Curn sd scrii o cowrpunere - cdn4. sa scrii o compunere...¢  Redacteazi incheierea unei...

download Curn sd scrii o cowrpunere - cdn4. sa scrii o compunere...¢  Redacteazi incheierea unei compuneri care

of 10

 • date post

  12-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  21
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Curn sd scrii o cowrpunere - cdn4. sa scrii o compunere...¢  Redacteazi incheierea unei...

 • loana Tt iculescu Md,ddlina Buga-Moraru

  Curn sd scrii o cowrpunere tiput i de cornpuneri pentru clasele Vll -Vlll

  ;i Evaluarea Nalionald

  Bucure$ti,2016

 • Cuprins l. Compuneri imaginative

  'N. Compunerea descriptivd 1.1 . descrierea unui peisaj/ tablou

  rnodel de compunere.............".. .............4

  1.2. descrierea unuiobiect/ interior........."...... ............10 1.3. realizarea unui porTret

  modelde compunere................ ..........'15

  2. Compunerea narativd 2.1. compunere cu inceput dat

  model de compunere..............., ............25

  2.2. compunere liberd

  modelde compunere................ ...........31

  ll. Compuneri reflexive 1. exprimarea propriilor sentimente

  modelde compunere...".........".. ............36

  2. exprimarea opiniei pornind de la un anumit fapU o temd datd

  model de compunere................ ............41

  lll. Compuneri avind ca suport un text literar 1. Genulepic

  1.1. Rezumatul unui text

  model de compunere................ ........... 50

  1.2. Motivarea apaftenenlei la specie/ gen

  modelde compunere................ ...........58

  1.3. Caracterizarea unui personaj

  model de compunere.....".......... ......... .67

  2. Genul liric Analiza unuitext liric

  rnodelde compunere........."...... ....... ..7e

  3. Motivarea prezenlei descrierii intr-un text literar

  modelde compunere................ ............86

  IV.

 • 4. Explicarea semnificaliei titlului

  model de compunere................ ..............gg 5. Exprimarea opiniei despre un text literar

  repere teoretice..... ............110 model de compunere................ ..........111 - exprimarea opiniei despre personajul principal ....113 - exprimarea opiniei despre semnificaliile sau mesajul unuitext (epic) .......... ...................116 - exprimarea opinieidespre semnificaliile sau mesajul unuitext (liric)........... ...................11g - exprimarea opinieidespre titlul poeziei, in relalie cu textul ....120

  lV. Compuneri avAnd ca suport un text literar. Genuri 9i specii recapitulative pentru Evaluarea Nationali. Motivarea apartenenfei Ia specie / gen 1. Genul epic 1.1. Basmul

  modelde compunere................ .........124 1.2. Schila

  modelde compunere................ .........12g

  modelde compunere................ .........132

  model de compunere................ .........1g7 1.5. Balada populard

  modelde compunere................ .........143 exerci[ii.......

  1.6. Romanul ""'144

  1.1. Pastelul

  modelde compunere................ .........1Sg exerci[ii.......

  1.2. Doina """""""'160

  modelde compunere................ .........163 exercilii.......

  modelde compunere................ .........169

 • I I 1. .,Lornpunerea

  descriptivS"

  L.L. Descrierea unui peisaj/ tablou

  ^'t": l1i oterim maijos exemplul unei descrieri literare. in tabel vei gisi, in partea stingi, reperele teoretice, in centrun explicaliile aplicate pe text si in partea dreaptS, exemple din text pentru fiecare reper teoretic.

  Timp de chteva edptdmhni satele cAmpiei rdmaserd dupd aceea pustii. Cdtdura incepea numaidecAt dupd :,;,.. a,fitjrti!,,tiiod.b)w;ii&d;f*lbjtxpnf,hi$jitbA$A-,in ;:e$:,$,1;|e81iiihi;g@:W:aei$tAb@noridininealaie

  fdceau nevdzuli qi ldaau ad se reverse din adAncurile limpezi dogoarea neconteniti gi grea a zilei de vard. Tocmai

  oamenilor ieae afari din sat gi se mutd cu totul aub soarele ndpraanic alcAmpiei. Cdrufeleincep sd iaad din eat inainte ca luceafdrul ad fi pierit de pe cer. 1amenii eeindreaptd spre campintretdind izlazul pe numeroatsie drumuri gi poteci, gi pe aceate drumuri roatele pocnesc neincetab gi cAmpul e etrdbhtut de glaauri rdzlepe care ee cheamd

  l&ir,r69rtui&ry*edYaelt:a|df.:iqnry**Mdin&&1 rilir i.ffi lrfi li.iilll Repere teoretice Argumente din text

  - Timpul: Timp de cAteva sdptdmdni, dupd rdsdritul soarelui, in timpul nop,tii, diminea{a, zi de vard);

  - Locul: satele cdmpiei rdmaserd dupd aceea pustii, viala oamenilor iese afard din saf 9l se mutd cu totul sub soarele ndprasnic al cdmpiei).

  DemonstreazS implicarea privitorului, iar (...) campul e strdbdtut de glasuri rdzle{e care Exprimarea unor starea transmisd este una de agita[ie, se cheamd intre ele ori se vorbeste

  stiri 9i dar 9i de energie colectivd si comunicare neobignuit de tare gi de omenegte unei vite sentimente in timpul muncii, in egald mdsurd intre care trage rdu.

  oameni si animale.

  Epitete: g|asuri razte{e, ioarei,le ndprasnic.

  Personificari: acegfi nori dimineala se fdceau nevdzuli.

  'r,:irlri: .a, ir: :lrrU:',].:i a'l :r,r'rii. irr,rtl ::tl::trl.:.',:i:l.ti

  ,r,ii..C6oiddqetelg,t,,il,:,ii Spa*iO;tern,potele.ii

  Mijloacele de expresivitate

  Cind redactezi o descriere literari a unui peisai trebuie si lii cont de urmitoarele aspecte:

  Reprezintd aspecte legate de contextul i descrierii. Spaliul presupune oferirea unor

  ;

  detaliidespre mediu, relief, zond rurald sau j urband etc. ln fragmentul precedent apar c6teva structuri specifice momentului

  ,descriptiv. i

  crearea unei atmosterei c.Foloeirea unor mijloace de expreeivitate

  care sA ilust reze caract erul subiectiv al textului.

  Imaginile artistice auditive (roatele pocnesc ) neincetat), motrice (c6nd dobitoacele scurmd | lardna cdutdnd rdcoare), senzoriale (dogoarea 1 necontenitd gi grea a zilei de vard).

  Acestea sunt specifice unei descrieri subiective sificlionale gi ajutd la crearea unui tablou in cuvinte.

  f,-.,,.,.,,.,..,.,,,*,:.;;,,iir;G;..,.,.,.,,.;r;,;,.i,,,,,:,ii;,i;;:;:.,-;i eJ& a. ?recizarea coordonalelor epatio- tiemporale;

  $ b.ExVrimarea uno? ethri qi sentimente prin$

  Cum sd scrii o compunere - tlpuri de compuneri pentru clasele Vll-Vlll

  Explicalii aplicate pe text

 • . Oferirea unor detalii despre locul descris: situare, elemente geografice, mediul (citadin, urban/ rural), alegerea unui cadru special.

  . Concentrarea pe cdteva aspecte relevante pentru atmosferd (vegetalie, mirosuri specifice etc.).

  . Datele temporale sd sugereze subiectiv atmosfera 9i sd o nuanleze (rdsdritul timid al soarelui, amurgul ostenit, toamnd tlrzie).

  . Se pot folosi doud-trei repere: anotimpul 9i momentul zilei.

  . Folosirea unor verbe senzoriale gi expresii de tipul a simli, a avea senzalia, a pdrea, a avea impresia, a fi uimit.

  . Stabilirea unei legituriintre naturd 9i personaj, prin folosirea persoaneiintAi.

  . Alege cele mai potrivite imagini pentru spaliul descris.

  . Cautd sensuri conotative gi folosegte sinonime (pdd u re a grdia = gldsuia = cuv1nta = goptea)

  . Concentreazd-te pe sugestiile vizuale, tactile etc.

  . Foloseste persoana a treia, dacd cerinfa nu este formulati la persoana intAi.

  Nu aglomera datele prin simpla enumerare intr-o singurifrazdl Ex.: Satul era situat in mijlocul cdmpiei, aproape de o pddure gi de un lac, cu multe livezi in jur.

  l

  Nu folosi multe elemente obiective care si creeze senzalia unei descrieri obiective, gi nu artistice! Ex: Diminea,ta, pe la ora 7, intr-o zi de primdvard.

  N; ;il;;; in uipii.rrea impresiiror 9i nu l folosi clisee! Ex.: Aveam impresia cd sufletulimi zburdd peste cAmpii gidealuri gi privirea imi aleargd nelinigtitd din pom in pom.

  Nu aglomera figuri de stilintr-un enun!! Nu folosi personificarea 9i hiperbola in mod abuziv! Nu asocia cuvinte nepotrivitel (frunze portocalii) Nu combina cuvinte neologice, cu termeni colocviali 9i Iiterari! (sentiment inoculat, respi ralie neoxige n atd) Nu repeta cuvintele din aceeagi familie lexicali, in aceleagi propozifii sau in propozi!ii succesive! (a strigat, strigarea, strigdtul) Nu folosi stereotipuri stilistice! (negru ca pana corbului, ca abanosul, rogu ca sdngele)

  C ar e este int r o du c er e a in t ext ? Unde este eurprine peisajul? Ce elementn ale naturii (vizuale, audit iv e) sunt d ee crie e? Ce fenomen al naturii eele eurprine? Ce aepect ili ca?f,eazh atenlia? C e s entim ente it,i tr ezeq@ p eie ajul? C ar e estc fin alul c ompun erii?

  @

  o

  Lr

  Planul de lucru alcituit din cdteva intrebiri poate ajuta la o mai buni organizare a textului.

  4 Cunt sd scrii o compunere - tipuri de compuneri pentru c as.. -', i,1

  i T/

 • in tabel vei gisi un model de compunere descriptivi. in partea stingi sunt trecute elementele de structuri, in centru este compunerea propriu-zisi, iar in partea dreapti, reperele pentru fiecare element in parte.

  1. Gisegte cite trei figuri de stil potrivite urmitoarelor aspecte:

  epitet:

  comparalie:

  personificare:

  5

  le*ar de munte d ]l,l,J,*,,", il:: l"tll;",, in zareca o vatd de zahir;rarna \ personificare: munlii imbrdcaserd haini albd.

  epitet:

  Livada toamna { "o'P"'ti"'\ personificare:

  O zi de vard

  Cum sd scrii o compunere - ttpuri de compuneri pentru clasele Vll-Vlll

  Structura Redactarea compunerii Strategii de construclie

  Introducere Am deschie ochii uqor deranjatA de raza de

  qnarc fi v:kr tqi r:are Acqenz lnnme r:i tAzt-c ne cnvnn i cafeniu. Ce era neobiqnuitin dimineat,a aceea?

  t, '- CL J

  o

  Unde este surprins peisajul?

  Amiegitin curl,eabunicilor, qiiind ch ei sunt din zori in grhdinh. Gardul din dreapta caeei pZrea complet, schimb at, inv eqmAntat, intr- o perdea de dantel{ et;rilluaii-oare. inflorise cirequl, mai tArziu, ce-i drept, d