Curs 1 Dinti Si Parodontiu

37

description

tehnica dentara

Transcript of Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Page 1: Curs 1 Dinti Si Parodontiu
Page 2: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Introducere în ocluzologieIntroducere în ocluzologie

• Definiție: Ocluzia dentară –disciplină aDefiniție: Ocluzia dentară  disciplină a medicinei dentare care studiază :

• MorfologiaMorfologia

• Fiziologia        →sistemului articular:

• Patologia              ATM, sistem neuromuscular, 

ocluzia dentară (Gray,1994)

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 3: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Morfofiziologia sistemului articulari ( )repere tematice‐(Dawson 1996)

• Articulația temporo‐mandibularăț p• Sistemul neuromuscular mobilizator al mandibulei• Dimensiunea verticală a etajului inferior al feței

lă• Zona neutrală• Relația centrică• Long centricLong centric• Aria mişcărilor mandibulare• Ghidajul anterior• Planul de ocluzie –orientare spațială• Contactele ocluzale

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 4: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Relații mandibulomaxilare(RMM)Relații mandibulomaxilare(RMM)

• Ocluzia dentară(RMM de ocluzie)• Ocluzia dentară(RMM de ocluzie)

• Relația centrică

• Relația de postură

• Intercuspidarea maximă

• Deschiderea gurii

• Propulsia mandibuleiPropulsia mandibulei 

• Lateralitatea mandibulei

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 5: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

De ce studiem RMM la protetică ?De ce studiem RMM la protetică ?

• Analiza ocluzală precede tratamentul proteticp p• Tratamentul stomatologic în primul rând protetic modifică RMM

• Fiabilitatea tratamentului protetic este condiționată de respectarea funcționalității ocluzaleocluzale

• Cunoaşterea şi aplicarea noțiunilor de ocluzie funcțională previne apariția unor simptome

d l d ă d l l dce apar adesea la distanță de locul unde s‐a aplicat proteza, simptome a căror cauzalitate  şi rezolvare apar necunoscute.şi rezolvare apar necunoscute.

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 6: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Elemente de morfologie ocluzalăElemente de morfologie ocluzalăLa dinții laterali, premolari şi molari

• Cuspidul• Cuspidul 1. Vârf. 2. Versante : extern şi intern separate prin creasta sagitală3. Fiecare versant are 2 pante : mezială şi distală separate prin creasta transversală (V‐L)4. Contează înălțimea  acestora, în sensul că pantele cuspidiene pot fi abrupte  medii sau line. 5 Cuspizii de sprijin: linguali maxilari şi vestibulari mandibulari Ei realizează poziția de intercuspidare5. Cuspizii de sprijin: linguali maxilari şi vestibulari mandibulari. Ei realizează poziția de intercuspidare 

maximă (IM). 6. Cuspizii de ghidaj: vestibulari maxilari  şi linguali mandibulari. Ei participă la triturarea alimentelor în 

masticație. • Crestele marginale

1 Sunt 2 : mezială şi distală1. Sunt 2 : mezială şi distală. 2. Crestele marginale la 2 dinți alăturați formează nişa masticatorie  (cu rol de fosă) unde articulează 

cuspidul antagonist. • Fosele ocluzale:

1. Sunt 3: mezială, centrală, distală. 2 Aici articulează uni cuspizi antagonişti Cuspidul DV de la molarii mandibulari articulează totdeauna în2. Aici articulează uni cuspizi antagonişti. Cuspidul DV de la molarii mandibulari articulează totdeauna în 

fosa centrală antagonistă. • Şanțurile ocluzale

1. Importante sunt: principal mezio‐distal şi cele transversale  de pe fața ocluzală. Contează orientarea lor spațială şi adâncimea. 

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 7: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Morfologia cuspiduluiMorfologia cuspidului

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 8: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

lingual

Versant extern vestibular

Versante externe Versante

vestibular

Versante interne

linguallingual

denumirea versantelor cuspidiene 

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 9: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

1, 2=cuspizi de ghidaj. 3, 4=cuspizi de sprijin. 5=creastă triunghiulară (esențială) mărginită de şanțuri accesorii; creasta esențială împarte versantul intern al cuspidului în două pante‐mezială şi 

distală. 6=fosă centrală. 7=fosă distală. 8=creastă oblică, formată prin unirea a două creste esențiale (ML‐DV). 9=creastă accesorie MV. 10=tubercul Carabelli; 11=creastă marginală distală cu 

o muchie şi două versante – întreruptă de un şanț accesoriu

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 10: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Coama Nişa masticatorie

crestei marginale

Z d t t i lZona de contact proximal

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 11: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Elemente de morfologie ocluzalăElemente de morfologie ocluzală

La dinții frontali incisivi şi canini• La in isi ii ma ilari• La incisivii maxilari:

1. Panta incisivă: zona de pe fața palatinală cuprinsă între cingulum şi marginea liberă, (de la nivelul contactului în IM al antagoniştilor şi marginea liberă). Pe acestă porțiune există contact dento‐dentar în mişcarea de propusie cu contacte dento‐dentare.

2. Marginea liberă3 C l i l i lă i di lă i i bili l î3. Crestele marginale: mezială şi distală. Aici se pot stabili contactele în IM. 4. Foramen caecum‐ uneori aici există un mic platou unde articulează incisivii antagonişti.

• La incisivii mandibulari:1. Marginea liberă: articulează  în IM cu incisivii maxilari (pe panta incisivă sau la nivelul crestelor 

marginale).g )• La caninul maxilar: 

1. Fața palatinală –de la cingulum la marginea liberă: prezintă 2 pante mezială şi distală separate printr‐o creastă transversală . Zona funcțională ocluzală este cuprinsă între zona de contact cu antagonistul şi marginea liberă. Pe această pantă alunecă marginea liberă a caninului antagonst în mişcarea de lateralitate cu contacte dento‐dentare. ş

2. Marginea liberă: de forma literei V  cu o pantă mezială şi una distală.3. Creste marginale: mezială şi distală. Aici se pot stabili contactele în Im cu dinții antagonişti.

• La caninul mandibular: 1. Marginea liberă. Stabileşte contact în Im cu antagoniştii. 

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 12: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

MargineMargine liberă

Panta incisivă

cingulum

Elemente de morfologie ocluzală la incisivCLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI 

OCLUZOLOGIE

Page 13: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Elemente de morfologie la caninElemente de morfologie la  canin

cingulumcingulum

Margine liberăliberă

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 14: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Tipuri morfologice de contacte l locluzale

• Funcționale: stabile şi eficiente masticator– La dinții laterali:

• Vârf cuspid‐fund fosă (cuspidul mai puțin voluminos decât fosa antagonistă ajunge cu vârful la baza fosei.)

• Tripodic (cuspid voluminos, contactul se face între versantele cuspidului şi cele p ( p , p şale fosei, vîrful nu atinge baza fosei.)

– La dinții frontali:• Marginea liberă a frontalilor mandibulari – panta incisivă/ panta caninului

N f ți l i t bil / i i fi i t ti t• Nefuncționale: instabile sau/şi  ineficiente masticator• Vârf cuspid‐versant fosă       →instabil• Versant cuspid‐versant fosă →instabil• Vârf cuspid‐vârf cuspid         →instabil, ineficient,p p → , ,• În suprafață                           →stabil dar ineficient• Număr redus de contacte prin inocluzie sagitală/verticală. Insuficente contacte 

pentru IM stabilă mai ales atunci cînd se pierd contactele în zona laterală. 

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 15: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Contactul tripodicContactul tripodic

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 16: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Contact nefuncțional în suprafațăContact nefuncțional în suprafață

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 17: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Contact nefuncțional versant cuspid‐f ăversant fosă

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 18: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Contact nefuncțional vârf cuspid‐vârf dcuspid

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 19: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Stopurile ocluzaleStopurile ocluzale

• Definiție: contactele dento‐dentare care oprescDefiniție: contactele dento dentare care opresc mişcarea de ridicare a mandibulei spre maxilar.

• Clasificare:• Gradul I  →cuspizii vestibulari ai PM şi M mandibulari‐ fosele centrale şi fosele dintre crestele marginale ale dinților laterali maxilarimaxilari

• Gradul II →marginea liberă a dinților frontali mandibulari‐ panta incisivă(infracingular), inclusiv la nivelul crestelor marginale

• Gradul III→cuspizii linguali ai PM şi M maxilari‐ fosele centrale şi• Gradul III→cuspizii linguali ai PM şi M maxilari‐ fosele centrale şi fosele dintre crestele marginale ale dinților laterali mandibulari

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 20: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Stopuri ocluzale la dinții lateraligradul I şi III

C i i fCuspizi‐creste marginale

Cuspizi‐fose

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 21: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Contactele ocluzale în regiunea lateralăContactele ocluzale în regiunea laterală

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 22: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Scheme de articulare interdentarăScheme de articulare interdentară

• Cuspizi‐creste marginaleCuspizi creste marginale• Cea mai frecventă schemă

• 1dinte/2dinți

f l ă ă l d• Poate fi utilizată pentru restaurările unidentare

• Poate produce impact alimentar şi migrări dentare

• Cuspizi‐fose ocluzaleCuspizi fose ocluzale• Rară la arcadele naturale

• 1dinte/1dinte

• Forțe ocluzale aproape de axul lung al dintelui

• Se utilizează în restaurarea simultană a dinților laterali antagonişti, refaceri protetice de arcade întregi.

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 23: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Schema de articulare interdentară cuspizi‐creste marginale

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 24: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Importanța stopurilor ocluzaleImportanța stopurilor ocluzale

• Realizează poziția de Intercuspidarea maximăRealizează poziția de Intercuspidarea maximă

• Participă la masticație şi deglutiție

i ă di i i lă d• Mențin constantă dimensiunea verticală de ocluzie (DVO): dimensiunea etajului inferior al f i î IMfeței în IM

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 25: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Parodonțiul f f i l laspecte morfo‐funcționale generale

• Parodonțiul marginal PM:Parodonțiul marginal PM: • țesuturile care asigură susținerea şi menținerea dinților în alveole

• Parodonțiul apical PA:• Țesuturile parodontale ce înconjoară apexul unui dinte. Ț p j p

• Limita structurală între PM şi PA este nedefinită, apar diferențe de patologie.nedefinită, apar diferențe de patologie.

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 26: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Structura parodonțiului marginalStructura parodonțiului marginal

• Parodonțiul superficial(de înveliş)→ GingiaParodonțiul superficial(de înveliş) → Gingia• Epiteliu• Corion• Ligamentele supraalveolare

• Parodonțiul profund (de susținere) →Parodonțiu funcțional

• Cementul radiculard i l• Desmodonțiul

• Osul alveolar

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 27: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Parodonțiul marginal superficialParodonțiul marginal superficial

• Epiteliul gingival: • Extern• Intern• Joncțional‐ joncțiunea epitelială

• Inserția epitelială:• Inserția epitelială: • celulele epiteliului joncțional situate mai apical de baza şanțului gingival, care vin în contact direct cu suprafața dintelui.

• Şanțul gingival: • 1‐3mm adâncime clinică/ histologic mai mare 

• Ligamentele supraalveolare:• Dento‐gingivale                dento‐periostale               circulareD t l l l l i i l i i l• Dento‐alveolare                alveolo‐gingivale              semicirculare

• dento‐dentare                   intergingivale

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 28: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Parodonțiul profundParodonțiul profund

• Osul alveolarOsul alveolar• Lamina dura: formațiune lineară cu radioopacitate crescută radiologic ce înconjoară rădăcina dintelui

• Funcții:– Remodelare permanentă: apoziție/resorbție→contribuie la menținerea stabilității dintelui în alveolă asigură erupțiamenținerea stabilității dintelui în alveolă, asigură erupția continuă, mezializarea fiziologică

– Fixarea ligamentelor periodontale

P l li ită il l l– Preluarea solicitărilor ocluzale

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 29: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Parodonțiul profundParodonțiul profund

• Desmodonțiul:Desmodonțiul:• Celulele desmodontale:

– mezenchimale, nediferențiate, cu potențial înalt de transformaretransformare

– Fibroblaşti, majoritatea celulară, sinteza colagenului

• Fibrele desmodontale:– Colagen‐53‐74%→grupate →ligamente periodontale:

Crestale                obliceOrizontale             apicale

– Oxytalan‐puține– Elastice‐ rare

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 30: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Parodonțiul profundParodonțiul profund

• Funcțiile desmodonțiului:• Structurare/restructurare tisulară• Preluarea solicitărilor ocluzale:

– Sunt implicate toate structurile desmodontale, b t l l d l t l i t il d t li ibili l iți– sub controlul modulator al proprioreceptorilor parodontali, sensibili la poziția 

bolului alimentar/poziția mandibulei, cu rol de protecție. 

Pragul sensibilității parodontale se modifică în condiții funcționale.– Fibrele ligamentare au traseu ondulat în repaus şi se întind la solicitare g p ş

ocluzală, tranformând forța de presiune ocluzală în forță de tracțiune asupra osului alveolar şi asupra cementului radicular.

• Nutriție• SenzorialăSenzorială 

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 31: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Structura d ți l i

ŞANŢUL GINGIVAL

Ă Ă

parodonțiului

MARGINEA GINGIVALĂ LIBERĂŞANŢUL MARGINAL LIBER

GINGIA FIXĂ

JONCŢIUNEA MUCOGINGIVALĂJONCŢIUNEA MUCOGINGIVALĂ

MUCOASA ALVEOLARĂ

dupa Caranza FA Clinical Periodontology 7‐th ed, 1990

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 32: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Epiteliu sulcular 0.69 Inserția epitelială

mm

0.97 mm 

Adîncimea şanțului gingival

Inserția conjunctivă la nivelul crestei 

1.07 mm

Biologic 

osoasemm Width

Înălțimea biologică: suma dintre  inserția epitelială şi inserția conjunctivă: 

G i l A W F O b F Di i d

0,97+ 1,07 = 2,04, deci minim 2mm. Marginea gingivală a unei restaurări protetice va respecta această valoare 

fiind deci situată 2mm minim coronar față de inserția conjunctivă. 

• Gargiulo A., Wentz F., Orban F. Dimensions and Relations of the Dentogingival Junction in Humans. J P i d l 1961 32 261J. Periodontol 1961 32:261

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 33: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Aspectul clinic al mucoasei fixe, mobile, joncțiunea muco‐gingivală

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 34: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

G i l A W t F O b F Di i

Lățimea biologică de contur – Biological Width

• Gargiulo A., Wentz F., Orban F. Dimensions and Relations of the Dentogingival Junction in Humans. J. Periodontol 1961 32:261

– There must  be a minimum of 1mm between the apical level of the Junctional Epithelium and the bone crest

– Width of junctional epithelium plus connective tissue width was Biologic width; i.e. approximately 2 mm.

– Crown Margins which extend apically beyond the Junctional Epithelium can violate the requirements for periodontal health

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 35: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Implantarea dentarăImplantarea dentară

• Lungimea radiculară• Numărul şi divergența rădăcinilor• Suprafața radiculară• Forma/volumul rădăciniiForma/volumul rădăcinii• Prelungiri osoase de ramforsare: 

• Linia oblică externă• Linia oblică internăLinia oblică internă• Creasta zigomato‐alveolară• Extremitatea frontală a apofizei palatine

• VârstaVârsta• Starea constituțională/de sănătate generală

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 36: Curs 1 Dinti Si Parodontiu

Mobilitatea dentarăMobilitatea dentară

• Fiziologică:• 0,15mm la dinții monoradiculari• 0.10mm la dinții pluriradiculari• Factori de influență: 

i i li» Constituționali» Masticația» Momentul zilei(dimineața/seara)» Ciclul menstrual/sarcina

• Patologică: • Prin boală parodontală• Prin ocluzie traumatică(suprasolicitare cronică)• Prin traumatism direct(luxație)• Prin hipofuncție(lipsa contactelor ocluzale)

CLINICA DE PROTETICĂ DENTARĂ FIXĂ ŞI OCLUZOLOGIE

Page 37: Curs 1 Dinti Si Parodontiu