C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

41
S S isteme isteme le le de asistenţă de asistenţă socială socială din din UE, SUA, Asia și Africa UE, SUA, Asia și Africa UE UE - - 27 de state 27 de state : : Austria, Austria, Belgia Belgia , Bulgaria, , Bulgaria, Cehia Cehia , , Cipru Cipru , , Danemarca Danemarca , Estonia, , Estonia, Finlanda Finlanda , , Franţa Franţa , , Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Rom Portugalia, Rom ânia ânia , Slovacia, Slovenia, Spania, , Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria Suedia, Ungaria . . - un spa un spa ţiu ţiu de peste 4 milioane kmp, cu o de peste 4 milioane kmp, cu o populaţie populaţie de 500 de 500 milioane de locuitori milioane de locuitori - putem discuta de un model social european? putem discuta de un model social european? - dar de un model european de asistenţă socială? dar de un model european de asistenţă socială?

description

 

Transcript of C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Page 1: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

SSistemeistemelele de asistenţă de asistenţă socialăsocială din dinUE, SUA, Asia și AfricaUE, SUA, Asia și Africa

UE UE -- 27 de state 27 de state: : Austria, Austria, BelgiaBelgia, Bulgaria, , Bulgaria, CehiaCehia, , CipruCipru,, Danemarca Danemarca, Estonia,, Estonia, Finlanda Finlanda, , FranţaFranţa, , Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, RomPortugalia, Româniaânia, Slovacia, Slovenia, Spania, , Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, UngariaSuedia, Ungaria..

- un spaun spaţiuţiu de peste 4 milioane kmp, cu o de peste 4 milioane kmp, cu o populațiepopulație de 500 milioane de locuitori de 500 milioane de locuitori

- putem discuta de un model social european?putem discuta de un model social european?

- dar de un model european de asistenţă socială?dar de un model european de asistenţă socială?

Page 2: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Modelul Social European?

• o sumă de principii şi idei comune ale sistemelor soc. din cadrul UE

• un răspuns unitar la problema inegalităţilor economice şi sociale

• o viziune comună în privinţa diferitelor aspecte ale vieţii sociale

• un set de standarde şi servicii de calitate

• solidaritate şi responsabilitate socială

Page 3: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Priorităţi în domeniul social

• promovarea coeziunii economice şi sociale

- Tratatul de la Maastricht (1992): combaterea excluziunii sociale şi întărirea coeziunii sociale,

- Agenda de la Lisabona (2000): până în 2010 în cadrul UE să existe o înaltă coeziune socială,

• promovarea incluziunii sociale

Page 4: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- asigurarea accesului egal la servicii de calitate (sănătate, educaţie, asistenţă socială)

- promovarea egalităţii de şansă

- combaterea oricărei forme de discriminare

- garantarea unui venit adecvat pentru o viaţă demnă

Page 5: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- educaţia pe toată durata vieţii

- economia bazată pe cunoaştere

- egalitatea dintre bărbaţi şi femei

- ocuparea forţei de muncă şi egalitatea în muncă

- coordonarea şi protejarea drepturilor sociale ale persoanelor care circulă în UE (pensii, prestaţii sociale, indemnizatie şomaj, VMG, asigurări de sănătate),

Page 6: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- grija faţă de reţelele de solidaritate socială

Exemple: 2003 – Anul european al persoanelor cu dizabilităţi

2006 – Anul european al mobilităţii lucrătorilor

2007 – Anul european al oportunităţilor egale pentru toţi

2008 – Anul european al dialogului intercultural

- existenţa fondurilor structurale

Page 7: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- egalitatea de tratament

- totalizarea perioadelor de asigurare, de activitate salarială sau de munca independentă

- exportabilitatea beneficiilor sociale (prestaţii)

Page 8: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- participare şi responsabilitate

- informare şi consultare

- parteneriat social şi implicarea societăţii civile

- salarii decente şi echitabile

- politici sociale transnaţionale

Page 9: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Filosofia ce stă la baza Sistemelor de Protecţie Socială

(a) sisteme de prot. soc. - inspiraţie Bismarck (Germania, Franţa, Italia): fond separat de bugetul de stat; administrare în sistem tripartit (ex. șomaj: stat-sindicate-patronat); beneficiile se acorda in funcție de mărimea contribuției si sunt condiționate de venituri.

(b) sisteme de prot. soc. - inspiraţie Beveridge (UK, Danemarca, Suedia): beneficii din bugetul de stat; statul este administratorul sistemului; beneficii constante dar la niveluri modeste; universalitatea prestațiilor.

Page 10: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Observaţii:

• ţările UE nu au modele pure ale uneia sau alteia dintre aceste două mari tendinţe.

• diferenţe: organizarea şi funcţionarea sistemului de protecţie socială, modalitatea şi nivelul de finanţare, nivelul prestaţiilor acordate, rolul autorităţilor publice şi al partenerilor locali, cadrul legislativ.

Page 11: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• similitudini: instituţii de specialitate, tipologia serviciilor şi prestaţiilor (protecţia copiilor, boli cronice, invaliditate, bătrâneţe).

• UE se confruntă cu şomajul, excluderea socială a anumitor categorii sociale (persoane fără adăpost, refugiaţi şi imigranţi ilegal, persoane cu handicap grav), scăderea natalităţii şi îmbătrânirea populaţiei, sărăcia, polarizarea socială, etc.

Page 12: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

EXEMPLE

Germania - ajutorul social se acordă în baza Legii din 1961 şi presupune VMG si ajutoare speciale (graviditate, naştere, şcolarizare, încălzirea locuinţei).

• serviciile sociale sunt organizate sub formă federativă, grupate în şase mari organizaţii care gestionează serviciile la nivel naţional.

• voluntariatul joacă un rol important.

• programele de asigurări introduse de cancelarul Bismarck.

Page 13: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Otto von Bismarck Otto von Bismarck ((1815 –1815 – 1898)1898)

Alice Salomon (1872-1948)

Salomon a fondat în 1908, în Berlin una dintre primele şcoli de asistenţă socială, fiind şi primul preşedinte al IASSW.

Page 14: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Marea Britanie

Legea săracilor (Poor Law Act – 1601) o revizuire a unui act normativ din 1576 referitor la protecţia persoanelor sărace, promulgat de Regina Elisabeta I.

- o “taxă pentru sărăcie” plătită de către proprietarii de pământ pentru a sprijini persoanele care se confruntau cu dificultăţi majore (handicapuri severe, boli grave, copii abandonaţi).

Page 15: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Casele de muncă - cu un regulament bine pus la punct

• Amendamentul Legii Săracilor (1834) reducea sprijinul acordat pentru a motiva pe cei apţi de muncă sa devină activi pe piaţa muncii

• casele de muncă se înmulţiseră enorm - peste 1 800 cu o capacitate de 90 000 de locuri

Page 16: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Azil pentru femei Azil pentru copii Azil pentru femei Azil pentru copii

Azil pentru barbatiAzil pentru barbati

Page 17: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• raportul Lordului Beveridge (1942) - obiectivul central al statului este lupta împotriva celor cinci giganţi: lipsurile, boala, ignoranţa, mizeria şi inactivitatea.

- primele principii de constituire a statului bunăstării sociale.

Page 18: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• dominant în cadrul sistemului actual de asistenţă socială se află principiul universalităţii şi distribuirii diferenţiate a prestaţiilor.

- prestaţii non-contributive independente de nivelul resurselor (pentru persoanele cu handicap) şi

- prestaţii non-contributive dependente de nivelul resurselor (ajutor social ca formă de venit minim garantat).

Page 19: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• serviciile sociale sunt gestionate la nivel local. Raportul Griffith (1988) - finanţarea serviciilor sociale să fie transferată de la nivel central la nivel local.

• autorităţile locale nu au obligaţia de a oferi ele însele servicii ci de a încheia contracte cu furnizorii de servicii.

Page 20: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Franţa - 1982 descentralizarea responsabilităţilor către autorităţile locale

• ajutorul social ca formă de VMG a fost introdus în 1988

• nivelul ridicat al finanţării sistemului de asistenţă socială

Page 21: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Danemarca

• reprezentant al modelului scandinav de “Welfare State”

• drepturi sociale tuturor rezidenţilor

• prestaţiile si serviciile sociale se acorda tuturor indiferent dacă au sau nu loc de muncă sau dacă cotizează la un fond de asigurare

Page 22: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Italia

• reforma de la sfârşitul anilor ‘70 - descentralizarea serviciilor sociale

• sistem de servicii sanitare şi sociale organizat la nivel de comune, provincii şi regiuni

• serviciile de asistenţă socială (consiliere psiho-socio-pedadogică, sprijin financiar, ajutor la domiciliu, locuinţă socială) sunt mai dezvoltate în regiunile industrializate din nord

• VMG diferenţiat de la o regiune la alta şi de la o municipalitate la alta

Page 23: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Sisteme Nord-Americane - cele mai cunoscute state: SUA, Canada şi Mexic

- modelul nord-american de as. soc. = sistemele de asistenţă socială din SUA

SUA - dezvoltare spectaculoasă d.p.v. democratic, economic, social, politic, cultural şi religios.

Page 24: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

a) Perioada voluntariatului (înainte de 1915)

• vasta mişcare de voluntariat din perioada de început de istorie a SUA.

• perioada colonială - oamenii din comunitate se ofereau ca voluntari

• înfiinţarea organizaţiilor voluntare de asistenţă socială

Page 25: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• 1877: Charity Organisation Society în New York (COS - Mary Richmond) pentru combaterea şi prevenirea sărăciei

Mary Richmond (1861-1928) COS, New York, 1909 

• voluntarii COS erau numiţi “friendly visitors” (vizitatori prietenoşi),

• ulterior s-au înfiinţat asemenea COS în mai multe oraşe

Page 26: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• înfiinţarea de azile concepute după modelul “London’s Toynbee Hall”

• oamenii se ofereau voluntari pentru a locui în cartierele sărace, în “settlement houses” (case de asistenţă socială) pentru a putea înţelege mai bine problemele şi nevoile celor săraci

Page 27: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Settlement House Movement - Jane Addams Settlement House Movement - Jane Addams

Settlement HouseSettlement HouseJane Addams (1Jane Addams (1860 –1935860 –1935))Premiul Nobel pentru PacePremiul Nobel pentru Pace

Page 28: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• 1889 - Jane Addams şi Ellen Gates Starr înfiinţează Hull House în Chicago

• până în 1910 se înfiinţează mai mult de 400 de asemenea case

Familie adăpostită la Hull House (1892)

Ellen Gates Starr

Hull House

Page 29: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• multe din aceste slujbe/posturi au fost recunoscute şi plătite

• angajaţii Departamentului Comisiei Sanitare erau plătiţi să acorde asistenţă soldaţilor unionişti şi familiilor în timpul Războiului Civil

• în 1905 existau asistenţi sociali angajaţi într-un mare spital urban

• activitatea de asistenţă socială s-a transformat din voluntariat în ocupaţie

Page 30: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

b) Asistenţa socială ca ocupaţie (1915 - 1950)

• asistenţii sociali erau interesaţi de dezvoltarea standardelor care ghidau activitatea practică,

• doreau recunoaşterea oficială a profesiei de asistent social,

• necesitatea elaborării unui cod etic al asistenţilor sociali,

• înfiinţarea unei asociaţii profesionale.

Page 31: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• Marea Depresiune din 1930 – accentuează rolul guvernului federal în dezvoltarea măsurilor de asistenţă socială.

• Social Security Act (1935).

• expansiunea academică a asistenţei sociale după al doilea război mondial.

Page 32: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• au apărut grupuri profesionale de asistenţă socială:

- American Association of Hospital Social Workers, - Visiting Teachers Association, - Community Organization of Social Workers, - Social Work Research Group.

• profesioniştii s-au dezvoltat în mai multe direcţii/specializări.

Page 33: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

c) Asistenţa socială ca profesie şi ştiinţă (1950 până în prezent)

• s-a dezvoltat reţeaua de învăţământ de asistenţă socială

- 1951 - Consiliul pentru Învăţământul din Domeniul Asistenţei Sociale

• organizaţiile asistenţilor sociali au devenit cunoscute

- 1955, National Association of Social Workers lua fiinţă prin unirea a şapte organizaţii specializate în asistenţa socială

- International Federation of Social Workers a luat fiinţă în 1956

Page 34: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

• începe modernizarea şi instituţionalizarea asistenţei sociale

• majoritatea statelor au dezvoltat sisteme moderne de asistenţă socială cu multe similarităţi dar şi cu diferenţe evidente.

• activitatea de asistenţă socială este puternic finanţată de către stat existând o diversitate de programe sociale ce se adresează nevoilor comunitare.

Page 35: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Sistemele de asistenţă socială din Sistemele de asistenţă socială din Asia şi AfricaAsia şi Africa

AsiaAsia - peste 52 de state, marea lor majoritate fiind ţări în curs de - peste 52 de state, marea lor majoritate fiind ţări în curs de dezvoltare; continentul cu cele mai multe religii. dezvoltare; continentul cu cele mai multe religii.

- întâlnim fie giganţi ca Rusia, China, Japonia fie state active pe întâlnim fie giganţi ca Rusia, China, Japonia fie state active pe agenda publică ca Israel, Palestina, Irak, Iran, Siria dar şi state agenda publică ca Israel, Palestina, Irak, Iran, Siria dar şi state aparent neînsemnate ca Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka.aparent neînsemnate ca Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka.

- asistenţa socială este influenţată de sistemele din SUA şi UK.- asistenţa socială este influenţată de sistemele din SUA şi UK.

Page 36: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- cel mai dezvoltat sistem de as. soc. îl întâlnim în Japonia cel mai dezvoltat sistem de as. soc. îl întâlnim în Japonia

- restul statelor au insuficienţi specialişti, restul statelor au insuficienţi specialişti,

slabă dezvoltare a infrastructurii slabă dezvoltare a infrastructurii

serviciilor de specialitate şi locuri serviciilor de specialitate şi locuri

de muncă slab plătitede muncă slab plătite

- tradiţiile în administraţie: ex. tradiţiile în administraţie: ex.

Singapore - politici sociale de orientare confucianistă care diminuează Singapore - politici sociale de orientare confucianistă care diminuează rolul asistentului social. rolul asistentului social.

- ţări asiatice aflate sub dominaţia şi influenţa fostei URSS - la început - ţări asiatice aflate sub dominaţia şi influenţa fostei URSS - la început de drum în configurarea sistemelor de asistenţă socialăde drum în configurarea sistemelor de asistenţă socială

Page 37: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

AfricaAfrica - 54 de ţări, cel mai vechi loc de pe pământ şi totodată locul în - 54 de ţări, cel mai vechi loc de pe pământ şi totodată locul în care îşi are originea rasa umană care îşi are originea rasa umană

- preponderent agrar- preponderent agrar

- practicile culturale sunt total diferite comparativ cu alte regiuni ale lumiipracticile culturale sunt total diferite comparativ cu alte regiuni ale lumii

- triburi, familii inter-generaţionale, credinţe, superstiţii, practici şamanice triburi, familii inter-generaţionale, credinţe, superstiţii, practici şamanice dar și reţele sociale informale în care se practică ajutorul mutual inclusiv dar și reţele sociale informale în care se practică ajutorul mutual inclusiv cel de natură materială şi financiară. cel de natură materială şi financiară.

Page 38: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- incidenţa ridicată a sărăciei, malnutriţie, mortalitate infantilă, HIV/SIDA, incidenţa ridicată a sărăciei, malnutriţie, mortalitate infantilă, HIV/SIDA, acces limitat la apă potabilă, foamete, analfabetism, boli contagioase, acces limitat la apă potabilă, foamete, analfabetism, boli contagioase, infrastructură precarăinfrastructură precară

- noi metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială, diferite de cele noi metode şi tehnici de intervenţie în asistenţa socială, diferite de cele utilizate în cadrul sistemelor occidentale utilizate în cadrul sistemelor occidentale

Ex. Departamentului Dezvoltării Comunitare din Ghana utilizează tehnici neortodoxe de Ex. Departamentului Dezvoltării Comunitare din Ghana utilizează tehnici neortodoxe de sfătuire a persoanelor pentru utilizarea eficientă a resurselor ca: gătitul şi procesarea sfătuire a persoanelor pentru utilizarea eficientă a resurselor ca: gătitul şi procesarea mâncării, colectarea de combustibil şi lemne, schimburi comerciale între gospodării, mâncării, colectarea de combustibil şi lemne, schimburi comerciale între gospodării, adolescenții sunt sfătuiţi cum să se implice în transportul bunurilor pentru a facilita adolescenții sunt sfătuiţi cum să se implice în transportul bunurilor pentru a facilita activităţile comerciale ale părinţilor şi bunicilor, etc.activităţile comerciale ale părinţilor şi bunicilor, etc.

Page 39: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

Asistent social în comunităţile africane/ Asistent social sprijină un copil etiopian Asistent social în comunităţile africane/ Asistent social sprijină un copil etiopian intervenție umanitară victimă a poliomeliteiintervenție umanitară victimă a poliomelitei

Page 40: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- cercetătorii autohtoni au propus modelul “- cercetătorii autohtoni au propus modelul “developmental social workdevelopmental social work” ” (Gray, 2000)(Gray, 2000)

- încorporarea punctelor tari ale persoanei în cadrul modelelor de - încorporarea punctelor tari ale persoanei în cadrul modelelor de intervențieintervenție

- renunţarea la adversitate, conştientizarea şi utilizarea voinţei şi a - renunţarea la adversitate, conştientizarea şi utilizarea voinţei şi a talentelor personale în depăşirea dificultăţilor, consolidarea aşteptărilor talentelor personale în depăşirea dificultăţilor, consolidarea aşteptărilor şi aspiraţiilor personaleşi aspiraţiilor personale

Page 41: C4 5 Ue, Sua, Asia, Africa

- intervenții adaptate la contextul cultural al comunităţilor respective - intervenții adaptate la contextul cultural al comunităţilor respective - training-uri vocaţionale de scurtă durată pe teme diverse: tranzacţiile training-uri vocaţionale de scurtă durată pe teme diverse: tranzacţiile micro-financiare, literatură didactică, burse şcolare, transfer tehnologicmicro-financiare, literatură didactică, burse şcolare, transfer tehnologic

Avem două sisteme globale de asistenţă socială: Avem două sisteme globale de asistenţă socială:

- modelul anglo-american prezent în Europa şi SUA modelul anglo-american prezent în Europa şi SUA

- modelul african sau chiar afro-asiatic, prizonier al specificul socio-modelul african sau chiar afro-asiatic, prizonier al specificul socio-cultural al ţărilor respectivecultural al ţărilor respective