Crima Prin Mica Pub 1

download Crima Prin Mica Pub 1

of 21

Transcript of Crima Prin Mica Pub 1

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  1/21

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  2/21

  Tehnoredactare computerizatS: Amelula ViganCopert6: Angelica Mil6escu (Badea)Copyright O 2009Editura UniversitardDirector: Vasile MuscaluBd. Nicolae Bdlcescu nr. 2l-33.sect. l, BucuregtiTel. i fax. (021) 315.32.41 I 319.61"21www. editurauniversitara.roc-mail : redactia@edituraun iversitara.ro

  EDITURA RECUNOSCUTA DE CONSILIUL NATIONAL ALCERCETARII $TIINTIFICE DIN INvATAH,{ANTUL SUPERIOR(c.N.c.s.r.s.)Descrierea CIP a Bibliotecii Na{ionale a RomAnieiOJOG-BRA$OVEANU, RODICACrima prin mica publicitate / Rodica Ojog-Braqoveanu. - Bucureqti : Editura Universitard, 2009isBN 978-973-1 49-61 0_6821.135.1-312.4

  I dul ludor Vlad mtescu nr 31 rA(".," *1.,;,;;&;;

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  3/21

  Ilirrt'irrtt:les, nLl o fecea cll cinismlll lui frate-sdu. cornel- une xcc,tric de profesie - exulta zgornotos ori de c6te ori intdlnearrur.ncle vreunui amic, cunogtinf[, coleg ingropat in chenarnegru, sub rnormane de adjective: nobil, neprefuit, unic,irepetabil. Vorba aia, mor doar sufletele de elitd.".,,Cum te bucuri, dom'le? se interesau consternati neavizalii.Egti fericit ci s-a prdpddit Ionescu? ziceaicd ati fost coiesi depromolie, ali impnrlit odaia, paltonul, conserva de fasof, si.mi rog, amorurile. Al naibii si fiu, daci te pricep!Cornel * showul era verificat * explocla triumfal:* Da, dom'le! Ma bucur. sunt radios. sunt ferice! incd unulcare a scdpat de cornuniqti!Nu, hotd-rdt, starea de spirit a lui Migu Etici era mai pu{incategorici. intalnind in jurnal nume cunoscute, trecute innefiin{i, devenea nostalgic- Ff,cea parte dintre oamenii careplirnbdndu-se, de pildi, toamna pe aleile Cigmigiuiui, remarcadoar frumuse{ea impresionanth - ultimul suspin! _ a tranda_firilor tdrzii, policrornui luxuriant al vegetaliei in agonie. Nu-anla sepulcrald insi nu-r indispunea, anticipdnd doai bucuriilealbe ale apropiatei zdpezi.Iar zdpada nu_i ,ug"ru in primulrdnd ciorapii de l6.ni cu care dormea noaptea din pricinacaloriferului inghefat -,,e fantastic, mon cher, c6nd m6 culc,mai mult rnr imbrac dec6t md dezbrac" - ci cropolea bucuriiresirbdtorilor de iarnd. crdciunul cu omdt generos, cozonacii,chiar copfi noaptea la un foc insuficient, ,,n_au crescut groza%de vin5-i gi fdina, dar tot miroase in casd a vanirie gi slrbd-toare,,,micile surprize de sub brddulul de qaptezeci de lei cump[rat rafloririe.Mii;u Pavelescu era o fire fericitd. Nu_gi amintea decAtarareori de pdcatele unei persoane, iar dac6 aceasta nu maiexista, tot ce fusese urdt, meschin, detestabil sau chiar ticllosintr-un inventar de viald era etichetat cu ingbduinil dreptoriginalitate sau ,,moment de panic[ mentall dictat decorluncturi, curn rlu-i a$a, putem inregistra fiecare din noi",.

  ev; 6 ,c.=g-t .e':er J ,irsgl

  Fe bitrAn il interesa mai nou, ,,ce cumplrd bucuregteanul",scsizAnd diferenla fa!5 de preferinlele ante-Revolufiei.BagI de seamd, se adres[ nevesti-si, nu se mai batel r unea chiar aga pe video, recordere, casete X, y, w sau z, sigilate.rli ba. televizor in culori qi alte drdcii japoneze ...- Dar ce cautd, drag6?Doamna Lili aruncd o lingurl de fbinl in crati]d - in casaI'rrve lescu se mdnca feapdn, pentru c[ ,,hai sd fim sinceri, dup6lrrtruzeci de ani, nu mai ai altdpllcere" - gi iqi r6suci privirilel:rrrguroase. Mai aveau patru ani pdnd la nunta de aur q;i se iu-lrcitLl.- S-a schimbat optica! Fii atenti! exclamd b[tdnd currrrchia in gazet6: Stai pulin ... Uite ce zice Ssta ... ,,VilA, 6-10( illnere, ultracentral sau apartament 4 * 6 piese".... Altul!t'rrrnpir casd, 8 - 9 camere, cufte, Domenii, Televiziune" ...\rr irpdmt ;;i coleclionarii...- Pe tipul care caut6 capete de plpugi din po(elan, il qtiurlr' zcc ani cel pu{in.Lasi-l pe ila! S-au ivit acum nababii. ,,Ceasuri vechi,rrr;rlci prestigioase, tabachere, colecfie de pipe ... Vase Galle,l):rtu-n Nancy, Lalique ... Tapiserii originale ... Iauzi-o gi pe,r',lrr! ,,Caut cercei briliante mari" ...l5i scoase ochelarii, uitdndu-se la nevasti-sa cu gura, .rscat6. in collul buzelor strdlucea un molar imbricat in aur.- ts clar!l)oamna Lili, bine dispusl, - stare de spirit constantd,,',.rrcr-atd de o digestie excelentl gi o oglindi care, deqi cadou,lt' nLrntd, rim6nea mereu amabild - iqi scoase $or,tul infloratr I lgd{d lAngi qtergare.

  Ce-i clar?trnflalia, asta e! Oamenii se grdbesc sd investeasc[, sd

  , ,rpc cle capital.Fugi de-aici egti alarmist!

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  4/21

  Pavelescu Etici inlepd aerul cu degetul:- Economist! Eu vid mai departe. Am previzut sau nu c[- Ai previzut, iI intrerupse nevast[-sa rdzAnd. Trecidincolo ci aduc ceaiul.B[trAnul se agezb pe canapea, continu6ndu-qi lectura.Doamna Lili scoase din vitrin6 serviciul de ceai de argint. Erauoameni care se respectau. Nu mAncau niciodat[ pe o fbfi demasd pitat[, foloseau qervelele brodate Ei cea mai scumpdveseld din casb.Pavelescu incepu si chicoteascd. ,,A ajuns la Matrimoniale,gdndi maginal doamna Lili, intreb6ndu-se daci si aduc[ giplScinta cu fructe. Simli ch-i ploui in guri, dar iqi aminti cunepldcere c[ astrahanul - o pies6 istoricd, cea mai importantidin garderob[ - n-o mai cuprinde qi renunf[ cu un oftat imper-ceptibil.- A! exclam[ bdtr0nul.- Ce-i?Pavelescu era un omule! norocos, scutit de accidenteledestinului. Viala lui decursese lin, frr[ convulsii, frrd piruetespectaculoase. Cineva, ,,acolo sus", il uitase sau nu-l lua in

  seam6. Poate de aceea rdm[sese cu o capacitate de emofie uniclla vArsta lui, intdmpl[ri minore luau proporfii de extraordinar,palpita cu voluptate la evenimentele din viafa celor din jur.- Ce-i? repetd doamna Lili. Nu md fierbe!- A apdrut anunlul Valentinei!Chipul doamnei Lili se aprinse de interes:- Ei las[-m5! Ia s[-l vdd gi eu.- E aqa cum l-am fEcut noi, rAse incAntat bdtrAnul ca dupio stragnic[ ispravf,. intocmai! ... Ce credeai! Pune{i ochelarii!Pieptul agresiv al doamnei Lili se zbuciuma de emo{ie.Ochii ii sclipeau, vibra n[sucul odinioard delicios - "ifi vines[-l minAnci" - , acum muit prea pozna$ pe un chip sexagenar,,net $ ,ry,,, ryr!ryr

  ';trirnind ilaritate dar qi regretul ,,trebuie si fi fost nostimd foct)(' vremea armistiliului"" buzele pline ?i frem[tau ca dinaintearrrrci tivi cu baclavale. Pavelescu o privi induiogat: ,,Arat[ ca olt'litir de doisprezece ani gi nici o zi mai mult ."."- Zi tare,Llli.

  Stai sd-mi trag sufletul... Adu-mi aminte si-!i schimbl)tlillliaua.l{espirl ad6nc qi incepu s[ citeascb ondulAndu-gi degetele''r;rsulii in aeq pentru a marca miezul fiecdrui cuvAnt:Doamn5 (45 de ani), simpaticl, distinsd, excelentd1'.spodiili, frrb copii, situafie material5 mijlocie, caut domn{ l'. 55) intelectual, serios, frri vicii, in vederea cdsdtoriei.t ;rsrrla agen\iei 4722.

  l)oamna Lili rlmase cu ochii alinti{i pe ziar. B6rbatu-s[u,,' plirnba prin sufragerie, imbdtat de entuziasm:Stra;nic, nu? S[ vezi acum ernolii pe biata Valentina!I rr zic c5 in maximum doud-treizile, primegte rdspuns ... Tu,l,' t c taci? Nu !i-e bine?l)oamna Lili impdturi ziaru,l.Ce ai? insisti Pavelescu ingrijorat.licmeia iqi inclegta degetele in stofa moale a capotului:Nu qtiu, dragul meu ... Dar parc[ afir aga, o strdngere derrrrrri ... Din senin ...

  N tr era urdti. Avea o siluetd pasabil5, lbr[ probleme pentru, r , r r to rc?sd, un chip cu tris[flri regulate. Desigur. n-o confundai' t I rt, Tayloq dar nici nu pdrea accidentatd de un tractoristI', ,r1 t'l Belmondo. Se frlea mai ales cu o danturi splendidd qi,, r r I o;rtir obiectivitatea, nu-qi arlta vdrsta. Nu albise, cele cAtevaI rr , r lc pir alb nu alcituiau quvile qi cddeau distins, fa{a rdmisese'i, t,'rli. Se compara mereu cu colegele de servici gi de genera{ie,, , ' r , r , istrdndu-le de fiece dat[, cu satisfaclie intestinS, abia camu-ll,,l,i nrinusurile. Dup[ patrazeci de ani, cele mai multe erau

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  5/21

  vopsite - castaniu, nu-i strident, se apropie de natural gi se maigiseqte Cromoplatin in nuan![ - iar ridurile le insemnau pechipuri h[4i necrufdtoare.,,Fdr[ s6 fiu exageratd, reflecta Vali in timp ce privindu-sein oglinda lupd iqi defriqa cu penseta buza superioar[, arit cu

  cel pulin gapte-opt ani mai tdndr[ ..."$i totuqi, nu pl6cea. O realitate de care era congtientd, darpe care o traducea, pentru ea insiqi, intr-o formuld indulcitl,

  scutind-o de crize de autonemul,tumire: ,,n-am avut noroc!Adici urdt[ nu, proast[ nu, gospodind, de familie * de niqteani, reintraser[ in circuitul modei numele cu rezonanldnon-proletard - casi, servici onorabil, fbr[ copii, fbrl obligafii,nu mai zic nlscutd in zi mare, de intdmpinarea Domnului ..."

  $i totuqi! Constatase incd de la cincisprezece ani cd nu aresucces, c[ la ceaiuri rezema zidurile admirind dansatorii, cdtelefonul nu suna decdt pentru interese strdine de persoana ei:,po!i s[-mi imprumuli cursul de Tehnologie? ... Ai idee unde-iDoina? O caut de diminea![, credeam cd-i la tine ... Scuz[-mi...I pup you!..."De adolescent[, avusese o dorinld fierbinte, obsedantd,unic6: s[ se m[rite. Nu era o veleitarS, nu ataca imposibilul,spectaculosul, neprevinfiitl, aventura o speriau. Se socoteamodestd gi intr-adevir, visele-i nu escaladau piscuri intangibile.,,in fond, ce am dorit? Un blrbat cumsecade, o gospod[riedecent[, un copil... De fapt, o familie, ce mare lucru?"

  Nu o dat5, problema fusese dezbdttttd qi de vecinii ei, soliiPavelescu. Bdtr6nul incepea de reguld discufia inainte deculcare. Cu dou[ perne sub ceafr qi ochii repezili in tavan, oasistape nevast[-sa care-gi ,,frceaobrazul" la oglindd. DoamnaLili socotea cd tenul gi pdrul sunt cele mai pre{ioase daruri aleunei femei gi, in consecin!6, efectua conqtiincios, in fiecareseard, toaleta fefii.

  - Nu pricep, dragd, comenta pe acelagi ton qi cu aceleagicuvinte Miqu Etici, de ce fata asta nu are trecere. in definitiv,s-au cazatatdtea femei care-i sunt inferioare din toate punctele

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  6/21

  - ,fu m[ pot desprinde de tine!" Asta-i lipseqte' Totul!$i dacl incerci s-o consiliezi, o line tot hdis! ori cea! cum qtieea. I-am zis de atdtea ori, mdi fetilo, imbrac[-te! Nu mai linecdrpele in dulap ci se taie qi se demodeazd'Uite,vine prim[vara'coase-1i ceva qic, modern. Aqi Lemn! "' ,,Lasd, tanti Lili, cdpentru servici sunt bune. Acolo, dupd cdteva luni de laangajare,mult un an, ajungi mobil6, nu se mai uiti nimeni la tine "' $ipe urm6, unde ies eu? p[cat de parale "'"'- E modestl, oPina moale Pavelescu'- Zgircit6,.- Fii atent6, Liliqor, cd exagerezi. Prea te avAnli! Dupdteoria asta, toli avarii ar fi celibatari.Doamna Lili trecu in spatele paravanului, un suvenir defamilie ale carui fefe de matase fuseseri mereu schimbate dec[tre posesorii succesivi, in func]ie de jocul moqtenirilor, 9i iqiprrr. .A*uga de noapte. Dupd qaizeci

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  7/21

  ,,,, ,

  Dupd ce se incheiase convorbirea, Valentina incepuse sdrddd nervos. ,,Nu zdu, ce curaj pe tine!". Curaj sd dea anun{ul,si inf,runte zdmbetul funclionarei care-l inregistra, curaj sdformeze numIrul de telefon al necunoscutului. iqi aminteainveninati comentariile colegilor de servici. Cdnd soseau ziare-le, consultau in primul rdnd ,,Matrimonialele". Citeau rubrica?ntreagi cu glas tare, in amuzamentul gras al biroului. Plouacu observalii spirituale qi inteligente, se sugerau formule noiincluzdnd qi preciziri de alcov, iar la acel aqteptlm qi provincia,inclus generos intr-unul din anun{uri, biroul fu cutremurat deun rAs zgomotos.,,Procedeul mi se pare ruqinos gi lipsit de demnitate,decretase arhitecta Monica Rareg. Recunogti public cd n-ai sporla bdrbali, c5-!i arde buza dupd o pereche de n[dragi. Baremgentilomii care recurg la asemenea truc, sunt de-a dreptul jalnici,,Nu-i chiar aqa, ma chbre, o contrazisese altcineva intr-odoar6. Destinui trebuie forlat, ocaziile inventate. Poate ci trecizllnic pe l6ngd personajul mult interesat, dar il ignori".Valentina iqi umezi degetele qi incercd talpa fierului caresfAr6i uqor: ,,Le d5 mdna si vorbeasci! Rlregoaia are un tont,slugd, nu bdrbat, ea face doar efortul sd respire, dupi ailaltdumbl6 legiuni de derbedei, nu se poate lucra in birou de atdteatelefoane ..."-- Dar ia sd stai fu - de la o vreme, incepuse sd vorbeasc1singurd, {dri sd-qi dea seama - si stai tur singuri cu anii, si nute duci intr-un concediu, c5 n-ai cu cine, si mdn6nci ou ro$ufrrd sd ciocnegti, de Reveillon sd inghili doud oxanepame gi sd

  te culci cu perna in cap. Nu mai zic de sfaturile ordinare, la cearnai micd izbucnire nervoasd ...Auzi cioc[nit in uqd qi puse fierul pe suport: Doamna Lili,joviall ca totdeauna, o cuprinse intr-o privire maternb:

  ,c-vl 14 .csgt 'e:cr 15 .=-e,

  $i zi aqa, mdine e ziuacea mare! ili spun drept, scumpo,, r, r I t'l sunt mai emo{ionati ca tine:V; r I cntina ii zimbi recunosc[toare :Mi se taie picioarele doar cAnd mb gAndesc.lri lasd dragd, ci n-o pica Prinful Charles! Ce vrei si puil', ltttc'/Ma gdndeam labluza asta cu foile negre.Nu drag[, se strdmbl bdtrdna, prea aduci a disclliti.'lrr zic despuiatl, dar nici ca activistele de partid, alese in

  l'r,'zi

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  8/21

  Un gdnd straniu str[fulgera mintea b[rbatului:flori de pe mormdntul ei.'." indeplrtl imagineaporte-feuilles-ul :,,Devii macabru, bltrdne"'

  competitiv".- SAru'mana! Am vdzut cd aveli liliac'Degetele frumoase ale vdnzbtoarei incepurl sd baleteze injurul glistrei, etaldndvreo $ase inele 9i o manichiurd impecabill:- Acum ne-au venit. Dorili?- Vreau un buchet frumos' domniqoard'- $apte fire e bine?- ft4"i puneli dou6. $i un $nur de mirligor' v[ rog' E1 Martie, nu?

  ,,Hm! Pesemne' gonzesa-i prospdturd,v dnzdtoarea ambaldnd artistic fl orile' ,,Primelegi scoase

  reflectd visdtoare

  2.VEDEREA

  l'in[ la intdlnirea fixatd de necunoscut, mai era jumdtaterlt.ccasdarValentineinu-ipldceas6fieinpanicldetimp.$ila,ie rviciu sosea cu cel pulin zece minute mai devreme' iar cflndt'irlirtorea cu trenul igi ocupa totdeauna locul in compartiment'Aruncd o privire mullumitd in jur' Era gata' Totul in casnstriilucea, faldurile felei de masd cideau lepene qi simetric-' totsinretrice se aranjau fursecurile qi stiksurile in[lldnd dou6rrrovilite apetisante pe mdsufa volantl'in baL atdrnau cele mai bune prosoape, pluqate qi viut'olorate, intrebuinfate doar de Crdciun si de Paqte' sau cdndt.hcmase odat[ medicul acas6. in savonier[ se ldfbia un Luxrrodesvirginat, din bucltlrie disp6ruser6 carpele, qtergareleponosite, pungile de plastic Ai in generalambalajele recuperate1r" ,ur" rrrr.a ind.ttu s1le arunce' Doud glastre cu flori incercausri dea un aer cochet interiorului. Fresiile, impreun[ cu unrnirligor i le aduserl Paveleqtii' Cinci garoafe cumpErase earcprimdndu-gi sentimentul de spaim[ amestecatl cu rugine',,Dac6 o lii tot aga, ai sd te ruinezi fetilo, unde vrei s[ ajungi!"'pecare-lincercaoridecdteoricomiteacheltuielinesabuite:un loc mai scump la teatru' un taxi, o felie de tort la Continen-tal, femeia chematl la scuturatul de primlvar[' Asemeneagesturi le socotea total lipsite de decenll 9i bun sim!' Evident'

  @ l7 6

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  9/21

  atdt de delicatd ... Nici daci mi-ar lipsi chibriturile sau sareadin casd ...Atentd la cdfii, doamna Lili mormii:- Sunt chibrituri in c[mar[. Am cumpdrat alalt[ieri.Bdtrdnul o privi interzis:- Lili, ce-i cu tine?Paveleasca se holbl la rdndul ei:- Cu mine?! Ce s6 fie cu mine? impriqtie nervoasl cd4ile:cu astea nu gtiu ce e. Dau anapoda r[u. parcd_s cucuvele, nupoze tipdrite. Di drumul la televizor.incercau s[ urmlreas cd,Actualitdlile, dargAndurile le erauin altr parte. Bdtrdnul se foi in fotoliu. iqi l6s[ tandru mdna pebralul neveste-si.- Tu ce zici? Iese ceva? Ce-!i spune inima?Buzele doamnei Lili se increlir6.- Cum i-o fi norocul. Doar c6 soarta, addugd incet, secunoa$te qi in cdutdrurd.- Aoleu! Ai inceput s6 vorbegti cabiatamamd_ta.* Cdnd ai auzit-o tu vorbind aga, era mai thndrd ca mine... Me uitam qi azila biata Vali. Scrie pe ea, ce mai!- Ce scrie?- CA n-are parte de birbat. parcd era mai binenesulemenitS, naturali. Ar6ta ca o cioarr gdtitd, de biseric[,duminica dimineala. leap6n6 frrI qic, parcd aiscat_o m[_sa inVinerea neagrd.Pavelescu se indignl:- A$a ai tu impresia, dar chestiunea std altfel. Un b[rbatserios gi inteligent qtie sI vad[ dincolo de aparenfe.Doamna Lili iqi privi cu duiogie de mamd b[ie{elul de zeceani care emite enormitili. intrebi pe g6nduri:- Miqulicd, tu-l mai fii minte pe Zaha1ra?- Care? Geamgiul?

  Ei, geamgiull Zahafia,berbatul Valentinei' A pdrdsit-ol;r rktrir t* tt"i luni dupd ce s-au mutat aici' Eu il am perfect inlirllr ochilor.

  il 1in mine, cum s[ nu. Un zevzec-De ce? Nu era serios? Nu spuneai tu c[-i inteligent? O, irpacitate?llitrdnul iqi lipi palmele qi le desplrli'

  Stai, draga mea. Trebuie s[ operim o distincliune' Calrrolcsionist, nimic de zis. Era o valoare' Dar ca individ'rrrr tir-m6! Laqi tu o femeie ca Valentina 9i pleci in lume fbrd u1r osr al tdu, frrd casa ta, frrd o rnotivalie serioasl? Un dement!Dement... Poate, surdse doamnaLili' Am surprins inff-orlirrrineald o scend. Nu pot s-o uit. Era duminicd' Valentina.;(.oscse pe balcon aqternutul la aerisit. Pijamaua lui atdrna ldngi('itrnaga de noapte a Valentinei. Parcl-l vdd qi acum "'- Pe cine?- Pe Mihai Viteazul! Pe Ziltana, vezi bine"' A ieqit pelrrrlcon qi cu un gest brusc le-a separat' Expresia de pe fala lui

  . l)e neuitat! infelegi Miqule?Bltrdnul o Privi c6Piat:- Nu.- Cum nu infelegi? Rosti pateticd: Nici mdcar pijamalelenrr suporta s6li se atingd. Nu $ se pare de ajuns?- Stai c[ incepe ReflectoruL.. Am inleles, cum s6 nu?l)csigur, evident. Nu suPorta.fuiq," nebuni, tofi! $i Zahariaqi 6l6lalt, Coco "' $i Liliqortot romanlioas[ ca o fetild de pension".tqi apropie fotoliul. De 45 de ani se lineau de mdn[ la

  r,inema. Cuun suspin de fericire, se concentra asupra imaginii'- V[ rog s[ m[ scuzali' ingdnd Valentina' Am avutimpresia ... V-am confundat'Necunoscutul emise rdzdnd, cu o voce bine pozat6'

  ^.o lQ a.o; a-, 21 eel

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  10/21

  - Sper doar confuzie, nu gi deceplie.ii intinse buchetul, scoldndu-i elegantValentina il primi cu politele mic-burghez6:Vai, nu trebuia si vd deranjali ...il aqteptd sd-gi scoat[ paltonul. Bdrbatul se privi ref]ex inoglinda cuierului gi igi netezi pdrul de pe tArnple. InimaValentinei b[tea disperat[, t[indu-i rlsuflarea. ,,E un tip foaftebine. Iar asemdnarea ... halucinantd. Doar c[ expresia e maibl6nd5".Se agteptase in cel mai bun caz la o figur6 cumsecade,urban[, ,,se vede cd-i intelectual". in rest, burticicd indiscreti,crocheturi mai mult sau mai pulin vizibile pe canini, niripiroase, costum maro cu vesti, lenjerie de corp din flaneluldchinezeasc5, vat5 in urechi.Aspectul bdrbatului, parc[ Ion Mareg se recomandase, olSsase frrd, grai. Suplu, figura virili, un sacou excelent tiiat" osiguran{d de sine evidentr. in orice caz,nrrgenul care se insoariprin mica publicitate.Aproape concomitent, o strdfulger[ alt gdnd: ,,Extraordinar!Sf, nu crezi in semne!" Cu doul luni in urmd, o bitrAndbasarabeancd pe care o cunoscuse la Biserica Olari, unde seruga sistematic pentru dezlegare de cununii, ii vorbise despreun vechi obicei rusesc. in ajunul crdciunului, fetele de mdritatopresc in uli15 primul birbat care le iese in cale qi-l intreabd denume: Serghei, Alioqa, sau Vania va fi numele bdrbatului ursit.Valentina n-ar fi acostat in ruptul capului un necunoscut,intdmplarea fbcuse insd si-i ldqneasci dinainte, chiar cdnd iegeadin bloc, un biielel care opintea la o sanie.,,Cum te cheam5, puigor?,,Ionu{".De Sfrntul Ion, ca intr-o doari, diduse o liturghie, apoiuitase intdmplarea. Simli dintr-o datd cE, prinde curaj gi seinteresi pe un ton qdgalnic:

  -a )) o"*; 'a-*l ],] '4g-;

  ambalaj. Vi se sPune 9ilonu!?

  Mareg o privi surprins, apoi incepu sd tdd[:Doar mama -a utintu aqa' Cum de v-a venit in minte?

  Valentina arbor[ o expresie cochet mlsterioasa:Nu gtiu nici eu "' A,sa',,CAndva, am sa i-o spun "'"' Intula. ambianla de marerrrtrrnitate, atmosfera de Larturisiri dulci' abia goptite in

  , ln'-obscurul dormitorului, val vArtej de patimi dezlanfuite'Nc_a fost scris sl n*i*pr.rr"6 ... se fim fericili ... ce credeai

  I r r'1".Valentina aduse coniacul. Turn[ Ei ri

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  11/21

  se aflau unul l6ng[ celdralt, at6t de aproape incdt valentinaputea sd-i simti aroma cremei de ras. Mareq surdse gi o cuprinseugor de umeri:- Eqti o femeie incdnt[toare ...- Vai, se pierdu toati Valentina. Aga de repede?Brrbatul o stranse la piept. valentina sim{i pe obraz fesdturasacoului.,,Am s[-l umplu de pudr6 ... Bine c_am inft1at patul ...,,Fu ultimul ei gdnd.* Cat s[ fie ceasul, Liliqor?Pavelescu se intinse in pat pdn6_i pdrdird oasele.Doamna Lili iqi r[suci capul spre micul orologiu de penoptieri, contemporan cu paravanul din col,tul dormitorului.- E trecut de nou[.- Ei lasd-mi! Cum am dormit aga de mult? Doamna Lilirdse bine dispus[. Spre deosebire de cea mai mare parte. Dinfemei, diminea{a, dup6 somn, ardta proasp[ti qi trandafirie.- Dac-ai pdndit-o pe Vali p6n6la ceasurile doud!Pavelescu se trezi de-a binelea.- Chiar dragd, ce-o fi flcut?- O gaft, bineinfeles. precis a dormit la ea. Toanta!

  Nu suntrlutdcioasd' Sunt furioasd' Fermoarul de la fustlirrr' ;i el rostul lui. I l-a tras dla doar cu privirea'lldtrdnul, fbrd replic[ 9i inexplicabil imbufnat' iqi puselr;rlrrtul Ei se indreptd spre antreu'Vreau si vid dacd s-a dus la serviciu'in drum, se ciocni de vitrina cate zdngdni alarmant' trdntio rcvistl aqezatd nesigur pe comod[' .,,Uite-i qi pe Miq; '*a'" doamna Lili' cum le mai tropiie'n 1,,, i .ase ae-a Uinetea: De la Revolulie' am uitat s[ umbldm invrirful picioarelor ..."Lili'

  B[trdna care incl lenevea, siri dintre perne'- Ce-i?Pavelescu rostogolea ochi bulbucali de senzalional' Cfltevalirc de pdr, siltate pe {easta plequv6, ridicau paratrlznet'- ir., s-a dus la siujbl' Paltonul qi cizmele sunt in antreu'Nevastd-sa r[mase o clip[ pe gdnduri'- Ciudat...Vali era o funcfonar[ conqtiincioasd' impingdnd pedanteriapiind la absurd. ,,Tipic pentru amploaiatele fbrb familie Ei care,, -uu alte satisfacfii", interpreta Paveleasca'- I-ai bltut in uq6?- N-am indrdznit, sI nu deranjez'Doamna Lili se enerv6:- Te lii acum de etichetl' Nu-i normal ce se intdmpl['l)u-te qi incearcd.

  Trase repede pe ea halatul qi scotoci nervoasi in cutiu{a deargint de peioaleil, unde pdstra cheia de tezewda Valentinei'

  ,,Doamne! gdndi Paveleasca stoarsd de gdj[' S[ nu i,se fiintAmplat ceva. De ieri parcd-mi tot ploud in iniml' clrlile nuse agezau ...".Din vestibul se auzea ciocdnitul insistent al bltrdnului'- Nu rlsPunde'

  Degeaba am d[sc[lit-o.Cum adicd?Nevasti-sa clscl cu poftb.- Nu te culci cu un bdrbat din prima seard.Migule, e elementar! Ce naiba,* Vali, se indignd bitrAnul. Exclus. E o fatd serioasd, inzece ani nu i-a intrat un bdrbat in casd.- Tocmai de aia.- Liligor, o mustrd dulce pavelescu. Nu fi rrutdcioasd.Nu-ti stb bine.

  c*o 24 .-*gr ct 25 ca

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  12/21

  - Las6-m[ pe mine.Cu un gest hotdrdt, in familia Pavelescu doamna eraautoarea deciziilor importante, introduse cheia in broascd qidescuie. Intr[ prima.- Vali. Mai dormi? Unde ... Dumnezeule!Pavelescu abia avu timp s-o prind[ in bra1e.in buc6tirie, risturnatd peste masd, Valentina privea cuochi sticloqi becul din tavan, r6mas aprins. 3.CRTMACdpitanul Costache Dima frcea parte din generalia('lltllinilor, Mugureilor, Codrulilor etc'' care invadaserd

  ccrtificatele de nagtere de dupdanii '60' Maicd-sa' din spirit

  rlc contradiclie, deqi igi inchipuia c6-i doar o original[ cusubtilitali .url ,. abat de la gustul banal' de turm[' il hotdrdse(lostin. Costin Dima suna bine, nu era comun qi nu purta,urg6f6ii de ,,lini" 9i ,,u!i" la modl' Din intflmplare' domnull)ima, in drum spre Sfatul Popular, se abdtuse pe la bodega('ontinental unde ingurgitase cdteva whisky-uri - 24 de leisuta',.unde-s, Doamne, "elJcabtotite vremi?!" - astfel c6la oficiultle stare civil[ Costin devenise Costache'Drama se consumase insd de mult' iar plebeianul Costachelusese innobilat de doamna Dima care-l

  pronunla dup[ foneticaI'rancezd, Costag.- i" g*oal, tdn6ru1 Dima se infelegea bine cu maic6-sa'intre e] exista acea afecliune particulard' uqor egoistdsaracteristicd oamenilor care-gi concentreazi intregul poten{ialafectiv asupra unui singur individ'Domnul Dima *.'iit" intr-un accident cdnd copilul aveagase ani, iar doamna nu se recdsdtorise' Cu timpul' incepuse,-o ,"gr"t., mai ales cdnd Costache, dupd isprdvirea Facultllirde Drept, se mutase intr-o garsonieri central[' moqtenit[ de la

  ,**t 26 e es27 @

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  13/21

  bunici. Eleonora Dima suportase greu lovitura, dar la 53 deani, trubadurii dispuqi sd-fi viersuiascd tangouri cu verighetisunt in grevl sau bat la fereqti cu flori mai proaspete. Q -Se simfea ingrozitor de singurl in apartamentul de patrucamere, iar gdndul cla la vard, urma sd fie pensionati ii cr,;a ostare de deprimare.Cu ce am s5-mi trec timpul, Dumnezeule? Sd m[ duc inCiqmigiu si stau la soare cu toate babele, sh fac schimb derefete dietetice? SE injur cu senilii medicii qi lipsa Jemedicamente?Costache incerca s_o incurajeze:- A$a le place ilora. Tu n-ai dec6t si procedezi altfel. Aisb te duci la spectacole, ai sb cdldtoregti, ai ,a_1i A.i un g_p O"arnici ... in fine, sunt atdtea de fEcut.- Cu astea trebuie sd te cleprinzi .e tdndr, bdiete. Eu rn-amocupat de tine, iar la vArsta mea anevoie se leag[ ";i.iti.amenii cautl prieteni_interesanli: situalie, porili" sociu'ld,relalii sau mdcar s[ fii foarte amuzant. Eu nuofui nimic dintoate acestea.Tdndrul fu strlfulgerat de o idee:- Trdim in epoca marilor inifiative. Vorbesc foarte serios,mami, de ce n-ai deschide tu o pensiune? Spafiu ai slavaDo_mnului, abild egti. Totdeauna ai afirmat ce in alte condilii,ai fi fost o mare comerciantb! Acum ai ocazias_o demonstrezi.- Flimere! respinse doamna Dima din prjncipiu, dar tentatdvag de idee.-. De ce? Uite 9i pe mine md bate gdndul sd deschid oagenfie de detectivi particulari.

  -Era fericit cd g[sise prilejul s[-i strecoare, chipurile peneobservate, pilula in pahar qi_i pAndea atent reac{iile. DoamnaDima mototoli cu un_ gest nervos fala de masi din pluq:- Ai innebunit? vrei si-fi lagi srujba de dragul unor fanteziide cinema? Costaq, la 30 de ani nu_1imai sunt permise acte decopil teribil..=v; f$ ..s,, o-"o 29 --e;

  Am tot drePtul s[ incerc.Illeonora Dima respiri adanc sfr[duindu-se s6 se calmeze:

  $tiu c6 ai sd taci tot cum te taie capul, dar e de datoriarrrcrr sd te avertizez. Bdiete, gdndeqte-te bine inainte de a lua olrollirire. Eu nu am incredere in,,lqtia" ..' $i ca mine is mul1i,tlt' iri? nu-i liniqte. Aminteqte-fi de NEP, de reforma agtard alrri (iroza, de ca{i qi-au frdnt gdtul pe vremea mandatarilor!Arunci au fugit din lard to{i Ianculegtii - noui inqi. Aia care{ilrcau Cofetaria Teatrului ... Sute de mii de lei le-a confiscat.rrrrtul atunci, bagca ce investisera in aparatura. Tu erai mic ...Acum e cu totul altl situaqie, mami.Aqteapt[ s[ ne convingem. De oameni deqtepfi 9iintreprinzltori e nevoie intotdeauna. $i-acum, 9i peste un an,;i peste cinci ... tntii s6 vedem cine iese la alegeri' $i chiarrlacd iese bine, sI se consolideze situalia'

  Costache o asigurase ,da, da, o sd aqtept", 9i se intorseselir birou. Nu intervenise nimic deosebit in dosarul pe caregucarul - maiorul Firicl Rddulescu - i-l pusese in brafe cutloud zile in urm[:..Fldclule, descurcd-te cum pofi! Mobllizeazl-fi negrii'ilcranjafi-v[ frezele qi muqchii qi reperali-mi supermanul care

  ,r lichida;o pe inginera Valentina clliman. Acord audienfe,consilii gi sancfiuni intre 7 qi 9 dimineafa "l''Asasinatul fusese comis de un profesionist, aceasta se vedeacn ochiul liber. O dovedeau totala lipsd a amprentelor 9irnodalitatea de crim6: la autopsie, se descoperise in ceafavictimei un ac de maqinl de cusut, iar ordinea neclintitd din

  apartament demonstra cl nefericita nu opusese nici o rezisten![.in timp ce echipa operativ[ efectua investigaliile de rutin6,c6pitanul bi-u discutase cu vecinii Valentinei Ciliman, so{iiPavelescu. Ei sesizaseri Polilia. Erau consternafi, pierduli cufirea gi sincer afectafi, incercaser[ falade inginer6 sentimenteaproape pdrintegti ... Convingerea lor, ca Ei a lui Costache, de

  iiIiiri

  I

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  14/21

  altfel, era cd inginera fusese asasinatd de bdrbatul carerdspunsese anunfului din Mica publicitate.,,Dacd n-avem de-a face cu un sadic, reflecta Dima, unpsihopat colecfionar de crime gratuite, inseamnd cd pe VarentinaCdliman o pdndea in orice clipd pericolul morfii. Omul agteptadoar un moment favorabil, pe care i_l oferise ea singura:"candfixezi o vedere, martorii sunt exclugi, totul se petrece cu ceamai mare discrefie. Cum asociase insd necunoscuful anunfulmatrimonial, mai corect numdrul cbsutei agenfiei cu persoanaValentinei, rdmAnea o problemi deocamdat[ nerezolvatd,.- La orice m-aqteptam, se lamenta doamna Lili pavelescu,dar la un asemenea sffirqit pentru biata Vali, in ruptul capului,nu! N-avea prieteni, e adevdrat, dar nici duqmani.- De unde gtili? intrebase Dima zambind. cine face listede vrijmdgii qi mai ales, cine le afiqeazd?- Suntefi tdndr domnule c[pitan ...Costache dlduse condescendent din cap, dar in sinea luizAmbise:,,Cdnd bAtranii n_au argumente, ointerlocutorului".Intervenise Pavelescu Etici:- Sunt de acord cu Lili ... vreau sd, zic,sofia mea. Nu credsi fi avut duqmani.- Nu crezi! il intrerupsese bdtr6na. E o certitudine! ... Nuuita sd-!i iei haloperidolul! is ceasurile ll.Pavelescu se simlise jenat:- Las5, dragd acnm ...Se executase totugi disp6r6nd in bucitdrie.- Numai oamenii care excele azd, in bine sau in rdu, audugmani teribili, iqi continuase ideea doamna Liri. cei carest6rnesc invidie sau urd. Biata valentina era cea mai banaldfiinld cu putinfi, platr 9i mediocrr cum nu intdrnegti decat prin

  'e:o J$ ,x, o-e ] | ,*r

  cu tinerefea

  r,,rrranele lui cehov. Nu zic c6 se inghesuia s6-!i fac[ vreunl,rrrc, dar nici brdnci in prdpastie nu !i-ar fi dat.

  Pavelescu se oprise consternat in pragul od[ii'- Scumpa mea! E o imPietate ...I)oamna Lili intorsese cltre el n[sucul cdrn:Cred ci dumnealuii are acum nevoie de adevdr nu de,'pitafuri elogioase.- Avefi dreptate, rdsese Costache. Am sd vd mai deranjez'in apartamentul Valentinei C[liman, il g[sise pe nea Firicd

  grrcarul, venit s[ arunce o privire la locul faptei. Era un blrbatrobust, bine dispus, cu o figurb caraghioasl, producdnd laprimaVcdere ilaritate. Amdnuntul, departe de a-l deranja il distrailcspus:

  ,,M[i bdiefi, dacd frceam cinema la capitaliqti,eram

  rrrilionar! Am moac6! Din picate, papa R6dulescu era(.ilpsoman. ziceac'artigtii-s neserioqi. Fac airozd 9i datorii ...llii' tot am avut bafta. O gtifi pe nevast6-meat' Z?tnd! CAnd amrc;it cle la sfat, am intrebat-o: De ce m-ai luat, scumpo? Toat6Irrrnea zice cd semln cu o minge cdlcath de maqin[' Aq! Suntrnvidiogi, Firic[! Eqti leit Poppey Marinarul!"Agil, in ciuda corpolenlei, maiorul R[dulescu se orientaseprin apartament cu siguranla unui vechi locatar:- La astea ordonate, decretase, perchezilia-i simpld'(ilsegti totul clasat, etichetat, banderolat, legat cu funduli1eloz ... Uite aici cam la un kil juma' de epistole! Expeditor -'/.aharia... Cine-i [sta?- Fostul so! al victimei' S-au desplrlit acum zece ani'

  ..Era economist, un bun specialist se pare, explicase doamnaI'avelescu. Noi l-am cunoscut destul de pufin' A plrdsit-oluproape dupl ce s-au mutat".

  ..De ce?"..Nici micar Valentina n-a qtiut-o vreodatl' A plecat deparcd s-ar fi dus s6-qi ia ligiri gi nu s-a mai intors. un barbat

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  15/21

  bine, dar ermetic. Fereascd Dumnezeu de asemeneaindescifrabili !"costache se uitase instinctiv la pavelescu. omuleful erade-o kansparenldinduioqitoare. cu o singurdprivire ii desluqeaipdnd gi alunilele de pe suflet.- S[-l cau]i pe Zaharia 6sta, dispusese maiorul Ridulescugrebldndu-gi cdrlionlii pe deasupra urechilor. Nu cred eu incrime pasionale dupb ce s-a rdcit cearceaful, dar in fine, poatepnnzi un tuyau ...- Vreau sd trec inainte pe la Institutul unde a lucrat.- O.K. fiule! iqi plimbase maqinal ochii in lungul zidurilor,oftdnd: o amrrdqteancd! cine naiba sd-i fi purtat sdmbetele?Tot ce-a adunat aici nu face nici 100 000 de rei. Economii.singurdtate, panica zilelor libere, groazade calendar... Vremeatrece prea repede, sau prea incet. pe de_o parte imb[trdnesc,cum imi umplu timpul - pe de alta! ...- Eqti in dispozilie filozoficd, nea Firicd.- A$a gi-aqa ...Se l5sase brusc in genunchi qi incepuse sdpip[ie sub tdbliilemobilelor. Costache surAsese ironic:- M-am uitat gi eu. Rien de rien.- $i totugi undeva trebuia s6-gi fi tinut awfia: carneteleCEC gi ce fleacuri de bijuterii o fi avut.* Trebuia! B[nuiesc c[ asta c[utai.Era o caseti de lemn lustruit, fbri ?ncuietoare. Ca si nu sedeschidd, capacul fusese asigurat cu un elastic puternic.- Unde ai g[sit-o?- Pe spatele dulapului din dormitor. Spdnzura de_un cuiperfect lipitn de perete.- Bravo Costache! Dac6 deschizi pdnd la urmd agenfiaaia de maimufoi inteligenli gi particulari, accept directia. Da,apropo, de ce m-ai lisat s[ migun la sol?- Mi-am inchipuit c5-l cauli pe asasin. Vreo tehnicd noud.,o"*o 32 ,r--"; .=r; l,l e=e;

  in caseti se aflau intr-adevlr trei carnete CEC in valoare,1,. t.irca 70 de mii de lei, cdteva coroane de aur, doul verigheterrr.tlcrne inainte de rlzboi, o pafta de argint 9i un inel splendidr rr sln3f?$d.AJa-i o avere' opinase $ucarul' Prelul rubinelor qi al',rrrrrrirgdelor a crescut fantastic de cind India le-a interzis, ,.1,,,r1-u1... Hopa! Cred cam dat de-o chestie interesantl'

  Fotografra se afla pe fundul casetei', intr-un plic carte derrzith. un beruat frumos, luat din trei sferturi, i$i gintuial,rivitorulcuexpresiacaracteristicdatinerilordandydeceniuluitiO. Poza transmitea instantaneu plrerea excepfionala despre';rrrc insuqi a subiectului 9i, consecinld imediatd' o siguran[[, rr solentl, aproape insultltoare:,,Sunt formidabil ! !"rindurilor de Pe verso:Nu trebuie sd fugi, totul e sd pleci la timp' N-am sd teitt,yel, am sd dispar- Coco' Nea Firici fluierase sublire:- Mama lui de escroc!

  Fuseserains[deacordcipersonajulmeritatoatiatenlia.irr primul rdnd, Valentina ii pistrase fotografia la "secret" 9i nuirr albumul imbrlcat in plastic, cu un medalion in relieflcprezent6nd o imagine simbol din Moscova' suvenir probabiltlintr-o excursie in U.R'S'S'; apoi, qi acest apoi cdntdtea

  tonepentru maiorul Rbdulescu, figura blrbatului ingrijora' emanaun climat de nelinigte aparte' ,,Un tip in prezenla c[ruia incercio senzafie de primejdie' O simli doar privindu-i poza"'- $ti* despre existen{a lui, declarase doamna Lili dar nui-am zdntdecdt silueta' Niciodatd obrazul

  Aceeaqi siguranld se desluqea in caligrafia hotlrdtd

  A durat mult legltura?Vreo cdteva luni, nu-i aqa, Miqule? indreaptl-fi gulerulla cdmaq6... L-anv?zutultima oar[ acum cinci ani' in toamnS'fin minte bine, penffu c6 frceam zacusca ;i eram necijitd c[

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  16/21

  mrroase toat[ casa, c6nd Vali are musafiri ... Nu, aminunte nucunosc' vali, deqi altfel sincer[ cu noi, despre dsta n-a deschisgura. $tiu doar cd a suferit ca un animal. Mi_era teamd si nu iaun pumn de hapuri gi s-o gdsim {eapdnd. cu timpul gi-a revenit,lliirlo*Ut resort, dar despre Coco n_a scos p6n5 la sfbrgit oBdtrAnul pavelescu intervenise timid:- Spune, Liligor, ce fi-a zis afunci, de Anur Nou, c6nd atibdut voi vin de mdcieg.- A! Da, slraca! Am chemat_o s[ facd Revelionul cu noi,la televizor. Sd aibn cu cine ciocni ,n puhu, de qampanie,poate-gi schimbi norocul. Ne cam ciupiserdm nifel... Migule,aranjeazd-,ti p5rul... I_am zis, adica Vaientinei: ,,Bine cI te-aidebarasat de derbedeul'a! Mi-era t""r*

  "it" v6rd in morm6nt',.I,s-a frdnt odatd fala de m_am ,p".iur. l*"d era un metru din5la t6mpldresc. ,,Nu zihop,tanti titit *"r r" urm' o s_o facr.Nu i-a scdpat nimeni".

  - A murit Vali?! Extraordinar!, .^ srr'n"enere groase ridicarS dou' arcuri deasupra ochilorb.ldnzicu privire vag obositd. in care starura tolugi ,n permanentlicdr de amuzamenr. Despre birbatul ^;;_;' ::::i:::::,imediat "r ""url" sa aiia umor i ;'?:?fl:T:illTipropo4iilor; tolerant gi uqor cinic. privea via[a prin prisma unuiscepticism amabil. Avea ceea "u ," nurn"$re un profil demedalie. dar amlnuntul nu frcea din "l ,n Ua.but chipeg. Arita;lH;:." ce era: un inreledual intre dour vdrsto, cu o figuri- Extraordinar! C61i ani aveaea acum./Costache Dima aw prilejul sd refl ectezc its Lrpra n i m icnicieiin gereral, a fragilitdliL sentiment"lo, ,__,"n"gtr, a memorieiafective:

  .,Au stat zece ani impreunf,, a linut-o in brafe, au tricotatrnrpreund kilometri de vise $i viitor, respirau prin aceiaqiplrrrnini qi-acum nu mai qtie ce vArstl avea ...".Patruzeci qi cinci, preciTi, cu un oftat imperceptibil.- Da ... Ai dreptate, fdcu Zaharia. Exact! Era cu aproaperr,rua ani mai tdnlrd decAt mine. Mi se pare de necrezut! Nurrr-rtgteptn6 la un asemenea sfdrgit.-_ O moarte violentd constituie in general o surprizd.- Evident, totugi diferl de la individ la individ. Pe unii te:;i rnir[ cd-i vezi murind in pa6l lor, cu lumdnarea la cip[tdit'and te agteptai sd ,,lambadeze" pe scaunul electric. Pe cdndbiata Vali, ce s5-{i spun?! Viala ei, construclia ei excludea oricertlee de spectaculos, de ieqit din comun.

  R[mase pe gdnduri, cu ochii pierduli in gol. Pe buze iiirtcremenise un zdmbet trist. Se aflau in locuinfa lui, un fel destudiou amenajat in podul unui vechi bloc de pe BulevardulMagheru. Arhitectul igi cun6glsa meseria, nu se simleaimprovizatia. Interiorul era confortabil, aerisit, de bun gust.Zahaiaavu o tresirire uqoar6, catrezitdin somn. Privireai se intoslss acolo, in studioul elegant din inima Capitalei:- Cu ce-ti pot fi eu de folos, dragul meu?- Vorbili-mi despre fosta dumneavoastr[ sofie. Tot ce qtifi.Dispunem de informafii atdt de sdrace, incAt ili vine s[ crezi cdn-a tr[it printre oameni, in oraqul acesta. Nici la ea la serviciu,n-am obtinut mare lucru, recunoscu cu toatd sinceritateaCostache. Capabill, congtiincioasl, solitard. O via!1 de unanonimat atdt de ... anonim, incdt nu te poate convinge. O past[prea cefisqie dincolo de care trebuie s5 se ascund[ ceva.Zaharta ii indreptd o privire ginditoare:- Cred c-a fost victima uhor circumstanle complet strlinede felul ei de a fi. Vali era intr-adevar o anoniml. Prin vocafie.in ciuda pregdtirii, aspira{iile ei nu depdgeau idealul unei micufe'o*r 34 *-, 6=e, 35 ,F"9

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  17/21

  crortorese. poate qi mai pufin, cdci nu visase niciodati si aiunsdctrifr, ori sd prindr vreun nabab domiciliat il;;il;r".,.r"- Afi mai vdzrcomunicat? rt_o dupi ce v_afi desplrfit? A1i maiZaharia intinse m6na dupd fignri. igi alese una, dar n_oprinse.- Nu, dragur meu, sunt adeptur desprrfiriror definitive.Cdnd am precat, url1m:" fb", i;;;;;enia intre foqrii sofi...ersonal, sunt sceptic. Dacd ";; ;;;"* fi purut fi prieteni,nu ne-am fi separat.

  Costache Dimi- s cuzaf i -mr,',:lo,:;l;TlH jJ',:::Tf ;Zahana izbucni intr_un ra, ,in""r.- Faptul c6 m-ai reperat la aceragi instifut unde eram:ffi:li" c6nd triiam ",, rortu _"u *fi", "r"O "a_i O"r;i;;- $tifi bine c6 nu la aspectul acesta m_am g6ndit.- !1i". N_am pirdsit_o pe Vali p";; attd femeie.- gi-atunci? De ce_afi plecat? Lununuil privi fix:- Femeia aceasta mi plictisea de moarte.- Nu_i un modv!rrpinr" Costac;;.- De ce? Mi se pare la fel de bun ca oricare altul.oli"rir"y;.batefi joc de mine! Nu ufutoonezi o nevasti din^ - C6te ai abandonat dumneata p6ni acum? rdseZaharia.;1r3ffj|'ulnire peste doudzeci o" "'i.ia-mi spui atunci cez"h":t""'::"1;#*j:, m6nd, mormii nd ceva nedeslusir.- N-am awt nimic si_i reproge z. Eraperfectd ca nevastd- gospodin[, fidel5, economd, devotati.- $i-atunci?

  - In prezenla ei imi venea tot timpul si casc. $tiam perlrnafarf, replicile pe care mi le va servi la ore fixe, menurile inlrrrrctie de sezon, frazele paruzit incepute cu inevitabilul ,,vait e rnelodii fredona cdnd vdra inprizd magina de sp[lat rufe qionlinea invectivelor cdnd injura ,,hoafele" de la alimentara.('trnoqteam numdrul bigudiurilor, era imuabil - mereu noul -t'ir q;i al sarmalelor gi chiftelelor pe care mi le punea in farfurie.Numdra belele de chibrituri qi exulta cdnd treceau de oficialul17. Cunogtea $ase bancuri jum[tate. La il qaptelea, uitaselroanta. in zece ani, mi le-a recitat de weo doud milioane derrri. Cind am sim{it c[ nu mai rezist, femeia asta md adormeain aqa hal cd nu md mai trezeam nici la serviciu, am plecat, ilillar neserios, aga-i?- Bizar, in orice caz.- $i probabil, neelegant. Vreau s[ md explic. E vorba de ochestiune serioasd. in materie de crim[, cercul suspiciunilor evast, iar fogtii parteneri 1in capul afigului. Nu vreau sd existenel[muriri. V[ asigur c[ sunt sincer afectat de moarteaValentinei gi regret cd nu vd pot ajuta.

  ,,Te cred, b[die, rispunse in gdnd clpitanul, dar din pdcateasta nu md ajutd sI avansez".

  Numele Coco vd spune ceva?Zahaiail privi mirat:- Cine-i 6sta? Un papagal?... Stai pufin ...igi aprinse in sfrrgit ligara qi trase trei fumuri la rdnd, cupoft5 9i grab[ de puqti care fumeazd clandestin in W.C.-ulliceului.- incerc si-mi amintesc ... E o chestiune de cdfiva ani. Uncoleg de serviciu mI opregte intr-o zi gi-mi spune cd avdzut-o

  pe Vali ...,,Am intdlnit-o pe fosta ta nevast[, la Snagov. Era cu untip".,,Ei qi? Ce-i cu asta? Treaba ei!"

  'ner J$ .oa,r ,cs; 37 c=z

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  18/21

  - Arnicul pdrea cam ambarasat:. _ ,,Mi-am ?nchipuit c_afi rimas in relalii. Coco ista e unindivid al dracului de jegos. Ar trebui avertizatd,,._ - ,,fi-ai inchipuit prost. $i nu_i pot da indicalii fostei madamZaharia cu cine sd se culce,,.Costache simli ci-i bate inima. in sffirgit un fir...* Unde-l pot contacta pe colegul dumneavoastri./Zaharia ridicd din umeri neputincios:- imi pare rdu, mon cher, dar biiatul a cdrat-odin raiulcomunist acum trei ani gi n_a mai dat nici un semn de viald.- Spuneli-mi m[car cum il cheaml, qi in ce lard a emigrat.- Numele nu-i o problemd, Virgil Marinag. in .".;, ;ighinion. A trecut granila clandestin. pele meridian s-o fi fixat,doar Dumnezeu'Iatil poate s-o stie ...

  4.BUGHETUL DE LILIAG

  Deqi lucra de qapte ani la Judiciar, cipitanul Costache Dimarru se putuse inc[ obignui cu repulsia pe care o provoca in*.n.rul calitatea declinati doar intuitl de polifist. Sentimentulcxista pretutindeni, la vederea uniformei ori a legitimafiei,,ramenii cei mai onesti incerc6nd, in funcfie de temperament 9icazier, o stare de nelinigte sau m[car de espectativa circum-spect[. La aceasta, politica de coercilie a regimului comunistrrdiugase groazd,urd Ei - cu majuscule - dispref' Bancurile curnililieni "orr.*u.t in cantitate qi savoare pe cele cu Buld, firmatlescalifica aprioric. cdnd decretase la ispravirea facult[fii caintenlioneaz[ s[ intre in Ministerul de lnterne, maic6-sa opu-:;ese o rezisten!5 inverqunatd:- Mililian? Ai de gAnd sd te faci mililian? Se rdsuceqtel)ima in mormdnt!- Te ros nu te ambala...- Te rog si taci! Yasdzicd'taicdt[u inginer, eu economisti5i tu, unicul nostru copil, faci ordine in ulild printre cdrufaqi,blochezi tdrgul cu toli ciobanii' ca s[ treacl Ceauqescunev[timat Printre muqte ...- Nu mi duc la circulatie!!la ju-di-ciar! Nu poli s[ infelegi? Voi lucra- SA-fi fie ruqine! N-am sd mai am nici unse trdnteasci toate uqile in nas! $i {ie, n-aveaprieten, au sbgrij6! i

  'c1or J$ .c1e-r e.ao ]Q 'evr

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  19/21

  in intimitatea lui, Costache Dima suspina dupi autoritateaonoml a lui Maisrer, dupd d.ri;u;#;sirnpatica gispiriruatdlui Lemmy Cauion, ori siguranla ;;;;":" plind de morgi qitil a gentlemenilor - deteJtivi il;;rin anii ,30 de Edgar warace. i;i;;;if.:TJ:_T:,if:';avea o bibliotecd impresionantSo"o"ii"i"r uri. c54'e, nefiind^llli,l;l,"Jl as erd de spol i eril e, i rr"*"ii "" ale imprum uturi I orC6nd scoase legitimafia _pdndise cdteva minute de qomai;:i::T"r;ffi l*:'f ;;;6;ii#rtoareiNuinregistratrebui,, .",*"aa ;}' ffi,r#.fr fl:i:rn:::" tt a;;;;. Tdndra il privi drept in f"_f"ffr""frilor. Nu pdrea delocmpresionatl gi avea acea degajare ,uu"rurra, uneori enervantd:iJffi:?ffH:: etiu in g"'*"r p'i"i", ci pot n privite-diiinc^ntltoare. moment al zilei, oferind u"""uii il*rr;

  T6n6ra se intoarse. Avea f4a ugor imbujoratd qi ochii ii,;lliiluceau:- Despre ce ... A, da! imi amintesc perfect de buchet. Avearr.uf, fire. Cdnd prefurile sunt mari, se cumpdrd de obicei trei,;r unsori, chiar o singuri floare.Imi putefi descrie persoana?Vdnzitoareazdmbi- un zAmbet convertibil in valutd forte:- Pe bdrbatul acela l-ag putea recunoaqte gi_n vis, gi pestezece ani.- Chiar aga?!- Nu trebuie si fifi invidios. carura, eleganfa, trdsdturiletotul de nota 10! Nu sunt mulli ca el in Bucuregti, vA asigur.- Fiti, vd rog, mai concreti.Tdndra il privi o clipd lung, impenetrabil, apoi izbucni ?ntr_orrvalanql de semnalmente, recitate intenfionat nazal. ctirutomatisme de serviciu de informalii:- 43 de ani, 1,85 m, 80 kilograme, figurd oval5, bdrbiepitrat6, brunet cu ochi cdprui, o aluni{i pe lobul st6ng ...,,... gi una pe fesa dreapt5", completd aiurit ln e6nd( lostache.- ... m0ini splendide, de cartofor profesionist, vocecultivat5, pardesiu camel-hair R.F.G., cravatd italiand,api decolonie Man's Club, cam weo toni de inimi ripuse gi un qintalin perspectiv5. Culant, gentilom, te invitf, la literrru u"ur6, lu, vodcr gi un aspirator. Noti distinctiv[: prototipul de interectualcu preocupdri sportive. Adic[ nu,,hai Rapidul!,,. pune efectivmAna pe minge.Costache Dima igi trecu palma peste fruntea asudat[:- Spunefi-mi, domniqoari ... n-a!i vrea sd lucrafi in polilie?* Ydnzdtoarea igi ridicd arltitorul bine manichiurat:- Numai la Interpol, secfia New york.

  Costache scoase fotografia gisit[ in tainila ValentineiCiliman.

  - Ce v_a determinat sd vd adresa,ti tocmai noul?- Dima care detesta i"tinuf -ufo,'ri*nrrebdri, mara rdspunz it,,,,aiii "i;ojfffi:rdta carepune- A existat liliac de 1 Martie, Joarin patru floririi.- In,teleg, a{i mers prin exclui"r*. tlfi_umintesc de buchetf scuzafi o secundd, ,u"a t"f"fonuf_rrecu in oficiu fl 9":rtl";;;;;;,; inventarieze masinarnteri orul fl ordri ei. in. vi ,.i nd, I "il;;; "; f"" [i gtazur [itin "u,]in spinir'e gf,urite ghivece'";ffiil.'tno-o glasrrd uriaqi,:_t: d" garoafe, care n_aveau s[ inflo,clf,tinau pe grumaji prea firavi. reascd niciodati, se- Oui, unflic..., se alrt q^qh+o*"Y*:;;,.,xn*::'":iT?ii::'ilj,11:;T::::;::'occidentarizamft"_'"*ffffi;k,ill,.:T"r:i,ffi:l::,#;dicfionar... pdtrdul brothers, please ...

  'qgr 40 cs-,_; ,sxo: {l cler

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  20/21

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 1

  21/21

  DupI vreun ceas, cu ochelarii alunecafi pe vdrful nasului,doamna Lili tria un malddr de chitanle, avize gi note de plat[.Bdtrdnul Pavelescu, la celdlalt capit al mesei din sufragerie,stimulat de iniliativa neveste-si, trudea la,,caietul cu telefoane,,.cu un creion rogu t[ia numerele devenite inutile. o operafiepreconizatd de mulli ani qi mereu amdnatd.- Roqea, tapifer ... fii minte? Ne-a imbricat canapeauadin hol. Bun meqter... Pe unde o mai fi?.. Farmacia nr. I _doamna Carmen ... A iegit la pensie. Mergea, siraca, de parciar fi awrt doui picioare de stdngul. c6rlan... frigider. M-ai aveamFramul pe-atunci. E o via{d intreagi in caietur dsta, Lili ... uite-ogi pe triata Valentina! 13 15 20.Pavelescu lacrimi gi-gi scoase ochelarii:- 13 15 20, repetl. incd un numdr la care o s[ rdspund[altcineva. O voce strdini.Doamna Lili igi ridicl privirea:- Ai dreptate. incd un numlr! MI infior cAt de multe sunt!Fugili, demolali, morfi. Aproape ci nu mai avem prieteni.Bdtrdnul, care dintr-un minunat spirit de conservare selepdda repede de orice dispozilie nostalgicd, corecti optimist:- Las' cd nici noi nu neam inghesuit cu prieteniile, Liligor.Ne-am eschivat. in realitate, gi-i z6mbi cald deasupraochelarilor, noi ne-am ajuns, ne-am fost suficien{i. N_am avutnevoie de altii.

  Paveleasca didu din cap induiogatd. Brusc, expresia i seschimbl gi igi duse mdna la piept.- Dumnezeule!- fi-e riu?Sufocati de emofie, doamna Lili ii intinse un plic pestemas6.- E al Valentinei. lii minte?Pavelescu il r[sucea pe toate pertite ncdumerit.

  Cum Dumnezeu! nu lii minte, Migule! Vezi c-ai uitatgeamul deschis la bucltlrie ...8a etaplecatd intr-o delegalie iaSuceava qi-am primit noi scrisoarea.- Da ... Da... parc6.

  - Pe urml, continul bStrdna, s-a prhpddit bietul Miti!5 qine-am luat cu altele. CAnd s-a intors Vali, uitasem unde am pusscrisoarea.- Exact. Acum ?mi amintesc.- Credeam cl o sl innebunesc cdutdnd-o, mai ales c[ Valipirea extrem de nenorocit5. Nu md puteam liniqti. Sdrlcula'imi ziceam, pdni gi un ocna$ are parte de mai mult[corespondenfl, iar eu md conduc ca o nesimfitd. I-am pierdutscrisoarea ...

  Pavelescu, impresionat, puse plicul in mijlocul mesei:- $i-acum ce facem?- Nu qtiu ... M[ simt de parcd aq fi primit un mesaj de pelumea cealalt[. De parcd i-ag simli degetele pe^obraji...Bdtrdnului ii salivau ochii de curiozitate. Intrebl cu glasqoviielnic:- N-o deschidem? Acum nu mai are nici un fel deimportanfd pentru ea.Doamna Lili ridicl din umeri. Bltrinul o lui drept accept

  gi despituri coala de hdrtie.- Ce scrisoare exffaordinar[! Eqti atent[, Liligor? Sunt doardoud rdnduri.Strada Armoniei nr. 3, parter. Luni I0, ora 20- PunctualitateEi disc re{ie. Consecinle.Cei doi se privirl cu ochi clsca{i de spaim6.

  Apoi fu rdndul cdpitanului Dima sd rdmdnd uimit. Dincolode con{inutul categoric alarmant al rdvaqului (trecuseri cinciani de cdnd i se epuizase actualitatea, dar chiar gi acum, puneape gdnduri) surprindea prezentarea grafici. De obicei,

  .e- {{ 'c*o ,^eJ 45 .G\e