Cursuri de limba germană 2015

8
CURSURI DE LIMBA GERMANĂ OFERTA 2015 GOETHE-ZENTRUM CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ-NAPOCA

description

Goethe-Zentrum | Centrul Cultural German Cluj-Napoca

Transcript of Cursuri de limba germană 2015

Page 1: Cursuri de limba germană 2015

CURSURI DE LIMBA GERMANĂ

OFERTA 2015

GOETHE-ZENTRUM CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ-NAPOCA

Page 2: Cursuri de limba germană 2015

CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ-NAPOCA este partener acreditat al Institutului Goethe. Atât cursurile cât și examenele noastre de limbă corespund calitativ

celor mai înalte standarde și acoperă toate nivelurile din Cadrul European Comun de Referință.

Metoda comunicativă de predare vă permite să dobândiți efi cient și rapid cunoștințe de limbă germană într-o atmosferă plăcută.

Indiferent dacă intenționați să studiați la o universitate germană, dacă sunteți în căutarea unui loc de muncă în Germania sau doriți, din interes personal, să învățați limba germană, noi vă vom consilia cu plăcere.

Învață limba germană la Centrul Cultural German

6 unități didactice/săptămână (1 unitate didactică = 45 minute) 60 unități didactice în 10 săptămâni,de luni până vineri

3 module extensive

2 module intensive

15 unități didactice/săptămână în lunile iulie și septembrie 60 unități didactice în 4 săptămâni, de luni până vineri

5 module de curs pe an

02 CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ

Page 3: Cursuri de limba germană 2015

Solicitanții cu minime cunoștințe de germană vor da un test de încadrare înainte de înscrierea la curs.

Cursuri

IARNĂTeste de încadrare:8-9 ianuarieÎnscrieri foști cursanți:12-13 ianuarieÎnscrieri începători:14 ianuarieÎnscrieri pentru cei încadrați:15 ianuariePerioada de curs:19 ianuarie – 27 martie

PRIMĂVARĂTeste de încadrare:30 martie – 2 aprilieÎnscrieri foști cursanți:15-16 aprilieÎnscrieri începători:16 aprilieÎnscrieri pentru cei încadrați:17 apriliePerioada de curs:20 aprilie – 26 iunie

VARĂ intensiv ITeste de încadrare:16-18 iunieÎnscrieri foști cursanți:29-30 iunieÎnscrieri începători:1 iulieÎnscrieri pentru cei încadrați:2-3 iuliePerioada de curs:6-31 iulie

VARĂ intensiv IITeste de încadrare:24-25 augustÎnscrieri foști cursanți:24-25 augustÎnscrieri începători:26 augustÎnscrieri pentru cei încadrați:27-28 augustPerioada de curs:31 august – 25 septembrie

TOAMNĂTeste de încadrare:15-17 septembrieÎnscrieri foști cursanți:28-29 septembrieÎnscrieri începători:30 septembrieÎnscrieri pentru cei încadrați:1-2 octombriePerioada de curs:12 octombrie - 18 decembrie

03CURSURI DE LIMBA GERMANĂ – OFERTA 2015

Page 4: Cursuri de limba germană 2015

Condiții de participare• vârsta minimă de participare la curs este de 16 ani

• cei care au cunoștințe de limba germană (chiar și minime) vor susține obligatoriu un test de încadrare gratuit

• numărul minim de cursanți într-o grupă este 10, cel maxim 16

• obținerea unei adeverințe de participare la cursuri este posibilă în cazul în care cursul a fost frecventat în proporție de minim 70% și a fost promovat testul de fi nal de modul

u.d. - unități didactice

Oferta de cursuriModul Ofertă

A1.1 (60 u.d.) curs + suport de curs

A1.2 (60 u.d.) curs + examen Start Deutsch 1

A2.1 (60 u.d.) curs + suport de curs

A2.2 (60 u.d.) curs + pregătire examen Start Deutsch 2

B1.1 (60 u.d.) curs + suport de curs

B1.2 (60 u.d.) curs + pregătire examen Goethe-Zertifi kat B1

B1+ (60 u.d.) curs + suport de curs

B1++ (60 u.d.) curs + suport de curs

B2.1 (60 u.d.) curs + suport de curs

B2.2 (60 u.d.) curs + suport de curs

B2.3 (60 u.d.) curs + pregătire examen Goethe-Zertifi kat B2

C1.1 (60 u.d.) curs + suport de curs

C1.2 (60 u.d.) curs + suport de curs

C1.3 (60 u.d.) curs + pregătire examen Goethe-Zertifi kat C1

04 CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ

Page 5: Cursuri de limba germană 2015

Certificatele Goethe-Institutrecunoscute internațional

Certificatul TestDaF

Goethe-Zertifi kat B1

Prin promovarea examenului puteți face dovada faptului că dețineți cunoștințe solide aferente nivelului de bază al limbii germane uzuale.

Start Deutsch 1 și 2

Start Deutsch 1 și 2 sunt examene de verifi care a competenței lingvistice în limba germană pentru nivelul A1 respectiv A2. Ambele defi nesc nivelul de competență elementară în utilizarea limbii străine.

Goethe-Zertifi kat B2

Prin atestatul obținut după promovarea examenului Goethe-Zertifi kat B2 dovediți înțelegerea unui spectru larg de texte mai complicate și mai vaste, putând să sesizați sensurile implicite. Puteți utiliza limba efi cient și fl exibil în viața socială și profesională, pentru specializări sau studiu.

Goethe-Zertifi kat C1

Certifi catul atestă cunoștințe avansate în limba germană standard. Acestea vă permit să vă exprimați corect, oral și în scris, pe diverse teme, precum și să înțelegeți texte cu grad de difi cultate mai ridicat.

Data examenelor va fi anunțată cu 4-6 săptămâni înainte pe www.kulturzentrum-klausenburg.ro.

Examene

TestDaFEste recunoscut ca atestat de limbă germană pentru admiterea la oricare dintre facultățile din Germania. Examenul testează cunoștințe pe 3 nivele (B2-C1) și este echivalentul german al TOEFL. Informații și înscrieri: www.testdaf.de.

05CURSURI DE LIMBA GERMANĂ – OFERTA 2015

Page 6: Cursuri de limba germană 2015

Niveluri de utilizare

A1Poate să înțeleagă și să utilizeze expresii familiare și cotidiene, precum și enunțuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete. Poate să se prezinte sau să prezinte pe cineva, poate să formuleze și să răspundă la întrebări referitoare la detalii despre persoane, ca de exem-plu: unde locuiesc, ce alte persoane cunosc, ce lucruri le aparțin etc. Poate să comunice, într-un mod simplu, dacă interlocutorul vorbește rar și clar și este cooperant.

B1Poate să înțeleagă elementele esențiale când este utilizat un limbaj stan-dard clar pe teme familiare legate de muncă, școală, petrecerea timpului liber etc. Poate să facă față în majoritatea situațiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă. Poate să se exprime simplu, coerent pe teme familiare și din propriile domenii de interes. Poate să relateze un eveniment sau o experiență, să descrie un vis, o speranță sau un obiectiv și să expună, pe scurt, argumente sau explicații cu privire la un plan sau la o opinie.

C1Poate să înțeleagă o gamă largă de texte lungi și complicate și să se-sizeze semnifi cațiile implicite. Poate să se exprime spontan și fl uent, fără a fi obligat frecvent să-și caute cuvintele. Poate să utilizeze limba în mod efi cient și fl exibil atât în viața socială sau profesională, cât și în cadrul școlar sau academic. Poate să se exprime pe teme complexe într-un mod clar, structurat și pe larg, utilizând diferite mijloace de or-ganizare, de structurare și de coeziune a discursului.

Utilizare elementară a limbii

Utilizare independentă a limbii

Utilizare competentă a limbii

80-200 u.d.

350-650 u.d.

800-1000 u.d.

06 CENTRUL CULTURAL GERMAN CLUJ

Page 7: Cursuri de limba germană 2015

A2Poate să înțeleagă fraze izolate și expresii frecvent utilizate în domenii de interes nemijlocit (de exemplu, informații legate de persoană și fa-milie, cumpărături, zona unde locuiește, activitatea profesională). Poate să comunice în situații simple și obișnuite, care presupun un schimb de informații simplu și direct referitor la subiecte familiare și uzuale. Poate să descrie, cu mijloace simple, formația sa profesională, mediul său înconju-rător apropiat și să evoce subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

B2Poate să înțeleagă ideile principale din texte complexe pe teme concrete sau abstracte; înțelege și discuții de specialitate în propriul domeniul de activitate. Poate să comunice cu un anumit grad de spontaneitate și de fl uență, astfel încât conversația cu un locutor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori. Poate să se exprime clar și detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate să-și expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele și inconveniențele di-feritelor posibilități.

C2Poate să înțeleagă, practic fără efort, tot ceea ce citește sau aude. Poate să reconstituie anumite fapte din surse scrise sau orale, rezumându-le în mod coerent cu argumente și explicații adecvate. Poate să se exprime spontan, foarte fl uent și să exprime cu precizie nuanțe fi ne de sens lega-te de subiecte complexe.

200-350 u.d.

600-800 u.d.

1000-1200 u.d.

u.d. - unități didactice

07CURSURI DE LIMBA GERMANĂ – OFERTA 2015

Page 8: Cursuri de limba germană 2015

5 ARGUMENTE PENTRU ÎNVĂȚAREA LIMBII GERMANE

1. Importantă limbă de circulație internațională În Europa, germana este limba maternă cu cea mai mare răspândire, iar numărul mare de vorbitori o situează printre primele 10 limbi din lume.

2. O mai bună comunicare în afaceri Vorbitorii de limbă germană au un avantaj în relațiile comerciale cu par-tenerii din spațiul de limbă german.

3. Oportunități pe piața munciiMulte fi rme germane din străinătate, fi rmele străine din Germania și cele care au relații economice cu țările vorbitoare de limba germană caută colaboratori, buni cunoscători de limbi străine.

4. Limbă a științei și a culturiiCercetătorii și studenții care înțeleg limba germană au acces nelimitat la cele mai recente descoperiri atât în domeniul științelor exacte și naturale, cât și în cele umaniste. Din acest motiv, peste 40% dintre oamenii de știință americani le recomandă studenților să învețe germana. În plus, limba germană este indicată, sau chiar necesară, în foarte multe programe universitare și schimburi internaționale.

5. Limba germană se învață la fel de ușor ca orice altă limbăLimba germană nu are un ritm de învățare mai lent decât engleza, franceza sau spaniola. Noile metode de predare permit comunicarea în această limbă în scurt timp.

Centrul Cultural GermanStr. Universității 7-9, 400091 Cluj Napoca

Tel: 0264-597936

Email: [email protected]

www.kulturzentrum-klausenburg.ro