BOILERE ELECTRICE DIGITALE BOILERE ELECTRICE DIGITALE Acest produs respect¤’...

download BOILERE ELECTRICE DIGITALE BOILERE ELECTRICE DIGITALE Acest produs respect¤’ cerin¥£ele Directivei UE

of 20

 • date post

  28-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BOILERE ELECTRICE DIGITALE BOILERE ELECTRICE DIGITALE Acest produs respect¤’...

 • BOILERE ELECTRICE DIGITALE TDG-50

  TDG-80

  TDG-100

  TDG-150

  INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE

 • Vă mulţumim pentru achiziţionarea produsului nostru. Boilerul electric a fost proiectat şi fabricat cu grijă de specialiştii noştri, fiind testat intensiv în vederea satisfacerii tuturor exigenţelor clienţilor.

  Pentru ca noul dumneavoastră boiler electric să dea cel mai mare randament posibil şi pentru a prelungi durata de viaţă a acestuia, vă recomandăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile din prezentul manual.

  BOILERE ELECTRICE DIGITALE

  Acest produs respectă cerinţele Directivei UE 2002/96/CE. Simbolul „pubelei tăiate” de pe aparat indică faptul că acesta trebuie îndepărtat separat de deşeurile menajere, la sfârşitul duratei de viaţă. Se reco man dă ducerea aparatului la un centru de colectare selectivă a aparatelor electrice şi electronice. Responsabilitatea pentru depunerea aparatului la centrele de colectare special înfiinţate îi revine utilizatorului. Îndepărtarea corectă a aparatului la sfârşitul ciclului duratei de viaţă a acestuia permite reciclarea, demontarea şi prelucrarea ecologică a acestuia, contribuind la prevenirea eventualelor efecte negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii umane şi favorizeaz[ în acelaşi timp reciclarea materialelor componente ale produsului. Pentru informaţii mai detaliate privind sistemele de colectare existente, vă rugăm să vă adresaţi institu\iilor locale de colectare a de;eurilor.

 • CUPRINS

  1 INSTRUC|IUNI DE INSTALARE, UTILIZARE :I ~NTRE|INERE ...........2 1.1 Caracteristici generale..................................................................2 1.2 Instruc\iuni de instalare ................................................................2 1.3 Amplasarea aparatului ................................................................3 1.4 Montarea ;i fixarea.......................................................................3 1.5 Racordarea la re\eaua de alimentare cu ap[...............................3 1.6 Descrierea supapei de siguran\[ .................................................4 1.7 Racordarea la re\eaua de energie electric[ .................................4 1.8 Punerea `n func\iune a aparatului ...............................................5 1.9 ~ntre\inerea ..................................................................................5

  FUNC|IONAREA PANOULUI DE COMAND{ DIGITAL ............................6 PROCESUL DE FUNC|IONARE A BOILERULUI ELECTRIC TDG..........7

  2 VOLUMUL DE INTERDIC|IE :I VOLUMUL DE PROTEC|IE ..............13

  3 DIMENSIUNILE GENERALE ALE BOILERELOR.................................12

  4 SCHEMA INSTALA|IEI ELECTRICE.....................................................15

  5 SCHEMA DE FUNC|IONARE................................................................16 5.1. Instalarea `n pozi\ie vertical[.....................................................16

  BOILERE ELECTRICE DIGITALE

  1

 • I. INSTRUC|IUNI DE INSTALARE, UTILIZARE :I ÎNTRE|INERE

  Buna func\ionare a boilerului nu depinde numai de calitatea produsului, ci ;i de instalarea corect[ a acestuia de c[tre personal calificat.

  1.1. Caracteristici generale

  1.2. Instruc\iuni de instalare Instalarea aparatului trebuie efectuat[ cu respectarea legisla\iei `n vigoare, precum ;i a Regulamentului privind echipamentele electrotehnice de joas[ tensiune, a Codului Construc\iilor ;i a reglement[rilor locale aplicabile. Volumele stabilite `n Regulamentul privind echipamentele electrotehnice de joas[ tensiune trebuie respectate mai ales la instalarea `n camera de baie sau toalet[. • ~n volumul de interdic\ie (fig. 1) ilustrat la pag. 13 nu se vor instala `ntrerup[toare, prize ;i corpuri de iluminat.

  BOILERE ELECTRICE DIGITALE

  2

  MODELE TDG-150 TDG-100 TDG-80 TDG-50

  CAPACITATE NOMINALĂ

  litri 150 100 80 50

  GREUTATE (CU APĂ)*

  kg 185,8 127,7 103,5 68,5

  INTERVAL DE TEMPERATURĂ

  (°C) 30-75 30-75 30-75 30-75

  PRESIUNE MAXIMĂ DE LUCRU

  bar 8,5 8,5 8,5 8,5

  TENSIUNE ALIMENTARE

  V/Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

  PUTERE (REGLABIL{ ~N 3 TREPTE)

  W 1.000/1.500

  /2.500 1.000/1.500

  /2.500 1.000/1.500

  /2.500 1.000/1.500

  /2.500

  TIMP DE ÎNCĂLZIRE DE LA 15°C LA 50 °C (2.500 W)

  105 min. 70 min. 56 min. 35 min.

  PROTECŢIE ELECTRICĂ

  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4

  TIP INSTALARE VERTICALĂ VERTICALĂ VERTICALĂ VERTICALĂ

 • • ~n volumul de protec\ie (fig. 2) ilustrat la pag. 13 nu se vor instala `ntrerup[toare, dar pot fi instalate prize cu contact de protec\ie.

  1.3. Amplasarea aparatului Se recomand[ amplasarea boilerului cât mai aproape de punctele de racordare la re\eaua de distribu\ie a apei calde, pentru a evita pierderea de c[ldur[ pe conducte. Boilerele TDG se monteaz[ `ntotdeauna `n pozi\ie vertical[, cu racordurile `n partea inferioar[ (pag. 16). Pentru facilitarea opera\iilor periodice de revizie ;i cur[\are a interiorului trebuie l[sat un spa\iu de minimum 25 cm `ntre capacul de protec\ie (nr. 13, de la pag 16) al boilerului ;i orice obiect fix care ar putea obstruc\iona accesul la acesta.

  1.4. Montarea ;i fixarea Pentru fixarea pe perete (vezi dimensiunile, la pag. 14) utiliza\i 2 dibluri adecvate pentru a sus\ine greutatea boilerului plin cu ap[ (vezi tabelul „caracteristici" de la pag. 2).

  1.5. Racordarea la re\eaua de alimentare cu ap[ La instalarea conductelor de ap[, respecta\i regulile esen\iale pentru prevenirea coroziunii> „Nu se instaleaz[ \evi de cupru `naintea celor din fier sau o\el `n sensul de circula\ie al apei”. Pentru a evita formarea perechilor galvanice ;i prevenirea efectului distrug[tor al acestora, `n;uruba\i dup[ cele dou[ conducte ale boilerului (conform ilustra\iei de la pag. 16) cele dou[ racorduri izolatoare furnizate `mpreun[ cu acesta (nr. 12), cu ajutorul unei benzi din teflon. ~n;uruba\i `n conducta de ap[ rece (culoare albastr[) ansamblul de protec\ie hidraulic[ cu dispozitiv de golire furnizat (nr. 8, de la pagina 16) ;i fixa\i racordul pentru procesul electrolitic la acesta. Instala\i un robinet de `nchidere pe conducta de alimentare, conform ilustra\iei (pag. 16). Conecta\i conductele de distribu\ie a apei calde la racordul izolator montat pe \eava de ie;ire a apei calde (de culoare ro;ie). Grupul sau supapa de siguran\[ furnizat[ `mpreun[ cu boilerul con\ine o clapet[ de re\inere ;i de suprapresiune, care se deschide la maximum 8,5 bar. Dac[ presiunea apei din instala\ie dep[;e;te 5 bar, instala\i un limitator de presiune.

  BOILERE ELECTRICE DIGITALE

  3

 • Utilizarea clapetelor anti-retur la racordurile re\elei de ap[ menajer[ genereaz[ o cre;tere puternic[ a presiunii ca urmare a procesului de `nc[lzire< `n acest caz este obligatorie instalarea unei conducte de evacuare cu sifon (nr. 9, de la pag.16) la ie;irea supapei de siguran\[. Aceast[ conduct[ trebuie s[ aib[ deschidere `n aer liber ;i s[ prezinte o pant[ descendent[. Golirea boilerului se poate efectua cu ajutorul robinetului (1). Verifica\i etan;eitatea tuturor conexiunilor.

  1.6. Descrierea supapei de siguran\[ 1. – Robinet pentru golirea boilerului. 2. – Orificiu de scurgere sau evacuare.

  1.7. Racordarea la re\eaua de alimentare cu energie electric[

  Asigura\i-v[ c[ tensiunea re\elei de alimentare cu energie electric[ este de 230 V / 50 Hz. :techerul cablului de conectare a boilerului este de tip Schuko, cu borne laterale pentru `mp[mântare. Asigura\i-v[ c[ terminalul de alimentare este o priz[ adecvat[ pentru acest tip de ;techer ;i c[ cei trei conductori (dintre care unul de `mp[mântare) au sec\iunea corespunz[toare puterii electrice consumate. De asemenea, verifica\i ca instala\ia electric[ s[ fie prev[zut[ cu un disjunctor diferen\ial, conform normelor `n vigoare (pag. 15). Cablul de alimentare este de tip H05 V V F 3 x 1 mm2, de culoare alb[.

  BOILERE ELECTRICE DIGITALE

  4

  Direc\ia de intrare a apei reci

 • 1.8. Pornirea aparatului Umple\i boilerul cu ap[ prin deschiderea robinetului de `nchidere de pe conducta de alimentare cu ap[ rece ;i a robinetelor de alimentare cu ap[ cald[. ~n momentul când din robinetele de ap[ cald[ `ncepe s[ curg[ ap[, `nchide\i-le `ncepând cu cel mai de jos (bideu) ;i terminând cu cel mai de sus (du;). Astfel se elimin[ aerul din boiler ;i de pe conducte.

  1.9. ~ntre\inerea Centrul de service trebuie s[ efectueze o revizie anual[ a boilerului, pentru `ndep[rtarea depunerilor de calcar de pe elementul de `nc[lzire (nr. 5 de la pag. 16) ;i verificarea anodului de magneziu (nr. 15 de la pag. 16). Dac[ apa din regiune este foarte dur[ sau coroziv[, ave\i obliga\ia de a solicita revizii mai frecvente. Dac[ anodul de magneziu prezint[ semne de uzur[ avansat[, acesta va fi `nlocuit de c[tre Centrele de service. Toate aceste opera\iuni de `ntre\inere sunt contracost. Re\ine\i c[ supapa de suprapresiune trebuie ac\ionat[ regulat, pentru a evita blocarea acesteia, cu ajutorul robinetului nr. 1 al dispozitivului supapei de siguran\[ pentru golirea boilerului (pag. 4). Cur[\a\i exteriorul boilerului cu o lavet[ `nmuiat[ `n ap[ cu detergent. Nu utiliza\i produse abrazive sau care con\in solven\i (de exemplu alcool). Din motive de siguran\[, Ferroli nu `;i asum[ r[spunderea `n cazul utiliz[rii altor piese decât a celor originale instalate de c[tre Centrele de service autorizate.

  BOILERE ELECTRICE DIGITALE

  5

 • FUNCŢIONAREA PANOULUI DE COMANDĂ DIGITAL