Conven¥£ia Model cu privire la impozitele pe venit ¥i ... Conventia...

download Conven¥£ia Model cu privire la impozitele pe venit ¥i ... Conventia OECD1.pdf¢  ¢© OECD 3 TITLUL CONVEN¥¢IEI

of 242

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Conven¥£ia Model cu privire la impozitele pe venit ¥i ... Conventia...

 • © OECD 1

  Convenţia Model cu privire la impozitele pe venit şi

  impozitele pe capital

  CUPRINSUL CONVENŢIEI

  TITLUL ŞI PREAMBULUL

  CAPITOLUL I

  Scopul Convenţiei

  Articolul 1. Persoane vizate

  Articolul 2. Impozite vizate

  CAPITOLUL II

  Definiţii

  Articolul 3. Definiţii generale

  Articolul 4. Rezident

  Articolul 5. Reprezentanţă permanentă

  CAPITOLUL III

  Impozitarea venitului

  Articolul 6. Venituri din proprietăţi imobiliare

  Articolul 7. Profiturile din activitatea de întreprinzător

  Articolul 8. Transportul naval, transportul pe căile navigabile interne şi transportul aerian

  Articolul 9. Întreprinderi asociate

  Articolul 10. Dividende

  Articolul 11. Dobînzi

  Articolul 12. Royalty

  Articolul 13. Cîstiguri de capital

  Articolul 14. -Eliminat-

  Articolul 15. Venituri din munca salariată

  Articolul 16. Onorariile directorilor

  Articolul 17. Artişti şi sportivi

  Articolul 18. Pensii

  Articolul 19. Serviciul public

  Articolul 20. Studenţi

  Articolul 21. Alte venituri

 • © OECD 2

  CAPITOLUL IV

  Impozitarea capitalului

  Articolul 22. Capital

  CAPITOLUL V

  Metode de evitare a dublei impuneri

  Articolul 23. A Metoda scutirii

  Articolul 23. B Metoda creditării

  CAPITOLUL VI

  Dispoziţii speciale

  Articolul 24. Nediscriminarea

  Articolul 25. Procedura amiabilă

  Articolul 26. Schimb de informaţii

  Articolul 27. Asistenţă la colectarea impozitelor

  Articolul 28. Membrii misiunilor diplomatice şi ai posturilor consulare

  Articolul 29. Extinderea teritorială

  CAPITOLUL VII

  Dispoziţii finale

  Articolul 30. Intrarea în vigoare

  Articolul 31. Denunţarea

 • © OECD 3

  TITLUL CONVENŢIEI

  Convenţia între (Statul A) şi (Statul B) cu privire la impozitele pe venit şi pe capital1

  PREAMBULUL CONVENŢIEI2

  1 Statele care doresc să urmeze practica larg răspîndită de a include în titlu o referire la evitarea dublei impuneri sau la

  evitarea atît a dublei impuneri cît şi a prevenirii evaziunii fiscale. 2 Preambulul Convenţiei va fi elaborat conform procedurii constituţionale a celor două State Contractante.

 • © OECD 4

  CAPITOLUL I

  SCOPUL CONVENTIEI

  Articolul 1

  PERSOANE VIZATE

  Prezenta Convenţie se va aplica persoanelor care sînt rezidente ale unuia sau ale ambelor

  State Contractante.

  Articolul 2

  IMPOZITE VIZATE

  1. Această Convenţie se va aplica impozitelor pe venit şi pe capital, stabilite în numele unui

  Stat Contractant sau al subdiviziunilor politice sau al autorităţilor locale ale acestuia, indiferent de

  modul în care acestea sînt percepute.

  2. Vor fi considerate ca impozite pe venit şi pe capital toate impozitele, stabilite pe venitul

  total, pe capitalul total sau pe elementele de venit sau pe capital, inclusiv impozitele pe cîştigurile

  din înstrăinarea proprietăţilor mobiliare sau imobiliare, impozitele pe sumele totale ale

  indemnizaţiilor sau salariilor, plătite de către întreprinderi, precum şi impozitele din aprecierea

  capitalului.

  3. Impozitele existente asupra cărora se va aplica Convenţia, în particular, sînt:

  a) (în Statul A):.........................................

  b) (în Statul B):.........................................

  4. Convenţia se va aplica, de asemenea, oricăror impozite identice sau substanţial similare,

  care sînt stabilite după data semnării Convenţiei, suplimentar la, sau în locul impozitelor existente.

  Autorităţile competente ale Statelor Contractante vor notifica reciproc asupra oricăror alte

  modificări importante operate în legislaţiile lor fiscale.

  CAPITOLUL II

  DEFINIŢII

  Articolul 3

  DEFINIŢII GENERALE

  1. În sensul prezentei Convenţii, dacă contextul nu cere o interpretare diferită:

  a) termenul “persoana” include o persoană fizică, o societate sau orice altă asociere de

  persoane;

  b) termenul "societate" înseamnă orice persoană juridică sau orice entitate care este

  tratată, în scopuri fiscale, ca o persoană juridică;

  c) termenul “întreprindere” se aplică la desfăşurarea oricărei activităţi de întreprinzător;

  d) termenii “întreprindere a unui Stat Contractant” şi “întreprindere a celuilalt Stat

  Contractant” înseamnă o întreprindere care este gestionată de un rezident al Statului Contractant si,

  respectiv, o întreprindere care este gestionată de un rezident al celuilalt Stat Contractant;

  e) termenul “trafic internaţional” înseamnă orice transportare efectuată cu o navă

  maritimă sau aeronavă, exploatată de o întreprindere care are locul conducerii sale efective într-un

 • © OECD 5

  Stat Contractant, cu excepţia cazului în care nava maritimă sau aeronava este exploatată numai între

  locurile situate în celălalt Stat Contractant;

  f) termenul “ autoritate competentă” înseamnă:

  (i) (în Statul A):......................

  (ii) (în Statul B):......................

  g) termenul “ naţional”, referitor la un Stat Contractant, înseamnă:

  (i) orice persoană fizică care posedă naţionalitatea sau cetăţenia acestui Stat

  Contractant;

  (ii) orice persoană juridică, societate civilă sau asociaţie, al căror statut reiesă din

  legislaţia în vigoare a acestui Stat Contractant;

  h) termenul “activitate de întreprinzător” include prestarea de servicii profesionale şi a

  altor activităţi cu caracter independent.

  2. În ceea ce priveşte aplicarea Convenţiei la orice perioadă de timp de un Stat Contractant,

  orice termen, care nu este definit în ea, dacă contextul nu cere o interpretare diferită, va avea

  înţelesul pe care acesta îl are la acea perioadă de timp potrivit legislaţiei acestui Stat cu referinţă la

  impozitele la care se aplică Convenţia, orice înţeles, potrivit legislaţiei fiscale aplicabile a acestui

  Stat, va prevala asupra înţelesului atribuit termenului conform altor legi ale acestui Stat.

  Articolul 4

  REZIDENT

  1. În sensul prezentei Convenţii, termenul “rezident al unui Stat Contractant” înseamnă

  orice persoană, care, potrivit legislaţiei acestui Stat, este supusă impozitării conform domiciliului,

  rezidenţei, locului de conducere ale sale sau oricărui alt criteriu de natură similară şi, de asemenea,

  include acest Stat şi orice subdiviziune politică sau autoritate locală a acestuia. Totuşi, acest termen

  nu va include orice persoană care este supusă impozitării în acest Stat numai în legătură cu

  veniturile realizate din surse aflate în acest Stat sau capitalul situat în acel Stat.

  2. Dacă, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană fizică este rezidentă a ambelor

  State Contractante, atunci statutul său va fi determinat după cum urmează:

  a) aceasta va fi considerată rezidentă numai a Statului în care ea are o locuinţă

  permanentă la dispoziţia sa; dacă aceasta are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa în ambele State,

  ea va fi considerată rezidentă numai a Statului cu care relaţiile sale personale şi economice sînt mai

  strînse (centrul intereselor vitale);

  b) dacă Statul, în care aceasta are centrul intereselor sale vitale, nu poate fi determinat

  sau dacă ea nu are o locuinţă permanentă la dispoziţia sa în nici un Stat, ea va fi considerată

  rezidentă numai a Statului în care ea locuieşte în mod obişnuit;

  c) dacă aceasta locuieşte în mod obişnuit în ambele State sau în nici unul din ele, ea va

  fi considerată rezidentă numai a Statului, al cărui naţional este;

  d) dacă aceasta este naţional al ambelor State sau a nici unuia dintre acestea, autorităţile

  competente ale Statelor Contractante vor rezolva problema printr-o înţelegere amiabilă.

  3. Dacă, potrivit prevederilor paragrafului 1, o persoană, alta decît o persoană fizică, este

  rezidentă a ambelor State Contractante, atunci ea va fi considerată rezidentă numai a Statului

  Contractant în care este situat locul conducerii sale efective.

 • © OECD 6

  Articolul 5

  REPREZENTANŢĂ PERMANENTĂ

  1. În sensul prezentei Convenţii, termenul “reprezentanţă permanentă” înseamnă un loc fix

  de afaceri prin care activitatea de întreprinzător a unei întreprinderi este desfăşurată, integral sau

  parţial.

  2. Termenul “reprezentanţă permanentă”, în special, include:

  a) un loc de conducere;

  b) o filială;

  c) un oficiu;

  d) o fabrică;

  e) un atelier, si

  f) o mină, o sondă petrolieră sau de gaze, o carieră sau orice alt loc de extracţie a

  resurselor naturale.

  3. Un şantier de constru