o tradiþiepomenirea morþilor atât în 1noiembrie, cât ºi în 2 noiembrie, atuturor morþilor, indiferent dereligie. Ziua Morþilor adunã cãtremormintele celor dragi oamenirisipiþi în diferite pãrþi ale þãrii.

„Lumina lumânãrilor aprinse lamormintele celor dragi – spuneªtefan Ciocan în Luminalumânãrilor cãlãuzeºte caleasufletelor, http://ziduldacic - estemenitã sã cãlãuzeascã sufletul îndrumul spre veºnicie, lumina dum-nezeiascã se revarsã prin flacãralumânãrii. Pater Apolinar, cãlugãr

franciscan, explica semnificaþia“iluminaþiei” pentru BisericaCatolicã ºi creºtini, în general, cafiind “o zi a aducerii aminte, areculegerii ºi rugãciunii pentrusufletele celor dragi,care nu mai suntprintre noi.Lumânãrile aprinseîn aceastã zi pemorminte vor lumi-na tot anul caleasufletelor, luminadumnezeiascã se vapogorî asuprasufletelor morþilor,aducându-le paceaºi odihna veºnicã”.”

De ziua morþilorse curãþã ºi seîmpodobescmormintele, seaprind lumânãri ºise dã de pomanãpentru sufletul celorplecaþi dintre ceivii. Faptul cã lamomârlani s-a pãstrat tradiþiaîngropãrii morþilorîn grãdina casei dãun aer aparte aces-

tei sãrbãtoriri, dar, totuºi, suntmulte persoane care au fostapropiate sau neamuri, pentrucare se merge la cimitir. La fel caîn Sãptãmâna Mare de dinainte

de Paºti, de Ziua Tuturor Sfinþilor,- dupã cum afirmã MariusMitrache, tot în, “De Ziua tuturorSfinþilor, in Valea Jiului seîmpodobesc mormintele”, -„localnicii din Valea Jiului,cunoscuþi sub numele de momâr-lani, care au ca obicei faptul cã îºiîngroapã morþii în curtea casei,împodobesc crucile mormintelorcu flori ºi hârtii colorate, aici fiindsingurul loc din þarã unde sepãstreazã obiceiul împodobirii crucilor. Ei se adunã cu toatafamilia în curte ºi închinã unpahar de þuicã, din care toarnãpuþin ºi deasupra pãmântului depe mormânt, pentru ca aceia carenu mai sunt sã-l poatã primi pelumea cealaltã.”

Se poate remarca faptul cãZiua Morþilor þinutã împreunã cuZiua Tuturor Sfinþilor se inte-greazã, de fapt, credinþei cãsufletele morþilor pot circula liberede la Sâmedru, 26 octombrie,pânã la Sfântul Andrei, 30 noiem-brie, ºi în felul acesta comunicareacu sufletele celor plecaþi este maiînlesnitã.

Ioan Dan BãlanElisabeta Bogãþan

Ziua Tuturor Sfinþilor / Ziua Morþilor

Page 8: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

M ircea IoanMolot vrea

aeroport la Deva. Denenumãrate ori s-aluat în discuþie construirea unuiaeroport la Sãuleºti,lângã Deva, însãacum acest subiect afost reluat la nivelulConsiliului JudeþeanHunedoara.

În momentul de faþã, laSãuleºti, funcþioneazã unaerodrom al AeroclubuluiRomâniei. Existã însã miciprobleme în ceea cepriveºte construirea acestuiaeroport. Mircea IoanMolot a declarat cã princi-pala problemã care trebuierezolvatã, în acest caz,este statutul terenurilor cear putea fi ocupate depistã ºi de clãdirile aero-portului. În prezent,Consiliul JudeþeanHunedoara este proprietarpe numai 30 de hectaredin cele cel puþin 100 dehectare care ar fi necesarepentru punerea în practicãa proiectului. Ignoraþi defosta administraþie aoraºului Simeriei, locuitoridin satele aparþinãtoare aucerut ca noul primar sã-iajute sã-ºi recupereze îninstanþã suprafeþeledeþinute.

‘Din pãcate, sunt maimulte opreliºti majore.Dacã oamenii îºi vor primiterenurile acolo vor trebuidespãgubiþi. Problema tre-buie însã rezolvatã pentruca sã ºtim, ºi noi, cu cinevorbim’, a afirmatpreºedintele CJHunedoara, menþionândcã localitatea Sãuleºti estesingura din judeþul

Hunedoara care sepreteazã la construireaunui aeroport.

În ceea ce priveºtemodalitãþile de realizareale proiectului, ºeful CJHunedoara nu a exclusposibilitatea construiriiaeroportului în baza unuiparteneriat public-privat,din care sã facã parte ºiMinisterul Transporturilor,ca proprietar al aerodro-mului de la Sãuleºti ºi alunei suprafeþe de teren.

Situaþia terenuriloraflate pe raza aeroportuluide la Sãuleºti i-a adus înpragul disperãrii pe maimulþi cetãþeni din Simeria,care susþin cã sunt propri-etarii acestora. În urmaunei întâlniri avute cuedilul oraºului, EmilRisteiu, aceºtia i-au solici-tat primarului sprijinulpentru lãmurirea situaþiei.

P este 100 depersoane

revendica terenuriîn zona aeroportuluiSãuleºti

De aproape 20 de anisãtenii din Sântandrei ºiSãuleºti încearcã sãconvingã autoritãþile cãsunt proprietarii uneisuprafeþe de teren de circa80 de hectare care, laaceastã datã, este în custodia Aeroclubului de laSãuleºti. Sãtenii acuzãvechea administraþie derea-credintasi spera canoul primar sã descâl-ceascã iþele unei poveºti alcãrui final treneazã de maibine de ºase ani.

O delegaþie formatã din18 persoane a avut ieri oîntâlnire cu edilul oraºuluiSimeria, Emil Risteiu, învederea clarificãrii situaþiei

privind terenurile aflate laaceastã datã în folosinþãAeroclubului din Sãuleºti.Aceºtia susþin cã vecheaadministraþie nu a þinutcont de situaþia juridicãrealã a terenurilor,deposedându-i de un bunce le aparþinea. La finalul întâlnirii, ediluloraºului Simeria, EmilRisteiu a propus o nouãrundã de discuþii în careoamenilor le va fi prezen-tat rãspunsul administraþieipublice locale cãtreinstanþã de judecatã. “Pânãîn data de 19 octombrievom reformula rãspunsuladministraþiei cãtreinstanþã de judecatasi vãvom informa care esteacesta”, a conchis primarul

Emil Risteiu.Ideea construirii unui

aeroport la Sãuleºti a luatfiinþã în urmã cu trei ani.Studiul de fezabilitate realizat atunci estimând cãrealizarea proiectului vacosta 90 de milioane deeuro. Studiul, realizat de ofirmã italianã, prevedea caaeroportul sã aibã o pistãîn lungime de 2.000 demetri, ce ar fi permis aterizarea ºi decolarea unoravioane de tipul Airbus.

La acea vreme se discu-ta chiar de gãsirea unuiinvestitor privat care ar fiurmat sã finanþeze proiec-tul, el urând sã-ºi recu-pereze banii din taxele percepute în aeroport.

Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI

O amenii strãzii nurenunþa sã îºi

ducã veacul sub þevilede termoficare, asta încondiþiile în caremunicipalitatea de laPetroºani le oferã unadãpost pe timpulnopþii. În scurt timp,locaþia vechiului centruva fi mutatã în sediulfostului Comisariat.

Temperaturile au scãzutconsiderabil în ultimele zileîn Valea Jiului. Astfel, adãpostul pentru per-soanele fãrã adãpost estedeschis acestor categoriide oameni. Deja au fostînregistrate ºi primelecereri în acest sens.

«Chiar ºi asearã a fost opersoanã care a beneficiatde servicile adãpostului pecare noi îl punem la dis-poziþie, capacitatea este decinci locuri. Am avut ºiperioade anul trecut cânddatoritã temperaturilorfoarte scãzute am ocupattoate locurile disponibile.

Acum se pare cã deja auînceput sã existe cereri ºideja o persoanã s-aadresat poliþiei locale pentru a fi adãpostit acolo.Ei vin singuri la noi dar s-aîntâmplat ca ºi poliþialocalã dupã ce a controlatdocumentele anumitorpersoane ºi vãzând cã nuau adãpost i-au conduscãtre cetrul nostru”,declarã Dorina Niþã,viceprimarul municipiuluiPetroºani.

Sunt însã ºi persoanepentru care þevile de ter-moficare este adãpostul,

iar aceºtia nu renunþa laaburii calzi în favoareaunui pat cald. Aceasta esteuna dintre situaþiile cu carese confruntã reprezentanþiiadministraþiei locale.

« Sunt foarte multecazuri în care ei nu vor sãvinã la adãpost pentru cãei cred cã-ºi pierd locul pecare îl au ocupat pe þeavãºi atunci dimineaþa demulte ori se întorc totacolo sã vadã dacã nucumva a venit altcineva înlocul lor. Sunt o mulþimede persoane pe care nu-iputem dezlipii de locul lorde pe þeava de termofi-care”, mai precizeazãsursa citatã.

Dacã pânã acum acestor persoane li se ofereau doar câteva locuri,în cel mult douã sãptã-mâni, locaþia adãpostuluiva fi mutatã.

«O sã mutãm adãpostulîn noua locaþie a PoliþieiLocale respectiv pe StradaConstructorului Nr.14,acum locaþia este înultimele reparaþii, maiavem de executat ultimelelucrãri aici condiþiile suntmult mai propice, adicãavem deja douã încãperi ºiputem sã cazãm separatfemeile de bãrbaþi, au baieidotatã cu chiuvetã, wc.Conditile vor fi mult maibune în noua locaþie.Preconizam cã într-o sãptãmânã, douã deja sãdevinã funcþional. Va fi laparterul clãdirii unde va fiºi poliþia localã ºi centrulde monitorizare”, a con-chis Dorina Niþã, vicepri-marul municipiuluiPetroºani.

Angajaþii PoliþieiComunitare din Petroºaniºi ai municipalitãþii cautaoameni ai strãzii care arputea fi afectaþi de tempe-raturile scãzute de afarã.Persoanele fãrã adãpostsunt luate de pe strãzi ºiduse la centrul specialamenajat.

Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 2012 Actualitate 98 Actualitate

T ermenul dedepunere a

candidaturilor la BiroulElectoral Judeþean pentru alegerile din datade 9 decembrie a expirat.În judeþul Hunedoara 50de oameni politici îºidoresc sã prindã un locîn Camera Deputaþilorsau în Senat.

Vã prezentãm lista completã acelor care intrã în cursa elec-toralã, precum ºi partidul, uni-unea sau alianþa poltiicã din carefac parte.

S ENAT

Colegiul nr. 1 – ValeaJiuluiUniunea Social Liberalã (USL) –Vasile Cosmin Nicula Alianþa România Dreaptã (ARD)– Florin Mârza UDMR – Iosif AndrasPP- DD – Haralambie VochiþoiuPRM – Mircea Marian Rãdoi

Colegiul nr. 2 – Brad –Orãºtie – Simeria

USL - Dorin Pãran ARD – Dorin Oliviu Gligor UDMR - Attila Levente KocsisPP-DD – Cristian Marius VladuPRM – Cornel Poenar

Colegiul nr. 3 – Deva –

Hunedoara – Cãlan – HaþegUSL – Mariana Câmpeanu ARD – Marieta Ilcu Rãileanu

UDMR – Ferdinand ZoltanPogocsanPP-DD – Iulian Harabagiu

PRM – Virgil Sicoe

C AMERADEPUTAÞILOR

Colegiul nr. 1 Brad –Valea MureºuluiUSL – Laurenþiu Nistor

ARD – Tiberiu Mircea Borca -UDMR – ªtefan Ioan DezmeriPP-DD – Daniel Ovidiu DraiaPRM – Ion Poenar

Colegiul nr. 2 Orãºtie –Simeria – GeoagiuUSL – Natalia Elena Intotero ARD – Iosif Blaga UDMR – Istvan FerencziPP-DD - Ionel AndroniePRM – Alin Arioni

Colegiul nr.3 Haþeg –Cãlan – Þinutul PãdurenilorUSL – Dan Radu Ruºanu ARD – Adrian Popa UDMR – Zoltan KofityPP-DD – Ion TirinescuPRM – Mariana Anghel

Colegiul nr. 4 – Lupeni –Vulcan – UricaniUSL – Cornel CristianResmeriþã ARD – Constantin AuricãBrânduºe UDMR – David BendekfiPP-DD – Radu Napãu StoicaPRM – Dorel ªchiopu

Colegiul nr. 5 Petroºani –Petrila – AninoasaUSL – Ioan D. Rus ARD – Alexandru Lãutaru UDMR – Imre BabocziPP-DD – Monica Maria IacobRidziPRM – Emanuel Andronache

Colegiul nr. 6 Deva –CârjiþiUSL – Radu Bogdan Þîmpãu ARD – Mircia Muntean UDMR – Grigorie BurjanPP-DD – Marian MunteanPRM – Tudor Ionescu

Colegiul nr. 7 HunedoaraUSL – Eleonora Carmen Hãrãu ARD – Nicuºor ªtefan UDMR – Aranka TakacsPP-DD – Robert MuzsicPRM – Velu Cãluºer

CarCarmen Cmen COSMANOSMAN

Iatã pe cine puteþi votaLista finalã a celor care vã cer votul

în 9 decembrie

M ai mulþi politicieni din

Valea Jiului au venit,miercuri, la întâlnireacu pensionarii. Pe de oparte, cei înscriºi în LigaPensionarilor MineriValea Jiului ºi-au spuspãsurile ºi au venit cugândul cã cineva îiascultã, iar politicieniiau venit cu planuri deviitor.

Foºtii mineri ajunºi acum lapensie spun cã au venit la o astfel de întâlnire pentru cã auprobleme. Nu sunt mulþumiþi cã,dupã o viaþã în care au muncitla minã, au ajuns sã îºi drã-muiascã bruma de bani pentrufacturi, medicamente, drumurila oficiile de pensii ºi la medici.Ei le-au cerut sprijin politicie-nilor veniþi la întâlnire.

„Vrem sã aflãm de ce escumpã apa, de ce plãtimimpozit pe bonurile de cãrbunisau la subvenþia energiei elec-trice ºi vrem sã vedem cu cepropuneri vin ei, cã tot suntalegeri în curând”, a declarat un

pensionar. „Le mulþumim cã vinaici sã ne asculte. Sunt candidaþicare pot face ceva pentru noi. Îiprimim cu plãcere ºi ºtiu sigurcã pensionarii ºtiu ce au defãcut. Fiecare, în urna de vot,faþã în faþã cu propriaconºtiinþã, va vota aºa cumcrede. Nu facem nicio indicaþiepoliticã”, a declarat IoanHortopan, preºedintele LigiiSindicatelor PensionarilorMineri din Valea Jiului.

Pe de altã parte, însã, politi-cienii au venit sã le prezinte ceau fãcut, ori sã le promitã noiiniþiative pe viitor. Asta cã tot ecampanie electoralã.

„Oamenii au probleme,pecare le cunosc de 4 ani de cândsunt eu deputat. Unele au fostrezolvate, altele nu. Cel puþinputem sã-i ascultãm ºi sã îi sfãtuim ce au de fãcut. Unii suntbolnavi, iar noi cãutãm sã lefacem cumva un bine”, adeclarat Cristian Resmeriþã,

deputat PSD. „Cei care au ieºitla pensie de la minã putem facefoarte multe. Sã le asigurãm oviaþã liniºtitã, în primul rând.Le-am prezentat la aceastã întâlnire cã mi se pare absolutaberant ca acestor oameni sã lise ia niºte facilitãþi consfinþiteprin lege.

Principala mãsurã pe care aziam propus-o este ca, printr-olege clarã, pe care o vom pro-mova, împreunã cu doamnadeputat Monica Iacob Ridzi, în

legislativ, sã li se treacã acestedrepturi la Ministerul Muncii ºi,niciodatã, nimeni, sã nu le maipoatã lua. Apoi mai este ºiproblema punctului de pensie,neactualizat de 3 ani încoace,iar asta le-a fãcut rãu oame-nilor”, a declarat HaralambieVochiþoiu, preºedintele PP-DDHunedoara.

„Am vorbit cu mulþi la biroulparlamentar, iar ei m-au rugatsã fac câteva interpelãri la ministrul Mariana Câmpeanu.Azi am venit sã le prezint cele 4interpelãri pe care le-am fãcut ºirãspunsurile pe care le-am primit. Fie cã vorbim de recalcu-larea pensiilor, sau de neimpozi-tarea ajutoarelor pe care leprimesc din subvenþii de stat, careîn mod normal nu ar trebuiimpozitate. Sunt probleme cucare pensionarii se confruntã ºicare au fost permanent în pre-ocuparea mea. Vreau sã îi potsprijini ºi pe viitor”, a mai adãugatºi Monica Iacob Ridzi, deputat.

ªedinþa a durat câteva ore,timp în care politicienii au aflatce pot face aleºii pentru ei, întimp ce oamenii politici locali auaflat care le sunt doleanþeleoamenilor.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

Politicienii au venit la pensionarii mineri

R omânia s-a doveditprea micã pentru

ambiþiile unei bande dehoþi specializaþi in furtulde cauciucuri, care auajuns sã opereze directStuttgart. Doi dintrehoþi sunt din Lupeni, iarunul din Hunedoara.

Poliþiºtii au filat grupulinfracþional timp de maimult timp ºi i-au luat ca dinoalã pe hoþii care credeaucã acþioneazã „în liniºte”.ªeful bandei era tot unromân, în vârstã de 44 deani, care locuieste înStuttgart, iar acesta ºi-aconstruit în timp o ade-vãratã reþea de infractori,dintre care celpuþin cinci cudomiciliul înRomânia.Aceºtia suntsuspectaþi de afi sustras roþi ºicauciucuri demaºini dinStuttgart,Boblingen,Remseck ºiFellbach,

valoarea furturilor fiind decâteva mii de euro. Înurma uneia cþiuni apoliþiºtilor, ºase oameni aufost reþinuþi, inclusiv presu-pusul ºef al bandei, iar înapropierea locuinþei aces-tuia a fost identificat undepozit cu 140 de cauciu-curi, majoritatea sustrasedin zona Stuttgart, dupacum s-a stabilit in cursulanchetei. Potrivitpoliþiºtilor germani, treidintre hoþii reþinuþi audomiciliul în judeþulHunedoara, doi din Lupeniºi unul din municipiulHunedoara. Suspecþii aufost reþinuþi de anchetatoriºi se aflã în arest preventiv.

CarCarmen men COSMANCOSMAN

Fãceau aprovizionarea cu cauciucuri

de iarnã furate din Stuttgart

Refuzã ceea ce li se oferã

Adãpostul pentru oamenii strãziiva fi mutat în «casã nouã»

Aeroport lângã Deva

CJ Hunedoara vrea sã construiascãun aeroport la Sãuleºti

Page 9: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

M ircea IoanMolot vrea

aeroport la Deva. Denenumãrate ori s-aluat în discuþie construirea unuiaeroport la Sãuleºti,lângã Deva, însãacum acest subiect afost reluat la nivelulConsiliului JudeþeanHunedoara.

În momentul de faþã, laSãuleºti, funcþioneazã unaerodrom al AeroclubuluiRomâniei. Existã însã miciprobleme în ceea cepriveºte construirea acestuiaeroport. Mircea IoanMolot a declarat cã princi-pala problemã care trebuierezolvatã, în acest caz,este statutul terenurilor cear putea fi ocupate depistã ºi de clãdirile aero-portului. În prezent,Consiliul JudeþeanHunedoara este proprietarpe numai 30 de hectaredin cele cel puþin 100 dehectare care ar fi necesarepentru punerea în practicãa proiectului. Ignoraþi defosta administraþie aoraºului Simeriei, locuitoridin satele aparþinãtoare aucerut ca noul primar sã-iajute sã-ºi recupereze îninstanþã suprafeþeledeþinute.

‘Din pãcate, sunt maimulte opreliºti majore.Dacã oamenii îºi vor primiterenurile acolo vor trebuidespãgubiþi. Problema tre-buie însã rezolvatã pentruca sã ºtim, ºi noi, cu cinevorbim’, a afirmatpreºedintele CJHunedoara, menþionândcã localitatea Sãuleºti estesingura din judeþul

Hunedoara care sepreteazã la construireaunui aeroport.

În ceea ce priveºtemodalitãþile de realizareale proiectului, ºeful CJHunedoara nu a exclusposibilitatea construiriiaeroportului în baza unuiparteneriat public-privat,din care sã facã parte ºiMinisterul Transporturilor,ca proprietar al aerodro-mului de la Sãuleºti ºi alunei suprafeþe de teren.

Situaþia terenuriloraflate pe raza aeroportuluide la Sãuleºti i-a adus înpragul disperãrii pe maimulþi cetãþeni din Simeria,care susþin cã sunt propri-etarii acestora. În urmaunei întâlniri avute cuedilul oraºului, EmilRisteiu, aceºtia i-au solici-tat primarului sprijinulpentru lãmurirea situaþiei.

P este 100 depersoane

revendica terenuriîn zona aeroportuluiSãuleºti

De aproape 20 de anisãtenii din Sântandrei ºiSãuleºti încearcã sãconvingã autoritãþile cãsunt proprietarii uneisuprafeþe de teren de circa80 de hectare care, laaceastã datã, este în custodia Aeroclubului de laSãuleºti. Sãtenii acuzãvechea administraþie derea-credintasi spera canoul primar sã descâl-ceascã iþele unei poveºti alcãrui final treneazã de maibine de ºase ani.

O delegaþie formatã din18 persoane a avut ieri oîntâlnire cu edilul oraºuluiSimeria, Emil Risteiu, învederea clarificãrii situaþiei

privind terenurile aflate laaceastã datã în folosinþãAeroclubului din Sãuleºti.Aceºtia susþin cã vecheaadministraþie nu a þinutcont de situaþia juridicãrealã a terenurilor,deposedându-i de un bunce le aparþinea. La finalul întâlnirii, ediluloraºului Simeria, EmilRisteiu a propus o nouãrundã de discuþii în careoamenilor le va fi prezen-tat rãspunsul administraþieipublice locale cãtreinstanþã de judecatã. “Pânãîn data de 19 octombrievom reformula rãspunsuladministraþiei cãtreinstanþã de judecatasi vãvom informa care esteacesta”, a conchis primarul

Emil Risteiu.Ideea construirii unui

aeroport la Sãuleºti a luatfiinþã în urmã cu trei ani.Studiul de fezabilitate realizat atunci estimând cãrealizarea proiectului vacosta 90 de milioane deeuro. Studiul, realizat de ofirmã italianã, prevedea caaeroportul sã aibã o pistãîn lungime de 2.000 demetri, ce ar fi permis aterizarea ºi decolarea unoravioane de tipul Airbus.

La acea vreme se discu-ta chiar de gãsirea unuiinvestitor privat care ar fiurmat sã finanþeze proiec-tul, el urând sã-ºi recu-pereze banii din taxele percepute în aeroport.

Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI

O amenii strãzii nurenunþa sã îºi

ducã veacul sub þevilede termoficare, asta încondiþiile în caremunicipalitatea de laPetroºani le oferã unadãpost pe timpulnopþii. În scurt timp,locaþia vechiului centruva fi mutatã în sediulfostului Comisariat.

Temperaturile au scãzutconsiderabil în ultimele zileîn Valea Jiului. Astfel, adãpostul pentru per-soanele fãrã adãpost estedeschis acestor categoriide oameni. Deja au fostînregistrate ºi primelecereri în acest sens.

«Chiar ºi asearã a fost opersoanã care a beneficiatde servicile adãpostului pecare noi îl punem la dis-poziþie, capacitatea este decinci locuri. Am avut ºiperioade anul trecut cânddatoritã temperaturilorfoarte scãzute am ocupattoate locurile disponibile.

Acum se pare cã deja auînceput sã existe cereri ºideja o persoanã s-aadresat poliþiei locale pentru a fi adãpostit acolo.Ei vin singuri la noi dar s-aîntâmplat ca ºi poliþialocalã dupã ce a controlatdocumentele anumitorpersoane ºi vãzând cã nuau adãpost i-au conduscãtre cetrul nostru”,declarã Dorina Niþã,viceprimarul municipiuluiPetroºani.

Sunt însã ºi persoanepentru care þevile de ter-moficare este adãpostul,

iar aceºtia nu renunþa laaburii calzi în favoareaunui pat cald. Aceasta esteuna dintre situaþiile cu carese confruntã reprezentanþiiadministraþiei locale.

« Sunt foarte multecazuri în care ei nu vor sãvinã la adãpost pentru cãei cred cã-ºi pierd locul pecare îl au ocupat pe þeavãºi atunci dimineaþa demulte ori se întorc totacolo sã vadã dacã nucumva a venit altcineva înlocul lor. Sunt o mulþimede persoane pe care nu-iputem dezlipii de locul lorde pe þeava de termofi-care”, mai precizeazãsursa citatã.

Dacã pânã acum acestor persoane li se ofereau doar câteva locuri,în cel mult douã sãptã-mâni, locaþia adãpostuluiva fi mutatã.

«O sã mutãm adãpostulîn noua locaþie a PoliþieiLocale respectiv pe StradaConstructorului Nr.14,acum locaþia este înultimele reparaþii, maiavem de executat ultimelelucrãri aici condiþiile suntmult mai propice, adicãavem deja douã încãperi ºiputem sã cazãm separatfemeile de bãrbaþi, au baieidotatã cu chiuvetã, wc.Conditile vor fi mult maibune în noua locaþie.Preconizam cã într-o sãptãmânã, douã deja sãdevinã funcþional. Va fi laparterul clãdirii unde va fiºi poliþia localã ºi centrulde monitorizare”, a con-chis Dorina Niþã, vicepri-marul municipiuluiPetroºani.

Angajaþii PoliþieiComunitare din Petroºaniºi ai municipalitãþii cautaoameni ai strãzii care arputea fi afectaþi de tempe-raturile scãzute de afarã.Persoanele fãrã adãpostsunt luate de pe strãzi ºiduse la centrul specialamenajat.

Raul IRINOVICIRaul IRINOVICI

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 2012 Actualitate 98 Actualitate

T ermenul dedepunere a

candidaturilor la BiroulElectoral Judeþean pentru alegerile din datade 9 decembrie a expirat.În judeþul Hunedoara 50de oameni politici îºidoresc sã prindã un locîn Camera Deputaþilorsau în Senat.

Vã prezentãm lista completã acelor care intrã în cursa elec-toralã, precum ºi partidul, uni-unea sau alianþa poltiicã din carefac parte.

S ENAT

Colegiul nr. 1 – ValeaJiuluiUniunea Social Liberalã (USL) –Vasile Cosmin Nicula Alianþa România Dreaptã (ARD)– Florin Mârza UDMR – Iosif AndrasPP- DD – Haralambie VochiþoiuPRM – Mircea Marian Rãdoi

Colegiul nr. 2 – Brad –Orãºtie – Simeria

USL - Dorin Pãran ARD – Dorin Oliviu Gligor UDMR - Attila Levente KocsisPP-DD – Cristian Marius VladuPRM – Cornel Poenar

Colegiul nr. 3 – Deva –

Hunedoara – Cãlan – HaþegUSL – Mariana Câmpeanu ARD – Marieta Ilcu Rãileanu

UDMR – Ferdinand ZoltanPogocsanPP-DD – Iulian Harabagiu

PRM – Virgil Sicoe

C AMERADEPUTAÞILOR

Colegiul nr. 1 Brad –Valea MureºuluiUSL – Laurenþiu Nistor

ARD – Tiberiu Mircea Borca -UDMR – ªtefan Ioan DezmeriPP-DD – Daniel Ovidiu DraiaPRM – Ion Poenar

Colegiul nr. 2 Orãºtie –Simeria – GeoagiuUSL – Natalia Elena Intotero ARD – Iosif Blaga UDMR – Istvan FerencziPP-DD - Ionel AndroniePRM – Alin Arioni

Colegiul nr.3 Haþeg –Cãlan – Þinutul PãdurenilorUSL – Dan Radu Ruºanu ARD – Adrian Popa UDMR – Zoltan KofityPP-DD – Ion TirinescuPRM – Mariana Anghel

Colegiul nr. 4 – Lupeni –Vulcan – UricaniUSL – Cornel CristianResmeriþã ARD – Constantin AuricãBrânduºe UDMR – David BendekfiPP-DD – Radu Napãu StoicaPRM – Dorel ªchiopu

Colegiul nr. 5 Petroºani –Petrila – AninoasaUSL – Ioan D. Rus ARD – Alexandru Lãutaru UDMR – Imre BabocziPP-DD – Monica Maria IacobRidziPRM – Emanuel Andronache

Colegiul nr. 6 Deva –CârjiþiUSL – Radu Bogdan Þîmpãu ARD – Mircia Muntean UDMR – Grigorie BurjanPP-DD – Marian MunteanPRM – Tudor Ionescu

Colegiul nr. 7 HunedoaraUSL – Eleonora Carmen Hãrãu ARD – Nicuºor ªtefan UDMR – Aranka TakacsPP-DD – Robert MuzsicPRM – Velu Cãluºer

CarCarmen Cmen COSMANOSMAN

Iatã pe cine puteþi votaLista finalã a celor care vã cer votul

în 9 decembrie

M ai mulþi politicieni din

Valea Jiului au venit,miercuri, la întâlnireacu pensionarii. Pe de oparte, cei înscriºi în LigaPensionarilor MineriValea Jiului ºi-au spuspãsurile ºi au venit cugândul cã cineva îiascultã, iar politicieniiau venit cu planuri deviitor.

Foºtii mineri ajunºi acum lapensie spun cã au venit la o astfel de întâlnire pentru cã auprobleme. Nu sunt mulþumiþi cã,dupã o viaþã în care au muncitla minã, au ajuns sã îºi drã-muiascã bruma de bani pentrufacturi, medicamente, drumurila oficiile de pensii ºi la medici.Ei le-au cerut sprijin politicie-nilor veniþi la întâlnire.

„Vrem sã aflãm de ce escumpã apa, de ce plãtimimpozit pe bonurile de cãrbunisau la subvenþia energiei elec-trice ºi vrem sã vedem cu cepropuneri vin ei, cã tot suntalegeri în curând”, a declarat un

pensionar. „Le mulþumim cã vinaici sã ne asculte. Sunt candidaþicare pot face ceva pentru noi. Îiprimim cu plãcere ºi ºtiu sigurcã pensionarii ºtiu ce au defãcut. Fiecare, în urna de vot,faþã în faþã cu propriaconºtiinþã, va vota aºa cumcrede. Nu facem nicio indicaþiepoliticã”, a declarat IoanHortopan, preºedintele LigiiSindicatelor PensionarilorMineri din Valea Jiului.

Pe de altã parte, însã, politi-cienii au venit sã le prezinte ceau fãcut, ori sã le promitã noiiniþiative pe viitor. Asta cã tot ecampanie electoralã.

„Oamenii au probleme,pecare le cunosc de 4 ani de cândsunt eu deputat. Unele au fostrezolvate, altele nu. Cel puþinputem sã-i ascultãm ºi sã îi sfãtuim ce au de fãcut. Unii suntbolnavi, iar noi cãutãm sã lefacem cumva un bine”, adeclarat Cristian Resmeriþã,

deputat PSD. „Cei care au ieºitla pensie de la minã putem facefoarte multe. Sã le asigurãm oviaþã liniºtitã, în primul rând.Le-am prezentat la aceastã întâlnire cã mi se pare absolutaberant ca acestor oameni sã lise ia niºte facilitãþi consfinþiteprin lege.

Principala mãsurã pe care aziam propus-o este ca, printr-olege clarã, pe care o vom pro-mova, împreunã cu doamnadeputat Monica Iacob Ridzi, în

legislativ, sã li se treacã acestedrepturi la Ministerul Muncii ºi,niciodatã, nimeni, sã nu le maipoatã lua. Apoi mai este ºiproblema punctului de pensie,neactualizat de 3 ani încoace,iar asta le-a fãcut rãu oame-nilor”, a declarat HaralambieVochiþoiu, preºedintele PP-DDHunedoara.

„Am vorbit cu mulþi la biroulparlamentar, iar ei m-au rugatsã fac câteva interpelãri la ministrul Mariana Câmpeanu.Azi am venit sã le prezint cele 4interpelãri pe care le-am fãcut ºirãspunsurile pe care le-am primit. Fie cã vorbim de recalcu-larea pensiilor, sau de neimpozi-tarea ajutoarelor pe care leprimesc din subvenþii de stat, careîn mod normal nu ar trebuiimpozitate. Sunt probleme cucare pensionarii se confruntã ºicare au fost permanent în pre-ocuparea mea. Vreau sã îi potsprijini ºi pe viitor”, a mai adãugatºi Monica Iacob Ridzi, deputat.

ªedinþa a durat câteva ore,timp în care politicienii au aflatce pot face aleºii pentru ei, întimp ce oamenii politici locali auaflat care le sunt doleanþeleoamenilor.

Diana Diana MITRACHEMITRACHE

Politicienii au venit la pensionarii mineri

R omânia s-a doveditprea micã pentru

ambiþiile unei bande dehoþi specializaþi in furtulde cauciucuri, care auajuns sã opereze directStuttgart. Doi dintrehoþi sunt din Lupeni, iarunul din Hunedoara.

Poliþiºtii au filat grupulinfracþional timp de maimult timp ºi i-au luat ca dinoalã pe hoþii care credeaucã acþioneazã „în liniºte”.ªeful bandei era tot unromân, în vârstã de 44 deani, care locuieste înStuttgart, iar acesta ºi-aconstruit în timp o ade-vãratã reþea de infractori,dintre care celpuþin cinci cudomiciliul înRomânia.Aceºtia suntsuspectaþi de afi sustras roþi ºicauciucuri demaºini dinStuttgart,Boblingen,Remseck ºiFellbach,

valoarea furturilor fiind decâteva mii de euro. Înurma uneia cþiuni apoliþiºtilor, ºase oameni aufost reþinuþi, inclusiv presu-pusul ºef al bandei, iar înapropierea locuinþei aces-tuia a fost identificat undepozit cu 140 de cauciu-curi, majoritatea sustrasedin zona Stuttgart, dupacum s-a stabilit in cursulanchetei. Potrivitpoliþiºtilor germani, treidintre hoþii reþinuþi audomiciliul în judeþulHunedoara, doi din Lupeniºi unul din municipiulHunedoara. Suspecþii aufost reþinuþi de anchetatoriºi se aflã în arest preventiv.

CarCarmen men COSMANCOSMAN

Fãceau aprovizionarea cu cauciucuri

de iarnã furate din Stuttgart

Refuzã ceea ce li se oferã

Adãpostul pentru oamenii strãziiva fi mutat în «casã nouã»

Aeroport lângã Deva

CJ Hunedoara vrea sã construiascãun aeroport la Sãuleºti

Page 10: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 20121100 Diverse

Lupeni: B-dul Pãcii, Bl. 3AB, parter

Tel: 0254-560 987Email: [email protected]

H O R O S C O P 1 n o i e m b r i e 2 0 1 2

În gospodãrie ai putea finaliza oactivitate demaratã cu mai multtimp în urmã. ªansa îþi va surâdeîn cazul în care doreºti sã îþi puiîn practicã un proiect mai vechi.Colaborãrile te vor avantaja înaceastã perioadã, iar ofertele vorfi oarecum surprinzãtoare.

Relaþia cu colegii seîmbunãtãþeºte vazând cu ochii.Situaþia financiarã nu-þi maicreeazã probleme, dar în ceea cepriveºte viitorul apropiat, ar fibine sã nu te implici în investiþiiriscante. Activitãþile de divertis-ment te vor ajuta.

ªansele de a avea o realizaresolidã sunt mari, ºi ar fi pãcat sãnu le fructifici. Nu te implica îndiscuþii în contradictoriu cu ceide la serviciu, ºi toate vor evoluacât se poate de bine. O investiþiefãcutã în aceastã zi ar putea avearezultate excelente în viitor.

La serviciu vei avea o micã sur-prizã în sensul cã unele lucrãri pecare le-ai considerat rezolvate sevor dovedi a nu fi întru-totul ºi vatrebui sã revii asupra lor. Oricum,vei avea parte de o zi în care sevor ivi tot felul de situaþii care tevor þine cu sufletul la gurã.

Situaþia profesionalã este bunãºi, dacã pânã acum nu þi s-aoferit o ocazie de a arãta cepoþi, n-ar fi exclus ca aceasta sãse iveasca acum. ªefii sau altepersoane cu funcþie îþi vor apre-cia iniþiativele, dar nu ar fi rãu sãnu te manfeºti.

Situaþia financiarã te va interesaîn mod special în aceastãperioadã. Dialogul cu partenerulde suflet te-ar putea ajuta sã puilucrurile la punct. N-ar fi exclussã primeºti o propunere decolaborare, ce se va dovedirentabilã în scurt timp.

Obstacolele care-þi vor sta în calevor putea fi depãºite fãrã prob-leme. În ceea ce priveºte câºtig-urile materiale, acestea nu vorlipsi, dar ºi cheltuielile vor fi pemãsurã. O activitate extraprofe-sionalã ar putea deveni rentabilã.Relaþia cu prietenii evolueazã.

La serviciu este mult de lucru,dar poþi spera la un ajutor dinpartea colegilor. Situaþia finan-ciarã va fi favorabilã, cel puþin înprima jumãtate a intervalului. N-ar fi exclus ca unul dintre pri-etenii tãi sã aibã o problemã maideosebitã.

Mintea ta va fi deosebit devioaie, iar inventivitatea de carevei da dovadã va fi apreciatã maiales în zona serviciului. Aici vei fiimplicat în tot felul de activitãþimãrunte dar cãrora le vei facefaþã cu brio. Unul dintre colegi îþiva face încurcãturi.

Încercarea de a iniþia o nouãactivitate se va bucura de succes,cu condiþia sã nu aºtepþi rezul-tate imediate. La serviciu situaþiava fi destul de agitatã, deoarecevei avea de luat decizii mai deli-cate. Este posibil sã primeºti noisarcini de serviciu.

Traversezi o perioadã în careeste indicat sã nu te implici înactivitãþi care vizeazã o realizareimediatã. La serviciu þi se vorrepartiza noi sarcini, ceea ce vademonstra cã ºefii îþi apreciazãeforturile. Colegii, în schimb,fãrã a se arãta rãutãcioºi cu tine.

Se va ivi o bunã ocazie sã final-izezi o activitate începutã de maimult timp. Acest lucru îþi vaîmbunãtãþi starea de spirit, maiales cã ai facut o investiþieimportantã de timp ºi nervi. N-arfi rãu sã acorzi mai multã atenþiemodului în care cheltuii.

Oana TUÞU

Trei ore în care publicul a fost „hip-notizat” de prestaþia actorilor. Un decorsuperb, costumaþia impecabilã ºi ocoloanã sonorã potrivitã. Toate acesteaau mers direct la sufletul spectatorilor.

Prin urmare, sâmbãtã, 3 noiembrie,ora 18, se joacã din nou „Titanic Vals”.O comedie extraordinarã, scrisã deTudor Muºatescu, al cãrei mesaj a avut,are ºi va avea însemnãtate mulþi ani de-acum înainte.

“Am fost întrebat, de multe ori, dacãpersonajele din Titanic Vals ºi subiectulpiesei au existat în realitate sau au vreoînrudire directã cu oameni ºi faptepetrecute aievea. Da, au existat, ºi totce se întâmplã în Titanic Vals s-a întâm-plat în realitate, ºi chiar la Câmpulung.Fireºte, nu toate faptele s-au petrecut încadrul aceleiaºi familii. Moºtenirea luiTache Necºulescu – mort nu într-unnaufragiu, ci de moarte bunã – a rãmasunei familii sãrace, de funcþionar la pre-fecturã, ca Spirache; dar dragosteaMizei cu locotenentul de cavalerie s-a

întâmplat în cu totul altã familie.”,spunea Tudor Muºatescu, despre come-dia „Titanic Vals”.

A duceþi copiii la teatru!

Creºtem, trãim ºi ne formãm într-olume nebunã. „Inhalãm” zi de zi mizeri-ile de lângã noi sau de la televizor.Avantajul nostru este cã suntem în staresã filtrãm ce e mai bun. Suntem înstare sã facem diferenþa între bine ºirãu. Însã copiii noºtri sau din jurul nos-tru n-au încã aceastã abilitate. Ei pot fimarcaþi de orice, se pot uita la orice,începând de la ºtiri imbecile pânã lahidoasele desene animate ale perioadeiîn care ne aflãm.

Începând de duminicã, 4 noiembrie,ora 12, se deschide stagiunea pentrucopii, cu spectacolul „FloricicaPurpurie” de I. Brausevich ºi I.Karnauhova. Astfel, ei pot fi îndreptaþiºi spre alte activitãþi decâ cele de rutinã,pentru formarea ºi educarea lor.

Aduceþi copiii la teatru!

Week-end cultural

DDDDiiiinnnn nnnnoooouuuu „„„„TTTTiiii ttttaaaannnniiiicccc VVVVaaaallllssss””””

P remiera spectacolului „Titanic Vals” (14 octombrie a.c.) aumplut pânã la refuz sala Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu”

din Petroºani. Biletele se epuizaserã cu trei zile înaintea specta-colului, iar locurile au fost suplimentate, întrucât cererea, depãºeacapacitatea sãlii. Evident cã au fost ºi spectatori care au rãmasdoar cu dorinþa de a viziona acest spectacol.

Pentru o comunicaremai bunã ºi pentrurezolvarea mai eficientã aproblemelor pe care le auabonaþii S. C. APA SERVVALEA JIULUI S.A.Petroºani, începând cu 1noiembrie 2012 vor avealoc audienþe la sediul soci-

etãþii din Petroºani, str.Cuza Vodã nr. 23 dupãurmãtorul program:

Miercuri, 13:00 –15:00

· ªef Dep. economic - Mariana Matrica

· ªef Dep. Producþie –Cristian Ionicã

Joi, 10:00 - 12:00· Director General -

Costel Avram · ªef Dep. Exploatare -

Florin Donisa· ªef Birou Juridic –Adriana Dãian

Director General,Costel AVRAM

AAAAppppaaaaSSSSeeeerrrrvvvv IIIInnnnffffoooorrrrmmmmeeeeaaaazzzzãããã

Page 11: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

Oamenii legii i-au identi-ficat pe cei trei hoþi înurma unui apel primit lanumãrul de urgenþã 112,primit miercuri in jurul orei00.17, prin care o per-soanã din Deva sesiza fap-tul cã a observat de la fer-eastra apartamentului sãudouã persoane de sex mas-culin care sustrãgeau com-bustibil dintr-o autoutilitarãde culoare albã, parcatã pestrada George Enescu din

municipiul Deva. “Echipajul de poliþie care

s-a deplasat în teren i-adepistat pe stradaProgresului pe Traian H.,de 48 de ani ºi Iulian U.,de 24 de ani, ambii dincomuna Veþel, despre cares-a stabilit cã împreunã cuNicolae S., de 31 de ani,din Deva, sunt prezumtiviiautori ai furtului de carbu-rant. În urma cercetãrilor,poliþiºtii au stabilit cã sus-

pecþii au forþat buºonul rez-ervorului autoutilitarei ºi ausustras circa 15 litri demotorinã”, declarã BogdanNiþu, purtãtor de cuvânt alIPJ Hunedoara.

Faþã de Traian H. ºiIulian U. s-a luat mãsurareþinerii pentru o duratã de24 ore, urmând a fiprezentaþi Parchetului depe lângã Judecãtoria Devacu propunere de arestarepreventivã. Totodatã,poliþiºtii continuã cercetãrilepentru a stabili dacã cei încauzã au mai comis ºi alteinfracþiuni cu un mod deoperare asemãnãtor.

Pentru prevenirea fur-turilor de combustibil,poliþiºtii hunedoreni vãsfãtuiesc sã þineþi cont deurmãtoarele recomandãri:nu parcaþi la întâmplare;gãsiþi locuri iluminate,suficient populate ºi chiarsupravegheate video; dacãe posibil, parcaþiautotrenul astfel încâtaccesul la combustibil sãfie cât mai dificil pentrueventualii infractori; nudaþi detalii persoanelor

necunoscute despre cetransportaþi, unde mergeþiºi cantitatea de combustibilpe care o aveþi; montaþi pesistemul de închidere al rez-ervorului, un sistem desecuritate tip sitã, care per-mite alimentarea cu carbu-rant, dar împiedicã intro-ducerea unui furtun în rez-ervor, sau un capac metalicfixat asupra buºonului dealimentare, care producezgomot atunci când estedeschis; nu permiteþi acce-sul în cabinã persoanelornecunoscute ; dacã sesizaþipersoane suspecte care seintereseazã de auto-camionul dumneavoastrãsau al altor colegi, nu ezi-taþi sã sunaþi la 112 pentrua sesiza poliþia.

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 2012 Actualitate 11

Hoþi prinºi în flagrant cu motorinã furatã

T rei bãrbaþi din Deva riscã sã ajungãdupã gratii, dupã ce au fost prinºi de

poliþiºti în timp ce furau carburat din rezervorul unui autocamion parcat.

Mircea NISTOR

“Nu ne aºteptam sã avem atâþiaspectatori dar, pânã la urmã, nebucurãm cã am reuºit sã umplemsala ºi sã vindem câteva sute debilete. Ne bucurãm, de asemenea, ºipentru faptul cã micuþii veniþi de la

toate ºcolile din Petroºani s-au bucu-rat cã au vizionat acest spectacol ceface parte dintr-un proiect caritabil”,

a declarat CristinaTudoraºcu, profesorînvãþãmânt primarªcoala Generalã “I.G. Duca” Petroºan.

Prezentarea pieseia fost parte compo-nentã a unui proiectcaritabil derulat cusprijinul Fundaþiei“Noi orizonturi” ºi nueste nici primul ºi nici

ultimul spectacol realizat de cãtre ele-vii de la “I. G. Duca”. “Am mai orga-nizat astfel de manifestãri ºi vomcontinua sã organizãm ºi alte acþiuniasemãnãtoare”, a mai spus CristinaTudoraºcu. Cu ajutorul banilor obþin-uþi din vânzarea biletelor urmeazã a

fi sprijiniþi copiii cu rezultatedeosebite la învãþãturã de la unitateaºcolarã care a prezentat spectacolul.

Mircea NISTOR

“Am venit sã vedem de ce au nevoieoamenii din Valea Jiului ºi vom reveni, pe

9 decembrie, cu ceea ce este necesarpentru a-i ajuta pe cei sãrmani. Alimentenu vom aduce dar vom dona o sumã debani pentru ca filiala din Petroºani sãachiziþioneze cele necesare pentru per-soanele defavorizate ºi cele cu problemesociale. De 18 ani venim cu ajutoareumanitare în Valea Jiului ºi cred cã vommai veni câþiva ani pentru cã am vãzut cãeste nevoie de ajutorul nostru”, a declaratFred Thelen, reprezentantul Crucii Roºiidin localitatea germanã Bad Sackingen.

În cele doar douã zile în care vor sta în

Valea Jiului, reprezentanþii Crucii Roºii dinGermania vor vizita cabana de la GroapaSeacã ºi împrejurimile acesteia, precum ºiPeºtera Bolii. Aici, aceºtia doresc ca, peviitor, sã monteze o instalaþie care sãfaciliteze vizitarea peºterii ºi de cãtre per-soanele cu handicapuri locomotorii.

Vizitã germanã “de pregãtire”

O mini-delegaþie reprezentând Crucea Roºie din localitateagermanã Bad Sackingen a sosit ieri în Petroºani. Vizita

reprezintã, mai mult, o primã luare de contact cu reprezentanþiisubfilialei locale de Crucea Roºie în vederea identificãrii nece-sitãþilor persoanelor nevoiaºe din Valea Jiului. Aceasta, deoareceîn luna decembrie, cu ocazia Crãciunului, nemþii doresc sã revinãcu un convoi încãrcat cu ajutoare umanitare.

De la copii, pentru copii

P este 400 de elevi de la unitãþileºcolare din Petroºani au umplut

miercuri sala de spectacole a teatruluidin localitate. Aceºtia au vizionat piesa“Pãcalã ºi sãtenii”, semnatã de cãtreIoan Slavici ºi “jucatã” de cãtre copiiicomponenþi ai Clubului “Impact –Român cu normã întreagã” de la ªcoalaGeneralã “I. G. Duca”.

Page 12: CVJ, NR. 244, JOI 1 NOIEMBRIE 2012

LuizaANDRONACHE

Preþurile care se vorstriga se anunþã a fimari, mai ales cã nupuþini oameni ºi-ar dorisã aibã o concesiuneîntr-o zonã turisticã înplinã expansiune. Pânãacum, lucrurile au fost înstand by, pentru cã s-aucerut completãri la docu-mentaþie, solicitate decãtre cei de la MinisterulDezvoltãrii Regionale ºi

Turismului ºi în plus, s-aaºteptat ºi aprobareaaleºilor judeþeni ºi locali.“ Dacã vremea þine cunoi, vrem sã ducem încurând un buldozer suscu care sã ºi parcelãmterenul, pentru ca totulsã fie gata pentru licitaþiape care sperãm sã oþinem cât mai repede”,ne-a declarat Alin Fara,director tehnic laPrimãria Vulcan.

La licitaþia pe care ova organiza primãria pot

participa atât persoanefizice pentru construireade cãsuþe de vacanþã, câtºi cele juridice, care potlicita teren pentru ridi-carea de pensiuni sauhoteluri. “ Licitaþia estedeschisã oricui din þarã ºidin strãinãtate. Nu existãnicio condiþie, în afarãde aceea ca participantulsã nu aibã datorii, cumse pune problema încazul firmelor”, a maispus Alin Fara.

Parcele de teren vor fi

porþionate de la 150 la400 de metri pãtraþi, iarcele mai multe vor fi decirca 250 de metri,spaþiu suficient pentruconstruirea unei pensiunisau a unei cãsuþe devacanþã.

De altfel,aici adminis-traþia localã de la Vulcans-a unit cu cea de laLupeni, pentru a legacele douã staþiuni, PasulVâlcan de Straja, printr-oaltã telegondolã.

CarmenCOSMAN

A fost mai frigchiar ca laMiercurea Ciuc,oraº denumit ºi„Polul frigului”din România,unde termome-trele arãtau mai mult cuun grad. La 8 dimineaþa,temperatura în municipi-ul Petroºani „crescuse”pânã la -6 grade Celsius,iar ºoferii care au vrut sãplece de dimineaþã cumaºinile spre serviciu s-au trezit cã trebuie sã-ºicureþe geamurile de

gheaþã, la fel ca iarna.Din fericire, la Petroºanifuncþioneazã deja sis-temul centralizat deîncãlzire ºi, de o sãp-tãmânã, caloriferelelocalnicilor sunt calde. Încelelalte localitãþi, însã,existã deocamdatã doarpromisiuni. Luiza

ANDRONACHE

Atunci, principalacauzã pentru care onoapte întreagã,Aeroportul a fost subape, a fost pârâulStaicului, care nu a fostcurãþat ºi astfel a ieºit dinmatcã. Acum, situaþiaeste la fel, pentru cã albiaacestui fir de apã esteplinã de bãlãrii ºi chiarcopaci crescuþi, iar la osingurã ploaie maiserioasã, oricând, pârãulîºi poate ieºi din nou dinmatcã. Trecând prinexperienþa din anii tre-cuþi, oamenii care locui-esc în zonã, care au gara-je sau chiar coteþe acolo,spun cã au fãcutnenumãrate sesizãri vizavide acest lucru, însãaproape în zadar. “ Nuînþeleg unde este proble-ma, de ce nu curãþãpârâul, mai ales când ºtiuce s-a întâmplat atunci.

Ce se aºteaptã, sã îl curãþeu sau alþii care stãm aici,

în condiþiile în careprimãria are oameni spe-cial angajaþi pentru asta?!Este incredibil aºaceva! ”, a declarat unom care locuieºteacolo. “ Am chematºi televiziunea decâteva ori ºi cei de laprimãrie au curãþat oporþiune micã, dar nueste suficient. Pârâuleste mare ºi trebuietot curãþat”, spuneun altul.

De fapt, adminis-traþia localã de la

Petroºani a executat câte-va lucrãri de curãþire aalbiei, dar pe o porþiune

micã. Pânã acum,responsabilii din primãrieau tot promis oamenilorde acolo cã se va ocupaºi de asta, dar totul a

rãmas la stadiul de vorbe.“ O sã curãþãm ºi acolodupã ce terminãm cucimitirele”, a spus acumLucian Dragomir , ºefSPADPP- PrimãriaPetroºani. Aºteptãm ºinoi sã vedem dacã mãcarde data aceasta se vor luamãsuri sau va trebui sãtrecem iar printr-o altãinundaþie ca sã deschidãcineva ochii asupra aces-tui potenþial pericol…

Cronica Vãii Jiului | Joi, 1 noiembrie 201212 Fapt Divers

Pericol de inundaþii - PârâulStaicului, plin de bãlãrii

D e mai bine de douã luni, oameniidin Cartierul Aeroport, zona

Dacia, mai exact, se tot plâng pe undeapucã ºi cui are urechi sã asculte, cãdacã vine o ploaie mai mare douã zile larând, inundaþiile din primãvara lui 2008s-ar putea repeta.

A venit iarna în Valea Jiului

Î n valea Jiului a venit iarna, iarnoaptea de marþi spre miercuri a fost

cea mai friguroasã din întreaga þarã.Potrivit meteorologilor, miercuri s-a înreg-istrat cea mai friguroasã dimineaþã dinacest sezon rece, iar cel mai frig a fost înBozovici ºi Petroºani, unde la ora 7.00termometrele arãtau minus 6 grade.

TTTTeeeerrrreeeennnnuuuurrrr iiii ccccuuuu ssssttttrrrr iiiiggggaaaarrrreeeeîîîînnnn PPPPaaaassssuuuullll VVVVuuuullllccccaaaannnn

ppppâââânnnnãããã îîîînnnn lllluuuunnnnaaaa ddddeeeecccceeeemmmmbbbbrrrr iiiieeee

P rimãriaMunicipiului

Vulcan are de gândca pânã la finalulanului sã scoatã lalicitaþie în jur de 90de parcele de terentopografiate înPasul Vulcan, pen-tru care se anunþãbãtaie mare, maiales cã staþiunea,care este goalãacum, se va umplede turiºti în câþiva ani.