curs,@ reG@ -...

4
F'I$A DISCIPLINEI 1. Date despre program 4. Precondi{ii (acolo unde este cazul) 1.1 Institulia de invdfdmdnt superior Universitatea Babeg-Bolyai 1.2 Facultatea Facultatea de Educafi e Fizicdqi Sport 1.3 Departamentul Kinetoterapie gi Discipline Teoretice 1.4 Domeniul de studii 1.5 Ciclul de studii Master 1.6 Programul de studiu / Calificarea Amenaj area si gestion arca bazelor sportive/ manager sportiv 2. Date despre disciplin5 .. z.l rJenumrrea dscrplinei I Amenajarea si gestionarea bazelor sportive 2.2Titularul activitdt lor de curs Conf. univ. dr. Santa Cristian 2.3 Titularul activitdt lor de seminar 2.4 Anul de studiu I II lZ.S Sem 3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitrlilor didactice) 3.1 Numdr de ore pe s6pt6m6nd Din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator Distribulia fondului de timp: Studiul dupdmanual, suport de curs,@ Documentare suplim entard in bibliotecd lreedtire seminarii/laboratoare, teme, reG@ Alte activitdfi: .................. 4.1 de curriculum o 4.2 de competente o 5. Condi{ii (acolo unde este cazti) 5.1 De desfdqurare a cursului o Sala de curs, videoproiector, calculator 5.2 De desfbqurare a seminarului/laboratorului Sala de curs, videoproiector, calculator Cluburi si asociatii sportive a o

Transcript of curs,@ reG@ -...

Page 1: curs,@ reG@ - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/.../02/Amenajarea-si-gestionarea-bazelor-sportive_fs.pdf · Structurile administrative publice pentru sBort interactive Managerii Resurse

F'I$A DISCIPLINEI

1. Date despre program

4. Precondi{ii (acolo unde este cazul)

1.1 Institulia de invdfdmdntsuperior

Universitatea Babeg-Bolyai

1.2 Facultatea Facultatea de Educafi e Fizicdqi Sport1.3 Departamentul Kinetoterapie gi Discipline Teoretice1.4 Domeniul de studii1.5 Ciclul de studii Master1.6 Programul de studiu /Calificarea

Amenaj area si gestion arca bazelor sportive/manager sportiv

2. Date despre disciplin5..z.l rJenumrrea dscrplinei I Amenajarea si gestionarea bazelor sportive

2.2Titularul activitdt lor de curs Conf. univ. dr. Santa Cristian2.3 Titularul activitdt lor de seminar2.4 Anul de studiu I II lZ.S Sem

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitrlilor didactice)3.1 Numdr de ore pe s6pt6m6nd Din care: 3.2 curs 3.3 seminar/laborator

Distribulia fondului de timp:

Studiul dupdmanual, suport de curs,@Documentare suplim entard in bibliotecd

lreedtire seminarii/laboratoare, teme, reG@

Alte activitdfi: ..................

4.1 de curriculum o

4.2 de competente o

5. Condi{ii (acolo unde este cazti)

5.1 De desfdqurare a

cursuluio Sala de curs, videoproiector, calculator

5.2 De desfbqurare a

seminarului/laboratoruluiSala de curs, videoproiector, calculatorCluburi si asociatii sportive

a

o

Page 2: curs,@ reG@ - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/.../02/Amenajarea-si-gestionarea-bazelor-sportive_fs.pdf · Structurile administrative publice pentru sBort interactive Managerii Resurse

ecifice acumulate

-capacitatea de a indeplini atribuliile de manager la diferite niveluri ale unei organizafii capacitatea de aconduce grupuri de lucru gi de a comunica eficient in contexte dintre cele mai diverse.

-capacitatea de a acliona indep,endent $i creativ in abordarea gi solufionarea problemelor, de a evaluaobiectiv 5i constructiv stdrile critice, de a rezolva inteligent problemele gi de a prezenta, in mod ilustrativ,rezultatele oblinute.

-Capacitatea de a conduce grupuri de lucru gi de a connunica eficient in contexte dintre cele mai diverse.

-capacitatea de a intelege 5i rie a respecta imperativele de legalitate, deontologie gi eficienld aleprofesiei.

7. obiectivele disciplinei (reieqind din grila competentelor acumulate)

q)

v),()

tr

r\

cn

q)

a

()

r\

-Capacitatea de proiectare, elatrorare Si imrentabiliza rea organizaf iilor sportive.

-capacitatea de adoptare a deciziilor manageriale in diferite stdri ale condiliilor obiective.

-Abilitdfi de leadership la nivel organizafional.

-Abilitatea de a lucra in echipd, de a antrena 5i motiva angajafii gi de a gestiona conflictele la nivelorganizalional.

-capacitatea de a conduce: unitdfi gcolare, structuri ale administraliei publice de specialitate centralizategi deconcentrate, structuri gi baze sportive.

7.1 Obiectivul general aldisciplinei

cunoastereateorieisiaconcepte|ormanageriate@niveluri ierarhice ale unei organizatii

7.2 Obiectivele specifice Lapacltatea de a acliona independent gi creativ in abordarea gi solufionareaproblemelor, de a evalua obiectiv 5i constructiv stdrile critice, de a rezolvainteligent problemele gi de a prezenta, in mod ilustrativ, rezultatele oblinute.

Capacitatea de a conduce grupuri de lucru gi de a comunica eficient in contextedintre cele mai diverse.

Capacitatea de a infelege gi de a respecta imperativele de legalitate, deontologie 5ieficienld ale profesiei.

8.C INontrnuturt8.I Curs Metode de preclare ObservatiiNotiuni generale de rlanagement Prezentare si discutii

Page 3: curs,@ reG@ - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/.../02/Amenajarea-si-gestionarea-bazelor-sportive_fs.pdf · Structurile administrative publice pentru sBort interactive Managerii Resurse

Structurile administrative publice pentru sBort interactiveManageriiResurse umane in cadrul organizatiilor sportive

Prezentare si discutiiinl;eractive

Conducerea clubului sporliv- metode de conduGre

Managementul sportiv si comunicarea.

Prezentare si discutiiinteractive

Amenajarea si administrarea bazelor sportive Prezentare si discutiiinteractive

Bazele sporlive in aer liber

Administrarea arenelor sportive

Prezentarc si discutiiinteractive

Igiena bazelor sportive Prezentare si discutiiinteractive

wr ganrzar ea competltter sportrveResurse umane implicate in organizarea siadministrarea evenimentelor soortive.

Prezentare si discutiiinteractive

Lonceperea unul regutament de lirnctionare sidesfasurare a activitatilor manageriale in cadrulorganizatiilor sportive.

Prczentare si discutiiinteractive

Bibliografie

Francu, 8,,2003, Managementul activitatilor sportive, Ed. Ex. ponto, constanta

Lador I.l', Mihailescu N., (2008), Concepte specifice mimagementului modern in organizafiilesporlive, Ed. Universitdfii din pitegtiTodea F.S., (2003), Managementul educafiei fizice qi sportului, Ed. Fundafiei Rom6nia de

MAine, BucuregtiSanta, c.,20l4,Management sportiv, suport de curs FEFS cluj-NapocaVoicu A.V', (2010), Elemente de Legislatie, Management gi il4arketing in leg6turd cu

organizafiile sportive gi activitdlile acestora, Suport de .rrr, FEF.S cluj-NapoIa

6./ Demlnar / laDorator Metode de predare ObservatiiConducerea clubului sportiv- metode de conducere Prezentare si discutii

interactiveManagementul sportiv si comunicarea. Prezentare si discutii

interactiveAmenajarea si administrarea bazelor sportive Prezentare si discutii

interactiveFinantarea actiunilor si activitatilor sportirre Prezentare si discutii

interactiveOr ganrzar ea competitiei sportiveFolosirea analizei SWOT in evaluarea cluburilor siorganizatiilor si competitiilor sportive.

Prezentare si discutiiinteractive

Motivarea manaseriala Prezentare si discutiiintenactive

Rolul managerilor- tipuri de manageri Prezentare si discutiiinteractive

Resursele umaneConceperea unui regulament de functionare sidesfasurare a activitatilor manageriale in cadrulorganizatillor sportive.

P rez,entar e si discutiiinteractive

Brblrosratie

Page 4: curs,@ reG@ - sport.ubbcluj.rosport.ubbcluj.ro/.../02/Amenajarea-si-gestionarea-bazelor-sportive_fs.pdf · Structurile administrative publice pentru sBort interactive Managerii Resurse

Francu, 8. 12003, Managernenful

Lador I.I., Mihailescu N', (2008), Concepte specifrce- managementului modem in organizaliilesportive, Ed. Universit6lii din pitegti

-199tu F.S., (2003), Managementul educatiei fizice gi,sportului, Ed. Fundafiei Rom6nia de

Mdine, Bucureqti

l?nlu' c'.,20l4,Management spo1t1v, supo-rt de curs FEFS cluj-Napoca ':

Voicu A,V., (2010), Elemente de Legislafie, Management gi Vlarteting in legdtur6 cuorganizaliile sportive qi activitdlile acestor4 Suport-de rurr;FEFS cluj"\lapo; u."

9' Coroborarea con{inuturilor disciplinei cu aqteptlrile reprezentan{ilor comunitlfii epistemice,domeniul aferent programului

Conlinutul disciplinei este coroborat agteptdrile reprezentanlilor comunitdlii, a asociatiilor profesionale qiangajatorilor.

10. EvaluareTip activitate 10.2 metode de evaluare 10.3 Pondere din

nota finald10.4 Curs rea cunogtinfelor;

dob6ndirea abilitalilor;utilizarea metodologiei gi alimbaiului

1 0. 5 Semin ar llaborator Lucrdri individuale cutematicd specific

Evaluare practicd

10.6 Standard minim de performan

Cunoagterea Pi aplicarea mijloacelor de rezolvare a obiectivelor precum si cele de administrare si gestionareabazelor sportive

Data completdrii

25.09.2017

Data avizdrii in departament

30.09.2017

Semndtura titularului de curs

Conf" univ. dr.

Semndtura titularului de seminar

Conf. univ. dr. Sqfua Cristian/%---Semndtura coordonatorului de Master

Conf. dr. Borot-falint Iuliana

4t,, \

hp1
Textbox
hp1
Textbox