curs citire partituri.pdf

288
3(758672,$129 &,7,5('(3$57,785, Citirea în chei (GL LDD,,D

description

curs citire partituri spiru haret

Transcript of curs citire partituri.pdf

Page 1: curs citire partituri.pdf

���������� �

������������������

Citirea în chei���� ��������

���������������������������������������������

Page 2: curs citire partituri.pdf

������������

��������������� ����România de Mâine,�������� ��� ������ ��� �������������� �� ����������� ����������� ����

�������������� ������������� ��������� ������ ������ �������������

��

����� ����������� �� ���� ��� ������������� � �������� ������

Citire de partituri. Citirea în chei���������������� ���� ��� �� ��� !�"���#��$� �������� ����� ���� România de Mâine�������

!�%&��'� ���!���()��(*�+,*�-�+�*�

�()+ �-�.�(/ )0�

��

�������"���������'��& �1���2��'3����� ����������"��2��3 �#����������"��3�4&��"����5��"����1���1���"�������6�1 �

#��1�������1�#���"��2��3�&�'�� ��

� ��� �������������� ����������������������� ����������� ����������!�������"�

�����������

����"���$�7��1��������8������5������"����$��&������������9����

�1�&�"5������7��7������$�7����&�����:���

!�����������$��, +� ����;�7�&�������$�+)�Format: 8/61 × 86�

������������� ����România de Mâine�!�&������&���3�#�������� /)��!�"���#������"����,�

��& <��=$��+<---�����+;�>>> 1����5���� �����3��&$�"����"�?���������3������3���� ���

Page 3: curs citire partituri.pdf

������������������

���������������������

��� ����������������������������

�:��������:� ��ROMÂNIA DE MÂINE�!�"���#���������

Page 4: curs citire partituri.pdf

�����������7������� �@A������7B�CA�9�–�#$����%��&'�����'������'���&&'�%(��������1 � ���"���

7������� �@�D���:�������–�#$����%��&'�����'�%��)�'*'�+��,�������1 � ���"������

Page 5: curs citire partituri.pdf

� �

���

��������������Cuvânt�înainte …………………………………………………………………………………..... ��� ��� ���� ………………………………………………………………………………………...� ��

���� ��� ����� ������������������������������� ���Citirea în chei ………………………………………………………………………………….. ���

� �������� ����������� �� ����� ���������������� ���� ………………………………..� ���

A. Cheia Sol cu celelalte chei ………………………………………………………………….� ���B. Cheia Fa cu celelalte chei …………………………………………………………………..� ���C. Combinarea celorlalte chei …………………………………………………………………� ���

� �������� l II. Teme de studiu pentru citirea în chei. Trei voci ………………………………..� ���

����� ���������������� � ���� ��� �������������������������� ���B. Cheia Sol cu celelalte chei ………………………………………………………………….� ���C. Cheia Fa cu celelalte chei …………………………………………………………………��� ���D. Combinarea celorlalte chei …………………………………………………………………� ��

� �Capitolul III. Teme de studiu pentru citirea în chei. Cheile unui trio de coarde …………...� ���� �Capitolul IV. Teme de studiu pentru citirea în chei. Patru voci ……………………………..� ����

����� ���������������� � ���� ��� ������������������������������B. Cheia Sol cu celelalte chei ………………………………………………………………….�����C. Cheia Fa cu celelalte chei …………………………………………………………………..�����D. Combinarea celorlalte chei …………………………………………………………………�����

� ��������ul V. Teme de studiu pentru citirea în chei. Cheile unui cvartet de coarde ………… ����� �Capitolul VI. Teme de studiu pentru citirea în chei. Cheile vechi corale ……………………�� ��� �Capitolul VII. Teme de studiu pentru citirea în chei. Teme pentru aplicarea tr����� � ����� ����

���!� �"�������������������������������������� ����B. Trei voci …………………………………………………………………………………….�����C. Patru voci …………………………………………………………………………………...�����

� �������� �!��� �

����������–��� ��������� …………………………………………………………………�������� ����� ���������� � � ����������� ……………………………………………………… ��#��������� …………………………………………………………………………………….. ������ ……………………………………………………………………………………………� ������ �� � ……………………………………………………………………………………….�����

Page 6: curs citire partituri.pdf

���

�� $ � ��� $��%��%�� $���� ��������&�� ����� � �� �'���(�) ���)���� *�+ ������,�� ��&���� ������� $��%%��%�� $����,�- ��������� ��������&�� ����� � �� �'����������������������� $��%%%��%�� $��� � ���� �'���(�) �,�� ����+ ����&���� ����������������� $��%.��%�� $����,�- ����������)�&��������������� ���� ��������&�� ����� � �� de studiu pe capitole ……………………………………………………………..�

�� #�

Anexa V. Indexul alfabetic al compozitorilor cu indicarea temelor de studiu ……………… � �� �"�#������$�� ………………………………………………………………………………………. � ��

"�#������$������������� %������� ………………………………………………………………�� ���������������������������������������������

Page 7: curs citire partituri.pdf

� �

���

CUVÂNT�ÎNAINTE������

���� � � ����������������������������� ���������� ����� ���� � ��������� �� ����� ��� ����� ��� �)�����*������������ ��� �� �� ��!�� ���� � ��������� �� �� ��� ����������� �������� ��������� ������ "�# ���������������� �������� �������� �������� � � � �� � $�� ������ ����� � � � �� � ��� ��� ���� % &� ���� ���� �� �� ������������� �� � ��� � -��/+���0�� � � �� � ��� ����� �� � ���� �� � � )������� ��� ���� ������ ��������� ���� ��������� ���� ������������ �� � �����'��� ������������ ����� � � ��������� ������������� �� � ��������������������������������$�������� ���������������� �� �� ������� � "�

(������� �%1%23� !3� 4�21%152%� 0 Citirea în chei� � ���� � � ) �� #������������������������$����� ������� ������ �������*���� ���� ������ ���+��� �� ����)��6� ������,��� $��� � ��� ��� ����� �� ����� � ��� ������ ����� �������� ��������� "�

Structurat în opt capitole –�� � �� �� �����+� ���$����� �� ��� $ *�7�-���+�,� ����7�-���+�,� �� � ) ���8 ������–�������� � �� ����� ��������� � � ������� � ��� ������� ���������� ��� � � � ��� ��������������� � ����������� ������ � ������ ��� �)������������� ��� �Citirea în chei.��

-�� ��� � �� ��� �$��� ������ $ ����������� ����������� ������ �������� � �� �.� ����� �������� ���� ��� � ���� !������� �ifice, constând în transformarea � �� ��� ����� � ��� ��� ����� � � ������� �� ��� �� � �! �� �� ��������� ��� � �!�� � �! ������ /���� �$��.� ����� �������� ���� ���� ������ ������ ��$������� �������� �$��� �� ���� �������� � �� ���� �� ��������������� ���� �� ���������� � ���� � ����� �! �� ��� � /�� �� � �� � �� �� ��� ��� ������ � � ��� � � � � ������ � � ��� � ���� ��������� � ���� � ��"��

Citirea în chei�������� ����� ����������� � �� ������������ ���� ����� ��������������� "�-�������� �� ������ ��� ������� �� � �� ��������������')�&� � ����

������ � � ���� � � � )������ �� �� � ��� � � � � � � ��� � � $�� ��� ������ ���interdisciplinare, muzicianul în formare –� �� � ��� ��� �$�� �� � ��� �� � � ��� ������������������������������ �� �� ��� ����'�������� � �–��� ���� �������������� ��� ��$������.� ���� ������/������ ��������������� "��� ���� � � ����� �–� �������� ������� ������� �� ����������� ����� ����� ����"�����"��"�) ��#�������–�� ��� ����� � � ��� �� ������� � 0���� � ������������ �� ������'�$�����! �������� � ��� ����� ������� �� � �� ������������������ ������������� ������ ��� ���� ������ �� "��

1 � ��� � $�� � �� � � � �� ����� ����� � �� ��� ������ ��� �� � � � � ��� �������� �������� ������� ���������� ������� � � ��$������� �������2������ �������� ���������� � � � �� ���������� �� ������� $��� �������'��� �� � ����� ����������� � ��������� �� ����� � ��������� � �� �� �������� �������� �������� ��� � � � ��� � ��� �� �� ����344"�

-��� ����� ��� � ��� ����������� �����9�� ���-��+�,�� ��#��������� � �� �biografii artistice de compozitori începând cu Alexander Agricola (compozitor renascentist, 566785669�57:9&�� $�� ���! ���� ��� ������ ;���� � %56<:�579=&�� ��������� �������� ������ �$��. ��� �� �������������� ������� /"�

#��������� � �� �:��'��' � ������� � ������ � ���� �� � � ���� �$�� ���� � ���>��������6������������� �;��+� �<� � -���%�� � ����'�����������56?:&��$��������������������<��- �. � ���� �:���' ��*��� �����,�� ����������� $����� �����������34(�� �"��

Page 8: curs citire partituri.pdf

� �

# ������ ��������� � �� � ����� ���������������� ����� ���� �� ������������� �������!�� ����� $)������"�� �� � ����&�������4� ���������� ��� ������ ������� � ��� ������� ����� ����� ��� � � �� � ��� ��� � ��� ������� ��� ��� � ���� ������ �� ������ ���� ��� �������� ����������������� ������� "��

#���� �� � �� � ��� ������ ��� � � � � � ��� ����� �� �� ��� ��������� � � ������� � ������� �� �� ���� ���� � �$��� �������������� � ����� "��

������ �������� ������ ������� ��� �� ���� �������� � ��� ��� � �������� �������� ����� ������������ ��������� �������zise. De altfel, autorul include î����������� ������������ ��� $ ������ ���� ���� �� ���� �� ������� ���� � �� ��������� ����$����bibliografie, inclusiv o bibliografie de repertoriu/editori, orientând demersurile muzicologice��� ��� ������ � ������ �� ��� ��� "�

)��� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� � ���� � � ����� ��� � � ������ � � ��������� ����� ���� �� �������������� � ������� ������������� � ������� � ���������������� � ������� �� ������ ��� ��� ������ �$��� ���� ���� ��������'������������������ �ia contact cu fenomenul muzical în toate coordonatele sale de expresie.��

�#-14��@A1A#�+�

,��� $�������� �=::?���������������������������������

Page 9: curs citire partituri.pdf

� �

���

�&�'(���

�����

��������������������,������������ �� � ��������)� $ ���'��)��� *���*� =�� +�� �� ' *���>��'��)��� ��&���� �� �'��� & �� � ��� ����)����� ?*�� '� ����'�� �� �����-� ���"�)����)��� '��� �������� � � ����,��� � ��� � ����,��� � �� )������� + � �� *� ,� � �� ���� *���� �� *� '��,���� *� "����0'��,���� � '�� � � �&�� � � '����� � $ � � �� '� ��� (� �����0������� *����'�@-�� �A���

��� �'� ���'��)��� �� � '��� & �"�& �& ��'�� ��� �� � ������ �� � ' �) ��� � =���� ��������)��)����� ����,��� ���� ���)� ��� � $�����&����� =���� ��)��� ���� �B��� �� ��� �������� �� =�� )���� *� ������ �� ') ��� �� ���� ������ ����� � � , �" � *� � ��� *� ����� *�������� *��+�+�� *� $) '� ���

�4B41A���A�)�1B4B+14� '� ��������) �� � ��� � ���� ��-��� ����&������� ���' �'����& �� � +� �� �B��=��=�" �B�����&�������" '���*� ��) ')unând parcurgerea unui '������ ���=���-� ���"� ���������'��)��� �� ��� �� ��������� �� �-�& �' �' " �� ��

:����������)� $ �� �B����'��)��� � �) ����� �' ���+�,����&���� �' � $)�� �) ���"�� �–�� �� ������� �– în datele cunoscute ale unei sin+ ��� ���&���� �@� �������� A*��'���4B41A��A�)�1B4B+14����',�� �'�� ����=��� ����,�����������,��� � ���&���� � � )��� ���� ����,��������'������ ������ '� ��*�) ��� �� -� �' ������'��� ������ )�� ���

! ��� �*�) ���)���� ��,�& �� �irea în chei��=���'��-�� �� �� ��� � ��-� ���" (�–� � &"���� �����)���� ���� ��) � ���� ������') ��,�� *����'�B���=�����',��� ��

' �� ���+�,�� �=������'����) ���&����� *�=������ ��� �� *�����'�"�=��" ���� ��� ������ C�

–� � &"���� �� ��)���� ��� � � ���� *� ������ � =�� �� ����� ���)� ) � ��&����� � ��� ) �" ����� *�=��'�'� � �� ��� *�� ��'��)���)�����" *�,� �� �����,��� � ���, �� *�în chei diferite.�

���) � � ���'�, ���- ��� �' ����'���� �=��-�& �) ���)������ ����� �'���*��B���–�în ba&���'� ���)����)������������=���� ��) ��� *�� ��'��)���"����–�'�� ����)��� � ���&������'�"����')�&� ������ *����)���)�'�) ���"����� �� ��) �� �'�����

D� �� ���� ,�& � � � '���� �� ������� � � )�����*� "�&B��� �� ���)� $���� � =�� ���� ���'������ '�� � �� � $�����&����*� ��"�� ���'��������� ��� �������� � *� ��) � ') ��� � �� ,�� ���"��������&�������

4 �� ����� =�'�� ��-�& ��� � � ����0)����� ��� ��'����4B41A��A�)�1B4B+14�' �� ', ��� � $��'�"� ����"����*� ��� ��� � � � ��'��)��� � ��'�� ���� � '�� �����*� � ���� –��������� ������'����� ��� �������� �� � ��� ����)����� �����– dobândirea unor deprinderi ������ ��� �������)�� �� ���� ) �� *�=�'����)�)��*�� � '� �� ����� �' �� ��� �)������������� ��� ,��� ����� ���� *� ��'�� ���� � '�� � ��� ���� ���)� $� ��'�� ��(� ��� '���'��,���� �'�����)� $��"����0'��,�����

��������������������������������������������������� ;�� ��*� .����*� 4 ,� � ��� ��� � � � �����"� #������ �! ���� ���� "� B � � ������� � ����

� � ����� � ��� �$������ ��� ��7� ���*��� �*�)����

Page 10: curs citire partituri.pdf

��#�

��'�� �� � � ��� � ��� )����� � �� �� '��� �'� =�� ,�� �& � ) ��&�����*� =�& '�B��0�� ���� � � ����� �� ') ��,�� � �� � =�� ,��� ��)�-��� ' � � '�� �'� � ��� ' � =� � �+ � ��� +��� ��� )�,���' �'�� �) �� �&���� � � � ��� � + �(� �B�� �� @) � ��� ��� ��� ) � ���� ��� � "���*� ����'�"���'�� ���� A*� ��� @�� ���� ���*� �� ����)����� ��� '�� �� '������A*� ���E�� ��� ��'�� �����'��"����0��'�� ����*���� ���� �� �'��'��,���� �@-�� �A*�"����0'��,���� �@������ *������A*��) � ���C������� *�� ���,��� ��� ����)�������) ��� �� �) ')��)��+ �*� � =�'�� �����'� )B�� �� �B�� ���� �)��) � � � ) , � �� � �� ��) ��� �� '��� �'� �� ' � )��� � ��)'�� �������� �����)�, '����'��=��,��� *�����, ���� �,��� ���'��"����� ��

������)���� ,��� � �����'��)��� �� ��� ����)� $���� �–�=���� �) � ) ���"�&�� *���� ������ � ���� ���&� �����)������ �� � ��'�������'��� ��� ��� �& �'����������'��� ���*�=�������� ����) ��� �� �)�� � � �=��'��)�� '�B�+ ���������' ���'�����B����������������� � ������0������0������ *� ,�$�� � )��� ' ���+�,� � ���'�� � ��� ��� � � @'�� =�� ���0-��� �� �� '��� �� � ��)�� ,���� ���� *� �� ���� � �') �� � � ��� )������ A� –� ��� �� � ������� �����-� � =������� ��E������ ��� ,��� ��) '������ ���� ���� ����&����������=���� �����,��� �)�, '����� *�������"���� �=������"� ��������0�&���� �'����=�" �B�����,�����"���

��� ��� *� �� ,�� � )�� � –� =�� ���� �-������ –� ���� )�+���� � � '���� ��� ' � '� ���� ����� �� �=�" �B����&�����') ��*��) �� �'�� � �����)��'� ��)���������=���� ��'��– în unele cazuri –� ����� =�� )��� �� �� ) ������ =�� �� � '�� � ��� � ,��� ������� � �� '������� �������� � �����'��)�����B ������������–����� ����–�����C�� ����, �*� ���'��, +�*�'�� � ��� $ ' �& � ������ ���&B��� ��� '��, +����� @���� ) � �� '��+ � "�� FA� �)���� �� ������� ���dobândite în mod teoretic.�

! �� � ��'���4B41A��A�)�1B4B+14������-� �=���� �� ' ����,��� ��)�,������&�����������)� $*�,� � ��)�, '�*����E�*����)�&����'���&�����+�@,� �� *� =��)�)� � ���, �� *�� ������&������&*����� � '�� �� �����') �'�-�� �,� � ����� +����)�, '����� ������ � �����''�� � ����� A*� ����� " �����-��+�����) + ������ ���" ����" '���C�����'� )B����0����� � ����� � ��� ' ��&���� � ' � )��� � ,�"��&�� ��������� "�� �� �) �� �&���� *� ' � )��� � ���&������ ���� �� ������ ��)�����*�� ����� � �����'��)� ����� � ��������)� $ *�� '��) �����'�, ��)�� '��� �+B��� ����� � � �� ����'����)� �� ��=��)�+�� ��

De asemenea, între beneficiile aduse studentului de acest curs, nu trebuie neglijat nici �� ������� &"��� ���� ��� ���&���� *�����) �� ��� �� �� ������ ��� '����'��� � '��� � ��� 0) �� �����) ') ���" �)�)� ��� ') ���" ��)�����*���� �� �� �)���)�)���) '�������� ���studentului în lumina unui ������� �������� ���-B���� �) �)��'��������� �,��� �����&������ ��� ��'��)��� � ��� B ���� ��������� 4����� ��������� ����� �� ��������� $�� ��� �%)������� &�����'������� ��"����� �=�� +�� �� �������� ����� )��� ��� ���� �)����'��� *��� �' � "�� ������� ������'� � ��� � � "�� " ��� ' � =�)��� �'� � )�,���� ') �����& ��� )��� '���������� ��'��)��� (� *�� � $�� ������ � ������� �� #������ � ������� �� A� �� � ������� �� B ��������� � ���$����! �� � � ��"��

!��� �'�, �*� )�� '�� �'��� ��� ��� ��+ �� � ��� ������ �� � �� �&����� � –� ,� � � � '� � "�-��� ') �)�, '���� ��&�� *�,� �� � '� �"�-��� ') ����E���� ���*�� ���� '� *�� �� ������ ��&�� �'��� ���� ��������� '� ���–�)��� ��" ����������' �� �' ���- *� =��0��)�� ���=�' ����*� )����� � ���)� ��� � '�� ��� +�� ���)�������� �� � �� ���� ��������& �& �'���������'��� ������ �' ���" � �� ���,������&�������"�&��*� =��)�'���� �� � � �������"*�� �� '��) �������� ��������'��' ���� � ���=���,�� �� ����)�&����=��)�+���� ��B�� ����)�����" ��

4 ������)�� '��'� )B������������� �)������=������ ��') �� � � ��' �,� �,���������=���������'�� �-��*� '�� � ��� � -� � � )����� ' � �� �'� � ' � � '��, & � ��� ' � ��� �'� � )�����*� ���=�� )��'��)� *��)�������� �=��� ��������)����� *�, ����)� � �����" � ��'���������� *�)�B��� ������� � =�� "���� � ,������� � � ���� *� �� � � ) �� � � ����"�����& �& � ������ ����'�'����&�����=��,� �� �' +� �������� '���*��������� ��'�+ ���� � ) �� � ��"�����*�

Page 11: curs citire partituri.pdf

� ��

detaliile semnificative sau pasajele în care demersul componistic „se cere” subliniat, "�� � ���� =��)���)����–� ������� ') ��� �������� ������ �� �)�*�� ���� �'��� �>'� �?������ �� ����)�&�����

%�) ��'�� � '� � '���–� �) �������'�� ������ ) ��+�+��� ���� �� '��� ��� �� '� ����'��)��� ��–�>����������� ��*�� '��,� �������� ) �� ��� ��E����� ����) ��� ��� ?��

�� '�� �������� �� ��*� ��� B���� ��*� � -� � ' � ,� � �� ) ��)� � '' ��� � ��� ������ *��-��� �� ���E���� � �� ����� �'�� � ������ �� �'������=�� �B���'�� � ���*������������ �=������ �� ��� '� �*�) ���� ���������)�� ���� � �'��"�&���� �) ���' � �"�� ��@����'�"���)������=��,� A���������� ����)��� � �� ������� '��, ��� ') ���" ��)���������)�����

1����� '�������' �)��� ��� +��–�)���"�����" ����� �������� ��������� �'�� ���'����)���� ��� '�� �� �'��� & � � � ��� ���� �� �����E���� �') ��,�� *�)����'��� *�)���"��� ���' �'�-���� ��� )�)��� –� �� �� ,��� ��� "���-��� � � ��� ) �� � ) '���� *� � � � � � �, ���" � ���recrearea partiturii, de transmitere a mesajului ideilor muzicale cuprinse în aceasta.�

2 � � �� )������� ��� )���� )��� � '��,� �� �� �, � '�� ����*� "����� � �&�������'���',�� ��� � '��) ���� ��� �� ��� � ' ���,�����" *� �� ,�' ��� � � ��� , ��� �����&����*���)�� � ��� ���& ����&���� �) ����� ����)�������)�&�������*���������� �B����B�*��� � ���–�) �)�'�E �–������,�+� �� *� ��� �'� ���� ��')�� � ��� �) ��� ��� �' � �)� ���sonda adâncimea gândului�� ������

În acest fel, �4B41A���A� )�1B4B+14� '� � �-��� � ��� � � �� )�"� � �������� � � � )��� ������ ����� � �������� ���� ���, ��� ����� '��) ������� � '��) ���������� *�����'�"������ ��' � � � ) �� ���'�� � ��� ,������ � ��� �� � �, � ���� ) ') ���" � ���� �� � )��� ,�������&�� � '�������� �)��� ,�� , �� � � + ��� '-��� ������ ��������� *�)B� �������� +��E�� �'��� '�� �) �����)�����

!�������' �)��� �,�� ��������& ����� ������' ���,�����*�,��� ��)��) �� ���,�� $��'��" *���'-'��� ���&���� *�) ���� ���������� ' � ��)���–���&�� �����'�"�� ���,���� ��� � �� �� ���� *� ��� )���� –*� ��� ��� ���� " ���� � , �" �� � ) � �� � ���� ��' � ' � )��� � �- �� � ��-�������)� $ �� � $��� �&���� *� � &" ����*� �B�� ���� �)��) � � � �� " �� ����*� +B��� �����)�&������������� ��'��� ���'�� ��� � *�� ����� �����"�� *�� ���� ' ��� �� �'� ���

�������� �)�)��� $ � � �)��� �,����) , �� *���������' �)��� ����)�������� ����în care lucrarea trece –� ���)�)��–�>)���)�)��� � ��� �� + � ������ *� =��0��, �*���)��� �,�� +���� ������� �� ������'� ���� ���� ) �� ������ ����)��/0up, magnetofon sau radio”.��

4 ��� ��� �� '�� )�� '*� � �' -��� � � ���)� $*� ' � ,� � =�� ���� ���'�� �-��� ���� ��� � �'� )B���� � � � � � '�� ��*� ��� � )��� �� � ) � �� � � � ) ')� � ) + �� �� '�� � ���� ' � ' �,�� & �=��������+��*�� +�����������*� '� �� � '�����>)����?�' �,� �,��� �E�����'�+B��� �*�������� ��� �)������' �� & �– în mod obligatoriu –���)��'�� ����'��)�����������"��������� �=��� �������,��������������������*��'�, ��=��B��=�" � ��' �' �)��� �,�� � $��'�"�=����������"*�)��� � '��) � *� �, ���� '�� ����� '���',�� ��� ��E� � � � ordin estetic, demonstrându0�� � �������)����� ������ $ �� ��'' ���� =��)���)� �–� , ���E�������–� =�� ,� ��,�' �������-�+ � ��� ��� ������� ���� ���&���� ��

��� ���' ��� *���� ������&����� �, ��� )��+ ��� ��) ��� � � '���*� ���� ��� '���)�)' � =���'��� � ,� *� '� �� ��������� ����� )�����������*� =��B��' ��, �'���',�� ���������� �����)������)��� &��"� ��� �������"���� �'��� ���� �)���,��=��B���� �=��'���������"��������'�� �������

�����*��'�� '� ����� )��) �������� ��)�+ '���+B���� �=��' �'��� �� �����,���� ���� � ���� � ��� �� � ��� )���� �� � � ��� )�)' �– în fapt, partituri integrale sau fragmente din

���������������������������������������������������; ,� �'*�.�����'*�Cuvântul autorului, în Curs practic pentru citire de partituri. Citirea în chei*�

3�����:&���� *�7� ���*�����*�)�������; ,� �'*�.�����'*���"���"��)�����

Page 12: curs citire partituri.pdf

����

���'�� � �� �� �� � ��� ����� �&���� � ��'�B��� '����*� �� � ��� '�� � ) ���� � �� � �'��� ��muzicii, într0����� "����)��'��=�� �' �����G%%����' �����G.%%���

�0�� ') ����� ��� ���� =�'����� � )��� � �� � )��� ���� � � ���� � =�� �� �� � +B��0' �+����� ��� ������� � � ��� )�-� ������� ���'�� *� '� )B��� � � � � � � � ���� �� � � '��� ���,���� ��� ���B��=��)����� � ���*��B�������� ���&� �)����� *�� ����'��)��������)� $��

��� �� '�� , �*� ��&����� �����*� =�� + � ��*� ��� � ���&����*� =�� ') ����*� ��� '�� ����� ' �=�-�+ '��'-'��� ����)���)��+ ��>) �"�?*�)��� $) � � �) '���� *������)������� ') ��� ���'�����*�) ��� �� 0��������'�������� 0����� ) ����,� �����)�'���� �� �-������'��-���� ����*� ,� � ���� � �� )����� � –� ��� ����0�� ��� � ) ') ���" � –� � �� �� ���E���� � �,��� � ����� ��

4������ ���������-� ���" � �'��-���� *��'��� �,� ����, �"��������&������'������� ����)� $���� �� � '�� �� �'-=� � '*�, �B��0��) ��� '���' ����� �=��) ��� � �') �� ,��� ���B�� ���� ) ��' � �� ����� '�� � �� ���� � ��� � � ) ') ���" *� '����B��0�� ������� � ')��������) ����"*� � ���� =�� ��� ���� ��� ) � ��� �&���� *� � '���&B��0�� ���� ��� ���� ��&����� =���-��� �����)� $ ���, ��� �����&��������� +���0����&������ ������� ����=� � + ��

Mai mult, citirea de partituri îi devine instrument de lucru necesar în cazul în care –��������� � � � "��� � '�� � ) '���� � � � �� )��+ *� �� �����&�� ��� �� )� �� �'����� )��� ��������� ��E������ ��� � )���� � ��� +�� � '�� ) � ,�+� �� � � ���� � –� '� � � "�� � � � �� $ �)��,������, �� �)�� � ����)���'��� �'����+�������� ���) ��������)�&������=��,� �����������(������� ������� �,�� *����, �� *� ��'����� ������'��� �� � "�&�� *�����"���� ��� �' � �������&����*� � �� � � =��� ��� ��� ��� ,��� ��� ���'��� � =�� =�" �B�����&����� '�� + � ��� ������� ���" ��� ��

�����*� )�� �� =��B�� �� �'��� � � �4B41A� �A� )�1B4B+14� "�� ,�� � �� �� )��+ ������ ���������������� � '�� =�'������ ���� �� �Citiri în chei*�)������� �������-��� ����������� ��� �*� ') ���"�� ������, �" �� ����-��� � *�=��B���� �=��)�rtiturile pianistice sau în �� ��� ) ��� )���� �� � ���� �)'���� � '����� � ��� �� � � � �� � '�� ���� ��� ���'�� �� *� ') ���"�=�� �+����� �� ���� �� *�'��,���� *�"����0'��,���� �'��� ��� '����� �'� � ��@���'*�-�� ��'��� � ��������0������� A��

����� �'� � ��) *� '�� ����� �� ' �� �� '��,� �*�)��+ ����� '� )B�� �������� ������������� ,����� ���� >� � � � � '���?� � � ���� � '������ � =�� �� � �� �� ��, �� *� =�� ���-��� ���&�� �'������) ���&�� ��� ��� '���*� &������,�����'�������,�����=�'�� ��� )��� ����� ����� ��'�" ���� $ '� ���� '����=��' �'����-B�������+���� ���� � '� � � ������>)����"�'��?��� ��� �� )������ ����� � =�� ���-��� ��� � ') ���" � � � �� ��� 4 ��& �� � *� � ��*� ) ��� ����'�� � �*�-���>�������?*���� '��,��"�&�����)���� ���)� � �� �)�-� � *���� �����)�� '*������ �' ����+ ���� ��)��' �" � �����������"�&��� ') ���"*��-��+���"���� �� ���& ���)����'��� �)��� �+ � ����' � �� ���) ��� �� *�� '� �� ) ��� �)���0��'����'' ���������������

! )��� �� � � �� ����� -�� � ��� � )���� *� ����, ��� � � +���� �� � � ��,������ *� '� � $� ��� ���)����� �) ���"��������&��� ��*�� �� � ���������' �)��� �) ��� �=�� ' � ���� �����&���� � ') ���" *� �� ���&B���)�)���������'��) � �) ���)���*�����'�"�) �����&�� �=���� ��� '� ����'��) ����� $�'� �=�� ��

! �� � ��'��� ��4B41A��A�)�1B4B+14�' ��� ' �& �'�� � ������ ���)��'����)��+� =�� ������� � ����'�"� �'�� � � )���*� �'� ��� �� � ' � )����� � ���� �� =�� ���-��� ����� ���� #��� ��� *�*� =�� ) & ���� �'� �� �� ,�'�� ' � ���� � � �B�� ) �� � $ �)� � =�� �� �'� ����-��� � C� � � ������ $�'� � ) ��� �� �, �� '�� � ���� )�'�-������ �� � � �� ������ � ��� �� ���� ) ����� �B��� ��&�����'�� ����*�������) �� a le asigura un imbold în studiu. �

��������������������������������������������������� ��� ��� �� � � ,� � ' � �-�� �& � )�-� ������� ������� =�� �� �� ��� �*� �� ��� �� "���*� � ���B��� ��

)����)��� � � ������� � � ���')�&� � � ��� � ) � �*� �� ��� �� "���C� �� ���� "���� @=�� )�+���� � � '����� ����������%%�� �'������ ���'� ��A�"��,��� ������'���������')�&� � �*�� �����'�� �� ������')�&�����*�utilizându0' � $ �)� ��&���� �����' ��� � �G.%%%0GG��

Page 13: curs citire partituri.pdf

� ��

:�����������*���,�'����' �� ����'�����=�����-��� ��� ��� ����#���–�#�������*��–�*���În concluzie, �4B41A�� �A� )�1B4B+14� '� � �� ��'��)��� � � � ) ')� � � �� ) ��� � ��

��� �� �=��'�� '�� ��� ��� (��A� ���� �� )������� )��� �������� $��'�"� "�&��*� , � ��'�� ��� @� �� � � ) ')� �

����"� ���&������ ����������)���� ���� � �� � �� ���� ���)���������&����� ���'��� &�����) �" ������������� AC�

-A� ���&� �� ��'�� ���� *� ��� )���*� �� ������� ��� �� )������ ���� *� � ��� '��� � '��"����0��� '��� � @� �� � � ���,�� � ����'�"� $ �������� =�� � � � ' � ) & ��� ��)�������=���&����� �����,�'��'����,�� � ���+������AC�

�A� ������ �� ��� '� )B�� �� ����� ��'��)��� *� ��� ��� '����� � '�� �� � ' � '����& ��������� ������� �'��*������� (�

− bazele cântatului la pian;�− )�'�-������ �� � '��, ��� �� ��� � �� )�������� >��� )���� " � ?� ��� �� '��

��'�� ��C�− ������ ��� �� ���&����������-�& ���'��, +����=���� �C�− ������ ��-�& �������� ������� ��������� C�− � )��� ��� � ���&� ����)������'�� '������������ C�− ������ ��-�& ���+B�����������)������"����������'�� ����C�− � )��� ��� � ���&� ����)���������)�����)���,�� C�− ������ ��)����)������ ���'�� ��� � *���)�������� �� �� ���� ����'��� �

�� ���'�� �� ������ '� ��'��,���� C�− ������ �� )����)�� ��� ��)�� � � ���� � ) ��� ��'�� �� � � ���')�&������

'��' �����')�&��������

��������� � � �������� ��� ������� (��A�,��� ����)���� ���� �+B��� ��)�� �–��������� ����'��� ��� �–�� �' �����, '� ����� ��

)��� �� ���� �� ��(�� – notelor scrise în diferite chei;�� –� ��������� ������0������0armonice dispuse simultan pe mai multe portative în sens

���,���'��)���,��C�� –���� �������&�����������) �����, �� ���'�� �� ����')�&�����C�b) dezvoltarea unei tehnici manuale specifice, utilizându0' �������� � ���-B���� �)���

'����� )������ '�� ��� ����� ��'�� ��� �� ���"��� � �' � � ��� )�����*� �� )�'�-���� �������� �'��)���,���� �� � �� ���� $�����&����C�

�A�� &"���� �����) , � ���� ��� =�� )� ����&������ ���–�)������� ����'��, +��)�������� *� �����)���� @)���,��� A� ��� ��� '�� � � –*� �� � ��� � )���� ��� ��)������ �� ���+�� ������ ������ ��� ��� � $�����&����*� ) & �����)��� ' �� �+�,�� � @' ���+�,� *� ����,��� A���� '�� �&� ��� ��� � &" �� � >��������?� –� ����� ��� , � )��� �� ���� � � �� '� � ��� –���� �����'������@���B��� ����)� $ ���,���� �'��A*� $) '�"���� �����)�&� � ��>����� ?��

)����� ������� �� � ��� � � �������� ��� 0��A� � '���� � ��� �� � � � ������ �� ��� +�� � �� �) ���&���� � ��� =�'�� �� )����� � ��

����� �'�������'����'��� ��� �� � � ���&���� ���" '�� ���� ��B� �������� ���� ����� � )������ � �'��� �� ��������&���� *� ) & �����" � ) ��� )����)�� � � � �� *� �� � ��*� �� �� ��'����'��� �'�� '� ��� C�

-A��-��B��*�)�����*���-�+������ $� ��� �"����� ) ����–�� ��� � ,� �� ��� �� ������� ���� � =�� � � � ��� ��" '�� � ��� � �� �� ����� � –*� �'�� ���� � � � )������ �����-� � ���

Page 14: curs citire partituri.pdf

����

��'�� �� ��� ��� �� '�� � ���� ��� � " �� �� ��� ��� �&��� ��� )�, '�������� �� �� =���� �����,��� � )�, '����� *� ��)�-���� ' � ,�� & *� ��� B���� ��*� )�, '�������� � �� �� ' � =��� ���� ���)��� ��) ������ ' "B��������)�, '����� �����&��� ������)� �����

������ � ������ ������ '��)�� ) , �� �� =�'���� �� � )��� ���� �� �� � )�"���� ���� �� � � )�����*� '�� ����

� -� � =������ =�� �)��) � � � � � � ����� ��������� =�� �� � ��� � �� ��'��)��� � ' " � =��� � ����&����� �*������� ��melodice scrise într0�������� ���� � C��=�����&���=����� �'�����' �,�� �) ��� �"���*�=��,�� � �� ���" ���) + �����)����'��� ���� ��� ���'�� ����*�' �"��� � �,� ��� ���������� ��) ��� � ���� ��"���*��,� ��������� �����' )��������)�������'��-�� �����) �fragmente scurte, pe motive sau fraze muzicale, ajungându0' �� )����������E+� ����&����� ����" ��������

� � "�� ������ �� �� � � � � �' -�� � ') �� ��� ������ ����� � � =� � �� � ��� � � ��� � ��'� � ��*� ����� =�� ��� � � ) '� ��� �+��' � �� � �)���� �� ��� ��� =�� )��� )� ' �� '�� ���� � �� ') ���" ��

! '�+*� ������ ��� � +�� �� � � �)��)��� �,�*�) ��� =�� )�*� ���� *� �+B��0' � ���������� � ���" ��-�� � � ��� � � � '��, �& � ') ���"�� )���� C� ��'�'� �� =�' � �')�� �� ��� � ����� �)�)'*���� �)��–������ ���,���� '���–��"��,�� ') �����) ����� ������)� ' �*�����)��*�)��� $ �� ��� ) ��� *�' �"���E�+ ������� �� ������������ �����)���������-����������B���nu se mai simte nicio ezitare sau nicio oprire „de control”*���������>� �) + �� ?���'�������'������� �� ���������,���� *�' �)��� �')� �� ����� �� ') ���" ��� � �'���� ') ���"���,�+� �����,�'�������� �) , �� ����' �)��� �� � ����� ��� ��)� ' ��4 ������- �� ����'�, ��� ����� ������� *�� "����-��+������� � �*��� �� ��)�"����') ������'����� � �� ��� �=�� � ���� ���)�� =�� �� � � + � � � ����+� ���)�� @���) � A� ) ��� '� ��� ������� �� �� '� ��� '�� ��acestora, realizându0' ��'�, ��� &�� ������������ �����

�� ������ �����''�� -� �' ���' ��)� & �– în timp –������ ��� ��� �� �"�&�� ����) �" ����� *� � � ) , �� � de jos în sus*� �� ���� �� ���� �� �������� =�� ��&�� � � ��� � ������ ������� '��, �*�)�"� ��"��) � + �=����� ����) � ) � �������� �� ������" ��� ����*��� *����B���� �*�) � + � ���&� ��)����� *�������������)��� �� ��)����'��� ��

�� ���)�*� )���)������ �� �� '��� ���)�� � �� �� ���'��)����� *� ' �"�� �E�+ � �����������,������ �������������� ���������*�)����� �–���������� ��� ���� �� ������� $���&�����'��'� =�� �� �� ��, �� *� ,� � � � ������� ) ��� &���� � –� =�� )� ' � ' � � & � ,� $ � ��� � )��� ��� � '� ��-�� ������)����������� �=��� ��������)� $ �����

� � ������ *�� ��' � � �*����'������������� �)������' �' �,�� �=�����������*�&������� ��) �����E� ��� �� �� *�) �����' �)� �������������"�&���0������ ���&� �– motoric; în �������� "������ ����)��, �����'�����*�' � ������ � �� ��)� ' ������'�� *�) ���� �����)��� ) �� �' �)���' ��� ������,��� ��� ����' �)���,����������'������� )��� �� ��

Citirea în chei�����)����) ������-��� ��� �� ��� ��)�)' �� ���+�'�������� ���� ����� ���0��' ����

��+�'� �� ) ��� ���� �� � � )������ ��� �� � ��0a îndrumat studiul în anii de formare la ���' "�����-� �� ��*��� '���.�����'�; ,� �'�������� *�=�' ���'������ '������-��� ���� � �� �� � �& � ��' �� ���������� ������� � ��� �� ������ editat de domnia sa în anul ��� *� "���� ) ����� � � 5��� �� ���)�&������� ��� :&�����+���� ) ��� "�����'�� '�������- � ���' �) ��� �'� ��� � � ���) ��+�+� ����&���� ���B� �����

���� ��� �)�" �� � $ �)� � ��&���� �����&�� �=��) & �����'*�,�� ���� �) ��& �(�− ���� ���� ' �) '� �� ����������+���� ���)� ' ��*� ��������� ,�'�� � �) ��� �����

����� *��'��'��������+��*� ����� �=�� � �'��=��'� �� ��� C�

Page 15: curs citire partituri.pdf

� ��

− ) ��� ,� �� ����)�&���*�+ �� '�� ,�� ��&���� �) ��� � '�� ���� � � =��B�� �� � �������������� �����)������ �)�)' �� )����� ����� �'���*���� =����������'�� � ,�� �� �) & ��� *���'��)��� ������� ���)�)� �)� ����� ��'��)���� �@�'������&�������" '�� ������B� ���*�,�� ��&���� *�'����'��� ��&���� � ���A��

3$)���� ��� ��=������������)�� �=�� ���������� ��*� � ����'������0se într0����)������)�� *����� �� $)� ���,������ ����,�- ��� ��

2 " ������������ ��)�)�0&�' �=���� �*�� -� �) ��&���� ����-��=�� )��� �=��)����� �=��B��������� �� ��� ��� �����E����� ���' � ���& �& ����� ��'� � ���=��)���� ��

�����*�) ��B�+ �� � �����&���� �������'�� ��� �*� ') ���"��� �� �#������*�, în cadrul �� '����'�'�� � ���,���������� ���=�� ���)� ��� �����=�"� �–�=����&��=���� ��������� E��–��� � ��� '���*��� �� �,�� ��� �� ������ �,� ����"���� ����� *�,� �– în cazul cheii #���–���� +�'�����'�� ������

� � ��� ��� ��=�� -�� �� �' ����'�,�� ��'�, �(��������� ����0�− �� ���� �������–������� �) �)�������� ���)�����"����

�������������������������������������������������������������������������������������������������− �� ���� �� ����–�������–������ �) ���������������)�����"����

�����������������������������������������− �� ���� �����–������ �) ����������� �����)�����"����

���������������������������������������− �� ���� � ���–������ �) ���������)������)�����"����

�������������������������������− �� ���� �������–������� �) ������������� ����)�����"����

����������������������������������������������������� �� ������� '� ��� ������� ��–�)���)�&� ���'��) �)�����"�–��������� ������ ��������

����&� ����� '� �� � '� �) ������ + "��'�� ���&���� �� ����� � �')��� ��� ���

Page 16: curs citire partituri.pdf

����

�'�, �*�)��'� ���� ���� �'�)��������� � ��� �� &&�0'�)���) �)������*� ') ���"*�) ����������� ���)�����"�������� *�=���������� ��*�,�)���� ����� ��'-�)�����"� '� ������ ��

În schimb, c� �� � � � � ��� ��� -�����*� )��'�� � ) � ������ � �� )���� ��*� ') ���"*� �� ���� �*������ ��,��� ��� )���"��� � ��� ' � ) , � ���� �� ) � )�����"*� ���,��� �� +�'��� "����� ') ���" ��4 ��& ��� �=����&���� ������) ������������� ��–��� ���� �������–*�� �������&�� �=��" ���� �� �� *�����' �) , �=����� �� ������ ���*��) ���������� �����)�����"��C�' �)��� � ')� *� �����*� � � =�� � �� � � )�" �� � �� ��� � � -�����*� �� �'��� ' � ) &��� � '-� �� �,�� (��� ������) ������������� ������� ���*��) ���������� ����

�� �� ������,�'��, �" ���=�� -�� �� �=��� ��� $��'�"�) ������� ��) ����"���� *�����"�) ����� �' ������ '�*�=��) & ���>" ���� ��� ������ ?���

1��� � +�'� � � "���� *� =�� +�� ���)�&��� ��� "������ �� � ���� )� �� ,�� ����� � =�� � � ��������� ����*������ �' ����+ ����'������ � �*� pe linia a patra: „cheia de bas”.�

1 �������� �� ����–�����) ��'��� �� �� �'�)��*�� �� &&�0'�)������� ��� ������–� ������&�� �) ���'������)��������, ����� ������"������� ���)�������� ���� � �� ���� ������������ ����� � � �–��� �� �� �'�)������� ������– se recurgea în mod cvasiobligatoriu în perma0� � *��� ���� �� &&�0'�)����) B���=��)���������������B���=���B��*��������B��� ����&���

4 ���"���� �- - � �����) ��=��)���)������� �� ���� �(��� �� ����� �� ��*�� �-����������� ���*��„de bas”; deoarece pentru diapazonul vocii de bariton se prefera cheia ���) ������������� �C��� ���*��) ���������� ���–�� '����� ���� ����� � �����"����–��" �������� '�B�' �����&� ��

În con��&� *���'��-����-���������� ���)���"������ � ����' ������=��)������ ����� ����E������� ���� ����������� ���� ��*���

H��)������ ���'�� ���� �- � ,������ ����� �=���� �� ���; avem în vedere cheia de alto –�=���� �����'� &��' �'�� �) ���"��� *����=��� ���' �=�� -�� ��) ���>"��������-�����?�'��) ���>"������I��� ?���*�� ��*�) ��� ���-���–� ����� ���� � � ��*��� �'�������� �,���������&�� �) ������-��*�,�+��*�"������ ����*����&�����*�) ��������-�'��

� � ��� ��� ��#���'���� ��� � (�− �� ���� ������� �–�) ����������������)�����"����

��− �� ���� �! ����� � �–�) �)�������� ���)�����"����

����������������������������������������������� ��4������ � � '� �� �' -���� ����'�� *���� �,�����=�� -�� � �� ��, �" �� *������� '�=��

)������ ����� �)��� *�=���� �'� ��� � �,���������� �) �)���� ���E����� ����'�� �� ���������� '� �–�� ����� � �� �',����@�� $� ) ���,�+����� =�� +�'��� �����,��� �=����A�'��) � � � @�� $� ) ��� ���)�� ��� ��� �� ��- �����A� ��� ��) *� )���� ��� "����� ��1������ *� ) ��� +�'� � �,��� �=���� ��� �"��� �*�"������ ������������-�'���' ��) � �& ������ ���#��"�

���� ��� �)�" �� �)������ ����� *������ ��� 0������E� ��� ���' ������G%G��� '� ����=�� )��' �,� �����te majoritar în cheia #���–�"���� �� �'�)��*���������� ���–����*��–��"�� ��� �-�'���

: � ��� ��� � , ����"������ �� ��� '� ����������" �=��+�"�,� �� ����� ���) �)�����"��

Page 17: curs citire partituri.pdf

� ��

��&��" ������� ��,��� & � '� �') ����*� ��,����� $� ��� ���=��B���� C�� ������� � -���&�=�����'���� �����&� �� ��=��������� ����� �,��� �����Concertul brandenburgic nr. 4, în #�����'��� �J������� -�'�����7�����

� � ��� ��� ��*��'���� ��� � (�–��� ���� �����–�) ���������)������)�����"����

��–�� ���� �������–�) ���������� �����)�����"����

����� ��� =�� ��&�� �� ���� #���� ��� ����� ��� ���� �� �� � *�*� ') ���"� � �� � � ���*� '� � ����

���'�� *�=��') ����*�)������������� ������ � �� �������� ��� � �')��� ��� �) ���������� '� �"���-�� �) �������� ���

-�'�������-����-�'�����)������ �"���� *��� ���� �-�'�' " �� � ������� ���� '� ��"���*�) ��������� � ��� �

-��������� ���*��) ���������� ���' �=��B�� �� � $� ��� ��*� ��,�����) & �� � $��'�"�=��" ���� �

)���������� ��!������'�B������)�����B���la nivelul cel mai înalt citirea în toate cheile de mai sus, se

)��� ���� � ���� ,��� � ����) , � �� �=������ ��� �)������������� *��'�������'��)��� ��"��)� ���� ���) �� &"���� ��� )��� ����� ����� �=����*��� �'��� ���� �*� =����, �� � �������-��� ��C� '��)�� ,����� '� � ��� ���� �� =�� ���� � ���� �� �� � ���� ) ��� ����&�� � =�� )�������&����� �' �� "�� ����, ��� �,������ ����������� ��=���� �� �� �"����� ����-�'���

��Pentru a spori atractivitatea cursului, între marile sale capitole –� ') ���"�� � �� �� ����

�� ����������� �)�����" �–���,�'����' �� *������������ ���*� $ �)� �� �'���� �" �� �@� ����� A�����&�� �=��' "��������+������7�'����������:�����

������

���������������

Page 18: curs citire partituri.pdf

�� �

���������������

Page 19: curs citire partituri.pdf

� ��

��������� �

TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI.���� ������

����

Page 20: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 21: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 22: curs citire partituri.pdf

����

Page 23: curs citire partituri.pdf

� ��

����

Page 24: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 25: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 26: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 27: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 28: curs citire partituri.pdf

����

Page 29: curs citire partituri.pdf

� ��

��

Page 30: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 31: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 32: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 33: curs citire partituri.pdf

� ��

��

Page 34: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 35: curs citire partituri.pdf

� ��

����

Page 36: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 37: curs citire partituri.pdf

� ��

��

Page 38: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 39: curs citire partituri.pdf

� ��

������

Page 40: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 41: curs citire partituri.pdf

� ��

��

Page 42: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 43: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 44: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 45: curs citire partituri.pdf

� ��

��

Page 46: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 47: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 48: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 49: curs citire partituri.pdf

� ��

���

Page 50: curs citire partituri.pdf

����

�������

Page 51: curs citire partituri.pdf

� ��

���

����������������� �!"#����"�$���"%�&"��'(�&��"%'�–��)" �"�$�%��*�"�"�"���(�&��"%' ���"%#�������$��+�'�"%%��,�"%�%�(�&��"%'(���*'�"�+���'��"%"�&�$�'�"%�%#�#(�������

-���#" ��"%�'.�/)�'#�"%'�–��0"�����1�������

Page 52: curs citire partituri.pdf

����

���

����������������� �!"#����"�$���"%�&"��'(�&��"%'�–��)" �"�$�%��*�"�"�"���(�&��"%' ���"%#�������$��+�'�"%%��,�"%�%�(�&��"%'(���*'�"�+���'��"%"�&�$�'�"%�%#�#(�������

-���#" ��"%�'.�/)�'#�"%'�–��0"�����1��

Page 53: curs citire partituri.pdf

���

�������� �

TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI. ����������

����

�������������� ��������������������

Page 54: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 55: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 56: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 57: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 58: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 59: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 60: curs citire partituri.pdf

���

��

��

Page 61: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 62: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 63: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 64: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 65: curs citire partituri.pdf

���

����

Page 66: curs citire partituri.pdf

���

����

Page 67: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 68: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 69: curs citire partituri.pdf

���

����

��

Page 70: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 71: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 72: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 73: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 74: curs citire partituri.pdf

���

����

Page 75: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 76: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 77: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 78: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 79: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 80: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 81: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 82: curs citire partituri.pdf

���

���

��

Page 83: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 84: curs citire partituri.pdf

���

���

���

Page 85: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 86: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 87: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 88: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 89: curs citire partituri.pdf

���

���

���

Page 90: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 91: curs citire partituri.pdf

���

���

��

Page 92: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 93: curs citire partituri.pdf

���

���

Page 94: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 95: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 96: curs citire partituri.pdf

���

��

Page 97: curs citire partituri.pdf

� ���

��������� �

TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI.���������������� ������ ���

���

Page 98: curs citire partituri.pdf

����

���

���

Page 99: curs citire partituri.pdf

� ���

���

Page 100: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 101: curs citire partituri.pdf

� ���

��

���

Page 102: curs citire partituri.pdf

����

Page 103: curs citire partituri.pdf

� ���

����

Page 104: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 105: curs citire partituri.pdf

� ���

���

���

Page 106: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 107: curs citire partituri.pdf

� ���

��

Page 108: curs citire partituri.pdf

����

����

��

Page 109: curs citire partituri.pdf

� ���

����

��������������������������� ����� �!���� �"��������#��$���!�����%$����&����'()*������–�$�����+�

���

Page 110: curs citire partituri.pdf

����

���

$����&����'()*������–�$������

Page 111: curs citire partituri.pdf

����

�������� �TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI. �

������������

�������������� ��������������������

��

Page 112: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 113: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 114: curs citire partituri.pdf

����

��

����

Page 115: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 116: curs citire partituri.pdf

����

���

��

Page 117: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 118: curs citire partituri.pdf

����

���

��

Page 119: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 120: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 121: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 122: curs citire partituri.pdf

����

����

��

Page 123: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 124: curs citire partituri.pdf

����

����

���

Page 125: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 126: curs citire partituri.pdf

����

���

��

Page 127: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 128: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 129: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 130: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 131: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 132: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 133: curs citire partituri.pdf

����

����

���

Page 134: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 135: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 136: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 137: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 138: curs citire partituri.pdf

����

���

���

Page 139: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 140: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 141: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 142: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 143: curs citire partituri.pdf

����

���

���

Page 144: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 145: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 146: curs citire partituri.pdf

����

���

����

Page 147: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 148: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 149: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 150: curs citire partituri.pdf

����

��

����

Page 151: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 152: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 153: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 154: curs citire partituri.pdf

����

����

����

Page 155: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 156: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 157: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 158: curs citire partituri.pdf

����

���

���

Page 159: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 160: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 161: curs citire partituri.pdf

����

����

��

Page 162: curs citire partituri.pdf

����

Page 163: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 164: curs citire partituri.pdf

����

����� ����TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI.�

�������������� � ����������������

Page 165: curs citire partituri.pdf

� ���

���

Page 166: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 167: curs citire partituri.pdf

� ���

��

Page 168: curs citire partituri.pdf

����

���

����

Page 169: curs citire partituri.pdf

� ���

���

Page 170: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 171: curs citire partituri.pdf

� ���

���

Page 172: curs citire partituri.pdf

����

���

��

Page 173: curs citire partituri.pdf

� ���

Page 174: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 175: curs citire partituri.pdf

� ���

��

����

Page 176: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 177: curs citire partituri.pdf

� ���

���

����

Page 178: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 179: curs citire partituri.pdf

� ���

��

����

Page 180: curs citire partituri.pdf

����

��

���������

Page 181: curs citire partituri.pdf

� ���

���

������� �!���"�����–�#$� �� ���%���&����'�"�����(���������� ��)�&��������'�����'�"�����*! ���+������–�#�$�������–�!���,�

������������

Page 182: curs citire partituri.pdf

����

����� �����TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI.�

������������������������

Page 183: curs citire partituri.pdf

� ���

����

Page 184: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 185: curs citire partituri.pdf

� ���

��

��

Page 186: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 187: curs citire partituri.pdf

� ���

���

���

Page 188: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 189: curs citire partituri.pdf

� ���

���

����

Page 190: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 191: curs citire partituri.pdf

� ���

���

��

Page 192: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 193: curs citire partituri.pdf

� ���

��

����

Page 194: curs citire partituri.pdf

����

Page 195: curs citire partituri.pdf

� ���

���

Page 196: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 197: curs citire partituri.pdf

� ���

��

Page 198: curs citire partituri.pdf

����

��

��������������� !��"��#���"���$�����$��%�&����'��"������(������������)% ���*�������–�� !�������–�%���+�

Page 199: curs citire partituri.pdf

����

��������� ���

TEME DE STUDIU PENTRU CITIREA ÎN CHEI.��������������� ����������� ��������

�����

Page 200: curs citire partituri.pdf

����

���

���

Page 201: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 202: curs citire partituri.pdf

����

���

����

Page 203: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 204: curs citire partituri.pdf

����

��

Page 205: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 206: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 207: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 208: curs citire partituri.pdf

����

��

����

Page 209: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 210: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 211: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 212: curs citire partituri.pdf

����

��

����

Page 213: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 214: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 215: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 216: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 217: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 218: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 219: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 220: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 221: curs citire partituri.pdf

����

���

���

Page 222: curs citire partituri.pdf

����

����

Page 223: curs citire partituri.pdf

����

���

��

Page 224: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 225: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 226: curs citire partituri.pdf

����

���

Page 227: curs citire partituri.pdf

����

Page 228: curs citire partituri.pdf

����

���

���������������� !�"��#���"����$�%�&���'��"������(�������������)%����*�����–�� !������–�%�����+�

�������������������

Page 229: curs citire partituri.pdf

� ���

��

�������� ���������

����������–���� ����������–������������ �����������������������–������������� �� � ���!�"!#��!��$�%��!�

$&%�%�'� %&� (��% �����)� %���� ���% �%� *%� "�!$%� +� ���� �� ��%� *%�� � *�%�� ,����%�� '�� !� &%�- ������!% �����"��.����-��!��������&�.�� �'������"�&�/�� ����!�"!#��!��&��0��!�"&�1��'���"�����'�� /�'���� ������+� %'�*�!��� ��� *�� ����� '�� �!���%"����� �!������%��/+� ��� ��&� ��� *��/�� �%&�� ���%'�� �� ��"��/�#�,�&�+� �#��'� �2�%�� �� '�� ��*�%,�&��%��%� �%&��&%� � %� ��!�� ���"��� ��� �$�������!�%����+�&��� ��&��*%&��$%���%�!�'�&��*��&�*����&%�'!� ������'����$���� �%&��%��*����"���!%'�3�4!2%���*��5�-2���–� !"�*���&�� ���"����� %&�� &����&�1%�'����-���!&%� �� 4!*6���� '�*� ���#�–����% ��&���%����0�7*���%��!��&������ ��"!��%������ ��'����**�+��!����+�'%��%� $!*��*�'�*� ��'��formele „fixe” ale repertoriului profan: ��������*%�������0�

–� ���������� ������� ���������8�� –� �!�"!#��!�+� !�-%��*�� �� "��&%�� -���%�0��!�*�'��%�� /����%,�&� �%�*���� %&� *��&�*������ ��#��%&� ��&�-�!%*�+� %��� ��&��� &��� ��� .�� %��!&!-����!�%&�0��& ����� '��9%�*���!�9%**&��� �� 4%�!,�9%�'&+� %�"�*�,%#�&�� ��%'� ������#�����-���%���"�����%��� *��"!%���'���&%� ��$&��� %��!/�� ��!%���%� &��� ��&!�� &����&%�'!�'���%**!+�����!��%&���&!��������!�"!#��!����%��*�*����% �0��������%�*�,&���%��%�%�����&�/��*���&!��� �!�%�&��*�,*��%�*"�����&�"!����+� %����&�#%�� �$�����'�� *������ ��"��%��� .���%���� � �����%��/�� +� ���%����%��!�$�������&�!���%�����&% ���'���&��� ��&��*%&��!��!� �*"���%& +�'��"�!$��#���0�

–�����������������:�–��0�������–����������������������������–��!�"!#��!��*"%��!&+�.��%��&% �����"� ������ �� �&%������%���-������*%,�&&%�.���"��'����%��&�����0��"%���������% ��� .�� ��������� �� �������+� '%�� �� .�� '!�����&� *%���+� .�� �%��� �� *�� ���!*�� ��� "��*��&����-���+�.������%����������!����+�!���** � �� %*��������0�

–� ������ �� �� !"� ������������ –� �!�"!#��!�� �� "!��� -���%�+� / �� %&� �%��&����!�"!#��!�� 9������2� ;�2��#� ��� �%��� %� �� .���"��� *��'��&���#����+� .�� "%�%&�&� ��� '��"��&)� *�%�%$���%�� �%� ��#���%�+� �!�"����'� �%�� %&�*� %���� ��� %�� '�/����� .�� *����� ���"� ,%# � "��������&!'��&��'���!�%&�*%���0�

–� ������ ������ �� ���8�������� –� �!�"!#��!�� ��%&�%�+� '�*��"!&� %&� &��� <�!/%����=%��%� >%����+� ���!��!� ��$�%� �� ����� ?�%���*�!� %&������0� � "���!%' � *����$��%��/ +� ����������%�"�!$�*%��.���%&��%���'���%��!��%&��%"�&����%"�����,%�� ���0�@����-�& +�*���!�*�'�� �� �$%�����&����% ��&!��*%&�������#�' �%����.���!���" �%���&!'�� +�.����%�%��!��� �*%��.���$����&��%&���� ����'�����"!+������%��%&�*�.�����*�� �%�"�!$��' � �������&����*�,&���%���/����&��/��*���&!��'��% %��%���� �.�����* �"�� �.��$% %������"�� �&!���%A!���"�!,&����'��.� �&�-���� �������"���%��+�'��% %��%���� ��%�%�� ��%�* �"!%� ���! �!�%�%*�*��� %)��!������&��*%&��&%�'!� +������*%��"%����/!��+�"�,&��%���&%����8� ������+��%� ���!����&��*%����**�&��*%&��*�%��� �������"������%��%*�%0�

���������������������������������������������������B����"���*�&�&��� ���+�'%��&��"��/��'��% ����%�*%���!%���%��!�"!#��!��&!�� ���2�%��-�%$�%�����&!��%��

$!*�� "��&�%��� '�" � *��*�&�� "�� �%��� &��%�� %/��� &%� '�*"!#� ��� �%� �%����%&� ��#��%&+� ��*"����/� ��&�-���+�%��!&!-������0�@��%���%�– în unele cazuri –��&��"!��$i diferite de datele promovate de alte surse, în special %�!&!���'��'%�%��%�����*������� +�����1�*� �!"�����'�$�����0�71��"&�� .��%��*��*��*�*���3�%��&��% ������ &���4!*6����'�*����*��.�����&�������&!"�'���*��!$�� �'%����%������:�*%�������:+�-�%$�%�����&���* ��*�,�$!����'�$�������%�@�*"��#�*%��'�*����*� 0%0�0�

Page 230: curs citire partituri.pdf

��C�

��&��'!� ��������'��<��-!��!��&&�-���"������'!� ��!�����&%�"%���� ��&%�������/!��+������"���%���&%��%"�&%�;�1��� +�%��!$����� ��� ��&���=!#%����1��"&��'�� ��%'� ��� ���1��&�� �%���� .�� ��%'� �%������"��� ���+����� ���%�*������� 0�

–��������#�� !��������������–����"��#���%���%&� �!&����!�%��+�.��"���!%'%�(��% ���������#��� �� %� D%�!��&��� ���"����+� ��� �%&� ���� �� � '�� �%"�& +� *�,� ��$&��� %� ���% ���� &��� ���%�Marenzio se va specializa în compunerea de madrigale. Devenind ������� �� ��������� &%� ������������� �������+� %"!��������������� &%�/����!#%� $!��% ��� ����������� ���������������� �� *����'��'��i lui Palestrina în calitate de compozitor al corului papal, se va dedica ���% ���� �!�%&�� "�� '�$�����&�� ��� '���� ��0��� $!*�� *��*�,�&� &%� ��$&��� %� �!&��� /��� ����+��%��%� �"���� ���&�#%��%� ��&!�� '!� � �!����� .�� �%���� � %���$!��� � *%�� ��*"!�*!��%& +� &%� �%��� %� �1��*%������!'�����%� '��&%� ���� �%"�'�� %� ��!�� ��1����� !�!$!��+� ��� �/�'�� ����%� '����&��� �!�!'��0�=�&���'���&��� ��&��*%&��'����&��–�����������+�������+��!�����–�%��$!*����" ���� de K. Proske în /!&���&�������&%���������������0�

–���������$�!%&������������������8��–����-�%$�%�����&��� ��*�,�$!��%�$����+��*��� ��"��#���%��� %&� �!&��� $&%�%�'�� '�� �!�"!#� ��� "������ "���!%'%� ��'��� �� ���#��� %�(��% �����+��%�� %&�*� .�� ���%� ���"��/� ��� ���% �%�'���%'��-%&� ���������0�=��,���%&��%"�&����%"��� ��&��� ���� �%� �� �%&�*����%+� '�/���� E�%-�*���� "���!���F� %&��%"�&��� ;�1����� �� .���"�� * �"�,&���� � � �� '�� �%'��-%&�� &%� "%���� /!��0� � B���"��'� ��� %��&� ���C� *�� ��� � .�� ?�%� %+� ��'��"�������!��%���"%����%�/�� ��0�;��&�&�* ���!�"!��*�����*����%$��%�+���&!'�!*+����%������%�%*�-��%��!��%��� "!"�&%���%��� %���� .�� ?�%� %+� ���� �� .�� ��%&�%+� .�� ���%� ��� "��/� �����#��%� *%�� � ���**�+��!������*%����%�&%�� ���%'��-%&�+��2%�*!�*�0���&��%�����!*�����%'��-%&�'������% �%�*%�� mâne ����������������������+�.���%�����"��� �%��*���� ��*��������&�#%� 0�@��%&�$�&+��*�!��%���#������� �����1��" �!�%&%�*%��!����,� ��� &%�*�%�!�������%�-���&����%'��-%&�*�� .��"��������&�*��!&�&���G �+�%& �����'���!*�%�#!�?�*�%� ����"��%�!�'%��'���(!��0�

–��'���� �(��� �)�**������C��������–��!�"!#��!�� ���%�*����'���%"�& ���%&�%�+����!� /%*� � ���% ����%�� %&�*� .�� '!�����&� &��� ��&!�� /!�%&�� *%���� ��� "!&�$!���� '��* +� "�� � &%� ���/!��+��!���"����"�������!��'�,&�+�.���%����%�*��&�&���"!&��!�%&�/��� �%�+���&��/%��–�.�����%& ���–�'���'��%��H�&&%���+��&%�'�!�=���&!+�<�!/%���� ����'��%�<%,���&�0��� .����'�� %�� ��"%��&��� ��"%����/!&����'���%'��-%&�+��%� ��!���&�-����'��"��*��'�*���%� �!�-��0�

–������$�"����'�+��* ������8���I����–��!�"!#��!�� ��!�-%��*��-���%�+������!*����"������ -����&� * �)� "�!/����'� '�����!� $%��&��� ��� /��2�� ��%'� ��� �� "��!��" ��� .�� '!�����&���#����+�%�$!*��������%�!��"�!&�$��+���"��#���%��/�"������D%�!�+�%����.���1"���%���*%�� +����� ��"����"���!����&%��0���'�#/!&�%��–�'����'�&%�"��$�� �����–�%��%��!���%"������ ���*�������%& +�� ���%���%�%*�-��%�������-��!*��!���!&�"��/�����%&%���1������%��!����0��

��� �!%���� � .�� ���"�&�/�� ������*�a bucurat de aprecierea pe care a dobândit�!�"!*���+�$���'� ������ �!�*�'��%�� '�� �!' � /��2�+� 4!2%��� ;�,%*��%�� D%�2� *�%� ��"�* în ochii contem�"!�%��&!�� "���� ����*%� �%����%��� '�� !"�*���� ��%&�#%��� '��%� &��-�&� /�� ��+� �%� �� "���� �%1��%�'�/��*��%���%�-�����&!��%,!�'%��0�?!��%������ �%&�.��*"�����&���%'� ����&���4!2%����%�2�&,�&+�4!2%���4%�!,� ?�!,��-��� �� <��!&%�!� ?��*�!,%&'�+� �!�"!#��!��� %&�� � �!�� !"�*���� &��%� ���!*���� "�����������'��&� ���2��&��� �� � ���!��&��� * �+� !�-%��*��&� 4!2%��� �2��*�!"2� D%�2+� ��� ��&� 4!2%����;�,%*��%��*��/%�!�����%��&����!��� ����*�/��%� �!%& ��!���%"������ �%�&���@������2�D�1��2�'�0��

Perioada cât a fost angajat� %&� '���&��� '�� H���%�� ��%� "����*� "��$�� �!�%��%� ��2�������!�"!��*����+�"�����!��%���&�����A&!�������%��%�&������!��!� �/%&'�+��%�&������%�-�&!��!��&&��*%��%�&���<��*�""��!��&&�+�'��&%��%���%�.�/ %��!�'�%�%���-�����#��%& �*"���$�����%&�%� +�'����%� �când� '�%�%��� +� ���'� .�*!��� +� ��� �!�!��#%��� ������ � *"���$�� � �� *�2���� %��!����� '�� �%����$����� 0���&���8�'�������������������������*�,����&�&������������������� ��������1"&!��%# ��!�%&�� �&���%A!��� �����!��+��%� ��"!*�,�&�� �&���1"��*�/��%&����*��������&!������&%"��%�!�'%���"!���/���*�*����&���*�%,�&���'����'��%*�H��5���*���0��

�������������������������������������������������J����&%���%���*"��� �-�%$�%�-���%� �/��2�0�

Page 231: curs citire partituri.pdf

� �C�

�� *���%�� !� ,!-%� � &�*� � '�� ���% ��+� ��� ���'� "�*��� ����� '�� &��� ��+� .����� �%��� �!�%&��&����%��+�*�����"��������*���������*!&!�*%��!��2�*�� +�,������!*����&���!�������D�%�'��,��-���+�"�*�������'���%��%��+��!���������&�*�/�"������$!��% ����!�%&��'�,&���.��*"�����&� �!&���/��� ����+�misse (între care cea în Si minor), �������!���� +�"��������+���&�,��&�������������������+�#���������������$�����������….. O vreme a condus inclus�/�%�*%�,&�&� ����������������+�succedându���&���<�!�-��2�&�""��&��%��0��

;��&�&� * �� *�� ���%�� � "���� �1��" �!�%&%� $&��� � %� '�*���*�&��� �!���%"������+� �!���!&�&�*�/��%��%&�����&!�� ���!��/�&!�+�!�-%��#%��%�&!-�� �%��'��&!����#��%&�� �����'�'�#/!&�%��%�&!���&����!%� +���1�����'��*�+�%�����& ���$!��%&��&�-���0��

B�����%����"��/� �������*%���$&��� ��1�����%� �&%���&�����"�'�" �'�*"%�� �%�*%+�* ��!� ��� �H!&$-%�-���%'��*�=!#%��+���'K�-�/%��D���2!/��+�?��'������2!"��+�(!,����;�2��%��� ��?�&�1�=��'�&**!2��D%��2!&'L� %�� .�/ %�� "�� "%�������&���%-�*���&��0�=%����&�+� .�� %��&� �8��+�?�&�1� =��'�&**!2��D%��2!&'L� %� "�!"�*� "�,&���&������������� �������, repurtând un imens *����*� ����.�*�����'�.��%��� �%��!����"!�%��&!�����% �%��%��&���4!2%���;�,%*��%��D%�20��

–� ���������� ��� ���� �,-./0,.12�� –� �!�"!#��!�+� ��!������%�+� !�-%��*�� �� "!��� %&�(��% ������ ���#��� ��%&�D%�!��&��� ���"����0���%���/%�� .��D!&!-�%+���'��%� ��$!�'%��"����������������)�"��!��"%��%�&��������%& �%�$!*����%�*$!��%��%��%'��-%&�&���.�������-���'�%�%����–�înl � ����� '�� �!������ ��#��%&�� "�� *������ *������� ����%��� �� A��%��� –� -��� �!�*�'��%�� %� $��precursor al operei, cunoscut în istoria muzicii drept madrigal��!��'��0� @�� %*�����%+� %��!�"�*���&��� ���!������+� �!�$�����'� "���� %��%*�%� /!�% �%� *%� '���!�!'�*�+� .���!'� �1"��*�%$���%� �.�����������������������������C�0�

–��������'�� �������0�������������–����!*����.���"!� � ��*�,�%&���-�%$���%&������&��+���*"����/� � ����� ��� ������� *%�� � ����� ��� ���'+� %� %���*� "���� ���% �%� *%� ��&�� �%�� .�%&���standarde în faza târzie a "��%���+�"�� &���%� ��%*%� �'����-&�#�&�4!2��@��*�%,&�� �����%� �–�%& �����'��D���2!�*�–�'���&�*���&�* ���!&�-�'��-����% ������%�!%��+�<��&&%����@�$%L�.���%'��&� �!&���"���%����*�!��%���#�����%��� �����!�*�,�����&%���%�&����������� 0��-%��*�� �����,���.��$!��% �%� �!�%& � %� �%"�&��� ,��-��'�+� $!��% ��� � ���%� .�� /%� '�'��%� ��"!��%���� !"�*���+�<�&&�*�D���2!�*�*�%����%��%��"����$&��� %���&!'�����*%&�)���&���'����!�"!#� ��&��*%&��%��'�/�����,%# �"���������% ���%&��%&�!���!�"!#��!���– în special misse –���%���%��%$&%� în melodica acestora un ��"!��%��� ������'�� �%"!��%��0�@%� � .����#��%� *%�� � *����"�*�� .���/�'�� ��&%���%��%� �� �2�%��%*����*��&� ��&!'��+� .�� ��%� "�!$%� � *�� ���%�� � ��/�� �%� ��&!'�� � ��� *�� *�*��%-�� !��� ����'�"��'�� �� $% � '�� ��1�)� .�� %��*�� *��*+� ��'�"��'���� '�� *��*�&� /��*���&!�+� <�&&�*� D���2!�*� %��!���"������$&!��&�-���'��&�������&!'����"������!���%���'������&��� ��&��*%&�+�%'����'��%��!���&%��'��%� *�%,�&����� ����� ��"%�� *��!$��0� �� �!�"�*���&� ���#�� � '�� �����3� �������� '�� '�%-!*��� ���%/%&��� ��0�

–��������� ��������(�������8���I���– în unele documente: � ������� ��������'�'�*%��'����� ��������� ���&�,�%� � &%� �I� *�"���,���M�� –�"�!/����'� '�����!� $%��&��� �!,��&�%� +�%�$!*��$!�'%�!%���%�'!� �!�'�����!�%2%&��$�������3�(�"���*,��-�–�.������� ��7�,��-���–�în 1165, s�a remarcat în calitate de compozitoare (s�%��" *��%��"�*���8��'�����% ��M�+�"!���* +�'�%�%���-+� &��-/�*�+� $�&!*!$+� $�#���%�+� �%���%&�*�� �� –� ��� .�� ��&�� '��� ��� � –� !�� "!&����� ��/�#�!�%�0� 7*��� –� "�%����� –� "���%� $������ �!�"!#��!�� ��� !� ,�!-�%$��� �� !� !"�� � ���!*����� ��recunoscute; avem în vedere �� '������� –� ��%� '��� "����&�� '�%��� &����-���� ��� ���%��"%�/����0� !�!'%� +� .������� %����� *��*+� "!%��� $�� �!�*�'��%� � ��%� '��� "�����*!%��&�� -���&���!"����+�������!����%�!���*�%,�&��'�!�&�����'����� �� ���� ��������������� +��%� ��*"���!�%�!���0�@�� ��-�& +� ���% ��&�� *%&�� %�� $!*�� �!�!'���+� ��� !� &����� ��*�������%& � *!,� +� '�%*�"�%� � ���%�*!"�%�%���%&�#%�/!�%&�#��!��%����%&�0�

–���3�$�"������8�������I�8��–��!�"!#��!��� ��!�-%��*����-&�#+����,!-%� �%���/��%���'���!��*��%&��%"�&�����-%&�� ���%�*����'���!�� &%��%��'�%&%�(���������0�����!�,!-%� ����% ���'��������+�"��*��"�������&%/����+� �����)��+�-������"��$��%���%&�����"�&��0�B��%��&��I���"�,&�� �!��!&�� ���'��"��*��"��������%+�'!� +������*%��"%����/!���–����,%*�$�-��%���%�%�!�"%��%�����–�

Page 232: curs citire partituri.pdf

��C�

������&%� �"�������"�������0���$!*�+� .��%��&% �� ���"+� �����' �����'%*� &+� $���'��%�*���&���!���!�"!#��!����%���%��%/���'��*"�*������/������"!��%���.��'�$�����%�"�!$�&�&��� �!&�����-&�#��'�����% �����#��%& 3�H�&&�%����!$�� ��9���L������&&0�

–� ������ ��*�(��� ��� ��0� ��I����I������������� –� ��"��#���%��� '�� $������ %&� �!&���"!���-2�#��'���!���%"����� ��+�����%���� �'�����������������&%�'�/��*���%��'�%&�+�.������%��� ����%�'���=%&%-%0�����!%���� ��%���"%����'������% �%�*%��*���%*� #��"���'�� +�.��&����%�"%�������&!����%�*��*�� "!*����� ��� �� *�� "!%��� %"����%�� ��*���%� �!�"!��*��� � %���� .�� "��*�� &����-���� ���**�+��!����+�"*%&��+���������&%��+��+���*%��8�/!��+����� ��.��/�&&%����!*�*%���%��!���%*0�

–��4���3 �� �5�–��� *����.�������C�� �����C����C��–��!�"!#��!����-&�#�%&�(��% �����)���� �!%��� %��*��%+� &��� ��&�� *%&�� ��*�������%&�� *���� ��"��#���%��/�� "������ *��&�&� D%�!��&������"����0��%� ��%& ���!�"!#��!���%��(��% ���������!"���+� ��a început cariera foarte de timpuriu �� %� %/��� !� $!%���� ������*%�� � �/!&� ��� .�� �%&��%��� '�� �!�"!#��!�� %�% %�� ,�*������� "�!��*�%���+��!�"����'� ��#�� � '�� ��&�� "������ �%"�&%� ��-%& +� '%�� ��� *��"%���� "������ ��#��%� '�� ��&���!�%�!��%�!&�� 0���"�,&��%�+� .�� �!&%,!�%��� ���"�!$�*!��&� * �+� ����� �!&�� ��� '���!�����"�� ��1��&%����������&%��� ���������(��������I��� ��'!� ��!&�� ���"��*!�%&�����8�+������0�B���������� ������� "�,&�� � ����� ������� ������� '�/������ $%��!%*�� .�� ���"+� �%� �� '!� � � � �� '��*������0����% ��&��*%&��*��'�*���-�"����-��A%�'�!*�,�� �"��������&��/%��%���������� ���/!�%&�� ���!�%&��'���%����$����� �%�*���������+�'�#/!&� ��&����&!'����%&��*�� ����&!��'��"����*%��"��������$���'��1��"&%���.��%��%*� �'���� ��0�

–�����'�6'�'�*"&��������������–����!*���� ���%�'����7�3��8�%�$!*�����$!%�������!*������!������%��%&���#����+��!�"!#��!�+�"�'%-!-+�'%�� ��%*��!�!��-���%�+���"��#���%���%&�(��% ���������#��0�B�����%&��&�+�%���� �%�� ��*�* �����!�������*%�� ���$!�� �%��%&��'%��&���-��-!��%��într���%�'���&��� ��&��"�,&��%���&%�����)�.��"&%����#��%&+�%�"�,&��%��&%�7�-���+�.������+���������������������0�

–�����''�)��� �!�5�� ��������I���–� ���&�'�����������%�� *�� &��� �� ��"��#���%� ��%��Barocului italian, în mod specific ai &�����������)�"�%����+����% �%�*%���%&�#�%# �!�������*%�� �punte între stilul riguros al polifoniei palestriniene� �� ��"���!%*%� �&%�*%��� %� �!�!'����%�!�"%��%��� ��%��!�&���-�����#��%&���%��%&+�!"��%0���� �%&��%"�&�%�*����%&��%��'�%&���'����**�*�+�/%�'� �����&����!��%���% ��"!#� ���&%�(!�%0��

7*��������!*��� ��!����,� �%�&���&%�'�#/!&�%��%������%��/�&��� ��&%�!�'!�%��%�*��/�� �&!��.��-�����&�� ��#��%&�'�%�%����+� ���� %�� $�� �%��%�%� '�� �%��� )� "�� %���% �� &����� *�� .�*����� ���%'��-%&�&��*%&��.��*��&��!�����%�!�*%��!�%�!���&+�-���&%�%�� �������*�%&�#%��� ��'�#/!&�%��� ��%�%'�*�!� ��"!��%�� � �!����,� ��+� $���'� –� %& ����� '�� 7��&�!� '�� �%/%&����� – între primii compozitori *����$��%��/���%���%��*���%��%*�$�&�'��&��� ��+������"���%���*�,�,!&�%��!����& '������'��%���.��(!�%+� ������ ��� (���������� ��������0� �& ����� '�� ���% ��� '�*���%��� ��&��&��� �!�%�!��%�!&��+� *�%����%��%�� ��������*�&�%�!�'%����#�����*���&%��0����1�����%��!���$&��� ��!/�� ��!%���%*�"�%��!�����"!�%��&!��*%��%�-����% ��&!����� �!%��+�.���!'�*"���%&�%*�"�%�&���=%������!�����2%�"������0��

–�������������)��!0��*� �������C��I����–��!�"!#��!��$�%���#+���"��#���%���%&�D%�!��&�����#��%&0�71�����'��"�!&�$��� ��/��*%��&+�*�%��1"���%������%���%&� ��.����!���&����'����'�� -�����+� � ��*���%� *%� .�� '!�����&� ��#����� ��&�-�!%*�� $���'� �����!*��� � '�� �!����"!�%��0���� *��'�%�� &%�(!�%� ���<�%�!�!��%��**���+� '!,��'��'�!� *!&�' � �'��% ��� %���*��� � -����%& � ����#��%& � .�� *"���%&0� (�.��!�*� &%� �%��*+� %� �!&%,!�%�� ��� =!&�N��� '�" � ��� %��*�%� %� .����%���!&%,!�%��%� *%� ��� ��&&L0� @�" � � ��� ���"� %� $!*��maître de musique� &%� ,�*����%� ��#��� � ;%�����!��*+�'� ����%��&% ��"!*��&%�;%������2%"�&&������8��I���+�'���%��%*� �"���!%' �'%���'���**%�"�������� +��� ����0� 7*��� �����!*���� �%� %��!�� %� �����!%*�� !"���+� !�%�!���� �� ��**�+� �%� ��&��� ���'���%�������'����*����+� $���'�� ��"�&��!����&��+� $���'����&� %&� �2%�*!���&��0� ������*%����*��� � � '� �� %��*��%� '��� ��� �%"%� ���%������� -��� *�%,�&+� '�$����+� &��%� '�$���� �%�� ���&�*�/� .�����&��'�" ���������&�&��,������&�#%���.����1�3���������,�*%������������–�'%� ���%��.��$�%���# � ���������� –� '%� � ��%�� .�� ��%&�%� 0� �*� #�+� ���% �%� *%� �*��� '�!*�,��� '�� %"����%� +� "��&�'��&� &%��-������+�.��$%"������!�'�%�+��*���*�-&%���#��%& �%�+��������$��%� ��%� ������������"��%�����%�*��*�"�������&�/�#�����'��&%� ���%0�

Page 233: curs citire partituri.pdf

� �CC

–���)��'�������9��$�!�+&��������������*%�����������$�!�+&�����5���; în ���&�� *��*�� $�-���%# � *�,�-�%$�%�–�$�%&�����)���� *%��$�!�+���)��'���������������� *%�� ����������������� –� �!�"!#��!�� $�%��!�$&%�%�'� %&� (��% �����0� �� $!*�� ��� ���%�!���1�����'��"�!&�$��+��!�*�'��%��/����%,�&���"���"������-����% �%������%&�#�%# �%���&�'�����"�'������4!*6���� ���%&�*����%�*%���&%�'!��%**�*0�71��&��'�.��*������� �"!&�$!� �"����&���%��'�$���� �%���"%&����� *��&�*����� %&�� ���"�&��+� �*��� �����!*���� –� %& ����� '�� %& �� ���%�!��� –� �%� ��� �%�!�� %&� �������"���!����'��"*%&���!&%�'�#�+�&��� �����������.����!��!&�� �������%� 3�(��������.���. Având la ,%# ���&!'���'��&%�- ������&% ���.�� ��&��'��4!*� ��"�,&��% ��.������+�%�� ���"*%&���%��,���$���%��'��"��&���%��%�"!&�$!� �'%�!�%� �–�.�����%& ����–� ��&���4%�!,�*��&����*��!���%"%������%��"� ���'������"*%&��M�0�7*���'�����%��%������� �%��!�"!#��!��&���'��%����%�����!�"�*�����%��%&���&!������'��"*%&���,�,&���+�"������%�$������% ��'��.����%-%��!�-��-% ���.��&��,%� ���0�;����&��� ���%�����&%���–�'����-�& �–����"%����+�.��*��&����%��!�!$!�� ���#!������+�"�������%�$�������%��� !��'�������"���%��B���!'�'�*������$% �'���%����* ���!����"!�%��+�*��&�&�* ���!�"!��*�������%�$!*��E��"��*�!�%�F�'����&���%&����*�)�����!%���%��*��%+�%���$&��� %��"��������*��&�&�&����&%�'!�'���%**!+��%���%�%/���.�����% �%�&����&����*��!���%"%������"���$����%�0�=! ������%���#��%& �%�&���4%�!,�*��&����*��!���%"%���� � ������**�+��CC�'���!����+�8���2%�*!�*� ������'��"*%&�������������.����0����% �%�*%��*������*�� &������1��"&��'���1"��*�/��%�����&!'�� � ����%�%���%��!��� �– în care apar inclusiv *�1����%"!&��%��M�–��%"!��%� �&%�*�������%��!���%"������ �'��,%# 0�

–� ��)����� �:��*� ���������8�� –� *����$��%��/� �!�"!#��!�� $�%��!�$&%�%�'� %&�(��% �����+�'�*��"!&�%&�&���4!2%���*��5�-2��� �����,���%&�% %��������� �!&��'����%�,�%��.���%��� %�� $!*�� ��&��/%��� '%��� %&�� ��&��� '��%� '!�%� �!&�� ����&%�'�#�0� �� $ ���� "%���� '��� %���% ��-����% ��� ��� 4!*6���� '�*� ���#+� -����% ��� �%��� %� ��%&�#%�� !� /����%,�& � �%-�*��%& � .����� *��&�&�(��% ������ ��%&����� ����&� $�%���#0@� ���*��������!*�����%�%��!��%&����!�/%���**�+�%��1��&%�� .��%��%�'������%����*�+��%��%&�*�.���!����� ����������)�.�#�*��%�����2%��'����&!'�*�+�'%��%/��'� ��!�*!&�' ���2��� �"!&�$!� +�%�*���%���%'��-%&�� ��������� care au devenit foarte populare în timp, �%��%&�*�'%�!��� ���"%��&�����#��%&�%&�&�����%/�!����������'��� ��� �%0�

–���������!������� ����C��I�C��–� /�!&!��*�� �� �!�"!#��!�� %&�D%�!��&�����#��%&���%&�%�+�'�*��"!&�%&��%��&���/�!&!��*��<�!/%����D%���*�%�D%**%��0�@�" ���� ��%��� ��-%�� &%�'!%�����%�����"��% �%�'��/�!&!��*��/����!#+�%�� & �!������&��"��.����-��!��������&����!"�%�+�$ ���'�� �����!*��� �%��%)�.�����'�*��"!&���* ��.��%�������"��?�%���*�!�<�����%��� �������!��!�%��&&�0�@���� ����� $%"��&� � � &��� ��&�� *%&�� '�*���%��� ��*��������&��� $%/!���� %�� .�,!- ��� ��"���!���&�cameral, impunându�*�����&�*�/�"�*���*��!&�)�'!/%' �%�%"���������'���%����!��&&��*�%�,����%��.�� �!'� �!�*�%��� !� �!�*������� �� $%"��&� � � 4!2%��� ;�,%*��%�� D%�2� %� *��'�%�� "�� "%�������&��acestuia, centrându� �� �2�%�� !� $�- � '�*���%� � !�-��� �DH � �I��� "�� ��� !"�*� ���"����� %&��%�*���&�����%&�%���!"0�C�0�7*���%��!��&��������"��*�!�%����*�����'�����!�*!�%������������ �����������+�*!�%���"�������/�!&�� � ���!�����!+��%� ��%�����%��"� ���'������������������0�

–���6������#���!� �� ����8��ICC��– supranumit de contemporani „le Grand” (cel =%����%�$!*�����&�'�������!�"!#��!����$�%���#��%��D%�!��&�����#��%&+�'�'��%��%������&%/�����*���$�%���#��"���%���%���'��%��!�"����&��0> *����.����!�$%��&���'����#������+��!�"�����/%�'�/�������&�'����������&%����!�-%�� ���'��&%� ����������/���0�B��"%�%&�&��!�"���� ��"�,&�� ���&���"��*��'�*���%����&%/�����&��+� �!%���'��!� ����*��&�"��*!�%&+� $���'��%��!*$�� ��&�-�%� +� $���'��"!�#���'�*���� +��!��&����,��%���������2�����%"%���+�����!'%� ��/�'�� �%� ��%�/����!#��%���*%���$�����-!%&��'�� *��*0� =%�*���� ���!���*�%,�&� %&� �&%/�����&��+� ��%� %1%�� ���% �%� "�� *����� '�� '%�*���� "�����!*���%�*������� )����%�����'�!*�,� ������% �%�*%�'����%�%��!����"!�%��&!���*���–�'���!&!�'��*��&�&� "��*!�%&� – titulatura suitelor numite „ordine”; structurii binecunoscute –� "�������$� ������$�(������$�*�����–�.��%'%�- �!�*�����'��'%�*����'���%�%����+����&��������� �"�!-�%��%��� 3�0��� ����������+�L’Olimpique+�0�� ����������� ���0� 7*��� %��!��&� ����� ��%�%�� "��/��'�%��%��&%/�����*��� �������&%��L’art de toucher le clavecin.�

–� ��3���� $�"�� ������ *%�� ���C������� –� �!�"!#��!�+� ���� �� � �� &��2�*�� ��-&�#�%�-%A%�� ��&�� ���"� &%� �����%� ��-�&��� �2��*��%�� � � %&� @%���%����� �� &%� ��%� ��-&�# � %� ��-�����

Page 234: curs citire partituri.pdf

��C�

7&�*%,��%��� ��%�&���4%��*��0���%��%���%���"%����%����% ����*%&���*���'�*���%� �& ��������*��������� ���%� �� *�� "���%� %& ���%� �� /!��%�+��!��/�"������ �%��� %��%*�%� %� �� '�/����� ,%#%� ��"���!��%& � %��2��%�� ��&!��*��!&�&���GG+�%�$!��% ��&!��'����#�� �/��2��*%��%����*"��%���2�%��"�������'����%�����!�"!#��!���%��%��*����*��!&+�����%��$��D��A%����D������0���"����%�*��&�&���* ���*�����&%��!&�%+����*��'�-%A �%����'�����1��&��"!������&%��%���%�$ ����%"�&+����� ��'�������-���%�&����&!����&!'���+���"��-�%���'����&�*���'��$%���� ���!�%��� �.��A���&���!��*������E"�&!�F�*%��'���"%�$���&�&!���!'%&0� 7*��� �!�*�'��%�� ��&� �%�� '�� *�%� � ��"��#���%��� %&� �����&��� "������ &��2� �� /!��� '���"���!%'%���&�������&�*%,��%��+�.��&��%��* ��1"�����.����#�� ��1"��*�%���&%��!&����*%��%�*�$���� �������%�� �%&��%��0���

–� �6#�4� �& ���&5�� ��������I��� –� �!�"!#��!�� �� ��!������%�� $�%��!�$&%�%�'� %&�(��% ���������"����+�<��&&%����@�$%L���&�#�4+��&�#�4���*�%����%��%���%�$�-�� ������%& �%� �!&���,��-��'�+��1�������'�!���$&��� ��!/�� ��!%���%*�"�%����% ������#��%&��%�*��!&�&���G 0���-%A%�� %&� �%��'�%&��� '����%�,�%�+� ��'�� �%&�� �&�� *%&�� &�au impus ca autoritate în domeniul ��#����� *%���+� %� � & �!���� .�� ��&��� ������� ��"!��%���� '��� ��%&�%� *%�� 7&/� �%+� $ ���'�� �����!*��� �%��%0��#%���&����� ������'��/%&��%�$!*��.�,!- ���"������**�+��!���������&��'�������&�� �*!�������+� %&��&��"!&�$!���+�=%-��$��%�+� ������+�'%�� ��"����,%&%'�+�/���&%�� *%�� �!�'!0��%���2��� �'���!�*���� ��+�%�"��$��%�� $!���&�� $�1�+� ����&�#%��%���!�����!*�����*�� �����'��������������$��%� ��%"�&�&�&%����,�����+�%��*�%�'������ ��%�!�%-�����'�*���&%��%'�*�&���@��*�%"&���@��*�%,&��+��!�"!#��!�������%�$!*���!'�&�.�����% ��0��!�*�'��%��–�%& �����'��<�&&�*�D���2!�*�–�$!�'%�!�� %&� �!&��� ,��-��'�� �% %�� �����%� E"��� � �!%& � ����&%�'�# F�+� @�$%L� %� ��&��/%��*��"&��%��%��1���� �%������'������&!'���E�%�'��F+�.��"��$��� ��!��!�'%� ����*"�����&�/��*�&���"���%���%��*�%�.&�"!%�� )��!�!&��'�'�&�,��%��!������!�"&�1��%���*%���'���'���%�����*����"�* �'��dezvoltarea târzie a "��%���0�

–� �6�'����� $�"�� ��C������C�� – în unele documente �6�'����+� %� $!*�� ����!�"!#��!�� ��-&�#� '����#�� � "!&�$!� +� ��"��#���%��� %&�7/�&���=�'��� ���#��� �� %&�(��% ���������"����0��� $!*�� ���&� '������ �����%�� %���/�� �!�"!#��!��� %�� *��!&�&���G +� %"�!"�%�� '����!��&��!K��� �� '�� *��&�*���%� O�!&��� ,��-��'�0� O��%� �� ��-%�� !� ��"��% ��� �����!*��� � .�� �%&��%��� '��%*��!�!�+� %*��!&!-� �� �%���%����%�0� B�� �%&��%��� '�� �!�"!#��!�+� %� $%/!��#%�� ����!'�����%� .�����% ���%������/%&�&���'����� � ��%���"�&���$�%���#�'�����,�����0���*���%���!������#!�������+�=%-��$��%��*%��=�**�+����&�#��'�!�*��-�� ���&!'���'�� ��"�&�������� �����0�;���!�*�'�� �� �%��!�"�*� .��-���&� �!�'�%��*%��%&�,%&%'�����-&�#�+����&�� &��� ���'��%��*�� ��"�$���'����%���,����0�?% � '�� "��'���*!��+� &��� @��*�%,&�� �� *�� �����!% ��� ������&� '�� %� $�� ��"�*� ���&�� '%��� %&��*"�����&�����#�������-&�#��"���!�������+�.��*��*�&�� ���$&��� %���#�����*%&��*�%�$ ����*�� �� �&%���/�&�&����% ������!��<��&&%����@�$%L�*%��<�&&�*�D���2!�*0�?����*� �%�*!&� ��&!��*%&����2���!��1"��*�/��.��'!�����&�*���������!���%"��������%�$!*��'�*�!����!�"%�%� ������&��%&��&���4!*6����'�*����*+��%&�*����%�*%��4!2%���;�,%*��%��D%�2�–��$���%���'������%�� ��%�$���'��1��"&%��"������*��!&�&�.���%���%��� ��� �����%�0�

–��'������"�5��� ��:�–� ��%�������–� �!�"!#��!��-���%��'�*"��� %&�� � ����/�% � ��*��'��� *�� ���!*�� ��&�� "��%� "� ���� '%��0� ����� �*��� � � %� '�'��%�� ���&�� '��� "�,&��% ��&�� *%&��!$���%&�� �&!�� !�% �&��� D��*&%�� .�� �%��� ��%� "�������� �� �/%� %��0� 7*��� ���!*���� .�� �%&��%��� '�����%�!��%�"�*�������'���!������&%�.���"��������1��&%���+�%"!��-���%��� ��%��%����&��'������'���������� &%� ����+� "%���� *%��������/!��)� $ � � � %� %�!�'%�/��!�%��� ��� *"���%& � *��&�&���"!&�$!�� *%����&��� !�!$!�+� *�%� �1"���%�� ��� %���% �� �&�-%� � .�� %�,�&�� -�����0� ���% �%� *%� %� ���!*���� !�%"����%,�& ������&% ���.���"!� �-�% �����&!��"�*���'!� #����'��%&,�����'��%���"��"%����*�&������*$����'��/�%�3�"�%����+�%��'��%��%��%&������!��!&�� ���'���!�����*%���������0�

–��������$&�������–�$&���������������������8�������&�$&������#��)�'����������0��CC��–���"��#���%���%&�(��% ������*"%��!&�3��!�"!#��!�+�"!��� ��'�%�%���-+��!�*�'��%��E" �����F�%&�'�%���� �,�����)� .����%�'��%�'!�%�"%����%�/�� ��� �+��%��%&�*+�'�" ����"�&����%A� &%�����*%&��+�*��/%�'�'��%���&!��*$����0���-%A%��'����� ��%&���� ���'���!&�'!�%&���&���'��%&�'!�&�%�

Page 235: curs citire partituri.pdf

� �C�

'���� '�� �&,%+� 4�%�� '�&� 7����%� *�� ���%�� � "������!� ,!-%� � �� ��%� %� � "�!'�� ��� &����%����#��%& )� ��&�� ����%�� "� ��� '�� ��� "��*�� '�� ��%���� %&�� *%&���%��2�%# � �������%� '�� &%� *���%���&�#�%*��� �&%���%�"�!$%� 0�@�����'�!*�,���������*��*�����%�%��&�"��������� în care autorul "����.��'�*�� ����!�'� �%�%�����"!������ ��%����%�!��&���'��"!�#���&%������%�;"%����0�B��%��&������"�,&�� � !� �!&�� ��� '�� "!���� '�%�%����� �� &������ ������&%� � ��������+� "!���� ��� �� '�%# ������*�+� '%�� -�% �!%*�� �� ���0� �%� $!�� ���#��%& +� %� "��$��%��!� "�� ��%� '���/%� � '��� $�%���#�&�������+���*"����/�%�,�,�%+����&�#%� �.�����������*"%��!&��%&��*��!&�&���G���0�

–�����;6������� ���������I��–� *�,�%��*�������"!%��� $�� ��- *��� .�����&���%��*���*�������4��������-��%&���-&���� ��%"!�� ��%&� ��&%�'����'��&%������"�� �&%��!%���%�*%�)��*���%&�'!�&�%� �!�%�2� '��� �%*%� �'!�+� �%� &� /���!%���� ��-���� 7&�*%,��%� �0� �� "�!/!�%�� '�*"���'���%�,�*������� %�-&��%��� '�� ,�*����%� �!�%�!��%�!&�� 0� 7�%� �����!*���� .�� �"!� � "������ -�*��&� * ����#��%&� ���2�%��.��*����%���,�����!�*�����'��&��� ��+���%��%�����!*��� �$���'�*���������+��%���%��$��$!*��'�'��%� �&��������D!&�L�+�.��"���!%'%�.���%�����-�&��.��$ ��%������)�����!%���%��*��%+������������ �!���%"����%# �� �*��&�&�.���%���%�$!*�����%� �%��%*� �"��* �����*����!�$!���������%����*������%+�'����-�& +�&%������%�&���9������ ���0�

–� �'������ ������ ��������C�:�� –� �!�"!#��!�� "!���-2�#� ���!*���� �� *�,� ����&������������'������*%����������������; activ mai ales în Spania (cân� �� � ���!�"!�#��!��&%������%��*%,�&&���'���%*��&�%�*%��������������������.���%��'�%&%�'���;�/�&&%�)����% �%�*%���"��#��� ���� ��"���"������ � .����%-%�"����*�& � �,���� � &%� .���"���&� *��!&�&���G �0� B�� &����%�'!�������&!�� ��#��%&�� " *��%��+� �*��� �!�*�'��%�� ���%�!��&� ��&��� �%�� ���"����� �������� '������% �%� �,���� +� �� *�� %'%�- � �������������+� %"��� �!����� �.����� �%��� ��� (������ �����+� !"��������� ���%����&���/�&&%����!*0�������*%����*���$%"��&�� ���&����!"���%&��&��� ��&!��*%&��%��$!*��- *����.��&!�% ���$!%����.�'�" ��%����<�%���%&%�0��

–�#�'������*�����������*%���������0������–��!�"!#��!�+� ��"��#���%���%&�(��% ��������%&����+����!*�����%��%'��-%&�*�� �����%�!��'����#�� �*%�� 0�;�%�%$���%���%�/����!#��!���%"�����*�+�%'�"��%&� �!&���$&%�%�'��'���!�"!#� ��+�'%�� � al stilului palestrinian, remarcându�*���%�"����&��%�*������%&�%��%&�"!&�$!�����/!�%&�+����%�!��%&������*����#��!��-��%&��.�����*��&���&��$&%�%�'� ����%&�%�0�B��������C� �������"�,&�� ��%����&����!&�� ���'����#�� �*%�� 3���**�+��!����+�&%����!����+������!%*�� ����������� �� 0������+� %��*��%� '��� ��� � �!���"���� �2�%�� "������ '!� � $!��% ����!�%&�+� $���%��� "�� "%���� /!��0� ������*%��� �*��� $%"��&� � � %� ���%�� !� $�#����� %� *��&�&��� *%���� ��"�!$%�+���&���'��� &��� ��&�� *%&��'�*���%��� %� $�� �����"���%��� .�� *��/����&�'�/��� respirând un aer "�!%*" �+� &%��0�=%��� "%���� %� /�� ��� %� $!*�����,��� %&� �!��&��� "%"%&)� ���!*���'� �� ��*"�����'�-�*��&� %��!��� ��� "%"%&�+� %�����"��'� �2�%�� '���#��&�� ����������� ��� -����� ��$����!%��� &%�����*��%��%� ���&�# ���� ���� *�� � %� *���������� �!���%"�������+� ?�*�%� %� ����!'�*� .�� &��� ��&�� *%&��&%�-��"%*%A��!�!$!��+� $���'�– în acest sens –� '�$�����'���!����"!�%���� * �0�=%'��-%&�&�� *%&�+�*���*��'����-�& �&%������*%��'!� �/!��+�*�����%�� �"������!�*������� �'��%-�&��%��������� +�/ '��'���$&��� ��%&��-���&�������������1�7*��+�'��%&�$�&+��!�*�'��%�����&�'������"�!�!�!�����%'��-%&�&�����%&�%��'��*��!&�G �+�%& �����'��4%�!,����%'�&�� ����"��%�!�'%��'���(!��0�

–� #����� ��*� ��� ��� ���I���0����������� –� �!�"!#��!�� $�%���#+� ��"��#���%��� %&�(��% �����+� �!����"!�%�� ��� 4!*6����'�*����*0���-%A%�� %&� ��� ��� &�����'!/���G��� .�� �%&��%���'������ �� � �� �!�"!#��!�+� %� $!*�� '�!*�,��� '�� "�� ���� '�� �!�%�2�&� ?�%� ��0� B����%-%� �! ���������#��%& �%�&���?�/���% %# �.��"����"&%��"��'�&�� �%�'��&%�%� �"������/!�%&0����!�"�*������**�+�C�0����������+� C�����������+� ����!����� �� �I� ��������+� �!%��� �/�'�� ���'� %���% �� /!�� � '���&%���%��� %�'�*���*�&�����#��%&� �%� �� .�� �%#�&� &��� 4!*6����'�*����*)� �!�� �%� &%� 4!*6����'�*����*+�?�/��� %� �#%�� '�� A!��&� �!���%*��&!�� .����� %�����& ��� "!&�$!��� �� !%#�� '�� !�!$!���+� $���'� �%��preocupat de aspecte formale strict muzicale, decât de punerea în valoare a textului poetic. �

��$!*��%'�"��&��-%&�����"!��%� ��%�!�'%���.���!�'�����%� �����%�%��%�/!��&!�+�%&��&%��� ��+�*��"&�� ��� ���1"��*�/�� ��0�@%� ����%�$!*��.����%&��%���'�*��"!&�'������%&���%��&���4!*6���+�%�$!*��–����*�-��%� ����%����*������ ���E$�&�1�4!'!���%���&%�!�F+�%'�� ����*�� &�����*����*!��%&�&���4!*6����–�'�" �����&�%�������<&%��%�0��

Page 236: curs citire partituri.pdf

��C�

–�#��������� �(��� ���� �$&0��0��C����–����!*���� ��*�,�����&��'��$�(���������#��������*%��� �(��� �)�886��+�%�$!*���!�"!#��!�� ��!�-%��*��%&�6�%���!����!��&�����%&�%�)� �����&��%��*���� ���!*����"�"�&� ��'�*��"!&� %&� &���?�%���*�!��%�'���� �*��� &�-%��'������%�� "� ��� ��&�,��&� �!'���� ()���������+� �%�� "����*� '�� !�-%��*��&� '�� ������� %&� ?&!��� ���E*��!&�&���'��%��F+����!��!�;6�%���%&�"�+�%&�� ����"�!$�*!��'����*��������%�$!*�0�

–�#����7��)��!" �����,-<=0,.1=��– compozitor german care a activat în perioada de -�%�� � %� (��% ������ ��� D%�!��&0� ��!&�$��� .�� ���% �%� '�*���%� � *��/����&��� '�� ��&�� %&� ,�*�������"�!��*�%���+� %� �1��*%�� '���!&!� '�� �&"�� ��������&�� �!&��� /��� ����� %&�� � ���� ��"���� ��%�� $!*����%�*��*��"����"�!$�*!��&�* �+�9%�*���!�9%**&��0���*���%��"�*������'��� � ��'���!������"�*������� '�� &��� ���+� "��*�� &%���� '�� ��"�&� )�������+� "��*�� �!���%"�������� ��� �/�'���� �%�%�����"�'%-!-���–��������+� ��������–+�"������ ��'%�*���� ��*�������%&�0�=!����&��%�� ��1��-���%�� ��*�%��� �������"������-��A%��!�"!#��!��&���.����%�%��%�'�*!�%� ��+����%�����%����&�+��������%��$����%�%����� !�!$!�� �/�'���+� $��� *������� � '���/%� � .���!'� '������ '��� ��������&�� �!&��� /��� ����+��%��"����*�'���*��&�&�"!&��!�%&0�

–�������������������C��CC:���8���–�!�-%��*�� ���!�"!#��!����%&�%�+���"��#���%���%&�(��% ������ ���#��� �� –� �%� �� ��&�,��&� * �� ��"!�+� <�!/%���� <%,���&�� –� %&� &������ '��� ����+� �����"%��� %*�"�%� ���% ���� ��%&����� �� -���%��� "�� �!%� � '��%�%� *��!&�&��� G ��0� @�*��"!&� %&� &����'��%��H�&&%����&%��%��'�%&%�(��������'��� ��� �%���'��/%�'�/����!�-%��*�� ���!�"!#��!�+�/%��1�����%�!��!�*�'��%,�& ���$&��� �%*�"�%��!����"!�%��&!�+��%��%&�*�.�����%����"��/� �����#��%�'�� �����!��%&+� *��&�&�/��� �%��"!&��!�%&� �� ���% �%� �!�%& �'�� ��"� �!�����%��)�'��%&�$�&+� "�� &�*�%�'�*��"!&�&!��* ��$�-���%# �����&��&���9%�*���!�9%**&��+��%� ����"!��&�* �+�<�!/%����<%,���&�+�care îi v%� ��*����'%�.��$��� ��0���$!*��"�����������&%�'!�'���%**!� �����%& �����%�!���'����#�� ��!�%& +� %� ����&�� *%&�� "�����-��'� ��*�%��%��%� .�� ��#�� � %� '%��&!�� *��&�*����� %&�� D%�!��&������"����0��!�"!#��!��"�!&�$��� ��/��*%��&+�*�%��1"���%������-%& �/����!#��%���.����#��%�*%�� +�.����%�'�������!��%&+�'%�� ��.��-���&�'�!*�,���'��"!"�&%��%&��%'��-%&�&��)����%����%���� ����%�$!*���!���%*��&� ��1����&!�� *!�!��+� �!�,��% ��&�� /!�%&�� *%�� ��*�������%&�� �%��� * � '�$���� ��#����"�� ��&�� '�� ��1�� ��#��%&� �� �'��%� '�� ��.�/����� %� '�%���� ��#��%&�+� .�� "%�%&�&� ��� � �� ��&��celebrului grup reunit în ������� �������� a contelui Bardi. În acest sens, compune ������ -/������ '�" � ;!"2!�&�*+� &���%��� �!��%� � &%� ����#%� .�� %��&� ��8�0� =�&��� '���&��� ��&�� *%&�� %�� $!*�� $ ����� ���!*�����"���� ��"%����#��%&� .�� ���& �� %���'�" ��!%���+� -�% �����"!��&���* �+�<�!/%����<%,���&�0�

–���'������ �(��� �������������–����!*���� ���%�� �(��� �� �!�5����'�����–� �!�"!#��!�� ��%&�%�+� ��"��#���%��� –� .�� �-%& � � *�� � –� %&� (��% ������ ���#��� �� %&� D%�!��&���timpuriu. A activat îndelung în calitate de maestru de cor la Domul din Milano. A compus ��&����%'��-%&�+���#�� � /!�%& � '�*���%� � *��/����&��� *%���� �� &��� ��� ��*�������%&�)� %� '�/�����$!%�������!*����"���������-������'���.��"��*%A�&��!�"!��*���+�!'%� ����"�,&��%��%�– în 1591 –�%�'!� � /!&���� '�� 2������� �� ���)��� ����+� &��� ��� '�� $%���� � *��!$�� +� '%�*%�� +� %�����%�� +� ���'��&%�%��� �%"�' � �� %������%� � %� ��!�� ��/����+� .�� �%��� � ���!��� /��*���&�� ��$����&��� *%�� %&���versuri semnificative sunt înlocuite prin pasaA��'��*�&%,��$ � �*��*�%"%����+�'����"�&�E?%�&%�la” sau „lirum�lirum”; prin aceasta, ele devin un corespondent muzical al tipologiei scenice de commedia del’arte+� ��� %���� �%�� ��&�� ��� ���� $���%��� "��* � "!%�� � ��� ���&�� "���� �%��� *�� $%��"!������# ��� '�� ��"�&3� L’Inamorato+� 0�� 2����!!�+� "��� '��������+� (����� "�����0� ����%,�&�E,�*��*�&&��F�%&�/�����+�/!&���&��%��$!*�����'�%������" ����� ��%��%/���!��%��������&% ������&�*�/�.��%&��� ��+�$���'�$!%����%"����%���'���!�"!#��!����%��%#�!� ���2�+��'��%�!�D%��2����+�9%�*���!�9%**&���*%��2!�%*�=!�&�L+�%��*�%�'������ �$���'��2�%����$&��� %��'��<%*�!&'�0�7*���%'�/ �%��� �.���"!� ���&���-������/!�%&��–��%�����������+��������+���������–���%��&�-%���'��'%�*+�'%�����������*���%��� '�� <%*�!&'�� %/�%�� !��%��� �%&��%��3� �&�� "���%�� �2�%�� ����� %� &%� ��1�+� '�/����'� "��*����*�������%&��*%����*��������&��"���%�������/�����%�!���&!%������,�%& +�.�&!����'���%�*%���%����&���/!��0�7*������� �'!��� %��!�"!#��!��&���'��%��%��%�'�$���� �����.���������������!�*�'��%����%�*��� �"���������� ��� *����'��'!��*%����������"���!���*$�� ��!'%& ���%A!�+����!��0�

Page 237: curs citire partituri.pdf

� �CI

–� ������'� �������� ���8C������)� ���% �%� *%� ��"��#��� � ��� "����� ��&���%��� .��(��% ����%� ��#��%& � ��-&�# 0� �� �1��&%�� �%�� %&�*� .�� *$��%� ��#����� *%���� �� .�� �!�"!#� ��&��"������ ��*��������� ��� �&%/�%��� 0� B����!� "��/���� %*�"�%� '�#/!&� ���� ��#����� ��-&�#�� �*�����"!*�,�&�* �������%�� ��$%"��&�� �����������!��$���%����*��������&!������&%/�%�����–���*"����/�H�&&�%��DL�'+�4!2��D�&&� ���&%�'!�<�,,!�*�–�*�%��� *����&%������/%&�'��'!� �'������+����%����%����"��#���%�%"�!1��%��/�!�-����% ��)�'��%���%+�"�!,%,�&+�*���� ����"��#���%� ���%������-����% ���*����*�/��'���&%/����� �����-&�#�+��%���%��'�#/!&�%��%�����&% ��&��&��� ��&!�� �����-���%�$�%#�&!����#��%&��'��% %��%���� �.�����* �!�!&�%*� �*����!��"��&�0��

;�%� $ ���� ���%��%�� .�� �%&��%��� '�� !�-%��*�� �� �!�"!#��!�+� ���,��� %&� �%"�&��� (�-%&��,���%�����.�����"�&�&���4%��*��+��&����!�� ���&%/�����*��%&�$!��% ����'���%��� �%�/���!��&�����-���2%�&�*� �0� �� *���%����&��� &��� ��� '�*���%��� �&%/�����&��+� '%�� �� $%���#��� "������ $!��% �%� '��/�!&�+��%'��-%&�+��������+�"*%&��)� %*��'������&��� ��&��*%&��%��$!*�����&�*��.����������+�"���%��!&�� ���'����#�� ���" ��� �.����-&�%�.��A���&�%��&�������0�

–� ��$��� $&��� ������ ��� �$&0� ����������� –� �!�"!#��!�� %&� (��% ������ *"%��!&�+� ��� !���"!��%�� ��!����,� ���&%�'�$�����%���&����%��$%*��!%*���!&�� ���'����#�� �'��&%�$���&��*��!&�&���G 3� ��������������������������+�!"�� ����"!%�� �%�"����%�-�*��&�����-%&�%&�/�����+�$���'���%&�#%� �&%��!�%�'%���-�&���?��'��%�'����'����%-!�0����� ���%&��*%&��$�-���%# � ��.�������%&���%��*���*� ��"��#���%��/� "������ %��&% �� *��!&+� ��������� �� ��� ��������1 În ambele �%��*���*�+��%A!���%��%��!/�� ��!%���%�"��*�&!��*����&%������/!����������%�&%�/!��%�*�"���!%� ��� ��%"%� ���-���&�������������0�

–��6)��8���)������5� ������������– compozitor german introdus în tainele ��#����� '�� � ���� �%� &� * �0� ;�� "%��� � � %�� $�� *��'�%�� ��� ���"� �� ��� �&%�'!� '�� �%**!+�identificându�*�����*��&�&�%��*���%�'��% %��%���� +�.������!����"!�%����&��'�!*�,�%������%���'�$���&�%��� &��� ��&�0� ��-%A%�� %&� ��!�� ��� �� "�����%��� -���%��+� %� �1��&%�� %���� .�� ���%��%� �������"���!����*%���+����� ��.��-�����&����#�����"�!$%��)����"�'��"%����'������� ��%��1�����%���%&����&�"�'%-!-��� .�� �%&��%��� '�� "�!$�*!�� �� �%��!�� &%� -���%#��&� (�1� "���� '��� ��-*,��-0� ��%� '���&�� ���&��*%&��'��� "�������!���"��#��� � �����������!������������3�������������-*,��-�����+���"�,&��%� �'������%��"� ���'�����!��M�+�%��!&!-���'����$���� �"������.����-�&�*��!&� .�����%����"��/� ��� ���"���!���&�'���&%�'���&��-���%���'��*�'0�7*������%�!��%������!%*��������+��!����+�"*%&��+�.��-����%&�&��� ���"����"�� �&%�8��/!��+�����$�����"!&��!�%&�0�

–��������������#� ��� !"�>�������#� ��� !��������,./-0�,<-=��–����"��#���%���'��*�%� �%&�D%�!��&�����#��%&)��!�"!#��!��-���%�+��%���%&�#%����-&�#�.��%��&��I�I0�;��&�&�* �+�'�$����!����"������%��%���-&�# �'����&��� +�%�$!*����$&��� %��.���-%& �� *�� �'����&���%&�%�+�'%�� ��'��"����"��&���!�"!��*�����%&��&���9���L������&&0�@!/�'��'��%&������#��%&�'��&%���%��%��$�%-�' �/��*� +�*��/%�.�'��"�%�*"���*��'��&��&%/�����&��+�%&�/�!&����+�%&�!�-��� ��%&��!�"!#� ���+���-&�A��'�*��'��&��'��'��"�� .���"����&%����/��*��%��%�'���9%&&�+�!�% �&�* ���%�%&)�'�" �*��'�����#��%&�� .����%&�%+���'��*�a specializat în stilul operei italiene, s�%�$ �������%��%��'��"�����%�!��'��!�%�!���� ��opere. Începând cu anul 1710 devine capelmaestru al principelui elector al Hanovrei, viitorul ��-��<�!�-����%&�=%����D���%���+�"���%���.&�����%# �&%��!�'�%0�����+�9%��'�&�. ��������%# �%��� �%�"��%���/�� ���%�%-���%&��–�'�����!��&%���/���"����/���������+�King’s Theatre+���/��� ����4�����–� �� �!�"!��*����+� �����'� !��%��� '�/��*��%��� '�� &��� ��� .�� �!%��� -�����&�0�@�!*�,��� '��%"����%�� .�� ���"�&� /�� ��� %���� '�� ���� '!���!�%�2�� .�� %� � �!�� *&�A, � *�%� %$&%�+� ���� �� '��"�,&���&���,��!��'����#�� �%&��!�'���� ��%&��!��������&������!"�%�+�9%��'�&�%�$!*��%��&��!�"!#��!��' ������%���%� �����* �!, �� ��$�����*�� &����!%��������A&!%��&����&���%��*��"&�+��%����'�%����-����% �%�*%+� ���� �� "�� ��&��/���!%���"���� �!�"&�1��%��%� �� �$��%���%��%� *���������� *%&�� �!�"!��*����0��%� ��4!2%���;�,%*��%��D%�2�*%��9������2�;�2��#+��*����!���!�%��.���%&��%���'���!�"!#��!��'��� ����D�*����%������%� �&%�'%�%�'���8���&��0�7*���%��!��&�%����'��!"���+����'��!�%�!���+��%����&��'������'���%��%��+��!���������*�������%&�+���#�� �'���%��� � ���!�%& 0��

–������$�!�+��,--?0,-=,��–�� �!&*�$�@�+���*�� ���������!*���� ��*�,�����&��'��$�!�+&������&������ ��&��*%��$�!�+������0����&��–��!�"!#��!��*&!/���%&�(��% �����)�%�$!*��

Page 238: curs citire partituri.pdf

��C8

%�-%A%��.���%&��%���'���%�*����'���!�� ��!�-%��*��.��'�$������& �% ����'����&�0�;��&�*���+��!�,�� ���"����%&���!'����� ��� ��%&����%'� ����"���'��%�" � *��������"�%���%���2������'���%���*�$����*�.��$%/!%��%� �%������� "!&��!�%&�+� %� ��!�%��*��&!�� �� %� ��2������ �$����&!�� "���� �%��� ��/����&����1��&��� %$&%�� .����#�� � ��� �!��*"!�'���� $������0���"�,&��%�� ����%�� "� ���'������'�� &��� ���&%����– piese corale scurte, reunite în volume sub titlul 4��������������� ���8�������� ��������� ������0� B����II�"�,&�� � �����������+� !� &���%��� %�"& +� .�� %*��" � �+� ��"���#��'�CI���!����� ��� %�!"�� � *��/����&� &����-��� "�� .����-� %��&)��!����&�� *����� ������� %� *� "�������"��$�����%�*��&�&���'���������!!����%&�O�!&���/��� ����0��

–� ��''��� ����� ��� ������������ –� �!�"!#��!�� �� !�-%��*�� -���%�� ��"��#���%��/�"������(��% ����%����#��� ��D%�!��&���#��%&����"����0���*��'�%����� �%&�!�-%�.��$%��&��+�����%� &�* �+�'�" ��%���%��!�����%��&%� ��� �%+�%'����'�&%�"�����"��&�� �!&����!�"!��*�����/��� ����+�.��*"���%&�&%���2����&��*��&�&���"!&��!�%&0���������%"�!"�%�� ���!&%,!�%�!��%&�&���<�!/%����<%,���&�+�%�$!*�� '�*cipol al unchiului acestuia, compozitorul Andrea Gabrieli. Reîntors în Germania, a !��"%��$��� ���'��!�-%��*��.��'�$���������������#��%&�+��&����&�$���'�@��*'%)�'�" �'�*"%�� �%�*%+�.�������#������������ ��&%��%"�&%�'���@��%*'%���� ������&��&���=��2%�&���%��!���*� ��9������2�;�2��#0�;�%����%��%���%�"����&��!�"!#��!���%���$%������!*�����"�����"��&��*��&�*�����%&��&���������� �����'���!&!�'���&"�)�"�������&+�*��&�&����������+�����'��%�'��"!&��!�%&��%��� ��'�����/��*���! �!�%&��1"%�*�/+�%-������%��"������!�%��*��+�'�/����%�"���� �%����% ����&%������%'��-%&�+����!�����+� ������+� ��������+� .�� /����� ��� "������ "%�������&�� *%���� " *���%# � ��-��!#��%��%�"%&�*�����%� 0��

–��'������ �� !"������:����I��–��!�"!#��!�����%*�����*��%&�O�!&���$&%�%�'�+����!*���� ��*�,�%&�������3�*��"&��4���@�*%������ !&�+�$������������!�"&������� !&������!����5��&�+�6��� �����#����� �+��&:���������!@�+�Arrigo d’Ugo�*%����� ��� �������!�0�7*����!�*�'��%�����&�'�����������%����"!��%� �����%�!����!����"!�%���&���4!*6����'�*����#+����!�����* ���$&��� �&%�'�#/!&�%��%���#����������!���&!��-���%��0��!�"!#��!��&%������%�'������*,���5+�/%��%��%�"�����%&����&� * �� �� %&��� ��"!��%���� ������� *%�� ��� �+����� %�� $�� ?&!��� %� *%�� �����%� &��� �!���#!� '��=�'���+�%����%A�&��%"�����!��G+������%�.�" �%��&���=%1���lian I sau a familiei d’Este. �

Extrem de prolific, a compus în cele mai variate genuri: motete, misse, cântece italiene *%�� -���%��+� ��#�� � ��*�������%& +� ���% �%� *%� '�/����'� �1"!��� �%& � "������ ��& �� '�������!�"!#��!���������%�����%�)��*���,������!*�����%#�&��&��'�&����������.$���������������������'��� �%��� %� ���%�� '!� � /��*����+� %���% ����&!'��� '�/����'� �&����!�� ,%#%� �!�%&�&��� &����%��+�H�&�+� ��2���**�'��2�&%**��+����&�#%��%����'��4!2%���;�,%*��%��D%�2��*��!&�&�G ����+����� ��'��4!2%���*�D�%2�*��*��!&�&�G�G�0��!%���� ���%��%����"!��%�� ��!����,� ���%�&���9������2��*%%��!���"��#��� � ������� �����������+�%��!&!-�����"���#��'�"�*�������'������ ��+�,%# �%��!����&!��"!&�$!�����'���*�� ����%������%���**�&!�0�7*����!�*�'��%��"����&��!�"!#��!��E������% �!�%&” %&�(��% �����+�.��*��*�&�� ��–�'� ��%�$!*��$&%�%�'�"�����% �����–�*�%��1"���%�����%��% ��*�"&� �� �� /����!#��%��� .�� *��&���� '�$�����+� ���� %�� $�� ��&� -���%�+� $�%���#+� ��%&�%�+� �%� �� "�� -������ ���.�� �� ��� ���! �!�%& �'�/��* 3�*%���� ��"�!$%�0�

–�7����$��������A�����6�������C�������–�$��������������6�������C�������–�"�!����!��%&�%���&!�� ��%&���#����+�*�����'�'�*"���%��%*� �%�� �����%&���� ��.�����! ��� �'�� �%�# )� %� $!*�+� '�� %*�����%+� ��� .�#�*��%�� �!�"!#��!�0� �� "�*� –� &%� ��*%,!�%� –� "�%��%� '������&��� %� ��&��� �%�� ,!-%��� ,�,&�!�������#��%&�� ���!"���� %� ���"�&��+� '��� " �%��� '�*���* � '�����������&� '��� %��&� �I��0� @������ ��&�� �%�� ���!*����� !"���� ��!������� %&�� *%&�� ��� �!� ��"� ���� %���� ��!���� ������+� .�� �%��� 4!%!� '�� �!���-%&� �%� %" �%��%� "�����"��&!�� �1"�*�� ��"�%����%���'��<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%0�

–����6��� ������������������8��.�����&��'!��������"!%���%" ��%� ����%��6��� �������� ���–� �!�"!#��!�� �� ���� �� � %&�(��% ������ $�%��!�$&%�%�'�+� '��� -����% �%� &��� 4!*6���� '�*����#+� �-���!&%+� �!�"���+� �*%%�� *%�� ,���2�0� 7'��% �%� ��#��%& � "����� � &%� �%��'�%&%� >!����@%��� .&� ���!�%�' ��%�"�!$��'����!*� �!��%&� *��&�&���"!&�$!���0���-%A%�� .��'�$�������%��'�%&��

Page 239: curs citire partituri.pdf

� �C�

'��� �����!���� $�%���#�� *%�� ��%&����� .�� �%&��%��� '�� ���� �� +� *�� /%� ���%��%� &%�9���!-��,!*2+� .��Capella Sfântu&���B�" �%��=%1���&�%�0�B��� & �!���&��������,����%��*�����%"�&��%�&�%���!��%������%& ���!�"!#��!���"�!������ ��%��"���!%'��3�4!*6����'�*����#+�9������2��*%%��*%��(!,����'��?�/��+�$%"�����%��!����,����&%�'�#/!&�%��%�'���*�/ �%�*��&�&���* ��"��*!�%&0����!�"�*������"!��%����!�"�*�'�������+�������+�����������+�0������� ���������, într�!�%����*��&�*��� �$!%����%"�!"�%� ���&��� %� &��� 4!*6���+� '%�� ��� �%�� ��&��� ��!�%��*��� �� ��%� ��� "��*!�%&�� %&�� '�*!�%� ��� .����!���1��� � '��* +� $���'� .����� "������ �!�"!#��!��� �%��� %�� �1���*� ��1���%� /!�%& � %� &��� ��&!�� '�� &%���&�� "%���� /!��� '�A%� *�%�'%�'�#%��� &%� ������ *%�� %*�)� % %+� *"��� �1��"&�+� ���&�#��'� '��� "&�����2����&��"!&�$!��+���**%�"��������������������–�"���%�'����*�!��%���#������!���"�� �&%� %*��/!���–� �*��� ��� �%�!�� �1���*� &%� ��&�� %*�� /!��+� .���%����%���&�!�� &��� ��� '���5�-2��0�@��%&�$�&+� �!�"!#��!��&� �2�%�� "��$��%� ����� *��"&�� ����% ��� ��2����&�� *�/���� %&�� �%�!��&��)� !� %&� �$% �� �%�/����!#�� ���*%&��.���������%��!�"&�1�&���� %$!'%A���!���%"�������!�%$& ��.����%�'��%�'!�%� ��** � "�� �%��� %� �!�*������o în baza cunoscutei melodii L’homme arme+� &���%��� �%���.���"�� ��*�������� �����%�!%������*��%��+�%'�� �%��&���"�*"���%&�'���%�!��.���%���/!��&!��&����/���� �1"�����%� %��&��% �� � '�*�����&!'��+� '%�� ���%� ��� &�� '�$���� �%# � �*��������&� ��� �%���%��*�%��*����1"�*0�B���%#�&�'��$% +�'���1��"&�+����!��&��*���.�����������"&�������%��+�������&%�%��%�/����� ���������������$� �%�� ,%*�&�– în metru dublu (binar) –� ������� ����������. În afara celor peste 20 de misse create în decursul timpulu�� �� '�*���%��� �!��&��� %� �%""�&&%� &%�"%���+� ������ *%�� %*�� /!��+� %� *���%�� �!����� –� '�� ��-�& +� &%� "%���� /!��+� �#��'� '��� "&��� '������% ��)�����!%���� ����%�$!*������!'%� �.����%&�%+�%� �����* ��!�$����-���&���������� farmec atât "����*�"&� �%���&!'����+����� ��"�������&�#%��%���1����&!��!�!$!��0�

–��������#���!��!�� � ��C���C���C�I��–� �!�"!#��!�� ��%&�%��'�!*�,��� '�� .�#�*��%�� ��'�'��%��%�����*%&�+�&!/���'�������%���.�� �'����!"�& ���)�?�%���*�!��%�'����%�$!*�� �����.�#�*��%����*��������*�+����!*� �!��%&���2������!�-��+�'%�� ��%&�%&�!�����!�/%���*���������%&�� �!��/����!#�%�$!*�0����!*���� ���%�"!��� ������ �� �/!�%&+��%�*�������!���*�%,�&�%&�"��%��� italiene în faza ei ���#��+� %� & *%�� "!*����� ��� "�*��� ���� '�� &��� ��+� �%� ,%# � %� ��"���!���&��� ��"��#���%��/� "������*��!&�&� G� 0� =�&��� '������ %��*��%� *���� �1"��*�%� ��&��� �%�� ���!*���� -��� ��%&�%�� %&� /�����+��������+�'���/%��'�����������&�$�%���#)��!�!'%� +�%�*���%������/%��%'��-%&�+�������� ��������+�%��%*� ��&��� �$!�� ��%��1"��*���%�"�� ������%�!�'%���'���&� �!&��� $�%���#���!����"!�%���&��0�@�� ��-�& +� �!�"!#� ��&�� *%&���#�%# �'��%�����&%��� ���"%���� +�'�&������'��*��%*�$�&�'����&��%&��%�����*!��&!�� * �+� �%��� %�� "��$��%�� $!��%� ,�"%���� )� %&��� '�$���� ����� *��&�*����� "!�� $�� %$&%��� .��*�,��&��%��%� ��/%����%��%���1������"!&�$!���*%��%�%*"����&!���������0�

–�����'�������������C8��������–����,���%&� �!&���,��-��'��'���!�"!#� �����!�*��'��%� �'����#��!&!-��'��"��"���%� �!%& �����&%�'�# �)����!&'�'���%���*�%�$!*���!����"!�%�����<��&&%����@�$%L� ��<�&&�*�D���2!�*+� &��� ��&�� *%&�� $���'��1"��*�%� &������ ��%*%���'�� ����'!�� �%���%� ����!���%��!�"&�1�� ����1%���,%���*%��%��$����&!���%�����*���'���"��%�������#��+���%� ���*�* ���� � ��'��*"�����&�����!��&���&!�+���-&�#�&�4!2��@��*�%,&�0�

–��''����������� ����C��*%����C��–�������������–��!�"!#��!��$&%�%�'+���"��#���%���%&�(��% �����)��%� ��<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%+��*����!�*�'��%�� ��"��#���%���%&� ��"�&���'��*������� � "!&�$!��� � ��� %� ��$&��� %�� ��&���%� ��#��%& � ���!"�%� � &%� ��/�&�&� *��!&�&��� G �0�� & �!���'� "�� .����-� �!��������&+� %� "����� * � �%� �!��%��� ��� ��&�� �%�� '�/��*�� �!&�� �� !����� ����!�"!��*����+� $���'� %"����%�� &%� ��&��� ��� �� "�����%��)� '� �� ��%� '�A%� ��#���%�� �!�*%��%�+� ��� %�.����%��* �*��'��#��"������%�*��"��$�� �!�%�–�.�����%& ��������'��%�<%,���&�0�!�"!#��!��"�!&�$��+�%�*���%�� ��� '�$������ /%��%���� %&�� ����&��� ��&%�'!� '�� �%**�*+� �&%�'�*� �%**�*+� �&%�'�� '���%**�*+�(!&%�'�'���%**�*+�(!&%�'�@�&%������"�*��������'��&��� ��+��.������%���*���/�'�� �%# ���&��"�� ��1��� &%����� ���������������+� ��� ��**�+� �C�� �!����+� �� ������� '�" � �/%�-2�&� ��+� ������+�"*%&��+� &%����!�����+� $�%���#�� ������2%�*!�*�+� ��%&����� ��I���%'��-%&�� ��/�&&%��&&��+�-���%������� &��'����� &%� �%��� *�� %'%�- ���&��� %&��� "��*�� '�� '�$������ $%�����+� $��� .�� !��#!��� *%���+� $��� .�����&� "�!$%�0� �,*!&��� �!%��� *�� ���%�� � "���� �1"��*�/��%��%� *"���%& � %� &����&!�� ��&!'���+� "����

Page 240: curs citire partituri.pdf

����

*"!��%����%��%� �� �%$��%�����&� �!�A�- ��&!�� �!���%"�������+� ��� � ��%��� �$����� "�� '���� �%�E�!&!� ���F� ��%-���&!�� �!� ������ .�� ��1�� "���� �!��*"!�'�� �� '�� !�'��� *��������#��%&0�&���%� *%�&���%��� ������+� !� /����%,�& � �%"!'!"�� +� %� $!*�� ��� *��� '�� ����%'��-%&�� E*"�����%&�F+� ������&%���0��������(��������+��%'��-%&��'�'��%����%"����&������ ���� ��"�,&��%���"!*���0�

–��������*�� ������I��I����–��!�"!#��!�+�"�'%-!-� ��!�-%��*����%&�%������%���� ��%�������������������.�� ��� �%0����!�"�*���&�����*�+��%��%��+��%'��-%&�+�����%�C��'��!"���� ����&� ���#�� ���*�������%& )�'���"�����'��/�'����*��&�*���+�$%����������%�'��&%�D%�!��&���#��%&�&%�!��#!�����&���&%*���*��&��0�B�����'�*��"!&���%��*����"�'%-!-�'���%�� �*����� � �@!�����!��&,����+�D���'���!�=%���&&!+�D%&'%**%���<%&�""�� ����& ��%& ��0�

–�64�$������9* �*��������C����8I��–�����&��"�!/����'�'����%���%&�#%��%�$�%���# �%� ��%&�%��&���� �(��� ���** �*��� �64�–� ���&� '������ �����%�� "��*��-�! �� ��"��#���%� �� %����&������ &%� �����%� &��� ��'!/��� G� � %&� ?�%� ��0� �2��%��*�� �� /�!&!��*�� �%&���%�+� %"!�� '���A!�� %&�!��2�*�����*�-�*��/�������&%���E��&��'!� #���� ��"%����'��/�!&����%&��(�-�&��F+�*�%�$ �������%��%��%����"����"%���%���#��%& �%�"��*�&!��&���=!&����+����� �+�mai ales, prin compunerea de balete în �%��� �%&����&� '�� '%�*%�!�� %&� ��-�&��� "���%� $�� "�*� .�� /%&!%��� �+� '�*�-��+� "���� ���% �%� '�� !"�� 0�=�#��%� *%� ��$&��� � *��&�&� D%�!��&��� ��#��%&3� ������ ��������+� �1"��*��� "&�� � '�� ����#�%*�� ��� �� ���.���� � ��&���%"�'�� ����"��-�%� �'�����*�� ��*%���!*�%&-���.����&��&����+����&�#%��%���#�����de dans, în special a unor forme precum ������������ *%�� �������)� �*��� '�� �!�%�� $%"��&� � ���$&��� %� &��� .�� '!�����&� ��#����� '�� '%�*� �+� .�� �!'� *"���%&+� %� ,%&���&��� '�� ������ %� $!*���!�*�'��%,�& +��&���"����'����������%��%&����*�� ����&!��'%�*%���� ��"�!"����'��2�%���!��$!����'�� *"���%�!&+� '�� ��"�&��������3�����0�!�!'%� +���&&L� �*��� $!�'%�!��&� !"����� $�%���#�+� "�������%��� %� ��%&�#%�� !� %'%"�%��� %� ��"�&��� '�� !"�� � ��%&�%�� &%� "�!#!'�%� &��bii franceze, combinând �����%��/�&�� ��%���&��'��% %��%���� �.�����* �!, �� ��$����&��'�%�%�����*�!��%��0��%� � ������/%�'������&���&��&��� ��&!��*%&�3�"���������+���������������������+���/�������0��

–� )����6�� �& ���&5�� ��� ��C����CII�� –� ��&� �%�� ��&�,��� *�����!�� �� ��#���%�� %&�?�%� ���*��!&�&���G� +����!�����* ���$&��� �%*�"�%��!����"!�%��&!�� ��%����% �&!�+�&%���/�&�&�.����-��� 7��!"�� %���*����0� �� � & �!������&�� "�� �!�������� �� %� �� ��� %"!���%��� "%���� %� /�� ��� &%�(���*+�'%�� �� .��*��/����&�*%��%& ���� de cunoscute capete încoronate, ca Jean I al Bohemiei, �2%�&�*����'��>%/%����*%���2%�&�*� 0�

��� $!*�� %'�&%�� '�� *�����!���� �� %��� ���� /�����+� &%� �!%���%� *%� "!���&� 7�*�%�2�� @�*�2%�"*�*�����'� !� �&�-��� .�� ���!��%� E�%�*���&��� !��� ���� ��&!'��F+� �&�-��� ��%�*"�* � ��#��%&� '��?�%���*��*���'����+��!�"!#��!�����!*���� ��*�,�����&��'��=%-�*����?�%���*��*)�%��%*� �&���%����*��+�'��%&�$�&+���%��%�����"������ �������'��&%����!�,%&%'�*�+������"��%��%�!*���%� �%�������!��/��1��%*�'�����!���** �%�&���<��&&%����'��=%�2%��0�(����!*����'��"����&����%�'�*�&%�"��$�� �����$!���&�� $�1�� %&�� -�����&!�� "!������ $�%���#�+� ��� .�" ������ %&� �����&��� �� %&� *�2���&!�� ���������&%,!�%��+�=%�2%���*�%�'!/�'��������#���%��$ � ��-%&+���&��/��'���!/% ��&���������� .���!����&��*%&���*!�������+�'%�� � cântul pe mai multe voci –�"!&�$!��%��– în toate genurile, de la rondo sau ,%&%' �&%���** 0���&�,�%�*%���������%����������*���"���%���** �"!&�$!� �'����*�!��%���#����)��%����&�� �2�%�+� �%��*��� ��"���%� &���%�������%� �'��%��*�� $�&+� �!%�����&��������" � ��%&����� $���'�%1%���"��%��&% ���%����%&���#��%&0�@��'�"%������&��%���&�*������"��#���%���%&�"��%���+�%���&��/%�����/����!#��%��� .�����% ��&�� *%&�� &%���� �!%���'%��&�� *��&�*�����%&���!���!����� �����#��%&��"�� �'��%��&�,�� ����$&�1�&�����&!'���'��*����!��"��� ��'����"&�����%���%������*"������!�%����+�.��%�!�'����efuziunea textului poetic; în baladele sale, de exemplu, a dus pe culmi spiritul trubaduresc, calchiat unei structuri polifone elaborate, marcând astfel evidente contraste cu arta prede���*!��&!�0����&% ��*"�����*����- *� ��� �� .��������+� ��%�%��'��%*�����%�.���%���� �"!&�$!� )�'� ���!����&��*%&��� �����1"��*�%������*��!&�G����.����#�%�+� ��%����"!��$��'���"%����1��"&��'��*�"&� ��������!���&!'�� �'�'�*��'���*"�����&�"��%���+���"���"������*��!&�&�G� 0��

–� )����8��� &!�� ����C�:������� –� �!�"!#��!�� ��%&�%�+� ��"��#���%��� %&� (��% �����+����!*���� �� ��� -�%$�%� )�������0� �� $!*�� ���&� '������ ���� �%�� .�#�*��% �� �!�"!#��!�� '��

Page 241: curs citire partituri.pdf

� ���

�%'��-%&�+��%��� ��'���%�D%�!��&������"����� �����% �%�&����&%�'�!�=!���/��'�0�@�" �!��%���� �'������ �� ���&�#�%*���+�*����"����.���%&��%���'���!�"!#��!��&%������%��%�'��%&�&������-��'P7*��� �� '�/���� $!%���� "!"�&%�+��%�� %&�*� '%�!��� � $���/�� ��� ��� �%��� "�,&�� � �!�� �� �!�� �!&�� ��� '���%'��-%&�)��.��%��&% �������*����������� �����'�� ���%&��%��&!�% ���!&�� ��+����%������'�� ��%*�/%�&!�������&% ���.���"!� 0���-%A%��%&���!����� ��"�����%���&%�?&!��� %��$%��&�%�=�'����+�(!�%�*%��.���!&!��%+�/%�$%������!*��� �%��%�*%���&�!���!����"!�%��0����1��&%��%����.��'!�����&���#�����*%���� ��!����+��������� ����������+� ���� �� .�� ��&� %&� ��#����� "�!$%��� ��%�#!��+� /�&&%��&&��+�distingându�*�� "�����%����%� "�!"���� '�� %� ��%�%� ��1��&���#��%&� .�� "��$��� � �!�*!�%� � ��� ��&�"!����+� �1"���������'� $!� %� ��!�%��*��&��� .�%����%� &���<�*�%&'!)� � .���%'��-%&�&� � ���� ������������� ��������� ����, într�!� *��-�� � $�%# ���#��%& � �1"&!��%# � �����&� �/����&!�+� ���&�*�/�"�����!'�&% ��� ��%��!����� ��� $%�� '����� � ���������� &%� �'��%� '�� ���"��%� � *!�!� � E%/%��� &%�&�����F0� B�� %��&% �� ���"+� �*��� �!�*�'��%�� '�� � ���� ��#��!&!-�� �%� ��� �&�*���� ��perezentant în ��#��%� *��!&�&��� G �� %� ����� %����� *"����� �!�%����+� �%�� %&�*� "���� ��&��/%��%� #!��&!�� '���!���%*������$����'�%�%���0�

–�)�������������&� ������I����C��–��!�"!#��!�+���*��������*�� ������ �� +���"���#���%��� ��"��� %���� "������ (��% ����%+� ���� �� "������ D%�!��&� ��%&�%�)� "�%����+� �%A!���%��%��!/�� ��!%��� %� �1�-� �&!�� �!�*�'�� � � � %� ��/!&� �!�%�� *��&���&����#��%&�� .�� �%��� %� �1��&%�)� '��altfel, în Quinto Libro (cea de�%������%��%����'���%'��-%&��+�%� ���%&�$��%��*��&�&�"!&�$!����*�����+���� '�*!�%� �� %����� "��- ����+� '��"�� E"���%� "�%���%F� �� "�� ��&� &�,��+� ��� %������%� � ��&��$%��� %�/!��&!���1�������*!"�%��&� ��,%*�&�+�"����* �%��!�!'����%�!�"%��%���– drept „secunda pratica”. 7*��� �����!*���� '��"�� %��!�� %&� "������ !"���� /%&%,�&�� '��� "�����&� '�� /�'���� %&� *�%�'%�'�&!���!'����� %&�� '�%�%���-���+� ���+� !"�� ��!��%� � �� %*� #�� "���%��&�� *����� &�����0�!�� -���&���&����!�'�%�%������%�'�'��%�� ���&����&��*%&��&��� ��+��!�*�'��%����%"!'!"����%&��-���&��+����������d’Ulisse in patria� ������� ��L’ncoronazione di Pope��� � ������+�%�,�&���!�*�'��%�����&���%&��-����&��� * �� ���%�!�0� �!�*�'��%�� ��� �!"�&�������� %&� ��%&���� –� %� "�,&��%�� ����/%� �!����� ��madrigale pe când avea doar 15 ani! –+�*�%����%��%���&����!��.���%&��%���'����*��������*�+�'���A!�� ���!�"!#��!���!��!�$!���*�+�"�!"����'��!��*�%�'%�'�+�.������%��� ��" � *���%�%�,�����&����!'%&�.�� $%/!%��%� ��'���&!�� '�� �!�%&��%��0� ���% �%� *%� %� *�%�� &%� ,%#%� �'�$�� ���� �%���� *����#�� ,%�!���'%�!�%���&���4!2%���;�,%*��%��D%�2� ��&���<�!�-�?���'���2�9%��'�&+��%�����*�%� �.��%,!�'%��%�-�����&!��/!�%&�*��$!����0���&��%����&�,���'�*��"!&�%&�* �+�9������2�;�2��#+�%���%&�#%�+ la rândul * �+�!�*����# +�'��%��%*� �'%� �.������&������&��*"���$�����%&����� ����&��-���%��0�

–� )����'� �� �*�+��� ��� ���������C�� –� �!�"!#��!��&� ��&� �%�� ��"��#���%��/� %&�(��% ������*"%��!&��.�%�����'��!�%*����*�'%� ���!��%0�@� ���#�%# ����&��,%A����/��*%&+�.���%���*�� "!�� '���&%� /%���� ��$&��� �+� � ����� ��"��#���%��/� "������ % %������%� &���� � ��� "�������+�%& �����'��4�%������#� ��%& ��)��!�%�*"���$�� �%� &��� ��&!��*%&���*���*�� �&�'�%�%����%&��1"��*���0�@�" ����'�������.��*&�A,%� %���%��&������C�������+���'��%�$ ����"%����'����!��&�"%"%&+�%&� �����.���%A!���%���'����!�% �!�%&�+���/����.��;"%��%0����!�"�*���&� ���#�� �*%�� +��1�&�*�/�/!�%& +���$���'� ��*������/ � �����/�� �%� ��*��������&!�� ��� �!&� '�� %�!�"%��%�!�0� ;�%�� " *��%�� ��� ��**��'�*���%���%�$�������"���%���'���!��&�"%"%&�–�'����%"����%,�&���%�-�%'�'��'�$���&�%��)�'������%��*��%+� %*�� *���� "�� �%���*� $����*+� �%�� !"�� *������**��"%�!'�%+� "�� ���!*����&� �2%�*!�������� ����!�%���,���� &��� 4!*6���� '�*� ���#0� �� *���%�� "�*��� ���� �!����+� �8������������ �� ��&� "� ��� ������/%��%����"������0������ ����� ���� �������0�@���"�����'��/�'����*��&�*���+� *�� ���%�� �"��$���� %�"������%��!����$��� �!�%& +�&�,���%��������� +�"!&�������+��!�,��% �������!��������+����"��/%&�� %�!�!$!����� �����-��A �"����������%��%��!��/�� �–��%��%&�*�.����**�+�.���%�����&!'�%+�.����'�� %� �'����-�& �/!������&����%��.�%&��+�*��%�'��.���!'�'�*�����0�71��"&%���"������*��&�&�&�,��+�$&�����%&�&���=!�%&�*�*������&��'!� ���**�������%���"����&�,�%���&!'���L’homme arme+���&�����&�#%� �.�����% ���&%���/�&�&�*��!&�&!��G �G �3�%*�$�&+�.��/����������%�'�������&�+�&%�"%����/!������&�#�%# ���&!'�%� %*�����%� ����� �%���*� $����*+� ��� ��%�%��� *����� +� .�� ��%� '��%� '!�%� –� &%� ������ /!��� –��&!'�%�������.���!'�&�,���'��&%�!�/!���&%�%&�%0��!�*�'��%� ��1��"&��'��"��$�� ����+����&�*�/�&%�

Page 242: curs citire partituri.pdf

����

"�*������ *��!&�'�� &%��!%���%� *%+� ���% �%� &���=!�%&�*� %� ��$&��� %�� *��&�*������& �� �!�"!#��!��� %��7��!"��� ��*������%# ��2�%�������&% �%�!"�����*%&��"�������!���&�������>!�+�&%�"� �� �/�����'��&%��!&!��#%��%�*"%��!& �%���������0�

–�)���4��"�5�������I�*%�����8�–�!��!�,����������–��!�"!#��!�+���!������%���'��!�� �� !�-%��*�� ��-&�#+� ��"��#���%��� %&�(��% �����+� ���&�'������ �����%�� ���%��%,�&�� ��"��#���%� �� %�� �!&��� ��-&�#�� '�� �%'��-%&� ��+� �������� "������ ���% ��&�� *%&�� "�!$%��� .�� ��&� �%�� %�������� *��&��&�#%,��%�� �� *��-���&� %� � ���� ���% ��� ��*"��%� � '�� &����%� *2%5�*"�%��%� � %� .�$����%�� ���"�&0�@�*��"!&�%&�&���H�&&�%��DL�'+�/%�%��%-��%��� �%��!����"!�%��&!��!'%� ����"�,&��%��%�– în 1588 –�%�"������*%&���!&�� ���'���%'��-%&��"����1����-&�#�*�+������������������+�!�/����%,�& ��1"&!#���'��/��%&�*�� ����&!%��0�@��%&�$�&+�-���&��%'��-%&�&����&�%� ����"�*�.���*�!��%���#����+�.���%&��%���'��*���%�%�� %&� ��&��� �%�� �%��� /%���� �� ��"���!��%&�+� ��� ������ ��! �!�%&�� '�*������+� ���� %�� $��&����!#��%��%+��� �%��%��%"�' �� ���%��%,�&��%��%0��& �����'���%'��-%&�+�!�*�����'��$%���#��+��%� ��"��*�&�� '�*���%��� �����&��� �!�*!� ��� ��-&�#� '�� �� ��*��������� �'�� �!%�'�� �� '�� *�$&%��� *���� !��!*�� �-� ��!%���%��%&����&��� ��� ��*������*%&�0�B��'!�����&���!�����%���&��������"���%��/+�����������+�����������������������������������.�+�"�,&��%� �.�����I+�%�� �%*����"�'������%��"� ���'��'!� �*��!&��!�&���%���'����$���� +�� �������%��!�"!��*������ ��"�%������������"���%��/����-&�#��'���*��!&�&�G �0��

–�)6��4�3 �� �5����������!�-%��*�� ���!�"!#��!�+����,���%&��%"�&���(�-%&����-&�#�����"�'��"�*���"%����'������0���$!*�����&�'��������"��#���%� ���'��$������%��=�**���*%��"*%&��&!��.��&%��� +�"������ ��%��-���&���*"���$�����-&�#�������0����,%A�&�* ����#��%&��*������%��%,�&�"�����!���#��+�/�-!%��� ���&!�/�� 0�=�&���'���&��� ��&��*%&��*����"��#�����.���!&�� �%���������2��.0������� �!����$%�����-����'�*���� �%�.�����&��� ��&��*%&�� ����&��%&��$��&���* �+�4!2��=��'L0�

–� ������+� � �(��� � )�� �� – în unele documente ������� ����C������ ����I�� –��!�"!#��!�� �� "�!$�*!�� ��%&�%�+� %&� (��% �����+� ���,��� "�!�������� %&� �!&��� �!�%��0� ;��"��*�"����� �%��$��*��'�%������%&�*����%)��*��������� ���%����%��.��$��� ��+�'�/����'������������������� &%�S. Luigi d’Francesi+� .��(!�%0���%/���'�*��"!&�� $%��! �3�?�&���������!+����!��!���$�%� ��<��-!��!��&&�-��0�7*���%��!��&�%�"�*�������'���%'��-%&���1�����'��/%��%���'���"�����'��/�'����*��&�*���+�'��&%���&��*!,��� ��%�-�&%����%��1"��*��+����!�'��* ���1��� ��!���%"������ +�&%���&�� �1�����'�� �%��$�%��� �%� *������� � ��–� ���'��"� ����!���–� ��� %������� ��!�%������������ * �"�� � .���/�'�� � �� ���&��"!�����)��*��� ���!��/�&�"�������%������"� ����*������#��!&!-����%���$%��%"�!"�����.���������&��* �� ����&�%&�&������%�=%���#�!0�

–����������$�%&������5����–�/�#����)��'�$�%&�������9�9���–� �������� $�!�+� ����I����8� –� ��&��� ������ –� �!�"!#��!�� %&� (��% ������ $&%�%�'�+�

"!%�����&��%����&�,���.��7��!"%�"������"��'�&�� �%�&���$% �'��-���&���**���&%���/�&�&�*��!&�&���G 0� ��� �%�� '�� �%� &� * �� .�� %��%� �����&��� ��*�������%&� &%� ��!�"�� +� *�� /%� '�'��%� �&����!���!�"!#� ���+� �1��&��'� "������!� ��2��� � �!���%"������ � '�� �1��" ��)� '� �� %� ���&�#%�� �%� ,%# � %�&��� ��&!��*%&��������&�-��-!��%�+�&�a tratat în maniere pe cât de diverse, pe atât de extravagante, fragmentând incipitul melodic, uzând de expuneri retrograde sau inversate, uzând de *��/�� ���*%���1"������/%��%��)�*��"!%���%$���%�� �"�!��'��&��*%&��*����.��$&%-�%�� �!"!#� ������ *!,����%��%� �� ��!�!��%� '�� ��A&!%��� "�� �%��� !� /%� ��&��/%+� .�� -����% �%� *%� �� .�� � '!� �'�������'�" �%���%+�������%�!��'�� �%&�%� &��� 4!*6���0���� �!%���%��*��%+�,���2�����%� ��� ��� * �����#��!� �!%& )��!�"!#��!����-����% ������� �!%���%��.�����%��* ���%&�#�#��"%*�� ��%&��*��&�&���* �� ��/!&�+� '%�� ��� ��%�� '�" ��� �%�*���&0� ����� �!����%�!��� %�� $ ���� ���%��%� *��*�,�&���%"�!"����� .����� *��&�&� *�"�%��/����/� %&� &��� 4%�!,� ,���2�� �� *��&�&� "�����%&� %&� �%��&��� * ���!����"!�%�+� �9���!�L��*�D!*�20�=%����&��'�����%& ���!����"!�%��+�,���2��%�%�����"%�� .�����% ��&��*%&����&���'���*!&� ��&����&��/%����&����!��'��4!*6����'�*����*+�����%��$�3�$�%#��*�����+������%����!��/��+� ��2��� �����%��/ 0�@�!%�����%��!�"�*���&� ���#�� ���*�������%& +�'��&%��&�� �����'���&��%����"!��%����!�"�*�'�����% ���'�'��%� ���*��������&!�+� �����'!%��/!����– ca în �%#�&� %&�!�� �!�"!#��!��� '��� �"!� +� %��*�%� *�� �!�*������� '��"�� ��%� �%�� "�������� � '!/%' � %�*"�����&�����#�������*�������%&��$&%�%�'��&%�$���&��*��!&�&���G 0�

Page 243: curs citire partituri.pdf

� ��C

–���7����)�$�"������������1497); numele acestui compozitor apare în ��&���'���"%�������&�� *%���%��*���*�&�� �"!���� �� *�,� %&��� $!���3� 4�%��'��5�-2���-5�-����5�2����9!�6��-%���5�-%�+� �%� �� .����&��� %&��� /%��%���0� 7*��� ��&��%�� "�!�������� �!�"!#��!�� %&���&���'��%�'!�%�-����% ���'���!�"!#��!��� $�%��!�flamanzi, ocupând un im"!��%��� &!��"��&���%���� &�%- � ���% �%� &���<��&&%����@�$%L�'�� ��%� %� &��� 4!*6����'�*����#0�O��a început cariera ca solist, continuând�!� �%� ������� �� ��������� &%� �����%� ?�%� ��0� �� %/��� &�- ����� ��� �%�����!�"!#��!��� %�� /�����3� *�� �!�*�'�� � � � %�� $�� � *��'�%�� ���<�&&�*�D���2!�*+� �%�� '�*"������!����D�*�!�*� *�� ���� � � %� ��%&�#%�� ����!���� .�� ���*��%� &����5�-2��0��*� #�� ��� ���!% ����'�������&%��/� "� ���� &��� ��� %&�� �!�"!#��!��&��3� ��� ��**�+� .����� �%��� �� !� ������ ��)����� �%����!�*���������&��%�����"������1��"&��'�����/����"!&�$!�+�������'!�*�����!����+����!����+�����!�����2%�*!���&%����!�&%��!%���%�&���<�&&�*�D���2!�*�+�����2%�*!�*0�=�&���'���&��� ��&��*%&��%��$!*����" �����.��4���������������� �������+���%�'���"����&��"�,&��% �����#��%&��������0��%��1��"&��%&���2������*%&���!���%*"��������*������%# +�'����-�& +���!����&�&%�C��/!���������&%������ *�����0� �%� �!%���%� *%+� "�� /��*���&�� "!���&��� %/������ ��� ����� '�� 4�%�� =!&����+�4!*6����'�*����#�%��!�"�*��!����&�0�����������������������#�������� �.�����0���������% �%� *%+� *�� '�$�����/�%# � "�!$�&�&� *��&�*���� %&� ��&��� '��%� '!�%� �!&�� ����&%�'�#�+� %&� � ������"��#���%��� '�� $������ %� $!*�+� %& ����� '�� %& �� �!�"!#��!��+� .����� �%��� %������� �!����,� �%� &���4%�!,�,���2�0�@%� � "�� &���%� &��� ��&!�� *���&%��� *�� *����� ��$&��� %� &���Guillaume Dufay în *��*�&� ��&��/ ���� *"�����&��� '�� ������� $�%���#� �� %� �!���%*��&!�� '�� ������ *%�� �%�%����� %&��*�� ������*����'�+� .�����%����"��/� ������% ��&��*%���+�%��*��%�*����� ���"�� &���%��!�*%��%� �%��������%� ���"!&�$!���*������+�.���%�����'�"��'�� %� ���-%&��%��%�/!��&!��� ����'%���'����$���� 0�

–� �������� $�"���� ����C��I���� –� �!�"!#��!�+� "�'%-!-� �� !�-%��*�� -���%�+���"��#���%���%&�D%�!��&��)�.��'%�!� ��!��%����%����%���'����#�� �*%�� 3��!�%&�+�"��&�'��� ��$�-�0��� $!*��!� $!%���� ���!*��� �"��*!�%&��%��� %� ���"�&��� * �+� %*� #��� ��*���%� *%� $���'� �����!*��� ��%��%&�*�'%�!��� �*��-���&�����%�!��"���%���&�%�*���*+���������&� ���������+�%�Chaconnei în Fa ����+� !��%���� .�� =�� ���!�+� �%� �� *���&��� '�� /%��% ����� ������&%��� 4�,������ "����������'�'��%��&���D�1��2�'��0�����!�"�*+�'��%*�����%+���&� ���#�� �/!�%& � ��"������%�*%�,&����'�� �%��� )��%�� "� ��� .�'� #�� � %��!���� '����� &%�@������2�D�1��2�'�+� &��,%A�&� * ����#��%&�$%���'!/%'%�"��$������*� "������%���2������'���/%��% ���.����&���%��'�$������-�����+�'��&%��!���������&�-�!%*��&%�*�������*�������%&�0�7*������%����*��"!%���!,*��/%� ��.���%#�&�"������*%&��&��� �����" ����3��������������(������3*���.��+���� *���'��/%��% ������!�%&�0���%� ��$&��� %�� .���!'���'������"��4!2%���;�,%*��%��D%�2+�� ���%��*�%�'������ �%�$!*��"�"�&�%&�&���4!2%����2��*�!"2�D%�2+�$!*��'�*��"!&�%&�&����%�2�&,�&�����%���*�%� ��.���'���%"!�)�*��"%����2�%��� ���� ��&�'����%��+�"��%������4!2%���;�,%*��%�+�&�%��$�����!*����"���%�2�&,�&� ����#��%�%��*���%����%��%�!�%#��0�

–����'������� �(��� �� ���& � ���� �����������������–��!�"!#��!��%&����% ��������%&����+���"��#���%��/�"������ �!%&%��!�%� �'���!�"!#� ���'���*��!&�&�G �+�"��*!�%&��%������%��%��%��'�*����&�'�/��������!�"!��*�������!�'�%&��"��'���� �%���#������%�!&����'����&�+��%��%&�*�în ceea c��"��/� ���"!&�$!��%0���%��%���%���"%����%��%�������&����%&�*����%��*���&�-%� �'��(!�%+��%�� "����*� '�� (�����������������+�2�������� (��� �����+� (��� *�������� ��� 0������� *%���%"�&%��%"�����&������)�"���%�*%�"�,&��% ���–�!��%����'����**��–�%�$ ����!�"������� ���"��*���%*�"�%��%"��0�=! ������%�*%���#��%& ��!�*� �.��*����'���!�"!#� ��3�"�*���C���'���!����+�"�*������� '�� ��**�+� "�*��� ���� '�� �%'��-%&�+� �8� �������+� I�� ������+� C������������� ���0�=�&���'������ �&�� %�� *��/��� '��"���!'�&�'�� ��%�%��� �!���%"������ �/!�%& +� ��&�,��� $���'��%#�&��������(���� %�����+� "�� �%��� D%�2� !� �!�*�'��%� !� /����%,�& � �%"!'!"�� +� �!'�&� "������ Missa în �(�� ����0� � %&� � =�** � ��&�,� � %� &��� �%&�*����%� �*��������� ������ �������0� ��%����+� *��&�&�"%&�*�����%��'!��� �*�������%�"!&�$!��� �/!�%& �%�*��!&�&���G �+�'�/����'��1"!��� �%& �"������"!&�$!��%�(��% �����)� �%$��%����� .���!�'�����%�/!��&!�+� *�� �%�"��$�� ������ ��2�����%� ��%� ����.�,�� ��&!�� '�� /!��+� �!'�&� "������ <��-!��!� �&&�-��+� <�!/%���� =%��%� >%���!+� %*� #�� �%��!�������'�* ��1�������%���% ��$!� �'��%��%� ��� ��*�'�� ��0�

Page 244: curs citire partituri.pdf

����

–������'��#���! �!������,2<?0,-B/��–��!�"!#��!��*"%��!&�%&�(��% ���������"����+����!*������������* �%���/��%���'���%�*��!�E'���%"�&&%F�&%�;�/�&&%+�.�%�����'��%�'�/�������,���%&��!��&���"%"%&0��� $!*�� ��&��%�����!*���� �!�"ozitor înainte de Cristobal de Morales. A creat ��&�����**�+�=%-��$��%�+��!����� �� ������+� �%� �� ���&��� �������� &%���0� ?���'� "!*�*!��&� �������2����� �!���%"�������� '�� !� '�!*�,�� � /����!#��%��+� .�� =�**%� "��� ����� �������� %� ��� ���"��$!��%� %�'��%�*�"�%"����������������������!�/��*���������!-�%' �%������$!%�������!*����������� .�� �"!� +� *���%�� '�� 9%L��� /%�� <2�#�-2��0� @��� �%�#%� *���&���'���&!�� ��� *��&�&� &���4!*6����'�*����#+���&� �/��������&�'����!����&�� *%&��%� $!*�� %���,���� �!�"!#��!��&��� $�%��!�$&%�%�')��*���/!�,%�'�*"���(��������������������0�

–���������6'�) !"�������I��������–�� *����=��2%�&�;�2�&�#��;�2�&���;�2�&�2��**��;�2�&���*+� %� %'!"�%�� �&����!�� &%����#%��%� ����&��� '�� $%��&��0� ;�a impus în calitate de �!�"!#��!�� �� !�-%��*�� -���%�+� *"���%&�#%�� "�� &���%� *��&�&��� �!�%&� �!�����%��� '�� /%����%���"!&��!�%& +���&��/%��'��<�!/%����<%,���&�0���$!*������!�"!#��!��"�!&�$��+�"�,&����'�!���&�-����'��"�*���!�����'���!�%&�� ��%�%�A%���������������������–�����������+�!�%&� ���&�-����'��"�*���C���'��"��*����*�������%&�� ��'%�*�����-���������– 1612); în calitate de teoretician, a realizat �����/!&����������&%���(/���������������������1620), devenite în timp un important document�'����#��!&!-��� ��!�-%�!&!-��0�

–� ���'� $��%& �� ���� ������:������:�����:� –� %�-�*�� ������ –� �!�"!#��!�+� $�-�� ������%& � %� �!&��� $�%��!�$&%�%�'�+� �%�*���� %&� ��&��� �%�� �%$��%�� ��"� '�� *������� � "!&�$!��� � %�(��% �����+�"!%�����&��%�����!*����.��!�,��%��%��&!�����%�!��+�"��%1%����"!�%& � ��/%&!��� ����.����� ���"��<��&&%����@��?%L� ����%&�*����%0�B�����&��*��*���*������ �!�%��$���*��"&�3�$��%& ��– ceea ce poate fi un indiciu al faimei dobândite, fie $��%& �� ���9���+� $��@��� ���� ��������+�$���9"��������������*%��$��%& �&�����*��� �, alternând cu $�!��&�����*��� ��*%��$�!��&�������*�0�@�!*�,���'��%"����%��'���!����"!�%��� �����% �+�%�$!*���%&�$��%��'��<&%��%�� �� Q%�&��!� '��"�� ��"��#���%��� %&� "��$�� ������ %����� ��#��%&�+� �����!*���� �%� E�%-��$�������/����!*!F0�;�����!*��"� ����'�*"���/�% %�*%)���� �%&+����� �� �.���!����&����!���%��'�%&��$�%���#�� �� ��%&����+�.������%�����%�'���=�&%�!+�%"!��%�-%A%��%&���� ����%�'��%&�&���;$!�#%�*%��%&���-�&�����'!/���%&�G��� %&�?�%� ��+�/%�'�/���� %�% %�� %&� �%"�&���"%"%&�� ���8��1494), calitate în care a � & �!������&�+�&���'��!��%����E"��/��F���� �!&�� ���%������'������%��0��

��*�%��%���,����'��� �����!"� ���–�"�!,%,�&��!��'����%�#%�$%�����–�����%��"� ���'��CI��'��&��� ���"���%���'!%��!�%�%&�# �%���� � &��%�"����� .�& ���%�'��"�� &�*�%� ��%& �%����% ���� *%&�0�7*���%��!��&� ����� %� �����!%*�� ��**�+� �!����+� ���������� *%�� �������C în �%��� %� ���&�#%�� $�����!���%"�����&���&�*�%����'��$%���� ��5�-2��+�$���!�*����# �%�*��&���&!��&���@�$%L+��5�-2��� ��%�.�& � ����&!��%��!�����*"���$����%&���%�����&!��"!&�$!�����%&����)��!��&���*"�� ���&!'����%��+�*�"&� �� ��2�%�� .�� *�� ����&�� '�� �%�!��� �� –� %�!&!� ��'�� �*��� �%#�&� –� �2�%�� ��%� �� '�� ��!��muzical. Comparat de istoricii culturii cu Rafael Sanzio în lumea picturii, Josquin des Pres a �%��%��*��!&�&�* ��"����-�%�����%�' &������%�������!���%"�����'���*�� ��!�!���%��� +�% %�����!��1"��� �*���%-�%�E�1���%�/!������*F+�%'�� ������/!���'�$������%/��'�&%�,%# ���%�*��-�� )�.��,%#%� %��*���� "!*��&%�+� �!�"!#� ��&�� *%&�� %/�%�� �!�%� +� '�� ��-�& +� '!%�� !� /!��� �!�'�� �!%��+���&�&%&���$���'�'�'�*��'���A!��&�����!����������%�!�����*��%��0��

–� �6���� ����:� ������������ –� �!�"!#��!�+� ��"��#���%��� %&� D%�!��&��� ��#��%&���-&�#+� .�� �%��� %� %*���&%�� ��� �%���%&� �� ��$&��� �� ��%&����� �� $�%���#�+� �����'� ��� *��&� ����%�+�%"����%�� '�� �!����"!�%��� �� '�� ���% �+� .�� *"���%&� '�� <�!�-� ?���'���2� 9%��'�&0� �%� .���"���corist în Capela Re-%& +�9���L�/%�'�/����– pe rând –� %*�*����� %&� ���#���%��&��� ��� ��+� 4!2��9��-�*�!�+� � �� !�-%��*�� &%� H�*����*���� �,,�L0� B�� %��%*� � �%&��%��� %� �!�"�*� ��&��� "��*����*�������%&��*%���!�%&��–�"*%&���*%��������)�!��%�%�����*��� �%�%��*�!�%��*�����%�%��%�/!����'��

��������������������������������������������������� �#�������� ������������������!������C�������

Page 245: curs citire partituri.pdf

� ���

,%*� .�� ��-�*���&� ��� ��&��%�� -�%/� �,%*� "�'%&�*��+� '�!%����+� .����� �!�� ���� �������������+� 4!2��<!*�&��-� ��%� "!*�*!��&� ����� �1��" �!�%&�� /!��� '�� ,%*+� ��� %��!����� ,!-%��� �� !� .����'����%"����%,�& 0�-������� ��� #�������+� �!�"�*� *"���%&� "������ *��,%��%� #�&���Sfintei Cecilia, în anul 1693, este considerat a fi prima lucrare de gen cu acompaniament instrumental în muzica ��-&�# 0�@���!&!� '�� ,!-%�%� "%&�� � %� ���% ���� *%&�� '�� ��*"��% ��� ��&�-�!%* +�9���L������&&� *�%�%$���%�� �� .��'!�����&� ��%���&�����#��%&+�!"��%�*%��������"����� reprezentând un punct de �!����� � .�� �*�!��%� -���&��� &%� ��/�&�&� ��#����� ��-&�#�0� !�� �%"!'!"���� %&�� -���&��� *�����!�*�'��%��� ��!"���&��5����"���+�"����!��*%��-������/36����+�%��%*�%�'������ �$���'�!�%'%"�%��� %� "��*��� *2%5�*"�%������ '����� ����� ��� �� �� �� 0� �� �1�����%�� !� �!�*�'��%,�& ���$&��� �%*�"�%��!�"!#��!��&!��(��% ��������-&�#�� ���2�%��%*�"�%���&!��'��*��!&�GG0�

–���)��6� $�����" � 99�� ���8C��I����–� �!�"!#��!�� �� ��!������%�� $�%���#� '�� "��� �� ����+�%��!��%&���&�,��&���-����������������I���+����% �'��'��"��%&�&���4�%��D%"��*�����&&L�.��'!�����&�!"����� $�%���#�0�?!��%���%�/�!&!��*�� ��!�-%��*�+�/%�"�,&��%���&���"��*��'�'��%����&%/�����&��+� $���'� �����!*���� ��� �%�*���� %&� -���&��+� ��"��#���%��/� "������ ���% �%� $�%���# � %�*��!&�&���G ���+�%& �����'��?�%��!�*��!�"����)�.��%$%�%�%��*�!�%+��!�"��������/%��%��%��+��!����+��!����+�'�" ��%���*��/%�'�'��%���%���&�����#��%&+����"��� '����!"����0����,%A�&�* ����#��%&�*���%�%�����#�%# � "���� "��$���%� ���!% ����� %� '�*"!��,�&�� �&!�� ��2����� �� �1"��*�/�� %&�� ��*���������&!�+� �%� �� %� /!���� ��%��+� ���&�*�/� ����!�� �� �� *�,��&�� �� '�� &��,%A� '%�!�%��� ���!% ������"��$�����%�"�!,&��%��������!�������%���#����0�@!��� �-��'���%�%��!��� +�'������%&%��%�/�����%&���*!�!��+�����!%���� ����&�#�%# �'���"&��� ����*��*���!���%"��������–�!��#!��%&%�*!�!� 0�@�����&���"������'��/�'���+����% �%�*%�'��!"�� �"��$�-���%# �.��!���&��'�%������#��%&��K%-�������0��

�!�����+� 4�%�� �2�&�""�� (%��%�� �!�$�� � /%����%��� �� "�!$��#���� !"����� $�%���#�+� "�������% ���.���%�����#��%�*��/� �����1��&� ��.���%������&�#�%# �%����%����*%�������%��/�+����� ���!������'�� '%�*+� �!�%& � *%�� ��*�������%& 0� @��� ��"��*�!�%��%� *����� '�� �%"!'!"���� *���%��� (%��%�+���� �!� �3� !"���&��,%&��� ������� �������+� -������� ������+� ,%&���&� �/�������+� %������� ���� ����+�!"���&��(�������"���'�� �+�4�����/������"����$�������+� ������������������0�

–����#����$�"���–��!�"!#��!�� ��!�-%��*����-&�#�'���"���!%'%�'��%*������'!�)������*�� ���!% ��� '����� '%�%� �!� ��3� �!���,���� ���I0� �� %���/%�� .�� �%&��%��� '�� �%�*���� '�� �!�� ��!�-%��*�� &%� �%��'�%&%� (����� ����� '��� �!�'�%+� $ ���'� "%���� '��� *���%� '�� *�� &��� �� !�-%�� �����-&�#�� '��%����%� %$��� ���� �&%/����� ��&!��H�&&�%��DL�'+�2!�%*�D�&&+��&%�'!�<�,,!�*0����!�"�*� &��� ��� "������ !�- � �� "������ *��/����&� &����-��� /!�%&+� ��&�e dintre ele cuprinse în ��������2��.0�;"���'�!*�,����'����& ��'�������!&�-���* �+�%/��'�%"&��%���*"���-���&�'�%�%���+�a compus în genul ���)���+� ��%��%�� ��&�,� � $���'�-������/� ���7/�� ��� (������+� %1%� � "�����%��� � '�� �!�%&��%��0� �� *���*� �� "!���� .�� /��*���+� "�� ���&� '������ �&�� 2!�%*� =!�&�L���%&�#��'�!�*����$��%��/ �&���%��3�%�������������������0�

–��6��� �����������–�(�� ����6��� ��������–�'��������������������������I����–��!�"!#��!����%&�%�+���"��#���%���%&�D%�!��&��+�

�!�*�'��%��$!�'%�!��%&�O�!&����%"!&��%���'��!"�� )�'��%&�$�&+�*�%�$ �������%��%��"�����%&��%��%� ����� ��&� &��� ��&!��'�*���%��� *������'��!"�� +�'%�� ����&���'���!�����+� ��*"����/��%��%��0���$!*��discipolul lui Giacomo Carissimi la Roma, afirmându�*��%"!���%�"��*!�%&��%���'��$������%� �!&�����%&����+��%��%&�*�.��'!�����&����% ����'��!"�� �.���%���%��1��&%��"����%����'���%���*��*�,�&��%��+�"��#����� �� %*� #�� .�� ��"���!���&� �%��&!�� �����"�� �0� ���� �� *�� '%�!��%# � *�%,�&���%� '�$�����/ � %�*�����������/����������%&�����"��*�2��%�����%� �E���"!��%"�'�–��� �%���&��� �–����"!��%"�'F+��%� ��%�%�����E'%��%"!F+�.��%���% ��%�����&%������"%���� �'����"�"�2�"0�@������% �%�*%�'��!"�� ���� �!� �3����������+����������������������+���������+������+��������������������������0���

–�'����������5�� !�����8���I�I��–�%/��'� ��"������&����6'����)��!�"!#��!����%&�%�� �%��� ��%� "�������� �%��� "%���� %� /�� ��� .�� "����*�&%� �,���� +� ��$&��� ��'� "���� ���% �%� *%�.����%-%� �"!� � %� D%�!��&��� ��#��%&+� ��%*��'� �!�!'%� � ��&!%��� "������ �&%*���*��&���#��%&0� ��început stud��&���#���������%� &�* �+��!�"!#��!��&� ��"�!$�*!��&��&�**%�'�!�;�%�&%���+��!�������'�

Page 246: curs citire partituri.pdf

����

%"!�����%& �� �!�"!#��!������!*�� �� .���"!� 0�7*���%�-%A%�� *����*�/�%&���!���%"�&�� &%�>�%"!&�+� ��� �%� �� (!�%+� .�� %��*�� '��� ��� � !�% � '�/����'� "������ ��� ���"�������� �� ��������� &%�D%*�&��%�;%�������!0��

%&!%��%� &��� ��&!�� *%&�� �*��� �����!*��� � %���� "�� �!�������+� .�� ��%&�%+� ;"%��%� *%���!���-%&�%+����� �� .��7��!"%���*�&%� +� &%��!�'�%0�7*���'���� ������ �;"%��%���%�'�/�����%�'!�%��%* +�'���*$����&�'��/�%���� ���%�!&!�'%���'���&��"�*�������'��*!�%���"������"�%���%�����%��%'�*�$%��%)�'��%&�$�&+�E'�%&!-�&F�.�������2���%�*%�'���&%/�����*��/����!#� ����%�'��"�%��–���*��������"���%&��'��%�*��"��$�� �!�%�–� ��%�*"�*���/����&�.���!���" �%�&��� ��&!��*%&��'�*���%���"�%��&��0����'!��� � ��$&��� %� �,���� +� %� �!'�&��� $��-�%�+� %� '�*!�%� �&!�+� %� $�-��% ��&!�� ��"�����/�� �� %���2������6�%*���2��%��*����0���$!*��"����������?%����&&�+��!��*"!�'�� %�%��*���%�'������ �!$����'���&���%���!�"&������$!��% ���'�*"���@!�����!�;�%�&%���0�

–� '��6�8� $�"������ ��I�I��8����–� �!�"!#��!�� -���%�� %&� � ���� ����� .����-� �*���4!2%����,�%2%�������� ;�2�&�#+� ���!*�����%�� %&�*� "������ � �������&�� '���� �����5��������.������ �� "���� #���� ����0� �� $!*�� %�-%A%�� .�� �%&��%��� '�� �%"�&�%�*���� &%� D��&��� �� &%��!"��2%-%+�������" activând inclusiv în calitate de dirijor al Teatrului Francez din Berlin. S�%���"�*��%�%��!��'��!�%�!���+��%��%��+�"��*����*�������%&�� ��/!�%&�0�

–�'��6�8��� �� !"����8����I���–��!�"!#��!�� ��!�-%��*��-���%�+��!�*�'��%����%��%����"!��%�� � $�-�� � �!�"!��*��� � %� &%�'���&!��-���%��� .�%����%� &��� 4!2%���;�,%*��%��D%�2� �+�!�����+����&�'�����������%��$%��! �����%�!���%��*��!&�&���G ��+�%& �����'���&%�'�!�=!���/��'�0�7*����!���!�%���%���#���%���%& �����'��4!2%���;�,%*��%��D%�2� ��<�!�-�?���'���2�9%��'�&�–�în cal��'%��&� *$�� �&!�� ,�*������� �����%��+� &%� '%�%� '�� �8� ��&��0� 7*��+� �!�!'%� +� � %��!��&� "������!"����-���%��+������+�A��%� �&%����I+� ��%&�%&�!������%��"� ���'������'��&��� ��)�'���"�����'��/�'����*��&�*���+�%�$!*����$&��� %��'������!��&�* �+�<�!/%����<%,���&�+�'%�� ��'��=!���/��'��*%��'��������%&�� �!&�������&%�'�#�0����1��&%��.��-�����&����#�����*%���+����*!&!�����/!�%&��*�"�%"�*�������%�!�"%��%�������*�������%&+�����!���������������� ���2�%�����"%-����"!&��!�%&��'��$%���� ����������0�=%����%� *%� �!���%"������ +� �#��'�'�� ����% ��� %�����&%��� ���/����!#��%��+� $ � � %� *��" *��%�'�*�%� ����������*%��'�*�%� ��������/%&����"��'����,�&�+�%��!�'�*�&%����*�!� ���%��!�����"�����%����!�"!#��!��&�%�%" �����!����"!�%��&!��'��"������ �� �!��/�#�!�%�0�

–�'��#�&�C �����8����������C��–��!�"!#��!���&/� �%��%&�(��% �����+��!����,���'�.���!'��*�� �%&�&%�'�#/!&�%��%�*��&�&���$�%��!�$&%�%�'�"�������!���&��-���%��0���$!*��'�*��"!&�&�&���9������2� �*%%�+� ��� �%��� %� *��'�%�� .�� ���"� ��� .�� ��%� �!"�*�� ��*��� ���!*��� � �!����,� �%� *%� &%���%&�#%��%� $%��!%*��� �!&�� ��+� ������� ������������ "�� �%��� %� �!�"&��%��!� �� '�" ��!%���%��%�*���&��� * ��+� '�/����'� �&����!�� '�����!�� %&� ��#����� ��� ��� B�" �%��&��� =%1���&�%�� �+� �%�*����*!�� %&� �%�*���&��� * �0� �� $!*�� ��� �!�"!#��!�� ��&������ "�� %�,�&���%-�*��%&�� –� *%�� � ��"�!$%� 3���**�+��!����+�/�*"���+�����������$�'%�� ��&��'����*%��)�������)���&!'�*��'���1��" ��+�înclinând în special spre zone de lirism, s�%� �1"���%�� ��� �%���%&� �+� ���&�#��'� ��2������!���%"�������� ��–�!�%#�!�%&�–��#!�����%0�

–� '3�����7� $��� � �*������� ������������ –� !� %&� � -�%$��� %� � ����&��� %��*�����!�"!#��!�+� !�-%��*�� �� "�'%-!-� !&%�'�#+� %$���%�� &%� -�%�� %� .����� (��% ����� �� D%�!��&����"������*���4%��������*#!!��;K��&���5)���� �%&+�%�"���%������&���%� &���* �+�;KL,,���*#!!�+�%"!��%�!"�%��"������;K��&���5+�!�$!�� �$!%����%"�!"�%� �'��;K��&��-�–�����&��'��$%��&���%&��%���� *%&�+� % %� ���� !� '!/�'� ��� "���%� "%-�� � %� ����� �!&�� ��� '�� "*%&��� "�,&��%��� .�� %��&�����0��!����� �* �.����-�%*� ��!&�� �%�'��"*%&����"����.�� �"%����"�,&��% ��������+����C+������ �������0� ��"�!/�#%�!��'���%��� $!� � &%� ��*��������&�"��$��%��–�!�-%�–+� %� $!*�� �����!*�����%�%��!���%��� .�� '!�����&� �����"��� ���� ��#��%&�+� $���'� *�"�%������ '�� � ���� �!����"!�%���„Orphaeus din Amsterdam”. De altfel, este considerat unul dintre primii �!�"!#��!���"��������*��������� ��� �&%"�� �%��� %� %���/%�� .�� �%&��%��� '�� "�!$�*!�+� *�%,�&��'� ��"���&�� ��%'� ���� %����"������ �!%&%� '�� !�- � '��� &%�'%+� ���� �� "������ !�-%�� ���� �!�'� -���%��0� =! ������%� *%��!�"!��*��� � ��� � � "�*��� ���� '�� &��� ��� '�*���%��� /!���� –� "*%&��+� �!����+� �%'��-%&�+�

Page 247: curs citire partituri.pdf

� ��I

�2%�*!�*+�%& �����'��"��*����*�������%&�����%��.�,!- �����"���!���&���*��������&���* ��$%/!���0��%� !� �%�%�����*��� � �!� �� "��$���� %� "������ $�- +� ��1����� �!���%"�������� �/!&���'� '�� &%�*��"&��%���&%��!�"&�1�� ����, �����+�.���%���,!- ������������.����/����'��*"�*����-������/���0�

–����'��"�5��� ��������8���–��!�"!#��!�� ��-&�#+� �!�*�'��%�����&�'�����������%����"��#���%��/��"������*��&�&���#�����*%���+��%����'�"�������% ��&��*%&���"!�%���-�&!��9������ ��+�9������ ���� �� %� ��-����� 7&�*%,��%� �0���&�-���&�� '�� ��"�"��������� " *���%# � !��%��� "%���� %����% ����*%&�+�.�� �'��&%�"����&��&��� ��+�$���'��%��!���"���������*��&�*�&%,��� ��"���������&�#%��%���� "%����!���� � %� '�*���*�&��� ��&�*�%���0� ����� %&&�*+� ���� �� �%�� ��� ��&� &��� �!����"!�%��H�&&�%��DL�'�%��"������'��&%���-��%�7&�*%,��%���"%�����&�'��%�$%�����"%����#��%&0�

–����������$�"�� ������������–� �!�"!#��!�� ��!�-%��*�� ��-&�#+� �!�*�'��%����%��%��"�!������� � $�-�� � �!�"!��*��� � %� -����% ���� *%&�+� *����*!�� '�� '��"�� %&� $%����� %����� &���@��*�%,&�0� �*�!��%� ��#����� ��-&�#�� .&� �!�*�'�� � �%� $ ���'� "%���� '��� E���%'%� �F+� %& ����� '��2!�%*� %&&�*� �� �2��*�!"2��� L�0� ��%� �%�� �%��� "%���� %� ���% ���� *%&�� �!�*� � .�� �!����+������������ ����**�+�.�����%��*��%�'������ ���� ���'��*�� ����%�,%#%� �"��"opularul cântec -���7������7/��)�������%��%�%��*����&��� ����!�*� �.��$%"��&�� +�.����&��"%����" � ��%&��*%&�+��!��/�&�'��,%# �.���"��'��$���%���'%� �"�����%&�����"�%&�� *����+����%��������%# �������*%�����!��������������!���&!'���� ��'��%��������#��%&0��%&� ��%�%�����*��� �*��&�*��� �!��!�*�������$%"��&�� +�'����-�& +���&��"%����" � ��%&����**�&!��*%&��–�*����+� ��+�(������32��������� ��"���������–�*�����-%&�+��!� ����'�%��&% ����� ��'���1"������%&���%����%&�&�����#��%&�'��,%# 0��&�����**��*��������%# �"���1"������'���������������&%����!�+������*����%#�&���� �����(������*%��*����������-������0����%*�%�'������ ��*����!���"�� �2�1%"%����� ���*����1"!��� �%& �"������"�%����%��%������*��&�/����!#+����"!%�����%�*-��*%� ��*"���#!���'����-�*������*�������%&)�'��%&�$�&+�2���������*�� ������ ��%�"��* �.��*���+�'�*���%� �������!�*!� ���'��/�!&�0�

–����)�����������" � 99� ���8���I�I��–� �!�"!#��!�+� ��"��#���%��� %&�D%�!��&���-���%�)��!����"!�%�����4!2%���;�,%*��%��D%�2+����!��!� �/%&'�� ��<�!�-�?���'���2�9%��'�&����� %��*�%� '��� ��� � $���'� �� "������� '�� !� /�% �+� %� ���%�� ��&��� �!������+� ���&�*�/� "�������!�,��% ���'����*����������%��"� ������&�#%���.���"!� 0�%&����&���#��%&���%�$!*�����%��%��"�������%��%� –� &%� '!%�� ��� %��� –� %� ����� !"���+� '%�� "������ � � $%��&�%� ��%� ��*���� �!�%�� %���*�&� &%�.�/ �����&� ��#��%&+� *�%� $!��%�� �%� %��!'�'%��� .�� %��%*� � '���� ��+� �!�"&����'�� �� �&����!��*��'��&�0� �� '�/����� %*�$�&� ��� .�#�*��%�� �����"���� &%� �%�� ��&��� ��*��������+� .����� �%��� !�- +�/�!&�� +� /�!&%� '%� -%�,%+� $&%��+� !,!�+� ��!�,!�+� �%&��%��� .�� �%��� %� �� .�$��� %�� ��� ������������������������%��"� ���'��%& �����'����*�������� ��+�.�"���� �����%���%�*�* ������!������0�B���%&��%���'��'�����!��%&�!"�����'������"#�-+�'���%��!��&%���%�'���,�*����&��'���!�% � ��– în timp –�'��5������������%&���� ����!���&���7�'�%�����+��%� ��'��'�����!����#��%&�&%���'��������&���%����"!��%���� % �# ������ ,�*����� ��� '��� 9%�,��-+� %� %*���&%�� ��� �%"�'��%��� �%�� ��&��� *��&������#��%&�+�'��&%���&���%&�%�� ��-���%��&%���&�$�%���#+���%&�#��'�!�!��-��%& �*����# �%�%��*�!�%� ����%&�#��'� ���&� '������ ��&�� �%�� /%��%��� ��"���!���� *%���� �� "�!$%��� %&�� �"!���� *%&�)� '� ����#��!&!-��� %�� �������'���%� � � %� ���%����&���%����&�+� %*� #�� *�� �!�*�'�� � � ��&��%��� �*���autorul a peste 3000 de partituri, între care opere, intermezzi,�!�%�!���+��%��%��+��!�������*%��&��� ����%���%&�����*��&�'������%�%&��������$���'+�*��"%��+�'�*���*��.�����"�&���&���'��%&�@!�&�%�( #,!�� =!�'�%&�0� ���!��"%�� '�� &%���%� "�'%-!-�� +� %� ��%&�#%�+� .���"��'� ��� %��&� �I��+� �%����&�����%�%�����#��%&�0�

–�������#���! �!�����������C�:�����:��–�"!���*"%��!&����%*�����*�+�%"%� ����'�O�!&���'��&%�;%&%�%��%)��%��%A!���%��%�!%����&!��'��%�� �%��"���!%'��+�%�%/��� ��"��!��" �����#��%&�0�

–� �4�� �"� �*�9"��� ��������I��� –� �!�"!#��!�� �� !�-%��*�� ��-&�#)� %�-%A%�� ��� ���"�*����$��%��/��%��%�*����'���!�+�%��%*�%���%�"����*�* ����!%*� �.�'�%"�!%"����"�&�'��*������� ��!�%& � '�*���%� � *��/����&��� *%���0� �� ���%�� ��&��� ��**�+� "*%&��+� �%� �� "��*�� ��*�������%&��'�*���%���������!�*!� ���'��/�!&�0�

Page 248: curs citire partituri.pdf

���8

–���';6�'�$&���������������–�"��!�� ���!�"!#��!��*"%��!&�%&�(��% �����+��!�*�'��%�����"��#���%���%&�O�!&���'�����'%&�*�%+�%& �����'��?�%���*�!�<������!+����*�!,%&�'��=!�%&�*�*%��4�%��>%/%��!0��%�.���"������� �� +�%"!��"�!$�*!��'������%���-��-!��%� � �������������������în corurile diferitelor cate'�%&�+� *�� /%� %$���%� .�� �%&�%��� '�� �!�"!#��!�� '�� ��#�� � *%�� � ��"�!$%� 0� ���!% ���� !� *��-�� � &���%��� '��� ��"���!���&� '�*���%�� *��/����&��� '�/��3� �*��� /!�,%�'�*"��� "����� ����������� ������+� "%-�� � *��*�,�& � �� �!����"&%��/ +� �1��"&%� � "���������&�#%��%�'���%���*�$����*�*%��"������"�!��'��&!��"!&�$!��)�%�"&%�'����*�����%�%��*����!"�*�2�1%"%����� &�%� '�������%�� "�� �!�"!#��!�� * � %&�����#�� *��&���&�� "!&�$!�� �� !�!$!�� �� * � ��2��&�,��#��"%�����"%��%���&!��"%����/!���'��% %��%���� �.�����* �*������#���!���%*���'����&!%��� ��'��*��%��0���&������%����������������"����1���'��"!� ��*"%��!&���!����"!�%�������4�%�� %*6��*�*�����%�� �"����/%����%��%�"�!��'��&!�����&�#%���.��,%#%���&!'��&!��"!"�&%��0�

–������������( !�� �&��( !�������� ���� ���������I��–��!�"!#��!�� �� "�!$�*!����%&�%�+�%"%� ����'�!�'���&���$�%���*�%��%&�=��!�� �&!�0�'%� ����"�,&��%��%+�.������+�&%� ��� �%�%� ����� �!�"�*� �!�����%��+� ����� �������� ���� ��� ������ ��������+� *�%� ���%��%�� '��"�� ��&��%��������*%����!�"!#��!��%&����"�&���* ��.�����%����"��/� �����2���%�,%*�&���$�-��%�+�"�����%���*��"���%�"������"!����(��% �����+�'�*�2�#��'��*���%&�%�D%�!��&�����#��%&0�=�& ��%���������������������&%�'�$������� � *����+�%�*���%��.��"�����"%&���#�� �*%�� 3���**�+�"*%&��+�=%-��$��%�+��!����� *%�� &%����!0�!�� &��� �� *�� '%�!��%# � �� '!� � � � �� '�� �%�#!������ &%� ����� �� "%���� /!��+�"������ ��!"��� � ��'��(����������������)�%��*��%�'������ +���*�������%&��"�����1��&�� +�*����concepute în forme libere, de la fantezie la ricercar, numitorul lor comun fiind ideea de "�!-�%�%��*�� E%/%��� &%� &�����F� �1"���%�� "���� ���&�0� @�!%����� $���%��� "��* � "!%�� � �%� ���&������&�� ����� !�% � '��� ��%&�%+� %��*��� !"�� � � �� "!�� $�� �!�*�'��%��� �1��"&�� "������ !� /����%,�& �E-�!-�%$��� ��#��%& F0� @%� � "����&�� &��� ��� " *���%# � ���%��� *"�����&� /!�%&� �� ��������� %&�(��% ������ ��%&����+� ���!� A�'���!%* �,%&%�*%���"!&�$!��� � %� /!��&!�+� '�" ������ %'�� � &%� *��&�&��!�����%���*"���$���D%�!��&��+�.���%����!�!'�%�'�/�����'��������%& )��%����&���2�%�+�.�����&��&��� �����'�� ���*�������% �%+����%���������%�!�"�%���� �%�/�����+�'%��'��!� �%����-��A%�"������!�%�������&!%���*%��%&�%A����,�%&+����� ��$%"��&�� �%��%�"%������ �$�*�*��-��'�� �.���!'��1"��*�$���"������%���� �������"�� �+�$���"������"!*�,�&�� �&����2�����%&����*��������&!��� �!�%�&��*��%'��*%0�

–� ��������� ��5��� & �� ��� ����8������� –� !��!-�%$�%�� �� *�,� $!��%� ��� �������������+�"�!,%,�&�'����%�#%�%"%����� ���*%&��&%���&�,�%� �!%& ��!�%� �'���!�"!#� ���*%�� �–���&��%��"�!&�$��� �����!*�����!�"!#��!��*"%��!&+���"��#���%���%&�(��% ���������#��)��%���"%���%&����% ���� *%&�� %*�"�%� �!����"!�%��&!�+� ����&�� * �� �*��� '�� ��&��� !��� %*!��%�� ��� ��&� %&� &����%&�*����%+��&%�'!�'���%**!+�<�!/%����>%���!��>%������*%��H�&&�%��DL�'0�@��%&�$�&+�*��"%����2�%�� � ��%&�*����%� ��ar fi fost maestru în perioada studiilor la Roma. Reîntors la Madri'+� %�%���/%�� .�� �%&��%��� '�� �!�"!#��!�+� !�-%��*�+� �%�*���� '�� �!�+� "��!�0� 7*��� ��&� �%�� '�� *�%� ���"��#���%���%&��!���%��$!�����*"%��!&�0�@���"�����'��/�'����*��&�*���+���#��%�*%�*��"��#��� �departe de forma unui contrapunct elaborat, preferând simplitatea t�1����&!��!�!$!��0�B�����% �%�*%�� +���"����*����&��� ��&��"!&��!�%&��"����%'� �%� �!&���/��� ����+�.��/���������%'��-%&�&��%"%���%�'�$����!����"���������&�#%��%����� ��*�����%��!��*"!�'�� �&!��.�����*����� ����/���+����&�*�/�%���!��*��������������%��/��������/�'�����!&�'��"!��� %���%�'�%�%��*��&��+�% %�����/%�"�!��'%� ���&%�'�!�=!���/��'��.��&��� ��&��*%&��'�*���%���*�����0�

–����������*�� �����I8��I����–����.�� ����"������3�6���, supranumit „il prete �!**!F�����!��&��! ��+�%�$!*��"��!�+��!�"!#��!�� ��/�!&!��*��/��� �%�+�$!��%���%���*��������*��'���%� &� * �+�/�!&!��*��&� ���!�"!#��!��&�<�!/%����D%���*�%� �/%&'�� �(!**��+����&�'������ $!�'%�!��������� ������� '�� �!�"!#��!��� �� �����"�� �� ������� (�������� ��� ���������� �� (����� ������� ���!�'�*��'������!�%,�&��!�"!#��!��%&�D%�!��&�����%&�%�3�<�!/%������-���#�+�������������������&%�,�*����%�;%��=%��!0�@�/�����&%����'�&�* ��"�!$�*!��'��/�!%� +�/%��!�"���� ��/%�"�,&��%�"�*�������'��&��� ���.������%���"�*�������'����!������+����'��!"���+�IC�'��*!�%��+�"�*�������'��&��� ���/!�%&���*�������%&�� ��%&��&�+���%����'�!��/!&� ���*��&�*��� ��&���!%��+�'��&%��*��&�&��!�/�� �!�%&�%&�

Page 249: curs citire partituri.pdf

� ���

"����&���* ��!"�*�–�!��!&�� ���'�����*!�%���"��������/�!&���� ��,%*��!�����!�–�"�� �&%�&��� ��&���%�����%��%'�*� ����%����� �����$%��%�.�����")�.�����%��*��%+���� ��0����������!��–�!��!&�� ���'����������"������/�!&�� �*!&!� ��!��2�*�� �'���!%�'���!"0���+����&�&�'��"%�����!�������"������/�!&�� � ��!��2�*�� �0��)������(���������"������������–�$���%���%*!��%��������*!����–�"%����%����&�&���'������!�������Il cimento dell’Armonia e dell’Inventione��!"08�0��

�%&� �&%��� �%�%���/�� ���*%&�����&����!�%�' �.���%&��%���'�����%�!��'����#�� �&����-�� ��.��*"���%&�!�%�!����+�'%�� ���%� ��"��*%�� ���!�"!#��!��'��!"�� )�� #��� %�*%�'��%� ��$!��%�-�*��&��!����"!�%��&!�� ��%� %'�*� �������� '��� "%���%� ��&!�� ��%'� �!�%&� ��+� ���!*��� � $���'� '�*"��%� ���D���'���!�=%���&&!+�%��*�%�'������ �*�����'��2�%�����"%�$&���.�"!���/%�&��� �/%&'�)�����!%���%��*��%+� %� $!*�� ��� %"����%�� �!�"!#��!�� '�� !"�� +� ��� �!�� ��� �� *����*�� ��� '!ar în teatre italiene, colaborând –� .�����%& ���–� ��� &�,���� ���'��/%&!%��%������ ������!�=��%*�%*�!�*%���2�%���%�&!�<!&'!��0��

@����"�����'��/�'����*��&�*���+�&��� ��&��*%&�����"��#��� �!�'�� ���"��� ������%'� �%�.��2�*�%� +�remarcându�*�� "���� �!�� �� '�� !�'��� %��!���+� "���� /��/ � �� �1�,��%� � ��&!'��!������� +�instaurând un climat de comunicare instantanee cu publicul, ceea ce i�%� %'�*� !� ����* �"!"�&%���%��� .�� �'��� ���"�&�/�� ��� �� ��%���� �����$%��%����"�'��*��!&��'�" ��!%���%�*%0�7*����!�!���� $%"��&� � � 4!2%��� ;�,%*��%�� D%�2� %� .�/ %�� * � �!�"�� � �� "���� �!��%���&� '������ ���"%�������&���%�*���&���/��� �%�+�$%"��/�#�,�&��%��%&�*�.���!�������*%��.��%���&��!�%�!���&!��#���������������+� ��������� �������� *%�� .�� �%��%��0� ? ���'� !� /����%,�& � ���� � '�� ��*�������+� ?�&�1�=��'�&**!2��D%��2!&'L�%�*�!*�&%�&���� ���&���'���!"���&��"!*�����%&���!�"!#��!��&��0��!���/�����!���&!�� &����&$��'�!�%��*�"��/��'� ��$&��� %���#�����%*�"�%��!�"!��%�����&�����%�+���#��%�&��� �/%&'���*����!�*�'��%� �!�%1 �/��%& +�%& �����'����%�%�&���H!&$-%�-���%'��*�=!#%��+���!����&������%�5!/*5�� �����%�-�&&!��!��&&�0�

–�3�7�'��"�5��� ��0� ��I�����C�0� 7*��� �!�%,�& � �!����,� �%� %��*���� �!�"!#��!�� &%�*�%,�&���%�"�!$�&�&���*��&�*����%&� �!&�����-&�#�)�*�,���$&��� %�'!���%�� �%���#�����&%������%&����+�H�&5�*�"!%���$���!�*�'��%�����"�!�����%&�*������������!�%����+�'��% %��%���� �.�����*����*����%�%�!�'���&!�����&�#%���* �����#���$�������% ��"�%���'����&!%��+�%'!"�%����&����!��'���!�"!#��!����englezi care au aderat la principiile sale stilistice. A compus inclusiv în domeniul muzicii de *��� +�%$�����'��*��"��&���%�����%�'��������&���%��-�*�%���-������.���"!� 3���#��%�'��,%&��0�

–� 3������ ��� ��� ������������–� �!�"!#��!�� $&%�%�'� %&�(��% �����+� $!�'%�!�� %&�O�!&���/��� ����)�%�$!*�����&�'�����������%����"��#���%��/������,���%��-����% ����'���!�"!#��!���care au transplantat în Italia stilul franco�flamand; recunoscându���se arta, în documentele ��� ���'���&���'��?���%�%+�.��%�� ����*&�A, �*�%�%$&%��"������������"+���%���� �!�%���%�E�'��%�!��%��!��F0���*��'�%��&%��%��*����4�%��=!��!�+������'��"��*��-���%&��%"�&���(�-%&��'���?�%� %0�;��&�&� * �� '�� �!�"!#� ��� *�%� � � $!%������&�� ��� ��&� %&� &��� 4!*6���+� ��� $���/��� � ���&�#%��� %�����% ���� �� ��� -��A � "������ ��2�&�,��&� "%���'�&!�� /!�%&�0� ;�&�� �!�%�� �&����!�� �%�������� ����������� &%��%��'�%&%�(��������'��� ��� �%+�%�*�%,�&���*�%�'%�'��.�%&���"�������! ��'�*��"!&���* �+�%�����!�� ��+����� ���!�"!#��!��0�@���"�����'��/�'����*��&�*���+�"!%���$���!�*�'��%�����&�'���������� �%�� /��*%��&�� �!�"!#��!��� %�� (��% �����+� *�%,�&��'� ��� ��"!��%��� A%&!�� "�� '����&� ���%�!��'������ 4!*6���� '�*� ���#� �� <�!/%���� ����&��-�� '%� �%&�*����%0� �!���/��� &��� <�!*�$$!� Q%�&��!+��'��%��H�&&%�����*�����&��%���– în baza da��&!�� $!�����%&���%��'�%&���;%��=%��!�–�%� ��/���%��stilul antifonic de cântare care în timp s�%�*�'�����%���%�*��&�&�"!&��!�%&���"��#���%��/�"������O�!%&%�/��� �%� )��*���/!�,%�'�*"���% �#%��%���&!��'!� �-��"���!�%&��'��!�"%���� ��'��%&�%�%�altarului, creâ�'��*��%*�$�&�����$����*����!$!���)�"������%��*����"�'��$!��% ���%��!�"�*�"*%&��� �� %&��� &��� ��� .�� �%��� �%����%� '�� �����"���%��� �*��� %�!�'%� � ��� �1�*��� %� ��&!�� '!� � �!����+�creându�*�� %*�$�&� ��� ��"���!���� .��2�-%�0����%*� � ��!/% ��� %� %/��� ����%��� ��"%��� .�� �"!� +�.�*� ��H�&&%����"�,&����'�&%������(��������!!����–��!�*�'��%� ���&�����"��%�"���%�&���%���.��*��&�"!&��!�%&�%�O�!&���/��� ����)�'� ��*�%�'��!�*��%��� �@!����6����2��!�� ��4!2%���*�=%������%�����&�#%�����!'%�"!&��!�%& �.�%�����'����'��%��H�&&%���+�%,�%�'�" ����"����&%�-%�*%��!����,� ���

Page 250: curs citire partituri.pdf

����

*��&�&�*�%����*�%&�#%�� ��� *"��'���"�������!���&����!"�%�+��&�%�.���"���* �$�������%��"��*�%� �&%�- � ��'��%& ���!�"!#��!��0�B�����'�*��"!&���* ��*�����!*������&��&��3� ���"��%�!�'%�(!���–��%�����%�$!*�� �� *����*!�� &%��%��'�%&%�(��������–+��!*�%�#!��!��%+�?�%���*�!�@%&&%� �!&%+�<�!*�$$!�Q%�&��!+� ��'��%� �� <�!/%���� <%,���&�0� ��� ��%� *���+� '�� %&�$�&+� E����%F� �!&��� /��� ����+� ���&%�- ���$&��� �"��.����-������!���&����"!�%&�%&��"!����,%�!��0�=! ������%���#��%& �%�&����'��%��H�&&%���3�8���**�+����'���������*%��"*%&��+�"�*�������'���!����+�����%������������+�"�*���I��'���%'��-%&�� ��!�.����%- �*�����'��&��� �����*�������%&��–�.��*"� �������0�

��

��� ������������������������������

�–����������–�termen în limba it%&�%� +�'�*�����'�����%��%��1�&�*�/�/!�%& )�%�$!*��

���&�#%��"������%�$%���'�$���� %�.�����&��� ��&�� ��*��&�&�'������%���*"���$���(��% ��������#��%&�� ��*��&�&� �!�����%�!� '��� "���!%'%�D%�!��&�����#��%&0�@%� +� &%� .���"��+� �������&� %/�%� .��/�'����'!%����#��%�*%�� +��1��"&�&��!��&�'����$���'������&�-��-!��%�+�������"�&��%����%�'������%���%�'�*���%�� ��&��� ���'���*$��%���#�����&%����–��%'��-%&�&+�'��"�&' 0�

–����6'�����–�/�#��)�''��–���)�����–��������&+�'��!��-����$�%���# +����/%��%����%&&��%�'%+�%&�%��+�%&�%�+�

'�*����%# � ��� '%�*� ��� $�-���%# � "����&� .�� *����*����%� �� � ��&!�� *������ ��*�������%&��,%�!��+����!���"����'�$��%��� %��'�����*�����"��&�'��0��

=����&�,��%�� ���� �%��%�&��� +��!'��%� +�"��$��%� �'���!�"!#��!����-���%���%��*��!&�&���G ���� "!�� %/�%� �!����� -�%/�)� /%��%��%� ��%&�%� � %� %&&��%�'��� *�a încadrat –� .�� �!���" �%� &����!��&&�� – într�!� /%����%��� '�� ���"!����� '�� &%� %&&�-�!� &%� "��*�!0� �&����!�+� &%� $���&�� *��!&�&���G ���� �� .��"&��� �!�%���*����#��%&+������ �!�"!#��!��+� .������%����%�&�=%��%�/!��H�,��+� %�����!�$�-��%��%��*��'%�*�.������������%�+�$ ���'�'����&�!�"!*�,�& �%�����"%���%�/%&*�&��0��

–����–� .���&����.��"%�������� ���%�����, derivat de la termenul latin „altus”, însemnând înalt –� /!��� �%��� .�� "!&�$!��%� "������/ � ��%� ��%��%�� .�%&� +� �%� �/!&���'� '�%*�"�%� ���!��&��)��&����!��%�'�/������!��*"!�'����&�/!����$��������-�%/�+�'��'�%*�"�%����!��&��+�'%��"&%*%� �.��������!�� �� '�*�%��� �*!"�%��)� '�� %*�����%+� /!��� $������ � .�� ��-�*���&� ���'�%�� ��$���!�� /!���� '��*!"�%�+� % %� ���� %"%��� .�� &��� ��&�� /!�%&�� *%�� �!�ale pentru voci egale (feminine) sau în *�������%� "������ �!�� ��1�0� � %&� � '�������� *�,� �%��� "!%��� $�� .���&��� � �*��� /!��%� '����!!������ � *%�� '�� ��������0� B�� "��/�� %� /!���� , �, �� ��� *���&%��� ��&��� '�� %&�!� $������+�%��%*�%� �*��� ��������� �� '�*����%# � ��&� �%�� .�%&�� ��-�*���� %&� /!���� , �, �� ��+� ������ ��E/!��� '�� �%"F+� /!�����&�� �#��%� � .�� �����!���&�� ��-&�#�� .�� "���!%'%� *��!&�&!��G ��G ��0����%��&% �� ������� "!�� $�� '�������� �� ��*��������� '�� '�$������ � ����� *%�� $!���+� %/��'� %��&% ��%�,���*����/!��%���%� �'��%&�!+�'���1��"&�+����&����"����'��$&%��+��&%�����+�*%1!$!�����0�@��%*�����%+� /�!&%+� ��&� '��al doilea instrument în registrul înalt al familiei coardelor, este '������ ����%��&% ��������0����&�*�/��2��%�'!�"��&���%�%�����%�%�"!��%��/�&��+�*"���$�� �"������%��*�����*��������+�*������ ����2����'��%&�!0�

–����������–� � *"��*�&%����"*%&��.���%'��&���***���*%��%&�*&�A,���'��*�%� 0����*�&����#��%&���!���"�����%�%���"2!�����&�#�%# +�'����-�& +�'!� �$!��% ����!�%&����������%� �!��%# �"���� $�%#�� ��#��%&�� %&����%��)� .�� %��%*� � �%���� � *�� "��#��� � "*%&���� ����% �� '�� -��"��%&����%��/��'�������"�� �0���$!*������!'�*�.��"�%����%���� ��� �'��� �����-�%���*�'�������!�2�%�.��secolul I, stabilizarea lui în ritul bisericii latine datorându�*��&�����,�!*���'���=�&%�+��%���%� ��%&� ����� ��� "����"��������0���&� %$&%�� �� %*� #�� .�� � ��&��&� �!�%�!��%�!&��� �*��� '%�!�%�� �%"���<��-!�����&�=%��������+�$���'���&�����&�#%��.����%'� �%���#�����%�-&��%��+�'%��$ ���'�"%���� ��'���"�%����%�,�*�������� * ������0�

Page 251: curs citire partituri.pdf

� ���

–������)�–���!�"!#� �������� �"����1����&�-�!*�.��&��,%���-&�# +����&�#%��.��*��/����&�*%����%&�D�*���������-&��%��0����� .� �&�*�&�'����&�,�%��+���&���%*�����%�"��*��$���'����&�#%������&�*�/�.��*&�A,%�'��.��!�!�%�����-&�# 0�

–����������–��������"�!/����'�'����������%���/����&!��-���� ti „antos” –�$&!%��� ��„logos” –� ��/���+� /!&��� ��"���#��'� ��&�� �%�� ��"��#���%��/�� ���% ��� ��#��%&�+� $��� '�����"���!���&�*%���+�$���'�����&�"�!$%�0���� �%&+�*�!"�&�/!&���&���%�$!*��'�'%����+��&�%'��*��'��*����&!�����'!��%��* �*��'��#��*%��%�%�!��&!�0�

–�������–�������!&!-���'�$���� �.��"%�������3�,%&&%�2%+�,%&&��2%+�,%&&%'���$�0�+�,%&&%�%����0��– cântec dansat din repertoriul italienesc, extrem de popular în cea de�%�'!�%�A�� �%���%�*��!&�&���G� +�$!%����%*�� � �!�������������–��&�$�%���#�%&�%��&��% ��"���!%'�)���1��&�%��*���%���%� '�� $%���� � �"�� � �� �!�*�%� '��� ����� *��!$�� ��� *�� .��2��%�� �!%��� ��� %��&% �� /��*���$���)�'�$���� %� $% �'�� %&��� $!����'�� ��"� *��!$���!� �!�*������� $%"��&� � �'� �� ��$����&� �����/����'�" �$���%���*��!$ +�" *����'��%����%&�&���&!'�����%&���%�+���1��&�'�$�� ��!�� �0�B��"&�*+�"����&��'!� ����'���� ��&!'���� %&�� $��� ���� *��!$�� � ��%�� �%&%��� "�� %��&% �� �%����%&� ��&!'��+� � .�� ���"� ����!�����%��%+��%� �� ��$����&+�%/�%�!���� �!��&�%&� � ������ )� .��"&�*+� ��$����&�"���%� $�� .����'�� %���!��&��� *%�� �%�� ��&�!�� �����"�� �+� .�� ���"� ��� *��!$�&�� ��%�� "���� �1��&�� � *!&�*����0� �������$���%��� *��!$ +� ��"%��&� ��%�"�"�20�@� �� &%� .���"��� %� $!*���!�!$!�+��������� %� '�/����� �&����!�����% ���"!&�$!� +� &%�'!� �*%�� �����/!��0� B����������%�� $%��! ���!�"!#��!���'����������"!%��� $�����%�������&��&���<��&&%����'��=%�2%������������&%�C�/!��+�*!"�%��&�%/��'���1�+��%�����!��&� �������������+� $ � � ��1�+� $���'� .����'�� %��+� "�!,%,�&+� ��!�� ��*���������� �� %&� &��� ?�%���*�!��%�'���+�'������% �%�%��*���%�'������ �" *����'��*��"�*�������'���������0�2������ se întâlnea %����.����"���!���&�'�������+����� ��.����&�"!"�&%�0�71��"&��*�� &�����%&�%��*����-���.��/�#����%��!�"!#��!��&!����%&������*���&���%��%��������������������'��<�!/%����'%�?&!�����%���%"��!&�&��+���0� ��)� %���+� ��$&��� �&�� $�%���#�� "�� �%��� &��a suportat cântecul secular italian sunt evidente, $!��%�"��*���$���'��1�����'��%"�!"�%� +�"�� �&%��!�$��'%��+������"�&�'���������$�%���#3�"�������"0�

–���������6'�–�/�#��)�''��–�������6)��"&0�–����������–��.����#��%�(��% ������ ��%"!��%��"!����,%�!���'�*����%# �!�

�!�"!#� ��� "������'!� �/!��+� '�*���%� � �1�&�*�/� *�!"���&!��'�'%�����0�������&� %� $!*�� ���&�#%��"������ "���%� !%� � '�� 4%�� '�� ��,&��� .�������&� '��� ��%�%��&�� *%&�� �� %"!�� *�%� � *"��'��� .�� �!%� �Europa, mai ales legat de cântare%�"�!��*�%�� 0�=!'�&�&�%�$!*��%'!"�%�� ��'���9������2�<&%��%��.������������� ����I�+� ���&� '��� ��%�%��&�� '�� ��!���� %� ��#����� �� "�%���� � "�'%-!-�� � %&��(��% �����0�2������� (cunoscut în secolele XV�G ��� ��*�,�����&��'�������������"��#��� �– în %��&% �� ���"� –� !� ���!' � �$������ � '�� .�/ %��� %� �!���%"�����&��+� �%� *�%'��� ��� �%&+� "��- ���!��"�������!���%"�����&�"�������/!���–���������0�

–��������–��!�"!#� ���.��*��&�"!&�$!�+��������% ���*����� �'���"�����'��/�'������&!'���*%��������+�$!%����%"�!"�%� �'����"�&��%�!��&���&%�'!� �*%���%����&���/!���–��,�*%���������–�"������ /!��%� ��� �!&� '�� �1"������ �� ������ *%�� ������� –� "������ /!��%� .�*! ��!%��+� ��%� �%�����%&�#%�����% �%0�

–� �������� –� �!�"!#� ��� /!�%& � ��� %�!�"%��%����� ��*�������%&)� *�� .���&�� ���începând cu ce%�'��%�'!�%�A�� �%���%�*��!&�&���G ���"������%�$%���'�*���� �%�����*%� �$% �'��&��� ��&��"�����*�������%&�+��������;!�%�%0�@����-�& +��*����!���"�� �.����!�*��-�� ��� �%��� ��%���&%�,%# �!�*��� ��%�%��/ +�$���'��!�*����� �&%�.���"���"���������%��/� ��%���)���&����!�+�!'%� ����%"%�� �%�%�����'%��%"!+�$!��%�/%�'�/�����%���!�"&�1 0�@� ��%"�!"�%� �'��!�%�!�����%�*��*��'����*"��% ��� �,�,&�� +� ���!&!-�� +� $�&!*!$�� � ���0�+� �*��� '�$���� � '�� %��*�%� "���� %,*�� %� $�&!��&���'�%�%���0�(�"��#���%� �3�<�%�!�!��%��**���+�9���L������&&+� 4!2%���;�,%*��%��D%�2+�<�!�-�?���'���2�9%��'�&� 0%0�

–� ������ –� �!�"!#� ��� '�� $%���� � �!���%"������ � ���&�#��'� !� ��&!'��� �� ����% ��&��%��*���%� &%� �����/%&�� $�1�� &%� ��&�&%&��� /!��0� ������&� –� ��� .� �&�*�&� '�� E&�-�F+� "�!/���� '����&��,%�-��%� ��5�����0���%��%�� ���"�����$!�� �'���%�!��!���"��#��� ���%�'�� ��"�&��!�'�&&�*��

Page 252: curs citire partituri.pdf

����

��'%��%# �'���*��!&�&�G���0�B����%&�%+�*��!&�&�G� ���"����!�$!�� �*"���%& �'���%�!�+�������&%� ��%���%0�

–� ����6'� #��)6' (termen latin; pl. „cantus firmi” sau „canti firmi”; în l��,%���%&�%� +� *�����&�#�%# � �� �������&�E�%��!� $���!F����"&0�E�%���� $����F��–� .����#�� +� �������&�'����� ���!��!�!'���$�1 +��%�,%# �"���1�*���� �"�������!�"!#� ���"!&�$!��0���&���%�����"�����&��� ���"��'!� �*%���%����&���/!���*����%1%���"�������&�-��-!��%n în ipostaza de cantus firmus; ����!%���� ��������&��%�%�%������%�$!*�����&�#%��.�%�����'��*��!&�&�G� +��!�"!#� ��&�����&�#%���.������&� *%���� �� ��%&�#%���"�������&�#%��%�������%���*� $����*� $���'��!�%��� .�� �'���*��!&�&�G+�% %�����*� �� ���������%�%��&�����������������0�;��"!%����!�*�%�%+�&%���/�&�&�������������"�&��+�!�E��-�% ����F�%��%���*�$����*��&���&%�'�/��*��/!��3�&%�.���"��+�&%�/!��%�*�"���!%� +�%"!��&%���%���$���!%� +�"�������%�–�.����&��'������ �–��* �*��*�%,�&�#�#��&%���/�&�&�/!����'�����!�+�/%&!��&��&%�-��%&��*�����&!��$���'��������'����$���� �"�������!���%"�����&��%��.�$&!����%&���&!�&%&���/!��0� ������ ����� a fost prezent în multe din genurile sau formele muzicii practicate în Evul Mediu, purtând fie textul latin original, fie texte în diferite alte limbi. Nu doar cântul -��-!��%��%�'�/������������ �����+�����2�%�� ��!�*�����'����&!'���*���&%��+���%��%����&�,� � ���%��&%�-����&�#%� �'���!�"!#��!���$���'�L’homme arme+������&�"� ������'��%,!�' ��+�"!����'����"���%� *%� "��#�� � .����!���** � '�� 4!*6���� '�*� ���*� �� ������'� *�,� *��� ���%� %&�!�� ��"��% ���!�"!#��!��+� ���&�*�/� %� ���%�!��&��� !�%�!���&��+� <�!/%��!� �%��**���0� ���&�#%��%� '�� �%���*�$����*� '��"�� ,%# � %� '�/��*�&!�� *"����� '�� �!���%"����� %� $ ���� !,�����&� ���!*����&&��� ��%�%��*�������������� de Johann Joseph Fux, metoda în sine de predare a contrapunctului $���'�"�,&��%� �'��<��!&%�!�@����%�.�� �'���%��&�����0�

–����8����–��������&�"�!/����'�����%&����*��&����!��������$!��%�'��"&��%���%�#!���� ���*����!��*"!�'����&�%&�!���������3��%�#!���+��2%�*!�+�*!�-+��%���!�����0�B�����% �%���%&�%� �'�� *��!&� G �� ��"��#��� � !� "��* � ��*�������%& � ��&!'�!%* +� ��� !� �%��%,�&��%��� '�� ��"� /!�%&)������ ����!����%�#!�%�'%�*!�%���*����!�*�'��%� �"�����*!%���%�*!�%���0��

–�����'����– termen francez pentru „cântec”, de���-�& �'���"��*"����/ �&%�� 0���$!*�����&�#%��.�� �'���7/�&�=�'������#��� ��(��% ����+����"��� '����.��$!��%�*%�"!&�$!� �"������/!���*%�� "������ /!��� �� ��*��������0� ����% �� %���" ��� %� �������&��� *�� ��$�� � &%� $!���� $�1�� �%�,%&&%'�+� �!�'�%��*%��/���&%�+����%���� ��"&�� �!�/%����%���'��$!���+�'�'�*��'���*$��%�"!������0��!&�� ��&��'�����������"���%������&��'�� 4"%( %%�+�0�

–� ������ –� *%�� ������ � –� � ��� �%&� ���� ����%�� '�� .����%-%� �!�-��-% ��� .�� D�*����%������%� 0�@��� �%�# � � � ��%� '�*���%�� %� $�� ���!�%�� ���&�*�/� '�� � ���� "��*!%��� $ � � !� "��- �������#��%& �'��*"���%&��%��+���%�$!%����*��"&�� ��� !��'���� ����+��!���"���.����!�,%# �!�!$!� �&%�"%���� /!��� �� �#!������ )� �%� $!�� � %��� !� *������� � *��!$�� � .�� �%��� ���%� *��������%# � %��&����!*����D%�$!���-���%����D0�

–������������–� ������� .�������&% ��� .�� �,%�!��&���#��%&� � ���"����+���� ��$������ &%�*��&�&�"�����%���-��"��'��/!���*%����*���������'�%&!-2�%# �'�%*�"�%��������������������0�;������� $ ��� �!�'�*���� ��� .����� *��&�&����������� �� *��&�&��������+� %�,�&��'���/%���'���%���% ��� ' ��� � �%� *��%���� 3� %*�$�&+� .�� ���"� ��� *��&�&� �!�����%�!� ��"&�� � ��� �!���%*�� ����*%�� .�����-��"�� !"�*�� *%�� '�$���� �%��� �%� ���,��� !��� '��*��%��� *!�!� +� *��&�&� � ������� are în vedere �!���%*��&�'������.����-�&�%�*%�,&�� ��-��"�&���*����*+��������������*%�����������0�;��&�&�*�%�'�#/!&�%�� .�� '����*�&� *��!&�&���G �� &%� ��� �%+��%�� %&�*� "������'��%� ��<�!/%����<%,���&�+��%��� %�� ,���$���%�� '�� %��*���%� *"���%& � %� �%��'�%&��� (�������+� .�� �%��� �����/�� ��&�� �!�%&��alternau, creând efecte stereofonice, �!��&�.��%�!�"%��%�����'��!�- �*%��'��-��"���*�������%&)�'��� ��� �%+� *��&�&� *�%� � *"��'��� &%� .���"��� .�� �!%��� ��-����&�� '��>!�'� %&�� ��%&���+� �%�� %"!�� .���������&�� -���%��0� B�� ���%� ��� "��/� ��� *������ "�%����%� �����"��� ���� �!�%&�+� *��&�&� ����������"!%�� �����&��'���������!!���0�

Page 253: curs citire partituri.pdf

� ��C

–�������–�/�#��)�''��–���6������–��������'���/%��'���&��,%�$�%���# )�*��.���&�� ��� ��*�,�$!��%���������

*%���������–�'%�*�'�������+�.��� *�� �����%� +����!����-���������� ���*� /�&�� +�'����-�& �.���� �%����%"�' +� .���'�������������)�'%��%# �'���*��!&�&�G �+� &%���A&!��&�*��!&�&������ �!��intrând în succesiunea dansurilor suitei baroce ca al doilea dans: ���������–� ��������–���������–� �����+� ���%� *%� $���'+� '�� ��-�& � .���'�� � ��� ��%� %� "������ *�� ����� %� *�����0�@���*��!&�&� G ��� *�%�� '�*���*� '!� � ��"���� $��'%����%&�� '�� �!��%���3� �%"�' +� '�� ��"� ��%&�%�+� .��� *��������%��3�C�8+�C��+� ����%�'����"�$�%���#+��%���� ���� ��%��� �%��� ���1"��*��+��!��.��� *�� �����%� +�'%��C���*%�����+�"�� ��� �&%������%�&�����'!/���G� 0��

–��6���–� �������&�"!%��� $�� .���&���� .��"%�������� �� *�,� $!���&�3�������� ���0�+����� �$�0�+������� *%������ �-���0�+������ ���-&0�� –� �!�"!#� ��� "������ '!�� �����"�� �+� ��� *%�� $ � � %�!��"%��%����+� .�� �%��� %�,��� *!&� ��� %�� ��"!��%� � �-%& )� &%� !��-���� ��%� !� $!�� �'�� �!���%"������1�&�*�/�*!&�*���+������ �,��������*%��'�"2!�!���*��!&�&��G �XVII). Termenul are în vedere .��"����&����'�/!��%���%� +�"��������*������������&�#��'��se termenul de „duo”; aceasta se "!%���/�'�%� ��.����&����'���%�'��'�����'��*����*� � �!%������/�#�%# �$���'����*�����'���%���%�"&!%��+����-��'�"�� �&%��%��%���*%��%����'���!������.��*��!&�&��G ���G ���+�$���'����&��'���!"�� �'��'����*�����/%��%,�&�+�$������% �%�'��&��'�.����&����&����#��%&��

–�����������������–�����%�����&�-�!%* �*"���$�� �"��������"���!���&���- �����&!��'��*�%� 0�

–�#�6D��6������–��!��!-�%$�%�� ��$%�1�,!��'!�+�"�!/���+��%�������+�'���%& ���%��%�cuvintelor „faux” –�.�*�����'�$%&*�.��&��,%�$�%���# � ��E,!��'!�F�–�,%*0�(�"��#��� �!���2��� �'�� %��!��#%��� ���&�#%� � .�� 7/�&� =�'��� �� (��% ����+� ��� "��� '���� '�� �!%&%� ,��-��' +� ����1"!�����&����'��*�%� �<��&&%����@�$%L+��%����*����!�*�'��%���2�%����/���%�!��%&���2�����0�@��%&�$�&+�"����&��1��"&��'����2��� �$%�1,!��'!����%�*"%���'���������%��*���*�" *��%��.��D!&!-�%+�.�� �%��� ��- *��� �� !� &���%��� *���%� � '��@�$%L� �� '%�%� � %"�!1��%��/� &%� ��C�0� �%�%&�&�*��&�*�,.� �&�*�%&�/!��&!��%/�%�'��"��*�!"�.� �&�-���%�.�������%��,�����!�'� �����%���1��&���&����-��0���%� �%�� *��"& � $!���& � '�� $%�1,!��'!�� %/�%� ����� /!��+� �%�� "������ �/��%��%� �!�!�!����� *���#��%�+� '��� ���'� .�� ���'+� $��� *������ �!������ �%'�� �%&�� &%� ,%*+� $��� *������ �!������ '��înflorituri la una din celelalte voci.�

�� –�#�������–����"�'�����������%&����*�+�$!%����"!"�&%���&%�-�%�� %�*��!&�&!��G �G �+�considerat predecesor al madrigalului. La rândul ei prove���'�'����������� *��!&�&!��G� �G +�E/��$�&F����% ����'��$�!��!&%�*����- *� ���.�����-�%�� �&�����"!�%&����I����C�+�'�" ��%���%�$!*��'�$�����/� .�&!����� '���%'��-%&0�@�� ��-�& +� *�� "��#��� � �%� !� �!�"!#� ��� &%� ����� *%�� "%���� /!��+���&!'�%� $���'� '�*���%� � ��&�� mai înalte dintre ele; putea uza inclusiv de acompaniament ��*�������%&0�?�!��!&%�"��$�� �*���������!�!$!��+�����������"�����/�� ��'�#/!&� �!�%��!����'����"�$��� �!�%&0� =�& �� �!�"!#��!��� %�� %,!�'%�� $�!��!&%)� .����� %�� ��%� *�� ���%�� � D%��!&!��!��!�,!����!+� =%��2���!� �%�%� �� –� �2�%�� '%� � ��� %� $ ����o în mod manifest – Josquin în &��� ��&��������&%���(��������� ��+��*����0�

–����6��–� � ������ ������ este un dans baroc în metru ternar, având ca unitate de � *�� � %�*"��#�����%�*%��!"����%)�'����-�& +���1���%��*����!���%"������ 0�;�%����*�%&�#%��*�,�$!��%�'%�*�&���$��%&�'���*���%���*�������%& �,%�!� 0��

–���)���–�/�#���5��–��)��–��������.���&���� ���%��/��+�"�!/����'�'���-����*��&��/�����–�����%�����&�-�!%* �

,%#%� �'����-�& �"����1���*%����–���- ������–�*%��*&%/ �%'��*%� �@�/���� ��+�������!�'�� �!�+������ ��!�� *%������� �'��0����&�'������ �����%�� ���!*�� �� ���!&!-�� %�� %����2�� ��� %� $!*��7$�����7"2�%���� *���%��&� �'��� ;���%�+� �%��� %� �� ��� .�� *��!&�&� � )� &%� '!� � *��!&�� '�*�%� � *�� ��"��������&��&���(!�%��=�&!'�&0��

7/!&� �%� ����&���*�%�$ ����"��'!� ��%����%-�*��%&�3�"��'��!�"%���+�����%��%���� ��� +� .���%�����&���%��/��2���������&%�����%���%��!'�&����% �%�'��-���-����%*� � ��*���%� +��%��"��'��%&� �

Page 254: curs citire partituri.pdf

����

"%���+� $�&���%� �����&��� �,�%��0� B�� %��%*� � '��� ��� � '���� ��+� .����� ��&�� �%�� /��2�� $!���� '��cântare se impune imnul liturgic ebraic – „��//��” (plural: ��//�����0� �������&� *�� "���� "��&%���%� "!���� +� ��� ��%�%��%� *�&%,�� � %� ��1��&��� ����!��� �*!*�&%,��+� %&��!��� ��� ��� ��/%��%,�&� '��*�&%,��+� '�" ��!'�&� ,�#%����)� �&����!�+� %��*��� ������� %�� %'!"�%�������&� �� *�*����&� '�� �����%�%,+���*"�����'��2�%�� ���'��%�'��E"�!# ����%� � ������%� F0��

B�� *$��%� ��#����� ��� ����+� ��&� �%�� ��"!��%��� %��!�� '�� ������� &%����� �*��� �!�*�'��%����,�!*��+��"�*�!"�%&�=�&%��&����C���C�I�+�%&��� �������% ���%��� �%*+����"�'��*��!&�+��!'�&�"������ ������&�� � ����%��� .�� � �%'��&� *��/����&��� ��&�-�!*� .�� ,�*�����&�� �%�!&���)� �1�*� +� �!�� �+����&��!"������!�$!���� �!�%���*"����/�&�����% ��+����&�#%���.������ ��&��'����%��'�%&%���&%��# +�*����*��/�������!� ���&�����,�!#��0��

��%����%�� .����&��&��%�!&���"���!'�&�&� ����&���%�,�!#�%�+��!�*������ ��"��&���%�� .��,%#%�%&����%� ��� .����� *�� ����&�� *!&�*����� �� ��&�� �!�%&�+� ����&� /%� %���-�� – în secolul XVIII –�'����*����&����!��/����%,�&���%��%��0�B��,�*����%�!��!'!1 +�����&����!% ���$!����$�1�+�*��!$����'����"�&���!"%��&!��*%��%&��!�'%��&!�0�

���-���%� ��&!'�� � $���'� ����� � * � ��&��$�#�+� '%�� �� * � '�%� !� %&� � �!&!�% ��� *�%�' ���+�%&���� ���� *�&%,�&!�� %������%��� �� ��%������%��� %&�� ��1��&��� &%���+��!'�&�&�� *�������%&�$!��%&��ale cânt �����������*����'�/��*�� ��*���%"!���%# �&%�*��!$%��!'�&+�"��%�� ����!*%��� �*������%��*��!$�&�� *��/����)� ���&�*�/� &��-���%� ������&!�� ��%� /%��%,�& +� .�� $��� ��� '��� ����%� ��1��&���"!����0�B��2�����%�*��$ ��%�"��*�����&�$��%&�*�%&���!'�&�����*"����/+��%����1��&�"�!"�����%'�� ����$��%&����%��!�*�������'�����un unic cuvânt –�����0�@�!%�����.��"�%���� �*�%���"�*+�������"�&+�!�*�������%�����&!'��!�"!���� �'����"�&�%�"%����$�%#��'�$������.������&�+�*���%�%��*�!�%�–�"�2� ���–��*������!*��� � ��*�,�����&��'��E$!���& ������ F0�

B��*��!&�&�G �+�!'%� ����� *"��'���%� ����"�����%��'��&!��(�$!�����"�����%���&%���%���%�.�&!���� ����&��,%� ������*"����/�+�%"%���!���"��*�!�%�� �"�!'�� ���'���!��������+������%���"����/����&� ����%�� ��� !� %&� � ,%# ���#��%& +� $��� %��%*�%� .�� &�- ��� � ��� /��2�&�� $!���&�� ��������,�*����� ��+�$�������.�"���������'�����"���!���&�&%��+�$������% ���!��-��%&�0�

�$!�� �"%�����&%� �%����� �����������'��%*� #��!��!�*�������% %�������&���������-!*"�&+����% ���.���%��������&�%���!�"!�'����%"����%,�& +�,%#�&e acestui repertoriu putând fi identificate în cântecele spirituale ale afro�%�����%��&!�+� ��� " ����'���� �%"�' � .�� ���'�&� ��������&��+��%��%&�*� .���"��'�����&����&�" ��%��%&� *��!&�&���G�G)�%��*��� ������� *�������/����%,�&� ����"�%�!&+�"���� ��'��'����$��%��%���&!���%��'�/��*����$&��� �3�,&��*+�A%##+��2L���%�'�,&��*+�*!�&����0��

–�$6������–�A�,�&��*+�*%��%&&�&��%�–��������'��&%�' �"�!/�����'���"�%����%�*��%-!-%& �.��care îndemnul „4�����” însemna „0 �� �F� ��%/�%�.��/�'����@�/����%��%)�'�!%�������%������#�* �rostirea numelui, acesta se înlocuia cu silaba 8�+�%*�$�&�� �$!���&%��!�"&�� ����%�E4������8��–�0 �� �� ��� ������9:� ���� ��� �%�%����� ��&�*�%���� �/�'���� �� "��*�"���� ����%��%� *%� '�� � ����"�!$�*�!�� ��0��� $!*�� "��&�%�� .�� ������&�� ��� ����0� !�%&�#�&�� �1�����'�� ,!-%��� �����%��� "�� ��1��������.���!�$�� �!�-�%�'!%���%"%���+�����1%&�%��%��1���� �%�*���������&�����&�-�!*0�

–�74����–�/�#��)�''��–�)�������– cu origine în ����������%&�%� +���$&��� %��'���!���+�'%�� ��'�����������&�

$�%���#�%&�(��% �����+��%'��-%&�&��*���!�&���%���"��'!� �*%���%����&���/!��+�%/��'�&%�,%# ���1��&%��+� '�� ��-�& � .�� &��,%� ��%&�%� )� %� E.�$&!���F��%�� %&�*� .�� ���% �%� ��&��� '��%�'!�%� A�� � �� '��*��!&�G �+��/!&���'����"�%�+�'��&%�%�����&%��%�*%�"���%� ��*��!&�&��G����G� ��"��'!%��'!� � ������� /!��� %� �%""�&&%� *%�� ��� ��*��������� ��� '�,&�%# � &����&�� ��&!'���� � ���� /%��%���� �!�� �%���!�"&�1���%�*������� ��!���%"������ 0�;��!&�&�G ���.&�%'�����.��"����,� +�!�'%� ����%$���%��%�!"����+� %� �%��%���� �� %� '�%&!-�&��0� �%� $!�� +� ��#��%� ����%# � .�'�%"�!%"�� ��"%��&� ��1��&���"!����� .�� �%��� ��� ���&�� �*��!$��� %&����%�� ��� !� �������& � *���� +� '�� '!%�� '!� � /��*���0� >�� '��"� ���� !��+� ���% ��&�� ��%�� %1%��� "�� /��*���� /%&!�!%*�+� *���%��� '������%��%� *%��%**!)� E��!��%�%$����&!�F� �*��� "��$���� �&�*��%� � %���+� *��*���&�� ��1��&��� $���'� �1"&!%�%��� "���� '���� �!�%��%�/!��&!�+� ����� ���!�!�%�!"����+��!�$�-��% ��� �����������0�=�&!'��%� �� ������%�*���� .���!�������

Page 255: curs citire partituri.pdf

� ���

"�!��*�'�� &�$����� ��"!��� %�������"�!� �.��'���� �%���/����/�� ��+�$%/!��#��'�%*�$�&�.�'� #��&���!���%"�������+��%'�� e interioare sau finale din ce în ce mai rafinate. �

����%� �%���� '���%'��-%&�+� %"%� ����'� &����2�&�""�� ��'�&!�+� %"%��� &%� ��� �%+� .�� ��CC)�*����*�&����'������� ������&% �%��%"�' �%�"��*�&!��"��.����-���"���*�&����!"�%�+� �!%&%���-&�# �distingându�*�� "���� ��&��/%��%� -���&��� �� '�" � ��� 7��!"%� �!�������%& � .&� " � *� ��0� ���%� ���'�*���-���%'��-%&�&�'��%&������% ��� �*����%&��%��%�%��*���%�'��%� ��"&��%��1"��*�/��%��%���#������!��*"��# �!%��� �1"��*�/�� ��� ��/����&��+� �!�$!��� ��� ��!��%� E%$����&!�F)� %"&��%��%� %��%*������!����%�E%$����&!�F�'�/����"�%���� �!,&�-%�!����.���%'��-%&�+�*��*���&����1��&���$���'��1"&!%�%���"����'���� �!� ��� %&��/!��&!�+� ����� ���!�!�%�!"����+� �!�$�-��% ��� �����������0��*�$�&+� �'��%�'������!�'����&%����*����%*���'����+���%�'��râs��!�'����&%�$!���& ����%"�'�+��%����%�'���������*%��������–�&%�-&�* ���"��*�������%���A!%*�0��

;�� '�*���-�� �%� ��"!��%�� � $!�� � %� "!&�$!����� /!�%&�� .�� � &%� ��/�&�&� *��!&�&��� G� 0���-���%��������&���"!%���$��� ��%� �.��/%��%��&���1"&��% ���!$������'���*�!��%���#����3���������–�"!���" *�!��*�+����������–�������� � ��*�� .�� &��,%��%���� �*%���������–� ����%'��*%��;$������ ?���!%��0�"��%���� ��%&�%� � .&� ��"���� �%� "�� !� �!�"!#� ��� .�� '!� � *%�� ����� *�� ����0��%�%�����*���%� '�� ,%# � �*��� %���%� � � /!��&�� *�"���!%��� ���� � E.�florit”, în valori scurte ��% %������%� E*������� � ��%-� F�+� .�� /����� ��� /!��&�� ��$���!%��+� %'�*�!��� .�&!������ "������*��������+��/!&��%# �.��/%&!���&%�-���E*������� �%&, F�0�

�&%��&� $!��%&�%&��%'��-%&�&����!�*� � .��'!� �*%�� ����� *��!$��'������� �����/��*���� � $���%��+�%/��'� .�� $��%&�!�*��!$ �'��'!%��'!� �/��*���+������ ���������0�@����-�& +��%����%&�&���#��%&�utilizat pentru strofe este identic, în timp ce pentru �������� este diferit. Sunt utilizate în mod $���/��������% ��&�� �����$�&�*"���%&�'��&�,���%��������� 0�@����-�& +�*�%���"�*��%�!����% ����!�%& �&%�� � �� ��������+� '�� $%���� � "!&�$!� +� "������ ����+� "%���� *%�� ������ /!��0)� %1%�� "�� ��1�� ��%&�%�� ��.� �&�*�'�� ���� � �!�%� &�� *�� %'��*%+��%'��-%&�&� ���!% ���!� &%�- � � *"��'���+� ���&�*�/�'���!&!�'��-�%�� �&��*�%��&!����%&����+�.�$&!���'�.��"��������&� �!&���$�%��!�$&%�%�'�+�'%����!�!&��'� �������&��-���%����� �� ����� �����!���&�� ��-&�#�0�@������ �!�"!#��!��� *�� '�*���-� .�� *��!&�&�G� � 4%�!"!� '%�Bologna, Francesco Landino, iar mai târziu Orlando di Lasso, G.P. da �%&�*����%+� ���%�=%���#�!+�<�*�%&'!�'%� ��!*%+�9%�*���!�9%**&��+�H�&&�%��DL�'+�20�=!�&�L����0�Privite în �%"!������%����& ��&��%'�*��'��'�$�����&�� �!&����#��%&��.��'����*�&�/�����+���&!'��%� ��������%�*���� .�� �!�������"�!��*�'�� &�$����� �� "!��� %��� ����"�!� � .��'���� �%� ��/����/�� ��+� $%/!��#��'�%*�$�&�.�'� #��&���!���%"�������+��%'�� ��������!%���*%��$��%&��'������.������%���%$��%��0�

%�����!!��'��<�!/%����'%�?&!�����%��!�*�����������1��"&��%"%����'���%'��-%&�&%����/!���din care în temele de studiu a fo*�� "��#���%�� ��� $�%-����� &%� '!� � /!��� ��%"��!&�&� �+� ��0���)�$!��%�-����%& �%�&��� �����*������������0�

–�)����#�����–�"!���/���������!&!-����"�!/������'���&%��� �–��������'��*&%/ +�"�������%����&���/!��+������%�%���"!&�$!� �*����� +������%���2�%��"��%��*����/���)��*��+�.��%��&% �����"+�"�������&���%���%&���**��+�%����.��(��% ����+����� ��.��D%�!�1������������'��40;0�D%�2��*������exemplu celebru în acest caz, el având forma unei cantate.�

–� )��6��� –� ������ �� �������� –� -��� ��#��%&� "�!/����'� '��� ��#��%� '�� '%�*)������� �!����%/%�*�%# ��'��%���!��"% ��� ��� ���"%*�������� ��%�"�!/��������!��!�0�����"�&*% �������%� � ��������,��%�0�@���*��!&�&�G ��*����"����.���*�������%�%'�%���� ���&!��"%����" � ��%&��*�����+� %/��'� ���!��� �� !� ��"&�� +� !� /%��%�� � �%�� "� ��� '�$���& � '��� "����� '�� /�'���� ��2���3��������&�*����'��=������!����0��������� �*���%"!���%# �.���!'�'������&%�*�������%�*%�'%�*%�� �!��-��%� +� ��*"��� � %���� "�����"��&� �/%'�%�����+� ���� �� "�� ��&� %&� ��!�� $!���&�� �%'�� �%&�+� '����-�& �"���!��� +��������'�������%��!���E��/���� �F0���&��'!� �" � ��%&��$!�����*%&����� �%&��*������ +� '�� ��-�& +� ��� ��"��%��%� $��� ���%+� "�� ��"%��&�"� "� 2� 20� ��� �1��"&�� �&%*��� .�� %��%*� �"��/�� � .&� "����� '��% %� '��� ��&�,��&� "����� ������ "���� ��������� 2���� %&� &��� 4!2%���;�,%*��%��D%�20�

Page 256: curs citire partituri.pdf

����

4�%��D%"��*�����&&L���%�*$!�� ��!�����&�.��'%�*�'�������+�*��,!&�%&��&�-%� ������ ���'��&%� ��*%�&&�*�%���-�&����E;!%��F+�$����%�'%�*�'��*����*� � �!�+�$������&�*�.��!"����*%��.��!"��%�,%&��0��&����!�+� .�� �&%*���*�+� ���'� /%� ����%� .�� *�������%� �/%'��"%���� � %� *!�%��&!�� *%�� %� *��$!���&!���&%*���� �%�"%���� %� ����%+��������&� /%�"�!"����!� $!�� � ����%� +�"�"�2�2�"� ��!'%�+� *�� ����%���'�%� � $���'� ���!*��� � �� *�,� ����&�� '�� ���� ����!��� �� ��� ���� ���+� "!���/��� $!��% ������*�������%&����'�*��� ���%�.����%�'�*���%� 0�

–� )�''�� –� .���&���� �� %&� � ������!&!-��3� ��**�� �$�0�+� =�**�� �-���0�+� =%**� ���-&0�+���**%� ���0�+� ��*%� �*"0�)� ��*%� ��"��#��� � *�� ����%� �����%& � %� �����!��%&�&��� &����-��� ��� ���)��������&�"�!/����'���&%����*��&�E'���**�!F+��%���.�*�%�� �E.��2�����+����������F� ���*���'������&�-%��'����/��% �%�%'��*%� ����'����! �&!��&%�*$�� ���&���������ului liturghiei „Ite, missa est”. �

�!���"�� �.��'����� �&�- ��� ��������&�� ���%�.��%"%� ���+�"��&��- ���**%��%�!&�� +�!$���%� �.��&��,%�&%��� +��%��.�����&�� ����'���/�*��&�7��!"���.��&��,%��% �!�%& +��1�*� ���������!����� ��-&%-!&���� +�!��!'!1 +������ � ��&����-2������'!%�������*�� ������–�,�����/���%��%�'��� ����"��!��%�'%����&!�+�&����-2�%���&!���2��% ��*"���%�$����� �% �� ��&����-2�%����'����! �&!��+�!$���%� �.��&��,%�*&%/!� +�'%�� ��.��&��,�&���% �!�%&��%&��*�%��&!��'����!�'��*��&�*%��*�'��*��&����!"�%�+� ����**%��!"� +�!$���%� �.��&��,%��!"� +�%��-�"����&!����� ���% �0�

$���%� � "�� .����-� "%����*�&� %��&��� &����-��+� ��**%� �!�%�!��%�!&�� � "!%��� %/�%� ����%��"� ���'������"�*!%'��%�����&%������"%����+�.����'�� %����!��&���*%��*!&� ��&!�+����*�� ���������%���*%�� �����%��0�@� �� &%� .���"��� ���� ��&�� "���%�� $�� ���!�%��� �� '�� ��!��% �+���&��� ��1��� %��*���'���/�&�&�*��!&�&��� ��+������*��!&���%�����#��+�"��� *��%���� �������!�"&�1�� ����%'��&���$!��%&+�'%�� ��%���%� ������#��%&�+����'�$���&� ��'��!�'���&���2������/!�%&�+�*�%�!"�%��"�����������"���%��%����'!%��'��� ����!$���%��� ���!�0����&�#%��%�������%���*�$����*�"��&�%��'������� ��&��-��-!�������%�,%# �%���**�����%��!�$�����%��*���%�����%��� ���%�%��������&��0���&��������" � ��$�1��%&����**���%�� �%�%����� !,&�-%�!���� "������ �!�� ���"�&� %��&��� �������� ��������+� �����"���%��� '�� �!��&���*"����/�&��� & �% � *%����–�5/��+�*����+� ��+�(������� ��� 2��������+�"��������0� � � �&����$�1�+� /%��%,�&�+� �%��� "!�� �����/���� .�� $��� ��� '�� %������� �/��������� ��������+� *����.����'�� %���%�����!��&��+����� ��!$���%���&���*%���!�-��-% ���)�.�����" � �&��/%��%,�&��*����� � ���������+�*����+�*����+�+���������+� ������������0�

7*���.���� ���� �'��*��!&��"�%����%�'��%��!�"���� ���������**��+���&���'������&��� ���$���'� .��2��%��������"��*!�%&�� �� ��&�-�!%*��*%�� &%���)����&��'������ &��� ��+�'� �����%���"��������&�+�*��%1�%# �"�����!*������������� &��� ��0����%*� �"�%���� �%�'�,��%�� ��*�%� .���� enit în ��#��%� *��!&�&!��G �G �+� %�� ���� &����%��� �%,��' � .��%*�$�&�'���1��"&�+� �!��&�'��� � $���'�,������!*���%���&!'���L’Homme arme+����&�#%� �'��"���������������'���%���! ���!�"!#��!������"!��%� �� "�� � &%� �%&�*����%0� B�� ���%� ��� "��/� ��� ��1��&� ��**��+� acesta este întotdeauna în &��,%�&%��� 0�

5/��� �������� �–� *���� ��/����&�� ��� �%��+� .�� � '��� *��!&�&� � +� '�,��%���**%+�–� � ��/�����-���� ��� ��� .�*�%�� �E@!%������&��� ��F0�@!� � *��!&���%�� ���#��+� %��*���� ��/!�% ��� �� *��/%�%' �-%� �� �������������, în acest f�&�%�����&%��%� $!��%& �'�/����'� ����%� +� *������� 3�5/�����������–� ��������������–�5/����������+�'�$���� � ��"�����%�%����+�*�� ����%������%& �$���'�'��$%���� �&���� 0�Nu este singura modificare: în missa romano��%�!&�� +����!����������&���������%�$!*� înlocuit cu �������������–� &!�� ��������%��&% �� .� �&�*0�@���"�����'��/�'������#��%&+�$�%-�����&���!�*������"���������������� ���%���*����- *� ����%��%&�*�.���&���%�"%����%���**���*����"�� �%*�����%������&��%���0�

*����� �*��� �����%� � "�� &%�'%3� E<&!��%� ��� �1��&*�*� @�!F� �� ��' � –� "!���/��� ��1��&!��"%���*�����–�����%��%�'��*&%/ �%�.�-���&!�+���$&���%���%�,��������.����-�&������/��*0�7*����1�&�* �'�����**%�"������'�$��� �0�����*������� ���#��%& �&�,�� +�'��$%���� �"!&�$!� 0�

��� – „credo in unul Deum”, se� ����� �����%& � %� ��**��� –� *������#�%# � %'�/ ����&����"���*�� .�� E���#F+� % %� ���� %�� $!*�� �&�� $!���&%��� .�� � '��� *��!&�&� � )� '�" � ���!�%��%�

Page 257: curs citire partituri.pdf

� ��I

"�!"!#� ������� �%&��'��� ����*!&�*�� ����"��%��%����#�&���.����%�%���"!&�$!� �&%�-��"�&���!�%&�����vor fuziona în fin%&0�

(����������2���������–�"���&���%�"%����%��'��%������&�����**���–�.�� �� ���%$��� ��&��'�� *& /���� %� @!���&��+� ��1��&� $���'� �����+� �����%�� "�� ��"��%��%� E*%����*F� �+� ��*"����/+�E,���'����*F0�@���"�����'��/�'������&!'��+��*���,!-%����&�*�%��� )�.��(��������*�������-�%�+����%��&% ��*��*�'��*& /���+� �� ����+�*��&�&�$�-%��'����%�%���$���'�"��$��%�0�

"����� ���� ��"��#��� � $��%&�&� ��**��� �!�%�!��%�!&���� % %� ���� %� $!*�� ��*������� .�� � '���*��!&�&� ��� �� *�� ������%# �"�� � ���/��*��� '���7/%�-2�&�%� '�" � �!%�+� /��*��� ���'�,���%# � ���sintagma „Agnus Dei” (Mielul lui Dumnezeu), ca simbol al jertfei. Caracterul este "��"!�'������*�&%,��0�

B����**%� ��&�,�%� � "������ ���� "&��% �� '������ /��+� E"�!� '�$�����*F+� ����� � ����)����+� !�*��/�� ���&�,� ��*�����������+����*�������%��������� ����"%���� �'����"�&���D��0�

4%�!,� ,���2�� �&�*���%# � .�� ������ (���� %������ "��$���� %� *%� "������ ��"���� ���&���+��.�� *��*�&� � � %���� "������ .���"���&� "�!"����#�*� %&� ��**��+� ���� �� "������ .���"���&� %"�!%"��������!�� " � �&!�� %��*���%� $!&!*� ��� ��� *��-��� �!��/� -����%�!�)� %��*�� �!��/� �*��� '�!*�,��� '��"��-�%��+�% %�����*��"!%���/�'�%� ��'����1��"&�&�%&�*3�"������������'���������(����%��������%"��!&�&���0��

� În ����������������+����!����'��?�/�����%"��!&�&���+��%�*����%&��&%��� ��� ��*��"&�� ���'��&%�%����%�"�����"���'�����% ��+����&�#�%# ��%&�%�'����'������%���� ��&���!,� �����'��/!���'��&%�"%����&%�'!%��'!� �"��������&�'��%&�'!�&�%�"��������0�@� ����"��#��� �!�"�%�� �'��.�����%���%����"������/����!#��%��%��!�"!#��!��&��+����� ��"������$!��% �%��!�%& ��%���.&������"����%# �"���'��%���%&�# ����!�!-���# ����/!��&!�+�%�$!*����%�'������!'�&���!�"!��*�������&�����&�#%���'��?�/���.��&��� ��&��*%&��*%���0�

��� �1��"&�� �'�$��%�!�� .&� ��"��#��� �–� � "������ %��%� /!�%& � %�(��% ������–�=�**%�������0�����+�*���%� �'��4!*6����'�*����*+�&���%������!���#�� ��1"��*�/ +��&!�/��� +�"&�%� ���1��&���%&�� ������*%A��*����2��%� �* �&���%�*��� 0��!�"�* �%"�!1��%��/�&%�����+��*����%��!�%� �.�����'!� ��"!��)� '� �� "!%�� ��%��%�7/�&���=�'��+�"���� ����-�%� *%� ��&���� � �� *�,��&��%��%� ������ +���**%� & �-� ��� !��#!���&� � ���� ��%��*��&� (��% �����3� ��2�&�,��+� *��������+� "%�����"%��0� ����%,�&� ������� '�� &�, ' � %&� �!�"!#��!��&��+� %��%*� � ��** � %� $!*�� '�'��%� � ; �, �!���������%�!��&��)� ����&�� �*��� ��*"��%�� '��� ����&� ������ ������+� ����%�� .�� �%���� � "�!��*�!�%& )�/%&�� �&�� ��'��%��/�� %&�� %��*���� ����� -��-!��%�� .�� ��� $��-�%�+� '%���'� '��� *��!&�&� G��+��*���� �����*� �1"&!%�%��� '�� �!�"!#��!�� �%��� �'�$�� � �!%��� �!�����&�� ��**��� � –� �!���"���� &%�"%���� /!��� –� "�� %��%*� � ���� � ��� � -����%�!%��0� 2��������� $%��� �1��" ��+� $���'� *��-��%�%�����&%���"��'!� �/!��+����'�%&!-�.��������!�� ��,%*)�.�����'%�%��*�����������"%�����" ���/!�%&�+�"&�����'���%��1"��*����!� ���!�%�' ��%� ��%&�#%���'��%���% �� �����* ��1"��*�/��%��������&�&%&����!������%&����**��0�

–� )����� –� �������&� "�!/���� $��� '�� &%� &%����*��&������� ��� .� �&�*�&� �� �����;�� ��������+�$���'���$�%���#%�/��2�3��������.� �&�*�&�'��cuvânt+������+��,�����+������ ������ )�.�� &%���%� ��'��/%& � *�� .����,��� %� $!��%���������0� ��'�$������ '�� � "�!/����� %� �������&��+��!����&���'�� �!�&���%�����#��%& �����%����&���*�� ����+�.���%���.��"����"&%��&�%��� ����*��%$& ��� �%��%�'�$���� �%� �%���!��/!�������%"!��%���&%�/!��%�"�����"%& 0��

��!/����� '��� "�%����%� "���%�� �!���%"������ +� ��*"����/� '��� ������+� �!����&� ��"����sobrietatea cântul��� -��-!��%�+� "�� ��1�� &%���+� ��� �����&� '���%�� '��"�!#!'��0��� $!*�� ��&��/%�� ���"��� '����.��*��!&�&��G����G �+�$���'�%'��*%��'����-�& �����������$!��%��'����!%������'��% �+��%"%,�&��* �'�*��%�� �%��%��%$��%� �%��!�"!#��!��&!�)�����������%����"�&��+��!����&!����&�-�!%*��&��*�%�%' �-%������!�"�*�'���!�����&%���+�.��%&�� �!����1��%��" ����*����&�*�/�&��,���% �!�%&�)�'����% �����'������&�-�,�&��%��+�������������� ����%�*%���%����&���&�����/!�%&��"���%��$����'%�����*�������%&0�!�!'%� +�.��"�%����%���#��%& �%�*��!&�&!��G� �G �*����"�����!����&��#!������+�.��"%�%&�&����" � *���%�$!���&�&!��'���/%���'�������%��%�-��-!��%� 0��

Page 258: curs citire partituri.pdf

���8

=!����&� �*��� !� $!�� � "!&�$!� � �����%� � "�� ��1�� &%���� '�� $%���� � *%�� )� '�,���%# � �� *���!�*����� ��� "���� %&�-���%�'�� � ���� �!�"!#��!�� %� ����� *intagme învestite în plan muzical cu ��"!��%� ��!��/�� )���#�&� +�"����*�"�%"������*����*�/��'��/!��+����� %$!'%A��!���%"�������.���%���*��'�*���-�������&% �%��!��/�&���&%��!%���/!��&�0�;�%�%$���%��.�� �'���"���!%'%�O�!&���'��&%�>!����@%��+� "���!%' � .�� �%��� �1"�����%� "�����"%& � ��/���%� /!���� ��&��� �%�� -�%/�+� �����������+� /!��� �%��� . �� ��� ���%� "�!"���&� ��1�+� �2�%�� '%� � '�%*�"�%� &��� ��&�&%&��� /!��� ��%��"��� �!%��� %&�� %&�!�� ��1��+� ���!��� �2�%�� .�� &��,�� '�$�����0��� �%&� '!%�� /!�%&+��!����&� '�/���� !��!�"!#� ���/!�%&���*�������%& +��%������%�!���%,!�'��'��&� ��%�"&�$����'������� ��&�'��/!��3�<��&&%����'��=%�2%�&�+�4!2��@��*�%,&�+��5�-2���*%��,���2�0�@!��� ����% ��&����#��%&��%&�� *��!&�&��� G �+� $�-���� �����%&�� $���'� �&%�'!� '�� �%**!� ��%**�*+� (!&%�'�+� ��'��%� ��<�!/%���� <%,���&&�+� <0� �0� '%� �%&�*����%+� <0�0� '%� ���!��%+H0DL�'� 0%0)� &%� ��/�&�&� *��!&�&!��G ���G ���+� %*�*� �� &%� ���%��%� ��!�� /����%,�&�� �!&�� '�� �!�"!#� ��� ��� "�!"��� � �!�*���� ���"!&�$!�����*%/%���3�90�����&&+�<0D0���&&L+�40;0�D%�20�?�1�� ���2�%��H0�0�=!#%��0�

„Ave verum”� ��%"��!&�&� �+� ��0��� –� � "����&�� '!� � ��/����� ��%� "��*����%��� %� $!���& ����„ave verum corpus/natum da Maria Virgine”) ale unui imn eucharistic atribuit papei ���!��� ��� ���*��!&�&�G� �+�,%#%��"�������1����'��%��/+�"��/��'����'�� %�.����%&%�"��#�� �%�&����*�*+�� *����'���?���!%�%�=%��%)���1��&�*��%$& �.���%��*���*�&��%,% ����(���2��%�+�"���%&�&�&%��&����!�*�%���� �7&/� �%�)� .���"��'� ��� *��!&�&�G� +� .����-�&�7/�=�'����%��2�%# � %"�&�&��!�"!#��!��&!�� &%�%��*�� ���+��%�"%������#��%& �%� &����-2�����%�!&���0��*�$�&+�"�� &��- �4!*6����'�*����*�*%��%& ���!�"!#��!���%��7��!"����!�������%&�+� ����&�"!%��� $�� ��- *��� �� .�����% �%� &���H�&&�%��DL�'�*%��(��7'K%�'�7&-%�0�71��"&���%���������+�'%�� &%�$�&�'�����!*�����*����"���'���� �����'������% �%��!#%���%� ���I�������"%�'%���&���!�������'���0��0���%�5!/*5��*%��!�*�� �����%�!"�������������������������'��?�0��!�&�����*��0�GG�0����%*� �*�� �����'���!����"����.��&���� �A!��&�����%��/�&�,���.���%���*��"!��!,*��/%���'����'����%�%���/%��%� �%����������"�����&!'���"��#���� &%�/!��%�*�"���!%� )��*���/!�,%�'�*"���������*�'���/%�� �'���� �!�%�� ���"�%��'�*���'���0�

„�Per illud ave prolatum” (�%"��!&�&��+���0�C��–�*�� �����'���!������������/����.����**%��%�!&�� +� %/��'� �!&� '�� !�!�%��� %� ;$������ ?���!%��� =%��%3� 2������� ��$� �������� ������<�������=���� � ����� ������ ������>)� .�� ���% �%� &��� 4!*6���� '�*� ���*+� "���� %��%*� � "%-�� ���&�,� � '���!���� "!&�$!���� *���%��2�%# � ��� ����*%�� �� '�� �$���� �!���%*�� *!�!�� !, ����� .�����%�����&%��%� �!�%& �"����/!���'���'�,���&� �� $��%&�&� *�� ������2���������$� �������������� ��"%���%������'�%� +��!�*����� �"��'!%��'!� �/!���"��/��*���&������������������������� ��������������������������,����'��������������$�)������������������<������������������?"��:� ��� �������� � �� ���� ���Cuvântul s3a încarnat din tine pentru a ne aduce tuturor �������>0����*�� EA!�F� %&� ��1��������#��%&�� �*��������� * � E&�����#�F� %$���% �%� �!� ���� � .��/��*+� �!����,���'� &%��1%&�%��%� *���������&!��'�� �����! ��� �%&�����'����! �&!�� $% �'��;$���%�?���!%� 0�;��"!%��� &�*���!,*��/%���"�&�'��"!&�$!�������&�#%� �'���!�"!#��!�3� ����% ���*����� �%�'!� � ����"���� ������!�melodice, jocul registrelor în tratarea celui de�%&� '!�&�%� �!��/+� �%� ��%������%��!�'�* �*"���"����"��%��%��� � ����� ����$��%&�&�"��*��0�

„Nuper rosarum flores”� ��%"��!&�&� �+� ��0� ��� –� '� �� %��*���!���� –� �!�*�'��%�� ��%��%�����!*��� ����% ���%�&���<��&&%����@�$%L�–��*����!���"���"��"%����/!��+�.��������!��&�* ���1�*� �"!*�,�&��%��%� '���& ���� ��!�� $�%-������ &%� '!%�� '!� � /!��+� �%� !%#�� '�� �1"��*�/��%��0� �!�"�*�"����������/�������� $!%���� *"���%&�–� %/��� .��/�'���� ��%�-��%��%��%��'�%&���'���?&!��� %+� &%���C8�–��!����&���"��#��� �!$�%�'%�"���%����!�"!#��!��&�!�%'����%��*����%���'����&��� )�$���'�!����!' �!,� ���� �"�����%���!%������'��%�� �. ��%'���%�����,���&�'���� ���+����%��%��!����&����%�%/��� �%� "���� %��� %&�-���%� ����� ��1�� �%$��%�+� �%"%,�&� * � �1"����� '�/! ����%+� �� %,�%� %"!�+� .��"%*�&���� �!�+�%��������#�����%"%,�&��* ��1"�������"!��%� %��/��������&��0��%� ��%&���&��� ���'���*�� �*%�� �%&��"���!%'���"���%���!���"��#��� �–���*"����/�7�%���'��/%& �–��!����&�%����������� ������ *�� �'�$�� � "�� ��� �%����%&� ��#��%&� "���1�*����)� @�$%L� %� !"�%�� "������ ��&���

Page 259: curs citire partituri.pdf

� ���

����!���%&������������-��-!��%�����&�#%��.����&���&����-2����%��1"��*���%������'�'��% ���*"���%&��$ ����������%�����& �% �*%�������*"����/�,�*���� +��%��'�%& �+����������*���"��� �!��&�/��*�&���„terribilis est locus iste” („acest loc este sublim”, „acest loc sublim este inspirat ales”, E*�,&�� � ��*"��% �%� %&�-����� %��*���� &!�F�0��&�-���%� %��*���� ����"��� %� $!*�� �!�*�'��%� � '�� �! ���!����%�!����!"�����&���@�$$%L��%�!" �����!"��� +�'%��$���'�� ��&��%��2�%# ��–�%*�����%������!$�%�'�����/%&!%���'��*��,!&�–����!"�*�'�'��%��������������%�2�������%&��*���%���D����&&�*�2�+��%"!'!"�� ������ �* �.�$������*��!&�&�� ��* �*"!��%*� �/%&!%��%�%���&���&����-��0�

–��##������6)�– termen identic cu latinescul „offertorium” –�'�*����%# �!�*���� ������/�� ��� /!�%& � *%�� ��*�������%& +� &�-%� � '�� "�%����%� '�� ��&�+� '�� ��-�& � ��� *��*�&� '�� %�*�,&���%��!�����&��!�*%�� ����'%����&!�0�

–��������–�-�����#��%&��!�"&�1+�*��������+����%��.��,%#%������&�,����&����%�� ��'�*���%����"��#��� ���� *������0� ��� &��- � !��2�*�� � *%�� -��"� ��*�������%&+� "%������%� !"����� "!%���"��/�'�%� *!&� ��� /!�%&�+� �!�� *%�� -��"� �!�%&+� �!�"� '�� ,%&��� �� *!&� ��� ,%&�����0� @� �� ���!��� *�����&�#�%# � �� "��#���%��%� !"����� .�� �!�����+� $ � � �!*����+� &������ *%�� �� �%��� *����� +���"��#���% ��&�� '�� !"�� +� .�� *"% ��� %'��/%��+� %�� .�� /�'���� '��!�+� �!*����+� �%�2�%A+� &�����+��� �%���*����� +��!�"�'��,%&���*%��*!&� ���%��%��*���%0��%�&���%�����#��%& +��*����!�*����� �'���������+� .���"��'� ��� �/�����%� �"��&�'��+� "�!&!-�� �� �!�������'� ��� %���+� �����%��/�� '����+� *%���!������.����'�� %����%����&�!��/!��+��!%������%�!�"%��%�����'��!��2�*�� 0�

�� %" ���� .��(��% ����+� .�� �%'��&� �������� ���������� � �� *�%� '�#/!ltat în toate marile ��&����� ��#��%&�� ���!"���� �%� ���%��� %� '!��� ��� '�� ��.�/����� %� �'�%&�&��� *��������� %&�*"���%�!&�&��+� "�� �!'�&�&� %����2�� ��� �&���0� @%�!�%� � &��� 4%�!"!� ����� �� ��%/�!� (��������+�"���%�!"�� ��*��������%� �"��&�-��'��!�$���3�+�����+�*"���%�!&�����%����&���"��*!�%A���%���'��&%� +� ���� � �� '%�*�%# � .������� �%'��� *������ ���%�� *"���%&� "������ %��%*� � ��"��#���% ��)�$!��% �%� ��*�������%& � %�!�"%��%�!%���%/�%������� �� ��'�*�'�� ��*��������+� %"%�� �%�!"�������"����'� *�"���% �%� �!�!'���� %�!�"%��%��0�&%�'�!� =!���/��'�� *�� ��"���� �%� $�-�� ���,&��%��� � "������ ���%�!���� '�� !"�� � '�� &%� .���"���&� *��!&�&���G �+� ���� ����I�� �� %"!��Încoronarea Popeei�����C��$���'�&��� ���'����$���� �%&��-���&��0�

�!�"!#��!��� ��"��#���%��/�� "������ %��*�� �!��-��3�<��&�!��%������ ���%&�%�+� 4�%��D%"��*�����&&L��?�%� %+����%�!��%&������3������&%������%�&�����'!/���G� �+�9���L������&&����-&�%�0�;��'�/��*�$�� � �!�� �%�� ��&�� "%&��%� ,%#��� &����%��+� %& ����� '�� *�,������ ���!&!-���� *%�� %&�-!�����%" ���'�'�%���*%���!��'���'%�!�%�����!��%��!�����&�,���*%��&%��!' +�

���&� �I��� *����%# � %���&� '�� �% ����� %&� !"����� E,�$$%F+� "���� ��"��#���%��%� &%� �%��*� %�&��� ���� &������-!&�*��0������������, în fapt un „������!!�” asemenea altor momente de acest gen plasate în pauza dintre actele operelor „����”.�

@�" ��&%*���*��&�/����#�������% ��&���1"!��� �%&��%&��&���H0�0=!#%��+��!�%���*��&+�%"!�� �!&�&���% �!�%&��/!��'%�-���&���!�*�� &������%"%���0�

–��������6�–�������!&!-�%���"����&%����*��&���������–�*"% ���'�*���%����- �������–�&���%���/!�%&�*��$!��� �'��%�"&��'����*����+�.���%����&���" � �+��'�$��%� �.��,%#%��������1��'�%�%���+� '�� *!�-����� ��&�-�!%* +� ��*"��%�� '��� ���!&!-��� *%�� ,%#%�� "�� ���% ��� &����%��� !���$!&�&!����0��!%���%/�%�*%�����*!&� ��� ��*��"��#��� ��1�&�*�/�.���!�����0�@����%�#%�.�� �� ������'�%�%����+�%�'����*����&!��%"%�%��&���/!�%&�!��2�*��%&� ��%�*!&� ��&!�+��%� ��"����"�!"!� ��&��*%&�+�!�%�!���&� %� $!*�� '����&��� !��� �!�*�'��%�� E!"�� � .�� �!�����F� �$% � '�� !"�� � &�"*��'���� �%'��&�*���!-�%$��� ���� �%��%�0�

��!/����'� '��� ��*����&�� ��'��/%&�� $!%���� "��#����� .�� /�% %� ��#��%& � ���!"�%� � %�*��!&�&��� G �+� !�%�!���&� %��� ��� *�� &����� ��"��#���%��� .�� 70�%/%&����+� �!�*�'��%�� "�!�!�!��&�-���&��� "���� &���%��%� 0�� �������������� �� ������ �� �� ����)� "!���/��� %*���'�� ��� *%&�+��.��%��%*� �"���!%' +�!�%�!���&�" *���%# �.�� ��!��%��� ���!*����0�O��%& ���!�"!#��!����!���� ��&%� *�%,�&���%� ��"���&!�� $!��%&�� %&�� -���&��3� <0�%��**���� ����!'���� �����%�!��&+� "���� %&���� ���� �����/�� ��� *�� �%��%# � %� ����%+� �%�� �&�**%�'�!� ;�%�&%���� '��%��#�%# � �!�"�&� ��#��%&�

Page 260: curs citire partituri.pdf

����

"�!"����#�*�"����%&����%��%�A�'���!%* �%������%��/�&!����%����� ��- �'������.������%����&��������� �� %� %���&!�0� �%�!���&� �*��� ��&��/%�� .�� ���% �%� ��&�!�� �!�"!#��!��� .���"��'� ��� "���!%'%�*��!&�&!��G ���G ���3��9������2�;�2��#+�<0�20��&��%��+�<0�?0�9%��'�&+�'%�� ��.���&%*���*���409%L'���*%���!�%���*���?0=��'�&**!2��D%��2!&'L�+�$���'�–� ��.��#�&�&���!%*����– prezent în "��!��" ��&���!�"!#��!��&!�0�

–�;6�������– termen latin, „ceea ce place” –���!�"!#� ���'����"��!#%��%�+�%&� ���� �'��� $�%-������ � %&����!�� &��� ��� ��&�,��+� %&�*�� .��,%#%������&% ���� &!�� �� %�"�� ������ '���%��� *��,���� �.�����'�&�%�'��!��&!�0��

–� ��������� –� .���&���� �� �%� ������� *%�� ������+� �������&� "�!/���� '��� &��,%���%&�%� 3� E������%��F� –� %� .�����%�� ��%���/�*��-%+� $!�� � ��*�������%& � '�� $%���� � "!&�$!� � .���!�*���� ��� &�,�� +� "�� ��2���%� �!����&��+� "���� ����% ��� '�� �!��/��!'�&)� *�� '�*���-�� "����/%����%������%��� +�'�!%�����.�������������%���1�*� +�'����-�& +���&�"� ��������*%�� %"���%*�����%��!�*���� ��� �!'�&� �%��� ��%/��*�%# � ��-�*���&�+� '��!�*�rând astfel caracteristicile sonore ale '�/��*�&!����*��������� ��"�!�!/��'��%1��%���2�����%���*%���1"��*�/��%��0�?!%����� *"��'���&%���/�&�&� *��!&�&!�� G ��G ��� �� ����%�� .�� ��"���!���� "������ &��2+� !�- � *%�� '�/��*�� �!�,��% �����*�������%&�+� *�,� $!��%� ��!�� ��&�-���� '�� "��*�� *%�� �%,�&%����� ��� �!� ��� $��� '!%�� ��������$��� ��������+�%& �����'��%&���"��*�0�B��*��!&�&�G �+�<��!&%�!��%/%##!��� ����'��%�<%,���&&��*���� %��!��� "�!&�$���� '�� ������+� &!��&� &!�� $���'� &�%�+� ��� *��!&��%�� ���#��+� '�� 40�%�2�&,�&� ���@0�D�1��2�'�0��

?���'� "���� �1��&�� � !� $!�� � '�� *�/��� �!���%"����� �1"!#���/+� /%� �!����,��� � .�� �%���� *�� �–�"���� ������������+��%���%/�%������� ����'�*�'�������–� &%����*�%&�#%��%�$!�����'��$�- +� �1"!��� �%& � "������ ,%�!��&� ��#��%&0� >�-&�A%� � .�� �&%*���*� sau în întregul veac �!�%����+�$�-%���.�/���.��*��!&�&�GG�"����&��� ������,��%�����!�&%*���*��&��0��

�–�������6�–�"!%���$��.���&����.��"%�������� ��*�,�$!��%��������0��*%�����+�–�'���/%��'�����#��%�'��'%�*+��%��"����*�'�����un dans francez evoluând în ����+�'%��"����'�%/�%� ����1��'�� $%���� � &���� 0��%� $!�� ���#��%& +� *�%,�&��� &%���A&!��&� *��!&�&���G���+� � ��*������� %&����%� %�.�������"��%������$����� ��/%��% ������"&����+�%��*��%�'������ �"����'�$�������%���"����%�*%���%����&����'�����#��%&�0�

(�$����&� *�� �!�*������� �%� %/��'� $��� ��� ���%��� )� %&����%� %� ��� *��!$�&�� �1"��� � "������"��&� "���%������� �%"!�� ��� &%� ��� ��"��� �1"�*� ��� �%&+� %*�����%� ��&%��/��� .�'�" �� ��� '��E������F� �����%��%������E*�*"%�*F�������* �$%/!��#�#�����*�����%�� �!��'����� ��������/�����%�&%���"���&���� �%&3���$����&�'�/����%*�$�&�*��-��%�*��/�� ����$��� �!�%&��%���*�%,�& 0�

!�� .�� *��!&�&�G���+� ���,%'�����"�!�!/�%# ���� ��"� *"���%&�'�� �!�'�%�+�������������������+� .�� �%��� �������&� ��� �%&� �*��� ���%�� '�� *��/�� �� '%�*%���)� %&����%� %� *�� *�%,�&� ��� $���.������������� ��'%�*���+�$���.�����"%�����"%��%�*!&�*��� � ��%�*%�,&�3�.���!%���&��� ��&��'��%��%*� �$%���� ��1�*� �!�*����* �&�- ��� �.�����*�������%�"!���� � ����%���#��%& +���%�'��%�'!�%�$���'�–�"�%�����–�!��!�*���� �%���&���'�����0�

@%� +�.��*��!&�&��G� �G +��!�'!�&��*�����&��/%�����"��� '����.��$!���&��"!&�$!�����'%��'��&%�9%&&�+�<��&&%����'��=%�2%�&��+��!�"!#��!����%�?�%��!�*��!�"����+�4�%��D%"��*�����&&L� �� 4�%���2�&�""��(%��%�� "���%�� $!��%� "������ &��� ��� �1�&�*�/� ��*�������%&�+� �%��(%��%�� &������!'�������&�*�/�.��!"�� 0�;��"��$�� �$!���&%�"�2�"� �"�2�"�*%��*����������%��'�#/!&�%��+����&�*�/� .�� %&��� %�,������ �!�%&�� *%���!'%&�+� '�� % %��%���� � �%� �&����&� ��$���� * � ��/�� � .���!�%&��%��%���� �%& 0�

@��&%�$!���&��"���%���'���!�'!+��&%*���smul a impus forme din ce în ce mai elaborate, %����.���!�"�*�&�*!�%���+����� ��%&��!������&����&%*��+����-��'�"�� �&%�$!����'���!�"&�1��%��%��!�'!��&��� *!�%� � �� � " ���'� –� .�� �!�%���*�� �� .�� *��!&�&� GG� –� �%�%����� '�� /����!#��%��������� �������� '��H�,���� �� *"����� *�������� �7��*��� –� $��%&�&� ��%-�'���� &������ ���� *%�� %&�(������������3�������������������� $�?@������������������=����:�0�

Page 261: curs citire partituri.pdf

� ���

�%"��!&�&� ���� %&� "��#����&��� ��%�%�� '�� ������� '�� "%�������� –� �2��&�� ����� ���!� '�� �!%�'�� –�"��#��� � ��� �1��&���� �1��"&�� '�� �!�'�%�� '��� ���% �%� &��� �!L*��� �!�"���3� ��/��� �� ����)�%��%*� ����% ���"��#��� �*��*�,�&��'�$���� �����*��&�*�����$% �'���!����"!�%��3��%� ���2�-2��+����&�#�%# ����/����!#��%�����2���%�����%��/ +��%���%�<��&&%����@�$%L�$!&!*� ���&%����!��%&����1��$% �'����*��&�/!��&!�+�% %�����*��'�$���%��!����&�*��!&�&���G���0�=%����&��'�����%�����'� ��.���1��"&�&�*�&���%��%��%*�%����*��!,*��/ �'����%�# �� �–�'����% �������� ����1�&�*�/�'����2���%�'�*��"&����+� ��*"����/� %� �������� '�� "%��������–� ��1��&� ��� %� $!*�� "��&�%�� ����-�%&�+� �&� ��%&�#�%# �!�%'���%,�& � *�%� � %� ��� ������ �����*�� ��� �1"��*�/�� "�� ��/����&��������� ����� într�!� *��/�� �%*���'��� �,%#%� �"���#!������0�7*�������1��"&��*�� &�����'����1%A�.�����$!�� �"�����1��&�� �&%�� �–��!�'�%��'����"�&�"�2���"�����"�2�–���1����&�-�!*0�

–�'����6'�–�/�#��)�''��–� '��������� –� ����&�� "�!/���� '�� &%� ��%&����*��&� E*%�%,%�'%F� �� �*��� '�� !��-����

������ +� $���'� ��� �!�%�� .�� �!&!���&�� *"%��!&�� '��� ������%� �����%& � &%� ��C�� *�,� ����&��!������; ulterior, dansul în metru ternar ���� �%��� �%"�' +� �'�$��%��–� *��"%���–� � "�� *��*��muzicale orientale (sefarde, maure) sau andaluze, a devenit atât de popular în Spania încât *"���$���&��*��!&�&���G ��%� ��$!*�������#�*+���� �!�%��%�*%�$���'�$ ��� �.��&����%���%�*"%��!& �%����"�&��0��&����!�+�'�/����'%�*�.���� �%���&��� +���&���&���!'��%� � ������������%�+�����!'�*�.��*���%� ��*�������%& � "���&%*�� � "���� %� ����%� �!�"!#��!��&!�� D%�!��&�����#��%&0� B���"��'� ���*��!&�&�G ��+��&�%"%���'�� ��-�& �*��&�#%�+� ��*������'�!�%��!*$�� �'��-�%/ ��&�-%� +� ��*������'�� �� ��*"�����'� �/%'�%���%� "���� *�� ����� ��"��%��� '�� ����� !"�� � *���� $���%��0� B�� ���% �%� &����40;0�D%�20+�<0�?�0�9%��'�&�*%��?�0��!�"�����*��'�*���-��"����,!-%�%�*%�!��%����% ��0����%� ����timp, va fi repus în drepturi de compozitorii ce culti/ ���!�&%*���*��&0�

–� '������ –� '������� –� ������� '���/��'� '��� &��,%� ��%&�%� � � –� ����� –� /!���$������ � .�%&� 0� �����%�� �%� �/!&� ��� *!�!� � .�� ��-�*���&� *�"���!�+� '�� &%� �A� &%� �B� �� �2�%����%��*�*�����B�–����B), cântând deasupra celorlalte voci, planul vocii d��*!"�%��*���%������ ��� ��E'�*�%��F0�!��"����*!"�%��"!%���$��'������ �/!��%�'���!"�&+����'�%"%#!����"���*�.������A� ������C0�

–� '���� –� ������+� '�� ��-�& � &����0� �� $!*�� ���&�#%�� '�� �!�"!#��!���� ��-&�#�� "������ %�'�*���%�!����% �����#��%&�"!���� � .���%�����&!'�%���� �� ��� .�'�%"�!%"��*��*�&�/��*���&!�+�'%�� %������&� *��"����"�� ����%��%�/!�%& � .�� ���%� ���"��/� ��� *�,&������%� �1"��*�/�� ��0��!%���%/�%�*%�����%�!�"%��%�������*�������%&0�

–� '������ )����� –� � &���%��� ��#��%& � '�� $%���� � ����� +� "�� �%�� ��&��� /!��+� ������1�� ��&�-�!*� .�� &��,%� &%��� +� .�� �����&% ��� .�� ����&� �%�!&��� .���"��'� ��� *��!&�&� �G0� ��� �%&+��'�*���&���&!'�����%���&�*�%���+�,%#%��"�� ��2���%� *��/�� ��� ���&�%��� ��%�*"�* �%�������!'�&�������!���&!'���+� *�� ����%� $��%& +� %1%� � "�� %&&�&��%� �� A�,�&% ��+� $���'� $!%���� '�#/!&�%� � �%�'����*����)� .�� ���"+� %� '!,��'��� !� �%'�� %��� *�&%,�� 0� @%� +� &%� .���"��+� %��%*� � ����%��� *��"�%����%�'!%��.��������!��&�% �# �����&!��� � *���� ��+��&����!��%�����%��.��"�%����%�*%�� ������� +�în misse. (������ ����� �*��� ��� "!��� &atin în versuri, având ca personaj central pe �?���!%�%�=%��%+���&%���'�'�����%��%����&%�"���'���%�$��&���"���%���.&�/�-2�%# +�*���'�&%�,%#%�������)� ��"%��&� %��*���� "!��� '%��%# � '��� *��!&�&� G���+� *��/��'� �%� ,%# � "������ �!�"!#� �����#��%&�� �'�$��%��� "�� ���!*����&� "�!��'��� %&� *��/�� ��+� % %� ���� ��%� %���" ����%� %��*�����������&%���/�&�&�*��!&�&!��G���G� 3����'���&����&!'���+�"����2��'!� ������'!� +�%��%���% ��*������� � ������!������/%&�� 0� B�'�" ��%� � '��� "�%����%� ��&�#�%*��� � .�� *��!&�&� G �+� .�� ���%��!���&��&���'�������+�%��*����"�'��&���%���%�$!*��'����!��%'��* �.���"��'����'������&�%&�����&�%�%&�*��!&�&���G ���0�

�"��*��-�!%* �*�����'���!�"!#��!��� ��%/��*�%# �*��!&�&��*�����'�&��� ������%��*�� ���&�3�4!*6����'�*����*�#�+�<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%+�<�%�,%���*�%����-!&�*�+�4!*�"2�9%L'�� 0%0)�&%� ��/�&�&� *��!&�&���G�G+� ��&�,��� *���� (����������� '�� ?�%�#� ;�2�,���+�<�!%�2��!�(!**���+�

Page 262: curs citire partituri.pdf

����

Giuseppe Verdi, iar în secolul XX –��!�&����*%��R��*�!"$����'����5�0�B�����% �%��!����%*� +�=L��%��=%�,��*����%# ����(����������0���

–����8�– Un exemplu deosebit de dans instrumental la trei voci îl constituie ��������2����������!�'����!&�� �%�'��*��!&�G �*�������0�������)� .��"%���%���'�%� �%�%��*����"��*��"�������������*����������*���"��#�������%������!�–����%������"��#��� +�"!���/������&�&��+����%&�'!�&�%�'%�*+� .�������� ����%�� ���� �%����%"�' +�-������*��&�*����%&�/���!%��&!��" � ��*����'��%&��*����&!����*�������%&�)�!�����+�%��*��E'�" �'%�*F�–�����%��%" ��%�.����!���%'������%'�2!��–�*��%*�%� � ��#,��!��'����&�������������*%���������+�'%�*����/%��%��%�"����*"�����&�* ��/�/%������% �%���*�������%& �%�*��!&�&���G �0�

–����������–�.���&����.��"%�������� ���%����� ��+����� ����+�����������$�0�+�����!������$�0�+�'���������-���0��–��1"��*���%�"�����"��&���'�/��*�$�� ���+�%&�������!��'����*����+�'�$���� �'�� ��%� ��� �%&� �1"�* )� %��� .�� /�'���� /%�����%� '��� "����� '�� /�'���� ��&!'��+� ������+� �����������,���+� %-!-��+� '��%���� ���0�0 %�����%� "!%��� $�� $ ��� � "���� '�����%��� *%�� "���� %' �-%��+�%�"&�$��%��� ������!%� +� '��%��#%��+� '�$!��%��+� ��!�*!�%��+� ��/��*%��+� ������� +� ��� �!�'� �%�" *�� ���� ��&%��/�� %� �'����� ����%����%&�&�����#��%&� *�"�*� /%������0� 71�*� � !� *����� .����%- � '��%*"�����"�����%���*���1"��� �&�-������%��%��/�� ������"�� �����'������+�'%����� �����%�&�- ����&!���/�'����� .��������%�����*���*%��"!%��� $��������E��� F�*%����"��� �� *��/�� �&���&����!%��+��%����&��*%���%��"� ���'�" ��%���'��!��-��%&0��7*���!�"�!, �%�/����!#�� ����!�"!��*����+���� ����'���2�&�,��&� .����� $!� �&�� ������$�-�� �� ��&�� ������"���+� "������ �%� ����%��%� .�� '�/��*��%��� * � *��%$����� ��* �*����*�%���#�0�

@�/��*�&����"����'����������%��!��!&!�% ���$���"!&�$!� +�$���!�!$!� +�"�!"���'�*�%� ���'���%�%����� *%�� !� �%1�� � &�,���%��� '�� �1"��*��0� �2���%� ������ ��� /%��% ����+� ��&��/%� � %���� .��,%�!�+����� ��.���&%*���*��*%���!�%���*�+�*� �� �������"������*��%��-��&���!�"!��*��������&�#%���'�� '�/�� �� ���%�!��+� '�� &%� D%�2� �� 9%��'�&� &%� =%1� (�-��+� '�� "�&' +� ��"����'� /����%,�&���%"!'!"����%&��-���&��0�

–�����������–�-�����#��%&���,&��%����"������(��% ����%�*"%��!& +�'�*�mnând în �!'�-�������"��*������%�%����� � ��*�+�'�����1"!��� �%&��"��������"���!���&�&%��)��%�%�����&�&!��poate fi foarte diferit, de la cântecele cazone la cele erotice. Refrenul apare nu doar între *��!$�+���� ��&%�.���"���&�"��*��0�=����&�,��%�+�%�,���*�������'�" � ���!��%/%� �������&�/%��%�+�"&�%����1��&���"!�����*����*"���$����"����������������. Compozitori cu astfel de piese incluse în ��&�,�%� ��&�-���� ��������� �������� �� �������� �*��!&�&� G �� *���+� "������� %& ��+� 4�%�� '��7����%+���'�!�7*�!,%�+�?�%���*�!�=�&%�0� %��/!&�%�.�����"�� ������������D��–��!&��'0�

–� ������� –� ��� $!��%� '�� "&��%&� ����������� –� $!�� � %� ��#����� /!�%&�� ��%&����+�"�!/����'�'����%"!&��%� )���1��&��1�����'��*�����–�'����-�& +�'!� �/��*�������%���'����$����–�*��'�*���-��"����*��"&��%�����*��� � ��%�������*%�������*%���!����+�$���'��%�!�'%���������&!'����'���*�� ���"�����/ +�.���%���*����"�����������"����%&��������%�����*�0�����$&��� %��%����-���&��%�#!������+����� ��"����&�%&��%'��-%&�&��0�

–������'���–�*%�����8���������'���cân����'��!��-����*"%��!& +�%/��'�!�"������� �%�"���� �$!&�&!��� )�.��7/�&�=�'��+�%& �����'��/�&&%��*�%�'�����"���!���&�&%����1�*�%� ��-���&�"%�%&�&�"����1��*%���+�'%�����!���&!'�� �� !��'���� �����'��� ������!��% �0�=�& ��'�������!�"!#��!����'���%'��-%&�+�"��������%����&%�'!�'���%**!�*%���'��%��H�&&%���+�%��$!&!*�����&��.�����% �%�&!��%��*��-��0�

–��������*%�������4'�–����/%��%���&�� �(7���;�*%�� �(7��S;�"������"&��%&�– cântec din repertoriul trubadurilor francezi (secolele XIII�G �+� %/��'� $!�� � *��!$�� � ��refren; strâns legat de poezie, este considerat un gen muzical�"!����0� ����%� ��$����&!�� ��!���������+� '�!*�,��� '�� �%��%,�&�+� %� $!*�� "��&�%� � �%� �����"������ �!�*���� ��� '�� ��"� "!&�$!�+� �%��-���&�%�%/���!�&%�- ������&% ���.���!%�����'��&�0��!�*����������"!*�,�&�"�����'��"&��%���"������%��%�'��������*%���!�!'�%�%�!�"%��%� 0�B��/%��%��%�'%�*%�� +��������&��*��������0�

Page 263: curs citire partituri.pdf

� ��C

)��6'���'�������6���������6���–� � �!&�� ��� '�� �������� *%���� *%�� &%���� &%� C� *%����/!��+�

%&� ���� �"��&%���8�+��1��"&%� �"��������"�&�'��"!&�$!������&��/%��'���!�"!#��!��0��& �����'��!�*����$��%��/ � *�� ����� '�� ���% ��� /!�%& +� .�� *������� 0�������� �1�*� � �� "��*�� "������%�*%�,&����*�������%&+������� �!�����!�*�'����'�� �%��%*�%���"��#��� ���%��%��/��2����&�-����'��%��*����"0����*�&����*�������ale prezente în acest manuscris sunt considerate a fi printre cele �%�� ���"����� �1��"&�� '�� ��#�� � '�*���%� � �1�&�*�/� $%������� �!��/!�%&�+� %& ����� '�� ��� %&���%��*���*� '�� *��!&� G���+� ������&%�� ��� �������)� '�� ��� '�!*�,��� ������*� *�� "��#��� � �%�� %&�*�'%�*���&��"�����������*%��"%������*���������

���������)�����)���'������–��%��*���*����!*����*�,�����&%���%�0�����'������ �� ��������� �.�� '�%&���� �%*��&�%�� E��,�!� (!A!� '��=!��*���%�F� ����� � �� E�%���%�(! ��� '���=!��*���%�F�� �� " *��%�� &%�� � *����%� '���=!��*��rat (în apropiere de Barcelona), �!� ����!�/%&!�!%* ��!&�� ���'���������� ��'%�*������'��/%&�+�� �������%� ��"���!���&���'�/��*�/�2���&%��'��� ���� ��"�������"���-���������"!"!*�%��&%�%��*����"!��%����������� � *����*�0�@�����&�� �CI� '�� "%-���� " *��%��� %&�� �%��*���*�&��� ���� �%&� �I�� '�� "%-����+� '!%�� I� �$!&�!� ����I���!� ����%�#!��+�'%�*���+��!����� �.�� �!�%&����"��*��+����*�����%��!���"���������% ���%�����!%���$���&��� '�� *��!&�G� +� '%� � &%� �%��� %� $!*�� ���%�� ��*"����/�&��%��*���*0� B�� %��*�� *��*+��!����&������/���!� �� ��� ������� ��/���� �$!&�!� ���� "!%�� � ���&�*�/� ��� ��1�� �%��� &%� '%�%� ��� �����%��*���*�&�������%����%�.���!' �'����&�0�

��

�����J� �97��7��>���(��@7���(@7�–� � �������&� (�� '�*����%# +� '�� ��-�& +� ���

ansamblu format din trei voci sau instrumente; în mo'�"%�����&%�+����(��'���!%�'���*���!�!-���%&� ����+�$���'�$!��%��'�����!�/�!%� +�!�/�!& � �����/�!&!���&+�'����'����������*���������'���%���% ���%��� $%��&���%� ��*��������&!������!%�'�0��%�������&��'�*���%���%� $�� �����"���%���'��%��*�� ��"�'�� $!��% ������&�#�%# � .���!'�������� �2��%� *!&� "������/�!&�� +� �2��%�'�� %&�!�"������/�!& � ���2��%�'��,%*�"������/�!&!���&0�71�*� � ��'!� ��%#����*"���%&�+� ����'�'�����&�#%��%���!����-�*����.�%&���"������/�!& �*%��/�!&!���&)��%��*�����*���������"!�����&�#%� ��%&����2��+�'�" ���������%# 3� �2��%� '�� ���!�� "������ /�!&!���&� �� �2��%� '�� /�!&�� � ��2��%� *!&�� "������ /�!& )� � .��$��� ���'��*�������%�"%�����������*"����/�+����!����2��&��'��,%# �"!��%&����%����%��*��%0�

JJ��97��7��>���� �(7�@7���(@7�– termenul CVARTET are în vedere ���%�*%�,&�� $!��%�� '��� "%���� /!��� *%�� ��*��������)� � �(7���@7���(@7� �*��� ��� ��"�*"���%&�'��$!��% ��+�%/��'�'!� �/�!&�����/�!%�%��� ��/�!%�%�%����%�+�!�/�!& � �����/�!&!���&0�@%� �/�!��&�� *���� *���*�+� '�� ��-�& +� .�� �2��%� '�� /�!&�� � ��2��%� *!&�+� /�!&%� .�� �2��%� '�� %&�!+� �%��/�!&!���&�&� .���2��%�'��,%*+��%� �� .���%#�&�(���&���'���!%�'���1�*� �"!*�,�&��%��%�%&���� ����%��*�!���2���.��"%�������&��/�!&��� ��/�!&!���&�&�������2��&��'��/�!&&�� +���*"����/�–�'�����!�0�

JJJ��97��7� 7�9���(��7�– avem în vedere în �%#�&� /��2�&!�� �2��� �!�%&�� %��&���2����%���%��$!*�����&�#%���.��'����*�&�*��!&�&!��"�������!�%��%�"%�������&!��"���&%*���� ���&%*���0�?���'� *"���$���� $��� ���� /!��+� %��*��%� "��#���%�� %/%��%A�&� � �� ���� �������� "%��������� '�� � �������� �� �+� $ � � ���&�#%��%� &���� �&!�� *�"&�����%��0� @�!%����� %�� $!*�� .�� �#� ��&�� ���"� ���%A!���%��%� !"���&!�� �!�%&�� '�� ��$���� � %� ���!*���� ���'�� ��� ��*"�����'��*�� -�%$�%� ��� �%& +��1�*� � ��%*� #����&����'� ����%���" *���%# ���%&���%��!��-��%&�&0�

JJJJ�7=7��7>(��������(7��(�>;�Q� �7���*������&�&�������%"��!&�%"%����.���%��+�"��,%#%�'�"���'�����'��%�*�������.���!%����2��&�� ���!�,��% ��&��'���2���"!*�,�&�%�$�����&�#%���într�!�"%������ �– inclusiv în acele partituri care utilizau vechile chei corale –+�*��'����&�����*�������* ��$�����#��!���%�*"!#� ���!�%& ����*���* +�&%�"���%�/�'���+�.�����"���%&�0��

Page 264: curs citire partituri.pdf

����

@%� � "���� ��%�*"!#� ��� – în general –� *�� .� �&�-�� E��"�!'�����%� �1%�� � %� ����� /!����� ������ *%�� %� ����� "%�������� �&��� ���� .����!� %&� � �!�%&��%��F+� '�" � ���� %"����%# � �&�1%�'��� �&�2!�*�2��+���&��'!� ���"����'����%�*"!#� ���–�*���* � ��!�%& �–�%��/%&�� ��'�$������ ��"��*�"����!'%&�� ��'��%,!�'%���'�$���� �%�"%����������������%# �%�$����%�*"�* 0�

�*�$�&+� E��%�*"!#� �%� *���* � *�� $%��� "���� *�2��,%��%� %������� �� ��%�*������%� �!��&!�+�având��*��.��/�'���������/%&�&�'�������!���%�/��2�� ����%��!� F��.�����"������%�*"!#� �%�!�%& ��*��� !� ��%�*"!#� ��� ��� *�� ��%&�#�%# � .�� ���"� ��%&+� &%� "���%� /�'���0� ���%*�%� *�� ,%#�%# � "��.�&!�����%� ����%& � %� �2��&!�� �� %� %������+� $%"�� �%��� "������� �����!��&��� * � ��� ��%*� � �� * ��1������ *���&�%���%����&��� /!��+� �2�%�� '%� � ��%�*"��� &%� �����/%&�� '�$�����0���� %&��� ��/����+���%�*"!#� �%�!�%& � ��"&�� �����$!���*�* ����� ��!�"��*"����/%�������%& �%�%&�!���2��+� ��"&�����%�%&�!��%������ ��%�%&�!��%���'�� ����� �����/���"��"%����*� .�� �%"!���'��"%������%��������%# �%� $����%�*"�* 0�

���

� ���������&��'��*��'���"�������������'��"%�������� ����% ���%&���!�"!#��!��&!��"��#�� �� .�� �%��*��

/!&���–� &��� ��� ����-�%&��*%��"��&�%���$�%-����%���" *���%# �-�%$�%�*��*�������*��/%���- *�� .�� ��������������� ��!���"), respectându�*�����&�*�/��!�% ��&��"��/��'��"!�%�.���%���%��� ���*%��%� ���%�� ��*"����/�&� �!�"!#��!�0� @�� %���%+� �1"&��% ��&�� ��� ����%# � /!�� %/�%� .�� /�'���+� '����-�& +��!� ��&��%,��/�%������&�#%���.��'!�������&��&%��%���*�%�$ ����%"�&0�

�–����,0�–��%"�!1��%��/��–��0�–�%��&��% �����+�'��&%��������&���-&�#�*��E,!��F��� *������–��0+���%0�–�����%��–�0�–�%��&�.���� ����'���/�% +�"!���/����������&�����-&�#�*��E'��'F��%��������–�����0�–�&��,%���-&�# ���–� ��0–� '�*����%# �"���!%'%� .�� �%������% �%� &%� �%��� *�� $%��� ��$������ %� $!*����� �!�%� � .��

diferite surse sau perioada în care respectivul compozitor s�%� $ ���� ���!*���� !��� %� $!*��.���-�*��%�� .�� '!�������� ��%� %�-%A%�� %&� ����� ��� �� "�����%��� 0%0�0'0�)� '�� &%� �������&� &%����„floruit” („înflo����F+����*��*�&�'��"���!%' �'���%1�� �$!�� �%���*��� ��

–��0�–�&��,%�$�%���# �–����1�–�&��,%�-���%� ��–���1�–�&��,%���%&�%� ���–����1�–�&��,%�&%��� ��–���1�–�"&��%&��–���1�–�&��,%�*"%��!& �–�E�–�'%� ������� ������

��������������������������������������������������� �&�2!�*�2�+� �&�1%�'��+� (������ ������!� ���+� 7'����%� @�'%���� � �� ��'%-!-�� +� D����� ��+��

���8+�"0������ �&�2!�*�2�+��&�1%�'��+���1����1+�"0���

Page 265: curs citire partituri.pdf

� ���

�������������������

��������������������������������

Page 266: curs citire partituri.pdf

����

������������������������������������������������������

Page 267: curs citire partituri.pdf

� ��I

����D�����

��

���������� ��������������������#���������������$

�����%������������������9 *��&���E���6 ������

��0����–�"���������4!*6����'�*����*��–����������0����–����������!�*�%�#!�?�*�%��–����������0�C��–����������������������4!*6����'�*����*��–����������0����–�����������������)��"����������������!����'��?�/����–����������0����–��������������������<�!/%����'%�?&!�����%��–������������0����–������/��!���������������/�����%��!�������!*���+�*��0�G� ��–����������0�I��–�(����������&%�'!�'���%**!��–���������0�8��–�������������������4!2��@!K&%�'��–�����������0����–�%�����������������<��&&%����@�$%L��–����������0����–�"���������������?�%���*�!��%�'�����–�����������0����–� �������,���������)�������������������9�&'�-%�'�/!��D��-����–����������0����–�2��������������������������0�������4!*6����'�*����*��–����������0��C�–�4/�����&%�'!�'���%**!��–��������0����–�4���� �����������������9������2�;�2��#��–����������0����–����%�������������7/����2!�%*�=!�&�L��–����!��������0����–��/��������������/��/��4!2��@!K&%�'��–�����������0��I�–�"��������������������'%��<��"�&#2%������–����������0��8�–�������(����������)��"�������������4%�!,�,���2���–����������0����–�%�����!!���<�!/%����'%�?&!�����%��–�����������0����–����������<��&&%����'��=%�2%����–�����������0����–�������$����������������������������4!*6����'�*����*��–����������0����–�#������������������������������&%�'!�'���%**!��–�����������9 *��&����E�����������

��0��–�(���)���������������������&%�'�!�=!���/��'���–�����������0���–� ������������������<��&&%����@�$%L��–����������0�C�–�+��)�����������&�1%�'����-���!&%��–������������0���–�F������������������<�!/%����=%��%�>%���!��–�����������0���–�0����������������������4%�!,�*��&����*��!���%"%��–����������0���–�Tanta beltad’e in voi���!�*�%�#!�?�*�%��–�����������0�I��–�(�/����������/������������4�%��'�&�7����%��–�����������0�8�–�"������������������4�%������#�'��<�A!���–�����������0����–�0���������������<��-!�����2��-����–����������0���–�������������)�2����������9%�*���!�9%**&����–����������0���–�-�������,���������4!2%���*�;�2�&�#��–����������0���–������������������%�=%���#�!��–�����������0��C�–�'���� �����(��������<�&&�*�D���2!�*��–����,���������0����–���,�'��������<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–����������0����–�Missa «� �)�������������»)��2����������!�%*����*�'�� ���!��%��–����������0����–�%������/����)��������������4%5!,����%'�&����–������������0��I�–�%�����������������'�!�'��7*�!,%���–�������������

Page 268: curs citire partituri.pdf

���8

��0��8�–���������������$�������9������2��*%%���–�����������0����–�"��������?�&���������!��–���������0����–�������������������!&'�'���%���*��–����������0����–�'������$�(����������7���6��� �����–�����������0����–�Il fait bon aimer l’oiselet�����!����'��?�/����–�����������0��C�–� ������������4%�!,�,���2���–����������0����–������������$�"�������������*�!,%&�'��=!�%&�*��–����������0����–�%�����������������&!�*!�'���&,%��–���������������0����–�#���������������������?�%���*�!�'��&%�!��������0��I�–������������������G�� ����������4!2%���*��5�-2����–����������0��8�–���,��������������&%�'!�'���%**!��–���������0����–�2�����������!'!/��!� �%'%�%��–����������0�C��–�"����������������H�&&�%��DL�'��–����������0�C��–��������������<�!/%����<0�<%*�!&'���–�����������0�C��–�7������0��������������2!�%*�=!�&�L��–�����������0�CC�–����������/��������&�1%�'����-���!&%��–������������0�C��–�"�����������������������H�&&�%��DL�'��–����������0�C��–�"���������� ��������<��&&%����@�$%L��–����������0�C��–������������������G��*�������<�!/%����=%���!��*!&%��–����������0�CI�–�'�����������5��������*������;��2�*��%&/�*��*��–����������0�C8�–�"�������������������<�&&�*�D���2!�*��–������������9 *��&�����E�������6�6�����������������

��0���–���/������������!L*����!�"�����–����������0���–���������2����������!��'���*�������0���������–��������0�C�–�'�����������–� �����/����4!2��(�'$!�'��–�������0���–�"�������������������<��&&%����@�$%L��–�������������0���–�4��$�������4�����&����*��!���%"%��–��/�����0���–�2�����������������������'��%�!�D%��2������–�����������0�I�–�%�������������������������������2!�%*�7&*,��2��–�����������0�8�–����������'��%��H�&&%�����–�����������9 *��&����E�����6������

��0���–� ������������!�%*����*�'�� ���!��%�����0����–� ���������������9%�*���!�9%**&�������0�C�–�+���������������+���%��������'K�-�;��$&�����0����–�����������������������4!2��@��*�%,&������0���–�"���������4%�6��*����%'�&���–����������0���–�(������������2!�%*�%&&�*�����0�I��–�+��������������������������=��2%�&���%��!���*��–���������08��–� ������������������������������9������2�;�2��#�����0����–���������������������<��-!��!��&&�-����–�����������0����–��������������G��5/����9������2��*%%���–����������0����–�"�������1� ��������������������H�&&�%��DL�'�����0����–� �(��������4��������������'���%�(����–����������0��C�–�"������/����+����������*����&%�'!�<�,,*!������0����–� ����������������4�%�� %*6��#�����0���–�����������������-���)��6��������,�������*�!,%&�'��=!�%&�*��–���������������0����–� ���–���������H�������� ����������&%�'�!�=!���/��'���–����������0��I�–�(�1�������������������&%�'!�'���%**!��–����������0��8�–�"�����������'��%�<%,���&���–����������0����–� ������������������H�&&�%��DL�'���

Page 269: curs citire partituri.pdf

� ���

��0����–������������(�������������–�5/����<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–����������0����–�F������,�����������������!�%*����*�'�� ���!��%��–����������0����–�"����������2!�%*�=!�&�L��–����������0��C�–�-���"�����/���–�"�����/�����4!2��%/����������0����–�������� ������<��-!�����2��-�������0����–�����������(��/������–���)��(��/����0��/�����&%�'!�'���%**!�����0����–����������������–�"������������4!*6����'�*����*��–����������0��I�–� ������������������������������4%��������**!��;K��&���5�����0��8�–�+����)������������D�������4%�!,�9%�'&��–����������0����–�"��������������������4!2%���*��5�-2�������0�C��–�������+�� D��–�"����������?�%���*�!�'�����%&!*%��–�=�**%����0�C��–� �0��������.���H�&&�%��=��'L�����0�C��–�"��������*�������7�������������=�&�2�!��?�%��5�����0�CC�–�(������������7*��/%!�'��D���!�����0�C��–�'���0���������!�%*����*�'�� ���!��%�����0�C��–�0���-�/���������+��� �0���2!�%*�H��&5�*��–������������0�C��–�0������%��������������2��*�!"2���L���–����������0�CI�–�0����*��������(�������9������2�;�2��#�����0�C8�–�������������������)��5/����<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–�����������9 *��&���E�������6�6��������������������

��0���–�*����G��6���������������������������!��!� �/%&'���–����������0���–� �,���������R��-�4!2��� �!$���!���-%&��–����������0�C��–�������������������G��5/����=%������!�����2%�"��������–����������0����–��/�*�$��/�*�$����.����������4!2��D&!K��–����������0����–�������������4!2%����%�2�&,�&��–���������������0����–�"���������9���L������&&��–�����������0�I��–�+,�������������&�**%�'�!�;�%�&%�����–����������0�8��–������������������!��!��!�����–����������0����–�5/�������������������������������?�%��!�*��!�"������–����������0����–�2��������������������)�������������@!�����!�;�%�&%�����–�����������9 *��&����E�������������������

��0����–�7�����������������G��1�IB�–� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–�����������0����–�+��������$� �����)������� ���������(�1������������������9������2�;�2��#��–�����������0�C��–������������)�����5����"���� �����9���L������&&��–���������0����–�"��������������������������������&�**%�'�!�;�%�&%�����–����������0����–�*�����–�+�����������,���������������!��!� �/%&'���–����������0����–�����������3 ������������-�������)�5/����<�!�-��2�&�""��&��%����–����������0�I��–�#����������������–��1�JK1� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–����������0�8��–� �����������������<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–����������0����–�����������������–��1�BK1� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–�����������0���–�"������*��/��������0�������������� ��������<�!�-�?0�9%��'�&��–������������9 *��&�����E���)�������6��������������'��8� ����

��0����–�������������(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–����� ���0����–�*�������4�%��D%"��*�����&&L��–����� ���0�C��–�"���������%��!�������!*���+�*��0�G ����–����� ����0����–�*�����������%�-�&!��!��&&���–����� ���0����–�(��������?�%��!�*��!�"������–����� ���0����–� �������%��!�������!*���+�*��0�G ����–����� ����0�I��–�0���%�������(������)�(�����������4�%���2�&�""��(%��%���–����� ��

Page 270: curs citire partituri.pdf

��I�

��0�8��–���������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–����� ����0���–� ���0�����������0�����–��������������4!2%���;�,%*��%��D%�2�����0���–�*�������-�����������<�������>��<�!�-�?���'���2�9%��'�&�����0���–������������������9������2���&,��������0���–� �����,��������<�%�!�!��%��**�����–����������0�C�–�"������������������������4�%��D%"��*�����&&L�����0���–�(�������������=%������!�����2%�"��������–����������0���–�"��������*�������7��������������<�!�-��2�&�""��&��%�������0���–�"���������$���������–�����G� ����������H�����������L���4�%���2�&�""��(%��%������0�I�–�����������<-��>����(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–�(��� ����0�8�–�"�����������(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–�(��� ���0���–�*�����–� ���(������(����������!��!� �/%&'���–����������0���–�"������*���������4�������+���<�!�-��2�&�""��&��%����–����������0���–�*�������������������)� ��������� �������AHM��4!2%���;�,%*��%��D%�2��–������������0���–�(��������4�������������0���– from „Josua” �<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–���������������������������������������������

Page 271: curs citire partituri.pdf

� �I�

���D��������

����������� ��������� ��������������������#�����

��

–�"�������������������<�&&�*�D���2!�*��–��%"0���+���0�C8�–�"��������������������������������&�**%�'�!�;�%�&%�����–��%"0� �+���0����–�"����������2!�%*�=!�&�L��–��%"0�� +���0����–��"������������������4�%������#�'��<�A!���–��%"0���+���0�8�–��"��������?�&���������!��–��%"0���+���0����–�"������*���������4�������+���<�!�-��2�&�""��&��%����–��%"0� ��+���0����–��"�����������'��%�<%,���&���–��%"0�� +���0��8�–�"���������9���L������&&��–��%"0� +���0����–�"��������–� ��������������������H�&&�%��DL�'���–��%"0�� +���0����–�"���������%��!�������!*���+�*��0�G ����–��%"0� ��+���0�C�–�"�������������������<��&&%����@�$%L��–���%"0����+���0���–��"��������������������4!2%���*��5�-2����–��%"0�� +���0����–��"������/����+����������*����&%�'!�<�,,*!���–��%"0�� +���0��C�–�"��������*�������7��������������<�!�-��2�&�""��&��%����–��%"0� ��+���0����–�"��������*�������7�������������=�&�2�!��?�%��5��–��%"0�� +���0�C��–�"������*��/��������0�������������� ��������<�!�-�?0�9%��'�&��–��%"0� �+���0����–�"���������������?�%���*�!��%�'�����–��%"0��+���0����–�"�����������������������H�&&�%��DL�'��–��%"0���+���0�C��–�"�����������(��������3�$������! $����������4!2%��;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0��8�–�"��������������������'%��<��"�&#2%������–��%"0��+���0��I�–�"���������$��������3����G� ����������H�����������L���4�%���0�(%��%���–��%"0� ��+���0����–�"�������������������������4�%��D%"��*�����&&L��–��%"0� ��+���0��C�–��"���������4%�6��*����%'�&���–��%"0�� +���0���–�"����������������H�&&�%��DL�'��–��%"0���+���0�C��–�"���������� ��������<��&&%����@�$%L��–��%"0���+���0�C��–�"���������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0������

–�2�����������������������'��%�!�D%��2������–��%"0����+������–�2�����������!'!/��!� �%'%�%��–��%"0���+���0����–�2��������������������)�������������@!�����!�;�%�&%�����–��%"0� +���0����–�2��������������������������0�������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0���������

–� ���������������9%�*���!�9%**&����–��%"0�� +���0���–� ������������������������������9������2�;�2��#��–��%"0�� +���0�8�–� ������������������������������4%��������**!��;K��&���5��–��%"0�� +���0��I�–� �����������������<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–��%"0� �0���0�8�–� ����������������4�%�� %*6��#��–��%"0�� +���0����–� ������������������<��&&%����@�$%L��–��%"0���+���0���–� ���–���������H�������� ����������&%�'�!�=!���/��'���–��%"0�� +���0����–� �,����������R��-�4!2��� �!$��!���-%&��–��%"0� +���0���–� �������,���������G������������������9�&'�-%�'�/!��D��-����–��%"0��+���0����–� �������%��!�������!*���+�*��0�G ����–��%"0� ��+���0���

Page 272: curs citire partituri.pdf

��I�

��

–������������������9������2���&,�����–��%"0� ��+���0����–������������������%�=%���#�!��–��%"0���+���0����–���������2����������!��'���<&!-%�������'��,��2��–��%"0����+���0���–�����������������������4!2��@��*�%,&���–��%"0�� +���0���–���,��������������&%�'!�'���%**!��–��%"0���+���0��8�–������������$�"�������������*�!,%&�'��=!�%&�*��–��%"0���+���0�����–�������$����������������������������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0����–��/��������������/��/��4!2��@!K&%�'��–��%"0��+���0�������

–�+����)������������D�������4%�!,�9%�'&��–��%"0�� +���0��8�–�+��������$ �����)������� ���������(�1������������������9������2�;�2��#�–�%"0 �+���0���–�+��������������������������=��2%�&���%��!���*��–��%"0�� +���0�I�–�+���������������+���%��������'K�-�;��$&��–��%"0�� +���0�C�–�+��)�����������&�1%�'����-���!&%��–��%"0���+���0�C�–�+,�������������&�**%�'�!�;�%�&%�����–��%"0� +���0�I��#�

–������������)�����5����"���� �����9���L������&&��–��%"0� �+���0�C�–���������������$�������9������2��*%%���–��%"0���+���0��8�–����������/��������&�1%�'����-���!&%��–��%"0���+���0�CC�–�������������������4!2��@!K&%�'��–��%"0��+���0�8����

–�*�������4�%��D%"��*�����&&L��–��%"0� ��+���0���–�*�����������%�-�&!��!��&&���–��%"0� ��+���0���–�*�����–� ���(������(������–��%"0� ��+���0����–�*�����–�+�����������,���������������!��!� �/%&'���–��%"0� �+���0���–�*����)�6���������������������������!��!� �/%&'���–��%"0� +���0���–�*�������������������)� ��������� �������AHM��4!2%���;�,%*��%��D%�2�–��%"0� ��+���0�����–�*�������-������������<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–��%"0� ��+���0�������

–�4��$�������4�����&����*��!���%"%��–��%"0����+���0���–�4���� �����������������9������2�;�2��#��–��%"0��+���0����–�4/�����&%�'!�'���%**!��–��%"0��+���0��C����

– Il fait bon aimer l’oiselet�����!����'��?�/����–��%"0���+���0����–��������������<�!/%����<0�<%*�!&'���–��%"0���+���0�C��–������/��!���������������/�����%��!�������!*�����–��%"0��+������–���������������������<��-!��!��&&�-����–��%"0�� +���0���–����%�������������7/����2!�%*�=!�&�L��–��%"0��+���0����–�������������������!&'�'���%���*��–��%"0���+���0����–��������������������<�!/%����'%�?&!�����%��–��%"0��+������–������/�!���������������/�����%��!�������!*�����–��%"0��+��������$�–�#����������������–��1�JK1� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� �+���0�I�–�#���������������������?�%���*�!�'��&%�!�����–��%"0���+���0����–�#������������������������������&%�'!�'���%**!��–��%"0��+���0����

Page 273: curs citire partituri.pdf

� �IC

7�

–�5/�������������������������������?�%��!�*��!�"������–��%"0� +���0�����

–�0����������������������4%�!,�*��&����*��!���%"%��–����%"0���+���0���–�0���������������<��-!�����2��-����–��%"0���+���0����–�0������%��������������2��*�!"2���L���–��%"0�� +���0�C��–�0���%�������(������G�(�����������4�%���2�&�""��(%��%���–��%"0� ��+���0�I�–�0���-�/���������+��� �0���2!�%*�H��&5�*��–��%"0�� +���0�C��–�0����*�������(�������9������2�;�2��#��–��%"0�� +���0�CI��)�

–����������!�*�%�#!�?�*�%��–��%"0��+���0���–�������������4!2%����%�2�&,�&��–��%"0� +���0���–�����������������-���)�6��������,�������*�!,%&�'��=!�%&�*��–��%"0�� +���0����–�����������������–��1�BK1� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� �+���0���–���������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0�8��–�������������(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0���–�����������<-��>����(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0��I�–�������������������)�5/����=%������!�����2%�"��������–��%"0� +���0�C�–��������������G�5/����9������2��*%%���–��%"0�� +���0����–����������������–�"������������4!*6����'�*����*��–��%"0�� +���0����–������������(�������������–�5/����<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–��%"0�� +���0����–�������+�� D��–�"����������?�%���*�!�'�����%&!*%��–��%"0�� +���0�C��–�������������������)��5/����<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–��%"0�� +���0�C8�–�����������������)�"����������������!����'��?�/����–��%"0��+���0���– Missa „O quam gloriosum”; Benedictus �!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0���+���0����–������������������G�*�������<�!/%����=%���!��*!&%��–��%"0���+���0�C��–������������������G� ����������4!2%���*��5�-2����–��%"0���+���0��I�–�������������G�2����������9%�*���!�9%**&����–��%"0���+���0����–������������������)�"�������������4%�!,�,���2���–��%"0��+���0��8�–�����������3 ������������-�������G��5/����<�!�-��2�&�""��&��%����–��%"0� �+���0���–��/�*�$��/�*�$����.����������4!2��D&!K��–��%"0� +���0������

–�%�����!!���<�!/%����'%�?&!�����%��–��%"0��+���0����–�%�����������������'�!�'��7*�!,%���–��%"0���+���0��I�–�%�����������������&!�*!�'���&,%��–��%"0���+���0����–�%������/����)��������������4%�!,����%'�&���–��%"0���+���0����–�%�������������������������������2!�%*�7&*,��2��–��%"0����+���0�I�–�%�����������������<��&&%����@�$%L��–��%"0��+���0������

–� ���0�����������0�����–����JN� �������������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0���–� �����,��������<�%�!�!��%��**�����–��%"0� ��+���0����–� �0��������.���H�&&�%��=��'L��–��%"0�� +���0�C��–� ������������������H�&&�%��DL�'��–��%"0�� +���0����–� �(��������4��������������'���%�(����–��%"0�� +���0����–� ������������4%�!,�,���2���–���%"0���+���0��C�–� ������������!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0�� +���0����

Page 274: curs citire partituri.pdf

��I�

��

–�����������������������4!*6����'�*�����*��–��%"0��+���0�C�–�����������<��&&%����'��=%�2%����–��%"0��+���0����–�����������(��/������–���)��(��/����0��/�����&%�'!�'���%**!��–��%"0�� +���0�������

–������������������!��!��!�����–��%"0� +���0�8�–�������� ������<��-!�����2��-����–��%"0�� +���0����–���,����������<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–��%"0���+���0����–����������'��%��H�&&%�����–��%"0����+���0�8�–���/������������!L*����!�"�����–���%"0����+���0����'�

–�(������������<�������>�=%������!�����2%�"��������–���%"0� ��+���0����–�(������������2!�%*�%&&�*��–��%"0�� +���0���–�(��������?�%��!�*��!�"������–��%"0� ��+���0���–�(����������&%�'!�'���%**!��–��%"0��+���0�I�–�(��������4�������������0���– from „Josua” �<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–��%"0� ��+���0����–�(���)���������������������&%�'�!�=!���/��'���–��%"0���+���0���–�(�/����������/������������4�%��'�&�7����%��–��%"0���+���0�I�–�(������������7*��/%!�'��D���!��–��%"0�� +���0�CC�–�(�1�������������������&%�'!�'���%**!��–��%"0�� +���0��I����

– Tanta beltad’e in voi ��!*�%�#!�?�*�%��–���%"0���+���0���–�-�������,���������4!2%���*�;�2�&�#��–��%"0���+���0����–�-���"�����/���–�"�����/�����4!2��%/�������–��%"0�� +���0��C��6�

–�F������������������<�!/%����=%��%�>%���!��–��%"0���+���0���–�F�����,�����������������!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0�� +���0�������

–�'������$�(����������7���6��� �����–��%"0���+���0����–�'���� �����(��������<�&&�*�D���2!�*��–���%"0���+���0��C�–�'�����������–� �����/����4!2��(�'$!�'��–��%"0����+���0�C�–�'���0���������!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0�� +���0�C��–�'�����������5��������*������;��2�*��%&/�*��*��–��%"0���+���0�CI��3�

–�7�����������������G���1�IB�–� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� �+���0���–�7������0��������������2!�%*�=!�&�L��–��%"0���+���0�C��

��������

Page 275: curs citire partituri.pdf

� �I�

���D������

���������������#�����������%��������������

��������& ��

–��"�����������'��%�<%,���&���–��%"0�� +���0��8�–�"���������9���L������&&��–��%"0� +���0����–�/�#�� ����*"�5�–�"��������–� ��������������������H�&&�%��DL�'���–��%"0�� +���0����–�/�#�� ��)�*�*�–�-���"�����/���–�"�����/�����4!2��%/�������–��%"0�� +���0��C����* 9"���

–��&�%���'��"�!��*��%�����<��&&%����@�$%L��–��%"0����+���0������*"�5�

–�"���������9���L������&&��–��%"0���0���–�/�#�� �������& ��–�"������/����+����������*����&%�'!�<�,,*!���–��%"0�� +���0��C�–�0���-�/���������+��� �0���2!�%*�H��&5�*��–���%"0�� +���0�C��–��/�*�$��/�*�$����.����������4!2��D&!K��–��%"0� +���0����������**��

–��������������������<�!/%����'%�?&!�����%��–��%"0��+���0����������

–�"���������$���������–�����G�� ����������H�����������L���4�%���2�&�""��(%��%���–��%"0� ��+���0��������*�*���–�"������*���������4�������+���<�!�-��2�&�""��&��%����–��%"0� ��+���0����–�"��������*�������7�������������<�!�-��2�&�""��&��%����–��%"0� ��+����0����–�*�������������������)�� ��������� �������AHM��4!2%���;�,%*��%��D%�2����%"0� ��+���0����–�*�������-�����������<�������>��<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–��%"0� ��+���0����

��������*��

–����%�������������7/����2!�%*�=!�&�L��–���%"0��+���0������"������

–�+��)�����������&�1%�'����-���!&%��–��%"0���+���0�C�–����������/��������&�1%�'����-���!&%��–��%"0���+���0�CC�–�%������/����)��������������4%5!,����%'�&���–��%"0���+���0������"�����

–�+��������������������������=��2%�&���%��!���*��–��%"0�� +���0�I�–�0����������������������4%�!,�*��&����*��!���%"%��–��%"0���+���0���–�%������/����)��������������4%5!,����%'�&����–��%"0���+���0����–� ���0�����������0�����–����JN� �������������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0����

Page 276: curs citire partituri.pdf

��I�

�(�� ������* !���

–�����������������-���)�6��������,�������*�!,%&�'��=!�%&�*��–��%"0�� +���0����/�#�� ��)��� A !�*��#�& +�&�����

–�'���� �����(��������<�&&�*�D���2!�*��–��%"0���+���0��C���5�>� 5�� ��*�&5��*������� ��

–�4��$�������4�����&����*��!���%"%��–��%"0����+���0���–�4/�����&%�'!�'���%**!��–��%"0��+���0��C�3'������������4!2��(�'$!�'��–��%"0����+���0�C�3�����������$�"��������G�����*�!,%&�'��=!�%&�*��–��%"0���+���0����� ���

–���������2����������!��'���*�������0���������–��%"0���+���0����)��� ����

–�"������������������4�%������#�'��<�A!���–��%"0���+���0�8�–�"���������������?�%���*�!��%�'�����–��%"0��+���0����–�2�����������������������'��%�!�D%��2������–��%"0����+���0���–� ���–���������H�������� ����������&%�'�!�=!���/��'���–��%"0�� ���0����–������������������9������2���&,�����–��%"0� ��+���0����–������������������%�=%���#�!��–��%"0���+���0����–��/��������������/��/��4!2��@!K&%�'��–��%"0��+���0����–���������������$�������9������2��*%%���–��%"0���+���0��8�–�������������������4!2��@!K&%�'��–��%"0��+���0�8�– Il fait bon aimer l’oiselet�����!����'��?�/����–��%"0���+���0����–��������������<�!/%����<0�<%*�!&'���–��%"0���+���0�C��–����������!�*�%�#!�?�*�%��–��%"0��+���0���–�%�����!!���<�!/%����'%�?&!�����%��–��%"0��+���0����–�%�������������������������������2!�%*�7&*,��2��–��%"0����+���0�I�–�(���)���������������������&%�'�!�=!���/��'���–��%"0���+���0���–�(�/����������/������������4�%��'�&�7����%��–��%"0���+���0�I�–�Tanta beltad’e in voi���!�*�%�#!�?�*�%��–��%"0���+���0���–�F������������������<�!/%����=%��%�>%���!��–��%"0���+���0���–�'������$�(����������7���6��� �����–��%"0��+���0����–�7������0��������������2!�%*�=!�&�L��–��%"0���+���0�C���)��� A !�*�

–� ����������� ����� -���)�6���� ����,��� ����*�!,%&� '��=!�%&�*�� –� �%"0� � +� ��0� ��� /�#�� �� �(�� ������* !����) ����

–�2�����������!'!/��!� �%'%�%��–��%"0���+���0����–�2��������������������)�������������@!�����!�;�%�&%�����–��%"0� +����–�2��������������������������0�������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0����–� ���–���������H�������� ����������&%�'�!�=!���/��'���–���%"0�� +���0����–�*�����–� ���(������(����������!��!� �/%&'���–��%"0� ��+���0����–�5/�������������������������������?�%��!�*��!�"������–��%"0� +���0���–�������������������G��5/����=%������!�����2%�"��������–��%"0� +���0�C�–���������������G��5/����9������2��*%%���–��%"0�� +���0����

Page 277: curs citire partituri.pdf

� �II

–����������������–�"������������4!*6����'�*����*��–��%"0�� +���0����–������������(�������������–�5/����<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–��%"0�� +���0����–�������+�� D��–�"����������?�%���*�!�'�����%&!*%��–��%"0�� +���0�C��–�������������������)��5/����<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–��%"0�� +���0�C8�–�����������������)��"����������������!����'��?�/����–��%"0��+���0���– Missa «� �)�������������»)��2����������!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0���+���0����–������������������G��*�������<�!/%����=%���!��*!&%��–��%"0���+���0�C��–������������������G�� ����������4!2%���*��5�-2����–��%"0���+���0��I�–�������������)�2����������9%�*���!�9%**&����–��%"0���+���0����–�������(����������)��"�������������4%�!,�,���2���–��%"0��+���0��8�–�����������3 ������������-�������G��5/����<�!�-��2�&�""��&��%����–��%"0�� +���0�������)�*�*�

–�"�������������������<�&&�*�D���2!�*��–��%"0���+���0�C8�–�"��������������������������������&�**%�'�!�;�%�&%�����–��%"0� �+���0���–�"����������2!�%*�=!�&�L��–��%"0�� +���0����–�"�����������'��%�<%,���&���–��%"0�� +���0��8�–�/�#�� �������& ��–�"��������–� ��������������������H�&&�%��DL�'���–��%"0�� +���0����–�/�#�� �������& ��–�"�������������������<��&&%����@�$%L��–��%"0����+���0���–�"�������������������4!2%���*��5�-2����–��%"0�� +���0����–�"��������*�������7�������������=�&�2�!��?�%��5��–��%"0�� +���0�C��–�"�����������������������H�&&�%��DL�'��–��%"0���+���0�C��–�"��������������������'%��<��"�&#2%������–��%"0��+���0��I�–�"���������4%�6��*����%'�&���–��%"0�� +���0���–�"����������������H�&&�%��DL�'��–��%"0���+���0�C��–�"������������������������4�%��D%"��*�����&&L��–��%"0� ��+���0��C�–�"���������� ��������<��&&%����@�$%L��–��%"0���+���0�C��–�"���������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0���–� ���������������9%�*���!�9%**&����–��%"0�� +���0���–� ������������������������������9������2�;�2��#��–��%"0�� +�8�–� ������������������������������4%��������**!��;K��&���5��–��%"0�� +��I�–� �����������������<�!�-�?���'���2�9%��'�&��–��%"0� �+���0�8�–� �����������������4�%�� %*6��#��–��%"0�� +���0����–� ������������������<��&&%����@�$%L��–��%"0���+���0���–� �,����������R��-�4!2��� �!$��!���-%&��–��%"0� +���0���–� �������,���������)�������������������9�&'�-%�'�/!��D��-����–��%"0��+���0����–�����������������������4!2��@��*�%,&���–��%"0�� +���0���–���,��������������&%�'!�'���%**!��–��%"0���+���0�8�–�������$����������������������������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0����–�+����)������������D�������4%�!,�9%�'&��–��%"0�� +���0��8�–�+���������������+���%��������'K�-�;��$&��–��%"0�� +���0�C�–�+,�������������&�**%�'�!�;�%�&%�����–��%"0� +���0�I��–�*�����–� ���(������(����������!��!� �/%&'���–��%"0� ��+���0����–�*�����–�+�����������,���������������!��!� �/%&'���–��%"0� �+���0���–�*����G��6���������������������������!��!� �/%&'���–��%"0� +���0����–�4���� �����������������9������2�;�2��#��–��%"0��+���0����–������/��!���������������/�����%��!�������!*���+�*��0�G� ��–��%"0��+���0���–�������������������!&'�'���%���*��–��%"0���+���0����–���������������������<��-!��!��&&�-����–���%"0�� +���0���–�#������������������������������&%�'!�'���%**!��–��%"0��+���0���–�0���������������<��-!�����2��-����–��%"0���+���0���–�0������%��������������2��*�!"2���L���–��%"0�� +���0�C��–�0����*��������(�������9������2�;�2��#��–��%"0�� +���0�CI�

Page 278: curs citire partituri.pdf

��I8

–�������������4!2%����%�2�&,�&��–��%"0� +���0�����–�%�����������������<��&&%����@�$%L��–��%"0��+���0���–� �����,��������<�%�!�!��%��**�����–��%"0� ��+���0����–� �0��������.���H�&&�%��=��'L��–��%"0�� +���0�C��–� �(��������4��������������'���%�(����–��%"0�� +���0����–� �(��������4�������H�&&�%��DL�'��–��%"0�� +���0����–� ������������4%�!,�,���2���–��%"0��+���0��C�–� ������������!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0� +���0���3���������������������4!*6����'�*����*��–��%"0��+���0�C�–�����������(��/�����–���)��(��/����0��/�����&%�'!�'���%**!��–��%"0�� +���0����–������������������!��!��!�����–��%"0� +���0�8�–�������� ������<��-!�����2��-����–��%"0�� +���0����–���,�'��������<�!/%��������&��-��'%��%&�*����%��–��%"0��+���0����–�(�������������=%������!�����2%�"��������–��%"0� ��+���0����3(������������2!�%*�%&&�*��–��%"0�� +���0���–�(����������&%�'!�'���%**!��–��%"0��+���0�I�–�(������������7*��/%!�'��D���!��–��%"0�� +���0�CC�–�-�������,���������4!2%���*�;�2�&�#��–��%"0���+���0����3F������,�����������������!�%*����*�'�� ���!��%��–��%"0�� +���0����3'���0���������!�%*����*�'�� ���!��%��–�%"0�� +���0�C��–�'�����������5��������*������;��2�*��%&/�*��*��–��%"0���+���0�CI���9����

–������������G������5����"���� �����9���L������&&��–��%"0� �+���0�C������*�� &�

–�"������*��/��������0�������������� ��������<�!�-�?0�9%��'�&���%"0 �+���0����–�+��������$� �����G�������� ���������(�1������������������9������2�;�2��#���%"0 �+���0���–�#����������������–��1�JK1� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� �+���0I�–�����������������–��1�BKG� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� �+���0���–��(��������4�������������0���– from „Josua” ��<�!�-�?���'���2�9%�'�&��–��%"0� ��+���0����–�(�1�������������������&%�'!�'���%**!��–��%"0�� +���0��I�–�7�����������������G���1�IB�–� ������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� �+���0����� !��!���

–����������'��%��H�&&%�����–��%"0����+���0�8��������&�

–���/������������!L*����!�"�����–��%"0����+���0����'����

–�"��������?�&���������!��–��%"0���+���0�����'& * �

–�"���������%��!�������!*���+�*��0�G ����–��%"0� ��+���0�C�–�"�����������(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0��8�–� �������%��!�������!*���+�*��0�G ����–��%"0� ��+���0���–�*�������4�%��D%"��*�����&&L��–��%"0� ��+���0���–�*�����������%�-�&!��!��&&���–��%"0� ��+���0���–�0���%�������(������G��(�����������4�%���2�&�""��(%��%���–��%"0� ��+���0�I�–���������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0�8�

Page 279: curs citire partituri.pdf

� �I�

–�������������(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2��–��%"0� ��+���0���–�����������<-��>����(��������3�$������! $����������4!2%���;�,%*��%��D%�2����%"0� ��+���0��I�–�(��������?�%��!�*��!�"������–��%"0� ��+���0���

�� ����! !��

–�#���������������������?�%���*�!�'��&%�!�����–��%"0���+���0����–�%�����������������'�!�'��7*�!,%���–��%"0���+���0��I�–�%�����������������&!�*!�'���&,%��–��%"0���+���0����

�� ���� ��

–����������<��&&%����'��=%�2%����–��%"0��+���0������

������������������������������������

Page 280: curs citire partituri.pdf

��8�

����D���������

��������� � ������������������������������� ������������

��������#��������������������9 *��&���E���6 ������

���!�������!*�����*��0�G� ��–���0���D�><7>+�9�&'�-%�'�/!������8�–���I���–���0����@H��>@+�4!2��������–�������–���0�8+����@�?�S+�<��&&%���������–���I���–���0���?7;�+��!�*�%�#!�������–��0������–���0���?7 �>+����!����'�����CI�–��0������–���0���?�(7>��+�<�!/%�����$&0��0��C����–���0��+����<�=�7�Q9��=7(+��'%��������–�������–���0��I���>@�>�+�?�%���*�!���C���C��–��C�I��–���0�����;;+��&%�'!�'�����C��–�������–���0�I+��C+����=��9��+�<��&&%����'����C���–��CII��–���0����=(�7S+�2!�%*�����I�–�������–���0���� �D(7�9+�4%�!,����C��–�������–���0��8��(7;+�4!*6����'�*������:�–�������–���0�+�C+���+����;�9�Q+�9������2����8��–���I���–���0�������9 *��&����E�����������

�<(����+��&�1%�'���������–�������–���0�C+�CC����9�><7(+�<��-!��������–����8��–���0�����D�+��&!�*!�'���:�–��%0�������–���0�����>7(�+�?�&����������������–���0�����(��@7�+�4%5!,�����I�–����8��–���0�����;��+�<�!/%����=%���!�����8:�–�������–���0�C��D�>�9�;+�<�&&�*���0�����–�������–���0��C+�C8�DS(@+�H�&&�%��������–����C��–���0�C�+�C����� �;��;+�;��2�*�������–�������–���0�CI���7=7>;��!���%"%+�4%�!,�*�������–�������–���0���@�?�S+�<��&&%����������–���I���–���0��+�C��7>��>�+�4�%��'�&�����8�–�������–���0�I��7>(�T�7� ����������–����I��–���0����7;�D�(+���'�!�'��������–���C���–���0��I�?7;�+��!�*�%�#!�������–��0������–���0���?7 �>+����!����'�����CI�–��0������–���0����<�;�@�+�<�!/%����������–�������–���0�C��<�4>+�4�%������#�'���$&0������–�������–���08�9�;;�7(+�9%�*���!�������–�������–���0�����;���+�9������2�������–����I��–���0��8���>�;+����!&'�'����C8��–�������–���0������;;+��&%�'!�'�����C��–������–���0��8�=�(7>Q�+����%�����C�–�������–���0���=>7 7(@�+��&%�'�!�����I�–����C��–���0���=(��7;+����*�!,%&�'��������–���C��–���0����=(�7S+�2!�%*�����I�–�������–���0�C��

Page 281: curs citire partituri.pdf

� �8�

>�>�>+�<�!/%����=%��%������:�–����I��–���0���D(7�9+�4%�!,����C��–�������–���0��C��R7<97=+�4!2%���*�������–����I��–���0��I����7;(�>�+�<�!/%��������&��-��'%������:�–�������–���0����;�9��Q+�4!2%���*����8��–����C��–���0����((7+�?�%���*�!�'��&%����I��–�������–���0���� ��@�>�+���'!/��!�������–����I��–���0���� ��(��+�!�%*����*�'������8�–�������–���0�������9 *��&�����E�������6�6�����������������

D�>�9�7(�+��'��%�!�����8�–���C���–���0�����7=7>;��!���%"%+�4%�!,�*�������–�������–���0����=�7(7+��!L*���'���'0����8��–���0���@�?�S+�<��&&%����������–���I���–���0���7�;D79+�2!�%*���%0������–�������–���0�I�<�<��7(���7@7(D��9���0�������–���0���(7@?(@+�4!2�����8��–�������–���0�C�H����7(+��'��%�����8��–�������–���0�8����9 *��&����E�����6������

���9�><7(+�<��-!��������–����8��–���0�������7<(�+�<��-!��!����88�–�������–���0����(��@7�+�4%5!,�����I�–����8��–���0���D(�+�7*��/%!���%0���I��–�������–���0�CC�DS(@+�H�&&�%��������–����C��–���0���+����@�>;�D�7+�4!2����C���–����C��–���0���?(�>�R+�=�&�2�!����0���8��–���C���–���0�C��<�D(�7��+���'��%������:�–���8���–���0��8�<�DD>;+��&%�'!����8C�–�������–���0��C�9�>@�+�4%�!,�������–�������–���0��8�9�;;�7(+�9%�*���!�������–�������–���0����;���+�9������2�������–����I��–���0�������(�7+��������'����%0������–���8��–���0������;;+��&%�'!�'�����C��–�������–���0��I+����=>7 7(@�+��&%�'�!�����I�–����C��–���0����=(��7;+����*�!,%&�'��������–���C��–���0����=(�7S+�2!�%*�����I�–�������–���0����=�>@S+�H�&&�%����0���C��–�,�$!���������–���0�C���R7<97=+�4!2%���*�������–����I��–���0�������7;(�>�+�<�!/%��������&��-��'%������:�–�������–���0���+�C8��7>��;�+�?�%���*�!�'�����I��–����8��–���0�C���(�7(��;+�=��2%�&����I��–�������–���0�I��(7;+�4!*6����'�*������:�–�������–���0���;�9�Q+�9������2����8��–���I���–���0�8+�CI�;7>?�+���'K�-����8���–�������–���0�C�;H77��>�R+�4%��������**!��������–�������–���0��I�����;+�2!�%*������:�–���8���–���0���� 7(>7(+�4!2��������–�������–���0��C�S7+��2��*�!"2�����%0�����–���I���–���0�C�� �;T�7Q+�4�%��������–�������–���0���� ��(��+�!�%*����*�'������8�–�������–���0��+���+�C��H77�R7;+�2!�%*����I��–����C��–���0�C��

Page 282: curs citire partituri.pdf

��8�

��9 *��&���E�������6�6��������������������

D�H+�4!2������8�–��I�8��–���0����9�(�7>�7(+�=%������!�������C��–��I����–���0�C����7(�>+�?�%��!�*�����8�–��ICC��–���0���R�><�49>�� �!$���(�<�������C�–�������–���0�����+����!��!�����I�–��I����–���0�8����97�D7�+�4!2%�������C�–��I����–���0�����(�7��+�9���L�������–�������–���0���;��(���+��&�**%�'�!�������–��I����–���0�I�;��(���+�@!�����!����8��–��I�I��–���0���� � ��@�+����!��!����I8�–��I����–���0������9 *��&����E�������������������

D��9+�4!2%���;�,%*��%�����8��–��I����–���0��+�I+���9�7>@7�+�<�!�-�?���'���2����8��–��I����–���0�8+������(�7��+�9���L�������–�������–���0�C�;��(���+��&�**%�'�!�������–��I����–���0���;�9�Q+�9������2����8��–���I���–���0���7�7=�>>+�<�!�-��2�&�""����8��–��I�I��–���0��� � ��@�+����!��!����I8�–��I����–���0������9 *��&�����E����)�������6��������������'��8� ����

���!�������!*�����*��0�G ����–���0C+�����D7(+�9������2��������–�������–���0����D��9+�4!2%���;�,%*��%�����8��–��I����–���0��+�8+��+��I+��8+������(�;;�=�+�<�%�!�!�������–���I���–���0�����9�(�7>�7(+�=%������!�������C��–��I����–���0�����(7���+����%�-�&!�����C�–��I�C��–���0������7(�>+�?�%��!�*�����8�–��ICC��–���0���9�7>@7�+�<�!�-�?���'���2����8��–��I����–���0���+��������S+�4�%��D%"��*������C��–���8I��–���0��+��C�(�=7��+�4�%���2�&�""�����8C�–��I����–���0�I+����7�7=�>>+�<�!�-��2�&�""����8��–��I�I��–���0���+���� � ��@�+����!��!����I8�–��I����–���0���������������������

��

Page 283: curs citire partituri.pdf

� �8C

���D������

����������� ������������������������������������#������

����

���!�������!*�����–��%"0��+����0����*��0�G� �� ���%"0� ��+���0�C+����*��0�G �����<(����+��&�1%�'���������–�������–��%"0���+���0�C+�CC����9�><7(+�<��-!��������–����8��–��%"0���+���0��)��%"0�� +���0������D�+��&!�*!�'���:�–��%0�������–��%"0���+���0������D7(+�9������2��������–�������–��%"0� ��+����0�������7<(�+�<��-!��!����88�–���C���–��%"0�� +���0����>7(�+�?�&����������������–��%"0���+���0�����(��@7�+�4%5!,�����I�–����8����%"0���+���0���)��%"0�� +���0����;��+�<�!/%����=%���!�����8:�–�������–��%"0���+���0�C�����

D��9+�4!2%���;�,%*��%�����8��–��I����–��%"0� �+����0��+�I+��)��%"0� ��+���0��+�8+��+��I+��8+����D�>�9�7(�+��'��%�!�����8�–���C���–��%"0����+���0���D�>�9�;+�<�&&�*���0�����–��������–��%"0���+���0��C+�C8�D�><7>+�9�&'�-%�'�/!�������8�–���I����–��%"0��+���0����D�H+�4!2������8�–��I�8��–��%"0� +���0���D(�+�7*��/%!���%0���I��–�������–��%"0�� +���0�CC�DS(@+�H�&&�%��������–����C��–��%"0���+���0�C�+�C�)��%"0�� +���0���+�������

��� �;��;+�;��2�*�������–�������–��%"0���+���0�CI���(�;;�=�+�<�%�!�!�������–���I���–��%"0� ��+���0�����9�(�7>�7(+�=%������!�������C��–��I����–��%"0� +���0�C)��%"0� ��+���0������7=7>;��!���%"%+�4%�!,�*�������–�������–��%"0���+����0��)��%"0����+���0����=�7(7+��!L*���'���'0����8��–��%"0����+���0����(7���+����%�-�&!�����C�–��I�C��–��%"0� ��+����0������7(�>+�?�%��!�*�����8�–��ICC��–��%"0� +���0��)��%"0� ��+���0������

@H��>@+�4!2��������–�������–��%"0��+���0�8+����@�?�S+�<��&&%���������–���I���–��%"0��+���0��)��%"0���+���0��+�C�)��%"0����+���0���@�>;�D�7+�4!2����C���–����C��–��%"0�� +���0������

7�;D79+�2!�%*���%0������–�������–��%"0����+���0�I�7>��>�+�4�%��'�&������8�–�������–��%"0���+���0�I��7>(�T�7� ����������–����I��–��%"0���+���0����7;�D�(+���'�!�'��������–���C���–��%"0���+���0��I��#�

?7;�+��!�*�%�#!�������–��0������–��%"0��+���0�)��%"0���+���0���?7 �>+����!����'�����CI�–��0������–��%"0��+���0�)��%"0���+���0����

Page 284: curs citire partituri.pdf

��8�

?�(7>��+�<�!/%�����$&0��0��C����–��%"0��+���0��+����?(�>�R+�=�&�2�!����0���8��–���C���–��%"0�� +���0�C�����

<�D(�7��+���'��%������:�–���8���–��%"0�� +���0��8�<�;�@�+�<�!/%����������–�������–��%"0���+���0�C��<�DD>;+��&%�'!����8C�–�������–��%"0�� +���0��C�<�4>+�4�%������#�'���$&0������–�������–��%"0���+���0�8�<�<��7(���7@7(D��9���0�������–��%"0����+���0���<�=�7�Q9��=7(+��'%��������–�������–��%"0��+���0��I����

9�7>@7�+�<�!�-�?���'���2����8��–��I����–��%"0� �+���0�8+���)��%"0� ��+���0���+����9�>@�+�4%�!,�������–�������–��%"0�� +���0��8�9�;;�7(+�9%�*���!�������–�������–��%"0���+���0���)��%"+�� +���0�������

�;���+�9������2�������–����I��–��%"0���+���0��8)��%"0�� +���0�����7���

R�><�49>�� �!$��(�<�������C�–�������–��%"0� +���0�����

���(�7+��������'����%0������–���8��–��%"0�� +���0������>@�>�+�?�%���*�!���C���C��–��C�I��–��%"0��+���0������>�;+����!&'�'����C8��–�������–��%"0���+���0������;;+��&%�'!�'�����C��–�������–��%"0��+���0�I+��C+���)��%"0���+���0��8)��%"0�� +���0��I+������+����!��!�����I�–��I����–��%"0� +���0�8�����S+�4�%��D%"��*������C��–���8I��–��%"0� ��+���0��+��C���)�

=��9��+�<��&&%����'����CC��–��CII��–��%"0��+���0����=�(7>Q�+����%�����C�–�������–��%"0���+��������=>7 7(@�+��&%�'�!�����I�–����C��–��%"0���+���0��)��%"0�� +���0����=(��7;+����*�!,%&�'��������–����C��–��%"0���+���0���)��%"0�� +���0����=(�7S+�2!�%*�����I�–�������–��%"0��+���0���)��%"0���+���0�C�)��%"0�� +���0����=�>@S+�H�&&�%����0���C��–�,�$!���������–��%"0�� +���0�C�����

>�>�>+�<�!/%����=%��%������:�–����I��–��%"0���+����0������

D(7�9+�4%�!,����C��–�������–��%"0��+���0��8)��%"0���+���0��C��R7<97=+�4!2%���*�������–����I��–���%"0���+���0��I)��%"0�� +���0�������

���97�D7�+�4!2%�������C�–��I����–��%"0� +���0������7;(�>�+�<�!/%��������&��-��'%������:�–�������–��%"0���+���0���)��%"0�� +���0���+�C8�

Page 285: curs citire partituri.pdf

� �8�

�7>��;�+�?�%���*�!�'�����I��–����8��–��%"0�� +���0�C���(�7(��;+�=��2%�&����I��–�������–��%"0�� +���0�I��(7;+�4!*6����'�*������:�–�������–��%"0��+���0�+�C+���+���)��%"0�� +���0������(�7��+�9���L�������–�������–��%"0� +���0��)��%"0� �+���0�C����

(�=7��+�4�%���2�&�""�����8C�–��I����–��%"0� ��+���0�I+��������������(7@?(@+�4!2�����8��–�������–��%"0����+���0�C�������'�

;��(���+��&�**%�'�!�������–��I����–��%"0� +���0�I)��%"0� �+���0���;��(���+�@!�����!����8��–��I�I��–��%"0� +����0����;�9��Q+�4!2%���*����8��–����C��–��%"0���+���0����;�9�Q+�9������2����8��–���I���–��%"0��+���0���)��%"0�� +���0�8+�CI)��%"0� �+���0���;7>?�+���'K�-����8���–�������–��%"0�� +���0�C�;H77��>�R+�4%��������**!��������–�������–��%"0�� +���0��I����

����;+�2!�%*������:�–���8���–��%"0�� +���0���� 7(>7(+�4!2��������–�������–��%"0�� +���0��C�7�7=�>>+�<�!�-��2�&�""����8��–��I�I��–��%"0� �+���0��)��%"0� ��+���0���+����((7+�?�%���*�!�'��&%����I��–�������–��%"0���+����0����S7+��2��*�!"2�����%0�����–���I���–��%"0�� +���0�C�����

�;T�7Q+�4�%��������–�������–��%"0�� +���0���� ��@�>�+���'!/��!�������–����I��–��%"0���+���0���� ��(��+�!�%*����*�'������8�–�������–��%"0���+���0���)��%"0�� +���0��+���+�C�� � ��@�+����!��!����I8�–��I����–��%"0� +���0��)��%"0� �+���0��)��%"0� ��+���0���� ��3�

H77�R7;+�2!�%*����I��–����C��–��%"0�� +����0�C��H����7(+��'��%�����8��–�������–��%"0����+���0�8�������������������

Page 286: curs citire partituri.pdf

��8�

���

��������#���������D�5!$#��+�=%�$��'+��������������2��)���+�+�>�K�S!�5+�H0H0�>!��!��U��!0+����I�7��*����+��&$��'+�-�����������������$�2����/!&���*+��������!�+�>�K�4��*�L+��������!������/��*��L�

���**+������@%/�*!�+� ���2�,%&'� 0� %�'� �"�&+� H�&&�+� -��� 4��������� "�������/� ��� �����+� '������ �O� ������$�

����������������������������+�������+��%�,��'-�+�=%**%�2�*���*+�9%�/%�'����/��*��L����**+��!�'!�3�1$!�'����/��*��#����**�

@%/�*!�+� ���2�,%&'� 0� %�'� �"�&+� H�&&�+� -��� 4��������� "�������/� ��� �����+� '������ ��O� 2��)��$�������������3 ��������������+�������+��%�,��'-�+�=%**%�2�*���*+�9%�/%�'�

(��*�+�<�*�%/�+�������������������������+�>�K�S!�5+�H0H0�>!��!��U��!0+������;��/��*!�+� �(!,���+����������������2��)�����������(������ ��� ����"������+�H%*2��-�!�+�@0�03�

�-%��#%��!��!$�������%��;�%��*+�<����%&�;�����%��%�+���I��9!K%�'�=%L���D�!K�+�������������������������+����������9%&&�9�*�!�L�!$�=�*���;����*0�7�-&�K!!'�

�&�$$*+�>�K�4��*�L)����������9%&&+����0+���I��R%����+�(!-��+������O��"��"����������+�=�-�%K�9�&&��!&&�-�+��'0����+����I�9%�'!�+�4!2���0+������ ����������������/+�<%�'������L+�>S3�@!�,&��@%L�%�'��!0����0+���8��@��'L+�4!2�+�-��� �������������2��.+��2��%-!+���3�2!�%*�=!!������**+���8��Bent, Margaret, „The late�medieval motet”, ��������� �����������P������������������+�1$!�'�

���/��*��L����**+����I���&%*+��&&%��H0+������������������3����������7������+����$�AHMM–AJMM$�>�K�S!�5+�H0H0�>!��!��

U��!0+����8�9!��L� =��!��+� ����� �� ��� ���� ��� �������� 0���� ��� ���� 4������32�������� ���+� 1$!�'+�

1$!�'����/��*��L����**+����C�D&%��2��<%�-K���+�������4����/���������������������������$�AICM3AIIM+�H�*�"!��+��!���������+�

��%�-�����,&�*2��*+������D!��*����+� ��'��%+� -��3���� �������� �������� �����O� ������ ����������� ��� ���� ������������ ���

2��)���<AICA3ALHH>$�C�/!&*������"2��*�7'�#�!��+�D!&!-�%+������111�-���%���*������������/����������������������$��'0�;�%�&�L�;%'��+�!�'!�+�=%���&&%�+���8���111� -��� %��� 4���� ��������/� ��� �����$� �'0� @!�� (%�'�&0� �%�,��'-�+�=%**%�2�*���*+� 9%�/%�'�

���/��*��L����**+���8��=�''&��!�+�(��2%�'������������+�(��/����������������$��2�&%'�&"2�%3�"������/��*��L����**+�����������111���������/������������-���$�D�!!5&L�+�>S3�9%*5�&&�9!�*����,&�*2��*+���I��111�+������������D(��>>���� ������111�-������� ��������������/�111�%���*�����&����111�2��%��� ��������+��/�������+�"�,&�*2�'�,L�2!�*!��<%&�+������111�%���*�����&����111�H�5�"�'�%$���������+��/��������������

Page 287: curs citire partituri.pdf

� �8I

���

��������#���������������6�>���������������D%�2+�4!2%���;�,%*��%�+�JN� �����������$�27'�HBN3IML$����"#�-+�D����5!"$�U�9%���&�=�*�5/��&%-�=!�&�L+�2!�%+�Q�����������5��!����� �����������������������(�����������������$�?�%�5$���+�

�0?0������*+���C��@%/�*!�+� ���2�,%&'� 0� %�'� �"�&+� 7����$� -��� 4��������� "�������/� ��� �����$� '������ �� ������$�

�����������������������������������+��%�,��'-�+�=%**%�2�*���*+�9%�/%�'����/��*��L����**+��!�'!�3�1$!�'����/��*��L����**�

@%/�*!�+� ���2�,%&'� 0� � %�'� �"�&+� H�&&�+� -��� 4��������� "�������/� ��� �����$� '������ ��� 2��)��$�������������3 ��������������$�������+��%�,��'-�+�=%**%�2�*���*+�9%�/%�'��

���!��%+� !�%*� ���*� '�+������� � 6���� ��������� �� )������ ������ ����)�����$� ?�%�5$���+� 7'0�;�2K%�����*�5/��&%-+������

<��$���*+� ������*+�Curs practic pentru citire de partituri. Citirea în chei,�7'����%�=�#��%& +�D����� ��+������

D%�2+�4!2%���;�,%*��%�+�"�����������"�������������2���$��'0� .�-��A�� �'��"�!$0�2�!'!��D &%�+�7'����%�=�#��%& +�D����� ��+��8���

111� =�*��%&�%� @%��,�%�%� ���,J+� ���,JJ+� �+R� "� %�� �������� R'��� ���%�*���"��!��*�+� �'��0,L�;%/�%�%�@�%�%�'��%�'��-��*��%""+�D�'%"�*�+�����

111�"����� ������ ����+� "��*�� "���&%*���� �� �&%*���+� �'� ��� .�-��A�� � '�� <�!�-��%� O��$ ��*���D%���%+�7'����%�?��'% ����(!����%�'��=����+�D����� ��+������

111���%'�%�7%�&L�=�*���;�!������2�/��111�����%��7�*��,&��@%�%,%*��xxx Asociacion Cultural „UBI SUNT?”�111����������%��%���'�3��%�*���"��!�*�111��2!�%&���,&���@!�%�����,�%�L�111��&%**��%&%�'�111��!�!�<%�'�%��*�111�?�����2!�%&�=�*���xxx Grupo Vocal „Solo Voces”�111�R%��!���%��2�/�111���*�7'���!�*������!��%�*�*6�111�=%��!���"!!0����111�=�*����L"�*�������D��111�=�*���G;�!�����,�%�L��=0�0D0�;!&!�*�*��111�=��!"�%���!A����111��*%&���+H��*���0,��;!����&��'�111�;��"������,&��%��!�*�111�;��-�9%��!�L�111�;!����D���2!�%&���*���xxx „Tomasluisdevictoria” partituras corales�'��'�/��*�*��!�"!*��!��*�111�H�=��–�H��������5��-�=�*������2�/������

Page 288: curs citire partituri.pdf

��88

�� *�� �

�&"��*+��&���2)��&/%��#+�>%��2!)�D!�'!�+� �%*�%&)�D�!*��-+� ;�,%*��%�)��%�"������+� ������)��%*%�*+�=%�!&!)� �%**!&%+� ;%,���)� �%*��!+� ?�&�""!� &!)� �%�%&'�+� ���-�)� ������K%+� �%�&)� �&%�5+� D�')� �!��%'+��%��%)���!**�L+�;2��&%)�����!+��%�����!)�?%A%�'!+� 4%/���)�?&��5+� 4��-��)�?!K&��+� 4!2��9���L)�?�%*��+�@%/�')�?��*�2+�4�%���2�*�!"2�)�<%&%�+�4!*��=�-��&)�<�$$��+��2%�&�*�90)�<!!'&�$�+�4!�%�2%�)�<!�#%�!+�<��'!)�<!���+�������)�<�*L+�=%��!)�9�L����5+�?&!��%�)� 4%�!��+�?���%�'�<!��#)�R��5�!�+�9�&���)�=%��2�+� �&%�'�!)�=%�,&�+� D��%�)�=%��!&+� �%�!)�=%��!�+� 4%5!,�L)�=�����+� �0)�=!��K%5�+�=��2�!)�>%5%���%+� >0)� &�/����+� ;��!��)� ���*+� (%$%�&)� ����#+� 9�,���)� �����*+� �0?0)� ������!+� ����� =%��!)��!�2�%�+� ����)�(!*%��!+��%,&!)�(!���+�7&%�)�(�,�!+�;%���&)�(L�2�-2��+���'���/%�)�%L&!�+� 4��)��%**+�<���)� %��&��+��%�����)�H��'�&+�=��2%�&)�H���5!$$+�=��2%�&)�H��*���+�@��50�������������