Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de...

of 11 /11
Mihaela Georgeecu Nicoletalonescu Cum eZ scrii aorect, - exercipii de oftografie, ortoepie qi punct,ualie - WBooklet

Embed Size (px)

Transcript of Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de...

Page 1: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

Mihaela Georgeecu Nicoletalonescu

Cum eZ scrii aorect,- exercipii de oftografie, ortoepie qi punct,ualie -

WBooklet

Page 2: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

Fr$A

Il Gompleteazi spaliile punctate cu varianta accentuati corect:

compgnie/ companle: a) Am petrecut ziua intr-o plicuti.b)o militard didea onorul.

gfin/af!n:a)ingridinabuniciicregteun-plindefructegustoase.b) Mogtenirea s-a impd(it intre ea gi un

I incercuiegte varianta care confine numai cuvinte scrise corect:a) complet, cocs, congtintd, alcool; b) complet, cocs, congtiinfi, alcool;

c) complect, cox, congtiinld, glcol.

fl elege varianta corecti:

l-mi

placeacea9r

melodie, pe care o dedic

dragei

mele mame.imi aceiagi drage-ilm-i aceeasi dragii

!l Formeazi.enunfuri cu substantivele floare Ei Ftoarea (nume propriu), brddu! Ei Brddul(numepropriu), la dativ. Ce observi?

fl elege sinonimut corect al cuvintetor date:riuticios: a) inrdutdtit; b) malitios; c) capricios;convingitor: a) persuasiv; b) repetitiv; c) neconvingdtor;credincios: a) bisericesc; b) prietenos; c) fidel.

@ Rescrie numaiformele corecte:sd aibd/ si aibe; mi-ar place/ mi-ar pldcea; nu fii/ nu fi; creem/ credm; veniserdfi/ venise(i.

fl Scrie cu litere numeralele de maijos:

15

1B

alVIll-lea

alMCXLI- lea

@ Formeazi pluralul adjectivelor:ursuz: viteaz: confuz: _dArz: obez: .,_ treaz'.

p Gompleteazd cu adevdrat (A) sau fals (F):

a) CuvAntul bandd are doud forme de pluraldiferenliate semantic. Ib) Cuvintele solitar/ solidarsunt omonime. tr

f[t Gorecteazi punctuafia (10 gregeti]:Alg Maria.am a_flat. orarulde m6ine?Ave ---

Cunt sd scrii corect 5

Page 3: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

Fr$AE Rranjeazi in ordine alfabetici urmitoarele substantive:

leu, lup, leopard, liliac, linx, lamdE

EI SuUgamlazd vaa"fiamta e,oneet6 de singular a substantivelor:plaje/ plajitinerete/ tinerelS

E Scrie cu litere urmitoarele numerale:

a)77

-b) 2018-__

r,il.ilse/ mdtasdpipugei pdpugd

cenuge/ cenugdfrumusete/ frumuseld

c) alVlll-leaa

E

Z

d)a XX-a

ffi ExplieS senrniti*a[ia fiecirui! clin cuvintele subliniate:

Cand au vazut l*nuglr rrori acirtrr;lli la orizont, pddurarul 9i firl sdi au pornit spre caband.

E Explicn folosirea semnelor de punctuafie din fragmentul:

- fine-t, conild, cd md dd ios cu tava! (1. L. Caragiale, Vizitd...)

a) cenugiii:primul i al ll-lea i al lll-lea i

b)fiii:primuli al ll-lea i al lll-lea i

E

El eompteteazi propozifiile cu formele de genitiv-dativ ale substantivelor date: l

I

a) Andreea: ----->

b)Carmen:

c) tata:

d)sora:

l-am imprumutat _,Caftea

o carte.

------>

_=>- l-arn cerut

este frumoasd.

un sfat.

-> Bluza mele este albd.

ffi SuUliniazd numai formrele corecte: aleie, curcubeie, femeie, cheie, ideie.

E Aleatuiegte emun$up"l eorecte cu strueturlle:

El Conrpleteazi eisufele cu A (adevirat) sau F (fals):

a) CuvAntul toamna poate fi substantiv sau adverb, in contexte diferite.

b) Propoziliiie Scrie-fl tema! 9i Scde{i tema! au acelagi subiect.

IE Corecteazi enunful: Faptul cE rna isrvitat la zioa lui m-am bucurat foarte mult mai ales cd v-or venii 9i

alti copiii care i-i cunosc din clasa a cincia'

trtr

I

I

I

4 Cum sd scrii corect

Page 4: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

FrsAI Completeazi spafiile libere cu structurile potrivite pentru toate persoanele:

merge pl6cea

fl incercuiegte variantele in care cuvintele sunt despirfite corect in silabe:

a) indicativ, viitor l:Eu merge mdine in parc.

a) ca-sca-dd;b) fii-cd;c) fiind-ci;

a) luni/ Lunib) Romdni/ romAni

b) conditional-optativ, prezent:Mie __--__--, ---".._ plScea si ajung aviator.

d) con-struc-[i-e;e) a-le-e;f) vio-leti;

g) atlas;h) geo-gra-fi-e;i) co-dru.

E Scrie cuvinte ?n care si existe grupurile de Iitere:

E SuOliniazd varianta corecti:c) terra/ Terrad) crdciunul/ Crdciunul

e) Marea neagrd/ Marea Neagrdf) Aprilie/ aprilie

E Completeazi cisufele cu A (adevirat) sau F (fals]:a) Forma de plural a numeralului intdi(a) este intiliele.b) Forma de dativ a numeralului frei este la trei.

@ Explicd folosirea virguleiin primulvers:Lupul, mielul, leul, mdnzul, cdine, goarece, pisoiStau in fabuld de sfadd, ca la teatru, cdte doi. (Tudor Argh ezi, Fabula fabulelor)

ll

ee oo

il nn

il rf

I Scrie cite doui sinonime 9i doui antoninne pentru euvflntul dat:

---*-'

I Formeazi un diminutiv gi un augmentativ pentru cuvdntul /add.

diminutiv: augmentativ:

El Completeazi cu forma corect5:

a) ab[ibild/ aclipild: Am lipit un pe coperta caietului.

de fotbal.b) mingie/ minge: Am primit in dar o

f[l Corecteazi enun[ul:

in acest bazm Fdtfrumos la invins pe Smeu.

Cum sd scrii corect

Page 5: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

E Compteteazi denumirile lunilor de maijos cu litera corecti:

b/v: fe_ruarie, septem_rie, octom_rie, noiem_rie, decem_rie.

p Ooregti si trimili o scrisoare unei rude. Scriepe spaliul aliturat numele gi adresadestinatarului, folosind cel pufin opt abrevieri.(poti abrevia cuvinte ca: domnului, profesor/ingineri arhitecV doctor, strada/ bulevardul/ piata,numirul, blocul, scara, etajul, sectorul, judetul).

ffi Serie enunfuri in care si folosegti corect formele:

niciodatd:

ilicio datii:

nici o dati:

ffi Rlege varianta in care toate cuvintele sunt scrise corect:a) argegean, clujean, crigan, buzoian; b) argegan, clujan, crigan, buzoean;

c) argegean, clujean, crigean, buzoian.

E Gompleteazd tabelul cu denumirea corespunzitoare pentru fiinfele de gen feminin:

p Rescrie textele, pundnd cratimele, acolo unde este necesar:

a) - Fecior de crai, vedeateag impdrat... (lon Creangd, Povestea lui Harap-Alb)

El este croitor. Ea este Cartea e scrisd de un filosof. Cartea e scrisd de o

EIeste arheoloq. Ea este Bunicul meu a fost doctor. Bunica mea a fost

l:\ fnchinate, surato! - Vdzutulai gi tu? (lon Heliade Rd<lulescu, Zburatorut)

jl Formuteazi intrebiri pentru cuvintele evidenliate:Cartea este a coleguluimeu.

Admir oamenii inteligenli "

E Scrie forma corectd a cuvintelor subliniate.Vom face ldcrdmalie pentru cd se intrerupe prea des curentul.

Am fost la boliclinicd, pentru cd nu md simleam bine.

fl RIege cuvintul corect in context:

dec6t

a) Nu am e:umpdrat doud caiete.

doar/ nurnaib) Am doud note la geografie.

c) Nu au participat cinci elevi la concurs.

d) Nu am rezolvat primele exercilii.

ffi Corecteazi enunful {8 gregeli):

6 Cum sd scrii corect

trIi

l[

ffi[-

If

E

m

m

Page 6: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

Fr$AE ldentifici termenul scris gregit din seria: alee, orhidee, muzee, femee, idee, zmeie, licee.

fl Scrie enunfuri in care si fie folosite adecvat formele:

tiitri-i:

vii

vt-ti

+ -eali

ll:

t-t:

El Formeazi patru derivate cu sufixele date, de la verbul din imagine; explici scrierea acestora:

+

a)

icios b)

c)

d)

p Rescrie enunfurile, in doui moduri, pentru a evita pleonasmul existent in fiecare dintre ele:

a) A avut loc un fenomen meteorologic foarte rarisim.

b) Elevii au rescris din nou enuntul problemei.

p eiteazi cisufa corespunzitoare silabei accentuate a cuvintelor subliniate din enunlurile:a) in grddina bunicii cregte un afin.

b) Cumnatul este un afin.

c) Tractoarele duduie.

d) l-a rdspuns la telefon o duduie.

Ultima Penultima Antepenultima

p Tncercuiegte varianta in care existi numai cuvinte despirfite corect in silabe:a) func-tie, ex-a-men, o-biect; b) fun-c[i-e, e-xa-men, o-bi-ect; c) func-[i-e, e-xa-men, o-biect.

I Transformi propozilia de mai jos intr-o propozilie negativi, interogativi, optativd; folosegtepunctuafia corespu nzdtoare:

Vrei o inghetatd.

lil Completeazi cu formele verbului a agrea,la modul indicativ, timpul prezent:

a) Eu plimbirile prin parc. b) Noi melodiile acestei formatii.

fl Alege forrna corecti, in context, a numeralelor:

a ) doisprezecea/ douiSsprezecea :

b) doudzeci 9i doi/ douizeci gi douS: Emisiunea incepe la orele

f[ Rescrie enunful, corectAnd greEelile de orice naturd:

Cricricri toamnd gri tare$ mic gi necdjit -. . (Geo"r"ge-.T.e.pirceanu. Balada-unui greier mic) ........... -

A absolvit clasa a

Cum sd scrii corect

Page 7: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

FrsAE SuOliniazi numai cuvintele scrise corect, din lista de maiios; apoi mentioneazi

forma corecti a celorlalte cuvinte:

escroc, escavator, escadrild, escursionist, estradd, espresiv, eschivare, escrescentd.

fl Unegte cele doui coloane, pentru a completa cu forma corecti:melodiiimi plac este George Enescu.

E

Ea) ai ciror

b) al cdrei

c) ale cirui

d) a cdror

1. Compozitorul

2. Vecinii copii sunt colegii mei locuiesc la etajul 3.

3. imi plac filmele protagonistd este ea.

4. ii voi cere un autograf scriitoarei roman mi-a pldcut.

EI Completeazd cu A (adevirat) sau F (fals):

a) Cuv6ntul fiibd este bisilabic. Ib) CuvAntul geografie are patru silabe. I

I Completeazi cuvintele din lista de maiios cu literele gisau 9 pentru a obtine forme corecte ale

adverbelor: totu..., ; cruci.... ; iari.... ; curmezi.... ; chior6'... ; c6tu..'. '

E Realizeazd acordul predicatului cu subiectul; pune verbele la modul indicativ, timpul perfect

compus, la persoana gi numirul potrivite:

a)Voi 9i ei (a participa) la olimpiadi.

Tn excursie.b)Tu 9i eu (a fi)

c) Nimeni nu (a c6gtiga) . ................----.-- --..lozul cel mare'

d) Cine dintre voi (a pierde) acest stilou?

e) (a veni) o multime de pirinti la sebare.

f) Ana sau Andrei (a telefona) de ziuala?

E Cum se numesc locuitoriidin urmitoarele state sau orage?

SofiaNorvegia

China

Turcia

Danemarca Madrid

jl Formuleazi c6te o intrebare pentru a rispunde prin cuvdntulsubliniat:

a) A dat cd(i la frei elevi.

TE

Londra

Neapole

b) Tablourile pictoruluis-au vAndut repede.

b Cum sd scrii corect

Page 8: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

El etcatuiegte enunfuri pentru fiecare dintre formele:

incontinuu:

in continuu:

E SuUliniazi numai varianta corecti:

pregedenfie/ pregidentie/ pregedintie;

cheftea/ chiftea/ piftea;

clovn/ claun/ clown;

batjocord/ badjocurd/ batjocu rd.

IE Gorecteazi enunlul, indiferent de natura gregelilor:

Morometi au apdrut intr-o editiune nou5, cu.co.perti cartonate, gi cu ilustrate foarte superbe.

Cum sd scrii corect I

Page 9: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

FrSA

Mamil,te roq, cauie-- mivolumulal ll-lea din ,,?oezii'o de G.

CogbucAiEnciclopedi'aCopiilonLael-mi gibani ?ent?u a'bonamentulR.A.T. -

9,, caremi-a expirat.

lp[ Completeazi cu termenul potrivit:

a) solitar/ solidar

b) atlas/ atlaz

Noi suntem -. cu echiPa noastrS.

Paltonul are o cdptugeald din

EI Rlege formele potrivite din pitritelele din

a) Nu _ atdt de increzdtoare!

b) Se mai atent altddatd!

c) Si --* fost mai atent, n-ag

- gregit.

d) _ bund gi adu-mi un pahar cu apd!

a completa propozifiile:

ffiI Eupn modelele rle-a tungul gi asfd-vard, construieqte alte structuri care se scriu la fel:

de-a lungul astd-vard

Il SuUtiniazi numai cuvintele scrise corect din lista:

boier, poie;r . caiet, poiezie, duiet, duduie, creion, creier.

EI Un copil i-a scris acest bilet mamei lui; observi gregelile de despirtire la capit de

rind gi rescrie textulin mod corect.'

u

E

E

E

dreapta, pentru

EE

EEI Rtege varianta in care toate cuvintele confin diftong:

a) vioard, ceagcd, tigroaicS; b) mioard, ceainic, lupoaicd; c) cdprioarS, ceai, vulpoi.

E Completeazi pdtrilelele cu A (adevirat) sau F (fals):

a) Antonimul cuvAntului dor este alean. ) b) Sinonimul cuvAntului ciudat este sfranru. !E Serie propozifii cu formele de plural diferen(iate ca sens ale cuvintului dat:

+bob"+bobur"

ffil Serle enunfuri in care si folosegti formele rdsdrit 9i Rdsdrif:

1.

2.

EO Rescrie corect enunfu!:

Fgryna!1g "cg1e

o_ prqiql cel mai muft susline un concert la sala palalului ng 20 noe-mvle, de la oyelle 1.9 --22'

1O Cum sd scrii corect

Page 10: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

FrSA

E SuUtiniazi forma corecti a cuvintelor:

rgiena/ higiend; humor/ umor; elicopter/ helicopter; helegteu/ elegteu; hexagon/

exa gon ; ipotezdl hipoteza ; i potensi une/ h ipotensiu ne ; h i pocriU ipocrit.

E UneEte cele doui coloane pentru a forma cuvinte compuse ce denumesc plante; scrie-le pe coloanaa treia, observind ortografia lor.

traista

ciubo[ica

rochi!a

floarea

ochiul

coada

E Scrie enunfuri cu formele:

@@

boului

goricelului

rAndunicii

ciobanului

cucului

soarelui

ati:

a-[i:

vor:

v-or:

EI Gompleteazi enunfurile cu formele potrivite ale articolului demonstrativ (N.-Ac . cel, cea, cei, cele):

a) L-am dat elevului mai bun.

b) Desenele fetelor mai talentate vor fi expuse.

c) I s-a dat medalia de argint de-a doua dintre sportive.

d) Ea a sosit mai devreme dintre toli invitatii.

E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text;explici scrierea lor cu unul, doi sau trei I la final.

Copiii din imagine au obrajii gi ochii

CArliontii care le incadreazd chipurile

armontzeaza cuardmiu auriu

trandafiriu

albastru argintiuzglotliu hazliu

gi pantofi

surprins cu talent acest grup de copii

Explica!ia:

nori de pe cerul din fundal.

cu funde

Poarta straie

. Pictorul a

Cum sd scrii corecl 11

rOSU

Page 11: Cum sa scrii corect - cdn4.libris.ro sa scrii corect - Nicoleta... · E Completeazi descrierea de maijos cu adjectivele din dreapta, acordate cu substantivele din text; explici scrierea

El Scrie formele corecte ale verbelor urmitoare, la indicativ' prezent:

Nu este bine dacd ne -- .--. -- atAt de mult'

Toti se la masd.

EAtege forma Potriviti in context:

cea ce/ ceea ce:

latd ai de fdcut. Ea este s-a clasat Pe Primul loc.

El llcatuiegte propozifii cu formele diferite de prezent ale verbelor a manifesta, a ordona qi a acorda;

observi diferentele de sens.

Grevistii pentru drePturile lor.

a se ingrdga:

a a9eza'.

E bine cd

ii

cdr[ile in bibliotecd.

o noud gansd.

Cdinele

Ofiterul

agresivitate.

atacul.

pianul.Trebuie sd

c6t de bine ii c5 sora sa s-a intors din vacan

f,O Rescrie textul, corectind formele gregite:

El Rescrie textul pentru a evita cacofoniile:

12 Cum sd scrii corect

t-rt

T-=-ld

@

g

E

E

[a

ru-

E

@