Consiliere Si Orientare 1-4

download Consiliere Si Orientare 1-4

of 34

Transcript of Consiliere Si Orientare 1-4

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  1/34

  A n e x a l a o r d i n u l m i n i s t r u l u i e d u c a ţ i e i ş i c e r c e t ă r  i i n r . 5 2 8 6/ 0 9 . 1 0 . 2 0 0 6

  MINI!"#$% "&$'A(I"I )I '"#'"!*# II

  '+NI%I$% NA(I+NA% ,"N!#$ '$## I'$%$M

  , r o - r a m e ş c o l ar e

   entr u

  Aria curr icular ă

  ' o n s i l i e r e ş i o r i en t a r e

  '%A"%" I A IA

  '%A"%" A A A IIIA

  Aroat rin ordinul ministr ului

   Nr. 5286 / 0 9.10. 2006

  3ucureşti4 2006

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  2/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a I0a 2

  '$,# I N

  Intr oducer e..................................................................................................................................... 'lasele I a Ia ........................................................................................................................... 

   Notă de re7entare ........................................................................................................................... 5+iectie cadru................................................................................................................................ 'lasa I ............................................................................................................................................ 8

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ..................................................... 8'onţinuturile ;năţării ............................................................................................................. 9

  'lasa a IIa ................................................................................................................................... 10+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 10'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 11

  'lasa a IIIa.................................................................................................................................. 12+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 12'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 1

  'lasa a Ia ................................................................................................................................. 1+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 1'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 15

  u-estii metodolo-ice ................................................................................................................... 16

  'lasele a a a IIIa............................................................................................................... 1 Notă de re7entare ......................................................................................................................... 18+iectie cadru.............................................................................................................................. 19'lasa a a .................................................................................................................................... 20

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 20'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 22

  'lasa a Ia ................................................................................................................................. 2+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 2'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 2

  'lasa a IIa ................................................................................................................................ 25+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 25'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 26

  'lasa a IIIa ............................................................................................................................... 2+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţare ................................................... 2'onţinuturile ;năţării ........................................................................................................... 28

  u-estii metodolo-ice ................................................................................................................... 29

  3i 2lio-r a:ie -enerală ................................................................................................................... 0

  #esurse -ener ale .......................................................................................................................... 1

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  3/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a I0a

  Intr oducer e

  ,re7entul document curinde  ro-ramele şcolar e  entru aria curriculară 'onsiliere şi or ientar e4clasele I a Ia şi clasele a a a IIIa4 o:ertă educaţională adresată cadrelor didactice din;năţăm• Ca ;năţa să ;neţiD>• cometenţe di-itale Ea7ate e derinderi de utili7are a tenolo-iei entru -estionarea

  in:ormaţiei şi comunicarea electronicăF>• cometenţe antrerenor iale.

  &omeniul 'onsiliere şi orientare4 rin natura sa4 imune interesul ma?or entru de7oltarea dimensiunilor atitudinale şi alorice ale ersonalităţii4 ;n context educaţional :undament al caracterului iitorului adult.Ast:el4 rin 'onsiliere şi orientare au :ost selectate4 entru a :i romoate e ;ntre- arcursul şcolar ităţii4următoarele alor i şi atitudini=

    resect şi ;ncredere ;n sine şi ;n ceilalţi>  recunoaşterea unicităţii :iecărei ersoane>  recetiitate la emoţiile celor lalţi>  alori7area relaţiilor interersonale>  alori:icarea critică şi selectiă a in:ormaţiilor >  adatare şi descidere la noi tiuri de ;năţare>

   

  motiaţie şi :lexiilitate ;n elaorarea roriului traseu educaţional şi  ro:esional> 

  resonsailitate şi disoniilitate entru deci7ii şi acţiuni riind roria car ieră>  interes entru ;năţare ermanentă ;ntro lume ;n scimare şi ;n societatea cunoaşter ii>  orientare sre o iaţă de calitate4 ;n re7ent şi ;n iitor.

  ∗ GMemorandum riind ;năţarea ermanentăD4 elaorat de 'omisia "uroeană4 3arcelona4 2000.BB

  G'onsiliere şi +rientare. Hid metodolo-icD4 Ministerul "ducaţiei şi 'ercetării4 'onsiliul Naţional  entru'urriculum4 3ucureşti4 2001.BBB

  'ouncil o: te "uroean $nion4 'ommission o: te "uroean 'ommunities4 G,roosal :or a #ecommendationo: te "uroean ,arliament and o: te 'ouncil on eJ 'ometences :or %i:elon- %earnin-D4 3russels410.11.20054'+ME2005F58 :inal.

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  4/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a I0a

  Aria curr icular ă

  '+NI%I"#" )I +# I" N!A#"

  'lasele I a Ia

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  5/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a 0IIIa 5

   Notă de r e7entar e

  'urriculumul de 'onsiliere şi orientare entru clasele I a Ia este roiectat ţin

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  6/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a 0IIIa 6

  'onţinuturile ;năţării4 reă7ute ;n ro-ramele şcolare entru aria curriculară 'onsiliere şior ientar e4 sunt structurate e m o d u l e t e m a t i c e care articulari7ea7ă :iecare dintre oiectielecadru4  entru :iecare an de studiu al ;năţăm

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  7/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a 0IIIa

  cadru de ;năţăm

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  8/34

  +iectie cadr u

  1. &e7oltarea caacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii o7itie :aţă de sine

  2. &e7oltarea ailităţilor de interrelaţionare ;n contexte ariate

  . &e7oltarea ailităţilor de utili7are a in:ormaţiilor ;n rocesul de ;năţare

  . &o

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  9/34

  'lasa I+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e

  %a s: comletarea unor :işe de lucru entru identi: icarea

  caracteristicilor ersonale elementare>

  1.2 să re7inte asemănări şi deoseir idintre el/ ea şi ceilalţi/ celelalte

  exerciţii entru identi:icarea asemănărilor şi adeoseirilor4 rin comarare cu ceilalţi/ celelalte4 şi cu

   ersona?ele din oeşti şi din desene animate.

   2. &e7oltar ea a 2ilităţilor  de interr elaţionar e ;n contexte ar iate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  oserarea şi discutarea :elului ;n care se exr imăemoţiile ;n situaţii ariate4 reale şi ima-inare Ela

   ersona?e din literatură şi din desene animate4 la cole-isau memri ai :amiliei etc.F>

   ?ocuri ;n ereci de mimare şi de recunoaştere aemoţiilor celor lalţi>

  2.2 să exerse7e comortamente decooerare ;n -ru

  actiităţi e -rue4 ?ocuri de eciă ;n care sunt createsituaţii de cooerare/ necooerare4 ulterior : iindanali7ate şi comarate.

   . &e7oltar ea a 2ilităţilor  de utili7ar e a in:or maţiilor  ;n  r ocesul de ;năţar e 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  exerciţii ?oc entru desrinderea caracteristicilor simleale ;năţării şi in:ormăr ii>

  .2 să identi:ice di:icultăţile rorii de;năţare

   ?oc de rol desre cum se ;naţă4 cum se re7olă temele etc.

   . &o 2

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  10/34

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  exerciţii de -ru4 de identi:icare a surselor de a?utor ;n

  ca7 de inundaţii4 cutremur4 incendii etc.> discuţii e teme ca= Cersoanele care ;mi o:eră a ?utorD4Cdrumul meu sre şcoalăD etc.>

  reali7are de cola?e şi ostere e tema si-uranţei ersonale>

   roiect de -ru= comortamentele de si-uranţă ;n ca7 deinundaţii4 cutremur4 incendii etc.

  'onţinuturile ;năţăr ii

  1. Autocunoaşter e şi de7oltar e  er sonală

  1.1 Autocunoaştere• 'unoaşterea de sine= 'ine sunt euK &ate de identi:icare a roriei ersoane= nume şi  renume4asecte le-ate de ;n:ăţişarea :i7ică4 data şi locul naşterii4 adresa4 numele ărinţilor4 memr ii:amiliei4 locuri :aorite4 animale4 emisiuni4 m

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  11/34

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  12/34

   . &o 2

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  13/34

  'lasa a IIIa

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:  oeşti4 oestiri4 discuţii e tema resectării saţiului

   ersonal şi a neoii de intimitate>

  1.2 să osere asemănări şi di:erenţe ;ntrecoii de naţionalităţi4 reli-ii4 medii de

   roenienţă şi etnii di:er ite

  discutarea unei oeşti4 secenţe de :ilm desrediersitate naţională4 culturală şi etnică>

  exo7iţii de desene4 eenimente or-ani7ate ;mreunăcu coiii de di:erite naţionalităţi4 culturi4 etnii.

   2. &e7oltar ea a 2ilităţilor  de interr elaţionar e ;n contexte ar iate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  2.2 să osere seci:icul rolur ilor memrilor unei :amilii

   ?oc de rol4 eenimente cotidiene4 secenţe de :ilm entruoserarea mani:estării rolurilor ;n di:erite :amilii.

   . &e7oltar ea a 2ilităţilor  de utili7ar e a in:or maţiilor  ;n  r ocesul de ;năţar e 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  .2 să exerse7e ailităţi de lani:icare a;năţăr ii

  :işe de lucru= imlicarea ărinţilor ;n elaorarea unui orar al unei 7ile oişnuite din iaţa coilului>

  discuţii de -ru cu riire la onderea actiităţilor de;năţare şi cele de tim lier ;n orarul 7ilnic>

  conersaţia cu riire la imortanţa lani:icării ;năţăr ii.

   . &o 2

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  14/34

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  alcătuirea unui mic dicţionar cu termeni seci:ici uneiactiităţi.

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  exerciţii de luare de deci7ii ;n situaţii de risc sau cr i7ă

  Eincendii4 inundaţii4 cutremure4 accidente rutiere etc.F>5.2 să dea exemle de alternatie de

  soluţionare a unei roleme exerciţii indiiduale şi de -ru de identi:icare a

  alternatielor de soluţionare a unei roleme> consultarea.

  'onţinuturile ;năţăr ii

  1. Autocunoaşter e şi de7oltar e  er sonală1.1 Autocunoaştere

  • aţiul ersonal4 neoia de intimitate relaţia acestora cu ima-inea de sine• &iersitatea culturală şi etnică. &e ce sunt oamenii di:eriţiK olidaritatea cu ceilalţi

  2. 'omunicare şi ailităţi sociale2.1 'omunicare

  • 'omunicarea= orire4 ascultare4 comortamente nonerale. 'um să :iu un un ascultător Eriire4 mimică4 -esturi4 ostură cororală4 atitudinea o7itiă :aţă de oritorF

  2.2 amilia• #oluri ;n cadrul :amiliei. #elaţia cu ăr inţii

  . Mana-ementul in:ormaţiilor şi al ;năţăr ii.1 Mana-ementul in:ormaţiilor 

  • 'riterii de selectare a in:ormaţiilor .2 @năţare e: icientă

  • ,lani:icarea ;năţării= oiectie sătăm

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  15/34

  'lasa a Ia

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s: discuţii e  a7are7ultatelor >

  1.2 să identi:ice caracteristici ale ror iei ersonalităţi cu rol de adatare lasolicitările ;năţăm i7ite4 interiuri cu elei4 ro:esori4 diri-inţi din -imna7iu.

   2. &e7oltar ea a 2ilităţilor  de interr elaţionar e ;n contexte ar iate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:2.2 să exlice :actorii care in: luenţea7ă

  relaţiile dintre memrii :amiliei  ?ocuri de rol cu secenţe/ dialo-uri din oeşti desre

  relaţiile din :amilie> cola?e desre comunicarea ;ntre coii şi ăr inţi.

   . &e7oltar ea a 2ilităţilor  de utili7ar e a in:or maţiilor  ;n  r ocesul de ;năţar e 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  cola?e4 ostere4 desene entru eidenţierea condiţiilor 

  otime de ;năţare> reali7area unor sarcini de lucru ariate :olosind !I' E;n

  laoratorul de in:ormatică sau e calculatorul  ersonalde acasăF.

   . &o 2

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  16/34

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  17/34

  u-estii metodolo-ice

  $nul dintre oiectiele curriculumului de 'onsiliere şi orientare este stimularea ailităţilor de ;năţare ermanentă4 ;n scoul de7oltării ersonale şi al inte-rării socioro:esionale iitoare4 de succes. "leiiexerimentea7ă ractic4 ;n cadrul orelor de 'onsiliere şi orientare4 di:erite tenici de ;năţare4 derelaţionare4 de comunicare e:icientă4 ailităţi de exlorare a resurselor ersonale şi a domeniilor deactiitate4 aoi alică ceea ce au asimilat ;n clasă4 ;n situaţii de iaţă dierse4 şi ;şi ealuea7ă  ror iul

   ro-res. @naţă ast:el să ;şi asume resonsailitatea roriei ;năţăr i.

  ,rocesul didactic se :ocali7ea7ă at

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  18/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele a a a 0IIIa 1

  Aria curr icular ă

  '+NI%I"#" )I +# I" N!A#"

  'lasele a a a III

  a

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  19/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele a a a 0IIIa 18

   Notă de r e7entar e

  +:erta educaţională de ' o n s i l i e r e ş i o r i e n t a r e entru clasele a a a IIIa se adresea7ă

   ro:esor ilor diri-inţi din ;năţăm

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  20/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele a a a 0IIIa 19

  niel naţional4 re-ional4 local.

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  21/34

  +iectie cadr u

  1. &e7oltarea caacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii o7itie :aţă de sine

  2. &e7oltarea ailităţilor de interrelaţionare ;n contexte ariate

  . &e7oltarea ailităţilor de utili7are a in:ormaţiilor ;n rocesul de ;năţare

  . &o

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  22/34

  'lasa a a+iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  scurte oestiri4 ;nt lucru ;n eciă= ce este stima de sine Ece sun exer ţii4

   1.2 să exemli:ice caracteristici seci: ice readolescenţei

   en7i desenate4 cola?e cu tema= C"u coil4 eu acumD.

   2. &e7oltar ea a 2ilităţilor  de interr elaţionar e ;n contexte ar iate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

   re7entarea ;n :aţa clasei/ ?oc de rol cu riire lasarcinile şi resonsailităţile ;n actiitatea  re:erată>

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  23/34

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  actiităţi diri?ate de exlorare a siteului O O O. - o .is e . r o> discuţii de -ru cu memri ai comunităţii4 cu riire la

  eoluţia actiităţilor umane ;ntro anumită re-iune.

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  reali7area de roiecte indiiduale şi de ?ocuri de rol  eteme cum ar :i= C'um ne in:luenţea7ă -ruul4 ;n raor tcu interesele roriiKD4 C#esectarea re-ulilor decirculaţie şi si-uranţa ersonalăD etc.>

  5.2 să identi:ice alternatia otimă desoluţionare a unei roleme

   ersonale4  ornind de la resursele şiinteresele ror ii

  exerciţii indiiduale şi de -ru de selectare aalternatielor de soluţionare a unei roleme  ersonale.

  http://www.go.ise.ro/http://www.go.ise.ro/http://www.go.ise.ro/http://www.go.ise.ro/http://www.go.ise.ro/

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  24/34

  'onţinuturile ;năţăr ii

  1. Autocunoaşter e şi de7oltar e  er sonală1.1 Autocunoaştere

  • tima de sine= ce este stima de sine şi ;n ce situaţii se mani:estă. Atitudinea o7itiă :aţă de roria  ersoană

  1.2 cimare4 creştere4 de7oltare

  'aracteristicile readolescenţei= scimările :i7ice4 de7oltarea ersonalităţii4 relaţiile cucole-ii4 aştetăr i

  2. 'omunicare şi ailităţi sociale2.1 Mana-ementul emoţiilor 

  • #elaţia dintre eenimente4 -

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  25/34

  'lasa a Ia

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e

  %a s:

  discuţii ;n -ru desre eticetări şi desre consecinţeleacestora>

  1.2 să osere scimări asociatedi:eritelor

  i7ionarea unor :ilme care aordea7ă tema trecerii de lao etaă de

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  26/34

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  exersarea comortamentelor de -ru4 ;n con:ormitatecu anumite norme>

  5.2 să exerse7e ailităţi de luare adeci7iilor4 ;n contexte ar iate

  exerciţii de luare de deci7ii ;n situaţii ariate4 releante entru actiitatea  ror ie

  exerciţii de luare de deci7ii ;n situaţii de risc sau cr i7ăEincendii4 inundaţii4 cutremure4 accidente rutiere etc.F.

  'onţinuturile ;năţăr ii

  1. Autocunoaşter e şi de7oltar e  er sonală1.1 Autocunoaştere=

  tima de sine. "ticetările. 'um oate :i ;munătăţită stima de sine.

  1.2 cimare4 creştere4 de7oltare=coilărie4 uertate4 adolescenţă4 tinereţe4 maturitate4 ătr 'aracteristici ale ;năţării e: iciente.

  . ,lani:icarea car ier ei.1 "xlorarea car ierei=

  • Muncă4 ocuaţie4 carieră= caracter istici.

  5. 'alitatea stilului de iaţă5.1 'alitatea ieţii ersonale=

  • ituaţii de deci7ie. #e7olarea unor roleme cu otenţial de risc Eex. relaţii au7ie4 deexloatareF şi/sau de cri7ă Eaccidente4 catastro:e naturale etc.F.

  • #aortarea la normă.

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  27/34

  'lasa a IIa

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s: anali7a unor ersona?e celere4 din di:erite domenii4

   rin risma ;ncrederii ;n sine> interiuri4 desene4 :oto-ra:ii cu tema= C,oestea unei

  reuşiteD.

   2. &e7oltar ea a 2ilităţilor  de interr elaţionar e ;n contexte ar iate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:  ?ocuri de rol4 cu asumarea :ormală/ in:ormală a roluluide lider >

  2.2 să exerse7e tenici de comunicaree:icientă4 ;n contexte ariate din unctde edere social şi cultural

  tenici de ascultare actiă4 a o:eririi de :eedacP4de adresare a ;ntreărilor alicate ;n ereci/ -ru>

   romoarea rin materiale in:ormatie Eoster4 liantetc.F

  a relaţiilor o7itie ;ntre coii şi ăr inţi> reali7area unor ostere4 liante desre diersitate şi

   . &e7oltar ea a 2ilităţilor  de utili7ar e a in:or maţiilor  ;n  r ocesul de ;năţar e 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  28/34

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s: discuţii de -ru4 e tema rolematicii de -en ;nde7oltarea car ierei.

  'onţinuturile ;năţăr ii

  1. Autocunoaşter e şi de7oltar e  er sonală1.1 Autocunoaştere=

  @ncredere ;n sine4 reuşita  ersonală.

  2. 'omunicare şi ailităţi sociale2.1 Ailităţi sociale=

  • 'um recunoaştem un liderK

  2.2 'omunicarea=• 'e ;nseamnă comunicare e:icientăK Ailităţi de comunicare= ascultare4 :eedacP

   o7iti4 adresarea ;ntreăr ilor • Hri?ă şi sri?in ;n :amilie• &iersitatea culturală şi etnică. Interculturalitate

  . Mana-ementul in:ormaţiilor şi al ;năţăr ii.1 "lemente de mana-ement al timului.2 @năţare e:icientă !enici de stimulare a creatiităţii

  . ,lani:icarea car ier ei.1 "xlorarea car ierei=

  • ,re-ătirea educaţională necesară unei ocuaţii/ an-a ?ăr ii• 'riterii de anali7ă şi de ale-ere a unei meserii. &eci7ie ersonală4 in:ormată şi resonsailă cu

   riire la ale-erea meser iei.5. 'alitatea stilului de iaţă5.1 'alitatea relaţiilor sociale şi a mediului de muncă=

  • actorii sociali4 culturali4 economici ;n :ormularea unor oţiuni ro:esionale şi ;n de7oltareacar ierei

  • tereotiurile de -en şi lani:icarea car ierei

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  29/34

  'lasa a IIIa

  +iectie de re:erinţă şi exemle de actiităţi de ;năţar e

   1. &e7oltar ea ca acităţii de autocunoaşter e şi a atitudinii o7itie : aţă de sine 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

   orto:oliul resurselor  ersonale.

   2. &e7oltar ea a 2ilităţilor  de interr elaţionar e ;n contexte ar iate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  2.2 să anali7e7e in:luenţa stereoti ur ilor şi a re?udecăţilor asura comunicăr iiinterersonale

  exerciţii de exrimare a oiniilor ro/ contra4 ;ncontexte marcate de re?udecăţi/ stereoti ur i>

  monitori7area unor stereotiuri/ re?udecăţi4 ;n di:er itetiuri de discurs.

   . &e7oltar ea a 2ilităţilor  de utili7ar e a in:or maţiilor  ;n  r ocesul de ;năţar e 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

  .2 să anali7e7e in:ormaţiile cu riire lao:ertele educaţionale duă : inali7areaclasei a IIIa

  discuţii de -ru desre utilitatea in:ormaţiilor cu r iirela o:ertele educaţionale care ot :i alese duă:inali7area clasei a IIIa>

  i7ite de documentare4 ;n ederea comletăr iiin:ormaţiilor desre o:ertele educaţionale do

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  30/34

   5. "xer sar ea a 2ilităţilor  de mana-ement al unui stil de iaţă de calitate 

  +iectie de r e:er inţă "xemle de actiităţi de ;năţar e%a s:

   roiecte indiiduale de de7oltare4 cu identi: icareaoţiunilor educaţionale şi ro:esionale>

  5.2 să anali7e7e mecanismele e:iciente deadatare ;n situaţii de stres sau de cr i7ă

  discuţii de -ru cu tema= C'um :acem :aţă stresuluiKD exerciţii de identi:icare a modalităţilor de adatare ;n

  dierse situaţii otenţial stresante  roiect de -ru de romoare a sri?inului social4 ;n

  situaţii de cri7ă Ecatastro:e naturale4 iolenţă4 accidenteetc.F.

  'onţinuturile ;năţăr ii

  1. Autocunoaşter e şi de7oltar e  er sonală

  1.1 Autocunoaştere=• autoealuare= interese4 uncte tari4 uncte slae4 caracteristici  ersonale

  2. 'omunicare şi ailităţi sociale2.1 Ailităţi sociale=

  • resonsailitate indiiduală şi socială ;n şcoală4 ;n :amilie şi ;n comunitate2.2 'omunicarea=

  •  re?udecăţi şi stereotiuri= imact asura comunicăr ii

  . Mana-ementul in:ormaţiilor şi al ;năţăr ii.1 Mana-ementul in:ormaţiilor =

  • surse de in:ormare cu riire la :ilierele4 ro:ilurile şi seciali7ările de actualitatedin ;năţăm

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  31/34

  'onsiliere şi orientare4 clasele I a 0IIIa 29

  u-estii metodolo-ice

  $nul dintre oiectiele curriculumului de 'onsiliere şi orientare este stimularea ailităţilor de ;năţare ermanentă4 ;n scoul de7oltării ersonale şi al inte-rării socioro:esionale iitoare4 de succes. "leiiexerimentea7ă ractic4 ;n cadrul orelor de 'onsiliere şi orientare4 di:erite tenici de ;năţare4 derelaţionare4 de comunicare e:icientă4 ailităţi de exlorare a resurselor ersonale şi a carierei4 aoialică ceea ce au asimilat ;n clasă4 ;n situaţii de iaţă dierse şi ;şi ealuea7ă roriul ro-res. @naţă ast:elsă ;şi asume resonsailitatea roriei ;năţăr i

  ,rocesul didactic se :ocali7ea7ă at

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  32/34

  0

  3i 2lio-r a:ie -ener ală

  3ateria de teste siolo-ice de atitudini co-nitie 3!,A'. 'lu?Naoca4 "ditura A'# 2002.3ăan4 A.> ,etroai4 &.> %emeni4 H. 'onsilier e şi orientare. 3ucureşti4 Rumanitas "ducaţional42002.3ălan4 ".> An-el4 ".> Marcinsci4 M.> 'ioodaru4 ". ete4 ăieţi  arteneriat ;n iaţa  ri8ată şi ;n iaţa

   ulică. 3ucureşti4 "ditura Nemira4 200.'onsilier e educaţională. 3ăan4 A. Ecoord.F. 'lu? Naoca4 "ditura Imrimeria Ardealul4 2001.'onsilier e  şi orientare. Hid de educaţie entru carieră. Actiităţi entru clasele II. %emeni4 Hariela>

  Mialca4 %oredana> Mi4 'odruţa Ecoord.F. 'lu?Naoca4 "ditura A'#4 2005.'onsilier e  şi orientare. Hid de educaţie entru carieră. Actiităţi entru clasele III. %emeni4

  Hariela> ,orum4 Miaela Ecoord.F. 'lu?Naoca4 "ditura A'#4 200.'onsilier e  şi orientare. Hid de educaţie entru carieră. %emeni4 Hariela> Miclea4 Mircea Ecoord.F. 'lu?

   Naoca4 "ditura A'#4 200.aer4 A.> Ma7lis4 ". 'omunicarea e:icientă cu coiii4 acasă şi la şcoală. 3ucureşti4 "ditura 'urtea ece4 2002.Holeman4 &. Inteli-enţa emoţională. 3ucureşti4 "ditura 'urtea ece42002. Li-ău4 Miaela. actorii reuşitei şcolar e. 3ucureşti4 "ditura Hra:oart41998. Li-ău4 Miai. 'onsilier ea carierei. 3ucureşti4 "ditura i-ma4 2001.Li-ău4 Miai. 'oiii suradotaţi. 3ucureşti4 "ditura ocietatea )tiinţă şi !enică4 199.Manual entru iaţa de :amilie. 3ucureşti4 "ditura Henesis4 undaţia !ineri entru !ineri.

  +rientarea şcolară şi  r o:esională  a tinerilor re7idenţi ;n 7one de: aor i7ate  socioeconomic şi cultur al.3ucureşti4 I"'N#+,4 2001. t t = // o s 7 d .i s e. r o,etroai4 &.4 3ursuc4 3. &i:er enţe  de -en ;n creşterea şi educarea co iilor .  3ucureşti4 "ditura Nemira.

  200. O O O . - e nd e r . r o#adu4 H. ,sioeda-o-ia de7oltării şcolarilor cu andica. 3ucureşti4 "&,.4 1999.airo4 &. 'on:lictele şi comunicarea4 $n -id  rin la2irintul artei de a :ace :aţă con:lictelor. 3ucureşti4

  "ditura Arc4 1998.tanton4 N. 'omunicarea. 3ucureşti4 ' )tiinţă şi !enică4 1995.uer4 &. ". &e7oltar ea carierei. @n= ,siolo-ia rocesului educaţional. ELoel #. &ait7 şi amuel 3allF.

  3ucureşti4 "&,4 198.!enolo-iile in:ormatice şi de comunicare ;n consilier ea carierei. Li-ău4 Miai Ecoord.F. 3ucureşti4 "ditura A:ir4

  200.!oias4 L. M.> !oias4 ". .> riendlander4 . 3. Inteli-enţa emoţională ;n educaţia coiilor .  3ucureşti4 "ditura

  'urtea ece4 2002.

  !omşa4 H. 'onsilier ea şi orientarea ;n şcoală. 3ucureşti4 'asa de editură şi resă iaţa #om ,ăun4 ". "ducaţia inte-rată a coiilor cu andica. 3ucureşti4 1998. O O O . c d e.ca. - o /c i 'urr iculum and Instruction. acramento4 'ali:ornia. O O O . c s ee .n et/ " % S R o m e S s c o o l / I, H u i d e li n e s . d :   # es ect. Interersonal iolence ,reention # esour ce

  Huide. NeO TorP tate 'enter :or cool a:etJ4 2002.O O O .d o e. m a s s. e d u /:r a m e O o r P s / e al t /1 99 9  Massacusetts 'om r eensie   Realt

  'urriculum Nr ameOor P .Massacusetts Huidin- ,rinciles o: 'omreensie Realt "ducation %inPed Oit National tandards inRealt"ducation4 ,Jsical "ducation4 and amilJ and 'onsumer ciences "ducation4 +ctoer4 1999.

  O O O . e du . - o . on .ca/ e n - / d o c u m e n t/ c ur r ic u l /e c u 85 1 0 . d :   ,ersonal %i:e Mana-ement= 'urriculumHuideline.

  +ntario MinistrJ o: "ducation4 1985.O O O . e du . r o  @n8ăţăm

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  33/34

  1

  #esurse -ener ale

  Institutul de )tiinţe ale "ducaţiei EI"F%a2oratorul 'onsilier e şi ;n8ăţare er manentă)tirei odă 4 ector 14 010102 3ucureşti!ele:on= E021F 15890> E021F 1282/ 1/ 120> ax= E021F 121O O O . i s e .r o

   

  'oordonator metodolo-ic al 'entrelor de Asistenţă ,sioeda-o-ică din # om

 • 8/17/2019 Consiliere Si Orientare 1-4

  34/34

  Hruul de lucr u

  'oor donator =&r. Miai LIH*$  exert4 'onsiliul Naţional entru 'urriculum4 Institutul de )tiinţe ale "ducaţiei4 3ucureşti

  Autor i=

  eranţa %ainia (I3$4 cercetător Institutul de )tiinţe ale "ducaţiei4 3ucureşti&omnica ,"!#+AI4  siolo- drd. 'entrul "Q,"#!4 $niersitatea 3aeş3olJai4 'lu?NaocaMarcela 'laudia '*%IN"'I4 ro:. sioeda-o- 'entrul Municial de Asistenţă ,sioeda-o-ică4 3ucureşti"lena 'I+R+&A#$4  ro:. siolo- 'entrul Municial de Asistenţă ,sioeda-o-ică4 3ucureştiIoana )AN$4 ro:. sioeda-o- 'ole-iul Naţional Miai itea7ul4 3ucureşti

  "xerti7ă curr iculum=iruţaAntoanta !acea 'onsiliul Naţional entru'urriculum An-ela !eşileanu 'onsiliul Naţional entru'urriculum lorentina