Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

download Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

of 23

Embed Size (px)

Transcript of Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  1/23

  UNIVERSITATEA DE TIIN E AGRICOLE I MEDICIN VETERINAR ION IONESCU DE LA BRAD DIN IA I

  FACULTATEA DE AGRICULTUR

  SPECIALIZAREA: EXPERTIZ PE FILIERA PRODUSELOR ALIMENTARE

  MASTER ANUL II

  AGRICULTURA ECOLOGIC

  Coordonator tiin ific: Student:

  Conf.dr. Gavril TEFAN Cristian Alexandra-Elena

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  2/23

  Cuprins

  1. Definirea ariculturii ecoloice

  !. Scopul ariculturii ecoloice

  ". #rincipiile ariculturii ecoloice

  $. Siste%ul de aricultur& ecoloic& pe plan %ondial

  '. Siste%ul de aricultur& ecoloic& (n )o%*nia

  +. Cadrul institu,ional interna,ional i na,ional

  . Cadrul politic na,ional i interna,ional

  /. Cadrul leislativ na,ional i interna,ional

  0. nstru%ente financiare

  12. nstru%ente de co%unicare

  11. 3oo-uri 4sile5 interna,ionale i na,ionale

  1!. For%e de spri6in pentru aricultura ecoloic&

  1". #aii care tre7uie ur%a,i de fer%ierii ecoloiti

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  3/23

  1. Definirea ariculturii ecoloice

  Confor% definiiei dat& de 8rani9aia pentru Ali%ente i Aricultura F A 8 i8rani9aia ondial& a S&n&t&ii 48 S 5 (n ;;Codul Ali%entariusnoloice %ultifunc,ionale de

  cultivare a terenurilor= cretere a ani%alelor i de prelucrare i co%erciali9are a produselor

  aricole i ali%entare= 7a9ate= preponderent= pe resursele eneretice 4naturale i u%ane5=

  %ateriale= econo%ice i infor%a,ionale ale siste%elor aricole i (n confor%itate cu leile i

  (nsuirile siste%elor naturale.

  De ase%enea= aricultura ecoloic& i%plic& cunoaterea a%&nun,it& a oorului=

  vie,uitoarelor i a celorlalte realit&,i econo%ice i sociale= precu% i pe intui,ie= cu%p&tare i

  (nde%*nare (n aleerea i aplicarea %&surilor (n practic&.

  !. Scopul ariculturii ecoloice

  Aricultura ecoloic& ur%&rete ar%oni9area interac,iunilor dina%ice dintre sol=

  plante= ani%ale i o% sau= cu alte cuvinte= dintre oferta ecoloic&= econo%ic& i social& a

  aroecosiste%elor i nevoile u%ane de >ran&= (%7r&c&%inte i de locuit. Fiind un tip de

  aricultur& dura7il&= scopul ariculturii ecoloice poate fi expri%at printr-o func,ie de tip %ini

  - %ax: %axi%i9area produc,iilor i %ini%i9area efectelor secundare neative ale activit&,ilor

  aricole.

  87iectivul principal al ariculturii ecoloice este de a prote6a 7iosfera i resursele

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  4/23

  er7icidelor=%etodele de prevenire 6uc*nd un rol pri%ordial (n lupta (%potriva

  d&un&torilor=7olilor i a 7uruienilor.

  ". #rincipiile ariculturii ecoloice

  Dup& un intens proces participativ= (n septe%7rie !22'= Adunarea General& a F8A=

  de la Adelaide ? Australia= a apro7at noile #rincipii ale Ariculturii Ecoloice.

  Aceste principii sunt ==r&d&cinile pe care aricultura ecoloic& crete i se de9volt&.

  #rincipiul s&n&t&,ii

  Aricultura ecoloic& sus,ine i (%7un&t&,ete s&n&tatea solului= plantelor= ani%alelor=o%ului i a planetei ca un tot unitar i indivi9i7il. Acest principiu indic& faptul c& s&n&tatea

  indivi9ilor i co%unit&,ilor nu poate fi separat& de s&n&tatea ecosiste%elor - solurile s&n&toase

  produc culturi s&n&toase= care la r*ndul lor furni9ea9& s&n&tate ani%alelor i oa%enilor.

  S&n&tatea se refer& la totalitatea i interitatea siste%elor vii. Nu este pur i si%plu lipsa 7olii=

  ci %en,inerea st&rii fi9ice= psi>ice= sociale i ecoloice de 7un&stare. %unitatea= re9ilien,a i

  reenerarea sunt caracteristici c>eie ale s&n&t&,i.

  )olul ariculturii ecoloice (n produc,ia pri%ar& aricol&= (n prelucrare i (n

  distri7u,ie sau consu%= este de a sus,ine i de a spori s&n&tatea ecosiste%elor i a oranis%elor

  de la cele %ai %ici din sol p*n& la fiin,ele u%ane. Aricultura ecoloic& este destinat&= (n

  special= producerii de ali%ente de o (nalt& calitate= >r&nitoare= care s& contri7uie la prevenirea

  (%7oln&virii si protec,ia s&n&t&,ii oa%enilor i ani%alelor i la 7un&starea acestora. Av*nd (n

  vedere acest lucru= (n aricultura ecoloic& tre7uie inter9is& folosirea de (nr&&%inte c>i%ice=

  pesticide i oranis%e %odificate enetic= de %edica%ente la ani%ale i de aditivi ali%entari

  care pot avea efecte neative asupra s&n&t&,ii.

  #rincipiul ecoloic

  Aricultura ecoloic& se 7a9ea9& pe siste%e ecoloice vii= lucrea9& cu acestea= le

  sti%ulea9& i le sus,ine. Acest principiu are r&d&cini (n siste%ele ecoloice vii i= ca atare=

  prevede c& produc,ia ecoloic& se 7a9ea9& pe procese ecoloice i reciclare. Ali%entatia i

  7un&starea re9ult& din ecoloia %ediilor de produc,ie specifice. De exe%plu= (n ca9ul

  culturilor aricole %ediul de produc,ie este solul viu= la ani%ale= ecosiste%ul fer%ei iar la

  peti i oranis%ele %arine= %ediul acvatic.Aricultura ecoloic&= siste%ele pastorale i colectarea din flor& i faun& tre7uie s&

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  5/23

  func,ionarea lor este specific& fiec&rui teritoriu. anae%entul ecoloic tre7uie s& fie adaptat

  la condi,iile locale= ecoloice i de cu ltur&. nputurile tre7uie reduse prin refolosirea=

  reciclarea i estionarea eficient& a %aterialelor i a eneriei= cu scopul de a %en,ine i

  (%7un&t&,i calitatea %ediului i de a conserva resursele. Aricultura ecoloic& ar tre7ui s&

  atin& ec>ili7rul ecoloic= prin proiectarea de siste%e aricole= (nfiin,area de >a7itate i

  %en,inerea diversit&,ii enetice i aricole. Cei care produc= procesea9&= co%erciali9ea9& sau

  consu%& produse ecoloice tre7uie s& prote6e9e i s& (%7un&t&,easc& %ediul (ncon6ur&tor=

  inclusiv peisa6ele= cli%a= >a7itatele= 7iodiversitatea= aerul i apa.

  #rincipiul corectitudinii

  Aricultura ecoloic& a ap&rut i se de9volt& pe rela,ii care asiur& corectitudinea cu

  privire la %ediul co%un i ansele vietii. Corectitudinea este caracteri9at& de ec>itate= respect=

  6usti,ie i solidaritate p*n& la sf*ritul lu%ii= at*t (n r*ndul oa%enilor= c*t i (n rela,iile lor cu

  alte fiin,e vii. Acest principiu su7linia9& faptul c& cei i%plica,i (n aricultura ecoloic& ar

  tre7ui s& estione9e rela,iile u%ane (ntr-un %od care s& asiure ec>itatea= la toate nivelurile i

  (ntre to,i participan,ii la procesul de produc,ie - fer%ieri= %uncitori= procesatori= distri7uitori=

  co%ercian,i i consu%atori.

  Aricultura ecoloic& ar tre7ui s& asiure tuturor celor i%plica,i= o calitate 7un& a vie,ii

  i posi7ilitatea de a contri7ui la siuran,a ali%entar& i la reducerea s&r&ciei. Aceasta arescopul de a produce suficiente ali%ente i alte produse de 7un& calitate. Acest principiu

  prevede ca ani%alelor s& li se asiure condi,ii i oportunit&,i de via,a confor% cu cerin,ele lor

  fi9ioloice= de co%porta%ent natural i 7un&stare. )esurse naturale i de %ediu= care sunt

  folosite pentru produc,ie i consu% tre7uie estionate corect din punct de vedere ecoloic i

  social i %en,inute la un nivel corespun9&tor nevoilor enera,iilor viitoare. Corectitudinea

  presupune siste%e de produc,ie= distri7u,ie i de co%er, care sunt desc>ise i ec>ita7ile i

  necesit& costuri reale de %ediu i sociale.

  #rincipiul precau,iei

  Aricultura ecoloic& este estionat& (ntr-o %anier& responsa7il& i de precau,ie pentru

  a prote6a s&n&tatea i 7un&starea enera,iilor actuale i viitoare i a %ediului (ncon6ur&tor.

  Aricultura ecoloic& este un siste% dina%ic de via,&= care r&spunde cerin,elor i condi,iilor

  interne i externe.

  #racticienii din aricultura ecoloic& pot (%7un&t&,i eficien,a i crete productivitatea=dar acest lucru nu tre7uie s& periclite9e s&n&tatea i 7un&starea. @n consecin,&= noile te>noloii

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  6/23

  @n ca9ul (n,eleerii inco%plete a ecosiste%elor i a ariculturii= tre7uie s& fi% foarte

  aten,i. Acest principiu prevede c& precau,ia i responsa7ilitatea sunt preocup&rile c>eie (n

  %anae%entul= de9voltarea i aleerea te>noloiei (n aricultura ecoloic&. Este= de

  ase%enea= necesar ca tiinta s& asiure c& aricultura ecoloic& este s&n&toasa= siur& i

  corect& din punct de vedere ecoloic. Cu toate acestea= nu%ai cunoaterea tiin,ific& nu este

  suficient&. Experien,a practic&= (n,elepciunea acu%ulat& i cunotin,ele tradi,ionale i

  indiene ofer& solu,ii vala7ile= testate de ti%p

  $. Siste%ul de aricultur& ecoloic& pe plan %ondial

  @nceputurile ariculturii ecoloice %oderne sunt fixate la sfarsitul secolului trecut c*ndunele rupuri de *nditori= (n special din Ger%ania= au (nceput s& anali9e9e pr&pastia dintre

  o% i s& specule9e %odul (n care poate fi stopat& aceast& tendin,&.

  #e acest fundal Rudolf St!"#= filo9of nascut (n Austria= av*nd ocupatia de profesor=

  fondatorul antroposofiei= a creat (n 10!$ un nou concept de a face aricultura= (n care fer%a

  era v&9ut& ca un oranis% care se autosus,ine.

  Studentul acestuia= E$#"f#!d Pf!ff#= a de9voltat aceast& teorie i a nu%it-o

  aricultur& 7iodina%ic&. #rincipalele principii care au uvernat acest tip de a7ordare au fost:

  s& se aplice te>nici aricole ra,ionale indiferent dac& acestea sunt vec>i sau noi= care s&

  respecte %eta%orfo9ele steinerieneB ? plant&= ani%al= o% ? totul circul*nd prin aer=

  ap&= i sol datorit& interven,iei unei forte spirituale s& se pro%ove9e principii cu% sunt: respectarea diversit&,ii 4diversit&,ii i

  7iodiversit&,ii5 sti%ularea reciclarii ele%entelor c>i%ice i su7stan,elor= excluderea

  c>i%icalelor poluante i a altora= pro%ovarea diverselor te>nici ela7orate de colile de

  aricultur& 7ioloic&

  Aricultura ecoloic& a aparut in realitate=spre sf*ritul anilor 102 odat& cu creterea

  influen,ei %icarilor pentru %ediu=c*nd fer%ierii i consu%atorii au fost %ai preocupa,i de

  pro7le%e de %ediu. Acest feno%en a ap&rut %ai int*i (n ,&rile din Europa de Nord

  4Dane%arca= Ger%ania= 8landa5 i %ai apoi s-a extins (n toate ,&rile din a9inul

  editeranean 4Fran,a= talia= Grecia5 i (n SA. Acest fapt a dus la apari,ia asocia,iilor de

  fer%e ecoloice.

  @n pre9ent ,&rile cu cea %ai %are suprafa,& cultivat& ecoloic sunt: Australia 411=/

  %ilioane >a5= Arentina 4"=1. %ilioane >a5= C>ina 4!="%ilioane >a5 i S..A. 41=+ %ilioane >a5.Totui= nu%&rul fer%ierilor ecoloici i propor,ia dintre aricultura ecoloic& i cea

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  7/23

  cultivate ecoloic (n A%erica de Nord i Europa a%7ele ,&ri au (n co%para,ie cu !22$= cu o

  6u%&tate de %ilion de >ectare %ai %ult. @n %a6oritatea ,&rilor aricultura ecoloic& este (n

  cretere= totui au avut loc i descreteri ale suprafe,elor cultivate ecoloic (n C>ina= C>ile i

  Australia 4S8E3-Fi3 !225.

  Australia; 12020000

  Argentina; 2780000

  Brazilia; 1770000

  SUA; 1670000

  China; 1550000

  Italia; 1150000

  India; 1030000Uruguai; 930000

  Spania ; 990000 er!ania; 870000

  F!% &'(' P#!)l (* +,#! -u -. ).! ).# /u0#.f.+, .%#!-ol, -ult!1.t. -olo%!-

  (Sursa: SOEL-FIBL, 2007)

  '. Siste%ul de aricultur& ecoloic& (n )o%*nia

  Aricultura ecoloic& (i are oriinea= pe de o parte= (n dorin,a de a interveni (n natur&

  confor% cu leile acesteia= iar pe de alta parte= (n necesitatea de a salva >a7itatul u%an= la care

  fertilitatea solului i 7iodiversitatea sunt co%ponente de 7a9a= care tre7uiesc conservate i

  a%eliorate.

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  8/23

  peste ase ori= de la 1.$"/ >a (n anul !222= la 112.$22 >a (n !22'= pentru !22+ suprafe,ele

  fiind de 1$".222 >a. De ase%enea= se esti%ea9& o cretere a suprafe,ei cultivate ecoloic 1=

  la sut& (n !22= circa !'2.222 >a= de la 1=1+ la sut& (n !22+ i p*n& la $22.222 >a (n !212=

  adic& !=! la sut&.4Sursa: M'A'D'RCo%unic&ri oranis%e de inspec,ie i certificare5.

  @n )o%*nia= aricultura ecoloic&= este (n fa9a de pionierat (n %ulte privin,e. Ceva %ai

  7ine se st& din punct de vedere conceptual= ca ur%are a experien,ei acu%ulate (n ulti%ii 1+ ani

  de studii teoretice i aplicative privind cultivarea terenurilor aricole= precu% i (n ceea ce

  privete pro%ovarea ariculturii ecoloice de c&tre unele 8NG-uri de profil= precu%:

  Asocia,ia )o%*n& pentru Aricultur& Dura7il& 4A)AD5= Asocia,ia ioaricultorilor din

  )o%*nia 8TE))AB= Asocia,ia BAG)8EC838GAB.

  +. Cadrul institu,ional i na,ional

  Cea %ai cunoscut& orani9a,ie la nivel interna,ional este Federa,ia nterna,ional& a

  ic&rilor de Aricultur& Ecoloica 4F8A5

  @n )o%*nia= aricultura ecoloic& se afl&= precu% (n toate celelalte ,&ri= (n plin proces

  de consolidare institu,ional& i de de9voltare (n care cele %ai active sunt asocia,iile de

  produc&tori= precu%: AG)8EC838GA= Asocia,ia ioaricultorilor din )o%*nia

  8TE))A= Asocia,ia io )o%*nia= Asocia,ia )o%*n& pentru Aricultur& Dura7il& i

  Federa,ia Na,ional& de Aricultur& Ecoloic&. 3a nivel uverna%ental= aricultura ecoloic&

  din )o%*nia este coordonat& de inisterul Ariculturii i De9volt&rii )urale.

  . Cadrul politic na,ional i interna,ional.

  Dei din punct de vedere conceptual i aplicativ aricultura ecoloic& este cunoscut&

  de peste /2 de ani= acest siste% de aricultur& a intrat (n aten,ia oa%enilor politici (n anul

  10/2= %o%ent care coincide cu creterea (nri6or&rii privind efectele neative ale de9volt&rii

  ariculturii asupra %ediului (ncon6ur&rtor i cu introducerea politicilor de spri6in a %&surilorde aro-%ediu= inclusiv a ariculturii ecoloice.

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  9/23

  Aceeai autori sus,in c& (n %aterie de aricultur& ecoloic& niunea European&

  folosete " tipuri de instru%ente politice: instru%ente leislative= instru%ente financiare i

  instru%ente de co%unicare.

  /. Cadrul leislativ na,ional i interna,ional

  #roduc&torii aricoli au ansa de a exploata o %ultitudine de oportunit&,ii econo%ice=

  care decur din prora%ul ela7orat de Co%isia European& (n sectorul ariculturii ecoloice.

  Acest prora% are ca scop= de fapt= interarea protec,iei %ediului (n aricultur&= sau cu alte

  cuvinte aplicarea politicilor verzi i pro%ovarea i estionarea calit&,ii i siuran,ei

  produc,iei ali%entare.

  Dintre instru%entele leislative ale niunii Europene= cele %ai repre9entative sunt:

  )EG3AENT3 4CE5 N). /"$H!22 A3 C8NS33 din !/ iunie !22 privind

  produc,ia ecoloic& i etic>etarea produselor ecoloice= precu% i de a7roare a

  )eula%entului 4CEE5 nr. !20!H01 i )EG3AENT3 4CE5 N). //0H!22/ A3 C8SE

  din ' septe%7rie !22/ de sta7ilire a nor%elor de aplicare a )eula%entului 4CE5 nr. /"$H!22

  al Consiliului privind produc,ia ecoloic& i etic>etarea produselor ecoloice= care prev&d (n

  detaliu cu% s& se estione9e produc,ia aricol& ecoloic& (n statele %e%7re (Regulamentul

  834/2007 i Regulamentul 889/2008 se al! pe siteul "niunii #uropene

  ("$#$)%>ttpHH:europa.eu.intHeur-lex i al &inisterului 'griculturii !*urilor i +ezvolt!rii

  Rurale(&'+R)$

  Confor% site-ului inisterului Ariculturii i De9volt&rii )urale4222').d#'#o5 H

  !211=leisla,ia na,ional& (n do%eniul ariculturii ecoloice este repre9entat& de ur%&toarele

  acte

  leislative:

  a5 8)D8NANIJ DE )GENIJ nr. "$ din 1 aprilie !222 privind produsele

  aroali%entare ecoloice75 8)DN nr. + din 11 ianuarie !211 privind %odificarea i co%pletarea 8rdinului

  %inistrului ariculturii i de9volt&rii rurale nr. +'H!212 pentru apro7area reulilor

  privind orani9area siste%ului de inspec,ie i certificare= de apro7are a

  oranis%elor de inspec,ie i certificare i de suprave>ere a activit&,ii oranis%elor de

  controlc5 8)DN nr. !'! din 12.11.!212 pentru %odificarea 8rdinului %inistrului ariculturii=

  p&durilor i de9volt&rii rurale nr. !10H!22 pentru apro7area reulilor privind

  ( i t t il ( i lt l i &

  http://www.madr.ro/http://www.madr.ro/
 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  10/23

  autori9area i%porturilor de produse aroali%entare ecoloice din ,&ri ter,e

  0.nstru%ente financiare

  Din aceast& cateorie face parte spri6inul financiar acordat produc&torilor aricoli din

  niunea European& prin:

  - pl&,i directe pe unitatea de suprafa,& at*t pentru perioada de conversie= c*t i pentru

  %en,inerea produc,iei aricole ecoloice veetale- ranturi pentru investi,ii- prora%ul de (%7un&t&,ire a 7un&st&rii ani%alelor.

  3a noi (n ,ar&= cele %ai i%portante %&suri de spri6in financiar sunt prev&9ute de

  ur%&toarele acte leislative:a5 K8TJ)L)E nr. '0 din !1 iulie !212 privind acordarea de a6utoare specifice pentru

  (%7un&t&,irea calit&,ii produselor aricole (n sectorul de aricultur& ecoloic&

  75 K8TJ)L)E nr. 120'H12.11.!212 pentru %odificarea Kot&r*rii Guvernului nr.

  ''H!212 privind sc>e%a de a6utor specific acordat produc&torilor de lapte de vac& din 9onele

  defavori9ate i a Kot&r*rii Guvernului nr. '0H!212 privind acordarea de a6utoare specific

  pentru (%7un&t&,irea calit&,ii produselor aricole (n sectorul de aricultur& ecoloic&

  c5 K8TJ)L)E nr. 1"2"H 1'.1!.!212 pentru %odificarea i co%pletarea Kot&r*riiGuvernului nr. ''H!212 privind sc>e%a de a6utor specific acordat produc&torilor de lapte de

  vac& din 9onele defavori9ate i a Kot&r*rii Guvernului nr. '0H!212 privind acordarea de

  a6utoare specifice pentru (%7un&t&,irea calit&,ii produselor aricole (n sectorul de aricultur&

  ecoloic&

  d5 K8TJ)L)E nr. '02 din / iunie !211 pentru %odificarea i co%pletarea Kot&r*rii

  Guvernului nr. '0H!212 privind acordarea de a6utoare specifice pentru (%7un&t&,irea calit&,ii

  produselor aricole (n sectorul de aricultur& ecoloic&

  e5 8)DN nr. 1$ din 1+ iunie !211 pentru %odificarea anexei la 8rdinul %inistrului

  ariculturii i de9volt&rii rurale nr. 1H!211 privind apro7area reducerilor i excluderilor

  aplica7ile cererilor de plat& a a6utorului specific pentru (%7un&t&,irea calit&,ii produselor

  aricole (n sectorul de aricultur& ecoloic&.

  #entru a asiura de9voltarea ariculturii ecoloice pe %&sura poten,ialui natural=

  econo%ic i social European i na,ional i a cerin,elor consu%atorilor= instru%entele

  financiare ar tre7ui divesificate dup& cu% ur%ea9&: ranturi pentru investi,ii (n prelucrarea

  produselor aricole ecoloice i distri7uirea produselor ali%entare ecoloice spri6inirea

  i i,i ti l i l i l i il t t i 4 l 5 d * fi , t diil d

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  11/23

  cooperativele de consu%atori etc.

  12. nstru%ente de co%unicare

  @n niunea European&= inclusiv (n )o%*nia cele %ai folosite %etode de co%unicare

  sunt: consultan,a i asisten,a te>nic&= prora%ele de for%are profesional&= educa,ie i

  cercetare= ranturile de investi,ii pentru proiecte de%onstrative= spri6inul pentru (nfiin,area de

  structuri institu,ionale i (%7un&t&,irea activit&,ii acestora. #entru aricultura ecoloic&=

  i%portante sunt i ca%paniile de infor%are i pro%ovare cu% este cea care se face pe siteul

  niunii Europene 222'o#%."!-3f.#)!"%'u#o0.'u unde= su7 sloanul A%#!-ultu#.

  -olo%!-, 4 Bu",0"t#u N.tu#,5 Bu", 0"t#u t!"= Co%isia European& pune la dispo9i,iacet&,enilor statelor %e%7re ale niunii Europene interesa,i= infor%a,ii= (n li%7a na,ional&=

  privind %odalitatea (n care aricultura ecoloic& contri7uie la protec,ia resurselor naturale= la

  6!od!1#/!t.ti la 6u",/t.#. ."!).llo#= precu% i lad71olt.#. 7o"lo# #u#.l. Acest

  site Me7 poate fi folosit ca punct de acces la toate aspectele referitoare la 0ol!t!-. 0#!1!"d

  .%#!-ultu#.-olo%!-, . UE i pentru a desc&rca).t#!.l !"fo#).t!1 cu% ar fi 7rouri sau

  pliante. Dease%enea= ult!)l 8t!#! 8! 1"!)"tl 1!!to.#sunt pre9entate (ntr-o sec,iune

  special& a site-ului.

  @n )o%*nia= (n afar& de instru%entele %en,ionate anterior= un rol i%portant (n

  pro%ovare ariculturii ecoloice l-a avut i (l are spri6inul financiar acordat de inisterul

  Econo%iei i Co%er,ului pentru participarea la 8FACK = una dintre cele %ai %ari expo9i,ii

  interna,ionale de profil.

  11. 3oo-uri 4sile5 interna,ionale i na,ionale

  erit&= de ase%enea= su7liniat faptul c& nor%ele cu privire la produsele ecoloice se

  (nte%eia9& pe un siste% 7a9at pe voluntariat= astfel c&= pentru a identifica produsele ecoloice

  poate fi folosit loo-ul .E. al ariculturii ecoloice= coro7orat sau nu cu loo-urile na,ionale

  sau private. 3oo-ul ariculturii ecoloice din E ofer& consu%atorilor (ncredere (n ceea ce

  privete oriinea i calit&,ile >ranei i 7&uturilor produse (n confor%itate cu reula%entele

  niunii Europene.

  #entru a etic>eta un produs ca fiind ecoloic= tre7uie sa se respecte (n totalitate

  )eula%entul Cosiliului nr. /"$H!22 i )eula%entul Co%isiei nr. //0H!22/= care con,in un

  i i d i i l d ,i i i t l d l l i

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  12/23

  4E5.

  #ri%ul loo al ariculturii ecoloice a fost lansat la sf*ritul anului 1002 i s-a folosit

  voluntar (n E doar de c&tre produc&torii ale c&ror siste%e de produc,ie i produse au fost

  inspectate de oranis%ele de inspec,ie i din rapoartele de inspec,ie a reieit c& au corespuns

  cerin,elor reula%entului E !20!H01. De ase%enea= acest loo a fost folosit nu%ai dac&

  produsele ecoloice con,ineau= cel pu,in= 0'O inrediente ecoloice i dac& aceste produse au

  fost procesate= a%7alate i etic>etate (n .E. sau (n alte ,&ri non ? .E. care au un siste% de

  inspec,ie ec>ivalent.

  @ncep*nd de la 21 iulie !212= loo-ul din 1002 nu %ai poate fi folosit= fiind (nlocuit cu

  cel din i%ainea ur%&toare= care= acu% este o7liatoriu pentru toate produsele ali%entare

  ecoloice o7,inute (n E. Acest loo nu este o7liatoriu pentru produsele ali%entare

  ecoloice nea%7alate produse i i%portate (n E dintr-o ,ar& ter,&.

  @n )o%*nia= al&turi de sila co%unitar& tre7uie folosit& i sila na,ional& ae.Sila

  ,,ae,proprietate a&'+R = arantea9& c& produsul= astfel etic>etat= provine din aricultura

  ecoloic& i este certificat de un oranis% de control. )eulile de utili9are a silei ==ae sunt

  cuprinse (n anexa nr 1 la 8rdinul co%un pentru %odificarea i co%pletarea Anexei la 8rdinul

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  13/23

  Autorit&,ii Na,ionale pentru #rotec,ia Consu%atorilor nr.102H!22+ pentru apro7area )eulilor

  specifice privind etic>etarea produselor aroali%entare ecoloice. Dreptul de utili9are a silei

  ==ae pe produsele= etic>etele i a%7ala6ele produselor ecoloice (l au produc&torii= procesatorii

  i i%portatorii care sunt (nreistra,i la &'+Ri au contract cu un oranis% de control

  apro7at de c&tre&'+R$

  #e durata (ntreului lan, de o7,inere a unui produs ecoloic= operatorii tre7uie s&

  respecte per%anent reulile sta7ilite (n leisla,ia co%unitar& i na,ional&. Ei tre7uie s&-i

  supun& activitatea unor vi9ite de inspec,ie= reali9ate de oranis%e de inspec,ie i certificare= (n

  scopul controlului confor%it&,ii cu prevederile leisla,iei (n vioare privind produc,ia

  ecoloic&.

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  14/23

  1!.For%e de spri6in pentru aricultura ecoloic&

  niunea European& spri6in& fer%ele ecoloice prin %&surile de aro%ediu= la (nceput

  prin reula%entul Consiliului 4CEE5 nr !2/H100! i prin reula%entul Conciliului 4CEE5 nr1!'H1000.

  &surile de aro%ediu (ncura6ea9& (n %od deose7it aricultorii s& prote6e9e= s&

  %en,in& i s& a%eliore9e calitatea %ediului pe terenul exploata,iei acestora. &surile de

  aro%ediu pot fi concepute la nivel na,ional= reional sau local= si sunt astfel adaptate unor

  anu%ite siste%e aricole i unor condi,ii de %ediu specifice.

  @n anul !22"= prora%ele de aro-%ediu au spri6init cu fonduri circa 6u%&tate din

  suprafa,a cultivat& (n siste% ecoloic (n cele 1' ,&ri %e%7re .E. De acest spri6in au

  7eneficiat /+222 fer%e certificate ecoloic i (n conversie= care= procentual= repre9int& circa

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  15/23

  ana6e9e c& vor practica aricultura ecoloic& ti%p de ' ani= iar acest spri6in se face anual i (n

  func,ie de suprafa,& i tipul culturii. Paloarea %axi%& a fondurilor care pot fi pri%ite de la

  niunea European& 4.E.5 varia9& (ntre +22 QH>a la culturile anuale= 022 QH>a la culturile

  perene speciali9ate i $'2 QH>a pentru alte folosin,e prev&9ute de )eula%entul nr. 1!'H1000

  i sunt se%nificativ %ai %ari dec*t cele prev&9ute prin reula%entul nr. !2/H100!.

  De ase%enea= .E. prefer& spri6inirea financiar& a orani9a,iilor de produc&tori aricoli=

  deoarece:

  1.Sectorul ecoloic se de9volt& rapid i pri%irea infor%a,iilorHinstruirea produc&torilor

  aricoli este siur& nu%ai (n ca9ul structurilor asociative de produc&tori aricoli

  !.ulte canale de pia,& sunt accesi7ile nu%ai orani9a,iilor de produc&tori

  ".ul,i procesatori de produse aricole cooperea9& cu asocia,ii de produc&tori

  speciali9ate

  $. 8rani9a,iile de produc&tori repre9int& interesele fer%ierilor ecoloiti (n sfera pu7lic&

  Confor% >idului pentru fer%ieri i aricultori= (n )o%*nia aricultura ecoloic& este o

  su7%&sur& (n cadrul %&surii de aro-%ediu i este spri6init& financiar de niunea European&

  pl&,ile fie pentru conversia la produc,ia ecoloic& certificat&= fie pentru %en,inerea produc,iei

  ecoloice certificate pentru culturi pe teren ara7il= p&uni per%anente= culturi leu%icole=

  plante aro%atice i %edicinale i culturi perene 4vii i live9i5.

  De ase%enea= niunea European& (ncep*nd din anul !22/= spri6in& financiar i alte dou&

  su7%&suri de aro%ediu ? #rotec,ia apei i a solului = prin pl&,i pentru (nfiin,area de culturi

  ver9i i Conservarea 7iodiversit&,ii i ospod&rirea extensiv& a pa6itilor prin pl&,i pentru:

  pa6iti cu (nalt& valoare natural&= practici de lucru tradi,ionale i pa6iti i%portante pentru

  p&s&ri.

  1".#aii care tre7uie ur%a,i de fer%ierii ecoloiti

  S-au identificat 12 pai decisivi pentru orice te%erar aro-ecoloist= iar la fiecare pas s-a

  sta7ilit i ce ar tre7ui f&cut:

  +escoperirea e,presiilor i a conceptelor privin* agricultura ecologic!$ +escoperirea e,presiilor i a conceptelor privin* agricultura ecologic!$

  &!suri% Dei cuv*ntul ecoloie este la ordinea 9ilei= aricultura ecoloic& poate fidescoperit&

  nu%ai din surse de infor%are audio= video sau internet de specialitate= precu% i din

  prora%ele de pro%ovare a ariculturii ecoloice ale inisterului Ariculturii i De9volt&rii)urale= Federa,iei Na,ionale de Aricultur& Ecoloic& i %e%7rilor s&i i ale niunii

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  16/23

  -nsuirea no.iunilor *e az! privin* agricultura ecologic!% legi principii i

  particularit!.i inclusiv calit!.ile pro*uselor agricole i alimentare ecologice$

  &!suri%Docu%entare= inclusiv participarea la cursuri de for%are profesional& i la orice

  eveni%ent privind aricultura ecoloic&

  onsultarea i implicarea tuturor memrilor amiliei privin* 1niin.area ermei ecologice

  unit!.ii *e procesare pro*use agroecologice a activit!.ilor *e comer. na.ional i/sau

  interna.ional cu pro*use agricole i alimentare ecologice etc$ respectiv *espre inten.ia *e

  a consuma alimente ecologice

  &!suri%nfor%area fa%iliei privind inten,ia de (ncepere a afacerii (n do%eniul ariculturii

  ecoloice i %odul cu% aceasta se va desf&ura= respectiv despre deci9ia de a consu%a

  ali%ente ecoloice %plicarea %e%7rilor fa%iliei (n derularea afacerii (n aricultura

  ecoloic& i a consu%ului de ali%ente ecoloice.

  'locarea unei sume *e ani special pentru aacerea *in agricultura ecologic!

  &!suri%Efectuarea unui contract de depo9it cu o 7anc& co%ercial& cu risc de fali%ent redusi

  cu cea %ai avanta6oas& ofert& de do7*nd& i condi,ii de retraere.

  roiectarea ermei unit!.ii *e procesare sau/i *e comercilizare (*epozit sau/i magazin)

  1n perioa*a *e conversie

  &!suri% Anali9a SR8T 4ST8#5 Definirea o7iectului proiectului dentificarea o7iectivelor

  enerale i specificeEsti%area o7iectivelor specificeSta7ilirea %etodelor i %i6loacelor

  te>nice)eali9area prototipului teoretic%ple%entarea prototipului.

  #cilirarea sistemului agricol

  &!suri% Aplicarea tuturor %&surilor te>nice= econo%ice i sociale pentru refacerea

  poten,ialului natural= econo%ic i social al unit&,ii aricole= aro-industriale sauHi aro-

  co%erciale.

  egalizarea aacerii agroecologice$

  &!suri%@nreistrarea fer%ei= societ&,ii sauHi a afacerii la reistrul co%er,ului i la

  ad%inistra,ia fiscal& Selectarea oranis%ului de inspec,ie i certificare @nreistrarea ca

  fer%&Hsocietate iHsau ca afacere aro-ecoloic& la DAD) sauHi AD).

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  17/23

  voluntar! la activit!.ile acesteia$

  &suri: Docu%entare privind 8NG-urile de profil din )o%*nia: adres&= statut= activit&,i i

  re9ultate

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  18/23

  Te9& doctorat= Cercet&ri privind te>noloia de cultivare a r*ului i secarei de toa%n& (n

  siste% ecoloi

  >ttp:HHMMM.7io-ro%ania.or

  >ttp:HHMMM.ec.europa.euHaricultureHoranic

  >ttp:HHMMM.%adr.roHaricultura-ecoloica

  http://www.bio-romania.org/http://www.ec.europa.eu/agriculture/organichttp://www.madr.ro/agricultura-ecologicahttp://www.bio-romania.org/http://www.ec.europa.eu/agriculture/organichttp://www.madr.ro/agricultura-ecologica
 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  19/23

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  20/23

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  21/23

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  22/23

 • 7/25/2019 Cristian Alexandra Elena Proiect SPA (1)

  23/23