Curriculum vitae Europass - upa.ro Livia Durac scan.pdf · umane, detectarea minciunilor pe baza...

of 5 /5
Curriculum vitae Europass Informatii personale Nume / Prenume DURAC LIVIA Adresa(e) Str, Rin dun ica, nr, 2, 700399, Romania Telefon fix mobil 0768,82,20,62 E -mail l iv i [email protected] Nationalitate romana Data 12.07.1969 Sex femin in Locul de munca Universitatea " Petre Andrei " din Domeniul ocupational Cont. univ. dr. Domenii de competenta Fil osofie , Comunicare, P sihologia personalitatii , P sihopedagogie, Limba engleza profesionala Experienta profesionala §i institutionala Perioada Octombrie 2013-Februarie 2014 Profesor asociat la Universitatea de Medicina Farmacie "Gr. T. Popa" Facultatea de Bioinginerie Medicala Activitati respon sab i li tati principale Cursuri seminarii la disciplina Comunicare comportament organizational (Master, an ulI) Numele adresa angajatorului Universitatea de Medicina Farmacie "Gr. T, Popa " Facultatea de B ioinginerie Medicala Perioada Octombrie 2012·Februarie 2013 Profesor asociat la Universitatea ,,$tefan ee l Mar e" Suceava, Facultatea de $tiinte economice Administratie publica Activitati responsabilitati principale Cursuri seminarii la disciplinele : c Sociologie juridica (Programul de licenta : D rept , anull) ; - Elemente de Sociologie Logica (Programele de licenta : Administratie P ublica ; Asistenta manageriala Secretariat , an ul ll); -E tica comportament organizational (Master: Management audit in afaceri a dm inistratie, anullI ) Numele adresa angajato rul ui Universitatea ,, $tefan eel M are" Suceava, Facultatea de $tiinte economice Administratie publica Perioada Octombrie 2012-prezent M embra in Senatul Universitatii Me m bra in Comisia pentru Administratie P atrim oniu Curri cu lum vitae Li via DURAC

Embed Size (px)

Transcript of Curriculum vitae Europass - upa.ro Livia Durac scan.pdf · umane, detectarea minciunilor pe baza...

 • Curriculum vitae Europass

  Informatii personale

  Nume / Prenume DURAC LIVIA

  Adresa(e) Str, Rindunica, nr, 2, 700399, la~i, Romania

  Telefon fix mobil 0768,82,20,62

  E-mail [email protected]

  Nationalitate romana

  Data na~terii 12.07.1969

  Sex feminin

  Locul de munca Universitatea "Petre Andrei "din la~il Domeniul ocupational Cont. univ. dr.

  Domenii de competenta Filosofie , Comunicare, Psihologia personalitatii , Psihopedagogie, Limba engleza profesionala

  Experienta profesionala i institutionala

  Perioada Octombrie 2013-Februarie 2014

  Profesor asociat la Universitatea de Medicina ~i Farmacie "Gr. T. Popa" la~i, Facultatea de Bioinginerie Medicala

  Activitati ~i responsabilitati principale Cursuri ~i seminarii la disciplina Comunicare ~i comportament organizational (Master, anulI)

  Numele ~i adresa angajatorului Universitatea de Medicina ~i Farmacie "Gr. T, Popa" la~i , Facultatea de Bioinginerie Medicala

  Perioada Octombrie 2012Februarie 2013

  Profesor asociat la Universitatea ,,$tefan eel Mare" Suceava, Facultatea de $tiinte economice ~i Administratie publica

  Activitati ~i responsabilitati principale Cursuri ~i seminarii la disciplinele: c Sociologie juridica (Programul de licenta: Drept, anull) ; - Elemente de Sociologie ~i Logica (Programele de licenta: Administratie Publica; Asistenta manageriala ~i Secretariat, anul ll); - Etica ~i comportament organizational (Master: Management ~i audit in afaceri ~i administratie, anullI )

  Numele ~i adresa angajatorului Universitatea ,,$tefan eel Mare" Suceava, Facultatea de $tiinte economice ~i Administratie publica

  Perioada Octombrie 2012-prezent

  Membra in Senatul Universitatii

  Membra in Comisia pentru Administratie ~i Patrimoniu

  Curriculum vitae Livia DURAC

 • Activitati ~i responsabilitati principale Activitati specifice (aprobarea,elaborarea de documente, metodologii, regulamente,planuri, State de functiuni etc)

  Perioada Ilanuade 2011Septembrie 2012 .

  Pre~edlnta Comlslel de Evaluare a Calitatii Invatamantului

  Activi tati ~i responsabilitati principale - coordonarea modului in care se desfa~oala activitatea Comisiei; - coordonator in intocmirea documentatiei specifice;

  elaborarea strategiei privind Managementul calitatii inva~amantului , etc.

  Numele ~i adresa angajatorului Universitatea "Petre Andrei " din la~i , Facultatea de Psihologie ~i ~tiintele educatiei

  Perioada Octombrie 201 O-prezent

  Functia sau postul ocupat Iconferentiar universitar doctor

  Ac tivita~i ~i responsabilitati principale t cursuri la master la disciplinele Managementul comunicarii in domeniul educational; IComunicare ~i connict in activitatea investigatiei private; Psihosociologie Or9aniZatiOnala ; Psihosociologia comunicarii ; - cursuri ~i seminarii la disciplina Psihologia comunicarii, Facultatea de Psihologie ~iI

  '~tiintele educa\iei ;

  - cursuri ~i seminarii la disciplina Psihologia personalita\ii Paradigme asisten\iale, la

  Facultatea de ~i Asisten\a Sociala ~i Sociologie.

  Numele ~i adresa angajatorului Universitatea "Petre Andrei" din la~i, Facultatea de Psihologie ~i ~tiin\ele educa\iei

  Tipul activita\ii sau sectorul de e atedra de Psihologie ~i ~tiin\ele educa\iei

  activitate

  Perioada Octombrie 2008Septembrie 2010

  I

  Func\ia sau postul ocupat ,lector universitar doctor

  Activita\i ~i responsabilita\i principale cursuri ~i seminarii la Didactica specialita\ii: Psihologie, in cadrul Departamentului pentru pregatirea personalului didactic;

  master la disciplina Comunicare intra ~i extraorganiza\ionala, Facultatea de Psihologie ~i ~tiin\ele educa\iei ;

  master la discip lina Metode ~i tehnici de comunicare, Facultatea de Asisten\a Sociala '$i Sociologie;

  seminarii la disciplina Laborator de Comunicare, Facultatea de Psihologie ~i ~tiintele educa\iei; t cursuri ~i seminarii la disciplina Psihologia personalita\ii. Paradigme asisten\iale, la IFacultatea de ~i Asisten\a Sociala ~ i Sociologie.

  I\]umele ~i adresa angajatorului Universitatea "Petre Andrei" din la~i, Facultatea de Psihologie ~i ~tiin\ele educa(iei

  Tipul activita\ii sau sectorul de Icatedra de Psihologie ~i ~tiintele educa\iei

  activitate I

  Perioada .Octombrie 200S-Septembrie 2008

  Func\ia sau postul ocupat asistent universitar doctorand

  Activita\i ~i responsabilita\i principale - curs practic (a disciplina Limba engleza, Facultatea de $tiin\e Politice; - seminarii la disciplina Istoria Psihologiei , F acultatea de Psihologie ~i ~tiin\ele ieduca\iei.

  Numele ~i adresa angajatorului Iuniversitatea "Petre Andrei" din la~i, Facultatea de $tiinte Politice

  Tipul activitatii sau sectorul de ,Catedra de Limbi straine

  activitate I

  Perioada iOctombrle 2002Septembrie 2005

  Func\ia sau postul ocupat ,asistent universitar

  Activita\i ~i responsabilitati principale [ seminarii la Limba engleza, Facultatea de Psihologie ~i Asistenta Sociala ~i Sociologie; curs practic la disciplina Limba engleza pentru $tiinte politice, Facultatea de $tiin\e Politice

  Numele ~i adresa angajatorului Universitatea "Petre Andrei" din la~i , Facultatea de Psihologie ~i Asistenta Sociala

  Curriculum vilae Livia DURAC I 2

 • Tipul activita\ii sau sectorul de Ilcatedra de Limbi straine activitate

  Principalele activita\i ~i ACTIVITATE DIDACTICA: - Cursuri ~i seminarii la disciplina Psihologia comunicarii, responsabilitati Facultatea de Psihologie ~i ~ti i n \ele educa\iei ;

  - cursuri ~i seminani la disciplina Psihologia personalita\ii. Paradigme asisten\iale, la Facultatea de ~i Asisten\a Sociala ~i Sociologie; . Cursuri la master la disciplinele Managementul comunicarii in domeniul educa\ional; Comunicare ~i conflict in activitatea investiga\iei private; Psihosociologia comunicarii; Psihosociologie organiza\ionala.

  ACTIVITATE STiINTlFICA SI DE CERCETARE: - Autoare a 5 carti , monografii ~i cursuri universitare, publicate la edituri acreditate

  MEdC/CNACTDU; Peste 30 de articole publicate in literatura de specialitate, inclusiv studii, eseuri ~i

  recenzii de carte, din care 3 articole publicate in reviste cotate ISllThompson ~i 15 studii publicate in volumele unor manifestari ~tiin\ifice internatlonale - Congrese ~i Conferinte;I -Participant la peste 30 de sesiuni de comunicari ~tiintifice (din care 15 1a Congrese i Conferinle interna/ionale), organizate de diverse foruri ~tiin\ifice ~i academice din tara ~i strainatate,

  - Participant in eoleetive de cereetare-dezvoltare In cadrul a 6 proieete finantate de ,organisme na\ionale/interna\ionale/mediu de afaceri, ob\inute prin competi\ie deschisa;

  Recenzent la 0 serie de publica\ii/volume aparute in tara MEMBRA iN ASOCIATII 5TIINTIFICE 51 PROFESIONALE : - membra in Asocia\ia Romana de Stud ii Semiotice (AROSS); - membra In International Association of Woman Philosophers, afiata sub patronajul

  UNESCO; - membra in ISINI, International Society of Intercommunication of New Ideas. ALTE ACTIVITATI :

  1. Traducator ~i interpret autorizat limba engleza, autoriza\ia nr. 5370/31.01.2001, eliberat de Ministerul Justi\iei. 2. Abilita\i de codifieare ~i interpretare a expresiilor faeiale, competente sus\inute de: a) dobandirea dreptului de uti/izare a instrumentului de cercetare Facial Action Coding System, prin promovarea FACS Final Test Scoring (Test de evaluare fina!a a asimilarii FACS); astfel de abilita\i sunt aprofundate printr-un interes sus\inut, 0 autoinstruire continua, care are la baza lucranle profesorului american Paul Ekman. Temele

  I promovate de psihologul american vizeaza: expresivitatea faciala ~i legatura cu emo\iile umane, detectarea minciunilor pe baza componentei nonverbale a comunicarii: expresii faciale, corp, voce. http://www.the-emotions.com/paul-ekman.html b) ob\inerea certificatu/u; de expert in detectarea microexpresiilor facia/e, eliberat de Paul Ekman Group.

  Educa\ie ~i formare

  Perioada 2010-2011

  Calificarea 1diploma ob\inuta IBursa postdoctorala - "Societatea bazata pe cunoa~tere"

  Disciplinele principale studiate 1 ~n acest cadru, am derulat proiectul "Dimensiuni afective ale comunicarii in contexlJI competen\e profesionale dobandite \imPlementarii sistemului e-/earning In mediul educa\ional"

  Numele ~i tipul institu\iei de cademia Romi'ma - Filiala la~i inva\amanl l furnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de Postdoctoral

  lnva\amant 1formare

  Perioada 2010 - atestare Micro Expression Training Group

  Curriculum vitae Livia DURAC I 3

  Tool (METT) Advanced , Paul Ekman

  http://www.the-emotions.com/paul-ekman.html

 • Calificarea / diploma ob\inuta certificat de promovare a cursurilor de instruire in detectarea microexpresiilor faciale

  Disciplinele principale studiate / Psihologia comunicariil competen\e profesionale dobandite Codificarea ~i interpretarea expresivita\ii faciale

  Numele ~i tipul institu\iei de Paul Ekman Group, San Francisco, CA (USA) inva\amant / furnizorului de form are

  Nivelul de clasificare a formei de inva\amant / formare

  Perioada

  Calificarea / diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate / competen\e profesionale dobandite

  Numele ~i tipul institu\iei de inva\amant / fu rnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de inva\amant / formare

  Perioada

  Calificarea / diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate / competente profesionale dobandite

  Numele ~i tipul institu\iei de rHuman Face Institute, Salt Lake City, Utah, U.S.A. inva\amant / furnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de inva\amant / formare

  Perioada

  Calificarea / diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate / competen\e profesionale dobandite

  Numele ~i tipul institu\iei de inva\amant / fu mizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de inva\amant / formare

  Perioada

  Calificarea / diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate / competen\e profesionale dobandite

  Numele ~i tipul institu\iei de lnva\amant / furnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de inva\amant / formare

  Perioada

  Calificarea / diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate / competen\e profesionale dobandite

  Numele ~i tipul institu\iei de inva\amant / furnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de inva\amant / formare

  calificativul "expert"

  20052008- studii doctorale

  Diploma de Doctor

  Domeniul fundamental $tiinte umaniste, domeniul Filosofie, subdomeniul $fiintele comunicarii; titlul tezei: Semiotica limbajului nonverbal In relaria parinte - adolescent

  $coala doctorala de Filosofie, Universitatea "AI.l.Cuza", l a~i

  Calificativul Foarle bine, distinc\ia Magna cum laude

  2008

  certificat de promovare a Facial Action Coding System (FACS Final Test Scoring),

  elaborat de autorii FACS-ului, Paul Ekman, Wallace Friesen, Joseph Hager

  Psihologia comunicarii/

  Codificarea ~i interpretarea expresivita\ii faciale

  acreditarea de catre speciali~tii americani, Paul Ekman, Wallace Friesen, Joseph Hager, cu dreptul de utilizare a Facial Action Coding System

  20042005

  Diploma de Studii Aprofundate

  Managementul institu\iilor publice

  Universitatea de Medicina ~i Farmacie "GrTPopa" la~i

  Formare aprofundata postuniversitara

  20012005

  Diploma de Licen\a

  Psihologie, Asisten\a sociala/ Psiholog , Asistent social

  Universitatea "Petre Andrei" din l a~i , Facultatea de Psihologie ~i Asisten\a Sociala

  licen\iat in Psihologie ~i Asisten\a Sociala

  2004

  Diploma in Strategii inovationale ~i managementul riscului In araceri

  Management

  Academia Interna\ionala de Studii Comparate, Roma, Italia

  absolvent al cursului de Strategii inovationale ~i managementul riscului In araceri

  Curricu lum vilae Livia DURAC 4I

 • Perioada

  Calificarea I diploma ob\inuta

  Disciplinele principale studiate I competen\e profesionale dobandite

  Numele $i tipul institu\iei de inva\amant I furnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de lnva\amant I formare

  Perioada

  Calificarea I diploma obtinuta

  Numele $i tipul institu\iei de lnva\amant I furnizorului de formare

  Nivelul de clasificare a formei de invatamant I formare

  Limba(i) materna(e)

  Autoevaluare

  Nivel european (*)

  Limba engleza

  Limba germana

  Competente $i abilita\i sociale

  Competen\e $i aptitudini de utilizare a calculatorului

  29.01.2014

  19931999

  Diploma de Licen\a In Litere

  Limba $i literatura romana Limba $i literatura engleza

  Universitatea "AIICuza" la$i, Facultatea de Litere

  Licen\iat in Li tere

  19831987

  Diploma de Bacalaureat

  Liceul "Dimitrie Cantemir" la$i

  Absolvent cursuri liceale

  Limba romana

  intelegere

  Ascultare Citire

  C2 C2

  81 B2

  Vorbire

  Participare la Discurs oral conversa\ie

  C2 r C2 81 81 Scriere

  Exprimare scrisa

  C2

  81

  'Nivelul Cadrului European Comun de Referin\a Pentru Limbi Straine

  Abilita\i relaiionale, de adaptare adecvata la diferite sarcini. Capacitate de rela\ionare eficienta, de integrare si lucru in grup, competen\e de comunicare ,

  Iperseveren\a, determinare in indeplinirea obiectivelor propuse, toleran\a, flexibilitate in rela ~iile !cu cei din jur, con$tiinciozitate

  - utilizare PC: Word Excel , PowerPoint, navigare Internet etc.

  conf~~ dr. Livia DURAC

  - hJ (/~ Jr -' /

  Curricu lum vitae Livia DURAC 5I