CHESTIONAR 13

download CHESTIONAR 13

of 5

description

chestionar auto cat. B

Transcript of CHESTIONAR 13

 • ---/------------,..

  MINISTERUl DE INTUNEINSPEcrORATUL GENERAL 'At 'D() L1TIEI

  Directia Circulatie

  CHESTIONAR Nr.

  CATE80RIA B

  ,~

  1.

  2.

  3.

  4.

  Pentru examinare la reguli de circulatie

  De ~ulG.....icul.le dep(i~5C ~~ 5ting6. &ist6 YNO ceptilt in oCJst6pri..into ,

  0) nLl ;b) do. in ccnul ,ehic:ulelor tJi diror conduclrtori ..","alil.enG inten~tJ de a tchimbo

  directia de mel'S 10 stingo ,i a tromftlielof ;c:) da, docci depa,ireo .. foee pe 0 slrodii ell 5en1 unic.Cooduceti aulofelticulul pe un dRlm cu prMKna" Ji Wi~ de 0 interMqie prftCi-

  :rutCi ell Mareate pentJu ptetoni. In OCNlta~ II'lCJi .,1. MUSGf Ui ocordati aiMpriClritote de trecefe f

  0) do, pietonilor ongojoti in troYetsar. ~ treCHeO mafcom ;b) nLl, inlrueR circu10ti pe drumul prioritcu ,i nLl schimboti dir'Kfio de men ;c) do, pielonilor OrtgClj~ in tra,.narll, preeurn ,1 ..hicul-'or cor. c:irculci din sens opus

  ,i inten1iornKlui 50 ,ir.,. 10 stingg.

  I"!r-o int.nettie unde circu1atia Ie dnla,oarli in sens gifOtoriu, conduc:otoritor CHIlo Iise inlerIice :

  tI) so reduc6 l'itelO, intrucit Ie cree(JlO pe1"icQ/ul de b10cate ;b) seli opreosc6 oulo.,.hicul.1e :c) so inloorceli, prin ocolireo Mnsului de giraJie.

  Uftde ..... -' _ HpIIIlZI conducitorl de arto~"~ lntr-un ........1( de~ .. __ ciNi. eu,..zuttet pegube~~. obJine Ktul de~1

  IIII eel mal aproplati unttat. de paMll. lutomati in least~;b) numilia HfVieiul de poli1ie ruti.ri judeJeln;el numlill unftatel de poltll. pe rlUl drull domicillizi.

  Core dintre eN douG auto-hiode tNbuiI sOopt'e

 • Ir

  7.

  8.

  9.

  11.

  Pute1i opri outofthkulul cind inblniti indica-tOful oloture! l

  0) nu, pe a distunto de 50 m inointe ,i dupOindicator;

  ----;,b)-nu;-pernnrca otXIVOll"...cercor. 1'C1-0'-~-~,esc 5ii t~6 pe-ste 011.11 slren;j sou drumului ;

  c) do.

  ConducOtorvl ol.ltoturismului poot. executanrojul 10 stinvo in inlef'Hc1io din iWlOgineo ala-turoto .,

  0) nu, ct.oo,ece incolco marcojul oplical intreIcuOruri l

  b) do, deooreu s-a incgdrot cored pentruefec:tuoreo .irajului ;

  c) do, numoi dupO ce ocorda prtoriioW detrec.~ Qulocomionutui.

  TromtOiul din ifl109iMO okiturotii .5. april instatie. Conduc6torvl outofurgonetei iI pom.depO,i .,

  a) nu, deoorece in ac.asla slaP. nu ellslGrelIJgiu penttU pietoni:

  b) do, c!eoorKe intre ,iflCl din dreopto Ji ,-"-duro trotuarului .,ista spotiu sufic:i.nt ;

  c) nu, deoor.c. tromyoiele Ie depO,.,e deregulo pe porteo dingo.

  P',",iti imoginea olilturotii. Conduccitorul auto-turismului ellec\ltO cOt'ect dep6,ireo outocomio-nului in CK~StQ Jona f

  0) do, deoor.-ce nu incolcil prftederilelegole;b) nu, d.oo,ece a trecut de olul dfumului ;c) nu, cHoore

 • \16.

  Priorili imaginea al6l:uratcl. In ce ordine ,orbtlce prin intersecti. eel. tr.i auto..hicuie t

  0) motocideto, outoturilmul, autocomionul jb) outoturismul, outocomtonul, rnotoeicleta ic} motocidato, autocomionul, outoturismul.

  c. MtMifieatie OR indicatoru! din imogi~otablrvtO ,

  0) indicO opror-:'" de 0 treeef. Ia ni\oel pe_G cola ferota cu moi multe linil ;

  b) semnaligazll 0 curbG deoHbit d. perkv.Ioasli ;

  c) indicO foptul co ~Ia (I por1iune dedrum in ~ntine.

  turotO au 'IOie sO treoc6 prin interMqie ,oJ autocomionul fi outoturismul :b) motocicleto ,i autoturismul :c) numal autocomionul.

  IndicotoNl din imogineu ahiNrotii ..0 aftrti-leOlO cO :

  0) 1'0 apropioli de un pasoj deniYe-lot pesleca'-a 'eratO ;

  b) in opropiereo drumu'ui MollO un depoude locomoliwa ;

  c) .0 Clpfopioti de 0 tr.cer. Ia ni'" cu (oleofel"otii lillr6 borier.

  in c cln Mtu.,iiIe de m.i jos _te intenid oprir vMlok:u.-or pe drumurile public.?a' ~ ~rt caros_bUI a drumurilor "alion_le;bl Ie (I dillt.n,i mai mid de 25 m de indiCltorul stallal pentru mijloac'-. de transport

  publk d.~n.;cJ I. mIl PUll" de 50 m de cet mal aproplst co" .1 int.rteqial.

  \

  ,

  I

  17.

  18.

  Core dintre cele dou6 indicaloore 016tutotewil lntenice dep6,ireo "

  a) indicoto(ul 1 ;b) lndlcotl>ful 2:c} ombele indicotoare.

  Care dintre obligotiile de moi jos wei te"incind intilniti indicoll>ful oleiturat "

  0) teduceti "itelo ,i circulati cu multo atenfiepent!u 0 "ito once pencol;

  b) reduce~i "itelo ,i opti1i doca din "n$ opuscircula alte ".hieul. :

  c) circulali cu olentie cind conditiile meteo-rologice sint nefo_bile.

  I

  MirelaHighlight

  MirelaHighlight

  MirelaHighlight

  MirelaHighlight

  MirelaHighlight

  MirelaHighlight

 • 24.-------------------

  IIj

  !

  t

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  25.

  26.

  PI'9ciZQli in ce ordine ,or patrunde in int...sec-tie conduciitorii telor Il"1Ii outol'efticule din imo-ginea olCiturotii ,

  0) outoturismul ,.rde, outoturismul golben ,iautocomionul ;

  b) t1utoturismul golben, outocomionul ,i Qulo-turismul verde;

  c) autoturismul ,erde, outocamionul ,i Qulo-turismul golben.

  in care dintre situatiile de mai jos est. interzid ~rea?a) cind .xul drumului este materia1izat printr-o Hoi. di~til'lJl;b) clnd din sens opus nJ circuli,in .ace! ~ment ,aIle vehicule;c) cind sc treee efectiv peste maroaJul contmuu.

  P. autoatrMUi .. lnterziee:_, ,lreulatla cu 0 vitazi sub 60 km/h;bl manevr. da men in.poI;(I folosir benzli dellngi zona median' ce desparte eele doui pirti caroubill.lneredintareo unui autotehieul. pentru a fi condus pe drumurile pubUce, unei persoane

  core nu poseda pennis d. eonduce... .Jt_J!.ede2se,bt cu:_ _a) sonqiune penalab) amenda contrG,cnti0no1a Ji onulol"1lo permiSUlul de conduc.'. ;c) amend6 cont"",e"1ionalO '1 5uspendorea dreptului de 0 conduce outovehicule.

  in e.re din unnit~e situ"1ii lunteti obIis-t ai folosiJi luminile de intitnire ..... de drum.Ie autovehieulului pe e.,.-I condueeti7

  eJ in merltit in IOellititi, ci1 ,I in efar .eMtorl, c:ind vizibilitetel este reduli;bl

 • J

  1234raspunsuri 13