Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale...

39
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică Specializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune Grupa III, anul II CALCULUL ŞI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI PE BAZA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE

Transcript of Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale...

Page 1: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie PublicăSpecializarea: Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Grupa III, anul II

CALCULUL ŞI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI

ECONOMICO-FINANCIARI PE BAZA SITUAŢIILOR

FINANCIARE ANUALE ALE UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE

2010

Page 2: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

BILANŢ PRESCURTATTabel nr.1.

Denumirea indicatorului Nr. rd.

SOLD LA01.01.2009 31.12.2009

A B 1 2A. ACTIVE IMOBILIZATE 19 1.788.736 1.718.352I. Imobilizari necorporale 06 35.458 35.123II. Imobilizari corporale 1.738.726 1.679.539III. Imobilizari financiare 18 14.552 3.690B. ACTIVE CIRCULANTE 35 2.030.692 3.424.460I. Stocuri 739.304 382.143II. Creante 30 790.137 810.750III. Investitii financiare pe termen scurt 33 265.165 150.661IV. Casa si conturi la banci 34 236.086 2.080.906C. CHELTUIELI IN AVANS 36 246.392 248.954D. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an:

45 2.442.083 3.789.417

E. ACTIVE CIRCULANTE / DATORII CURENTE NETE 46 -164.999 -116.003F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE 47 1.623.737 1.602.349G. DATORII: Sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an:

56 147.184 72.124

H. PROVIZIOANE 60 - -I. VENITURI IN AVANS: 63 465.451 446.654J. CAPITAL SI REZERVE 85 1.011.102 1.083.571Total capitaluri proprii din care: 83I. Capital 67 395.000 395.000II. Prime de capital 68 322.323 249.502III. Rezerve din reevaluare 69 127.944 124.000IV. Rezerve 74 80.654 82.222V. Profitul sau pierderea reportat:     Sold C 78 85.181 232.807     Sold D 79VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar:     Sold C 80 38.783 147.627     Sold D 81Repartizarea profitului 82 38.783 147.627

1

Page 3: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

BILANŢ FINANCIAR (LICHIDITATE - EXIGIBILITATE) Tabel nr. 2

Active = Necesaruri nete

Mijloace cu durata mai mare de 1 an

Exerciţiul financiar Pasive = Resurse

Resurse cu scadenţa mai mare de 1 an

Exerciţiul financiar

Precedent Curent Precedent Curent

A. ACTIVE IMOBILIZATE 1.788.736 1.718.352 J. CAPITAL ŞI REZERVE

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 35.458 35.123 I. CAPITAL 395.000 395.000

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE 1.738.726 1.679.539 II.PRIME DE CAPITAL 322.323 249.502

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 14.552 3.690 III. REZERVE DIN REEVALUARE 127.944 124.000

Mijloace cu durata mai mică de 1 an IV. REZERVE 80.654 82.222

B. ACTIVE CIRCULANTE 2.030.692 3.424.460 V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ SOLD C 85.181 232.807

I. STOCURI 739.304 382.143 SOLD D

II. CREANŢE 790.137 810.750 VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIŢIULUI

FINANCIAR SOLD C

38.783 147.627

III. INVESTIŢII PE TERMEN

SCURT

265.165 150.661 SO

LD D

IV. CASA ŞI CONTURI LA

BANCI

236.086 2.080.906 REPARTIZAREA PROFITULUI 38.783 147.627

C. CHLETUIELI IN AVANS 246.392 248.954 CAPITALURI PROPRII TOTAL 1.011.102 1.083.571

H. PROVIZIOANE - -

G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE

ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

147.184 72.124

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE

ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNĂ LA 1 AN

2.442.083 3.789.417

I. VENITURI ÎN AVANS 465.451 446.654

TOTAL ACTIVE NETE 4.065.820 5.391.766 TOTAL CAPITALURI 4.065.820 5.391.766

Page 4: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Ratele de structură

Ratele de structură ale activului sunt:

Rata activelor imobilizate

Si =

1. La începutul anului:

Si= = 43,99 %

2. La sfârşitul anului:

Si= = 31,87 %

Rata imobilizărilor necorporale

Rin=

1. La începutul anului:

Rin= = 0,87%;

2. La sfârşitul anului:

Rin= = 0,65 %;

Rata imobilizărilor corporale

Ric =

1. La începutul anului:

Ric= = 42,76 %;

2. La sfârşitul anului:

Rin= = 31,15 %;

Rata imobilizărilor financiare

Page 5: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Rif=

1. La începutul anului:

Rif= = 0,36 %;

2. La sfârşitul anului:

Rif= = 0,07 %;

Rata activelor circulante

Sa =

1. La începutul anului:

Sa= = 49,95 %;

2. La sfârşitul anului:

Sa= = 63,51 %;

Rata stocurilor =

1. La începutul anului:

Rs= = 18,18 %;

2. La sfârşitul anului:

Rs= = 7,09 %;

Rata creanţelor comerciale

Rcc =

1. La începutul anului:

1

Page 6: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Rcc= = 19,43 %;

2. La sfârşitul anului:

Rcc= = 15,04 %;

Rata disponibilităţilor

Rd =

1. La începutul anului:

Rd= = 5,81 %;

2. La sfârşitul anului:

Rd= = 38,59 %;

Ratele de structură ale pasivuluii sunt:

Ponderea capitalurilor permanente

Rkp =

Capitaluri permanente = Capitaluri proprii + Datorii ( > 1 an)

1. La începutul anului:

Kp= 1.011.102+147.184 = 1.158.286 lei;

2. La sfârşitul anului:

Kp= 1.083.571+72.124= 1.155.695 lei;

1. La începutul anului:

Rkp= = 8,49 %;

2. La sfârşitul anului:

Rkp= = 21,43 %;

Autonomia globală

Ag=

2

Page 7: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

1. La începutul anului:

Ag= = 24,87 %;

2. La sfârşitul anului:

Ag= = 20,09 %;

Autonomia la termen

At1=

1. La începutul anului:

At1= = 87,29 %;

2. La sfârşitul anului:

At1= = 93,76 %;

Autonomia la termen

At2=

1. La începutul anului:

At2= = 14,56 %;

2. La sfârşitul anului:

At2= =6,66 %;

Ponderea datoriilor pe termen scurt =

1. La începutul anului:

At = = 60,06 %;

3

Page 8: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

2. La sfârşitul anului:

At = = 70,28 %;

Tabel nr. 3

Structura activului (%)

Exerciţiul financiar Structura pasivului

Exerciţiul financiarPrecedent Curent Precedent Curent

Active imobilizate 43,99 31,87 Capital permanent (Cp)

8,49 21,43

Imobilizări necorporale

0,87 0,65 Capitaluri proprii (C)

24,87 20,09

Imobilizări corporale

42,76 31,15 Datorii peste 1 an (D.t.l)

14,56 6,66

Imobilizări financiare

0,36 0,07 Datorii sub 1 an (D.t.s.)

60,06 70,28

Active circulante 49,95 63,51 Total datorii (D) 74,62 76,94Stocuri – total 18,18 7,09 Total capitaluri

(C+D)99,49 97,03

Creanţe – total 19,43 15,04 Total capital (Cp+D.t.s.)

68,55 91,71

Disponibilităţi 5,81 38,59 Levier financiar (LF=D/C)

3,0 3,83

Total active nete 93,94 93,58 Capacitatea de îndatorare (C/Cp)

2,93 0,94

Din datele prezentate în tabelul nr. 3 se desprind următoarele concluzii:

1. Structura activului reflectă o creştere a activelor imobilizate, cu aproximativ

30 %, în defavoarea scăderii activelor circulante, ceea ce scade gradul de lichiditate a

activelor.

2. Activele circulante au crescut cu aproximativ 14 %, această crestere fiind

datorată îndeosebi disponibilităţilor şi stocurilor.

3. Structura pasivului arată reducerea ponderii capitalului permanent în favoarea

creşterii datoriilor pe termen scurt. Capitalurile permanente au scăzut în proporţie de 13

%, datoriile pe termen scurt având o creştere cu 10 %.

4

Page 9: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

4. Valoarea capitalurilor proprii este mai mare decat valoarea capitalurilor

permanente. Ponderea capitalurilor proprii fiind redusă în favoarea datoriilor totale, care

au înregistrat o creştere de 3 %.

Fondul de rulment al întrprinderii

Fondul de rulment financiar

FRF = (Active circulante + Cheltuieli în avans) –

(Datorii pe termen scurt + Venituri în avans)

1. La începutul anului:

FRF= ( 2.030.692+246.392) – ( 2.442.083+465.451) = - 630.450 lei;

2. La sfârşitul anului:

FRF=(3.424.460+248.954)–(3.789.417+446.654)= - 562.657 lei;

Fond de rulment propriu

FRP = Capitaluri proprii – Active imobilizate nete

1. La începutul anului:

FRP = 1.011.102 – 1.788.736 = - 777.634 lei

2. La sfârşitul anului:

FRP = 1.083.571 – 1.718.352 = - 634.781 lei;

Fond de rulment împrumutat

FRI = FRF – FRP

1. La începutul anului:

FRP = (- 630.450 ) – (- 777.634) = 147.184 lei;

2. La sfârşitul anului:

FRP = (- 562.657 ) – (-634.781 ) =72.124 lei;

Fond de rulment financiar

FRF = (Total active – Datorii curente) – Active imobilizate = F – A

1. La începutul anului:

FRF = 1.623.737 – 1.788.736 = - 164.999 lei

2. La sfârşitul anului:

FRF = 1.602.349 – 1.718.352 = - 116.003 lei

Tabel nr. 4

5

Page 10: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Nr. crt.

Indicatori (lei)

Exerciţiul financiar Abateri (±Δ)

Indici (%)

Precedent Curent

1. Capitaluri proprii 1.011.102 1.083.571 72.469 107,17

2. Datorii mai mari de 1 an 147.184 72.124 75.060 49,0

3. Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

0 0 0 0

4. Capitaluri permanente(Cp) 1.158.286 1.155.695 - 2.591 99,78

5. Active imobilizate (Ai) 1.788.736 1.718.352 - 70.384 96,07

6. Fond de rulment financiar (FRF)

- 164.999 - 116.003 49.996 70,31

6.1. Fond de rulment propiu (FRP) - 777.634 - 634.781 142.853 81,63

6.2. Fond de rulment împrumutat (FRI)

147.184 72.124 - 75.060 49,0

7. Active circulante 2.030.692 3.424.460 1.393.768 168,64

8. Cheltuieli în avans 246.392 248.954 2.562 101,39

9. Datorii pe termen scurt 2.442.083 3.789.417 1.247.334 155,17

10. Venituri în avans 465.451 446.654 - 18.797 95,96

11. Fond de rulment financiar (FRF)

- 164.999 - 116.003 49.996 70,31

12. Total active – datorii (F) 1.623.737 1.602.349 - 21.388 98,68

13. Active imobilizate (A) 1.788.736 1.718.352 - 70.384 96,07

14. Fond de rulment financiar (F - A)

- 164.999 - 116.003 49.996 70,31

15. Active circulante respectiv datorii curente (E)

-164.999 -116.003 49.996 70,31

Analiza datelor din tabelul nr. 4 conduce la următoarele concluzii:

1. Fondul de rulment negativ, dar în crestere reflectă o evoluţie nesigură a marjei

de securitate a întreprinderii.

2. Cresterea fondului de rulment este consecinţa unor decalaje între ritmurile de

creştere a elementelor luate în calculul fondului de rulment financiar şi atestă existenţa

unui echilibru financiar precar pe termen lung şi pe termen scurt.

6

Page 11: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

3. Având în vedere că pentru aprecierea nivelului fondului de rulment teoria

economică recomandă analiza în corelaţie cu specificul sectorului de activitate şi că

pentru întreprinderile industriale fără probleme specifice legate de stocuri, cum este cazul

întreprinderii analizate, care se încadrează în termene de producţie normale, se apreciază

că fondul de rulment normal reprezintă 10% din cifra de afaceri sau 20% din activul

circulant.

4. Se constată existenţa unui fond de rulment propriu negativ dar în crestere, şi

respectiv, un fond de rulment străin în scădere insa pozitiv, aspect care exprimă faptul că

echilibrul financiar este asigurat în foarte mică măsură din capitaluri proprii, reflectând

totodată un grad de autonomie financiară foarte scăzut.

Necesarul de fond de rulment al întreprinderii ( NFR)

NFR = (Active circulante + Cheltuieli în avans – Casa şi conturi la bănci) –

(Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă de timp de 1 an + Credite

bancare + Venituri în avans)

1. La începutul anului:

NFR = (2.030.692 + 246.392 – 236.086) – (2.442.083 + 0 + 465.451)

= - 866.536 lei;

2. La sfârşitul anului:

NFR = (3.424.460+248.954– 2.080.906) – (3.789.417 + 0 + 446.654)

= - 2.643.563 lei;

Tabel nr. 5

Nr. Indicatori Exerciţiul financiar Abateri Indici

7

Page 12: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

crt. (lei) (±Δ) (%)Precedent Curent

1. Active circulante 2.030.692 3.424.460 1.393.768 168,64

2. Cheltuieli în avans 246.392 248.954 2.562 101,39

3. Casa şi conturi la bănci 236.086 2.080.906 1.844.820 881,42

4. Total I (1+2-3) 2.040.998 1.592.508 - 448.490 78,03

5. Datorii cu scadenţă < 1 an

2.442.083 3.789.417 1.247.334 155,17

6. Credite bancare de trezorerie

0 0 0 0

7. Venituri în avans 465.451 446.654 - 18.797 95,96

8. Total II (5+6+7) 2.907.534 4.236.071 1.328.537 145,699. Necesar de fond de

rulment NFR (4-8)- 866.536 - 2.643.563 - 1.777.027 32,78

Concluzia care se desprinde din tabelul nr. 5 este următoarea:

Necesarul de fond de rulment negativ şi în scădere se datorează creşterii mai

rapide a datoriilor şi cheltuielilor în avans faţă de activele circulante şi disponibilităţilor

băneşti.

Trezoreria netă a întreprinderii (TN)

TN = FRF – NFR

1. La începutul anului:

TN = (- 164.999 ) – ( - 866.536 )= 701.537 lei;

2. La sfârşitul anului:

TN =( - 116.003) – (- 2.643.563)= 2.527.560 lei;

TN = disponibilităţi – credite de trezorerie

1. La începutul anului:

TN = 236.086 – 0 = 236.086 lei;

2. La sfârşitul anului:

TN = = 2.080.906– 0 = = 2.080.906lei;

TN = active circulante, respectiv datorii curente nete (E) – NFR

1. La începutul anului:

8

Page 13: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

TN = ( - 164.999 ) – (- 866.536 )= 701.537 lei;

2. La sfârşitul anului:

TN = ( - 116.003 ) – (- 2.643.563 ) = 2.527.560 lei;

Tabel nr. 6

Nr. Crt.

Indicatori(lei)

Exerciţiul financiar Abateri(±Δ)

Indici(%)

Precendent Curent

1. Fondul de rulment financiar (FRF)

- 164.999 - 116.003 49.996 70,31

2. Necesar de fond de rulment (NFR)

- 866.536 - 2.643.563 - 1.777.027 32,78

3. Trezorerie netă (TN) (1-2) (a) 701.537 2.527.560 1.826.023 360,29

4. Disponibilităţi banesti 236.086 2.080.906 1.844.820 881,42

5. Credite de trezorerie 0 0 0 0

6. Trezoreria netă (TN) (4-5) (b) 236.086 2.080.906 1.844.820 881,42

7. Active circulante – datorii curente nete (E)

-164.999 -116.003 49.996 70,31

8. Trezoreria netă (TN) (7-2) (c) 701.537 2.527.560 1.826.023 360,29

Datele din tabelul nr. 6 conduc la următoarele concluzii:

1. Trezoreria netă este pozitivă şi în creştere, pentru toate variantele de calcul,

ceea ce reflectă decalajul dintre ritmul superior de scădere a fondului de rulment financiar

comparativ cu scăderea necesarului de fond de rulment.

2. Creşterea trezoreriei nete se datorează şi reducerii activelor circulante,

respectiv a datoriilor curente nete.

3. În cazul de faţă trezoreria netă este identică cu disponibilităţile băneşti

(trezoreria activă) ca urmare a inexistenţei creditelor bancare de trezorerie (trezoreria

pasivă).

4. Valoarea pozitivă a trezoreriei nete, impune abordarea cauzelor care pot

produce dezechilibre ce se reflectă în valoarea pozitivă sau negativă a trezoreriei.

9

Page 14: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Ratele de sinteză

Rata de finanţare stabilă a imobilizărilor ( Rfsi):

Rfsi =

1. La începutul anului:

Rfsi= = 0,65

2. La sfârşitul anului:

Rfsi= = 0,67;

Rata de finanţare din resurse proprii ( Rfrp )

Rfrp=

1. La începutul anului:

Rfrp= = 0,57

2. La sfârşitul anului:

Rfrp= = 0,63;

Rata de finanţare di resurse străine ( Rfrs )

Rfrs=

1. La începutul anului:

Rfrp= = 0,08;

2. La sfârşitul anului:

Rfrp= = 0,04;

Rata de lichiditate generală ( Rlg )

Rlg=

1. La începutul anului:

10

Page 15: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Rlg= = 0,83;

2. La sfârşitul anului:

Rlg= = 0,90;

Rata de lichiditate relativă ( Rlr )

Rlr=

1. La începutul anului:

Rlr= = 0,53;

2. La sfârşitul anului:

Rlr= = 0,80

Rata de lichiditate imediată ( Rli )

Rli=

1. La începutul anului:

Rlg= = 0,09;

2. La sfârşitul anului:

Rlg= = 0,55

Tabel nr. 7

Nr. Crt.

Rate de sinteză (de echilibru financiar)

Exerciţul financiar Abateri(±Δ)

Indici(%)

Precedent Curent

1. Rata de finanţare stabilă a imobilizărilor (Rfsi)

0,65 0,67 0,02 103,08

2. Rata de finanţare din resurse 0,57 0,63 0,06 110,53

11

Page 16: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

proprii (Rfrp)3. Rata de finanţare din resurse

străine (Rfrs)0,08 0,04 - 0,04 50

4. Rata de lichiditate generală (Rlg)

0,83 0,90 0,07 108,43

5. Rata de lichiditate rapidă (Rlr) 0,53 0,80 0,27 150,94

6. Rata de lichiditate imediată (Rli)

0,09 0,55 0,46 611,11

În urma analizei datelor din tabelul nr. 7 se pot desprinde următoarele concluzii:

1. Valorile subunitare şi în crestere ale ratei de finanţare stabilă a imobilizărilor,

a ratei de finantare din resurse proprii, a ratei de lichiditate general, confirmă marja de

insecuritate consecutivă fondului de rulment negativ crescător, dar cu o dinamică

inferioară imobilizărilor nete.

2. Valoarea subunitară a ratei de lichiditate generală confirmă echilibrul

financiar scazut pe termen scurt.

3. . Valorile subunitare ale ratei de lichiditate redusă şi imediată reflectă

capacitatea scăzută de a face faţă datoriilor pe termen scurt.

4. Valorile subunitare ale ratei de lichiditate reletivă şi imediată reflectă

capacitatea scăzută de a face faţă datoriilor pe termen scurt.

Principalele rate de rotaţie a posturilor din bilanţ

Numărul de rotaţii ale activelor:

Na = rotaţii

1. La începutul anului:

12

Page 17: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Na= = 1,669rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Na= = 1,125 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

Da = zile/rotaţie T = 360 zile

1. La începutul anului:

Da= = 215,69 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:

Da= = 320 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii capitaluri proprii:

Nc = rotaţii

1. La începutul anului:

Nc= = 6,712 rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Nc= = 5,59 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

Dc = zile/rotaţie

1. La începutul anului:

Dc= = 53,64 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:

13

Page 18: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Dc= = 64,40 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii active circulante:

Nac = rotaţii

1. La începutul anului:

Nac= = 3,342rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Nac= = 1,771 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

Dac = zile/rotaţie

1. La începutul anului:

Dac= = 107,72 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:

Dac= = 203,27 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale stocurilor:

Ns = rotaţii

1. La începutul anului:

Ns= = 9,18 rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Ns= = 15,869 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

Ds = zile/rotaţie

1. La începutul anului:

Ds= = 39,22 zile/rotaţie;

14

Page 19: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

2. La sfârşitul anului:

Ds= = 22,69 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale creanţelor:

Ncr = rotaţii

1. La începutul anului:

Ncr= = 8,589 rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Ncr= = 7,479 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

Dcr = zile/rotaţie

1. La începutul anului:

Dcr= = 41,91 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:

Dcr= = 48,13 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale furnizorilor:

Nf = rotaţii

1. La începutul anului:

Nf= = 2,732 rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Nf= = 1,446 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

15

Page 20: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Df = zile/rotaţie

1. La începutul anului:

Df= = 131,77 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:

Df= = 248,96 zile/rotaţie;

Numărul de rotaţii ale datoriilor:

Ndat = rotaţii

1. La începutul anului:

Ndat= = 2,621 rotaţii;

2. La sfârşitul anului:

Ndat= = 1,570 rotaţii;

Durata unei rotaţii:

Ddat = zile/rotaţie

1. La începutul anului:

Ddat= = 137,35 zile/rotaţie;

2. La sfârşitul anului:

Ddat= = 229,29 zile/rotaţie;

Tabel nr. 8

Nr. Crt.

Numărul de rotaţii Exerciţiul financiar Durata unei rotaţii Exerciţiul financiar

Precedent Curent Precedent Curent

1. Nr. de rotaţii active (Na)

1,669 1,125 Durata unei rotaţii (Da)

215,69 320

2. Nr. de rotaţii capital propriu (Nc)

6,712 5,590 Durata unei rotaţii (Dc)

53,64 64,40

3. Nr. de rotaţii active 3,342 1,771 Durata unei rotaţii 107,72 203,27

16

Page 21: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

circulante (Nac) (Dac)4. Nr. de rotaţii stocuri

(Ns)9,180 15,869 Durata unei rotaţii

(Ds)39,22 22,69

5. Nr. de rotaţii creanţe (Ncr)

8,589 7,479 Durata unei rotaţii (Dcr)

41,91 48,13

6. Nr. de rotaţii furnizori (Nf)

2,732 1,446 Durata unei rotaţii (Df)

131,77 248,96

7. Nr. de rotaţii datorii (Ndat)

2,621 1,570 Durata unei rotaţii (Ddat)

137,35 229,29

Din tabelul nr. 8 se constată următoarele:

1. . Numărul de rotaţii ale posturilor de bilanţ au cunoscut modificări în sensul

reducerii (activele, capitalurile proprii, activele circulante, creanţele, furnizorii, datoriile)

şi respectiv creşteri (stocurile).

2. Astfel, reducerile au condus la creşterea duratelor de rotaţie

3. Termenul de recuperare a creanţelor este superior termenului de plată a

furnizorilor, iar ambele durate au înregistrat reduceri, ceea ce arată că plăţile se derulează

mai repede decât încasările.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR-CONTABIL PRIVIND

PERFORMANŢA ÎNTREPRINDERII

Cifra de afaceri ( CA )

CA = Vânzări de mărfuri + Producţia vândută1. La începutul anului:

CA = 2.226.802 + 4.560.017 = 6.786.819 lei;

2. La sfârşitul anului:

CA = 1.437.397 + 4.626.747 = 6.786.819 lei;

Marja comercială ( Mc )

Mc = Vânzări de mărfuri – Costul de cumpărare a mărfurilor vândute

17

Page 22: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Costul de cumpărare a mărfurilor vândute = Cumpărări de mărfuri ± Variaţia stocurilor de mărfuri1. La începutul anului:

Mc = 2.226.802 – 1.421.857 = 804.945 lei

2. La sfârşitul anului:

Mc = 1.437.397 – 1.133.612 = 303.785 lei;

Producţia exerciţiului ( Pex )

Pex = Producţia vândută (Pv) + Producţia stocată (Ps) + Producţia imobilizată (Pi)

1. La începutul anului:

Pex = 4.560.017 + 3.600.445 + 720.460 = 8.880.922 lei;

2. La sfârşitul anului:

Pex = 4.626.747 + 2.781.202 +559.531 = 7.967.480 lei;

Valoarea adăugată (Vad )

Vad = Pex + Mc – Ci

Ci = Mp + M + U + Acm

1. La începutul anului:

Ci = 695.514+ 4.610 + 538.909 = 1.239.033 lei;

2. La sfârşitul anului:

Ci = 569.175 + 15.772 + 621.686 = 1.206.633 lei

1. La începutul anului:

Vad = 8.880.922 + 804.945 – 1.239.033 = 8.446.834 lei;

2. La sfârşitul anului:

Vad = 7.967.480 + 303.785 – 1.206.633 = 7.064.632 lei;

Analiza soldurilor intermediare de gestiune privind rentabilitatea

întreprinderii

Excedentul brut de exploatare ( EBE )

18

Page 23: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

EBE = (Valoare adăugată + Subvenţii de exploatare) – (Impozite, taxe,

vărsăminte asimilate)+ Cheltuieli cu personalul)

1. La începutul anului:

EBE = ( 6.005.962+ 0 ) – (354.586 + 61.328 ) = 5.590.048 lei;

2. La sfârşitul anului:

EBE = (6.292.188 + 0 ) – ( 784.196+ 17.664 ) = 5.490.328 lei;

Rezultatul exploatării ( Rexp )

Rexp = Excendetul brut (EBE) + Alte venituri din exploatare exclusiv subvenţiile

luate în considerare la determinarea EBE – Ajustări – Cheltuieli cu despăgubiri,

donaţii şi active cedate

1. La începutul anului:

Rexp = 6.788.319 – 6.607436 = 180.883 lei;

2. La sfârşitul anului:

Rexp = 6.064.144 - 5.699.638= 364.506 lei;

Rezultatul curent brut ( Rcbr )

Rcbr = Rezultatul exploatării + (Venituri financiare – Cheltuieli financiare)

Rexp + Rezultatul finaciar (Rf)

1. La începutul anului:

Rcbr = 180.883 – 129.672 = 51.211 lei;

2. La sfârşitul anului:

Rcbr = 364.506 – 186.829 = 177.677 lei;

Rezultatul excepţional ( Rexc )

Rexc = Venituri excepţionale – Cheltuieli excepţionale1. La începutul anului:

Rexc = 0 lei;

2. La sfârşitul anului:

Rexc = 0 lei;

Rezultatul brut al exerciţiului ( Rbrex )

Rbrex = (Vex + Vf + Vexc) – (Chex + Chf + Chexc)1. La începutul anului:

Rbrex = (6.788.319 + 49.330+ 0) – (6.607.436+ 179.002+ 0 ) = 51.211 lei;

19

Page 24: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

2. La sfârşitul anului:

Rbrex = (6.064.144 + 43.643+ 0 ) – (5.699.638+ 230.472+ 0 ) = 177.677 lei;

Rezultatul net al exerciţiului ( Rnex )

Rnex = Rbrex – Impozitul pe profit1. La începutul anului:

Rnex = 51.211 – 12.428= 38.783 lei;

2. La sfârşitul anului:

Rnex = 177.677 – 30.050= 147.627 lei;

Tabel nr. 9

Nr. crt.

Solduri intermediare de gestiune – lei - Exerciţiul financiar Abateri(±Δ)

Indici%

Precedent Curent

1. Vânzări de mărfuri (Vmf) 2.226.802 1.437.397 - 789.405 64,552. Costul mărfurilor vândute(Chmf) 1.421.857 1.133.612 - 288.245 79,733. Marja comercială(Mc) (1 – 2) 804.945 303.785 - 501.160 37,744. Producţia vândută (Pv) 4.560.017 4.626.747 66.730 101,465. Cifra de afaceri neta (CA)(1+4 ) 6.786.819 6.064.144 - 722.675 89,356. Variaţia stocurilor (±ΔS) 1.421.857 1.133.612 - 288.245 79,737. Producţia imobilizată (Pi) 720.460 559.531 - 160.929 77,668. Producţia exerciţiului (Pex) (4+6+7) 8.880.922 7.967.480 - 913.442 89,719. Consumuri intermediare (Ci) 1.239.033 1.206.633 - 32.400 97,3910. Valoarea adăugată(Vad)(3+8-9) 8.446.834 7.064.632 - 1.382.202 83,6411. + Subvenţii de exploatare 0 0 0 0,0012. - Alte impozite şi taxe 360.977 290.336 -70641 80,4313. - Cheltuieli cu personalul 2.068.299 1.756.563 - 311.736 84,9314. = Excedent brut de exploatare 5.590.048 5.490.328 - 99.720 98,2215. + Alte venituri din exploatare 6.788.319 6.064.144 - 724.175 89,3316. - Ajustarea valorii imobilizării 159.307 183.538 24.231 115,2117. - Alte cheltuieli cu despăgubiri, donaţii

şi activele cedate14.161 28.297 14.136 199,82

18. = Rezultatul din exploatare(Rexp) 180.883 364.506 183.623 201,5119. + Venituri financiare 49.330 43.643 - 5.687 88,4720. - Cheltuieli financiare 179.002 230.472 51.470 128,7521. = Rezultatul financiar (Rfin) - 129.672 - 186.829 - 57.157 69,4122. Rezultatul curent(Rcrb) (18 +21) 51.211 177.677 126.466 346,9523. + Venituri extraordinare 0 0 0 024. - Cheltuieli extraordinare 0 0 0 025. = Rezultatul extraordinar(Rextr) 0 0 0 0

20

Page 25: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

26. Rezultatul brut (Rbr) 51.211 177.677 126.466 346,9527. +Venituri totale 6.837.649 6.107.787 - 729.862 89,3328. - Cheltuieli totale 6.786.438 5.930.110 - 856.328 87,3829. = Rezultatul brut(Rbr) (27 - 28) 51.211 177.677 126.466 346,9530. - Impozitul pe profit 12.428 30.050 17.622 241,7931. = Rezultatul net(Rnet) (29 - 30) 38.783 147.627 108.844 380,65

Datele din tabelul nr. 9 conduc la următoarele concluzii:

1. Scăderea marjei comerciale cu 501.160 lei ( 62,26 ) a fost o consecinţă a

scaderii volumului vânzărilor de mărfuri la sfarsitul anului 2009

2. Scăderea a cifrei de afaceri nete cu 722.675lei (10,65% ) s-a datorat scaderii

producţiei vândute.

3. Scăderea valorii adăugate cu 1.382.202 lei (16,36) a rezultat în urma scaderii

rapide a producţiei exerciţiului faţă de consumuri .

4. Scăderea excedentului brut de exploatare cu 99.720 lei ( 1,78 % ) s-a datorat

scaderii valorii adăugate pe seama altor impozite şi taxe şi pe seama cheltuielilor cu

personalul.

5. Creşterea rezultatului din exploatare cu 826.597 lei ( 3,26 % ) s-a datorat

creşterii lente a excedentului brut din exploatare şi scăderii altor cheltuieli de exploatare.

6. Creşterea rezultatului financiar se prezintă drept urmare a faptului că

veniturile financiare au crescut într-un ritm mai lent faţă de creşterea cheltuielilor

financiare.

7. Cresterrea rezultatului curent cu 126.466 lei s-a datorat creşterii rezultatului

din exploatare şi cresterii rezultatului financiar.

8. Rezultatul net contabil al exerciţiului a crescut cu 108.844lei ( 280,65% ) faţă

de inceputul anului 2009.

Analiza soldurilor reziduale pe baza cascadei SIG

1. Capacitatea de autofinanţare (CAF)

a. Conform metodei fluxurilor

CAF = EBE + Transferuri de cheltuieli + (Alte venituri din exploatare – Alte cheltuieli

din exploatare) ± Cote părţi din rezultat din operaţiunile făcute în comun + (Venituri

21

Page 26: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

financiare – Cheltuieli financiare) + (Venituri excepţionale – Cheltuieli excepţionale) –

Participarea salariaţilor la profit – Impozit pe profit

1. La începutul anului:

CAF = 5.590.048+180.883 – 129.672 – 12.428=5.628.831 lei;

2. La sfârşitul anului:

CAF = 5.490.328+364.506 – 186.829 – 30.050= 5.637.955 lei;

AF = CAF – Dividente

1. La începutul anului:

AF =5.628.831 lei;

2. La sfârşitul anului:

AF = 5.637.955 lei;

b. Conform metodei aditive

CAF = Rezultatul net + Amortizări şi provizioane (ajustări) – Reluări de amortizări şi

provizioane + (Valoarea contabilă a elementelor de activ cedate – Venituri din cesiuni de

elemente de activ) – Subvenţii investiţii virate în contul de rezultat al exerciţiului

1. La începutul anului:

CAF = 38.783+1.364.980=1.403.763 lei

2. La sfârşitul anului:

CAF = 147.627+1.236.065=1.383.692 lei

22

Page 27: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

AF = CAF – Dividente

1. La începutul anului:

AF = 1.403.763 lei

2. La sfârşitul anului:

AF = 1.383.692 lei

Calculul capacităţii de autofinanţare şi autofinanţării în cazul analizat conduc la

rezultatele din tabelul nr.10

Tabel nr.10

Nr. crt.

Indicatori-lei-

Exerciţiul financiar Abateri±Δ)

Indici%Precedent Curent

Conform metodei fluxurilor

1. Excedentul brut de exploatare (EBE)

5.590.048 5.490.328 - 99.720 98,22

2. + Alte venituri din exploatare

6.788.319 6.064.144 - 724.175 89,33

3. - Alte cheltuieli de exploatare

6.607.436 5.699.638 - 907.798 86,26

4. + Venituri financiare 49.330 43.643 - 5.687 88,47

5. - Cheltuieli financiare 179.002 230.472 51.470 128,75

6. + Venituri extraordinare 0 0 0 0

7. - Cheltuieli extraordinare 0 0 0 0

8. Impozitul pe profit 12.428 30.050 17.622 241,79

9. - Participare salariaţi la profit

0 0 0 0

10. Capacitatea de autofinanţare

5.628.831 5.637.955 9.124 100,16

11. - Dividente distribuite 0 0 0 0

12. Autofinanţarea (AF) 5.628.831 5.637.955 9.124 100,16

23

Page 28: Calculul Si Analiza Principalilor Indicatori Economico-Financiari Pe Baza Situatiilor re Anuale Ale Unei Entitati Economice

Conform metodei aditive

1. Rezultatul net (Rnet) 38.783 147.627 108.844 380,65

2. + Amortizări şi provizioane 1.364.980 1.236.065 - 128.915 90,56

3. Reluări amortizări şi provizioane

0 0 0 0

4. - Participare salariaţi la profit

0 0 0 0

5. Capacitatea de autofinanţare

1.403.763 1.383.692 - 20.071 98,57

6. - Dividente distribuite 0 0 0 0

7. Autofinanţarea (AF) 1.403.763 1.383.692 - 20.071 98,57

Pe baza datelor din tabelul nr.10 se desprind următoarele concluzii:1. Ambele metode pentru calculul capacităţii de autofinanţare arată creşterea

acestui sold rezidual de flux ;2. Metoda fluxurilor reflectă faptul că la originea creşterii acesteia a stat în

primul rând majorarea excedentului brut de exploatare şi diminuarea cheltuielilor financiare;

3. Metoda aditivă arată că această majorare s-a datorat creşterii rezultatului net.

24