Chestionar Schubert

1
CHESTIONAR SCI{UBERT in tabelul cle maijos suntprezentate o serie de intrebdri retbritoare la situagii ipotetice deviafd. Vi rugam si citili cu atenlie fiecare intrebare qi sd biafii cu un "X" varianta de r[spuns care ar caracteriza cel mai bine modul in care dumneavoastrd ati reactiona. ln mare mdsurd da in egalf masura da gi nu in mare mdsuri nu Neinarmat t-rind, v-a!i pune in calea unui criminal ericuios care a evadat? Ati cdlStori pe scara unui vagon de tren, laovitezd mai mare de l0Okm/h? Dupd o noapte nedonnitd, puteli sd lucrafi a doua zi normal? Ali trece primui pe supraf-afa unui lac inghefat? Ati da prietenilor o sumi mare de bani ?mpruriiut dacd nu sunieti siqur cd acestia ar retuma-o? ^ Afi intra cu dresorul ?n cuqca leilor daci acesta v-ar spune ca nu este nici un pericol? Ali urca pe un cog inalt de fabricd doar in baza unor instructiuni sumare? Aqi conduce o barcd cu pAnze de tip plafformd (sur$ tlri un antrenament orealabil? Ati apuca de cip[stru un cal dezlan;uit, in alergare? Credeti cd dupd ce aii bdut 10 halbe de bere, afi putea conduce o bicicletS'? Ati intra intr-o casd in fl[ciri pentru a salva un om? Ati fr de acord si urcaii intr-o mEina condusd de cineva care de curand a comis un srav accident rutier? Ati s[ri de la o inaltime de 20 m pe foaia de cort a ompierilor? Aqi accepta o operafie care v-ar pune viafa in pericoi, ntru a scapa de o boala care v-ar tine la Ati sari de pe scara unui vagon care circuld cu o viteza de 50 krn/h? ,{ti paria pe faptul ci ati trece legat la ochi printr-o iniersecti e asl omeratf,? Aii apuca un fir de inaltd tensiune la cerer-ea gefului dvs.. daci acesta v-ar asigura cd tensiunea nu este coqectatd? Ati intra. impreund cu alie 7 persoane, intr-un ascensor calculat numai Dentru 6 oersoane? Ali accepta sa condi-ice{i un elicopter in utma cdtorva erplicatii sumare? i V-ati ocupa clr o activitate periculoasi pentru via!6. daci ati ii fbarte bine plitit^Bentru aceasta? Ati ii cie acord ca. penti-lr o bund recornpensd. sd parlitrrpati la ci expbditie periculoasd si ile duratS? ali cilaiori cu caLiciucurile din fatd uzate. de la Bucureqti la Timisoara? Ati transporta crl maqina personald la spital un ncjcunosiut bolnar. di: o boal6 molipsitoare? \ a piae confiuntarile cu obstacole periculoase? Afi depasi viteza admisd dacd trebuie s[ dafi ajr.rtor rinirj rirn boirrar,?

description

chestionar

Transcript of Chestionar Schubert

 • CHESTIONAR SCI{UBERTin tabelul cle maijos suntprezentate o serie de intrebdri retbritoare la situagii ipotetice deviafd.Vi rugam si citili cu atenlie fiecare intrebare qi sd biafii cu un "X" varianta de r[spuns care ar

  caracteriza cel mai bine modul in care dumneavoastrd ati reactiona.

  ln maremdsurd

  da

  in egalfmasurada gi nu

  in maremdsuri

  nu

  Neinarmat t-rind, v-a!i pune in calea unui criminalericuios care a evadat?

  Ati cdlStori pe scara unui vagon de tren, laovitezdmai mare de l0Okm/h?Dupd o noapte nedonnitd, puteli sd lucrafi a doua zinormal?

  Ali trece primui pe supraf-afa unui lac inghefat?Ati da prietenilor o sumi mare de bani ?mpruriiut dacdnu sunieti siqur cd acestia ar retuma-o? ^Afi intra cu dresorul ?n cuqca leilor daci acesta v-arspune ca nu este nici un pericol?Ali urca pe un cog inalt de fabricd doar in baza unorinstructiuni sumare?Aqi conduce o barcd cu pAnze de tip plafformd (sur$tlri un antrenament orealabil?Ati apuca de cip[stru un cal dezlan;uit, in alergare?Credeti cd dupd ce aii bdut 10 halbe de bere, afi puteaconduce o bicicletS'?

  Ati intra intr-o casd in fl[ciri pentru a salva un om?Ati fr de acord si urcaii intr-o mEina condusd de cinevacare de curand a comis un srav accident rutier?Ati s[ri de la o inaltime de 20 m pe foaia de cort aompierilor?

  Aqi accepta o operafie care v-ar pune viafa in pericoi,ntru a scapa de o boala care v-ar tine la

  Ati sari de pe scara unui vagon care circuld cu oviteza de 50 krn/h?,{ti paria pe faptul ci ati trece legat la ochi printr-oiniersecti e asl omeratf,?Aii apuca un fir de inaltd tensiune la cerer-ea gefului dvs..daci acesta v-ar asigura cd tensiunea nu este coqectatd?Ati intra. impreund cu alie 7 persoane, intr-un ascensorcalculat numai Dentru 6 oersoane?Ali accepta sa condi-ice{i un elicopter in utma cdtorvaerplicatii sumare? iV-ati ocupa clr o activitate periculoasi pentru via!6.daci ati ii fbarte bine plitit^Bentru aceasta?Ati ii cie acord ca. penti-lr o bund recornpensd. sdparlitrrpati la ci expbditie periculoasd si ile duratS?ali cilaiori cu caLiciucurile din fatd uzate. de la Bucureqtila Timisoara?Ati transporta crl maqina personald la spital unncjcunosiut bolnar. di: o boal6 molipsitoare?\ a piae confiuntarile cu obstacole periculoase?Afi depasi viteza admisd dacd trebuie s[ dafi ajr.rtorrinirj rirn boirrar,?