Continut Cadru Studiu Prefezabilitate, Studiu Fezabilitate ...

17
GUYERNUL ROMANIEI pentru aprobareaconfinutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferente investifiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborarea devizului generalpentru obiective de investi{ii gi lucrlri de interven{ii in temeiul art. 108 din Constitutia Romdniei, republicatd, Guvernul RomAniei adoptl prezenta hotdrdre Art. 1.. Se aprobd confinutul-cadru al documentafilor tehnico-economice aferente investitiilor publice, dupl cum urmeazd: a) confinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevdzutin anexa nr. 1; b) confinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevdzut in anexa nr. 2; c) conlinutul-cadru al documentalieide avizarea lucririlor de interven{ii, previzut in anexanr. 3. Art,2. (1) Se aprobdMetodologia privind elaborarea devizului generalpentru obiective de investitii gi lucrbri de intervenfii prevdzutd in anexa ru. 4. (2) Se aprob[ Structuradevizului generalprevizutd in anexa rn. 5. (3) Se aprobdStructuradevizului pe obiect, prevdzutl in anexa nr. 6. Art. 3. in sensul prezenteihotdr0ri termenii gi expresiilede mai jos au urmbtoarea semnifica{ie: a) analiza cost-beneficia:instrument de evaluarea avantajelorinvesti{iilor din punctul de vedereal tuturor grupurilor de factori interesa{i,pebaza valorilor monetare atribuite tuturor consecin{elor pozitive gi negativeale investifiei; b) documentaliede avizare pentru lucrdri de intervenlii: documentafie tehnico-economicd similarb studiului de fezabilitate, elaboratd pe baza concluziilor raportului de expertizd tehnicd gi, dupd caz, a raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrdrilor de intervenlii la construc{ii existente; c) investilie publicd majord: investifie publicd al c[rei cost total depiqegte echivalentul a milioane euro, in cazul investifiilor promovate in domeniul protec{iei mediului, sau echivalentul a milioane euro in cazul investifiilor promovatein alte domenii; 25 50

description

Continut Cadru Studiu Prefezabilitate, Studiu Fezabilitate ...

Transcript of Continut Cadru Studiu Prefezabilitate, Studiu Fezabilitate ...

 • GUYERNUL ROMANIEI

  pentru aprobarea confinutului-cadru al documentafiei tehnico-economice aferenteinvestifiilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de elaborare a

  devizului general pentru obiective de investi{ii gi lucrlri de interven{ii

  in temeiul art. 108 din Constitutia Romdniei, republicatd,

  Guvernul RomAniei adoptl prezenta hotdrdre

  Art. 1.. Se aprobd confinutul-cadru al documentafilor tehnico-economice aferente investitiilorpublice, dupl cum urmeazd:

  a) confinutul-cadru al studiului de prefezabilitate, prevdzut in anexa nr. 1;b) confinutul-cadru al studiului de fezabilitate, prevdzut in anexa nr. 2;c) conlinutul-cadru al documentaliei de avizare a lucririlor de interven{ii, previzut in anexa nr. 3.Art,2. (1) Se aprobd Metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii

  gi lucrbri de intervenfii prevdzutd in anexa ru. 4.(2) Se aprob[ Structura devizului general previzutd in anexa rn. 5.(3) Se aprobd Structura devizului pe obiect, prevdzutl in anexa nr. 6.

  Art. 3. in sensul prezenteihotdr0ri termenii gi expresiile de mai jos au urmbtoarea semnifica{ie:a) analiza cost-beneficia: instrument de evaluare a avantajelor investi{iilor din punctul de vedere al

  tuturor grupurilor de factori interesa{i, pebaza valorilor monetare atribuite tuturor consecin{elor pozitive ginegative ale investifiei;

  b) documentalie de avizare pentru lucrdri de intervenlii: documentafie tehnico-economicd similarbstudiului de fezabilitate, elaboratd pe baza concluziilor raportului de expertizd tehnicd gi, dupd caz, araportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrdrilor deintervenlii la construc{ii existente;

  c) investilie publicd majord: investifie publicd al c[rei cost total depiqegte echivalentul amilioane euro, in cazul investifiilor promovate in domeniul protec{iei mediului, sau echivalentul amilioane euro in cazul investifiilor promovate in alte domenii;

  2550

 • d) lucrdri de intervenlii: lucrlri la construclii existente, inclusiv instalafiile aferente, asimilateobiectivelor de investifii, care constau in: reparafii capitale, transformdri, modificdri, modernizdri,

  consoliddri, reabilitdri termice, precum si lucrlri de intervenfii pentru prevenirea sau inldturarea efectelorproduse de acliuni accidentale gi calamitdfi naturale, efectuate in scopul asigurdrii cerinlelor esenfiale decalitate gi funcfionale ale construcfiilor, potrivit destinafiei lor;

  e) studiu de fezabilitafe: documentafie tehnico-economicd prin care se stabilesc principalii indicatoritehnico-economici aferenfi obiectivului de investilii pebaza necesitdlii gi oportunitdtli realizdrii acestuia gi

  cuprinde solufiile funcfionale, tehnologice, constructive gi economice ce urmeazd a fi supuse aprobdrii;

  f) studiu de prefezabilitate: documentafia tehnico-economicd prin care se fundamenteazd necesitateagi oportunitatea investifiei pe bazdde date tehnice qi economice.

  Art. 4. Prevederile prezentei hot[rdri se aplicd pentru rcalizarea obiectivelor de investifii noi,precum gi lucrdrilor de intervenfii la construcfii existente, finanfate, total sau parfial, din bugetele prevdzute

  la art.l alin.(2) din Legea nr. 50012002 privind finanlele publice, cu modificdrile ulterioare qi la art.lalin.(2) din Legea m.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificlrile gi completdrile ulterioare.

  Art. 5. (1) Proiectarea lucrdrilor de construcfii pentru obiective de investifii noi, inclusivextinderi, se elaboreaz[ in urmdtoarele faze:

  a) studiu de fezabilitate;b) proiect tehnic;c) detalii de execufie.

  (2) Prin excep{ie de la prevederile alin. (1), pentru obiectivele de investifii noi, inclusiv extinderi,ale cdror documentafii tehnico-economice intrd in competenfa de aprobare a Guvernului, se elaboreazd unstudiu de prefezabilitate anterior elabordrii studiului de fezabilitate.

  (3) Proiectarea lucrdrilor de construclii pentru intervenfii la construclii existente, inclusiv instalafiileaferente. se elaboreazS in urmdtoarele faze:

  a) expertizitehnic6, qi dupl caz,audit energetic;b) documenta{ie de avrzare a lucrdrilor de intervenfii;c) proiect tehnic;d) detalii de execufie.

  Art. 6. Prin excepfie de la prevederile art.4,prezenta hotbrOre nu se aplic[:a) obiectivelor de investifii/lucr[rilor de intervenfii aflate in curs de execu{ie la data intrdrii in

  vigoare aprezentei hotdr0ri, care se supun prevederilor actelor normative in vigoare la data aprobdrii;b) obiectivelor de investiliillucrdrilor de intervenfii pentru ale ciror studii de fezabllitate/

  documentalii de avizare a lucrdrilor de interventii au fost demarate procedurile de achizi[ie publicS, incondiliile legii;

 • c) obiectivelor de investifii noi qi/sau lucrdri de intervenfii la construcfii existente, cuprinse inprogramele institufiilor carcfac parte din sistemul de apdrare, ordine publicl qi siguranfd nafionali.

  Art.7. - Anexele rn.1-6 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.Art. 8. - Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei hotdr6ri, Ministerul Dezvolt5rii,

  Lucrdrilor Publice gi Locuinlelor, cu avizul Ministerului Economiei qi Finanfelor, poate emite instrucliuni

  care se aprob[ prin ordin al ministrului gi se publicd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I.Art. 9. - Pentru rcalizarea obiectivelor prevdzute la art. 6 lit. c), confinutul-cadru al documentafiilor

  tehnico-economice aferente investifiilor publice, se aprobd prin ordin al ministrului / conducdtoruluiorganului de specialitate al administrafiei publice centrale interesat, cu avizul Ministerului Economiei gi

  Finanfelor gi Ministerului Dezvoltdrii, Lucrdrilor Publice gi Locuin{elor, in conformitate cu reglementdrilein vigoare.

  Art. 10. - (1) Prevederile prezentei hotdrdri intrd in vigoare la 30 de zlle de la publicarea inMonitorul Oficial al Romdniei.

  (2)Pe data intrdrii in vigoare aprezentei hot[rdri se abrogb Hotlrdrea Guvernului nr.1l79/2002privind aprobarea Structurii devizului general gi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentruobiective de investi{ii gi lucriri de intervenfii, publicatd in Monitorul Oficial al Romdniei, Partea I, nr.804din 5 noiembrie2002, cu completdrile ulterioare.

  PRIM.MINISTRU

  CAT,TN POPESCU.TARICBANU

 • ANEXA 1

  CONTINUTUL CADRU ALSTT]DIULUI DE PREFEZABILITATE

  A. PIESE SCRISE

  Date generale

  1. Denumirea obiectivului de investilii2. Amplasamentul (udeful, localitatea, strada, numdrul)3. Titularul investi{iei4. Beneficiarul investifiei5. Elaboratorul studiului

  Necesitatea si oportunitatea investitiei

  1. Necesitatea investifieia) Scurti prezentare privind situalia existentd, din care s[ rezulte necesitatea investi{ieib) Tabele, h64i, grafice, plange desenate, fotografii etc. care sd expliciteze situafia existentd qi

  necesitatea investi{ieic) Deficienfele majore ale situaliei actuale privind necesarul de dezvoltare azoneid) Prognoze pe termen mediu qi lung2. Oportun itatea investilieia) Incadrarea obiectivului in politicile de investifii generale, sectoriale sau regionaleb) Actele legislative care reglementeazd domeniul investiliei, dupd cazc) Acorduri internafionale ale statului care obligb partea romdnd larealizarca investifiei, dupi caz

  Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse

  1. Scenarii propuse (minim doui)2. Scenariul recomandat de cdtre elaborator3. Avantajele scenariului recomandat

  Date privind amplasamentul si terenul pe care urmeazi si se amplaseze obiectivul deinvestitie

  Informafii despre terenul din amplasament:1. Situajia juridicd privind proprietatea asupra terenului care urmeazd a fi ocupat - definitiv qilsau

  temporar - de obiectivul de investi{ii2. Suprafafa estimatd a terenului3. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinateinbaza studiului geotehnic

  rcalizat special pentru obiectivul de investifii privind:a) zona seismic[ de calcul gi perioada de collb) date preliminare asupra naturii terenului de fundare gi presiunea convenfional6c) nivelul maxim al apelor freatice4. Studii topografice preliminare5. Date climatice ale zonei in care este situat amplasamentul

 • Costul estimativ al investitiei

  1 . Cheltuieli pentru elaborarea documentafiei tehnico-economicea) Cheltuieli pentru elaborarea documentafiilor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de

  fezabilitate, expertizd tehnic6, proiect tehnic si detalii de executie), dupd caz;b) Cheltuieli pentru activitatea de consultan{d gi asistenfd tehnicdc) Cheltuieli pentru oblinerea avizelor gi acordurilor de principiu necesare elabordrii studiului de

  prefezabilitated) Cheltuieli pentru pregbtirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea

  contractului de lucrdri gi a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice,conform prevederilor legale (instrucfiuni pentru ofertanfi, publicitate, onorarii gi cheltuieli de deplasareetc.)

  2.Yaloarea totald estimatd a investiliei

  Avize si acorduri de principiu. dupi caz

  B. PIESE DESENATE

  1. Plan de amplasareinzond (1:25000 - 1:5000)2.PIan general (1:2000 - 1:500)

 • ANEXA 2

  CONTINUTUL CADRU ALSTUDIULUI DE FEZABILITATE

  A. PIESE SCRISE

  Date generale

  l. Denumirea obiectivului de investifii2. Amplasamentul (ude!ul, localitatea, strada, numirul)3. Titularul investifiei4. Beneficiarul investi{iei5. Elaboratorul studiului

  Informatii generale privind proiectul

  1. Situalia actuald qi informafii despre entitatea responsabild cu implementarea proiectului2. Descrierea investi{ieia) Concluziile studiului de prefezabihtate sau ale planului detaliat de investifii pe termen lung (in

  cazulin care au fost elaborate ?n prealabil) privind situalia actuald, necesitatea gi oportunitatea promovlriiinvestif iei, precum gi scenariul tehnico-economic selectat

  b) Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investi{ii pot fi atinse (incazul in care, anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plandetaliat de investi{ii pe termen lung) :

  - Scenarii propuse (minim dou[)- Scenariul recomandat de cdtre elaborator- Avantajele scenariului recomandatc) Descrierea constructivS, funcfionald gi tehnologicd, dupd caz3. Date tehnice ale investifieia) Zona qi amplasamentulb) Statutul juridic al terenului care unneazd sdfie ocupatc) Situafia ocup[rilor definitive de teren: suprafafa total6, reprezentdnd terenuri din intravilan /

  extravilan;d) Studii de teren:- studii topografice cuprinzdnd planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in

  sistem de referinfd nafional;- studiu geotehnic cuprinzdnd planuri cu amplasamentul forajelor, figelor complexe cu rezultatele

  determindrilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomand[rile pentru fundare giconsolid6ri:

  - alte studii de specialitate necesare, dupd caze) Caracteristicile principale ale construcfiilor din cadrul obiectivului de investi{ii, specifice

  domeniului de activitate qi variantele constructive de realizare a investitiei cu recomandarea varianteioptime pentru aprobare

  f) Situafia existent[ a utilit[filor gi analiza de consum- necesarul de utilitSli pentru varianta propusd promovdrii- solufii tehnice de asigurare cu utilitdtig) Concluziile evalu[rii impactului asupra mediului4. Durata de realizare gi etapele principale; Graficul de realizarc a investitiei

 • Costurile estimative ale investitiei

  1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general2. Egalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investifiei

  Analiza cost-beneficiu

  1. Identificarea investi{iei gi definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referin!52. Analizaopliunilorr3. Analiza financiard, inclusiv calcularea indicatorilor de performanfd financiarb: fluxul cumulat,

  valoarea actuald netd, rata internd de rentabilitate qi raportul cost-beneficiu.4. Analiza economic62, inclusiv calcularea indicatorilor de performanfd economici: valoarea

  actual6 net6, rata internd de rentabilitate gi raportul cost-beneficiu.5. Analiza de senzitivitate6. Analiza de risc

  Sursele de finantare a investitiei

  Sursele de finanfare a investiliilor se constituie in conformitate cu legislalia in vigoare qi constaudin fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantatesau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile qi alte surse legal constituite

  Estimlri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei

  1. Numdr de locuri de muncd create infaza de execufie2. Numdr de locuri de muncd create infaza de operare

  Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

  1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in preluri - luna, anul, lEuro - ..... lei)din care:a) Construclii montaj (C+M)

  2. Egalonarea investiliei (INV/C+M)Anul IAnul II

  3. Durata dercahzare (luni)4. Capacitdqi (in unitdfi fizice gi valorice)5. Alli indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investifia, dupd" caz

  Avize si acorduri de principiu

  1. Avizul beneficiarului de investifie privind necesitatea gi oportunitatea investifiei2. Certificatul de urbanism3. Avize de principiu privind asigurarea utilitdtilor (energie termicd qi electricS, gaz metan, ape-

  canal, telecomunicatii etc.)' Varianta zero (variantd fdrl investilie), varianta maximi (varianti cu investilie maximi), varianta medie (variantd cuinvestilie medie); se va preciza varianta selectati.' Este obligatorie doar in cazul investiliilor publice majore.

  O

 • 4. Acordul de mediu5. Alte avize gi acorduri de principiu specifice

  B. PIESE DESENATE

  1. Plan de amplasare in zond (1:25000 - 1:5000)2.Plan general (1: 2000 - 1:500)3. Planuri qi secfiuni generale de arhitectur[, rezistenfd, instalalii, inclusiv planuri de coordonare a

  tuturor specialit5lilor ce concuri la realizarea proiectului.4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupd caz

 • CONTINUTUL CADRU AL

  ANEXA 3

  uocunrmnrlrru uwnAnllon uB rivtnnwNrrr

  A. PIESE SCRISE

  Date generale

  1. Denumirea obiectivului de investilii2. Amplasamentul (ude{ul, localitatea, strada, num[ru])3. Titularul investifiei4. Beneficiarul investifiei5. Elaboratorul documentafiei

  Descrierea investitiei

  1. Situafia existentd a obiectivului de investilii- Starea tehnica, din punct de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate in constructii,

  potrivit legii- Valoarea de inventar a constructiei- Actul doveditor al forlei majore, dupd caz2. Concluziile raportului de expeftrzd" tehnic5/audit energetic-Prezentarea a cel pu\in2 opfiuni- Recomandarea expertuluilauditorului energetic asupra soluliei optime din punct de vedere tehnic

  gi economic, de dezvoltare in cadrul documentafiei de avizare a lucrdrilor de interventii

  Date tehnice ale investitiei

  1. Descrierea lucrdrilor debazd qi a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma reahzdrrilucrdrilor debazd.

  2. Descrierea, dupd caz, a lucrdrilor de modernizare efectuate in spafiile consolidate/reabilitate/rep arate.

  3. Consumuri de utilit[fi:a) Necesarul de utilitdli rezultate, dupd caz in situalia executdrii unor lucrdri de modernrzare:b) Estimdri privind depdgirea consumurilor iniliale de utilit[1i

  Durata de realizare si etapele principale

  1. Graficul derealizare a investiliei

  Costurile estimative ale investitiei

  1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general2. Eqalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investifiei

  Indicatori de apreciere a eficientei economice

  I. Analiza comparativd a costuluircal\zdrii lucrarilor de interventii fata de valoarea de inventar aconstrucfiei.

 • Sursele de finantare a investitiei

  Sursele de finanlare a investigiilor se constituie in conformitate cu legislafia in vigoare gi constaudin fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat / bugetul local, credite externe garantatesau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile gi alte surse legal constituite

  Estimlri privind forta de munci ocupati prin realizarea investitiei

  1. Numir de locuri de muncd create infaza de execu{ie2. Numir de locuri de muncd create infaza de operare

  1. Valoarea totald (INV), inclusiv TVA (mii lei)(in prefuri - luna, anul, lEuro - ..... lei)din care:- Construclii montaj (C+M)

  2. Eqalonarea investiliei (INV/C+M)Anul IAnul II

  3. Durata de realizare (luni)4. Capacitd[i (in unitdli fizice qi valorice)5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizatd investifia, dupd caz

  Avize si acorduri de principiu

  1. Certificatul de urbanism2. Avize de principiu privind asigurarea utilitdfilor (energie termicd qi electricd, gaz metan, apd-

  canal, telecomunica{ii etc.)3. Acordul de mediu4. Alte avize gi acorduri de principiu specifice tipului de interven{ie

  B. PIESE DESENATE1. Plan de amplasareinzond (1:25000 - 1:5000)2.Plangeneral (1:2000 - 1:500)3. Planuri gi secfiuni generale de arhitecturd, rezisten!6, instalafii, inclusiv planuri de coordonare a

  tuturor specialitililor ce concurd la realizarca proiectului.4. Planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, dupd caz

  Nota : Cheltuielile de investitii aferente lucrarilor de interventii se aproba de catre ordonatorulprincipal de credite, conform prevederilor art. 46 alin.(3) din Legea nr.500/2002 privind finantelepublice, cu modificarile ulterioare

 • ANEXA 4

  METODOLOGIE PRIVIND ELABORAREA DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBD E I DE INTER

  A. PREVEDERI GENERALE

  Art. 1,. Devizul general este documentafia economicd prin care se stabilegte valoarea totaldestimativd a cheltuielilor necesare rcahzdrii obiectivelor de investifii sau a cheltuielilor asimilateinvestifiilor, necesare rcalizdrn lucrdrilor de intervenfii la construclii qi instalafii, in faza de proiectarestudiu de fezabilitate/ documenta{ie de avizare a lucrdrilor de intervenfii.

  Alr.t.2. Devizul general se structureazdpe capitole qi subcapitole de cheltuieli.Art. 3. in cadrul fiecirui capitol/subcapitol de cheltuieli se inscriu obiectele de investifie (la

  capitolul 4 gi, dupd caz, capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2,3.1,5.1), sau natura cheltuielilor (la celelaltecapitole/subcapitole).

  Art. 4. Compensarea cheltuielilor intre capitolele/subcapitolele de cheltuieli cuprinse in devizulgeneral, pe parcursul deruldrii investifiei, in cadrul aceleiaqi valori totale, se face prin actualizarcadevizului general, prin grija beneficiarului.

  Art. 5. Devizul general intocmit la faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentafie deavizarc a lucrdrilor de intervenfii se actualizeazd prin grija beneficiarului ori de cOte ori este necesar, darde reguld in urmdtoarele situa{ii:

  a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentafiei de fezabilitate;b) la data solicitdrii autorizafiei de construire;c) la data orgarizdrli procedurii de atribuire a contractului de achizilie publicd pentru execufia de

  lucrdri:d) dupd incheierea contractelor de achizilie, rezultAnd valoarea de finanfare a obiectivului de

  investilie/lucrdrilor de intervenfii.e) la data intocmirii sau modificdrii de c[tre ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei

  obiectivelor de investilii, anexd la bugetul de stat sau la bugetul local, atdt pentru obiective de investifiinoi cdt qi in continuare.

  Art. 6. Valoarea actualizatd a obiectivelor de investifii se aprobd de ordonatorii principali decredite, potrivit prevederilor legale ?n vigoare.

  Art. 7. - (1) Elaborarca devizului general se face conform precizdrilor prezentate la punctul B dinprezenta anexd.

  (2) Structura devizului general pentru obiective de investifii gi lucrdri de intervenlii este prezentatdin Anexa nr. 5 la prezenta hotdrdre.

  B. STRUCTURA DEVIZULUI GENERAL PE CAPITOLE DE CHELTUIELI

  Art. 8. in capitolele/subcapitolele devizului general prevdzute in Anexa nr. 5 se cuprindurmltoarele cheltuieli:

  CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obfinerea gi amenajarea terenului.1.1. Obfinerea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate pentru cumpdrarea de terenuri, plata concesiunii (redevenlei) pe

  durata rcalizdrn lucrdrilor, exproprieri, desp[gubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoatereatemporard sau definitivd din circuitul agricol, precum qi alte cheltuieli de aceeaqi natur6.

 • 1".2. Amenajarea terenuluiSe includ cheltuielile efectuate la inceputul lucrdrilor pentru pregltirea amplasamentului qi care

  constau in demoldri, demont[ri, dezafectdri, defriqdri, evaculri materiale rezultate, devieri refele deutilitdli din amplasament, sistematizdri pe verticald, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizdriilucrdrilor pentru investifia de bazd), devieri de cursuri de apd, strdmutdri de localitdli sau monumenteistorice etc.

  1.3. Amenajlri pentru protecfia mediului qi aducerea la starea inifialnSe includ cheltuielile efectuate pentru lucrdri qi acfiuni de protecfia mediului, inclusiv pentru

  refacerea cadrului natural dupd terminarea lucrdrilor, precum plantare de copaci, reamenajare spafii verzi,qi reintroducerea in circuitul agricol a suprafefelor scoase temporar din uz.

  CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitl{ilor necesare obiectivului.

  Se includ cheltuielile aferente asigurlrii cu utilit{ile necesare funcfiondrii obiectivului deinvesti{ie, precum: alimentare cu apd, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energieelectricd, telecomunicafii, drumuri de acces, cdi ferate industriale, care se executd pe amplasamentuldelimitat din punct de vedere juridic, ca apar{inOnd obiectivului de investi{ie, precum gi cheltuielileaferente racorddrii la refelele de utilitdfi.

  CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare gi asisten{fl tehnici

  3.1. Studii de terenSe cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice,

  fotogrammetrice, topografice qi de stabilitate ale terenului pe care se amplaseazd,obiectivul de investifie.

  3.2. Obfinere avize, acorduri, autorizafiiSe includ cheltuielile pentru:a) obfinerea/prelungirea valabilitdlii certificatului de urbanism,b) oblinerea/prelungirea valabilitdfii autorizaliei de construire/desfinare.c) oblinerea avizelor qi acordurilor pentru racorduri qi brangamente la refele publice de apd,

  c analizar e, gaze, tetmofic are, energ ie electricd, telefonie etc. ;d) oblinerea certificatului de nomenclaturd stradald gi adres6;e) intocmirea documentafiei, oblinerea numirului Cadastral provizoriu qi inregistrarea terenului in

  Cartea funciard:f; oblinerea acordului de mediu;g) oblinerea avizului PSI;h) alte avize, acorduri gi autoriza{ii.

  3.3. Proiectare pi inginerieSe includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate,

  studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de execufie), pentru plata verificdrii tehnice a proiectlrii sipentru plata elaborarii certificatului de performanta energetica a cladirii, precum gi pentru elaborareadocumentafiilor necesare oblinerii acordurilor, avizelor gi autorizafiilor aferente obiectivului de investifie(documentafii ce stau la baza emiterii avizelor qi acordurilor impuse prin certificatul de urbanism,documentafii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc.).

  Pentru lucrdrile de interven{ii la construcfii existente, sau pentru continuarea lucrdrilor la obiectiveincepute gi neterminate, se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnic6.

  Pentru lucrdrile de creqtere a performanfei energetice a clddirilor ca urmare a modemizdrilor /reabilitdrilor, se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

  9

 • 3.4. Organizarea procedurilor de achizi{ieSe includ cheltuielile aferente organizdrii gi deruldrii procedurilor de achizilii publice precum:

  cheltuieli aferente intocmirii documentafiei de atribuire gi multiplicdrii acesteia (exclusiv cele cumplratede ofertanfi); cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea qi diuma membrilor desemnafi in comisiile deevaluare; anunfuri de intenfie, de participare qi de atribuire a contractelor, corespondenfd prin pogtd, fax,pogtd electronicd etc., in legltur[ cu procedurile de achizi[ie public6.

  3.5. ConsultanfiSe includ cheltuielile efectuate, dupd caz, pentru:a) plata serviciilor de consultanfd la elaborarea studiilor de piafd, de evaluare etc.;b) plata serviciilor de consultantd ?n domeniul managementului execufiei investi{iei sau

  administrarea contractului de execulie.

  3.6. Asistenfi tehniciSe includ cheltuielile efectuate, dupd caz, pentru:a) asistenfi tehnicd din partea proiectantului pe perioada de execufie a lucrdrilor (in cazul in care

  aceasta nu intrb in tarifarea proiectului);b) plata dirigin{ilor de gantier, desemnafi de autoritatea contractantd, autoriza[i conform

  prevederilor legale pentru verificarea execufiei lucrdrilor de construcfii qi instalafii.

  CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investi{ia de bazi

  4.L. Construcfii 9i instalafiiSe cuprind cheltuielile aferente execuliei tuturor obiectelor cuprinse in obiectivul de investifie:

  clddiri, construcfii speciale, instala{ii aferente construcfiilor, precum instala{ii electrice, sanitare, instalaliiinterioare de alimentare cu g ze naturale, instalalii de incalzire, ventilare, climatizare, PSI,telecomunicafii gi alte tipuri de instalafii impuse de destinafia obiectivului.

  Cheltuielile se desfEqoard pe obiecte de construcfie, iar delimitarea obiectelor se face de cdtreproiectant.

  Cheltuielile aferente fiecdrui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

  4.2. Montaj utilaje tehnologiceSe cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice gi al utilajelor incluse in

  instalafiile func{ionale, inclusiv refelele aferente necesare funcfiondrii acestora.Cheltuielile se desfdqoard pe obiecte de construc{ie.

  4.3. Utitaje, echipamente tehnologice gi funcfionale cu montajSe cuprind cheltuielile pentru achizifionarea utilajelor qi echipamentelor tehnologice, precum gi a

  celor incluse in instala{iile funclionale.Cheltuielile se desf6qoar[ pe obiecte de construcfie.

  4.4. Utilaje flri montaj qi echipamente de transportSe includ cheltuielile pentru achizilionarea utilajelor gi echipamentelor care nu necesitd montaj,

  precum gi a echipamentelor, precum qi a echipamentelor de transport tehnologic.Cheltuielile se desfb;oard pe obiecte de construcfie.

  4.5. DotlriSe cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii intrd in categoria

  mijloacelor fixe sau obiecte de inventar, precum: mobilier, dotdri PSI, dotdri de uz gospoddresc, dotdriprivind protecfia muncii.

  Cheltuielile se desflgoard pe obiecte de construcfie.

  1 0

 • 4.6. Active necorporaleSe cuprind cheltuielile cu achizifionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevere,

  licenfe, know-how sau cunogtinfe tehnice nebrevetate.

  La TOTAL 9i TOTAL GENERAL din devizul general se precizeazd,partea de cheltuieli carercprezintd construcfii montaj (C+M). Lucrdrile de construcfii montaj sunt cele previzute lacapitolele/subcapitolele 1.2, r.3,2,4.1,4.2 gi 5.1.1. din devizul general.

  CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

  5.L. Organizare de gantierSe cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului in vederea credrii conditiilor de

  desfdgurare a activitdlii de construcfii - montaj.5.1.1. Lucrdri de construcfii gi instalafii aferente organizdrii de gantierSe cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajdrii la constructii existente pentru

  vestiare muncitori, grupuri sanitare, rampe spdlare auto, depozite pentru materiale, fundafii pentrumacarale, refele electrice de iluminat gi for,t6, cdi de acces - auto qi cdi ferate -, branqamente/racorduri lautiliHti, imprejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu gi altele asemenea. Se includ, deasemenea, cheltuielile de desfiinfare de gantier.

  5.1.2. Cheltuieli conexe or ganizdrii de gantierSe cuprind cheltuielile pentru: oblinerea autorizaliei de construire/desfiinfare aferentl lucrlrilor de

  otganizarc de qantier, taxe de amplasament, inchirieri semne de circulafie, intreruperea temponrd, arefelelor de transport sau distribufie de ap5, canalizare, agent termic, energie electricd, gut" niturale, acirculafiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistenli cu polilia rutierd, contracttemporar cu fumizorul de energie electricd, cu unitSli de salubrizare, taxe depozlt ecologic, taxe locale;chirii pentru ocuparea temporar[ a domeniului public, costul energiei electrice gi a apel consumate inincinta organizdrii de qantier pe durata de execufie a lucrlrilor, costul transportului ,.r,rn"itorilornelocalnici gi/sau cazarea acestora, paza qantierului, asigurarea pompierului autori zat etc.

  5.2. Comisioane, cote, taxe, costul credituluiSe cuprind, dupd caz: comisionul bdncii finanfatoare, cota aferentd Inspectoratului de Stat in

  Construclii pentru controlul calit[{ii lucrlrilor de construcfii, cota pentru controlui statului in amenajareateritoriului, urbanism, gi pentru attoizarea lucrdrilor de construcfii, cota aferentl Casei Sociale aConstructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autorit6lii contractante, taxe pentru acorduri,avize gi autotiza[ia de construire/desfiinfare, precum gi alte cheltuieli de aceeaqi naturb, stabilite incondifiile legii. In costul creditului se cuprind comisioanele si dobanzile aferente creditului pe durataexecutiei obiectivului

  5.3. Cheltuieli diverse qi neprevizutea) Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prev[zute la

  capitolele/subcapitolele 1.2, 1.3, 2, 3 gi 4 ale devizului general, funcfie de natura qi complexitatealucrdrilor.

  b) in cazul obiectivelor de investilii noi, precum gi al reparafiilor capitale, extinderilor,transformdrilor, modificdrilor, modernizdrilor, reabilitdrii la construcfii gi insialalii exlstente, se aplicd unprocent de pdnd la l}Vo.

  c) In cazul lucrarilor de interventii de natura consolidarilor la constructii existente si instalatiileaferente, precum si in cazul lucrarilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuniaccidentale si/sau calamitati naturale, se aplicd un procent de pand la 20Vo, funcfie de natura qicomplexitatea lucrdrilor.

  1 ' l

 • d) Din procentul stabilit se acoperd, dupd caz, cheltuielile rczultate in urma modificdrilor de solufiitehnice, cantitdfi suplimentare de lucrdri, utilaje sau dotiri ce se impun pe parcursul deruldrii investi{iei,precum gi cheltuielile de conservare pe parcursul intreruperii execufiei din cauze independente deautoritatea contractantd.

  CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice gi teste gi predare la beneficiar

  6.1. Pregitirea personalului de exploatareSe cuprind cheltuielile necesare instruirii/gcolarizdrii personalului in vederea utilizdrii corecte gi

  eficiente a utilajelor gi tehnologiilor.6.2. Probe tehnologice gi testeSe cuprind cheltuielile aferente execufiei probelor/ incercarilor, prevdzute in proiect, rodajelor,

  expertizelor la recepfie, omolog[rilor etc.In situagia in care se oblin venituri ca urmare

  valoarea rezultatd prin diferen{a intre cheltuielilerealizate din acestea.

  a probelor tehnologice, in devizul general se inscriercahzate pentru efectuarea probelor qi veniturile

  C. STRUCTURA DEVIZULUI PE OBIECT

  Art. 9. Obiectul de construcfie este o parte a obiectivului de investifie, cu funcfionabilitatedistinctd in cadrul ansamblului acestuia.

  Art. 10. Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investifie se face lafaza de proiectare -studiu de fezabilitate de cdtre proiectant, iar valoarea fiecdrui obiect se estimeazd prin devizul pe obiect.

  Art. 11. Devizul pe obiect este sintetic Ai valoarea sa se obline prin insumarea valorilorcategoriilor de lucrdri ce compun obiectul.

  Art. 12. Valoarea categoriilor de lucrdri din devizul pe obiect se stabilegte estimativ, pe bazacantitdlilor de lucrdri gi a prefurilor acestora, la faza studiu de fezabilitate/documentafie de avizare alucrdrilor de intervenjii.

  Art. L3. Devizul pe obiect intocmit Ia faza de proiectare studiu de fezabilitate/ documentafie deavizarc a lucrdrilor de intervenfii se reface av0nd ?n vedere cantitdfile de lucrSri rczultatelafaza de proiectde execufie qi prefurile unitare rczultate in urma aplicdrii procedurilor de achizilie publicd.

  Art. 14. Devizul pe obiect se structureazd cu respectarea con{inutului-cadru prevdzut in Anexanr.6.

  1 2

 • ANEXA 5

  DEVIZ GENERALprivind cheltuielile necesare realizirii

  In mii lei/mii euro la cursul ............ lei/EURO din data de

  Nota: in cazul lucrdrilor de intervenlii de natura consolidirilor la construcfii existente gi instalafiile aferente, precum qi incazul lucrdrilor pentru prevenirea sau inldturarea efectelor produse de acliuni accidentale qilsau calamititi naturale,valoarea cheltuielilor aferente se va evidenfia distinct in devizul general pe fiecare capitol / subcapitol de cheltuieli,atit ?n lei, cAt qi in euro

  * )

  Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de cheltuieliMii lei

  Amenajiri pentru protectia mediului qi aducerea la starea

  TOTALCAPITOL I

  utilititilor necesare obiectiluluiTOTAL CAPITOL 2

  Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

  Chef tuieli pentru investitia de bazd

  TOTALCAPITOL4CAPITOLUL 5Alte cheltuieli

  Organizwe de qantier5. l .l . Lucrdri de construclii5. 1.2. Cheltuieli conexe orsanizdrii santieruluiComisioane, cote, tnxe, costul creditului

  TOTALCAPITOL5

  ice si teste si oredare la beneficiarirea personalului de e

  Probe tehnolosice si testeTOTAL CAPITOL 6

  D i n c a r e C + MSe inscrie denumirea lucririlor de intervenlie

  1 3

 • ANEXA 6

  x)Devizul obiectuluiI n m i i l e i /m i i eu ro l a cu rsu l . . . . . . . . . . . . l e i /EURO d in da ta de . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Se inscrie denumirea obiectului

  Nr.crt. Denumirea capitolelor qi subcapitolelor de cheltuieli

  Valoare(fdrn TVA) TVA

  Valoare(inclusiv TVA)

  Mii lei Mii Euro Mii I-ei Mii lei Mii EuroL J + 5 6 7

  I. -LUCRARI DE CoNSTRUCTnI Terasamente2 Construc{ii: rezistenfi (fundatii, structuri de rezisten{i) gi

  arhitecturd (inchideri exterioare, compartimentiri. fi nisaie)3 Izolztii4 Instalati electrice5 Instalati sanitare6 Instalalii de incdlzire, ventilare, climatizar e, PS I, radiotv,

  intranetInstalatii de alimentare cu gaze naturale

  8 Instalatii de telecomunicatii

  TOTAL III - MONTAJ

  Montai utilaie si echipamente tehnologiceTOTAL II

  III. _PROCURARE

  Utilaie si echipamente tehnolosiceUtilaie si echipamente de transpoflDotdri

  TOTAL IIITOTAL OOTAL I. + TOTAL II. + TOTAL III.)

  1 4