Crima Prin Mica Pub 2

download Crima Prin Mica Pub 2

of 19

Transcript of Crima Prin Mica Pub 2

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  1/19

  expeditodi care vor sd r6rndnd anonimi recurg la litere decupatedin diverse publicafii. Textul adresat Valentinei era confeclionatcu litere gablon, intrebuinlate de obicei la lozinci sau, incaractere mai mici, de cdtre florari la completarea panglicilorde pe coroanele funerare.- Deqi a trecut atdta vreme, mi-am inchipuit cd v-ar puteainteresa.

  Costache se uitd la doamna Lili cu gdndul in alt[ parte:- Poftim? A1i procedat foarte bine. Mi-afi spus cd lavremea respectivi, victima a fost foarte afectatd, de rdtdcireascrisorii.- Direct nenorocit5. Vali pdrea chiar speriat6,, era mereupl6ns[, gi situalia a durat c6teva sdptdmAni. incd ii spuneam:,,Mdi feti{o, nu te pierde cu firea. Cine are nevoie de tine o sIte mai caute, qtie unde sd te gdseasc[".Costache se intoarse la Minister gi intr[ direct in biroulmaiorului Rddulescu. Auzind uga, $ucarul ridicd privirea dinhertii, frcu un semn c[ are ceva de ispr[vit, mai agternu cdtevacuvinte, apoi iqi puse pixul dupl ureche. ,,Ca bbielii de prlviliesau amploaialii de odinioar5", spuneau colegii mai vdrstnici.Ii ?ndreptl cdpitanului Dima o privire ascu{it6:- Salve! Ce-i cu fafa astainbeznd?Costache scoase scrisoarea din buzunar qi i-o intinse frrInici o vorbi.Nea Firic[ $ucarul o apuc[ delicat, in maniera lui personal[.Degetele operau feapdn qi delicat, sugerdnd ,,degetele,'uneipensete"- Te-a tulburat? Cei drept, nu seaminl a invitalie la unpicnic cu biciclete, blugi prespilali qi oud rlscoapte.

  Costache se tr6nti in fotoliul deasupra c[ruia se aflase p6n[mai acum cdteva luni, portretul unuia al dracului de zdmbdre[.- Nea Firicl, sb nu-mi povestegti c-am picat gi eu insecuriti, dar sunt convins c6-n spatele crimei se ascunde oc*c' 46 6.=-et .e-gl 47 6\9

  afacere veche de-a lor. Toate indiciile gi maniera de lucruconverg spre aceastd concluzie.* Dacdipotezatae valabild, bdrbatul fbceaparte din activulsecret. Un superb din lsta ar fi fost in cel mult o lund maicunoscut decdt statuia lui Mihai Viteazul. Apropo.- Ce-i?- MAi Costlchel, dacS tot egti in picioare qi prost imbr[cat,ia intinde tu mdna qi d[-i lui tetea ghidul Bucuregtiului. Mai lastdnga, unde erau Operele Alese ...A$a.- Ce vrei sdvezl?- Cum sti chestiunea cu ulila in cauz6. Armoniei ...Daaa... pagina 281. Exact cum am binuit! Au fost demolali.

  - Scrie in c[rticica aia? se interes6 Dima, zAmbindsarcastic.- Scrie. Alde nen'tu, Ceauqescu, a dat cu aspiratorul intot perimetrul. Calea Rahovei, Sfinfii Apostoli, Antim,Bateriilor... Ne rlmdne o singurl solulie. Arhiva de lamunicipiu. Trebuie si se fi plstrat undeva vechile ce4i deimobil.- Bdnuieqti o locuinf[ conspirativl ...- Te cred qi eu. Coco, dupb cum se picteazd pdnd acum,nu era tipul cu un singur numdr de telefon qi nici nu mi-l inchipuicdntdnd la vioarf, in timpul liber.Costache se ridicl frrI chef:- ili spun sincer, nea Firic6, eram convins cd fata de laflordrie o sd identifice individul din poz6. Ag fi jurat cdgentilomul cu liliacul e Coco.- M-a$ fi mirat, dragule. De obicei, iqtia care fac carierdca bandili sunt niqte enigmatici. Nu gtii niciodat[ unde se duc,cu cine se intdlnesc, unde-i pofi g[si, cu cine-gi petrec noaptea.$i-n orice caz, fac economie de portrete: copie sau original.- Vom vedea, oft6 Costache. Eu m-am dus.

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  2/19

  * Du-te qi schimbl-ficare cautd un W.C. publicrdbdarea.

  expresia, dragule! Semeni cu unulde o or[, qi e pe cale sd-qi piardd

  il zAri prin vitrinl. finea in brale cdteva pachete de laAthdn6e Palace gi aqtepta ner[bdltor schimbarea stopului.Simfi c[-ncepe s6-i batl inima ceddndunei hotirdri bruqte,pirdsi flor[ria. Berbatul se indrepta gr[bit spre locul de parcaredin fafa Hotelului Bucuregti. Tdndrail ajunse din urm[:- Me scuzati ... Nu vd mai amintili de mine. Vreau s[ vdspun doar cdteva cuvinte.Bdrbatul r[suci un cap enervat apoi, aproape instantaneu,expresia i se lurnin5:- A! Dumneavoastr[ ... Ce pl6cere! Cum sd nu vi {inminte?! Ce s-a int6mplat?- Azi diminea![, s-a interesat un polifist de dumneavoastrd.$tia de buchetul de liliac. Mi-a arltat fotografia. Suntefi pu{inschimbat dar, v-am recunoscut imediat.Bdrbatul inclegta ugor degetele pe pachet. Hdrtia ceratdfogni imperceptibil.- Interesant. $i?Ydnzdtoarea ii cduti ochii dincolo de lentilele ochelarilorde soare:

  I-am spus cd nu v-am vi.zut niciodatd in viala mea.Deci l-atri minfit. Nu gtili cd nu-i frumos s6 spuiminciuni?* Ba qtiu. M-a invllat bunica Iu' Scufifa Rogie. Dar agaam simlit eu c[ e bine ... CLvdfac un serviciu.Blrbatul ii atinse cu un gest tandru vdrful nasului.- Sunteli o femeie incdnt[toare. Mulgumesc.* Am frcut bine?Bdrbatul zdrnbi, ocolind rlspunsul:e.,t 48 ,Re 'ex, 49 G.er

  * Am sd vd caut.Urc[ intr-o Dacie rogie dupi ce se asigurl cddispdruse in flor[rie. vdnzdtoarea

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  3/19

  5.TATONARI

  Cdnd implinise treisprezece ani, Florina Sdndeanu hotdrAseci s-a indr[gostit de Rhett Butler. Dupf, ce vdzu gi filmul, decreticd pentru toatl viala. Aceasta se intdmplase cu doi ani in urm[,cdnd citise,,Pe aripile vAntului" de dimineal[, pdnd seara. Erain vacanld. La Cdlimlnegti, evident, Ei nu la mare - cu pirinfii,evident, ;i nu intr-un grup vesel, eventual o tablrd, ca alli colegi.Florina se siturase pAn[ in g6t de plimblrile pe Corso-ulcdlimdneqtean sorbind apd de la izvorul 5, din biberonulprizonier in hamuri de piele qi p[strat de la o vari la alta indebaraua din bucdtdrie: ,,e bun qi la anul". Era sindtoasl tun,dar doamna S6ndeanu opinase ,,ci-i picat sd nu bea qi fata.n-are ce sl-i strice".

  Se sf,turase gi de filmele vechi vizionate de trei ori pesiptlmdnd la Cinema Central, gi de cunogtinlele intAmplf,toarepe care pdrinlii, frri a fi nigte originali, - oamenii se plictiseaueroic de peste douizeci de ani - le vinau cu ochi de lynx.Intrebdrile interesante plouau in jurul Florinei: "in ce clasbeq;ti?... A! Va sdzicd ai treapta... Bravo! (De ce, bravo?!) Undevrei s[ dai'? ,,...Dupdaceea, interesul ostenea qi disculiile dintrecele doui perechi - doamnele in fald, domnii c6.1iva paqi inurmi- ajungeau invariabil la mdncarea mizerabrlddin sta{iune.

  Tot de atunci, Florina igi frcuse din Scarlett un model. Seimbrbca in verde, privea strilucitor ridicAnd o sprinceand (nu

  pe cea dreaptd ca Vivien Leigh, ii era imposibil, dar mergea 9istAnga) iar de cel pulin cinci ori pe zi anunla pe oricine eradispus s-o asculte: ,,La asta am sd m[ gdndesc mdine!"' Lacare maic6-sa replicase frrd nuan{e, cArpind-o sctttl: ,,Eu ilispun cd bunicl-tu e bolnav Ei tu-mi faci cinema?! Nesimlito!"'Familia SAndeanu locuia in Piatra Neam!, pe una dinpulinele strdzi rdmase din vechiul oraq. O vild drlguli,confortabil6" care nu se deosebea dec6t in privinla culoriiobloanelor de suratele din iur. in schirnb grbdina, deqi nu preamare, efa cu adevarat frumoasl iar lipsa de veleitali jardinierea Sdndenilor ii salvase pitorescul: copaci b6trani, vegetalienestrunitd de foarfeci meqtere, tufe de trandafiri s[lbateci, aleecu dale nap[dite de buruieni. Indiferent de sezon, Florina z6-bovea mult in gr6din[. Aici iqi frcea lecfiile, citea dar mai ales,visa. Iarna, iEi inchipuia cd s-a r[t6cit in pddure "' E' fl6mind6,infriguratd, speriatd ... Departe, in intuneric, p6'lpAie o lumin[r[qinie, imbietoare. Fereastra aceea, ochi de jdratec in noapteainghefata, inspird clldurd Ei linigte ... o anume liniqte vestitoarede minunate aventuri... De doi ani, aventura minunatl senumeste Rhett Butler...

  $i pe neagteptate, - ce intdmplare extraordinari! - aventuras-a mutat chiar al[turi, in casa domnului Soare care a muritanul trecut. Florina nu qtie cum il cheaml pe noul proprietar,sau poate numai chiriaq, nu e sigurS, dar e sigura ci l-a intalnitpe Rhett. Dupi o siptimdnd, Florina ii cunoaqte programuliespectat cu o pedanterie de ceasornic. A lipsit dou[ zile de lagcoal[ gi l-a urmdrit pas cu pas. La 12 9i jumltate, fbri abatete,iu." o plimbare prin centm gi cump6rl toate ziarele pe care legdseqte. $i o pdine. Femeile, constatl Florina, chiar qi celebdtrdne, - una avea cel pulin doulzeci qi cinci de ani, dac[ nutreizeci-- ii zambesc qi intorc capul dupi ,,1e beau tenebreux"'E,l pare cd nu observl nimic sau s-a obiqnuit de mult cuur"*"n"u omagii. Poate c6-l qi plictisesc' Dup[ ce se intuneca,mai face o plimbare qi trece obligatoriu pe la PoEt6'

  ,ru_.r 51 ,e.xgt

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  4/19

  I

  Florina se simte intrigatd la culme. Omul acesta nu areserviciu? E oare in concediu? Nu aqa arat6 un concediu "'Poate-i scriitor, ii trece bmsc prin minte, 9i simte c5 incepesd-i bat[ inima... Ce mdndnc[? Doar pAine? Nu pare sbrac,numai scurta de antilop[, ,,absolut superbd", face o grlmadbde bani ... De ce nu rn[nanc6la Pietricica? ... de ce telefoneazlde la Poqti qi rnai ales '.. cui?- A1o, Cinema! o apostrofb taicS-sdu, un b[rbat de vArstimijlocie care cAndva fusese tdn[r 9i chipeq' No uitase qi inconsecinfd, era tolerant cu allii' Unde pleci la ora asta?Florina iqi trase pe mdneci vindiacul imbllnit:- il scot pe Bul6 afar6.Bul6 era fox-terrier-ul de culoarea cafelei cu lapte alFlorinei. Sandeanu il botezase Bul[ pentru c6 il socotea datnaibii in ciuda aerului prost[nac. ,,Ai remarcat? De cAte oriapare ceaugescu la televizoq incepe s[ urle. Demonstreazd-ici nu sunt ova{ii! Lsta zic ai eu, protestatar iscusit"'Doamna SAndeanu, o femeie autoritard, cu puseuri deromantism, interveni:- L-ai mai scos azi de vreo cinqpe ori.- Dachpreferi, spuse Florinanazall qi impoftantd, am unrendez-vous la gard cu Clark Gable.

  SAndeanu se interes[ serios:- VA exprimali in valahd sau texan6?- ,,Lz asta am si md gdndesc mdine"'Doamna Sdndeanu stinse ligara qi didu drumul la televizor:- Aiuriti mai e fie-ta! in fiecare zi se crede in alt roman'O lls[ totuqi si plece. Nu era incbtdrziu 9i avea grij[ deslnitatea lui Buli pentru care incerca o sl[biciune speciald.Totdeauna iubise cdinii, o induioqa chiar qi soarta

  maidanezilor...... el niciodat6. O simleau qi animalele qi aversiunea erareciprocl. Arnlnuntul in sine il iritase mult6 vreme. oamenii

  nu-qi dau seama cdt de multe javre exist[ pe lume' Bagi deseami abia cdnd toli ili aratl colfii. To1i, pretutindeni: la Paris,iaTokio,inHong-Kong,laZittich"'To!i,indiferentcd-ichemasaint-bernard, scottish-terrier, buldog sau pechinez isteric'

  AuzifoarteaproapeldtrattrlluiBul6qiogrimas[iistrdmbiliniile felii. ,,Pugtoaica! Se {ine scai de mine' Acum e chiar subf-ereastrd ... N-am sd scap niciodatl de curve?""'O sim{ea tot timpul in spatele lui: pe strad[, la coadb -ziare Ei pdine, altceva nu consuma; venise cu porlbagajul plinde alimente, blutura Ei liglri -pandindu-l din spatele perdelelor.O mucoasd crudd inc6, in perspectivi nostimS dar nu mai mult'acum ,,enfant terrible" care incepuse si viseze, peste cdliva aniproaspltd qi naiv[. ,,Cu una ca asta s5 te insori, nopli incleq;tatecauli pe alte uli1i".

  Se considera expefi in materie qi chiar era. intr-o carierlsentimentali care numdra peste doud decenii, nu inregistrasenici un eqec. $i abordase numai femei de prima min[' Seintrebase mereu cum s-ar putea defini farmecul, puterea deseduclie, suflul acela insesi zabll cate {bcea dintr-un bdrbat saudintr-o femeie niqte cuceritori. La fel de greu de definit, dep[-qind hotarul cuvintelor, ca 9i esenfa, substanfa umorului "'

  impra;;rie hdrriile care se aflau pe masd impreuni cu unteanc de clrli (pentru decor), aprinse o ligari qi deschise largfereastra...Daci o sa constate cd i-am inregistrat ptezen\a' o s[ mdlase in pace".

  R[mase cu coatele rezematepepervaz,ca qi cum ar fi vrutsd aeriseasci fum6nd la geam o !igar6'

  Florina ajunsese demuit dincolo de poartd qi avea aerul clseplimblprinfalacasei.StruneacdinelecuoVocemairidicatadecat ar fi fost nevoie qi cu inim6 val-vdrtej, incerca din rdsputeris[ se facl interesantd:

  ,ru; Jl .ru-!

  ruJlru

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  5/19

  - Nu acolo, Buli! ... Te murdiregti! euelle horreur! Vreis6-l imili pe dogul lui Michael Jackson? N-am sd te mai las sdstai la video ...Birbatul arunci \igara plictisit:,,Show-ul dsta mi-e destinat mie',...Incidentul ldsase insd o d6ri, reverbera{ii care conduceauspre alte imagini. Glasul ii aducea ugor aminte de camelia.Aceeaqi rdzgdiald, de copil alintat care se qtie inteligent,pl5cAndu-i in acelaqi timp s[ rdmdnl copil.Camelia ...Valentina... Cele doud nume nu se puteaudespirfi. Valentina, o imbecild! O imbecild qi pe deasupra gighinionistS. Cea mai nefericitd combinalie...,,Ce caraghioasd e via{a! Destinul unei gdngdnii amirdtecondilionat de cel al l'i ceaugescu! Daci el rdmdnea , valentina trdia azi. $i precis ci s-a bucurat c6nd i-au

  sporit butonierele la blazer. "."tln rAs cinic ?i descoperi dantura regulatf,:- Valentina C5liman! incd o victimd a Revoluliei!Sdndenii urmireau la televizor o emisiune electorald.Doamna il suslinea pe Cdmpeanu -,,e o persoand foarte bine,m-am siturat de mutle de mitocani, aratd ca un marchiz',. _domnul era Ra{ist:,,Are lovele $i intimitd{i de glumd cu Elisabeth eeen. Aqacd md scuzi mata, madam S6ndeanu, Rom6nia nu_i sald de

  dans, poa's[ sari peste menuet, chestia-i ce facem cugeamparalele din economie!".O simli pe Florina gi-i azvdrli peste umir:- Ce mai ziceanea Gable?Ochii Florinei strdluceau:- Data viitoare ii cer un autograf.Izbutise si zdreasci masa plinf, de hdrtii ;i diclionare, qinu inceta sd se minuneze: ,,Cechestie Zeiss! E scriitor ... precisl

  Trebuie sI aflu cum il cheam6". Se repezi la pian qi incepu s6cdnte cu entuziasm gi convingere qlagdrul lui Marcel Dragomir,urlAnd cdt o finea gura: ,,Te-am c[utat, printre nori de fi]m ...".SAndeanu o intrerupse cu bl6nde{e:- Florinel, tat6, lasd-ne sd auzim ce vor [gtia. L-ai c[utat,l-ai gdsit, ce mai vrei? il mai cauli gi mAine.Florina iqi infipse cu zgomot mdinile in claviaturi * finalbubuitor - gi piruet1 scaunul cu 180 de grade:- Da! emise cu hotirdre. L-am c[utat! $i-o s[-mi dea qiun autografl- Perfect, iubito. Cere-i te rog unul qi pentru mine de laMussolini. imi zise un tip la coadd cl domiciliaz1,inacelagicartier.

  Florina igi slltd bSrbia cu dispre! nimicitor: ,,Ce lipsili deimagina{ie sunt bdtrdnii !"C[pitanul Costache Dima descoperi cartea de imobil aclldirii demolate din strada Armoniei (locul unde trebuia s[aibd loc intAlnirea fixatd Valentinei in urmi cu cinci ani qi ratatddin pricina doamnei Pavelescu) la arhiva sectorului 4. indocument, figura, la parter, un singur locatar: Mircea Iancu,inginer la IDEB, niscut la Timigoara, etc... Costache iqi not6datele, ca Ei ale celorlalli chiriaqi ai imobilului, qi incepu in-vestigaliile.Aga cum comenta cu maiorul Ridulescu, nu inregistra

  surprize, ci i se conlirmi ipoteza.- Tipul exista in Armoniei 3 sub o identitate falsA.Nici urmd de inginerul lancu la IDEB qi tot asemeneacacialma datele din buletin. Asta s-a ndscut la Timiqoara qi eula Los Angeles, primul Avenue pe dreapta.Maiorul R[dulescu iqi suflec[ buzele ondulate. in clipaaceea semdna at6t de izbitor cu Poppey Marinarul incdt, desicdtrdnit, Costache incepu s5 r6d5.

  tltlll

  lltl

  'c:", 54 ,e:vr ,e1e.r JJ 'cs;

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  6/19

  Maiorul il privi incdntat:- Rdzi?! Perfect! Asta face bine la ficat. Ai observat? Tolihepaticii sunt la origine triste figuri.- Chestia-i ce facem, nea Firicd! Tipul a fost securist, asta-ilimpede. Acum, fireqte, s-a dat la fund. Cum il dibuim?- Mda... E o problem[. Presupun cI nu existd nici mlcarfictiv, repartizarea lui la altl adresd. Ce sd-qi mai bat[ capulbnie{ii? Cui, ce-i pas6? CAnd te scot cu gifonierul gi oala denoapte in stradd, unde l-au azvirrlitpevecinul dela2? Cu ceilallilocatari ai stat de vorbl?- N-au existat decdt doi chiriaqi. Iancu la parter gi o familiede farmacigti, Vdleanu, la etaj. Era un imobil vechi, construitcam prin preajma primului rdzboi mondial. Ceva intre casdboiereascd qi blocurile de mai tdrziu.- Le qtiu. De Vdleni ai dat?* Da. S-au mutat pe Titulescu.- Farmaciqti! Relalii qi bani. Altfel, admirau acumMilitarii. Zii, fiulet- Vedeau foarte rarpersonajul gi igi inchipuiau cdlucreazdin provincie. Politicos, rezervat, evitdnd orice apropiere. L-aurecunoscut in fotografie dar nu cu certitudine. il intelneau rargi numai noaptea.- Yizite? Muieri? Chefuri?Costache il privi plictisit:- Nimic, meqtere. Dar am gi ghinn! V[lenii sunt dintre

  lia pe care efectiv nu-i mai intereseazl nimic, dup6 ce au inchisuga apartamentului.Maiorul Ridulescu iqi fixd pixul dupd ureche apoi, cucoatele pe masi, vorbi pe sub coviltirul degetelor impreunate:- Dragul meu, nu vid deocamdat[, decdt o singurd solu{ie.Sd cercetim la milimetru trecutul Valentinei Cdliman.Cum?!Cu lupa qi ajutorul lui Dumnezeu.

  Costache vizitd,din nou studioul din Bulevardul Magheru.Dinu Zaharia, fostul so! al Valentinei, il aqtepta in finutl deoraq. Avea un aer care expedia, simfeai ci urma sd-qi punddoar minugile gi sd incuie apartamentul.Nu v[ relin mult.

  Sper. Am un rendez-vous in tdrg ... il cercet[ scurt qiincepu sd rdd6: Bdnui cd eqti la ananghie qi mi-e team[ cd nupot face nimic pentru dumneata. Ia loc ...Costache incercd sI formuleze scurt, cAntAndu-i oleac[ lapiculini: ,,sunteli singurul care ..., cel mai apropiat..., spirit deobservatie.."Zaharia il intrerupse sdcAit:- Dragul meu, probabil cd r6ndul trecut, n-am fostindeajuns de explicit. Valentina era omul cel mai singur pe

  care l-am cunoscut in cincizeci qi cinci de ani. $i asta spuneceva! La nunta noastr[, ea personal, n-a avut nici un invitat.Imposibil!Ba foarte posibil" R[mdsese fbrl plrinli incl dinadolescenfl. A isprlvit facultatea la frrd frecven!6. N-avea frafi,surori, unchi, m6tugi, naqi, cumetri, etc ... Ba! Stai o clipl! Overiqoard mai depirtat[ pe care am v5zut-o de trei sau patru oriin via{a mea. Camelia ... Camelia Dan.- Unde o pot glsi?- Habar n-am.Costache il privea infrigurat:

  Vdrst6, profesiune ... Ceva trebuie si qti{i.Lucra la un Shop, parcf,. Cel pufin intr-o vreme. Vdrsta?Ce s5-!i spun? Azi, cred cd, are vreo 36 - 37 de ani. Ca stil,opusul des[vArgit al Valentinei, de aia qi cred cd nu aveau textecomune. incepu sI se imbrace: Nostimd, altfel, vioaie, chicoasS.Prototipul de plaisiristd care in filmele ,,epocii de aur", nuispr[veqte tocmai OK. Emana un soi de climat louche... Meintreb chiar ce o fi devenit ea acum ...

  cxl Jf ,-a:el 'o=o J/ o=el

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  7/19

  Privirea lui Costache strllucea:- Vedeli cd am avut dreptate? Mi-aJi oferit o grdmad[ deinformalii utile.Zahanailcercetd amuzat gi-l bdtu u$or cu degetele pe obtaz.- Ce bine ar fi dac[ toatl lumea s-ar mullumi cu atdt depulin!Ploua, dar acesta nu era un ambnunt care s6-i indispuni pe

  so{ii Pavelescu. in zile umede qi celoase, cu ploaie mlruntd,incdpdfAnat[, bdtranii inregistreazd sensibile minusuri dedispozilie. Durerile din oase devin acute, iar nostalgia capiltdculori sumbre, starea de spirit e infioratl: ,,Nu mi-ar place sdmd ingroape pe o vrelne ca asta"... Ca qi cum ,,dincolo", s-arpune chestiunea umbrelei.Paveleqtilor, dimpotrivd, ploaia le crea un inviordtorsentiment de vacan{6; trdnddvia iqi gisea justificare chiar qifa!6 de ei inqiqi gi se simleau minunat in interiorul cald, cu ofarfurie de dulciuri pe masi din care ronlliau tot timpul,ascultAnd pldnsul streqinilor, vaietul asfaltului ud sub rolilemaginilor, degetele fine ale ploii incercAnd ferestrele. Privindcu o inexplicabild mullumire geamurile qiroind de lacrimi,inslilau taclale nesffirqite, emilAnd apoftegme bdtrdneqti, pan-seuri addnci asupra fenomenului via!1.

  intr-o astfel de inserare cenuqie, la scurt timp dupdasasinarea Valentinei Cdliman, doamna Lili qi Miqu Eticifilosofau dinaintea unei cafelule cu rom de 37 . Nu se pomenisede mult prin alimentare Ei cumpdraserd cdteva sticle in vedereaunor viitoare savarine. Cum nu se glsea insb friqcd '..Doamna Lili iqi aprinse una dintre rarele ei ligarete. Unpachet dura cAteva luni; niciunul din ei nu era fum[tor. Din cdndin cdnd insd, b[trdna,,se fasona", avdnd impresia c[-i st[ bine.- Existd totuqi un destin, declard ea visltoare. Il avemfiecare, c6t de anonimi am fi ...

  B[trdnul ciuli urechile. Dup[ ton, urma ceva rnteresant.Nu se sdtura niciodatd ascultdnd panseurile ,,Liliqorului" pecare le g[sea pline de miez.- Cel mai mult md impresioneazb ?ns[, intervenliilespectaculoase ale destinului. CAnd pur qi simplu ii vhd minamanipuldnd piesele pe 1chiquier-ul vielii ..'

  Pavelescu cdscd gura, cipiat de admiralie:- Extraordinar! Unde ai citit chestiunea?Nevastd-sa roqi de pldcere qi ridicd modestd din umeri:- Ei, mare lucru!- De fapt, ce vrei si sPui?- MA gAndeam tot la biata Valentina. Dacf, am fl avutochiul limpede, dacd am fi qtiut s[ ne uitdm, am fi vdzut cdtotul era trasat dinainte. Ca era condamnatd. Avanpremiera ofEcuse var6-sa, sau ce i-o fi fost ... Camelia.- Fantastic! Uite, la asta nu m-am gAndit.- Au avut acelaqi destin, Pur 9i simplu !i se zbArleqtepielea... Ajunge, Miqule, cu romul!- incd un deget, Liliqor, e vasodilatator ... Ce ziceai tu deCamelia?- PAi gi nefericita aia a murit asasinatd qi tot in condiliidin astea, tenebroase. Criminalul n-a fost descoperit niciodatb.* Ce vorbeqti?! De unde 6tii?- Mi-ar fi zis Valentina ... $tii, Miqule, cdnd stau acum qimd gdndesc ... Ce s5 mai discutdm! De la distan!1, totul sevede altfel. Acum, realizez cd, de fapt, Valentina nu era ahtnciatdt de indureratd ...

  Pavelescu respinse, ddnd din mdn[ hotlrdt:- Ce tot spui?! Era singura ei rudf,, asta lin minte precis.- Tocmai! Nu era atdt de indurerat6, cAt de speriat[,infricoqatl! Nu pldngea. Tremura de fric6, asta e!Bitr6nul sorbi ultima Picitur[:* Chiar ci mi se zbdrleqte pielea. Tu crezi cd ...ee'J$ ru' ,n=o, Jp ,o-o;

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  8/19

  Nu-qi termind fraza.inrealitate, nu qtia unde vrea sd ajung[nevastl-sa. Doamna Lili iqi ingusti privirea qi se aplecl pestemasd, qoptind conspirativ, de parcd i-ar fi fost team6 cd sunta'uzi[i:- Camelia s-a prdp[dit cam in aceeaqi perioadi ... $terge-tela gurd!- Care perioadd?- Cdnd s-a stricat treaba dintre Valentina gi Coco. C-o fifost pufin mai inainte ori dupd, dar pe atunci ...

  Pavelescu o urmdrea cu sufletul la gurl:- Ce concluziune tragl?Doamna Lili iqi trecu degetul pe sub dubla bbrbie grlsu!6:- Uite, gdtul mi-l pui! Pe amdndou[ le-a lichidat acelaqiindivid.

  6,O PISTA

  intr-o singuri diminea![, c[pitanul Costache Dima oblinuinformafii, dac6 nu ample, in orice caz concludente despreverigoara Valentinei Clliman. Camelia lucrase timp de zeceani la shopul de la Ath6n6e Palace, vara fiind detagatd pe litoralla,,Com-Dulif '(in argoul vaporenilor, duldu echivaldnd dolar),filiala care funcfiona sub barul Melody, din Mamaia.- Din 1984, dispare.- Cum adicd, dispare?!Se aflau la restaurantul Berlin, unde maiorul Rddulescuinsistase s[ ia un coniac, ca s[-qi mai schimbe ideile. Localulera plin, gdligie asurzitoare, trafic nespus. Maiorul cuprinsepeisajul - vacarn qi miguneald -- intr-o privire mullumitd.

  ,,S-a schimbat aspectul oraqului. in ciuda strdziineliniqtite,a spiritelor infierb6ntate, a patimilor care clocotesc, a exce-dentului de mitinguri gi manifestafii, priveligtea se insin6-toqegte. E mai colorati, mai vioaie, simfi via{apulsdnd, oameniise migc[ mai ugor, parcd auinvd[at din nou sd zdmbeascd"...Ce-l surprindea ins5, frrd a gdsi un r[spuns satisfrc[tor -concretiza impresii p6nd in clipa aceea vagi - era faptul c[ nuse mai putea orienta atdt de lesne pe harta ambianfei sociale, apeisajului uman. Doar cu cdteva luni inainte, afldndu-se intr-ungrup de oameni - tren, stradd, piafd, restaurant - ifi identifica

  a.o 60 oxo ,'-s 61 6",

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  9/19

  elintr-o privire orice individ, situAndu-l exact in compartimentulslu social: medic, muncitor, avocat, bi;ni1ar, etc. prin teroareqi mizerie, fostul regim care nu accepta individul ci doar tumapeste care impdrdleau doul vedete, izbutise cu, mici exceptii,s[ uniformizeze frzionomiile, oamenii devenind o simpl[ masbde entitagi anonime.,,Au fost de ajuns doar cAteva luni, pentru ca in_dividualitSlile si capete contur gi relief,.Pe el, unul, nu-l neli'iqteau ?n mod deosebit nici tulburdriledin !ari: ,,e firesc ca un eveniment excep{ional, de asemeneaamploare. sd nu se consume inlr-o linigte de catedrala. Dupddecenii de cumplitl refulare, explozia patimilor, in funclie deconvingeri politice, vechi suferinfe, ternperament qi glande, enormal sd fie raportatl la scara Richter',.- Nea Firicd, mb asculli? De ce naiba m_ai adus inbrambureala asta?- Peste tot e la fel. Aveam chef sf, beau ceva. Nu giseqtistrop de alcool in tArg ... Ziceai cd shopista a dispdrut in ,g4.- A fost asasinati.Maiorul rimase cu paharul la mijlocul drumului qi uimireaimobiliz[ cdteva clipe figura de cauciuc:- Cum ai aflat?!* Mi-au qoptit-o so{ii Pavelescu, iar cercetlrile confirm[.Vin acum de la tribunal.- Ei, las6-md!- Eu te las, surdse Costache incAntat de efect. Dar maiintAi, trebuie s[ fac o precizare: acelaq;i modus operandi!Moartea a fost provocatd de un ac de magin[ de cusut, inqurubatcu aplicalie in ceafa victimei.Turtit de senzalie, maiorul Rldulescu se lisd pe spate,dezechilibrdnd un chelner care incerca s6 se strecoare printremese, cu un platou imens.- E nebun?! Doar un nebun igi semneazi crimele.

  - Sau foarte sigur de el, aprecie Costache.- Oricdt de sigur ai fi, nu comili acte iresponsabile. Spunemai departe! Ce rezultb din dosar?- S-a judecat la Tribunalul sectorului 1. Aici, alt[ bombd!Clipit de nerdbdare forfecd privirea maiorului. Costachezdmbi cu tdlc, urmdrindu-i atent reacfiile:- Dosarul a fost clasat. ln timp record. Dupi o luni decercet[ri. Asasinul-necunoscut.Cu un gest spontan. maiorul R[dulescu ii strdnse puternicbralul peste mas[.- Ai avut dreptate, Costache. Crima, de fapt ambele crime,

  {in de parohia ,,b5ie!ilor". Din 1948, deci in peste patru decenii,daci ne referim la dosarele cercetate onest, lird indicalii desus, nu existd nici zece crime nerezolvate. Adicb. fbrd autor.- i1i place?- Nu-mi place qi am impresia cd ne-am infundat. Nu avemacces la arhivele secrete ale securit[tii. Cat despre liste depersonal... Hai sd fim realiqti! Nici mdcar ei intre ei nu secunoqteau to!i. Poate doar la nivel foarte inalt ...Costache il privi cu indoiali:- Eu a$ avea o idee, nea FiricS. O sd {i se pard campompieristicl, dar...- Pronunfbte, fiule. Orice e mai bun qi mai bine decdt sbstai cu mdinile in poale.- Pomeneai mai adineaori, de nomenclatura fosteiSecuritili ...

  - Da, 6qtia gtiu multe, dar nu cuvdnteazd.- Ji-amintegti ci pe 22 qi 23 decembrie, dupi ce a picatCeauqescu, s-a dat citire unei scrisori la Europa Liberd/ Unlnare grangur secu, fugit in vest, aveftiza asupra personajelorcare trebuiau imediat imobilizate ca fiind in mod specialprimejdioase qi devotate regimului. Se referea la Postelnicu,Bucurescu gi aqa mai departe ...,6.ae_r $l ,iavl .ne, $] ,c:r'

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  10/19

  ffs ldraft'*-d

  Din pricina atenliei concentrate, pupilele maioruluidevenird doud glmllii insesizabile'- Da, maiorul Liviu Turcu' Ce-i cu el?- Ne-am Putea adresa lui'

  - Cum dai de tip?! rdse Rddulescu' Crezi cd-tnebunsd5i

  afiqeze adresa pe to{i stilpii de telegraf? Ala se plzeqte 9t rnvis. - Nu aga' O facem prin intermediul E'uropei Libere qiTurcu, dacd e de acord, ne r[spunde la fel' Adic[ expediem oscrisoare cu tot ce qtim qi b[nuim despre Coco' plus o copiedupd fotografie. Sl vedem ce iese' in definitiv' n-avem ce pierde'Maiorul Rbdulescu zdmbi cu toat6 fala:- $tii, Costlchel, incep si cred qi eu in agenlia aia decimpanzei inteligenli qi particulari"' ii dam bici! S-ar putea s6fie o idee "' ' n;iPleoaPelevoPsiteO profesionistd cu p6rul roqu vene$ain nuanll, ii ceru un foc. Surpriza picta chipul maiorului carebalbai ceva nedesluqit 9i se ridic[ apr\nz?tndbricheta' Gonzesamullumi cuun flutuiatde gene rimelate qi seindeplrtlonduldndumeri, qolduri 9i ce mai rlmdsese' Costache incepu s[ rAd6:- Ai sPor la dame, nea Firicl'- Totdeauna m-au mAncat din ochi' E o fatalitate!

  - Ce are fata? intrebl SAndeanu' De vreo doul zile' nu-iin apele ei.Nevastd-sa croqeta, dupd carte, un pull-over' Sclpa mereuochiurile 9i era nervoasd:- Eu qtiu ce-i in capul ei? Probabil cd azise ia drept Damacu camelii sau le suferi in,,Coliba lui Moq Toma"'Sdndeanu, nemulfumit, se lu6 dupi Florina in bucdtirie:- Ce se int6mpl[, micula mea Lady? N-ai inh[lat incdautograful?Florina izbucni, Palidl de furie:

  - Nu m[ pute]i llsa in pace? Nu poate omul sd aib[ vialalui particular[il N-am pomenit asenlenea indiscre{ie!Taicd-slu zdmbi:- Scuzd-md, dragamea"' C[ veni vorba de indiscre{ie!Mi-a suflat ManeascJde chimie ci ai fbcut rost de doi de 3intr-o singurd siptlmdnl, frrl s6 fi depus eforturi speciale'- E o vac[! {ipd Florina' Nu are in cap nimic in afar6 demoale.- Are in schirnb un catalog' La amlnuntul dsta cred c[ armerita si reflectezi, dac[ timpul ili permite' evident'- ,,Am sd m[ gdndesc m6ine"'iqi smulse giaca Ain cuier 9i ieqi cu. nasul in vdnt' urmatdde Bul1. Taicl-slu privi lung in urma er'

  Sdndeanu sesizase bine'ilorina nu era in apele ei' De doudzile, Rhett Butler nu ieqise din cas6, nu apdruse la ge1m,ferestrele rimdneauinchise ermetic' pubelele de gunoi din falapor{ii erau goale. Noaptea sc6p1 plt"tl" jaluzele un-fum. delumin[ care stlruia pdni ?n zori' Deci' conchisese Florina'ingrijoratl, nu dou#", nu m[nAnc6' Logic' e bolnav' Bolnav$r slngur.:Z;* pot s[-l aJut?" Prin minte ii trle-a-1 ::::rltnlstruEnice solulii. La cea maisimpld' - "scuza{i-m1' -LT1Yl:'am impresia ci sunteli bolnav, poate avefi nevoie de ceva' qtrlr'ca intre vecini nu indrdznea s6 apeleze' Doarinchipuindu-qi situa{ia' avea bitli de inimf iqi simlea pAn[ 9iceafa roqind.- -- in aEteptare, dddea tdrcoale locuinlei mute' nlddjduind s6,rrrprinOa "La mai mici miqcare' Dup[ o vreme' Bul[' neobignuit"" ",a," gimnastici in aer liber, incepu sd scdnceascd a somn'De altfel, o strigau s[ intre in casi "' Chipul Florinei clplti'oexpresie hot6rat6: ,du'"Apdnl mdine laprdnznu apare' sun lauqa lui".Doamna SAndeanu o mlsuri din cap pdnl in picioare:

  ^,64 .,Nt ,a1or (J avr

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  11/19

  - Tu nu mdndnci nimic?- Pe lumea asta nu exist[ numai burtd. Mai are omul qialtceva.- $tiu. $i ceafi. Buni pentru niscai scatoalce.Florina urcd in camera ei cu ochii plini de lacrimi.Nu iegea din cas[, pentru cd n-avea chef. $i pentru cl

  atr?ageaprea mult atenfia; oamenii incepuserl s[-l cunoascl. Ilsaluta jurnalistul, proastele de la pdine qi poqtd ii zdmbeau pAn[la cercei, ardtAndu-i ce dentist bun au ... In fond, ar fi putut s[reziste gi o lund frrd s[ treacd dincolo de pragul casei' Nu eramdncdu, nu consumase nici o treime din provizii, avea un stocsuficient de ligdri. $i de ziare se putea lipsi, suplinite de radioqi televizor. Chiar dac[ nu spuneau ele totul, te puteai orienta.

  Afundat in fotoliu sau trdntit pe divan, i;i spunea cf, inviafa lui nu avusese atdta timp s[ reflecteze: la cele petrecute,la cele ce se vor intdmpla ... Viitorul nu-l ingrijora' Totul era sdscape dincolo. ,,8 pesemne o soart[ a romAnilor s6-9i glseascidintotdeauna salvarea in vest ... Nu-mi trebuie nimic altcevadec6t s[ ajung la Viena. Dupd aceea,la vie est belle! M'sieurs,dames, je vous tire ma rdvdrence!" 'Nu avea nicio indoiall c[ orice serviciu de informalii seriosl-ar primi cu bralele deschise. Bineinleles, dupd verificdrile 9itestele de rigoare. Cunogtea prea bine mecanismul carefuncfiona in breasl[. Iar lui nu-i era teami de teste. iqi cunoqteameseria pe degete, avea o condilie fizicd de cosmonaut qi indotare patru limbi strdine qlefuite la ele acasd. Toate prdvlliilebarosane - CIA., Biroul 2, Intelligence Service - angajau aqiiin materie de spionaj, indiferent de partea cui ar fi lucrat. lnultim[ analizh, in start s-ar putea mul,tumi cu America Latind,ultimul refugiu al mercenarilor profesioniqti.Cel mai adesea ins[, gdndurile i se intorceau pe ulileletrecutului. Era ciudat c[ una dintre cele mai neinsemnate fapte

  pentru o carier[ care nu putea fi confundat[ cu cea a unulmisionar, - o gdin[rie in fond - ridica acum probleme "'Pe Camelia, qoricula aceea zvdpdiatd, care-qi inchipuisec6 este spioana veacului incercdnd sd-l facd s[ danseze pemelodia ei, fusese obligat s-o lichideze deqi o vreme' i se plrusec1line la ea. Valentina fusese insl realmente o victimd 5i spredeosebire de cealalt[, se l6sa dominatd' Sub regimul luiCeaugescu, n-ar fi indrdznit niciodat[ sd reclame' s6 fac[scandal, s[ deschidd o acliune judiciard' Doar cAnd atzea deSecuritate, ii cl6n!5neau pdn[ Ei amigdalele' Nu mai puteai fiinsd la fel de sigur dupd Revolulie'

  Remuqcdri? Nu. Bilanlul corect - o paraqutd qi o ginganiegospodinl, trecute in nefiin![' Dou[ fbpturi total neinsemnatefi ,refotosltoare ... Regreta

  ins[ anumite imprudenle: fotografiad[ruitl cameliei intr-un moment excesiv qi pe care nu malizbutise s-o mai recupereze, ca 9i inelul cu smarald sau scri-Soareatrimis[Valentineiundedeconspiraoadresbclandesti-ni ... Nenorocita scipase atunci ca prin urechile acului' Ceeace nu se intAmplase ins6, avea si se implineascd dupi cinc^ani. O simpld amAnare, lenea destinului sau capriciu generos'Ldtratul lui Bul[ ii scurtcircuit[ gAndurile' Ora 7 ' Cdndnaiba a trecut noaptea? Azi e duminici' Daci pdni miercuri nuprimesc paqaportul de la Amigo, eliberez zona' Voi forla granilala sdrbi. E cel mai la indem6n6"' ,,Nu mai inceteazd 6sta siurle? Fir-ar al dracului de javr[!"'Iritat, deschise brusc fereastra. Bul[ frcu cafivapaqi inapoi,retrdgdndu-se in primul boschet' L6tra inverqunat' ca de fricamorlii. Fata nu se vedea nicdieri' Apucd primul obiect care-iveni la indemAnd, un magnetit folosit de rdposatul proprietarca presse-papier, qi-l azvdrli cu putere' Bull' atins la picior'schel[llijalnic qi fugi qchiopdt6nd din curte'- Du-te'n.'. de jigodie! Marq!

  ,o-=y 66 .*, "--,r SJ c"er

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  12/19

  -Ascuns[ in collul casei, Florina incremeni. Ludfox-terrier-ul in brafe, mingdindu-l cu miqcdri mecanice. Seindepdrtl !eapin6, p[qind ca in trans5, neqtiind incotro seindreaptl. Mintea ii era goli6 de gdnduri, ochii plini de lacrimi,inima ... habar n-avea ce se intdmpla cu inima ... O durea.Florina nu cunoscuse incd ce-i moartea' Peste ani, avea

  s[-qi dea seama c[ o intdlnise in dimineafa somnoroasd a uneiduminici de martie, cdnd murise Rhett Butler.Romanul Doamnei Mitchell n-avea s[-l reciteascdniciodatf,.

  Spre seard, sirnli cd nu mai are r[bdare. Se b[rbieri in grabd,trase pe el trenciul -,,plou[ aici mai abitir ca la Ecuator, de treiori in fiecare zi, qi pe utm[ o ia de la capdt" - 9i se indreptdspre PoEt[. Slav[ Domnului, nu era de serviciu niciuna dinpilipoancele care-i fbceau gralii qi z6mbre. Amploaiata de laghigeu, o femeie la vreo cincizeci de ani, care probabil nu maiqtia cum mai arati o pijama b[rblteasc[ de la cel de ,,al IX-leaCongres", ii schimb5 un pumn de fise tbr[ sd-gi ridice m[carprivirea.

  8 qi un minut. Intri intr-o cabin[, formi numdrul 9i aqtept6,batand nerabdltor cu unghiile in aparat. Trilurile se succedaurnonoton. 10... 11... 12... Cu ochii minfii vedea aparatul carezbdmdiaininteriorul bine cunoscut. Telefonul se afla pe m6su!6,ldng[ televizor. Vis-d-vis, uqa care didea spre baie, acoperitlde o draperie ...

  ,,Poate am gregit."inchise qi formi incl o dati cele nou[ cifre. Peste zeceminute, pdrdsi cabina cu buzele strAnse 9i privirea incordat['inlelegerea fusese categoric[: pot comunica in orice sear[, laora 8. ,,Dac[ nu md gdseqti, subliniase Amigo, inseamni fie cdam fost obligat sb mb dau la fund, qi atunci vin dupf, tine, f,re c6m-au sdltat. "

  Ploaiarece 9i sublire golise strilzile' De fapt' erau goljte deani de zile. sub ceauqescu le pustia bezna, precaritateamijloacelor de transport 9i lipsa divertismentelor' dup6Revolulie - televizorul'--- lit agtept pdnb poimdine sear6' Dac[ nu apare' inseamndci l-au gAbjit 9i atunci "' Hasta la vista' Amigo! Poate ne vomrevedea intr-o zt" -..Acas[, desfrcu harta qi incepu s6 calculeze timpul recordpentru a putea parcurge distanfa Piatra-Neamt - TlTilol:u ,in curtea vecin1,"se auzealdtratul insistent al lui Bu16' Inodaie, scrAgnet de mlsele'

  ,cs, 68 ,a=c; ,n"9 $'! e+e:

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  13/19

  . -

  7UN OPTIMIST

  - Madarn SAndeanu, se intdmpli ceva cu Florina! Nu iesedin odaie, n-are texte, na deschis pianul, nu std cdlare pe telefon'incearcd s[ disculi cu ea.Nevasti-sa ingrijoratd 9i ea, izbucni:

  - Discut6 tu! Voi sunteli camarazi, voi v5 in{elege{i, eusunt ..zgripluroaica".- Dar ce vrea?- Habar n-am. St6 cu ochii in tavan qi refuz[ oriceexplica{ie ... Temperaturi nu are.- E bizar, se frdmdnt[ Sdndeanu. N-a mdncat nimic deieri gi nici micar nu l-a scos pe Bul6 afari. Aqa ceva nu s-aintdmplat niciodatl.Dclamna iqi aminti brusc!- Chiar! Unde o fi Buli?! Parcd nu l-am vdzut de mult!R6spunsul postului de radio Europa Liberd fu neaqteptatde prompt, datoriti unui reporter venit sd ia cdteva interviuriin Romdnia. Fostul maior de securitate, Liviu Turcu, contactatin timp record, ddduse urmitoarele informalii: fotografia qi

  datele transmise de Bucureqti aparlineau colonelului ConstantinDimancea, personaj cu totul iegit din comun. Datoritd aspectuluis6u - alurd occidentald ddnd exceplional relief unui fizicremarcabil - fusese ani de-a rdndul folosit cu succes, in

  misiunile din vest. De altfel, f6cea parte din activul secret caren r-u"1iottu pe teritoriul Romdniei' Bine pregltit profesional'cunoscltor a mai multor limbi strline' mult sAnge rece' dur'chiar sadic. Un aminunt caracteristic: nu suporti animalele'- --in continuare, Liviu Turcu dezvlluia anumite aspecte deordin general extrem de interesante' De obicei' agenlii tri$9iin strdinltate cu misiuni care durau ani de zile - in limbajul despecialitate cunosculi drep^t,,spioni.conserv[" - erau lovi{i deo aga zisd moarte civila'^iqi schimbau.numele qi identitatea'pi"?"u., definitiv din peisajul cunosculilor' propriile familii iiconsiderau morli sau disP[ruli'celebra,,trldare,' a lui pacepa din 1978 constituise pentruserviciile de securitate un adevdtat catachsm' Aducdnd ia".ntogtlnqu CIA listele agenlilor romdni.gare lucrau

  in occident'"""iri" devenili ineficlenli qi primejdioqi' fuseserd imediatrechema{i in !ard. Aici' au avut de intdmpinat o situa-tieirnporiuiia. Indivizi obignuili s[ tr6iasc[ *i.d:'il" t":":gllt]:.onro*t,rl oferit de vest, s-au tfezit plasali in diverse servlclladministrative obscure, dezr[d[cinafi, strdini in propria t9t !?Luunde iqi pierdusera ,,persoana"' definitiv.*o4i O"i:T |11ttlgi prieteni. $i nu pu{ini au fost aceia care Ei-au regretat amarntcintoarcerea.Dimancea, presupunea Turcu' era probabil unul 0l1tre e1Pentru a evita "on,"iin1"le trecutului ' preciza in conttnuate'unii agenfi se supuseserd nu doar unor operalii de- plastic[iu"ruti.dar chiar qi ""o' u$oare intervenlii pe coardele vocalefentru inodificarea timbrului, semnalment important in figaunui individ. ,,Oamenii aceqtia trliesc azi sub o a doua' ori atreia identitate falsd (Ei nu neaplrat in Rominia)' Reperarealor - date fiind imprejur[rile ardtate - este foarte anevoloasadacl nu imPosibill"'--- Cdpitanul Dima netezi indelung h6rtia cu miqclri incetede parca ar fi fost filmate in ralenti' Maiorul respird addnc,.arpinand.t-qi cu pixul cdrlionlii de la ceafb:

  pr JQ ,cpr *--; 71 'ng

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  14/19

  - Ne pleogtirdm ... Nu mai ai vreo idee? Hai sd ne punemcreierii in migcare. Sb ne imagin[m ci suntem particularii diada{i dracului gi c[ clientul ne-a flufurat pe sub nas, un cec deun milion de dolari. Asta face s5-!i vdj6ie glandele ... intrebddupl cAteva clipe: Auzi ceva?- Ce naiba sd aud?!

  - Glandele.Costache dddu din mdnd sdc6it:- Las[-md, nene, cd nu-mi arde de bancuri.Se plimba furios prin birou, lovindu-se cu pumnul in palml.Maiorul R[dulescu aprinse o lrgafi qi-l observi o vreme inlinigte, printre norii de fum.- Ascult6, fiule, ce-!i zic, rosti cu bldndele. Tu ai fost unbiftos pdni acum, dar e bine s[ qtii un lucru' Al mai as dintre

  agi, cd lucreazdla ScotlandYard, in Quai des Orfevres' pe AleeaCrocodililor - biroul Palmier 5 sau in Calea Victoriei 9i tot ainregistrat niscai rateuri la viala lui. $i asta-i valabil pentruorice meserie.Costache se rdsuci ca ars.- Dezamtdm? O l6sdm balt1?- Nu zic asta, dar deocamdati, toate c[ile s-au inchis.- in consecin{d?- Nu ne rlmAne nimic altceva decdt sI aqteptlm.- Ce?!- Sd se manifesteze. S6-qi semnaleze intr-un fel existenla.Si fac[ vreo gafb.- $i dacd a fugit din far6? R[dulescu ridic6 bra{ele aneputinll:- Fatalitate! Rdmdne s[ dea socoteal[ celui Dumnezeu,din celui meleag, unde o poposi- in orice caz, expediaz5,-i

  semnalmentele la toate frontierele.Costache pdrisi biroul innegurat. Se sim{ea nemulgumit qi

  sup[rat; pe el, pe nea Firic[, pe'.. fatalitate.

  cainele disparuse. Dup[ cateva ceasuri de csrcctitrrinfrigurate, faptul, cel pu{in pentru Sdndeanu, devenise ocertitudine. il c5utase pretutindeni, f[ri a-qi ascundescepticismul. Bul6 efa un c[!el prin excelenfl domestic, n-aveacuriozitl1i care s[ dep[qeasc[ portila grldinii, instinctulvagabond ii lipsea cu deslvdrqire. De altfel, lecturdnd Pierderiledin Mica Publicitate, sandeanu se mira necontenit cum de sepot r5t6ci c6inii. Fenomenul venea in total[ contradiclie cupoveqtile despre senzalionale intoarceri acas[ dupi ani de zilegi de la sute de kilometri. ,,Formidabil, dom'le, ce inseamn[instinctul!,'ii foloseau toate poliliile din lume, performanfelecanine de inteiigen![ 9i abilitate deveniserl legendare',,$i, dac6 mai infeleg chestiunea, iqi zicea Sdndeanu, lapechinezi, goricari, caniches - flecuqtele de salon, nu inlelegcum de se pierd cdini serioqi - lupi, ogari. prepelicari 9i allipatricieni ai regnului".

  tnserarea le curmf, orice nddejde. Cina fu un parastasimposibil. Florina, pldnsl, nu se atinse de mdncare qi urcdimediat in odaia ei. Sdndeanu incercf, sd coloreze starea despirit:- M6,ine dimineaf6, dau un anuntlaziar'- Fir'ar sd fie de via{5! explodl nevast[-sa' Am zis deatdteaori cd nu mai ludm cdine, dar acum ml jur! A fost pentruultima dati.- SI nu disper[m. Cine gtie ...- Ce s[ se qtie?! Dac[ era tdt5icit undeva, pe aici, pdn[acum ap6reu. tl cnnoagte tot cartierul. Pdnl gi sectoristul sauvardistul, ce dracu'o fi acum!

  Sdndeanu inchise nervos televizorul:- M-au innebunit lgtia cu gdvSreala! "' Se opri in fafanevesti-si, privind-o intens de parc6 ar fi aqteptat efectiv unr[spuns concret: $i totuqi unde a dispirut? Aici e un mister',e=,O '12 *e.: ,ao 73 ,o-g,

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  15/19

  Misterul avea s6 fie dezvdluit a doua zi dimineaqa' DomnulVasilescu, p"r,,io"u', i;;; ;" stradd cu Sindenii' ii cdutd laprima ori, inainte "" "itiii" si plece la serviciu' Era un bdtrdndistins, mult simpat vat\ncartier cu o fizionomie Pitoreascd'de bunic clasic' Va"tu venerabild ii incuraja pe cei care-$rinchipuie c6 fericirea -ttii consti in longevitate' Pirea vdditincurcat, "., "*pt""J caracteristici a individului care detestd

  SAndeanu se sperie de paloarea chipului' de linia inghelatda gurii.- Cine, draga mea?- Ei! Rhett Butler'Maic[-sa o p'iuilngtoziti' "Trebuie s-o vad6 neap6rat unpsihiatru".

  Era o fali de mas6 pretenlioasl' un rnacrameu lmensp,":;;:.,;**:g:,;J#"'Jiffi ":l#llH;i"Tlfi ;ffi: i: H:#Aiii"il?***" T.T'::"9": :ffi" i:mltase, intr-un #;;;f""t"r' De c6te ori frcea ordine indulapuri - cam h ;at*; ani o dat['.- Paveleasca desfrceapachetul, privea ;;;;;"i;;e broderia qi o strdngea la loc',,Acum ,'-u- "*i t-tl itptu"tsc' cdnd oi ieqi la penste.'intr-adevlr, dup6 pensionare' o

  scosese " afart"dar mai mult'a$acum."""'ov'f "u#;;i';i:;::"*-f;5J,"##'*#rdstimpuri totuqi' pentru a se convlnge ( lelua acul in mdnl 9i comitea cam'doulzeci-treizect ci mpunsdturi' d"pa :'1" ;;;;;; l ucrul "rrebuie sd-mi schimbneaPirat ochelarii"' laPavelescu era de acord - adera spontan.li.cu "1*1li::orice iniliativi de i"* qi inactivitate - mai ales cb nu veoeaniciodati rafiun"u u-.l"li"io" inutil' "Am stat o via!il {br[ gobelin'De ce s[-!i strici ochii? Ca sd tremuri dup6 aia cl se varsd"*"UJ."J,XtilruieuEticiftunzdreagazetele'cumplrautotce gdseau la "11ow"i de.z\ar.e':: iT{Jr::t#""tT:H*1;ii*uu zilnic 50 de lei' dar chesttuneao"*"lt: fflTxtffirmri Pavelescu scolandu-qi scobitoareadin gurd' Ziceamcd doar Ceauqeasca era sadici "'- Apropo O" ""il' V"zi c[ eqti murdar pe bdrbie'

  o_^ -lJ ,a"e)

  sl aduci veqti Proaste'- $titi ..., incePu umezindu-qi buzele, cilelul dum-neavoastri ...Doamna Sdndeanu, care-9i verifica grdbita poqeta' inaintede plecare, injuranOu-iit' ga"d' "uite' la ce o16 vine 5i lsta s6 tedeianjezet", se r6suci fulger:- L-a\iglsit? Unde e?

  - imi pare r6u ";"' L-am gdsit la noi' in pubela dinfala

  casei ... M-am mirat chiar'- Cum!? A murit?Florina cobora scara cu ta;ca pe umdr' Siri ultimele treptesi se rePezi la bdtrdn'' - Cine a murit? Buli?Sdndeanu o mdngAie pe creqtetul capului'- Fii cuminte, fetifo' Sd vedem "'Florina 5i Oou*"u'sdndeanu' ldqnirl pe uq6' Vasilescucontinua s[ dea exPlicafii:

  - Poate n-aq fi dat peste el' dar nevastl-me a a rdldcittar

  cheile. Mi-a fost teamd 'a nu le fi aruncat din neatenlie la coq...I s-amai int6mp;;; lingurila "' Sdptamdnatrecut6' i-amsisit ochelarii in fngider' La varsta noastr[' zimbiscuzAndu-se'Ievii distrat. De aia, am scotoclt'Cdlelul zilcea pe un jurnal' ]?ntl contarner',,Ciudat, ganoi Sanieanu' Nu pare accidentat "' $i cineavea interesul s[l ascundl?" Strig[tul fetei il cutremurd'- Ell-a omorAt, tat[! EI!

  'c=o-l ]{ 'c'=o;

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  16/19

  - Nu lii minte? Am citit acum vreo doul luni' lnZig-Zag'parcs...Peundeseducea,toliciiniiqicocogiieraulichida{i.Uite incd unul, dement, probabil "' O familie din Piatra Neamfiqi g[segte c[feluqul, un fox-terrier, Ia lada de gunoi' asasinat'

  Paveleasca il cerceta peste ochelari'- Cum?!* Cu un ac de ma$ind de cusut' I l-au descoperit in ceafrDoamna Lili scoase un lipdt 9i sc6p[ lucrul din min6'* Misule!! i{i dai seama?- Ce?!- Pe Valentina tot a$a au lichidat-o! Cu un ac' Asta-icriminalul!De emotie, b6tr6nul incepu sd tremure'- Stai pufin, I-iligor '.' Zdu, eqti prea de tot' S[ n-o lulmrazna cLt fantezia... Nu te avdnta.B6trdna azvdrli lucrul din poale qi se repezi hotlr6tl spre

  teletbn.- Ba mi avdnt! .-.Yezi ci db muqefelul in foc "'Deqi Polilia din Piatra Neam! fusese alettatd qi de cel pulintrei ore zona - strada Povernei qi imprejurimile - era

  supravegheatS, maiorul Rbdulescu linuse sl-l insofeasci'- Rechinul e prea interesant qi prea important ca s[ nepermitem sa-l ratem. Nici o mlsurd de precau{ie nu-iexcedentarS. $i apropo de agenlia aia formidabili - propunsd.izicemMaigret-ebines[neobiqnuimcucolaborarea.

  Costache zdmbise:-Aha!Cumr6m6ne'nene,cuincurajarealibereiiniliativea cadrelorjuvenile?in realitate, se bucura. Nea Firicd constituia o prezen!6

  tonicd iar risipa de comentarii filosofice pe marginea unuifenomen sau altul nu inceta s6-l amuze'

  - Yezi,dom'le, constata de pild[ in avion' ce va s[ zicl'avantajele unei prese libere? Dac[ intdmplarea n-ar fi fostrelatat[ in gazetd, Paveleqtii n-o citeau' $i dacd n-o citeauPavelegtii ... Ti-o spun deschis, Costache' eu unul nu-mi maifrceam iluzii. Eram incredinlat c1 individul a disp1rut pourtoujoursl- $tiu, rdse Costache' Dar tatdcdimplinindu-fi-se ruga' lebeau Coco, s-a ,,manifestat"'- Fir6 gazet6, degeaba se manifesta' Cdnd ar fi scrisScdnteia despre drama unui c6!el? Scdnteia sau oricare alt[publicalie.

  AEa-i, nea Firic6, ai dreptate, il intrerupse Costache cugAndul in altl parte. Problema e ci nu prea avem probe'Maiorul Ridulescu zimbi linigtit:

  - Iainvl![turb de la o deqcdb6trdnl! Decdt dovezicu sacul

  Ei crocodilul dat la fund' mai bine probe insuficiente cuqmecherul dupi gratii. Probe ai timp s[ caufi' mai prinde insdurma llsatd pe api de paslrea in zbor'- Faci qi Poezie' nea Firic6?- Nu mai fac cdam ajuns' Zburaudeasupra Bacdului'

  Simfea o neliniqte care nu-i era proprie' Hot[rdse s6 aqteptepAni la 8. O ultimi qansa pentru Amigo, dar 9i pentru el insuqi'Era desigur obignuil s6 aclioneze singur' dar qtia cdt de preliospoate fi ia drum hiituit un prieten pe care te poli bizui' Amigoera unul dintre aceqtia, nu o dat[ frcuser[ echipd impreun6'De c6teva ori ieqise in curte, incercdnd s[ adulmece' sdsesizeze neobiqnuitul' Aparent, strada plstra aspectul cotidiandinoreleinserdrii.Televizoaredeschise,trotuarepustii,foqnetulparticular al copacilor desfrunzili, linigte desdvdrqitd' N.icimicar cdinii nu l6trau. ',Buld, pesemne' n-avea vecini in cartier'Pariezc[ paraguta aia micl il cautl qi acum"'

  6"s 76 6@ a-=q 77 6-.et

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  17/19

  7 gi jumltate' Ca s6-i treacl tirnputr' aprinse o !igar6' Trbgearar, atent la orice "**;;;; **a' tl':o Profesionist' i9i,li."f" toate qansel"' tutui ales eventualitatea unur e$ec'

  ,,Chiar daci pun laba pe mine' nu au probe"' $i recapitulainc 6 o datil, n- ao u'a'l-]p""j urdrile ce lor. doul crime' C am el

  i a

  incercase sa-t gantaje"' piin intermediul ei' cunoscuse unelvelian ..' CAteva ufut"'i "' Cdqtigase ceva dolari' o sum6cochetl. in schimbuiA"tttti"i' Cu-"tiu ii oretinse un paqaportpentru occident' OU'-*"a 9i imbecila' -OucA nu-l oblin inzece zllen"-*'-t"*"f i'ip"'" tott'l "nde trebuie"' Da' ii {bcuse

  rost de pa;aport: unul straqnic 6l rnare' 61 din urm6 "'Valentina, vaf6-sa' Etia tot' Incercase s-o sperie ca sd oblinl

  de la ea,,corpul O"frctl"- ttle cAteva obiecte dbruite Cameliei'in primul ranO, totog'afia apoi inelul,cu smarald' $tia c6 suntascunse la ea' s'"u?"iJ"r' in special' era comPromi@^jtadusese din ttalia qi o u'"*"' cind cerul dragostei lor mat erasenin, camelia ,. [tir" .r, eipretutindeni, considerdndul saucel pulin ae"lurandJ-ittt O" iogodna' Erau prea mulli cei careEtiau cine i-l d[ruise' Trebuia gtearsl orice urml a leglturii lor

  Strivi ligara in farfurioara ceqtii de cafea' "La dracul Nuvreau sd mb -"i gi"Ot* "' 7 qi 25'-Amigo':t "*:-t':ll,"l"opri in mijlocul oOaii' U" licdr de bucurie ii aprinse prlvrea'Se auzeau puql p" uttt"' Stinse lumina

  qi se apropie de fereastr[';;" vedea nimic' o pdrere probabil "'

  Soneria rugera ""tt ti"ig'"a' Deschise uqa brusc' ii fu deajuns o Privire' "Potera!"Costache "a;i;;t"g 9i imediat in spate' bardnd iegirea'maiorul Radulescu'- Pe cine cauta{i? intreb[ inutil'Nea Firicd rdse bine dispus: : ,,:^: ^ ^^-Gozie- Pe matale qi poli sb ml ctezt obnu-i nici o confuzie'

  i

  S e curc at6 spre mie zul noplii' t:l i' l:'ilff#"""Sll #i'lio o umna L'li,'o*l:;ifr :hil,STil:Ltmai sumard 9i se var- yifffilfi'?fffiy,.lt 'ijl"tu unere l":il:"emolioneazd in mod tfi*i"i nnti^l"t' :'tl.t care apar primdvara'Zambilele. liliacuL **i;;i; - I UTI:" pe Valentina intr-unan, l'crlmano in tulrun.i ,ur" de stinjenei. Stii unde' in cuftela Procopii "' c"o'lJiouta t"*"u simte la fel'

  :BH",lii'i'1lil"'c6mai:ri:'i:::'l;*Xl";";1","?;;l,3x#ru' L'Jiilil, ;1'J'U-+,{"'i *u; ^u i n c ap de c atFsN, PNT '"lilJu"' lttr Sigle qi platfbrme' ocluztepoiiticl ..'lT?l"i"llil"o*at s6 nu observi cdt de frumoqi suntbuiorii' r^*iri cr"'""ou*na Lili' aproape adormitl'-qoptt:I pout" c[ incd nu le-a venit'vremea "'

  Pavelescu intoarse capul co'ntrartat'- Cum "t' rt-]u*u"""ini N" !i-am zis cd am vdztt azt bulortin p9f?^ , -.-^se in somn. citevaminut"P:*aott.*:*tBltrina suraMiqu-Mirce"-''"d"ti;"i puutt""";';i* Etici' o ajunse dinurml pe aceiaqt i'i'-'"'u'' Poate Calea Lactee "'Se intoarseri la Bucure$i cu un

  ARO al Poliliei din PiatraNeam!. Flancat;; il;;;" ^ut .ut^T3tor' frumosul coco Iumaliniqtit, frrd sdL ';;;; t"tant' ebiainup'opi"t" de Capitalaemise primete t;"#;' ;" i*t un rds innlbuEit:- Facem un pariu.' bui"ll'^-,'r Rldulescu. $i ziceai cl*;].1,';,f;:;;:::1ffi'T1'"il*"*;iliii acere ale a'?

  Sunt de r" *uEit'u'df,;; ^ lu' bunica' nu-i aqa?'^' 79 n"'e'..e/ 78 -6\el

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  18/19

  - Ce Pariu? intrebl Costache'Coco LamOi, etalAnd o danturl str[lucitoare:- M-a!i priponit, bravo vou[! dar n-u trece anul9i ne'ddmbun[ ziua pe balea Victoriei' Eventual' bem o vodci impreunlla Bulevard qi ne povestim amintirile'Maiorul R[dulescu incercb sd rddl:- i*i ptu" optimigtii' maitre Coco' D9 fapt' ce vrei sdzicl?- Nimic extraordinar"' Am urmlrit la televizor niqteprocese.Apoi nu mai sPuse nrruc'

  ee 80 .6\,

  ''-..,.,

 • 8/9/2019 Crima Prin Mica Pub 2

  19/19

  Ascunsl in collul casei, Florina incremeni. Ludfox-terrier-ul in brafe, mdngdindu-l cu miqc[ri mecanice. Seindepdrt[ !eapin6, piqind ca in transd, neqtiind incotro seindreaptl. Minteaii era golitl de gdnduri, ochii plini de lacrimi'inima ... habar n-avea ce se intdmpla cu inima ..' O durea'Florina nu cunoscuse inc[ ce-i moartea. Peste ani, aveas[-qi dea seama cd o intAlnise in dimineafa somnoroas5 a uneiduminici de martie, cdnd murise Rhett Butler.Romanul Doamnei Mitchell n-avea sd-l reciteascdniciodat[.

  Spre sear6, simli c[ nu mai are rdbdare. Se b[rbieri in grab[,trase pe el trenciul -,,ploud aici mai abitir ca la Ecuator, de treiori in fiecare zi, qi pe urm[ o ia de la caplt" - qi se indreptispre Poqtl. Slav[ Domnului, nu era de serviciu niciuna dinpilipoancele care-i fdceau gralii qi zdntbre. Amploaiata de laghiqeu, o femeie la vreo cincizecide ani, care probabil nu maigtia cum mai aratd o pijama bdrblteascd de la cel de ,,al IX-leaCongres", ii schimbd un pumn de fise fbri sd-qi ridice mdcarprivirea.

  8 gi un minut. Intrl intr-o cabin[, formd numirul qi aqtept[,b[tand ner[bdltor cu unghiile in aparat. Trilurile se succedaumonoton. 10... 11... 12... Cu ochii minlii vedea aparatul carezbdmdiaininteriorul bine cunoscut. Telefonul se afla pe m[su![,lAngl televizor. Vis-d-vis, uqa care didea spre baie, acoperitdde o draperie ...

  ,,Poate am greqit."inchise qi formd incl o datd cele nou[ cifre. Peste zeceminute, p[rlsi cabina cu buzele strdnse qi privirea incordatl'inlelegerea fusese categoric[: pot comunica in orice sear6, laora 8. ,,Dacb nu md gdseqti, subliniase Amigo, inseamn[ f,re ciam fost obligat s6 mb dau la fund, qi atunci vin dupl tine, fie cEm-au sdltat. "

  Ploaia rece 9i sublire golise strlzile' De fapt' erau golite deani de zile. Sub Ceauqescu le pustia bezna' precaritateamijloacelor de transport 9i lipsa divertismentelor' duplRevolu{ie - televizorul.--- *il agtept pin6 poirndine sear[. Dacl nu apare, inseamndci l-au gebjit gi atunci ..' Hasta la vista' Amigo! Poate ne vomrevedea intt-a zt".--

  Acasb, desfrcu harta qi incepu s[ calculeze timpul recordpentru a putea parcurge distanla Piatra-Neamt - l'iTiloT"'.- in curtea vLcina, se arzea litratul insistent al lui Buld. Inodaie, scrEqnet de mlsele'

  c:o 68 ,e=pl ^et 69 4'vJ